DUNAV GRUPA AGREGATI AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD, BEOGRADSKI KEJ
51, NOVI SAD
MATIČNI BROJ: 20495464
PIB: 105940977
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN
REORGANIZACIJE
PODNOSILAC: DUNAV GRUPA AGREGATI AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD,
BEOGRADSKI KEJ 51, NOVI SAD
31. decembar 2013. godine
1
SADRŽAJ
Definicije ................................................................................................................................................. 4
1.
2.
OPIS DELATNOSTI STEČAJNOG DRUŠTVA .................................................................................. 7
1.1.
Istorijat i opis delatnosti stečajnog Društva.................................................................... 7
1.2.
Pravne informacije o Društvu ......................................................................................... 9
1.3.
Opis okolnosti koje su dovele do finansijskih teškoća .................................................. 10
POSTUPAK PRIPREME PLANA .................................................................................................. 11
2.1. Rad na pripremi plana ....................................................................................................... 11
2.2. Obaveštavanje poverilaca, dostupnost informacija i tok pregovora ............................... 12
2.3. Spisak stručnjaka koji su angažovani i iznos naknada za njihov rad ................................. 12
3. FINANSIJSKA SITUACIJA DRUŠTVA .................................................................................................... 12
4. MERE I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANA ....................................................................................... 15
4.1. Poslovni ciljevi reorganizacije ........................................................................................... 16
4.2. Visina novčanih iznosa ili imovine koja će služiti za potpuno ili delimično namirenje
poverilaca ...................................................................................................................................... 17
4.3. Prodaja dela imovine ........................................................................................................ 18
4.4. Zabrana izvršenja .............................................................................................................. 20
4.5. Namirenje potraživanja otplatom u ratama, izmenom rokova dospelosti, kamatnih stopa
ili drugih uslova kredita, zajma ili drugog potraživanja. .......................................................... 20
4.6. Otpust obaveza ................................................................................................................. 20
4.7. Namirenje putem kompenzacije (prebijanja potraživanja i obaveza) Error! Bookmark not
defined.
5. LISTA POVERILACA (KLASE POVERILACA I KRITERIJUMI NA OSNOVU KOJIH SU KLASE FORMIRANE)
.............................................................................................................................................................. 21
5.1. Lista poverilaca (klase poverilaca i kriterijumi na osnovu kojih su klase formirane) ............. 21
Klasa A ...................................................................................................................................... 22
Klasa B ...................................................................................................................................... 22
Klasa C ...................................................................................................................................... 33
Klasa D ...................................................................................................................................... 34
Klasa E ...................................................................................................................................... 66
Klasa F ...................................................................................................................................... 68
5.2. Uslovni poverioci............................................................................................................... 68
5.3. Namirenje poverioca po klasama ..................................................................................... 70
2
Klasa A ...................................................................................................................................... 70
Klasa B ...................................................................................................................................... 71
Klasa C ...................................................................................................................................... 71
Klasa D ...................................................................................................................................... 71
Klasa E ...................................................................................................................................... 73
Klasa F ...................................................................................................................................... 73
5.4. Osporena potraživanja i pobijanje pravnih radnji koja nisu valjana ................................. 73
5.5. Rok za izvršenje plana i rokovi za realizaciju glavnih elemenata plana ............................ 74
6. FINANSIJSKE PROJEKCIJE ZA PERIOD IZVRŠENJA PLANA (PROJEKTOVANI BILANS USPEHA, BILANS
STANJA I IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA) ..................................................................................... 75
6.1. Napomene o projekcijama ................................................................................................ 75
6.2. Makroekonomske i tržišne pretpostavke projekcija ......................................................... 75
6.3. Pretpostavke poslovnog plana .......................................................................................... 76
6.4. Projekcije operativnog poslovanja .................................................................................... 78
6.5. Projektovani bilans uspeha ............................................................................................... 80
6.6. Projektovani bilans stanja ................................................................................................. 80
6.7. Projektovani bilans novčanih tokova ................................................................................ 81
7. OSTALE INFORMACIJE ....................................................................................................................... 81
7.1. Predlog članova organa upravljanja.................................................................................. 81
7.2. Nezavisno stručno lice za kontrolu sprovođenje plana .................................................... 81
7.3. Način obaveštavanja poverilaca o sprovođenju plana ..................................................... 82
7.4. Iznos i dinamika isplate nagrade za rad nezavisnog stručnog lica .................................... 82
7.5. Datum početka primene i rok sprovođenja Plana ............................................................ 82
7.6. Procena novčane vrednosti imovine u slučaju sprovođenja bankrotstva ........................ 82
7.7. Imenovanje stečajnog upravnika ...................................................................................... 83
7.8. Ostale saglasnosti od bitnog značaja za plan .................................................................... 83
7.9. Izveštaj o očekivanim bitnim događajima u poslovanju nakon dana sačinjavanja plana i
pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana, kao i načina namirenja tih
obaveza .................................................................................................................................... 83
7.10. Inostrani poverioci .......................................................................................................... 84
3
Definicije
Podnosilac – Dunav grupa agregati a.d. Novi Sad
Društvo – Dunav grupa agregati a.d. Novi Sad
Zakon - pod ,,Zakonom“ se podrazumeva Zakon o stečaju („Sl. glasnik RS“ br. 104/09)
Unapred pripremljeni Plan reorganizacije - u daljem tekstu Plan
Datum usvajanja Plana - Dan donošenja rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana
DINARA - dinar, valuta u Srbiji, oznaka RSD
EBITDA - Poslovni dobitak pre amortizacije, finansijskih obaveza i poreza
EUR - evro, valuta u državama Evro zone
USD - američki dolar, valuta u SAD
ZPPPA - Zakon po poreskom postupku i poreskoj administraciji (Službeni glasnik Republike
Srbije br, 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06 , 61/07 p 20/09, 72/09,
53/10)
Datum ročišta - Datum održavanja prvog zakazanog ročišta za razmatranje predloga plana
i glasanje od strane poverilaca
Dan usvajanja plana - Dan donošenja rešenja stečajnog sudije kojim se istovremeno otvara
stečajni postupak, potvrđuje usvajanje plana i obustavlja stečajni postupak
Dan stupanja na snagu Unapred pripremljenog plana reorganizacije - Dan početka
primene Unapred pripremljenog plana reorganizacije, definisan Planom kao 14-ti dan od
dana donošenja konačnog rešenja kojim se potvrđuje usvajanje plana
Dan preseka - predstavlja dan na koji se radi vanredni izveštaj revizora
Datum izvršenja Plana - Datum potpunog namirenja poverilaca na način i pod uslovima
definisanim Planom
Nedefinisani pravni izrazi - Svaki pravni izraz naveden u ovom Planu koji nije definisan u
okviru samog Plana upotrebljen je u skladu sa Zakonom o stečaju i ima značenje definisano
tim Zakonom
Operativne odredbe Plana – Odredbe koje predstavljaju elemente kojim se definiše
ispunjenje ovog Plana. Ove odredbe su obavezujuće i smatraju se merodavnim u slučaju
konflikta sa bilo kojom drugom odredbom odnosno tekstom samog Plana
MRSD - miliona dinara
EBRD – Evropska banka za obnovu i razvoj (European bank for reconstruction and
development)
4
Cilj ovog Plana je, pre svega, prezentovanje podataka u skladu sa Zakonom u cilju
rešavanja problema, putem uočavanja ključnih problema sa kojima se Društvo trenutno
suočava, njihovo rangiranje po težini i hitnosti, te definisanja puteva i prioriteta njihovog
rešavanja u cilju njegovog dugoročnog ozdravljenja.
Cilj menadžmenta i vlasnika je da stvori profitabilno i kvalitetno Društvo koje bi uz pomoć
rešavanja problema dugova moglo da odgovori tržišnim izazovima i parira konkurenciji kako
kvalitetom tako i cenom, te da uz interne izmene i poboljšanja ostvari profitabilno poslovanje
u dugoročnom periodu.
Plan sadrži iskazane predloge za rešavanje problema Društva koje je potrebno
implementirati u dužem vremenskom periodu od 8 godina vodeći računa o krajnjem cilju,
odnosno o celokupnom, uspešnom i dugoročnom restrukturiranju i revitalizaciji Društva.
Pripremi Plana je pristupljeno:





Uvidom u baze podataka i dokumentaciju Društva,
Intervjuima sa odgovornim rukovodiocima,
Analizom dobijenih podataka,
Analizom relevantnih tržišnih informacija u dostupnoj meri,
Stvaranjem pretpostavki budućeg poslovanja u kooperaciji sa odgovornim licima
Društva
Informacije i ocena stanja obuhvataju sve aspekte poslovanja Društva i nisu grupisani prema
veličini i značaju već prema ključnim poslovnim procesima u Društvu.
Plan je pripremljen na bazi dobijenih podataka od Društva i to jedino prema podacima koji su
dobijeni na adekvatan i validan način.
Tokom rada su bili angažovani procenitelji: Miroslav Lazović, dip.maš.inž - sudski veštak
mašinske struke i Aleksandar Đorđević, sudski veštak građevinske struke.
Takođe napominjemo da su projekcije i predlog poslovnog plana u nekim svojim delovima
formirani na bazi raspoloživih podataka od strane Društva, te da u tom smislu predstavljaju
pretpostavljene projekcije na bazi dostupnih podataka.
Ovaj Plan je sačinjen u skladu sa Ugovorom broj 18a/02 koji je zaključen dana 20.01.2014.
godine između „Finance4Business d.o.o. Beograd“ (u daljem tekstu: F4B d.o.o. Beograd) i
„Napredak a.d. Apatin“. Na osnovu ugovora i jasno iskazane i uočene potrebe pripremljen je
i ovaj Plan. U skladu sa Ugovorom kao i sa kasnijim dogovorima i razgovorima sa ključnim
menadžmentom Društva pripremili smo analize koje su ovde dalje prezentirane.
Namera je da isti bude razmatran od strane Naručilaca i Poverilaca u skladu sa Zakonom i
po potrebi korigovan do pisanja konačnog Plana. Ovaj Plan je sačinjen na osnovu terenskog
rada tima konsultanta na Lokaciji Društva u Novom Sadu i Beogradu koji je trajao od 01.
novembra 2013. godine.
Za izradu Plana korišćeni su podaci dobijeni od predstavnika rukovodstva Društva koji su
neposredno prikupljeni u toku posete lokaciji. Ukoliko nije drugačije naznačeno, podaci koji
su predstavljeni u Planu su dobijeni od Društva. Pouzdanost ovih izvora nije utvrđena kroz
nezavisne izvore, osim u slučajevima kada je naglašeno drugačije.
5
Informacije koje sadrži ovaj Plan zasnovane su na:





Podacima koji su dobijeni tokom terenskog rada;
Podacima koji su prikupljeni tokom revizije finansijskih izveštaja Društva za 2011,
2012, te na dan 31.12.2013. godine;
Zvaničnim finansijskim izveštajima Društva za prethodne tri godine i drugim javno
dostupnim informacijama;
Opštim informacijama i izveštajima pripremljenim od strane rukovodstva Društva na
temu procesa proizvodnje, stanja zaliha, kadrova, nabavke sirovina, komercijalnih
aktivnosti, organizacije i slično;
Razgovorima sa rukovodstvom Društva obavljenim u Novom Sadu i Beogradu u
periodu od 01. do 31.decembra 2013. godine.
Svi podaci u Planu su analizirani i prezentirani na bazi podataka za poslednje tri poslovne
godine, zaključno sa danom 31.12.2013. godine, kada je i vršena revizija u skladu sa
odredbama Zakona.
6
1. OPIS DELATNOSTI STEČAJNOG DRUŠTVA
1.1.
Istorijat i opis delatnosti stečajnog Društva
Privredno društvo Dunav Grupa Agregati a.d. Novi Sad (u daljem tekstu “Društvo”) osnovano
je 27.01.2009. godine i posluje u okviru šireg sistema - holdinga Dunav grupa d.o.o.
Beograd. Hidrotransportna delatnost Društva obuhvata rečni, kanalski i jezerski prevoz svih
vrsta roba od rasutih i generalnih do tečnih tereta koji zahtevaju specifične uslove transporta.
Društvo predstavlja najveću i najsloženiju kompaniju u sistemu. Sedište kompanije nalazi se
u Novom Sadu na levoj obali Dunava kod ušća kanala Dunav-Tisa-Dunav na 1254-om
kilometru, u privrednom, političkom i kulturnom centru Vojvodine i Srbije u kom se nalaze i
najznačajniji rečni putevi, a sama Vojvodina ima čak 70% plovnih puteva cele Srbije. Društvo
je nastalo spajanjem uz osnivanje, zaključenog dana 01.01.2009. godine između najvećih
domaćih operatera u oblasti rečnog transporta i proizvodnje šljunka-peska.
Pod imenom Dunav Grupa Agregati združeni su:



Akcionarsko društvo hidrogradnje i hidrotransporta “Heroj Pinki”, Beogradski kej
51, Novi Sad, MB 08040516
Bagersko-Brodarsko preduzeće “BBP” d.o.o. Beograd, ulica Hajduk Veljkova 4-6,
MB 07015666
“Brodarstvo” a.d. za vodni saobraćaj, pristaništa, skladišta, promet, proizvodnje i
održavanja, Dalmatinska 19, Zrenjanin, MB 08096392
Privredno društvo Dunav Grupa Agregati a.d. Novi Sad je, u skladu sa zakonskim propisima,
izvršilo registraciju u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike
Srbije (APR), rešenjem BD. 2703/2009 od 27.01.2009. godine.
Pretežne delatnosti društva su:



eksploatacija šljunka i peska sa rečnog korita Dunava i Save i njihova prodaja na
veliko i malo
rečni transport svih vrsta građevinskih materijala i ostalih suvih i tečnih tereta u okviru
komercijalnog transporta
izgradnja i rekonstrukcija svih vrsta hidrograđevinskih i vodoprivrednih objekata
Tabela 1 - Podaci o Društvu
Pun naziv Društva
Datum osnivanja
Broj rešenja upisa u sudski
registar
Matični broj
Poreski identifikacioni broj
Šifra delatnosti
Osnovna delatnost
Direktor
Sedište
Dunav grupa Agregati akcionarsko društvo
Novi Sad
27.01.2009. godine
BD. 2703/2009 od 27.01.2009. godine
20495464
105940977
4291
Izgradnja hidrotehničkih objekata
Mašan Ercegović
Beogradski kej 51, Novi Sad
7
Telefon
Faks
E-mail adresa
Web site
011/2062418
011/2062414
[email protected]
www.dunav-grupa.rs
Izvor: Društvo
Ukupan nominalni kapital društva je 3.523.722.000,00 RSD izražen u 3.523.722 komada
običnih akcija.
Kontrolni akcionar Društva je Dunav grupa d.o.o. Beograd, sa 100% akcija u vlasništvu.
Društvo ima direktno vlasničko učešće u sledećim pravnim licima:




Strmac promet d.o.o. Beograd, sa učešćem u vlasništvu od 100%
Napredak a.d. Apatin, sa učešćem u vlasništvu od 11,051%
Hidrograđevinar a.d. Sremska Mitrovica, sa učešćem u vlasništvu od 100%
SMP šljunak d.o.o. Beograd, sa učešćem u vlasništvu od 100%
Društvo je na dan 31.12.2013. godine imalo 327 zaposlenih (31.12.2012. godine: 489
zaposlenih).
Ostvareni prihodi od prodaje u 2013 godini su iznosili 77.787 hiljade RSD, što je četri puta
manije nego u 2012 godini (345.478 hiljade RSD).
Od početka 2013. godine pa do presečnog datuma ovog izveštaja (31. decembra 2013.
godine), prema operativnim podacima Društva, zabeleženi su prihodi od prodaja u ukupnom
iznosu od 77.787 hiljada RSD, što predstavlja nastavak negativnog trenda poslovanja kao
posledica blokade svih računa.
Na dan 31.12.2013. godine Društvo je zapošljavalo 327 radnika, a kvalifikaciona struktura
zaposlenih prema godinama starosti prikazana je na sledećem grafikonu:
Grafikon 1 - Kvalifikaciona struktura zaposlenih po godinama starosti
120
100
100
85
Ispod 20 god.
80
69
65
20 - 30 godina
57
60
40
46 – 60 godina
33
25
20
-
31 – 45 godina
45
41
- 2
VSS
-
-
4
4
VŠS
2
SSS
23
1618
17
10 12
1
7
-
VK
20
4
4
KV
9
3
PK
UKUPNO
9 9
-
2
Preko 60 godina
-
NK
Izvor: Odeljenje kadrovskih poslova Društva (bez podataka o radnicima koji su trenutno angažovani
kod povezanog pravnog lica Hidrograđevinar a.d. Sremska Mitrovica)
8
Grafikon 2 – Kvalifikaciona struktura zaposlenih
20 12
Visoka stručna sprema
33
Viša stručna sprema
57
Srednja stručna sprema
85
Visoko kvalifikovani
Kvalifikovani
Polukvalifikovani
99
42
Nekvalikfikovani
Izvor: Odeljenje kadrovskih poslova Društva (bez podataka o radnicima koji su trenutno angažovani
kod povezanog pravnog lica Hidrograđevinar a.d. Sremska Mitrovica)
U kvalifikacionoj strukturi zaposlenih dominiraju razne klase kvalifikovanih radnika sa 96,5%,
dok je samo 3,5% sa visokim obrazovanjem. Zaposleni sa više od 45 godina života čine
71% ukupnog broja zaposlenih u Društvu.
1.2.
Pravne informacije o Društvu
Dunav Grupa Agregati a.d. Novi Sad osnovano je shodno ugovoru o spajanju uz osnivanje
od dana 01. januara 2009. godine i odluke upravnog odbora osnivača Dunav Grupa d.o.o.
Beograd, kojima je izvršena statusna promena spajanja uz osnivanje između sledećih
preduzeća:
1. Bagersko-Brodarsko Preduzeće „BBP“ d.o.o. Beograd
2. Akcionarskog društva hidrogradnje i hidrotransporta „Heroj Pinki“ Novi Sad
3. Brodarstvo a.d. za vodni saobraćaj, pristaništa, skladišta, prometa, proizvodnje i
održavanja, Zrenjanin
Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 31.12.2013. godine, akcijski
kapital Društva sastoji se od 3.523.722 komada običnih akcija sa pravom glasa (1 glas po
akciji), nominalne vrednosti 1.000,00 RSD po akciji.
Akcijski kapital Društva na dan 31.12.2013. godine je u potpunom (100%) vlasništvu društva
Dunav Grupa d.o.o. Beograd.
Na akcijama Društva je uspostavljena zaloga, u korist Evropske banke za obnovu i razvoj
(EBRD), po osnovu ugovora o kreditu od 15. decembra 2006. godine i pripadajućih aneksa
ugovora zaključenih između Evropske banke za obnovu i razvoj i Dunav Grupe d.o.o.
Beograd (osnivač) kao korisnika kredita.
Društvo ima svojinu nad 736.467 m2 zemljišta (poljoprivredno, građevinsko, šumarsko i
ostalo zemljište) koje se u najvećoj meri nalazi na lokacijama u Novom Sadu, Zrenjaninu,
Požarevcu, Beogradu i Maloj Krsni. Društvo ima vlasništvo nad 82.816 m2 bruto površine
9
objekata od čega se najveći deo nalazi na lokaciji u Novom Sadu, Beogradu i Zrenjaninu.
Društvo poseduje oko 3.000 komada različite vrste opreme koja je neophodna za obavljanje
osnovne delatnosti Društva. Međutim, najznačajniju opremu čine 2 broda Ledolomca,
Kolubara bager morskog tipa za eksploataciju peska, plovni blok Dubrovica, potiskivač
Jastrebac, kao i bageri za eksploataciju peska i šljunka.
Ukupna knjigovodstvena vrednost objekata i opreme koja su pod hipotekom, odnosno
zalogom je 1.503 miliona RSD, što čini 58% od ukupne vrednosti osnovnih sredstava
Društva (ukupno 2.569 miliona RSD).
1.3.
Opis okolnosti koje su dovele do finansijskih teškoća
Društvo je u prethodnom periodu prošlo kroz više faza koje su uticale na trenutno stanje.
Došlo je do pada prodaje, te značajnog smanjenja prihoda Društva u 2012 i 2013.
godinama, rasta zaduženosti i opšte nelikvidnosti i nesolventnosti.
Prepoznajući teško stanje Društva i veoma teške puteve izlaska iz nastale krize,
menadžment Društva, u saradnji sa većinskim vlasnikom, opredelio se za angažovanje
konsultanta u cilju sagledavanja stanja, restrukturiranja Društva i stvaranja povoljnih internih
i, koliko to mogućnosti dozvoljavaju, eksternih uslova poslovanja.
Cilj menadžmenta je da stvori profitabilno i kvalitetno Društvo koje bi uz pomoć rešavanja
problema nagomilanih dugova moglo da, pre svega, odgovori tržišnim izazovima i da parira
konkurenciji, kako kvalitetom tako i cenom, te da uz interne izmene i poboljšanja ostvari
profitabilno poslovanje u dugoročnom periodu.
U strateškom smislu, većinski vlasnik i menadžment Društva su se opredelili za dalji razvoj
Društva i implementaciju mera koje će dovesti do daljeg poboljšanja stanja Društva na duži
rok.
Društvo se tokom prethodnog perioda suočavalo sa konstantnim teškoćama u pogledu
izmirivanja dospelih obaveza, pre svega prema Poreskoj upravi, zatim obaveza po osnovu
kreditnih aranžmana sa AIK bankom a.d. Niš i Razvojnom Bankom Vojvodine a.d. Novi Sad,
kao i sa komercijalnim dobavljačima i zaposlenima (u 2012. godini i u 2013. godini). Najveći
poverioci Društva na dan 31.12.2013. godine su:
1.
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
2.
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE
4.
DUNAV GRUPA D.O.O. BEOGRAD
5.
NAPREDAK A.D. APATIN
6.
HIDROGRAĐEVINAR A.D. SREMSKA MITROVICA
Tekući računi Društva su u neprekidnoj blokadi od 26.03.2012. godine. Ukupan iznos
blokade sa kamatom iznosi 1.686.266.731,18 RSD od čega osnovni dug je
1.606.129.409,34 RSD i kamata 80.137.321,84 RSD na dan 31.12.2013. godine.
Imajući u vidu ne samo zadržavanje kontinuiteta poslovanja kao ugovorne obaveze, već i
značaj daljeg razvoja i rasta proizvodnje za vraćanje tržišne pozicije Društva, uprava Društva
10
fokusirala se prvenstveno na analizu tehnoloških performansi, prvu fazu operativnog
restrukturiranja i unapređenje proizvodnog procesa, kao i rast prodaje, dok je finansijsko
restrukturiranje bilo odloženo. Iz tih razloga račun Društva ostao je u dugotrajnoj blokadi.
Izveštaj Narodne banke Srbije o blokadi računa Društva, dat je Prilogu 10 ovog Plana.
2.
POSTUPAK PRIPREME PLANA
2.1. Rad na pripremi plana
U postupku pripreme Unapred pripremljenog plana
multidisciplinarni tim sačinjen od sledećih stručnjaka:
reorganizacije,
1.
Predstavnici Društva koji su odgovorni za pojedine funkcije upravljanja,
2.
Procenitelji: Miroslav Lazović, sudski veštak mašinske struke i
formiran
je
Aleksandar Đorđević, sudski veštak građevinske struke,
3.
Finansijski savetnici: Finance4Business d.o.o. Beograd
4.
Revizorska kuća: UHY EKI REVIZIJA d.o.o. Beograd.
Prilikom izbora savetnika, većinski vlasnik Društva je zatražio usmene ponude od strane
konsultantskih firmi koje su, prema raspoloživim informacijama, imale kapacitete i znanja da
učestvuju u izradi Plana i na osnovu takvih ponuda doneta je odluka o izboru pomenutih
savetnika. Finansijski savetnik o angažovana u postupku pripreme plana reorganizacije
(tačka 4 stav 3 član156. Zakona o stečaju). Pored ovog tima, shodno Zakonu, a u cilju
obezbeđenja verodostojne analitičke podloge za izradu plana, radi izrade vanrednog
izveštaja revizora sa stanjem poslovnih knjiga na dan 31.12.2013. godine, sa pregledom
svih potraživanja angažovana je revizorska kuća UHY EKI REVIZIJA d.o.o. Beograd.
Izuzetno od stava 1. Člana 5 Pravilnika, Društvo nema obavezu dostavljanja vanrednog
izveštaja revizora s obzirom da je poslednja revizija redovnih godišnjih finansijskih izveštaja
izvršena 60 dana pre podnošenja Plana. Revizor je dostavio dopunu redovnog izveštaja
pregledom potraživanja i procentualnim učešćem poverilaca iz stava 1. Člana 5 Pravilnika.
Stručna lica koja su angažovana za pripremu Plana nisu povezana lica sa Društvom u
smislu Zakona.
Stečajni upravnik razmotrio je ispunjenost zakonom propisanih uslova za podnošenje Plana
uz posebno sagledavanje načina formiranja klasa poverilaca i definisanja konkretnih mera
realizacije Plana (prvenstveno u pogledu modaliteta izmirenja potraživanja poverilaca), dok
su finansijski savetnici na osnovu realnih finansijskih pokazatelja, sačinili biznis plan za
period od 2014. do 2021. godine.
U toku izrade godišnjeg izveštaja revizora, revizorska kuća UHY EKI REVIZIJA d.o.o.
Beograd, izvršila je reviziju finansijskih izveštaja društva na dan 31.12.2013. godine, uz
sprovođenje eksterne konfirmacije stanja obaveza, kao i na bazi internih alata, bruto bilansa,
knjigovodstvene evidencije i druge raspoložive dokumentacije.
11
Polazeći od utvrđenih potraživanja poverilaca, njihove prirode (prioritet isplate u skladu sa
Zakonom, obezbeđena ili neobezbeđena potraživanja, itd.) formirane su klase poverilaca i
utvrđeno je procentualno učešće poverilaca u svakoj od klasa. Na osnovu projektovanih
rezultata iz biznis plana sačinjen je predlog namirenja poverilaca unutar svake klase.
Nacrt Plana na osnovu koga se ušlo u pregovore sa poveriocima pripremljen je i odobren od
strane rukovodstva Društva dana 03.02.2014. godine.
Nakon odobrenja Nacrta plana, obavljeni su pregovori sa sledećim najvažnijim poveriocima
Društva:
1.
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE, Poreska uprava Filijala Novi Sad
2.
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE
Od svih poverilaca kojima je prezentiran Plan dobijena je preliminarna saglasnost na isti.
U daljem postupku pregovora sa Ministarstvom finansija i privrede Republike Srbije, Poreska
uprava Filijala Novi Sad, koje se javlja kao značajan poverilac, predviđeno više sastanaka sa
predstavnicima ovog Ministarstva u cilju obezbeđenja dobijanja adekvatnih saglasnosti na
plan.
2.2. Obaveštavanje poverilaca, dostupnost informacija i tok pregovora
U cilju celishodnog i kvalitetnog obaveštavanja poverilaca, poveriocima sa značajnim
učešćem u klasama distribuirane su izmene i dopune plana, te zatražena njihova saglasnost
u smislu u kom to nalaže Zakon.
2.3. Spisak stručnjaka koji su angažovani i iznos naknada za njihov rad
Sve naknade za rad angažovanih stručnih lica snosiće Društvo što je definisano posebnim
ugovorima koje je Društvo napravilo sa svakim angazovanim stručnim licem.
3. FINANSIJSKA SITUACIJA DRUŠTVA
Naredna analiza sprovedena je u cilju sticanja uvida u poslovanje Društva. Zasnovana je na
podacima iz zvaničnih Bilansa stanja i Bilansa uspeha za 2011, 2012. i 2013. godine.
Sledeće tabele prikazuju Bilans stanja i Bilans uspeha za 2011, 2012. i 2013. godine. Dalje
prezentirani bilansi su zvanično prezentirani od strane Društva, bez korekcija po osnovu
revizorskih izveštaja.
Tabela 3 - Bilans stanja
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV.
NEKRETNINE,
POSTROJENJA,
OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
1. Učešća u kapitalu
31.12.2013
2.783.266
73.194
31.12.2012.
3.286.156
74.867
31.12.2011.
3.599.283
77.623
2.608.394
3.109.121
3.418.964
2.606.090
2.140
164
101.678
89.872
3.106.817
2.140
164
102.168
89.872
3.416.660
2.140
164
102.696
90.038
12
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
B. OBRTNA IMOVINA
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA
PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA
KOJE SE OBUSTAVLJA
III.
KRATKOROČNA
POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćen porez na
dobitak
3. Kratkoročni finansijski plasmani
4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
5. PDV i aktivna vremenska razgraničenja
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Đ. UKUPNA AKTIVA
E. VANBILASNA AKTIVA
PASIVA
A. KAPITAL
I. OSNOVNI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOROEĐENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I
OBAVEZE
11.806
1.315.272
79.167
12.296
894.882
89.519
12.658
680.209
149.046
63.253
63.253
63.253
1.172.852
742.110
467.910
963.351
549.716
292.124
3.591
3.591
2.763
53.662
12.207
140.041
1.288
4.099.826
4.099.826
31.12.2013.
919.109
3.523.722
-
49.583
13.724
125.496
1.288
4.182.326
4.182.326
31.12.2012.
1.602.608
3.523.722
-
54.574
3.630
114.819
1.288
4.280.780
4.280.780
31.12.2011.
2.206.587
3.523.722
-
-
-
-
389
389
223
2.604.224
-
1.920.725
-
1.316.912
-
3.171.099
2.570.100
2.070.745
I. DUGOROČNA REZREVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE
48.106
207.333
207.333
2.915.660
48.106
342.770
342.770
2.179.224
48.106
445.483
445.483
1.577.156
1. Kratkoročne finansijske obaveze
1.225.441
1.032.395
737.079
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih
prodaji i sredstava poslovanja koje se
obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
-
-
-
803.766
703.534
562.229
4. Ostale kratkoročne obaveze
514.283
336.481
221.257
372.170
106.814
56.591
9.618
4.099.826
9.618
4.182.326
3.448
4.280.780
5. Obaveze po osnovu PDV-a i ostalih javnih
prihoda i PVR
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA
Izvor: Društvo
Tabela 4 - Bilans uspeha
POZICIJA
A.
01.01.2013.
do
31.12.2013.
01.01.2012.
do
31.12.2012.
01.01.2011.
do
31.12.2011.
111,765
339.362
1.200.873
77,787
345.478
46.418
1.190.598
73.448
PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
6,826
13
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
40,804
649,739
9,552
42,744
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
197,555
88,732
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
311,156
III. POSLOVNI DOBITAK
IV. POSLOVNI GUBITAK
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
0
537,974
8,428
48,408
284,655
387,970
IX. DOBITAK IZ
OPOREZIVANJA
REDOVNOG
X. GUBITAK IZ
OPOREZIVANJA
REDOVNOG
POSLOVANJA
PRE
0
POSLOVANJA
PRE
681,269
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
2,230
40.302
705.503
12.514
161.005
83.723
1.617.690
82.405
497.523
246.407
440.954
100.898
184.679
104.320
492.488
366.141
3.196
129.934
91.152
204.915
416.817
25.219
136.601
39.175
400.618
-
-
606.642
889.642
-
-
-
-
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
0
-
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
683,499
606.642
6.170
889.642
3.448
612.812
893.090
-
-
-
-
-
-
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Đ. NETO DOBITAK
E. NETO GUBITAK
Ž. NETO DOBITAK
ULAGAČIMA
0
683,499
KOJI
PRIPADA
MANJINSKIM
Z. NETO DOBITAK KOJI
MATIČNOG PRAVNOG LICA
PRIPADA
VLASNICIMA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
Izvor: Društvo
U strukturi poslovne imovine Društva u posmatranom periodu, došlo je do određenih
promena. Stalna imovina zabeležila tendenciju pada od 20% u 2013. godini., dok obrtna
sredstva imali tendenciju rasta od 46,96%. Prikaz strukture sredstava Društva data je u
nastavku.
Najveću stavku u stalnoj imovini Društva predstavljaju nepokretnosti, postrojenja i oprema,
koji su na kraju 2013. godine iznosili 2.608.394 hiljade RSD. Sa druge strane, obrtna
imovina Društva u 2013. godini iznosila je 1.315.272 hiljade RSD i sastojala se od zaliha
(79.167 hiljada RSD), kratkoročnih potraživanja, plasmana i gotovine (1.172.852 hiljada
RSD) i odloženih poreskih sredstava (1.288 hiljada RSD).
Struktura izvora sredstava Društva u posmatranom periodu pokazuje značajnu razliku
između kapitala sa jedne i obaveza i rezervisanja sa druge strane. Evidentirana je tendencija
rasta obaveza (23,38% u 2013. godini u odnosu na prethodnu), dok se kapital značajno
smanjio (57,35% za isti period).
14
Sopstveni kapital Društva na kraju 2013. godine sastojao iz osnovnog kapitala (3.523.722
hiljada RSD) i umanjen za nerealizovane dobitke po osnovu hartija od vrednosti (389 hiljada
RSD) i gubitak (2.604.224hiljada RSD).
Društvo je na kraju 2013. godine imalo 207.333 hiljada RSD dugoročnih obaveza, koje su u
celosti predstavljale ostale dugoročne obaveze.
Kratkoročne obaveze su se sastojale od kratkoročnih finansijskih obaveza (1.225.441 hiljada
RSD), obaveza iz poslovanja (803.766 hiljada RSD), ostalih kratkoročnih obaveza (514.283
hiljada RSD), obaveza po osnovu PDV-a i ostalih javnih prihoda i PVR (372.170 hiljade
RSD).
Finansijski rezultat u 2013. godini zabeležio je negativan iznos, usled povećanja finansijskih
rashoda, prevashodno rashoda po osnovu kamata i kursnih razlika.
Revizorski izveštaji za poslednje tri poslovne godine, odnosno za
godinu dati su u prilogu broj 6 ovog Plana.
2011., 2012. I 2013
4. MERE I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANA
Plan ima za cilj obezbeđenje naplate potraživanja poverilaca u najvećem mogućem
procentu, kao i poslovno-finansijski oporavak Društva i nastavak njegovog poslovanja. Na
tim osnovama definisane su mere i sredstva koja omogućavaju njegovu uspešnu realizaciju,
a shodno članu 157. stav 1. Zakona.
Mere su podeljene na mere operativnog restrukturiranja, koje uključuju nove investicije,
poboljšanje prodaje i nabavke, te smanjenje broja zaposlenih kroz socijalni program i
smanjenje troškova Društva.
Finansijske mere podrazumevaju mere reprograma postojećih obaveza kroz otplatu u
ratama, izmenu rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova zajma, kredita ili drugog
potraživanja i unovčavanje imovine.
Mere takođe jasno predviđaju visinu novčanih iznosa ili imovine koja će služiti za potpuno ili
delimično namirenje prema klasi poverilaca, uključujući obezbeđene i neobezbeđene
poverioce.
Cilj Uprave je da stvori profitabilno i kvalitetno Društvo koje bi uz pomoć i rešavanje
problema nagomilanih dugova, moglo da, pre svega, odgovori tržišnim izazovima i da parira
konkurenciji kako kvalitetom tako i cenom, te da uz interne izmene i poboljšanja ostvari
profitabilno poslovanje u dugoročnom periodu.
Glavni ciljevi, pored već pomenutih mera reorganizacije koje su predložene, takođe
uključuju:




Povećanje prodaje i proizvodnje, te proširenje tržišne participacije u svim
segmentima,
Optimalno korišćenje već postojećih kapaciteta kao i poboljšanje efikasnosti i
produktivnosti,
Ekspanziju korišćenja kapaciteta,
Poboljšanje nabavke u svim segmentima na bazi dugoročnosti,
15







Postizanje stabilnog rasta konkurentnosti Društva na lokalnom tržištu,
Implementiranje modernog načina upravljanja i marketinga, sa ciljem maksimiziranja
profita,
Obezbeđivanje izgradnje konkurentnih standarda i maksimalno povećanje dodatih
vrednosti na duži rok,
Osiguravanje stabilnog rasta poslovanja,
Izrada najadekvatnijeg socijalnog programa,
Poboljšanje produktivnosti, profitabilnosti i ekonomičnosti u svim segmentima
poslovanja,
Dalje rešavanje i poboljšanje upravljanja imovinom.
4.1. Poslovni ciljevi reorganizacije
Kao sto je već napomenuto, mere operativnog restrukturiranja predviđaju:
1.
Poboljšanje prodaje i nabavke,
2.
Smanjenje broja zaposlenih putem implementacije socijalnog programa,
3.
Smanjenje troškova Društva.
U daljem tekstu su date pojedinačno mere operativnog restrukturiranja:
1.
Poboljšanje prodaje i nabavke
U narednom periodu sledeća tržišta bi trebalo da imaju glavni akcenat Društva:
•
Domaće tržište u pogledu vraćanja pozicija i dalje ekspanzije proizvodnji i daleko
značajnije tržišne zastupljenosti, pre svega u pogledu proizvodnje šljunka i peska;
Potrebno je implementirati novu strategiju marketinga i prodaje, koja je komplementarna
opštoj strategiji Društva, primerena značajnoj tržišnoj orijentaciji sa veoma prisutnim
marketingom, naročito u pogledu domaćeg tržišta. Strategija bi trebalo da definiše smernice
izazova sa kojima bi Društvo moglo da se suoči u narednih 8 godina, sa ciljem povećavanja i
poboljšanja uslova prodaje. Osnovni elementi Strategije marketinga i prodaje uključuju:
•
Poboljšanje pozicije na domaćem tržištu za šljunak i pesak,
•
Implementacija nove strategije prodaje;
•
Diversifikacija ponude i prilagođavanje zahtevima tržišta i krajnjih korisnika;
•
Poboljšanje proizvodnog programa zadovoljavanja tržišnih zahteva;
•
Formiranje dugoročnih sporazuma sa kupcima;
•
Unapređivanje profesionalnog nivoa ljudskih resursa treningom i selektivnom
politikom zapošljavanja, te uvođenjem mera stimulacije zaposlenih u prodaji;
•
Postizanje stabilnog rasta konkurentnosti Društva na lokalnom i regionalnom tržištu;
•
Implementiranje modernog načina upravljanja i marketinga, sa ciljem maksimiziranja
profita;
16
•
Povećavanje fleksibilnosti mogućnosti koje se nude klijentima.
Potrebno je implementirati novu strategiju nabavke, koja je komplementarna opštoj strategiji.
Nova strategija, pre svega, treba da podrazumeva dugoročno ugovaranje na bazi adekvatnih
uslova koji bi obezbedili snižavanje nabavne cene na duži rok, stabilnije snabdevanje, bolje
rokove plaćanja i kvalitetnije repromaterijale.
2.
Smanjenje broja zaposlenih i uslovi rada
Usled velikih fiksnih troškova radne snage koji na mesečnom nivou iznose oko 17 miliona
dinara, Planom je predviđeno usaglašavanje broja zaposlenih saglasno članu 157 stav 1,
tačka 12 a u vezi sa članom 77 stav 1. Zakona o stečaju. U prvoj godini sprovođenja Plana
predviđeno je prilagođavanje broja zaposlenih obimu uposlenosti kapaciteta Društva koji bi
se menjao u skladu sa nivoom poslovnih aktivnosti. Paralelno sa izradom Plana, Društvo je
pokrenulo proceduru pripreme novog akta sistematizacije radnih mesta i izrade
organizacione strukture u skladu sa Planom i očekivanim obimom poslovanja.Nakon detaljne
analize strukture zaposlenih kao i potreba Društva ovlašćeno lice Društva će na dan
donošenja rešenja od strane nadležnog suda kojim se potvrđuje usvajanje Plana doneti
rešenja o eventualnom otpuštanju određenog broja zaposlenih.
3. Sniženje troškova
Glavne strateške odrednice u pogledu upravljanja troškovima Društva mogle bi se svesti na
sledeće:





Sniženje troškova zaposlenih u smislu prirodnog odliva zaposlenih, uz kasnije
zadržavanje mase zarada na jednakom nivou. Potrebno je takođe uvesti stimulativni i
motivišući sistem nagrađivanja zaposlenih
Sniženje troškova Uprave u smislu reorganizacije Društva i smanjenja broja
menadžerskih pozicija, kako je to opisano u prethodnoj tački
Sniženje troškova energije kroz povećanje energetske efikasnosti
Snižavanje troškova nabavke repromaterijala kroz dugoročno ugovaranje i
poboljšanje uslova nabavke
Zadržavanje mase troškova proizvodnih i ostalih (neproizvodnih) usluga na
stabilnom nivou u odnosu na prihode
4.2. Visina novčanih iznosa ili imovine koja će služiti za potpuno ili
delimično namirenje poverilaca
Unovčavanje imovine.
U skladu sa članom 156. stav 1. Zakona određujemo ovim Planom da će poverioci Društva
biti u potpunosti izmireni prema dalje prezentiranim načinima i uslovima namirenja. Kao
izvori namirenja poverilaca će služiti:
1. Tekuće poslovanje Društva u smislu pozitivnog novčanog toka, koje će Društvo
ostvariti u narednih 8 godina, a prema dalje prezentiranim finansijskim projekcijama, a
posebno prema projekcijama gotovinskih tokova Društva,
2. Prodajom imovine Društva koja je dalje navedena kao imovina za unovčenje,
odnosno prodaju.
17
Smatramo da će se kroz realizaciju ove dve mere, pored drugih mera navedenih u daljem
tekstu koje imaju za cilj reprogram dugova Društva, ostvariti pozitivan gotovinski tok Društva
koji može u potpunosti da isplati sve dospele obaveze na način i pod uslovima kako je dalje
dato.
1. U tom smislu, Društvo će ostvariti pozitivan slobodni novčani tok u narednih 8 godina
u iznosu od 2,7 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti. U isto vreme obezbediće se
operativni profit uvećan za amortizaciju (EBITDA) od 19 miliona evra, što predstavlja
dovoljan iznos za isplatu dospelih obaveza.
2. Prodajom imovine će se ostvariti iznos od 3 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti u
prvoj godini i iznos od 3 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti u drugoj godini.
4.3. Prodaja dela imovine
Kao jedno od sredstava obezbeđenja sredstava za namirenje poverilaca je i prodaja dela
imovine Društva.
Kao imovina koja bi mogla biti prodata u tom smislu je sledeća imovina Društva:
1. Grupa Imovine - imovina koja je interesantna državnim organima
U ovu grupu spadaju objekti koji su prema proceni nepotrebni za obavljanje delatnosti
Društva i mogu se u tom smislu prodati bez umanjenja prihodovne sposobnosti Društva.
Vezano za ovu imovinu, moguće je postići dogovor sa predstavnicima državnih organa o
tome da oni otkupe navedenu imovinu, a u protivnom ova imovina će biti prodata putem
javnog nadmetanja zainteresovanim kupcima. U ovu imovinu spadaju:
Tabela 4.1 - Pregled opreme za zamenu
Procena vrednosti opreme: Ledolomci Vučevo i Čakor 31.12.2013. godine
Naziv
osnovnog
sredstva
Inv.
Broj
1726
1754
LEDOLOMAC
VUČEVO
LEDOLOMAC
ČAKOR
UKUPNO
Godina
proizv.
31.12.1967.
31.12.1967.
Knjigovodstvena vrednost
RSD
Procenjena
vrednost
RSD
Likvidaciona
vrednost
RSD
Procenjena
vrednost
EUR
Likvidaciona
vrednost
EUR
Nabavna
Sadašnja
89.000.000,00
13.166.802,00
38.000.000,00
28.000.000,00
341.841,00
251.883,00
75.000.000,00
12.160.422,00
38.000.000,00
28.000.000,00
341.841,00
251.883,00
164.000.000,00
25.327.224,00
76.000.000,00
56.000.000,00
683.683,00
503.766,00
Izvor: Izveštaj procenitelja (kurs EUR na 31.12.2013. godine 114.6421)
Prinosni pristup
Jedan od pristupa koji se koristi u proceni vrednosti imovine jeste i „Prinosni pristup“. Ovaj
pristup procene počiva na principu anticipacije.
Prema ovom principu, tipičan investitor/kupac na tržištu ulaže u onu imovinu od koje očekuje
da mu u budućnosti donosi prihod i druge koristi. Drugim rečima, vrednost se može definisati
kao sadašnja vrednost svih prava na buduće koristi. Prvi korak u proceni ovom metodom je
utvrđivanje potencijalnog bruto prihoda, koji procenjivana imovina (subjekat procene) može
da generiše u budućnosti. Važno je napomenuti da se ovaj prihod odnosi samo na prinos od
konkretne opreme, a ne i na ukupan prinos koji potiče iz poslovanja preduzeća. Ovaj neto
poslovni prihod se potom deli stopom kapitalizacije, ili se projektuje na budući period i
diskontuje na sadašnju vrednost, kako bi se došlo do procenjene vrednosti po prinosnom
metodu.
18
Ukoliko bi se imovina navedena u gornjoj tabeli (ledolomci Vučevo i Čakor) procenjivala u
skladu sa ovim pristupom, njihova vrednost bila bi daleko veća nego vrednost prikazana u
tabelarnom prikazu koja je bazirana na likvidacionoj vrednosti (iznos novčanih sredstava koji
bi se mogao dobiti prodajom ledolomaca u staro gvožđe tj. likvidacijom). Osim toga, u
Republici Srbiji postoji još samo jedan pravi ledolomac (u državnom vlasništvu, Srbijavode),
što dodatno podiže vrednost pomenute imovine.
Deo imovine Društva
2.
U 2014. godini Društvo ce izvršiti prodaju dela imovine u, odnosno kompleksa objekata u
Novom Sadu, nepokretnosti i dela opreme, a prema specifikacijama u vrednosti od 3,34
miliona evra.
Tabela 4.2 - Pregled nekretnina za prodaju
Procena vrednosti nepokretnosti: Kompleks objekata u Novom Sadu, Beogradski kej 51, na dan 31/12/2013
Inventars
ki broj
259
Naziv
objekta
Upravna
zgrada
Vezni deo
hale i
upravne
zgrade
Godina
izgradnje
1979
Bruto
površi
na
Cena
gradnje
objekta sa
naknadama i
ostalim
troškovima
Ukupna
cena
gradnje
novog
objekta
m2
EUR/m2
EUR
1.798
1997
561
Hala 1
1997
562
Hala 2
1997
4920
Akumulators
ka stanica
1997
4126
Portirnica
1997
Infrastruktura
1997
UKUPNO
160
1.715
1.715
84
12
6.230
Amortizacija %
Fizička
Funkcionalna
Sadašnja
građevinska
vrednost
Sadašnja
građevinska
vrednost
EUR
RSD
Spoljna
1.438.400
1.438.400
159,896,428
750
120.000
120.000
13,339,524
650
1.114.750
16.00%
20.00%
20.00%
620.010
68,921,986
650
1.114.750
16.00%
20.00%
16.00%
600.250
66,725,411
650
54.600
16.00%
18.00%
18.00%
29.400
3,268,183
600
7.200
16.00%
15.00%
15.00%
4.800
533,581
498.400
16.00%
15.00%
12.50%
311.500
34,627,181
3.124.360
347,312,293
800
80
11,714
4.348.100
Izvor: Izveštaj procenitelja (kurs EUR na 31.12.2013. godine 114.6421)
Tabela 4.3 - Pregled zemljišta za prodaju
Procena vrednosti nepokretnosti: Zemljište ispod kompleksa objekata u Novom Sadu, Beogradski kej 51, na dan 31.12.2013 godine
Katastarska opština
KO Novi Sad 1
Katastarska
parcela
4153/2
UKUPNO
Površina
m²
10.987,00
Vrsta
Građevinsko zemljište
Jedinična
cena
EUR/m²
20
10.987,00
Procenjena
vrednost
EUR
Procenjena vrednost
RSD
219.740,00
24.426.892,00
219.740,00
24.426.892,00
Izvor: Izveštaj procenitelja (kurs EUR na 31.12.2013. godine 114.6421)
Zemljište ispod upravne zgrade, s obzirom da se radi o izgrađenom građevinskom zemljištu,
procenjeno je zajedno sa objektom. S obzirom da nije izvršena konverzija prava korišćenja
u pravo vlasništva, procenjena vrednost se odnosi na "ulaganja" u predmetnu parcelu.
Ukoliko bi se imovina navedena u gornjoj tabeli procenjivala u skladu sa Prinosnim
pristupom njena vrednost bila bi daleko veća nego vrednost prikazana u tabelarnom prikazu
koja je bazirana na likvidacionoj vrednosti.
2. Deo imovine Društva
19
Ukoliko se postigne saglasnost, izvršiće se i prodaja dela imovine u 2015. godini, odnosno
cela ili deo poslovne zgrade u Beogradu, a prema specifikacijama u vrednosti od 3 miliona
evra, ukoliko dođe do potpisivanja sporazuma sa EBRD Bankom.
Tabela 4.4 - Pregled nekretnina za prodaju
Procena vrednosti nepokretnosti: Upravna zgrada, Hajduk Veljkov Venac 4-6, Beograd, na dan 18/2/2103 godine
Inventarski
broj
Naziv
objekta
Godina
izgradnje
Cena gradnje
objekta sa
naknadama i
ostalim troškovima
EUR/m
2
Ukupna cena
gradnje novog
objekta
Sadašnja
građevinska
vrednost
Sadašnja
građevinska
vrednost
EUR
EUR
RSD
9780
Suteren
1970
394
394,000.00
394,000.00
43,798,103.80
9782
II sprat
1970
608
1,094,400.00
1,094,400.00
121,656,458.88
9784
IV sprat
1970
595
952,000.00
952,000.00
105,826,890.40
9785
V sprat
1970
595
922,250.00
922,250.00
102,519,800.08
9786
VI sprat
1970
592
888,000.00
888,000.00
98,712,477.60
9787
Potkrovlje
1970
303
333,300.00
333,300.00
37,050,527.91
4,583,950.00
4,583,950.00
509,564,258.67
UKUPNO
Izvor: Izveštaj procenitelja (kurs EUR na 31.12.2013. godine 114.6421)
Zemljište ispod upravne zgrade, s obzirom da se radi o izgrađenom građevinskom zemljištu,
procenjeno je zajedno sa objektom. S obzirom da nije izvršena konverzija prava korišćenja
u pravo vlasništva, procenjena vrednost se odnosi na "ulaganja" u predmetnu parcelu.
Ukoliko bi se imovina navedena u gornjoj tabeli procenjivala u skladu sa Prinosnim
pristupom njena vrednost bila bi daleko veća nego vrednost prikazana u tabelarnom prikazu
koja je bazirana na likvidacionoj vrednosti.
Prodaja imovine će biti oglašena u najmanje 2 dnevna lista s ciljem prikupljanja javnih
ponuda u skladu sa tačkom 5 stav 1 član 156 Zakona o stečajnu.
4.4. Zabrana izvršenja
Dužnik ovim nacrtom unapred pripremljenog plana reorganizacije predlaže da sud odredi
zabranu izvršenju na obezbeđenoj i neobezbeđenoj imovini Dužnika.
4.5. Namirenje potraživanja otplatom u ratama, izmenom rokova
dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova kredita, zajma ili drugog
potraživanja.
Ovim Planom predviđeno je namirenje obaveza prema poveriocima, i to putem reprograma u
skladu sa dinamikom i uslovima otplate detaljno opisanim u Odeljku 5 ovog Plana
reorganizacije.
4.6. Otpust obaveza
Ostavlja se mogućnost da je sa svakim pojedinacnim poveriocem dogovara o otpustu
obaveza.
20
5. LISTA POVERILACA (KLASE POVERILACA I KRITERIJUMI NA
OSNOVU KOJIH SU KLASE FORMIRANE)
U skladu sa čl. 165. Zakona, prilikom formiranja klasa poverilaca, polaznu osnovu činila je
podela na razlučne i neobezbeđene poverioce, te isplatni redovi utvrđeni članom 54.
Zakona. Pored toga, polazeći od stvarnih karakteristika potraživanja koja poverioci imaju,
izvršena je podela prema ekonomsko-finansijskim karakteristikama pojedinačnih
potraživanja. Takođe je vođeno računa i o mogućnosti realizacije pojedinačnih obaveza.
Formirano je 6 klasa poverilaca prema isplatnim redovima u skladu sa članom 54. Stav 4.
Zakona. Klase poverilaca su obeležene sa A, B, C, i E, prema uslovima i načinima rešavanja
pojedinačnih obaveza, dok su klase poverilaca koje se odnose na neobezbeđene poverioce
razvrstane u klase D, i F prema isplatnim redovima i prema tome da li imaju mogućnost
glasanja u smislu člana 165. stav 5. Zakona.
5.1. Lista poverilaca (klase poverilaca i kriterijumi na osnovu kojih su klase
formirane)
Rešavanje pitanja dugova Društva prema poveriocima je dato u daljem tekstu prema
klasama poverilaca kako je to prethodno definisano za svaku klasu posebno.
Ukupan iznos potraživanja poverilaca prema Društvu je 3.252 miliona RSD na dan
31.12.2013. godine. Obzirom da je delatnost kojom se Društvo bavi specifična i ne zavisi
samo od njegove spremnosti da izvrši istu, Društvo se oslobađa od odgovornosti za
posledice delimičnog ili potpunog neizvršenja plana otplate poverioca u slučaju nastupa
„više sile“ koja se pojavila nakon usvajanja ovog plana, povišen vodostaj reka, nepovoljni
klimatski uslovi ili bilo koji drugi sticaj okolnosti ili vanrednih događaja koji onemogućava
samo operativno poslovanje Društva, a koje nisu mogle da se predvide ili spreče u momentu
usvajanja plana. O nastanku ovih okolnosti Društvo je dužno da obavesti nezavisno stručno
lice zaduženo za kontrolu sprovođenja Plana.
Potrazivanja poverioca koje nije obuhvaćene odredbama Plana o namirenju poverilaca biti
namirena na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca njegove klase.
Usvajanjem Plana sva prava i obaveze poverilaca iz Plana definišu isključivo u skladu sa
odredbama usvojenog plana, uključujući i situaciju u kojoj Plan nije u potpunosti izvršen,
odnosno u kojoj se izveršenje Plana obustavlja (tačka 1 stav 7 član156. Zakona o stečaju).
Struktura potraživanja prema klasama poverilaca data je u narednoj tabeli:
Tabela 5 - Struktura klasa
KLASA A
Razlučni poverioci
KLASA B
Doprinosi i Neto zarade (I isplatni red)
KLASA C
Javni prihodi za poslednja 3 meseca
Neobezbeđeni poverioci (sa učešćem
povezanih pravnih lica do 30%)
KLASA D
487.275.635,92 RSD
202.371.465,40 RSD
12.836.219,56 RSD
790.697.680,27 RSD
21
KLASA E
Neobezbeđeni poverioci koji se namiruju
u skladu sa posebnim propisima (javni
prihodi)
KLASA F
Povezana pravna lica
738.025.331,13 RSD
1.021.313.218,48 RSD
3,252,519,550.76 RSD
UKUPNO
Klasa A
Potraživanja obezbeđena nad imovinom stečajnog Društva u skladu sa kriterijumom iz čl.
49 Zakona kao i potraživanja po osnovu regresnog prava obezbeđenog imovinom Društva,
stečeno plaćanjem za stečajni dužnik do dana pokretanja stečajnog postupka, u skladu sa
čl. 53 stav 2. Zakona. Osnov obezbeđenja je upis založnog prava, pravo zadržavanja ili
pravo namirenja na stvarima i pravima o kojima se vode javne knjige ili registri, sve u skladu
sa čl. 49. stav 1. Zakona. Iznos potraživanja obezbeđenog potraživanja je utvrđen do iznosa
procenjene tržišne vrednosti predmeta obezbeđenja u skladu sa čl. 49 stav 2. Zakona
(procena vrednosti).
Imajući u vidu da Društvo kasni sa otplatom duga, zaračunava se zatezna kamata. Društvo
je već ranije podnelo zahtev da se pomenute obaveze reprogramiraju. Po osnovu ove
obaveze Društva, uspostavljene su hipoteke koje su prikazane u sledećoj tabeli.
Klasa A – Obezbeđeni (razlučni) poverioci
IZNOS
POVERILAC
RBV
AIK BANKA
UKUPNO
RSD
UČEŠĆE
U KLASI
287.846.141,07
59,07%
199.429.494,85
40,93%
487.275.635,92
100%
OSNOV
TERET
Ugovor o kreditu 18.03.2011. na
200 MRSD. Celokupno
potraživanje je obezbeđeno.
Rešenje o izvršenju na 9 pl.
objekta, PS NS I 5443/12 na iznos
373,5 MRSD od čega se
287.822.622,00 odnosi na kredit,
ostatak po osnovu jemstva br.
240/241 za gl. dužnika
Vojvodinaput a.d. Zrenjanin
(protest garancije korisnik OMV)
Ugovor o kreditu 28-02-2011 na
158 MRSD i ugovor o kreditu na
2.5 MEUR 03.11.2010
Hipoteka objekat Novi Sad,
Beogradski Kej 51, KO 19932,
ručna zaloga na objektima Tisa i
Ludos
Izvor: Društvo
Početno stanje obaveze prema poveriocima predstavljaju obaveze na dan preseka izražene
u dinarima, konvertovan u EUR po srednjem kursu NBS na dan preseka.
Klasa B
I isplatni red – Neplaćeni doprinosi i zarade
Neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine
pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica
doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan
22
otvaranja stečajnog postupka. Kriterijum koji ispunjavaju poverioci iz čl. 54 Zakona (I isplatni
red). Neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za
poslednjih 12 meseci pre otvaranja stečajnog postupka, sa kamatom od dana dospeća do
dana otvaranja stečajnog postupka.
Iznos neplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih u klasi B je
sastavni deo neplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koje su
prikazane u klasi E.
POVERILAC
MINISTARSTVO
FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
FILIJALA NOVI SAD
SABOL NIKOLA
MIŠAN MOMCILO
POPADI?
GORDANA
STELJI? MIODRAG
ZDRAVKOVI?
SLOBODAN
MANDRAŠ ?OR?E
OSTOJI? LJUBIŠA
PEJOVI? ŽARKO
?IRKOVI?
SLOBODAN
ADRESA
GLAVNICA
KAMATA
TOTAL
UČEŠĆE U
KLASI
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 3, IV sprat
BERKASOVO,
0101961890099
PARTIZANSKA 6
NOVI SAD,
UL.DUŠANA
0101963103264
DANILOVI?A BR.36
BEOGRADKRNJA?A, ANKE
0101963715626
MATI? 23/6
BEOGRAD - BORCA,
SLATINA NOVA 1013
0101963793961
BR. 10
BEOGRAD, USEK 8
0101966743124
A
BE?MEN, 11.
0101971710269
OKTOBRA BR. 81
BA?KI JARAK,
0102958800077
NIKOLE TESLE 21
BEOGRAD-RUŠANJ,
SLAVKA MILI?EVI?A
0103954710665
20
89,727,067.00
30,507,202.78
120,234,269.78
5,160.00
1,022.48
6,182.48
0.003%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
215,040.00
16,612.77
231,652.77
0.114%
214,120.00
14,627.21
228,747.21
0.113%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
0104965762914
VINCI, VINCI BB
BANATSKI DVOR,
SAVE KOVA?EVI?A
34
ZEMUN,
J.STOJISAVLJEVI?A
29
BESKA, NIKOLE
TESLE 30
PADINSKA SKELA,
NOVA 54/8
VETERNIK,
ŠKOLSKA 65
SIVAC, KOZARA?KA
1
ŠABAC, DUNAVSKA
28
NOVA PAZOVA,
SIME ŠOLAJE 29
UZICE, NIKOLE
PAŠI?A 53
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
103,282.20
2,692.73
105,974.93
0.052%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
219,417.01
16,612.77
236,029.78
0.117%
VRCIN, KIKINA 10 A
, SMEDEREVSKI
PUT BR.9
VELIKA VRBICA,
MARŠALA TITA 12
BANATSKI DVOR,
VUKA KARADŽI?A
11
BEOGRAD-ZEMUN,
RABINA ALKALAJA
BR. 11
BA?KI JARAK,
PARTIZANSKA 3
NOVI SAD,
POVRTARSKA 58
SREMSKA RA?A,
PARTIZANSKA 13
NOVI SAD, BELE
NJIVE BR. 36
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
5,160.00
1,022.48
6,182.48
0.003%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
113,840.00
13,481.43
127,321.43
0.063%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
121,440.00
3,131.34
124,571.34
0.062%
SUBOTICKI
ZLATKO
0105977850017
BJELAKOVI?
SEVOJNA
0106957178416
?URIC LJILJANA
0109963885026
ILIC MILENA
0112965138644
RELJIC ZORICA
JANKOVIC
TOMISLAV
RAŠKOVI?
SLOBODAN
GNJATOVI?
SLOBODAN
0112965885032
STANKOVI? ZORAN
0201976710008
PERI? SRE?KO
0202960710489
NEDIMOVI? NENAD
0203963710095
SAVIC DRAGAN
0203967752515
RAPAJIC NIKOLA
0203982850027
POPOVI?
ALEKSANDAR
0204957710357
JOKIC ŽELIMIRKA
0206966196766
ZOKIC STEVAN
NENADOVI?
MILOVAN
0206981800076
MILIN DANILO
0208986800093
0201956810111
0201962773422
0201962880067
0208970890017
59.413%
23
MATIC ZORAN
0209952772062
MITROVI? MILOŠ
MIHAJLOVIC
ANÐELKA
TIMIRJANOVI?
?OR?E
0209981771636
BOŽOVI? RANKO
0211964270113
?URI? PETAR
0211964773417
?OKI? NE?O
0211967890031
VRANJEŠ MIRJANA
RUBEŽIC
RADOVAN
0212981855024
RADIC BOJAN
0303982800040
DJUKIC DUSKO
0304954850047
JOCI? STANOMIR
0305985710231
PANTOŠ LJILJANA
0310955805061
IBRAHIMOVI? MIRA
0310960715070
JARCEVIC
VLADIMIR
0310977800136
?URKOVIC STEVAN
Š?EPANOVI?
MIRKO
0210957735023
0210964752510
0302961283015
0311972800045
0401964260014
BEZMAREVI?
BRANISLAV
0401967710304
?AVI? RADIVOJ
0402958800062
DIMI? DUŠAN
0405988810118
?UKI? RANKA
0406955715256
ŽUPARIC TIHOMIR
0408959800013
MULIC ANICA
MILJKOVI?
DRAGAN
JANKOVIC
TOMISLAV
MILANOVI?
DRAGAN
BIRMANAC
DESANKA
0408961815028
0408976830015
0410979773637
0412968710121
0501955719017
STOJKOVIC
GORAN
0501963800044
MILUTINOVI?
VIDAK
0502962183897
SARCEVIC IGOR
STOJANOVI?
BORIS
0502972850018
ŽIVKOVI? MILICA
0504960719202
MANJEN?I? ZORAN
0504969772017
COKORILO LJUBA
0505961130012
0503959752518
VARNA,
UB, SVETE
POPOVI?A BR. 9/
BGD, BILE?KA BR.
22
NOVI SAD,
GUNDULI?EVA 20/9
RTKOVO, IVE LOLE
RIBARA BR.3
BEOGRAD-ZEMUN,
UL.KARLOVA?KA
BR.29/50
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
DEBRC, DEBRC
SREMSKA RA?A,
UL.SLAVICE
BOGDANI? BR.2
NOVI SAD, DANILA
KIŠA 38/4/30
NOVI SAD, TRG
REPUBLIKE 11
PETROVARADIN,
RIBNJAK DONJI PUT
4
KNI?ANIN, CARA
DUŠANA 98
PADINSKA SKELA,
DUNAVAC 22/6
BA?KI JARAK, IVE
LOLE RIBARA 47
BEOGRAD ŽARKOVO,
UL.ZDRAVKA
JOVANOVI?A BR.30
NOVI SAD, JOVANA
HRANILOVI?A 57
ST.28
VILOVO, SONJE
MARINKOVI? 14
BEOGRAD-ZEMUN,
SENJSKA BR.12
BEOGRAD?UKARICA, ŽARKA
JOVANOVI?A 35
GARDINOVCI,
STEVANA
NIKOLETI?A BR. 28
DERONJE, CARA
LAZARA 8
BEOGRAD - NOVI
BEOGRAD,
GANDIJEVA 79
STEPANOVICEVO,
SVETOZARA
MARKOVI?A 18
NOVI SAD,
BARANJSKA 7a
RAVNO SELO, JNA
45 A
STRAŽA, VUKA
KARADŽI?A 6
BELJINA,
BR?ANSKA BR. 1
BEOGRAD,
JABLANI?KA 25
NOVI SAD,
BULEVAR CARA
LAZARA 71
ZVORNIK, JARDAN
BARAKE/M.ZVORNIK
DRINSKA 3
ARADAC, ?URE
JAKŠI?A 3
RTKOVO, NARODNE
REPUBLIKE BR. 28
BEOGRAD, UL.
BORSKA BR.78
ŠEVARICE, VUKA
KARADŽI?A 53
NOVI SAD, PAP
PAVLA 34/?ULE
MOLNARA 8 1/7
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
54,040.00
7,850.08
61,890.08
0.031%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
191,233.04
15,723.66
206,956.70
0.102%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
5,160.00
1,022.48
6,182.48
0.003%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
214,120.00
14,627.21
228,747.21
0.113%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
5,160.00
1,022.48
6,182.48
0.003%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
135,000.00
14,784.07
149,784.07
0.074%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
24
JAKOVLJEVI?
GORAN
0506969710235
NIKOLIC ZORAN
0508956800084
BOBIC TOMISLAV
0508958752516
RAJKOVI?
TATJANA
0508966715034
NEDELJKOV IGOR
0508986830018
NINKOVI? MIRJANA
0509964715084
FILIPOVI? SLAVKO
RUŽOJEVI?
ZLATKO
RANÐELOVIC
DEJAN
TODOROVI?
NENAD
0511960800065
MATIC ZLATIMIR
0512957762019
NIKOLI? VLADIMIR
PLISNI?
SLOBODAN
MILAKOVI?
DRAGAN
0512985710067
BIBESKOVI? ?OR?E
0605957752526
STANISAVI?
VESELIN
0605963270010
NIKOLETIC BORE
0606958800024
TUMO KAROLJ
0608956850027
SAVIC SLOBODAN
0608967102383
NEŠI? SLAVICA
0611964715237
?OR?EVI?
BRANISLAV
0701960710159
?ERMAN JOŽEF
0701971840054
JURIŠI? DRAGAN
DROBNJAK
RADONJA
0702961773010
DRAGI? MILORAD
0703961890072
ŽEGARAC NIKOLA
0704952710270
MALEŠ DRAGAN
0704963800107
ILIC ŽELIMIR
0705964133100
MIHAJLOVI?
NIKOLA
0706964800049
MILORADOV
ALEKSANDAR
0707962800013
BLAGOJEVIC
GORAN
0708967780610
BEOGRAD - NOVI
BEOGRAD,
BUL.ARSENIJA
?ARNOJEVI?A 124
NOVI SAD,
VLADIMIRA
GORTANA 5
VELIKA VRBICA,
EDVARDA
KARDELJA 17
BEOGRAD,
NI?IFORA
NINKOVI?A 110/12
RAVNO SELO, IVE
LOLE RIBARA BR.
6B
BEOGRAD
PALILULA,
MIRIJEVSKI
BULEVAR BR. 4/17
NOVI SAD,
UL.NARODNOG
FRONTA BR.16
KORBOVO, IX
BRIGADE BR.8
KARAVUKOVO,
PARTIZANSKA 21
BEOGRAD-VRA?AR,
PROTE MATEJE 44
POŽAREVAC,
DUNAVSKA 87
, UL.RADNIH AKCIJA
55/2
?ENEJ, OGLEDNA
POLJA BR. 43
NOVI SAD, MIŠE
DIMITRIJEVI?A 4 B
MILUTINOVAC,
MOŠE PIJADE BR.
17
ZEMUN, TVORNI?KA
38/ALEKSANDRA
DUB?EKA 38F
NOVI SAD, BOŽE
KUZMANOVI?A 186
ZENJANIN,
VRANJEVA?KA 19 A
SREM.KAMENICA,
I.G.KOVA?I?A 20 A
RALJA, MI?E
MARKOVI?A 51
BEOGRAD BATAJNICA,
STANKA TIŠME 42
ALEKSANDROVO,
KARA?OR?EVA BR.
21
CRNA BARA,
VITOMIRA
MARJANOVI?A
BR.75
BE?MEN,
DOBANOVA?KA 22
BOSUT, UL.
DESETOG MARTA
240
BEOGRAD - NOVI
BEOGRAD, JURIJA
GAGARINA BR.
110/44
TITEL, ?OR?A
BEŠLINA 12
PADINSKA SKELA,
NOVA 54/8
BANOŠTOR,
SVETOZARA
MARKOVI?A 17
RUMENKA,
ARSENIJA
?ARNOJEVI?A 18
PETROVARADIN,
BRANKA COPICA 39
NOVI SAD
BECELI? JOVAN
0712956800056
NOVI SAD, DUŠANA
0511969752519
0511973810051
0512956714029
0602952800108
0602975800016
0702963280038
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
77,381.81
9,685.67
87,067.48
0.043%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
5,160.00
1,022.48
6,182.48
0.003%
5,160.00
1,022.48
6,182.48
0.003%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
174,560.00
11,894.92
186,454.92
0.092%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
145,903.11
15,122.23
161,025.34
0.080%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
150,203.88
15,249.04
165,452.92
0.082%
34,720.00
5,415.10
40,135.10
0.020%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
0.124%
25
ROVCANIN
RADOMIR
HORVATRADANOVI?
ARANKA
DANILOVI?A BR. 9
235,280.00
16,612.77
251,892.77
VELIKO GRADISTE,
ŽIKE POPOVI?A BR.
16
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
215,960.00
14,177.79
230,137.79
0.114%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
TEKIJA, TEKIJA
NOVI SAD, KA?E
DEJANOVI? 5
?UR?EVO, NIKOLE
PAŠI?A 53
VELIKO ORAŠJE,
ŠUMADIJSKA BR 87
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
155,240.00
15,714.00
170,954.00
0.084%
194,625.56
12,167.41
206,792.97
0.102%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
214,120.00
14,627.21
228,747.21
0.113%
0906986762050
STRAŽA, STRAŽA
MALI ZVORNIK,
JOVANA CVIJI?A 9
POŽEŽENO,
VOJVODE STEPE 2
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
0801961280055
0802962805034
NOVI SAD, ILKE
MARKOVI? 4
PROVO, SELO
PROVO
NOVI SAD, TARASA
ŠEV?ENKA 6
NOVI SAD,
UL.BRA?E
KRKLJUŠA
BR.17/4/19
BEOGRAD,
VIŠEGRADSKA 26/9
OBRENOVAC,
BRA?E JUGOVI?A
BR. 18B
ŠEVI? DARKO
0802966773412
JELIC SLOBODAN
0803955800015
TASI? VLADICA
0803971734626
ŠKORI? MILAN
0810955710446
MILINKOVI? MITAR
0811990710013
NIKOLI? NIKOLA
0812955752524
TOMIC STIPE
0902957800045
GELIC MILOVAN
0903964102775
MILADINOVI? SAŠA
0904970761558
JANKOVIC TODOR
JOVANOVIC
SRETEN
MILORADOVI?
MILAN
MARJANOVIC
SLAVIŠA
0905976773619
0910951762020
DRAGOVAC,
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
ILIC RADOSLAV
0911955762617
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
KLJUNIC GORAN
0912963103521
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
RANKOV DUSAN
1001972830046
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
PEJOVI? MIODRAG
ANTONIJEVI?
MIROSLAV
1004953710446
RAM,
NOVI SAD, MARKA
NEŠI?A 1
SRBOBRAN,
NJEGOŠEVA 35
BEOGRAD,
UL.RUZVELTOVA
23/A
BEOGRAD,
JELEZOVA?KA 26/34
POZAREVAC,
DR.MLADENA
STOJANOVI?A 17
BEOGRAD-SUR?IN,
BRA?E NIKOLI?A
BR.6
KLADOVO,
OBILI?EVA BR. 62/A
GROCKA, UŽI?KA
BR. 7
BEOGRAD BANOVO BRDO,
UL.POŽEŠKA
BR.116
VRBAS, ISE
SEKICKOG 11
NOVI SAD, ?OR?A
NIKŠI?A JOHANA 16
MILUTOVAC, RAM
12209 KLICEVAC
STARI BANOVCI,
ŠKOLSKA 15
SREMSKA RA?A,
BOSUTSKI PUT
BR.24
BEOGRAD - NOVI
BEOGRAD, JURIJA
GAGARINA 113
OBROVAC,
DUNAVSKA 97
ARADAC, ŽARKA
ZRENJANINA 55
NOVI SAD,
ŠEKSPIROVA 26
BE?MEN,
DOBANOVA?KA BR.
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
215,040.00
16,612.77
231,652.77
0.114%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
24,987.88
4,030.53
29,018.41
0.014%
34,720.00
5,415.10
40,135.10
0.020%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
34,720.00
5,415.10
40,135.10
0.020%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
PETROVIC
SLAVOLJUB
0906959183898
1005958710432
1006959762041
MILI? MILOSAVA
?ELENKOVI?
SLAVOLJUB
1007961715227
KOLJANIN RADE
1009962710140
POPOVI? MILIJA
1011959270010
POPOVIC NADA
1011959835050
COVIC MLAÐEN
1012955800011
NIKOLIC RADIŠA
1012971762618
SAVIC MILAN
1105956880025
JOVANOVI? ILINKA
1106958185851
DELJANIN MILAN
TRIVUN?EVI?
VOJISLAV
1107958710170
VESIN MILAN
1109965850029
?ERMAN VOJISLAV
1110972800019
SINANOVI? ŽARKO
1111959274029
1009959752525
1107986800053
26
22
MILETI? MIODRAG
1111970890033
JOVI? TINA
MARTINOVI?
DEJAN
1112975815028
JOJI? MILIVOJE
1203968710070
PADEŽANIN
MIROSLAV
1205958860042
SECEROV IVAN
1207970361305
SPASIC PERICA
1207976710115
DINI? BOBAN
1209967860018
JANKOVIC NOVICA
GORUNOVI?
?OR?E
1210958762915
1202986760054
1210959752514
NIKOLI?
SVETISLAV
1301958710112
PANTI? BOJAN
1302979773412
ANICIC BORO
1302984800010
ERCEGOVI?
MAŠAN
1303956230027
PAJI? PREDRAG
DOKNIC
BRANISLAV
STANCEVIC
DRAGOLJUB
BOGOSAVLJEVI?
NEBOJŠA
JOVANOVIC
MIODRAG
1304955762013
1305956800012
1305963103254
1306963771628
1306977800027
DICKOV ZORAN
CVETKOVIC
NOVICA
1307964800040
SIMI? SLAVIŠA
1309971710246
NIKOLI? LJUBIŠA
STANOJEVIC
DRAGIŠA
1310964752519
JAKŠIC JOVAN
1403955880030
JAKIC DRAGOLJUB
1405951830015
MUCI? DEJAN
1405983710267
HLAÐIK MIRELA
1409964805031
?URGUZ SIMO
1409976800116
DANILOVI?
MILENKO
1410953760042
HAJDER PETAR
1410956143648
TADI? TEODOSIJE
1410957710465
ŽIVOTIC JOVICA
1411960762022
JEVRI? DUŠKO
PANTI?
STANISLAVA
1411962710003
1308966800087
1311959752523
1412977715199
SREMSKA RA?A,
PIONIRSKA 25
JAKOVO, SAVSKA
114
KOVIN, UL.VUKA
KARADŽI?A BR.63
VRANIC, PAVLA
POPOVI?A 48
SEFKERIN,
PROLETERSKA
BR.13
SRBSKI ITEBEJ,
S.MARKOVI?A 48
OBRENOVAC,
MAJDANSKA 38
MALO BAVANIŠTE,
VUKA KARA?I?A 57
BRNJICA, BRNJICAGOLUBAC
MALA VRBICA, UL.IX
BRIGADE BR.6
BEOGRAD ZVEZDARA, MILOŠA
SVILARA 17
DEBRC, DEBRC
SREMSKI
KARLOVCI, BRA?E
AN?ELI?A 42
BEOGRAD,
AUGUSTA
CESARCA 002
DUBRAVICA,
DUBRAVICA BB
NOVI SAD,
ŠEKSPIROVA 2
ŽABALJ, VOJVODE
MIŠI?A 202
BEOGRAD?UKARICA, BRA?E
LUKI?A BR. 67
NOVI SAD, FUTOŠKI
PUT 186
NOVI SAD,
BULEVAR
OSBO?ENJA 115
BUDISAVA, VUKA
KARADŽI?A 137
BEOGRAD ZVEZDARA,
POŽAREVA?KA 24
VELIKA VRBICA,
MARŠALA TITA 51
MILUTINOVAC,
MILUTINOVAC
NOVI SAD, SAVE
VUKOVI?A 32
BA?KO DOBRO
POLJE, JNA BR. 25
VELIKA VRBICA, IVE
LOLE RIBARA BR. 9
NOVI SAD,
BULEVAR
OSLOBO?ENJA BR.
15
FUTOG, DR
MLADENA
STOJANOVI?A 54
SMEDEREVO,
KARA?OR?EVA BR.
16/36
VETERNIK, NOVA
103 20
BEOGRAD, UL.
CVIJI?EVA BR.7
POŽAREVAC,
23.SRPSKE DIVIZIJE
BB
BOLJEVCI, BRA?E
GAVRAJI?A 70
BEOGRAD, DVA
BELA GOLUBA BR. 6
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
176,400.00
9,574.51
185,974.51
0.092%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
13,671.31
2,376.13
16,047.44
0.008%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
135,000.00
14,784.07
149,784.07
0.074%
219,880.00
17,180.70
237,060.70
0.117%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
216,880.00
15,183.12
232,063.12
0.115%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
200,309.82
16,612.77
216,922.59
0.107%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
142,413.09
14,995.42
157,408.51
0.078%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
176,400.00
9,574.51
185,974.51
0.092%
27
KOSTIC NOVICA
1501961762025
PETRAŠ JANKO
?ELENKOVI?
MIROSLAV
1502961860023
NAKOMCIC ZORICA
1503965118247
DUBRAVICA,
KARA?OR?EVA 26
JANOŠIK, EDVARDA
KARDELJA 10
KLADOVO, HAJDUK
VELJKOVA 51
KAC, JUGOVI?
BR,11
TMUŠI? DRAGAN
RADOMIROVIC
SVETO
1503967793936
1505958103539
ILIC SAŠA
1505968762026
ŠLJUKIC HRISTINA
1507974188733
JOVANOVIC SINIŠA
1510985183890
MILI?
ALEKSANDAR
SANTOVAC
BRANISLAV
1503961752537
1511990301237
1512962710039
GALAÐIK ONDREJ
BOŽOVI?
VUKOMAN
GOLUŠIN
RADOVAN
1512962800070
HRNJAZ VITOMIR
MILOSEVIC
?UR?EVKA
1603953151014
?OR?EVI? MILE
1604976752518
RISTI? BRANISLAV
1608958122154
JOKIC SLAVKO
MARINOVI?
LJUBIŠA
1610956830016
DIMITRIC JOVICA
1611952762020
KOSTI? ZLATIBOR
1611961762629
ARSENIN NIKOLA
1612957800024
LOZANOV PAJICA
1701967800122
SAVI? VLADA
1702964773414
VIDRIC GORAN
KRSTINIC
TOMISLAV
IVANOVI?VINULOVI? MARINA
1702973850049
ZRINJI JANO
PANTELI?
RADOJICA
1705960862500
TRBANOS VUJADIN
MILOVANOVI?
ALEKSANDAR
1707962762018
BORBELJ ŠANDOR
1709960800047
JAKI? LAZAR
1709977830012
LUKO JANOS
1710957850031
ILI? NOVICA
1711961734611
TURKOVI? PETAR
1802963274028
1601961280025
1602958840016
1603953855054
1610960752518
1703966850013
1705959715219
1706951710397
1708951710381
241,673.06
17,629.53
259,302.59
0.128%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
206,980.62
16,612.77
223,593.39
0.110%
SOPOTNICA,
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
ŠARINCI, ŠARINCI
POZAREVAC,
LU?ICA, NEMA
ULICE BB
NOVI SAD,
BUL.CARA LAZARA
71/24
MALI ZVORNIK,
JOVANA CVIJI?A 9
PETROVARADIN,
MILENE PAVLOVI?
BARILI 31
BOLJEVCI, BRA?E
KOKAR BR 37
BA?KI PETROVAC,
KANALSKA 45
RUŠANJ, SLAVKA
MILI?EVI?A BR. 20
KIKINDA,
NJEGOŠEVA 25
NOVI SAD,
?ENEJSKA 86
ZRENJANIN,
PETEFIJEVA 9
KLADOVO,
?ERDAPSKA BR.30
BEOGRAD-ZEMUN,
SENJSKA BR.12
ZMAJEVO,
VOJVO?ANSKA BR.
83
KOSTOL, 25.MAJA
16 A
OSTROVO,
OSTROVOPOŽAREVAC
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
200,661.71
16,612.77
217,274.48
0.107%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
105,440.00
2,851.18
108,291.18
0.054%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
77,040.00
3,116.81
80,156.81
0.040%
34,720.00
5,415.10
40,135.10
0.020%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
RAM, RAM
NOVI SAD, HADŽI
RUVIMOVA
65SL.POS.KOSTE
RACINA 32
TITEL, ?OR?A
STRATIMIROVI?A 63
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
DEBRC, DEBRC
MUŽLJA, FEJEŠ
KLARE 19
ZRENJANIN,
?ONTIKARSKA 39
ZEMUN, VOJNI PUT
BLOK II BR. 102
ALIBUNAR, ŽARKA
ZRENJANINA BR 9
BEOGRAD, PABLA
NERUDE BR.4
POŽAREVAC, ?EDE
VASOVI?A 74/33
BEOGRAD, MILOŠA
POCERCA 27
NOVI SAD, PETEFI
ŠANDORA BR. 119
BA?KO DOBRO
POLJE, JNA 25
ZENJANIN, RAJKA
RAKO?EVI?A 22
GORNJE
CRNATOVO,
GORNJE
CRNATOVO
PLAV, VOJNO SELO
PLAV
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
74,280.00
10,066.22
84,346.22
0.042%
216,880.00
13,995.05
230,875.05
0.114%
215,525.57
16,612.77
232,138.34
0.115%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
230,120.00
15,590.29
245,710.29
0.121%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
28
ANTI? NENAD
1803977760010
MIRKOVI? SLAVKO
1804958773434
TOMI? ZORAN
1804968774528
TOT KAROLJ
VERBUNKI?
LJUBISAV
IVANKOVI?
DRAGAN
MITROVCAN
DRAGAN
1806967850010
1806976752528
1807970773430
1808963800046
MILUTINOVI?
LJUBIŠA
1810962710021
VASIC TOMISLAV
1810962774518
ŠIMRAK BOŽIDAR
?IRKOVI?
MOMCILO
1812957860026
CAPO IŠTVAN
1902956810067
STANIC STANISLAV
1902962800057
MIŠIC ZORAN
1906951762019
GNJATOVI? VASILJ
1907965382703
RADEVIC VERICA
1908958835022
JANKOVI? ŽIVOJIN
1911955710432
KA?AR DARJAN
2001986710187
STOJILJKOVIC
JOVAN
KIKINÐANIN
DRAGOMIRKA
1812961762918
2004962800044
2004964805043
?OKI? DRAGIŠA
2004965710453
GRUJOVI? RATKO
2004967792627
PETROVIC BOBAN
2004971762910
KALO?AN LAJOŠ
2005975850055
TOPOLIC STEVAN
2007956800058
TOMI? TOMISLAV
2007984800012
KRSTIC MILAN
2008978850039
ARSIC NOVICA
MALEŠEVIC
JELENKO
2009956762019
ŽIKIC TODOR
STIJEPOVIC
BRANKO
2010961800091
KOVACEVIC DEJAN
2010976772043
BUBNJEVIC
VITOMIR
MILENKOVIC
NIKOLA
2009960882517
2010964264018
2012960103268
2012962800012
BOJOVIC ZORICA
JOVANOVI?
DRAGIŠA
2101963805037
KELJACKI DANE
2101970850048
2101966773411
SMEDEREVO,
ZARKA ZRENJANINA
16
PROVO, SELO
PROVO
219,880.00
17,153.70
237,033.70
0.117%
95,440.00
12,051.78
107,491.78
0.053%
UZOVNICA,
HETIN,
PROLETERSKA 12
RTKOVO, B.KIDRI?A
5
GRABOVCI, GLAVNA
BR. 70
NOVI SAD, MILETE
JAKŠI?A 7
BORCA BEOGRAD,
UL. PUT ZA
CRVENKU BR. 5
UZOVNICA,
UZOVNICA
PANCEVO,
PRVOMAJSKA BR. 7
VINCI, VINCIGOLUBAC
216,880.00
13,995.05
230,875.05
0.114%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
200,320.00
16,612.77
216,932.77
0.107%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
BEZDAN, RUŽINA 10
FUTOG,
PRVOMAJSKA 44
OSTROVO,
OSTROVO
NOVA PAZOVA,
BOŠKO BUHA 28
ZMAJEVO,
MARŠALA TITA 88
OSTRUZNICA,
UL.KARA?OR?EVA
BR.32
BEOGRAD,
UL.MARIJE BURSA?
36
NOVI SAD,
BULEVAR CARA
LAZARA 69
PETROVARADIN,
RA?KOG 114 A
BEOGRAD - NOVI
BEOGRAD,
GANDIJEVA 81/5
IVANJICA,
JAVORSKA BB
VINCI, VINCIGOLUBAC
MIHAJLOVO, KOŠUT
LAJOŠA 46
NOVI SAD, MILKE
MARKOVI? 3
NOVI SAD, JANKA
?MELIKA 127
ECKA, DUNAVSKA
21
KLI?EVAC,
KLI?EVAC
MALI RADINCI,
BEOGRADSKA 9
NOVI SAD, VUKA
KARADŽI?A 1
RAVNO SELO, BUDA
TOMOVI?A 41
MR?ENOVAC, SELO
MR?ENOVAC 15213
ORID
KISA?, JANKA
JASENSKOG BR.
131
NOVI SAD, FILIPA
FILIPOVI?A 22/4
NOVI SAD,
UL.KOPERNIKOVA
BR.27
54,960.00
6,443.17
61,403.17
0.030%
5,160.00
1,022.48
6,182.48
0.003%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
113,840.00
13,481.43
127,321.43
0.063%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
74,280.00
10,066.22
84,346.22
0.042%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
142,033.32
14,995.42
157,028.74
0.078%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
135,000.00
14,784.07
149,784.07
0.074%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
48,955.90
7,850.08
56,805.98
0.028%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
216,880.00
13,995.05
230,875.05
0.114%
231,889.12
16,130.35
248,019.47
0.123%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
DEBRC, DEBRC
MELENCI, BRA?E
MIJATOVA 9
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
232,642.27
16,612.77
249,255.04
0.123%
29
PANIC ILIJA
2102953103286
RUZICIC RADE
2102973773423
JOVI? SLAVKO
PAUNOVI?
DRAGAN
MARTINOVI?
KONSTANTIN
2103954710530
BALAC SLAVKO
2107966171517
BASARA JOVAN
2108954800078
KOSTIC ZORAN
RADOŠEVI?
DANIJELA
2108970880049
BOROŠ ZORAN
2109954800171
?UKI? MILOSAV
2109965270018
BOŽI? ?EDO
2110954301807
GRTIC DRAGUTIN
2110962752516
BALTI? RASTKO
JAKOVLJEVI?
RAJKO
2110966710222
RADINOVIC
DRAGIŠA
STANISAVLJEVI?
GORAN
2104962763526
2106961860016
2108974715018
2111960773415
2112977880017
2202968760024
KISIN DRAGAN
2203961710087
STANKOVIC MILAN
2203962383012
MAKEVI? MLADEN
2203969773428
PANI? ŽIVORAD
2204962774514
SABOL MITAR
2205958890018
PAJI? RADENKO
POLETANOVIC
SLAVKO
2205968880037
LALIC JOVICA
2209967850083
MILI?EVI? DRAGAN
RAJAKOVAC
DRAGAN
2210963870010
BUNIC MILISAV
2211957752517
ARSI? ZORAN
2303958710143
NIKOLI? DANE
2304959800037
PEJ?I? LJUBISAV
JOVANOVI?
LJUBIŠA
2305965780036
VIDOVI? DRAGAN
2307966710018
ALAVUK MILENKO
2308958161958
2207956800154
2210971890047
2307962752514
CURUG, ZMAJ
JOVINA 48
PROVO, PROVOVLADIMIRCI
BEOGRAD,
UL.RUSIJANOVA
BR.9
BEZDAN, CVETNA
14 A
KOVIN, VUKA
KARADŽI?A BR. 63
NOVI SAD, BRANKA
?OPI?A 39
KOVILJ, ZELENE
GREDE 10
STARA PAZOVA,
BRANKA
RADI?EVI?A 225
BEOGRAD,
TEODOSIJEVA 20
NOVI SAD,
SENTANDREJSKI
PUT BR. 35
BERANE, BRA?E
KRSMENOVI? 27
(MZ POLICA
GORAŽDE)
BEOGRAD PALILULA, SEDMA
SUTJESKA BR. 2F
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
191,087.36
16,612.77
207,700.13
0.103%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
216,880.00
13,995.05
230,875.05
0.114%
176,400.00
9,574.51
185,974.51
0.092%
215,960.00
14,177.79
230,137.79
0.114%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
155,240.00
15,714.00
170,954.00
0.084%
RTKOVO, RTKOVO
BEOGRADVOŽDOVAC, LIMSKA
BR.13
PROVO, SELO
PROVO
KRCEDIN,
SLOBODANA
PENEZI?A KRCUNA
BR. BB
MALA KRSNA, ŽIVKA
PETROVI?A 245
BEOGRAD - NOVI
BEOGRAD,
GANDIJEVA 122 A/4
NOVI SAD,
STEVANA DIVNINA
BABE 9
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
74,280.00
10,066.22
84,346.22
0.042%
PROVO, P R O V O
LJUBOVIJA,
VOJVODE MIŠI?A
BB
BERKASOVO,
PARTIZANSKA 57
NIKINCI,
ŽELEZNI?KA 89
FUTOG, DUŠANA
KOŠUTI?A 35
ARADAC,
PROLETERSKA 15
VRA?EV GAJ,
MARKA
STOJANOVI?A BB
SREMSKA RA?A,
PARTIZANSKA BR.5
KOSTOL, UL.25.
MAJA 28
BEOGRADMLADENOVAC,
HAJDUK VELJKOVA
BR. 23
KA?, MOŠE PIJADE
67
BEOGRAD, MITE
RUŽI?A BR. 28D
MILUTINOVAC,
MOŠE PIJADE BR.1
PADINSKA SKELA,
NOVA BR 54/8
NOVI SAD, UL.
BALZAKOVA BR.4
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
204,199.13
16,612.77
220,811.90
0.109%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
34,720.00
5,415.10
40,135.10
0.020%
174,560.00
16,293.34
190,853.34
0.094%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
5,160.00
1,022.48
6,182.48
0.003%
30
?UKI? ZDRAVKO
2308959773019
MAKIJEVI?
SVETLANA
2310957715377
BOGI? VOJISLAV
RADINOVI?-VASI?
ZORICA
2310960752518
GOJŠINA RISTO
JOVANOVI?
DOBRIVOJ
BELJANSKI
MILENKO
STOJADINOVI?
GORAN
2311953850098
VEIZOVI? NENAD
2402961710004
PETROV ŽARKO
2404982850038
LAZI? JASMINA
2406961715281
JELICIC GORDANA
MILIVOJEVIC
DRAGAN
2406965805048
KI?INJA PAVEL
2410962800069
RANKOVIC MIRKO
2412958800057
DJUROVIC MILICA
2501957805023
MITROVI? ZORAN
2501964773412
STOSIC MILAN
2501987800069
PETKOVI? LJUBIŠA
2503959952018
AŠ?ERI? RAJKO
2505962183486
?UK MARINA
2506961715111
PLAVŠIN ZORAN
JANI?IJEVI?
MILORAD
2508957800107
RADOJKOVI?
VERICA
STIJEPOVIC
MILENKO
2311952715006
2311961773418
2312953800054
2312981752510
2410959800023
2509950880047
2509961765037
2509977264011
IVANOVI? DANILO
ZELJKOVIC
BOGDAN
2509978710406
JANICIJEVIC MILIJA
2511981963514
HALAPI ANA
2601964805025
TEPIC NIKOLA
2602959800054
LAKI? DUŠAN
MIHAILOVIC
ZORAN
2604956800072
LOŠI? PAVLE
2607986760031
RADUSINOVI? MILE
2608951710275
CVEJIN MILAN
2610967850055
RADINOVIC DEJAN
2610980880036
2511952800134
2605957760038
DUBLJE, ?ENERALA
MIHAJLOVI?A 76
BEOGRAD,
STEVANA
FILIPOVI?A 20
VELIKA KAMENICA,
SELO VELIKA
KAMENICA
BEOGRAD, ?UŠINA
BR.20
KLEK, BLAGOJA
PAROVI?A 37
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
DEBRC, DEBRC
NOVI SAD, KOSTE
RACINA BR. 19/8
VELESNICA, NIKOLE
TESLE BR. 1
BEOGRAD, MIS
LIBRIJE 55
ALEKSANDROVO,
ŽARKA ZRENJANINA
52
BEOGRAD,
ZIDARSKA 3
VETRNIK, KNINSKA
96
NOVI SAD,
ZMAJEVA?KI PUT 36
KULPIN,
VOJVO?ANSKA 2
BUKOVAC,
SVETOZARA
MILETI?A 25
NOVI SAD, PARISKE
KOMUNE 25/43
NOVO SELO, NOVO
SELO
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
195,720.00
12,009.49
207,729.49
0.103%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
6,702.68
1,267.83
7,970.51
0.004%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
230,793.04
15,723.66
246,516.70
0.122%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
RUMENKA, BA?KA 1
MLADENOVAC,
GOCE DEL?EVA 87
C
BEOGRAD, JOVANA
PETROVI?A 18
BEOGRAD, BUL.
NIKOLE TESLE
BR.16
ZABALJ,
PARTIZANSKA 19 A
STARI BANOVCI,
ŠKOLSKA 9
SMEDEREVO,
UL.MAKSIMA
GORKOG BR.28
ŽABALJ, ŠAJKAŠKA
71
UMKA,
UL.13.OKTOBRA 65
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
5,160.00
1,022.48
6,182.48
0.003%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
SIRIG, JNA 22-A
BEREVCE,
BEREVCE
NOVI SAD,
NARODNOG
FRONTA 33
KA?, VLADIMIRA
ROLOVI?A 13
KA?, VOJINA
ALEKSI?A 12
216,880.00
13,995.05
230,875.05
0.114%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
221,575.43
14,231.35
235,806.78
0.117%
BATOVAC,
SMEDEREVO,
KARA?OR?EV DUD
BR.34 E 2
BEOGRAD - NOVI
BEOGRAD,
GANDIJEVA BR.39
ZRENJANIN,
DUNAVSKA 6-1
KRCEDIN,
SLOBODANA
PENEZI?A 11
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
174,560.00
16,293.34
190,853.34
0.094%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
31
GERIC NEGOSLAV
RADANOV
JELENKO
MEŠANOVI?
GORAN
IVKOV-IVANOV
KOSTADIN
STOJADINOVI?
STOJADIN
2611978800064
2702958850060
2703968880029
2704981710252
2705954710042
GLIGORI? VIDOJE
2706966773011
KOVACEVIC LAZAR
RAJKOV
SLOBODAN
2708960880048
MILIC MILAN
2709962773628
JOVANOVIC DEJAN
2710979761044
BAŠI? DRAGAN
STANKOVIC
NOVAK
KRSTI?
ALEKSANDAR
KOSTANDINOVI?
ANTONIJE
2711962710132
VUKOVI?
LJUBINKO
BELJINAC RAJKO
VAJNBERGER
ŽELJKO
ZLOKOLICA
HELENA
VUJOVI?
MIROLJUB
VLADISAVLJEVIC
ŽIVKO
PALEŽEVI?
MIODRAG
LACKOV PE?A
STANOJEVI?
ALEKSANDAR
URATAREVI?
BORIVOJE
2709954800179
2712959830026
2712971800035
2801955752511
2803969710512
2804963710045
2805960800031
2805961805029
2805965270014
2806958800152
2806967773419
2806983850016
2807958710346
2808956710175
RADAKOVI? IGOR
2808977850058
DRIKI? SLA?AN
2810980762016
BAJAC DARIBOR
2811965710308
ZUKIC ŽELJKO
2901971102386
MIŠLJANOVI?
PREDRAG
2902964710164
MATI? NEMANJA
STOJIMIROVIC
ZORAN
STEFANOVI?
GORDANA
2904982710298
?URÐEVIC CEDA
2907952121599
STANIC LJUBISA
2907963850045
2905962762026
2906967778628
ZABALJ, SRPSKIH
DOBROVOLJACA
103
ZRENJANIN, 6.MAJA
32
BEO?IN, PETAR
PETROVI? NJEGOŠ
BR. 17
PADINSKA SKELA,
RATOMIRA
STOJADINOVI?A BR.
6
RIPANJ,
ŽELEZNI?KA 177
BOGATIC, MIKE
MITROVI?A BR. 2/14
NOVI SAD, BATE
BRKI?A 24
VETERNIK, SAVE
KOVA?EVI?A 12
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
STRAŽA,
POZAREVAC,
RASADNI?KA BB
BEOGRAD-STARI
GRAD,
KARA?OR?EVA BR.
49/14
RAVNO SELO,
SUTJESKA 5 A
NOVI SAD,
RUMENI?KA BR.161
RTKOVO, 4.JULA
BR.20
BEOGRADMLADENOVAC,
ŽIVOMIRA
SAVKOVI?A BR. 47
SKELA, ŠABA?KI
PUT BR. 147
NOVI SAD, DUŠANA
DANILOVI?A 1/143
?UR?EVO, NIKOLE
TESLE 31/A
BEOGRAD,
UL.MILANA UZELCA
BR.17
GOSPODJINCI,
VUKA KARADŽI?A
72
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
92,680.00
11,495.87
104,175.87
0.051%
5,160.00
1,022.48
6,182.48
0.003%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
234,940.63
16,558.79
251,499.42
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
PROVO,
ZRENAJNIN,
UL.MILANA
STANIVUKOVI?A 18
BEOGRAD,
KARADJORDJEVA
39
BEOGRAD,
MEŠTROVI?EVA 17
ZRENJANIN, SERVO
MIHALJA 41 A
GOLUBAC, SELO
BRNJICA
VRBAS, M.PUPINA
14
NOVI SAD, ?IKA
STEVINA 12/15
BEOGRADVOŽDOVAC,
UL.VLADIMIRA
TOMANOVI?A BR.51
BEOGRAD RAKOVICA,
VIDIKOVA?KI
VENAC 15/18
POZAREVAC,
OHRIDSKA 74
BEOGRAD, JURIJA
GAGARINA 41
BEO?IN,
OMLADINSKA 6
TARAŠ, IVE LOLE
RIBRA 56
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
2,916.52
577.92
3,494.44
0.002%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
5,160.00
1,022.48
6,182.48
0.003%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
113,840.00
12,798.51
126,638.51
0.063%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
32
NIKOLIC BILJANA
2908956805219
JANDRIC VELIMIR
2908970191762
BIRMANCEVIC
ŽIVAN
2910960773415
BU?KOVI? VUKOTA
2910961270123
ŠEVER TATJANA
2910964805044
HIPIK ANDRAŠ
2910966800023
NIKOLI? ?ULA
2911975850056
PUDERKA
VLADIMIR
3003951850012
SU?EVI? MILIVOJ
3004953710109
SUBIC NENAD
RADOVANOVI?
GORAN
3004959103549
JAKŠIC VIDOJE
3006956772027
MUMIN JADRANKA
SVOBODA
VIRDŽINIJA
3007954715359
DANILOVI? MILAN
3008971710138
MOMIROV SIMON
POLETANOVIC
MILANKA
3009974850018
SAVIC JASMINA
FLORANOVIC
JOVAN
3011961805018
NIKOLI? MOMCILO
3101986800036
KOMAROV
SLOBODAN
3105959800054
MARKOVI? MILAN
3105977710259
MUJOVI?
PREDRAG
3107968710443
LAS SVETLIJANKA
3108954715414
KANAZIR MILAN
STANKOVIC
TIOSAV
3108954800071
RADULOVI? SINIŠA
3110960710046
SVOBODA SINIŠA
3112961800017
3004976773418
3007961805037
3011961185850
3101953763828
3108957800021
UKUPNO
PETROVARADIN,
VLADIMIRA
GORTANA 5
TEMERIN, PETRA
DRAPŠINA 114
SKUPLJEN,
SKUPLJENVLADIMIRCI
BEOGRAD-SUR?IN,
VOJVO?ANSKA 435
P
KA?, VUKA
KARADŽI?A 36
NOVI SAD,
BANJALU?KA 13
ZRENJANIN,
ROVINJSKA 14 A
ARADAC,
KAPETANA
NALEPKE 86
ZEMUN,
ZLATIBORSKA BR. 6
CEREVIC,
NJEGOŠEVA 6
PROVO, SELO
PROVO
RIBARI, ŽELEZNI?KA
82
ZEMUN,
PRVOMAJSKA 29/29
NOVI SAD, AN?E
RANKOVI? 5
LJUBINI?, K.BR.
228/B
ZRENJANIN,
BRIGADIRA RISTI?A
C-5
FUTOG, DUŠANA
KOŠUTI?A 35
NOVI SAD,
STEVANA DIVNINA
BABE 7
RANOVAC,
RANOVAC BB
NOVI SAD,
VALENTINA
VODNIKA 10/9 / ?IKA
STEVINA 9 ST.I
NOVI SAD, ŽITNI
TRG 14/BANOVI?
STRAHINJE 14
BEOGRAD,
VIŠNJI?KI VENAC
91/8
BEOGRAD ŽARKOVO, CRVENO
BARJA?E 9/4
BEOGRAD, BRA?A
KRSMANOVI? 27
ZABALJ, PETRA
KO?I?A 33
NOVI SAD, PETEFI
ŠANDORA 150 C
ZEMUN POLJE,
DOBROVOLJNIH
VATROGASACA 10
NOVI SAD, AN?E
RANKOVI? 5
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
155,240.00
15,714.00
170,954.00
0.084%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
5,160.00
1,022.48
6,182.48
0.003%
216,880.00
13,995.05
230,875.05
0.114%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
190,560.00
15,590.29
206,150.29
0.102%
195,720.00
16,612.77
212,332.77
0.105%
142,055.67
14,995.42
157,051.09
0.078%
95,440.00
12,051.78
107,491.78
0.053%
230,070.93
16,612.77
246,683.70
0.122%
209,871.80
14,887.44
224,759.24
0.111%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
209,880.00
15,590.29
225,470.29
0.111%
136,840.00
9,574.51
146,414.51
0.072%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
235,280.00
16,612.77
251,892.77
0.124%
166,262,430.48
36,109,034.92
202,371,465.40
100.000%
Izvor: Društvo
Početno stanje obaveze prema poveriocima predstavljaju obaveze na dan preseka uvećane
za obračun kamate izražen u dinarima.
Klasa C
Potraživanja po osnovu svih javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre otvaranja
stečajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.
33
Kriterijum iz čl. 54. Zakona (II isplatni red). Poverioca klase C čini Ministarstvo finansija,
Poreska Uprava filijala Novi Sad 1, u iznosu od 12.836.219,56 RSD, što predstavlja 100%
od ukupnog iznosa potraživanja ove klase.
Klasa D
Neobezbeđeni poverioci u skladu sa kriterijumom koji ispunjavaju poverioci iz čl. 54 Zakona
(III isplatni red), neobezbeđena potraživanja razlučnog poverioca (čl. 49 stav 2) kao i
neobezbeđeni poverioci po osnovu regresnog prava koji ispunjavaju kriterijum iz čl. 53. stav
2. Zakona.
Ukupan iznos potraživanja ove klase poverilaca predstavlja potraživanje od strane
neobezbeđenih poverilaca. Ovde se radi o poveriocima po različitim komercijalnim
osnovama, zarade zaposlenih i neobezbeđeni krediti.
Klasa D – Neobezbeđeni (stečajni) poverioci (sa učešćem povezanih pravnih lica do
30%)
POVERILAC
"NAPREDAK"PRED.PRISTANIŠTA,SKLADIŠTA I
HIDROGRADNJE
SMP SLJUNAK
"HIDROGRAĐEVINAR"VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE
VODE VOJVODINE
Adresa
Apatin
Beograd
Sremska Mitrovica
Novi Sad
MSK TRGOINTER DOO RUMA
Ruma
BOROVICA TRANSPORT D.O.O.
Ruma
SOCIETE GENERALE BANKA
Beograd
ŽALJEVO TRADE D.O.O. TURISTIČKO
UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE
Beograd
RAPID
TAMOZA TRADING
Apatin,
Nikozija
Vojvodina PUT
Novi Sad
VOJVODINA PUT A.D.
ENERGOPROJEKT-NISKOGRADNJA a.d. za izvodjenje
radova i inA3enjering objekata niskogradnje
Zrenjanin
Novi Beograd
63.000.000,00
7,96765%
588.954,95
0,07449%
116.886.801,15
14,78274%
33.022.771,09
4,17641%
27.595.150,35
3,48997%
26.848.407,14
3,39553%
26.303.936,52
3,32667%
SAVSKA 3 BEOGRAD
21.709.065,46
2,74556%
Industrijska zona bb
19.600.000,00
2,47882%
AGIAS LAVRAS 1 NIKOZIJA
17.397.540,25
2,20028%
Hajduk veljkov venac 4-6
ŽARKA ZRENJANINA BR. 75
ZRENJANIN
Bulevar mihajla pupina 12 novi
beograd
1.000.000,00
0,12647%
16.576.782,79
2,09648%
15.753.576,08
1,99236%
15.037.746,26
1,90183%
Augusta cesarca bb
12.968.576,69
1,64014%
Milentija popovica novi sad
UGRINOVACKI PUT 27
ZEMUN-BEOGRAD
12.549.173,22
1,58710%
12.443.441,42
1,57373%
12.386.041,23
1,56647%
11.710.619,91
1,48105%
DUNAVSKA OBALA BB
HAJDUK VELJKOV VENAC 46
Promenada 13 sremska
mitrovica
Bulevar m.pupina 25
Avgusta Cesarca bb
F&M AGENCY LTD.
BOROVICA TRANSPORT PUT DOO
Ruma
UČEŠĆE U KLASI
TOTAL
NIS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D.
Novi Sad
ELITA-COP D.O.O. PRED ZA INZENJERING
Beograd
EDB - BGD
Beograd
JVP SRBIJAVODE BEOGRAD,VC MORAVA-NIŠ
Beograd
Masarikova 1-3. BEOGRAD
BULEVAR UMETNOSTI 2A
BEOGRAD
JKP NOVOSADSKA TOPLANA
Novi Sad
Vladimira nikolića 1
11.521.257,84
1,45710%
STRABAG AG
Beograd
ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13A
11.130.690,23
1,40770%
RADE KONCARA 30
10.119.270,19
1,27979%
10.031.527,40
1,26869%
DIA D.O.O. preduzeće za proizvodnju trgovinu i usl.
delatnost
HIDRO-BAZA HIDRO GRADjEVINSKOSAOBRAĆAJNO I
TRGOVINSKO PREDUZEĆE D.O.O.
Beograd
Patrisa Lumumbe 6 BEOGRAD
DDOR NOVI SAD AD
Novi Sad
Bulevar mihajila pupina 8
9.897.694,97
1,25177%
Lazarevac
DIMITRIJA TUCOVICA 30
Hajduk Veljkov venac 4-6
BEOGRAD
9.323.497,89
1,17915%
9.151.767,38
1,15743%
8.508.440,00
1,07607%
DEVIKS D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU,
PROIZVODNJU I USLUGE
SECTRA CONSULTING D.O.O.
Petar Bialek
Zemun
Beograd
34
BEOGRADSKE ELEKTRANE J.K.P.
Savski nasip 11. Beograd - novi
beograd
8.101.689,40
1,02463%
Temerinska 1-3 novi sad
PERE ERAJEVCA BB
LAZAREVAC
5.936.205,02
0,75076%
5.621.581,36
0,71096%
KARAĐORĐEVA BB
4.801.785,47
0,60728%
BULEVAR KRALJA
ALEKSANDRA 390 BEOGRAD
4.624.942,76
0,58492%
Smederevo
ŠALINAČKA 60
4.552.418,44
0,57575%
NOVKABEL
Novi Sad
Industrijska bb
4.520.311,61
0,57169%
GRADSKA ČISTOĆA JAVNO KOMUNALNO
PREDUZEĆE
Beograd
MIJE KOVAČEVIĆA 4
4.397.953,27
0,55621%
GEMAXd.o.o.. GP
Beograd
BANJICKI VENAC 28 b
4.164.344,11
0,52667%
SEATRADE LLC ALBANIJA
Albanija
3.758.366,41
0,47532%
3.636.225,94
0,45988%
OBEZBEDJENJE-OMEGA DOO
ARAS - BETON D.O.O.
INTER KOP DOO
PREDUZEĆE ZA TRANSPORT,PROMET ROBA I
USLUGA KANEE D.O.O.
ED CENTAR ED ELEKTROMORAVA SMEDEREVO
Novi Beograd
Novi Sad
Lazarevac
Sabac
Beograd
ADVOKAT ANA D POPADIC
Beograd
CARA NIKOLAJA II 36
BEOGRAD
TANKERSKA PLOVIDBA DOO
Vukovar
Velika skela 5
3.611.990,12
0,45681%
Metropolitan Investment Group d.o.o.
Beograd
DALMATINSKA 23 BEOGRAD
3.552.118,16
0,44924%
VOJVODINAINSPEKT COMPANY DOO
Novi Sad
Bulevar oslobođenja 12
3.442.543,47
0,43538%
0
3.180.215,00
0,40220%
Cerevicka 26
3.145.906,26
0,39786%
600 2
2.991.982,37
0,37840%
- BEOGRAD
2.947.322,28
0,37275%
2.909.487,00
0,36796%
Autoput 22
BEOGRADSKA bb
ZRENJANIN
2.898.832,30
0,36662%
2.487.205,74
0,31456%
NEMANJINA BR.6 2/2
2.433.644,92
0,30778%
2.382.662,97
0,30134%
2.238.192,17
0,28307%
2.155.906,81
0,27266%
2.106.300,00
0,26638%
ZAVOD ZA ZDRAV ZASTITU ZELEZNICE SRBIJE
PROFESIONAL DOO
PUTEVI AD
TEIKOM DOO
MULTIBUNKER LTD BRITISH VIRGIN ISLANDS
CUMMINS SERBOMONTE DOO
DOO TISMA
Novi Sad
Cacak
Beograd
British Virgin Islands
Zemun
Zrenjanin
ŽELEZNICE SRBIJE AD -SEKTOR ZA UPRAVLJANJE
NEKRETNINAMA
Beograd
VDP ZAPADNA BACKA
Sombor
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA
43
INSTITUT IMS A. D. Institut za ispitivanje materijala
Beograd
CISTOCA JKP
Novi Sad
VP DP SIBNICA
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRADSKI
VODOVOD I KANALIZACIJA
Beograd
Sentandrejski put 3
PANCEVACKI PUT 200
KRNJACA-BEOGRAD
Beograd
KNEZA MILOŠA 27 BEOGRAD
2.065.482,48
0,26122%
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
Novi Sad
Masarikova 17
1.873.838,89
0,23699%
Palmira toljatija 5/3 beograd novi beograd
1.855.400,00
0,23465%
Sremska 4 novi sad
1.767.167,66
0,22349%
Janka stajčića 50
BULEVAR UMETNOSTI
BEOGRAD
1.713.233,33
0,21667%
1.587.857,19
0,20082%
RADUJEVACKI PUR BB
PROTE MATEJE 63
BEOGRAD
1.583.571,20
0,20028%
1.494.700,00
0,18904%
Narodnih heroja 30/ii
1.485.234,65
0,18784%
1.481.102,00
0,18732%
ABSOLUT OK PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
SOFTWARE-A D.O.O.
ADVOKAT TOMISLAV SUNKA
GP AUTO ŠOP D.O.O. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I
USLUGE
Novi Beograd
Novi Sad
Lazarevac
TELENOR D.O.O
Beograd
IHP PRAHOVO-KRAJINA D.O.O.
Prahovo
ADVOKAT MIRJANA STRUGAREVIĆ
Beograd
UPRAVA ZA UTVRDJIVANJE SPOSOBNOPSTI
BRODOVA ZA PLOVIDBU RS
Novi Beograd
REVNOST AD
Novi Sad
ACIS d.o.o.
Novi Sad
Dravska 8
1.479.466,30
0,18711%
PERKOM D.O.O. PREDUZEĆE ZA PROMET
POSREDOVANJE I USLUGE
Beograd
PAUNOVA 19J BEOGRAD
1.479.073,44
0,18706%
SPEED D.O.O.
Beograd
1.384.415,17
0,17509%
EURO PETROL D.O.O.
Subotica
P A NOVI BEOGRAD
OTMARA MAJERA 6
SUBOTICA
1.373.010,88
0,17365%
Maršala Tita 1 prilaz br.1
1.368.880,00
0,17312%
KD EXPRESS d.o.o.
Bolec
35
KARIN KOMERC MD D.O.O.
WIRKOM KOP S.Z.T.R. ZA PROIZVODNJU, IZVODjENJE
ZEMLJANIH RADOVA POPOVIĆ PREDRAG
GEO-PROJEKT SM D.O.O.ZA GEODEZI
Veternik
Sremcica
Sremska Mitrovica
ŽIVORADA PETROVICA 8
1.340.185,00
0,16949%
KOLIBINSKA BR.1
1.312.765,76
0,16603%
Promenada bb
1.306.964,80
0,16529%
EKO-DANUBIUS
Novi Sad
Jovana subotica 21/11 novi sad
1.299.180,00
0,16431%
INTERMOL DOO
Beograd
0,15217%
Beograd
1.200.814,27
0,15187%
PIM HIDROINŽENJERING d.o.o.
Beograd
N.BEOGRAD
OMLADINSKO ŠETALIŠTE
2/2
GAVRILA PRINCIPA 22A
SPRAT 1 BEOGRAD
1.203.175,81
RAŠIĆ COMERCE D.O.O.
1.189.623,95
0,15045%
1.185.642,36
0,14995%
IDU SHIPPING & SERVICES S.R.L CONSTANTA
ROMANIACONSTANTA ROMANIA
CABARKAPA VLADIMIR-ADVOKAT
Novi Sad
Zeleznicka 17
1.155.000,00
0,14607%
NEIMAR AD
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE
A.P. SIDRO D.O.O.
Novi Sad
Bul.despota stefana 9
GANDIJEVA 126/11
N.BEOGRAD
1.153.501,54
0,14588%
1.137.864,79
0,14391%
Kopaonicka 10
Savski nasip 1-3 beograd - novi
beograd
1.127.200,00
0,14256%
1.116.132,50
0,14116%
ODESA
RATKO MITROVIĆ - NISKOGRADNJA D.O.O.
Beograd
Kragujevac
Novi Beograd
EKOBALKAN DOO
Beograd
Trg republike 3/3
1.085.440,64
0,13728%
GP RAD INŽENJERING DOO
Beograd
SAVSKI NASIP 9A
1.076.339,41
0,13613%
Jovana raskovica 18/13 18/13
1.074.678,05
0,13592%
Carice milice 2
VLAJKOVICEVA 19A
BEOGRAD
1.062.778,58
0,13441%
996.081,56
0,12598%
TRG OSLOBODJENJA 12
972.366,44
0,12298%
ENERGIZER
Zemun
EPS SNABDEVANJE
Beograd
MOSTOGRADNJA A.D. GP
Beograd
SREM PUT AKCIONARSKO DRUSTVO
Ruma
HIDRO PUT D.O.O.
Novi Sad
Ilije ognjanovica 26/1
967.392,51
0,12235%
AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKA BEOGRAD
Beograd
FRANCUSKA 81 BEOGRAD
42 TODOR ALEKSANDROV
BLVD
941.546,03
0,11908%
925.010,42
0,11699%
LUKOIL BULGARIA EOOD
Sofia 1303
VDP SAJKASKA
Novi Sad
Beogradski kej 7
920.692,75
0,11644%
KBC SECURITIES
Beograd
BEOGRAD
914.291,70
0,11563%
RADIO TELEVIZIJA SRBIJE
Beograd
TAKOVSKA 10 BEOGRAD
904.236,00
0,11436%
Karadjordjev trg 40c
875.860,72
0,11077%
Kostolac
PRVOMAJSKA 8
873.760,00
0,11050%
Beograd
857.861,87
0,10849%
Beograd
Banjicki put 62 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA
ALEKSANDRA 193 BEOGRAD
850.000,00
0,10750%
Beograd
PASTEROVA 1 BEOGRAD
844.640,00
0,10682%
831.464,88
0,10516%
771.221,95
0,09754%
749.999,00
0,09485%
739.704,01
0,09355%
Bosutska 1
736.824,65
0,09319%
Proleterske solidarnosti 21d/20
beograd - novi beograd
721.368,01
0,09123%
PERE DOBRINOVICA BB
694.937,48
0,08789%
641.861,00
0,08118%
BRODARSKA BB N.BEOGRAD
639.662,26
0,08090%
628.518,16
0,07949%
624.303,10
0,07896%
LEADER GROUP
PROTEKTOR TREND VULKAN
MESSER TEHNOGAS A.D. za proizvodnju i promet
tehnikih gasova
INFO TEAMD.O.O. PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE
SAVSKI VENAC DOM ZDRAVLJA
STROMBOLLI WORLDWIDE CORP. BRITISH VIRGIN
INSLANDS
EKO SERBIA a.d.
ŽELVOZ FABRIKA ŽELEZNIČCKIH VOZILA A.D.
Zemun
British Virgin Inslands
Umka
Smederevo
EPS SNABDEVANJE Novi Sad
Novi Sad
AIDA
Beograd
EKOTANK D.O.O. EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLINE
KPM AUTOMOBILI
TURBO SERVIS
SRBOAUTO D.O.O. PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
TRGOVINU I USLUGE
Novi Beograd
Zrenjanin
Bs umka 1 novi obrenovacki put
bb
MILOCA VELIKOG 39
SMEDEREVO
Užice
Beograd
ELEKTRO INTEREX
Beograd
ALEKSANDRA DUBČEKA 5-9
KUMODRACKA 382
BEOGRAD
LUKA NOVI SAD AD
Novi Sad
Carinska 1
604.215,57
0,07642%
AUTO-PROMET
Novi Sad
Bulevar vojvode stepe 46
603.562,37
0,07633%
ICI D.O.O.
Zemun
36
PANAKVA INZENJERING DOO
Novi Sad
Jovana subotica 23
587.785,80
0,07434%
TRGOVINSKO PREDUZEĆ MIBAX COMMERCE D.O.O.
Beograd
DR. IVANA RIBARA 115
BEOGRAD
556.882,44
0,07043%
Brace bosnjak 59
552.476,00
0,06987%
Novi Sad
Novi sad
544.549,30
0,06887%
Novi Sad
Novi sad
Industrijska zona bb backi
petrovac
543.625,06
0,06875%
535.090,35
0,06767%
ALATNICA BOKAN R&M
RS REP AGENC ZA TELEKOMUN-SOP
INFORMATIKA
LAMPONE D.O.O export import
Futog
Backi Petrovac
Streljacka druzina "Novi Sad 1790"
Novi Sad
Sutjeska 2
519.530,00
0,06571%
TELEKOM SRBIJA A.D. PREDUZEĆE ZA
TELEKOMUNIKACIJE
Beograd
508.096,57
0,06426%
0409964710207
TAKOVSKA 2
SKELA, PEDESETŠEST
RODOLJUBA 145
489.309,66
0,06188%
Beograd
Omladinska brigada 90a
487.153,76
0,06161%
Njegoseva 3
486.740,32
0,06156%
Filipa visnjica 10
STEVANA BRAKUSA 6
BEOGRAD
474.240,00
0,05998%
466.307,60
0,05897%
Radoja dakica 49 zemun
463.785,83
0,05866%
Oslobodjenja 39
Karađorđeva,P.C.Danubius
lok.04 12
458.906,72
0,05804%
455.880,70
0,05766%
Nikole vujačića 36
BOGATIC, MIKE MITROVICA
BR. 2/14
444.003,09
0,05615%
422.729,51
0,05346%
Ruma
AUGUSTA CESARCA bb
420.083,76
0,05313%
V-COOP D.O.O.
Novi Sad
417.233,18
0,05277%
FABRIKA MAZIVA AD FAM KRUSEVAC
Kruševac
Bulevar kralja petra i 73
JUG BOGDANOVA 42
KRUŠEVAC
415.241,94
0,05252%
KIKINDA, NJEGOŠEVA 25
413.469,27
0,05229%
VRBASKI PUT BB
411.389,91
0,05203%
22 OKTOBAR 15
409.664,87
0,05181%
TITEL
398.298,00
0,05037%
Novi Sad
Venizelosa 13
380.900,70
0,04817%
Beograd
NEMANJINA 4/II. BEOGRAD
372.056,30
0,04705%
Beograd
VIDIKOVAČKI VENAC 8
NOVI SAD, PETEFI ŠANDORA
BR. 119
INDUSTRIJSKA 10
OBRENOVAC
368.500,17
0,04660%
360.660,56
0,04561%
358.257,43
0,04531%
Hajduk Veljkov venac 4-6
MILUTINOVAC,
MILUTINOVAC
PRIVREDNIKOVIH PITOMACA
3/22 BEOGRAD
357.236,88
0,04518%
351.710,20
0,04448%
351.595,16
0,04447%
VRBAS, ISE SEKICKOG 11
349.078,42
0,04415%
ZIVANA KUTISANCA BB
339.840,00
0,04298%
328.350,00
0,04153%
Nikola Tesle 2
CENEJ, OGLEDNA POLJA BR.
43
327.750,46
0,04145%
324.315,76
0,04102%
ISAKOVIC DRAGAN
OMV SRBIJA
J.Z.J. POPOVIĆ DOO
AGROPANONKA MTZ FINKE D.O.O.
KOMGRADNJA DOO. PRED.ZA PROJ.I IZV GRAĐ.I
INST.I ZAVRŠ. RAD. U GRAĐEV.
BEOBROD D.O.O.
TERMOINZENJERING DOO
METALOPROJEKT DOO
KOLUBARA-GRAĐEVINAR d.o.o.
GLIGORIC VIDOJE
ANGEL WING
GOLUŠIN RADOVAN
METALOPROMET
Gradjevinsko preduzeće PLANUM akcionarsko društvo
PODVODNI RADOVI LATINKIC
LUGONJA PETROL D.O.O.
PALATA JADRAN D.P.ZA USLUGE I TEHNIČCKA
ODRŽAVANJA
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU PARKEL
D.O.O.
BORBELJ ŠANDOR
DOK D.O.O
KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE
Novi Becej
Novi Sad
Beograd
Zemun
Pancevo
Smederevo
Lazarevac
2706966773011
1602958840016
Kula
Zemun
Titel
1709960800047
Obrenovac
Beograd
STANOJEVIC DRAGIŠA
PREDUZEĆE ZA PROMET NA VELIKO MORAVICA
D.O.O.
1311959752523
POPOVIC NADA
METALPROM PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,PROMET,PRUŽANJE USLUGA DOO
1011959835050
Beograd
Valjevo
KREZIC slobodanka
S.Z.R. "ELEKTROSERVIS E.M.S."
PLISNIC SLOBODAN
Kac
0602952800108
POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZASTITU PRIRODE
Novi Sad
Radnicka 20a
323.960,00
0,04097%
SP KAPITAL PLUS DOO
PRED. ZA IZV. UV. I SERV.MAŠ. ZA UNUTR.I
SPOLJ.TRGOV.NA VEL. I MALO TEKNOX D.O.O.
Novi Sad
Maksima gorko 50
Omladinskih brigada 86 NOVI
BEOGRAD
318.401,29
0,04027%
317.673,77
0,04018%
Beograd
37
KICINJA PAVEL
2410962800069
306.084,74
0,03871%
298.977,36
0,03781%
295.508,90
0,03737%
Ive andrica 11
293.702,00
0,03714%
Djurdjevo
KARADJORDJEVA 108
292.817,00
0,03703%
ARSIC NOVICA
2009956762019
KLICEVAC, KLICEVAC
288.878,10
0,03653%
KLJUNIC GORAN
0912963103521
NOVI SAD, MARKA NEŠICA 1
285.317,59
0,03608%
RADEVIC VERICA
1908958835022
278.879,26
0,03527%
JOKIC SLAVKO
1610956830016
276.698,77
0,03499%
VAJNBERGER ŽELJKO
2805960800031
274.196,58
0,03468%
PEJOVIC ŽARKO
0103954710665
ZMAJEVO, MARŠALA TITA 88
ZMAJEVO, VOJVOCANSKA
BR. 83
NOVI SAD, DUŠANA
DANILOVICA 1/143
BEOGRAD-RUŠANJ, SLAVKA
MILICEVICA 20
271.476,31
0,03433%
TROGLAV D.O.O.
Temerin
NARODNOG FRONTA 38
269.647,28
0,03410%
268.138,81
0,03391%
265.322,44
0,03356%
COMUTEL d.o.o.Beograd
SPECIF POSLOVI MONTERA-METROPOLITAN
PROJECT
Beograd
IZOLICA
Novi Sad
FENIKS REMONT DZAMBAS NEDELJKO
CAVIC RADIVOJ
0402958800062
ŠKORIC MILAN
UDRUZENJE BRODARA I PROIZVODJACA PESKA I
SLJUNKA NA REKAMA KANAL I JEZ
0810955710446
KULPIN, VOJVOCANSKA 2
KNEZA VISESLAVA 88
BEOGRAD
GARDINOVCI, STEVANA
NIKOLETICA BR. 28
BEOGRAD, VIŠEGRADSKA
26/9
Beograd
Hajduk veljkov venac 4-6
265.000,00
0,03351%
Pančevo
Masarikova 2a
BACKO DOBRO POLJE, JNA
BR. 25
264.320,00
0,03343%
262.586,88
0,03321%
Bulevar oslobodjenja 127/vii
PETROVARADIN, BRANKA
COPICA 39 NOVI SAD
259.600,00
0,03283%
258.647,07
0,03271%
Beograd
VUKA VRČEVIĆA BB
257.488,66
0,03256%
RADE KONČCAR-SERVIS LIFTOVA D.P.
Beograd
USTANICKA 125B BEOGRAD
255.558,62
0,03232%
BEOTELNET
Beograd
Kumodraska 241
251.326,12
0,03179%
251.270,00
0,03178%
RAM, RAM
245.289,56
0,03102%
Bajnatska 34/57
244.760,32
0,03095%
244.492,51
0,03092%
244.388,15
0,03091%
AQUASISTEM
JAKIC DRAGOLJUB
INFOLOKAL MEDIA GROUP DOO
BLAGOJEVIC GORAN
GRADJEVINAR KOCIĆ D.O.O. PRIVATNO
GRADJEVINSKO PREDUZECE
1405951830015
Novi Sad
0708967780610
JOVANOVIC MILAN
KOSTIC ZLATIBOR
SVIGEL ENGINEERING DOO
DUNAY-TRANSSERVICE
1611961762629
Subotica
MEŠANOVIC GORAN
2703968880029
17bessarabskaya 68800
BEOCIN, PETAR PETROVIC
NJEGOŠ BR. 17
MIŠIC ZORAN
1906951762019
OSTROVO, OSTROVO
241.341,82
0,03052%
Ustaniockac 64
BOSUT, UL. DESETOG
MARTA 240
MRCENOVAC, SELO
MRCENOVAC 15213 ORID
240.891,60
0,03047%
239.302,09
0,03026%
238.103,71
0,03011%
236.643,70
0,02993%
236.075,69
0,02986%
MOBILE SOLUTIONS
Reni
Vbeograd
DRAGIC MILORAD
0703961890072
KOVACEVIC DEJAN
2010976772043
DJUKIC DUSKO
0304954850047
VIDOVIC DRAGAN
2307966710018
KNICANIN, CARA DUŠANA 98
PADINSKA SKELA, NOVA BR
54/8
VEIZOVIC NENAD
2402961710004
BEOGRAD, MIS LIBRIJE 55
235.982,28
0,02984%
Hrastova 9
KLEK, BLAGOJA PAROVICA
37
234.702,00
0,02968%
232.563,63
0,02941%
AUTODIZALICAR VLADIMIR BOZIC
GOJŠINA RISTO
Sr Kamenica
2311953850098
POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGSZINES D.O.O.
Beograd
29. Makedonska BEOGRAD
232.526,36
0,02941%
VERITA MARKETING
Beograd
Dalmatinska 23
TEMERIN, PETRA DRAPŠINA
114
227.498,76
0,02877%
226.103,98
0,02860%
Brace meduric 2
POZAREVAC, DR.MLADENA
STOJANOVICA 17
226.017,20
0,02858%
225.755,82
0,02855%
DEBRC, DEBRC
OSTRUZNICA,
UL.KARACORCEVA BR.32
223.820,89
0,02831%
220.974,67
0,02795%
JANDRIC VELIMIR
METAL X DOO
2908970191762
Turija
PETROVIC SLAVOLJUB
1006959762041
SAVIC VLADA
1702964773414
JANKOVIC ŽIVOJIN
1911955710432
38
STOJKOVIC GORAN
0501963800044
OSTOJIC LJUBIŠA
0102958800077
ELIT IMPEX D.O.O.
Zemun
MIHAJLOVIĆ ZORICA
CUKIC RANKA
AGRO-HEMIK D.O.O.
Beograd
0406955715256
Ljig
NOVI SAD, BULEVAR CARA
LAZARA 71
BACKI JARAK, NIKOLE TESLE
21
219.777,88
0,02780%
219.412,27
0,02775%
GORNJOGRADSKA 11
OMLADINSKIH BRIGADA
42/15
BEOGRAD - NOVI BEOGRAD,
GANDIJEVA 79
217.464,42
0,02750%
217.370,00
0,02749%
217.216,59
0,02747%
RAVNOGORSKA 10
213.213,49
0,02697%
SOPOTNICA,
VELIKO GRADISTE, ŽIKE
POPOVICA BR. 16
BEOGRAD, UL.RUZVELTOVA
23/A
ZRENJANIN, CONTIKARSKA
39
VELIKA VRBICA, MARŠALA
TITA 12
211.524,58
0,02675%
210.833,49
0,02666%
209.676,67
0,02652%
208.346,97
0,02635%
208.014,85
0,02631%
205.948,77
0,02605%
204.459,58
0,02586%
204.270,65
0,02583%
202.948,35
0,02567%
TMUŠIC DRAGAN
1503967793936
ROVCANIN RADOMIR
0801961280055
PEJOVIC MIODRAG
1004953710446
KRSTINIC TOMISLAV
1703966850013
SAVIC DRAGAN
0203967752515
STOJIMIROVIC ZORAN
2905962762026
DINIC BOBAN
1209967860018
CELENKOVIC MIROSLAV
1503961752537
MIŠLJANOVIC PREDRAG
2902964710164
ZRINJI JANO
1705960862500
POZAREVAC, OHRIDSKA 74
MALO BAVANIŠTE, VUKA
KARACICA 57
KLADOVO, HAJDUK
VELJKOVA 51
BEOGRAD-VOŽDOVAC,
UL.VLADIMIRA TOMANOVICA
BR.51
ALIBUNAR, ŽARKA
ZRENJANINA BR 9
202.830,33
0,02565%
PANIC ILIJA
2102953103286
CURUG, ZMAJ JOVINA 48
202.733,56
0,02564%
FLORANOVIC JOVAN
3101953763828
201.925,31
0,02554%
ILIC SAŠA
1505968762026
RANOVAC, RANOVAC BB
POZAREVAC, LUCICA, NEMA
ULICE BB
201.851,31
0,02553%
Beogradski kej - nova pazova
201.378,80
0,02547%
STICOM-STC
Nova Pazova
IVANOVIC DANILO
2509978710406
UMKA, UL.13.OKTOBRA 65
200.072,06
0,02530%
PETROVIC BOBAN
2004971762910
197.979,82
0,02504%
SAVIC SLOBODAN
0608967102383
VINCI, VINCI-GOLUBAC
SREM.KAMENICA,
I.G.KOVACICA 20 A
195.689,09
0,02475%
Temerinska 95
194.605,11
0,02461%
Djerdapski put bb
VELIKA VRBICA, EDVARDA
KARDELJA 17
194.254,55
0,02457%
193.943,55
0,02453%
NOVO SELO, NOVO SELO
SKELA, ŠABACKI PUT BR.
147
193.912,98
0,02452%
193.299,11
0,02445%
193.051,65
0,02442%
192.936,56
0,02440%
192.391,11
0,02433%
191.401,17
0,02421%
191.385,24
0,02420%
191.137,30
0,02417%
191.106,83
0,02417%
189.955,93
0,02402%
189.797,13
0,02400%
DUBRAVICA, DUBRAVICA BB
NOVI SAD, FILIPA FILIPOVICA
22/4
189.247,12
0,02393%
189.196,37
0,02393%
VARNA,
Sq.UNIRNI,BLEVA ULAZ A,2
SPRAT.4 80054
KOVIN, VUKA KARADŽICA
BR. 63
188.840,85
0,02388%
188.011,60
0,02378%
187.844,25
0,02376%
SRBOBRAN, NJEGOŠEVA 35
ZEMUN, J.STOJISAVLJEVICA
29
187.776,21
0,02375%
187.646,20
0,02373%
FRADEXD.O.O.
BRODOGRADILISTE KLADOVO
Novi Sad
Kladovo
BOBIC TOMISLAV
0508958752516
MITROVIC ZORAN
2501964773412
BELJINAC RAJKO
2804963710045
RADANOV JELENKO
2702958850060
STOJANOVIC BORIS
0503959752518
DIMITRIC JOVICA
1611952762020
MILADINOVIC SAŠA
0904970761558
ZRENJANIN, 6.MAJA 32
RTKOVO, NARODNE
REPUBLIKE BR. 28
OSTROVO, OSTROVOPOŽAREVAC
VELIKO ORAŠJE,
ŠUMADIJSKA BR 87
VIDRIC GORAN
1702973850049
MUŽLJA, FEJEŠ KLARE 19
LADJAR KUPRA
BOŽOVIC RANKO
0211964270113
BALTIC RASTKO
2110966710222
COKORILO LJUBA
0505961130012
PAJIC PREDRAG
1304955762013
MILENKOVIC NIKOLA
2012962800012
MATIC ZORAN
0209952772062
S MAILII SHIP AGENCY LTD
MARTINOVIC KONSTANTIN
2106961860016
RANKOV DUSAN
1001972830046
BJELAKOVIC SEVOJNA
0106957178416
BEOGRAD-ZEMUN,
UL.KARLOVACKA BR.29/50
BEOGRAD-VOŽDOVAC,
LIMSKA BR.13
NOVI SAD, PAP PAVLA
34/CULE MOLNARA 8 1/7
39
JOVANOVIC LJUBIŠA
2307962752514
URATAREVIC BORIVOJE
2808956710175
CVETKOVIC NOVICA
1308966800087
TIMIRJANOVIC CORCE
0210964752510
STOLAND DOO
Cacak
VESIN MILAN
1109965850029
DANILOVIC MILAN
3008971710138
ZLOKOLICA HELENA
2805961805029
GOLUKS DOO
Beograd
MITROVIC MILOŠ
0209981771636
MARINOVIC LJUBIŠA
1610960752518
ŽICO-PLETAR S.R. RISTOVIC D.
Beograd
MIHAJLOVIC NIKOLA
0706964800049
MIŠAN MOMCILO
0101963103264
RESA GRADNJA D.O.O.
BAJAC DARIBOR
RGZ SKN BEOGRAD
Novi Banovci
2811965710308
Smederevo
MILUTINOVAC, MOŠE PIJADE
BR.1
BEOGRAD, MEŠTROVICEVA
17
BUDISAVA, VUKA
KARADŽICA 137
RTKOVO, IVE LOLE RIBARA
BR.3
187.038,63
0,02365%
186.734,17
0,02362%
186.691,46
0,02361%
186.217,97
0,02355%
BEOGRADSKI KEJ CACAK
ARADAC, ŽARKA
ZRENJANINA 55
186.152,16
0,02354%
184.337,52
0,02331%
LJUBINIC, K.BR. 228/B
CURCEVO, NIKOLE TESLE
31/A
182.964,82
0,02314%
182.777,60
0,02312%
ZAPLANJSKA 84D/1A
UB, SVETE POPOVICA BR. 9/
BGD, BILECKA BR. 22
182.370,00
0,02306%
181.868,48
0,02300%
KOSTOL, 25.MAJA 16 A
DRVARSKE CESME 17
BEOGRAD
BANOŠTOR, SVETOZARA
MARKOVICA 17
NOVI SAD, UL.DUŠANA
DANILOVICA BR.36
181.066,63
0,02290%
179.482,21
0,02270%
179.227,33
0,02267%
178.120,04
0,02253%
Svetosavska 142
177.600,00
0,02246%
VRBAS, M.PUPINA 14
27 MARTA 43-45
SMEDEREVO
176.055,79
0,02227%
175.822,81
0,02224%
ANTONIJEVIC MIROSLAV
1005958710432
BEOGRAD, JELEZOVACKA
26/34
175.548,17
0,02220%
CURIC PETAR
0211964773417
DEBRC, DEBRC
174.957,40
0,02213%
JOVANOVIC DOBRIVOJ
BANBUS PREDUZEĆE ZA SAOBRAĆAJ I TURIZAM
D.O.O.
2311961773418
DEBRC, DEBRC
174.841,40
0,02211%
172.576,08
0,02183%
BECELIC JOVAN
0712956800056
171.103,75
0,02164%
ZUKIC ŽELJKO
2901971102386
170.225,94
0,02153%
RADUSINOVIC MILE
2608951710275
169.931,57
0,02149%
BOGIC VOJISLAV
2310960752518
CETVRTA 21 OBRENOVAC
NOVI SAD, DUŠANA
DANILOVICA BR. 9
NOVI SAD, CIKA STEVINA
12/15
BEOGRAD - NOVI BEOGRAD,
GANDIJEVA BR.39
VELIKA KAMENICA, SELO
VELIKA KAMENICA
169.200,36
0,02140%
JOVANOVIC DRAGIŠA
2101966773411
DEBRC, DEBRC
168.954,12
0,02137%
IT ROOM A
Beograd Zemun
168.004,80
0,02125%
167.960,35
0,02124%
167.678,00
0,02121%
167.637,15
0,02120%
MIRIC MILICA
167.516,00
0,02119%
JOVANOVIC JOVAN
167.516,00
0,02119%
BATOVAC,
JANOŠIK, EDVARDA
KARDELJA 10
BOLJEVCI, BRACE
GAVRAJICA 70
MLADENOVAC, GOCE
DELCEVA 87 C
VELIKA VRBICA, IVE LOLE
RIBARA BR. 9
CARKA ZRENJANINA 12
PANCEVO
167.478,87
0,02118%
167.045,15
0,02113%
166.645,88
0,02108%
166.078,85
0,02100%
165.999,45
0,02099%
165.774,38
0,02097%
UZOVNICA,
BEOGRAD, UL.MILANA
UZELCA BR.17
BERANE, BRACE
KRSMENOVIC 27 (MZ POLICA
GORAŽDE)
165.681,23
0,02095%
165.551,12
0,02094%
164.284,84
0,02078%
164.081,47
0,02075%
163.963,42
0,02074%
163.686,56
0,02070%
SINANOVIC ŽARKO
DNEVNIK VOJVODINA PRESS DOO
POLETANOVIC SLAVKO
Obrenovac
1111959274029
Novi Sad
2207956800154
MIHAILOVIC ZORAN
2605957760038
PETRAŠ JANKO
1502961860023
JEVRIC DUŠKO
1411962710003
PETKOVIC LJUBIŠA
2503959952018
MUCIC DEJAN
1405983710267
A.D. VOJVODINAPUT-PANČCEVO
Pancevo
BECMEN, DOBANOVACKA
BR. 22
Bulevar osloboenja 81
FUTOG, DUŠANA KOŠUTICA
35
TOMIC ZORAN
1804968774528
VUJOVIC MIROLJUB
2805965270014
CUKIC MILOSAV
2109965270018
CURIC LJILJANA
0109963885026
KACAR DARJAN
2001986710187
BESKA, NIKOLE TESLE 30
BEOGRAD, UL.MARIJE
BURSAC 36
PALEŽEVIC MIODRAG
2806967773419
PROVO,
40
CUKIC ZDRAVKO
2308959773019
STANKOVIC MILAN
2203962383012
TUMO KAROLJ
0608956850027
KONTAKT-TRADE
Petrovaradin
DUBLJE, CENERALA
MIHAJLOVICA 76
NOVI SAD, STEVANA
DIVNINA BABE 9
ZENJANIN, VRANJEVACKA 19
A
162.967,07
0,02061%
162.632,33
0,02057%
162.382,75
0,02054%
PRERADOVICEVA 9
162.128,89
0,02050%
CIRKOVIC MOMCILO
1812961762918
VINCI, VINCI-GOLUBAC
161.532,86
0,02043%
RADINOVIC-VASIC ZORICA
2311952715006
160.762,05
0,02033%
STANKOVIC TIOSAV
3108957800021
160.448,90
0,02029%
JAKŠIC JOVAN
1403955880030
160.140,48
0,02025%
FILIPOVIC SLAVKO
0511960800065
159.834,22
0,02021%
MILETIC MIODRAG
1111970890033
BEOGRAD, CUŠINA BR.20
NOVI SAD, PETEFI ŠANDORA
150 C
NOVI SAD, SAVE VUKOVICA
32
NOVI SAD, UL.NARODNOG
FRONTA BR.16
SREMSKA RACA, PIONIRSKA
25
159.697,84
0,02020%
STANIC LJUBISA
2907963850045
TARAŠ, IVE LOLE RIBRA 56
159.367,48
0,02016%
RUŽOJEVIC ZLATKO
0511969752519
158.623,05
0,02006%
STANCEVIC DRAGOLJUB
1305963103254
KORBOVO, IX BRIGADE BR.8
ŽABALJ, VOJVODE MIŠICA
202
157.391,75
0,01991%
NIKOLIC LJUBIŠA
1310964752519
VELIKA VRBICA, MARŠALA
TITA 51
156.050,11
0,01974%
KOVACEVIC LAZAR
LM KOMERC D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE
2708960880048
NOVI SAD, BATE BRKICA 24
VUKA KARADŽIĆA br.87
SPRAT I
155.799,96
0,01970%
155.345,40
0,01965%
PAUNOVIC DRAGAN
2104962763526
BEZDAN, CVETNA 14 A
155.341,53
0,01965%
155.212,02
0,01963%
153.541,98
0,01942%
ED NOVI SAD
Obrenovac
ŽIVOTIC JOVICA
1411960762022
MILUTINOVIC VIDAK
0502962183897
Novi sad
POŽAREVAC, 23.SRPSKE
DIVIZIJE BB
ZVORNIK, JARDAN
BARAKE/M.ZVORNIK
DRINSKA 3
153.442,62
0,01941%
TURKOVIC PETAR
1802963274028
PLAV, VOJNO SELO PLAV
152.077,98
0,01923%
CURÐEVIC CEDA
2907952121599
BEOCIN, OMLADINSKA 6
151.677,48
0,01918%
BEOGRAD
150.000,00
0,01897%
KOSSING PLUS DOO
Novi Sad
Beograd
LALIC JOVICA
2209967850083
ARADAC, PROLETERSKA 15
149.714,94
0,01893%
GRUJOVIC RATKO
2004967792627
149.699,61
0,01893%
SANTOVAC BRANISLAV
1512962710039
IVANJICA, JAVORSKA BB
BOLJEVCI, BRACE KOKAR
BR 37
149.300,54
0,01888%
KOSTANDINOVIC ANTONIJE
2801955752511
RTKOVO, 4.JULA BR.20
149.037,77
0,01885%
TOT KAROLJ
1806967850010
HETIN, PROLETERSKA 12
148.230,23
0,01875%
RADOŠEVIC DANIJELA
2108974715018
148.075,30
0,01873%
GORUNOVIC CORCE
1210959752514
148.035,78
0,01872%
PANIC ŽIVORAD
2204962774514
147.194,67
0,01862%
RANKOVIC MIRKO
2412958800057
146.850,85
0,01857%
MILORADOV ALEKSANDAR
0707962800013
BEOGRAD, TEODOSIJEVA 20
MALA VRBICA, UL.IX
BRIGADE BR.6
LJUBOVIJA, VOJVODE
MIŠICA BB
BUKOVAC, SVETOZARA
MILETICA 25
RUMENKA, ARSENIJA
CARNOJEVICA 18
145.763,27
0,01843%
MAKEVIC MLADEN
2203969773428
145.553,05
0,01841%
BOŽIC CEDO
2110954301807
145.322,96
0,01838%
JOVANOVIC DEJAN
2710979761044
144.960,55
0,01833%
RADIC BOJAN
0303982800040
PROVO, P R O V O
BEOGRAD - PALILULA,
SEDMA SUTJESKA BR. 2F
POZAREVAC, RASADNICKA
BB
PETROVARADIN, RIBNJAK
DONJI PUT 4
144.933,44
0,01833%
MILANOVIC DRAGAN
0412968710121
BELJINA, BRCANSKA BR. 1
144.813,22
0,01831%
SABOL MITAR
2205958890018
144.019,02
0,01821%
BOROŠ ZORAN
DRAGAN VASILJKOVIĆ PR, AUTOPREVOZNIČKO
TRGOVINSKA RADNJA LJIG
2109954800171
143.932,75
0,01820%
143.877,64
0,01820%
SECEROV IVAN
1207970361305
143.807,78
0,01819%
KISIN DRAGAN
2203961710087
143.581,03
0,01816%
Ljig
BERKASOVO, PARTIZANSKA
57
NOVI SAD, SENTANDREJSKI
PUT BR. 35
SELO MORAVCI BB
SRBSKI ITEBEJ,
S.MARKOVICA 48
BEOGRAD - NOVI BEOGRAD,
GANDIJEVA 122 A/4
41
Svetozara markovića 4a
143.569,88
0,01816%
RAM,
143.177,17
0,01811%
Novi Sad
Maksima gorkog 50 50a
143.058,99
0,01809%
JAKOVLJEVIC RAJKO
2111960773415
PROVO, SELO PROVO
142.790,65
0,01806%
JANKOVIC TOMISLAV
0201956810111
SIVAC, KOZARACKA 1
142.629,72
0,01804%
115.215,31
0,01457%
141.783,76
0,01793%
139.907,79
0,01769%
138.167,46
0,01747%
137.794,06
0,01743%
VULKAN-INZENJERING
ILIC RADOSLAV
SAYBOLT PAN ADRIATIKA DOO
Novi Sad
0911955762617
GOJSIN RISTO
NOVI SAD, MILKE MARKOVIC
3
KAC, VLADIMIRA ROLOVICA
13
TOPOLIC STEVAN
2007956800058
TEPIC NIKOLA
2602959800054
MIRKOVIC SLAVKO
1804958773434
GALAÐIK ONDREJ
1512962800070
PROVO, SELO PROVO
BACKI PETROVAC,
KANALSKA 45
GRTIC DRAGUTIN
2110962752516
RTKOVO, RTKOVO
137.275,87
0,01736%
1707962762018
POŽAREVAC, CEDE
VASOVICA 74/33
136.473,90
0,01726%
136.172,40
0,01722%
136.151,18
0,01722%
136.083,04
0,01721%
136.052,87
0,01721%
136.036,48
0,01720%
Trg republike 10
135.968,08
0,01720%
Sama halupke 47a
BEOGRAD-VRACAR, PROTE
MATEJE 44
135.876,53
0,01718%
134.866,82
0,01706%
134.851,38
0,01705%
134.765,30
0,01704%
133.197,21
0,01685%
TRBANOS VUJADIN
"STOJIC VODA"ZR
MILOVANOVIC ALEKSANDAR
GRADIENT DRUŠTVO SA OGRANIČCENOM
ODGOVORNOŠĆU
Beograd
1708951710381
Beograd
BIRMANCEVIC ŽIVAN
2910960773415
GERIC NEGOSLAV
2611978800064
GP "BEST IZGRADNJA" D.O.O.
SAHMATIK D.O.O.Preduzece za proizvodnju, trgovinu i
usuge
Novi Sad
Stara Pazova
MILICE JANKOVIC 3D
BEOGRAD, MILOŠA
POCERCA 27
VUKA VRCEVICA BB
BEOGRAD
SKUPLJEN, SKUPLJENVLADIMIRCI
ZABALJ, SRPSKIH
DOBROVOLJACA 103
TODOROVIC NENAD
0512956714029
RAŠKOVIC SLOBODAN
0201962773422
VUKOVIC LJUBINKO
2803969710512
LUKO JANOS
1710957850031
ŠABAC, DUNAVSKA 28
BEOGRAD-MLADENOVAC,
ŽIVOMIRA SAVKOVICA BR.
47
ZENJANIN, RAJKA
RAKOCEVICA 22
ZELJKOVIC BOGDAN
2511952800134
SIRIG, JNA 22-A
132.793,83
0,01679%
PETEFIJEVA 3 ZRENJANIN
BANATSKI DVOR, VUKA
KARADŽICA 11
CRNA BARA, VITOMIRA
MARJANOVICA BR.75
132.400,74
0,01674%
131.442,04
0,01662%
131.141,57
0,01659%
130.396,30
0,01649%
130.211,84
0,01647%
129.673,16
0,01640%
129.673,05
0,01640%
129.185,42
0,01634%
128.765,00
0,01628%
128.620,00
0,01627%
127.659,59
0,01615%
127.430,36
0,01612%
127.413,13
0,01611%
126.992,91
0,01606%
126.692,79
0,01602%
VODOVOD I KANALIZACIJA JKP
Zrenjanin
RAPAJIC NIKOLA
0203982850027
JURIŠIC DRAGAN
0702961773010
PAJIC RADENKO
2205968880037
DELJANIN MILAN
1107958710170
POPOVIC MILIJA
1011959270010
ŽIKIC TODOR
2010961800091
STANISAVLJEVIC GORAN
2202968760024
RAJKOV SLOBODAN
2709954800179
MILINKOVIC MITAR
0811990710013
JOVANOVIC SRETEN
0906959183898
MOMIROV SIMON
3009974850018
KELJACKI DANE
2101970850048
TOMIC STIPE
0902957800045
NIKINCI, ŽELEZNICKA 89
BEOGRAD - NOVI BEOGRAD,
JURIJA GAGARINA 113
BEOGRAD - BANOVO BRDO,
UL.POŽEŠKA BR.116
NOVI SAD, VUKA KARADŽICA
1
MALA KRSNA, ŽIVKA
PETROVICA 245
VETERNIK, SAVE
KOVACEVICA 12
Stefana Lastavice 7
SR.MITROVICA
OBRENOVAC, BRACE
JUGOVICA BR. 18B
MALI ZVORNIK, JOVANA
CVIJICA 9
ZRENJANIN, BRIGADIRA
RISTICA C-5
MELENCI, BRACE MIJATOVA
9
NOVI SAD, KACE DEJANOVIC
5
KOLJANIN RADE
1009962710140
GROCKA, UŽICKA BR. 7
126.570,89
0,01601%
ŠEVIC DARKO
0802966773412
125.663,03
0,01589%
BOŽOVIC VUKOMAN
1601961280025
PROVO, SELO PROVO
RUŠANJ, SLAVKA
MILICEVICA BR. 20
125.115,49
0,01582%
Novi Sad
Bul.mihajla pupina 25/iv
124.577,12
0,01576%
MAKSIMIL O.D
HIDROZAVOD DTD
Sr. Mitrovica
42
JOVANOVIC MIODRAG
1306977800027
NOVI SAD, FUTOŠKI PUT 186
123.917,55
0,01567%
ZDRAVKOVIC SLOBODAN
0101966743124
BEOGRAD, USEK 8 A
123.766,80
0,01565%
Ii železničko naselje 2a
123.580,12
0,01563%
Joze šćurle 6
NOVA PAZOVA, BOŠKO
BUHA 28
KLADOVO, OBILICEVA BR.
62/A
BEOGRAD, DVA BELA
GOLUBA BR. 6
ZEMUN, VOJNI PUT BLOK II
BR. 102
BACKI JARAK, PARTIZANSKA
3
123.418,94
0,01561%
123.283,10
0,01559%
123.211,43
0,01558%
121.374,11
0,01535%
121.267,33
0,01534%
121.154,08
0,01532%
Rade kondica 133
BEOGRAD,
KARADJORDJEVA 39
120.600,00
0,01525%
120.471,25
0,01524%
Beograd
BEOGRAD
120.377,44
0,01522%
Beograd
Pactroviceva 16 BEOGRAD
120.334,60
0,01522%
LUKA-BACKA PALANKA D.O.O.
Backa Palanka
DIDIX MB COMPANY d.o.o.
Beograd-Zemun
GNJATOVIC VASILJ
1907965382703
CELENKOVIC SLAVOLJUB
1009959752525
PANTIC STANISLAVA
1412977715199
IVANOVIC-VINULOVIC MARINA
1705959715219
JOKIC ŽELIMIRKA
0206966196766
SZR VENTIL V
STANOJEVIC ALEKSANDAR
ERSTE BANKA
PRED.ZA PROIZ,MONT.ISERVIS VAGAI MERILA VAGA
MONTAD
Futog
2807958710346
RADOVANOVIC GORAN
3004976773418
PROVO, SELO PROVO
120.288,17
0,01521%
HAJDER PETAR
1410956143648
119.004,45
0,01505%
STANISAVIC VESELIN
0605963270010
VETERNIK, NOVA 103 20
ZEMUN, TVORNICKA
38/ALEKSANDRA DUBCEKA
38F
118.272,54
0,01496%
118.000,00
0,01492%
CEREVIC, NJEGOŠEVA 6
ZEMUN POLJE,
DOBROVOLJNIH
VATROGASACA 10
NOVI SAD, KOSTE RACINA
BR. 19/8
117.831,61
0,01490%
117.797,13
0,01490%
117.393,89
0,01485%
DEBRC, DEBRC
PETROVARADIN, MILENE
PAVLOVIC BARILI 31
NOVA PAZOVA, SIME
ŠOLAJE 29
VILOVO, SONJE
MARINKOVIC 14
BEOGRAD - ŽARKOVO,
UL.ZDRAVKA JOVANOVICA
BR.30
117.334,20
0,01484%
117.086,47
0,01481%
116.888,90
0,01478%
116.292,52
0,01471%
116.087,58
0,01468%
Futoska 121
SREMSKA RACA,
PARTIZANSKA BR.5
116.050,00
0,01468%
114.901,94
0,01453%
STRAŽA,
BANATSKI DVOR, SAVE
KOVACEVICA 34
KOVIN, UL.VUKA KARADŽICA
BR.63
NOVI SAD, BRANKA COPICA
39
MALI RADINCI,
BEOGRADSKA 9
PETROVARADIN, VLADIMIRA
GORTANA 5
114.525,36
0,01448%
114.511,45
0,01448%
114.388,11
0,01447%
113.060,24
0,01430%
112.837,47
0,01427%
112.757,39
0,01426%
CARA LAZARA 109
STEPANOVICEVO,
SVETOZARA MARKOVICA 18
BEOGRAD - ZVEZDARA,
MILOŠA SVILARA 17
NOVI SAD, MIŠE
DIMITRIJEVICA 4 B
112.753,16
0,01426%
112.628,72
0,01424%
111.423,77
0,01409%
110.735,00
0,01400%
110.404,88
0,01396%
109.911,98
0,01390%
109.824,17
0,01389%
109.778,46
0,01388%
109.740,00
0,01388%
109.013,58
0,01379%
JOVANSKOP SZR
SUBIC NENAD
3004959103549
RADULOVIC SINIŠA
3110960710046
BELJANSKI MILENKO
2312953800054
PANTIC BOJAN
1302979773412
MILIC ALEKSANDAR
1511990301237
GNJATOVIC SLOBODAN
0201962880067
CURKOVIC STEVAN
0311972800045
IBRAHIMOVIC MIRA
0310960715070
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
Novi Sad
RAJAKOVAC DRAGAN
2210971890047
MILIC MILAN
2709962773628
SUBOTICKI ZLATKO
0105977850017
MARTINOVIC DEJAN
1202986760054
BALAC SLAVKO
2107966171517
MALEŠEVIC JELENKO
2009960882517
NIKOLIC BILJANA
2908956805219
ĆUPRIJA VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE A.D.
Cuprija
ŽUPARIC TIHOMIR
0408959800013
NIKOLIC SVETISLAV
1301958710112
MILAKOVIC DRAGAN
0602975800016
PERIC SRECKO
0202960710489
ARSIC ZORAN
2303958710143
KOMAROV SLOBODAN
3105959800054
VRCIN, KIKINA 10 A
BEOGRAD-MLADENOVAC,
HAJDUK VELJKOVA BR. 23
NOVI SAD, ŽITNI TRG
14/BANOVIC STRAHINJE 14
VLADISAVLJEVIC ŽIVKO
2806958800152
GOSPODJINCI, VUKA
KARADŽICA 72
"IG-ING" D.O.O.
BASARA JOVAN
2108954800078
KOVILJ, ZELENE GREDE 10
43
BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO SYNERGY
CAPITAL A.D.
STELJIC MIODRAG
0101963793961
BULEVAR MIHAJLA PUPINA
10A NOVI BEOGRAD
BEOGRAD - BORCA, SLATINA
NOVA 1013 BR. 10
JANKOVIC TOMISLAV
0410979773637
STRAŽA, VUKA KARADŽICA 6
108.746,35
0,01375%
JANKOVIC TODOR
0905976773619
STRAŽA, STRAŽA
108.746,35
0,01375%
108.195,77
0,01368%
Novi Sad
Kanalska 1
SREMSKA RACA,
PARTIZANSKA 13
108.000,00
0,01366%
107.672,27
0,01362%
KAC, JUGOVIC BR,11
ALEKSANDROVO,
KARACORCEVA BR. 21
107.209,07
0,01356%
105.226,46
0,01331%
ZRENJANIN, ROVINJSKA 14 A
PANCEVO, PRVOMAJSKA
BR. 7
SREMSKI KARLOVCI, BRACE
ANCELICA 42
NOVI SAD, HADŽI RUVIMOVA
65SL.POS.KOSTE RACINA 32
105.073,18
0,01329%
104.766,76
0,01325%
104.746,64
0,01325%
104.660,15
0,01324%
Omladinski brigada 88/V
104.040,49
0,01316%
PADINSKA SKELA, NOVA 54/8
BEOGRAD-KRNJACA, ANKE
MATIC 23/6
MILUTINOVAC, MOŠE PIJADE
BR. 17
103.548,97
0,01310%
103.323,66
0,01307%
103.186,81
0,01305%
103.177,89
0,01305%
Beogradski kej 51
POŽEŽENO, VOJVODE
STEPE 2
NOVI SAD, ZMAJEVACKI PUT
36
DUBRAVICA, KARACORCEVA
26
OBRENOVAC, MAJDANSKA
38
BEOGRADSKA 17
ZRENJANIN
103.159,89
0,01305%
103.012,85
0,01303%
102.540,91
0,01297%
102.417,21
0,01295%
102.411,60
0,01295%
102.115,84
0,01291%
Beograd
CHS EUROPE SA
DANUBIUS AD
NENADOVIC MILOVAN
0208970890017
NAKOMCIC ZORICA
1503965118247
CERMAN JOŽEF
0701971840054
NIKOLIC CULA
2911975850056
ŠIMRAK BOŽIDAR
1812957860026
ANICIC BORO
1302984800010
ARSENIN NIKOLA
1612957800024
MOL SERBIA doo
Beograd
ILIC ŽELIMIR
0705964133100
POPADIC GORDANA
0101963715626
BIBESKOVIC CORCE
0605957752526
INFLOT 1 VARNA BULGARIA
Bulgaria
Unija poslodavaca Vojvodine
Novi Sad
MILORADOVIC MILAN
0906986762050
MILIVOJEVIC DRAGAN
2410959800023
KOSTIC NOVICA
1501961762025
SPASIC PERICA
1207976710115
CISTOCA I ZELENILO JKP TEL-22-350
Zrenjanin
108.919,35
0,01378%
108.817,64
0,01376%
KANAZIR MILAN
3108954800071
ZABALJ, PETRA KOCICA 33
102.052,23
0,01291%
MUMIN JADRANKA
3007954715359
101.871,73
0,01288%
GELIC MILOVAN
0903964102775
101.690,46
0,01286%
POLETANOVIC MILANKA
3011961185850
ZEMUN, PRVOMAJSKA 29/29
CURCEVO, NIKOLE PAŠICA
53
FUTOG, DUŠANA KOŠUTICA
35
101.337,47
0,01282%
Savski nasip
100.489,17
0,01271%
KAC, MOŠE PIJADE 67
100.302,74
0,01269%
GLIGORIJA DIKLIĆA 99
NOVI SAD, NARODNOG
FRONTA 33
BEOGRAD, NICIFORA
NINKOVICA 110/12
KRCEDIN, SLOBODANA
PENEZICA KRCUNA BR. BB
100.000,00
0,01265%
99.889,62
0,01263%
99.543,14
0,01259%
98.914,08
0,01251%
STARI BANOVCI, ŠKOLSKA 9
BEOGRAD, JOVANA
PETROVICA 18
BEOGRAD, UL. CVIJICEVA
BR.7
98.654,87
0,01248%
98.596,27
0,01247%
98.526,05
0,01246%
98.400,00
0,01244%
98.182,09
0,01242%
KOLORIT DOO
Beograd
NIKOLIC DANE
2304959800037
FENIX PROMET DOO
Krusevac
HALAPI ANA
2601964805025
RAJKOVIC TATJANA
0508966715034
RADINOVIC DRAGIŠA
2112977880017
JANICIJEVIC MILORAD
2509950880047
AŠCERIC RAJKO
2505962183486
TADIC TEODOSIJE
1410957710465
IDEA SN D.O.O.
Beograd
DICKOV ZORAN
1307964800040
KOSANČIĆEV VENAC 2
NOVI SAD, BULEVAR
OSBOCENJA 115
SUCEVIC MILIVOJ
3004953710109
ZEMUN, ZLATIBORSKA BR. 6
97.365,83
0,01231%
MULIC ANICA
0408961815028
96.891,28
0,01225%
SVOBODA SINIŠA
3112961800017
96.029,09
0,01214%
NINKOVIC MIRJANA
0509964715084
NOVI SAD, BARANJSKA 7a
NOVI SAD, ANCE RANKOVIC
5
BEOGRAD PALILULA,
MIRIJEVSKI BULEVAR BR.
4/17
95.836,77
0,01212%
95.382,50
0,01206%
KATANCEVIC DOO AUTOSERVIS
Novi Sad
44
ENIGMA IDEA DOO
Beograd
BEOGRAD
95.343,44
0,01206%
95.253,33
0,01205%
95.171,70
0,01204%
NEŠIC SLAVICA
0611964715237
JOJIC MILIVOJE
1203968710070
RALJA, MICE MARKOVICA 51
VRANIC, PAVLA POPOVICA
48
RUZICIC RADE
2102973773423
PROVO, PROVO-VLADIMIRCI
94.728,88
0,01198%
IVANKOVIC DRAGAN
1807970773430
GRABOVCI, GLAVNA BR. 70
94.397,17
0,01194%
Novi sad
94.113,85
0,01190%
PORSCHE INTER AUTO
Novi Sad
MILJKOVIC DRAGAN
0408976830015
RAVNO SELO, JNA 45 A
93.903,63
0,01188%
VASIC TOMISLAV
1810962774518
UZOVNICA, UZOVNICA
93.802,50
0,01186%
0401967710304
BEOGRAD-CUKARICA,
ŽARKA JOVANOVICA 35
93.737,16
0,01185%
Knjaza milosa 1
93.479,60
0,01182%
BEREVCE, BEREVCE
93.376,37
0,01181%
Pancevacki put 38 KRNJACA
KARAVUKOVO,
PARTIZANSKA 21
BEOGRAD, JURIJA
GAGARINA 41
93.352,93
0,01181%
93.300,91
0,01180%
93.212,90
0,01179%
93.175,39
0,01178%
93.052,41
0,01177%
92.325,88
0,01168%
91.940,68
0,01163%
BEZMAREVIC BRANISLAV
DRAGAN ZINAIC
I DJURA ZINASIC 12 SEPTEMBAR
Indjija
JANICIJEVIC MILIJA
HAHN + KOLB PREDUZEĆE ZA TRGOVINU ALATIMA I
MAŠINAMA D.O.O.
2511981963514
RANÐELOVIC DEJAN
0511973810051
STEFANOVIC GORDANA
2906967778628
LUKA DUNAV-BOGOJEVO DOO
Krnjaca
DANILOVIC MILENKO
1410953760042
MIHAJLOVIC ANÐELKA
0210957735023
CARA NIKOLAJA II br.84
Bulevar mihajla pupina 6
beograd - novi beograd
SMEDEREVO,
KARACORCEVA BR. 16/36
NOVI SAD, GUNDULICEVA
20/9
Subotica
TOLSTOJEVA 3 SUBOTICA
91.914,33
0,01162%
HYPO ALPE -ADRIA -RENT D.O.O
TDD GROUP D.O.O TD AUTO D.O.O.
Beograd
Novi Beograd
DIMIC DUŠAN
0405988810118
DERONJE, CARA LAZARA 8
91.906,96
0,01162%
RADOMIROVIC SVETO
1505958103539
0,01158%
2012960103268
ŠARINCI, ŠARINCI
KISAC, JANKA JASENSKOG
BR. 131
91.564,76
BUBNJEVIC VITOMIR
91.387,32
0,01156%
DROBNJAK RADONJA
0702963280038
BECMEN, DOBANOVACKA 22
91.314,06
0,01155%
STOJADINOVIC STOJADIN
2705954710042
RIPANJ, ŽELEZNICKA 177
91.110,62
0,01152%
Radoja domanovica 43
BEOGRAD, BUL. NIKOLE
TESLE BR.16
SMEDEREVO, KARACORCEV
DUD BR.34 E 2
BEOGRAD-SURCIN, BRACE
NIKOLICA BR.6
91.074,60
0,01152%
90.866,57
0,01149%
90.761,55
0,01148%
90.592,54
0,01146%
90.256,57
0,01141%
90.151,03
0,01140%
90.001,77
0,01138%
89.989,53
0,01138%
89.944,94
0,01138%
89.843,25
0,01136%
89.827,24
0,01136%
89.515,56
0,01132%
KAC, VUKA KARADŽICA 36
BEOGRAD, STEVANA
FILIPOVICA 20
BEOGRAD, UL.RUSIJANOVA
BR.9
BEOGRAD - BATAJNICA,
STANKA TIŠME 42
VETERNICKA RAMPA 15
BR.10 VETERNIK
89.381,74
0,01130%
89.114,10
0,01127%
89.070,09
0,01126%
88.629,53
0,01121%
88.387,14
0,01118%
88.332,07
0,01117%
88.225,14
0,01116%
88.146,96
0,01115%
SAVA VULKANIZER S.Z.T.R. -DAMJANOV
Novi Sad
CUK MARINA
2506961715111
LOŠIC PAVLE
2607986760031
MILIC MILOSAVA
1007961715227
EPS SNABDEVANJE Smederevo
Smederevo
CURGUZ SIMO
1409976800116
MUJOVIC PREDRAG
3107968710443
COKIC DRAGIŠA
2004965710453
RISTIC BRANISLAV
1608958122154
SVOBODA VIRDŽINIJA
3007961805037
RUBEŽIC RADOVAN
0302961283015
MBA MILJKOVIĆD.O.O.
Novi Beograd
ŠEVER TATJANA
2910964805044
MAKIJEVIC SVETLANA
2310957715377
JOVIC SLAVKO
2103954710530
CORCEVIC BRANISLAV
0701960710159
CITY ROLLS DOO
Veternik
FUTOG, DR MLADENA
STOJANOVICA 54
BEOGRAD - ŽARKOVO,
CRVENO BARJACE 9/4
BEOGRAD - NOVI BEOGRAD,
GANDIJEVA 81/5
BEOGRAD-ZEMUN, SENJSKA
BR.12
NOVI SAD, ANCE RANKOVIC
5
NOVI SAD, TRG REPUBLIKE
11
Bulevar mihajla pupina 181
beograd - novi beograd
STANKOVIC NOVAK
2712959830026
MITROVCAN DRAGAN
1808963800046
RAVNO SELO, SUTJESKA 5 A
NOVI SAD, MILETE JAKŠICA
7
ILIC MILENA
0112965138644
PADINSKA SKELA, NOVA 54/8
45
MILIN DANILO
0208986800093
NOVI SAD, BELE NJIVE BR.
36
88.029,48
0,01113%
CERMAN VOJISLAV
1110972800019
NOVI SAD, ŠEKSPIROVA 26
87.960,43
0,01112%
CAPO IŠTVAN
1902956810067
87.878,87
0,01111%
PEJCIC LJUBISAV
2305965780036
BEZDAN, RUŽINA 10
BEOGRAD, MITE RUŽICA BR.
28D
87.765,86
0,01110%
RADNIČKA 40
87.726,04
0,01109%
POZESKA 60 BEOGRAD
87.440,76
0,01106%
87.121,03
0,01102%
86.790,37
0,01098%
PREMITRADE
Zrenjanin
ALGO -TECH
Beograd
Beograd
NOVI SAD, STEVANA
DIVNINA BABE 7
BEOGRAD, UL. BORSKA
BR.78
HAJDUK VELJKOV VENAC 46
86.400,00
0,01093%
Beograd
RESAVSKA br.78 BEOGRAD
84.712,00
0,01071%
DRAGOVAC,
BORCA BEOGRAD, UL. PUT
ZA CRVENKU BR. 5
BEOGRAD - NOVI BEOGRAD,
BUL.ARSENIJA
CARNOJEVICA 124
83.986,14
0,01062%
83.940,73
0,01062%
83.784,91
0,01060%
83.708,80
0,01059%
83.634,52
0,01058%
SAVIC JASMINA
3011961805018
ŽIVKOVIC MILICA
0504960719202
SMP-ŠLJUNAK DOO
INTERMEX D.O.O. PreduzeĆe za izdavaštvo, trgovinu i
marketing eksport-import
MARJANOVIC SLAVIŠA
0910951762020
MILUTINOVIC LJUBIŠA
1810962710021
JAKOVLJEVIC GORAN
0506969710235
LAZIC JASMINA
2406961715281
BOGOSAVLJEVIC NEBOJŠA
1306963771628
BEOGRAD, ZIDARSKA 3
BEOGRAD-CUKARICA,
BRACE LUKICA BR. 67
SARCEVIC IGOR
0502972850018
ARADAC, CURE JAKŠICA 3
83.079,30
0,01051%
82.988,75
0,01050%
82.965,96
0,01049%
PROJEKTOMONTAZA A.D.
NIKOLETIC BORE
0606958800024
POENKAREOVA 20
NOVI SAD, BOŽE
KUZMANOVICA 186
MANDRAŠ CORCE
0101971710269
BECMEN, 11. OKTOBRA BR.
81
82.743,38
0,01046%
LAKIC DUŠAN
2604956800072
KAC, VOJINA ALEKSICA 12
82.637,14
0,01045%
Beogradska 252
BORIVOJA STEVANOVICA
10/2 4 BEOGRAD
BRNJICA, BRNJICAGOLUBAC
82.600,00
0,01045%
82.504,96
0,01043%
81.849,45
0,01035%
KMG ART
ELMOS PRODUKT D.O.O. PREDUZEĆE ZA
INŽENJERING I PROIZVODNJU
JANKOVIC NOVICA
N-COPY
Beograd
Beograd
Beograd
1210958762915
0,01028%
3003951850012
Gavrila principa 22
ARADAC, KAPETANA
NALEPKE 86
81.295,46
PUDERKA VLADIMIR
81.194,33
0,01027%
DOKNIC BRANISLAV
1305956800012
NOVI SAD, ŠEKSPIROVA 2
80.999,22
0,01024%
PLAVŠIN ZORAN
2508957800107
ZABALJ, PARTIZANSKA 19 A
80.703,99
0,01021%
Marka miljanova 12
80.300,00
0,01016%
ZELEZNICKA 17
IVANA MECTROVICA 2
SUBOTICA
TITEL, CORCA
STRATIMIROVICA 63
BEOGRAD-STARI GRAD,
KARACORCEVA BR. 49/14
NOVI SAD, BULEVAR
OSLOBOCENJA BR. 15
80.000,00
0,01012%
80.000,00
0,01012%
79.804,52
0,01009%
79.433,92
0,01005%
78.951,76
0,00999%
Beogradski kej 51
GORNJE CRNATOVO,
GORNJE CRNATOVO
77.835,21
0,00984%
77.726,21
0,00983%
JAKOVO, SAVSKA 114
BEOGRAD - ZVEZDARA,
POŽAREVACKA 24
NOVI SAD, VLADIMIRA
GORTANA 5
77.537,19
0,00981%
77.514,22
0,00980%
77.466,03
0,00980%
77.315,55
0,00978%
77.158,09
0,00976%
77.000,00
0,00974%
PCELICA PLUS B TEPIH SERVIS
Novi Sad
Novi Sad
ADVOKAT CABARKAPA VLADIMIR
AD ELEKTROREMONT p.o.
Subotica
LOZANOV PAJICA
1701967800122
BAŠIC DRAGAN
2711962710132
HLAÐIK MIRELA
1409964805031
DAMEN TANKERS DOO
Novi Sad
ILIC NOVICA
1711961734611
JOVIC TINA
1112975815028
SIMIC SLAVIŠA
1309971710246
NIKOLIC ZORAN
0508956800084
RADOJKOVIC VERICA
2509961765037
STOJILJKOVIC JOVAN
2004962800044
KONDIC
Beograd
SMEDEREVO, UL.MAKSIMA
GORKOG BR.28
NOVI SAD, BULEVAR CARA
LAZARA 69
Blagoja Marjanovica br.8 NOVI
BEOGRAD
MAŠINOTEHNA S.T.R.K. MARINKOVIĆ SLADjANA
Beograd
SAVSKI TRG 9 BEOGRAD
76.920,50
0,00973%
UZICE, NIKOLE PAŠICA 53
76.873,90
0,00972%
STANKOVIC ZORAN
0201976710008
46
LUKA DUNAV DD
Pancevo
MARKOVIC MILAN
3105977710259
TASIC VLADICA
0803971734626
SREM-PLAN (SAŠA ANTIĆ)
J.P VOJVODINASUME PETROVARADIN
Srenska Mitrovica
Novi Sad
PRISTANISNA ZONA BB
PANCEVO
BEOGRAD, VIŠNJICKI VENAC
91/8
NOVI SAD, UL.BRACE
KRKLJUŠA BR.17/4/19
76.209,33
0,00964%
75.647,59
0,00957%
75.616,16
0,00956%
St a srem.mitrovica
75.514,57
0,00955%
0,00955%
0803955800015
Preradoviceva 2
NOVI SAD, TARASA
ŠEVCENKA 6
75.511,80
JELIC SLOBODAN
75.345,76
0,00953%
RELJIC ZORICA
0112965885032
VETERNIK, ŠKOLSKA 65
74.702,81
0,00945%
74.558,55
0,00943%
74.553,31
0,00943%
74.507,70
0,00942%
TZR TREND VULKAN
MILICEVIC DRAGAN
2210963870010
STIJEPOVIC BRANKO
2010964264018
VRACEV GAJ, MARKA
STOJANOVICA BB
RAVNO SELO, BUDA
TOMOVICA 41
HORVAT-RADANOVIC ARANKA
0802962805034
NOVI SAD, ILKE MARKOVIC 4
74.470,24
0,00942%
Mileve simic bb novi sad bb
74.436,41
0,00941%
74.397,88
0,00941%
74.359,17
0,00940%
ADECO D.O.O.
Novi Sad
HRNJAZ VITOMIR
1603953151014
BOJOVIC ZORICA
2101963805037
NOVI SAD, CENEJSKA 86
NOVI SAD, UL.KOPERNIKOVA
BR.27
NIKOLIC NIKOLA
0812955752524
TEKIJA, TEKIJA
73.949,49
0,00935%
BULEVAR MIHAILA PUPINA
165a NOVI BEOGRAD
73.344,70
0,00928%
72.956,16
0,00923%
72.635,96
0,00919%
72.210,10
0,00913%
72.162,00
0,00913%
72.112,63
0,00912%
71.594,86
0,00905%
JUGOAGENT A.D.POMORSKO REČCNA AGENCIJA
Beograd
SAVIC MILAN
1105956880025
RADINOVIC DEJAN
ZELENILO BEOGRAD JAVNO KOMUNALNO
PREDUZEĆE ZA UREDjENJE I ODRŽAVANJE
FASIL AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA SITA I
LEŽAJA
2610980880036
JARCEVIC VLADIMIR
0310977800136
KOSTIC ZORAN
2108970880049
STARI BANOVCI, ŠKOLSKA
15
KRCEDIN, SLOBODANA
PENEZICA 11
MALI KALEMEGDAN 8
BEOGRAD
SVETOLIKA LAZAREVICA 18
ARILJE
NOVI SAD, JOVANA
HRANILOVICA 57 ST.28
STARA PAZOVA, BRANKA
RADICEVICA 225
ZOKIC STEVAN
0206981800076
NOVI SAD, POVRTARSKA 58
70.616,47
0,00893%
Bul.mihaila pupina 25
STAPARSKI PUT C13
SOMBOR
70.608,00
0,00893%
69.920,00
0,00884%
Put sajkaskog odreda 7v
ŠEVARICE, VUKA
KARADŽICA 53
69.879,60
0,00884%
68.875,89
0,00871%
Novi sad
VELESNICA, NIKOLE TESLE
BR. 1
68.000,00
0,00860%
67.480,31
0,00853%
ZRENAJNIN
KLADOVO, CERDAPSKA
BR.30
STEVANA SREMCA 20/1
SPRAT I
66.566,00
0,00842%
64.816,00
0,00820%
64.793,80
0,00819%
ZRENJANIN
64.615,59
0,00817%
ZRENJANINSKI PUT BB
BACKI JARAK, IVE LOLE
RIBARA 47
64.606,77
0,00817%
63.830,59
0,00807%
Beogradski kej 11
63.818,92
0,00807%
GRADSKO ZELENILO JKP
GHG inzenjering
NEXE BETON DOO
MANJENCIC ZORAN
DJOLEX SZR
STOJADINOVIC GORAN
DOM ZDRAVLJA DR BOSKO VREBALO
CORCEVIC MILE
RCG d.o.o.
ED ZRENJANIN
BUDUCNOST-R D.O.O.
Beograd
Arilje
Novi Sad
Sombor
Novi Sad
0504969772017
Novi Sad
2312981752510
Zrenjanin
1604976752518
Beograd
Zrenjanin
Kac
PANTOŠ LJILJANA
0310955805061
"BRODOKOMERC"
Novi Sad
CVEJIN MILAN
2610967850055
ZRENJANIN, DUNAVSKA 6-1
63.673,18
0,00805%
CIRKOVIC SLOBODAN
0104965762914
VINCI, VINCI BB
63.567,23
0,00804%
Pozarevacki puut bb
BEOGRAD, BRACA
KRSMANOVIC 27
62.992,93
0,00797%
62.919,04
0,00796%
FRANCUSKA 9
UTR JATAGAN-S
LAS SVETLIJANKA
Mala Krsna
3108954715414
DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE
Beograd
62.203,83
0,00787%
DELTA MOTORS DOO
Beograd
62.014,86
0,00784%
Pozarevac
61.100,00
0,00773%
VEOLIA TRANSPORT LITAS A.D. POZAREVAC
47
SABRA COMPANY D.O.O.
JOVANOVIC ILINKA
"ALFING"d.o.o. Beograd
AMD INTEGAL D.O.O.
Beograd
1106958185851
11000 Beograd
Beograd
COKIC NECO
0211967890031
JOVANOVIC SINIŠA
1510985183890
NS CLEANING CO S.Z.T.R.
Novi Sad
Kosovska 1 BEOGRAD
SREMSKA RACA, BOSUTSKI
PUT BR.24
60.519,50
0,00765%
60.436,49
0,00764%
Maksima gorkog 56
60.178,74
0,00761%
Patrisa Lubumbe 2
SREMSKA RACA,
UL.SLAVICE BOGDANIC BR.2
MALI ZVORNIK, JOVANA
CVIJICA 9
60.106,82
0,00760%
59.968,85
0,00758%
59.801,08
0,00756%
59.689,40
0,00755%
ŽEGARAC NIKOLA
0704952710270
Somborske rampe 25 novi sad
BEOGRAD - NOVI BEOGRAD,
JURIJA GAGARINA BR.
110/44
59.687,49
0,00755%
JAKŠIC VIDOJE
3006956772027
RIBARI, ŽELEZNICKA 82
59.379,50
0,00751%
KRSTIC MILAN
2008978850039
59.244,61
0,00749%
ŠLJUKIC HRISTINA
1507974188733
ECKA, DUNAVSKA 21
NOVI SAD, BUL.CARA
LAZARA 71/24
58.990,36
0,00746%
58.928,02
0,00745%
ZAVOD NUVAN
HIPIK ANDRAŠ
2910966800023
NOVI SAD, BANJALUCKA 13
58.713,80
0,00743%
STOSIC MILAN
2501987800069
RUMENKA, BACKA 1
58.676,09
0,00742%
INDJIJA
58.500,00
0,00740%
ZRENJANIN, SERVO MIHALJA
41 A
58.284,57
0,00737%
RTKOVO, B.KIDRICA 5
BACKO DOBRO POLJE, JNA
25
57.710,69
0,00730%
57.512,60
0,00727%
Njegoseva 3 novi becej
57.155,25
0,00723%
SVETOG SAVE 8 VOJKA
56.994,00
0,00721%
Zrenjaninski red 15a
56.640,00
0,00716%
Ul.filipa visnjica br:5 novi sad
56.346,31
0,00713%
RACKOG 77
PADINSKA SKELA,
RATOMIRA STOJADINOVICA
BR. 6
VOJVODE JANKA
STOJICEVICA 1
56.286,00
0,00712%
56.082,94
0,00709%
56.013,00
0,00708%
19 OKTOBRA 18 SRBOBRAN
BEOGRAD-ZEMUN, RABINA
ALKALAJA BR. 11
PADINSKA SKELA, DUNAVAC
22/6
55.187,04
0,00698%
55.066,79
0,00696%
54.622,73
0,00691%
RUMSKA 19 ZARKOVAC
53.715,00
0,00679%
NOVOSADSKI PUT 112
RAVNO SELO, IVE LOLE
RIBARA BR. 6B
NOVI SAD, JANKA CMELIKA
127
53.518,18
0,00677%
52.513,82
0,00664%
52.288,33
0,00661%
BACKA 70
NOVI SAD, VALENTINA
VODNIKA 10/9 / CIKA
STEVINA 9 ST.I
52.129,20
0,00659%
52.056,36
0,00658%
Zrenjanin
ZRENJANIN
52.050,36
0,00658%
METALOPRERADA AD
Uzice
Krcogovo 29
51.328,00
0,00649%
SLAVIJA INZENJERING
Novi Sad
Ilirska 10
50.740,00
0,00642%
AM HIDRAULIK D.O.O.
Trstenik
50.315,20
0,00636%
ELEKTRON SZR
Indjija
RADAKOVIC IGOR
2808977850058
VERBUNKIC LJUBISAV
1806976752528
JAKIC LAZAR
1709977830012
"JULIANNA" POPOVIĆ JOVO SAMOSTALNA RADNJA
SR. METALIKA G
TATRA DOO
ELEKTROELEMENT
MANZAN 98 OC
IVKOV-IVANOV KOSTADIN
JKP STARI GRAD
TRGOAUTO D.O.O.
Novi Becej
Vojka
Aradac
Novi Sad
Petrovaradin
2704981710252
Sabac
Srbobran
POPOVIC ALEKSANDAR
0204957710357
JOCIC STANOMIR
0305985710231
DOO JERKOVIĆ PROIZVODNJA KLIZNIH LEŽAJA
AUTO CENTAR INTER SREM doO
Zarkovac
Veternik
NEDELJKOV IGOR
0508986830018
TOMIC TOMISLAV
2007984800012
DOO SPIRALA INVEST
NIKOLIC MOMCILO
OREST STR
Vrbas
3101986800036
PRISTA OIL AD BEOGRAD
Beograd
STUBALSKIH BORACA 33
GOCE DELCEVA 34 B
BEOGRAD
50.000,62
0,00632%
MLINOTEHNA-PROMET D.O.O.
Novi Sad
Rumenacka 43 novi sad
49.619,00
0,00628%
INDUSTRIJSKA ZONA bb
NOVI SAD, PARISKE
KOMUNE 25/43
49.560,00
0,00627%
48.635,51
0,00615%
FADAP AD
DJUROVIC MILICA
Vrdnik
2501957805023
48
CO LUGONJA PETROL DOO
HEM-UREX COMP D.O.O. PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU I TRGOVINU
Novi Sad
Novi sad
47.916,59
0,00606%
Beograd
Janka jankovica 43 BEOGRAD
ZRENAJNIN, UL.MILANA
STANIVUKOVICA 18
47.583,33
0,00602%
46.964,78
0,00594%
LACKOV PECA
2806983850016
JKP NAS DOM
Ada
BEOGRADSKI KEJ APATIN
46.905,00
0,00593%
EVRO-LINE DOO
Novi Sad
Radomira rase radujkova 20
46.550,92
0,00589%
SGR HIDROTEH
Beograd
S kulenovica 5
46.100,00
0,00583%
B.RADICEVI]A 154 ZABALJ
NOVI SAD, DANILA KIŠA
38/4/30
45.969,18
0,00581%
44.690,40
0,00565%
43.922,55
0,00555%
43.871,22
0,00555%
43.835,44
0,00554%
43.802,74
0,00554%
43.606,72
0,00551%
Kamenicka ada 1
43.070,00
0,00545%
MILOSA OBILICA 31
42.940,24
0,00543%
KOPOVO DOO
VRANJEŠ MIRJANA
Zabalj
0212981855024
PPT HIDRAULIKA A.D.
Trstenik
INTERGRADNJA COOP D.O.O. Preduzeće za inženjering,
consalting kooperaciju i proizvodnju
Beograd
CARA DUŠANA 101
BULEVAR KRALJA
ALEKSANDRA 86-88
BEOGRAD
Futog
MARIJE BURSAC 40
VAROMONT GZTR
PANTELIC RADOJICA
1706951710397
COVIC MLAÐEN
1012955800011
I-COMPANY D.O.O.
Novi Sad
RAD SZR APATIN
ELEKTROVEZE PREDUZECE ZA TELEKOMUNIKACIJE
DOO
Beograd
Bulevar kralja aleksandra 259
42.708,16
0,00540%
JUGOAGENT KTS DOO
Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 165a
42.628,38
0,00539%
MEGA SHOP
Novi Sad
Kej zrtava racije 8
MILOŠA OBRENOVICA 2
UŽICE
42.610,22
0,00539%
42.258,72
0,00534%
VETRNIK, KNINSKA 96
42.172,43
0,00533%
Vrnjacka Banja
Kneza miloca 161 vrnjacka
banja
41.730,52
0,00528%
Beograd
27. MARTA 17 BEOGRAD
41.472,26
0,00525%
2211957752517
KOSTOL, UL.25. MAJA 28
OBRENOVAČKI PUT BB
BEOGRAD
41.428,99
0,00524%
41.337,20
0,00523%
Ljubomira nenadovica 3
MILORADA STOJICA
GORCILA 17 INĐIJA
41.195,14
0,00521%
40.886,05
0,00517%
40.463,49
0,00512%
Ćirpanova 2
ALEKSANDROVO, ŽARKA
ZRENJANINA 52
40.379,60
0,00511%
40.215,68
0,00509%
Takovska 5
40.000,01
0,00506%
APATIN
40.000,00
0,00506%
Skolska 3
39.294,00
0,00497%
Proleterska 11
39.037,76
0,00494%
38.860,04
0,00491%
38.515,07
0,00487%
AUTO VENTIL
JELICIC GORDANA
PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I PROMET INTERKLIMA
D.O.O.
ALPINE D.O.O. GRADjEVINSKO PREDUZEĆE
BUNIC MILISAV
CARIČIN GRAD BETONI D.O.O.DRUSTVO ZA
PROIZVODNJU BETONA
GRAD-ING Preduzece za gradjenje,projektovanje i
inzinjering
HANSA FLEX HIDRAULIKA PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O.
AKUMULATOR D.O.O. PREDUZEĆE ZA
SERVISIRANJE,PROIZVODNJU I PROMET
AKUMULATORA I ELEKTRONSKIH UREȐAJA
PRES KOMERC DOO
PETROV ŽARKO
REC NARODA
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU
INSTITUT ZA ZASTITU NA RADU AD
SMR ZUPCANIK
MILOSEVIC CURCEVKA
Apatin
BEOGRAD, PABLA NERUDE
BR.4
NOVI SAD, CORCA NIKŠICA
JOHANA 16
Užice
2406965805048
Beograd
Novi Sad
Indjija
Beograd
Novi Sad
2404982850038
Pozarevac
Ada
Novi Sad
Ada
LAGER DOO
Beograd
ZRENJANIN, PETEFIJEVA 9
AUTO PUT BEOGRAD-NIC
BEOGRAD
TECO
Novi Sad
Ćirila i metodija 166
38.192,96
0,00483%
DIZEL REMONTNI CENTAR DOO
Novi Sad
Novi sad
37.968,00
0,00480%
MARSALA TITA 14/A TITEL
37.821,29
0,00478%
37.807,20
0,00478%
37.610,34
0,00476%
KOMUNALAC JKP TITEL
ISCAR TOOLS D OO
KIKINÐANIN DRAGOMIRKA
1603953855054
BULEVAR KRALJA
ALEKSANDRA 455 BEOGRAD
Titel
Beograd
2004964805043
PETROVARADIN, RACKOG
114 A
49
PARKING SERVIS
ZDRAVSTVENI CENTAR
INVEST GRADNJA DOO GRADJEVINSKO DP
EKO GRADNJA D.O.O
EUROPARK DOO
BEOGRADSKA BERZA AD
Beograd
Zrenjanin
Borca
Zrenjanin
Beograd-Jajinci
Beograd
BEOGRADSKI KEJ BEOGRAD
SVETOSAVSKA 31
ZRENJANIN
VASE POMORIŠCA 97/A
BEOGRAD - BORCA
37.000,00
0,00468%
36.865,00
0,00466%
36.774,70
0,00465%
VII Vojvodjanske brigade 16
36.754,02
0,00465%
Bulevar jna 111m
Omladinskih brigada 1
BEOGRAD
35.931,02
0,00454%
35.600,00
0,00450%
TRANSPETROL DOO
Secanj
BEOGRADSKI KEJ SECANJ
35.346,90
0,00447%
ARVAI
Aradac
ARADAC
35.000,00
0,00443%
NOVOSADSKA 179
34.820,00
0,00440%
Stari šor 114
34.310,34
0,00434%
Zemun
CARA DUŠANA 205a
33.958,02
0,00429%
Futog
RADE KONDICA 133
32.990,75
0,00417%
Narodnog fronta 10
MILUTOVAC, RAM 12209
KLICEVAC
32.190,40
0,00407%
31.775,66
0,00402%
31.487,95
0,00398%
RTV SERVIS VULIC
PUTEVI AD
TECH.CON DOO
DB-RAZVITAK D.O.O.
NEOTEHNIKA D.O.O.
NIKOLIC RADIŠA
EPS SNABDEVANJE POŽAREVAC
Temerin
Sremska Mitrovica
Novi Sad
1012971762618
Pozarevac
STAKLOPAN PLUS 13
Beograd
Kursulina 38-40
30.372,30
0,00384%
RADUN AVIA DOO
Novi Sad
Put sajkaskog odreda 2a
30.181,38
0,00382%
TRANSSERVIS
Pancevo
MO[E PIJADE 19 PANCEVO
30.090,00
0,00381%
Gradistanski put bb.
29.999,95
0,00379%
Vrsacka 66 novi sad
Miroslava Jovanovica 14
BEOGRAD
29.333,00
0,00371%
29.234,26
0,00370%
TITEL, CORCA BEŠLINA 12
28.607,74
0,00362%
28.527,00
0,00361%
28.371,92
0,00359%
Kralja Petra I br.20
KRALJA PETRA PRVOG 9,
lokal 18/1 9
28.180,00
0,00356%
27.965,90
0,00354%
27.712,80
0,00350%
27.122,30
0,00343%
MATRIX 012 PD MATRIX 012 00
HALOGEN
USLUŽNO TRANSPORTNO PREDUZEĆE CITY
EXPRESS D.O.O
MALEŠ DRAGAN
"POSLOVNI CENTAR OPST.PALILUL"
LOGISTIC SEKULIC PLUS D.O.O.
"PWR Limited"D. O. O.
TIMGRADNJA IVANISEVIC DOO
Pozarevac
Novi Sad
Beograd
0704963800107
Beograd
Surcin
Smederevo
Indjija
UGRINOVAČKI PUT BB
DOBANOVCI
ZIT D.O.O.
Novi Sad
SPC PRAVOSLAVNA EPARHIJA
Beograd
Pere popadica 3
CETVRTE FLAVIJA LEGIJE 38
BEOGRAD
PREDUZEĆE ZA IZDAVAČCKU DELATNOST I
POS.USLUGE RAČCUNOVODSTVO D.O.O.
Beograd
NJEGOCEVA 19 BEOGRAD
27.000,00
0,00341%
CUBI 2 S.Z.R.ZOLTAN BUHMILER
Novi Sad
Temerinska 59
26.641,00
0,00337%
DMD COMPANY LADA
VISAN ZAVOD ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I
DERATIZACIJU
Novi Sad
26.587,00
0,00336%
Beograd
Novi sad
JERNEJA KOPITARA BB
BEOGRAD
26.580,00
0,00336%
Z-STING
Novi Sad
Bul oslobodjenja 141/viii
26.500,00
0,00335%
STZR CEKIC
Novi Sad
S vukomanovic cike 15a
26.300,00
0,00333%
25.997,76
0,00329%
Zmaj jovina b.b. stara pazova
25.820,09
0,00327%
- PAVEL SIMON SIPICKI
CISTOCA JKP
Stara Pazova
SANITARIJA A.D.
Novi Sad
Futoska 84
25.570,93
0,00323%
BRACA DRINIC D.O.O.
Novi Sad
Branka copica 203
25.417,20
0,00321%
Rumski put 9
25.240,00
0,00319%
TRGOVACKA 85B BEOGRAD
25.192,43
0,00319%
DOO RATIC
GMB - KORPORACIJA D.O.O. KORPORACIJA
TEHNOLIFT DOO
Sr Mitrovica
Beograd
Rumska 161
24.847,26
0,00314%
VREMEPLOV d.o
22429 Voganj
Beograd
BRANKOVA 9 BEOGRAD
24.603,00
0,00311%
MG DOM DOO
Novi Sad
Branimira cosica 2
24.587,42
0,00311%
50
LUKI-KOMERC D.O.O.ZA PROIZV.
Pecinci
SLOBODANA BAJICA 12
PECINCI
24.072,00
0,00304%
3D CONSTRUCTION
Pancevo
SVETOG SAVE 70
24.025,01
0,00304%
ARINI CONSTRUCTIONS&REAL ESTATE DOO
ZETA D.O.O. PROIZVODNO PROMETNO PREDUZEĆE
EHPORT-IMPORT
Kladovo
Djerdapski put bb
23.712,03
0,00300%
Beogradski kej lucani-dljin
23.505,55
0,00297%
Lucani Selo Dljin
M.D. ISKRA-021 D.O.O
Novi Sad
Novi sad
23.299,10
0,00295%
INSTITUT ZA ZASTITU NA RADU
Novi Sad
Vojvode supljikca 48
22.774,00
0,00288%
INFOGRAF-GOTI DOO
Novi Sad
Temerinska 20 novi sad
BEOGRAD-SURCIN,
VOJVOCANSKA 435 P
22.734,42
0,00288%
22.565,09
0,00285%
Vase stajica 226
22.392,71
0,00283%
22.372,99
0,00283%
22.353,52
0,00283%
22.176,79
0,00280%
21.720,01
0,00275%
21.000,00
0,00266%
BUCKOVIC VUKOTA
INSTEL-INZENJERING
GP SREM AD
2910961270123
Novi Sad
Stara Pazova
REPUBLICKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Beograd
Cirila i metodija 44
SEFKERIN, PROLETERSKA
BR.13
Svetozara Radojcica 20
BEOGRAD
SVETOG SAVE 34
VLADIMIRCI
KNEZA VICESLAVA 66
BEOGRAD
AEM GRADNJA DOO
Novi Sad
Mihajla pupina 28 novi sad
20.948,96
0,00265%
TAMBUR DOO NS
Novi Sad
Sentandrejski put 139
20.648,57
0,00261%
Kralja petra ioslobodioca 78
20.387,79
0,00258%
Milovana glisica br 5
SMEDEREVO, ZARKA
ZRENJANINA 16
BEOGRAD, AUGUSTA
CESARCA 002
20.267,00
0,00256%
20.241,00
0,00256%
20.240,00
0,00256%
Svetosavska 83
20.045,84
0,00254%
Zarka zrenjanina 65
20.000,00
0,00253%
PADEŽANIN MIROSLAV
1205958860042
SLAVIŠA KRSMANOVIĆ
Beograd
ŠEVIĆ-TURS D.O.O.
LETAC S.Z.R.
MOBIL SISTEMI
Vladimirci
Stara Pazova
Novi Sad
ANTIC NENAD
1803977760010
ERCEGOVIC MAŠAN
1303956230027
MESNA ZAJEDNICA NOVI BANOVCI
NEW OXFORD DOO
Novi Banovci
Zrenjanin
SANI-BELL D.O.O.
Beograd
PANTE SREĆKOVIĆA 8/I
19.724,00
0,00249%
RAJKO DOO
Novi Sad
Novi sad
S.SERBANOVICA 10
POZAREVAC
19.700,00
0,00249%
19.490,00
0,00246%
PRIMORSKA 12 CENEJ
19.470,00
0,00246%
Maršala Tita 46
19.400,00
0,00245%
IVO LOLA RIBAR 12
MIHAJLOVO, KOŠUT LAJOŠA
46
19.257,60
0,00244%
19.230,65
0,00243%
19.229,00
0,00243%
19.092,40
0,00241%
ZDRAVSTVENI CENTAR POZAREVAC
Pozarevac
LADA BUTIK
Cenej
SZR ROTOR
Djurdjevo
VRANIC-FARM PPU DOO
KALOCAN LAJOŠ
Kac
2005975850055
AGENT PLUS DOO
AR GRADNJA D.O.O. PREDUZ.ZA
GRADjEV.PROIZVOD. TRGOVINU I TRANSPORT
Beograd
Beograd
Makenzijeva 25
VODOVODSKA 162A
BEOGRAD - ŽARKOVO
TAKINS PLUS DOO
Novi Sad
Djordja magarasevica 48
18.880,00
0,00239%
ŠKOLSKA 2
18.313,60
0,00232%
PURE GRADNJA SZGTR
Ub
ARHING D.O.O.
Novi Sad
Pap pavla 33
18.308,88
0,00232%
ELPOS DOO
Beograd
JOVANA GAJGERA 5
BEOGRAD JAJINCI
18.290,00
0,00231%
AUTO CENTAR MIRKOV
Novi Sad
Filipa visnjica 12 novi sad
18.240,00
0,00231%
Beograd-Jajinci
Bulevar jna 49a
18.231,00
0,00231%
Beograd
TAKOVSKA 49
18.215,79
0,00230%
Cirpanova 40/l-1
17.855,32
0,00226%
Čibutkovica,dudovica
ALEKSANDRA DUBCEKA 14
ZEMUN
17.700,00
0,00224%
17.558,40
0,00222%
13 septembra 78
17.500,00
0,00221%
DECOFORM D.O.O.
DELTA MAXI D.O.O. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I
ZASTUPANJE
MAGNAT & COALA INVEST d.o.o.
POLJOPRIVREDNA APOTEKA I STOVARIŠTE
GRAĐEVINSKOG MATERIJALA TADIĆ
INVEJ D.O.O.
FISTEF LIFT
Novi Sad
Cibutkovica BeogradLazarevac
Zemun
Beograd
51
LOCALNET
MB-INŽENJERING FINIŠ D.O.O.
Zrenjanin
Novi Beograd
PUPINOVA 25 ZRENJANIN
17.346,00
0,00219%
Antifašističke borbe 21/lok.55
17.180,80
0,00217%
17.027,90
0,00215%
16.254,50
0,00206%
IMPERIAL BUILDINGS d.o.o
Novi Sad
BG TIM HOUSE d.o.o.
Beograd
Djordja zlicica 22
MAKEDONSKA 19 BEOGRADSTARI GRAD
FINEX TEL/FAX-629-456
Beograd
BRANKOVA 28 BEOGRAD
16.200,00
0,00205%
EG ENERGETIKA D.O.O
Beograd
16.195,76
0,00205%
BIRO CENTAR
Beograd
SENJIČKA 4
PARTIZANSKE AVIJACIJE 25.
BEOGRAD
16.166,00
0,00204%
ALL IN ONE
Beograd
BEOGRAD
15.772,00
0,00199%
BULEVAR OSLOBODILACA 82
CACAK
15.635,00
0,00198%
RUZVELTOVA 50 BEOGRAD
15.608,17
0,00197%
Moše pijade 83 a
15.576,00
0,00197%
PANA CUKICA 35 KRUŠEVAC
MISLODJIN KOVANCINA I
DEO 19a OBRENOVAC
15.547,22
0,00197%
15.472,16
0,00196%
ILIJAK D.O.O.
POGREBNE USLUGE J.K.P.
IG GRADNJA
TREF TRGOVINSKA RADNJA ZORAN STOJANOVIĆ
RING SPORT
Cacak
Beograd
11430 Umčari - Grocka
Kruševac
Obrenovac
POSLOVNI BIRO
Beograd
OPL E BEOGRAD
15.199,99
0,00192%
LANUS
Beograd
15.024,64
0,00190%
BUILD - CON D.O.O.
Beograd
Kneginje zorke 2
ANE AHMETOVE 1
BEOGRAD-CUKARICA
15.016,59
0,00190%
STAMATOVIĆ TOMISLAV
Radnja za zemljane radove u graDjevinarstvu
GOLUBOVIĆ SLOBODAN-preduzetnik
Beograd
ADMIRALA VUKOVIĆA 60
Zorina 10 BEOGRAD ŽARKOVO
15.000,00
0,00190%
15.000,00
0,00190%
14.990,72
0,00190%
VLADIMIRCI
KRALJA MILUTINA 27
BEOGRAD
14.839,68
0,00188%
14.817,40
0,00187%
SAVSKA 1 B OSTRUZNICA
14.750,00
0,00187%
USTANIČKA 244 BEOGRAD
14.748,38
0,00187%
OBROVAC, DUNAVSKA 97
14.688,12
0,00186%
Balzakova 3
14.617,31
0,00185%
Beograd
PRECIZNA MEHANIKA
EMA-TURS d.o.o.
JAVNO PREDUZEĆE SLUŽBENI GLASNIK
SIDRO D.O.O.
HIDROTEHNIKA - BEOGRADGRADNJA A.D.
GRADjEVINSKO INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE U
REORGANIZACIJI
TRIVUNCEVIC VOJISLAV
SIGMA DOO NOVI SAD
Vladimirci
Beograd
Ostruznica
Beograd
1107986800053
Novi Sad
VOJVODINA UTD
Backa Topola
Marsala tita 44 backa topola
14.512,93
0,00184%
RALE GRADITELJ
Stara Pazova
14.443,20
0,00183%
MG OPACIC D.O.O.
Stara Pazova
Vuka karadzica 3 stara pazova
Kralja petra prvog 135 stara
pazova
14.443,20
0,00183%
KARADJORDJEVA 114
14.443,20
0,00183%
Temerinska 59
14.345,00
0,00181%
Dr ivana ribara 115 a
14.207,20
0,00180%
ZAJAX SAMOSTALNA AGENCIJA
CUBI TRGOVINA D.O.O.
BOJAN TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO
Sopot
Novi Sad
Novi Beograd
G-4STAMBENA ZADRUGA
Novi Sad
Ilije bircanina 29 novi sad
13.961,76
0,00177%
GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDR.
Beograd
29.Novembra 54a BEOGRAD
13.800,00
0,00175%
WURTH
Beograd
Pancevacki put 38 BEOGRAD
13.643,12
0,00173%
ZR DIGITAL KOPI
Novi Sad
Kosovska 25
13.514,10
0,00171%
BM-ART
0,00169%
Beograd
Pinkijeva 13a
MICKA JOVANOVICA 24
BEOGRAD
13.375,00
GRADJEVINSKO ZANATSKA ZADRUGA JUGOSLAVIJA
13.354,65
0,00169%
LAND GROUP DOO
Beograd
ULOF A BEOGRAD
13.220,84
0,00167%
AUTO KUĆA ČOATALOV
Novi Sad
Temerinska 142 novi sad
13.152,00
0,00166%
Sajkas
Nikole Tesle 27 SAJKAS
13.136,14
0,00166%
Ada
BEOGRADSKI KEJ ADA
RELJKOVICEVA 27
PETROVARADIN
KNJAZA MILOŠA BB
PARACIN
13.037,65
0,00165%
13.000,00
0,00164%
12.946,80
0,00164%
NUNIC KOMERC SR
IBA DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOV.U
MESOVITOJ SVOJINI
AUTOMEH.ZANATSKA RADNJA ROMIC
SZTR LJUBA - INVEST
Sremski Karlovci
Petrovaradin
Paracin
52
MD INZENJERING DOO
Novi Sad
Petefi sandora br.153 novi sad
12.750,02
0,00161%
IPAS-SEKULIC D.O.O.
Beograd
12.744,00
0,00161%
BEOURBING-PERIC d.o.o.
Beograd
CVETANOVA CUPRIJA 18
LJUBOVISKA 6 BEOGRAD ZVEZDARA
12.657,86
0,00160%
MILETICEV A ZRENJANIN
12.562,89
0,00159%
Kraljevackih Crtava 63
BEOGRAD
12.526,00
0,00158%
12.460,35
0,00158%
12.425,60
0,00157%
12.390,00
0,00157%
Beograd
Kosovska (lokal 15) 25
MILETICEVA 72 48-818
ZRENJANIN
Trg vojvoanskih brigada 14/ii
srem.mitrovica
VODOVODSKA 158
BEOGRAD
12.390,00
0,00157%
DUNAV AUTO
Beograd
Knez Mihajlova 6/2
12.300,00
0,00156%
IMI TRANS DOO
TEHNOMONT D.O.O proizvodnja trgovina i servis
industriske opreme
Novi Sad
Bulevar jase tomica 22 lok 12
12.095,00
0,00153%
Petrovaradin
DINKA SIMUNOVICA 47
12.095,00
0,00153%
EKOGRADNJA PROJEKT
Beograd
ILIJE GARASANINA 27/3
12.095,00
0,00153%
KOJEVIC GZTUR
Mislodjin
Obrenovacki drum 12a
12.000,00
0,00152%
12.000,00
0,00152%
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, ZASTUPANJE,
TRGOVINU I USLUGE OSTROG D.O.O.
Beograd
MAKICKA 12B BEOGRAD ŽELEZNIK
11.979,36
0,00152%
EPS-ELEKTROVOJVODINA ED RUMA
Novi Sad
Novi sad
11.914,25
0,00151%
Prvog maja 9 UB
11.882,60
0,00150%
TRG REPUBLIKE 3 BEOGRAD
11.800,00
0,00149%
Industrijska zona blok 25
11.795,28
0,00149%
Alekse santica 27
11.727,45
0,00148%
11.687,80
0,00148%
11.682,00
0,00148%
GOMEX-DOO
Zrenjanin
RUBIKON-SZR
Beograd
NTS CANON DOO
Novi Sad
EKSPRES ELEGANT SP
Zrenjanin
SREMSKE NOVINE
WEST CHEMIE D.O.O. PREDUZ. ZA PROMET PROIZ. I
USLUGE
Sremska Mitrovica
DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMS
SLOGA UB ZANATSKA ZADRUGA
JUGOINSPEKT BEOGRAD d.d. - ZA KONTROLU KVALI.I
KVANTITETA ROBE
Ub
Beograd
DABEL D.O.O
Nova Pazova
EL-COP d.o.o.
Novi Sad
Poreska Uprava
RADULOVIĆ D.O.O.
Beograd
Dragoslava srejovica b.b.
BEOGRAD
VIZIJA doo za građevinarstvo i trgovinu
Novi Sad
Slovacka 26/iii
11.658,70
0,00147%
DRAGER TEHNIKA
Beograd
Tosin Bunar 41
11.652,50
0,00147%
BRACE NENADOVICA 65 UB
11.480,34
0,00145%
Novi sad
Cvetanova ćuprija 56 veliki
mokri lug
11.196,00
0,00142%
11.191,12
0,00142%
SUMADIJSKA 10
11.064,01
0,00140%
Svetog Nikole 43 BEOGRAD
PROTE ISAKOVICA BB
ARANĐELOVAC
10.762,20
0,00136%
10.620,00
0,00134%
Bul.despota stefana 2
Majora gavrilovica 44 nova
pazova
10.502,00
0,00133%
10.375,82
0,00131%
10.303,63
0,00130%
10.285,10
0,00130%
AUTOPREVOZNIK SVETLANA JOSIPOVIĆ
JP PUTEVI SBIJE
MARK ZLATEKSd.o.o
BON-KOMERC GRADNJA D.O.O.
STANDARD A.D. GRADJEVINSKO PREDUZECE
PERNADES D.O.O.
GRATEL DOO
KANA S.R.
Ub
Novi Sad
Veliki Mokri Lug
Indjija
Beograd
Arandjelovac
Novi Sad
Nova Pazova
JGSP NOVI SAD
Novi Sad
NETIKS d-o-o - racunarske mreze i komunikacije
Beograd
Futoski put 46
BULEVAR KRALJA
ALEKSANDRA 193
SIMONS DOO
Novi Sad
Novi sad
10.211,36
0,00129%
TINS GRADNJA D.O.O.
Novi Sad
Vuka mandusica 20
10.195,60
0,00129%
Kragujevac
BRANKA RADICEVICA
KRAGUJEVAC
10.174,28
0,00129%
PARK HTUP A.D.
Novi Sad
Novosadskog sajma 35
10.174,27
0,00129%
INFUSE 3A
RADNJA ZA TRGOVINU I PREVOZ ROBE BELJKAŠ
RADOSLAV
Zrenjanin
D.VASILJEVA 34 ZRENJANIN
10.150,00
0,00128%
PADEJSKA 25
PROLETERSKE
SOLIDARNOSTI 21/60
10.108,19
0,00128%
10.085,59
0,00128%
SBB D.O.O.
MEGARON DOO
Beograd
Beograd
53
ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE A.D.,
CREATIVE INC D.O.O.
VASA ZGTR MIJOMIR VASILJEVIĆ
LOLA PREDUZETNIŠTVO D.O.O. U
RESTRUKTUIRANJU
MATIC ZLATIMIR
BIRO NEPTUM INZENJERING D.O.O.
INGRAP-GRADITELJ D.O.O.
FERMEX-LTD D.O.O.
CUBI-METALIZACIJA
ITG D.O.O. ZA INŽINJERING I GRADjEVINARSTVO
Ripanj
10.072,86
0,00127%
9.931,45
0,00126%
BEOGRADSKI PUT 146
9.912,00
0,00125%
JUGOSLOVENSKA 2
9.907,21
0,00125%
POŽAREVAC, DUNAVSKA 87
9.788,60
0,00124%
Maksima gorkog 39
9.676,00
0,00122%
ZELJEZNICKA 81 RUMA
9.676,00
0,00122%
Novi Sad
Rumenacki put 107
9.676,00
0,00122%
Novi Sad
Branka bajica 10 novi sad
9.600,00
0,00121%
IZLETNIČKA 6/3.
9.574,52
0,00121%
Loznica
Mladenovac
Zeleznik
0512957762019
Novi Sad
Ruma
Smederevo
PUT ZA KOLONIJU 97
JANKA VESELINOVICA 2/2
LOZNICA
LIBERTATEA
Pancevo
Z zrenjanina 7
9.440,00
0,00119%
DOO NCN CORP
TEHNOSERVIS PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
PROMET I USLUGE D.O.O.
Novi Sad
Ilije bircanina 33
9.440,00
0,00119%
Beograd
0 BEOGRAD
9.440,00
0,00119%
ENEL PS
Beograd
BEOGRAD
9.412,99
0,00119%
ED SUBOTICA
Subotica
SUBOTICA
9.387,60
0,00119%
OSREDAK
Golubinci
SPORTSKA 18
9.322,20
0,00118%
BEOGRADSKA 24 RUSANJ
9.238,22
0,00117%
Milorada popova 12
9.237,04
0,00117%
MARSALA TITA 30
9.204,00
0,00116%
RADNICKA 2 BEOGRAD
9.202,64
0,00116%
9.194,23
0,00116%
Beograd
, SMEDEREVSKI PUT BR.9
KRALJA MILANA 10II/4,
SPRAT 2
8.991,60
0,00114%
1902962800057
FUTOG, PRVOMAJSKA 44
8.979,78
0,00114%
Fruskogorska 85a
8.909,00
0,00113%
ZARKA ZRENJANINA 1
8.849,40
0,00112%
Kisacka 43
8.827,58
0,00112%
Krnjesevci
VOJACKA 25 KRNJESEVCI
8.665,92
0,00110%
TELE - TEHNIKA D.O.O.
PELLCO. D.O.O. ZA
PROJEKTOVANJE,TRGOVINU,PROIZVOD. I USL.
Novi Sad
Bulevar oslobodjenja 66
Mihaila Pupina 10a lok. 32
BEOGRAD
8.651,78
0,00109%
8.590,40
0,00109%
STIM GRADNJA
Beograd
USTANIČKA 189
BEOGRAD-ZEMUN, SENJSKA
BR.12
8.581,40
0,00109%
8.555,00
0,00108%
8.519,60
0,00108%
8.309,68
0,00105%
8.275,85
0,00105%
VUK-ING GRADNJA D.O.O.
NOVI BEČEJ GP DOO
NBV DOO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO
TRGOVINU I USLUGE
PREDUZEĆE ZA PROMET POSEDOVANJE I USLUGE
BEOGUMA D.O.O.
NEDIMOVIC NENAD
DAMST SISTEM D.O.O.
STANIC STANISLAV
AMSS D.O.O. PJ SREM.MITROVICA
TIHO TRANS DOO
KONKORDIJA PRODUKT
MESNA ZAJEDNICA KRNJESEVCI
ŠCEPANOVIC MIRKO
G.R. GRADIS INŽENJERING
Rusanj
Novi Becej
Bolec
Beograd
0203963710095
Sremska Mitrovica
Temerin
Novi Sad
Beograd
0401964260014
EFEKTUM D.O.O.
PRIRODNO MATEMATICKI FAKULTET DEPARTMAN ZA
FIZIKU
Beograd
TOPLIČKA 33
NOVI SAD, RUMENICKA
BR.161
SVETOZARA RADOJCICA
BR.42 BEOGRAD
Novi Sad
Novi sad
8.260,00
0,00104%
KVM D.O.O.
Beograd
BEOGRADSKA 8/1
8.248,20
0,00104%
BULEV A ZEMUN
8.212,80
0,00104%
KRSTIC ALEKSANDAR
BIOPROTEIN AD
Cacak
2712971800035
Zemun
DIZEL NS
Novi Sad
Karadjeordjeva 60a
8.204,00
0,00104%
VUKAS
Novi Sad
8.178,58
0,00103%
SOLAJA BETON D.O.O.
Beograd
Beogradski kej novi sad
BATAJNICKI DRUM 285
BEOGRAD
8.157,03
0,00103%
MINEL - DINAMO D.P.
Beograd
SVETOSAVSKA 394D
8.142,00
0,00103%
54
KNJAZ MILOS NATURA
Beograd
0 BEOGRAD
8.053,01
0,00102%
PREZIDENT DOO
Novi Sad
Jevrejska 23
7.972,08
0,00101%
GOLUM DOO
Beograd
BEOGRAD
7.964,80
0,00101%
DRAMIN DOO
Zemun
UGRINOVA^KI PUT 7 ZEMUN
SAVE KOVACEVICA 150A
VRBAS
7.884,47
0,00100%
7.846,00
0,00099%
Zabaljska 78
7.835,20
0,00099%
BEOGRADSKI KEJ BEOGRAD
OBALA KR.PETRA I BB 01261-231
7.828,12
0,00099%
7.764,34
0,00098%
DOO ARGUS INŽENJERING, USLUGE I TRGOVINA
TEHNO-MAG
SAVREMENA ADMINISTRACIJA DD
STOKIC OD-ZATONJE
Vrbas
Zrenjanin
Beograd
Cacak
KONKORDIJA-KOMERC
Novi Sad
Kisacka 43
7.670,00
0,00097%
S.Z. AKTIVA GRADNJA
Novi Sad
Vojvodjanskih brigada 4
7.647,58
0,00097%
ANDOZO D.O.O.
Beograd
PETRA MECAVE 2 BEOGRAD
NOVI SAD, UL. BALZAKOVA
BR.4
7.644,00
0,00097%
7.593,69
0,00096%
ALAVUK MILENKO
2308958161958
SUR NIKIC NOVICA
Beograd
Svetogorska 21
7.500,00
0,00095%
UNOGRADNJA V.V. D.O.O.
Beograd
VOJVODE STEPE 178
7.441,79
0,00094%
NN-TEL DOO
Novi Sad
Ljubice ravasi 29
7.434,00
0,00094%
VP 3368
Beograd
Ratka Resanovića 1
7.410,68
0,00094%
ŽABALJ, ŠAJKAŠKA 71
7.357,47
0,00093%
7.347,40
0,00093%
STIJEPOVIC MILENKO
2509977264011
OPST.VAT.SAVEZ-SERVIS
NIKOLIC VLADIMIR
0512985710067
, UL.RADNIH AKCIJA 55/2
7.328,73
0,00093%
GRAVEL KOMERC D.O.O.
Beograd
MATOCEVA 3 BEOGRAD
7.282,32
0,00092%
FINISH DEAL D.O.O.
Beograd
VOJISLAVA ILICA 12/013
BEOGRAD
MARBO-TEAM D.O.O.
MATIC NEMANJA
PRO GALVANO MIKROMETAL export-import A.D.
CUBING D.O.O.
7.158,82
0,00091%
7.139,00
0,00090%
2904982710298
Vajara živojina lukića 58c
BEOGRAD - RAKOVICA,
VIDIKOVACKI VENAC 15/18
7.083,51
0,00090%
Zemun
Ivana macuranica 9. ZEMUN
7.082,92
0,00090%
MILANA RAKIĆA 48
7.080,00
0,00090%
0 LIPE
BRACE VIDAKOVIC 103
PECINCI
VOJVODE MISICA 53
OBRENOVAC
7.000,00
0,00089%
7.000,00
0,00089%
6.913,57
0,00087%
Novi Beograd
Beograd
HIDROS D INŽENJERING
Lipe
TRGOVINA BOZIC D.O.O.
Pecinci
VISITOR SRZR DRAGOMIR RAJKOVIĆ
Obrenovac
MIMA I NECAK D.O.O.
Veternik
NOVA 18b
6.871,59
0,00087%
FRIGOTERM
Beograd
Dolovska 2
6.750,00
0,00085%
RADOJA DAKICA 22
6.743,70
0,00085%
DOBROVOLJACKA 58
6.687,06
0,00085%
6.631,60
0,00084%
6.608,00
0,00084%
6.523,75
0,00083%
HARDEN DOO
AKVATERM DOO
Zemun
Kac
RENAULT SERVIS
Zrenjanin
Braće ribnikara 55
Parobrodska 37 sremska
mitrovica
UROSA PREDICA 46
ZRENJANIN
GRAVER S.Z.R. JOZEF HORVAT
Novi Sad
Nikole tesle 15
6.490,00
0,00082%
Karadjordjeva 150 stara pazova
6.490,00
0,00082%
Bul oslobodjenja 81/v
BERKASOVO, PARTIZANSKA
6
LAZARA MAMUZICA 16
BEOGRAD
6.372,00
0,00081%
6.294,43
0,00080%
6.258,72
0,00079%
Stevana stevanovića 9
RUMENKA, OSLOBOCENJE
35
6.171,80
0,00078%
6.170,35
0,00078%
Temerinski put 71
6.147,80
0,00078%
JOVANA DUCICA 22
6.105,32
0,00077%
WOBY HAUS DOO NOVI SAD
PRIMIP
Novi Sad
Sremska Mitrovica
MM 99 D.O.O.
Stara Pazova
HLAS L,UDU
Novi Sad
SABOL NIKOLA
SIS D.D.O.O.
0101961890099
Beograd
BM GRADNJA LUKS d.o.o
Velika Mostanica
GLIGORIC NIKICA
1810954800135
RIVAL DOO
LIR-COMMERC DOO
Novi Sad
Futog
55
MILIC DRAGAN
0411957800084
BIRMANAC DESANKA
0501955719017
SAŠA CITY DESIGN
JELIC MITAR
NB BOZIC PETROL D.O.O.
NIKOLIC JOVAN
Beograd
0811957810037
Pecinci
1010955890018
SILBAŠ, UL.MASARIKOVA
BR.109
6.066,04
0,00077%
BEOGRAD, JABLANICKA 25
Bulevar Despoita Stefana 116
BEOGRAD
DERONJE, D. BRANJEVINA
BR. 22
BRACE VIDAKOVIC 103
PECINCI
BOSUT, DESETOG MARTA
224
6.051,72
0,00077%
6.026,02
0,00076%
5.995,40
0,00076%
5.897,88
0,00075%
5.841,30
0,00074%
VIDOGRADNJA DOO
Temerin
BOSTAN 23/a
5.658,27
0,00072%
EPS SNABDEVANJE Zrenjanin
Beograd
Carice milice 2
5.650,98
0,00071%
ZELEZNICKA 14 FUTOG
5.569,27
0,00070%
NELE D.O.O
Futog
BIG BUILDING DOO
Beograd
DJUSINA 5A BEOGRAD
5.543,64
0,00070%
INFRASTRUKTURA VIS D.O.O.
Beograd
5.460,00
0,00069%
TEHNOPROMET D.O.O.
Ratkovo
DEBARSKA 31 BEOGRAD
VOJVODE MISICA 121
RATKOVO
5.451,60
0,00069%
SREMSKIH PARTIZANA 62
5.437,44
0,00069%
Vojvode šupljikca 16 16
5.418,56
0,00069%
Crna trava crna trava
5.333,60
0,00067%
JNA 15
5.326,59
0,00067%
PANCEVACKA 27b
5.286,40
0,00067%
Beograd
VISNJICKA 30 BEOGRAD
5.215,60
0,00066%
Beograd
COKE KRSTICA 4A
BEOGRAD
5.189,64
0,00066%
Vodovodska 158
5.164,82
0,00065%
VLADO BAUMASCHINEN DOO
AXIS GRADNJA DOO
SAMOSTALNA ZIDARSKO-FASADERSKA
DP "LUKA KOVIN"
BAŠTA D.O.O.
ARHITRAV D.O.O.
H - P D.O.O. PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
INŽENJERING, PROIZVODNJU I SERVISIRANJE UR
EEDjAJA I SISTEMA 101747112
FERBILD D.O.O. PRED. ZA GRADjEVINARSTVO,
INŽINJERING I PROIZVODNJU
Surcin
Novi Sad
Crna Trava
Kovin
Zrenjanin
Beograd - Žarkovo
GAT DOO
Novi Sad
Bul.oslobodjenja 30a
5.133,00
0,00065%
PREVOZ AGENCIJA I TRGOVINA
Subotiste
Partizanska 17 SUBOTISTE
CARA LAZARA 3/1
OBRENOVAC
Bulevar oslobodjenja 115 novi
sad
5.030,62
0,00064%
5.015,00
0,00063%
5.000,00
0,00063%
5.000,00
0,00063%
ZRENJANIN
5.000,00
0,00063%
Cirila i metodija 15
4.960,87
0,00063%
Beograd
NIKOLE VUJAČIĆA 28
BEOGRAD - LAZAREVAC
4.956,00
0,00063%
Beograd
POP LUKINA 12 BEOGRAD
4.910,30
0,00062%
Beograd
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE OBRENOVAC
LISJE JKP
Obrenovac
Novi Sad
INSTITUT ZA RACUNOVODSTVO I RE
ART PIT STOP
PRO-ING D.O.O. G & P
JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU PRIVREDU
LAZAREVAC
TRANSJUG A.D.
POSLOVNI SISTEMZA INŽENJERING I PROMET
TELEKOMUNIKACIONE OPREME I USLUGA
TELEFONIJA A.D. BEOGRAD
Zrenjanin
Stara Pazova
0,00061%
Smederevo
KUMODRAŠKA 241
VOJVODE STEPE 11
SMEDEREVO
4.855,70
KOMING D.O.O.O GRADJEVINSKO PREDUZEĆE
4.854,52
0,00061%
VODOVOD JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
Smederevo
17. OKTOBAR 3 SMEDEREVO
4.852,73
0,00061%
Ul.svetosavska 9
KRALJA ALEKSANDRA I
11a/15 OBRENOVAC
4.803,76
0,00061%
4.800,00
0,00061%
Komenskog 42 backi petrovac
4.773,81
0,00060%
MARSALA TITA 87
BULEVAR KRALJA
ALEKSANDRA 439
4.672,72
0,00059%
4.661,00
0,00059%
UGAO KARADJORDJEVE I
4.661,00
0,00059%
KONSALTING D.O.O.
ORBITAS D.O.O.
TERMO KUCE - NOVAK D.O.O.
RAPER ZZ
N&N-COP
TREND 2 SAMOSTALNA ZANATSKO PEKARSKO
UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA
Stara Pazova
Obrenovac
Backi Petrovac
Kula
Beograd
Obrenovac
56
KOMAZEC-KSM
BABOVIĆ SAMOSTALNA AUTOPREVOZNIČCKA
TRGOVINSKA RADNJA, ZORAN BABOVIĆ
KOKA KOMERC TPP
KINDERLAND SUR
Novi Sad
Ljig
Curug
Nova Pazova
Pantelije milankovica 21
4.661,00
0,00059%
TATOVICA BB LJIG
4.649,20
0,00059%
VUKA KARADZICA 43
4.644,48
0,00059%
Svetozara markovica 83 nova
pazova
4.625,60
0,00059%
TERMOOPREMA D.O.O.
Beograd
DUNAVSKA 40 BEOGRAD
4.625,60
0,00059%
MARMIL BETON d.o.o.
Beograd
Bulevar kralja Aleksandra 509
4.602,00
0,00058%
GEMONT D.O.O. PREDUZEĆE ZA INŽENJERING,
IZGRADNJU I TRGOVINU
Beograd
MILANA RAKICA 66
BEOGRAD
4.602,00
0,00058%
ZLATIBOR-INVEST DOO
Novi Sad
Bul.oslobodjenja 76a
4.589,64
0,00058%
GRADjEVINSKO PREDUZEĆE ALING TRADE d.o.o.
Beograd
4.584,30
0,00058%
ABSINT D.O.O.
Beograd
BITOLJSKA 1A BEOGRAD
KRALJA MILUTINA 33.
BEOGRAD
4.575,00
0,00058%
DHL EXPRESS
Beograd
BEOGRADSKI KEJ BEOGRAD
Milenka topalovica 92 bajina
bašta
4.559,38
0,00058%
4.540,91
0,00057%
ELEKTROIZGRADNJA DOO
USCE PROMET D.O.O.
Bajina Basta
0,00056%
Novi Sad
SKOLSKA 32 PECINCI
Vojvodjanskih brigada 7/10 novi
sad
4.417,92
NOVINA
4.248,00
0,00054%
SVETA TROJICA G.R.
Beograd
SLOGA 3 BEOGRAD
4.212,60
0,00053%
PIONIR PETROL DOO
Stara Pazova
Dositejeva
VOJVODE MICICA 154
OBRENOVAC
4.172,48
0,00053%
4.166,20
0,00053%
Futoska 102
KNEZA SIME MARKOVIC 1
OBRENOVAC
4.160,00
0,00053%
4.153,60
0,00053%
ZMAJEVO, MARŠALA TITA 88
4.131,00
0,00052%
Mihala babinke 15
4.130,00
0,00052%
Stevana stevanovica 9 9
4.115,84
0,00052%
OGLEDNA POLJA 1/A
4.106,40
0,00052%
Zeleznicka 39/10
4.105,50
0,00052%
Partizanska bb
4.087,16
0,00052%
2 RALJA
4.032,81
0,00051%
BEOPALAS d.o.o.
TRIO MOTORS
HP - JOVETIC MILORAD
RADEVIC GORAN
TEHNIKA BIRO ZA PROJEKTOVANJE
BM GRADNJA SZGR
KTM TRANS D.O.O.
URBANS DOO
SINERGETIC DOO.
ZLATIBOR S.R. SLAVIŠA SMILJANIĆ
Pecinci
Obrenovac
Novi Sad
Obrenovac
1202990830016
Novi Sad
Velika Mostanica
Cenej
Novi Sad
Krnjesevci
Ralja
BARTOLOMEO BLOK D.O.O.
Novi Sad
Jase ignjatovica 2
4.029,94
0,00051%
UDARNIK DOO
Novi Sad
Balzakova 64
4.017,19
0,00051%
NOVI SAD, PETRA KOCICA 8
4.016,84
0,00051%
Crnogorska 7
4.012,00
0,00051%
ANÐELKOVIC MILAN
MKD
0408954800058
Nova Pazova
AUTO OFFICE 021
Novi Sad
Partizanska 40
4.000,00
0,00051%
A GRADNJA INVEST DOO
BEOGRAD VODE JAVNO VODOPRIVREDNO
PREDUZEĆE
I.E.G. D.O.O. PRED.ZA INŽENJ.PROJEKTOVANJE I
IZVODjENJE RADOVA
Novi Sad
Polgar andrasa 42a
3.998,84
0,00051%
Beograd
SVETOZARA ĆOROVIĆA 15
POSAVSKIH NORVECANA 1A
OBRENOVAC
3.956,10
0,00050%
3.948,32
0,00050%
Ruma
KNEZ MIHAJLA 127
3.872,29
0,00049%
Ub
TAMNAVSKA 42 UB
3.835,00
0,00049%
Obrenovac
MISLODIN 46
3.832,45
0,00048%
Novi Sad
Pavla simica 9
3.820,01
0,00048%
NIKOLE PASICA 38
VODOVODSKA 125
BEOGRAD-CUKARICA
KRALJA ALEKSANDRA I 10B
OBRENOVAC
3.799,60
0,00048%
3.791,34
0,00048%
3.778,38
0,00048%
SIVAC, MARŠALA TITA 295
3.777,40
0,00048%
BJELOS KOP Z.R. MILAN BJELOS
ALEKSIC DOO
BOLKOM TRGOVINA NA VELIKO I USLUGE
RADOSNO DETINJSTVO PRED USTAN
PUTEVI AD
M & N SAMOSTALNA ZANATSKA GRADJEVINSKA
RADNJA
METAL-OBRENOVAC D.P. PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
KOVIJANIC GORAN
Obrenovac
Uzice
Beograd
Obrenovac
1502982810611
57
LUX-INZENJERING VL.Z.LUKIC
LAZE KOSTICA 4
3.770,86
0,00048%
Rumenacki put 53/b
3.746,10
0,00047%
SADJAVAC BB
3.728,80
0,00047%
ZETSKA 15 BEOGRAD
3.726,44
0,00047%
Fruskogorska bb
3.715,37
0,00047%
Loznica
DOSITEJA OBRADOVIĆA 74
3.681,60
0,00047%
GRAMEKS AD
Stara Pazova
Svetosavska 10 stara pazova
3.681,60
0,00047%
PAM ALATNICA S.TORBICA
Stari Banovci
Jovana kocica 5 stari banovci
STARI BANOVCI, UL.
BANATSKA BR. 33
3.681,60
0,00047%
3.657,57
0,00046%
Sremska 129 INDJIJA
3.610,80
0,00046%
Badnjerska 4
3.600,00
0,00046%
GP OMEGA D.O.O.
TIS DOO IVANJICA
JP PK KOSOVO - OBILIC BB
ED SREMSKA MITROVICA
DRUŠTVO ZA PROIZVODNU,PROMET I USLUGE LIN
SISTEM DOO LOZNICA
METIKOŠ RADMILA
ALLEGRO DOO
Futog
Novi Sad
Ivanjica
Beograd
Sr Mitrovica
3001969376013
Indjija
zdravstveni centar negotin
VELMA INŽENJERING D.O.O. PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
Beograd
KOPAONIČKA 16
3.557,13
0,00045%
DRUŠTVENO PREDUZEĆE RAD HOLDING KOMPANIJA
Beograd
3.548,18
0,00045%
ALEK-BO D.O.O.
Beograd
Kosovska 31 BEOGRAD
CARA DUSANA 72/5 SPRAT 1
BEOGRAD
3.540,00
0,00045%
SCALA DOO
Novi Sad
Marka miljanova 8
3.522,30
0,00045%
Loznica
Georgija Jakšića 5
3.500,32
0,00044%
Surčinski put 1
3.492,80
0,00044%
29. NOVEMBRA 184/A
BEOGRAD
3.433,80
0,00043%
Obrenovac
KRALJA PETRA PRVOG 27
OBRENOVAC
3.410,20
0,00043%
SZR SERVIS ZAČCIŠĆENJE VIZIJA Milorad PletikosiĆ
UTVA SILOSI AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU SILOSA, PROFILA I OPREME
AKORD INŽENJERING D.O.O. GRADjEVINSKO
PREDUZEĆE
Beograd
TRCCANSKA 70 BEOGRAD
3.398,40
0,00043%
DUNAVSKA 46 KOVIN
VOŽDOVACKI KRUŽNI PUT 9
BEOGRAD-VOŽDOVAC
3.341,76
0,00042%
3.332,32
0,00042%
SAVEZ ZA SPORTSKU REKREACIJU
Novi Sad
Novi sad
BEOGRAD-ZEMUN,
PRVOMAJSKA 29
SIVAC, HAJDUK VELJKOVA
12
3.296,61
0,00042%
3.270,98
0,00041%
3.232,04
0,00041%
Laze kostica 18
3.220,00
0,00041%
UMKA, ZELENGORSKA 2
3.215,21
0,00041%
PRERADOVIĆEVA 108
3.209,60
0,00041%
NOVI SAD, KOPERNIKOVA 27
3.205,12
0,00041%
NEŠKOM D.O.O.
NOVKOL A.D.
VLASINKA TGR VL. DUSANKA
DRAGAN MARKOVIĆ A.D. ZA PROIZVODNJU,
PRERADU I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Negotin
Novi Beograd
Beograd
Kovin
Beograd
BRANKOVIC DRAGAN
2512965710106
KNEŽEVIC DUŠAN
1605953810053
ROMANSA SUR GRIL
Novi Sad
SIMONOVIC DRAGAN
0609966710424
LOVAČKO DRUŠTVO ZEC 1873
JOVANOVIC DRAGOLJUB
Petrovaradin
1806960830014
D.O.O. GRAD INZENJERING
Novi Sad
Jevrejska 17
3.204,95
0,00041%
TEHNO-INZENJERING MP & BB DOO
Novi Sad
Granicarska 45 novi sad
3.198,98
0,00040%
EX BC
Beograd
DUBLJANSKA 98
RUMA, DUŠANA JERKOVICA
70
3.193,08
0,00040%
3.191,85
0,00040%
MUZLJA, FEJEŠ KLARE 56
BOZIDARA ADZIJE BB
PETROVARADIN
3.183,92
0,00040%
3.174,22
0,00040%
SILBAŠ, BRACE STANKOV 73
3.170,99
0,00040%
LUKE STEVICA 2 LOZNICA
NOVI SAD, VLADIKE CIRICA
22 B
SVETOZARA MILETICA 61 B
KAC
3.169,48
0,00040%
3.159,02
0,00040%
3.151,78
0,00040%
BLAGOJEVIC MILENKO
3101961880027
JOVANOV VLADICA
2712969850025
BETOMAX S.Z.R.
KRAVIC DUŠKO
OPEK DOO
DIMIC RADE
Petrovaradin
1612963800079
Loznica
1207963800018
JUGOVIC 96 D.O.O.
Kac
PAVLOVIC SVETKO
2911965102086
NOVI SAD, TURGENJEVA 2
3.150,14
0,00040%
MIHAJLOVIC DRAGICA
2802954715287
BATAJNICA, LOLE RIBARA 50
3.136,86
0,00040%
58
DRIKIC SLACAN
2810980762016
VIDOVIC KOSTA
3112966800031
TRIM S.Z.R. R.TRKULJA
3.135,10
0,00040%
3.129,27
0,00040%
3.114,78
0,00039%
3.106,03
0,00039%
3.100,00
0,00039%
3.093,25
0,00039%
3.081,98
0,00039%
BOBLJAGOVIC DRAGAN
1710971752514
ZAGORCIC BRANISLAV
0910963800033
HILANDARSKA 36
NOVI SAD, VASE OSTOJICA
BR. 90
KARADZICEVA BB
ZRENJANIN
VELIKA VRBICA, UL. 22.
DECEMBRA 4
NOVI SAD, KARACORCEVA
71
RUZICIC PREDRAG
1103968773418
PROVO, 15215 PROVO
3.066,69
0,00039%
3.058,56
0,00039%
3.053,87
0,00039%
3.051,60
0,00039%
BULJIC ILIJA
KOPIJA SREVIS
SIDRO - NS D.O.O.
Indjija
GOLUBAC, SELO BRNJICA
CEREVIC, BRANKA
RADICEVICA 17 A
0105958103251
Zrenjanin
SAVIC BORO
0104957103537
PEJIN DEJAN
0403961800096
Pavleka miskina 42
DONJI VIJACANI, DONJI
VIJACANI
NOVI SAD, DRAGIŠE
BRAŠOVANA 5
ALMAZAN ALEKSANDAR
0212977852517
ZRENJANIN, ARTEMOVA 31
3.043,23
0,00038%
YU-PD Express d.o.o.
Novi Sad
0,00038%
0505963774510
Pancevacki put 36b
NOVI SAD, KOCE
VASILJEVICA BR. 28
3.036,87
ILIC VLADIMIR
3.022,60
0,00038%
SUJDOVIC MILIVOJE
0709985800102
NOVI SAD, CURE JAKŠICA 1
3.022,59
0,00038%
TRAILOVIC TOMISLAV
0503969752516
3.020,22
0,00038%
CVIJETIC NENAD
3003951860018
KLADOVO, 7. JULA BR. 20
BEOGRAD PALILULA,
UL.DUNAVAC BR.13 A
3.014,53
0,00038%
PASTROVICEVA 2
NOVI BECEJ, PETRA
DRAPŠINA 22
3.013,72
0,00038%
3.004,11
0,00038%
3.004,09
0,00038%
HIPODROM BEOGRAD
Beograd
Beograd
MILOJKOVIC SAŠA
0206971850067
DUMNIC MILOVAN
2510954151005
JELIC IVICA
0902949800133
MISLOCIN, BACEVICKA 83
NOVI SAD, BULEVAR CARA
LAZARA 71
3.004,09
0,00038%
KARAC ILIJA
0808952800059
TEMERIN, VASE STAJICA 7
3.004,09
0,00038%
BEOGRAD
3.000,01
0,00038%
E-T-C ELECTRONIC
Beograd
IGNJATIC MILADIN
1009964800090
BUDISAVA, PARTIZANSKA 46
2.987,26
0,00038%
NIKOLIC JUGOSLAV
0612964762622
2.973,62
0,00038%
TOMIC MILOSAV
0503965800028
2.971,37
0,00038%
JANJIC LJILJANA
3008957715364
2.962,38
0,00037%
GREKULOVIC DRAGAN
0509958752512
2.962,38
0,00037%
KOVACEVIC VLAJKO
0902959800115
2.962,38
0,00037%
GELER MARTA
2606957805046
2.962,37
0,00037%
TRPESKI DUŠANKA
2704964715313
RAM, RAM BR.BB
SREMSKA KAMENICA, MALI
DO II BR 11
BEOGRAD, KUMODRAŠKA
BR. 364
RTKOVO, IVE LOLE RIBARA
BR. 49
SREMSKA KAMENICA,
SEDME VOJVOCANSKE
BRIGADE BR.16
NOVI SAD, DIMITRIJA
AVRAMOVICA 4
BEOGRAD, STRUMICKA BR.
82/15
2.952,81
0,00037%
ANTANASIJEVIC NENAD
2802956890019
SREMSKA MITROVICA, ZMAJ
OGNJENI VUK 36/3
2.951,94
0,00037%
STOJADINOVIC RATKO
2201963762928
VINCI, VINCI-GOLUBAC
2.951,02
0,00037%
GANDIJEVA 99 BEOGRAD
MIRIJEVSKI VENAC 47/69
BEOGRAD
2.950,00
0,00037%
2.950,00
0,00037%
2.941,51
0,00037%
2.941,51
0,00037%
2.941,51
0,00037%
2.941,51
0,00037%
BETON COM D.O.O.
Beograd
INFOSISTEM REDAKCIJA POSL.REGISTRA SRBIJE
Beograd
GLAMOŠLIJA NIKOLA
1912957890019
MILOVANOVIC SLAVOLJUB
0512959761036
PRALIC CORCE
2205958752529
BARBATESKOVIC LJUBOMIR
1502957752518
BOSUT, 10. MARTA BR.93
SMEDEREVSKA PALANKA,
SELO SELEVAC
RTKOVO, UL.NARODNE
REPUBLIKE BR.16
MALA VRBICA, UL. VELJKA
VLAHOVICA BR. 2
KOSTIC TOMISLAV
2006958762610
RAM, MARŠALA TITA BR.18
2.931,09
0,00037%
KOPANJA DRAGAN
0712960762010
2.931,09
0,00037%
RASTOVIC SVETOZAR
2209958800014
KOSTOLAC, JUG BOGDANA 3
NOVI SAD, OMLADINSKOG
POKRETA 12/25
BULEVAR MIHAJLA PUPINA
165B
ZRENJANIN, BIRCANINOVA
16
2.931,09
0,00037%
2.926,40
0,00037%
2.920,66
0,00037%
THE ONE DOO
STANKOV DRAGOMIR
Beograd
2405956850050
59
MILENKOVIC DOBRIVOJE
0201961714023
CURIC SRETKO
1502963753712
JAKOVLJEVIC DEJAN
0512970773410
ŠKUNDRIC BOŽO
1808983830030
STEVANOVIC RADMILA
2301956715617
IVANCIC GAVRA
1508960800157
MRŠULJA KRSTO
1001953230011
VUJANIC MILAN
SIPLJANOVIC SLAVIŠA
MIKON COMPANY D.O.O.
GRADNJA STIL GMS D.O.O. PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU I USLUGE
ZVECKA, SLOBODANA
CANICA 22
DERONJE, ARSENIJA III
CARNOJEVICA BB
2.920,65
0,00037%
2.910,23
0,00037%
PROVO, SELO PROVO
ZMAJEVO, IVANA
MILUTINOVICA BR. 142
2.908,79
0,00037%
2.901,47
0,00037%
2.899,80
0,00037%
2.899,80
0,00037%
2.899,79
0,00037%
0805962800015
BEOGRAD, SARAJEVSKA 50
NOVI SAD, PARTIZANSKIH
BAZA 1
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
36
LIPOLIST, KARACORCEVA
162
2.889,36
0,00037%
1005961890050
SREMSKA RACA, SLAVICE
BOGDANOVIC 1
2.889,36
0,00037%
Beograd
ĐUKE DINIĆ 20
2.888,64
0,00037%
Beograd
SREDNJA 2 BEOGRAD
BARIC, DALMATINSKA BR.
19A
BEOGRAD-ZEMUN,
DOBROVOLJNIH
VATROGASACA 8
2.883,70
0,00036%
2.878,94
0,00036%
2.878,94
0,00036%
BORCA BEOGRAD, LICKA 6
NOVI SAD, PASTEROVA
20/20
2.878,94
0,00036%
2.878,94
0,00036%
DEBRC, D E B R C
KLADOVO, UL,22
SEPTEMBAR BR. 27/5
NOVI SAD, ANTONA URBANA
10/13
BEOGRAD, RADOJA
DOMANOVICA 28
BOSUT, DESETOG MARTA
263
2.868,50
0,00036%
2.868,50
0,00036%
2.868,50
0,00036%
2.858,07
0,00036%
2.858,07
0,00036%
2.858,06
0,00036%
2.847,64
0,00036%
MLADENOVIC STOJAN
0404965973013
CURIC ŽARKO
0806963710210
KLAŠNIC ZORAN
2605965710368
TAKAC VESNA
0104959805016
CURIC GORAN
0410965773413
CIKLUŠEVIC MARJAN
1010968752528
TONKOVIC ZORAN
2508964800112
RISTESKI ŽARKO
1709959710581
BOŽIC NIKOLA
0201965890063
TEŠIC ZORAN
2804965800106
CORCIC COJO
1810966180884
BEOCIN, OMLADINSKA 36
BEOGRAD - BORCA, LICKA
BR. 6
GAJIC DEJAN
3105967762927
GOLUBAC, CARA DUŠANA 64
2.847,64
0,00036%
STOJANOVIC ZORAN
1001967763217
KALIŠTE, IVE ANDRICA 10
2.837,21
0,00036%
GLIGOR MIHALJ
2707972850016
ARADAC, JANOŠIKOVA 9
2.837,21
0,00036%
VUKOVIC MILUTIN
2910967800019
SRBOBRAN, ADI ENDREA 6/1
2.826,77
0,00036%
Pere popadica 1/9
2.811,12
0,00036%
NOVI SAD, MILEVE MARIC 32
SR MITROVICA, KRALJA
PETRA I 79
TEMERIN, IVE LOLE RIBARA
38
2.795,47
0,00035%
2.764,19
0,00035%
2.764,19
0,00035%
Vere miscevic 34 stara pazova
NOVI SAD, BULEVAR
OSLOBOCENJA 38
TITEL, LUKIJANA MUŠICKOG
22
VRBAS, BUL.JASE TOMICA
26
2.757,84
0,00035%
2.743,33
0,00035%
2.732,91
0,00035%
2.722,45
0,00034%
VELIKA VRBICA, M.TITA 9
KOSTOL, VUKA KARADŽICA
15
LAZAREVACKI DRUM BB
ZRENJANIN
RIPANJ, PUT ZA
MILOVANOVICE-ERCANI 55
BEOGRAD PALILULA,
SALVADORA ALJENDEA BR.
23
2.722,45
0,00034%
2.712,05
0,00034%
2.708,10
0,00034%
2.701,60
0,00034%
2.691,18
0,00034%
TITEL, RIBARSKA 10
SREMSKI KARLOVCI, BRACE
DEJANOVIC 9
2.691,18
0,00034%
2.691,18
0,00034%
SURCINSKA 9/0
2.690,40
0,00034%
VINCA, ZEMUNSKA 23
2.680,74
0,00034%
KARIKA PLUS D.O.O. za trgovinu i posredovanje
Novi Sad
ROGIC DEJAN
1401979800043
TUPEC MIROSLAV
0212975892503
KONC ATILA
1210970800091
SLOGASKOP D.O.O.
Stara Pazova
FRENCIC NENAD
0511963800066
BABIC DEJAN
0209978800129
BARIŠIC DEJAN
1507972830020
STAJKOVIC LJUBIŠA
1405965752513
MISTRIÐELOVIC SRÐAN
0312977752517
OGREV AD
Zrenjanin
GRBIC TANJA
2903979116958
TARBUK CORCE
1007981380027
ŠER ROBERT
1811983800043
NOVKOVIC MILAN
1301983800002
BEONANT DOO
SRECKOVIC DRAGAN
Beograd
1304971710252
60
ŽIKIC DARKO
0103977850030
VINCE JOVAN
0511986800098
PERIC MARKO
RODIC IVAN
ROAD GROUP DOO
2.680,74
0,00034%
2.670,32
0,00034%
2508982772010
TEMERIN, NIKOLE TESLE 7
BEOGRAD - PALILULA,
SALVADORA ALJENDEA
2A/006
2.670,31
0,00034%
2402982800038
INCIJA, LASTINA 40
2.670,31
0,00034%
ZIVORADA PETROVICA 13
NOVI SAD, AVIJATICARSKA
33 A
BANATSKI DVOR, MARŠALA
TITA 23
DUBRAVICA, MILOŠA
OBILICA BR. 11
2.666,80
0,00034%
2.659,88
0,00034%
2.659,88
0,00034%
2.649,46
0,00034%
GIMNAZIJSKA 18 ZRENJANIN
ZRENJANIN, PARISKE
KOMUNE 2
2.648,88
0,00034%
2.639,03
0,00033%
ZMAJEVO, MARŠALA TITA 88
BACKO PETROVO SELO,
CURE JAKŠICA 5
2.639,01
0,00033%
2.639,01
0,00033%
2.628,59
0,00033%
2.628,59
0,00033%
Veternik
PAP JOZEF
1110987800007
POPOVIC SINIŠA
2807986850013
MILUTINOVIC JOVICA
2703980762058
MAKSIMOVIC GRADNJA D.O.O.
ZRENAJNIN, RUŽE ŠULMAN
48/43
Zrenjanin
MANOJLOVIC SRCAN
2602980850045
RADEVIC SLOBODAN
0909982830026
SABO ADRIAN
2702988820441
DANILOVAC VASILIJE
2410987800055
ŠCEPANOVIC STEFAN
1503984283011
DERONJE, NJEGOŠEVA 35
NOVI SAD, DJULE MOLNARA
3/3
ŽIVKOV MILORAD
0207986810629
DERONJE, MOSTONGA 27
2.618,18
0,00033%
RUBEŽIC SLOBODAN
2204947800134
NOVI SAD, IVE ANDRICA 5
2.618,15
0,00033%
JEVTIC SLAVKO
1102988890007
BOSUT, 10.MART 155
2.607,73
0,00033%
Novi Sad
Emanuila jankovića 16
2.600,72
0,00033%
DERONJE, CARA LAZARA 8
BEOGRAD - NOVI BEOGRAD,
LENJINOV BULEVAR 187/48
2.554,72
0,00032%
2.512,52
0,00032%
Mise dimitrijevica 54
2.478,00
0,00031%
2.465,01
0,00031%
2.440,84
0,00031%
BETTERING DOO
DIMIC SINIŠA
0504986810119
PEJCIC BRANKO
0207954710274
METALNO
Novi Sad
TOT MIRKO
1607972800010
MARKOVIC GRADIMIR
0809947710366
KISAC, SVETOSAVSKA BR. 7
BEOGRAD, STRAHINJICA
BANA 26
PECNIK ANNA
2311984805406
SELENACA, JANOŠIKOVA 38
2.437,41
0,00031%
MILOJA ZAKIĆA 13
JURIJA GAGARINA 227/217
BEOGRAD
BUL.ARSENIJA
CARNOJEVICA 37/11
BEOGRAD
2.430,80
0,00031%
2.409,81
0,00030%
2.403,66
0,00030%
DTV PRODUKCIJA
Beograd
VAZAL D.O.O.
Beograd
ARTEC INZENJERING D.O.O.
Beograd
GLORIJA P
Novi Sad
Marka miljanova 15
2.400,00
0,00030%
"PROMONT GROUP" d.o.o.
Novi Sad
Privrednikova 4b
2.380,40
0,00030%
MAGYAR SZO KFT
Novi Sad
Vojvode misica 1
2.370,40
0,00030%
EKO INZENJERING
Novi Sad
Drinska 5
110 NOVA 25 BEOGRAD VISNJICA
TC. NADVOCNJAK1
SMEDEREVO
2.360,00
0,00030%
2.330,50
0,00029%
2.265,60
0,00029%
2.256,10
0,00029%
2.248,28
0,00028%
PROMIS D.O.O.
HIPEX D.O.O. ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING I
IZVODjENJE RADOVA
CALDO GP DOO
Beograd
Smederevo
PALMA D.O.O.
Lazarevac
UL.JUSTINA POPOVICA 2
KOLUBARSKI TRG 271
LAZAREVAC
MPI
Lazarevac
IBARSKI PUT BB
2.248,02
0,00028%
Bulevar oslobodjenja 66/b
2.212,50
0,00028%
2.208,96
0,00028%
Stara Pazova
KRNJESEVCI
Vuka karadzica 96 stara
pazova
2.166,48
0,00027%
Užice
NEMANJINA 81 UŽICE
2.159,00
0,00027%
Kosovska 1 VRANJE
2.124,00
0,00027%
IVE ANDRIĆA 41
KRALJA PETRA PRVOG 9/3
22
2.087,06
0,00026%
2.076,80
0,00026%
DOO ERKER PLUS
SLOGA FK
LIBELA KOMERC
MARKING D.O.O. PROIZVODNO PROMETNO
PREDUZEĆE
RITEL PLUS DOO
GREEN FOOD DOO
GRADIZ GRADNJA D.O.O.
Veternik
Novi Sad
Krnjesevci
Vranje
Pancevo
Indjija
61
NS INZENJERING DOO
MB - INŽENJERING d.o.o.
FIMIX SAMOSTALNA POSLOVNA AGENCIJA, DjAKOVIĆ
RAŠA
NEDINIC 021
MALVIN
PREDRAG ŽIVANOVIĆ VODOINSTALATERSKA
RADNJA
CENTAR AD
Novi Sad
Pere popadica 1
2.039,04
0,00026%
Antifašisticke borbe 21/55
2.000,49
0,00025%
RUDO II 221 BEOGRAD
2.000,00
0,00025%
Zabalj
Cikmeže 3
1.999,64
0,00025%
Becej
PIONIRSKA 89
1.982,40
0,00025%
STOJANA ČUPIĆA BB
1.960,00
0,00025%
Brodarska 1
1.947,00
0,00025%
1.935,20
0,00024%
1.920,68
0,00024%
1.911,60
0,00024%
Novi Beograd
Beograd
Ljubovija
Novi Beograd
PIP DOO
Novi Sad
PREDUZEĆE AS COMMERCE - STAN D.O.O.
Beograd
GEOAQUA D.O.O.
Beograd
Tekeljina 43
OBALSKIH RADNIKA 17
BEOGRAD
DESET AVIJATICARA BR. 11
BEOGRAD
DIBIS COMMERCE
Kladovo
Kljucka terasa bb
1.841,80
0,00023%
Omladinskog pokreta 12b
1.840,80
0,00023%
V.D.N.&S D.O.O
Ć - GRADNJA S.G.R. SLOBODAN ĆURGUZ
Novi Sad
RADNICKA 6 UB
1.830,57
0,00023%
UNISPROMET DOO
Novi Sad
Klisanski put 30
1.795,94
0,00023%
HOME CENTER DOO
Beograd
BUL.VOJVODE MIŠIĆA 12
1.770,00
0,00022%
COSECO D.O.O
Beograd
BRACE NEDICA 19 BEOGRAD
1.712,81
0,00022%
DUNAVSKA bb
1.711,00
0,00022%
PRERADOVICEVA 44
1.699,20
0,00021%
SMEDEREVO, GOLICKA 191
1.691,81
0,00021%
M VIDOVICA BB KRCEDIN
1.669,52
0,00021%
Dr. SIME ROVINSKOG 14
LAZAREVAC
1.652,00
0,00021%
Banjalucka 9
1.650,00
0,00021%
Cara lazara 15
1.638,00
0,00021%
1.629,67
0,00021%
BEOGRAD
AVALSKA 167 BEOGRAD RIPANJ
1.600,00
0,00020%
1.595,36
0,00020%
DUBLJANSKA 47 BEOGRAD
Milana oreckovica 168
OBRENOVAC
1.539,90
0,00019%
1.534,00
0,00019%
1.500,96
0,00019%
1.483,98
0,00019%
Svetosavska 74
1.475,00
0,00019%
TREND & CO
PETROVARADIN DP
POPOVIC STOJAN
GRADIS PP
PLAN - PROJEKT DOO
MOTOMOBIL DREAM
TIHA DOO
Ub
Beocin
Petrovaradin
1009962760016
Krcedin
Lazarevac
Futog
Sremska Kamenica
CONTESA -STKR GRADJEVINARSTVO
AC SJAJ DJAKOVIC DOO
GRADJEVINSKO TRANSPORTNO I USLUŽNO
PREDUZEĆE ŠUMADIJAPUT D.O.O.
Beograd
HP - ZANAT D.O.O.
Beograd
VAŠ KROV STAM.ZAD.
FLUX-GROUP D.O.O.
SYNTHESIS D.O.O. DRUŠTV ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE
AUTO CENTAR DRAGAN D.O.O.
Ripanj
Obrenovac
Kraljevo
Beograd
Stari Banovci
DUŠANA KARAPANDŽICA 2
KRALJEVO
VATROSLAVA LISINSKOG 21
BEOGRAD
RUZ TRADE D,O.O.
BALKAN - GRADNJA D.O.O. PREDUZEĆE ZA
GRADJEVINARSTVO I INŽENJERING
Novi Sad
Mise dimitrijevica 2/2
1.463,20
0,00019%
Beograd
JURIJA GAGARINA I SPR. 229
1.451,40
0,00018%
FIS KOMERC O.D.
Novi Sad
Petefi sandora 86 novi sad
1.444,32
0,00018%
Grčka 41
1.444,32
0,00018%
STARI BANOVCI MESNA ZAJEDNICA
Stari Banovci
DJENISIJE BRASANAC
Beograd
MURMANSKA 5B/I BEOGRAD
1.416,00
0,00018%
HOBBY SYSTEM
Novi Sad
Novi sad
1.392,11
0,00018%
BILANS-MICON D.O.O.
Novi Sad
Novi sad
1.387,90
0,00018%
AD NOVOGRAP
Novi Sad
Ljubomir nenadovica 3
1.386,32
0,00018%
Zemunska 48
1.361,07
0,00017%
Vlade zivanovica 2a
1.335,08
0,00017%
Pilota milenka pavlovica 20
1.317,21
0,00017%
DUNAV EXPORT-IMPORT D.O.O.
SALAJKA N. SAD
MREZNICA EXPORT
Novi Banovci
Novi Sad
Stari Banovci
62
KB DOM
DUMNIC MARKO
GRADJEVINAC
Beograd
0111990710275
Backi Jarak
DALMATINSKA 19
1.304,56
0,00016%
MISLOCIN, BACEVICKA 83
1.285,75
0,00016%
Zeleznicka 78
1.279,12
0,00016%
EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZ.
Novi Sad
Cirila i metodija 21 novi sad
1.274,40
0,00016%
EURO BEOGRADNJA D O O
HOPEX D.O.O.PREDUZEĆE ZA IZVODjENJE,
ZAVRŠNIH RADOVA I PRUŽANJA USLUGA U
GRADjEVINARSTVU
Barajevo
GUNCATI PROKICA KRAJ 90
BARAJEVO
1.270,86
0,00016%
Beograd
BRAĆE JERKOVIĆ 137A
1.262,60
0,00016%
EURO LINE GRADNJA DOO
Novi Sad
Jevrejska 27
1.239,00
0,00016%
GRADING SS D.O.O.
Beograd
VAREŠKA BB
1.238,90
0,00016%
Svetosavska,lokal br.17 9
USTANIČKA 128B/6
BEOGRAD
1.232,55
0,00016%
1.231,92
0,00016%
1.189,44
0,00015%
1.180,00
0,00015%
PRO LINK
Stara Pazova
BEOOPERATIVA D.O.O. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE
Beograd
MB-INŽENJERING INVEST D.O.O.
PLOČA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE
Novi Beograd
Barajevo
Antifašističke borbe 21 lok.55
BRATSTVA JEDINSTVA 75
BACEVAC
"GK" D.O.O.
MAJTIS GRADjEV. PREDUZ. ZA PROJEKTOV.INŽENJ. I
IZVODj.RADOVA D.O.O.
Beograd
LOZNIČKA 2
1.170,56
0,00015%
Beograd
DRAGE SPASIC 14 BEOGRAD
1.165,46
0,00015%
PRHOVACKA 154
1.156,99
0,00015%
1.156,40
0,00015%
1.152,36
0,00015%
ARKOM D.O.O.
Simanovci
Beograd
Branka radicevica 67 stara
pazova
Branka Ćopića 18/10
BEOGRAD
BULEVAR COMPANY D.O.O.
Novi Sad
Bulevr oslobodjenja 46a
1.148,14
0,00015%
PANAKVA D.O.O.
Novi Sad
Jovana subotica 23
1.113,92
0,00014%
1.100,00
0,00014%
1.019,52
0,00013%
1.001,80
0,00013%
FEROMONT-GRADNJA DOO
INGE D.O.O. PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU I
INŽENJERING
Stara Pazova
INI SKR
GRADJEVINAC-PLUS SZR
Rakovac
JUGOGRADNJA D.O.O.
Beograd
PASICEVA BB RAKOVAC
DR.VELIZARA KOSANOVICA
22
GP UNIGRAD DOO
Novi Sad
Aksentija maksimovica 14
1.001,06
0,00013%
Bore stankovica 8
GP GROUP DISTRIBUTION
ST INZENJERING DOO Â Â Â Â Â
DRVARA-PROMET DOO
ELITAS D.O.O. DRUSTVO ZA
Beograd Makis
Beograd
Zabalj
Beograd
1.000,00
0,00013%
ZANKE STOKIC 2 BEOGRAD
991,20
0,00013%
SVETOG NIKOLE 107
GANDIJEVA 76 NOVI
BEOGRAD
975,90
0,00012%
967,60
0,00012%
BLIC Z-ULJARICE D.O.O.
Vrbas
IVE LOLE RIBARA 23 VRBAS
955,80
0,00012%
PANIC GRADNJA-IN D.O.O.
Indjija
MILETICEVA 3
940,73
0,00012%
DIPLOMATSKA KOLONIJA 16
932,20
0,00012%
Koste Nađa 27
6. LICKE DIVIZIJE 37
BEOGRAD
SLANACKI PUT 5 BEOGRAD
PALILULA
NIKOLE PASICA BR.26
ZRENJANIN
932,20
0,00012%
932,20
0,00012%
921,12
0,00012%
920,40
0,00012%
Kralja Petra 12 BEOGRAD
900,00
0,00011%
GACIC-CO DOO
MAJUR OPŠTA ZADRUGA
TRIJADA TRADE D.O.O. PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE
GEAR - PRODUCT D.O.O.
AGROPROIZVOD DOO
NARODNA BANKA SRBIJE,BEOGRAD
Beograd
Petrovaradin
Beograd
Beograd
Zrenjanin
Beograd
NOVI GRAD D.O.O.
Zemun
UGRINOVACKA 118
888,81
0,00011%
PTP DUBRAVAD.O.O.PRED.ZA T
Bajmok
DOZA DJERDJA 9-15
885,00
0,00011%
MESNA ZAJEDNICA SURDUK
Surduk
BEOGRADSKI KEJ SURDUK
885,00
0,00011%
Ul.tajovskog br. 4 stara pazova
868,48
0,00011%
861,40
0,00011%
849,60
0,00011%
GRUBIN EXPORT-IMPORT
AD DIMNIČOAR
KONSGRADNJA D.O.O.
Stara Pazova
Zrenjnain
Beograd
LUGOVAČKA 10 BEOGRAD
63
MAGNAT D.O.O.
Novi Sad
Cirpanova 40/l-1
849,60
0,00011%
PTC-TRGOVINA D.O.O. ZA
Srbobran
847,32
0,00011%
842,52
0,00011%
EUROMIN D.O.O.
Vranje
TRG REPUBLIKE 1
STEFANA PRVOVENCANOG
196 VRANJE
[email protected]
Indjija
Save kovacevica bb
836,48
0,00011%
506 14 ZRENJANIN
802,40
0,00010%
LIVADSKA 2C
NOVA ZELENA PIJACA B.B.
LOZNICA
800,00
0,00010%
737,09
0,00009%
TRNSKA 3A
726,88
0,00009%
DUNAVSKA 45 INDJIJA
KRALJA PETRA PRVOG 7
BESKA
722,16
0,00009%
722,16
0,00009%
BUKOVAČKI PUT 48
708,00
0,00009%
SABAC
708,00
0,00009%
sigurnost doo
MARS DOO
IZGRADNJA MG PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU,
PROMET I USLUGE D.O.O.
ZENIT-KOP S.Z.R.
Zrenjanin
Petrovaradin
Loznica
Beograd
SELEKT-GAS DOO
Indjija
ZEMLJORADNICKA ZADRUGA BESKA
Beska
POP-GOR DOO PETROVARADIN
AKS EXSPRES KURIR DOO
Petrovaradin
Sabac
ZOP INZENJERING D.O.O.
Beograd
KARADJORDJEVA 61
708,00
0,00009%
JP ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA
Novi Sad
Stevana branovackog 3
RELJKOVICEVA 20
PETROVARADIN
NOVI SAD, IVA ANDRICA
BR.5
688,00
0,00009%
684,40
0,00009%
681,00
0,00009%
679,75
0,00009%
KRALJA PETRA I bb
PUKOV.MILENK A
BATAJNICA
662,33
0,00008%
660,97
0,00008%
RADNICKA 3 BEOGRAD
PERE SEGEDINCA 1 2 NOVI
BEOGRAD
660,80
0,00008%
660,80
0,00008%
649,00
0,00008%
623,24
0,00008%
619,60
0,00008%
602,91
0,00008%
601,80
0,00008%
ALFA-GRAF PETROVARADIN
RUBEŽIC MILOVAN
STOTEX D.O.O.
LETAČ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU INDJIJA
3-M.TRIVIC MIRKO DOO
Petrovaradin
3105971800051
Stari Banovci
Indjija
Batajnica
VRENJE A.D.
Beograd
VASCOM ZTR V. VASOVIC
Beograd
EXPRESS MAIL DOO
DU INTEGRAL D.O.O. PREDUZEĆE ZA PROMET,
PROIZVODNJU I TRGOVINU
Beograd
Smederevo
JAVORNIK
Subotica
LEGO 7S DOO
Zrenjanin
Zdravka jekica 125 stari
banovci
KAJMAKCALANSKA 8
SMEDEREVO
MONTEX D.O.O.
Temerin
Proleterskih brigada 123
PRVOMAJSKA BB
ZRENJANIN
NOVOSADSKA 347/12
TEMERIN
DELFIN
Veternik
Paule Šosberger 27
598,72
0,00008%
Novi Sad
Tekeljina 72 novi sad
590,00
0,00007%
VUKA KARADZICA 42 RUMA
NOVI SAD, NARODNOG
FRONTA 49
590,00
0,00007%
586,98
0,00007%
Beograd
SLANA C BEOGRAD
575,01
0,00007%
2011963773411
STARI SLANKAMEN,
GRKOVA BB
563,09
0,00007%
DUŠANA DANILOVICA 5
547,20
0,00007%
VOJVODJANSKA 385
528,64
0,00007%
UČITELJSKA 3
501,50
0,00006%
BRAZDA GROUP D.O.O.
KATAGO CONSTRUCTION D.O.O.
LUBEN SAŠA
R.R.LUKAS D.O.O.
CURIC SLOBODAN
GRAĐEVINAR D.O.O GRADJEVINSKO PREDUZECE
GRAȐEVINAR RD
Ruma
1410966800078
Ub
Beograd
TRIO-GRADNJA D.O.O. GRADJEVINSKO PREDUZEĆE
TRIZ.KOOP D.O.O. USLUŽNO-PROIZVODNO
TRGOVINSKO PREDUZEĆE
Beograd
BIRCANINOVA 48 BEOGRAD
499,14
0,00006%
TEHNOMAG-TERM D.O.O.
Novi Sad
Trg ferenca fehera 7
495,60
0,00006%
8 MARTA 5
495,60
0,00006%
BRDJANSKA 134/A
472,00
0,00006%
VUKA KARADŽIĆA 82
BOCKA PALKOVLJEVICA 6
BEOGRAD
461,50
0,00006%
460,20
0,00006%
BOR-ING kd
MG KAČAREVIĆ
GLOBSTAR PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
PROMET I USLUGE DOO
GRANIT INVEST PREDUZEĆE ZA GRADjEVINSKE
RADOVE I USLUGE D.O.O.
Loznica
Kula
Ripanj
Obrenovac
Beograd
64
GOLUB SATR DJURDJEVO
Djurdjevo
PETRA DRAPSINA 8
456,80
0,00006%
HP - INZENJERING d.o.o.
Novi Sad
Temerinska 119 novi sad
442,50
0,00006%
NEIMAR D.O.O.PREDUZ.ZA PROJ.
Krusevac
Kosovska 21 KRUSEVAC
442,50
0,00006%
SZ A GRADNJA
Novi Sad
Polgar andrasa 42a
425,84
0,00005%
HP - NAC LABARATOR ZA ISPIT SEMENA
Novi Sad
Novi sad
424,80
0,00005%
T.M.M. D.O.O.
Novi Sad
424,80
0,00005%
SELMONT DOO
Beograd
Hajduk veljkova 11a
LJUBOMIRA IVKOVICA SUCE
10/15
413,00
0,00005%
FUNDAMENT-MB D.O.O.
VADEX D.O.O. PREDUZEĆE ZA GRADjEVINARSTVO I
TRGOVINU
Beograd
TRESNJEVKA 4
413,00
0,00005%
Beograd
Cvijiceva 28/2 BEOGRAD
377,60
0,00005%
SIGNAL OPTIKA DOO
Beograd
368,16
0,00005%
RADNIK A.D.
Beograd
PAUNOVA 45 BEOGRAD
CARLI CAPLJINA 24
BEOGRAD
365,80
0,00005%
DRINA-COOP D.O.O.
Novi Sad
Hadziruvimova 4
361,02
0,00005%
NOVOTEHNA DOO
Novi Sad
Rumenacki put 90
354,96
0,00004%
CRNA TRAVA GRADNJA doo
GRAMIS PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I
PROJEKTOVANJE D.O.O.
Beograd
Nikole Grujovića 4
BETE VUKANOVIC 5
BEOGRAD
354,00
0,00004%
354,00
0,00004%
BEOGRADSKI PUT BB ECKA
328,55
0,00004%
Beograd
DJELE CO DOO
GRADjEVINSKO PREDUZEĆE HIDROTEHNIKA HIDROENERGETIKA A.D.
Beograd
BRAĆE KRSMANOVIĆA 13
326,15
0,00004%
D.O.O. LUPUS PLUS
Novi Sad
Koste šokice 1/l8
324,80
0,00004%
VAGAR-ZAS D.O.O.
Novi Sad
Stefana decanskog 26
324,40
0,00004%
VENTURA S.Z.R. J.DEMKOVIC
Novi Sad
320,96
0,00004%
SALDING D.O.O.
Beograd
Narodnog fronta 46
LJUBIŠE MIODRAGOVICA 9a
BEOGRAD
306,80
0,00004%
M TITA 77 PIVNICE
Bulevar zorana djindjica lokal 3
87
306,80
0,00004%
301,44
0,00004%
DECKA 81
300,96
0,00004%
Beograd
Admirala Vukovića 43
292,45
0,00004%
Lazarevo
IVE LOLE RIBARA 86
275,20
0,00003%
253,70
0,00003%
244,44
0,00003%
AGRONOM DESPOTOVO-PIVNICEOZZ
ROOFS D.O.O.
EUROFORM TECH D.O.O.
CALOR D.O.O.
MB KOMERC
Ecka
Pivnice
Novi Beograd
Simanovci
JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE. BEOCIN
FENIKS PROIZVODNO GRADjEVINSKA, USLUŽNO
ZANATSKA ZADRUGA
Beograd
DESANKE MAKSIMOVIC 52
TOŠE JOVANOVICA 9/1
SPRAT II BEOGRAD
SZ ZIDARSKA RADNJA RAKIC
Novi Sad
Vrsacka 29
236,00
0,00003%
ZELENOVIĆ MONT GRADNJA DOO
Beograd
LJUBIŠE MIODRAGOVIĆA 13
235,20
0,00003%
224,20
0,00003%
211,22
0,00003%
206,51
0,00003%
203,23
0,00003%
200,60
0,00003%
MASOVIC DRAGAN
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
SLAP-INO D.O.O.
Beocin
LUKA 1179 D.O.O.
Beograd
MABEK D.O.O.
Beograd
GORIĆ 437
BRATSTVA I JEDINSTVA 9
BACEVAC
KOSTE DRAGICEVICA 22
BEOGRAD
VIDIKOVAČKI VENAC 104D/65
I SPRAT
JUGO MONT D.O.O.
Novi Sad
Milovana glisica 4 novi sad
188,80
0,00002%
JADRAN AD
EXPORT-IMPORT I USLUGE Q & Q UNITED
D.O.O.PRED ZA GRADJEVINARSTVO
Beograd
KORNATSKA 2
179,95
0,00002%
Krnjaca
Pancevacki put 35 KRNJACA
179,37
0,00002%
AREA SAN D.O.O.
GRADITELJ - MIONICA D.O.O. GRADjEVINSKOZANATSKO PREDUZEĆE
Beograd
MIHAILA TODOROVIĆA 14B
177,00
0,00002%
VOJVODE MISICA 97
177,00
0,00002%
Petrovaradin
PRERADOVICEVA 156
177,00
0,00002%
Novi Beograd
Surcinski put 1-z beograd
169,92
0,00002%
NEIMAR NB S.T.Z.R. NENAD BOŠKOVIĆ
OMORIKA F DOO
TRACO INVEST DOO
Valjevo
Bavcevac
Mionica
65
EPS SNABDEVANJE Ruma
Beograd
Carice milice 2
168,72
0,00002%
NIKOLA MALBAŠA
ARMING D.O.O.PREDUZEĆE ZA
GRADjEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE
Beograd
165,20
0,00002%
Beograd
TODORA DUKINA 54
SAVSKA BB BEOGRAD ŽELEZNIK
165,20
0,00002%
FERO-MEDIKA D.O.O.
Veternik
TOMIJA JOSEFA LAPIDA 5
141,60
0,00002%
2504962773414
MESARCI, MESARCI
140,76
0,00002%
Arilje
SVETOG AHILIJA 62
123,90
0,00002%
ISIDORE SEKULIC 54 KAC
123,90
0,00002%
Sevojno
PRVOMAJSKA BB SEVOJNO
120,08
0,00002%
Novi Sad
Lukijana musickog 38 novi sad
118,00
0,00001%
POPUČKE bb
RVACANSKA 29
OBRENOVAC
107,24
0,00001%
106,20
0,00001%
84,00
0,00001%
76,85
0,00001%
55,20
0,00001%
23,60
0,00000%
0,01
0,00000%
790.697.680,27
100,00000%
PETROVIC ZORAN
BORDINI DOO
INGRAD SZR
JEDINSTVO A.D. MONTAŽNO PROIZVODNO
PREDUZEĆE
Kac
TVRDJAVA NOVA D.O.O.
AUTOTRANSPORT D.O.O.
Valjevo
MILKOS S.Z.G.R.
Obrenovac
ELTEC-export import
Beograd
PODRINJE VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE A.D.
Sabac
BOMEX INŽENJERING D.O.O.
Beograd
KOP GRADNJA D.O.O.
Plocica
AUTO CACAK D.O.O.
Cacak
RADNIČKA 53
JANKA VESELINOVICA 29
ŠABAC
MAJORA ZORANA
RADOSAVLJEVICA 321
KRALJA PETRA II 78
PLOCICA
BEOGRADSKI KEJ
KONJEVICI CACAK
Ukupno
Izvor: Društvo
Klasa E
Neobezbeđeni poverioci koji se namiruju u skladu sa čl. 74a-76. Zakona o poreskom
postupku i poreskoj administraciji.
Poverioca klase E čini Ministarstvo finansija RS Poreska uprava, Filiala Novi Sad 1 u iznosu
od 738,025,331.13 RSD, što predstavlja 82,34% od ukupnog iznosa potraživanja ove klase,
od čega se 621,690,155.60 RSD odnosi na glavnicu, a 116,335,175.48 RSD na obaveze po
osnovu kamate.
U klasi E uključene su svi neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih uključujući i I isplatni red iz klase B kao I ukupan iznos obaveza prema javnim
prihodama.
Naziv računa
Broj računa
Osnovni dug
Kamata
Ukupni dug
UČEŠĆE U
KLASI
Porez na zarade
711111
39,571,606.15
14,869,914.93
54,441,521.08
7.38%
Porez na druge prihode
711191
23,939.37
2,810.02
26,749.39
0.00%
Porez na dobit pravnih lica
711211
699,612.37
1,996,830.07
2,696,442.44
0.37%
Porez na dodatnu vrednost
Porez na dodatnu vrednost pri
uvozu
714112
114,474,957.63
28,933,883.38
143,408,841.01
19.43%
714112
65,093,337.44
65,093,337.44
8.82%
OBAVEZE ZA AKCIZE
Doprinos za PIO zaposljenih na
teret zaposljenih
840-955845-10
128,727,772.61
128,727,772.61
17.44%
721111
47,721,739.60
63,464,503.91
8.60%
15,742,764.31
66
Doprinos za zdravstveno
osiguranje zaposljenih na teret
zaposljenih
Doprinos za osiguranje za slucaj
nezaposljenosti na teret
zaposljenih
Doprinos za PIO zaposljenih na
teret poslodavca
Dodatni doprinos za penzijsko i
invalidsko osiguranje zaposlenih
na isplaćena lična primanja i
druge prihode zaposlenih, kojima
se staž osiguranja računa sa
uvećanim trajanjem koji plaća
poslodavac
Doprinos za zdravstveno
osiguranje zaposljenih na teret
poslodavca
Doprinos za osiguranje za slucaj
nezaposljenosti na teret
poslodavca
Doprinos za zdrav. Osiguranje
korisnika novcanih naknada
Obaveze Za Porez Na Imovinu
Savski Venac
Obaveza Za Porez Na Imovinu
Sremska Mitrovica
Porez Na Imovinu Pozarevac
Porez Na Imovinu Smederevo
Porez Na Imovinu Stara Pazova
Obaveza Za Porez.Na Imovinu
Zrenjanin
Obaveza Za Porez Na Imovinu
Novi Sad
Naknada Za Lokalnu Komunalnu
Taksu-Isticanje Firme
Nakn Za Korisc Obale -Savski
Venac
Naknada Za Koriscenje Obale –
Palilula
Komunalna Taksa Za Korisc Plov
Postroj.-Cukarica
Naknada Za Koriscenje Obale –
Cukarica
Naknada Za Odvodnjavanje
Srbija Vode Nis
Naknada Za Koriscenje
Gradjevinskog Zemljista Savski
Venac
Naknada Za Koriscenje
Gradjevinskog Zemljista- Hp
Naknada Za Koriscenje Gradjev
Zemljista Zrenjanin
Naknada Za Kor.Gradj.ZemljistaPalilula
Obaveza Za Izvadjeni Sljunak I
Pesak Ministars.-Republika
721121
26,544,272.54
8,788,383.34
35,332,655.88
4.79%
721131
3,345,588.85
1,114,953.00
4,460,541.85
0.60%
721212
45,448,982.28
15,380,018.72
60,829,001.00
8.24%
721215
6,846,567.70
2,485,743.31
9,332,311.01
1.26%
721222
26,467,180.71
8,905,174.48
35,372,355.19
4.79%
721225
3,384,294.94
1,130,034.41
4,514,329.35
0.61%
781315
1.03
0.12
1.15
0.00%
840-713122843-64
2,690,830.35
594,621.87
3,285,452.22
0.45%
840-711147843-13
26,983.55
26,983.55
0.00%
840-713122843-64
99,516.29
34,466.34
133,982.63
0.02%
840-711147843-13
34,396.83
11,465.19
45,862.02
0.01%
840-713122843-64
175,035.93
46,486.75
221,522.68
0.03%
840-711147843-13
542,109.01
214,794.24
756,903.25
0.10%
840-711147843-13
16,377.04
6,403.13
22,780.17
0.00%
840-713122843-64
244,828.59
76,601.59
321,430.18
0.04%
840-713122843-64
1,523,134.59
471,549.46
1,994,684.05
0.27%
840-716111843-35
557.87
367.67
925.54
0.00%
840-716111843-35
113,160.12
35,322.24
148,482.36
0.02%
840-716111843-35
175,145.26
46,495.26
221,640.52
0.03%
840-716111843-35
115,627.40
70,648.01
186,275.41
0.03%
840-716111843-35
91,186.94
15,950.34
107,137.28
0.01%
840-714574843-43
977,772.06
1,858,015.35
2,835,787.41
0.38%
840-741541843-50
2,741,287.38
3,900,550.94
6,641,838.32
0.90%
840-714574843-43
36,646.63
59,931.86
96,578.49
0.01%
840-741541843-50
198,192.69
1,555,947.31
1,754,140.00
0.24%
840-741566843-31
224,202.46
224,202.46
0.03%
1,328,741.73
0.18%
1,846,731.83
0.25%
840-741534843-98
1,051,910.70
276,831.03
840-741534843-98
1,846,731.83
840-711147843-13
34,674.72
10,871.77
45,546.49
0.01%
840-741534843-98
1,249,516.02
371,995.20
1,621,511.22
0.22%
840-741562843-03
11,738,640.87
2,306,543.75
14,045,184.62
1.90%
67
Pokrainski Sek.Za Poljopr.Vodopr
iv.-Bagerovanje-Pokrajina
13,976,185.09
1.89%
1,408.43
1,408.43
0.00%
840-741562843-03
28,296,184.28
28,296,184.28
3.83%
840-714562843-56
3,177,178.20
705,816.35
3,882,994.55
0.53%
840-714562843-56
220,681.25
82,921.13
303,602.38
0.04%
Naknada Za Sume 0.025%
840-741526843-42
660,027.06
660,027.06
0.09%
Naknada Za Ispuštenu VoduRepublika-Ogranak Bbp
840-741562843-10
12,301.30
12,301.30
0.00%
Nakn Za Korišć.Vodnog Zemlišta
-Jvp Vode Vojvodine-Pokrajina
840-741562843-03
11,710,619.91
11,710,619.91
1.59%
Nakn Za Korišć.Vodnog Zemlišta
-Srbijavode-Republika
840-741562843-03
33,022,771.09
33,022,771.09
4.47%
Naknada Za Korišć.Frekvancija
Za Radio Stanicu
840-963627-41
544,549.30
544,549.30
0.07%
Naknada Za Koriš.Vod.DobraRepublika-Ogranak Bbp
Naknada Za Koriscenje Vodnog
Zemljista -Pozajmiste Beograd
Vode
Naknada Za Zastitu I
Unapredjenje Zivotne Sredine
840-741562843-03
9,746,116.43
840-741562843-03
UKUPNO
621,690,155.60
4,230,068.66
116,335,175.53
738,025,331.13
100.00%
Klasa F
U F klasi poverilaca nalaze se potraživanja poverilaca Društva koji predstavljaju, u smislu čl.
165. Zakona, povezana lica sa Društvom, a koja prelaze iznos od 30% potraživanja klase F,
te su stoga izdvojeni u posebnu klasu koja ne glasa.
R.B.
POVERILAC
IZNOS
1
Dunav Grupa D.O.O
718 651 601,08
2
NAPREDAK APATIN
302 661 617,40
UKUPNO
1 021 313 218,48
UČEŠĆE
70,37%
29,63%
100.00%
Izvor: Društvo
5.2. Uslovni poverioci
U skladu sa odredbama Člana 53. i 87. Zakona, potraživanja vezana za odložni uslov, koji
nije nastupio do dana izrade plana imaju tretman uslovnih potraživanja.
Uslovna potraživanja Društva odnose se na:

solidarna jemstva trećih lica iz privrede u korist Društva koji u slučaju namirenja
poverioca na imovini jemstva stiču regresno pravo u odnosu na Društvo. Odložni
uslov se odnosi na aktiviranje-namirenje poverioca na imovini jemca.

potraživanja poverilaca za koje je izdato sredstvo obezbeđenja-bankarska
garancija od strane Razvojne banke Vojvodine. Odložni uslov se odnosi na
protestovanje i naplatu garancije od strane poverioca, čime banka stiče regresno
pravo u odnosu na Društva u iznosu protestovane garancije.

data solidarna jemstva Društva u korist trećih lica, čime Društvo u slučaju
namirenja poverioca na imovini Društva, stiče regresno pravo u odnosu na gl.
Društva.
68
NAPOMENA: Uslovni poverioci ne glasaju o planu i ne pripadaju poveriocima bilo koje
klase. Uslovno potraživanja za koje nastupi uslov, biće namireno na isti način pod istim
uslovima kao potraživanje drugih poverilaca klase kojoj bi pripalo realizovano uslovno
potraživanje u skladu sa ovim planom (obezbeđeni uslovni u skladu sa načinom namirenja
za klasu A, a neobezbeđeni uslovni u skladu sa načinom namirenja klase D).
Solidarna jemstva trećih lica iz privrede u korist Društva
RB
POVERILAC
JEMAC
BROJ UGOVORA
OSNOVNI DUG
UKUPAN
DUG
ROČNOST
RSD
1
Razvojna banka Vojvodine
Vojvodinaput a.d.
Zrenjanin, Hidrograđevinar
a.d. Sremska Mitrovica
335000000031038000
200.000.000 RSD 18.09.2011. 232.791.277
2
AIK banka a.d. Niš
Vojvodinaput a.d.
Zrenjanin, Borovicatransport d.o.o. Ruma
105080452042811981
158.000.000 RSD 28.12.2012.
3
AIK banka a.d. Niš
Vojvodinaput a.d. Zrenjanin
105080458002259666
4
Societe generale Srbija
Dunav grupa d.o.o.
Beograd, Vojvodinaput a.d.
Zrenjanin, Borovicatransport d.o.o. Ruma,
Borovica transport-put
d.o.o. Ruma
OD 347940
5
VB Leasing
Napredak a.d Apatin
6
VB Leasing
7
69.392.980
2,5 mil. eur 05.05.2012. 130.036.514
20.000.000 RSD 30.06.2012.
26.303.437
11449/10
9.228,96 eur 15.05.2013.
787
Napredak a.d Apatin
11451/10
9.288,96 eur 15.05.2013.
1.689
VB Leasing
Napredak a.d Apatin
11452/10
9288,96 eur 15.05.2013.
8
VB Leasing
Napredak a.d Apatin
11453/10
9.657,12 eur 15.05.2013.
9
VB Leasing
Napredak a.d Apatin
11560/PP2/10
7.991,87 eur 15.05.2013.
10
VB Leasing
Napredak a.d Apatin
11561
11
VB Leasing
Napredak a.d Apatin
11559
40.516
12
VB Leasing
Napredak a.d Apatin
11558
36.789
13
VB Leasing
Napredak a.d Apatin
11557
14
Luka Beograd a.d.
Napredak a.d Apatin
TOTAL
5195
787
104
41.209
29.772
28.959
ugovor o
zakupumesečno
zaduženje
1.393.069,18
16.06.2013.
RSD
458.704.820
Izvor: Društvo
Napomena: U tabeli pod rednim brojem 14, Luka Beograd a.d, broj ugovora 5195, dat je
ugovorom definisan iznos. Društvo je u međuvremenu izvršilo isplate po ovom osnovu, a
ostatak duga je 320,368.63 RSD.
69
Data solidarna jemstva Društva u korist trećih lica
RB
POVERILAC
BROJ UGOVORA
GLAVNI
DUŽNIK
ROČNOST
Vojvodinaput
a.d. Zrenjanin
UKUPAN DUG
DOSPEO DUG
RSD
RSD
31.05.2013.
27.371.783
14.930.063
31.05.2013.
20.769.523
4.102.856
1
Banka Intesa
13050775/2
2
Banka Intesa
13050759/2
3
Banka Intesa
13050767/2
31.05.2013.
63.437.547
34.602.298
4
Banka Intesa
03090124/2
15.03.2013.
8.727.273
5.727.272
5
Banka Intesa
03090175/2
15.03.2012.
149.000.000
74.499.999
6
Volksbanka
285-49328-18
31.05.2013.
29.137.202
0
7
AIK banka
10580452019975950/1
13.08.2011.
13.962.822
13.962.822
8
UJ 01/10-b
28.03.2012.
120.674.651
120.674.651
UJ 01/10-b
19.07.2012.
617.628
617.627
10
Societe
generale
Societe
generale
RBV
240/2011
22.03.2013
85.637.176,67
85.637.176,67
11
RBV
241/2011
22.03.2013
25.475,45
25.475,45
12
398/10
31.12.2012.
21.659.683
21.659.683
13
Zorka-AlasKamen
EBRD
25.01.2009.25.01.2
016.
2.356.592.000
964.060.364
14
Erste banka
9
Ug. Kredit 38370/1512-206
Dunav
grupa
d.o.o. Beograd
Hidrogradjivinar
57.000.000
TOTAL
2,868,950,112.00
1,254,837,635.00
Izvor: Društvo
Napomena:
Društva.
Poverilac pod r.b. 12. EBRD ima uspostavljeno založno pravo na imovini
NAPOMENE:
-Rešenjem o izvršenju 5443 Privrednog suda NS doneto je rešenje o izvršenju na imovini
Društva u korist RBV, osim za obaveze Društva kao glavnog dužnika po kreditu
3350000003103894 u iznosu od 287,8 MRSD i po obavezama Društva po osnovu ugovora o
jemstvu br. 240 za obaveze po izdatoj garancije RBV za Vojvodinaput a.d. Zrenjanin i to u
iznosu po navedenom rešenju od 85.637.176 MRSD.
Društvo nema uslovne poverioce u smislu pristupanja dugu za koje je izdato sredstvo
obezbeđenja (bankarske garancije) od strane trećih lica u korist društva.
5.3. Namirenje poverioca po klasama
Klasa A
Početno stanje obaveze prema poveriocima predstavljaju obaveze na dan preseka izražen u
dinarima, konvertovan u EUR po srednjem kursu NBS na dan preseka.
Plan otplate za ovu klasu predviđa otplatni period na 8 godina, sa grace periodom od 1
godine uz uslov da će sve dospele kamate do dana usvajanja Plana će biti otpisne. U 2014.
godini Društvo će izvršiti prodaju dela imovine, odnosno kompleksa objekata u Novom
Sadu, nepokretnosti i dela opreme, a prema specifikacijama u vrednosti od 3,34 miliona
evra. Sredstva od prodaji imovine su namenjana pervenstveno manirenju duga prema
70
hipotekarnom poveriocu AIK banci, s tim što razlika će biti nemenina za otplatu obaveza
Društva po osnovu javnih prihoda.
Kamatna stopa: na nivou EURIBOR 3 m + 3%.
Klasa B
Društvo se obavezuje da će od dana stupanja na snagu ovog Plana izvršavati redovnu
uplatu poreza i doprinosa za zarade zaposlenih najkasnije do kraja svakog kalendarskog
meseca za zarade iz prethodnog meseca.
Za zaposlene je predviđena isplata minimalca u narednih godinu dana (od presečnog
datuma UPPR-a tj. 31.12.2013. godine). Plan otplate za ovu klasu predviđa otplatni period
na 5 godina, sa grace periodom od 1 godine.
Uslove namirenja potraživanja:
- rok otplate u jednakim ratama u period od 60 meseci (do 5 godina) sa uključenih 12 meseci
grejs perioda (48 mesečnih rata jer je predviđen grejs period od 12 meseci),
- dug će biti reprogramiran kroz 48 jednakih mesečnih rata koji će uslediti nakon grejs
perioda, gde je mesečna rata ukupan dug (osnovni dug i dospela kamata na dan otvaranja
stečajnog postupka)podeljen na 48 jednake mesečne rate,
- u grejs periodu od 12 meseci se obračunava kamata u skladu sa čl. 75 i 76 Zakona o
poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl. glasnik RS, br80/2002 …47/2013),
- na dug (mesečnu ratu) se obračunava kamata u skladu sa čl. 75 i 76 Zakona o poreskom
postupku i poreskoj administraciji (Sl. glasnik RS, br 80/2002 …47/2013) od dana preseka
stanja poreskih obaveza (od dana otvaranja stečajnog postupka) pa do dana dospeća
isplate svake rate javnog prihoda,
- svi obračuni biće usklađeni sa uslovima obračuna (kamate) propisani odredbama Zakona o
poreskom postupku i poreskoj administraciji koji važe na dan plaćanja,
- mesečne rate dospevaju zadnjeg dana u mesecu, počev od 30-og dana od dana početka
pravosnažnosti Plana.
Klasa C
Uslove namirenja potraživanja:
- rok otplate u jednakim ratama u period od 60 meseci (do 5 godina) sa uključenih 12 meseci
grejs perioda (48 mesečnih rata jer je predviđen grejs period od 12 meseci),
- dug će biti reprogramiran kroz 48 jednakih mesečnih rata koji će uslediti nakon grejs
perioda, gde je mesečna rata ukupan dug (osnovni dug i dospela kamata na dan otvaranja
stečajnog postupka)podeljen na 48 jednake mesečne rate,
- u grejs periodu od 12 meseci se obračunava kamata u skladu sa čl. 75 i 76 Zakona o
poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl. glasnik RS, br80/2002 …47/2013),
- na dug (mesečnu ratu) se obračunava kamata u skladu sa čl. 75 i 76 Zakona o poreskom
postupku i poreskoj administraciji (Sl. glasnik RS, br 80/2002 …47/2013) od dana preseka
71
stanja poreskih obaveza (od dana otvaranja stečajnog postupka) pa do dana dospeća
isplate svake rate javnog prihoda,
- svi obračuni biće usklađeni sa uslovima obračuna (kamate) propisani odredbama Zakona o
poreskom postupku i poreskoj administraciji koji važe na dan plaćanja,
- mesečne rate dospevaju zadnjeg dana u mesecu, počev od 30-og dana od dana početka
pravosnažnosti Plana.
Klasa D
Polazeći od ekonomske logike, kao i same intencije Zakona o tome da postoji mogućnost
ozdravljenja Društva i njegovog daljeg poslovanja, kao i od toga da Društvo predstavlja
kompleksan sistem sa velikim brojem zaposlenih koji zavise od Društva i njegovog
poslovanja, te da ima veliki broj raznovrsnih dobavljača, čije snabdevanje bi se dovelo u
pitanje bilo kakvim daljim reprogramom ili odlaganjem plaćanja, što bi takođe dovelo do
prestanka proizvodnje i nemogućnosti daljeg poslovanja, čvrsto verujemo da je u ovoj klasi
moguće zadržati postojeće uslove koje svaki pojedinačni poverilac ima prema Društvu, na
bazi validne dokumentacije kojom se dokazuju uslovi poslovanja sa Društvom.
Ukupan iznos zatezne kamate na ukupna potraživanja iz ove klase će biti otpisana u
potpunosti. Nakon otpisa osnovnog duga i kamata Društvo će pristupiti sledećem planu
otplate:
Otplatu potraživanja ove klase Društvo počinje po isteku grejs perioda od godinu dana od
dana usvajanja Plana.
a) Sva potraživanja manja od 1.000.000,00 RSD će biti isplaćena po sledećem planu
otplate:
1.
U prvih 6 meseci nakon isteka grejs perioda, Društvo će isplatiti 20.000,00 RSD po
poveriocu, a najviše do iznosa potraživanja ako je ono niže od 20.000,00 RSD.
2.
U drugih 6 meseci nakon isteka grejs perioda, Društvo će isplatiti 30.000,00 RSD po
poveriocu, a najviše do iznosa preostalog potraživanja.
Isplata poverilaca u ovom periodu nije značajno uvećana u odnosu na period od prvih šest
meseci jer u ovom periodu (od decembra do marta) postoji trend smanjenog obima
poslovnih aktivnosti (tzv. mrtva sezona) što je jedna od specifičnosti ove industrije.
3.
U trećih 6 meseci nakon isteka grejs perioda, Društvo će isplatiti 100.000,00 RSD po
poveriocu, a najviše do iznosa preostalog potraživanja.
4.
U četvrtih 6 meseci isteka grejs perioda, Društvo će isplatiti 350.000,00 RSD po
poveriocu, a najviše do preostalog potraživanja.
Preostali deo potraživanja svakog poverioca i iznose preko 1.000.000,00 RSD, nakon isplate
iz tačke 4, biće isplaćen u 6 (šest) jednakih šestomesečnih rata, koje će se isplaćivati do
isteka 8. godine od usvajanja Plana.
72
Isplata poverilaca iz Klase D vršiće se u zavisnosti od prioriteta poslovanja, odnosno prvo će
se isplaćivati poverioci koji su neophodni za, prvo pokretanje, a onda i obavljanje samog
toka proizvodnje odnosno vršenja usluga.
Potraživanje poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama Plana o namirenju poverilaca, biće
namireno na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca njegove klase
Usvajanjem Plana sva prava i obaveze poverilaca iz Plana definišu se isključivo u skladu sa
njegovim odredbama, uključujući i situaciju u kojoj Plan nije u potpunosti izvršen, odnosno u
kojoj se izvršenje Plana obustavlja.
Klasa E
Uslove namirenja potraživanja:
- rok otplate u jednakim ratama u period od 60 meseci (do 5 godina) sa uključenih 12 meseci
grejs perioda (48 mesečnih rata jer je predviđen grejs period od 12 meseci),
- dug će biti reprogramiran kroz 48 jednakih mesečnih rata koji će uslediti nakon grejs
perioda, gde je mesečna rata ukupan dug (osnovni dug i dospela kamata na dan otvaranja
stečajnog postupka)podeljen na 48 jednake mesečne rate,
- u grejs periodu od 12 meseci se obračunava kamata u skladu sa čl. 75 i 76 Zakona o
poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl. glasnik RS, br80/2002 …47/2013),
- na dug (mesečnu ratu) se obračunava kamata u skladu sa čl. 75 i 76 Zakona o poreskom
postupku i poreskoj administraciji (Sl. glasnik RS, br 80/2002 …47/2013) od dana preseka
stanja poreskih obaveza (od dana otvaranja stečajnog postupka) pa do dana dospeća
isplate svake rate javnog prihoda,
- svi obračuni biće usklađeni sa uslovima obračuna (kamate) propisani odredbama Zakona o
poreskom postupku i poreskoj administraciji koji važe na dan plaćanja,
- mesečne rate dospevaju zadnjeg dana u mesecu, počev od 30-og dana od dana početka
pravosnažnosti Plana.
Klasa F
Plan otplate za ovu klasu predviđa otplatni period na 8 godina, sa grejs periodom od 2
godine.
5.4. Osporena potraživanja i pobijanje pravnih radnji koja nisu valjana
Društvo će osporiti i pristupiti pobijanju svih potraživanja koja su neosnovana, zastarela i
nepostojeća iz bilo kog drugog razloga ne ograničavajući se na dalje navedena.
Društvo u skladu sa listom preliminarnih potraživanja inicijalno osporava sledeća
potraživanja tj. založno pravo za:
- potraživanje i sva time prateća prava po osnovu izdate bankarske garancije AIK Banke po
osnovu Ugovora o izdavanju bankarske garancije za Borovicu-Transport d.o.o. u korist JP
Zavod za izgradnju NS br. 080-95-1990-9 u iznosu od 345.976.000,00 RSD i založnog prava
po ovom osnovu na pokretnoj i nepokretnoj imovini glavnog Društva Borovice-Transport
d.o.o. i jemaca/založnih Društva
73
- potraživanje i sva time prateća prava po osnovu izdate bankarske garancije AIK Banke po
osnovu Ugovora o izdavanju bankarske garancije u korist JP Zavod za izgradnju NS br. 08095-1991-7 u iznosu od 261.252.000,00 RSD i založnog prava po ovom osnovu na pokretnoj i
nepokretnoj imovini glavnog Društva Borovice-Transport d.o.o. i jemaca/založnih Društva
Obrazloženje: Navedene bankarske garancije su istekle i nisu protestovane niti naplaćene
od strane korisnika, čime je potraživanje banke po ovom prestalo da postoji.
AIK banka je po oba osnova uspostavila založno pravo na imovini Društva i to nepokretnosti
u Novom Sadu LN19932, zgrada na parceli 4153, br. zgrade 2, Beogradski kej 51 kao i
ručnu zalogu na imovini Društva.
Takođe, Društvo osporava sledeće rešenje o izvršenju:
Potraživanje po osnovu izdate protestovane i neplaćene bankarske garancije od strane
Razvojne banke Vojvodine za korisnika iste i to OMV Srbija, br. 240/2011 u iznosu garancije
od 60 MRSD, kao i uspostavljeno rešenje o izvršenju po ovom osnovu na pokretnim
stvarima Društva po osnovu rešenja PS NS IV 5443/2012.
Takođe Društvo osporava poverioce iz sporova koje su navedeni u sl. tabeli:
Tabela 5.4. – Osporeni poverioci
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pun naziv i adresa poverioca
NIS a.d. Novi Sad
Getl Olgica, Zrenjanin
Geler Marta, Novi Sad
Krstić Aleksandar i dr.
International point d.o.o. Beograd
Srećković Dragan, Beograd
Marković Gradimir, Beograd
Pejčić Branko, Beograd
Milić Milosava, Surčin
TOTAL
Vrednost spora
4.578.741,71
200.000,00
414.545,79
2.573.076,00
776.949,00
960.173,00
195.043,26
243.658,00
350.000,00
10.292.186,76
Izvor: Društvo
Osporeno potraživanje svakog poverioca koje se dokaže kao osnovano na osnovu odluke
suda ili drugog organa, biće namireno na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja
drugih poverilaca njegove klase. Društvo zadržava pravo da može i po usvajanju plana
pokrenuti spor za pobijanje bilo kog potraživanja pred nadležnim sudom, za koje smatra da
nije pravno valjano ili je na štetu Društva. Pored navedenih Društvo vodi više sporova po
raznim osnovama, a pregled istih je dat u prilogu 9 ovog Plana.
5.5. Rok za izvršenje plana i rokovi za realizaciju glavnih elemenata plana
Rok za izvršenje Unapred pripremljenog plana iznosi 8 godina od dana usvajanja. Plan
predviđa namirenje klasa B, C i E u potpunosti u periodu od 5 godina, dok su poverioci
klase A, D, i F saglasni da se njihova potraživanja otplaćuju tokom ukupno 8 godina, od
čega je grejs period 1 godina.
74
6. FINANSIJSKE PROJEKCIJE ZA PERIOD IZVRŠENJA PLANA
(PROJEKTOVANI BILANS USPEHA, BILANS STANJA I IZVEŠTAJ O
NOVČANIM TOKOVIMA)
6.1. Napomene o projekcijama
Projekcije su date na bazi sledećih pretpostavki:
1. Nastavak kontinuiranog poslovanja Društva kako u periodu od podnošenja ovog
Plana do dana njegovog stupanja na snagu u skladu sa Zakonom, tako i u nastavku daljeg
poslovanja kroz implementaciju plana,
2. Razvojem makroekonomskih uslova poslovanja
tendencijama, uključujući dalje prezentirane podatke,
u
skladu
sa
postojećim
3. Razvojem tržišta u skladu sa makroekonomskim uslovima, te u skladu sa postojećim
procenama u trenutku sastavljanja ovih projekcija,
4. Trenutnih podataka dobijenih od Društva,
5. Zvanično prezentiranih bilansa Društva,
6. Pretpostavke operativnog poslovanja su date na bazi prethodno iznetih mera
operativnog i finansijskog restrukturiranja Društva,
7. Dostupnih informacija o referentnim kamatnim stopama.
Projekcije su prezentirane u evrima, pa će se u smislu kontrole izvršenja koristiti srednji kurs
Narodne banke Srbije na dan bilansiranja za svaku godinu, odnosno takav prosečan kurs za
iznose date u projektovanom bilansu uspeha i gotovinskom toku Društva.
6.2. Makroekonomske i tržišne pretpostavke projekcija
Ekonomska kretanja u Republici Srbiji u 2013.
U januaru 2013 ,Vlada predstavila ekonomski program za period 2013-2015. Program
predviđa blagi oporavak od 2 % u 2013, i dalje optimistično ubrzanje realnog BDP-a s
rastom od 3,5% i 4% u naredne dve godine. U julu 2013 došlo do rebalansa budžeta i
povećanje deficit od početne 3,6% BDP-a do 5,3 %. Udređeni koraci u smislu rešavanja
brojnih problema bili su preduzete 2013, ali usvajanje i sprovođenje niza važnih strukturnih
reformi bilo odloženo. Vlada je u oktobru predstavila nov paket mera fiskalne konsolidacije
koji treba da doprinese stabilizaciji javnih finansija i oporavku privrede. Najznačajnije
predložene kratkoročne mere su povećanje posebne stope poreza na dodatu vrednost,
uvođenje „solidarnog poreza“ na iznadprosečna primanja u javnom sektoru i uštede u
nabavci robe i usluga. Predloženo produženje fiksne indeksacije plata u javnom sektoru i
penzija i smanjenje subvencija trebalo bi da doprinese fiskalnom prilagođavanju na srednji
rok. Međugodišnja inflacija se u septembru 2013 vratila u granice dozvoljenog odstupanja od
cilja (4 ± 1,5%).
Dobra poljoprivredna sezona u zemlji i svetu i, posledično, niži troškovi u proizvodnji hrane
rezultirali su padom cena neprerađene hrane i tek neznatnim rastom cena prerađene hrane
posmatrano od početka godine.
75
Procenjeni rast bruto domaćeg proizvoda u 2013. godini od oko 2,0% iznad je proseka
zemalja jugoistočne Evrope. Tokom trećeg tromesečja došlo je do ubrzavanja rasta
ekonomske aktivnosti, koja je s proizvodne strane pre svega vođena rastom proizvodnje u
industriji i poljoprivredi, a s rashodne neto izvozom. Pomenuti faktori opredeliće i kretanje
bruto domaćeg proizvoda na nivou godine, za koji procenjujemo da će porasti oko 2,0%.
Očekujemo da će započeti oporavak zone evra, kao i početak pregovora o članstvu u
Evropskoj uniji, ključno doprineti rastu investicija u 2014. godini i nastavku rasta neto izvoza.
Međutim, zbog sprovođenja fiskalne konsolidacije, doprinos potrošnje države i domaćinstava
rastu bruto domaćeg proizvoda ostaće negativan. Na osnovu procene da će se dodatne
mere fiskalne konsolidacije u kratkom roku negativno odraziti na ekonomsku aktivnost,
projekciju rasta za 2014. revidirali smo naniže – na oko 1,5%. Međugodišnja inflacija bi svoj
minimum trebalo da dostigne u oktobru 2013, kada će iz obračuna izaći visoka mesečna
stopa inflacije zabeležena u oktobru prethodne godine (2,8%) uzrokovana u najvećoj meri
povećanjem opšte stope poreza na dodatu vrednost i akciza. Očekujemo da će se krajem
2013, kao i u toku 2014. godine, međugodišnja inflacija kretati u okviru granica dozvoljenog
odstupanja od cilja (4 ± 1,5%).
Projekcije buduće makroekonomske aktivnosti
Nakon pada u 2012. godini, BDP će u 2013. i 2014. ostvariti rast od oko 2,0%, odnosno od
oko 1,5%. Rast BDP-a u 2013. godini trebalo bi da bude vođen neto izvozom, a rast u 2014.
i investicijama. Konsolidovani budžetski deficit u prvih devet meseci 2013 iznosio je 139,6
mlrd dinara (5,2% BDP-a). Vlada je početkom oktobra predstavila nove ekonomske mere
koje bi trebalo da donesu uštede državnom budžetu, obezbede fiskalnu stabilnost i privredni
rast. Između ostalog, te mere obuhvataju uvođenje „solidarnog poreza“ na neto primanja
iznad 60.000 dinara u javnom sektoru, povećanje niže stope PDV-a sa 8,0% na 10,0% (na
egzistencijalne proizvode), odnosno 20,0% (na informatičku opremu i hotelske usluge),
restrukturiranje javnih preduzeća i smanjenje subvencija. Prema proceni Narodne banke
Srbije, konsolidovani budžetski deficit ove godine iznosiće 5,5% BDP-a. Projekcija rasta
BDP-a za 2014. godinu revidirana je naniže u odnosu na avgustovski Izveštaj o inflaciji zbog
očekivanog sprovođenja mera fiskalne konsolidacije. Prema projekciji NBS, BDP će u 2014.
porasti za oko 1,5% (revizija nanižeza 1,0 p.p.). Pozitivan doprinos tom rastu trebalo bi da
daju neto izvoz i investicije (imajući u vidu očekivani oporavak zone evra, početak pregovora
o članstvu u EU, kao i nisku ovogodišnju bazu). Zbog sprovođenja fiskalne konsolidacije,
doprinos potrošnje države i domaćinstava rastu BDP-a ostaće negativan.
6.3. Pretpostavke poslovnog plana
Napomene o projekcijama poslovnog plana:
1. Sve projekcije su izvršene u evrima, a biće implementirane prema važećim
kursevima Narodne banke Srbije za odgovarajuće periode.
2. Projekcije potraživanja i obaveza date su na bazi postojećih podataka iz bilansa
društva. Polazeći od činjenice da Društvo ima ubilansiran visok nivo nezatvorenih
kompenzacija, tretiranje zatvaranja ovakvih kompenzacija nije obuhvaćeno projekcijama.
Ukoliko kroz implementaciju Plana dođe do promene bilansnih pozicija potraživanja i
obaveza po osnovu zatvaranja kompenzacija, te iznosi u bilansima Društva za projektovani
periodu u tom smislu budu različiti od ovde prezentiranih projekcija, smatraće se da nije
došlo do bitnih promena okolnosti poslovanja Društva.
76
Pretpostavke poslovnog plana predstavljaju rezultate operativnog poslovanja Društva na
bazi podataka iz prethodnog perioda i pretpostavki operativnog i finansijskog restrukturiranja
Društva.
Prodaja
Implementacijom gore navedenih ciljeva i strategija te mera restrukturiranja smatramo da
postoje mogućnosti za ostvarivanje sledećih osnovnih parametara prodaje u narednih 8
godina:
Tabela 8 - Osnovni parametri prodaje u narednih 8 godina
Završetak finansijske godine
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
450 000
1 200 000
500 000
493 200
1 320 000
575 000
549 582
1 359 600
747 500
613 599
1 413 984
971 750
646 691
1 470 543
1 020 338
676 528
1 529 365
1 071 354
707 812
1 590 540
1 124 922
740 613
1 654 161
1 181 168
775 007
1 720 328
1 240 227
Obim prodaje
UKUPNO ŠLJUNAK
UKUPNO PESAK
m3
m3
UKUPNO OSTALI PRIHODI
tons
Izvor: Društvo
Prodaja peska bi zabeležila najviši rast obzirom na infrastrukturne projekte, dok bi prodaja
šljunka zabeležila rast u skladu sa izmenama prodajne strategije.
Ostali poslovni prihodi, pre svega, predstavljaju prihode pomoćnih delatnosti, te prihode od
prodaje imovine.
Polazeći od prethodno prezentiranih projekcija operativnog poslovanja, moguće je
pretpostaviti sledeće osnovne pokazatelje operativnog poslovanja. Sledeća tabela prikazuje
kretanje osnovnih parametara u narednih 8 godina:
Tabela 9 – Projekcija osnovnih parametara
DUNAV GRUPA AGREGATI BILANS USPEHA
Istorijski i predviđanja u EUR
2013
12 meseci
Šljunak, pesak i špedicija
Bruto prihod
9 981 982
9 981 982
2014
12 meseci
2015
12 meseci
2016
12 meseci
2017
12 meseci
2018
12 meseci
2019
12 meseci
2020
12 meseci
2021
12 meseci
12 991 865
12 991 865
16 400 961
16 400 961
20 764 677
20 764 677
22 859 164
22 859 164
24 624 030
24 624 030
26 526 590
26 526 590
28 577 665
28 577 665
30 788 936
30 788 936
Gorivo
3 963 964
4 578 378
Struja
108 108
119 189
Troškovi zaposlenih
972 973
972 973
Državni porez na eksploataciju
900 901
990 991
Materijal i transport
900 901
1 087 838
Sezonsko održavanje
495 495
520 270
Ostale lokalne usluge i porezi
450 450
472 973
Zakupnina zemlje
405 405
466 216
Opšti, administrativni, troškovi prodaje i ostali1 troškovi
801 802poslovanja
1 891 892
5 288 027
139 809
992 432
1 144 595
1 438 666
572 297
511 520
536 149
1 948 649
5 991 335
178 256
1 012 281
1 384 959
1 902 635
629 527
553 209
616 571
2 007 108
6 479 628
227 277
1 094 782
1 599 628
1 997 767
692 480
598 296
709 057
2 067 321
6 874 238
289 778
1 195 502
1 847 571
2 097 655
727 104
647 057
730 328
2 129 341
7 222 074
310 352
1 255 277
2 036 947
2 160 585
748 917
699 792
752 238
2 193 221
7 587 511
316 559
1 318 041
2 245 734
2 225 402
771 384
756 825
774 805
2 259 018
7 971 439
322 890
1 383 943
2 475 921
2 292 165
794 526
818 506
798 049
2 326 788
EBITDA (Poslovni rezultat)
18 018
1 891 144
3 828 817
6 488 795
7 392 928
8 085 457
9 147 187
10 322 386
11 604 708
-0,18%
14,56%
23,35%
31,25%
32,34%
32,84%
34,48%
36,12%
37,69%
1 150 000
-1 168 018
1 094 100
797 044
1 041 657
2 787 160
992 378
5 496 417
946 003
6 446 924
899 026
7 186 431
899 026
8 248 161
899 026
9 423 360
899 026
10 705 682
-11,70%
6,13%
16,99%
26,47%
28,20%
29,18%
31,09%
32,97%
34,77%
Troškovi kamata
Dobitak pre oporezivanja
0
-1 168 018
465 750
331 294
879 750
1 907 410
776 250
4 720 167
672 750
5 774 174
569 250
6 617 181
465 750
7 782 411
362 250
9 061 110
258 750
10 446 932
Porez na dobitak
Neto dobitak
-116 802
-1 051 216
33 129
298 165
190 741
1 716 669
472 017
4 248 151
577 417
5 196 757
661 718
5 955 463
778 241
7 004 170
906 111
8 154 999
1 044 693
9 402 239
EBITDA Marža
Depresijacija (Amortizacija)
EBIT (Neto poslovni rezultat)
EBIT Marža
-
Izvor: Društvo
77
Iz prethodne tabele se vidi da je moguće ostvariti pozitivan EBITDA u vrednosti od 37,69%
od ukupne prodaje na kraju posmatranog perioda.
Takođe je primetan pad učešća pojedinih troškova u ukupnim prihodima. Sledeća tabela
pokazuje kretanje glavnih troškova u odnosu na poslovni prihod Društva:
Tabela 10 – Odnos kretanja glavnih troškova i poslovnih prihoda
Završetak finansijske godine
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Troškovi poslovanja
Gorivo
Struja
Troškovi zaposlenih
Državni porez na eksploataciju
Transportni troškovi
Sezonsko održavanje
Ostale lokalne usluge i porezi
Rental yards
Opšti, administrativni, troškovi prodaje i ostali troškovi poslovanja
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3 963 964
108 108
972 973
900 901
900 901
495 495
450 450
405 405
1 801 802
4 578 378
119 189
972 973
990 991
1 087 838
520 270
472 973
466 216
1 891 892
5 288 027
139 809
992 432
1 144 595
1 438 666
572 297
511 520
536 149
1 948 649
5 991 335
178 256
1 012 281
1 384 959
1 902 635
629 527
553 209
616 571
2 007 108
6 479 628
227 277
1 094 782
1 599 628
1 997 767
692 480
598 296
709 057
2 067 321
6 874 238
289 778
1 195 502
1 847 571
2 097 655
727 104
647 057
730 328
2 129 341
7 222 074
310 352
1 255 277
2 036 947
2 160 585
748 917
699 792
752 238
2 193 221
7 587 511
316 559
1 318 041
2 245 734
2 225 402
771 384
756 825
774 805
2 259 018
7 971 439
322 890
1 383 943
2 475 921
2 292 165
794 526
818 506
798 049
2 326 788
Ukupni troškovi poslovanja
€
10 000 000
11 100 721
12 572 143
14 275 882
15 466 236
16 538 573
17 379 403
18 255 280
19 184 228
Izvor: Društvo
6.4. Projekcije operativnog poslovanja
Poslove i projekte u kojima Društvo očekuje učešće zbog svojih kapaciteta opreme i ljudstva
su:
6.4.1. Rekonstrukcija postojeće pruge, izgradnja i elektrifikacija drugog koloseka od
Pančevačkog mosta dao stanice Pančevo glavna, počinje u 2014 godine. Takođe, i tender
za izbor izvođača radova biće raspisani početkom 2014 godine. Rekonstrukcija pruge će
koštati oko 69 miliona evra, 60 miliona će bii obezbeđeno iz ruskog kredita dok ostali iznos
obezbeđuje država, Srbija. Država i „Železnice Srbije“ ce uplati avans od 9 mliona evra kao
bi se stekli uslovi za početak radova. Projekat obuhvata i rekonstrukciju postojećeg koloseka
i infrastrukture u stanicama Krnjača, Ovča, Pančevački most, Krnjača most i Sebeš,
uključujući i most preko reke Tamiš, dve stanice, dva stanična perona, jednu ukrsnicu, vučnu
podstanicu Pančevo i ranžirnu stanicu Krnjača. Ugovor koji je potpisan sa ruskom
železnicom je definitivno jedan od najvećih investicionih projekata srpske železnice u
proteklih nekoliko decenija. Društvo procenjue da će za ovaj projekat biti potrebno do 480
hiljada m3 šljunka.
6.4.2. Počenju radovi na izgradnji transnacionalnog gasovoda „Južni tok“ kroz Srbiju.
Pripremni radovi počili 24. novembra kod Kovilja u Vojvodini, dok bi u februaru 2014. godine
trebalo da počnu i građevinski radovi. Vrednost investicije je 1,9 milijardi evra, a završetak
projekta je predviđen za 2016. godinu. Planirano je da se projekat gradi u osam etapa. Prva
podrazumeva postavljanje cevi na deonici od Zaječara, gde je ulaz gasovoda iz Bugarske u
Srbiju, do Paraćina. Druga faza obuhvata radove na potezu od Paraćina do Smedereva, a
treća od Kovina do Vrbasa. Četvrta etapa podrazumeva da se cevi postavljaju od Vrbasa do
Bačkog Brega, odakle gasovod ide u Mađarsku. Sledeće dve faze odnose se na izgradnju
kompresorskih stanica u Paraćinu i Vrbasu, koje će imati po pet agregata snage 25
megavata. Poslednjim dvema etapama predviđena je izgradnja kraka gasovoda prema
Republici Srpskoj i Hrvatskoj, dok se još razmatra mogućnost da jedan krak ide ka
Makedoniji i Kosovu i Metohiji. Deonica gasovoda „Južni tok“ kroz Srbiju je dugačka 421
kilometar, a na njenoj izgradnji biće angažovano oko 25 hiljada radnika, a posredno i do 100
hiljada ljudi, što će u značajnoj meri uposliti domaću građevinsku operativu. Zahvaljujući tom
projektu, Srbija će imati sigurne isporuke gasa, a kako je u planu izgradnja gasnih elektrana,
povećaće se stabilnost celokupnog energetskog sistema. Društvo je jedino preduzeće koje
78
raspolaže svim potrebnim agregatima u količinama potrebnim za prvu fazu i to je 450 hiljada
m3 šljunka i 600 hiljada m3 peska.
6.4.3. Direkcija za izgradnju Apatina i sistem "Dunav grupe" preko zavisne kompanije AD
Apatin imaju sporazum o razumevanju o nasipanju peskom lokacije Robno-transportnog
centra (RTC Apatin). Ugvorom je precizirano da će se posao nasipanjem peskom lokacije
RTC odvijati u 4 faze, s tim što će radovi prve faze u vrednosti od 65 miliona dinara započeti
odmah i obaviti se u roku od 50 kalendarskih dana. Vrednost nasipanja peskom ukupne
lokacije RTC iznosi 270 milion dinara. Planirane količine agregata za ovaj projekat u 2014.
godine će iznosi 950-1000 hiljada m3 peska.
6.4.4. Iako je jedan od strateških prioriteta saobraćajne politike EU povećanje učešća
unutrašnjeg vodnog saobraćaja, kao ekonomičnijeg i ekološki prihvatljivijeg vida, u Srbiji nije
došlo do znatnog unapređenja u proteklom periodu. Poslednjih godina konstantno opada
učešće ovog vida transporta u strukturi teretnog prevoza Srbije, da bi u 2009. godini bio
zabeležen najmanji udeo od 6,7%. U toku je i izrada Evropske strategije za Dunav koja treba
da obuhvati projekte infrastrukture, saobraćaja, logistike i turizma na Koridoru VII. Za
realizaciju navedene Strategije EU će izdvojiti više od 70 miliona evra. U koncepciji razvoja
rečnog transporta poseban značaj ima razvoj koridora VII. Svi delovi mreže unutrašnjih
plovnih puteva u Srbiji su direktno ili indirektno oslonjeni na Dunav, koji kao strateški pravac
treba da postane stecište najvećih transportnih tokova Srbije. Razvoj luka na Dunavu,
primenom savremenih transportnih tehnologija, treba da omogući opsluživanje frekventnih
robnih tokova između zemalja Zapadne, Srednje i Istočne Evrope, Sredozemlja i zemalja
Bliskog i Dalekog Istoka. Unapređenje i razvoj rečnog tranporta treba planirati rehabilitacijom
unutrašnjih plovnih puteva sa obezbeđenjem čišćenja, produbljivanja, signalizacije i
održavanja, rekonstrukcijom, izgradnjom i modernizacijom luka, izgradnjom i uvođenjem
rečnog informacionog sistema i izradnjom marina na dunavskoj plovnoj mreži. Projekt
čišćenja i produbljivanja korita Dunava će biti urađen na 12 lokacija u Srbiji za koje odluku
donosi Vlada Srbiji. Vrednost projekta je 6 miliona evra. Projekat će finansirati Evropska
Unija (90%) i Republika Srbija (10%). Narednih pet godina pored projekta u Srbiji radove će
biti sprovedeni i na deonicama koje nisu vezane samo za Srbiju. Vrednost ugovora koji
finansira Evropska Unija (90%) iznosi 45 miliona evra.
6.4.5. "Putevi Srbije" potpisali su ugovor sa domaćim konzorcijumom "Planum-Ratko
Mitrović" za izgradnju druge trake obilaznice od Dobanovaca do Ostružnice i nagovestio
izgradnju novog mosta na Savi kod Ostružnice. Druga traka obilaznice od Ostružnice do
Dobanovaca biće dugačka oko 17 km, a vrednost radova procenjena je na oko 1,65 milijardi
dinara. Druga traka te deonice će biti završena u 2014. godini. Više navedene kompanije su
dugogodišnji partneri Društva sa kojima Društvo ima uspešnu dugogodišnju saradnju.
6.4.6. Projekat Grad na vodi predstavlja prvi značajan korak u pravcu aktiviranja velikih
potencijala koje Beograd poseduje zahvaljujući svojim rekama. Predviđena je izgradnja oko
1,5 miliona kvadratnih metara poslovnog, komercijalnog i stambenog prostora na oko 90
hektara zemljišta na desnoj obali Save. Najavljena je i gradnja kule visoke 180 metara,
tržnog centra od 200.000 kvadrata, ali i zgrade opere, hotela i marine. Komapanija Igl hils
(Eagle hills) iz Ujedinjenih Arapskih Emirata predstavila je rešenje za projekat Beograd na
vodi, u koji će u prvoj fazi biti uloženo između 2,5 i 2,8 milijardi evra. Radovi mogli da počnu
u septembru 2014. godine, rok za završetak je šest godina. Realizacija ovog projekta će
79
zahtevati veće količine građevinskih materijala kao što su šljunak pesak frakcije za koje je
Društvo definitivno najveći dobavljač u zemlji.
6.5. Projektovani bilans uspeha
DUNAV GRUPA AGREGATI BILANS USPEHA
DUNAV GRUPA
AGREGATI
BILANS
USPEHA
Istorijski
i predviđanja u
EUR
predviđanja u EUR
2013
122014
meseci
12 meseci
Šljunak, pesak i špedicija
Bruto prihod
9 981 982
9 981 982
2014
122015
meseci
12 meseci
2015
122016
meseci
12 meseci
2016
122017
meseci
12 meseci
2017
122018
meseci
12 meseci
2018
122019
meseci
12 meseci
2019
122020
meseci
12 meseci
2020
122021
meseci
12 meseci
2021
122022
meseci
12 meseci
12 991 865
12 991 865
16 400 961
16 400 961
20 764 677
20 764 677
22 859 164
22 859 164
24 624 030
24 624 030
26 526 590
26 526 590
28 577 665
28 577 665
30 788 936
30 788 936
Gorivo
3 963 964
4 578 378
Struja
108 108
119 189
Troškovi zaposlenih
972 973
972 973
Državni porez na eksploataciju
900 901
990 991
Materijal i transport
900 901
1 087 838
Sezonsko održavanje
495 495
520 270
Ostale lokalne usluge i porezi
450 450
472 973
Zakupnina zemlje
405 405
466 216
Opšti, administrativni, troškovi prodaje i ostali1 troškovi
801 802poslovanja
1 891 892
5 288 027
139 809
992 432
1 144 595
1 438 666
572 297
511 520
536 149
1 948 649
5 991 335
178 256
1 012 281
1 384 959
1 902 635
629 527
553 209
616 571
2 007 108
6 479 628
227 277
1 094 782
1 599 628
1 997 767
692 480
598 296
709 057
2 067 321
6 874 238
289 778
1 195 502
1 847 571
2 097 655
727 104
647 057
730 328
2 129 341
7 222 074
310 352
1 255 277
2 036 947
2 160 585
748 917
699 792
752 238
2 193 221
7 587 511
316 559
1 318 041
2 245 734
2 225 402
771 384
756 825
774 805
2 259 018
7 971 439
322 890
1 383 943
2 475 921
2 292 165
794 526
818 506
798 049
2 326 788
EBITDA (Poslovni rezultat)
18 018
1 891 144
3 828 817
6 488 795
7 392 928
8 085 457
9 147 187
10 322 386
11 604 708
-0,18%
14,56%
23,35%
31,25%
32,34%
32,84%
34,48%
36,12%
37,69%
1 150 000
-1 168 018
1 094 100
797 044
1 041 657
2 787 160
992 378
5 496 417
946 003
6 446 924
899 026
7 186 431
899 026
8 248 161
899 026
9 423 360
899 026
10 705 682
-11,70%
6,13%
16,99%
26,47%
28,20%
29,18%
31,09%
32,97%
34,77%
Troškovi kamata
Dobitak pre oporezivanja
0
-1 168 018
465 750
331 294
879 750
1 907 410
776 250
4 720 167
672 750
5 774 174
569 250
6 617 181
465 750
7 782 411
362 250
9 061 110
258 750
10 446 932
Porez na dobitak
Neto dobitak
-116 802
-1 051 216
33 129
298 165
190 741
1 716 669
472 017
4 248 151
577 417
5 196 757
661 718
5 955 463
778 241
7 004 170
906 111
8 154 999
1 044 693
9 402 239
EBITDA Marža
Depresijacija (Amortizacija)
EBIT (Neto poslovni rezultat)
EBIT Marža
-
6.6. Projektovani bilans stanja
80
6.7. Projektovani bilans novčanih tokova
IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - DUNAV GRUPA AGREGATI
IN
IN EURO
EURO
2013
2014
12 meseci
12
meseci
2014
2015
12 meseci
12
meseci
2015
2016
12 meseci
12
meseci
2016
2017
12 meseci
12
meseci
2017
2018
12 meseci
12
meseci
2018
2019
12 meseci
12
meseci
2019
2020
12 meseci
12
meseci
2020
2021
2021
2022
12 meseci
12
meseci 12
12 meseci
meseci
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti:
EBIT (Neto poslovni rezultat)
-1 168 018
Depresijacija i amortizacija
1 150 000
Promene u obrtnom kapitalu
-819 696
Plaćeni porez
116 802
Plaćena kamata
0
Neto priliv gotovine/neto gotovina korišćena u poslovnim aktivnostima
-720 913
797 044
1 094 100
-199 688
-33 129
-465 750
1 192 577
2 787 160
1 041 657
-485 989
-190 741
-879 750
2 272 338
5 496 417
992 378
-281 251
-472 017
-776 250
4 959 278
6 446 924
946 003
-82 891
-577 417
-672 750
6 059 869
7 186 431
899 026
-149 341
-661 718
-569 250
6 705 148
8 248 161
899 026
-173 945
-778 241
-465 750
7 729 251
9 423 360
899 026
-188 780
-906 111
-362 250
8 865 244
10 705 682
899 026
-204 155
-1 044 693
-258 750
10 097 109
Novčani tok iz aktivnosti investiranja:
Dodaci na osnovna sredstva
-500 000
Prodaja imovine koja nije vezana za osnovnu delatnost
3 000 000
Neto priliv gotovine/neto gotovina korišćena u aktivnostima investiranja
2 500 000
-100 000
3 000 000
2 900 000
-100 000
0
-100 000
-100 000
0
-100 000
-100 000
0
-100 000
-100 000
0
-100 000
-100 000
0
-100 000
-100 000
0
-100 000
-100 000
0
-100 000
Novčani tok iz aktivnosti finansiranja:
Ukupne pozajmice
0
Otplata glavnice duga
1 500 000
Akvizicije
0
Dokapitalizacija
0
Plaćene dividende
0
Neto priliv gotovine/neto gotovina korišćena u aktivnostima finansiranja
1 500 000
-4 000 000
0
0
0
-4 000 000
0
-2 200 000
0
0
0
-2 200 000
0
-4 687 500
0
0
0
-4 687 500
0
-5 300 000
0
0
0
-5 300 000
0
-4 901 563
0
0
0
-4 901 563
0
-4 201 563
0
0
0
-4 201 563
0
-3 507 813
0
0
0
-3 507 813
0
-3 201 563
0
0
0
-3 201 563
Gotovina na početku godine
Neto uvećanje gotovine
0
3 279 087
279 087
92 577
371 664
-27 662
344 002
171 778
515 780
659 869
1 175 649
1 703 585
2 879 234
3 427 688
6 306 922
5 257 432
11 564 354
6 795 547
Gotovina na kraju godine
279 087
371 664
344 002
515 780
1 175 649
2 879 234
6 306 922
11 564 354
18 359 900
7. OSTALE INFORMACIJE
7.1. Predlog članova organa upravljanja
Važećim osnivačkim aktom društva predviđena je sledeća struktura organa upravljanja
društva:
Odbor Direktora i Generalni direktor (ujedno i član Odbora Direktora).
U toku realizacije Plana, poslovima Društva rukovodiće odbor direktora u sastavu:
Ivana Mihajlović (JMBG 0607978885022), Slobodan Borovica (JMBG 2801959880042),
Mašan Ercegović (JMBG 1303956230027).
Generalni Direktor Društva Mašan Ercegović.
7.2. Nezavisno stručno lice za kontrolu sprovođenje plana
Nezavisno stručno lice koje će u skladu sa Zakonom pratiti sprovođenje Plana u interesu
svih poverilaca biće Finance4Business d.o.o Beograd.
Imenovano nezavisno stručno lice će biti u obavezi da u cilju obaveštavanja poverilaca
sastavlja redovne tromesečne izveštaje na osnovu informacija koje će dobijati od
rukovodstva Društva na redovnim mesečnim sastancima (koji će se po pravilu održavati do
10. u mesecu za prethodni mesec), kao i informacija koje će pribaviti neposrednim uvidom u
dokumentaciju relevantnu za kontrolu izvršavanja obaveza prema usvojenom Planu, koja će
mu biti stavljana na uvid od strane Društva tokom navedenih sastanaka ili će mu biti
dostavljana na njegov zahtev.
81
7.3. Način obaveštavanja poverilaca o sprovođenju plana
Nezavisno stručno lice će redovne izveštaje iz prethodnog stava sastavljati do 30. u mesecu
koji sledi tromesečnom periodu izveštavanja, za prethodni tromesečni period. Jedan
primerak svakog redovnog izveštaja biće predat Društvu.
U slučaju da u postupku vršenja kontrole utvrdi značajnije odstupanje od Plana, nezavisno
stručno lice će biti u obavezi da redovan tromesečni izveštaj kojim je konstatovano takvo
odstupanje odmah dostavi i poveriocima iz prethodnog stava.
Nezavisno stručno lice će pratiti sprovođenje Plana u periodu od 8 godina od usvajanja
plana, s tim što taj rok može biti kraći u slučaju da Društvo pre dospeća izmiri sve Planom
utvrđene obaveze prema poveriocima.
7.4. Iznos i dinamika isplate nagrade za rad nezavisnog stručnog lica
Nezavisno stručno lice će za praćenje sprovođenja plana imati pravo na mesečnu naknadu
u iznosu od 400 evra.
Isplata nagrade iz prethodnog stava biće vršena prema instrukcijama i ispostavljenoj fakturi
nezavisnog stručnog lica.
7.5. Datum početka primene i rok sprovođenja Plana
Primena ovog Plana počinje danom pravosnažnosti Plana, a najkasnije u periodu od 15
dana po usvajanju Plana u skladu sa Zakonom, član 165. stav 10. Plan će se sprovoditi u
periodu od osam godina od datuma početka primene, osim ako to nije drugačije naznačeno
u skladu sa odredbama člana 156. stav 2. Zakona.
7.6. Procena novčane vrednosti imovine u slučaju sprovođenja bankrotstva
Procenom iste utvrđeno je da je moguća tržišna cena imovine oko 4,2 mrld dinara u
postupku redovne prodaje i redovnim okolnostima.
S obzirom na depresirano tržište nekretnina i negativne ekonomske trendove, kao i na
dosadašnja iskustva-praksu u postupku prodaje imovine kroz bankrot, (početna cena 50%
procenjene) može se očekivati maksimalna realizacija u novčanoj vrednosti ne većoj od 2,14
mlrd RSD.
Ukoliko uzmemo u obzir i uslovne obaveza Društva koje su preko 3,2 mlrd RSD, može se
zaključiti da bi ukupan iznos namirenja svih poverilaca iz prodaje u postupku bankrota bio
nizak. Procena vrednosti imovine Društva metodom likvidacione vrednosti data je u prilogu 2
ovog Plana.
Tabela 11 - Pregled procenjene vrednosti imovine
Procena opreme
Procena nepokretnosti
Procena ostale imovine
UKUPNO
2.627.788.000,00 RSD
1.203.203.370,00 RSD
451.979.000,00 RSD
4.282.970.370,00 RSD
Izvor: Izveštaj procenitelja
Napominjemo da je procena vrednosti data na bazi postojećeg stanja i informacija iz
Društva, koje u velikoj meri korespondiraju sa podacima iz poslovnih knjiga Društva. Takođe
je važno uzeti u obzir činjenicu da najveći deo navedene vrednosti proizilazi iz procene
82
vrednosti objekata i opreme Društva prema podacima koji proizilaze iz postojećeg
knjigovodstvenog stanja, te da za određeni broj opreme i objekata, koji po svojoj suštini
teško mogu imati drugu svrhu osim svrhe za koju su trenutno namenjeni. ne postoje
adekvatni tržišni podaci.
U tom smislu može se reći da je predstavljeni iznos okviran i da postoji mogućnost da ne
dođe do prodaje dela imovine ili ona ne bi mogla biti realizovana prema navedenim
procenama.
Takođe treba napomenuti da jedan deo opreme koja je evidentiran kao imovina Društva nije
u potpunosti regulisan kao vlasništvo Društva na Zakonom predviđen način, te je stoga
neizvesno, a u zavisnosti od daljeg postupka regulacije ove imovine, u kojoj meri je moguće
izvršiti prodaju ove imovine i po kojim vrednostima.
Obaveze nastale od dana podnošenja ovog Plana do dana održavanja ročišta za odlučivanje
o predlogu prema članu 160. stav 2. Zakona, neće se smatrati troškom stečajnog postupka,
već će imati karakter redovnih poslovnih obaveza Društva.
7.7. Imenovanje stečajnog upravnika
Ovim planom se ne predviđa imenovanje stečajnog upravnika i članova Upravnog odbora
poverioca.
Polazeći od interes sviha poverioca kao i Društva ostavljamo mogučnost da sam stečajni
sudija tokom prethodnog postupka u skladu sa članom 159, na zahtev zainteresovanog lica
ili po službenoj dužnosti, moze imenovati privremenog stečajnog upravnika ili angažovati
druga stručna lica u cilju utvrđivanja tačnosti podataka iz unapred pripremljenog plana.
Privremeni stečajni upravnik obavlja poslove određene rešenjem o njegovom imenovanju.
Troškove angažovanja upravnika i stručnog lica će snositi Društvo.
Na Ovim Planom se imenuje ovlašćeni stečajni upravnik Rade Šević, da daju izjavu da je
ovaj Unapred pripremljen Plan izvodljiv.
U prilogu broj 5 ovog Plana je data izjava gore navedenog stečajnog upravnika.
Navedeni ovlašćeni stečajni upravnik je dao mišljenje da je prečišćeni tekst Plana izvodljiv.
7.8. Ostale saglasnosti od bitnog značaja za plan
U vezi sa pripremom plana, realizovane su sledeće saglasnosti od bitnog značaja za plan:
1. Istovremeno sa predajom ovog Plana nadležnom Sudu, izvršena je predaja jednog
primerka Plana i prateće dokumentacije Komisiji za zaštitu konkurencije u skladu sa članom
157. Stav 3. Zakona.
7.9. Izveštaj o očekivanim bitnim događajima u poslovanju nakon dana
sačinjavanja plana i pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90
dana, kao i načina namirenja tih obaveza
Očekuje se da će Društvo, nakon sačinjavanja plana, održati kontinuitet u proizvodnji i
nastaviti sve aktivnosti koje podržavaju proizvodnju.
83
Prema projekcijama ovog plana, planirana proizvodnja za mesece Mart, April i Maj 2014.
godine iznosi 135.000 m³ šljunka i 300.000 m³ peska, a očekivani prihod od realizacije iznosi
između milion i 1,5 milion evra.
Očekuje se da će proizvodnja, realizacija i prihod od realizacije u mesecima Mart, April i Maj
2014. godine, biti približno kao u istim mesecima 2013 godine.
Društvo je planiralo da ovaj novčani iznos iskoristi za namirenje dela postojećih obaveza
prema poveriocima, te isplatu novih troškova koji će nastati u ovom periodu.
Predviđeno je da će obaveze za mesece Maj, Jun i Jul na mesečnom nivou biti raspoređene
na sledeće stavke:
- platni fond 12 MRSD
- troškovi infrastrukture 5 MRSD
- ostali tekući materijalni troškovi 3 MRSD
Obaveze od 31.Decembra do dana usvajanja plana izmiriće se u roku od 90 dana. U smislu
člana 160. Stav 8. Zakona, obaveze nastale od dana podnošenja plana pa do dana
održavanja ročišta za glasanje o planu neće se smatrati troškom postupka, već će biti
izmirene kao što je navedeno.
Obaveze koje dospevaju u periodu usvajanja plana pa do isteka roka od 90 dana, biće
izmirene u roku od 30 dana od dana dospeća.
Izmirenje obaveza na pomenuti način predviđeno je uz pretpostavku da će se nakon
usvajanja i potvrde plana u najkraćem roku odblokirati račun Društva.
7.10. Inostrani poverioci
Inostrani poverioci koji nisu upoznati sa planom pre podnošenja plana sudu, niti su
obavešteni i konsultovani o pripremi Plana biće obavešteni o istom u roku od 15 dana od
dana podnošenja Plana Sudu i to na jedan od dostupnih načina sledećim redom:
elektronskom poštom i redovnom poštom.
U Novom Sadu,
31.12.2013. godine
Za Društvo,
84
____________________________________
Mašan Ercegović , Direktor
85
Download

Dunav Grupa UPPR