UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN
REORGANIZACIJE
STEČAJNOG DUŽNIKA
TP MLAVA AD VUČAK - SMEDEREVO
Juli 2014. godine
Strana 1 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
Sadržaj :
DEFINICIJE .....................................................................................................................................................................................................5
UVOD ..............................................................................................................................................................................................................6
1.
OSNOVNI PODACI O DUŽNIKU ....................................................................................................................................................... 6
1.1.
IDENTIFIKACIONI PODACI .............................................................................................................................................................. 6
1.2.
STRUKTURA VLASNIŠTVA ............................................................................................................................................................. 6
2.
ORGANI UPRAVLJANJA .................................................................................................................................................................. 6
3.
ZAPOSLENOST ................................................................................................................................................................................ 6
ISTORIJSKI PODACI O DUŽNIKU ...................................................................................................................................................................7
1.
NASTANAK I RAZVOJ DRUŠTVA .................................................................................................................................................... 7
2.
DELATNOST DRUŠTVA ................................................................................................................................................................... 7
3.
OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO FINANSIJSKIH TEŠKOĆA .................................................................................................... 8
4.
PREDUZETE MERE U CILJU OTKLANJANJA UZROKA POTEŠKOĆA ........................................................................................... 8
5.
REZULTAT SPROVEDENIH MERA .................................................................................................................................................. 9
6.
NAPOMENE ...................................................................................................................................................................................... 9
SPROVOĐENJE REORGANIZACIJE .............................................................................................................................................................. 10
1.
NAČIN SPROVOĐENJA REORGANIZACIJE DUŽNIKA ................................................................................................................. 10
1.1.
KONSILIDACIJA - OTKLANJANJE INSOLVENTNOSTI STEČAJNOG DUŽNIKA .......................................................................... 11
1.2.
SANACIJA DRUŠTVA .................................................................................................................................................................... 11
1.3.
RAZVOJ DRUŠTVA ....................................................................................................................................................................... 13
2.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANA............................................................................................................................................ 13
2.1.
FINANSIJSKI RESURSI .................................................................................................................................................................. 14
2.2.
Izvori dodatnog finansiranja ............................................................................................................................................................. 14
3.
4.
DETALJAN OPIS MERA ZA REALIZACIJU PLANA ........................................................................................................................ 14
3.1.
Namirenje troškova prethodnog stečajnog postupka........................................................................................................................ 15
3.2.
Reprogram ...................................................................................................................................................................................... 15
3.3.
Namirenje potraživanja .................................................................................................................................................................... 15
3.4.
Sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja .............................................................................................................. 16
3.5.
Unovčenje imovine sa teretom ili bez njega ili prenos takve imovine na ime namirenja potraživanja ................................................ 16
3.6.
Zatvaranje pogona i prestanak obavljanja određenih delatnosti ....................................................................................................... 16
3.7.
Raskid ili izmena ugovora ................................................................................................................................................................ 16
3.8.
Davanje u zalogu opterećene ili neopterećene imovine ................................................................................................................... 16
3.9.
Otpust duga ..................................................................................................................................................................................... 16
3.10.
Izvršenje, izmena ili odricanje od založnog prava ............................................................................................................................ 17
3.11.
Pretvaranje potraživanja u Kapital ................................................................................................................................................... 17
3.12.
Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu .............................................................................................................................. 17
3.13.
Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana ......................................................................................................... 17
3.14.
Otpuštanje zaposlenih ili angažovanje drugih lica ............................................................................................................................ 17
3.15.
Ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja potraživanja ..................................................................................................... 17
3.16.
Izmene i dopune opštih akata Dužnika i drugih dokumenata o osnivanju ili upravljanju.................................................................... 17
3.17.
Statusne promene ........................................................................................................................................................................... 17
3.18.
Promene pravne forme .................................................................................................................................................................... 17
3.19.
Prenos dela ili celokupne imovine na jednog ili više postojećih ili novoosnovanih subjekata ............................................................ 18
3.20.
Poništavanje izdatih ili izdavanje novih hartija od vrednosti od strane Dužnika ili bilo kog novoformiranog subjekta........................ 18
3.21.
Druge mere od značaja za realizaciju plana reorganizacije .............................................................................................................. 18
PREDUSLOVI ZA SPROVOĐENJE PLANA .................................................................................................................................... 18
DETALJNA LISTA POVERILACA SA PODELOM NA KLASE .......................................................................................................................... 20
Strana 2 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
1.
30.07.2014.
KRITERIJUMI ZA FORMIRANJE KLASA POVERILACA ................................................................................................................. 20
1.1.
PRVI ISPLATNI RED ....................................................................................................................................................................... 20
1.2.
DRUGI ISPLATNI RED.................................................................................................................................................................... 20
1.3.
TREĆI ISPLATNI RED .................................................................................................................................................................... 20
2.
DETALJNA LISTA POVERILACA .................................................................................................................................................... 21
3.
PODELA NA KLASE........................................................................................................................................................................ 22
NAMIRENJE POTRAŽIVANJA ........................................................................................................................................................................ 25
1.
NAMIRENJE PO KLASAMA U PERIODU REORGANIZACIJE ........................................................................................................ 25
2.
POJEDINAČNO NAMIRENJE PO KLASAMA U PERIODU REORGANIZACIJE ............................................................................. 25
2.1.
KLASA A – NEISPLAĆENE NETO ZARADE U POSLEDNJIH GODINU DANA I NEPLAĆENI DOPRINOSI ZA PIO U POSLEDNJE
DVE GODINE .................................................................................................................................................................................. 25
2.2.
KLASA C – Neisplaćeni javni prihodi u poslednja tri meseca (bez doprinosa za PIO) ...................................................................... 26
2.3.
KLASA C – Neobezbeđeni ili stečajni poverioci................................................................................................................................ 26
2.4.
KLASA C1– dodatna klasa uslovnih stečajnih poverilaca ................................................................................................................ 27
3.
PLANIRANA VREMENSKA DINAMIKA REALIZACIJE .................................................................................................................... 27
4.
KONAČAN PLAN ISPLATE ............................................................................................................................................................. 28
PRODAJA IMOVINE ....................................................................................................................................................................................... 29
1.
OPIS POSTUPKA PRODAJE IMOVINE .......................................................................................................................................... 29
2.
NAMENA PRIHODA OD PRODAJE IMOVINE ................................................................................................................................ 29
ORGANI UPRAVLJANJA U REORGANIZACIJI................................................................................................................................................ 30
1.
ORGANI UPRAVLJANJA DRUŠTVOM ........................................................................................................................................... 30
ANGAŽOVANJE STRUČNIH LICA .................................................................................................................................................................. 31
1.
SPISAK STRUČNIH LICA ............................................................................................................................................................... 31
2.
STRUČNO LICE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PLANA............................................................................................................. 31
PREGLED FINANSIJSKOG POSLOVANJA ..................................................................................................................................................... 32
1.
BILANS USPEHA ............................................................................................................................................................................ 32
2.
BILANS STANJA ............................................................................................................................................................................. 33
FINANSIJSKE PROJEKCIJE........................................................................................................................................................................... 35
A.
OSNOVE ZA IZRADU PROJEKCIJA........................................................................................................................................ 35
1.
PLAN PRIHODA .............................................................................................................................................................................. 35
1.1.
Prihodiod najma nepokretnosti ........................................................................................................................................................ 35
1.2.
Prihodi od prodaje roba i usluga ...................................................................................................................................................... 35
1.3.
Prihodi od prodaje zaliha ................................................................................................................................................................. 35
1.4.
Rekapitulacija prihoda ..................................................................................................................................................................... 36
2.
PLAN RASHODA ............................................................................................................................................................................ 36
2.1.
Troškovi poslovanja ......................................................................................................................................................................... 36
2.2.
Nabavna vrednost robe ................................................................................................................................................................... 36
2.3.
Troškovi stečaja I angažovanja strucnih lica .................................................................................................................................... 36
2.4.
Rekapitulacija troškova .................................................................................................................................................................... 36
3.
SNABDEVANJE .............................................................................................................................................................................. 37
4.
REALIZACIJA.................................................................................................................................................................................. 37
B. PROJEKCIJE ............................................................................................................................................................................................. 37
1.PROJEKCIJA BILANSA USPEHA ................................................................................................................................................................... 37
2.
PROJEKCIJA BILANSA STANJA .................................................................................................................................................... 38
3.
PROJEKTOVANI CASH FLOW ....................................................................................................................................................... 39
3.1.
Kvartalna realizacija plana .............................................................................................................................................................. 39
3.2.
UKUPNO U REORGANIZACIJI ....................................................................................................................................................... 40
Strana 3 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
ANALIZA BANKROTA .................................................................................................................................................................................... 41
1.
OSNOVE ZA OBRAČUN NAPLATIVOSTI POTRAŽIVANJA U BANKROTU ................................................................................... 41
1.1.
Procena likvidacione vrednosti imovine ........................................................................................................................................... 41
1.2.
Struktura obaveza ........................................................................................................................................................................... 41
2.
OBRAČUN PROSEČNE NAPLATIVOSTI POTRAŽIVANJA ............................................................................................................ 41
3.
PROCENA NAPLATIVOSTI POTRAŽIVANJA PO KLASAMA ......................................................................................................... 42
4.
LIKVIDACIONI BILANS STANJA ..................................................................................................................................................... 42
POREDJENJE REORGANIZACIJE I BANKROTA ............................................................................................................................................ 44
1.
PROCENA NAPLATIVOSTI POTRAŽIVANJA PO KLASAMA ......................................................................................................... 44
Napomena : ....................................................................................................................................................................................................... 44
2.
ZAKLJUČAK.................................................................................................................................................................................... 44
OPERATIVNE ODREDBE PLANA................................................................................................................................................................... 46
1.
POSLEDICE NEISPUNJENJA PREDUSLOVA................................................................................................................................ 46
2.
POSLEDICE NEPOŠTOVANJA ROKOVA ...................................................................................................................................... 46
3.
POTRAŽIVANJA NASTALA PRE OTVARANJA STEČAJA ............................................................................................................. 46
4.
NAMIRENJE OSPORENIH POTRAŽIVANJA .................................................................................................................................. 46
5.
NAMIRENJE POTRAŽIVANJA KOJA NISU OBUHVAĆENA PLANOM ........................................................................................... 46
6.
NAMIRENJE POTRAŽIVANJA KOJA ĆE NASTATI PO USVAJANJU PLANA ................................................................................ 47
7.
POČETAK PRIMENE PLANA.......................................................................................................................................................... 47
8.
ROK SPROVOĐENJA PLANA ........................................................................................................................................................ 47
9.
REPROGRAM POTRAŽIVANJA ..................................................................................................................................................... 47
10.
ROKOVI ZA REALIZACIJU GLAVNIH ELEMENATA PLANA .......................................................................................................... 48
11.
PRAVA I OBAVEZE POVERILACA ................................................................................................................................................. 48
12.
OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA .................................................................................................................................................. 48
13.
PRESTANAK SVIH IZVRŠENJA ..................................................................................................................................................... 48
14.
PRESTANAK VAŽENJA HARTIJA OD VREDNOSTI....................................................................................................................... 49
15.
PRAĆENJE PLANA......................................................................................................................................................................... 49
16.
AKTIVIRANJE SREDSTAVA OBEZBEĐENJA ................................................................................................................................ 49
PREGLED SUDSKIH SPOROVA .................................................................................................................................................................... 50
1.
MLAVA AD –TUŽENO DRUŠTVO ................................................................................................................................................... 50
2.
MLAVA AD – DRUŠTVO TUŽILAC .................................................................................................................................................. 50
IZJAVA DUŽNIKA O VERODOSTOJNOSTI PODATAKA I INFORMACIJA NAVEDENIH U PLANU .................................................................... 51
PODACI O POSTUPKU PRIPREME PLANA REORGANIZACIJE ..................................................................................................................... 52
IZVEŠTAJ O OČEKIVANIM BITNIM DOGAĐAJIMA ......................................................................................................................................... 53
1.OČEKIVANI TROŠKOVI POSLOVANJA ........................................................................................................................................................ 53
PRILOZI......................................................................................................................................................................................................... 54
Strana 4 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
DEFINICIJE
Unapred pripremljeni plan reorganizacije ili Plan – dokument sačinjen u skladu sa čl. 155 – 173 (osim
čl. 161-164) Zakona o stečaju (Službeni Glasnik RS, br. 104/09), Pravilnikom o načinu sprovođenja
reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije i sadržini tog plana (Sl. glasnik RS, br.
37/2010), odnosno Nacionalnim standardom br. 6, kojim se uređuje reorganizacija dužnika TP Mlava
ad Vučak;
Predlagač ili Dužnik ili Društvo – TP MLAVA ad Vučak (Smederevo);
Zakon - pod pojmom ,,Zakon" podrazumeva se Zakon o stečaju (Sl. glasnik RS, br. 104/09);
Datum ročišta - Datum održavanja prvog zakazanog ročišta za odlučivanje o predlogu i glasanje o
Planu;
Dan usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije - Dan donošenja rešenja stečajnog sudije
kojim se istovremeno otvara stečajni postupak, potvrđuje usvajanje Plana i obustavlja stečajni
postupak;
Dan stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu - dan pravosnažnosti Rešenja o potvrđivanju
rešenja o usvajanju plana reorganizacije, čime Unapred pripremljeni plan reorganizacije postaje
izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena, u
skladu sa čl. 167 st. 1 Zakona;
Dan početka primene Plana reorganizacije - definisan Planom kao 14-ti dan od dana stupanja Plana
reorganizacije na pravnu snagu
Datum izvršenja Plana reorganizacije - Datum ispunjenja svih obaveza Dužnika predviđenih Planom
reorganizacije, što za rezultat ima potpuno namirenje poverilaca na način i pod uslovima definisanim
Planom, čime potraživanja poverilaca utvrđena Planom reorganizacije prestaju;
Klase poverilaca
∗
KLASA A - NEISPLAĆENE NETO ZARADE U POSLEDNJIH GODINU DANA I NEPLAĆENI
DOPRINOSI ZA PIO U POSLEDNJE DVE GODINE
∗
KLASA B - NEPLAĆENI JAVNI PRIHODI U POSLEDNJA 3 MESECA (BEZ DOPRINOSA ZA
PIO)
∗
KLASA C - NEOBEZBEĐENI ILI STEČAJNI POVERIOCI
∗
KLASA C1 - DODATNA KLASA USLOVNIH STEČAJNIH POVERILACA
Operativne odredbe Plana - Odredbe koje predstavljaju ključni element kojim se definiše ispunjenje
ovog Plana. Ove odredbe su obavezujuće i smatraju se merodavnim u slučaju konflikta sa bilo kojom
drugom odredbom, odnosno tekstom;
Nedefinisani pravni izrazi - Svaki pravni izraz naveden u ovom Planu koji nije definisan samim Planom
upotrebljen je u skladu sa Zakonom i ima značenje definisano Zakonom;
Non core imovina – imovina dužnika koja ne donosi prihod, nije izdata u zakup i Društvo je ne koristi
za obavljanje delatnosti
Strana 5 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
UVOD
Član 156 Zakona o stečaju ; tačka 1 - kratak uvod u kojem su uopšteno objašnjeni delatnost koju stečajni dužnik obavlja i okolnosti koje su dovele
do finansijskih teškoća i Nacionalnim standard 6; stav 1/Plan reorganizacije sadrži osnovne podatke o stečajnom dužniku sa posebnim osvrtom na
razloge koji su doveli do pogoršanja finansijskog položaja. U okviru plana reorganizacije potrebno je opisati mjere koje su preduzete od strane
uprave i/ili osnivača stečajnog dužnika u cilju otklanjanja uzroka koji su doveli do finansijskih poteškoća, kao i rezultate sprovedenih mera/
1. OSNOVNI PODACI O DUŽNIKU
1.1. IDENTIFIKACIONI PODACI
Naziv društva
Trgovinsko preduzeće Mlava akcionarsko društvo, Vučak
Naziv društva
TP MLAVA AD Vučak
Adresa
Vučak, Karađorđeva 20
Matični broj
07340362
PIB
101588293
Šifra delatnosti
4719
Godina osnivanja
1989
Telefon/fax
+381 26 661 600
Osoba za kontakt
Milanka Simić Stanković
1.2. STRUKTURA VLASNIŠTVA
RB
Broj akcija
Akcionari
% učešće u ukupnoj emisiji
1.
COKA MALOPRODAJA DOO
51.078
76,17
2.
Akcionarski fond ad Beograd
5.577
8,32
3.
Mali akcionari
10.404
15,51
UKUPNO
67.059
100,00
2. ORGANI UPRAVLJANJA
RB
1.
Opis
Skupština akcionara
2.
Odbor direktora
3.
Generalni direktor
Svi akcionari
Neizvršni direktor, predsednik, Milena Dejanović, izvršni direktor, zakonski
zastupnik, Milanka Simić Stanković, neizvršni direktor, Zoran Glišić
Milanka Simić Stanković
3. ZAPOSLENOST
Kvalifikaciona
struktura
Broj zaposlenih
NKV
KV
2
SSS
VŠS
VSS
1
Ukupno
3
Strana 6 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
ISTORIJSKI PODACI O DUŽNIKU
1. NASTANAK I RAZVOJ DRUŠTVA
Trgovinsko preduzeće Mlava ad Petrovac osnovano je 1955. godine i samostalno je poslovalo sve do 1974.godine,
kada se integriše sa PZK Borac. U sklopu navedenog kombinata preduzeće je poslovalo do 31.12.1989.godine.
Kao Društveno trgovinsko preduzeće koje se bavi delatnošću trgovine na malo mešovitom robom posluje do
1998.godine. Podelom preduzeća PTK Mlava Petrovac na Mlavi na tri preduzeća, Mlava nastavlja samostalno sa
radom kao DTP Mlava i upisano je u registarski uložak trgovinskog suda u Požarevcu 1-7776-00. Preduzeće DTP
Mlava se uskladjuje sa Zakonom o preduzećima i upisuje registar Trgovinskog Suda u Požarevcu Fi.984/98
30.10.1998.godine. Kod Agencije za privredne registre DTP Mlava je registrovana rešenjem BD 24938/2005 od
03.06.2005.godine.
DTP Mlava je privatizaovano 2007. godine. Kupac 70% društvenog kapitala subjekta privatizacije je Cok-trgovina doo
iz Vučaka, Smederevo. Ugovorom o spajanju uz pripajanje društvo Cok-Trgovina d.o.o iz Vučaka pripaja se se svom
matičnom društvu Coka d.o.o Vučak (društvo sticalac), dan obračuna spajanja uz pripajanje je 30.09.2011. godine. Po
osnovu navedene promene Coka d.o.o Vučak, Smederevo postaje vlasnik 76,16875% ukupno emitovanih akcija.
Dana 21.10.2011. godine TP Mlava a.d menja sedište iz Petrovca, na Karađorđeva 20, Vučak,
Privredno društvo Coka doo Vučak, 21. 06. 2012.godine, unosi nenovčani kapital, paket akcija od 51.078 komada,
koje poseduje u TP Mlava ad Vučak, procenjene od strane ovlašćenog procenitelja u ukupnom iznosu od
121.539.590,00 dinara, u privredno društvo COKA MALOPRODAJA doo Vučak, koje time postaje većinski vlasnik TP
Mlava ad Vučak.Ovu promenu APR je registrovao 15.08.2012.godine, Rešenjem broj BD 108478/12. Promena je
registrovana i u Centralnom registru HoV.
2. DELATNOST DRUŠTVA
Pretežna registrovana delatnost TP Mlava ad, je ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, šifra
delatnosti 47.19. Pored registrovane pretežne delatnosti TP Mlava se bavi izdavanjem u zakup nekretnina –
poslovnog prostora i obavlja druge delatnosti predviđene Statutom.
TP Mlava a.d. delatnost obavlja na području opštine Petrovac na Mlavi. Svi raspoloživi kapaciteti su locirani na
gradskom području i prema procenama u periodu 2008-2010 godine, kada se društvo isključivo bavilo maloprodajom,
ostvareno je tržišno učešće od 9% na ovom području. Analizom tržišnih uslova mogu se izvesti sledeći zaključci:
apsorpciona moć tržišta je relativno niska i ograničena je veličinom lokalnog tržišta (područje opštine Petrovac
ukupno ima oko 35.000 stanovnika , a na gradsko područje otpada oko 22%) ; ekonomski potencijal čini
poljoprivreda, turizam i skroman broj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika; u svim segmentima prisutna je velika
ponuda i relativno skromna tražnja
Strana 7 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
3. OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO FINANSIJSKIH TEŠKOĆA
S obzirom na preovlađujuću delatnost trgovine, treba istaći da se uhodani način poslovanja suočio sa velikim
izazovima, kao što su povećana konkurencija na domaćem tržištu, koncentracija i preuzimanje, uvođenje novih
tehnologija, novi maloprodajni formati, elektronska trgovina i globalizacija. Razvoj informacionog društva i tehnologije
menjaju način poslovanja, prilagođavajući ga novim potrebama potrošača. Pojavljuju se novi oblici prodaje - direktna
prodaja potrošaču, prodaja na daljinu, elektronska trgovina, kao i nove komercijalne usluge, prezentacije proizvoda,
saveti, nove usluge plaćanja i isporuke.
Problemi koji su se javili nakon kupovine 70% društvenog kapitala ogledali su se u sledećem:
∗ Izmirenje obaveza iz predprivatizacionog perioda:
- zarade, naknade zarada, kamate , porezi i doprinosi
- obaveze prema javnim preduzećima i drugim dobavljačima
∗ Ulaganja u osavremenjivanje maloprodajnih kapaciteta, adaptacija građeviskih objekata i nabavka opreme;
∗ Projektovani prihodi iz poslovnih aktivnosti nisu realizovani u projektovanom obimu zbog pogoršanog
privrednog ambijenta; pad kupovne moći, oštra konkurencija velikih trgovinskih lanaca i sl.
∗ Kao posledica nepovoljnih privrednih kretanja došlo je do neodrživosti jednog broja zaključenih ugovora o
zakupu, koji su se reflektovali u zahtevima za smanjenjem zakupa i raskidima ugovora.
∗ Nemogućnost ostvarenja projektovanih prihoda iz investicionih aktivnosti
∗ Nedostatak sopstvenih sredstava za tekuću likvidnost, investicije i razvoj
∗ Nepovoljni opšti uslovi na domaćem robnom tržištu
∗ Visoki izdaci po osnovu poreza, doprinosa i kamata
4. PREDUZETE MERE U CILJU OTKLANJANJA UZROKA POTEŠKOĆA
Nasleđeni sistem tradicionalne trgovine u nekada vodećim trgovinama na lokalnim tržištima kao što je Petrovac
zahtevao je efikasno prilagođavanja savremenoj trgovini promenom poslovne strategije.
Ekonomska situacija i potencijalni rizici koji su se javili početkom 2010 godine u poslovanju maloprodaje u okviru
Poslovnog sistema ukazali su na potrebu redefinisanja usvojene strategije maloprodaje Poslovnog sistema i
opredeljenje u pravcu traženja strateškog partnera među velikim trgovinskim lancima koji imaju vodeću ulogu na
domaćem tržištu. Ovaj projekat realizovan je u partnerstvu sa Merkatorom S Novi Sad, zaključenjem krovnog
Ugovora za grupu od strane Coka d.o.o. Promenom strategije razvoja u sektoru maloprodaje grupe, nakon
sklapanjem aranžmana sa Mercatorom S, napuštena je aktivnost u maloprodaji a raspoloživi kapaciteti su usmereni
na izdavanje u zakup.
Pored izdavanja poslovnog prostora, TP Mlava a.d. se bavi trgovinom na veliko i malo odnosno nabavkom i prodajom
komercijalne robe. Najveći broj transakcija obavljen je u oblasti robe široke potrošnje i nabavci sirovina za potrebe
proizvodnje kartonske ambalaže kao i u plasmanu gotovih proizvoda.
Strana 8 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
5. REZULTAT SPROVEDENIH MERA
Dugoročnim ugovorima sa Merkatorom-S obezbeđeni su stabilni poslovni prihodi na osnovu kojih je promenjen
portfolio društva. Novi core business društva je najam nepokretnosti koji obezbeđuje stabilnost društva.
Međutim, društvo je solidarni jemac glavnim dužnicima Coka doo i TP Dunav ad, tako da je po osnovu prinudne
naplate za data jemstava blokirano duže od 700 dana.
Obezbeđeni prihodi nisu dovoljni za održavanje likvidnosti društva i istovremenu otplatu obaveza glavnih dužnika te je
u cilju uspostavljanja balansa priliva i odliva sredstava doneta odluka da se pokrene stečajni postupak uz unapred
pripremljeni plan reorganizacije kao i da predlagač bude samo Društvo.
Ovaj program predviđa usaglašavanje priliva sa odlivima sredstava. Primenom ovog plana obezbeđuje se poslovnofinansijska konsolidacija koja obezbeđuje poslovnu stabilnost na duži rok imajući u vidu i osetljivost pojedinih
indikatora na koje mogu delovati različiti faktori eksterne i interne prirode.
6.
NAPOMENE
Vrednosti date u planu izražene su u dinarima i eurima iz razloga što plan predviđaja deviznu klauzulu pri isplati
obaveza. U planu su korišćene dinarske vrednosti iz odgovarajućih izveštaja koje su preračunavane po kursu
115,6520 rsd za 1 eur (srednji kurs NBS na dan 31. 05. 2014.).
Predlagač posebno napominje da su glavni dužnici za koje je društvo jemac već sproveli postupak usvajanja planova
reorganizacije i nakon stupanja planova na pravnu snagu započeli realizaciju istih.
Strana 9 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
SPROVOĐENJE REORGANIZACIJE
Član156 Zakona o stečaju ; tačka 2 - popis mjera i sredstava za realizaciju plana, kao i detaljan opis mjera koje je potrebno preduzeti i način na koji
će se reorganizacija sprovesti i Nacionalnim standard br.6 ; stav 2 /U slučaju da plan reorganizacije predviđa nastavak poslovanja stečajnog
dužnika, taj plan mora da sadrži detaljno objašnjenje o tome na koji način će razlozi koji su doveli do insolventnosti stečajnog dužnika biti otklonjeni
i na koji način će se u međuvremenu vršiti finansiranje poslovanja stečajnog dužnika uključujući i izvore dodatnog finansiranja u kom slučaju taj plan
obavezno treba da sadrži i podatke o iznosu i uslovima finansiranja, kao i uslovima vraćanja zajma/.
1. NAČIN SPROVOĐENJA REORGANIZACIJE DUŽNIKA
Analizom ekonomsko-finansijskog položaja društava i ukupno raspoloživog poslovnog kapaciteta zaključeno je da
dužnik poseduje poslovne performanse za stabilno poslovanje na duži rok, ali je neophodna reorganizacija društva
kako u smislu reprograma obaveza prema poveriocima tako i u smislu unutrašnje organizacije poslovanja i odnosa sa
partnerima.
Ovaj Plan predviđa mere koje omogućuju sprovođenje posebnih programa kojima se otklanja finansijska nestabilnost,
odnosno uspostavlja finansijska ravnoteža u novčanim tokovima, sanira društvo i stvaraju uslovi za razvoj društva.
Predlagač plana predlaže, a poverioci su usvajanjem plana saglasni da se reorganizacija dužnika sprovede na
sledeći način:
Stupanjem Plana na pravnu snagu prestaju sve posledice otvaranja stečajnog postupka.
Početak primene Plana je četrnaesti dan od dana stupanja Plana na pravnu snagu.
Usvojeni Plan reorganizacije je izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja, te
svi poslovi i radnje koje preduzimaju stečajni dužnik i poverioci moraju biti u skladu sa usvojenim planom
reorganizacije.
Stečajni Dužnik će preduzeti sve mere propisane usvojenim planom reorganizacije.
Stečajne troškove dužnik će izmiriti sredsdstvima koja će pozajmiti od povezanih lica a ista će vratiti u toku
realizacije plana u novcu ili robi.
Dužnik će obaveze poveriocima izmiriti u skladu sa predviđenim planom otplate obaveza poveriocima, u
jednakim ratama, a rata dospeva od 1 do 5 dana u mesecu za prethodni mesec.
Predlagač je u skladu sa kriterijumima za razvrstavanje potraživanja po klasama i trenutnim statusom
potraživanja, razvrstao uslovna potraživanja u odgovarajuće klase u slučaju eventualne otplate. U slučaju
da poverioci koji nisu obuhvačeni ovim planom u toku trajanja reorganizacije na zakonski način steknu
status poverioca, potraživanja ovih poverilaca biće namirena pod istim uslovima i na isti način kao
poveriocima klase u koju će se ova potraživanja razvrstati.
Tokove realizacije plana pratiće stručno lice za praćenje realizacije plana i o svemu redovno informisati
poverioce.
Planirano ispunjenje plana : Izmirenjem sopstvenih obaveza svim poveriocima u roku od 30 meseci od
dana početka primene plana, u skladu sa predviđenim planom otplate obaveza poveriocima, i eventualnom
Strana 10 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
isplatom obaveza po osnovu datih jemstava koja prema planovima reorganizacije glavnih dužnika
dospevaju u narednih 9 godina.
Stečajni dužnik - subjekt reorganizacije će u toku trajanja reorganizacije realizovati planove konsolidacije i
sanacije, započeti realizaciju razvojnog programa
1.1. KONSILIDACIJA - OTKLANJANJE INSOLVENTNOSTI STEČAJNOG
DUŽNIKA
U periodu konsolidacije neophodno je da dužnik u cilju održavanja tekuće likvidnosti uhoda poslove iz kojih će ostvariti
dobit u visini svih troškova i obezbedi priliv potrebnih sredstava za namirenje obaveza poveriocima.
Projektovani troškovi poslovanja
rb
Troškovi poslovanja dužnika
godišnje eur
mesečno eur
1
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
23.623
1.969
2
Troškovi amortizacije i rezervisanja
25.646
2.137
3
Ostali poslovni rashodi
35.071
2.923
Ukupni troškovi poslovanja dužnika
84.339
7.028
Ovaj Plan predviđa grace period u trajanju od 6 meseci u kome će dužnik konsolidovati poslovanje tako što će
poslovne aktivnosti usmeriti na pronalaženje zakupaca za raspoložive investicione nekretnine i razvoj prodajnog
tržista kartonaže proizvedene u fabrici kartonaže u Odžacima.
Dužnik
raspolaže sledećim investicioni nekretninama:
rb
Šifra
Opis
Adresa
Površina u m2
Katastarska parcela
11
7100003 Maloprodajni objekat 303
Srpskih vladara 173, Petrovac
819,31
12
7100006 Maloprodajni objekat 306
Srpskih vladara 173, Petrovac
98,50
14
7100014 Prodavnica knjizara
Srpskih vladara 153, Petrovac
124,20
kp 330 KO Petrovac
15
7100015 Prodavnica parfimerija
Srpskih vladara 216, Petrovac
32,20
kp 226 KO Petrovac
16
7100020 Lokal 20
Srpskih vladara bb, Petrovac
13,97
kp 298 i 299 KO Petrovac
17
7100021 Lokal 25
Srpskih vladara bb, Petrovac
26,04
kp 298 i 299 KO Petrovac
18
7100022 Lokal 124
Srpskih vladara bb, Petrovac
57,83
kp 298 i 299 KO Petrovac
19
7100023 Lokal 120
Srpskih vladara bb, Petrovac
18,85
kp 298 i 299 KO Petrovac
20
7100024 Lokal 127
Srpskih vladara bb, Petrovac
16,18
kp 298 i 299 KO Petrovac
21
7100025 Kiosci 4 kom
Petrovac
19,50
UKUPNO
kp 407 KO Petrovac
kp 628/2 KO Petrovac
1.226,58
Za pokriće svih troškova poslovanja potrebno je da dužnik investicione nakretnine iznajmi zakupcima po prosečnoj
neto ceni od cca 6 eur čime će ostvariti neto prihod od 7,360 eur.
1.2. SANACIJA DRUŠTVA
Dužnik će realizacijom sanacionog programa servisirati sanacione prioritete
Strana 11 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
∗ Isplata sopstvenih neisplaćenih obaveza poveriocima
Sopstvene obaveze dužnika iznose ukupno 16.147.995,10 rsd a ukupna obrtna imovina 17,358.000,00 rsd.
OPIS
trenutna vrednost rsd
ZALIHE
14.057.000
POTRAŽIVANJA
3.301.000
UKUPNO
17.358.000
Neforsiranom prodajom zaliha i naplatom potraživanja uz reprogram obaveza dužnicima društvo je u mogućnosti da
sopstvene obaveze poveriocima isplati u roku od 24 meseca od dana isteka grace perioda.
∗ Eventualna isplata uslovnih obaveza
Prema vanrednom finansijskom izveštaju nezavisnog revizora obaveze dužnika na dan preseka stanja iznose ukupno
1.219.967.554,76 od čega 1.203.819.559,66 rsd po osnovu datih jemstava za obaveze privrednih društava Coka doo i
TP Dunav ad.
Društvo nije u mogućnosti da obezbedi celokupan iznos u smislu rezervacija za eventualnu isplatu uslovnih obaveza,
ali kako su planovi reorganizacije glavnih dužnika izrađeni na realnim osnovama i kao takvi su usvojeni i uspešno se
realizuju, ove uslovne obaveze ne predstavljaju ugrožavajući faktor realizacije plana.
U slučaju da društvo kao jemac ipak mora da isplati deo obaveza glavnih dužnika potrebna sredstva će obezbediti
prodajom dela raspoloživih nepokretnosti - građevinskih objekata kao non core imovine.
Površina u
rb
Opis
Adresa
1
Maloprodajni objekat 304
Petra Dobrnjca 25, Petrovac
132,68
kp 15067/40 KO Petrovac
2
Maloprodajni objekat 305
Petra Dobrnjca 23, Petrovac
132,68
kp 15067/40 KO Petrovac
3
Maloprodajni objekat 301
Srpskih vladara 344, Petrovac
4
Maloprodajni objekat 309
5
6
m2
Katastarska parcela
Sadašnja
verdnost rsd
716.981,49
716.981,49
105
kp 750/2 KO Petrovac
5.134.411,20
Bate Bulića 26, Petrovac
214,48
kp 313/2 KO Petrovac
8.219.296,00
Maloprodajni objekt 310
Bate Bulića 14, Petrovac
94,79
kp 318/4 KOPetrovac
4.610.552,80
Maloprodajni objekat 312
Mlavska bb, Petrovac
35,85
kp 2162 KO Petrovac
1.394.256,00
7
Stan u ul. Bate Bulica
Bate Bulića 10/2, Petrovac
51,75
kp 319 KO Petrovac
1.758.964,56
8
Stan br.5 TC Zelena pijaca
TC Zelena Pijaca, Petrovac
54,74
kp 221/1 KO Petrovac
1.860.523,36
9
Centralni magacin
Petra Dobrnjca 169, Petrovac
kp 439 KO Petrovac
30.582.932,80
10
Magacin br.5 i ringlov udeo 1/3
Petrovac
1.989,70
276,21
3.087,88
kp 189/4 KO Petrovac
2.622.319,28
57.617.218,98
∗ Uvečanje vrednosti imovine
Dužnik poseduje veliki broj poslovnih objekata nerešenog pravnog statusa. U toku sprovođenja reorganizacije dužnik
će dovršiti započet postupak rešavanje pravnog statusa celokupne imovine čime će se uvećati tržišna vrednost.
Uvečanjem vrednosti imovine uvećava se potencijal za namirenje uslovnih obaveza a ujedno se stvaraju uslovi za
dalji razvoj društva.
Strana 12 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
∗ Prodaja non core imovine
Ovaj plan predviđa i prodaju dela non core imovine ukoliko se za tim ukaže potreba u smislu isplate obaveza uslovnim
poveriocima ili obezbeđenja nedostajučih obrtnih sredstava.
Dužnik zadržava pravo da sredstva od prodaje non core imovine koristi kao obrtna sredstva do trenutka kada ista
treba isplatiti uslovnim poveriocima.
∗ Održavanja tekuće likvidnosti bez dodatnog finansiranja.
Dužnik tekuću likvidnost održava stabilnim tekućim poslovanjem.
Napomena: U delu projekcije prikazani su efekti planiranog poslovanja u sanacionom period.
1.3. RAZVOJ DRUŠTVA
Ovaj plan predviđa razvoj društva u dva pravca:
∗ razvoj tržista nekretnina
∗ razvoj prodajnog tržišta prizvodnog asortimana kartonaže u Odžacima
Odmah po rešavanju pravnog statusa svakog pojedinačnog objekta, stručni tim će na osnovu raspoloživih sredstava i
tržišnih uslova sačiniti najprofitabilniji upotrebni plan pojedinačno za svaki objekat. Rešavanjem pravnog statusa
stvara se mogučnost pronalaženja strateškog partenera koji bi izvršio invensticiona ulaganja i time uvećao poslovni
potencijal društva.
Dužnik će u narednom period vršiti distribuciju prizvodnog asortimana kartonaže u Odžacima na području regiona
Petrovca na Mlavi, Požarevca i okoline čime će ostvarivati prihode bez dodatnih ulaganja.
2. SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANA
Analizom poslovne imovine i potencijala u odnosu na potencijalne obaveze dužnika, predlagač je utvrdio da se
raspoloživim resursima može uspešno sprovesti reorganizacija dužnika.
Strana 13 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
2.1. FINANSIJSKI RESURSI
Opis
1
2
Potrebno eur
Izmirenje sopstvenih
obaveza poveriocima
Namirenje uslovnih
obaveza
139.626,00
10.408.982,00
5
eur
150.088,00
napomena
pokriveno u celosti
prodaje imovine
498.195,00
moži da obezbedi pokriže za cca 10%
uslovnih obaveza
likvidnosti za period od
126.504,00
30 meseci
4
obrtna imovina
raspoloživi iznos
uvecanjem vrednosti imovine dužnik će
Održavanje tekuće
3
Izvor sredstava
Namirenje stečajnih
troškova i nagrada
Troškovi angažovanja
stručnih lica
3.000,00
21.500,00
prihodi od prodaje i najma
nepokretnosti
prihodi od prodaje i najma
nepokretnosti
prihodi od prodaje i najma
nepokretnosti
126.504,00
pokriveno u celosti
3.000,00
pokriveno u celosti
21.500,00
pokriveno u celosti
799.287,00
sopstvene obaveze i cca 10% uslovnih
dužnik je u mogucnosti da pokrije sve
ukupno
10.699.612,00
obaveza po osnovu datih jemstava
2.2. Izvori dodatnog finansiranja
Predlagač je detaljnom analizom utvrdio da se u izmenjenim uslovima uz sprovođenje mera predviđenim ovim planom
može izvršiti konsolidacija i sanacija društva i nakon toga realizovati razvojni programi, implementiranjem sopstvenih
poslovnih potencijala bez dodatnih finansiranja .
Dužnik zadržava pravo da ukoliko se ukaže potreba u smislu finansiranja razvojnih programa dopunska sredstva
obezbedi kreditnim zaduženjem ili u saradnji sa poslovnim partnerima koji će učestvovati u tim programima.
3.
DETALJAN OPIS MERA ZA REALIZACIJU PLANA
Poštujući mišljenje i interese poverilaca i drugih zainteresovanih strana u ovom postupku, Predlagač ističe da su
Planom predložene mere apsolutno neophodne za uspešnu realizaciju Plana i korisne za poverioce i dužnika, obzirom
da omogućavaju povoljnije kolektivno namirenje u odnosu na postupak bankrotstva.
U skladu sa realnim tržišnim okolnostima i konzervativnim projekcijama poslovanja za period od narednih pet godina,
Predlagač predlaže da se reorganizacija sprovede primenom ovde navedenih mera:
Strana 14 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
3.1. Namirenje troškova prethodnog stečajnog postupka
- Nacionalni standard br.6 - Opis načina namirenja troškova nastalih u stečajnom postupku, uključujući i nagradu za rad i
naknadu troškova stečajnog upravnika
Svi troškovi postupka od dana otvaranja stečaja do dana početka primene plana, dužnik će finansirati sredstvima iz
pozajmica primljenih od povezanih pravnih lica. Povraćaj pozajmica će izvršiti u skladu sa sopstvenim mogućnostima.
Ukupan i tačan iznos svih neisplaćenih troškova stečajnog postupka od dana otvaranja stečaja do dana početka
primene plana, utvrdiće se po donošenju i pravnosnažnosti rešenja kojim se potvrđuje usvajanje plana reorganizacije,
3.2. Reprogram
(otplate u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova zajma, kredita ili drugog potraživanja ili
instrumenta obezbeđenja)
Ovim Planom reorganizacije predviđen je reprogram potraživanja poverilaca klase C na period od 30 meseci, od
čega od dana početka primerne plana 6 meseci grace perod i 24 meseci otplate obaveza.
Uslov za isplatu obaveza poveriocima klase C1 , poverilaca po osnovu datih jemstava za obaveze glavnih dužnika
Coka doo i TP Dunav ad, jeste neispunjenje obaveze glavnih dužnika u skladu sa usvojenim i pravnosnažnim
planovima reorganizacije koji se primenjuju. Obraćun i eventualna isplata neisplaćenih obaveza izvršiće se na kraju
reorganizacionog perioda glavnih dužnika. Eventualni deo neisplaćenih obaveza glavnih dužnika društvo će isplatiti
sredstvima od prodaje imovine.
Ovim reprogramom izvršena je izmena dospelosti potraživanja poverilaca klasa C i C1.
3.3. Namirenje potraživanja
Ovaj plan predviđa isplatu potraživanja poverilaca klasa A i B pre početka primene plana te se Plan u ovim klasama
smatra usvojenim.
Ovim Planom reorganizacije predviđen je reprogram potraživanja poverilaca klase C na period od 30 meseci, od
čega od dana pocetka primerne plana 6 meseci grace perod i 24 meseci otplate obaveza u jednakim mesečnim
ratama.
Uslov za isplatu obaveza poveriocima klase C1 , poverioci po osnovu datih jemstava za obaveze glavnih dužnika
Coka doo i TP Dunav ad, jeste neispunjenje obaveze glavnih dužnika u skladu sa usvojenim i pravnosnažnim
planovima reorganizacije koji se primenjuju. Obraćun i eventualna isplata neisplaćenih obaveza izvršiće se na kraju
reorganizacionog perioda glavnih dužnika. Eventualni deo neisplaćenih obaveza glavnih dužnika društvo će isplatiti
sredstvima od prodaje imovine.
Planovima reorganizacije glavnih dužnika Coka doo TP Dunav ad planirana je isplata potraživanja ovim poveriocima
u 108 jednakih mesečnih rata od dana početka primene planova, te će se obračun i eventualna isplata neisplačenih
Strana 15 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
obaveza glavnih dužnika izvršiti po isteku 108 meseci od dana početka primene planova reorganizacije glavnih
dužnika.
3.4. Sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja
U slučaju da poverioci osporenih potraživanja u toku trajanja reorganizacije na zakonski način steknu status
poverioca, potraživanja ovih poverilaca biće namirena pod istim uslovima i na isti način kao poveriocima klase u koju
će se ova potraživanja razvrstati, u svemu u skladu sa pravosnažnim sudskim rešenjem koje za konkretno
potraživanje definiše iznos i razvrstavanje u klase.
3.5. Unovčenje imovine sa teretom ili bez njega ili prenos takve imovine na ime
namirenja potraživanja
Ovaj Plan reorganizacije predviđa prodaju non core imovine dužnika ukoliko se za tim ukaže potreba u smislu isplate
obaveza uslovnim poveriocima.
Dužnik zadržava pravo da sredstva od prodaje non core imovine koristi kao obrtna sredstva do trenutka kada ista
treba isplatiti uslovnim poveriocima.
3.6. Zatvaranje pogona i prestanak obavljanja određenih delatnosti
Ovaj Plan reorganizacije ne predviđa zatvaranje pogona i prestanak obavljanja određenih delatnosti.
3.7. Raskid ili izmena ugovora
Usvojeni Plan reorganizacije je izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu
navedena.
Poslovi i radnje koje preduzima stečajni Dužnik moraju biti u skladu sa usvojenim Planom reorganizacije.
Stečajni Dužnik je dužan da preduzme sve mere propisane usvojenim planom reorganizacije.
Donošenjem Rešenja o usvajanju plana reorganizacije prestaju sve posledice otvaranja stečajnog postupka.
3.8. Davanje u zalogu opterećene ili neopterećene imovine
Ovaj Plan reorganizacije predviđa davanje u zalogu opterećene ili neopterećene imovine za slučaj potreba dodatnog
izvora finasiranja.
3.9. Otpust duga
Ovaj Plan reorganizacije ne predviđa meru otpusta duga
Strana 16 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
3.10. Izvršenje, izmena ili odricanje od založnog prava
Ovaj Plan reorganizacije ne predviđa meru izvršenja, izmena ili odricanja od založnog prava.
3.11. Pretvaranje potraživanja u Kapital
Ovaj Plan reorganizacije ne predviđa meru konverzije potraživanja u kapital.
3.12. Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu
Ovaj Plan reorganizacije predviđa zaključivanje ugovora o zajmu ukoliko se za istim ukaže potreba u smislu realizacije
razvojnih programa ili nedostatka obrtnih sredstava.
3.13. Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana
Dužnik će osporiti i pristupiti pobijanju svih potraživanja koja su neosnovana, zastarela i nepostojeća iz drugog
razloga.
3.14. Otpuštanje zaposlenih ili angažovanje drugih lica
Ovaj plan ne predviđa smanjenje broja zaposlenih a predviđa nova upošljavanja i angažovanja stručnih lica u skladu
sa potrebama društva.
3.15. Ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja potraživanja
Ovaj Plan reorganizacije predviđa ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja potraživanja uz obostranu
saglasnost dužnika i poverioca.
3.16. Izmene i dopune opštih akata Dužnika i drugih dokumenata o osnivanju ili
upravljanju
Ovaj Plan reorganizacije ne predviđa izmene i dopune opštih akata i drugih dokumenata o osnivanju ili upravljanju.
3.17. Statusne promene
Ovaj Plan reorganizacije ne predviđa statusne promene.
3.18. Promene pravne forme
Ovaj Plan reorganizacije ne predviđa promjene pravne forme.
Strana 17 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
3.19. Prenos dela ili celokupne imovine na jednog ili više postojećih ili novoosnovanih
subjekata
Ovaj Plan reorganizacije predviđa prenos dela ili celokupne imovine na jednog ili više postojećih ili novoosnovanih
subjekata.
3.20. Poništavanje izdatih ili izdavanje novih hartija od vrednosti od strane Dužnika ili
bilo kog novoformiranog subjekta
Ovaj Plan reorganizacije ne predviđa poništavanje izdatih hartija od vrednosti a predviđa izdavanje novih hartija od
vrijednosti.
3.21. Druge mere od značaja za realizaciju plana reorganizacije
Sve nepredviđene mere koje doprinose uspešnoj realizaciji Plana reorganizacije.
4. PREDUSLOVI ZA SPROVOĐENJE PLANA
Nacionalni standard br.6 stav 4 Podaci o preduslovima za sprovođenje plana
Ovde predstavljeni Plan reorganizacije zasnovan je na realnim osnovama odnosno nije zasnovan na neizvesnom
budućem događaju.
Plan u početnoj fazi ispunjava osnovne preduslove za njegovu uspešnu realizaciju.
Omogućen je nastavak poslovanja dužnika
Utvrđena je sposobnost dužnika da redovno servisira obaveze prema poveriocima, održava tekuću likvidnosti društva
i nakon sanacije društva započne realizaciju razvojnog programa.
Način namirenja poverilaca, predviđen ovde predloženim Planom, obezbeđuje znatno povoljnije kolektivno namirenje
poverilaca, što je u skladu sa ciljem stečaja iz čl. 2 Zakona, i načelom zaštite poverilaca iz čl. 3 Zakona
Dužnik poseduje potrebna sredstva za realizaciju plana i uspostavljanje finansijske ravnoteže priliva i odliva sredstava
Obezbeđeni su izvori početnog finansiranja
Sve mere predviđene planom su u skladu sa zakonom
Strana 18 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
Ovde predstavljeni plan reorganizacije spada u kategoriju sanaciono razvojnog plana. Plan je sanacioni u smislu da
će se njegovim usvajanjem izbeći bankrot Dužnika a obaveze prema poveriocima će biti redovno servisirane, čime će
se stvoriti uslovi za razvoj društva odnosno nastavak uspešnog poslovanja, uz odgovarajuće promene u poslovanju .
Strana 19 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
DETALJNA LISTA POVERILACA SA PODELOM NA KLASE
Član 156 Zakona o stečaju ; tačka 3/detaljnu listu poverilaca sa podelom na klase poverilaca i kriterijume na osnovu kojih su klase formirane/
1. KRITERIJUMI ZA FORMIRANJE KLASA POVERILACA
1.1. PRVI ISPLATNI RED
KLASA A – Neisplaćene neto zarade u poslednjih godinu dana i neplaćeni doprinosi za
PIO u poslednje dve godine
Prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4 tačka 1. Zakona o stečaju u prvi isplatni red spadaju neisplaćene neto zarade
zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečajnog
postupka sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja stečajnog postupka i neplaćeni doprinosi za penzijsko i
invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za
obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno
osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka, kao i potraživanja po osnovu zaključenih ugovora sa privrednim
društvima čiji su predmet neisplaćene obaveze na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za
poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica
doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka.
1.2. DRUGI ISPLATNI RED
KLASA B – Neisplaćeni javni prihodi u poslednja tri meseca (bez doprinosa za PIO)
Prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4 tačka 2. Zakona u drugi isplatni red spadaju potraživanja po osnovu svih javnih
prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre otvaranja stečajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje zaposlenih.
1.3. TREĆI ISPLATNI RED
KLASA C– Neobezbeđeni ili stečajni poverioci
KLASA C1 – Dodatna klasa uslovnih stečajnih poverilaca po osnovu datih jemstava
Prema kriterijumu iz člana 54 st. 4 tačka 3 Zakona u treći isplatni red spadaju potraživanja ostalih stečajnih poverilaca.
U ovu klasu predlagač plana je razvrstao potraživanja svih poverilaca koja nemaju sredstva obezbeđenja plaćanja
osim solo menica društva.
Solo menice društva otvaranjem stečajnog postupka dospevaju na naplatu te se stoga potraživanja obezbeđena istim
tretiraju neobezbeđenim potraživanjem.
Strana 20 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
U okviru trećeg isplatnog reda predlagač je izdvojio posebnu klasu, klasu C1, poverilaca kojima se obaveze namiruju
isključivo ukoliko glavni dužnici ne izmire svoje obaveze u celosti.
2. DETALJNA LISTA POVERILACA
r.b.
Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)
Ukupna obaveza
1
SIMIC STANKOVIC MILANKA
23.940,83
2
STOJKOVIC BOBAN
24.660,35
3
SAULIC VELIMIR
4
Ministarstvo finansija, Poreska uprava
5
OJ LPA - Petrovac na Mlavi
6
RAJIC INVEST DOO
7
COKA DOO
8
23.168,04
4.975,79
Pravni osnov
Obaveza za neto zarade i druge obaveze prema
zaposlenima
Obaveza za neto zarade i druge obaveze prema
zaposlenima
Obaveza za neto zarade i druge obaveze prema
zaposlenima
274.991,12
Javna davanja
10.036.320,00
Javna davanja
3.844.512,54
Faktura
PD"CENTAR"DOO "ELEKTRO
722.476,88
Faktura
9
JKP IZVOR
474.525,10
Faktura
10
FIMAX BROKER AD BEOGRA
121.800,00
Faktura
11
BZ-SLOBODA DOO
120.000,00
Faktura
12
PROTEH COMM DOO SMEDER
116.000,00
Faktura
13
EPS SNABDEVANJE
100.704,59
Faktura
14
TP"INEX-VELEPROMET"AD
48.438,00
Faktura
15
LANA 026 DOO SMEDEREVO
47.208,09
Faktura
16
BEOGRADSKA BERZA AD BE
40.916,00
Faktura
17
ADVOKAT GORAN JENIC
40.656,36
Faktura
18
DUSAN SELMIC
20.240,00
Faktura
19
MDM REVIZIJA DOO
20.000,00
Faktura
20
IVAN SPASIC
19.320,00
Faktura
21
BILJANA ALEKSIC
18.400,00
Faktura
22
DEJANOVIC MILENA
2.999,59
Faktura
23
JVP SRBIJAVODE Beograd
1.741,82
Faktura
24
Marfin banka ad Beograd
917.252.618,47
Ugovor o jemstvu
25
Banca Intesa ad Beograd
134.449.291,96
Ugovor o jemstvu
26
Sberbank Srbija ad
152.117.649,23
Ugovor o jemstvu
UKUPNO
1.219.967.554,76
Strana 21 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
3. PODELA NA KLASE
Služi za potrebe glasanja
PRVI ISPLATNI RED
KLASA A – NEISPLAĆENE NETO ZARADE U POSLEDNJIH GODINU DANA I NEPLAĆENI DOPRINOSI ZA PIO U
POSLEDNJE DVE GODINE
Redni
Poverilac (naziv/ime,
Ukupan iznos
Iznos
broj
sedište/prebivalište i adresa)
potraživanja
potraživanja
Pravni osnov
Procentualno učešće
u okviru klase (%)
1
SIMIC STANKOVIC MILANKA
20.240,00
20.240,00
Obaveza za neto zarade
33,29%
2
STOJKOVIC BOBAN
20.240,00
20.240,00
Obaveza za neto zarade
33,29%
SAULIC VELIMIR
20.240,00
20.240,00
Obaveza za neto zarade
33,29%
3
Doprinosi za PIO
44,30
zaposlenih na teret
zaposlenih kod pravnih lica
Doprinosi za PIO
4
Ministarstvo finansija, Poreska
zaposlenih na teret
84,20
uprava
poslodavca - pravnog lica
39,90
0,14%
koje se ne finansira iz
budžeta i fondova
obaveznog socijalnog
osiguranja
60.804,20
UKUPNO
100,00%
DRUGI ISPLATNI RED
KLASA B – NEISPLAĆENI JAVNI PRIHODI U POSLEDNJA TRI MESECA (bez doprinosa za PIO)
Redni
Poverilac (naziv/ime,
broj
sedište/prebivalište i adresa)
Ukupan
iznos
glavnica
kamata
252.517,34
6.661,50
Pravni osnov
potraživanja
Procentualno učešće u
okviru klase (%)
Porez na imovinu
obveznika koji vode
poslovne knjige
1
OJ LPA - Petrovac na Mlavi
262.795,40
Posebna naknada za
3.426,69
177,83
zaštitu i unapređenje
99,93%
životne sredine
12,04
2
Ministarstvo finansija,
Poreska uprava
UKUPNO
186,66
262.982,06
186,66
Naknada za korišćenje
građevinskog zemljišta
Porez na zarade
0,07%
100%
Strana 22 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
TREĆI ISPLATNI RED
KLASA C Neobezbeđeni ili stečajni poverioci
Procentualno
Redni
Poverilac (naziv/ime,
Ukupan iznos
Iznos
broj
sedište/prebivalište i adresa)
potraživanja
potraživanja
10.036.320,00
Pravni osnov
učešće u okviru
10.036.320,00
Faktura
63,42%
3.844.512,54
3.844.512,54
Faktura
24,30%
4,57%
klase (%)
1
RAJIC INVEST DOO
2
COKA DOO
3
PD"CENTAR"DOO "ELEKTRO
722.476,88
722.476,88
Faktura
4
JKP IZVOR
474.525,10
474.525,10
Faktura
3,00%
5
FIMAX BROKER AD BEOGRA
121.800,00
121.800,00
Faktura
0,77%
6
BZ-SLOBODA DOO
120.000,00
120.000,00
Faktura
0,76%
7
PROTEH COMM DOO SMEDER
116.000,00
116.000,00
Faktura
0,73%
8
EPS SNABDEVANJE
100.704,59
100.704,59
Faktura
0,64%
9
TP"INEX-VELEPROMET"AD
48.438,00
48.438,00
Faktura
0,31%
10
LANA 026 DOO SMEDEREVO
47.208,09
47.208,09
Faktura
0,30%
11
BEOGRADSKA BERZA AD BE
40.916,00
40.916,00
Faktura
0,26%
12
ADVOKAT GORAN JENIC
40.656,36
40.656,36
Faktura
0,26%
13
DUSAN SELMIC
20.240,00
20.240,00
Faktura
0,13%
14
MDM REVIZIJA DOO
20.000,00
20.000,00
Faktura
0,13%
15
IVAN SPASIC
19.320,00
19.320,00
Faktura
0,12%
16
BILJANA ALEKSIC
18.400,00
18.400,00
Faktura
0,12%
8.899,40
17
OJ LPA Petrovac na Mlavi
12.195,72
3.296,32
4.327,67
18
Ministarstvo finansija, Poreska
uprava
2,23
4.704,93
Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige
Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne
Porez na zarade
Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na
te r e t z a p o s l e n i h
Prihodi od penala u korist Budžetskog fonda za
375,03
0,08%
sredine
0,03%
profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja
o s o b a s a i n v a l i d i te t o m
19
STOJKOVIC BOBAN
4.420,35
4.420,35
20
SIMIC STANKOVIC MILANKA
3.700,83
3.700,83
21
DEJANOVIC MILENA
2.999,59
2.999,59
22
SAULIC VELIMIR
2.928,04
2.928,04
23
JVP SRBIJAVODE Beograd
1.741,82
1.741,82
UKUPNO
15.824.208,84
Obaveze za neto zarade i druge obaveze prema
z ap os l e ni m a
Obaveze za neto zarade i druge obaveze prema
z ap os l e ni m a
Faktura
Obaveze za neto zarade i druge obaveze prema
z ap os l e ni m a
Faktura
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
100,00%
Strana 23 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
KLASA C1– DODATNA KLASA USLOVNIH STEČAJNIH POVERILACA
Redni
broj
Poverilac (naziv/ime,
sedište/prebivalište i
adresa)
Procentualno
Ukupan iznos
Iznos
potraživanja
potraživanja
Pravni osnov
učešće u
okviru klase
(%)
Jemstvo Mlava ad po Ugovoru o kreditu
142.606.885,58
br.403/11 privrednog društva TP Dunav ad
Vučak
1
Marfin banka ad
917.252.618,47
Beograd
Jemstvo Mlava ad po Ugovoru o kreditu
324.473.230,38
br.404/11 privrednog društva TP Dunav ad
76,20%
Vučak
450.172.502,51
Jemstvo Mlava ad po Ugovoru o kreditu
br.183/11 privrednog društva Coka doo Vučak
Jemstvo Mlava ad Vučak po partiji
2
3
Sberbank Srbija ad
152.117.649,23
152.117.649,23
134.449.291,96
134.449.291,96
285..10325824 privrednog društva Coka doo
Vučak
12,64%
Jemstvo Mlava ad Vučak po Ugovoru o kreditu
Banca Intesa ad
Beograd
partija 56-420-1302420.0 privrednog društva TP
11,17%
Dunav ad Vučak
UKUPNO
1.203.819.559,66
100%
REKAPITULACIJA OBAVEZA PO KLASAMA
Klasa A
60.804,20
Klasa B
262.982,06
Klasa C
15.824.208,84
Klasa C1
1.203.819.559,66
UKUPNO
1.219.967.554,76
Strana 24 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
NAMIRENJE POTRAŽIVANJA
Član 156 Zakona o stečaju ; tačka 4/visinu novčanih iznosa ili imovinu koja će služiti za potpuno ili delimično namirenje prema klasi poverilaca,
uključujući i obezbeđene i neobezbeđene poverioce, kao i sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja, postupak za izmirenje
potraživanja i vremensku dinamiku plaćanja/
Nacionalni standard br.6 stav 5Precizan opis načina namirenja svake klase poverilaca
1. NAMIRENJE PO KLASAMA U PERIODU REORGANIZACIJE
klasa
iznos potraživanja
RSD
namirenje potraživanja
eur
eur
%
1
A
60.804,20
525,75
525,75
100
2
B
262.982,06
2.273,91
2.273,91
100
3
C
15.824.208,84
136.826,07
136.826,07
100
4
C1
1.203.819.559,66
10.408.981,77
UKUPNO
1.219.967.554,76
10.548.607,50
po konacnom obracunu
10.548.607,50
100
Sve obaveze se ne vezuju za kurs eura, ali je predlagač radi preglednosti sve obaveze prikazao u dinarima i eurima.
2. POJEDINAČNO NAMIRENJE PO KLASAMA U PERIODU
REORGANIZACIJE
2.1. KLASA A – NEISPLAĆENE NETO ZARADE U POSLEDNJIH GODINU DANA I
NEPLAĆENI DOPRINOSI ZA PIO U POSLEDNJE DVE GODINE
-Uslovi izmirenjaPredlagač plana predlaže da se poveriocima ove klase su saglasni da im se isplata dospelih obaveza izvrši pre
pocetka primene plana čime se smatra da je plan u ovoj klasi usvojen.
Okvirni iznos predviđen za namirenje poverilaca ove klase je 60.804,20 rsd.
Strana 25 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
2.2. KLASA C – Neisplaćeni javni prihodi u poslednja tri meseca (bez doprinosa za
PIO)
-Uslovi izmirenjaPredlagač plana predlaže da se poveriocima ove klase su saglasni da im se isplata dospelih obaveza izvrši pre
pocetka primene plana cime se smatra da je plan u ovoj klasi usdvojen.
Okvirni iznos predviđen za namirenje poverilaca ove klase je 262.982,06 rsd.
2.3. KLASA C – Neobezbeđeni ili stečajni poverioci
-Uslovi izmirenjaPredlagač plana predlaže a poverioci ove klase su saglasni da im se isplata dospelih obaveza izvrši uz primenu
sledećih uslova:
Isplata u 24 redovnih mesečnih jednakih rata
Dužina reprograma (godina): 30 meseci
Dužina uključenog grace perioda (meseci): 6
Kamatna stopa (godišnja): 0
Devizna klauzula : iznos potraživanja poverilaca ove klase se na dan stupanja plana na pravnu
snagu konvertuje u eur po srednjem kursu NBS , zatim deli sa 24 i na taj način se utvrđuje
konačan iznos pripadajuce rate.
Okvirni iznos predviđen za namirenje poverilaca ove klase je 136.826,07eur.
-Vremenska dinamikamesec
početno stanje
isplata glavnice
ostatak duga
1
136.826,07
0,00
136.826,07
2
136.826,07
0,00
136.826,07
3
136.826,07
0,00
136.826,07
4
136.826,07
0,00
136.826,07
5
136.826,07
0,00
136.826,07
6
136.826,07
0,00
136.826,07
7
136.826,07
5.701,09
131.124,99
8
131.124,99
5.701,09
125.423,90
9
125.423,90
5.701,09
119.722,81
10
119.722,81
5.701,09
114.021,73
11
114.021,73
5.701,09
108.320,64
12
108.320,64
5.701,09
102.619,55
13
102.619,55
5.701,09
96.918,47
14
96.918,47
5.701,09
91.217,38
15
91.217,38
5.701,09
85.516,29
Strana 26 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
16
85.516,29
5.701,09
79.815,21
17
79.815,21
5.701,09
74.114,12
18
74.114,12
5.701,09
68.413,04
19
68.413,04
5.701,09
62.711,95
20
62.711,95
5.701,09
57.010,86
21
57.010,86
5.701,09
51.309,78
22
51.309,78
5.701,09
45.608,69
23
45.608,69
5.701,09
39.907,60
24
39.907,60
5.701,09
34.206,52
25
34.206,52
5.701,09
28.505,43
26
28.505,43
5.701,09
22.804,35
27
22.804,35
5.701,09
17.103,26
28
17.103,26
5.701,09
11.402,17
29
11.402,17
5.701,09
5.701,09
30
5.701,09
5.701,09
0,00
2.4. KLASA C1– dodatna klasa uslovnih stečajnih poverilaca
-Uslovi izmirenja –
Eventualnu isplatu obaveza poveriocima klase C1 , uslovnih poverilaca po osnovu datih jemstava za obaveze glavnih
dužnika Coka doo i TP Dunav ad, društvo će kao jemac isplatiti poveriocima ove klase ukoliko glavni dužnici ne
isplate sopstvene obaveze u reorganizaciji. Obraćun neispalaćenih obaveza izvršiće se na kraju reorganizacionog
perioda glavnih dužnika. Deo nesplaćenih obaveza glavnih dužnika društvo će isplatiti po obračunu sredstvima od
prodaje imovine.Planovima reorganizacije glavnih dužnika Coka doo i TP Dunav ad planirana je isplata ovim
poveriocima u 108 jednakih mesečnih rata od dana početka primene planova , te će se obračun neisplačenih rata
izvršiti po isteku 108 meseci od dana početka primene planova reorganizacije glavnih dužnika.
3. PLANIRANA VREMENSKA DINAMIKA REALIZACIJE
presek obaveza prema poveriocima izrađen je sa stanjem na dan 31. 05. 2014. god
usaglašavanje stavova sa poveriocima u vezi plana reorganizacije najkasnije do 25.07.2014
god
izrada konačnih izmena i dopuna plana- prečišćen tekst najkasnije do 28.07.2014 god
pribavljanje saglasnosti poverilaca na plan najkasnije do 28.07.2014 god.
predaja plana 30. 07.2014 god
ročište za usvajanje plana 10. 09. 2014 god
stupanje plana na pravnu snagu 18.09.2014 god
isplata obaveza poveriocima klase A I B 01.10.2014 god
Strana 27 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
pocetak primene plana 02.10.2014 god.
grace period do 01.04.2015 god
isplata prve rate poveriocima klase C 01. 05. 2015 god.
isplata poslednje rate poveriocima klase C 01. 04. 2017. god
isplata eventualnih obaveza poveriocima klase C1 po izvršenom obračunu neisplacenih
obaveza glavnih dužnika.
Predviđeni rokovi neće se primenjivati ukoliko plan reorganizacije ne stupi na pravnu snagu do 18. 09. 2014. god.
Svaki dan pomeranja stupanja plana na pravnu snagu u odnosu na planirani datum, povlači pomeranje svih rokova
za isti broj dana.Ovo pomeranje roka ne povlači nikakve posledice
Nepostupanje stečajnog dužnika po predviđenom otplatnom planu reprograma, odnosno kašnjenje u plaćanju svojih
obaveza u roku dužim od 120 dana smatra se bitnim ugrožavanjem sprovođenja Plana reorganizacije, odnosno
stečajni razlog u smislu Zakona o stečaju, što sa sobom povlači posledice propisane članom 173. Zakona o stečaju.
4.
KONAČAN PLAN ISPLATE
Predlagač plana predlaže a poverioci su saglasni sa sledećim:
Konačan plan otplate obaveza poveriocima biće formiran na bazi stvarnih obaveza utvrđenih na dan
stupanjau Plana reorganizacije na pravnu snagu i to najkasnije u roku od 14 dana od tog dana u skladu
sa svim merama predviđenim ovim Planom.
Pri izradi konačnog plana isplate izvršiće se usaglašavanje svih obaveza prema poveriocima, sprovesti
sve moguće kompenzacije, definisati iznosi i dinamika otplate obaveza čime će se otkloniti sve
nepreciznosti nastale pri izradi plana sa stanjem obaveza na dan 31. 05. 2014. god, iz čega sledi da
eventualne nepreciznosti u osnovnom planu nemaju suštinskog uticaja na konačan Plan .
Strana 28 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
PRODAJA IMOVINE
Član 156 Zakona o stečaju; tačka 5/opis postupka prodaje imovine, uz navođenje imovine koja će se prodavati sa založnim pravom ili bez njega i
namjenu prihoda od takve prodaje/
1. OPIS POSTUPKA PRODAJE IMOVINE
• U periodu sprovođenja plana reorganizacije može se prodavati samo non core imovina dužnika.
• Svaka prodaja će se obavljati putem javnog prikupljanja ponuda ili slobodnom pogodbom
• imovina se ne prodaje po ceni umanjenoj za više od 30 % procenjene tržišne vrednosti
• prodajom imovine, preraspodelom sredstava i preračunom obaveza upravljaju organi upravljanja
društva
2. NAMENA PRIHODA OD PRODAJE IMOVINE
• Sredstva koje se obezbede prodajom non core koriste se kao rezervisana sredstva za eventualno
namirenje obaveza uslovnim poveriocima
• Dužnik zadržava pravo da u međuvremenu ta sredstva koristi kao obrtna
Strana 29 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
ORGANI UPRAVLJANJA U REORGANIZACIJI
Član 156 Zakona o stečaju ; tačka 8/spisak članova organa upravljanja i iznos njihovih naknada/
1. ORGANI UPRAVLJANJA DRUŠTVOM
RB
Opis
1.
Skupština akcionara
2.
Odbor direktora
Bruto naknade
Član
Eur -mesečno
Svi akcionari
Bez naknade
Neizvršni direktor, predsednik, Milena Dejanović, izvršni
direktor, zakonski zastupnik, Milanka Simić Stanković, neizvršni
Bez naknade
direktor, Zoran Glišić
3.
Generalni direktor
Milanka Simić Stanković
Bez naknade
Ovaj plan ne predviđa naknade i nadoknade organima upravljanja u reorganizaciji. Generalni direktor društva će primati samo
zaradu definisanu ugovorom o radu bez posebne naknade za sprovođenje plana reorganizacije. Zarada direktora ukalkulisana je u
delu ukupnih zarada.
Strana 30 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
ANGAŽOVANJE STRUČNIH LICA
Član 156 Zakona o stečaju ; tačka 9/ spisak stručnjaka koji će biti angažovani i iznos naknada za njihov rad/
1. SPISAK STRUČNIH LICA
opis
eur
Rešavanje imovinskih odnosa- adv. kancelarija
20.000
ukupno
20.000
2. STRUČNO LICE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PLANA
Član 156 Zakona o stečaju ; tačka 10./ ime nezavisnog stručnog lica koje će pratiti sprovođenje plana u interesu svih
poverilaca obuhvaćenih planom i način na koji će to lice obaveštavati poverioce o sprovođenju plana reorganizacije, kao i iznos
i dinamiku isplate nagrade za njegov rad/Nacionalni standard br 6 stav 11.Plan reorganizacije sadrži detaljan opis dužnosti
nezavisnog stručnog lica koje će u ime poverilaca pratiti sprovođenje plana reorganizacije, način na koje će to lice obaveštavati
poverioce o sprovođenju plana reorganizacije, kao iznos i dinamiku isplate nagrade za njegov rad.
Stručno lice za praćenje realizacije Plana reorganizacije je Nikola Nikolić jmbg br. 0403964710020 – eksterno lice
Obaveza ovog lica je da redovno kontroliše tokove realizacije plana a posebno prilive i odlive kao i poštovanje rokova
isplate obaveza poveriocima.
Stručno lice je u obavezi da o svakoj primećenoj nepravilnosti pismeno obavesti poverioce uz mišljenje o opravdanosti
nastalih promena.
Izveštaje o tokovima realizacije Plana reorganizacije predloženo lice će jednom kvartalno, počevši od dana obustave
stečaja, objavljivati na sajtu Društva.
Predviđena bruto nadoknada za rad stručnog lica iznosi 50 eur mesečno u dinarskoj protiv-vrednosti po srednjem
kursu NBS na dan isplate I isplaćuje se od 1 – 5-og u tekućem mesecu za prethodni mesec.
Strana 31 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
PREGLED FINANSIJSKOG POSLOVANJA
Član 156 Zakona o stečaju ; tačka 11/godišnje finansijske izveštaje za prethodne tri godine sa mišljenjem revizora ako su bili predmet revizije/
1. BILANS USPEHA
U 000 RSD
Period
31. 05. 2014.
2013.
2012.
2011.
I. POSLOVNI PRIHODI
8.049
25.317
11.421
15.441
1. Prihodi od prodaje
4.134
14.578
0
4.478
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
105
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
3.915
10.739
11.421
10.858
II. POSLOVNI RASHODI
7.149
24.787
8.830
14.072
1. Nabavna vrednost prodate robe
4.107
14.573
0
4.588
2. Troškovi materijala
129
460
782
714
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
928
2.732
1.103
1.680
2.966
3.180
3.721
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
1.985
4.056
3.765
3.369
III. POSLOVNI DOBITAK
900
530
2.591
1.369
0
103
1
54
155
1.066
2.232
153
2.094
728
29.245
1.554
15.533
1.761
915
0
26.622
0
13.197
0
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
999
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
90
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
115
15
7
0
884
900
0
26.712
0
13.204
0
0
1.763
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
614
0
1.368
3. Odloženi poreski prihodi perioda
0
5.228
0
288
0
23.581
0
7.976
0
DJ. NETO DOBITAK
E. NETO GUBITAK
884
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
Strana 32 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
2. BILANS STANJA
U 000 RSD
Period
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
31.05.2014.
2013.
2012.
2011.
130.300
130.184
135.986
181.510
130.300
130.184
135.986
180.688
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
62.422
62.306
66.166
91.604
2. Investicione nekretnine
67.878
67.878
69.820
89.084
III NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA
SREDSTVA (006+007+008)
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)
822
1. Ucesca u kapitalu
822
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
18.021
15.935
2.235
3.515
I. ZALIHE
14.057
9.800
1.363
1
3.964
6.135
872
3.514
3.301
5.820
320
3.472
294
294
294
0
0
115
0
0
25
0
370
21
118
42
6.156
6.156
6.770
4.768
154.477
152.275
144.991
189.793
154.477
152.275
144.991
189.793
138.471
137.588
137.302
173.741
67.059
67.059
67.059
67.059
101.039
101.039
101.039
131.435
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
1. Potrazivanja
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
3 Kratkoročni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
6.ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
E. VANBILANSNA AKTIVA
A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)
I. OSNOVNI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD
VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD
1.933
VREDNOSTI
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
1.169
286
0
23.581
VIII. GUBITAK
30.796
30.796
30.796
46.401
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)
16.006
14.687
7.689
16.052
16.006
14.687
7.689
16.052
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121 +122)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
Strana 33 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkorocne obaveze
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih
prihoda i pasivna vremenska razgranicenja
30.07.2014.
15.732
13.952
7.364
14.372
251
445
268
698
23
290
57
108
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
874
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)
154.477
152.275
144.991
189.793
D. VANBILANSNA PASIVA
Prilog kao sastavni deo plana :
-
Kopije zvaničnih finansijskih izveštaja
-
Izveštaji i mišljenja revizora
-
Vanredni izvestaj revizora sa stanjem na dan 31. 05. 2014. god
Strana 34 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
FINANSIJSKE PROJEKCIJE
Član 156 Zakona o stečaju ; tačka 11/finansijske projekcije, uključujući projektovani bilans uspeha, bilans stanja i izveštaj o novčanim tokovima za
period izvršenja plana reorganizacije/
A. Osnove za izradu projekcija
1. PLAN PRIHODA
U toku sprovođenja reorganizacije drustvo će ostvarivati prihode od najma nepokretnosti , prodaje zaliha i gotovih
proizvoda iz proizvodnog programa kartonaže u Odžacima.
1.1. Prihodiod najma nepokretnosti
Društvo raspolaže sa 1.226,58 m2 investicionih nekretnine namenjenih izdavanju u zakup od čega je već iznajmljeno
cca 500 m2. U narednom period društvo će poslovne aktivnosti usmeriti ka iznajmljivanju svih investicionih objekata
a ukoliko se ukaže mogućnost, odnosno potreba iznajmljivaće i deo građevinskih objekata.
kvartalni pregled u eur
1
iznajmljena povrsina
3
4
5
6
7
8
9
10
500
800
1.000
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7.500
12.000
15.000
18.399
18.399
18.399
18.399
18.399
18.399
18.399
cena najma / m2 mesecno
ukupan prihod
2
1.2. Prihodi od prodaje roba i usluga
U periodu sprovođenja reorganizacije društvo će distrubuirati gotove proizvode iz proizvodnog programa kartonaže u
Odžacima. Prodajno tržište je već poznato a osnovni zadatak menadžmenta je da ugovara prodaju novim kupcima
kao i da obezbedi kontinuitet isporuke starim kupcima.
kvartalni pregled u eur
ukupan prihod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
1.3. Prihodi od prodaje zaliha
Društvo raspolaže zalihama vrednosti 121.546 eur i iste ne forsiranom prodajom može prodati u narednih 18 meseci.
kvartalni pregled u eur
ukupan prihod
1
2
15.000
15.000
3
15.000
4
5
6
7
15.000
20.000
20.000
20.000
8
9
0
10
0
0
Strana 35 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
1.4. Rekapitulacija prihoda
kvartalni pregled u
1
2
najam nepokretnosti
7.500
12.000
prodaja robe i usluga
30.000
40.000
prodaja zaliha
15.000
ukupan prihod
52.500
eur
3
4
5
6
7
8
9
10
15.000
18.399
18.399
18.399
18.399
18.399
18.399
18.399
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
15.000
15.000
15.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
67.000
80.000
93.399
108.399
118.399
128.399
118.399
128.399
138.399
2. PLAN RASHODA
2.1. Troškovi poslovanja
kvartalni pregled u eur
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali
lični rashodi
Troškovi amortizacije i
rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
ukupno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.907
6.025
6.146
6.269
6.394
6.522
6.652
6.785
6.921
7.059
6.411
6.283
6.157
6.034
5.913
5.795
5.679
5.566
5.454
5.345
8.769
8.944
9.123
9.306
9.492
9.682
9.875
10.073
10.274
10.480
21.087
21.252
21.426
21.608
21.799
21.999
22.207
22.424
22.650
22.884
3
4
5
6
7
8
9
10
2.2. Nabavna vrednost robe
kvartalni pregled u eur
nabavna vrednost prodate robe
dati rabati i odobrenja
ukupna nabavna vrednost
1
2
24.000
32.000
40.000
48.000
56.000
64.000
72.000
80.000
88.000
96.000
2.100
2.800
3.500
4.200
4.900
5.600
6.300
7.000
7.700
8.400
26.100
34.800
43.500
52.200
60.900
69.600
78.300
87.000
95.700
104.400
2.3. Troškovi stečaja I angažovanja strucnih lica
kvartalni pregled u eur
stečajni troškovi
1
2
ukupno
4
5
6
7
8
9
10
3.000
rešavanje statusa imovine
pracenje plana
3
5.000
5.000
5.000
5.000
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
3.150
5.150
5.150
5.150
5.150
150
150
150
150
150
2.4. Rekapitulacija troškova
kvartalni pregled u eur
troškovi poslovanja
1
2
21.087
21.252
3
21.426
4
5
6
7
8
9
10
21.608
21.799
21.999
22.207
22.424
22.650
22.884
Strana 36 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
troskovi nabavke robe
26.100
34.800
43.500
52.200
60.900
69.600
78.300
87.000
95.700
104.400
3.150
5.150
5.150
5.150
5.150
150
150
150
150
150
47.187
56.052
64.926
73.808
82.699
91.599
100.507
109.424
118.350
127.284
troškovi stečaja i angažovanja stručnih lica
ukupno
30.07.2014.
3. SNABDEVANJE
Kao distributer kartonaže u Odžacima , društvo će nabavljati gotove proizvode od privrednog društva Inex Velepromet
ad.
4. REALIZACIJA
Predlagač je ispitivanjem prodajnih uslova u oblasti proizvodnje sličnih proizvoda utvrdio da je konkurencija prisutna
kako od strane domaćih, tako i od strane inostranih proizvodjača, od kojih se kao najznačajniji konkurenti mogu
izdvojiti: Avala Ada, Duropak, Lepenka Novi Kneževac, RVM Kraljevo, Natura Loznica I dr.
Dužnik – subjekt reorganizacije u odnosu na konkurenciju ima sledeće prednosti:
Poznato tržište sirovina i materijala i gotovih proizvoda,
Dugogodišnja saradnja sa potrošačima kartonske ambalaže i to: Bambi Požarevac, Eskom Veliko Gradište,
Lion Požarevac i dr.
Razvojni potencijal
Povećanje tržišnog učešća na domaćem tržištu
Razvoj kanala prodaje.
Generalni plan za buduću distribuiciju proizvoda je da :
Nastavi poslovanje sa strateškim kupcima na tržištu,
Aktivno radi na pronalaženju novih kupaca i distributera robe
B. PROJEKCIJE
1.PROJEKCIJA BILANSA USPEHA
kvartalni pregled u eur
prihodi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
52.500
67.000
80.000
93.399
108.399
118.399
128.399
118.399
128.399
138.399
7.500
12.000
15.000
18.399
18.399
18.399
18.399
18.399
18.399
18.399
prodaje roba i usluga
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
prodaje zaliha
15.000
15.000
15.000
15.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
rashodi
50.337
61.202
70.076
78.958
87.849
91.749
100.657
109.574
118.500
127.434
troškovi poslovanja
21.087
21.252
21.426
21.608
21.799
21.999
22.207
22.424
22.650
22.884
troskovi nabavke robe
26.100
34.800
43.500
52.200
60.900
69.600
78.300
87.000
95.700
104.400
od najamnina
Strana 37 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
troškovi stečaja i angažovanja
3.150
5.150
poslovna dobit
2.163
porez na dobit
324
stručnih lica
30.07.2014.
5.150
5.150
5.150
150
150
5.798
9.924
14.440
20.550
26.650
27.742
870
1.489
2.166
3.082
3.998
4.161
150
150
150
8.825
9.899
10.964
1.324
1.485
1.645
2. PROJEKCIJA BILANSA STANJA
31.05.2014. u
31.05.2014 u
rsd
eur .
130.300
1.126.656
1.068.019
130.300
1.126.656
1.068.019
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
62.422
539.740
2. Investicione nekretnine
67.878
586.916
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
18.021
155.821
I. ZALIHE
14.057
121.546
3.964
34.275
3.301
28.543
294
2.542
Period
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
01.04.2016
u eur
III NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)
1. Ucesca u kapitalu
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)
1. Potrazivanja
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
5.328
3 Kratkoročni finansijski plasmani
5.328
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
370
3.199
6.156
53.229
154.477
1.335.705
1.073.347
154.477
1.335.705
1.073.347
6.ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)
I. OSNOVNI KAPITAL
138.471
1.197.307
1.073.347
67.059
579.834
579.834
101.039
873.647
488.185
1.169
10.108
5.328
30.796
266.282
16.006
138.398
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
Strana 38 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121 +122)
16.006
138.398
15.732
136.029
251
2.170
23
199
154.477
1.335.705
1. Kratkoročne finansijske obaveze
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkorocne obaveze
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgranicenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)
1.073.347
D. VANBILANSNA PASIVA
3. PROJEKTOVANI CASH FLOW
3.1. Kvartalna realizacija plana
kvartalni pregled u eur
1
2
3
prihodi
52.500
67.000
80.000
7.500
12.000
15.000
prodaje roba i usluga
30.000
40.000
50.000
prodaje zaliha
15.000
15.000
3.000
2.500
od najamnina
prilivi
naplata potraživanja
2.500
4
5
6
7
8
9
10
93.399
108.399
118.399
128.399
118.399
128.399
138.399
18.399
18.399
18.399
18.399
18.399
18.399
18.399
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
15.000
15.000
20.000
20.000
20.000
3.042
3.000
3.000
3.000
3.500
0
3.500
0
3.500
3.000
3.000
3.000
3.500
3.500
3.500
3.500
83.042
96.399
111.399
121.399
131.899
121.899
131.899
141.899
71.565
81.124
90.932
95.746
104.818
110.897
119.984
129.079
21.426
21.608
21.799
21.999
22.207
22.424
22.650
22.884
34.800
43.500
52.200
60.900
69.600
78.300
87.000
95.700
104.400
3.150
5.150
5.150
5.150
5.150
150
150
150
150
150
324
870
1.489
2.166
3.082
3.998
4.161
1.324
1.485
1.645
2.800
1.000
18.103
17.103
17.103
17.103
17.103
17.103
17.103
17.103
17.103
17.103
17.103
17.103
17.103
17.103
17.103
1.000
1.000
pozajmice povezanih lica
3.000
prihodi i prilivi
55.500
69.500
troškovi
50.661
62.072
troškovi poslovanja
21.087
21.252
troskovi nabavke robe
26.100
3.042
0
3.500
troškovi stečaja i
angažovanja stručnih lica
poreza
odlivi
isplata klase A
526
isplata klase B
2.274
isplata klase C
povrat pozajmica
troškovi i odlivi
1.000
18.103
53.461
63.072
89.668
99.228
108.035
112.849
121.921
128.001
137.088
146.182
2.039
6.428
-6.626
-2.829
3.364
8.549
9.977
-6.102
-5.189
-4.284
slobodna sredstva
kvartalno
Strana 39 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
kumulativ sredstava
2.039
8.467
1.841
-988
2.376
10.925
20.903
30.07.2014.
14.801
9.612
5.328
3.2. UKUPNO U REORGANIZACIJI
prihodi
1.033.291
od najamnina
163.291
prodaje roba i usluga
750.000
prodaje zaliha
120.000
prilivi
31.542
naplata potraživanja
28.542
pozajmice povezanih lica
prihodi i prilivi
3.000
1.064.833
troškovi
916.879
troškovi poslovanja
219.335
troskovi nabavke robe
652.500
troškovi stečaja i angažovanja stručnih lica
poreza
odlivi
24.500
20.543
142.626
isplata klase A
526
isplata klase B
2.274
isplata klase C
136.826
povrat pozajmica
troškovi i odlivi
slobodna sredstva
3.000
1.059.504
5.328
Strana 40 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
ANALIZA BANKROTA
Član 156 Zakona o stečaju ; tačka 13/ procenu novčanog iznosa koji bi se dobio unovčenjem imovine sprovođenjem bankrotstva /
1. OSNOVE ZA OBRAČUN NAPLATIVOSTI POTRAŽIVANJA U
BANKROTU
1.1. Procena likvidacione vrednosti imovine
Period
knjigovodstvena
knjigovodstvena
vrednost 31.05.2014.
vrednost
u rsd
31.05.2014. u eur
likvidaciona vrednost
u eur
130.300
1.126.656
563.328
130.300
1.126.656
563.328
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
62.422
539.740
269.870
2. Investicione nekretnine
67.878
586.916
293.458
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
18.021
155.821
77.910
I. ZALIHE
14.057
121.546
60.773
3.964
34.275
17.138
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA
SREDSTVA (006+007+008)
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
likvidaciona vrednost imovine A + B
1.2.
641.238
Struktura obaveza
klasa
2.
RSD
eur
1
A
60.804,20
525,75
2
B
262.982,06
2.273,91
3
C
15.824.208,84
136.826,07
4
C1
1.203.819.559,66
10.408.981,77
UKUPNO
1.219.967.554,76
10.548.607,50
OBRAČUN PROSEČNE NAPLATIVOSTI POTRAŽIVANJA
N=
likvidaciona vrednost
ukupne obaveze
x 100 =
641.238 x 100 = 6,08 %
10.548.607,50
Strana 41 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
3.
30.07.2014.
PROCENA NAPLATIVOSTI POTRAŽIVANJA PO KLASAMA
klasa
%
eur
Stečajni troškovi
1
A
2
B
3
C
4
C1
isplata eur
50.000
100
50.000
526
100
526
2.274
100
2.274
136.826
5,58
7.635
10.408.982
5,58
580.804
10.598.607
ukupno
641.238
4. LIKVIDACIONI BILANS STANJA
OPIS
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
IZNOS eur
563.328
III NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA
(006+007+008)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema, biološka sredstva...
563.328
563.328
2. Investicione nekretnine
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)
1. Ucesca u kapitalu
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
77.911
I. ZALIHE
60.773
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
1. Potrazivanja
17.138
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
3 Kratkoročni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
6.ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
9.907.368
10.548.607
E. VANBILANSNA AKTIVA
A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)
0
I. OSNOVNI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
Strana 42 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)
10.548.607
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121 +122)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
3. Obaveze iz poslovanja
10.548.607
4. Ostale kratkorocne obaveze
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgranicenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)
10.548.607
Strana 43 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
POREDJENJE REORGANIZACIJE I BANKROTA
Nacionalni standard br.6 stav 5stepenu u kome će se svaka klasa usvajanjem plana reorganizacije postići povoljnije namirenje u odnosu na
namirenje koje bi se ostvarilo u postupku bankrotstva
1. PROCENA NAPLATIVOSTI POTRAŽIVANJA PO KLASAMA
Bankrot
Klasa
Iznos potrazivanja
eur
% naplativosti
Isplatni iznos
50.000
100
A
526
B
2.274
C
136.826
C1
10.408.982
10.598.608
% naplativosti u
reorganizaciji
eur
Stečajni troškovi
Povoljnost
Reorganizacija
reorganizacije
Isplatni
iznos
+ eur
eur
50.000
100
3.000
47.000
100
526
100
2.274
100
526
0
100
2.274
0
5,58
7.635
100
136.826
129.191
5,58
580.804
100
10.408.982
9.828.178
311
641.239
10.551.608
10.004.369
Napomena :
Predlagač smatra da će glavni dužnici privredna društva Coka doo I TP Dunav ad u celosti isplatiti sopstvene
obaveze u reorganizaciji te je isplatu klase C1 projektovao kao 100 postotnu isplatu od strane glavnih dužnika.
2. ZAKLJUČAK
Obzirom na činjenicu da je, domaće tržište teško pogođeno globalnom ekonomskom krizom, da se trenutno pred
sudovima u Srbiji vodi na hiljade stečajnih postupaka, da je ponuda imovine iz stečajnih masa izuzetno visoka dok je
tražnja gotovo zanemarljiva, da se javne prodaje imovine stečajnih dužnika često završavaju neuspehom i obaranjem
cena na tržištu, Predlagač ističe da je način namirenja poverilaca predviđen u ovom Planu znatno povoljniji za
poverioce u odnosu na “klasični“ stečaj, odnosno postupak bankrotstva.
Prema najnovijoj publikaciji Svetske Banke pod nazivom “Doing business 2012: Doing Business in a more transparent
world“ koja sadrži uporedni prikaz 183 svetske privrede, za Republiku Srbiju je u 2012. kalendarskoj godini
projektovan prosek naplate u stečaju od 24.4% priznatih prijavljenih potraživanja (pad od 5% u odnosu na 2011.
godinu), dok troškovi stečajnog postupka i dalje čine oko 23% stečajne mase. Prema navedenom izveštaju, Srbija će
u 2012. godini zauzeti 113. mesto na svetskoj rang listi zemalja po uspešnosti sprovođenja stečaja (drastičan pad za
čak 22 mesta u odnosu na 2011. godinu).
Navedenom poražavajućem podatku treba pridodati i činjenicu da stečajni upravnici, pridržavajući se propisanih
Nacionalnih standarda, prodaju imovinu stečajnih dužnika sa početnom cenom u visini od 50% od procenjene
vrednosti, te konačno ostvarena vrednost od prodaje imovine u stečaju (nakon višestrukih umanjenja cene usled
Strana 44 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
bezuspešnih pokušaja prodaje) često pada i na ispod 20% procenjene vrednosti. Na osnovu svega navedenog,
Predlagač podvlači da način namirenja poverilaca, predviđen ovde predloženim Planom, obezbeđuje znatno povoljnije
kolektivno namirenje poverilaca, što je u skladu sa ciljem stečaja iz čl. 2 Zakona, i načelom zaštite poverilaca iz čl. 3
Zakona, a s druge strane omogućava da dužnik nastavi poslovanje.
Ukoliko poverioci ne usvojie plan reorganizacije postoji opasnost da se nad društvom sprovede bankrot.
Likvidaciona vrednost imovine umanjena za troškove stečaja predstavlja procenjeni novčani iznos koji bi se dobio
unovčenjem imovine u bankrotstvu, odnosno sredstva koja bi se mogla obezbediti za namirenje potraživanja svih
poverilaca uključujući obezbedjene i neobezbedjene poverioce, kao i sredstva rezervisana za uslovne poverioce.
Strana 45 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
OPERATIVNE ODREDBE PLANA
1. POSLEDICE NEISPUNJENJA PREDUSLOVA
Nacionalni standard br.6 stav 7Posledice neispunjenja preduslova I nepoštovanje rokova
Svi preduslovi za realizaciju Plana su ispunjeni
2. POSLEDICE NEPOŠTOVANJA ROKOVA
Svako drugo pomeranje rokova, bez posebnih opravdanih razloga, odnosno više sile, povlači sve zakonske posledice
nepoštovanja plana reorganizacije. U slučaju obustave, odnosno delimičnog izvršenja plana, preduzeće se sve mere
u skladu sa zakonom o stečaju.
3.
POTRAŽIVANJA NASTALA PRE OTVARANJA STEČAJA
Nacionalni standard br.6 stav 8 Potraživanja koja su nastala u period pre otvaranja stečaja u okviru formiranih klasa poverilaca
Po donošenju rešenju o potvrđivanju usvajanja pripremljenog plana reorganizacije, Plan stiče pravnu snagu izvršne
isprave kojom se redefinišu dužničko-poverilački odnosi navedeni u Planu, odnosno postaje novi ugovor za izmirenje
potraživanja navedenih u Planu (čl. 167 Zakona). Sva potraživanja se isplaćuju u skladu sa merama i odredbama
Plana.
4.
NAMIRENJE OSPORENIH POTRAŽIVANJA
Nacionalni standard br.6 stav 8Namirenje poverilaca čija su potraživanja osporena
Predlagač je u skladu sa kritrijumima za razvrstavanje potraživanja po klasama i trenutnim statusom
potraživanja, razvrstao uslovna potraživanja u odgovarajuću klasu u slučaju eventualne isplate ovih
potraživanja.
U slučaju da poverioci osporenih potraživanja u toku trajanja reorganizacije na zakonski način steknu
status poverioca, potraživanja ovih poverilaca biće namirena
pod istim uslovima i na isti način kao
poveriocima klase u koju će se ova potraživanja razvrstati , u svemu u skladu sa pravosnažnim sudskim
rešenjem koje za konkretno potraživanje definiše iznos i razvrstavanje u klase.
5. NAMIRENJE POTRAŽIVANJA KOJA NISU OBUHVAĆENA PLANOM
Potraživanje poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama plana o namirenju poverilaca,ukoliko se naknadno utvrde,
dužnik će namiriti na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca njegove klase.
Strana 46 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
6.
30.07.2014.
NAMIRENJE POTRAŽIVANJA KOJA ĆE NASTATI PO USVAJANJU
PLANA
Nacionalni standard br.6 Način namirenja potrazivanja koja će nastati po usvajanju plana reorganizacije
Donošenjem rešenja o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije prestaju sve posledice otvaranja stečajnog
postupka.
Poslovi i radnje, koje preduzima stečajni dužnik, moraju biti u skladu sa usvojenim planom reorganizacije.
Stečajni dužnik je dužan da preduzme sve mere propisane usvojenim planom reorganizacije.
7.
POČETAK PRIMENE PLANA
Član 156 Zakona o stečaju ; tačka 14/ datum početka primene plana reorganizacije /
Početak primene Plana reorganizacije je četrnaesti dan od dana stupanja Plana na pravnu snagu
8.
ROK SPROVOĐENJA PLANA
Član 156 Zakona o stečaju ; tačka 15 Stav 1 - rok sprovođenja plana koji ne može biti duži od pet godina
Nacionalni standard br.6 stav 7Rokovi za izvršenje plana reorganizacije
Rok za izvršenje plana reorganizacije iznosi 30 meseci od dana početka primene plana. Izmirenjem obaveza
poveriocima koje su predviđene za namirenje Plan se smatra izvršenim.
Obaveze po osnovu datih jemstava dužnik će izmiriti ukoliko ih ne izmire glavni dužnici I to po izvršenom obračunu
neizmirenih obaveza glavnih dužnika.
9. REPROGRAM POTRAŽIVANJA
Ovim Planom reorganizacije predviđen je reprogram potraživanja poverilaca klase C na period od 30 meseci, od
čega od dana pocetka primerne plana 6 meseci grace perod i 24 meseci otplate obaveza.
Uslov za isplatu obaveza poveriocima klase C1 , poverilaca po osnovu datih jemstava za obaveze glavnih dužnika
Coka doo i TP Dunav ad, jeste neispunjenje obaveze glavnih dužnika u skladu sa usvojenim i pravnosnažnim
planovima reorganizacije koji se primenjuju. Obraćun I eventualna isplata neisplaćenih obaveza izvršiće se na kraju
reorganizacionog perioda glavnih dužnika. Eventualni deo neisplaćenih obaveza glavnih dužnika društvo će isplatiti
sredstvima od prodaje imovine.
Ovim reprogramom izvršena je izmena dospelosti potraživanja poverilaca klasa C i C1.
Strana 47 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
10. ROKOVI ZA REALIZACIJU GLAVNIH ELEMENATA PLANA
Član 156 Zakona o stečaju ; tačka 6
/ rokove za izvršenje plana reorganizacije i rokove za realizaciju glavnih elemenata plana/
opis
rok
Konsolidacijioni program
Šest meseci od dana početka primene plana
Sanacioni program
Sve vreme sprovođenja plana
Razvojni program
Po okončanoj konsolidaciji
Isplata obaveza poveriocima
30 meseci od dana početka primene plana
Eventualna isplata obaveza
Obraćun i eventualna isplata neisplaćenih obaveza izvršiće se na
uslovnim poveriocima
kraju reorganizacionog perioda glavnih dužnika.
11.
PRAVA I OBAVEZE POVERILACA
Član 156 Zakona o stečaju ; tačka 7/jasno naznačenje da se usvajanjem plana reorganizacije sva prava i obaveze poverilaca iz
plana definišu isključivo u skladu sa odredbama usvojenog plana, uključujući i situaciju u kojoj plan nije u potpunosti izvršen,
odnosno u kojoj se izvršenje plana obustavlja/
Usvajanjem plana reorganizacije sva prava i obaveze poverilaca iz plana definišu isključivo u skladu sa odredbama
usvojenog plana, uključujući i situaciju u kojoj plan nije u potpunosti izvršen, odnosno u kojoj se izvršenje plana
obustavlja.
12.
OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA
Stečajni dužnik će samostalno ili u saradnji sa ostalim poveriocima, u toku trajanja realizacije plana reorganizacije,
osporavati i pobijati potraživanja za koja utvrdi da nisu pravno valjana.
13.
PRESTANAK SVIH IZVRŠENJA
Poverioci se obavezuju da odmah po usvajanju plana reorganizacije obustave sve sudske postupke i sva izvršenja
pokrenuta prema stečajnom dužniku, uključujući i izvršenja po izdatim menicama, izdatim od strane stečajnog dužnika
vezana za sva sopstvene i uslovne obaveze obuhvaćene ovim planom.
Strana 48 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
14.
30.07.2014.
PRESTANAK VAŽENJA HARTIJA OD VREDNOSTI
Ovaj plan ne predviđa prestanak važenja hartija od vrednosti.
15.
PRAĆENJE PLANA
Stečajni dužnik ima obavezu da stručnom licu, za praćenje tokova realizacije plana reorganizacije, omogući uvid u svu
potrebnu dokumentaciju.
16.
AKTIVIRANJE SREDSTAVA OBEZBEĐENJA
Ovaj Plan predviđa reprogram obaveza Dužnika te poverioci svoja potraživanja naplaćuju od Dužnika na način, u
iznosima i rokovima definisanim Planom.
Usvajanjem Plana poverioci koji imaju obezbeđenje plaćanja primljena od strane Dužnika ili Dužnikovih jemaca
nemaju pravo da aktiviraju primljena sredstva obezbeđenja sem u slučaju da se Plan ne realizuje, odnosno u slučaju
nepostupanja stečajnog dužnika po otplatnom planu reprograma koji je predviđen ovim planom, odnosno kašnjenje u
plaćanju svojih obaveza utvrđenih planom u roku dužem od 120 dana od dana dospelosti, što sa sobom povlači
posledice propisane članom 173. Zakona o stečaju.
U slučaju neispunjenja Plana sva izdata sredstva obezbeđenja od strane Dužnika i Dužnikovih jemaca služe za
namirenje kompletnog duga prema Poveriocu u čiju korist je sredstvo obezbeđenja izdato.
Strana 49 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
PREGLED SUDSKIH SPOROVA
1. MLAVA AD –TUŽENO DRUŠTVO
Red.
Broj
1.
2.
sud kod koga se vodi
predmet spora
tužilac
izgubljena dobit
Nešić Preža
Osnovni sud Petrovac
postupak je u prekidu
Nešić Preža
Osnovni sud Petrovac
nerešen
naknada po osnovu nekretnina-veza
sa predmetom pod brojem 1
spor
status predmeta
2. MLAVA AD – DRUŠTVO TUŽILAC
Red.
Broj
1.
predmet spora
tuženi
tužba za dug
Marković Goran
sud kod koga se vodi spor
status predmeta
Osnovni sud Požarevac-Sudska
uložena žalba tužioca i
jedinica Petrovac
tuženika
Osnovni sud Požarevac-Sudska
2.
tužba za povraćaj stana
Mitrović Stana
3.
tužba za dug
Dobrosavljević
Privredni sud Požarevac
postupak u toku
Radišić Staniša
Osnovni sud Petrovac
nerešen
Osnovni sud Petrovac
nerešen
4.
tužbaza dug zbog pogrešne
uplate
5.
ništavost poravnanja
Nešić Preža
6.
ništavost poravnanja 107/98
Nešić Preža
7.
tužba za dug
Mlakara Plana
jedinica Petrovac
Osnovni sud Požarevac-Sudska
jedinica Petrovac
Privredni sud Požarevac
postupak u toku
nerešen
na rešenje o izvršenju
tuženi uložio žalbu.
Strana 50 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
IZJAVA DUŽNIKA O VERODOSTOJNOSTI PODATAKA I
INFORMACIJA NAVEDENIH U PLANU
U skladu sa čl. 156 st. 3 t. 3) Zakona o stečaju (Sl. glasnik RS, br. 104/2009) i čl. 4 Pravilnika o načinu sprovođenja
reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije i sadržini tog plana (Sl. glasnik RS, br. 37/2010), u svoje
ime i u ime podnosioca plana, i pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđujem da su podaci i
informacije navedeni u planu tačni i potpuni prema mom saznanju u momentu podnošenja plana, a naročito: da ne
postoje poverioci čija potraživanja nisu izričito navedena u planu a koji bi, da su obuhvaćeni planom, mogli,
pojedinačno ili zajedno, da svojim glasanjem utiču na odluku o usvajanju plana; da su u planu navedeni svi zahtevi
trećih lica prema podnosiocu plana za koje podnosilac plana smatra da nisu osnovani u celosti ili delimično; da su pri
oceni i obračunu osnova, visine i vrste potraživanja svakog poverioca pojedinačno uzeti u obzir svi raspoloživi podaci i
informacije; da u plan nisu unete nikakve izmene nakon što su poverioci potpisali izjave da su saglasni sa planom i
spremni da glasaju za njegovo usvajanje; i da je u plan uneta svaka buduća okolnost koja bi mogla značajno ili
presudno uticati na sprovođenje plana ili značajno otežati sprovođenje plana, a koja je mogla biti pretpostavljena do
dana podnošenja plana.
Ovom izjavom potvrđujem da sam u postupku pripreme plana i prikupljanja podataka i informacija postupao savesno i
sa pažnjom dobrog stručnjaka.
Strana 51 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
PODACI O POSTUPKU PRIPREME PLANA REORGANIZACIJE
Unapred pripremljen plan reorganizacije rađen je sa presekom stanja na dan 31. 05. 2014. god. Predhodne analize
rađene su u martu 2014. godine kada je donet zaključak da je društvu neophodna reorganizacija sprovođenjem
U PP R .
Ovaj Plan izradio je stručni tim sačinjen od predstavnika društva i predstavnika većinskog akcionara u saradnji sa
računovodstvenom službom uz konsultacije sa revizorskom kućom DMD revizija iz Beograda.
Revizorska kuća DMD izradila je vanredni finansijski izveštaj kao i mišljenje o izvodljivosti Plana reorganizacije. Ne
postoji povezanost između revizora i dužnika.
Pri izradi Plana, predlagač je obavestio o nameri izrade i sprovođenju Plana, a zatim redovno obavljao konsultacije o
elementima plana a posebno merama za realizaciju plana sa svim većinskim poveriocima.
Lista poverilaca koji su sa planom upoznati pre podnošenja Plana:
Banke:
-
Marfin banka
-
Sber banka
Komercijalni poverioci:
-
COKA doo Vučak
-
Rajić Invest doo
Strana 52 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
IZVEŠTAJ O OČEKIVANIM BITNIM DOGAĐAJIMA
Zakon o stečaju
kratak izveštaj o očekivanim bitnim događajima u poslovanju nakon dana sačinjavanja plana i pregled obaveza čije se dospeće
očekuje u narednih 90 dana, kao i načina namirenja tih obaveza.
Pravilnik o načinu sprovođenja reorganizacije
Izveštaj o očekivanim bitnim događajima nakon sačinjavanja plana reorganizacije je izveštaj o očekivanim troškovima poslovanja i
obavezama koje proističu iz poslovanja u narednih 90 dana od dana sačinjavanja plana, a koje će se namirivati tokom postupka
odlučivanja i glasanja o planu pred nadležnim sudom, kao troškovi redovnog poslovanja.
1.OČEKIVANI TROŠKOVI POSLOVANJA
Za period 01.08.2014 -31.10.2014.god.
OPIS
avgust
septembar
oktobar
Ukupno rsd
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
185.600
185.600
185.600
556.800
Ostali poslovni rashodi
150.000
150,000
150,000
450,000
ukupno
335,600
335,600
335,600
1.006,800
Društvo nije u mogućnosti da servisira obaveze sopstvenim sredstvima već su od povezanih lica uzete pozajmice za
neodložna plaćanja. Sva neodložna plaćanja do usvajanja plana društvo će servisirati na isti način a primljene
pozajmice će isplatiti vršenjem posrednickih usluga
Strana 53 od 54
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE TP MLAVA A.D. VUČAK
30.07.2014.
PRILOZI
1. Statusna dokumentacija
2. Godišnji finansijski izvestaji za poslovnu 2011. 2012. i 2013. godinu
3. Izveštaj i mišljenje revizora za poslovnu 2011 i 2012.godinu
4. Bilans Uspeha i Bilans Stanja na dan 31.05.2014.godine
5. Dokaz o postojanju stečajnog razloga
6. Revizorski nalaz sa stanjem na dan 31.05.2014. god. sa izjavom revizora o izvodljivosti unapred
pripremljenog plana reorganizacije
7. Potpisane izjave većinskih poverilaca po vrednosti potraživanja, svake planom predviđene klase da
su saglasni sa sadržinom teksta plana i spremni da glasaju za njegovo usvajanje
8. Dokaz o dostavi Plana Komisiji za zaštitu konkurencije
9. Odluka o pokretanju-podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka Unapred pripremljenim
planom reorganizacije od 08.07.2014.godine
za Predlagača Plana
Strana 54 od 54
Download

UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE STEČAJNOG