Sports
Sports Aviation
Aviation
Ваздухопловни савез Србије
Aeronautical Union of Serbia
Theproject
projectisis
co-funded
The
co-funded
by the
theEuropean
European
Union
by
Union
Instrument
Instrumentforfor
Pre-Accession
Assistance
Pre-Accession
Assistance
Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ОМЛАДИНЕ
И СПОРТА
 Бесплатан примерак  Број 6  март 2013  издаје Ваздухопловни савез Србије 
 Free copy  Number 6  March 2013  Published by Aeronautical Union of Serbia 
САДРЖАЈ:
3...............Уводна реч
5...............Добитник статуе „Златни орао“ у летачкој грани ваздухопловства
8...............Добитник статуе „Златни орао“ у нелетачкој грани ваздухопловства
12.............Падобранство - Србија у финалу падобранског мундијала
16.............Падобранство - Падобрански скокови за најбоље у држави
21............Падобранство - 13. меморијални куп „Горан Остојић и сви пали борци“
23............Падобранство - Приједор 17. пут домаћин падобранцима
25............Параглајдинг - Златна прецизна слетања
28 ...........Параглајдинг - Лига Србије у прецизном слетању
30 ...........Параглајдинг - Нови државни прваци у прецизном слетању
параглајдером
32 ...........Параглајдинг - Треће место у светском купу у прецизном слетању
параглајдером
33 ...........Параглајдинг - Србија на акро светској сцени
36 ...........Параглајдинг - Алпски небески путеви
38 ...........Параглајдинг - Момци који збуњују птице
40 ...........Параглајдинг - Нови државни прваци у прелету параглајдером
42 ...........Параглајдинг - Лига Србије у прелету
44 ...........Вазд. моделарство - Светско првенство Ф1Д за сениоре и јуниоре
46............Вазд. моделарство - Светозар Гостојић – првак Европе у Ф1Б
48............Вазд. моделарство - Стеван Јановић четврти на Европском првенству
Ф1Е
50............Вазд. моделарство - Светско јуниорско првенство слободнолетећих
модела у Словенији
52............Вазд. моделарство - Лига Србије Ф1Е
53............Вазд. моделарство - 45. Меморијал Ђорђе Жигић
54............Вазд. моделарство - Најбољи моделари у класи Ф1Н И Ф1Н-150
- Класа атрактивна за све генерације
56............ Вазд. моделарство - Најбољи у категоријама Ф1А, Б, Ц
- Надметање за државног првака у класи Ф1Е
58............Ракетно моделарство - Четири светска првака и мноштво награда
60............Ракетно моделарство - Србима – 40 посто награда по други пут
62............Ракетно моделарство - Поновљен успех у светском купу ракетних
моделара
64............Ракетно моделарство - Два државна првенства ракетних моделара
68............Једриличарство – Зоран Френц државни првак у ваздухопловном
једриличарству
70............Једриличарство – Зрењанин куп увертира за државно првенство
72............Балонарство - Државно првенство за топловаздушне балоне
- Балони украсили небо изнад Јагодине
76.............Општа авијација - Моторни пилоти Србије поново на окупу
79.............Ултра лако летење - Змајеви поново лете
83............Добитници ФАИ награда - Признање Аероклубу „Фрањо Клуз“
85............Добитници ФАИ награда - Рад Радмиле Тонковић награђен
Дипломом “Paul Tissandier”
87............А3-НЕТ - Одржан округли сто на тему безбедности летења: Решавање
небеских проблема
89............А3-НЕТ - Предсветски куп – Књажевац- На крилима адреналина
93............А3-НЕТ - Скуп ваздухопловне елите у Београду
94............А3-НЕТ - Аеродром Раб
95............А3-НЕТ - Бовец – долина инспирације
96............А3-НЕТ – Ливно
97............А3-НЕТ – Никшићки аеродром Капино Поље
98............Понос српске авијације - Живот у лету
101...........Сећање на великана - Чедомир Јанић (1934 – 2013)
103...........Спортски календар Ваздухопловног савеза Србије за 2013. годину
109...........Адресар Ваздухопловног савеза Србије
115...........Импресум и општи подаци
3.............Foreword
7...............The Golden Eagle Statue Award Winner, flying sports
9...............The Golden Eagle Statue Award Winner, modelling sports
13 ............Parachuting -Serbia in the parachuting mondial finals
17 ............Parachuting - Parachute jumps for the best in the country
22 ............Parachuting - 13th memorial cup Goran Ostojic and all fallen
warriors
24 ............Parachuting - Prijedor hosting parachuters for 17th time
26 ............Paragliding - Golden accuracy
29 ............Paragliding - Serbian League in accuracy landing
31 ............Paragliding - New accuracy landing state champions
32 ............Paragliding - Third place in the paragliding аccuracy World Cup
34 ............Paragliding - Serbia on the world acro scene
37 ............Paragliding - Alpine sky routes
39 ............Paragliding - Guys who confuse birds
41 ............Paragliding - New cross country state champions
43 ............Paragliding - Serbian XC League
45 ............Aeromodelling - F1D World Championships for Seniors and
Јuniors
47 ............Aeromodelling - Svetozar Gostojic – Еuropean Champion in F1B
49 ............Aeromodelling - Stevan Janovic fourth at the F1E European
Championship
51 ............Aeromodelling - Junior world championship for free flight model
aircraft
52 ............Aeromodelling - F1E Serbian League
53 ............Aeromodelling - 45. Djordje Zigic memorial
55 ............Aeromodelling - The best modelers in the class F1N and F1N-150
Class attractive for all generations
57 ............Aeromodelling - State champions in the categories F1A, B, C
Competing for obtaining the title of the national champion in the class F1E
59 ............Spacemodelling - Four world champions and a lot of awards
61 ............Spacemodelling - 40 % of medals for Serbs the second time
63 ............Spacemodelling - Success at the world spacemodelling cup was
repeated
65 ............Spacemodelling - Two state championships of space modelers
69 ............Gliding - Zoran Frenc – the state champion in gliding
71 ............Gliding - Zrenjanin cup as a prelude to the state championship
73 ............Ballooning - National championship for hot-air balloons
- Balloons decorate the sky above Jagodina
77 ............General aviation- Serbian pilots gathered again
81 ...........Ultralight aviation- Hang gliders again up in the air
84 ...........FAI award winners- AC “Franjo Kluz” receives acknowledgement
86 ...........FAI award winners- Radmila Tonkovic's work awarded with the
Paul Tissandier diploma
88 ...........A3-NET - Round table held on flight safety: Solving sky problems
91 ...........A3-NET - Pre World cup – Knjazevac - On the wings of
adrenaline
93 ...........A3-NET - Aeronautical elite gathers in Belgrade
94 ...........A3-NET - Airport Rab
95 ...........A3-NET - Bovec - the valley of inspiration
96 ...........A3-NET – Livno
97 ...........A3-NET – Sport airport Kapino polje
100 .........Pride of Serbian aviation- Life in flying
102 .........In memoriam - Cedomir Janic (1934 - 2013)
104 .........Calendar of competitions - Aeronautical Union of Serbia 2013.
112 .........Address book of Aeronautical Union of Serbia
115 .........Impesum and General data
Увод
Foreword
Богата и разноврсна активност Вазду­хопловног савеза
Србије обележила је претходни мандатни период
руководства наше организације. Иста оцена може да
се односи и на највећи број аероклубова – чланова
Савеза, а поготово таква оцена односи се и на укупна
остваривања српских ваздухопловних спортиста.
Numerous and diverse activities
of Aeronautical union of Ser­
bia (AUS) marked the previous
mandate of our organization’s
management. The same can be
said for the majority of our mem­
ber clubs, and especially for the
overall accomplishments of Ser­
bian aeronautical sportsmen.
Руководство Савеза је благовремено утврдило правце
деловања и за сваку годину одређивало је приоритетне
задатке, који су прецизно и доследно реализовани.
Међу њима, на почетку мандата, главну позицију заузела
је финансијска консолидација и јасно дефинисање
мера максималне штедње и рационалног коришћења
буџетских средстава. Само на тај начин било је могућно
да се покрије наслеђени минус, да се сваке године
обезбеде новчана средства за наступе и учешће ре­пре­
зентација у свим гранама ваздухопловног спорта на
свим значајнијим светским, европским и међународним
такмичењима. То сматрамо својим великим успехом. Тај
успех је утолико већи када се узму у обзир чињенице
да су српски ракетни моделари сачували своје место у
самом светском врху, да су параглајдеристи остварили
и потврдили континуитет у постизању врхунских ре­
зултата, да су наступи ваздухопловних моделара били
врло запажени и да су једриличари, падобранци и
балонари на добром путу потврђивања репутације
која је изграђена у неколико последњих година.
Све то, али и укупан рад ВСС-а допринео је јачању
нашег угледа у Министарству омладине и спорта и
Спортском савезу Србије. Надасве, све то допринело
је да је национални савез врло цењен у Међународној
ваздухопловној организацији. Наш углед потврђен је,
посебно, изванредном организацијом 105. Генералне
конференције ФАИ у Београду. Никада пре тога у
Београду, на једном месту, није била окупљена светска
ваздухопловна елита. Представили смо своју земљу,
нашу организацију и наш спорт на најбољи могући
начин. То су потврдиле делегације из свих крајева света,
а посебно руководство и председник ФАИ у завршним
обраћањима на крају заседања и званичним писаним
обраћањима која су упућена руководству ВСС након
боравка учесника 105. Генералне конференције ФАИ
у нашем главном граду.
И на 106. седници Генералне конференције ФАИ, која
је у октобру 2012. године одржана у Турској, наша
делегација остварила је убедљив и користан наступ.
Посебно су били значајни разговори са руководством
ФАИ, члановима Извршног бироа и председницима
комисија. Многи од њих су и у Анталији изразили
захвалност за оно што су доживели у Београду, за наше
гостопримство и сјајно обављене послове у вези са
одржавањем седнице 105. Генералне конференције.
The management of AUS determined the course of action,
and defined the priority tasks for every year, which were
then carried out, precisely and consistently. At the begin­
ning of the mandate, financial consolidation was at the top
of the list of those tasks, along with clearly defining maxi­
mum austerity measures and the rational use of budget
resources. Only thus were we able to cover the inherited
deficit, and provide funding every year, for participation
and performance of our national teams in all aeronautical
sports, in every important competition – on world, Euro­
pean or international level. We consider this a great ac­
complishment. It is even greater, if you consider the fact
that Serbian space modellers maintained their position
at the world top, that the paraglider pilots have achieved
continuity and confirmed their excellent results, that per­
formances of our aeromodellers were very noted, or that
the gliding pilots, the parachutists, and the ballooners are
all living up to the reputation that they’ve built over the
years.
All of this, but also the overall work of AUS, was able to
strengthen our position in the eyes of the Ministry of Youth
and Sport and the Serbian Sports Association. Moreover,
it helped AUS attain a very prestigious reputation with the
Federation Aeronautical International. This was significant­
ly contributed to, by the outstanding organization of the
105th FAI General Conference. Never before that had the
world elite of aeronautics gathered in Belgrade. We repre­
sented our country, our association and our sport, in the
best way possible. This was further confirmed by delega­
tions from all over the world, and especially by the presi­
dent and the management of FAI, in their closing remarks
made at the end of the session, as well as in their written
address to the management of AUS, after our capital had
hosted the participants of the 105th FAI General Confer­
ence.
Our delegation also had an effective and productive per­
formance on the 106th session of the FAI General Confer­
ence, held in October 2012, in Turkey. The discussions
with the management of FAI, the members of the Execu­
tive Board and the presidents of the committees, were
particularly significant. Many of those in Antalya have once
more expressed their gratitude for what they experienced
3
Свима нама важније је да смо добили подршку за
наше пројекте да у наредном периоду у Србији
организујемо најзначајнија такмичења, како у летачким,
тако и нелетачким ваздухопловним спортовима.
Посебно смо поносни што смо у Анталији успели да
добијемо једнодушну подршку и потписали протокол
о оснивању Балканске ваздухопловне спортске
асоцијације.
Више од свега задивљује одлучност аероклубова
да у тешким условима опстану и дају свој допринос
развоју ваздухопловног спорта. Највећи број таквих
клубова је консолидовао своје редове, ускладио своја
нормативна и статутарна акта и извршио обавезу
пререгистрације код Агенције за привредне регистре.
Они су и на последњој седници Скупштине ВСС
подржали пројекат даљег развоја ваздухопловства
и ваздухопловног спорта у Србији и на тај начин,
наравно, обавезали руководство Савеза да буде још
одговорније и да проналази начине и могућности
да помогне перспективним клубовима да раде што
успешније. На то обавезују и нова статутарна решења,
као и недвосмислена потреба да се још више унапреди
репрезентативни ваздухопловни спорт, који ће бити
успешан онолико колико се побољша стручни рад и
колико се у спортске активности укључи много већи
број младих заинтересованих за наш спорт. То је
заједничка обавеза према богатој традицији српских
ваздухопловаца и ваздухопловних спортиста, као и
будућности коју оптимистички дочекујемо.
У том смислу, од великог значаја за наш Савез је
пројекат А3-НЕТ (А3-NET) који се фокусира на развој
аеродрома Лисичји Јарак. Уз помоћ предприступних
фондова Европске уније, ВСС, заједно са партнерима
из Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и
Хрватске, ради на решавању проблема који постоје
на малим спортским аеродромима и на њиховом
повезивању. Стога је веома битна студија која је за
наш аеродром направљена у оквиру пројекта, а која
ће нам показати у ком правцу даље треба развијати
Лисичји Јарак и како га укључити у живот модерне
престонице. Из наредног ИПА Адриатик пројекта
КЕН (CAN), који је већ додељен ВСС-у, аеродром ће
добити преко 350.000 еура директних инвестиција у
инфраструктуру.
У име онога што смо заједно урадили, текућих
и будућих обавеза, припремили смо и овај број
„Спортског ваздухопловства“, који је намењен свима
који воле ваздухопловство и ваздухопловни спорт.
in Belgrade - our hospitality and splendidly handled ar­
rangements of the 105th session of the General Confer­
ence. But what is really important to all of us, is the fact
that we got support for our projects. This means organiz­
ing some of the most important competitions in the sub­
sequent period – both in flying and non-flying aeronauti­
cal sports – in Serbia. We are especially proud that we
managed to get unanimous support in Antalya, and that
we signed the protocol of establishing the Balkan Aero­
nautical Sports Association.
What is more impressive than anything is the determina­
tion of our aeronautical clubs to endure in harsh condi­
tions and make their contribution to developing aero­
nautical sport. The majority of these clubs regrouped,
brought their normative and statutory deeds into accor­
dance and fulfilled their obligation of re-registration with
the Business Registers Agency. At the latest session of the
Assembly of AUS, they once again supported the project
of further development of aviation and aeronautical sport
in Serbia. In that way, of course, they obliged the manage­
ment of AUS to be even more trust-worthy and to find
ways and possibilities in helping clubs work more effec­
tively. This is made binding by the new statutory solutions,
as well as the unambiguous need to further improve aero­
nautical sport on the national level. National sport will be
successful, only as much as competency is improved, and
only if our sports activities are joined by a larger number
of young people interested in it. It is our shared commit­
ment toward the abundant tradition of Serbian aviators
and aeronautical sportsmen, but also toward the future,
that we so optimistically welcome.
Taking all this into account, the project A3-NET, which
focuses on upgrading Lisicji Jarak airfield, is of great im­
portance for AUS. With the help of EU pre-accession
funds, AUS is working alongside our partners from Slo­
venia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Croatia,
to solve existing problems of small sports airfields and to
interconnect them. Therefore, the study made for our air­
field during the project, is of the utmost importance. This
study will inform us in which direction we should further
develop Lisicji Jarak, and how to introduce it into a mod­
ern capital’s life flow. The airfield will also receive a direct
investment in infrastructure of over €350.000, from the
next IPA Adriatic project – CAN – which has already been
awarded to AUS.
In behalf of everything we’ve accomplished together, the
current and the future commitments, we have prepared
this issue of “Sports aviation”, which is designed for all who
love aviation and aeronautical sports.
Добитник статуе „Златни Орао“ у летачким гранама
Трећи Златни Орао
Горану Ђурковићу
Поред другог места у Европи, трећег места у Светском купу, седмог
места на ФАИ ранг листи, првог места у држави и другог места
у лиги, Горан Ђурковић из Параглајдинг клуба „Беркут“ из Вршца
крунисао је успешну 2012. годину новом статуом „Златног Орла“.
Горанови сјајни резултати
у параглајдингу, у дисци­
плини прецизно сле­
тање,
несмањеног су интен­
зитета из године у годину.
Шта више, сваке наредне
године све су бољи. Као
резултат тога дошла је и
најзначајнија награда за
сваког спортисту вазду­
хопловца. Статуа „Златни
Орао“ за летачку грану
спорта за 2012. годину
одлази у његове руке трећи пут, након што ју је
претходно добио 2009. и 2010. године. „Помисао
да сам међу великанима српског ваздухопловства од
1957. године, изазива велику част и понос. Сва три
„Златна Орла“ су ми подједнако значајна и заузмају
посебно место код мене,“ поносан је Горан Ђурковић
на награду.
Иако се није опробао у другим ваздухопловним
спортовима, воли сваки вид ваздухопловства. Ипак,
Сви ДОСАДАШЊИ добитници Златног Орла:
ГОД.
1. 1957.
2. 1958.
3. 1959.
4. 1960.
5. 1961.
6. 1962.
7. 1963.
8. 1964.
9. 1965.
10. 1966.
11. 1967.
12. 1968.
13. 1969.
14. 1970.
15. 1971.
16. 1972.
17. 1973.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ГРАНА
АЕРОКЛУБ
Божидар Комац
Божидар Комац
Миливој Рончевић
Мирко Бјелајац
Ерика Фрас
Мирослав Жупански
Наталија Стефановић
Јулије Мерори
Цирил Крижнар
Вилим Кмох
Марјан Марић
Вилим Кмох
Вилим Кмох
Милан Димић
Вилим Кмох
Мирослав Исаковић
Јанез Шолар
једриличарство
једриличарство
падобранство
вазд. моделарство
падобранство
вазд. моделарство
падобранство
вазд. моделарство
једриличарство
вазд. моделарство
падобранство
вазд. моделарство
вазд. моделарство
падобранство
вазд. моделарство
моторно летење
падобранство
СВЦ Вршац
СВЦ Вршац
СВЦ Вршац
Бања Лука
АК Марибор
АК Панчево
АК Београд
АК Трешњевка
АК Љубљана
АК Загреб
АК Загреб
АК Карловац
АК Карловац
АК Зрењанин
АК Загреб
АК Београд
АЛЦ Лесце
параглајдинг је прва љубав. Да лети почео је још са
тринаест година и до данас стекао завидан летачки
стаж. Уживању у летењу придодао је и узбудљивост
и динамику која нуде такмичења, па је кренуо и
да се такмичи, а паралелно са тим кренули су и
одлични резултати. „Памтим сва такмичења без
обзира да ли била успешна или не. Свако такмичење
је ново искуство и нова прилика за дружење.
Својим најзначајнијим успехом сматрам прво место
на Светским ваздухопловним играма у Италији
2009. године. Неописив је осећај видети заставу
Србије изнад светског параглајдинг друштва и
сазнање да си допринео томе. Велики успех ми је и
Европско првенство у Македонији прошле године
и вицешампионска позиција, заједно са екипним
трећим местом. Ту је и генерални пласман Светског
купа на који сам врло поносан, и наравно, титула
државног првака.“
Горан је прави пример некога ко зна и ко то у пракси
доказује, да је непрекидни рад кључ успеха. „Мислим
да сам до резултата дошао пре свега дугогодишњим
летењем, поред посебних припрема које практикујем
ГОД.
18. 1974
19. 1975.
20. 1976.
21. 1977.
22. 1978.
23. 1979.
24. 1980.
25. 1981.
26. 1982.
27. 1983.
28. 1984.
29. 1985.
30. 1986.
31. 1987.
32. 1988.
33. 1989.
34. 1990.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ГРАНА
АЕРОКЛУБ
Бранко Лескошек
Светомир Трифуновић
Миодраг Гатолин
Отон Велуншек
Ото Вербанчич
Љубиша Наумовић
Бранко Лескошек
Антон Виденшек
Марија Летић
Мијо Бан
Мирсад Капетановић
Иво Шименц
Богдан Југ
Марјан Чуден
Здравко Лукић
Нијаз Делић
Бранко Мирт
вазд. моделарство
моторно летење
једриличарство
вазд. моделарство
моторно летење
падобранство
вазд. моделарство
вазд. моделарство
једриличарство
моторно летење
вазд. моделарство
једриличарство
падобранство
ракетно оделарство
моторно летење
моторно летење
падобранство
МК Емо Цеље
АК Загреб
АК Београд
АК Птуј
АК Марибор
АК Наша Kрила, Параћин
АК Емо Цеље
АК Љубљана
АК Суботица
АК Осијек
АК Високо
АЛЦ Лесце
АЛЦ Лесце
АРК Љубљана
АК ТУЗЛА
АК Борово
АЛЦ Лесце
5
Добитник статуе „Златни Орао“ у летачким гранама
пред свако такмичење. Увек пред себе постављам
циљеве, нешто до тада неостварено, и кренем да
тежим ка томе. Уз стално тренирање, учење и уз
извесну дозу спортске среће, ништа није немогуће.“
Без обзира што је постигао врхунске резултате
и досегао сам врх параглајдинга у дисциплини
прецизно слетање, са плановима и циљевима не
стаје. Поред такмичарског летења, Горан је активан
и у матичном Параглајдинг клубу „Беркут“ из Вршца,
у чијој организацији ће се ове године одржати
Предевропско првенство и Светски куп у дисциплини
прецизно слетање, а већ наредне године следи и
организација Европског првенства. Тако ће Србија
бити домаћин овог великог такмичења други пут,
након што је 2008. године Ниш био домаћин најбољим
параглајдеристима Европе. „Параглајдинг у Вршцу
ГОД.
је на завидном нивоу међу осталим спортовима у
граду. ПК „Беркут“ је добио повељу града за једнако
место са осталим спортовима и врло смо поносни на
то. Поред вођења клуба, инструктор сам летења у
параглајдинг школи „Арес“ из Београда. На тај начин
се трудим, да што је могуће боље, све своје знање
пренесем млађим и новим пилотима.“
Ретка су такмичења на која Горан Ђурковић оде
и не донесе медаљу. У 2012. таквих није било –
свуда је заузимао победнички трон. Задовољство
постигнутим резултатима се не умањује, а мотива
увек има. „Сваком новом успеху се изнова радујем,
без обзира какав и који по реду био. Невероватан
је осећај победити, то посебно знамо ми спортисти,“
закључује Горан.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ГРАНА
АЕРОКЛУБ
35. 1993.
36. 1994.
37. 1995.
38. 1996.
39. 1997.
Мирослав Станчевић
Миодраг Ивановић
Вуко Зечевић
Драгана Чудић
Александар Годић
ракетно моделарство
моторно летење
моторно летење
ракетно моделарство
моторно летење
АК Ст. Пазова
АК Краљево
АК Беране
АК Нови Сад
АК Наша Kрила,
Параћин
40. 1998.
41. 1999
42. 2000.
43. 2001.
44. 2002.
45. 2003.
46. 2004.
47. 2005.
Андрија Дучак
Иван Колић
Иван Колић
Иван Колић
Радојица Катанић
Зоран Петровић
Зоран Катанић
Светлана Симић
ракетно моделарство
вазд. моделарство
вазд.моделарство
вазд.моделарство
ракетно моделарство
параглајдинг
ракетно моделарство
падобранство
АКС Митровица
параглајдинг
АК Нова Пазова 52. 2009. Горан Ђурковић
Живан Јосиповић
ракетно моделарство
АК Југо-Београд
АК Југо-Београд
53. 2010. Горан Ђурковић
параглајдинг
АК С.Митровица
Живан Јосиповић
ракетно моделарство
ПК Еол, Краљево
АК С. Митровица 54. 2011. Милица Маринковић параглајдинг
АК Наша Kрила,
Живан Јосиповић
ракетно моделарство
Параћин
48. 2005. Живан Јосиповић
6
ракетно моделарство АК Фрањо Клуз,
Земун
ГРАНА
АЕРОКЛУБ
49. 2006. Зоран Петровић
Владимир Чипчић
50. 2007. Зоран Петровић
Живан Јосиповић
ГОД.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
параглајдинг
ракетно моделарство
параглајдинг
ракетно моделарство
51. 2008. Милица Бићанин
Живан Јосиповић
параглајдинг
ракетно моделарство
55. 2012. Горан Ђурковић
Зоран Катанић
параглајдинг
ракетно моделарство
ПК Еол, Краљево
АК Кикинда
ПК Еол, Краљево
АК Фрањо Клуз,
Земун
АК Јат Београд
АК Фрањо Клуз,
Земун
СПК Беркут Вршац
АК Фрањо Клуз,
Земун
СПК Беркут Вршац
АК Фрањо Клуз,
Земун
АК Аеро-Еду
Београд
АК Фрањо Клуз,
Земун
СПК Беркут Вршац
АК С. Митровица
The Golden Eagle Statue Award Winner, flying sports
The third Golden Eagle
for Goran Djurkovic
Apart from the second place in Europe, the third place at the World
Chamionship, the seventh place on the FAI Ranking List, the first
place in the country and the second place in the league, Goran
Djurkovic from PC Berkut from Vrsac has crowned the successful year
of 2012 with a new statue of the Golden Eagle.
The intensity of Goran's magnificent results in accuracy
landing discipline has not decreased over years. More­
over, they are getting better each year. Consequently,
the most significant reward for every sports airman has
come. The statue of Golden Eagle of the flight sports
branch for 2012 goes to his hands for the third time, af­
ter he received it in 2009 and 2010. “The thought that
I am among the leading figures of Serbian aeronautics
since 1957 leads to the feeling of great honor and pride.
All three Golden Eagles are equally important to me and
they take a special place in my life“ - said Goran Djurkov­
ic, proud of his reward.
Although he hasn’t tried to do any other aeronautical
sport, he likes every branch of aeronautics. Still, para­
gliding is his first love. He has started flying since he was
13 and he has acquired enviable experience in flying so
far. He has added excitement and dynamics offered
by competitions to the enjoyment in flying and started
competing as well, so excellent results have come paral­
lel with that. “I remember all the competitions regardless
of their being successful or not. Each competition is a
new experience and a new opportunity for socializing. I
consider the first place at the World Air Games in Italy
in 2009 my most significant success“. It's an indescribable
feeling to see the Serbian flag above the world paraglid­
ing society and know that you have contributed to this.
I also achieved a great result by being the vice-cham­
pion at the European Chamionship in Macedonia last
year, along with the third place in the team competition.
There is also the World Championship general ranking
which I am very proud of and, of course, the title of the
state champion. “
many years above all, as well as by special preparations
I do before each competition. I always set goals before
me, something yet unaccomplished, and start striving for
it. Nothing is impossible with constant training, learning
and a certain dose of luck in sport. ”
Regardless of the fact that he has achieved top results
and reached the very top of paragliding in the discipline
of accuracy landing, he does not give up his plans and
goals. Aside from competitive flights, Goran is also active
in his native PC Berkut from Vrsac which is going to or­
ganize the Pre-European Championship and the World
Cup in accuracy landing discipline this year, followed by
the next year organization of the European Champion­
ship. Therefore, Serbia is going to host this great compe­
tition for the second time, after 2008 when Nis hosted
the best paraglider pilots of Europe. “Paragliding in Vr­
sac is on an enviable level compared to other sports in
town. PC Berkut has received the town charter of being
equal to other sports and we are very proud of it. Apart
from being the manager of the club, I am also the flight
instructor in Ares Paragliding School from Belgrade. In
this way, I make efforts to transfer all my competence to
younger and new pilots as much as possible. “
There are few competitions in which Goran Djurkovic
has participated without winning a medal. There weren't
such in 2012 – he won the throne everywhere. The satis­
facion with achieved results does not diminish, and there
is always motivation. “I am happy every time I achieve a
good result, no matter which one or what its number is
in order. It is an incredible feeling to win, we sportsmen
know it best“-concludes Goran.
Goran is a good example of someone who knows and
who proves in practice that constant work is the key to
success. “I think I have achieved good results by flying for
7
Добитник статуе „Златни Орао“ у нелетачким гранама
Златни Орао за светског првака
За ракетне моделаре 2012. година била је једна од најбољих у
историји српског ваздухопловства. Репрезентативци су донели укупно
18 медаља и три трофеја – за најбољи тим светског првенства, најбољи
сениорски тим и за треће место у јуниорској конкуренцији. Међу сјајним
резултатима наших такмичара, посебно се истакао резултат Зорана Катанића
из Аероклуба „Сремска Митровица“, који је постао двоструки светски првак и
освојио четири медаље у појединачној конкуренцији и четири медаље у екипној
конкуренцији. Заједно са овим успехом и одличним резултатима у светском купу
и на домаћим такмичењима, Зоран Катанић је ризници својих награда и претходној
статуи из 2004. године, придодао и другу статуу Златног Орла.
авио модел сам узео у руке 1966. године. Члан АК
„Сремска Митровица“ сам постао 1972. и дан данас
сам у истом клубу. До интересовања за моделарство
је дошло у 6. разреду основне школе у којој ми је отац
предавао техничко и водио авио и ракетну секцију.
Кључ нашег успеха је у тимском раду, где свако од нас
четворо одрађује део послова при изради модела.
Конкуренције нема и било чији успех је заједнички,“
објашњава Зоран атмосферу у породици Катанић.
„Сваки резултат који постигнем је мотив за даље
такмичење. А тек Златни Орао је прича за себе.
Највеће признање које се код нас може добити,
признање које изазива жељу и подстрек да се ради
боље и више не би ли се до њега поново дошло.
Родитељи су ме научили својим примером да све што
радим у свом животу, радим најбоље што могу. Сви
моји успеси су резултат таквог односа према раду
и обавезама. И своје ученике сам томе учио, што
су показали на бројним такмичењима претходних
двадесетак година,“ објашњава Зоран Катанић значај
награде коју је добио.
Презиме Катнић итекако је познато у моделарским
круговима. Породица Катанић изнедрила је у све три
генерације одличне ракетне моделаре – од Радојице,
преко Мирка и Зорана, па до најмлађе Весне. „Први
8
Амбијент у коме живе и раде Катанићи је прави
моделарски, а докази о њиховим успесима су на
сваком кораку – зидови се не виде од бројних награда,
диплома и медаља, а полице су сасвим испуњене
трофејима са разних страна. „На почетку бављења
моделарством, најпре сам почео са ваздухопловним,
у чему сам остваривао добре резултате и освајао
прва места у клизачима, једрилицама, собним
моделима. Упоредо са тим сам почео да се бавим и
ракетним моделарством, да би 1987. године ушао у
репрезентацију и тада престао са ваздухопловним
моделарством. Од те године, као члан репрезентације
учествовао сам на свим европским и светским
првенствима. Прву медаљу сам освојио на балканијади
и европском првенству у Софији 1988. године.“ Након
тога у Зорановој каријери крећу да се ређају медаље
и у појединачној и у екипној конкуренцији.
На светском првенству одржаном у Словачкој 2012.
године - такмичењу његове каријере, проглашен
је за најбољег спортисту сениора, од укупно 165
такмичара. Поред тога, освојио је златне медаље
у класама С3А и С4А, сребрну медаљу у класи С6А
и бронзану медаљу у класи С1Б. За прво место у
The Golden Eagle Statue Award Winner, modelling sports
Golden Eagle for World Champion
The year 2012 was one of the best in the history of Serbian aeronautics,
when it comes to space modelling. The members of the national team
brought home, all together, 18 medals and three trophies – for best team
of the World Championship, best seniors team and third place in juniors’
competition. Among the excellent results of our representatives, the one that
particularly stands out is that of Zoran Katanic from aeronautical club “Sremska
Mitrovica”, who has become two time world champion and the winner of four
medals in singles competition, and another four medals in team competition.
Aside from these achievements and the splendid results at both the World
Cup and local competitions, Zoran Katanic has added a second Golden Eagle
statue to his award collection and the first statue from 2004.
Zoran Katanic explains the significance of the award that
was conferred on him: “For me, every achievement is a
motive for further competing, but this especially goes
for the Golden Eagle. It is the highest acknowledgement
one can receive in our country, an acknowledgement
that evokes the desire and gives the incentive to work
better and harder in order to win it again. By providing
me with their own example, my parents taught me that
everything I do, I should do the best I can. All my accom­
plishments are the result of that kind of attitude towards
work and commitments. That’s something I’ve passed on
to my students, as they have demonstrated at numerous
competitions in the last 20 or so years.” The Katanic fam­
ily name is quiet renowned in the modelling world. The
Katanic family gave distinguished space modellers in all
three generations – from Radojica, through Mirko and
Zoran, to Vesna, who is the youngest. Zoran clarifies the
atmosphere present in the Katanic family: “The first time
I’ve ever held a model was in 1966. I became a mem­
ber of AC “Sremska Mitrovica” in 1972, and have been
ever since. I got interested in modelling in the 6th year
of elementary school, where my father taught Technical
Education and headed the aero and space section. The
key to our success is teamwork; there are four of us and
each one does a part of the work at building a model.
There is no competing, and anyone’s success is every­
one’s success.” The ambience in which the Katanics live
and work is a true modelling one. The evidence of their
achievements is everywhere – walls are no longer visible
because of the myriad of awards, diplomas and med­
Review of the sportsmen of the Aeronautical Union of Yugoslavia/Serbia and Montenegro/Serbia
the winners of the biggest reward – “golden eagle” statue in the period 1957-2012
Year Name and surname
1. 1957.
2. 1958.
3. 1959.
4. 1960.
5. 1961.
6. 1962.
7. 1963.
8. 1964.
9. 1965.
10. 1966.
11. 1967.
12. 1968.
13. 1969.
14. 1970.
15. 1971.
16. 1972.
17. 1973
Bozidar Komac
Bozidar Komac
Milivoj Roncevic
Mirko Bjelajac
Erika Fras
Miroslav Zupanski
Natalija Stefanovic
Julije Merori
Ciril Kriznar
Vilim Kmoh
Marjan Maric
Vilim Kmoh
Vilim Kmoh
Milan Dimic
Vilim Kmoh
Miroslav Isakovic
Janez Solar
Sport field
Aero club
Gliding
Gliding
Parachuting
Aeromodelling
Parachuting
Aeromodelling
Parachuting
Aeromodelling
Gliding
Aeromodelling
Parachuting
Aeromodelling
Aeromodelling
Parachuting
Aeromodelling
General Aviation
Parachuting
FAC Vrsac
FAC Vrsac
FAC Vrsac
Banja Luka
AC Maribor
AC Pancevo
AC Beograd
AC Tresnjevka
AC Ljubljana
AC Zagreb
AC Zagreb
AC Karlovac
AC Karlovac
AC Zrenjanin
AC Zagreb
AC Beograd
ALC Lesce
Year Name and surname
18. 1974
19. 1975.
20. 1976.
21. 1977.
22. 1978.
23. 1979.
24. 1980.
25. 1981.
26. 1982.
27. 1983.
28. 1984.
29. 1985.
30. 1986.
31. 1987.
32. 1988.
33. 1989.
34. 1990.
Branko Leskosek
Svetomir Trifunovic
Miodrag Gatolin
Oton Velunsek
Oto Verbancic
Ljubisa Naumovic
Branko Leskosek
Anton Vidensek
Marija Letic
Mijo Ban
Mirsad Kapetanovic
Ivo Simenc
Bogdan Jug
Marjan Cuden
Zdravko Lukic
Nijaz Delic
Branko Mirt
Sport field
Aero club
Aeromodelling
General Aviation
Gliding
Aeromodelling
General Aviation
Parachuting
Aeromodelling
Aeromodelling
Gliding
General Aviation
Aeromodelling
Gliding
Parachuting
Space modelling
General Aviation
General Aviation
Parachuting
AC Emo Celje
AC Zagreb
AC Beograd
AC Ptuj
AC Maribor
AC Nasa Krila, Paracin
AC Emo Celje
AC Ljubica
AC Subotica
AC Osijek
AC Visoko
ALC Lesce
ALC Lesce
ARC Ljubljana
AC Tuzla
AC Borovo
ALC Lesce
9
Добитник статуе „Златни Орао“ у нелетачким гранама
класи С4А добио је прелазни пехар Међународне
ваздухо­
пло­
вне федерације (ФАИ) „Carl Neubron­
ner“, који ће бити у његовим рукама до следећег
светског првенства. Од организатора је награђен
специјалном дипломом и „ Јаносиковим опасачем“
– симболом татранског краја. На такмичењима у
оквиру светског купа, Зоран Катанић је заузео прво
место у класи С4А (ракетоплани) од 299 такмичара,
и након 24 такмичења, док је у класи С6А (ракете са
траком) био трећепласиран од 426 учесника. У класи
С4А суверено влада, те је постао и државни првак
у ракетопланима. „За ову сезону као и за претходне
сам се спремао целу годину. Почетком пролећа сам
завршио моделе, а затим сам их дотеривао на светским
куповима, на којима сам прошле године учествовао.
Тек на постољу, када су ми додељивали медаљу и
признање за најбољег спортисту света, слушајући
химну, схватио сам какав сам резултат остварио. На
такмичењу су се ређале категорије и медаље, и није
било времена за славље и велико радовање. Сви
најбољи тимови и појединци света су били ту, тако
да је конкуренција била жестока. Водила се борба
за сваку секунду и сваки исправан старт,“ објашњава
Зоран долазак до највиших позиција.
Иако је досегао сам светски врх у ракетном
моделарству, не посустаје и наставља као и до сада.
„Насатављам са такмичењима уколико за то будем имао
материјалних средстава. Волео бих и да се запослим у
неком клубу где бих могао да своје знање и искуство
преносим на младе, као што сам то радио 25 година
у АК „Сремска Митровица“. Планирам да учествујем
и на што већем броју купова. Добри досадашњи
резултати ме на то обавезују, па се надам да ће се
10
Зоран са колегама из репрезентације на победничком постољу
традиција наставити.“ Поред ракетног моделарства,
коме је сасвим посвећен, проналази време и за друге
активности. „Бавим се и бициклизмом, планинарењем
и ловом. Волим и шетње у природи, а такође ми ове
активности служе и за повећање кондиције, која
је у моделарству неопходна. Током последњих
неколико година успео сам да завршим Високу школу
струковних студија „Академија фудбала“, и тако стекао
звање стру­ковни менаџер за физичко васпитање и
спорт,“ наводи Зоран и друга своја интересовања.
Ове године Зорана и његове колеге ракетне моде­
ларе очекује европско првенство у Бугарској, а
на истом месту 2014. године следи ново светско
првенство, за које се вредно припремају, како би
успешна традиција била настављена.
The Golden Eagle Statue Award Winner, modelling sports
als, while shelves are overflowing with trophies from all
kinds of competitions. “When I took up modelling, at
first it was aeromodelling, where I made good scores
and won first places in glider and indoor classes. Simul­
taneously, I started doing space modelling, and in 1987 I
joined the national team, and that’s when I stopped pur­
suing aeromodelling. As a member of the national team,
I participated in all European and World championships
since then. I won my first medal at the Balkan Games and
the European Championship in Sofia, 1988.” After this,
Zoran kept winning medals one after another, both in
singles and team competition.
At the World Championship held in Slovakia, in 2012
– which was the highpoint of his career – he was pro­
nounced best sportsman among the seniors, out of 165
competitors. In addition, he won the gold medals in
classes S3A and S4A, the silver medal in class S6A and
the bronze medal in class S1B. For winning first place in
class S4A, he was awarded the International Air Sports
Federation (FAI) Carl Neubronner Challenge Trophy,
which will remain in his possession until the next world
championship. The organizers awarded him a special di­
ploma and Yanoshik Belt – a symbol of the Tatra county.
In competitions within the World Cup, Zoran Katanic
took first place in class S4A (boost glider models), out
of 299 contestants, and after 24 contests. In class S6A
(streamer duration models) he was placed third out of
426 participants. In class S4A, Zoran Katanic reigns su­
preme, so he was also the boost glider models state
championship. Zoran explains how he reached the high­
est positions: “Like all the seasons before it, I’ve been
preparing for this one the entire year. I had finished my
models in the early spring, and then I adjusted them
at world cups I participated in, last year. It was only on
Sport field
Aero club
35. 1993.
36. 1994.
37. 1995.
38. 1996.
39. 1997.
Year Name and surname
Miroslav Stancevic
Miodrag Ivanovic
Vuko Zecevic
Dragana Cudic
Aleksandar Godic
Space modelling
General Aviation
General Aviation
Space modelling
General Aviation
40. 1998.
41. 1999
42. 2000.
43. 2001.
44. 2002.
45. 2003.
46. 2004.
Andrija Ducak
Ivan Kolic
Ivan Kolic
Ivan Kolic
Radojica Katanic
Zoran Petrovic
Zoran Katanic
Space modelling
Aeromodelling
Aeromodelling
Aeromodelling
Space modelling
Paragliding
Space modelling
AC St. Pazova
AC Kraljevo
AC Berane
AC Novi Sad
AC Nasa Krila,
Paracin
AC S. Mitrovica
AC Nova Pazova
AC Jugo-Beograd
AC Jugo-Beograd
AC S. Mitrovica
PC Eol- Kraljevo
AC S. MItrovica
47. 2005. Svetlana Simic
Parachuting
48. 2005. Zivan Josipovic
Space modelling
AC Nasa Krila,
Paracin
AC Franjo Kluz,
Zemun
the podium, when I was awarded the medal and the ac­
knowledgement for best sportsman of the world, while
listening to the national anthem, did I realize what I had
accomplished. At the competition it was class after class,
medal after medal, and there wasn’t any time to cele­
brate or party. All the best teams, and individuals, of the
world were there, so competition was strong. There was
a struggle for every second and every launch.”
Even though he has reached the very top in space mod­
elling, Zoran does not flinch and he will keep going the
same way. “I will continue competing if I’m able to find
the financial resources. I would also like to get a job in a
club, where I could convey my knowledge and experi­
ence to the young, as I have done for 25 years in AC
“Sremska Mitrovica”. I plan to take part in as many cups
as I can. The good results I have achieved so far compel
me to do this, and I’m hoping I’ll be able to continue this
trend.” Although he is entirely devoted to space model­
ling, Zoran still manages to find time for other activities.
He recounts some of his other interests: “I like to go bik­
ing, mountaineering, hunting, and hiking, as well. These
activities are also useful for staying in shape, which is
necessary in modelling. In the last few years I’ve man­
aged to graduate from the “Football Academy” college,
and thus, have acquired the title of Physical Education
and Sports Manager.”
This year, the European Championship in Bulgaria awaits
Zoran and his fellow modellers. At the same place, in
2014, the next world championship will be held, which
they are diligently preparing for, in order to continue
the tradition of success.
Sport field
Aero club
49. 2006. Zoran Petrovic
Vladimir Cipcic
50. 2007. Zoran Petrovic
Zivan Josipovic
Year Name and surname
Paragliding
Space modelling
Paragliding
Space modelling
51. 2008. Milica Bicanin
Zivan Josipovic
Paragliding
Space modelling
52. 2009. Goran Djurkovic
Zivan Josipovic
Paragliding
Space modelling
53. 2010. Goran Djurkovic
Zivan Josipovic
Paragliding
Space modelling
54. 2011. Milica Marinkovic
Paragliding
PC Eol, Kraljevo
AC Kikinda
PC Eol, Kraljevo
AC Franjo Kluz,
Zemun
AC Jat, Beograd
AC Franjo Kluz,
Zemun
SPC Berkut, Vrsac
AC Franjo Kluz,
Zemun
SPC Berkut, Vrsac
AC Franjo Kluz,
Zemun
AC Aero-Edu
Beograd
AC Franjo Kluz,
Zemun
SPC Berkut, Vrsac
AC S MItrovica
Zivan Josipovic
55. 2012. Goran Djurkovic
Zoran Katanic
Space modelling
Paragliding
Space modelling
11
Падобранство
Србија у финалу
падобранског мундијала
каже Мирољуб Јанићијевић, репрезентативац и вођа
екипе на такмичењу.
Јака конкуренција је очекивана за овако велико
такмичење, али резултати су били одлични те је
Александар Цветковић пред улазак у полуфинале
био пласиран на 29. месту са само 11 цм из 8 скокова
у оквиру којих је постигао пет нула (доскок у центар
пречника 2 цм). Тиме је постављен и нови државни
рекорд извођења са постигнуте четири нуле за
редом и постигнутих 5 цм након тога. Цветковић
је у полуфинале ушао са 48 такмичара од око 200
такмичара који су се надметали у овој дисциплини, а
затим је њих пола ушло у финале.
Репрезентативци Србије у Дубаију пред почетак такмичења
Репрезентација Србије у падобранству на светском
првенству у Дубаију поставила је историјски
резултат у новијој историји српског падобранства.
Александар Цветковић из Аероклуба „Смедерево“
ушао је у полуфинале највећег светског такмичења
са постигнутих 11 цм из осам скокова, а након тога
и у финале, што представља најбољи резултат наших
репрезентативаца у падобранству у последње време.
Наши такмичари су екипно завршили такмичење на
златној средини, на 24. месту од 39 екипа.
Екипно је прво место освојила репрезентација
Словеније, испред другопласиране Русије и
трећепласиране Мађарске. У конкуренцији 39 екипа
репрезентативци Србије заузели су 24. позицију,
иако су после прве три серије скокова били на 20.
У Дубаију је од 25. новембра до 9. децембра
одржано 2. ФАИ Светско првенство у падобранству
у свих постојећих 16 падобранских дисциплина, уз
учешће 1440 такмичара из 58 земаља света. На овом
најмасовнијем и највећем падобранском такмичењу,
репрезентацију Србије представљали су Слободан
Терзић и Радослав Кораћ из Падобранског клуба
„Грифон“, Мирољуб Јанићијевић из Падобранске
екипе Војске Србије „Небеске видре“, Љубиша
Наумовић и Светлана Симић из Аероклуба „Наша
Крила“ из Параћина и Александар Цветковић из
Аероклуба „Смедерево“. Сви они су се такмичили у
дисциплини скокови на циљ екипно и појединачно,
док су Александар Цветковић и Мирољуб Јанићијевић
учестовали и у дисциплини пара-ски, у којој су
заузели 38. и 30. место.
„За све репрезентативце само учешће на овом
такмичењу, узимајући у обзир услове у којима
се налази падобранство код нас је велики успех.
Мећутим свако од нас ко је део репрезентативне
приче жели увек нешто више, пре свега, везано за
спортски резултат и спортски учинак на такмичењу,“ Александар Цветковић у циљу
12
Parachuting
Serbia in the parachuting mondial finals
At the World Champion­
ship in Dubai, Serbia na­
tional parachuting team
achieved a historical score
for modern Serbian para­
chuting. Aleksandar Cvet­
kovic, from “Smederevo”
aeronautical club, first en­
tered the semi-finals of the
biggest competition in the
world, scoring 11 cm in 8
rounds. After that, he also
A. Cvetkovic, the World Championship finalist entered the finals, which
is the furthest any of our
parachutists have gone of late. In team ranking, our rep­
resentatives finished the contest on 24th place out of 39
teams, which can be considered a kind of golden mean.
The 2nd FAI Parachuting World Championship in all 16
disciplines currently in existence, was held in Dubai,
from November 25th to December 9th. 1440 competi­
tors, from 58 countries, shared in the world’s biggest
and most massive parachuting contest. Serbia was repre­
sented by Slobodan Terzic and Radoslav Korac (PC “Gri­
fon”), Miroljub Janicijevic (PC “Nebeske Vidre”), Ljubisa
Naumovic and Svetlana Simic (AC “Nasa Krila”, Paracin)
and Aleksandar Cvetkovic (AC “Smederevo”). They all
competed in the accuracy landing discipline, both in
single and team competition. Aleksandar Cvetkovic and
Miroljub Janicijevic participated in the para-ski disci­
pline as well, and were placed 38th and 30th, respectively.
Miroljub Janicijevic, member of the national team and
team leader at the competition, says: “Considering the
state parachuting in our country is in, just participating
in this competition was a great accomplishment. How­
ever, each of us who are involved with the national team
always wants more, primarily in relation to our results
and performance at a sports competition.”
Strong competition was to be expected at a contest of
this scale, but the score was excellent and before enter­
ing the semi-finals, Aleksandar Cvetkovic was positioned
29th, with only 11 cm in eight rounds, five of which were
0 (landing precisely on target centre 2 cm in diameter).
By doing that, he also set the new state record in perfor­
mance, with four zeros in a row and another 5 cm after
that. Out of 200 contestants who competed in this dis­
cipline, Cvetkovic entered the semi-finals with 48 others,
half of whom went to the finals afterwards.
Janicijevic details the para-ski competition: “The organizers went to great lengths in order to use the full
capacity Dubai provides, and so they even arranged
a competition in the para-ski discipline. Skiing in
the Arabian Peninsula!? Yes! At the location called
“Dubai Emirates Mall”, there’s a covered hall with a
four-seat cable car and a ski lift, and also a 400 m ski
trail. Austrian Michael Egger, the chair of IPC ParaSki Subcommittee, put a lot of effort into designing
and organizing a quite unusual event for that area. A
training night for all competitors was also arranged,
on the giant slalom training trail. The skiing equipment was provided by the organizer through “Ski
Dubai”. The contest consisted of six accuracy jumps
and four giant slalom races. There were all together
80 competitors in all categories – 60 were men, and
the rest were women and juniors.”
Aleksandar Cvetkovic during his jump to a goal
13
Падобранство
Светлана Симић у лету изнад Дубаија
месту. Нажалост, доживели су и мали пех - повреду
најискуснијег Љубише Наумовића из АК „Наша Крила“
Параћин.
Чланови репрезентације су доласком на ово пре­
стижно такмичење и међу падобранску елиту доказали
свој квалитет, а свим постигнутим резултатима у
Дубаију то и потврдили. Србија се нашла на светској
падобранској мапи - застава се вијори, Србија се
прозива и најављују репрезентативци. Без обзира на
крајњи исход такмичења, ово је одлично искуство за
даље планирање развоја и унапређења падобранства
на нашим просторима.
„Учешћем на овогодишњем Мундијалу наш Савез је
показао да иде у корак са модерним светом. Шта је
постигнуто? Постигнута је промоција државе, Савеза
и нашег падобранства, настављен је континуитет
појављивања на великим светским такмичењима,
имали смо једно финале и пласман репрезентације
у средини табеле. Уз не тако велика улагања у
будућности и падобранство може постати грана
ваздухопловног спорта која ће доносити медаље са
најзначајнијих међународних такмичења,“ закључује
Мирољуб Јанићијевић, вођа репрезентације на овом
такмичењу и председник Комисије за падобранство
Ваздухопловног савеза Србије.
14
„Организатор се потрудио да да искористи сав
капацитет који Дубаи пружа. Организовано је
и такмичење у дисциплини пара-ски. Скијање
на арабијском полуострву? Да, на простору
„Dubai Emirates Mall“, постоји затворена хала са
четвороседом жичаром и ски лифтом. Дужина
стазе је око 400 м. Аустријанац Mишел Егер (Michael Eger), председник подкомитета ИПЦ-a за
пара-ски потрудио се да осмисли и организује
овај несвакидашњи догађај на овим просторима.
За све такмичаре организовано је једно тренажно
вече са постављеном велеслаломском стазом
за тренинг. Организатор је преко „Ski Dubai“
обезбедио коришћење ски опреме. Такмичење
је организовано на тај начин што се из скокова
на циљ рачунало првих шест скокова и возиле су
се четири велеслаломске трке. Било је укупно
пријављено 80 такмичара свих категорија, 60
мушкараца, а остало жене и јуниори,“ објашњава
Јанићијевић такмичење у оквиру дисциплине
пара-ски.
Parachuting
they must have had some ill luck which caused the injury
of the most experienced member of the team – Ljubisa
Naumovic (AC “Nasa Krila”, Paracin).
Being at this prestigious contest, among the parachut­
ists’ elite, the members of our national team have proven
their quality, underlining it with results achieved in Dubai.
Serbia is now on the map of world parachuting – the flag
is flying, the country is announced and the members of
the national team are called forth. Regardless of the final
outcome of the competition, this was a valuable experi­
ence for planning further development and promotion
of parachuting in our region.
Miroljub Janicijevic during the jump for the best possible score
In team ranking, the national team of Slovenia won first
place, with Russia taking second place and Hungary
coming in third. Running against 38 other teams, repre­
sentatives of Serbia took 24th place, even though they
were 20th after the first three jump series. Unfortunately,
Miroljub Janicijevic, our national team’s leader at this
competition and the president of the Parachuting Com­
mittee of the Aeronautical Union of Serbia (AUS), con­
cludes: “By participating in this year’s Mondial, the AUS
demonstrated that it is capable of keeping up with the
modern world. What did we accomplish? We promoted
our country, the AUS and Serbian parachuting, we main­
tained continuity of partaking in big world competitions,
and we had an appearance in the finals and a mid-chart
team placement. Even with not so substantial future in­
vestments, parachuting could become a branch of aero­
nautical sport that will provide us with medals from the
most significant international contests.”
Male part of the Serbian representation after jumps performance
15
Падобранство
Падобрански скокови
за најбоље у држави
Спортски аеродром Лисичји Јарак код Београда
је од 6. до 9. септембра био место на коме су се
окупили најбољи падобранци Србије како би се
надметали за тутулу новог државног првака. У
организацији Ваздухопловног савеза Србије одржано
је 58. падобранско првенство Србије у класичним
дисциплинама (скокови на циљ и фигуративни
скокови).
Укупно 25 такмичара из екипа: Параћин, Падобрански
клуб „Грифон“, Смедерево, Падобранска екипа Војске
Србије „Небеске Видре“ и АК „Београд“ борили су
се три дана за најбољи пласман, изводили скокове
у преподневним и послеподневним терминима, и
након 261 скока добили смо нове државне прваке.
У генералном пласману (скокови на циљ + фигуре)
прво место су поделили Љубиша Наумовић из
Аероклуба “Наша Крила” Параћин, и Радослав Кораћ
из Падобранског клуба “Грифон”. Друго место је
изостало због подељеног првог места, па се на
трећој позицији нашао Мирољуб Јанићијевић из
Падобранске екипе Војске Србије “Небеске видре”.
Најбоља екипа у генералном пласману био је ПК
”Грифон”, испред другопласиране екипе “Небеске
видре”, и трећепласиране екипе АК „Наша Крила“ из
Параћина.
Најбоље екипе у генералном пласману:
1. ПК „Грифон“ Београд
2. ПЕВС „Небеске видре“
3. АК „Наша Крила“
16
Циљ (аccuracy) - Представља најстарију дисци­
плину. Данашње модерне куполе захтевају од
такмичара веома велико умеће у управљању а
обезбеђују велику прецизност на приземљењу.
Такмичари скачу са висине од 1000 м и покушавају
да приземље у центар електронског диска. Нула
је пречника 2 цм, а свако приземљење веће од
16 цм од центра диска је промашај, и не мери се.
Победник је такмичар који скупи најмање бодова
(цм удаљености од центра круга).
Фигуре (style) - Фигуративни скокови се изводе
са 2000 метара и представљају индивидуални
слободан пад у којем се такмичари оцењују од
стране судија колико брзо и прецизно могу да
изведу унапред задати комплет елемената. Серија
елемената се састоји од левог заокрета од 360
степени, десног заокрета од 360 степени и салта
уназад. Овај низ елемената је потребно извести
2 пута. Мери се време за којеLEDJA
је задати комплет
урађен, па се од тога одузимају казне за погрешно
изведене елементе. Ова дисциплина захтева
висок ниво знања и контроле тела у слободном
паду, при брзинама од 200 до 250 км/ч.
Победници у генералном пласману:
1. место – Радослав Кораћ (ПК „Грифон“) и Љубиша Наумовић (АК
„Наша Крила“)
3. место – Мирољуб Јанићијевић (ПЕВС „Небеске Видре“)
Parachuting
Parachute jumps for
the best in the country
The best team in this discipline was
PK “Grifon” from Belgrade, in front
of second placed team PEVS “Nebe­
ske vidre” and third placed AK “Sme­
derevo”.
The winners of National Champion­
ship in accuracy jumping: 1st Alek­
sandar Cvetkovic (AK “Smederevo”),
2nd Radoslav Korac (PK “Grifon”, Bel­
grade), 3rd Ljubisa Naumovic (AK
“Nasa Krila, Paracin)
Figure jumping was performed at
the height of 1000 m more in order
to do successfully given set of ele­
ments. The most successful and new
national champion has become Slo­
The participants of National Championship with delegate of competition on the opening ceremony bodan Terzic from PK “Grifon” from
Belgrade. With insignificant fewer
points, behind him, on second place
Sports airport Lisicji Jarak, near Belgrade, from Septem­
was
Ljubisa
Naumovic
from AK “Nasa Krila” from Para­
ber 6th to Septembar 9th was the place where the best
cin, and third place won Radoslav Korac from PK “Gri­
parachutists from Serbia gathered to compete for new
fon” from Belgrade.
national championship title. Organized by Aeronautical
Union of Serbia, the 58th Parachuting Championship of
Serbia in classical disciplines (Style and Accuracy Land­
ings ) took place.
Accuracy jumping is the oldest discipline. Today
There were 25 competitors in total from teams: Paracin,
modern domes demand from competitors big
Parachuting club “Grifon”, Smederevo, Parachuting team
skills in piloting but they are providing big preciof Serbian army “Nebeske vidre” and AK “Beograd”,
sion in landing. Competitors jump on 1000 m of
they were fighting three days for the best placement,
height and try to land in the center of electronic
jumping in the morning and in the afternoon, and after
disk.
Zero diameter is 2 cm, and every landing big261 jumps we got the new national champion.
ger than 16 cm from the center of the disk is a failIn general placement (accuracy jumping plus figures)
ure and it doesn’t count. The winner is competitor
Ljubisa Naumovic from AK “Nasa Krila” and Radoslav
st
who
gather the least points (centimeters distance
Korac from parachuting club “Grifon” shared the 1
from the center of circle).
place. Second place missed because the first place was
shared, so on third place was Miroljub Janicijevic from
Figure jumping are performed on 2000 m of
“Nebeske vidre”. The best team in general placement
height and represent individual freefall in which
was PK “Grifon” in front of second placed team “Nebe­
competitors are judged by juries how quickly and
ske vidre” and third placed team AK “Nasa Krila” from
precisely can perform in advance given the set of
Paracin.
elements.
Series of elements consists of left turn of
In discipline accuracy jumping, they were jumping at
360 degrees, right turn of 360 degrees and backthe height of 1000 m, and they should have landed on
flip back. This set of elements needs to be perthe target size 2 cm. First place and the title of National
formed two times. The time is measured too. This
Champion in this discipline won Aleksandar Cvetkovic
discipline demands high level of knowledge and
from AK “Smederevo”. Second place won Radoslav Ko­
rac from PK “Grifon” from Belgrade and third place won
body control in freefall at speed from 200 to 250
Ljubisa Naumovic from AK “ Nasa Krila” from Paracin.
km/h.
17
Падобранство
Фигуративни скокови су извођени са хиљаду метара
више, како би се успешно извео задати комплет
елемената. Најуспешнији у извођењу и нови државни
првак у овој дисциплини постао је Слободан Терзић
из ПК „Грифон“ из Београда. Са незнатним бодовним
заостатком, иза њега се нашао Љубиша Наумовић из
АК „Наша Крила“ Параћин на другој позицији, и треће
место је освојио Радослав Кораћ из ПК „Грифон“ из
Београда.
Генерални секретар Спортског савеза Србије
Дане Корица на отварању такмичења
У дисциплини скокови на циљ, скокови су извођени са
висине од 1000 метара, са које се требало приземљити
на циљ пречника 2 цм. Прво место и титулу државног
првака у овој дисциплини освојио је Александар
Цветковић из АК „Смедерево“. Друго место је
освојио Радослав Кораћ из ПК „Грифон“ из Београда
и треће место је припало Љубиши Наумовићу из
АК „Наша Крила“ из Параћина. Најбоља екипа у овој
дисциплини био је ПК „Грифон“ из Београда, испред
другопласиране екипе ПЕВС „Небеске Видре“ и
трећепласираног АК „Смедерева“.
18
Радослав Кораћ из ПК „Грифон“ је на овом државном
првенству постигао и нови државни рекорд од три
пута по 0 цм и 2 цм први следећи скок.
У Београду не треба пропустити:
◆ Обилазак Калемегдана
◆ Ручак поред Милошевог конака у Топчидеру
◆ Купање на Ади
И још небројено садржаја које у свако доба дана
и године престоница пружа.
У близини града а и спортског аеродрома
Лисичији Јарак , налази се Ковилово – ексклузивно
место за одмор и рекреацију. Има терене за
фудбал, кошарку, одбојку, рукомет и тенис. Ту су
и врхунска стрелишта.
Љубиша Наумовић из АК „Наша Крила“ Параћин приликом извођења скока на циљ
Падобранство
Спортски аеродром Лисичји Јарак (ICAO code
LYBJ) се налази 16 километара северно од центра
Београда, на 12 километара од Панчевачког моста,
на путу према Зрењанину, код Падинске Скеле.
Површина аеродрома је 164 хектара. Аеродром
поседује две травнате писте од по 1000 x 40 м које
се протежу правцем 15 – 33.
На „Лисичијем Јарку“ се од инфраструктуре
налазе два хангара површине (cca 870 м2) довољна
за смештај десетак спортских авиона, анекси са
канцеларијама, амбуланта, помоћни објекти и
складишта горива, стамбени објекти за службено
особље и ресторан.
Простране рулне стазе и стајанка могу удобно да
приме више десетина ваздухоплова. Аеродром је
регистрован за ВФР летење дању.
На аеодрому ради неколико ваздухопловних и
падобранских школа, а користи га и велики број
спортиста и појединаца са својим средствима –
авионима, ултралаким летилицама и моторним
змајевима.
Аеродром је отворен целе године од изласка
до заласка сунца, а у зависности од временских
прилика. С обзиром на свакодневну велику
оптерећеност Аеродрома “Никола Тесла” Београд изградњом бетонске писте као и
царинске и полицијске испоставе на аеродрому
„Лисичји Јарак“, саобраћај лаке и пословне
авијације би добио удобну ваздушну луку са брзим
и ефикаснијим трансфером саобраћаја путника
и роба. Оспособљавање аеродрома Лисичји
Јарак за овакве активности је управо задатак
пројекта А3-НЕТ (А3-NET) који се финансира из
предприступних фондова Европске уније.
Близина магистралног пута као и будућег моста
преко Дунава ће још више поставити аеродром
„Лисичји Јарак“ у одличну позицију.
19
Parachuting
Light aviation practice at the airport
Sport airport Lisicji Jarak (ICAO code LYBJ) is 16 km north
of Belgrade downtown area and 12 km from Pancevo bridge,
on way to Zrenjanin, near Padinska skela. The surface of airport is 164 hectares. The airport has two grass runaways
1000 x 40.
On Lisicji Jarak there are two hangars (cca 870 m2) suficient
for ten sport planes, annex with offices, ambulance, auxiliary
facilities and fuel storages , residential building for stuff and
restaurant. Spacious taxiway and apron can comfortably accommodate dozens of aircraft. The airport was registered to
VFR operations by day.
On the airport several aircraft and parachuting schools are
working, and is used by many athletes and individuals with
You shouldn’t miss while in Belgrade:
◆ Kalemegdan tour
◆ Having lunchnext to Milos’s
residence in Topcider
◆ Swimming in Ada
◆ And plenty more of thing
the Capital offers every day
in the year
Near the city and the sport airport Lisicji jarak, there is Kovilovo – an exclusive spot for rest
and recreation. There are some
football fields, basketball, voleyball, handball and tennis courts.
There are also top shooting
ranges.
20
their own means - airplanes, ultralight aircraft and motor gliders.
The airport is open all year from sunrise to sunset, and depending on the weather. Given the daily heavy demands of
the airport “Nikola Tesla" - Belgrade, by building concrete
runways as well as customs and police offices at the airport
“Lisicji Jarak”, light traffic and business aviation would get comfortable air port with fast and efficient transfer of passengers
and goods traffic. Small sportairport “Lisicji Jarak” for such activities is precisely the task of A3-NET project that is financed
from pre-accession funds of the European Union.
Close to the highway and the future bridge over the Danube
will further set the airport “Lisicji Jarak” in an excellent position.
The view of Lisičji Jarak from the air
Падобранство
13. меморијални куп
„Горан Остојић и сви пали борци“
При доскоку на нулу
Традиционално најмасовније падобранско такмичење
у Србији – Меморијални куп „Горан Остојић и сви
пали борци“, одржано је 13. пут за редом, у Јагодини
28. и 29. јула 2012. године. У организацији Аероклуба
„ Јагодина“, падобранци из Македоније, Бугарске, Босне
и Херцеговине, Црне Горе и Србије, такмичили су се у
скоковима на циљ.
У генералном појединачном пласману најбоља је
била Мери Розе из Бугарске од укупно 48 такмичара.
Друго место је освојио Слободан Терзић из
Падобранског клуба „Грифон“ из Београда, док је
трећа била Светлана Симић из Аероклуба „Наша
Крила“ из Параћина. У женској конкуренцији Мери
Розе је такође била на првом месту, испред Светлане
Симић на другој позицији и Ине Гител из Бугарске на
Спортски аеродром „Барутана“ - Средином
марта 2012. године решењем Директората
цивилног ваздухопловства Србије, Јагодина је
после 60 година добила спортски аеродром
„Барутана“, који је уписан у књигу регистара
аеродрома Србије. Тиме је област Поморавља
богатија за још један спортски аеродром, поред
„Давидовца“ код Параћина. Дужина травнате
писте аеродрома је 660 метара, ширина је
60 метара и могу је користити сви ултралаки,
спортски, пољопривредни и пословни авиони
тежине до 5,7 тона.
трећој позицији. Међу јуниорима најбоље
пласиран је Стеван Милетић из АК „Наша
Крила“ Параћин. Друго место је освојио
Раде Јунгић из ПК „Бања Лука“ и треће
место Константин Костов из Бугарске.
У екипном пласману, у конкуренцији 12
тимова, прво место је освојила екипа
састављена од чланова АК „Смедерево“ и
ПК „Грифон“ у саставу: Слободан Терзић,
Игор Жмирић, Александар Милошевић
и Александар Цветковић. Друго место је
освојила екипа АК „Наша Крила“ Параћин
– Драган Обрадовић, Љубиша Наумовић,
Стеван Милетић и Светлана Симић. Трећа
је била екипа са члановима АК „Приједор“
и ПК „Феникс“ у саставу: Бобан Иветић,
Ненад Мартиновић, Драшко Лајић и
Милкан Улетиловић.
АК Јагодина основан је 1938. године. Тада је и из­
грађен аеродром, који је престао са радом 1952.
године, а писта је претворена у пољопривредно
земљиште. Забележено је да је 1949. године у
јагодинској једриличарској школи обучено чак 30
једриличара и 30 падобранаца.
Падобрански заљубљеници у небо били су окупљени
на спортском аеродрому „Барутана“, који се налази
четири километра северозападно од Јагодине. Ово
је уједно и први пут после шест деценија да АК
„ Јагодина“ организује падобранско такмичење на свом
аеродрому. Покровитељ читавог догађаја је град
Јагодина.
Хеликоптер са паодобранцима пред извођење скокова
21
Parachuting
th
13 memorial cup Goran Ostojic
and all fallen warriors
Traditionally the greatest parachuting com­
petition in Serbia – Goran Ostojic and All
Fallen Warriors – was held for 13th time,
this time in Jagodina on 28th and 29th July,
2012. Organized by Aeroclub Jagodina
the competition gathered parachute jump­
ers from Macedonia, Bulgaria, Bosnia and
Herzegovina, Montenegro and Serbia who
competed in accuracy landing.
Generally, the best result of an individual
was scored by Meri Roze from Bulgaria
out of the total number of 48 competitors.
The second place was taken by Slobodan
Terzic from Parachuting Club Grifon from
Belgrade, while the third place was taken
by Svetlana Simic from AC Nasa Krila from
Paracin. In women’s competition, Meri Sky above Jagodina
Roze also took the first place ahead of
Svetlana Simic (the second position) and
Ina Gitel (the third position). Among juniors, the best re­
sult was achieved by Stevan Miletic from AC Nasa Krila
from Paracin. The second place was taken by Rade Jun­
gic from PC Banja Luka and the third place was taken by
Konstantin Kostov from Bulgaria.
Regarding team results, in the competition of 12 teams,
the first place was won by the team composed by mem­
bers of AC Smederevo and PC Grifon in the following
line-up: Slobodan Terzic, Igor Zmiric, Aleksandar Milo­
sevic and Aleksandar Cvetkovic. The second place was
taken by AC Nasa Krila team from Paracin – Dragan Ob­
radovic, Ljubisa Naumovic, Stevan Miletic and Svetlana
Simic. The team consisted of members of AC Prijedor
and PC Feniks finished the third. Their line-up is the fol­
lowing: Boban Ivetic, Nenad Martinovic, Drasko Lajic
and Milkan Uletilovic.
Fans of the sky and parachuting were gathered at Baru­
tana Sport Airport located four kilometers northwest of
Jagodina. This is also the first time after six decades when
AC Jagodina has organized a parachuting contest at their
own airport. The sponsor of the whole event is the city
of Jagodina.
Contestants ready for jumps
AC Jagodina was founded in 1938. The airport was
also built at that time. It was closed in 1952. and the
runway was transformed into agricultural land. It has
been recorded that in 1949. in Jagodina Gliding
School, as many as 30 glider pilots and 30 parachuters were trained.
22
Barutana Sport Airport – In mid-March 2012, under the decision of the Directorate for Civil Aviation of Serbia, Jagodina was given Barutana airport
after 60 years, which is recorded into the registry
book of the Airports of Serbia. The region around
the Morava has become richer with another sport
airport by that, beside Davidovac near Paracin. The
length of the grass airport runway is 660 metersand its width is 60 meters and it can be used by
all ultralight, sport, agricultural and business aircraft
weighing up to 5.7 tons.
Падобранство
Приједор 17. пут
домаћин падобранцима
Место из кога датирају почеци падобранства на
овим про­сторима, од 29. јуна до 1. јула 2012. го­
дине угостило је 75 такмичара и 15 екипа из Сло­
веније, Хрватске, Црне Горе, Чешке, Босне и Хер­
цеговине и Србије. У организацији Аероклуба
„При­једор“, Ваздухопловног савеза Републике Српске
и Ваздухопловног савеза Босне и Херцеговине, на
аеродрому Урије крај Приједора, изводили су се
појединачни и екипни падобрански скокови на циљ са
висине од 1100 м.
Мирољуб Јанићијевић, на циљу
Аеродром Урије – спортски аеродром у
исто­
име­
ном приједорском насељу. Налази
се три километра северно од центра града.
Писта је травната, дужине 900 метара.
Данашња локација аеродрома је први пут
искориштена за слетање 23. маја 1942. године
када су пилоти Фрањо Клуз и Руди Чајавец,
пребегавши из домобранских формација у
партизане, приземљили два мања авиона у
Приједор. Аеродром се данас користи за
спортске ( једрилилчарство, падобранство,
обука пилота) и пољопривредне летове
(запрашивање).
Мирољуб Јанићијевић из Падобранске екипе Војске
Србије „Небеске Видре“ освојио је друго место
у укупној конкуренцији, са остварених 15 цм из
10 скокова. На првој позицији је био такмичар из
Словеније – Петар Балта, а на трећем месту Дамир
Сладетић из Хрватске. Светлана Симић из АК „Наша
Крила“ из Параћина заузела је другу позицију у
женској конкуренцији, док је Стеван Милетић из истог
клуба био трећепласирани у јуниорској конкуренцији.
У мастер конкуренцији све прве позиције су заузели
наши такмичари – 1. Радослав Кораћ из Падобранског
клуба „Грифон“ из Београда, 2. Светлана Симић из АК
„Наша Крила“ Параћин и 3. Љубиша Наумовић из АК
„Наша Крила“ Параћин. Екипно је од наших такмичара
најбоље био пласиран АК „Наша Крила“ из Параћина,
на четвртом месту.
„Петровдански падобрански куп“ је прва међу­
народна спортска манифестација у Републици Срп­
ској од престанка рата, установљена 1996. године.
Организује се традиционално сваке године у првој
половини јула месеца. АК “Приједор” основан је
1952. године, и данас, након 60 година постојања,
представља значајан ваздухопловни центар на овим
просторима. Клуб данас има два хангара, девет
авиона, шест једрилица – двоседа и једноседа,
авионе за бацање падобранаца, као и опрему за
ноћно летење, за које врши обуку.
Најбољи падобранци у 2012. години:
Мушка конкуренција
1. Александар Цветковић, АК "Смедерево"
2. Радослав Кораћ, ПК "Грифон"
3. Слободан Терзић, ПК "Грифон"
Женска конкуренција
1. Светлана Симић, АК „Наша Крила“
Јуниорска конкуренција
1. Стеван Милетић, АК „Наша Крила“
23
Parachuting
Prijedor hosting
parachuters for 17th time
The place from where the origins of parachuting in this
area can be traced, hosted 75 competitors and 15 teams
from Slovenia, Croatia, Montenegro, Czech Republic,
Bosnia and Herzegovina and Serbia, from 29th June to
1st July. Individual and team accurate landing jumps from
the height of 1100 meters were performed, organized
by Aeroclub Prijedor, the Aeronautical Union of Repub­
lic of Srpska and the Aeronautical Union of Bosnia and
Herzegovina at Urije Airport near Prijedor.
Miroljub Janicijevic from PC Nebeske Vidre of the Serbi­
an Armed Forces took the second place in overall com­
petition collecting 15 cm out of 10 jumps. The first place
was won by a competitor from Slovenia – Petar Balta,
while the third place was taken by Damir Sladetic from
Croatia. Svetlana Simic from AC Nasa Krila from Paracin
took the second place in women’s competition, whereas
Stevan Miletic from the same club took the third place in
junior competition. In master competition, all first posi­
tions were taken by Serbian competitors – 1. Radoslav
Korac from PC Grifon from Belgrade, 2. – Svetlana Simic
from AC Nasa Krila Paracin and 3. – Ljubisa Naumovic
from AC Nasa Krila Paracin. In team competition, the
most successful Serbian team was Nasa Krila from Para­
cin, that took the 4th place.
Urije Airport – Sport airport in a settlement near
Prijedor bearing the same name. It is situated three
kilometers north from the town center. The runway
is covered with grass, 900 meters long. Today’s location of the airport was used for the first time for
landing on 23 May, 1942. when pilots Franjo Kluz
and Rudi Cajevac, having escaped from nationalistic formations to join the partisans, landed two
small planes in Prijedor. The airport is used nowadays for sport (gliding, parachuting, pilot training)
and agricultural flights (spraying).
Petrovdan Parachuting Cup is the first international sport
manifestation in the Republic of Srpska since the end of
the war, established in 1996. It is traditionally organized
every year in the first half of July. AC Prijedor, founded
in 1952. nowadays still represents a significant aeronau­
tical center in the region. The club currently has two han­
gars, nine planes, six gliders – two seated and one seated,
aircraft for releasing parachute jumpers as well as night
flying equipment for which it provides training.
24
Miroljub Janicijevic in flight...
... and during landing on a goal
The best parachuting contestants
in 2012. :
Male competition:
1. Aleksandar Cvetkovic, AC “Smederevo”
2. Radoslav Korac, PC “Grifon”
3. Slobodan Terzic, PC “Grifon”
Female competition:
1. Svetlana Simic, AC “Nasa Krila”
Junior competition:
1. Stevan Miletic, AC “Nasa Krila”
Параглајдинг
Златна прецизна слетања
Репрезентација Србије у прецизном слетању
параглајдером – трећепласирана у Европи
Као и претходне године, пилоти параглајдера у
дисциплини прецизно слетање, ни ове године нас
нису оставили без медаља. Са европског првенства,
одржаног од 1. до 8. јула у Охриду у Македонији, наши
репрезентативци донели су три медаље – по једну златну,
сребрну и бронзану. Скор истоветан прошлогодишњем
са светског првенства, када је репрезентација Србије
постала вицешампион света и када су освојене три
медаље.
У јакој конкуренцији од 15 европских репрезентација,
Србија је екипно освојила треће место, иза Словеније
и Чешке. Горан Ђурковић из Параглајдинг клуба
„Беркут“ из Вршца освојио је сребрну медаљу у укупном
појединачном пласману од укупно 77 пилота, док је
Милица Маринковић из АК „Аеро-Еду“ из Београда
другој позицији на свету, придодала и злато у женској
европској конкуренцији. И поред тога што остварује
одличне резултате и што је прошле године постала
добитник највеће награде у српском ваздухопловству
– статуе „Златни орао“, Милица не посустаје и даље
озбиљно и строго приступа свакој активности. „Женска
конкуренција постала је озбиљнија него ранијих година,
али упркос томе, освојила сам прво место на овом
европском првенству,“ истиче Милица.
Горан Ђурковић, овим резултатом само наставља да ниже
вишегодишње успехе у дисциплини прецизно слетање и
доказује да је добар резултат последица континуираног
рада. „Припреме за европско првенство су се водиле
по добро урађеном плану селектора репрезентације
Владимира Јанковића а касније и Слободана Малетића.
Наравно, за велико такмичење попут европског
првенства, припреме морају поред екипних бити и
самосталне, тако да свако од такмичара мора тренирати
и сам. Трудио сам се да што више и чешће тренирам,
па могу рећи да је сваки мој лет до ЕП био тренажни.“
Горан каже да је на такмичењу било неизвесно до
последњег лета, што је резултат веома јаке конкуренције.
„После сваке серије мењале су се позиције првих седам
репрезентација. Наш тим је лоше започео такмичење,
али смо великом вољом и позитивним расположењем
успели да се до краја првенства изборимо за трећу
позицију,“ истиче вицешампион Европе.
На највећем такмичењу 2012. године у прецизном
слетању параглајдером Србију су представљали пилоти
у саставу: Милица Маринковић из АК „Аеро-Еду“ из
Београда, Тамара Костић, Драган Попов и Горан
Ђурковић из СПгК „Беркут“ из Вршца, Јован Новак
и Дарко Пантић из КСЛ „Арес“ из Београда и Зоран
Петровић из Једриличарског клуба „Авис“ – Златибор.
Репрезентацију је по први пут, на самом такмичењу,
предводио селектор Слободан Малетић, који је, након
што се један од искуснијих репрезентативаца Дарко
Пантић повредио, преузео улогу и такмичара.
Малетић је врло задовољан постигнутим резултатима.
„Првог дана такмичења смо мало покварили шансе за
медаљу. Након тога смо постали свесни да више немамо
права на грешку. Са тим баластом се такмичимо до
самог краја и у последњој серији обезбеђујемо бронзу.
Овом одличном резултату су претходиле и
опсежне припреме које је екипа спроводила како
у Србији, тако и на међународним такмичењима.
У склопу тих припрема чланови репрезентације
у прецизном слетању параглајдером учествовали
су на Меморијалном ревијалном такмичењу
„Александар Михајловић“, одржаном 16. и 17.
јуна у Косовској Митровици, на терену Резалска
глава, покрај језера Газиводе, у организацији
Параглајдинг клуба „Соколица“. Пилоти пара­
глајдера извели су укупно пет серија летова и
финални, након којих је прву позицију заузео Горан
Ђурковић из СПК „Беркут“ из Вршца. Дарко Пантић
из Клуба слободног летења „Арес“ из Београда
освојио је друго место, док је Зоран Петровић из
Једриличарског клуба „Авис“ – Златибор освојио
трећу позицију. С обзиром да су сва прва места
заузели чланови репрезентације, овај званичан
тренинг на Меморијалном турниру „Александар
Михајловић“, био је одлична припрема пред велико
такмичење које је убрзо уследило. Припремало се
и на Државном првенству, одржаном од 25. маја до
27. маја, као и на такмичењима у оквиру Светског
купа.
25
Paragliding
Golden accuracy
The paraglider pilots competing in accuracy landing did not
disappoint us last year, nor did they this year. Our repre­
sentatives brought home three medals (one gold, one silver
and one bronze) from the European Championship held
from 1st to 8th of July, in Ohrid, Macedonia. It is a score iden­
tical to the one from last year’s world championship, when
Serbian national team became the vice champion of the
world, winning three medals, as well.
In a strong competition of 15 European national teams, Ser­
bia came in third place in team ranking, after Slovenia and
Czech Republic. Goran Djurkovic, from PC “Berkut” (Vrsac),
was the one to take the silver medal in overall single ranking,
out of 77 pilots in total. Milica Marinkovic, from AC “AeroEdu” (Belgrade), won first place in EC women’s ranking, in
addition to her second place in world classification. Milica
has achieved excellent results, and was even named laureate
of the “Golden Eagle” statue - the most prestigious award in
Serbian aeronautics. Nevertheless, she does not falter, and
keeps approaching her activities seriously and rigorously.
Milica points out: “The women’s competition has gotten
stronger than in the previous years, but in spite of that, I
managed to win first place in this championship”.
For Goran Djurkovic, this score is only a continuation of
a long series of success in the accuracy discipline, and it
proves that a good score is a result of incessant work. “Prep­
aration for the European Championship was conducted ac­
cording to a well organized schedule of the national team’s
head coach Vladimir Jankovic, and later Slobodan Maletic.
Of course, a contest such as the European Championship
requires individual preparation too; every contender must
These excellent results were preceded by extensive
preparation, which the team conducted both in Serbia
and at international contests. Within the preparation, the
members of the national accuracy landing team partook
in the “Aleksandar Mihajlovic” Memorial Tournament. It
was organized by “Sokolica” paragliding club, on June 16th
and 17th, in Kosovska Mitrovica, on the Rezalska Glava site,
in the vicinity of Gazivode lake. The pilots did five flight
series, as well as the final flights, after which first place was
taken by Goran Djurkovic, from PC “Berkut” (Vrsac). Darko Pantic, from FFC “Ares” (Belgrade), won second place,
while Zoran Petrovic, from GC “Avis” (Zlatibor), came in
third. Considering that the podium was occupied by the
members of the national team, this formal training, at
the Memorial Tournament “Aleksandar Mihajlovic”, was
a great preparation for an important contest that soon
followed. The State Championship, held from 25th to 27th
of May, was also used for preparation, and so were the
championships within the World Cup.
26
train on his own, as well as with the team. I’ve tried to train
as much and as often as I could, so I’m free to say that every
flight I made before the EC was a training flight.” Goran also
says that the outcome of the championship was uncertain
‘til the last flight, which is a consequence of a particularly
strong competition. The vice champion of Europe points
out: “The positions of first seven teams shifted after every
series. Our team had a bad start, but with strong will and a
positive attitude, we managed to finish the championship
third.”
At the biggest paragliding accuracy championship in 2012,
Serbia was represented by the following pilots: Milica
Marinkovic from AC “Aero-Edu” (Belgrade), Tamara Kostic,
Dragan Popov and Goran Djurkovic from PC “Berkut” (Vr­
sac), Jovan Novak and Darko Pantic from Free flying club
“Ares” (Belgrade) and Zoran Petrovic from Gliding club “Avis”
(Zlatibor). For the first time, the national team was headed
by coach Slobodan Maletic, who also took upon himself the
role of a competitor, after Darko Pantic, one of the more
experienced competitors, had suffered an injury.
Maletic is very pleased with the results achieved. “On the
first day, we decreased our own chances for winning a med­
al, a little bit. After that, we were aware we couldn’t afford
to make another error. That was our burden ‘til the very
ending and in the final series we managed to procure the
bronze. With Milica’s gold and Goran’s silver, this is an ex­
quisite outcome. The team demonstrated character, which
is vital for achieving top level results. I am utterly convinced
that all team members gave their best, at a given moment.”
Good score encourages optimistic planning of new activi­
ties that lie ahead of our national team. The head coach, Slo­
bodan Maletic, says: “What is important is that we found a
team leader in Goran Djurkovic. The last few years, Goran
was either the best or at the very top, and that guarantees
the success of our entire team. With some serious work, we
will be able to continue and bring home medals from all
the important competitions. The results achieved in Ohrid
oblige us to reach for a medal at the next big contest – the
World Championship in Bjelasnica. We will be in prepara­
tion as early as March. We want gold!”
At the moment, our national accuracy team holds second
place in world classification, and third place in Europe clas­
sification, with a European champion and a vice champion
of the world in women’s competition, second place in men’s
competition in Europe,
and another third place
in world classification –
women’s competition.
Параглајдинг
ћемо доносити најсјајнија одличја са великих такмичења.
Овај резултат постигнут у Охриду намеће нам обавезу
да на следећем великом такмичењу – светском првенству
на Бјелашници, пробамо да освојимо медаљу. Са
припремама почињемо већ у марту. Желимо злато!,“
каже селектор репрезентације Слободан Малетић.
Тренутно, наши пилоти параглајдера у прецизном
слетању су други на свету, трећи у Европи, са европским
прваком и вицешампионом света у женској конкуренцији,
и са другим местом у мушкој конкуренцији у Европи и још
једним трећим местом на свету у женској конкуренцији.
Горан Ђурковић (лево)...
Уз Миличино злато и Гораново сребро, постижемо
одличан резултат. Екипа доказује да има карактер, који
је неопходан за врхунске резултате. Убеђен сам да су
сви такмичари дали свој максимални допринос у датом
тренутку.“
Добри резултати дају подстрек за оптимистичне планове
за нове активности које су пред репрезентативцима.
„Веома је важно да смо у Горану Ђурковићу добили
лидера репрезентације. Последњих неколико година
Горан је или најбољи или у самом врху, и то је гаранција
успеха читаве репрезентације. Уз озбиљан рад и надаље
... и Милица Маринковић на победничком постољу
Женска конкуренција - Милица Маринковић... и Тамара Костић, приликом слетања на циљ
27
Параглајдинг
Лига Србије у прецизном слетању
(Нишка Бања, Пријепоље, Вршац)
ПАРАГЛАЈДИНГ ЛИГА СРБИЈЕ 2012
(дисциплина прецизно слетање)
Појединачни пласман:
1. Зоран Петровић , ЈК „Авис“ Златибор
2. Горан Ђурковић , СПгК „Беркут“ Вршац
3. Миодраг Бујић, КСЛ „Арес“ Београд
4. Слободан Малетић, КВС „Кошава“ Београд
5. Јован Новак, КСЛ „Арес“ Београд
6. Горан Јовић, ПгК „Грунф“ Ниш
7. Бранко Јанковић, ЈК „Авис“ Златибор
8. Владимир Јанковић, ПгК „Грунф“ Ниш
9. Тамара Костић, СПгК „Беркут“ Вршац
10. Ђорђе Петровић, АК „Београд“ Београд
Екипни пласман:
1. СПгК „Беркут“ Вршац
2. КСЛ „Арес“ Београд
3. ЈК „Авис“ Златибор
Параглајдеристи на полетишту код Вршачке куле
28
Према календару такмичења ВСС, за 2012. годину
била су планирана четири кола Лиге Србије у
дисциплини прецизно слетање – Рашка, Нишка Бања,
Пријепоље и Вршац. Прво коло није било успешно
због лоших временских прилике које су омеле
пилоте да изведу своје летове. Током читаве године
учествовало је укупно 40 такмичара.
У генералном пласману, прву позицију у лиги заузео
је Зоран Петровић из Једриличарског клуба „Авис“ са
Златибора, друго место је освојио Горан Ђурковић из
СПК „Беркут“ из Вршца и треће место Миодраг Бујић
из Клуба слободног летења „Арес“ из Београда.
Paragliding
Serbian League in accuracy landing
(Niska Banja, Prijepolje, Vrsac)
According to the competition schedule of AUS for 2012,
four rounds of Serbian League in the accuracy landing
discipline were planned - Niska Banja, Prijepolje and Vr­
sac. The first round was not successful because of poor
weather conditions, which hindered the pilots from per­
forming their flights. There were 40 contestants in total,
throughout the year.
In the general placement, first place in the League was
taken by Zoran Petrovic (GC “Avis”, Zlatibor), second
place went to Goran Djurkovic (SPC “Berkut”, Vrsac), and
Miodrag Bujic (FFC “Ares”, Belgrade) came in third.
Final placement
Serbian Paragliding League 2012
(accuracy landing)
Single ranking:
1. Zoran Petrovic (GC “Avis”, Zlatibor)
2. Goran Djurkovic (SPC “Berkut”, Vrsac)
3. Miodrag Bujic (FFC “Ares”, Belgrade)
4. Slobodan Maletic (ASC “Kosava“, Belgrade)
5. Jovan Novak (FFC “Ares”, Belgrade)
6. Goran Jovic (PC “Grunf”, Nis)
7. Branko Jankovic (GC “Avis”, Zlatibor)
8. Vladimir Jankovic (PC “Grunf”, Nis)
9. Tamara Kostic (SPC “Berkut”, Vrsac)
10. Djordje Petrovic (AC “Beograd”, Belgrade)
Team ranking:
1. SPC “Berkut” (Vrsac)
2. FFC “Ares” (Belgrade)
3. GC “Avis” (Zlatibor)
Winners of Serbian League 2012 ACC:
1. Zoran Petrovic (GC “Avis”, Zlatibor – the picture shows
Slobodan Obrenovic receiving the award on his behalf ),
2. Djurkovic (SPC “Berkut”, Vrsac),
3. Miodrag Bujic (FFC “Ares”, Belgrade)
View of Vrsac
Start for the best possible accuracy landing
29
Параглајдинг
Нови државни прваци у прецизном
слетању параглајдером
Као што су лоше временске прилике ометале пилоте
у дисциплини прелет, исту ситуацију је доживела
и дисциплина прецизно слетање параглајдером.
Планирано Државно првенство у Рашкој, 31. марта
и 1. априла, у организацији ПгК „Голија“ је отказано,
након само једне изведене серије летења, па је
померено за 26. и 27. мај у Нишкој Бањи.
Најпре је у Рашкој, организатор ПгК „Голија“ угостио
преко 40 такмичара из Србије, Мађарске, Румуније и
Црне Горе. У само једном изведеном лету прво место
су поделили Жељко Овука из КСЛ „Арес“ из Београда
и Слободан Малетић из Клуба ваздухопловних
спортова „Кошава“ са постигнутим слетањима на
нулу. У наставку, у организацији ПгК „Грунф“ из Ниша,
окупило се око 16 такмичара који су се надметали
за најбољег у држави. Прво место је освојио Горан
Ђурковић из СПК „Беркут“ из Вршца, друго место је
освојио Владимир Јанковић из ПгК „Грунф“ из Ниша
и на трећу позицију се пласирао Зоран Петровић из
Једриличарског клуба „Авис“ са Златибора.
Ниш се налази у плодној равници окруженој
високим планинама са три стране, на реци
Нишави и близу њеног ушћа у Јужну Мораву. Ове
две реке представљају делове два главна путна
правца на Балкану којима су одвајкада пролазили
важни друмови – један за Софију и Цариград,
а други за Солун. Спајају се недалеко од Ниша,
настављају ка Београду и даље ка централној
Европи. Од престонице Србије Ниш је удаљен
238 километара и до њега се долази аутопутем.
Трећи је по величини град Србије.
Негде око године Христовог рођења, Римљани
су покорили ово место и тада је, као име града
први пут забележено – Naissus. Овај град родно
је место римског цара Константина Великог.
За време његове владавине (312 – 337) Ниш је
доживео велики процват. Током средњег века
овај простор се налазио у границама Византије,
Бугарске, Угарске. Касније је дуго, готово 400
година, био под турском влашћу.
30
Победници ДП 2012. у дисциплини прецизно слетање:
1. Горан Ђурковић (СПК „Беркут“)
2. Владимир Јанковић (ПгК „Грунф“)
3. Зоран Петровић ( ЈК „Авис“)
Најбоље екипе на ДП:
1. СПК „Беркут“
2. КСЛ „Арес“
3. ПгК „Грунф“
Тамни облаци нису препрека за уживање у летењу
Paragliding
New accuracy landing state champions
Just as bad weather hindered the pilots in cross country
flying, so it did the pilots in the accuracy landing disci­
pline. The State Championship scheduled for March
31st and April 1st, in Raska, and organized by PC “Golija”,
was cancelled after only one flight series. It was then re­
scheduled for 26th and 27th of May, in Niska Banja.
At first, the organizer – PC “Golija” – hosted over 40 con­
testants from Serbia, Hungary, Romania and Montene­
gro. After only one flight series, first place was shared
by Zeljko Ovuka (FFC “Ares”, Belgrade) and Slobodan
Maletic (ASC “Kosava”, Belgrade), who both landed with
zero points.The continuation of the contest – organized
by “Grunf” paragliding club from Nis – gathered togeth­
er 16 competitors, who rivalled each other for the title
of state champion. First place went to Goran Djurkovic
(SPC “Berkut”, Vrsac), Vladimir Jankovic (PC “Grunf”, Nis)
won second place, while Zoran Petrovic (GC “Avis”, Zlati­
bor) finished third.
Nis is situated in the fertile plain surrounded by high
mountains on three sides, on the river Nisava and
near its estuary with Southern Morava. These two
rivers represent parts of the two main ways on Balkan, through which ever since a long time ago the
important roads were passing – one towards Sofia
and Constantinople, and the other towards Salonika.
They are connected not far away from Nis, and continue towards Belgrade and further on, towards the
Central Europe. Nis is situated 238 km away from
the Capital of Serbia, and it can be reached by highway. It is the third biggest city in Serbia.
About the year Christ was born, the Romans conquered this place, and then, it was noted for the first
time as the city name – Naissus. The Roman emperor Constantine the Great was born here. During his
governance (312 - 337) Nis was highly developed.
The best juniors in accuracy landing: Darko Pantic
accompanied by Milica Bicanin and Tamara Kostic
Preparations on the start
The way to the goal
31
Параглајдинг
Треће место у светском
купу у прецизном слетању
параглајдером
Paragliding
Third place in the
paragliding accuracy
World Cup
Прошлогодишњи успех Горана
Goran Djurkovic (Sports para­
Ђурковића из Спортског пара­
gliding club “Berkut”, Vrsac)
глајдинг клуба „Беркут“ из
repeated his last year success
Вршца на такмичењима у оквиру
at competitions within the Para­
Светског купа у дисциплини
gliding Accuracy World Cup, by
прецизно слетање, поновљен је
winning third place in the final
и ове године, освајањем трећег
placement this year, as well.
места у коначном пласману.
Paraglider pilots competing in
Пилоти параглајдера у овој
this discipline gathered at four
дисциплини окупљали су се током
World Cups during the year
2012. године на четири светска
2012 – in Malaysia, Montenegro,
купа – у Малезији, Црној Гори,
Albania, and finally in Germany.
Албанији и на финалном та­
Goran Djurkovic achieved his
кмичењу у Немачкој. Горан Ђур­
best results at the competition
ковић је на такмичењу у Малезији
in Malaysia, where he came in
остварио најбољи резултат са
forth out of more than 50 con­
освојеним четвртим местом од
testants, while in team ranking
преко 50 такмичара, док је екипно
he came in first place. Goran
био први. „Само један центиметар
conveys his impressions from
је био потребан да се нађем на
the contest in Malaysia: “Only
трону у Малезији. Ово такмичење
one centimetre stood between
ми је остало у сећању баш због Горан Ђурковић приликом слетања
me and the podium. That’s ex­
тога. Била је јака конкуренција, на циљ на такмичењу у Малезији
actly why I’ll remember this con­
наравно и неизвесно до самог
test. Of course, the competition
краја, али четврто место у тој конкуренцији је мени врло
was strong and there was a lot of suspense until the very end,
значајно као одлично искуство,“ преноси Горан своје
but winning fourth place in such a competition is significant
утиске са такмичења из Малезије.
for me as a great experience.”
„Често истичем да се сваки мој лет претвара у тренинг
“I often point out that each of my flights turns into a training
када слећем. Можда је баш то и најпотребније за
session when I’m landing. Perhaps that is the key to achiev­
постизање добрих резултата. Наравно да поред свих
ing good results. Naturally, in addition to all the training, one
тренинга треба имати и дозу спортске среће, која заједно
also needs some luck, which, combined with the preparation,
са припремом даје позитиван исход.“ Ђурковић се на
will provide a positive outcome.” At the end of the World
крају Светског купа позиционирао на треће место од
Cup, Djurkovic was positioned third out of 135 competitors
укупно 135 такмичара који су продефиловали кроз ова
in total, who took part in these four contests. Tamara Кostic
четири надметања. Тамара Костић из СПК „Беркут“ из
(SPC “Berkut”, Vrsac) was the most successful Serbian female
Вршца била је најуспешнија наша такмичарка у женској
pilot in women’s competition, earning third place. A good
конкуренцији, са освојеним трећим местом. Добар
score was also made by Jovan Novak (FFC “Ares”, Belgrade),
пласман је остварио и Јован Новак из КСЛ „Арес“ из
who took 14th place.
Београда, заузевши 14. место.
Goran is already prepared for the following season of the
World Cup in the accuracy landing discipline. “I’ve already
Горан спремно дочекује и нареду сезону у Светском
begun preparing for next year, so I’m hoping for a better
купу у дисциплини прецизно слетање. „Моје припреме
placement and I will do my best to make it first place. Com­
за наредну годину су већ почеле, тако да се надам бољој
petitions within the World Cup are held outside our conti­
позицији и даћу све од себе да то буде прво место.
nent as well, and for this reason it’s hard to organize every­
Такмичења у оквиру Светског купа се одржавају и ван
thing, starting with the trip, to accommodation and training
нашег континента, па је из тог разлога тешко организовати
at the location.”
све, почевши од пута, смештаја, па до тренинга на месту
такмичења.“
Among the top 50 competitors on the AWC 2012 final
placement chart, as much as 11 are from Serbia.
У коначној листи пласмана у Светском купу у прецизном
слетању за 2012. годину, међу 50 најбољих такмичара, чак
11 је из Србије.
32
Параглајдинг
Србија на акро светској сцени
Тренинг у Италији
Петар Лончар из Аероклуба „ Јат“ из Београда, наш једини
акро пилот и први представник Србије у Светском купу у
дисциплини акробатски параглајдинг, постигао је током
протекле године за сада најбољи резултат у овој изузетно
тешкој дисциплини. Петар је завршио такмичарску сезону
на 14. месту од укупно 47 пилота који су учествовали на
такмичењима светског купа током године.
Његов успех се може сматрати утолико већим када се
узму у обзир неадекватни услови за тренирање у Србији
у односу на пилоте који долазе из колевке параглајдинга
- Француске, Аустрије и других земаља, који се могу
похвалити далеко бољим и финансијским и свим другим
погодностима. Током године, Петар је прешао завидну
путању како такмичећи се у оквиру Акро светског купа,
тако и тренирајући на неким од изазовнијих терена. Уз
то, нису изостала ни бројна гостовања на фестивалима,
на којима акро пилоти параглајдера представљају
својеврсну атракцију за бројну публику.
На такмичењу за Светски куп у Аустрији од 3. до 6. ав­
гу­ста, Петар Лончар је заузео петнаесту позицију од
укупно 39 такмичара, док је на другом купу у Француској,
од 30. августа до 2. септембра био десети.
Организатори акро догађаја широм света позивали су
Лончара да учествује као један од припадника друштва
најбољих акро пилота. „На највећем овогодишњем па­
ра­
глајдинг такмичењу у Црној Гори – Светском купу
у прецизном слетању, од 1. до 5. маја у Будви, демо­
нстрирао сам акро летење. Други Светски куп у
прецизном слетању, у Влори у Албанији, такође је прошао
уз моје учешће, с тим што сам поред акробатског летења
извео и скок падобраном из параглајдера. У августу сам
летео заједно са 30 пилота на акро фестивалу у Гемони
у Италији, а организатор ме је прогласио за најбољег
пилота на догађају. У Сопоту у Бугарској учествовао
сам на параглајдинг фестивалу као један од акро пилота
са ових простора. Најатрактивнији и најпосећенији
догађај из 2012. године на који сам позван и на коме сам
учествовао је одржан од 1. до 5. октобра у Кини (град
Гејиу Сити). Све то је посматрало преко 300 000 људи.
Убрзо је уследио традиционални интернационални
фестивал акробатског и слободног летења у Олуденизу у
Турској, од 19. до 24. октобра, на коме учествује око 500
светских параглајдериста сваке године. Учествовао сам
у официјалном програму у акро летењу и BASE скакању
падобраном,“ набраја Петар све своје активности.
Лончар је тренинге током већег дела ове летачке сезоне
спроводио у Европи. Лето је провео у Аустрији у месту
Герлитзен, које представља најбоље и најпрактичније
место за ову врсту активности, јер има жичару која иде на
2000 метара за 20 мин., тако да може да се направи и до
седам летова у току дана. Из Аустрије је преко Италије
и Француске, стигао и до једног од најбољих места за
акробатско летење на северу Шпаније, земље светског
првака у акробатском параглајдингу – Раула Родригеза.
„Место Органyа у Шпанији је једна од омиљених
дестинација акробатских пилота. Услови су такви да
дневно може да се тренира и по шест сати непрекидно.
Одатле сам стигао и до западне обале Француске, где
летење на пешчаним динама представља праву лепоту
параглајдинга,“ истиче Петар. Као и претходних година,
зимска сезона му је резервисана за јужну Азију и Непал,
земљу чијим се северним делом протеже највећи светски
планински венац Хималаји.
На крају свих такмичења у Светском акро купу, Петар
је довео нашу земљу на седмо место, што је највиша
позиција на којој се Србија нашла у овој дисциплини.
Он је тренутно на 18. месту светске (ФАИ) ранг листе
акробатског параглајдинга, од укупно 168 акро пилота
параглајдера.
Петар Лончар - АКРОКАРТА
• Први из Србије који је летео на Хималајима 2010.
године.
• Први који је извео скок из тандем параглајдера у
Швајцарској 2009. године.
• Први који је извео скок параглајдером из
хеликоптера у Француској 2011. године.
• Учествовао на аеромитингу у Батајници 2009.
године, са извођењем акробатског летења.
Акробатско летење представља највећи изазов у
параглајдингу због своје, ако не опасности, онда
због технички захтевног маневрисања при извођењу
сложених акробатских маневара који се не могу
урадити ни на једном другом ваздухоплову. Свака
фигура има своју тежину и оцењује се од стране
комисије. Најтеже и најопасније фигуре носе највише
поена, према којима се и одређује победник.
Постоје:
- соло акробатско летење по задатку
- соло акробатско летење слободним стилом
- синхроно летење слободним стилом.
33
Paragliding
Serbia on the world acro scene
Flying in Oludeniz, Turkey...
Petar Loncar (AC “Jat”, Belgrade) is the only Serbian acropilot, as well as our first representative in the Acrobatics
Paragliding World Cup. Last year, he has achieved his best
current result in this, exceptionally difficult, discipline. Petar
finished the season 14th, out of the total of 47 pilots who par­
took in the competitions of the World Cup, during the year.
His accomplishments can be regarded somewhat greater,
when one considers the inadequate conditions for training
in Serbia, especially compared to countries like France – the
birthplace of paragliding – or Austria, where pilots have far
better financial and other conveniences. During the past
year, Petar crossed a great distance, both competing in the
Acro World Cup, and training on some of the more challeng­
ing terrains. In addition to this, he made many guest appear­
ances on festivals, where acro-pilots are a particularly inter­
esting feature for the numerous spectators.
At the World Cup competition held in Austria, on August
3rd to 6th, Petar Loncar was 15th out of 39 contestants in total.
However, at the competition in France, from August 30th to
September 2nd, he was tenth.
Organizers of acro-events around the world have been invit­
ing Loncar to participate, as a member of acro-elite. Petar re­
counts his activities: “I demonstrated acro-flying at last year’s
biggest paragliding contest in Montenegro - the Paragliding
Accuracy World Cup held on May 1st to 5th, in Budva. I took
part in another accuracy landing World Cup – the one in
Vlore, Albania – where, beside acro-flying, I also performed
a parachute jump from paraglider. In August, I flew with 30
other pilots at an acro-festival in Gemona, Italy, and I was
pronounced, by the organizers, the best pilot at the event.
In Sopot, Bulgaria, I participated in a paragliding festival, as
34
one of the regional acro-pilots. The most attractive and the
most visited event I was invited to in 2012, was held on Oc­
tober 1st to 5th, in Gejiu City, China. There were more than
300.000 people watching. Soon after, it was time for the
traditional international acrobatic and free flying festival in
Oludeniz, Turkey, from 19th to 24th of October. Around 500
paragliding pilots from all over the world share in it every
year. I was a part of the official programme in acro-flying and
BASE jumping.”
Loncar conducted most of his training sessions for this season
in Europe. He spent the summer in Gerlitzen, Austria, which
is the best and the most practical location for this kind of
activity, because it has a cable car that can reach the altitude
of 2000 m in 20 min, so one can perform up to seven flights
per day. From Austria, via Italy and France, he reached one of
the best locations for acrobatic flying in northern Spain – the
homeland of acrobatics paragliding world champion Raul
Rodriguez. Petar points out: “Place called Organya in Spain
is one of acrobatic pilots’ favourite destinations. The condi­
tions are such that you can train for as much as six hours a
day, continually. From there, I reached the French west coast,
where flying over sand dunes shows the true beauty of para­
gliding.” Just like in previous years, Loncar’s winter season is
reserved for Southern Asia and the country of Nepal, in the
northern part of which lies the highest mountain range in the
world – the Himalayas.
After all competitions in the Acro World Cup, Petar has
brought Serbia seventh place, which is the highest position
our country has ever taken in this discipline. On the FAI ac­
robatics paragliding ranking chart, Petar himself is currently
18th, out of 168 acro-pilots in total.
Petar Loncar – ACROCHART
• First person from Serbia to fly in the Himalayas, 2010.
• First person to perform a tandem paraglider jump in
Switzerland, 2009.
• First person to perform a paraglider jump out of a
helicopter in France, 2011.
• He participated in the Batajnica 2009 air show, performing acrobatic flying.
Acrobatic flying represents the greatest challenge in
paragliding, because it is, if not dangerous, then at the
least technically demanding due to complex manoeuvres
which cannot be performed with any other aircraft. Every
figure has its own level of difficulty and is evaluated by
the committee. The most difficult and the most dangerous figures get awarded most points, and those determine the winner. It consists of three disciplines:
- solo flying – assigned
- solo freestyling
- synchronized freestyling.
Paragliding
...in Nepal
Tandem jump with a paraglider
and Himalayas
35
Параглајдинг
Алпски небески путеви
Владимир Бачанин
Од 31. августа до 15. септембра 2012. године место
Сент Андре (Saint Andre les Alpes), на Алпима у
Француској, било је домаћин Европског првенства у
дис­­циплини прелет. На такмичењу су учествовала 134
пилота из 26 европских држава. Србију је представљала
репрезентација у саставу Владимир Бачанин из Клуба
слободног летења „Арес“ из Београда, Срђан Ристановић
из Спортског клуба „Dust Devil“ из Београда, Жељко
Овука из КСЛ „Арес“ из Београда, Душан Ђорђевић
из Параглајдинг клуба „Грунф“ из Ниша и Драган Ма­
ртиновић из Параглајдинг клуба „Соколица“ из Косовске
Митровице.
Изузетно тежак терен са каквим су се наши пилоти
ретко сусретали, није им ишао на руку у остваривању
победничких резултата, али и поред тога постигнут је до
сада најбољи резултат пилота из Србије на светској сцени
у дисциплини прелет. „Припреме наше репрезентације
за европско првенство у Француској биле су одличне,
захваљујући исто тако одличним условима које нам је
обезбедио Савез. Сама организација такмичења није
била баш најсјајнија, што је неочекивано од Француза,
али одлични терени за летење и место где се одржавало
првенство су све надоместили. Летење и надметање
пилота било је изузетно – све време се осећала блага
тензија у ваздуху ко ће кога прећи у укупном пласману
на листи. Не треба заборавити да је око 90% најбољих
пилота света управо из Европе, поготову они који су
одрасли на Алпима на којима су учили да лете,“ каже
Владимир Бачанин, један од наших најбољих пилота у
овој дисциплини.
Он се заједно са освојеним 20. местом на овом Европском
првенству, позиционирао на 42. место светске (ФАИ) ранг
листе у овој дисциплини. Екипно, репрезентација Србије
нашла се на златној средини, освојивши 16. место. „Што
се тиче мог коначног резултата у генералном пласману,
20. местом и нисам баш задовољан, јер сам последњег
такмичарског дана био на 15. позицији и са циљем да је
поправим, изгубио сам и то место, али то је такмичење.
Својим летењем сам веома задовољан, чак сам и самог
себе изненадио. Али само се прво место памти, и свакако
да тежим томе. Много рада, тренирања и одрицања могу
донети само успех, пре или касније. Ово такмичење је
припомогло много мом скоку на светској ФАИ ранг листи,
36
и иако сам још увек далеко од прве позиције, полако јој
се приближавам. Екипно смо се одлично држали, али иако
су све то одлични пилоти, срећа је недостајала за бољи
резултат. За све обезбеђене одличне услове желимо да
вратимо добрим резултатима,“ објашњава Бачанин.
Временске прилике су дозволиле да се изведе укупно
шест такмичарских серија. За све то време изнад
Алпа је прелетено укупно 54.649 км. Најбоља је била
екипа Аустрије, испред другопласиране Шпаније и
трећепласиране Швајцарске. Прво место је освојио Јасен
Савов (Yassen Savov) из Бугарске, друго место Хеви Бонет
(Xevi Bonnet) из Шпаније и треће место Расел Огден (Rus­
sel Ogden) из Велике Британије. У женској конкуренцији,
Никол Федел (Nicole Fedele) из Италије освојила је
прво место, Кристи Камерон (Kristy Cameron) из Велике
Британије друго место и трећу позицију Регула Страсер
(Regula Strasser) из Швајцарске.
„Место Сент Андре је створено за такмичења у прелету,
или трке како ми то зовемо. Одликују га прилично
стабилно и добро време, што је често реткост за Алпе.
Планине, гребени и долине су одличне и створене за
тип такмичара који воле узбудљиве летове. Термика и
термички стубови су првог такмичарског дана били и до
10 м/с, што је изузетно јако и непредвидиво, али наравно,
то је европско првенство, на које долазе само спремни
пилоти,“ описује Владимир услове у којима су летели.
Каже да очекује и жели само најбоље, те нема намеру
да прави паузу. „Управо из тог разлога сам тренутно у
Непалу, да пребродим зиму, која је за нас крос кантри
пилоте стагнирање – нема термике и лоши су дани за
летење. Овде сам да летим, тренирам и чекам сезону
потпуно спреман. Следеће године имамо три светска купа
– Француска, Србија и Турска, Предевропско првенство и
Светско првенство у Бугарској, домаћа такмичења – лигу
и државно.“
Прелет представља срж постојања самог пара­
глајдинга. Као и једриличари и слободни змајари,
параглајдеристи користе успоне ваздушне струје да
остану у ваздуху више сати (чак и преко 10 сати без
одмора) и прелете више десетина па чак и стотина
километара. У овој дисиплини се такмичи највећи број
људи и представља изазов, јер је сплет велике вештине,
знања и храбрости, стеченим кроз године рада.
Paragliding
Alpine sky routes
The cross country is the core of the existence of the paragliding itself. Just like gliders and free hang-gliders, the
paraglider pilots use rises of air currents to stay in the air
for a few hours (even for more than 10 hours, without a
break) and they fly over tens or even hundreds of kilometers. In this discipline the highest number of people
participate, and it is a challenge, because it requires a
great skill, knowledge and courage acquired during the
years of training. we weren’t lucky enough to get better results. For all excel­
lent conditions provided, we pay back with great results”,
explains Bacanin.
Weather allowed sin competition series to be held. Dur­
ing all that time, they have flown 54.649 km in total above
Alps. The national team of Austria was the best, in front of
Spain on the second, and Switzerland on the third position.
Yassen Savov from Bulgaria won the first place, the second
place went to Xevi Boonnet from Spain, and the third place
was won by Russel Ogden from Great Britain. Among wom­
en, Nicole Fedele from Italy won the first place, Kristy Cam­
eron from great Britain won the second, ant the third went
to Regula Strassend from Switzerland.
“Saint Andre is made for cross country competitions, or races,
as we call them. It has a very stable and favorable weather,
which is rare in Alps. Mountains, reeves and valleys are ex­
cellent for the competitors that like exciting flights. Thermals
and thermal pillars were about 10 m per second the first
competition day, which is very strong and unpredictable,
but of course, it is a continental championship, where only
the skilled pilots come”, Vladimir describes the conditions
they flew under.
He says he expects and wants only the best, and that he
doesn’t intend to take a break. “That’s exactly the reason
I am in Nepal now, until the winter passes, that makes us,
cross country pilots stagnate – there are no thermals and
the weather is not favorable for flying. I am here for flying,
training and to wait for the season completely ready. Next
year we have three world cups – France, Serbia and Turkey,
Pre Continental Championship and World Championship
in Bulgaria, national competitions – the league and the Na­
tional Championship.”
photos: azoom.ch/M.Scheel
From the 31st of August until the 15th of September, 2012,
Saint Andre les Alpes in France was the host of the Con­
tinental Championship in the discipline cross country. 134
pilots from 26 European countries participated. Serbia
was represented by the national team whose members are
Vladimir Bacanin from the Free Flight Club “Ares” from Bel­
grade, Srdjan Ristanovic from the Sport Club “Dust Devil”
from Belgrade, Zeljko Ovuka from the FFC “Ares from Bel­
grade”, Dusan Djordjevic from the Paragliding Club “Grunf”
from Nis, and Dragan Martinovic from the Paragliding Club
“Sokolica” from Kosovska Mitrovica.
The extremely difficult terrain, which our competitors hadn’t
faced many times with before, didn’t help them achieve
champion results, but despite that, the result that was
achieved is the best results of Serbian pilots on the world
scene in the discipline cross country until now. “The prepa­
rations of our national team for the Continental champion­
ship in France vas excellent thanks to the excellent conditions
provided by the Union. The organization of the competi­
tion wasn’t exactly the best, which isn’t characteristic for
France, but the excellent flying terrains and the town where
the championship was held, compensated everything. The
flying and the competing between the pilots was exquisite
– all the time there was a feeling of tension about who was
going to be better in the overall standings. We must not
forget that the 90% of the world’s best pilots are from Eu­
rope, especially those who grew up in Alps where they have
learnt to fly”, says Vladimir Bacanin, one of our best pilots
in this discipline.
With the 20th place won on this championship, he took the
42nd position on the world (FAI) list for this discipline. In the
team placement, Serbian national team took the golden
mean, the 16th place. “Speaking of my final result in over­
all standings, I am not entirely satisfied with the 20th place,
because the last competition day I was on the 15th position,
and striving to improve it I lost it, but that’s the competition.
I am very satisfied with my flying, I even surprised myself. A
lot of work, training and sacrificing can only bring success,
sooner or later. This competition helped a lot to my climb­
ing on the FAI rank list, and, although I am still far away from
the first position, I am slowly coming closer to it. As a team,
we were very good, but although all of us are great pilots,
37
Параглајдинг
Момци који збуњују птице
Седамдесет пилота одмеравало је снагe пет дана на предсветском купу у
летовима од неколико десетина километара. Победио је Бугарин Јасен Савов,
а иза њега је био наш Владимир Бачанин.
Јутро је и пилоти параглајдера из 16 земаља света убацују
своју, око 25 килограма тешку опрему за летење у камионе
и упућују се према полетишту на Копаонику, на висину од
1.500 метара. Њих има 70 и када рашире своја крила наћи ће
се у ваздуху изнад шума јеле и смрче, летећи поред сивих
соколова и сурих орлова. Цилиндар пречника 400 метара
изнад полетишта светлуца док се у термичком стубу врте
пилоти на разнобојним параглајдерима. У тринаест часова
је старт трке која креће из ваздуха, а циљ је, небеском
путањом 59 километара даље, Нови Пазар. У међувремену
је неопходно обићи и окретне тачке, задржати се у њима
само толико да џи-пи-ес, који сви пилоти носе са собом, то
и региструје, и лет се наставља даље према циљу. На том
путу одвија се стална борба - јер циљ је стићи што пре до
последње задате тачке, а брзином и квалитетом једрења на
ваздушним струјама надмашити све остале пилоте.
Ипак, циљ „број један” јесте уживање. То потврђују и они
летачи који се годинама враћају у Србију због прелепих
предела за летење, али и они који су се први пут у животу
нашли изнад наших природних лепота. „Уживање се не
мери само бодовима. Иако нам они јесу важни за пласман
на светској ранг листи, која је налик АТП листи у тенису,
Лет над Копаоничким пределима
38
ипак сви ми летимо првенствено из неких других разлога,“
признаје Паоло Верати из Италије.
Над копаоничким падинама лети и тринаест Јапанаца од
којих су неки први пут у Србији и не могу да нахвале домаћу
кухињу, срдачност локалног становништва, а нарочито су
им занимљиви наши малишани које стално фотографишу,
а који им узвраћају заразним осмесима. Велики број
јапанских пилота дошао је захваљујући ширењу добрих
вести. Пре неколико година дошла су два пилота, који су
се похвалили међу својим сународницима да су се одлично
провели, и сваке године долазило је све више и више њих.
„Чињеница да нам долази све већи број летача, али и да
долазе људи који су заиста добри у овом спорту, односно
који се високо котирају на светској ранг-листи, говори у
прилог томе да Србија постаје атрактивно туристичко
одредиште. Србија следеће године организује Светски
куп у параглајдингу на Копаонику, а 2014. године смо
добили право да организујемо и два европска првенства
у овом спорту,“ каже Зоран Николић из Параглајдинг клуба
„Голија” који заједно са Ваздухопловним савезом Србије
и организује ово такмичење. Већина пилота бави се овим
спортом као хобијем, али годишње месец или два искористе
да учествују на пет-шест најзначајнијих такмичења у свету,
истраже добре ветрове и сакупе бодове. Већина пилота на
Копаонику одлучила је да готово трећину свог времена за
летење ове године проведе у Србији!
Ипак, напоменимо да је због јаког ветра који је баш у току
такмичарске недеље дувао изнад копаоничких планина,
неколико трка из безбедносних разлога било прекинуто,
па није испуњен неопходан услов за одржавање државног
првенства Србије у прелету параглајдером. Ипак, две
трке, од 59 км и 50 км биле су довољне да се искристалише
победник на такмичењу за предсветски куп. Јасен Савов, из
Бугарске, био је први на овом такмичењу, а не тако давно
био је шести у свету у својој дисциплини. Свега стотинак
бодова иза њега, на другом месту налази се наш врхунски
пилот Владимир Бачанин за којег колеге пилоти тврде да је
изузетан таленат за летење.
Када се подвуче линија, математика овог предсветског
купа каже следеће: под условом да се свако од 70 пилота
на овом такмичењу бави летењем само три године, мада
је овај број најчешће и по три пута већа, долазимо до
броја од преко 200.000 прелетених километара на разним
континентима. И то све трагајући за топлим ваздушним
струјама које параглајдер дижу и помажу му да што дуже
остане у ваздуху. То значи да када би сви пилоти који су
претходних дана летели изнад Копаоника сабрали своје
летове на једно место, могли би пет пута да облете целу
Земљу око њеног најширег дела.
Paragliding
Guys who confuse birds
Seventy pilots competed for five days on Pre World Cup in flights of tens of kilometers.
The winner was Bulgarian Jasen Savov, and after him was Serbian pilot Vladimir Bacanin.
It is morning and paraglider pilots from 16 countries from
around the world put in their equipment for flying of about
25 kg in trucks and head for their takeoff on Kopaonik on the
height of 1500 m. There are 70 of them and when they spread
the wings, they will be in the air above forests of firs and spruc­
es, flying next to peregrine falcons and golden eagles. Cylinder
of the diameter of 400 m twinkles above the takeoff, while in
thermal pillar pilots spin with different colored paragliders. At
1:00 PM starts the race which begins in the air and the target is
59 kilometers away on the sky path, Novi Pazar. Meanwhile, it
is necessary to pass also the turn points, to stay there just long
enough for the GPS, which all the pilots have, to register that,
and flight continues to the goal. On that way there is a perma­
nent battle- because the goal is to arrive as soon as possible to
the last set point, but in speed and quality of sailing on the air
currents to surpass all others pilots.
Still, the goal „number one” is enjoyment. It is confirmed also
by the pilots who return to Serbia for years to fly because of
the beautiful landscapes and those who see for the first time
our natural beauties. “Pleasure is not measured only with
points. Although they are important for standing for world
ranking, which is like ATP ranking in tennis, but all of us fly for
some other reasons,“ admitted Paolo Verati from Italy.
Thirteen Japanese fly also above Kopaonik’s slopes, some of
them are in Serbia for the first time and they can’t laud enough
the local cuisine, cordiality of the local population, and espe­
cially interesting for them are little kids of whom they take pic­
tures all the time, and they respond with contagious smile. A
great number of Japanese pilots came thanks to spreading of
good news. Few years ago two pilots came who commented
to their compatriots to have had a great time, and every year
more and more of them were coming.
“The fact that a great number of pilots come, but also people
rely good in this sport, with very good position on world rank­
ing, tells us that Serbia is becoming an attractive touristic des­
tination. Next year Serbia will organize World Paragliding Cup
at Kopaonik, and for 2014 we get the right also to organize
two European Championships in this sport,” said Zoran Nikolic
from Paragliding club “Golija” who, together with Aeronautical
Union of Serbia, organized this competition. Most pilots prac­
tice this sport as a hobby, but use one or two months a year to
participate on five to six most important world competitions,
explore appropriate winds and record points. The majority of
the pilots on Kopaonik decided to spend a third of their fly
time in Serbia.
But, we have to say that because of the strong wind above
Kopaonik mountains during competition week, several races
were canceled for safety reasons, and because of that the nec­
essary condition wasn’t fulfilled for Serbia National Champion­
ship in paragliding cross country. Still, two races, of 59 km and
50 km were enough to get the champion for Pre World Cup.
Jasen Savov from Bulgaria, was the first on this competition
and not so long ago he was sixth in the world in this discipline.
Only about a hundred points behind him, on the second place,
there is our great pilot Vladimir Bacanin, whose colleagues say
that he is a great talent for flying.
Summing, mathematics of this Pre World Cup says: under con­
dition that all of 70 pilots on this competition fly for only three
years, although this number is even three times bigger, we
come to the number of 200 000 km of flying on different con­
tinents. And all that to search for warm currents which raise the
paraglider and enable to stay longer in the air. It means, if all
pilots, who flew above Kopaonik, sum their flights, they could
fly over the Earth around the widest part.
39
Параглајдинг
Нови државни прваци у
прелету параглајдером
Ове године временске прилике су на све начине
одмагале пилотима параглајдера не дозвољавајући
им да се изборе за најбоље у држави, па је државно
првенство, које је према календару такмичења
планирано да се одржи у Књажевцу, од 22. до 28.
јула, успешно одржано тек месец дана касније. Од
24. до 26. августа на подручју Столова код Краљева,
Параглајдинг клуб „ЕОЛ“ је истовремено организовао
три такмичења – Државно првенство, Меморијални
куп “Александар Саша Лепир” и последње, 5. коло
Лиге Србије у прелету.
Меморијалног такмичења “Александар Саша Лепир”,
где је такође заузео прво место. Од укупно 17 пилота
параглајдера који су учествовали, поред њега, друго
место је освојио Живорад Глишовић из ПК “Еол” из
Краљева. Са само три бода заостатка, на треће место
се пласирао Срђан Ристановић.
Предраг Дудић из Параглајдинг клуба “Голија” из
Рашке постао је државни првак у дисциплини
прелет. Друго место је освојио Срђан Ристановић
из Спортског клуба “Dust Devil” из Београда, док се
на трећу позицију пласирао Жељко Овука из Клуба
слободног летења “Арес” из Београда. Предраг
Дудић је био успешан и у оквиру традиционалног
Победници Државног првенства:
1. Предраг Дудић (ПгК „Голија“)
2. Срђан Ристановић (СК „Dust Devil“)
3. Жељко Овука (КСЛ „Арес“)
Краљево се налази у средишњем делу Србије и
протеже се од севера према југу, од шумадијских
планина (Котленик) до копаоничке групе планина
(Жељин, Гоч и Столови). На западу се ослања
на планинске делове Старог Влаха ( Јелица,
Чемерно). Планински оквир краљевачке општине
чине планине Гоч, Столови, Троглав, Чемерно,
висораван Рудно, Јелица, Гледићке планине,
Котленик и друге.
40
Поглед из параглајдера на Крагујевачке планине
Најбољи пилоти параглајдера
2012. године:
1. Горан Ђурковић, СПК “Беркут”
2. Милица Маринковић, АК “АЕРО-ЕДУ”
3. Владимир Бачанин, КСЛ “Арес”
Paragliding
New cross country state champions
This year’s weather conditions have been most unhelp­
ful to paraglider pilots, hindering them in every way
from obtaining the title of state champions. Therefore,
the State Championship, which was scheduled to be ar­
ranged on July 22nd to 28th in Knjazevac, was not held un­
til a month later – from 22nd to 28th of August, at the Sto­
lovi area, in the vicinity of Kraljevo. There, paragliding
club “Eol” organized three simultaneous competitions
– the State Championship, the “Aleksandar Sasa Lepir”
Zivorad Glisovic (PC “Eol”, Kraljevo) won second place
and only three points behind was Srdjan Ristanovic, on
third place.
Preparation before flying
Paragliders` view of the mountains of Kraljevo
Memorial Cup, and the 5th round of Serbian League in
cross country flying.
Predrag Dudic (PC “Golija”, Raska) became the state
champion in the cross country discipline. Second place
went to Srdjan Ristanovic (“Dust Devil“ sports club, Bel­
grade), while Zeljko Ovuka (FFC “Ares“ Belgrade) came
in third.
Predrag Dudic was equally successful at the traditional
memorial tournament “Aleksandar Sasa Lepir”, where he
also took first place, competing against 17 other pilots.
Kraljevo is a city in central Serbia, located between
the Sumadija mountains in the north (Kotlenik), and
the Kopaonik mountains in the south (Zeljin, Goc
and Stolovi). To the west, it rests on the slopes
of Stari Vlah mountains ( Jelica, Cemerno). The
mountainous rim of the municipality of Kraljevo is
made up of Goc, Stolovi, Troglav, Cemerno, Rudno
plateau, Jelica, Gledic mountains, Kotlenik et cetera.
The best paraglider pilots in 2012.
1. Goran Djurkovic, SPC "Berkut"
2. Milica Marinkovic, AC "Aero-EDU"
3. Vladimir Bacanin, FFC "Ares"
41
Параглајдинг
Лига Србије у прелету
(Вршац, Ниш, Књажевац, Копаоник, Краљево)
Поред државних првака, добили смо и победнике
у генералном пласману Лиге Србије. Прво место у
коначном пласману освојио је Жељко Овука из Клуба
слободног летења “Арес” из Београда. Друга позиција
је припала Предрагу Дудићу из ПК “Голија” из Рашке,
док је треће место освојио Срђан Ристановић из
Спортског клуба “Dust Devil” из Београда.
Према календару такмичења ВСС, за 2012. годину је
било планирано пет кола Лиге Србије у дисциплини
прелет – Вршац, Ниш, Књажевац, Копаоник и
Краљево. Сва такмичења су спроведена према плану,
осим што је 3. коло у Књажевцу било неуспешно због
лоших временских прилика, па је у Краљеву накнадно
изведено и то коло. Током читаве године учествовало
је укупно 30 такмичара.
Територији општине Брус припада источна страна
планине Копаоник, до највишег Панчићевог врха
(2017 метара). Иако планински масив, околним
долинама му се врло лако прилази, што је због
великог рударског богатсва доста коришћено у
прошлости. Копаоничко рударство доживело је
процват у 14. и 15. веку, када се развија трговина
са Дубровачком републиком. Преко Копаоника и
Бруса водили су римски путеви, а њиховим трагом
касније ишли су и дубровачки каравани према
Софији и Цариграду. И данас се овде могу наћи
остаци тих римских и средњовековних времена.
Коначан пласман – Лига Србије 2012.,
дисциплина прелет
Појединачно:
1. Жељко Овука, КСЛ „Арес“ Београд
2. Предраг Дудић, ПгК „Голија“ Рашка
3. Срђан Ристановић, СК „Dust Devil“ Београд
4. Владимир Бачанин, КСЛ „Арес“ Београд
5. Бојан Арсенијевић, АК „Овчар - Каблар“ Чачак
6. Драган Мартиновић, ПгК „Соколица“ Косовска
Митровица
7. Предраг Нешковић, ПгК „Пегаз“ Ивањица
8. Слободан Обреновић, ПгК „Еол“ Краљево
9. Милан Бујић, ПгК „ Јастребац“ Алексинац
10. Сања Ристић, САК „Фанатик“ Ваљево
42
Уживање у небеским висинама
Прве летове на планини Гоч покушао је још
1986. године Зоран Петровић – Гуги, користећи
падобран. По повратку из Словеније, у којој је
сакупио неопходна знања и искуства у области
параглајдинга, истраживао је терене у околини
Краљева. Дошао је до планине Столови и места
означеног на мапи као „Скок“, где су почели први
параглајдинг летови који су се завршавали на ливади
у селу Богутовац, између Столова и Триглава.
Убрзо, параглајдинг ентузијазисти из овог краја
оснивају Параглајдинг клуб „Еол“ Краљево, један
од најстаријих клубова не само у Србији, већ
и на Балкану. На Богутовцу је 7. априла 1991.
године одржано и прво параглајдинг такмичење
у тадашњој Савезној Републици Југославији, од
када параглајдинг у нашој земљи креће узлазном
путањом до данас сјајних резултата наших спортиста
у овој грани ваздухопловног спорта.
Paragliding
Serbian XC League
(Vrsac, Nis, Knjazevac, Kopaonik, Kraljevo)
Apart from these competitions, there is also Serbian
League and its general placement. First place in the final
placement went to Zeljko Ovuka (FFC “Ares”, Belgrade).
Predrag Dudic (PC “Golija”, Raska) won second place,
and Srdjan Ristanovic (SC “Dust Devil” , Belgrade) came
in third place.
According to the competition schedule of AUS for 2012,
five rounds of Serbian League in the cross country dis­
cipline were planned - Vrsac, Nis, Knjazevac, Kopaonik
and Kraljevo. All contests were carried out accordantly,
except for the 3rd round in Knjazevac. It was unsuccess­
ful due to poor weather conditions, which was compen­
sated afterwards in Kraljevo. There were 30 contestants
in total, throughout the year.
The East side of Kopaonik belongs to the Brus municipality, up until the Pancic peak (2017 meters). Although
it is a mountain range, it is easy to come near through
valleys nearby, which were used a lot in the past for
its mining wealth. The Kopaonik mining was in its best
period during the fourtheenth and the fiftheenth centuries, when there was traffic with the Republic of Dubrovnik. Roman roads were leading across Kopaonik
and Brus, and they were transited by caravans from
Dubrovnik going towards Sofia and Constantinople.
Even now days there can be found remains of Roman
and Middle Age period.
Final placement –
Serbian League 2012 XC
Single ranking:
1. Zeljko Ovuka (FFC “Ares”, Belgrade)
2. Predrag Dudic (PC “Golija”, Raska)
3. Srdjan Ristanovic (SC “Dust Devil”, Belgrade)
4. Vladimir Bacanin (FFC “Ares”, Belgrade)
5. Bojan Arsenijevic (AC “Ovcar-Kablar“, Cacak)
6. Dragan Martinovic (PC “Sokolica”, Kosovska
Mitrovica)
7. Predrag Neskovic (PC “Pegaz”, Ivanjica)
8. Slobodan Obrenovic (PC “Eol”, Kraljevo)
9. Milan Bujic (PC “Jastrebac”, Aleksinac)
10. Sanja Ristic (SAC “Fanatik”, Valjevo)
From the perspective of a paraglider
First flight attempts on mountain Goc were made in 1986,
by Zoran Petrovic - Gugi, who used a parachute. Upon
his return from Slovenia, where he gathered the necessary knowledge and experience in the field of paragliding, he explored the terrain in the vicinity of Kraljevo.
When he reached the mountain called Stolovi, he found
a place marked on the map as “Skok” (eng.: “Jump”). That’s
where first paragliding flights used to begin, ending on a
meadow in the village of Bogutovac, between mountains
Stolovi and Troglav.
Soon after, paragliding enthusiasts from this region formed
PC “Eol”, based in Kraljevo. It is one of the oldest clubs,
not only in Serbia, but in the whole of the Balkans, as well.
On April 7th 1991, the first paragliding competition of the
former SFR Yugoslavia was held in Bogutovac. Since then,
paragliding has been on the rise in our country, so today
we can be proud of the brilliant achievements of our representatives in this field of aeronautical sport.
Starting towards the best air streams
43
Ваздухопловно моделарство
Светско првенство Ф1Д
за сениоре и јуниоре
Лет испод куполе Хале 1 Београдско сајма
Ваздухопловни савез Србије је организовао Светско
првенство Ф1Д (собни лет) за сениоре и јуниоре
у Београду од 8. до 13. августа 2012. са Николом
Боровцем, као директором првенства. Првенство је
привукло 37 такмичара из 16 земаља у сениорској
класификацији и 17 јуниора из седам екипа. Никада
раније на светским првенствима у Ф1Д се није
појавило толико земаља. Овде су наступиле и екипе
из Аргентине и Аустралије. И сениори и јуниори су
летели по шест кола.
Србија је по пети пут успела да обезбеди велику Халу
1 на Београдском сајму, коју такмичари сматрају за
најбољу локацију треће категорије на свету. Столови
за екипе су окруживале површину за летење која
је била нижа за метар и без препрека, тако да су
такмичари имали перфектан поглед одозго. Једина
мањкавост ове импресивне грађевине је топлота у
њој која је знала и да премаши спољну температуру.
Већина мерилаца времена је имала велико искуство
са слободним летом и била је врло посвећена свом
задатку. Мерење времена се одвијало глатко током
такмичења и на крају су им такмичари рекли збогом
аплаузом захвалности.
Раније су такмичари захтевали да лете касно ноћу да
би избегли турбуленције, али овога пута то је било
између 9 и 13 часова и 15 и 19 часова. Резултати
поподневних летова су свакако у просеку бољи. Луц
Шрам из Немачке је своје победничке летове излетео
у колима три и четири у једном дану, постижући три
светска рекорда. Такође Аустралијанци и Британци
су остварили неколико националних рекорда за хале
категорије три.
Већина екипа се сместила у Хотелу “М” а први пут
је остварен контакт са рестораном “Шест топола”
на Сави, који је понудио добре оброке на свежем
ваздуху и у дивној празничној атмосфери, па је ту
одржан и богат банкет.
44
Лепо отварање првенства је одржано испед хале
са групама које су изводиле традиционалне српске
игре. Церемонија затварања првенства је одржана у
хали да би се избегло награђивање у тами. Додељена
су сва три ФАИ прелазна пехара.
ФАИ дугује захвалност ВС Србије и посебно пред­
седнику Лабуду Булатовићу за овај велики догађај.
Међународна првенства у Хали 1 у Београду ће
остати као светла тачка у историји слободно летећих
модела у затвореном простору.
Герхард Вебекинг (Немачка)
Председник ФАИ жирија
Такмичар из Швајцарске
ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА
ЈУНИОРИ ПОЈЕДИНЦИ
ЈУНИОРИ ЕКИПЕ
1. Капланова Габриела, Чешка
1. Румунија
2. Висан Александру, Румунија 2. Француска
3. Марилиер Лукас, Француска 3. Украјина
СЕНИОРИ ПОЈЕДИНЦИ
1. Шрам Луц, Немачка
2. Трегер Иван, Словачка
3. Санборн Брет, Америка
18. Мидић Слободан, Србија
СЕНИОРИ ЕКИПЕ
1. Америка
2. Велика британија
3. Француска
13. Србија
Aeromodelling
F1D World Championships
for Seniors and Juniors
The 2012 F1D (indoor models) World Championships
for Seniors and Juniors were organised in Belgrade
from 8th to 13th August 2012 by the Aeronautical Union
of Serbia with Nikola Borovac as Contest Director. The
event attracted 37 competitors from 16 nations in the
senior category and 17 juniors out of seven national
teams. Never before in history so many countries sup­
ported an F1D WCh! Here for the first time participated
teams from Argentina and Australia. Seniors and juniors
flew alongside within the six rounds.
Model in flight
For the fifth time Serbia was able to provide the big
hall No. 1 of the Belgrade Fair. Competitors regard the
big hall as the best Cat.III-site known so far in the world.
Tables for the teams surround the floor which is lowered
by one meter and free of any obstacles. Timekeepers
have a perfect view from above. One drawback of the
impressive building is the heat inside which may exceed
the outside temperature.
Most timekeepers were experienced with freeflight
and very dedicated to their tasks. Timekeeping went
smoothly and correctly during the whole event and at
the end, competitors said goodbye with a thankful ap­
plause.
In the past, competitors asked for flying late even dur­
ing the night to avoid turbolences, but this time it was
between 9 h and 13 h and between 15 h and 19 h. The
results of the afternoon flights were definitely better on
average. Lutz Schramm (Germany) flew both winning
flights in round three and four within one day, gaining
three world records. Several national records for Cat.
III-sites were achieved as well, for instance British and
Australian ones.
Most teams found accommodation in Hotel “M” and
first time a contract had been made with the restaurant
“Six poplars” at the river Sava. It offered very good lun­
cheons in fresh air and in a lovely holiday’s atmosphere
and was place of the opulent banquet as well.
A nice opening ceremony took place outside the hall,
with groups performing traditional Serbian dances. To
avoid a prize giving in the dark, the closing ceremony
took place within the hall. All three perpetual trophies
could be awarded.
FAI owes to thank the Aeronautical Union of Serbia and
especially their President Labud Bulatovic for a great
event. International Championships in Exhibition Hall 1
in Belgrade will remain a highlight in history of freeflight
indoor.
Gerhard Wöbbeking, GER,
Jury President
OVERVIEW OF THE RESULTS
JUNIOR INDIVIDUALS
1. Kaplanova Gabriela, CZE
2. Visan Alexandru, ROU
3. Marilier Lucas, FRA
JUNIOR TEAMS
1. Romania
2. France
3. Ukraine
SENIOR INDIVIDUALS
1. Schram Lutz, GER
2. Treger Ivan, WCH
3. Sanborn Brett, USA
18. Midic Slobodan, SRB
SENIOR TEAMS
1. United States
2. Great Britain
3. France
13. Serbia
A junior starting a model with the help of an older contestant
45
Ваздухопловно моделарство
Светозар Гостојић – првак Европе у Ф1Б
Светозар
Гостојић
из АК „Зрењанин“ је
постао првак Европе
у класи Ф1Б (модели
са гуменим мотором)
на Европском прве­
нству слобо­дно­ле­те­
ћих модела, које је од
4. до 12. августа 2012.
одржано у Ка­па­но­
рију (Ита­ли­ја). Он
је у овој кла­
си три­
јумфовао ме­ђу 77 та­к­
мичара из 28 земаља!
Његов резултат је
тим вре­
днији што је
Светозар Гостојић
35 спо­ртиста ушло у
флај-оф или 45,45%
целокупног броја учесника. Гостојић је још пре
неколико година био вице-шампион Европе у истој
класи, тако да се од њега могао очекивати врхунски
резултат.
Наша екипа предвођена Бранком Бјелићем је
заблистала у целини - у генералном пласману била
је пета од 29 екипа. Најуспешнија је била Русија
испред Чешке, Немачке и Велике Британије. За нама
су, међутим, остале Италија, Пољска, Француска и
све земље бивше Југославије. Ово је заиста блистав
повратак на велику европску сцену. Да је укупан
екипни успех заслужен потврдио је део екипе у класи
Ф1Ц (пењачи) Бранко Бијелић, Жива Ковачки и Драган
Лакић. Они су од 19 екипа освојили такођепето
место и приредили најпријатније изненађење,
свртавајући се међу најбоље у овој захтевној
класи слободног лета. Успешни наступи, иако не
тако запажени забележени су и у другим класама.
У класи Ф1А ( једрилице) од наших најуспешнији је
био Славко Савић из Нове Пазове, који је освојио
16. место, али као један од 24 такмичара који су
наступили у флај-офу. Његови саборци у Ф1А су
Милош Борђошки и Благоје Радојевић заузели 26. и
75. место од 77 учесника. Борђошком је недостајало
само 11 од 1290 бодова да уђе у флај-оф тј. остварио
је у првих 7 стартова 99,14% максималног броја
бодова. У овој класи је тријумфовао Пер Финдал из
Шведске испред Роланда Коглота из Словеније и
Јарона Крауса из Израела. У екипној конкуренцији
победила је Немачка испред Финске и Украјине, док
је наша екипа била 16. од 26. екипа.
46
У класи Ф1Б (модели са гуменим мотором) иза
победника Гостојића су се пласирали Чех Ондреј
Парпел и Британац Расел Пирс, док су наша друга
два такмичара Радоје Благојевић – 49. место и
Славко Савић 52 . место (оба из АК „Нова Пазова“)
освојили 49. и 52. место. Екипно су победили Финци
испред Словеније и Летоније, док су наши били
10. од 28. екипа. Они су иза себе оставили Чешку,
Енглеску, Француску, Украјину и многе друге.
У класи Ф1Ц (пењачи) триумфовао је Леонид Фузејев
из Русије испред Ђорђа Венутија из Италије и Пјера
Марота из Француске. Наш најуспешнији такмичар
Бранко Бијелић је био 17., док су га следили Жива
Ковачки на 20. и Драган Лакић на 28. месту од 45
учесника. Бранку Бијелићу је недостајало само 14
секунди до флај-офа. Он је у првих седам летова од
максимума од 1320 бодова освојио 98,93%. У екипном
пласману победила је екипа Велике Британије испред
Русије и Украјине, док је наша екипа заузела одлично
петоместо од 19. екипа, оставивши иза себе Немачку,
Италију, Француску и Пољску.
Репрезентација Србије
На ово такмичење отишло се са стрепњом, али
победа Гостојића, веома солидан наступ Савића и
пријатно изненађење екипе Ф1Ц (пењачи) у коју
је Жива Ковачки, као трећи ушао у последњем
тренутку, показало је да наши моделари у класичним
класама слободног лета могу успешно да се боре са
најбољима и још више да постигну на такмичењима
која предстоје.
Срђан Пелагић
Aeromodelling
Svetozar Gostojic - European
Champion in F1B
Svetozar Gostojic, from AC “Zrenjanin”, became Europe­
an champion in class F1B (rubber powered models), at
the European Championship for free flight model aircraft,
which took place in Capannori, Italy, from 4th to 12th of
August 2012. He triumphed in this class, over 76 other
competitors from 28 countries! His success is that much
greater, considering that 35 competitors, or 45,45 % of
the total number, had entered the fly-offs. Gostojic had
also been European vice-champion in the same class a
few years back, so top results were expected of him.
Led by Branko Bjelic, our team did splendidly – it was
5th out of 29 teams in the general placement. The most
successful was Russia, ahead of Czech Republic, Germany
and the United Kingdom. However, behind us were Italy,
Poland, France and all former Yugoslavian republics. It
was quite a comeback on the big European scene. The
overall success of the team was only confirmed by its
section in class F1C (power models), made up of Branko
Bjelic, Ziva Kovacki and Dragan Lakic. They also won fifth
place, out of 19 teams, thus ranking with the best in this,
difficult, class of free flight, which was a most pleasant
surprise. There were successful performances in other
classes as well, although not as noted.
In class F1A (gliders), our most successful representative
was Slavko Savic from Nova Pazova, who won 16th place,
as one of 24 competitors who entered the fly-offs. His
team-mates in F1A – Milos Bordjoski and Blagoje Rado­
jevic – took 26th and 75th place, respectively, out of 77
contestants. Bordjoski lacked only 11 out of 1290 points
to enter the fly-offs i.e. he made 99,14% of the maxi­
mum score in first seven launches. Per Findahl (Sweden)
triumphed in this class, ahead of Roland Koglot (Slove­
nia) and Yaron Kraus (Israel). In team ranking Germany
earned first place, ahead of Finland and Ukraine, while
our team was 16th out of 26 teams.
In class F1B (rubber powered models), behind the win­
ner – Gostojic, placed Ondrej Parpel (Czech Republic)
and Russell Peers (UK), while two of our own competi­
tors – Radoje Blagojevic and Slavko Savic (both from AC
“Nova Pazova”) – placed 49th and 52nd, respectively. In
team competition the Finnish were victorious, ahead of
Slovenia and Latvia. Our team was 10th out of 28 teams,
leaving behind Czech Republic, UK, France, Ukraine and
many others.
In class F1C (power models) Leonid Fuzeev (Russia) was
triumphant, ahead of Giorgio Venuti (Italy) and Pierre
Marrot (France). Our most successful representative,
Branko Bijelic, was 17th, followed by Ziva Kovacki on 20th,
and Dragan Lakic on 28th place, out of 45 participants in
total. Branko Bjelic was only 14 seconds short of entering
the fly-offs. He won 98,93 % of the maximum 1320 points
in first seven flights. In team ranking, the United Kingdom
came in first, ahead of Russia and Ukraine. Our team was
positioned splendidly – on fifth place, among 19 teams,
leaving behind Germany, Italy, France and Poland.
We approached this competition with little expectation,
but Gostojic’s triumph, Savic’s solid performance and the
pleasant surprise of our F1C team (which Ziva Kovacki
joined at the last minute, as third member), all showed
that our modellers can very well compete with the best in
traditional classes of free flight, and that they can achieve
even more in the impending competitions.
Srdjan Pelagic
47
Ваздухопловно моделарство
Стеван Јановић четврти на
Европском првенству Ф1Е
ову врсту такмичења, поготову што пружа више
могућности избора, зависно од временских услова.
Овога пута одабрана је локација која подсећа на
две потковице спојене кружном деловима од којих
је један окренут северу, а други југу. Јужни терен
је идеалан за летење – релативно блага падина ка
широкој долини чијом средином иде летњи пут којим
лако пролазе аутомобили – нигде препрека. Северна
долина је била сложенија са доста изломљеном левом
страном уз доста дрвећа и фармом оваца у којој су
били не баш пријатељски настројени пси овчари, што
је дало мало узбуђења. Та „ломљена“ падина знала је
да збуњује мераче времена да модел прво нестане из
вида, па се после десетак секунди појави и несметано
лети. Ипак је све прошло без проблема.
С. Јановић са моделом
Стеван Јановић из АК Сомбор освојио је четврто
ме­с то на Европском првенству слободно летећих
модела у класи Ф1Е ( једрилице са аутоматским
управљањем – у моделарском жаргону „магнетне
једрилице“). Њему је за улазак у флај-оф недостајало
само 12 секунди на 1500 секунди, колико је био
максимум за свих пет летова. Друга два члана наше
екипе Бошко Лаћимић (који је истовремено и селектор
у овој класи) и Стеван Мутић заузели су 18. и 37.
место од 38 такмичара из 13 земаља. Победник је био
Француз Ален Ру, нама добро познат са такмичења
на Златибору, а други и трећи су били Аустријанац
Рајнхард Волф и Швајцарац Доминик Андрист.
Екипно су победили Французи испред Немаца и
Аустријанаца, док је наша екипа заузела 9. место.
Наши јунори нису потврдили успех са Светског
првенства на Златибору из 2011. године. Наш
најуспешнији такмичар је био Стеван Бабин са 13.
местом, док су Дејан Станчевић (актуелни јуниорски
светски првак) и Лука Лаћимић заузели 18. и 20. место
од 26 учесника. Екипно је Србија била седма од десет
јуниорских екипа. У појединачној конкуренцији
победила је Магдалена Орлова из Чешке испред
Минче Николескуа из Румуније и Миколаја Струје из
Пољске. Екипно су први били Румуни испред Немаца
и Пољака.
Првенство је одржано околини Турде, града на
северозападу Румуније, познатом по такмичењима
свих врста у овој класи. Брдовит терен око 30
км југоисточно од Турде изузетно је погодан за
48
Време је било веома топло од 30 – 37°C уз ветар
од 0 до 5 м/с. Организатори су имали две стресне
ситуације. Прва је била ноћ пред почетак такмичења
када је олуја цео један велики шатор са металном
конструкцијом померила око 30 м низ падину, уз
рушење мањих шатора, што је до старта санирано.
Друга је била у току такмичења, када се око пола
дана навукла олуја и такмичење је прекинуто због
безбедности за око 40 минута.
Европско првенство су отпочела и завршила два
светска „Мемориал Попа Крингу“ и „Тур­
да“ куп.
Нажалост наши спортисти нису насту­
пили ни на
једном иако су имали прилику.
Сме­штај је био у Хотелу „Сан гарден“ у Турди и Хотелу
„Стрежерис“ у близини терена. Доручак и вечера су
били у хотелима, а топао ручак је сервиран на терену
после трећег кола. Кратко и симпатично отварање је
било у центру града, док су додела награда и банкет
били у банкет сали Хотела „Сан гарден“, у складу са
свим ЦИАМ стандардима. Том приликом Ален Ру је
као „најбољи од најбољих“ добио прелазни пехар
„Еуромастер Ф1Е“.
Организацију овог успешног шампионата су водили
Александру Крингу Попа, директор шампионата
и директор такмичења Виорел Салиштеан, док су
логистику давали два ранија генерална секретара
моделарске федерације Михаил Занчиу и Мариус
Кону.
Срђан Пелагић
(председник жирија на ЕП Ф1Е 2012)
Aeromodelling
Stevan Janovic fourth at the F1E
European Championship
kind of a competition especially since it provides more
choices, depending on weather conditions. This time,
it was chosen that the site be the one resembling two
horse shoes connected by round parts, one of which fac­
ing north, the other one south. The southern terrain is
ideal for flying - (a relatively gentle slope towards a wide
valley intersected in the middle by a summer road eas­
ily passable for cars) no obstacles. The northern valley
was more complex with rather steep left side and many
trees and a sheep farm where German Shepherds were
not quite friendly which gave a bit of excitement. It was
possible for time keepers to be confused by the steep
slope since a model could disappear from the sight and
reappear after a dozen of seconds, flying smoothly. Yet
everything went without problems.
Predstavnici Srbije u Rumuniji
Stevan Janovic from AC Sombor took fourth place at the
European Championship for Free Flight Model Aircraft
in F1E CLASS (gliders with automatic steering – ‘’mag­
netic gliders’’ in modeling slang). He needed only 12
seconds to reach 1500 seconds which was the maximum
for all five flights. The other two members of our team,
Bosko Lacimic (who is the manager in this class at the
same time) and Stevan Mutic took 18th and 37th places
out of 38 competitors from 13 countries. Alen Ru who
is well-known to us from the competition at Zlatibor
was the winner, while the second and third places were
taken by Reinchard Wolf, an Austrian and Dominique
Andrist, a Swiss. In team competition, the French won
ahead of Germans and Austrians whereas our team took
ninth place.
Our juniors did not confirm their success from the World
Championship at Zlatibor in 2011. Our most successful
competitor was Stevan Babin who was 13th while Dejan
Stancevic (the current junior world champion) and Luka
Lacimic took 18th and 20th places out of 26 competitors.
In team competition, Serbia was 7th out of 10 teams. In
single competition, Magdalena Orlova from Czech Re­
public was the winner ahead of Mince Nikolesku from
Romania and Mikolaj Struja from Poland. In team compe­
tition, Romanians took the first place ahead of Germans
and Poles.
The championship was held in the surrounding area of
Turda, a town in northeastern Romania, known for com­
petitions of all sorts of this class. The hilly terrain around
30 km southeast from Turda is extremely suitable for this
The weather was very hot (30-37°C) with a 0-5 m/s wind.
The organizers experienced two stressful situations. The
first one was on the eve of the competition when a storm
moved a large tent with a metal framework 30 m down
the slope, blowing down smaller tents which had been
restored by the start of the competition. The second one
took place during the competition when storm clouds
gathered in the middle of the day and the competition
was interrupted for about 40 minutes due to safety rea­
sons. The European Championship started and finished
with two world memorial cups: Popa Cringu Memorial
and Turda Cup. Unfortunately, our competitors didn’t
take part in any of them although they had an oppor­
tunity. The accommodation was provided by the Sun
Garden hotel in Turda and the Strejeris hotel near the
field. Breakfast and dinner were served at the hotels and
warm lunch was served in the field after the third round.
A short and likeable opening took place at the town cen­
ter while award ceremony and the banquet were held in
the banquet hall of the Sun Garden hotel according to
all CIAM standards. On that occasion, Alen Ru, as “the
best of the best”, received the F1E Euromaster interim
cup. The leaders in the organisation of this successful
championship were the head of the championship and
the competition, Viorel Salistean while the logistics was
provided by two former secretaries-general of the mod­
eling federation, Mihail Zanciu and Marius Konu.
Srdjan Pelagic
( jury president at F1E 2012 EC)
49
Ваздухопловно моделарство
Светско јуниорско првенство
слободнолетећих модела у Словенији
Светско јуниорско првенство слободнолетећих моде­
ла одржано је од 28. јула до 3. августа 2012. године на
Камник-Менгешком пољу код Камника у Словенији у
класама Ф1А, Ф1Б и Ф1П уз учешће 76 такмичара из
16 земаља Европе, Америке и Азије, по лепом и веома
топлом времену од 30 до 37°C уз ветар од 0 до 5 м/с.
Организатор је била Леталска звезда Словеније, а
извршни организатор удружење пилота „Елиса“.
Србију је на овом првенству представљао Бојан
Гостојић са тренером Светозарем Гостојићем.
Показало се да је у класи Ф1Б стасао у доброг
такмичара, што је потврдио и максимумима у првих
шест стартова. Онда му се на крају десио малер и
летео је само 95 секунди што му је било довољно тек
за 20. место, што је далеко испод његових реалних
могућности.
Главни штаб такмичења је био у Хотелу "Хармонија" у
Менгешу 20 км северно од Љубљане, док је већина
учесника била смештена у оближњој бањи Сновик,
а понеки су нашли смештај у бројним хостелима у
околним местима. Мерење времена су обављали
искусни домаћи и понеки стран мерач времена на
коректан начин.
Иако се организатор трудио да обезбеди добре
услове, такмичарима није било лако због веома
топлог времена, повремено јачег ветра и веома
сувог ваздуха. Обраду резултата је на самом терену
вршила веома стручна млада екипа. Првога дана све
је функционисало добро, али следећег дана због
променљивог ветра четири пута је мењана стартна
позиција тако да је било тешкоћа у дојављивању
резултата рачунарском центру.
Отварање је било на терену Спортског центра
у Менгеу уз учешће представника локалних и
ваздухопловних власти, а завршна свечаност уз доделу
награда у атрактивном замку Јабла. У слободно време
организоване су посете Бохињском језеру и Великој
планини. Победници могу да буду задовољни пошто
су поред диплома и медаља ФАИ добили и шест
веома атрактивних прелазних пехара које ће чувати
до следећег такмичења.
Срђан Пелагић
(председник ФАИ жирија)
50
Бојан Гостојић са оцем Светозарем
ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА
КЛАСА Ф1А ПОЈЕДИНАЧНО
КЛАСА Ф1П ПОЈЕДИНАЧНО
1. Николаj Ломов, Русија
2. Вацлав Папез, Чешка
3. Тарон Малкасијан, САД
1. Тарон Малкасијан, САД
2. Дмитри Сиромитников, Русија
3. Лука Акопов, Русија
КЛАСА Ф1Б - ПОЈЕДИНАЧНО ГЕНЕРАЛНИ ЕКИПНИ
ПЛАСМАН
1. Брајан Пацели, САД
2. Тристан Сеферт, Немачка
1. РУСИЈА
3. Оскар Финдахл, Шведска
2. УКРАЈИНА
20. Бојан Гостојић, Србија
3. САД
Aeromodelling
Junior world championship for
free flight model aircraft
Junior World Championship for Free Flight Model Air­
craft was held from 28th June to 3rd August 2012 at the
flying field Kamnik Magnes near Kamnik in Slovenia.
There were 76 participants from 16 European, Ameri­
can and Asian countries competing in F1A, F1B and F1P
classes. The weather was beautiful although very warm
with a teperature of 30 – 37 °C and a wind blowing at 0
– 5 m/s. The organizer of the contest was Letalska Zvezda
from Slovenia while the executive organizer was the As­
sociation of Pilots “Elisa”.
The main squad of the competition was accommodated
20 km north of Ljubljana in a hotel Harmonia in Menges
and most of contestants were in a nearby spa Snovik,
while some of the contestants were accommodated in
a number of hostels in the surrounds of Menges. Time­
keeping was carried out by experienced national and a
few foreign timekeepers in a correct manner.
In spite of the organizer`s efforts to provide good con­
ditions for the contest, it was not easy for the contes­
tants due to very warm weather conditions, occasionally
strong wind and very dry air. The results were analyzed
at the flying field by a team of young experts. On the
first day everything went well but on the following day
the starting position was changed for four times because
of the changeable wind which caused some difficulties in
delivering the results to the results center.
The opening ceremony was held at the terrain of the
Sport Center in Menges with the participation of local
and aeronautical authority representatives. The closing
ceremony accompanied with awards presentation was
held in an attractive castle of Jabla. In leisure time trips to
Bohinj Lake and Great Mountain were organized. Win­
ners could be satisfied since, apart from the diplomas
and medals, they received six very attractive perpetual
trophies to keep till the next contest.
In this Championship, Serbia was represented by Bojan
Gostojic with his coach Svetozar Gostojic. He became a
very good F1B class contestant which was proved by the
maximums achieved in the first six starts. Unfortunately,
due to bad luck in the end, he flew for not more than 95
seconds and won the 20th place which was far below his
real capacities.
Srdjan Pelagic
(President of FAI Jury)
Bojan prepares to start his model
OVERVIEW OF THE RESULTS
The best contestants in
aeromodelling 2012:
Seniors:
F1A CLASS - INDIVIDUALS F1P CLASS - INDIVIDUALS
1. Taron Malkhasyan, USA
1. Svetozar Gostojic, AC „Zrenjanin“
1. Nikolay Lomov, RUS
2. Dmitry Syromytnikov, RUS
2. Vaclav Papez, CZE
2. Stefan Pavelka, AC „Modelar“
3. Luka Akopov, RUS
3. Taron Malkhasyan, USA
3. Bosko Lacimic, AC „Beograd“
F1B CLASS – INDIVIDUALS GENERAL TEAM
PLACING LIST
1. Brian Pacelli, USA
1. RUSSIA
2. Tristan Seifert, GER
2. UKRAINE
3. Oskar Findahl, SWE
3. USA
20. Bojan Gostojic, SRB
Juniors:
1. Danilo Runic, AC „Nova Pazova“
2. Stevan Babin, AK „Franjo Kluz“
3. Bojan Gostojic, AK „Zrenjanin“
51
Ваздухопловно моделарство
Лига Србије Ф1Е
F1E Serbian League
У оквиру Лиге Србије у категорији слободнолетећих
модела класе Ф1Е (магнетне једрилице), током 2012.
године одржана су четири такмичења. У коначном
пласману, прво место је освојио Лазар Лаћимић из
Аероклуба „Free Flyer“ из Београда, друго место
Горан Тимотијевић из АК „Београд“ и треће место
Бошко Лаћимић из АК „Free Flyer“. Од јуниора је
најбољи пласман остварио Стеван Бабин из АК „Free
Flyer“, испред другопласираног Дејана Станчевића
из АК „Пегаз“ из Старе Пазове и трећепласираног
Луке Лаћимића из АК „Free Flyer“. АК „Free Flyer“ из
Београда је освојио прво место у екипном пласману.
Друго место је заузела екипа АК „Сомбор“ из
Сомбора и треће место АК „Моделар“ из Београда.
Укупно се током године у лигашким такмичењима
такмичило 16 моделара.
During the 2012., four competitions were held within
the Serbian League in the category of F1E class free
flight models (magnet gliders). In a final, the first place
was one by Lazar Lacimic from AC “Free Flyer” from Bel­
grade, the second place went to Goran Timotijevic from
AC “Belgrade” and the third place belonged to Bosko
Lacimic from AC “Free Flyer”. Among juniors, the best
ranked was Stevan Babin from AC “Free Flyer” in front
of the second-ranked Dejan Stancevic from AC “Pegaz”
from Stara Pazova and the third-ranked Luka Lacimic
from AC “Free Flyer”. AC “Fre Flyer” from Belgrade won
the first place as a team. The second place went to the
team of AC “Sombor” and the third place beloged to
AC “Modelar” from Belgrade. During the year there was
a total of 16 modellers participating in league competi­
tions.
Један од најмлађих такмичара и актуелни светски шампион
у овој класи - Дејан Станчевић из АК “Пегаз”, Стара Пазова
У првом колу Лиге, најбољи резултат су остварили
Бошко Лаћимић, Горан Тимотијевић и Стеван Мутић.
У другом колу поредак је био мало другачији, те
се на првој позицији нашао Горан Тимотијевић,
испред другопласираног Лазара Лаћимића и
трећепласираног Војислава Стојковића. У трећем
колу, прво место је освојио Стеван Јановић, друго
место Бошко Лаћимић и треће место Стеван Бабин. У
четвртом колу, после лета у флај офу (fly off ), на прво
место се позиционирао Лазар Лаћимић из АК „Free
Flyer“ из Београда, на друго место Стеван Бабин из
истог клуба и на треће место Стеван Јановић из АК
„Сомбор“.
Награду „Асталош“, која се додељује такмичару који
је остварио највише максимума (најдужих летова у
ограниченом времену), освојио је Горан Тимотијевић
из АК „Београд“ са постигнутих 16 максимума из 20
турнуса.
52
In the first round of the League, the best scores were
achieved by Bosko Lacimic, Goran Timotijevic and Ste­
van Mutic. In the secong round, the order was slightly
different whereby Goran Timotijevic was on the first
place in front of the second-ranked Lazar Lacimic and
the third-ranked Vojislav Stojkovic. In the third round
Stevan Janovic won the first place, the second place went
to Bosko Lacimic and the third place belonged to Stevan
Babin. In the fourth round after the fly off flight, Lazar
Lacimic from AC “Free Flyer” from Belgrade won the first
place, the second place was won by Stevan Babin from
the same club and the third-ranked was Stevan Janovic
from AC “Sombor”.
The “Astalos” award presented to the contestant with the
most maximums (the longest flights within the limited
period of time) was given to Goran Timotijevic from AC
“Belgrade” with 16 out of 20 turns achieved.
Најбољи ваздухопловни моделари
у 2012. години:
Сениори
1. Светозар Гостојић, АК „Зрењанин”
2. Стефан Павелка, МК “Моделар“
3. Бошко Лаћимић АК “Београд”
Јуниори
1. Данило Рунић АК „Нова Пазова”
2. Стеван Бабин АК “Фрањо Клуз ”
3. Бојан Гостојић, АК „Зрењанин”
Aeromodelling
45. меморијал
Ђорђе Жигић
Традиционално ваздухопловно моделарско такми­
чење Меморијал „Ђорђе Жигић“, одржано је 23. јуна
на терену Арадац код Зрењанина. Организатори
Ваздухопловни савез Србије, Ваздухопловни савез
Београда и Аероклуб „Фрањо Клуз“ из Земуна, угостили
су преко 60 такмичара из десет земаља. Такмичење је
део Светског купа ваздухопловних моделара и учесници
су се надметали у три категорије Ф1А, Ф1Б и Ф1Ц.
Након изведених седам такмичарских серија, у класи
Ф1А, у изузетно јакој конкуренцији, три првопласирана
такмичара су имали идентичне резултате са освојеним
максимумима у свим летовима. После додатног лета,
прво место је освојио Данијел Терлеп из Словеније,
другу позицију је заузео Иштван Сабо из Мађарске и
треће место наш Славко Савић из АК „Нова Пазова“.
У класи Ф1Б прво место је освојио Светозар Гостојић
из АК „Зрењанин“, друго место Емир Хајдаревић из
Босне и Херцеговине и треће место Михали Варади
из Мађарске. Бранко Бјелић из АК „Винг“ заузео је
прву позицију у класи Ф1Ц, испред другопласираног
Драгана Лакића из истог клуба и трећепласираног
Живе Ковачки из АК „Нова Пазова“.
У јуниорској конкуренцији, у класи Ф1А, најбољи је био
Михаил Лемут из Словеније. Друго место је освојио
Лука Битежник такође из Словеније, а треће место
Тамара Кис из Румуније. У овој класи наши јуниори нису
учествовали. Бартломиј Скибицки из Пољске освојио
је прво место у класи Ф1Б, друго место Билевиц
Бартоломеј из Пољске и треће место Филип Марковић
из АК „Фрањо Клуз“ из Земуна. У класи Ф1Ц није било
јуниорског надметања.
Меморијал „Ђорђе Жигић“ је најстарије вазду­
хопловно такмичење на просторима Србије. Ове
године је одржано у Арадцу, на простору на коме је
1991. године одржано Светско првенство у класама
Ф1А,Б,Ц и на коме се годинама у низу одржавају
моделарска такмичења. Меморијал „Ђорђе Жигић“
се одржава у континуитету 45 година. Организатор
такмичења Аероклуб “Фрањо Клуз” је такође један
од најстаријих клубова у Србији. Основан је 1950.
године од стране ваздухопловних ентузијаста. У
свом дугогодишњем раду развијао је све гране
ваздухопловног спорта. Ђорђе Жигић је био један
од истакнутих чланова АК “Фрањо Клуз”. Бавио
се моделарством у класи Ф1Ц и ваздухопловним
инжењерством. Након његове смрти 1962. године,
управа клуба је одлучила да сваке године одржава
такмичење моделара у категоријама Ф1А,Б,Ц у ње­
гову част.
45. Djordje Zigic
memorial
“Djordje Zigic” Memorial is the oldest aeronautical contest in Serbia. This year it was held in Aradac on the same
place where the World Championship in F1A, B, C classes had been held in 1991. This is the place where modelling competitions are organized for years. “Djordje Zigic”
Memorial has been continually organized for 45 years.
The organizer of the contest, AC “Franjo Kluz” is also one
of the oldest clubs in Serbia. It was founded in 1950. by
aeronautical enthusiasts. During many years of its work, it
has developed all branches of aeronautical sport. Djordje Zigic was one of the most prominent members of AC
“Franjo Kluz”. He was engaged in modelling in F1C class
along with aeronautical engineering. After his death in
1962., the club management decided to organize modelling competition in F1A, B and C categories every year in
his honour.
“Djordje Zigic” Memorial, the traditional contest of aero­
modellers was held on June 23rd at the Aradac Court near
Zrenjanin. The organizers: Aeronautical Union of Serbia,
Aeronautical Union of Belgrade and Aero Club “Franjo
Kluz” from Zemun hosted over 60 contestants from 10
countries. The contest was a part of the World Cup of
aeromodellers and the participants were competing in
three categories: F1A, F1B and F1C.
After seven competition series performed in F1A class,
in a very strong competition, three first-ranked contes­
tants had identical scores achieving maximum in all flights.
After the fly off, the first place was won by Danijel Ter­
lep from Slovenia, the second place went to Istvan Sabo
from Hungary and our Slavko Savic from AC “Nova Pa­
zova” won the third place. In F1B class, the first place be­
longed to Svetozar Gostojic from AC “Zrenjanin”, the sec­
ond place was won by Emir Hajdarevic from Bosnia and
Herzegovina and the third place went to Mihali Varadi
from Hungary. Branko Bjelic from AC “Wing” won the
first place in F1C class in front of the second-ranked Dra­
gan Lakic from the same club and the third-ranked Ziva
Kovacki from AC “Nova Pazova”.
In junior competition, F1A class, Mihal Lemut from Slo­
venia was the best. The second place was won by Luka
Biteznik also from Slovenia while the third place be­
longed to Tamara Kiss from Romania. Our juniors did
not participate in this class. Bartlomiej Skibicki from Po­
land won the first place in F1B class, the second went
to Bilewicz Bartolomej from Poland and the third place
belonged to Filip Markovic from AC “Franjo Kluz” from
Zemun. There was not junior competition in F1C class.
53
Ваздухопловно моделарство
Најбољи моделари у класи
Ф1Н И Ф1Н-150
Средином јула окупили су се ваздухопловни моделари у
Хали 1 Београдског сајма како би се борили за државног
првака у класи Ф1Н и такмичили у друга два моделарска
надметања. 14. јула је у непосредној организацији
Аероклуба „Free Flyer“ из Београда одржано државно
првенство и такмичење „Free Flyer Трофеј“ („Free Flyer Tro­
phy“), а 15. јула је одржан традиционални „Дорћол куп“, у
организацији АК „Моделар“ из Београда.
У генералном пласману најбољи је био Стефан Павелка из
АК „Моделар“ из Београда, који је постао државни првак
у овој класи. Друго место је освојио Бошко Лаћимић из
АК „Free Flyer“ и треће место Стеван Бабин из истог клуба.
Он је био и најбољи од јуниора, испред Данила Рунића на
другом месту и Слободана Гајића из АК „Нова Пазова“ на
трећем месту. У екипној сениорској конкуренцији злато је
освојио АК „Free Flyer“, сребро АК „Моделар“ и бронзу АК
„Нова Пазова“. Међу јуниорским екипама најбољи су били
такмичари АК „Нова Пазова“, испред екипе јуниора АК
„Free Flyer“ на другом месту и трећепласираних јуниора АК
„Зрењанин“.
На такмичењу „Free Flyer Трофеј“ које је одржано истог
дана, поред наших такмичара, учествовали су и моделари
из Хрватске (Запрешић, Карловац и Осијек). Дамир Косир
из Запрешића освојио је прво место у категорији Ф1Н
са резултатом од остварена два лета преко минут (62.8
сек и 60.5 сек). Друго место је освојио Стефан Павелка
из АК „Моделар“, а треће место Фрањо Масњак, јуниор
Класа Ф1Н - Собни модели клизача: Једноставни мо­
де­ли без погона који се бацају руком, у затвореном
простору, тј. спортским халама. Ова веома забавна
категорија је пре свега намењена развоју моделарства и
подстицању интересовања младих за овај спорт.
Класа атрактивна за све генерације
Отворено међународно такмичење ваздухопловних
моделара у класи Ф1Н – 3. Коплас куп, одржано
је почетком године, 18. фебруара у Новој Пазови.
Организатор такмичења Аероклуб „Нова Пазова“ и
моделарска породица Грубић заједно са свим члановима
клуба, угостили су 94 такмичара из Бугарске, Босне и
Херцеговине, Хрватске и Србије, где је најмлађи такмичар
имао осам година а најстарији скоро осамдесет. Доказ
да ову класу воле сви – од најмлађих до најстаријих.
У међународној класи Ф1Н су се такмичили сениори,
јуниори и млађи јуниори. Такође, летели су и модели
класе Ф1Н-150, са распоном крила од 150 мм и уз
лансирање гумом. Укупно 48 такмичара (од тога 13
јуниора и 17 млађих јуниора) је узело учешће у класи
Ф1Н, док је у класи Ф1Н-150 учествовало 64 учесника
(13 јуниора и 22 млађа јуниора).
Ово такмичење се по други пут нашло у календару
Међународне ваздухопловне федерације и представља
централну манифестацију у промоцији ове једноставне,
јефтине и атрактивне класе погодне за све генерације.
Поред класе Ф1Н која је међународна, као увод пре
подне летела се класа Ф1Н-150 са моделима чији је
распон крила до 150 мм, а који се лансирају гумом.
Објављена су у свакој класи и по три пласмана према
54
из Запрешића. У оквиру категорије Ф1Н-150, најбољи је
био Војислав Стојковић из АК „Моделар“. Друга и трећа
позиција су припале такмичарима из Хрватске.
Следећег дана на Дорћол купу, Дамир Косир из Хрватске је
наставио серију успешности са победама у обе категорије.
У категорији Ф1Н, поред њега, друго место је освојио
Стефан Павелка из АК „Моделар“ из Београда, а треће
место Бошко Лаћимић из АК „Free Flyer“ треће место. У
категорији Ф1Н-150 друго место је освојио Војислав
Стојковић из АК „Моделар“ из Београда, а Бошко Лаћимић
се пласирао на трећу позицију.
„И поред велике врућине, такмичење је протекло у добром
расположењу, спортској борби и уз врхунске резултате. Од
гостију из Хрватске смо добили све похвале за организацију
такмичења, са напоменом да су уживали у условима које
пружа Хала 1 Београдског сајма,“ изјавио је један од
организатора, Лазар Лаћимић из АК „Free Flyer“.
Београдски сајам је највећа и најуспешнија сајамска
институција у Србији и југоисточној Европи. Припада
Асоцијацији сајмова југоисточне Европе (ЕАСЕ), као и
Централноевропској асоцијацији сајмова (ЦЕФА).
Хала 1 је кружног облика, покривена куполом распона
109 м, што је за сада највећа купола на свету изведена
од преднапрегнутог бетона. Максимална висина у
темену хале износи 30,78 м. Сви зидови изложбених
просторија су у стаклу од пода до куполе. Укупна
површина хале је 21.280 м2, од чега је изложбена
површина 15.030 м2. Хала 1 је дугогодишње место
окупљања моделара који се такмиче у категорији
слободнолетећих модела, класе Ф1Д (тзв. собни
модели). Истиче се као најбоље место за такмичења
ове врсте, те је у њој одржан велики број светских,
европских и других великих такмичења, а постигнути
су и бројни рекорди.
узрастима - укупан пласман, пласман јуниора и пласман
млађих јуниора, а победници су добили одговарајуће
награде.
Са резултатом од укупно 119 секунди (три најбоља
од укупно девет летова) победио је Дамир Косир из
Запрешића (Хрватска), испред другопласираног Данила
Рунића из АК „Нова Пазова“, који је остварио резултат
од 108 секунди и трећепласираног Бошка Лаћимића из
АК „Free Flyer“ из Београда са резултатом 99 секунди.
Слободан Милић из АК „Нова Пазова“ освојио је прво
место у класи Ф1Н-150. Друго место је заузео Бојан
Струмер из Запрешића, док је трећепласирани био
Дамир Косир, такође из Запрешића. Најдужи лет у класи
Ф1Н остварио је Дамир Косир и он је износио 40.3
секунде, а у Ф1Н-150 модел Слободана Милића је летео
29.9 секунди.
Организатор АК „Нова Пазова“ је и овога пута потврдио
епитет одличног домаћина, обезбедивши све погодности
бесплатно – котизација се није плаћала, учесници су
имали освежење, храну, поклоне и на крају награде за
најбоље. Организација самог такмичења, уз техничку
подршку фирме „Коплас“, чији је власник Божа Грубић је
протекла у савршеном реду, упркос нетипичном зимском
делу такмичарске сезоне. Такође, ни посећеност није
изостала, нарочито млађе популације којој је ова класа
итекако пријемљчива.
Aeromodelling
The best modelers in the class
F1N and F1N-150
By the middle of July, aeromodelers gathered in the Hall 1 of
Belgrade Fair to compete for the title of the State Champion
in the class F1N, and two other modeling competitions. On the
14th of July, under the direct organization of the Aero club “Free
Flyer” from Belgrade, the State Championship and the competi­
tion “Free Flyer Trophy” were held, and on the 15th of July, there
was the traditional “Dorcol Cup”, organized by the AC “Mod­
elar” from Belgrade.
In the overall standings, the best was Stefan Pavelka from the AC
“Modelar” from Belgrade, who became the State Champion in
this class. The second place was won by Bosko Lacimic from the
AC “Free Flyer”, and the third place went to Stevan Babin from
the same club. He was also the best junior, in front of Danilo
Runic, who was on the second place, and Slobodan Gajic from
the AC “Nova Pazova”, who was on the third place. In the senior
team competition, the gold went to the AC “Free Flyer”, the sil­
ver to the AC “Modelar”, and the bronze went to the AC “Nova
Pazova”. Among the junior teams, the competitors of the AC
“Nova Pazova” were the best, in front of the junior team of the
AC “Free Flyer”, which was on the second place, and the third
placed juniors of the AC “Zrenjanin”.
On the competition “Free Flyer Trophy” which took place on
the same day, beside our competitors, modelers from Croatia
(Zapresic, Karlovac and Osijek) participated. Damir Kosir from
Zapresic won the first place in the category F1N with the re­
sult of two flights longer than a minute achieved (62.8 sec and
60.5 sec). The second place went to Stefan Pavelka from the AC
“Modelar”, and the third place to Franjo Masnjak, a junior from
Zapresic. Within the category F1N-150, Vojislav Stojkovic from
the AC “Modelar” was the best. The second and the third posi­
tion went to the competitors from Croatia.
The next day, on the Dorcol Cup, Damir Kosir from Croatia con­
tinued the chain of success winning in both categories. In the
Class attractive for all generations
An open international contest of F1N class aeromodellers, 3rd
Koplas Cup was held on February 18th in Nova Pazova. The
organizer of the contest AC “Nova Pazova” and Grubic family
of modellers together with all members of the club hosted 94
contestants from Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia
and Serbia. The youngest among them was six while the oldest
was almost eighty years old which proves the fact that every­
body is fond of this class, from the young to the old.
Seniors, juniors and minor juniors competed in the F1N inter­
national class. In addition, there were class F1N-150 models
flying with the wingspan of 150 mm powered with a rubber.
All 48 contestants (including 13 juniors and 17 minor juniors)
participated in F1N class while there were 64 participants (13
juniors and 22 minor juniors) in the F1N-150 class.
For the second time, this contest found its place in the FAI cal­
endar and represented a central manifestation in promotion of
this simple, cheap and attractive class suitable for every gen­
eration. In the morning, as a part of an introduction, next to
the F1N international class, models of F1N-150 class flew with
the wingspan of 150 mm powered with a rubber. There were
Class F1N – Indoor glider models: Simple models without power which are launched by hand, indoors, that is,
in sport halls. This fun category is dedicated to the development of modeling and encouraging the interest of the
young for this sport.
The Belgrade Fair is the biggest and the most successful
fair institution in Serbia and South-Eastern Europe. It belongs to the Fair Association of the South-Eastern Europe
(EASE), and to the Central Europe Fair Association (CEFA).
Hall 1 is round, covered with a cupola 109 m wide, the
biggest cupola in the world till now made of prestressed
concrete. The maximum height in the center of the hall is
30.78 m. All the walls of the exposition rooms are made
of glass from the floor to the cupola. The total surface
of the hall is 21.280 m2, out of which 15.030 m2 belong
to exposition surface. Hall 1 is the place where modelers who compete in the category of free flight models
F1D (so called indoor models) gather for a long time. It
is said to be the best place for this kind of competitions,
and because of that, there were held a large number of
World, European, and other big competitions, and numerous records were set, too.
category F1N, the second place went to Stefan Pavelka from
the AC “Modelar” from Belgrade, and the third place was won
by Bosko Lacimic from AC “Free Flyer”. In the category F1N-150,
the second place went to Vojislav Stojkovic from the AC “Mod­
elar” from Belgrade, and Bosko Lacimic was placed as the third.
“In spite of the heath, a good mood, sport battle and good re­
sults were present on the competition. We were commended
by the guests from Croatia for the organization of the competi­
tion, with the remark that they have enjoyed the conditions of
the Hall 1 of the Belgrade Fair”, said one of the organizers, Lazar
Lacimic from the AC “Free Flyer”.
three rankings per class: an overall ranking, junior ranking and
minor junior ranking. The winners were properly awarded.
Damir Kosir from Zapresic (Croatia) won with a score of 119
seconds (the best three flights out of nine). The second place
went to Danilo Runic from AC “Nova Pazova” who AC “Free Fly­
er” from Belgrade with a score of 99 seconds. Slobodan Milic
from AC “Nova Pazova” won the 1st place in F1N-150 class. The
second place belonged to Bojan Strumer from Zapresic while
the third place was won by Damir Kosir also from Zapresic. The
longest flight in F1N class (40,3 sec) was achieved by Damir
Kosir while the model of Slobodan Milic flew for 29,9 sec in
F1N-150 class.
The AC “Nova Pazova” confirmed its reputation as a good host
again. It provided everything for free. There were no entry
fees, the contestants had refreshments, food, presents and the
best ones received their awards. With the technical support
from the “Koplas” firm and Mr Boza Grubic as its owner, the or­
ganization of the very contest went perfectly well despite the
unusual winter part of the competition season. The attendance
was satisfying as well especially by the younger population
fond of this class very much.
55
Ваздухопловно моделарство
Најбољи у категоријама
Ф1А, Б, Ц
Државно првенство у ваздухопловном моделарству у
категорији слободнолетећих модела класа Ф1А, Ф1Б
и Ф1Ц одржано је 3. новембра, на терену Арадац код
Зрењанина. Непосредни организатор Аероклуб „Фрањо
Клуз“ из Земуна окупио је око 15 такмичара који су се
борили за најбоље у држави.
У класи Ф1А нови државни првак је Габор Бошковић из АК
„Сомбор“. Светозар Гостојић из АК „Зрењанин“ освојио је
прво место у класи Ф1Б, испред другопласираног Бојана
Гостојића из истог клуба и трећепласираног Филипа
Марковића из АК „Фрањо Клуз“ из Земуна. У класи Ф1Ц
Ф1А (модели једрилица): Подижу се на висину од 50
метара путем сајле и затим настављају слободан лет.
Ф1Б (модели на погон гумом – гумењаци): Намотана
гумена трака тежине 30 грама окреће елису и подиже
их на висину од 50 – 80 метара и затим настављају
слободан лет.
Ф1Ц (модели на погон гумом – пењачи): Пењу се у
вис путем СУС мотора чије је време рада ограничено
и затим настављају слободан лет.
Надметање за државног првака
у класи Ф1Е
После неколико одлагања због лоших временских
услова, на терену код Крчедина одржано је државно
првенство у класи Ф1Е (магнетне једрилице). У
организацији Аероклуба „Пегаз“ из Старе Пазове,
окупиле су се четири екипе: АК „Free Flyer“ из
Београда, АК „Сомбор“, АК „Београд“ и домаћин АК
„Пегаз“.
Крчедин је сремско село на Дунаву, у општини Инђија,
3 км од Коридора 10, на тридесетом километру од
Новог Сада према Београду. Према попису из 2002.
у Крчедину је живело 2878 становника. Крчедин се
налази испод јужних обронака источног дела Фрушке
горе, на надморској висини од 115 метара. Први
трагови насеља су из периода неолита, а у келтско
доба недалеко од данашњег Крчедина постојало је
утврђено насеље. У време под влашћу Хабзбуршке
монархије до краја Првог светског рата Крчедин је био
на Војној граници, а сви становници су били војници –
граничари.
У Крчедину се налази познати војвођански „Зекин
салаш“, урађен у стилу аутентичног сремачког
домаћинства. Туристичко-културни комплекс „Зекиног
салаша“ простире се на око 7000 м2 и обухвата етно
ресторан са великом летњом баштом, регионалну
56
државни првак је Драган Лакић из АК „Винг“ из Београда.
Друго место је освојио Стеван Јановић из АК „Сомбор“, а
треће место је заузео Ференц Бачи из АК „Сомбор“.
Ово државно првенство је, према календару такмичења,
требало да се одржи 27. октобра. Због лоше временске
ситуације померано је све до 3. новембра, када смо
добили нове државне прваке у овим класама. Да
подсетимо, прошлогодишњи државни првак у класи Ф1А
био је Радоје Благојевић из АК „Нова Пазова“. У класи
Ф1Б прво место је освојио Светозар Гостојић из АК
„Зрењанин“, док је у класи Ф1Ц титулу државног првака
понео Милан Павлов из АК „Утва“ из Панчева.
Арадац
По предању Срби су основали ово место за време
сеобе под вођством Арсенија Чарнојевића 1690. год,
а тек записи из 1717. год. потврђују да је село имало
26 кућа. Словаке је у Арадац доселио спахија Исак
Киш да му обрађују земљу.
Арадац је насеље које се налази западно од
Зрењанина. Најпознатија манифестација у току године
је тортаријада. Становници насеља Арадац се веселе
на својим локалним манифестацијама као што је сеоска
слава, винаријада, кобасицијада и тортаријада.
Након изведена три турнуса, прво место је освојио
Бошко Лаћимић из АК „Free Flyer“ из Београда. Другу
позицију је заузео Светозар Јовин из АК „Сомбор“, а
треће место његов колега из екипе Стеван Јановић.
Екипно је најбољи био АК „Сомбор“, испред АК „Free
Flyer“ на другом месту и АК „Пегаз“ на трећем месту.
Пре овог такмичења одржано је Европско првенство
у истој класи у Румунији, од 20. до 25. августа, где
је Стеван Јановић из АК „Сомбор“, заузео четврто
место од 38 такмичара, као наш најбоље пласирани
такмичар на овом великом такмичењу.
винотеку, сувернирницу, галерију, а у плану је и
изградња хотелског капацитета, рекреационе зоне и
других садржаја.
Северно од Крчедина, на десној обали Дунава, налази
се викенд насеље са око 2000 викендица. Непосредно
уз обалу ниже се неколико пешчаних ада на којима
су плаже са одличним условима за купалишнорекреативне активности. Лева обала Дунава са
шумским комплексом канадске тополе, пространом
Крчединском адом, бројним рукавцима и барама,
прави је рај за љубитеље природе, екологије, лова,
риболова и фото-сафарија. Крчединска ада, са 10 км
дугом обалом и површином од скоро 9 км², спада у
групу највећих дунавских ада од ушћа Драве до ушћа
Тисе у Дунав. Позната је као права оаза животињског
света – станиште је коња, говеда, магараца, свиња,
бројних врста птица итд.
Aeromodelling
State champions in the categories
F1A, B, C
The State Championship in aeromodeling in the category of
free flight models of the classes F1A, F1B and F1C was held
on the 3rd of November, at the field Aradac near Zrenjanin.
The direct organizer Aero club „Franjo Kluz“ from Zemun
gathered about 15 competitors who fought for being the
best in the country.
In the class F1A the new state champion is Gabor Boskovic
from AC „Sombor“. Svetozar Gostojic from AC „Zrenjanin“
won the first place in the class F1B, in front of the second,
Aradac
Since Vojvodina is essentially one big plane, its inhabitants often make jokes how, if you stand on a pumpkin,
you can see all the way to Vienna. Perhaps due to this
visual communication, the cookies, cakes, pies and strudels traditionally made in Vojvodina come from the Viennese school of cooking – meaning they are most delicious, but it also accentuates the diversity of Vojvodina,
influenced by all its national and ethnic groups, which
count more than 25.
Competing for obtaining the title
of the national champion in
the class F1E
After few delays due to bad weather, on the field near
Krcedin the State Championship was held in the class F1E
(magnet gliders). Four teams gathered in organization by the
Aeroclub „Pegaz“ from Stara Pazova: AC „Free Flyer“ from
Belgrade, AC „Sombor“, AC „Beograd“, and the host AC
„Pegaz“.
After three turns, the first place went to Bosko Lacimic from
the AC “Free Flyer” from Belgrade. The second place went
to Svetozar Jovin from the AC “Sombor”, and the third to
his colleague from the team Stevan Janovic. Regarding the
teams, the best was the AC “Sombor”, better then the AC
“Free Flyer”, which was on the second place, and the AC
“Pegaz”, on the third place.
Before this competition, the European Championship in this
class took place in Romania, from the 20th until the 25th of Au­
gust, where Stevan Janovic from the AC “Sombor” took the
4th position, out of 38 competitors, being the best placed
Serbian competitor on this big competition.
Krcedin is a village in Srem, on the Danube, in the municipality of Indjija, 3 km away from the Corridor 10, and 30
km away Novi Sad, heading to Belgrade. According to the
Census from 2002, 2878 people lived in Krcedin. Krcedin
is placed beneath the southern sides of the eastern part of
Fruska gora, on the altitude of 115 m. The first traces of the
F1A (glider models): They are lifted up to 50 m high,
and then they continue with the free flight.
F1B (rubber powered models): Twisted rubber band
weighing 30 g spins the propeller and lifts them up to
50-80 m, and then they continue with the free flight.
F1C (models with piston motors): They climb up powered by a piston motor which’s function period is limited,
and then they continue with the free flight.
Bojan Gostojic from the same club, and the third Filip Mar­
kovic from AC „Franjo Kluz“ from Zemun. In the class F1C
the state champion is Dragan Lakic from AC „Wing“ from
Belgrade. The second place was won by Stefan Janovic from
AC „Sombor“, and the third by Ferenc Baci from AC „Som­
bor“.
This state championship was supposed to be held, by the
calendar of competitions, on the 27th of October. Due to
bad weather, it was postponed until the 3rd of November,
when we got the new state champions in these classes. As a
reminder, the last year’s state champion in the class F1A was
Radoje Blagojevic from AC “Nova Pazova”. In the class F1B,
the first place went to Svetozar Gostojic from AC “Zren­
janin”, while in the class F1C the title of the state champion
was given to Milan Pavlov from AC “Utva” from Pancevo.
village lead to the period of Neolith, and during the
Celtic period, there was a fortified settlement not far
away from the present position of the village. While the
Habsburg monarchy ruled in this area, until the end of
the First World War, Krcedin was on the Military border,
and all the citizens were frontier soldiers.
In Krcedin there is the Vojvodina’s famous “Zeka’s salas”,
designed by the typical style of a household from Srem.
Touristic-cultural complex of the “Zeka’s salas” has the surface of about 7000 km2, and many elements included:
ethno-restaurant with a big summer terrace, the regional
winery, souvenir shop, gallery, and they plan to build a
hotel, recreational zone and other.
From Krcedin to the North, on the right bank of the
Danube, there is a week-end village with about 2000
cottages. Immediately by the bank, a few sand islands
are placed, with beaches excellent for swimming and
recreation. The left bank of the Danube, with it’s forest
complex of Canadian poplar, spacious river island Krcedinska ada, numerous streams and ponds, represents real
paradise for the lovers of nature, ecology, hunting, fishing and photo-safari. Krcedinska ada, with it’s 10 km long
edge and the surface about 9 km2, belongs to the group
of the biggest Danube islands from the confluence of the
Drava until the confluence of the Tisa and the Danube. It
is known to be the real oasis of animal world – habitat of
horses, cattle, donkeys, pigs, numerous bird species, etc.
57
Ракетно моделарство
Четири светска првака
и мноштво награда
Четири светска првака, 18 медаља, пехар за најбољу
екипу и најбољу сениорску екипу Светског првенства
2012., титула најбољег сениора – то је жетва награда
са Светског првенства ракетних моделара 2012,
која тешко може да се понови или превазиђе. Ово
грандиозно такмичење са преко 600 учесника из 23
земље са три континента од којих су трећина били
такмичари, одржано је у Липтовском Микулашу
(Словачка) од 1. до 9. септембра 2012. Овај градић
на северу Словачке већ је два пута угостио ракетне
моделаре - 1995. на Европском и 2000. године на
Светском првенству.
Организатор је уложио доста труда да овом такмичењу
да низ оригиналних решења. Смештај је био у
атрактивним бунгаловима аквапарка Татраландија,
који је само десетак минута хода удаљен од стартног
терена. На терену је подигнут прави град шатора, по
један за сваку екипу, а такође и ресторан, медицинска
помоћ, обрачун података итд. Главна моторна снага
првенства је био његов директор Лубомир Јурек, који
је са својих 79 година стизао свуда као да му је тек 18
лета.
Терен је био раван и лако доступан, време осим
једног дана сунчано и топло, мерачи времена
добро припремљени, а судије квалитетне и искусне.
Такмичаре је у почетку плашила близина великог језера
и прометног пута, али осим у неколико случајева
последњег дана није било никаквих проблема.
Такмичење је одржано у по осам дисциплина у
јуниорској и сениорској конкуренцији а проглашени
су и екипни пласмани. Екипа ВС Србије је била за
четвртину мања него раније, али је жестоком борбом
за сваки бод превазишла све своје досадашње наступе.
Звезда првенства је био увек тихи и скромни Зоран
Катанић из АК „Сремска Митровица“, који је постао
двоструки светски првак у класама С3А и С4А,
сребрну медаљу је освојио у класи С6А и бронзану
у С1Б и С9А. Поред тога са екипом је освојио и
злато у С1Б и С3А, сребро у С6А и бронзу у С4А.
То је до сада најбриљантнији успех једног ракетног
моделара на такмичењима високог ранга. Он је због
тога проглашен за најуспешнијег сениора светског
првенства и награђен је „ Јаношиковим појасом“, који
је примио из руку космонаута Владимира Ремека
(Чешка), који је са својим колегом Иваном Белом
(Словачка) био почасни гост првенства. За најбољег
јуниора проглашен је Тони Станев из Бугарске.
Светски прваци су постали и Владимир Чипчић из
58
Владимир Чипчић на постољу (класа С5Ц)
Кикинде, у класи С5Ц и јуниори Миодраг В. Чипчић
из Кикинде у класи С5Б и Весна Катанић из АК
„Сремска Митровица“ у класи С9А, која је освојила и
сребро у С4А. Владимир ћ,е пошто је у истој години
у истој класи био и државни првак и светски првак,
бити од стране ФАИ награђен Медаљом Тупољева.
Остали носиоци медаља из Србије су: Живан
Јосиповић, (бронза у С3А) и јуниор Лука Воларевић
(бронза у С6А) обојица из АК „Фрањо Клуз“ Земун,
као и екипа јуниора: сребро С6А и С9А, бронза С1А
и С4А.
Осим освојених медаља вреди поменути и успешне
пла­смане Бранислава Крчединца на 4. место и Вла­
димира Чипчића на 5. место у класи С1Б. Ову до сада
нај­трофејнију репрезентацију ракетних моделара ВС
Србије су водили директор репрезентације Драган
Јевтић и селектор Живан Јосиповић, који се освајањем
медаља поново доказао и као врхунски такмичар.
Поред поменутих боје Србије су још бранили
Михаило Петровић, Мирослав и Дејан Станчевић.
ВС Србије су представљала и три спортска фу­
нкционера Срђан Пелагић, као председник ФАИ
жирија, Андрија Дучак, главни судија (РСО)
за сениоре и мерач времена Мирко Павловић.
При крају првенства учесници су у оквиру мањих
ескурзија имали прилику да упознају веома атрактиван
Татрански крај, а такође је одржана и веома садржајна
седница Поткомитета за ракетно моделарство ФАИ на
којој је учествовало преко 30 учесника из 16 земаља.
Церемоније отварања и затварања првенства су
биле у великој Липтов Арени у оквиру комплекса
Татраландија, где је одржан и завршни банкет.
Срђан Пелагић
Spacemodelling
Four world champions
and a lot of awards
Zoran and Zika on podium; the second is Igor Ibragimov from Uzbekistan
Four world champions, 18 medals, the cup for the best
team and the best senior team of the World Champion­
ship 2012, the best senior title – that is the set of awards
from the World Championship for space modellers 2012,
that can hardly be repeated or overcome. This enormous
competition with more than 600 participants (one third
of which were competitors) from 23 countries of three
continents, was held in Liptovsky Mikulas (Slovakia) from
the 1st until the 9th of September 2012. This town in the
North of Slovakia had hosted space modellers twice al­
ready – in 1995. on the Continental Championship, and
in 2000. on the World Championship.
The organizer made a lot of effort to find many original
solutions for this competition. The accommodation was
in attractive bungalows of the aqua park Tatralandia that
is only ten minutes of walking away from the start field.
The true village of tents was built in the field, one tent for
each team, and also a restaurant, medical assistance, data
calculation, etc. The main power source of the competi­
tion was its director Lubomir Jurek, who, being 79 years
old, managed to look after everything as if he was 18.
The field was plain and accessible, the weather sunny
and warm except for one day, the time keepers well pre­
pared, and the judges qualified and experienced. The
competitors were afraid of the lake and the busy road
nearby at first, but apart from some cases the last day,
there were no problems. There were competitions in
eight disciplines for both senior and junior competition,
and the team placements were also announced. The
team of the Aeronautical Union of Serbia was missing
one quarter, but it overcame all of its earlier results by
fighting hard for every point. The championship star was
the calm and modest Zoran Katanic from the AC “Srem­
ska Mitrovica”, who became the double world champion
in the classes S3A and S4A, he also won the silver medal
for the class S6A, and a bronze for S1B and S9A. Besides
that, he won gold for S1B and S3A, silver for S6A and
bronze for S4A with the team. That is the most brilliant
result of a single space modeler on the competitions of
high rank so far. He was pronounced the most success­
ful senior of the World Championship and awarded with
the “Janosik belt”, which was given to him by cosmonaut
Vladimir Remek (Czech Republik), who, together with his
colleague Ivan Bella, was the guest of honor of the com­
petition. Toni Stanev from Bulgaria was pronounced the
best junior.
The new world champions are also Vladimir Cipcic from
Kikinda for the class S5C and the juniors Miodrag V. Cip­
cic from Kikinda for the class S5B and Vesna Katanic from
the AC “Sremska Mitrovica” for the class S9A, who also
won silver in the class S4A. Vladimir will be awarded the
Tupolev medal by the FAI for becoming the state and the
world champion in the same year for the same class. The
rest of the medal winners from Serbia are: Zivan Josipovic,
bronze for S3A, and the junior Luka Volarevic, bronze for
S6A (both of them are from the AC “Franjo Kluz” from
Zemun), as well as the junior team, silver for S6A and S9A,
bronze for S1A and S4A.
Apart from the medals that were won, it is necessary to
mention the successful placements of Branislav Krcedinac,
the fourth place, and Vladimir Cipcic , the fifth place for
the class S1B. This team, the most successful so far, was
leaded by the National Team Director Dragan Jevtic and
the selector Zivan Josipovic, who also proved himself
again as a great competitor by winning medals. Besides
the above mentioned, these people also fought for Ser­
bia: Mihajlo Petrovic, Miroslav and Dejan Stancevic. AUS
was represented also by three sport officials: Srdjan Pe­
lagic, as the president of the FAI jury, Andrija Ducak, the
main judge (RSO) for seniors, and the time keeper Mirko
Pavlovic. At the end of the competitions competitors had
an opportunity to go on excursions and to get to know
better the attractive Tatra region, and besides that, there
was an important session of the Subcommittee for Space
Modelling of the FAI, where we could see more than 30
participants from 16 countries. The Opening and Closing
Ceremony took part in the Liptov Arena, within the Ta­
tralandia complex, where also the final banquet was held.
Srdjan Pelagic
59
Ракетно моделарство
Србима – 40 посто награда по други пут
Ракетни моделари ВС Србије по други пут узастопце
су у генералном пласману Светског купа освојили
шест од укупно 15 награда у пет класа и са освојених
40 процената свих награда далеко искочили испред
осталих! Остали освајачи медаља су Русија, Чешка и
Литванија са по две и Бугарска, Македонија и Пољска
са по једном медаљом. Наши спортисти су награде
правилно распоредили – освојили су по две златне,
сребрне и бронзане медаље.
Овај подвиг су остварили Живан Јосиповић (АК
Фрањо Клуз), који је победио у најсложенијој и
најатрактивнијој класи макета С7 и био други у класи
С4А (ракетоплани), Зоран Катанић (АК Сремска
Митровица) са победом у класи С4А (ракетоплани)
и трећим местом у класи С6А (ракете са траком) и
Владимир Чипчић (АК Кикинда), који је освојио друго
место у РЦ ракетопланима С8Е/П и треће место у
ракетопланима С4А.
Ево и пласмана наших спортиста у првих десет у класи
уз поређење са претходном годином (број у загради):
С4А – 3 (3), С6А -3 (3), С7 - 5 (5), С8Е/П - 1 (2) и С9А
- 0 (1) – што укупно износи од 11 (14) од 50 или 22%
(28%). Треба уочити да су у класи С6А наши освојили
сва три прва места. Владимир Чиппић је ове године у
четири класе био у првих десет, Зоран Катанић у три, а
Живан Јосиповић у две. Из ВСС је укупно учествовало
по класама: С4А - 18 (9), С6А - 42 (23), С7- 17 (19),
С8Е/П - 2 (2) и С9 – 13 (13) – укупно - 91 (66), те је
процентуално број учесника из наше земље порастао
са 5,4% у 2011 на 7,16%.
Наш најуспешнији јуниор је опет био Миодраг В.
Чипчић из Кикинде који је у класи С6А освојио шесто
место од 426 учесника. У најатрактивнијој класи
С7 најуспешнији јуниор је био Дејан Станчевић из
Старе Пазове који се пласирао на девето место од
129 учесника. Најпријатније изненађење остварио је
после дуге паузе ветеран Никола Боровац који се у
класи макета С7 пласирао на шесто место и иза себе
оставио многа звучна имена.
У календару Светског купа за ракетне моделаре
за 2012. годину било је 25 такмичења у 18 земља
Азије, Америке и Европе. Осим једног у Тексасу сва
остала су успешно одржана. Организатори су били
веома коректни и уредно су достављали резултате и
извештаје жирија, тако да су текуће листе генералног
пласмана објављиване после сваког кола, што је
60
доприносило динамичности такмичења и повећаном
интересу учесника. Учествовао је укупно 1271
спортиста, према 1222 у 2011. години.
У току године констатовано је повећање броја
такмичења од 10,57% и умерен пораст броја учесника
од 4,09% у односу на претходну. Радује да је дошло
до опоравка врло атрактивне класе РЦ ракетоплани
где је остварен пораст од 18,91%. Светски куп и
даље остаје најбоље средство за промоцију ракетног
моделарства у свету.
Срђан Пелагић
ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА
КЛАСА С4А – РАКЕТОПЛАНИ
1. Катанић Зоран, АК Ср. Митровица - 339
2. Јосиповић Живан, АК Земун - 319
3. Чипчић Владимир, АК Кикинда - 313
Учествовало: 282, из ВСС - 18
КЛАСА С6А – РАКЕТЕ СА ТРАКОМ
1. Атанасоски Зоран, Македонија - 335
2. Козлов Александр, Чешка - 333
3. Катанић Зоран. АК Ср. Митровица - 332
4. Чипчић Владимир, АК Кикинда - 321
6. Чипчић В. Миодраг ( J), SRB - 312
Учествовало: 426, из ВСС - 42
КЛАСА С7 – МАКЕТЕ
1. Јосиповић Живан, АК Земун - 329
2. Колар Здењек, Чешка - 327
3. Страздас Јургис, Литванија - 322
5. Чипчић Владимир, АК Кикинда - 270
6. Боровац Никола, АК Земун - 258
7. Kатанић Зоран, АК Ср.Митровица - 239
9. Станчевић Дејан ( J), АК Ст. Пазова - 221
Учествовало: 129, из ВСС - 17
КЛАСА С8Е/П – РЦ РАКЕТОПЛАНИ
1. Сергиенко Григориј, Русија - 324
2. Чипчић Владимир, АК Кикинда - 314
3. Тодоров Цонев Ангел, Бугарска - 313
Учествовало: 132, из ВСС - 2
КЛАСА С9A – ЖИРОКОПТЕРИ
1. Јучевичијус Гинтарас, Литванија - 339
2. Полтавец Генадиј, Русија - 335
3. Пшибжитек Кшиштоф, Пољска - 307
9. Катанић Зоран, АК Ср. Митровица - 286
Учествовало: 282, из ВСС: 13
Spacemodelling
40 % of medals for Serbs the second time
Within the World Cup general rankings, Serbian spac­
emodellers have won six titles for the second time in a
row out of total 15 titles in five classes and by winning
40 percent of all titles, they have jumped ahead, leaving
behind all others! Other medal winners are Russia, Czech
Republic and Lithuania with two medals respectively and
Bulgaria, Macedonia and Poland winning one medal each.
Our sportsmen have distributed their medals evenly –
winning two gold, silver and bronze medals respectively.
This has been accomplished by Zivan Josipovic (AC
”Franjo Kluz”, Zemun) who has been first in S7, the most
complex and attractive class and finished second in
S4A– boost gliders; Zoran Katanic (AC “Sremska Mitro­
vica”) being first in S4A– boost gliders and third in S6A
– streamer duration and Vladimir Cipcic (AC “Kikinda”)
finishing second in RC boost glider S8E/P and third in
boost glider S4A.
Here is the ranking of our sportsmen in the first nine class­
es compared to the previous year (numbers in brackets):
S4A – 3(3), S6A – 3(3), S7 – 5 (5), S8E/P -1 (2) and S9A – 0
(1) – totaling 11 (14) out of 50 or 22% (28%). It should be
noted that our competitors have won all three first places
in S6A. Vladimir Cipcic has finished at one of the first ten
places in four classes this year while Zoran Katanic and Zi­
van Josipovic have achieved this in three and two classes
respectively. The total number of AUS competitors is the
following: S4A – 18(9), S6A – 42 (23), S7 – 17 (19), S8E/P
– 2 (2) and S9 – 13 (13), totaling 91 (66) so the percent­
age of competitors from our country has increased from
5.4% in 2011 to 7.16%.
Our most successful junior has again been Miodrag Cip­
cic from Kikinda who has finished sixth in S6A out of 426
competitors. Dejan Stancevic from Stara Pazova has been
the most successful junior in S7, the most attractive class,
finishing ninth out of 129 competitors. Nikola Borovac,
the veteran, has been the most pleasant surprise since
he has finished sixth in S7 modelling class, leaving behind
many distinguished names.
The schedule of the World Spacemodelling Cup for 2012
included 25 competitions in 18 countries in Asia, Ameri­
ca and Europe. Except for the one in Texas, all other com­
petitions have been successfully held. Organizers have
been very fair and they have delivered results and jury
reports regularly, so current general placing lists have
been published after each round, which has contributed
to the dynamics of the competition and competitors’
increased interest in participation. The total number of
participants is 1271, compared to 1222 in 2011.
During the year, it has been recorded that the number of
competitions and competitors has increased by 10.57%
and 4.09% respectively in comparison with the last year.
It is good news that the attractive boost glider class has
recovered, achieving the increase of 18.91%. The World
Cup still remains the best instrument for the promotion
of spacemodelling in the world.
Srdjan Pelagic
OVERVIEW OF THE RESULTS
S4A CLASS - BOOST GLIDERS
1. Katanic Zoran, AC Sr. Mitrovica - 339
2. Josipovic Zivan, AC Zemun - 319
3. Cipcic Vladimir, AC Kikinda - 313
Number of participants: 282, From AUS: 18
S6A CLASS - STREAM DURATION
1. Atanasoski Zoran, Macedonia - 335
2. Kozlov Aleksandar, Czech Republic - 333
3. Katanic Zoran, AC Sr. Mitrovica - 332
4. Cipcic Vladimir, AC Kikinda - 321
6. Cipcic V. Miodrag ( Juniors), AC Kikinda - 312
Number of participants: 426, From AUS: 42
S7 CLASS – MODELS
1. Josipovic Zivan, AC Zemun - 329
2. Kolar Zdenjak, Czech Republic - 327
3. Strazdas Jurgis, Lithuania - 322
5. Cipcic Vladimir, AC Kikinda - 270
6. Borovac Nikola, AC Zemun - 258
7. Katanic Zoran, AC Sr. Mitrovica - 239
9. Stancevic Dejan ( Juniors), AC St. Pazova - 221
Number of participants: 129, From AUS: 17
S8E/P - RC BOOST GLIDERS
1. SERGIENKO Grigory, Russia - 324
2. CIPCIC Vladimir, AC Kikinda - 314
3. TODOROV Conev Angel, Bulgaria - 313
Number of participants: 132, From AUS: 2
S9A CLASS – GYROCOPTERS
1. JUCEVICIUS Gintaras, Lithuania - 339
2. POLTAVETS Gennady, Russia - 335
3. PRZYBYTEK Krzysztof, Poland - 307
9 KATANIC Zoran, AC Sr. Mitrovica - 286
Number of participants: 282, From AUS: 13
61
Ракетно моделарство
Поновљен успех у светском купу
ракетних моделара
12. такмичење у оквиру светског купа - Сирмиум куп,
одржан је 16. и 17. јуна на спортском аеродрому
Велики Радинци у Сремској Митровици. Организатор
Аероклуб „Сремска Митровица“ угостио је спортисте
из седам земаља, укључујући и четвороструког
светског првака др Антонија Мазарација из Италије.
Наши такмичари су били успешни у свакој класи,
заузевши неке од водећих позиција. У класи С4А прво
место је освојио Радојица Катанић, док је у класи С6А
првопласирани био Зоран Катанић. Треће место у
класи С6А, од укупно 21 такмичара, освојио је Лука
Воларевић из АК „Фрањо Клуз“ из Земуна. У класи С7
наши моделари су заузели све три позиције на врху.
Владимир Чипчић је освојио прво место, а Живан
Јосиповић и Никола Боровац из АК „Фрањо Клуз“ из
Земуна друго и треће место. Првопласирани у класи
С8Е/П био је Владимир Чипчић, док је треће место
освојио Зоран Катанић. У класи С9А Милан Петковић
је освојио друго место. Првог такмичарског дана
учеснике овог међународног такмичења посетио је
и председник Ваздухопловног савеза Србије, Лабуд
Булатовић.
Председник ВСС, Лабуд Булатовић, отвара нови клупски
простор заједно са Милорадом Милошевићем, пријатељем
клуба и донатором АК „Сремска Митровица“
На локацији Спортског аеродрома Велики
Радинци од 14. – 16. септембра 2012. године
одржан је Јесењи Сајам пољопривреде. Поред
учесника излагача из Србије, Сајам су посетили
и представници словеначке Општине Коменда,
града побратима Сремске Митровице.
Овом приликом свечано су отворене и но­
ве
просторије АК „Сремска Митровица“ у при­
суству градоначелника Бранислава Нед­
им­
овића, амбасадора Словеније Франца Бута,
жупана Општине Коменда Томажа Дролеца,
представника Туристичке орга­низације Сремска
Митровица и делегације Ваз­ду­хопловног савеза
Србије.
62
Иако је моделарима из Србије прво овогодишње уче­
шће било шесто коло светског купа у Бугарској, након
наступа у Румунији, Македонији и овим такмичењем у
Сремској Митровици, успели су да се позиционирају
на седам од 15 водећих места у пет класа.
Такмичарска сезона у светском купу ракетних моде­
лара 2012. је била врло успешна, као и претходних
година. Након 25. кола (Љубљана Куп), у коначном
пласману, трио Зоран Катанић из АК „Сремска
Митровица“, Живан Јосиповић из АК „Фрањо Клуз“ из
Земуна и Владимир Чипчић из АК „Кикинда“, донео
нам је шест од могућих 15 медаља, поновивши
прошлогодишњи резултат. Зоран је освојио златну
медаљу у класи С4А и бронзану у класи С6А. Живан
Јосиповић је понео златно одличје у класи С7 и
сребрну медаљу у класи С4А, док је Владимир Чипчић
освојио сребро у класи С8Е/П и бронзу у класи С4А.
Спортски Аеродром Велики Радинци се
налази девет километара северно од Сремске
Митровице, уз југозападну ивицу села Велики
Радинци, на површини од 23 хектара. Предвиђен је
за спортско – школско летење авиона и једрилица,
као и скакање падобранаца. Располаже пистом за
спортско-туристичко летење дужине 1100 м на
коју могу да слећу једномоторни и двомоторни
авиони тежине до 5700 кг. Аероклуб „Сремска
Митровица“ располаже спортским авионима и
моторним змајем и врши услуге у панорамском
летењу и обуци у скакању падобраном. Авиони су
смештени у два хангара површине 1100 м2.
Најбољи ракетни моделари у 2012.
години:
Сениори
1. Зоран Катанић, АК „Сремска Митровица”
2. Владимир Чипчић, АК “Кикинда“
3. Весна Катанић, АК “Сремска Митровица”
Јуниори
1. Весна Катанић, АК “Сремска Митровица”
2. Миодраг Чипчић, АК “Кикинда“
3. Лука Воларевић, АК “Фрањо Клуз”
Spacemodelling
Success at the world
spacemodelling cup was repeated
Sirmium Cup – the 12th competition within the World
Cup was held at Veliki Radinci Sport Airport in Sremska
Mitrovica on the 16th and 17th June. AC Sremska Mitrovi­
ca hosted sportsmen from seven countries, including the
four-time world champion, Antonio Mazarazi, Phd from
Italy. Our competitors were successful in each class, tak­
ing some of the leading positions. Radojica Katanic won
the first place in S4A class, while the winner in S6A class
was Zoran Katanic. Luka Volarevic from AC Franjo Kluz
from Zemun was third in S6A class, out of the total num­
ber of 21 competitors. Our modellers took all three top
positions in S7 class. Vladimir Cipcic took the first place
and Zivan josipovic and Nikola Borovac took the second
and third position respectively. The winner in S8E/P class
was Vladimir Cipcic while third place was taken by Zoran
Katanic. Milan Petkovic took second place in S9A class.
On the first day of the competition, Labud Bulatovic, the
President of the Aeronautical Union of Serbia visited the
participants of this international competition.
Although the first time Serbian modellers have compet­
ed this year was at the sixth round of the World Cup in
Bulgaria, after performances in Romania and Macedonia
and after the participation at this competition in Sremska
Mitrovica they managed to take seven out of 15 leading
positions in five classes.
Competitive season of the World Spacemodelling Cha­
mionship in 2012 was very successful as in previous years.
After the 25th round (Ljubljana Cup), on the final placing
list, the trio consisting of Zoran Katanic from AC Sremska
Veliki Radinci Sport Airport is situated nine kilometers north of Sremska Mitrovica, along the southeastern edge of the village of Veliki Radinci with the
area size of 23 ha. It has been planned for sport and
school flying of planes and gliders, as well as parachute jumping. It has a runway for sport-tourist flying
at its disposal, 1,100 m long where one-engine and
two-engineaircrafts weighing up to 5,700 kg can
land. AC Sremska Mitrovica has sport planes and a
motor hang-glider at its disposal and it carries out
services of panorama flight and the training in parachute jumping. The planes are placed in two hangars
with an area of 1,100 m2.
Mitrovica, Zivan Josipovic from AC Franjo Kluz from Ze­
mun and Vladimir Cipcic from AC Kikinda brought us six
out of 15 possible medals, repeating the last year result.
Zoran won the gold medal in S4A class and the bronze
medal in S6A class. Zivan Josipovic brought the gold
medal in S7 class and the silver medal in S4A class, while
Vladimir Cipcic took the silver medal in S8E/P class and
the bronze medal in S$A class.
The best contestants in space
modelling 2012:
Seniors:
1. Zoran Katanic, AC „Sremska Mitrovica“
2. Vladimir Cipcic, AC „Kikinda“
3. Vesna Katanic, AC „Sremska Mitrovica“
Juniors:
1. Vesna Katanic, AC „Sremska Mitrovica“
2. Miodrag Cipcic, AC „Kikinda“
3. Luka Volarevic, AC „Franjo Kluz“
At the location of Veliki Radinci Sport Airport, from
14th to 16th September 2012, the Autumn Agricultural Fair was held. Apart from the present exhibitors
from Serbia, the Fair was also visited by the representatives of Slovenian Komenda Municipality, the
twin town of Sremska Mitrovica.
On this occasion, there was a ceremonial opening of
new premises of AC Sremska Mitrovica in the presence of Mayor Branislav Nedimovic, Franc Brut, the
ambassador of Slovenia, Tomaz Drolec, the head of
the Komenda Municipality , the representatives of
Sremska Mitrovica Tourist Organization and the delegation of the Aeronautical Union of Serbia.
63
Ракетно моделарство
Два државна првенства
ракетних моделара
Од 14. до 15. јула на спортском аеродрому Лисичји
Јарак моделари су се борили за нове државне
прваке у класама С3А, С4А, С6А, С7, С8Е/П и С9А, у
организацији Аероклуба „Фрањо Клуз“ из Земуна, док
се 20. октобра на аеродрому „Црвена Црква“ поред
Беле Цркве надметало за државне прваке у преостале
две класе С1А и С5Ц, у организацији АК „Живица
Митровић“ из Беле Цркве.
У оквиру државног првенства учествовало је девет
екипа у сениорској и јуниорској конкуренцији. У класи
С3А најбољи je био Миодраг Чипчић из АК „Кикинда“,
док су екипно били најбољи чланови АК „Фрањо Клуз“
из Земуна. Међу јуниорима је најбољи био Ференц
Илес из АК „Ада“, а екипно АК „Живица Митровић“ из
Беле Цркве.
У сениорској конкуренцији у класи С4А прво место
је освојио Владимир Чипчић из АК „Кикинда“, а
АК „Сремска Митровица“ је била првопласирана
екипно. Од јуниора, Томислав Ердег из АК „Сремска
Митровица“ је заузео прву позицију.
Зоран Катанић из АК „Сремска Митровица“ постао је
државни првак у класи С6А, у којој је његова клубска
екипа заузела прво место. Јуниор Дејан Чанчаревић из
АК „Михајло Петровић“ из Банатског Карловца је био
првопласирани, као и екипа АК „Михајло Петровић“
из Банатског Карловца.
У класи С9А Зоран Катанић из АК „Сремска
Митровица“ је освојио прво место, као и екипа АК
„Сремске Митровице“. У класи С7 најбољи је био
Живан Јосиповић из АК „Фрањо Клуз“ из Земуна. У
екипној конкуренцији АК „Сремска Митровица“ је
освојила прво место. У класи С8Е/П није испуњен услов
минималног броја учесника, па се није ни такмичило.
Аероклуб „Живица Митровић“ користи лети­
лиште „Црвена Црква“ које се налази на путу
између села Црвена Црква и Чешког села, на
простору некадашњег посебног аеродрома
Црвена Црква. Решењем ДЦВ-а од средине марта
летилиште „Црвена Црква“ је поново уписано у
регистар аеродрома, након што је неко време
било ван функције. Димензије полетно-слетне
стазе су 696 x 30 метара, а основне стазе 760 x
60 метара. Летилиште има дозволу за спортско и
аматерско летење, као и за летење за сопствене
потребе, дању по правилима визуелног летења.
64
Владимир Чипчић са својим моделом
Касније у Белој Цркви смо добили државне прваке у
класама С1А и С5Ц. У категорији С1А, међу јуниорима
је најбољи био Тамас Хорват из Аероклуба „Ада“,
испред Миодрага Чипчића из АК „Кикинда“ на другом
месту и Весне Катанић из АК „Сремска Митровица“ на
трећем месту. Екипно је прво место освојио АК „Ада“.
У истој класи, од сениора је најбољи био Бранислав
Крчединац из АК „Сремска Митровица“, друго место
је освојио Владимир Чипчић из АК „Кикинда“ и
треће место Златко Жак из АК „Бела Црква“. Екипно
су најбољи били сениори АК „Банатски Карловац“.
У категорији С5Ц прво место је освојио Владимир
Чипчић из АК „Кикинда“, друго место Живан Јосиповић
из АК „Фрањо Клуз“ из Земуна и треће место Златко
Жак из АК „Бела Црква“. Екипно је првопласирана
била екипа „Беле Цркве“, друго место је заузела екипа
„Сремска Митровица“ и треће место екипа „Кикинде“.
На Лисичјем Јарку је уједно заједно са државним
првенством одржан и традиционални Београд куп,
18. по реду такмичење у светском купу ракетних
моделара. Аероклуб „Фрањо Клуз“ из Земуна
је угостио такмичаре из Румуније, Македоније,
Словеније и Србије. Такмичило се у класама С4А, С6А,
С7, С8Е/П и С9А. У класи С4А прво место је освојио
Томислав Ердег из АК „Сремска Митровица“, друго
место Владимир Чипчић из АК „Кикинда“ и треће
место Весна Катанић из АК „Сремска Митровица“.
Од 45 такмичара у класи С6А прво место је освојио
Spacemodelling
Two state championships
of space modellers
From 14th to 15th July at the Lisicji Jarak sports airport,
modellers were fighting for the titles of new state cham­
pions in S3A, S4A, S6A, S7, S8E/P and S9A classes in or­
ganization of Aero Club „Franjo Kluz“ from Zemun, while
on 20th October, at the „Crvena Crkva“ airport near Bela
Crkva, modellers competed for the title of state champi­
ons in the remaining S1A and S5C classes in organization
of AC „Zivica Mitrovic” from Bela Crkva.
In the state championship, nine teams took part in senior
and junior competition. In the S3A class the best compet­
itor among seniors was Djordje Petrovic from AC “Bel­
grade”, while AC “Franjo Kluz” from Zemun was the best
team. The best among juniors was Ferenc Iles from AC
“Ada” and the best team was AC “Zivica Mitrovic“ from
Bela Crkva.
In senior competition of the S4A class, the first place
was won by Vladimir Cipcic from AC „Kikinda“ and AC
„Sremska Mitrovica“ won the first place as a team. Among
juniors, Tomislav Erdeg from AC „Sremska Mitrovica“
took the first place.
Zoran Katanic from AC “Sremska Mitrovica” became
a state champion in the S6A class within which his club
team won the first place. Dejan Cancarevic, a junior from
AC “Mihajlo Petrovic” from Banatski Karlovac won the
first place so as the team of AC “Mihajlo Petrovic” from
Banatski Karlovac.
Zoran Katanic from AC “Sremska Mitrovica” won the first
place in the S9A class so as the team of AC “Sremska Mi­
trovica”. In the S7 class, Zivan Josipovic from AC “Franjo
Kluz” from Zemun was the best. In team competition, the
first place went to AC “Sremska Mitrovica”. In the S8E/P
class the minimum number of participants requirement
was not met so there was no competition at all.
Later in Bela Crkva, we got state champions in the S1A and
S5C classes. In the S1A class, the best among juniors was
Tamas Horvat from AC “Ada” in front of second-placed
Miodrag Cipcic from AC „Kikinda“ and third-placed Ves­
na Katanic from AC „Sremska Mitrovica“. The team which
won the first place was from AC „Ada“. In the same class,
the best among seniors was Branislav Krcedinac from
AC „Sremska Mitrovica“, the secon place went to Vladi­
mir Cipcic from AC “Kikinda” and the third-placed was
Zlatko Zak from AC “Bela Crkva”. The best team of seniors
was AC “Banatski Karlovac”. In the S5C class, Vladimir
Cipcic from AC “Kikinda” won the first place, Zivan Josi­
povic from AC “Franjo Kluz” from Zemun won the second
AC “Zivica Mitrovic” uses “Crvena Crkva” runway
located on the road between Crvena Crkva village
and Czech village, on the territory of former special
airport Crvena Crkva. On the mid-March decision
of Civil Aviation Directorate, “Crvena Crkva” runway
has been registered as an airport again after the period of its non-functioning. The runway dimensions
are 696 x 30 meters while dimensions of the main
runway are 760 x 60 meters. The runway has a license for both sport and amateur flying as well as
a license for its own purposes in accordance with
visual flying rules.
place and the third place belonged to Zlatko Zak from
AC „Bela Crkva“. The first-placed team was from AC „Bela
Crkva“, the team of AC „Sremska Mitrovica“ was secondplaced and the third-placed team was from AC „Kikinda“.
Лука Воларевић стартује модел
At the Lisicji Jarak airport, along with the state champi­
onship, the traditional Belgrade Cup was organized as
the 18th competition within the World Cup of space
modellers. AC „Franjo Kluz“ from Zemun hosted the
competitors from Romania, Macedonia, Slovenia and
Serbia. There were competitions in S4A, S6A, S7, S8E/P
65
Ракетно моделарство
АК „Фрањо Клуз“ Земун један је од најстаријих
ваздухопловних клубова у земљи, основан 1950.
године од стране београдских ваздухопловних
ентузијазиста. Већ прве године клуб је имао
186 уписаних чланова. Клуб је формирањем
ракетне секције постао први у Београду
који ради организовано на развоју ракетног
моделарства. Током дугогодишњег деловања
кроз клуб је прошло око 9000 младих моделара,
а организовано је преко 100 такмичења у разним
дисциплинама ваздухопловног спорта. АК „Фрањо
Клуз“ је и организатор најстаријег меморијалног
спортског такмичења ваздухопловних моделара,
традиционалног Меморијала „Ђорђе Жигић“ већ
45 година.
Зоран Катанић из АК „Сремска Митровица“, друго
место Зоран Атанасоски из Македоније и треће место
Живан Јосиповић из АК „Фрањо Клуз“ из Земуна. Он
је заузео прву позицију у класи С7, испред Владимира
Чипчића из АК „Кикинда“ и Луке Воларевића из АК
„Фрањо Клуз“ на трећем месту. У класи С8Е/П прво
место је освојио Владимир Чипчић из АК „Кикинда“.
Зоран Катанић из АК „Сремска Митровица“ је заузео
прву позицију у класи С9А. Друго место је освојио
Михаило Петровић из АК „Фрањо Клуз“ из Земуна, а
треће место Бранислав Крчединац из АК „Сремска
Митровица“.
Бела Црква лежи у котлини реке Нере у Јужном
Банату, сто километара источно од Београда.
Удаљена је од Београда мало мање од 100 км. У
околини Беле Цркве постоји шест већих и више
мањих вештачких језера, насталих експлоатацијом
шљунка. Језера су различите величине и дубине
а из највећег се још увек вади шљунак, тако да се
његова површина повећава. Вода је прозирно
зелена, а плаже пешчане. Овај водени природни
амбијент употпуњује канал Дунав-Тиса-Дунав.
Поред купања на овим језерима, може се ловити
висока дивљач у Делиблатској пешчари или се
бавити риболовом на каналу Д-Т-Д.
У самом граду налази се “Градско језеро” које има
уређену плажу, ауто-камп, ресторан, бунгалове. У
близини Врачев Гаја налази се “Врачевгајско језеро”
које је погодно за камповање.
Делиблатска Пешчара налази се на 15 км од Беле
Цркве. Ту се налази Национални Парк, излетиште и
познато ловиште на крупну дивљач. Ако понесете
66
пасош са собом можете “скокнути” до суседне
државе Румуније. Гранични прелаз “Калуђерово” је
на само 11 км од града.
Барокне фасаде, квалитетно вино и воће,
планински ваздух који долази са обронака Карпата,
живописна језера, водно богатство – све то чини да
се Бела Црква још назива и „војвођанска Венеција“.
Статистика каже да је један од најсунчанијих
градова у Србији.
Манифестације у Белој Цркви
“Излов сома - капиталца” је широм позната мани­
фестација која се одржава лети, а у част 200 кг
тешког сома, кога је више особа видело али га
никада нико није могао упецати.
Карневал цвећа има традицију дугу 150 година.
Манифестација траје седам дана и позната је
по карневалској поворци која броји преко 30
експоната са гостујућим карневалским групама
из земље и иностаранства, мажуреткињама и
полицијским оркестром.
Spacemodelling
Bela Crkva lies in the basin of river Nera in Southern Banat, a hundred kilometers east of Belgrade. Its
distance from Belgrade is a little less than a hundred
kilometers. In the surroundings of Bela Crkva there
are six bigger and many smaller artificial lakes created
by gravel exploitation. Lakes are different in size and
depth and there is an ongoing process of removing
gravel from the biggest one which expands its surface even more. The water is crystal green and the
beaches are sandy. This natural watery environment is
enriched by Danube-Tisa-Danube Canal. Apart from
swimming in these lakes, big game hunting in Deliblatska Pescara and fishing in Danube-Tisa-Danube are
also one of the available activities there.
In the very town, there is a “Town Lake” with a beautiful beach, a campsite, a restaurant and bungalows.
Nearby Vracev Gaj there is „Vracev gaj lake“ suitable
for camping.
Deliblatska Pescara is situated 15 kilometers from Bela
Crkva. There is a National Park, a picnic area and a
famous ground for big game hunting. Provided that
and S9A classes. In the S4A class, Tomislav Erdeg from
AC „Sremska Mitrovica“ won the first place, the second
place went to Vladimir Cipcic from AC “Kikinda” and the
third place belonged to Vesna Katanic from AC “Sremska
Mitrovica”. The first place among 45 contestants in S6A
class was won by Zoran Katanic from AC “Sremska Mitro­
vica”, Zoran Atanasoski from Macedonia won the second
place and the third-placed was Zivan Josipovic from AC
“Franjo Kluz” from Zemun. He took the first place in the S7
class in front of Vladimir Cipcic from AC “Kikinda” and
third-placed Luka Volarevic from AC “Franjo Kluz”. In the
S8E/P class, the first place was won by Vladimir Cipcic
from AC “Kikinda”. Zoran Katanic from AC „Sremska Mi­
trovica“ won the first place in the S9A, the second place
you bring your passport, you can “hop” to the neighbouring Romania. The „Kaludjerovo” border is just 11
kilometers away from the town.
Baroque facades, wine and fruit of perfect quality, mountain air from the slopes of the Carpathian
Mountains, picturesque lakes, water resources all contribute to the fact that Bela Crkva has another name
– “Venice of Vojvodina”. According to the statistics, it
is one of the sunniest towns in Serbia.
Events in Bela Crkva
“Catching catfish-capitalist” is a well-known event organized in summer time in the honour of the 200 kg
weight catfish which was seen by many people, but
no one was able to catch it.
The Carnival of flowers has a 150 years long tradition.
The event lasts for 7 days and it is known for its carnival parade with more than 30 exhibits with hosting
carnival groups from our country and from abroad,
majorettes and police orchestra.
belonged to Mihailo Petrovic from AC “Franjo Kluz” from
Zemun and the third place went to Branislav Krcedinac
from AC “Sremska Mitrovica”.
AC „Franjo Kluz“ Zemun is one of the oldest aeronautical aero clubs in the country, founded in 1950
by Belgrade’s aeronautical enthusiasts. Already the
first year the aero club had 186 members. Aero
club had space modelling sections and because of
that became the first in Belgrade which worked for
developing space modelling. During two years of
work this aero had 9000 young modellers and were
organized more than 100 competitions in different
disciplines of aeronautical sports. AC „Franjo Kluz“
has organized the oldest memorial sport aeromodelling competition, traditional Memorial „Đorđe
Zigic“ for 45 years.
67
Једриличарство
Зоран Френц државни првак у
ваздухопловном једри­личарству
Зоран Френц из АК „Ваја“ Београд, победник
ДП у ваздухопловном једриличарству
Зоран Френц из Аеро­клуба „Ваја“ из Београда, по­твр­
дио је про­шло­го­дишњу титу­лу државног првака, осво­
јивши и ове го­дине прво место на 58. по реду државном
првенству у ва­здухопловном јед­риличарству. Друго
ме­сто је освојио Бранко Стојковић из АК „Сремска
Митровица“, док је трећу позицију заузео Бранко
Благојевић из АК „Зрењанин“.
У екипном пласману најбољи је био тим АК „Ваја“ у
саставу Жива и Зоран Френц. Иза њих, другу позицију
су заузели Бранко Благојевић и Јагош Бановић из АК
„Зрењанин“, а треће место Александар Диклић и
Александар Вег из АК „Ваја“.
58. државно првенство у ваздухопловном једри­ли­
чарству је одржано од 5. до 15. јула на спортском
аеродрому Ечка код Зрењанина, у организацији
Ваздухопловног савеза Србије, АК „Зрењанин“ и
Савеза једричара Србије. На такмичењу је учествовало
седам такмичара из Србије и један једриличар из
Словеније – Алојз Новак, с обзиром да је такмичење
било и отвореног типа. Време није ишло на руку
једриличарима, па се летело само шест такмичарских
дана, али и то је било довољно за регуларност
такмичења. Бранко Благојевић је имао предност у
првих пет летачких серија, да би га у финалној шестој,
престигао Зоран Френц и позиционирао се на прво
место. Према извештају главног судије Мите Вуковића,
у току државног првенства је прелетено укупно 9.068
километара, извршена су 72 лета, а летело се 232 сата
и 29 минута.
Овогодишњи поредак најбољих, идентичан је
прошлогодишњем. Зоран Френц је поновном титулом
државног првака, потврдио свој статус најбољег
спортисте ВСС-а у ваздухопловном једриличарству,
коју је понео прошле године, настављајући
традицију свог оца Живе Френца, легенде српског
једриличарства.
Најбољи једриличари 2012. године:
1. Бранко Стојковић, АК "Сремска Митровица"
2. Зоран Френц, АК "Ваја"
3. Александар Диклић, АК "Ваја"
Једрилице на аеродрому Ечка
68
Gliding
Zoran Frenc – the state
champion in gliding
Ziva Frenc in his glider
Zoran Frenc (aeronautical club “Vaja”, Belgrade) secured
his last year title of state champion, by taking first place
again this year, in the 58th Gliding State Championship.
Branko Stojkovic, from AC “Sremska Mitrovica”, won sec­
ond place, and third place went to Branko Blagojevic,
from AC “Zrenjanin”.
In team ranking, the best was AC “Vaja” team consisting
of Ziva and Zoran Frenc. Branko Blagojevic and Jagos Ba­
novic, from AC “Zrenjanin”, earned second place, while
Aleksandar Diklic and Aleksandar Veg, from AC “Vaja”,
came in third.
The best contestants in gliding
2012:
1. Branko Stojkovic, AC “Sremska Mitrovica”
2. Zoran Frenc, AC “Vaja”
3. Aleksandar Diklic, AC “Vaja”
The 58th Gliding State Championship was held on July
5th to 15th, at Ecka Sports Airfield, in the vicinity of Zren­
janin. It was organized by the Aeronautical Union of Ser­
bia (AUS) and the Soaring Association of Serbia. Seven
contestants from Serbia partook in the competition, but
since it was an open type event, there was also one con­
testant from Slovenia – Alojz Novak. The weather did not
benefit the pilots, so there were only six days of flying,
but it was enough to maintain the regularity of the com­
petition. Branko Blagojevic had the advantage in the first
five flight series, only to be outflanked and pushed to the
second position by Zoran Frenc, in the final, sixth, series.
According to the report of referee Mita Vukovic, during
this state championship 9.068 km were flown, 72 flights
were performed and the total flight time was 232 h 29
min.
This year’s ranking is identical to the one from last year. By
claiming the title of state champion for the second time,
Zoran Frenc confirmed his status as best sportsman of
AUS in gliding, which he gained last year. Thus, he con­
tinues the tradition of his father Ziva Frenc, who is a living
legend among Serbian glider pilots.
69
Једриличарство
Зрењанин куп увертира за
државно првенство
Традиционално окупљање ваздухопловних једрили­
чара у Зрењанину – такмичење „Зрењанин куп“,
одржано је и ове године у периоду од 27. априла до 6.
маја. На аеродрому „Ечка“, у више пријатељском него
такмичарском духу, надметало се укупно четворо
једриличара из Србије са пет колега из Словеније.
Денис Штрбенц, једриличар из Словеније, освојио је
прво место, са малом бодовном разликом у односу на
другопласираног Александра Диклића из Аероклуба
„Ваја“ из Београда. Треће место је заузео искусни Жива
Френц из истог клуба.
Поредак победника је скоро идентичан прошло­
годишњем, где је само уместо Александра Диклића
на другом месту био Предраг Богдановић из АК „Ваја“.
Првопласирани је био Денис Штрбенц, док је на
трећем месту био Жива Френц.
Зрењанин, највећи град Баната, познат је и под
именом из давнина – Велики Бечкерек. У њему
се спајају регионални путеви који воде из Новог
Сада и из Београда. Централни градски трг је врло
атрактиван са Градском кућом из 1820. године.
Ова грађевина је недавно реновирана и враћен
јој је стари сјај. У оквиру комплекса Градске куће,
налази се и Градска башта, украшена фонтанама,
статуама и павиљонима. Ту је смештена и
римокатоличка катедрала заштитника Светог
Ивана Непомука (са чувеним оргуљама) из 1864.
године. Грађена је у неоромантичком стилу и „по
мери“, тако да одјек њених звона допире „тачно
до обода града, не даље“.
Аеродром „Ечка“ - Претеча данашњег спортског
аеродрома био је хангар који је 1932. године
изграђен на пашњаку поред западног дела града
познатог под именом „Багљаш“. Од 1977. године
све активности на том аеродрому су престале
и одвијале се на „комшијским“ аеродромима.
Враћање у функцију и обнова аеродрома „Ечка“
почињу 1991. године, а већ од 1995. године,
завршетком изградње хангара и пратећих објеката,
аеродром поприма прави изглед и поново служи
ваздухопловцима.
70
Аероклуб „Зрењанин“ је основан давне 1929.
године. О активностима у клубу у предратним
годинама има мало података, а по завршетку
2. светског рата клуб са новим именом АК
„Жарко Зрењанин“ наставља са радом у четири
секције: моделарској, једриличарској, моторној
и падобранској. У клубу су направљени и први
једриличарски летови једрилицом Врабац
крајем 40-их година, којима су се нешто касније
придружиле и тада новије једрилице типа Рода,
Чавка, Јастреб, па и позната „Ваја“. Као златно
доба аероклуба истиче се период од 70-их до
80-их година, који карактерише организација
Европског првенства у моделарству и стицање
мноштва трофеја у једриличарству, моделарству,
падобранству и моторном летењу. Историја
клуба каже да је кроз АК „Зрењанин“ прошло
преко 2000 људи, ваздухопловних ентузијазиста
и спортиста.
Gliding
Zrenjanin cup as a prelude to the
state championship
The traditional rally of glider pilots in Zrenjanin – the
Zrenjanin Soaring Cup competition – was held this year
as well, from April 27th to May 6th, at Ecka Airfield. Four
contestants from Serbia and five of their fellow pilots
from Slovenia competed against each other, although the
atmosphere was more friendly than competitive.
Denis Strbenc, glider pilot from Slovenia, won first place.
Just a few points behind him, on second place, was Alek­
sandar Diklic (aeronautical club “Vaja”, Belgrade). Third
place was taken by the experienced Ziva Frenc of the
same AC.
The situation on the podium was almost identical to the
one from the year before, except for second place, which
had been taken at the time by Predrag Bogdanovic, from
AC “Vaja”, instead of Aleksandar Diklic. First and third
place had also gone to Denis Strbenc and Ziva Frenc, re­
spectively.
Ecka Airfield – The precursor of today’s sports airfield was a hangar built in 1932., on a pasture in the
vicinity of the city’s western part known as Bagljas.
In 1977. all activities at this airfield were suspended
and transferred to neighbouring airfields. The restoration and reactivation began in 1991., and already
in 1995., when the construction of the hangar and
the ancillary facilities was finished, Ecka Airfield took
its actual form, and has been serving aviators since.
AC “Zrenjanin” aeronautical club was founded in the
distant year 1929. There’s not much information on
the club’s activities before World War II, but after the
war, the club changed its name to AC “Zarko Zrenjanin” and continued its work in four sections: modelling, gliding, parachuting and general aviation. The
club also witnessed first glider flights in the late 40’s,
which were performed with “Vrabac“ (eng.: Sparrow) type gliders. Later, these gliders were joined by
newer types, such as “Roda“ (Stork), “Cavka“ ( Jackdaw), “Jastreb“ (Goshawk), and even the famous Vaja.
What is generally considered the golden age of this
aeronautical club, are the 70’s and the 80’s, when the
club was attributed the European Championship in
modelling, and acquired a multitude of trophies in
gliding, modelling, parachuting and general aviation. The club’s statistics show that more than 2000
people passed through this club, both aeronautical
sportsmen and enthusiasts.
Zrenjanin, the biggest city in Banat, is also known by
its former name – Veliki Beckerek. Zrenjanin connects the regional roads that lead from Novi Sad
and Belgrade. The central city square is very attractive, because of the City house from 1820. This
building was recently renovated, and brought back
to its former glow. Within the complex of the City
house, there is also the City garden, decorated with
fountains, statues and pavilions. The Catholic Cathedral of the protector Saint Ivan Nepomuk (with the
famous organ) from 1864 is also situated there. It
was built in the Neo-Romanesque style, „precisely
measured“, so that the sound of its bells are heard
„exactly until the edge of the city, no further“.
71
Балонарство
Државно првенство за топловаздушне балоне
Учесници Међународног фестивала балонарства
Срђан Срдић из Балонарског клуба „Дамбос“ из
Београда постао је богатији за још једну нову
титулу државног првака у балонарству 2011.
године. На трећем првенству Србије у категорији
топловаздушних балона освојио је прво место и тиме
постао најбољи пилот балона у Србији.
Треће по реду првенство Србије у балонарству и
9. Међународни фестивал балона одржани су од 6.
до 9. септембра у Сенти. Организатори такмичења
- Ваздухопловни савез Србије и Балонарски клуб
“Сента-Зента”, окупили су 15 балонарских посада из
Мађарске, Словеније, Чешке и Србије.
Небо изнад Сенте је било прошарано балонима сва
три дана, када су се изводили јутарњи и вечерњи
летови. У недељу је проглашењем победника
затворено такмичење, до неког новог окупљања и
следеће године, новог државног првенства. Иначе,
ово је било друго балонарско такмичење 2012.
године у Србији. Претходно је Јагодина, по први пут
била домаћин Фестивала балонарства и Купа Србије,
од 4. до 6. маја, у организацији Ваздухопловног савеза
Србије и Балонарског клуба “Дамбос”.
Балони украсили небо
изнад Јагодине
Трећи отворени Куп Србије у балонарству одржан је од
4. до 6. маја у Јагодини у организацији Ваз­духопловног
савеза Србије и Скупштине града Јагодине, заједно
са такмичењем Трофеј Београда у ваздухопловним
спортовима у организацији Ваздухопловног савеза
Београда и Скупштине града Београда.
У оквиру балонарског такмичења учествовало је
укупно девет балона – седам посада из Словеније,
једна из Мађарске и једна из Србије. Ово је први
пут да се један балонарски куп одржава јужно од
Дунава и Саве. Пилот јединог српског балона био
је Срђан Срдић из Балонарског клуба „Дамбос“
из Београда, који једини представља Србију и на
другим такмичењима и фестивалима балонарства.
На такмичењу је посебна атракција била једина жена
пилот балона – Лидија Коси из Словеније, која је
сакупила 17 година пилотског искуства.
Словеначке посаде су покупиле готово све награде
са овог купа. Клуб „Балон центар“ из Марибора и
пилот Горан Гргин освојили су прво место. На другу
позицију се пласирао Берта Ланић који је управљао
балоном клуба „Берта“ из Брезоваца, док је на трећем
месту била посада „Балон центра НЕ“ из Марибора са
пилотом Дарком Краљем. Наш Срђан Срдић је заузео
четврто место, а припао му је и Трофеј Београда.
Поред балонара, у Јагодини су били окупљени и млади
ваздухопловни и ракетни моделари, који су показали
своје умеће прављења модела авиона и ракета.
72
Становници Јагодине имали су несвакидашњи призор изнад својих домова
Ballooning
National championship for hot-air balloons
Srdjan Srdic from ballooning club „Dambos“ from Bel­
tival and Serbia Cup, from the 4th to the 6th of May, in
organization of AUS and ballooning club „Dambos“.
grade, this year has become wealthier for one more title
of National Ballooning Champion. On the third Serbian
Championship in category hot-air balloons he won the
first place and became the best balloon pilot in Serbia.
The third Serbian Ballooning Championship and the 9th
International Balloon Festival was held from the 6th to the
9th of September in Senta. Organizers of competition
Aeronautical Union of Serbia (AUS) and Ballooning club
„Senta-Zenta“, gathered 15 ballooning teams from Hun­
gary, Slovenia, Czech Republic and Serbia.
The sky above Senta was full of balloons for three days,
when morning and evening flights were performed. On
Sunday, awarding the champions, the competition was
closed, until some new reunion and next year, the new
National Championship. Otherwise, this was the second President of AUS Labud Bulatovic with the champions of the competition
ballooning competition in 2012 in Serbia. Before that, Ja­
godina had hosted for the first time the Ballooning Fes­
Balloons decorate the sky
above Jagodina
The third Serbia Open Ballooning Cup was held from the
4th to the 6th of May in Jagodina in organization of Aero­
nautical union of Serbia (AUS) and Assembly of Jagodina,
together with the competition The Trophy of Belgrade in
aeronautical sports in the organization of the Aeronauti­
cal Union of Belgrade and the Assembly of Belgrade.
At ballooning competition nine balloons participated seven teams from Slovenia, one from Hungary and one
from Serbia. This is the first time that one ballooning Cup
is held southern from the Danube and Sava. The pilot of
the only balloon from Serbia was Srdjan Srdic from bal­
looning club „Dambos“ from Belgrade, who is also the
only representative of Serbia on the other competitions
and Ballooning festivals. The special attraction on the
competition was the only female ballooning pilot - Lidija
Kosi from Slovenia, who has 17 years of piloting experi­
ence.
Teams from Slovenia took almost all prizes on this Cup.
„Balloon center“ from Maribor and the pilot Goran Grgin
won the first place. On the second place was Berta Lanic
who flied the balloon from the club „Berta“ from Brezovi­
ca, and on the third place was the team of „Balon Centar
NE“ from Maribor with the pilot Darko Kralj. Our Srdjan
Srdic took the 4th place and also took the Trophy of Bel­
grade.
Beside the balloon pilots, in Jagodina were gathered
young aeromodellers and space modellers, who demon­
strated their skill of making models of planes and rockets.
73
Балонарство
Поглед на Јагодину из балона
Најбољи пилот 2012. године:
1. Срђан Срдић, Балонарски клуб "Дамбос"
Општина Сента се налази у северном делу
Војводине, 42 километра јужно од српско –
мађарске границе, на десној обали реке Тисе.
80% становника су Мађари, 9% Срби и 10%
остале националности. Сента је своје име добила
од мађарске племићке породице Сенте – Магоч,
која је имала више поседа широм Угарске, па тако
и покрај реке Тисе. Претпоставља се да су они и
оснивачи Сенте.
На левој обали Тисе, преко пута града, налази
се део обале насут песком, погодан за купање
и рекреацију, где је могуће и организовање
спортског рибарства, водених спортова и вожње
бродовима. Шумовити део обале Тисе је погодан
за излете и камповања. Северно од града се
налази Народна башта, која је оформљена 1866.
године у рекреативне сврхе. У оквиру ње се
налазе фудбалски стадион, атлетска стаза, базени,
тениско игралиште, куглана и игралиште за
кошарку.
74
Јагодина је удаљена од Београда 135 километара
аутопутем према Нишу. Током 15. и 16. века Турци
овде подижу своју паланку. Стари путописци су је
описивали као „лепу паланку са четири каравансараја и две џамије“. Средином 19. века у Јагодини
је основана прва фабрика која је производила
стакло, а ускоро је почела да ради и пивара.
У Јагодини од 1960. године постоји Музеј наивне
уметности. То је прва музејска установа за наивну
уметност у земљи, а ради под називом Галерија
самоуких ликовних уметника. Музеј ради на
систематском прикупљању, чувању и проучавању
дела наивне уметности. Данас има преко 2500
експоната буметничких дела наших наиваца, што га
чини једним од највећих музеја овог типа у свету.
Око 200 најрепрезентатовнијих дела издвојено је
у сталну поставку.
Ballooning
The Senta municipality is situated in the northern
part of Vojvodina, 42 km away to the South of the
Serbian-Hungarian border, on the right bank of the
Tisa river. The 80% of the citizens are Hungarians, the
9% are Serbian, and the 10% are other nationalities.
Senta got its name from a Hungarian noble family
Senta – Magoc, who had many properties all over
Hungary, and near the Tisa as well. It is considered
that they are the founders of Senta.
On the left bank of the Tisa, across the town, there
is a part of the coast filled up with send, good for
swimming and recreation, where it is possible to organize sport fishing, water sports and ship rides. The
wooded part of the Tisa coast is good for excursions and camping. To the North of the town, there
is the Natonal garden, founded in 1866, for recreational purposes. Within it there is a football field,
athletic path, pools, tennis court, bowling club and
basketball court.
Jagodina is 135 km away from Belgrade, going down
the highway towards Nis. During the 15th and the
16th centuries, the Turks build their town here. The
old travel writers were describing it as “a nice town
with four caravanserais and two mosques“. In the mid
19th century the first factory was built in Jagodina,
and it was producing glass, and soon a brewery was
opened, too.
In Jagodina, since 1960, there is the Museum of the
naive art. It is the first museum of the naive art in the
country, and it has the name of the Gallery of selftaught painters. The museum works on systematic
collecting, preserving and studying of the pieces of
the naive art. Today, there are more than 2500 exhibits of the art pieces of our naive artists, that makes
this museum one of the biggest museums of that kind
in the world. About 200 most representative pieces
was chosen to form the permanent exhibition.
The best contestant in ballooning 2012:
1. Srdjan Srdic, Ballooning Club “Dambos”
75
Општа авијација
Моторни пилоти Србије поново на окупу
Пилоти моторних авиона после 11 година паузе
поново су се надметали у рели летењу, у оквиру
државног првенства Србије. Такмичење је одржано
у организацији Ваздухопловног савеза Србије и
Аероклуба „Наша Крила“ из Параћина, од 19. до 21.
октобра, на спортском аеродрому у Параћину.
У генералном пласману, прво место је освојила посада
„Параћин“ у саставу Александар Годић и Љубиша
Наумовић. Тиме је Љубиша Наумовић из АК „Наша
Крила“ Параћин постигао својеврстан рекорд, јер
је, заједно са освојеним првим местом у генералном
пласману на Државном првенству у падобранству
ове године, постао први спортиста носилац титуле
државног првака у две различите гране спорта исте
године. Иза њих, на друго место пласирала се посада
„Зрењанин“ са члановима – Милан Милошевић и
Радош Павловић, на трећем месту је друга посада
„Параћин“ у саставу Томислав Шалетић и Александар
Михајловић.
Дисциплина рели летење: Ова дисциплина
је намењена посади од два пилота и одвија се
најчешће у више етапа и слетања, а пилоти током
такмичарских летова добијају и решавају задатке
из: 1. навигације, 2. извиђања, 3. временске
тачности и 4. прецизног слетања.
Учесници такмичења на отварању
Такмичари су имали прилику да покажу умеће летења
у три задатка: извиђање, слетање и временска тачност.
У задатку извиђање, прва је такође била екипа
Параћина (Александар Годић и Љубиша Наумовић),
друга екипа Зрењанина (Милан Милошевић и Радош
Павловић) и трећа екипа Ваљево (Миливој Петровић
и Оливера Кнежевић). Посада Параћина је била
првопласирана и у задатку слетање, испред посаде
„Ваљево“ на другом месту и друге екипе Параћина на
76
Летелице на Спортском аеродрому Давидовац покрај Параћина
трећем месту. У оквиру задатка временска тачност,
поредак је мало другачији, па је на првом месту
посада „Зрењанин“, на другом месту посада „Параћин“
и на трећем месту посада „Смедерево“ са члановима
Владимиром и Драгољубом Спасићем.
Комисија за Општу авијацију ВСС-а, заједно са
пилотском секцијом АК „Наша Крила“ из Параћина,
организовала је државно првенство у овој грани
ваздухопловног спорта после две године паузе, након
што је последње такмичење одржано 2009. године у
дисциплини прецизно летење. Циљеви организатора
– квалификација пилота такмичара у рели летењу,
усавршавање у прецизном летењу и афирмација
спортског ваздухопловства су свакако испуњени
извођењем свих планираних такмичарских маршута
и проглашењем најбољих, које је уприличено у
недељу 21. октобра, на спортском аеродрому покрај
Параћина.
АК „Наша Крила“ из Параћина један је од
најстаријих клубова на нашим просторима основан 1935. године. У дугогодишњем раду
едукован је велики број младих ваздухопловних
моделара, падобранаца, пилота авиона и
једрилица.
Аеродром Давидовац је удаљен око пет
километара од Параћина. Основна намена му
је за спортско летење авиона и једрилица, као
и за извођење падобранских скокова. Травната
полетна стаза је димензија 900 x 50 метара.
General aviation
Serbian pilots gathered again
General aviation pilots after 11 years of break, competed
again in Rally Flying, within Serbian National Champion­
ship. The competition was held in organization of Aero­
nautical Union of Serbia (AUS) Serbia and Aeroclub
“Nasa Krila“ from Paracin, from the 19th to the 21st of Oc­
tober, on the sport airport in Paracin.
In general placement, the first place went to the team
„Paracin“ with Aleksandar Godic and Ljubisa Naumovic.
Achieving that, Ljubisa Naumovic from AC “Nasa Krila“
Paracin set a great record, because with the first place in
general placement at the National Paragliding Champi­
onship this year, he became the first sportsman who took
the title of national champion in two different air sports.
After them, on the second place is the team “Zrenjanin“
with members Milan Milosevic and Rados Pavlovic, and
on the third place is the second team „Paracin“ with
Tomislav Saletic and Aleksandar Mihajlovic.
AC „Nasa Krila“ from Paracin is one of the oldest clubs
in our country - founded in 1935. During perennial
work a great number of young aeromodellers, parachutists, plane and glider pilots are educated.
The competitors had an opportunity to demonstrate skill
of flying in three tasks: reconnaissance flight, landing and
time accuracy. In reconnaissance flight, the first was the
team from “Paracin” (Aleksandar Godic and Ljubisa Nau­
movic), the second was the team from “Zrenjanin” (Milan
Milosevic and Rados Pavlovic) and the third was the team
from “Valjevo” ( Milivoj Petrovic and Olivera Knezevic).
The team from the “Paracin” was at the first place in the
task - landing, before the team from “Valjevo” on the
second place and the another team from “Paracin” on
the third place. In the task - time accuracy, the order is
different; on the first place is the team „Zrenjanin”, on
the second place is the team „Paracin“ and on the third
is the team „Smederevo“ with members Vladimir and
Dragoljub Spasic.
Commission for General aviation of AUS with the pilot
section of AC „Nasa Krila“ from Paracin organized the
National Championship in this discipline of aeronauti­
cal sport after two years of break, after the last competi­
tion was held in 2009. in the discipline accuracy landing.
Goals of the organizers - qualification of pilots competi­
tors in rally flying, specialization in accuracy landing and
affirmation of aeronautical sport are accomplished by
performing all planned competition goals and with the
declaration of the winners, which was arranged on Sun­
day, 21st of October on the sport airport, near Paracin.
Preparations for take off
Discipline Rally Flying: this discipline requires a
team of two pilots and is performed mostly in a few
stages and landings, and pilots during competition
flights get and solve tasks from: 1. navigation, 2. reconnaissance flight, 3. time accuracy and 4. landing
accuracy.
The winners - Ljubisa Naumovic and Aleksandar Godic
Airport Davidovac is situated 5 km from Paracin.
The main purpose is for sport flying by plane and
by glider and also for performing parachuting jumps.
Grassy slope for takeoff has the dimensions 900 x
500 m.
77
Општа авијација
The best contestants in general
aviation 2012:
1. Aleksandar Godic, AC “Nasa Krila”
2. Milan Milosevic, AC “Zrenjanin”
3. Tomislav Saletic, AC “Nasa Krila”
Southern from Belgrade, 160 km down the highway
towards Nis, there lies Paracin. The river Crnica flows
through the city, and it merges with Velika Morava.
The Paracin municipality contains a part of the rich
and fertile Pomoravlje, it comes down to Kucaj
mountains to the East, towards Velika Morava to the
West, intersected with flows of the rivers Crnica and
Grza.
The dominant place in the touristic offer of Paracin
belongs to the Griza region. 17 kilometers away
from Paracin towards Zajecar, there is the picnic area
Griza. This river’s spring is very attractive, and two
nearby lakes are also good to see. The village Krivi
Vir is also full of natural beauties, and it is about 20
km away from Paracin towards Zajecar.
Јужно од Београда, на 160-ом километру
аутопута ка Нишу, налази се Параћин. Кроз град
протиче река Црница која се улива у Велику
Мораву. Општина Парћин захвата део богатог
и плодног Поморавља, спушта се од Кучајских
планина на истоку према Великој Морави на
западу, испресецана токовима река Црнице и
Грзе.
Доминантно место у туристичкој понуди
Параћина чини подручје области Грзе. На 17.
километру пута од Параћина према Зајечару
налази се излетиште Грза. Врело ове реке
је изузетно атрактивно, а привлачна су и два
језера у близини. Препуно природних лепота је
и село Криви Вир, удаљено од Параћина 20ак
километара према Зајечару.
У близини Параћина и Деспотовца, на Кучајским
планинама, на висини од 1100 метара извире
река Ресава. У горњем току Ресаве је прашума –
резерват Витановача. На заштићеном подручју од
око 38 хектара расту огромна букова стабла.
Најбољи пилоти 2012. године:
1. Александар Годић, АК "Наша Крила"
2. Милан Милошевић, АК "Зрењанин"
3. Томислав Шалетић, АК "Наша Крила"
78
Ултра лако летење
Змајеви поново лете
После трогодишње паузе изнад смедеревског
аеродрома појавиле су се ултралаке летелице и
моторни змајеви. Разлог окупљања било је државно
првенство у ултралаком летењу, које је одржано 22.
септембра у организацији Ваздухопловног савеза
Србије и Аероклуба „Смедерево“ из Смедерева.
Нови државни првак у дисциплини прецизно слетање
моторних змајева са употребом мотора постао је
Жељко Тешендић из Ваздухопловног клуба „Вихор“ из
Старе Пазове. Друго место је освојио Драган Вукић
из АК „Смедерево“ и треће место Владан Угљешић
из истог клуба. У другој дисциплини, прецизно
слетање без мотора, нови државни првак је Владан
Угљешић, испред другопласираног Жељка Тешендића
и трећепласираног Владана Стојковића из АК
„Смедерево“.
Ултралаки авиони су овога пута имали само ревијални
лет, јер су била пријављена четири такмичара, што није
испуњавало услов бројности за државно првенство. У
Пилоти моторних змајева су се такмичили ко
ће извести најбоље узлетање и слетање на 100
метара дугој писти. Такмичило се у дисциплинама
прецизно слетање са мотором и без мотора,
код којих је разлика у томе што се, у дисциплини
слетање без мотора, 300 метара пре стазе
направи заокрет и угаси мотор.
том ревијалном делу најбољи је био пилот ултралаког
авиона Горан Спасић из АК „Смедерево“.
Ово државно првенство је добар знак за све
заљубљенике у овај спорт, као показатељ да је
ултралако летење и даље врло живо и активно,
упркос низу проблема са којим се овај спорт сусретао
последњих година. Због високог осигурања летелица
и других намета, већина пилота је престајала активно
да се бави летењем, што је за последицу имало и
неодржавање такмичења. Али такмичарски дух није
избледео, и уз иницијативу и рад аероклубова, попут
организације државног првенства АК „Смедерева“,
такмичења ће и даље постојати и трајати.
79
Ултра лако летење
Смедерево је град, путем преко Гроцке, удаљен
од Београда 46 километара. У српској историји
остао је забележен као место чије је освајање
означило почетак три и по века дугог ропства
Србије под Турцима.
Заштитни знак Смедерева је његова моћна Твр­
ђава која се простире на 11 хектара. Грађена је
као нова престоница Србије, у време Ђурђа
Бранковића, на самом ушћу Језаве у Дунав. За
само две године, по започетој градњи (1428.),
настала је резиденција, утврђени двор, познатији
као Мали град. Троугаони облик града, по угледу
на Цариград, условљен је тереном. Одмах потом,
грађен је и Велики град, који је, највећим делом,
завршен 1439. године. Турцима је пао у руке
1459. године, што је и година која се означава као
крај српске средњовековне државе.
Најбољи пилоти 2012. године:
1.Жељко Тешендић, ВК "Вихор"
2. Владан Угљешић, АК "Смедерево"
3. Драган Вукић, АК "Смедерево"
Смедерево је и ван граница Србије познато по
винској традицији. Винову лозу, која се узгаја
на падинама уз Дунав, на ове просторе је
донео у трећем веку римски император Проб.
Сваке године, крајем септембра, организује се
„Смедеревска јесен“, манифестација посвећена
берби грожђа и вину. У знак сећања на чувеног
комедиографа Бранислава Нушића, који је један
део свог живота провео у Смедереву, сваког
априла се организују Нушићеви дани, такмичење
позоришних трупа које изводе комедије.
Аероклуб „Смедерево“ је ове године прославио
60 година постојања. У години јубилеја низали
су се успеси у падобранској и секцији ултралаког
летења. Падобранска екипа АК „Смедерево“ је
на државном првенству у падобранству ове
године, у скоковима на циљ освојила треће место.
Један од наших најистакнутијих падобранаца,
Александар Цветковић, члан АК „Смедерево“,
постао је државни првак у скоковима на циљ и у
отвореној конкуренцији.
Аероклуб Смедерево је основан 1952. године.
Тада су у оквиру клуба установљене моделарска,
једриличарска и падобранска секција, које и дан
данас врло успешно функционишу. Спортски
аеродром у време оснивања клуба није постојао,
али је већ 1958. године добио свој простор, који
се и данас користи.
80
Ultralight aviation
Hang gliders again up in the air
After three years of break above the airport in Smedere­
vo ultralight planes and motor hang-gliders appeared.
The reason of gathering was the National Ultralight Flying
Championship, which was held on 22nd of September in
organization of Aeronautical Union of Serbia (AUS) and
AC „Smedrevo“ from Smedrevo.
complish the condition of the number of competitors for
the National Championship. In that revue part the best
was the pilot of ultralight plane Goran Spasic from AC
„Smederevo“.
Pilots of motor hang-gliders competed who would per­
form the best take off and landing on the 100 m long run­
way. There were also the disciplines landing with engine
and without, where the difference is, that in the discipline
landing without engine, 300 m before the path, they
make turn and switch off the engine.
Pilots of motor hang-gliders competed who would
perform the best take off and landing on the 100 m
long runway. There were also the disciplines landing with engine and without, where the difference
is, that in the discipline landing without engine, 300
m before the path, they make turn and switch off
the engine.
This National Championship is good sign for all devotees
of this sport, and also indicator that ultralight flying lives
very lively and actively, in spite of many problems this
sport met last few years. Because of a big price of insur­
ance for hang-gliders and others, most pilots stopped
flying actively, which had the lack of competitions for
consequence. But competitor's spirit didn't disappear,
and with initiative and work of aero clubs, as organiza­
tion of National Championship by AC “Smederevo“, the
competitions will continue and exist.
Zeljko Tesendic from Aeronautical club „Vihor“ from
Stara Pazova became the new National Champion in the
discipline accuracy landing of motor hang-gliders with
engine. Second place was won by Dragan Vukic from AC
„Smederevo“ and the third place by Vladan Ugljesic from
the same club. In the second discipline, accuracy landing
without engine, new national champion is Vladan Uglje­
sic, in front of Zeljko Tesendic on the second place and
Vladan Stojkovic from AC „Smedrevo“ on the third place.
Ultralight planes had this time only a revue flight, be­
cause four competitors were registered, which didn't ac­
Contestants of State Champinship 2012
The best contestants in ultralights:
1. Zeljko Tesendic, AC “Vihor”
2. Vladan Ugljesic, AC “Smederevo”
3. Dragan Vukic , AC “Smederevo”
81
Ultralight aviation
Smederevo is a city, on the way across Grocka, 46
kilometers away from Belgrade. It is known in the
Serbian history as the place the conquest of which
meant the beginning of the three and a half centuries long slavery of Serbia to the Turks.
The trademark of Smederevo is its mighty Fortress,
lying on 11 ha. It was built to be the new Serbian
Capital, in the time of Djuradj Brankovic, on the estuary of the Jezava and the Danube. In two years only
from the beginning of the construction (1428), the
residence was created, the fortified palace, better
known as a Small city. The triangle shape of the city,
modeled on Constantinople, is caused by the terrain. Right after that, the Big city was built, which was,
at least the most of it, finished in 1439. The Turks
won it in 1459, which is the year that marks the end
of the Serbian Middle Age country.
Outside the Serbian borders, Smederevo is known
for its vine tradition. The vine, grown on the hillsides
by the Danube, was brought to these region in the
third century by the Roman emperor Probus. Every
year, by the end of September, „Smederevo fall“ is
organized, the manifestation dedicated to picking
grapes ant to vine. In memory of the famous comedian Branislav Nusic, who spent a part of his life in
Smederevo, every April they organize Nusic’s days,
competition of theatre groups which perform comedies.
AC „Smedrevo“ celebrated 60 years of existence this
year. In anniversary year there were a lot of successes
in parachuting and ultralight section. Parachuting team
AC “Smederevo“ on the National Parachuting Championship this year won the third place in landing accuracy. One of our most famous parachutists Aleksandar
Cvetkovic, member of AC „Smedrevo“, became the
national champion in landing accuracy and in open
competition.
AC „Smedrevo“ was founded in 1952. At that time,
within club, there were modelling, gliding and parachuting sections, which now also function successfully.
The sport airport in the period of founding club didn’t
exist, but in 1958. it was constructed, on the place that
is in use even today.
Добитници ФАИ награда
Признање Аероклубу „Фрањо Клуз“
Почасна групна диплома (The FAI Honorary Group
Diploma for Aeronautics) установљена је 1965. године
од стране ФАИ како би се наградиле све групе људи
које су допринели напретку ваздухопловства током
претходних година.
Почасна групна диплома, награда Међународне вазду­
хопловне федерације (ФАИ) за значајан допринос напретку
ваздухопловства, припала је једном од најстаријих и
најпознатијих клубова са територије Србије – Аероклубу
„Фрањо Клуз“ из Земуна.
АК „Фрањо Клуз“ је један од оних који се могу похвалити
изузетно дугом традицијом. Група ваздухопловних енту­
зијаста покренула је 1949. године инцијативу за оснивање
aероклуба и већ 1950. клуб је званично регистрован. Клуб је
добио просторије у центру Земуна, а за летачку делатност
користио је постојећи цивилни аеродром.
За грађане Земуна ово је била велика радост и и већ прве
године клуб је имао 186 уписаних чланова. Састав је био
врло разнолик: предратни ваздухопловци (који су и понели
највећи терет организовања стручног рада и живота
клуба), млади Земуна (ђаци, студенти, радничка омладина)
- сви су са великим еланом приступили свим пословима
неопходним за функционисање клуба. У септембру 1950.
године одржана је прва редовна конференција клуба,
донет је статут клуба и изабрано руководство. Једногласно
је донета одлука да клуб добије име по првом пилоту новоформираног РВ који је трагично изгубио живот на летачком
задатку у завршним операцијама за ослобађање Омиша
1945. године. Од тада па све до данашњих дана клуб носи
званични назив Аероклуб „Фрањо Клуз“. На истој седници
донета је одлука о учлањењу клуба у Ваздухопловни савез
Србије, Ваздухопловни савез Југославије, Народну технику
Србије и Народну технику Југославије.
Данас је АК „Фрањо Клуз“ један од најстаријих вазду­
хопловних клубова у Србији и током своје полувековне
историје кроз клуб је прошло преко 9000 младих, од чега
је обучено око 8000 ракетних и ваздухопловних моделара,
око 90 моторних пилота, 320 падобранаца, 170 пилота
једрилице и велики број инструктора и судија у разним
гранама ваздухопловног спорта.
Приликом оснивања клуба, установљене су моторна,
једриличарска, падобранска и моделарска секција. Каснијим
истраживањима и развојем ракетне технике а посебно
првим летовима у космос са људском посадом, долази до
великог интересовања и експанзије ракетног моделарства.
Руководство клуба препознаје то ново интересовање, те
је донело одлуку да формира нову секцију. Формирањем
нове секције АК „Фрањо Клуз“ постаје први клуб у Београду
који ради организовано на развоју ракетног моделарства.
„У дугогодишњој историји клуба поносни смо како на своју
улогу у ширењу техничке и ваздухопловне културе, тако
и на постигнуте спортске резултате. Посебан понос и
задовољство је сазнање да смо током свог дугогодишњег
деловања дошли у контакт са преко 9000 младих. Многи од
њих су постали врхунски стручњаци у разним занимањима.
Велики је број освајача републичких и државних
првенстава, репрезентативаца, данашњих чланова државне
репрезентације, освајача светских, европских првенстава и
рекорда, који потичу из АК „Фрањо Клуз,“ истиче Никола
Боровац, председник клуба. „Аероклуб је дао и велики
допринос развоју ваздухопловног спорта кроз свој рад
у органима и стручним телима Ваздухопловног савеза
Југославије и Србије. У протеклим годинама организовали
смо више од 170 такмичења и смотри у разним дисциплинама
ваздухопловног спорта, разних нивоа, од општинских,
градских, републичких смотри, до републичких, савезних и
међународних првенстава и купова.“
Поред запажених резултата спортиста клуба, АК „Фрањо
Клуз“ у својој историји бележи и велики број организованих
такмичења. „1987. године смо били директни организатор
7. светског првенства ракетних моделара. На првенству је
учествовало 14 држава са комплетним репрезентацијама
(240 спортиста и 30 судија). Од стране међународне
организације ФАИ добили смо највише оцене за
организацију првенства. Наш клуб је и данас организатор
најстаријег
меморијалног
спортског
такмичења
ваздухопловних моделара у класичним дисциплинама
слободнолетећих модела у Европи – Меморијала „Ђорђе
Жигић“. Ово такмичење је од 2003. године уврштено у
календар ФАИ и бодује се за Светски куп,“ набраја Никола
Боровац само нека од такмичења у организацији овог
земунског клуба.
Председник клуба је посебно поносан на успехе својих
чланова. „Чланови нашег клуба су увек постизали врхунске
спортске резултате у свим гранама ваздухопловног спорта.
Освајачи смо преко 40 републичких и савезних првенстава
и преко 300 медаља са разних републичких, савезних,
европских и светских такмичења. Наши чланови – Живан
Јосиповић, Лука Воларевић и Михаило Петровић, освајачи
су највећих одличја на светским и европским првенствима,
као чланови репрезентације Србије. Живан Јосиповић
је вишеструки светски и европски шампион и петоструки
узастопни најбољи спортиста ВСС и добитник „Златног
орла“, као највишег спортског признања ВСС. Посебно
наглашавамо да у свом дугогодишњем раду, клуб није
никада имао запослена лица, све своје резултате постигли
смо аматерским радом“, закључује Никола Боровац.
83
FAI award winners
AC “Franjo Kluz” receives acknowledgement
The Honorary Group Diploma, an acknowledgement of
the Federation Aeronautical International (FAI) for signifi­
cant contribution to the improvement of aeronautics, was
awarded to one of the oldest and most renowned clubs
from Serbia – aeronautical club “Franjo Kluz”, from Zemun.
“Franjo Kluz” is a club with a lot of history behind it. In 1949.,
a group of aeronautical enthusiasts initiated the establishing
of an aeronautical club, and already in 1950. it was officially
registered. The club was granted premises in downtown Ze­
mun, as well as the use of the existent civil airport for its
flight activity.
The citizens of Zemun were delighted with the new club,
which had 186 registered members in the first year alone.
The membership was miscellaneous: from pre-war aviators
(who took upon themselves the burden of organizing the
work and the life of this club), to the young of Zemun (pu­
pils, students, working class youth). All of them approached
the positions of vital importance for the club with a lot of
zest. The first regular conference of the club was held in
september of 1950., and at that occasion its statute was
proclaimed, the management was elected and a unanimous
decision was made to name the club after the first pilot of
the newly formed Air Force, who tragically lost his life in a
flight assignment during the final stages of the liberation
of Omis, in 1945. Since then and until today, this AC bears
the official name – “Franjo Kluz”. At the same session, it was
decided that the club should join the Aeronautical Union
of Serbia (AUS), the Aeronautical Union of Yugoslavia, the
Technical Association of Serbia and the Technical Associa­
tion of Yugoslavia.
Today, AC “Franjo Kluz” is one of the oldest aeronauti­
cal clubs in Serbia. During the half-century of its existence,
more than 9000 young people have passed through this
club. Among them, there are 8000 space and aeromod­
ellers, about 90 motor pilots, 320 parachutists, 170 glider
pilots and a large number of instructors and referees in vari­
ous branches of aeronautical sport.
When the club was founded, four sections were formed:
motor powered flying, gliding, parachuting and modelling.
Later discoveries and development of space engineering,
and especially first manned flights into space, brought on
a great interest and an expansion of space modelling. The
management recognized this new interest, so they decided
to form a new section. By doing this, AC “Franjo Kluz” be­
came the first club in Belgrade to methodically work on the
development of space modelling.
Nikola Borovac, the president of this AC, points out: “As a
club with a long history, we are proud of our role in spread­
ing technical and aeronautical culture, as well as our sports
results. Also, we are particularly proud and pleased to say
84
The FAI Honorary Group Diploma for Aeronautics was established in 1965., in order to award all
groups of people who contributed to the improvement of aeronautics in previous years.
that in many years we’ve been active we have come in con­
tact with more than 9000 young people. Many of them
have become prime experts in different professions. There
are numerous republic and state champions, members of
the national team (past and present), European and World
champions and record setters, who all come from AC “Fran­
jo Kluz”. This club also made a significant contribution to
the development of aeronautical sport through its work
in agencies and expert bodies of the Aeronautical Union
of Yugoslavia and the Aeronautical Union of Serbia. In past
years, we organized more than 170 championships and
contests, both in various disciplines and on various levels of
aeronautical sport – from municipal, city and republic con­
tests, to republic, federal and international championships
and cups.”
Beside the notable results of sportsmen from AC “Franjo
Kluz”, this club from Zemun has also garnered a large num­
ber of competition organizations. Nikola Borovac recounts
some of these competitions: “In 1987. we were direct orga­
nizers of the 7th World Championship for space modellers,
which saw the participation of 14 countries with complete
national teams (240 sportsmen and 30 referees). The orga­
nization was deemed outstanding by FAI. Our club still or­
ganizes the oldest european memorial sports competition
of aeromodellers in classical disciplines for free flying mod­
els – the Djordje Zigic Memorial. Since 2003., this competi­
tion is included in the FAI calendar and is relevant for the
World Cup.”
The club’s president is especially proud of the accomplish­
ments of its members. He concludes: “The members of our
club have always achieved supreme sports results, in all
fields of aeronautical sport. We are winners of more than
40 republic and federal championships. We also have more
than 300 medals won at a variety of republic, federal, Eu­
ropean and world competitions. Our members Zivan Josi­
povic, Luka Volarevic and Mihailo Petrovic are among the
most distinguished members of the Serbian national team
at European and world championships. Zivan Josipovic is a
several times European and World champion, five times in a
row best sportsman of the AUS and laureate of the Golden
Eagle – the highest sports acknowledgement awarded by
the AUS. We particularly like to emphasize that, in all the
long years we’ve been active, the club has never had em­
ployees, and that all these results were achieved through
amateur work.”
Добитници ФАИ награда
Рад Радмиле Тонковић награђен
Дипломом “Paul Tissandier”
Професор Радмила Тонковић је од стране
Међународне ваздухопловне федерације ове године
награђена престижном Дипломом "Пол Тисандиер"
(“Paul Tissandier”), за допринос развоју авијације
уопште, а посебно спортском ваздухопловству.
Диплома је установљена 1952. године у част Полa
Тисандиера, генералног секретара ФАИ у периоду од
1919. до 1945. године.
“Тако високо светско признање и награда као што је
Диплома “Пол Тисандиер” за сваког ваздухопловца
представља изузетну почаст, али и потврду да је
његов дугогодишњи ангажман у домену авијације
правилно оцењен и вреднован најпре у сопственој
средини и држави, а затим и на нивоу Међународне
ваздухопловне федерације (ФАИ), чиме је награђени
уврштен у сам врх светског ваздухопловства. Ако се
осврнемо уназад у славну светску ваздухопловну
прошлост, видећемо, да су ову високу награду увек
примали истакнути и изузетни посленици у области
авијације, због чега за мене ово признање значи
изузетну част и уважавање мог дугогодишњег рада,
као и сврставање моје личности у висок ранг славних и
заслужних светских ваздухопловаца,“ рекла је госпођа
Тонковић поводом доделe награде.
Радмила Тонковић је у многим сегментима одиграла
Радмила Тонковић се већ дуги низ година бави исто­
ријом ваздухопловства и помно прати и пише о свим
историјским и савременим догађајима у цивилном,
спортском, саобраћајном и војном ваздухопловству у
нашој земљи и у свету, о чему је објавила преко 500
чланака и прилоге у 12 књига. Њен првенац књига
„Живот стваран летењем“ је постигла изузетан успех и
код нас и у свету те је преведена на два светска језика,
а друго дело „Тадија Сондермајер“ представља омаж
овој знаменитој личности и целој ваздухопловној
елити тога времена. Тренутно је у припреми књига о
женама-летачима „Небеске хероине света“.
улогу пионира у нашем ваздухопловству, које већ
20 година представља њену највећу љубав, али и
професионалну оријентацију. Она је прва жена –
ваздухопловни новинар и прва жена – ваздухопловни
уредник на Балкану у часописима – „Аеромагазин“,
„Наша крила“ и „Мома-Гласник“, а као списатељ, новинар
и преводилац пише и објављује у многим часописима
у земљи и иностранству и члан је „Удружења
новинара Србије“ и „Међународног Удружења
словенских новинара“, те добитник Дипломе и Златне
медаље Савеза новинара Русије. У више удружења,
асоцијација и клубова прва је и једина жена почасни
члан – „Асоцијација авијатичара Србије“, „Клуба Ма
2+“, пилота надзвучне авијације, „Удружења пилота
Курјаци са Ушћа“, „Ваздухопловног удружења Свети
Архангел Гаврило“, Аероклуба „Ваја“, Ваздухопловног
друштва „Свети Илија“ из Бања Луке, „Удружења женалетача Србије“, а прва је Српкиња почасни члан Клуба
жена летачких специјалности Русије - “Aviatrissa”.
Биографија проф. Тонковић је препуна успеха и скоро
је немогуће набројати награде, признања, плакете,
дипломе и сертификате. Једина је жена са наших
простора носилац Почасног Златног летачког знака
пилота РВ и ПВО Војске Србије и једина жена добитник
Почасног Парадног официрског ваздухопловног
бодежа.
Своју професионалну каријеру успешно гради у
области углавном резервисаној за мушкарце, па су
утолико већи и значајнији њени резултати и успеси.
„Диплома “Paul Tissandier” истовремено обавезује
на даљи рад и ангажман као пример будућим
генерацијама младих ваздухопловаца, да сваки
допринос развоју ваздухопловства у својој
микросредини значи аутоматски и успех и нову
коцкицу у мозаику светске макросредине и потврђује
да сви ваздухопловци света чине једну велику сложну
породицу и њихово заједничко дело монументално
светли на плавом хоризонту“, истиче г-ђа Тонковић.
Руска државна Дума је г-ђу Тонковић наградила
јубиларном Медаљом „Ломоносов – 300 година“
за развој руске науке, културе и историје, а Руска
Федерација „Медаљом за развој и учвршћење
пријатељства, култу­рних и историјских веза народа
Русије и Србије“, ко­ју јој је уручио руски амбасадор
у Србији, док јој Рус­ка Федерација додељује још две
медаље – „Мир и пријатељство Русије и Србије“ и
„Медаљу за заслуге у култури и уметности“.
85
FAI award winners
Radmila Tonkovic's work awarded
with the Paul Tissandier diploma
Professor Radmila Tonkovic was rewarded this year by
the Federation Aeronautical International with the presti­
gious Paul Tissandier Diploma for her contribution to the
development of aeronautics in general, especially sport
aeronautics. The diploma was established in 1952. in
honour of Paul Tissandier, the secretary general of the
FAI in 1919-1945 period.
”Such a high worldwide recognition and reward like the
Paul Tissandier Diploma is great honour for every airper­
son but also the acknowledgement that his/her multi-year
engagement in the area of aviation is properly assessed
and valued, first of all, in his/her own enviroment and
country, and then on the level of the Federation Aeronau­
tical International (FAI), which classifies the awarded into
the very elite of world aeronautics. If we look back at the
glorious past of world aeronautics, we'll see that this re­
ward has always been given to eminent and extraordi­
nary people in the area of aviation because of which this
acknowledgement as well as the classification of my name
into the rank of glorious and worthy airpeople mean
great honor and respect of my multi-year work” – said
Mrs. Tonkovic on the occasion of award ceremony.
In many segments, Radmila Tonkovic has played the role
of a pioneer in our aeronautics which has been her great­
est love for 20 years as well as her professional orienta­
tion. She is the first woman to become an aeronautical
journalist and an aeronautical editor in the Balkans in
"Aeromagazin", "Nasa Krila" and "Moma - Glasnik" maga­
zines and as a writer, journalist and translator, she writes
and publishes articles in many magazines in the country
and abroad. She is also a member of the Journalists’ As­
sociation of Serbia and the International Association of
Slavic Journalists, and she is awarded with the Diploma
Mrs. Tonkovic has been awarded by the Russian
State Duma with the anniversary medal, Lomonosov
– 300 years for the development of Russian science,
culture and history and by Russian Federation with
the Medal for the Development and Strengthening of Friendship, Cultural and Historical Bonds between the Peoples of Russia and Serbia which has
been handed over by the Russian ambassador to
Serbia. She is also going to receive two more medals from Russian Federation – Peace and Friendship
between Russia and Serbia and the Medal of Merits
in Culture and Art.
86
Radmila Tonkovic has dealt for a series of years with
the history of aeronautics and she closely monitors
and writes on historical and contemporary events in
civil, sport, military aeronautics and air traffic in our
country and abroad, publishing over 500 articles
and appendices in 12 books. Her first book, "Life
Made by Flying" has achieved an extraordinary result in our country and abroad and it has been translated into two world languages, whereas her second
work, "Tadija Sondermajer" represents an homage
paid to this distinguished person and the entire
aeronautical elite of that time. "World Sky Heroines",
a book on women fliers is currently in the process of
preparation.
and the Gold Medal by the Union of Russian Journalists.
She is the first woman to become an honorary member
of several associations and clubs – the Association of Avi­
ators of Serbia, M2+ Club, the Pilots of Supersonic Avia­
tion, the Association of Kurjaci sa Usca Pilots, St. Archan­
gel Gabriel Aeronautical Association, AC Vaja, Sveti Ilija
Aeronautical Association from Banja Luka, the Associa­
tion of Serbian Women Fliers and she is the first Serbian
woman to become an honorary member of the Club of
Russian Women Specialized in Flying – Aviatrissa.
The biography of Prof. Tonkovic is full of achievements
and it is almost impossible to count her prizes, recogni­
tions, plaques and certificates. She is the only woman
from this region to bear the Honorary Golden Flight
Badge of the Air Forces and Air Defense of the Serbian
Armed Forces and the only women who has been grant­
ed with the Honorary Parade Aeronautics Officer Dagger.
She builds her professional career successfully in the
area mostly reserved for men; therefore her results and
achievements are greater and more significant.
“At the same time, I am obliged by the Paul Tissandier Di­
ploma to work and be further engaged, as an example to
future generations of young airmen so that every contri­
bution to aeronautical development in their microenvi­
ronment automatically means also the success and a new
little stone in the mosaic of worldwide macro environ­
ment and confirms that all airmen of the world comprise
a big world harmonious family and that their common
work shines monumentally on the blue horizon,” – stress­
es Mrs. Tonkovic.
Одржан округли сто на тему безбедности летења
Решавање небеских проблема
Проблем школовања ваздухопловаца у нашој земљи,
несреће са фаталним исходима, покретање заједничких
иницијатива за увођење одређених ваздухопловних
простора, као и доношење подзаконских аката који
регулишу ваздухопловни живот у Србији – биле су само
неке од тема о којима се дискутовало на округлом столу
у организацији Ваздухопловног савеза Србије (ВСС).
„Безбедност у слободном и такмичарском летењу на
спортским аеродромима и другим летелиштима“ била
је заједничка тема око које су се поред представника
ВСС, окупили и партнери из Словеније, Хрватске, Босне
и Херцеговине, представници Спортског савеза Србије,
Директората цивилног ваздухопловства, Контроле лета
као и представници 30 аероклубова из Србије. Овај
округли сто организован је у оквиру пројекта А3-НЕТ из
ИПА Адриатик програма, чији је главни циљ увезивање
малих аеродрома у јадранском региону.
Жељко Овука, генерални секретар ВСС, указао је на
проблеме у спортском и рекреативном летењу, као и
специфичности различитих ваздухопловних спортова.
„Институције државе се морају укључити у решавање
нагомиланих проблема у спортском ваздухопловству,
пре свега доношењем подзаконских аката на основу
Закона о ваздушном саобраћају, донетом 2010. године.
Расподела и организација ваздушног простора није у
складу са потребама мале спортске авијације и ако се та
питања не реше, не може се ни очекивати долазак туриста
и пословног света који поседује мале летелице, а таквих
је у Европи на десетине хиљада. Србија и престоница
Београд имају велики потенцијал, али само уколико се
претходно заједничким снагама превазиђу постојећи
проблеми,“ истакао је Жељко Овука. „По питању
безбедности у спортском ваздухопловству закључено
је да сви релевантни фактори, почев од Директората
цивилног ваздухопловстава и ВСС, морају заједнички
радити на питањима школовања ваздухопловних
стручњака, издавања дозвола, регистрацијама терена
за летење. Чињеница је да у спортском ваздухопловству
постоји несразмеран број несрећа, које се могу
предупредити искључиво едукацијом,“ додао је Овука.
Досадашња искуства и уочене недостатке у летењу
спортско-туристичке авијације у ваздушном простору
Србије, представио је Небојша Радисављевић,
специјалиста контроле летења Одељења Терминалне
аеродромске контроле. Он је истакао проблем и
последице постојања само два међународна аеродрома
у Србији – Београд и Ниш, што доводи до тога да уколико
авион лети на релацији, на пример, Никшић – Краљево,
најпре мора да сврати на један од ова два аеродрома
(Београд или Ниш), па тек онда да се врати и слети у
Краљеву.
Марија Петровић из ДЦВ-а, ваздухопловни инспектор и
проверивач у Одељењу аеродрома, изнела је проблеме
регистрације аеродрома и летелиштима на територији
Србије. Њен колега Триво Јокановић, саветник и
ваздухопловни инспектор у Одељењу ваздухопловног
особља, бавио се темом ваздухопловног образовања и
понашања (тзв. airmanship).
На састанку је истакнуто да је ДЦВ ове године издао
нови правилник о аеродромима и летелиштима,
који дефинише начине регистрације аеродрома,
категоризације аеродрома, потребну инфраструктуру
на аеророму и сл. Ваздухопловни савез Србије је у
сарадњи са ДЦВ-ом донео правилнике о падобранству,
параглајдингу, ултралаком летењу. Закључено је треба
да се направи зона за параглајдере, али да то мора да
крене као иницијатива од ВСС или клубова, јер то не
може покренути регулатор. Истакнут је и проблем са
испитима, као што је застарелост испитних питања која
често служе само за формално добијање дозволе, а не
за стварну проверу знања кандидата у ДЦВ-у.
Један од партнера на пројекту А3-НЕТ из ИПА
Адриатик програма, Роман Медвед из Бовеца из
Словеније изнео је искуство са њиховим аеродромом
и план интеграције спортског аеродрома у стратегију
развоја општине Бовец. У оквиру пројекта, до сада
је одржан низ активности ВСС – састанци у Ливну и
Бовецу, припремљене две студије изводљивости за
аеродром Лисичији Јарак у Београду, организовано
такмичење у параглајдингу „Књажевац Опен“ и
организована Генерална конференција Светске
ваздухопловне федерације у Београду. План је да ВСС,
кроз пројекат, укључи спортски аеродром Лисичији
Јарак у стратегију развоја Београда и читавог региона.
87
Round table held on flight safety
Solving sky problems
The problem of educating airmen in our country, acci­
dents with fatal outcome, starting common initiatives for
forming some aeronautical spaces, and adopting some
secondary legislations that regulate aeronautical life in
Serbia – are only some of the topics that were discussed
at the round table organized by the Aeronautical Union
of Serbia (AUS). “Safety in free and competiton flying
at sport and other airports” was the common topic that
gathered not only the representatives of AUS, but also
the partners from Slovenia, Croatia, Bosnia and Herze­
govina, representatives of Serbian Sports Union, the
Directorate of Civil Aviation, the Flight Control, and the
representatives of 30 Aero clubs from Serbia. This round
table is organized within the project A3-NET from IPA
Adriatic program, that has the main goal to connect small
airports in Adriatic region.
Zeljko Ovuka, the General Secretary of AUS, has pointed
out the problems in sport and recreational flying, and
the specificities of different aeronautical sports. “State
institutions must take part in solving accumulated prob­
lems in sport aviation, above all, by adopting secondary
legislations according to the Law on Air Traffic, adopted
in 2010. Distribution and organization of airspace is not
in accordance with the necessities of a small sport avia­
tion, and if we don’t solve those questions, we cannot
expect the arrival of tourists and businessmen that own
small aircrafts, tens of thousands of which exist in Europe.
Serbia, and the capital Belgrade have a great potential,
but only if previously they have overcome the existing
problems”, says Zeljko Ovuka. “Regarding the problem
of safety in sport aviation, we brought the conclusion
that all the relevant factors, starting with the Directorate
of Civil Aviation and AUS, have to work together on the
It was pointed out at the meeting that the Directorate of
Civil Aviation has issued a new regulation about airports,
which defines ways of registration of airports, categorization of airports, the necessary infrastructure at the airport,
and so on. The Aeronautical Union of Serbia, in cooperation with the Directorate of Civil Aviation, has issued
regulations on parachuting, paragliding, ultralight flying.
The conclusion was made that there should be a zone
for paragliders, but that it should be the initiative of the
AUS or the clubs, because the regulator cannon initiate it.
The problem of exams has been pointed out, too, as for
example the obsolescence of the questions in the exams
which usually serve only to obtain the license formally,
and do not really check the knowledge of the candidates
in the Directorate of Civil Aviation.
88
One of the partners in the A3-NET project of the IPA
Adriatic program, Roman Medved from Bovec in Slovenia, has presented the experience with their airport and
a plan of integration of a sport airport into the development strategy of the Bovec municipality. Within the
project, until now, many activities have been held in the
AUS – meetings in Livno and Bovec, preparation of two
feasibility studies for the airport Lisicji jarak in Belgrade,
organization of the paragliding competition “Knjazevac
Open”, and the organization of the General Conference
of the Federation Aeronautique Internationale in Belgrade. AUS has a plan to introduce, through the project,
the sport airport Lisicji jarak into the development strategy of Belgrade and the entire region.
education of aeronautical experts, licensing, registration
of flying terrains. It is a fact that a great number of acci­
dents exist in sport aviation, and they can be prevented
only by education”, adds Ovuka.
Previous experiences and observed deficiencies in the
flying of sport-touristic aviation in Serbian airspace were
presented by Nebojsa Radisavljevic, flight control spe­
cialist of the Department of Terminal airport control. He
pointed out the problem and the consequences of the
existence of only two international airports – Belgrade
and Nis, which causes that if the plane flies from Niksic to
Kraljevo, it has to land firstly at one of these two airports
(Belgrade or Nis), and only then it may return and land
in Kraljevo.
Marija Petrovic from the Directorate of Civil Aviation,
aviation inspector and auditor from the Department of
Airports has presented the problems of registration of
airports in Serbia. Her colleague Trivo Jokanovic, advisor
and aviation inspector from the Department of Aviation
Personnel, talked about the topic of aviation education
and behavior (so-called airmanship).
Предсветски куп - Књажевац
Нa крилима адреналина
Укупно 34.000 сати летења – 6.800 сати прелетених једрилицама, око 15.000 летова са
прелетених 150.000 километара, скор је којим се само ретки пилоти могу похвалити. Све
те бројке забележене су у летачким књижицама нашег најтрофејнијег једриличара Живе
Френца. Пилота једрилице, некадашњег капетана џамбо џета, наставника једриличарства,
председника АК „Ваја“, оца државног првака Зорана Френца. Човека који је 50 година
узастопно учествовао на државним првенствима у једриличарству.
Један од најмлађих ваздухопловних спортова у великом је
успону у Србији, а Предсветски куп у параглајдингу, који је
од 22. до 27. јула одржан у Књажевцу, само је потврдио да
наша земља постаје незаобилазна дестинација у свету. Само
је погодно време недостајало да би све било перфектно
на најбоље организованом такмичењу овог ранга до сада,
али догађај који окупио елиту светског параглајдинга не
може да поквари чак ни време. Једини лет и призор на небу
изнад наше земље памтиће сви који су се тог 26. јула нашли
на стартној позицији, уживајући у највећем спортском
догађају у Књажевцу овог лета.
Три дана након свечаног отварања, такмичари из 19
земаља коначно уносе задате координате у своје уређаје
за навигацију. Један од најбољих пилота Србије припрема
се за контролни лет, а 52 такмичара на стартној позицији са
нестрпљењем очекују зелено светло. Многи од њих и свој
први излет на небо изнад наше земље. Владимир Бачанин,
за кога колеге у шали кажу да га је најтеже наћи на земљи
јер живи за параглајдинг, а у „слободно време“ копа бунаре
настављајући породичну традицију, већ је изнад Нишке
бање и преко радио везе јавља да је контролни лет успео.
Док на стартној позицији стрпљиво очекује свој први
лет у нашој земљи, Невил Халет врши финалне припреме
посматрајући колеге које већ трагају за повољним
струјама. Последња контрола опреме за навигацију, благи
трзај командним конопцима, кратак залет и крила црвеног
параглајдера већ су издигнута високо изнад земље.
Једноставно, лако и са уживањем - баш како се од светског
рекордера и очекује. А када је 2008. године свет обишла
вест о чудесном лету Јужноафриканца који је на небу
провео пуних седам сати и четрдесет минута постављајући
нови светски рекорд у дужини лета параглајдером (502.7
км), нико није могао ни да претпостави да ће непуне
четири године касније параглајдер једног од најбољих
пилота на планети засијати и на небу изнад наше земље.
На њему ће се ускоро наћи и грађевинар Сони Вијај из
градића недалеко од Мумбаја, шездесет трогодишња Јуми
Хашимото из Нагасакија, колеге са укупно пет континената
Такмичење Књажевац опен организовано је у ок­
виру пројекта А3-NET, у циљу промовисања ва­з­­ду­
хопловства и умрежавања аеродрома из региона.
и најбољи параглајдеристи Србије. Призор за памћење и
потврда да је наша земља већ постала регионални лидер
у овом спорту.
Само је успех такмичарског дела недостајао јер са
неповољним условима није успела да се избори чак ни
елита светског параглајдинга. Ниједан такмичар није
испунио задати циљ, бодови за светску ранг листу остају
нетакнути, али задовољство и осмех на лицу учесника
нису изостали. Био је ово по оцени такмичара најбоље
организован предсветски куп до сада, а ужитак у овом
спорту не доносе само бодови. Уосталом, параглајдинг је,
како заљубљеници у овај спорт воле да кажу, начин живота
и много више од летења.
А један такав долази из индијског градића Пуне и сваке
године месец дана проводи путујући по Европи са
опремом за параглајдинг. Лети већ 16 година и сматра
да овај спорт обликује начин живота више него било који
други. „Када летите једноставно најбоље користите време
јер живите само за тај тренутак. Не мислите о будућности,
заборављате прошлост, апсолутно уживате у сваком
тренутку проведеном на небу и по томе је овај спорт
јединствен”, каже Сони Вијај. Није, међутим, задовољство
током лета једино што овај спорт чини посебним.
“Параглајдинг је одличан начин да стабилизујете свој ум и
да се ослободите стреса. Веома лако можете приметити
да су људи након лета много смиренији и расположенији.
Они једноставно задовоље своју потребу за адреналином,
а ту потребу имају сви људи - разлика је само у начину на
који задовољавате ту потребу”, објашњава Сони и додаје
да је параглајдинг апсолутно безбедан начин за разлику од,
примера ради, брзе вожње као најчешћег хира.
И један од наших најбољих параглајдериста, Драган
Мартиновић, истиче да је заблуда да параглајдинг спада у
екстремне спортове. “Ово је авантуристички спорт, а ви га
чините екстремним или безбедним, јер у параглајдингу све
зависи од људског фактора, а из авантуристичког прелази
89
у екстремни само ако не познајете своје могућности и
покушавате да урадите нешто сувише атрактивно“, каже
Мартиновић, који је од 2010. репрезентативац наше земље
која бележи све значајније резултате. За само две и по
године Србија је напредовала за 25 места не светској ранг
листи и тренутно се налази на 20. месту у конкуренцији 80
земаља.
Према речима генералног секретара Ваздухопловног
савеза Србије, Жељка Овуке, то је нашој земљи обезбедило
велики углед у Међународној ваздухопловној федерацији
(ФАИ) и омогућило организовање највећих такмичења.
„Као врло мала земља, са само 300 пилота од којих се свега
150 активно бави параглајдингом, успели смо да се нађемо
на 20. месту у свету и да се равноправно надмећемо са
земљама попут Словеније, Швајцарске и Француске, која,
поређења ради, има 40.000 пилота. Све то је утицало да
Међународна ваздухопловна федерација препозна велики
потенцијал наше земље и да нам додели организовање
шетње по природи, без обзира што су све то нетакнути
предели. Потребно је обезбедити и неки додатни садржај
који ће им бити доступан током целог лета, а спортови
попут параглајдинга су идеална могућност за тако нешто.
Права је реткост да се неко из Аустралије, Индије, Јужне
Африке или Јапана нађе у малом градићу попут Књажевца
неким другим поводом и стога се наша општина окреће ка
развоју адреналинског туризма који је у експанзији свуда у
свету“, каже Саша Игњатовић.
А предели у овом крају пружају све услове за то. Тупижница
и Стара планина, са врло повољним ваздушним струјама
и прелепом природом, већ су постали незаобилазна
дестинација параглајдериста у нашој земљи, а циљ је
да развојем инфраструктуре прерасту и у регионални
центар. Већ су уређена три старта на Тупижници, изграђен
је прихватни центар у селу Дебелица на пет километара
од старта, припремају се нови радови, тако да нема сумње
да ће најбољи параглајдеристи опет летети небом изнад
овог краја. Велике инвестиције на Старој планини само
потврђују да југоисточна Србија своју шансу може да
тражи управо у туризму, а тек завршен Предсветски куп у
Књажевцу даје за право заљубљеницима у овај спорт да се
надају да би овај крај већ до 2014. године могао да добије
и организацију Светског купа. До тада ће кроз Србију још
неколико пута продефиловати најбољи параглајдеристи
света, прво на Светском купу на Копаонику идуће, а потом
и на два Европска првенства у дисциплинама прелет и
прецизно слетање 2014. године, потврђујући да наша
земља већ прераста у познату светску дестинацију за
параглајдинг.
Марко Недељковић („Статус“)
Више од летења, спорт за свакога
највећих такмичања, која ће нам свакако омогућити даљи
напредак“, наводи Овука, који је уједно наш најбоље
пласиран параглајдериста на светској ранг листи. Он
каже да смо се већ показали као добри домаћини, па је
генерална конференција ФАИ, која је прошле године
одржана у Београду, проглашена за најбоље организовану
у историји дугој 105 година. „Ми смо уједно први спортски
савез у Србији који је добио финансијску подршку из
ИПА пројекта Европске уније, а велики су изгледи да
ћемо добити и један већи пројекат који би нам обезбедио
средства за уређење аеродрома Лисичји Јарак у Београду,
што би убрзало развој целокупног ваздухопловног спорта
у земљи“, закључује Овука.
Предсветски куп у Књажевцу, који су организовали
Ваздухопловни савез Србије и Клуб слободног летења
„Арес“, подржала је и Туристичка организација општине
Књажевац, а њен директор каже да су таква такмичења
уједно и велика шанса за развој адреналинског туризма.
„Гостима више није довољно понудити само скијање и
90
Иако је за најбоље резултате потребно велико умеће,
али и храброст, параглајдингом може да се бави
готово свако. Како пилоти воле да кажу, потребан
вам је само параглајдер и мало авантуристичког духа.
Јуми Хашимото можда је најбољи доказ за то. Са 63
године и непуних 160 центиметара висине, Јапанка
из Нагасакија активно учествује на такмичењима
широм света. Током Предсветског купа у Књажевцу
први пут је посетила нашу земљу, а начин на који
барата параглајдером изазива право одушевљење.
Без потешкоћа носи опрему тешку око 25 килограма,
са лакоћом шири крила, мирно припрема заштитну
опрему, а док елегантно полеће на жуто-црвеном
параглајдеру један од најмлађих ваздухопловних
спортова делује као нешто најједноставније на
свету. Да бисте, међутим, остварили сан о летењу,
потребна вам је теоријска и практична обука током
које постепено полећете са мањих висина. Како
техника летења постаје боља, висине се повећавају,
а природан страх од висине почиње да слаби. Ако
вам све то ипак делује сувише компликовано и дуго,
довољно је да пронађете искусног пилота, сачекате
повољно време и лепоту слободног летења осетите
у тандему.
Pre World cup - Knjazevac
On the wings of adrenaline
One of the youngest aeronautical sports is on the rise in Ser­
bia, and the Pre World cup, which was held from the 22nd un­
til the 27th of July in Knjazevac, has just proved that Serbia is
becoming an unavoidable world destination. The only thing
that was missing was the favorable weather, and everything
would have been perfect at the best organized competition
of this rank so far, but the event that gathered the world para­
gliding elite cannot be ruined even by the bad weather. The
only flight and the scene in the sky above our country will be
remembered by everyone who was at the start position on
the 26th of July, enjoying the greatest sport event in Knjazevac
this summer.
Three days after the ceremonial opening, competitors from
19 countries are finally entering given coordinates into their
navigation devices. One of the best Serbian pilots is prepar­
ing for the control flight, and 52 competitors on the start line
are waiting impatiently for the green light. And many of them
are waiting for their first flight into the sky above our country.
Vladimir Bacanin, whom, his colleagues say, it’s hard to find
on the ground because he lives for paragliding, and that in
his spare time he digs wells continuing the family tradition, is
already above Niska banja and informing via radio that the
control flight was successful.
While waiting on the start line for his first flight in our country,
Neville Hallett is making the final preparations watching the
colleagues who are already looking for the favorable air cur­
rents. The final control of the navigation equipment, a light
tug of the command ropes, a short run-up, and the wings of
the red paraglider are already high above the ground. Simply,
easy and with pleasure – exactly as expected from the world
record holder. And when in 2008. the world heard the news
about the South African who spent in the sky the entire sev­
en hours and forty minutes setting the new world record for
the longest paragliding flight (502,7km), nobody could even
imagine that in less than four years the paraglider of one of
the best pilots in the world would shine in the sky above our
country. There will soon be the civil engineer Soni Vijay from
a town near Mumbai, the sixty three year old Yumi Hashimoto
from Nagasaki, colleagues from five continents, and the best
paraglider pilots of Serbia. A memorable scene and the proof
that Serbia has become the regional leader in this sport.
The only thing that was missing was the success of the competi­
tive part, because even the world paragliding elite couldn’t
cope with the bad weather conditions. Not one of the com­
petitors reached the goal, the points on the world ranking list
remained unchanged, but the pleasure and the smile on the
faces of the competitors were there. This was, as the competi­
tors judged, the best organized pre world cup so far, and the
delight in this sport are not only the points. After all, paraglid­
ing is, as the lovers of this sport like to say, a way of life and a
lot more than flying.
And one of them comes from a town in India, Pune, and
spends a month every year traveling across Europe with para­
gliding equipment. He flies for 16 years already and thinks
that paragliding forms your way of life more than any other.
“When you fly, you spend time in the best possible way, be­
cause you live only for that moment. You don’t think about
the future, you forget about the past, you absolutely enjoy
every moment spent in the sky, and that is why this sport is
unique. “Paragliding is an excellent way for you to stabilize
your mind and to relieve yourself from the stress. You can eas­
ily notice that after flying people are more calm and cheerful.
Competition Knjazevac Open was organized within
project A3-NET, with the aim or aeronautics promotion and networking of sport airports in the region.
91
They simply satisfy their need for adrenaline, and it is a need
that all people have – the only difference lies in the way you
satisfy that need”, explains Soni, and adds that paragliding is
a perfectly safe way, unlike, for example, fast driving, which is
the most common whim.
One of our best paraglider pilots, Dragan Martinovic, points
out that it is a mistake that paragliding is an extreme sport.
“This is an adventure sport, and you make it extreme or safe,
because in paragliding everything depends on the human fac­
tor, and it goes from adventure to extreme only if you are not
aware of your possibilities and you try to do something too
attractive”, says Martinovic, who is a member of Serbian Na­
tional Team since 2010, the team that achieves more and more
significant results. In only two years, Serbia has improved the
position on the world ranking list for 25 places, and at the mo­
ment, we are on the position number 20, among 80 countries.
According to the General Secretary of the Aeronautical Union
of Serbia, Zeljko Ovuka, it has provided a great reputation to
our country in the Federation Aeronautique Internationale
(FAI), and a possibility to organize the most important com­
petitions.
“Being a very small country, with only 300 pilots, of which only
150 actively practice flying, we succeeded in achieving the 20th
position in the world and competing equally with countries
like Slovenia, Switzerland and France, which, for comparison
purposes, has 40.000 pilots. All of that made the Federation
Aeronautique Internationale recognize the great potential
and assign us the organization of the biggest competitions,
that will certainly provide us the further progress”, says Ovu­
ka, who is also our best placed paraglider pilot on the world
ranking list. He says that we have already proved ourselves as
good hosts, so that the FAI General Conference held in Bel­
More than flying, sport for everybody
Although the best results require great skills, but courage
too, almost everybody could practice paragliding. As pilots like to say, all you need is a paraglider and a little
bit of adventure spirit. Yumi Hashimoto may be the best
example for that. Being 63, and less than 160 cm tall, the
Japanese from Nagasaki participates in competitions all
over the world. During the Pre World Cup in Knjazevac
she visited our country for the first time, and the way she
handles the paraglider amazes everybody. She carries
the equipment of 25 kg with no difficulties, she spreads
the wing easily, prepares the protection equipment
calmly, and while she takes off elegantly on her yellowred paraglider, one of the youngest aeronautical sports
seems the simplest thing in the world. However, if you
want to make your dream about flying come true, you
need theoretical and practical training, during which you
gradually take off from lower places. As your flying technique improves, heights are increasing, and the natural
fear of heights begins to weaken. If all of that still seems
too complicated and long, it is enough for you to find
an experienced pilot, wait for the favorable weather and
feel the beauty of free flying in pair.
92
grade last year was declared the best organized conference in
the 105 year long history. “We are also the first sport union in
Serbia that has received financial support from the IPA Project
of the European Union, and it there are great chances that we
will get another bigger project that would provide us means
for arranging the airport Lisicji Jarak in Belgrade, that would
speed up the development of the entire aeronautical sport in
our country”, concludes Ovuka.
Pre World Cup in Knjazevac, which was organized by the
Aeronautical Union of Serbia and the Free Flight Club “Ares”,
was also supported by the Tourist Organization of Knjazevac,
and it’s director says that that kind of competitions are also a
great chance for the development of the adrenaline tourism.
“It is not enough anymore to offer only skiing to your guests
and walking through the nature, no matter all the landscapes
are intact. It is necessary to provide additional content, that
would be available during the whole summer, and sports like
paragliding are an ideal opportunity for that. It is very rare
that somebody from Australia, India, South Africa or Japan
comes to a small town as Knjazevac for some other occasion,
and that is why our municipality turns to adrenaline tourism
which is in expansion all over the world”, says Sasa Ignjatovic.
And the landscapes in this region fulfill all the conditions for
that. Tupiznica and Old Mountain with very favorable air cur­
rents and beautiful nature, have already become an unavoid­
able destination for the paraglider pilots in our country, and
the aim is to convert them into the regional center by improv­
ing the infrastructure. Two starts have already been arranged
in Tupiznica, the reception center has also been constructed
in the village Debelica, 5 km away from the start, new works
are in preparation, so there is no doubt thath the best para­
glider pilots will fly again in the sky above this region. Great
investments at Old Mountain only confirm that the Southeast­
ern Serbia can find it’s chance in tourism, and the just finished
Pre World Cup in Knjazevac gives hope to the paragliding lov­
ers that this region could, until 2014, get World Cup organiza­
tion. Until then, the best paraglider pilots of the world will
perform a few more times in Serbia, first, at the World Cup at
Kopaonik next year, and after that, at two Europe Champion­
ships in the disciplines cross country and landing precision in
2014, confirming that our country is becoming a well-known
world destination for paragliding.
Marko Nedeljkovic
(originaly published in magazine "Status")
Скуп ваздухопловне
елите у Београду
Aeronautical elite
gathers in Belgrade
Од 11. до 16. oктобра 2011. године Београд је био домаћин
105. Генералне конференције Међународне ваздухопловне
федерације (ФАИ). Ваздухопловни савез Србије, орга­
низатор догађаја, угостио је преко 180 делегата из око 50
земаља. Цео догађај уприличен је у оквиру пројекта А3-НЕТ
(А3-NET) који се финансира из предприступног пројекта
Европске уније, а чији је циљ јачање малих спортских
аеро­
дрома у региону, њихово увезивање и промоција
ваздухопловства.
Церемонија свечаног отварања уприличена је 13. окто­
бра у Хотелу Континентал, уз присуство пре­дседника ФАИ
Џона Грубстрома, генералног секретара ФАИ Жан-Марк
Бадана, Извршног одбора ФАИ, председника комисија свих
ваздухопловних спортова ФАИ, представника Спортског
савеза Србије и домаћина Ваздухопловног савеза Србије.
Део свечаног отварања била је и додела ФАИ признања
истакнутим личностима ваздухопловства. Председник ФАИ
Џон Грубстром је доделио више од 20 диплома и медаља,
добитницима из земаља чланица. Међу њима су били и
представници Србије. Никола Цвјетичанин из Аероклуба
„Фрањо Клуз“ добитник је дипломе Пол Тисандиер за
допринос авијацији својом посвећеношћу и радом.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије,
добитник је почасне групне дипломе, која се додељује
институцијама које су значајно допринеле напретку
ваздухопловства. У име ДЦВ-а Републике Србије, награду је
примио Горан Јовичић, заменик генералног директора. Све
у свему, од стране ФАИ награђено је укупно 85 појединаца
и институција. У оквиру програма конференције, одржано
је више раз­личитих састанака Извршног одбора и Радних
група, након којих су уследиле пленарне седнице делегата,
на којима су се доносиле одлуке од важности за даљи рад
и усмеравање основних праваца деловања ваздухопловства
на светском нивоу. За време кон­ференцијских заседања,
супруге и пратња делегата имали су организоване излете
на територији Београда и околине, што је била изванредна
прилика за промоцију наше земље са туристичког аспекта.
Учесници конференције, са веома позитивним импресијама
на време проведено у Београду, на свечаној церемонији
затварања 15. октобра, изразили су изузетну захвалност
организацији Ваздухопловног савеза Србије, генралном
секретару Жељку Овуки и председнику Лабуду Булатовићу.
Закључак председника ФАИ Џона Грубстрома, да је ово
једна од најбоље организованих конференција у новијој
историји ФАИ, је само подстицај да се унапреди и поспеши
промоција ваздухопловства како у националним оквирима,
тако и на међународном нивоу. Генерална конференција
ФАИ у Београду, као својеврсни крунски догађај у години
обележавања 100 година српске авијације, само је потврдила
традицију и кредибилитет који поседује Ваздухопловни
савез Србије у Међународној ваздухопловној федерацији.
У исто време одржан је и први састанак партнера у
Београду, на којем су се окупили представници Словеније,
Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије, а који
заједно сарађују на пројекту А3-НЕТ.
Union of Serbia (AUS) welcomed over 180 delegates from
about 50 countries. The entire event was arranged within the
A3-NET project, which is financed from the EU pre-accession
funds and aims to strengthen the small sports airfields in the
region, to interconnect them and to promote aeronautics.
The opening ceremony was held on October 13th in Conti­
nental Hotel Belgrade, in the presence of FAI president John
Grubbstrom, FAI secretary general Jean-Marc Badan, FAI Exec­
utive Board, the presidents of FAI committees for all aeronau­
tical sports, representatives of the Serbian Sports Association
and representatives of the host – AUS.
Part of the opening ceremony was the conferring of FAI awards
for distinguished individuals in aeronautics. FAI president John
Grubbstrom awarded more than 20 diplomas and medals to
recipients from member countries, Serbia included. Nikola
Cvjeticanin, from aeronautical club “Franjo Kluz”, received the
Paul Tissandier Diploma, for contribution to aviation through
dedication and work. The Civil Aviation Directorate of the Re­
public of Serbia (CAD) is the recipient of the Honorary Group
Diploma, which is awarded to institutions that have made a
significant contribution to the improvement of aeronautics.
Deputy Director Goran Jovicic received the award on behalf
of CAD Serbia. All in all, the total of 85 individuals and institu­
tions were awarded by FAI.
The programme of the conference started with a string of meet­
ings between the Executive Board and Work Groups, which
was followed by plenary sessions of the delegates. Here, the
delegates made decisions of vital importance for further work
and for determining the basic course of action in international
aeronautics. During the conference sessions, the delegates’
spouses and escort had the opportunity to go on fieldtrips or­
ganized in and around Belgrade, which was an excellent chance
to promote our country, from a tourist point of view.
At the closing ceremony, held on October 15th, with the most
positive impressions of the time spent in Belgrade, the partici­
pants of the conference expressed exceptional gratitude to the
organization of AUS, its president Labud Bulatovic and its sec­
retary general Zeljko Ovuka. FAI president John Grubbstrom’s
conclusion, that this was one of best organized conferences in
FAI’s newer history, is nothing but an encouragement to im­
prove and increase the promotion of aeronautics, both on
national and international level. FAI General Conference in
Belgrade was, in a way, the crown event of the year when we
celebrated 100 years of Serbian aviation. It also affirmed the
tradition and the credibility that AUS is renowned for in the
International Air Sports Federation.
At the same time, the first meeting of partners cooperating on
the A3-NET project took place in Belgrade, bringing together
representatives of Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina,
Montenegro and Serbia.
93
Аеродром Раб
Изградња аеродрома на острву Раб базира се на
Стра­
тегији развоја ваздушног саобраћаја Републике
Хрватске. Према Просторном плану острва Раб, сачи­
њеном од стране Урбанистичког института Хрватске,
локација буду­ћег аеродрома ће бити у југоисточном
делу острва близу трајектне луке.
Према прелиминарним студијама, аеродром је
дизајниран као будући међународни аеродром са
пистом дугом 1 700 м, а широком 45 м. Биће опремљена
са 150 седишта за слетање летелица. Процењује се да
ће укупан превоз путника на годишњем нивоу износити
50.000 (циљано европско тржиште) и до 75.000 путника
са тржишта Далеког истока и Русије. Аеродром ће
омогућавати слетање летелица које превозе робу у
привредне и трговинске сврхе, као и следеће услуге:
одржавање летелица и њихово паркирање у хангарима,
обука за пилоте и особље, спортске активности у ваздуху,
ваздухопловни такси, летове ради потраге и спасавања,
ватрогасну бригаду, панорамске летове итд.
Аеродром ће имати 500 паркинг места, ватрогасну и
службу прве помоћи, царинску службу, рент-а-кар, такси,
ресторан и кетеринг, службу за информације, гардеробу,
чекаонице и остале службе у складу са међународним
законима о аеродромима.
Активности на пројекту подразумевају припрему це­
локупне документације: објашњења и студије о издавању
архитектонске и дозволе зе изградњу аеро­дрома према
ИЦАО и ИАТА стандардима.
Острво Раб представља једну од најпопуларнијих
туристичких дестинација на обали Јадрана. Налази се у
северозападном делу Јадрана и припада кварнерском
архипелагу. Острво има око 10 000 становника и заузима
површину од 90,8 км2.
Седиште острва је град Раб, историјски споменик
културе са богатим архитектонским наслеђем које
датира од античког до средњег доба.
Читав рабски архипелаг заузима површину од 115,62
км2. Острво карактерише веома пријатна медитеранска
клима са благим зимама и пријатним, топлим летима.
Са 93 сунчана дана у просеку, припада најосунчанијем
делу Европе. Раб има највише зелене површине међу
јадранским острвима с обзиром на то да је 40% његове
површине прекривено шумом. Природна и културна
баштина, прелепа обала са невероватним плажама које
се сједињују у природне луке и безбројне заливе, луке и
марине, као и кристално чиста вода представљају највеће
богатство рабске области, а локално становништво
највише пажње посвећује заштити животне средине.
Природно и историјско наслеђе заједно са културним
и богатим и креативним спортским животом на више
места нуди разне начине опуштања. Све ове погодности
учиниле су да Раб постане јака туристичка дестинација
са више од 120 година дугом традицијом у оквиру
индустрије туризма и да данас припада најбољим
европским дестинацијама. Поред туризма, главне
привредне делатности мештана су пољопривреда,
трговина и саобраћај.
94
Airport Rab
Building of airport on Rab is based on the Strategy of Air
Traffic Development of Republic of Croatia. According to
the Spatial Plan of Rab, made by Croatian Urban Institute
the macro location of future airport is determined to be on
the southeast part of the island near the ferry port.
According to the preliminary studies, the airport is designed
to be international airport, with runway in lenght of 1.700 m
and 45 m width. It will be equipped for landing of air crafts
up to 150 seats. The total annual transfer of passengers is
estimated in the range of 50.000 passengers (targeted to
European market) and up to 75.000 passengers with the
market of Far East and Russia. The airport will allow possibil­
ity of landing of goods-transport air crafts for economic and
commercial purposes, as well as the other services: aircrafts
maintenance and parking in hangars, training of pilots and
personnel, air-sport activities, air-taxi, search&rescue flights,
fire-fighting service, panoramic flights etc. The airport will
be equipped with 500 parking places, first-aid and fire
brigade service, customs service, rent-a-car, taxi, restaurant
and catering, information, wardrobe, waiting rooms and
other services according to the international airport laws.
The project activities include preparation of all documenta­
tion: elaborates and studies for issuing of architectural and
building permits for airport according to the ICAO and
IATA standards.
Island Rab is one of the most popular tourist destination on
the Adriatic coast. It is located in the northwestern part of
the Adriatic in Kvarner archipelago. The island is inhabited
by around 10.000 inhabitants and occupies an area of 90,8
square kilometers.
The seat of the island is town Rab, a historical monument
of culture, with rich building heritage from the antique to
middle age.
The whole Rab archipelago occupies a territory of 115,62
square kilometers. Rab has a very pleasant Mediterranean
climate, with mild winters and pleasant, warm summers.
With an average of 93 clear sunny days, it belongs to the
sunniest parts of Europe. Rab is one of the greenest Adri­
atic islands, as 40% of its surface is covered by woods. Natu­
ral and cultural preserves, beautiful coastline with amazing
beaches abounding in natural harbours and countless bays,
ports and marinas, crystal clear water are the highest value
of Rab’s area and local community gives a particular atten­
tion to environmental protection.
Natural and historical heritage along with cultural and sport
life which is rich and creative in many different venues offers
various ways of relaxing. All this advantages positioned Rab
as a strong tourism destination which has more than 120
years long tradition in tourism industry and nowadays be­
longs to the top Europe’s destinations. Beside tourism, the
main economic activities are agriculture, trade and traffic.
изнад долине, дајући млеко за сир са Бовеца и Таломина.
Рибе из реке Соче воде рибаре до реке, а задовољне
посматраче до околних ресторана. Локална „чомпа“ није ни
налик кромпиру који сте до сад пробали. „Бовец крафи“ и
„Кобарид штрукљи“ испуниће ваше искуство у долини Соче
незаборавним успоменама
Bovec - the valley of inspiration
Бовец – долина инспирације
Ако тражите нешто за себе, за своје тело и душу, наћи
ћете то на или у околини Бовеца. Ту ћете наићи на оно
што потајно желите: сачувану и дивљу природу, планине,
смарагдно чисте реке са својим притокама, умерену и
јединствену комбинацију алпске и медитеранске климе,
вековима очувану традицију, праве људе, њихово изврсно
гостопримство и разне услуге.
Спортски аеродром у Бовецу сматра се једним од најлепших
аеродрома на Алпима. Током лета привлачи пилоте који су
близу али и оне издалека. Полетање и узлетање је могуће
у скоро свим временским условима док је писта окренута
у правцу два најфреквентнија ветра у области Бовец, и
веома је добро одржавана. Када авиони напусте шлепавион након полетања, човек почне да верује онима који
су рекли да су богови сунца и ветра пронашли свој дом
на Јулијанским Алпима. Неко може предводити авионе
до групе параглејдера или планинских птица грабљивица,
преко стрмоглавих зидина, зелених шума и планинских
врхова, док далеко испод лежи незаобилазна и посебна,
смарагдно зелена река Соча.
Они који следе рекордне висине никада не напуштају Бовец
незадовољни, док су обично лети и током ране јесени овде
одлични услови за вожњу.
Бовец је регија са хиљаду могућности за обилажење
пешачењем кроз очувану природу Јулијанских Алпа. Многе
стазе у близини Бовеца, Српеница, Лог под Мангртом,
Соча и Трента су заштићене и одржаване, пружајући
неограничено уживање и шансу да се види оближњи поток
или водопад или једноставно ужива у спокоју алпских шума.
Ко год да је измислио параглајдинг морао је прво да
испроба долину Соче. Бројне могућности за једриличарство
пружају падине и планине, а топлотни и ваздушни услови у
регији Бовеца су вероватно јединствени и тешко да се могу
наћи на другом месту, поготово на тако малој територији.
Планине Канин, Плања и Мангрт Седл су лако доступне
и нуде сјајна места за полетање; ти летови могу трајати
сатима и покривати велику раздаљину изнад Јулијанских
Алпа. Ту су и златни орлови, мишари и чавке изнад врхова
Јулијанских Алпа (са погледом на Јадран док се заиста може
уживати у радости древног Икара).
Живот је различит у долини, која спаја највише планине
Словеније са Јадранским морем. Овде се људи ослањају
на своју сопствену снагу, сопствену генијалност. Ту лежи
и тајна ове долине. Овце и краве пасу на пашњацима
If you are seeking something for yourselves, your soul and
body, you will find it in and around Bovec. There is plenty
of all that you secretly wish: well-preserved and wild nature,
mountains, the emerald river with its tributaries, the gentle and
unique combination of Alpine and Mediterranean climates,
centuries of preserved tradition, genuine people, their excel­
lent hospitality and diverse services.
The sport airfield in Bovec is considered one of the most beau­
tiful airfields in the Alps. During the summer it attracts sailplane
pilots from near and far. Take off and soaring is possible in
nearly all weather conditions, since the runway is oriented in
the direction of the two most frequent winds in the Bovec area
and is very well maintained.
When the sailplane leaves the tow-plane after take-off, one
starts to believe those who say that the sun and wind gods
have found their home in the Julian Alps. One may guide the
sailplane to the company of paragliders and mountain birds
of prey, along precipitous walls and above green forests and
mountain peaks, while far below lies the ever-present and dis­
tinct landmark of the emerald-green Soca River.
Those pursuing record heights never leave Bovec dissatisfied,
since particularly in spring and early autumn there are excel­
lent conditions for riding the thermals.
The Bovec area is a land of a thousand possibilities for journeys
on foot into the preserved nature of the Julian Alps. Many trails
in the vicinity of Bovec, Srpenica, Log pod Mangrtom, Soca
and Trenta are marked and maintained, offering unlimited
pleasures and the chance to view a nearby stream or waterfall
or simply enjoy the serenity of the Alpine forest.
Whoever invented paragliding must have experienced the
Soca Valley first. The numerous possibilities for unequalled
gliding offered by the slopes and mountains, as well as the
great thermal and wind conditions in the Bovec area, are prob­
ably unique and can hardly be found elsewhere, especially
within such a small territory. Mt. Kanin, Planja and the Mangrt
Saddle are all easily accessible and offer great take-off points
for flying that can last for hours and cover great distances
above the Julian Alps. Accompanied by golden eagles, buz­
zards and jackdaws above the peaks of the Julian Alps (with a
view to the Adriatic a while, one can really experience the joys
of the ancient Icarus.
Life is different in the valley that connects Slovenia’s highest
mountains with the Adriatic Sea. Here people rely on their
own strength, their own ingenuity. And the valley’s true flavour
lies in its cuisine! Sheep and cows grazing on pastures above
the valley give milk for genuine Bovec and Tolmin cheeses. Na­
tive Soca River fish, the Soca trout draws fishermen to the river
and pleasure-seekers to local restaurants. The local compe is
unlike any potatoes you have ever had. Bovec krafi and Ko­
barid struklji make sure your experiences in the Soca Valley
leave sweet memories.
95
Ливно
Livno
Географски положај и природне лепоте којима обилује
Херцегбосанска жупанија сврставају је у најперспективнија
подручја за развој туризма у Босни и Херцеговини.
Херцегбосанска жупанија, у којој су општине Ливно,
Томиславград, Купреш, Дрвар, Гламоч и Босанско Граховоналази се у западном делу Федерације Босне и Херцеговине
(ФБиХ), где се граничи с Републиком Хрватском.
Највећи град и седиште владе Херцегбосанске жупаније
је Ливно. На државној граници с Хрватском, дугој 120 км,
договором су утврђена четири гранична прелаза, те због
тога има изузетан значај у повезивању хрватских крајева.
Међу херцегбосанским високим планинама истичу се
Динара (1913 м), Вран (2074 м), Голија (1890 м), Шатор
(1873 м) и Цинцар (2006 м). С највиших врхова планина
пуцају видици по Босни, Далмацији и по Херцеговини. У
планинским пределима зиме су дуге, а лета топла. Снег
се у неким пределима задржава и до почетка лета што
омогућава велику експанзију зимског туризма. На релативно
малом простору формирала су се велика поља од којих су
нека и зими потопљена, а нека исушена и делом плодна.
Најпознатија су Ливањско, Дувањско, Гламочко и Купрешко
поље.
Ливно је смештено у близини аутопута који повезује суседну
далматинску обалу са унутрашњости БиХ, а удаљено је свега
стотинак километара од Сплита, хрватског туристичког
центра. Језера ове жупаније одликују се посебном лепотом.
Највеће природно је Шаторско језеро на надморској висини
од 1488 м. Од вештачких језера највеће је Бушко језеро, које
је једна од највећих акумулација у Европи. Надаље се нижу
‘’бисери’’ Кукавичко, Мандек језеро, Блидињско, Прекајско,
Жупица, Бусија, Храст и др. Природне лепоте и културноисторијски споменици којима ова жупанија обилује,
изврстан су предуслов за развој туризма. Овај предео је
‘’Богом дан’’ за параглајдинг, змајарење, екстремне спортове,
аеро-моделарство, плани­нарење, бициклизам.
Ливањско поље с околним врховима и падинама је ‘’тер­
мички котао’’, тј. прави је извор термичких стубова. Широки
појас топлог ваздуха уздиже се до 5-6 км висине, а томе
треба додати велики број ведрих дана и ретке магле.
У свету познавалаца спортског летења ово подручје је
проглашено најповољнијим у Европи. Летење спортским
авионима, једриличарство и аеромоделарство - активности
су Аероклуба Ливно, са спортским аеродромом и хангаром
на Брдима – Грборези (8 км од Ливна према Вагњу).
На Бушком језеру се већ традиционално одржавају регате,
а на пространству језера од 57,7 км2 пружају се изнимне
могућности за љубитеље спорта и рекреације на води;
једрење у малим једрилицама и једрење на дасци уз обиље
повољног ветра, веслање, кајак и кану, скијање на води уз
купање и пливање, те камповање у шуми уз саму обалу језера.
Традиционални „Дани дрењине“ у Дрвару одржавају се
последњих десетак година, почетком октобра, на коме се
окупља велики број обожавалаца добре капљице и домаћих
специјалитета. Сваке године у јулу, на Купрешком пољу се
одржавају бројна такмичења у традиционалним сеоским
спортовима обједињеним у манифестацију „Дани косидбе“.
The canton of Bosnia and Herzegovina represents one of the
most perspective areas conducive to tourism development due
to its geographical position and natural beauty. The canton is lo­
cated in the western part of the Federation of Bosnia and Herze­
govina near Croatian border and it includes municipalities Livno,
Tomislavgrad, Kupres, Drvar, Glamoc and Bosansko Grahovo.
Livno is the biggest city and the main office of the central gov­
ernment of Bosnia and Herzegovina canton. There are four
border passages at the state border with Croatia, 120 km long
which gives the canton great significance in connecting Croa­
tian areas. The most prominent among Bosnia and Herzegovina
high mountains are Dinara (1013), Vran (2074), Golija (1890),
Sator (1873) and Cincar (2006). From the tips of the highest
mountains there are beautiful views of Bosnia, Dalmatia and
Herzegovina. The snow can remain in some parts even till the
beginning of summer which enables great expansion of winter
tourism in this canton. At relatively small territory great fields
have been formed among which some are sunken during winter
while some are drained and partially fertile. The most famous
fields are Livanjsko, Duvanjsko, Glamocko and Kupresko.
Livno is located near the highway that connects neighboring
Dalmatian coast with the internal part of BH and it is remote
from Split, the Croatian tourist center not more than around a
hundred kilometers. The Bosnia and Herzegovina canton lakes
are characterized with uniqueness and beauty. The greatest
natural lake is Satorsko lake at 1488m of height above the sealevel. Busko lake is the greatest artificial one and represents the
biggest accumulation in Europe. Further on, there are “pearls”
: Kukavicko, Mandek lake, Blidinjsko, Prekajsko, Zupica, Busija,
Hrast, etc. Natural beauty along with a plethora of cultural and
historical monuments represent a perfect precondition for
tourism development which can improve the lordly depiction
of this canton to great extent.
If you start your journey from Kupres with or without skis
through an area perfect for paragliding, hang-gliding, extreme
sports, aeromodelling, mountain-climbing, cycling.Livanjsko
Field together with the surrounding hills and slopes represents
thermal kettle that is, it is a real source of thermal columns. The
wide band of warm air rises up to 5-6 km followed by a great
number of bright days and rare fog. Among experts in sport
flights this area has been made known as the most favourable in
Europe. Flying in sport airplanes, gliding, aeromodelling are all
activities of AC Livno with the sport airport and hangar at the
Hills – Grborezi (8 km from Livno to Vaganj). At Busko lake re­
gattas are traditionally organized while 57,7 square kilometers
lake surface offers a plethora of possibilities for sport and wa­
ter recreation lovers: sailing in small gliders, surfing under per­
fect weather conditions, rowing, kayak and canoe, water-skiing,
swimming during summer months, camping in the forest near
the very coast of the lake.
The traditional “Cherries Days” in Drvar have been organized for
the last 10 years at the beginning of October which gathers a
great number of enjoyers in cherry rakija and food specialities.
Every year in July at Kupresko Field many competitions in tradi­
tional village sports are held under the name “Days of Haymak­
ing” manifestation.
96
Никшићки аеродром
Капино Поље
Спортски аеродром Капино Поље се налази на око три
километра од центра Никшића. Изграђен је пре 80 година
и деценијама је био центар за обуку пилота и школа
за падобранство. Својевремено је био једини у СФРЈ
који је поседовао сертификат за школовање пилота из
иностранства.
Избор Црне Горе, односно општине Никшић за домаћина
31. Светског падобранског првенства у класичним дис­
циплинама и 5. Јуниорског првенства у падобранству, ко­
ји су одржани 2010. године, захтевао је реконструкцију
аеродрома. Тада је травната писта замењена асфалтном
дужине 1.450 м и ширине 30 м, а изграђени су спојница од
писте до хангара у дужини од 350 м и ширине 15 м, стајанка
дужине 60 м и ширине 22 м, а реконструисан је и прилазни
пут и постављена ограда. Потпуно је реко­нструисан хангар
површине 1.926,95 м2, у оквиру којег се налазе канцеларијске
просторије, учионица и три собе за преноћиште, а изграђен
је и један мањи угоститељски објекат.
У оквиру пројекта А3-НЕТ (A3-NET) и КАН (CAN) који се
финансирају из ЦБЦ Програма ИПА Адриатик (CBC Pro­
grama IPA Adriatic), изградиће се још две рулне стазе и
две платформе (радови су при крају), као и ПСС земљанотравната путна конструкција и две административне
спојнице.
Аероклуб „Никшић“ који је основан 1928. године, поред
ваздухопловних активности, школовања пилота авиона,
једрилица, падобранаца и авио-моделара, успешно
организује ваздухопловне манифестације, аеромитинге и
такмичења. До сада су организовали десетине такмичења,
државних првенстава у моторном летењу, једриличарству,
падобранству…
Аеродром Капино Поље представља идеалну дестинацију
за лаку авијацију. На стази се могу обављати слетања и
полетања свих ваздухоплова генералне авијације. У дог­
ледно време аеродром ће се користити за обављање такси
превоза, летова пословне авијације, а дугорочно гледано
имаће могућност обављања јавног превоза у регионалном
саобраћају ваздухопловима капацитета до 50 седишта.
Преовлађујући смерови и брзине ветрова показују да
је локација идеална за широки спектар рекреативног и
наставног летења. Локација је савршена за падобранство,
ултра-лако летење авионима, балонарство и друге повезане
активности.
На аеродрому Капино Поље, љубитељи авио спортова могу
изнајмити авион, скакати падобраном, летети ултра лаким
авионом или пак уживати у панорамском летењу.
Никшић поседује изузетне природне потенцијале (три
језера, парк Требјеша са стазом за вожњу бицикла,
Ски центар Вучје), као и културно-историјско наслеђе
(археолошко налазиште Црвена стена, Дворац Краља
Николе I, Царев мост, Бедем, близина манастира Острог).
Познат је по организацији бројних манифестација међу­
народног значаја (Фестивал глумаца, Фестивал камерне
музике, „Lake fest“, „Guitar fest“, Септембарски дани културе).
Све ово, уз чињеницу да се за један сат вожње аутомобилом
може стићи са једне стране до мора, а са друге до
националног парка Дурмитор, Никшић чини занимљивом и
привлачном туристичком дестинацијом.
Sport airport Kapino polje
Sport airport Kapino polje is situated 3 km from the center of
Niksic. It was built 80 years ago, and it has been the center of
training pilots and parachuting schools for decades. Once upon
a time it was the only one in Socialist Federal Republic of Yugo­
slavia which had a certificate for schooling pilots from abroad.
The reconstruction of the airport was demanded by two events.
Montenegro, more precisely, the municipality of Niksic, was
chosen in 2010 to be the host of the 31st World Parachuting
Championship in classical disciplines and the 5th Junior Para­
chuting Championship. The grass runaway was replaced by tar­
mac, length 1450 m and width 30 m, tarmac and hanger were
coupled in length of 350 m and width of 15 m, approaching
road and fence were reconstructed too. The hanger of 1.926,95
m2 was completely reconstructed. Now there are three office
rooms, a classroom, three rooms for lodging for the night, and a
little restaurant was built too.
As a part of the project A3-NET and CAN, which are financed
by CBC Program IPA Adriatic, two paths and two platforms will
be built (works are almost done).
Aeroclub “Niksic” was founded in 1928. Besides aeronautical
activities, schooling plane pilots, gliders, pilots, parachutists and
aero modelers, the club organizes with success aeronautical
manifestations, aero rallies and airsport competitions. Till now,
the club has been organizing dozens of competitions, national
championships in gliding and parachuting…
Airport Kapino polje represents the ideal destination for easy
aviation. All the aircrafts of the general aviation can perform the
landings and take-offs on the path. In the foreseeable future,
the airport could be used for cab transport, business aviation
flights, and in long terms it will be possible to perform public
transport in regional traffic with aircrafts with 50 seats.
The direction and the speed of wind are showing that the loca­
tion is ideal for wide spectrum of recreational and educational
flying. The location is perfect for parachuting, ultra light flying,
ballooning and other activities.
On the airport Kapino polje, lovers of aviation sports can rent
a plane, make parachoote jumps, fly ultra light plane, or enjoy
panoramic flying.
Niksic has exceptional natural potentials (three lakes, forest
park Trebjesa with a path for mountain bike, Ski center Vucje
etc.), cultural and historical heritage too (archeological Site
Crvena Stijena, castle of King Nikola I, the Bridge of the King,
Bedem, close to the monastery Ostrog etc.). It is well known for
organizing multiple manifestations of international importance
(Festival of Acting, Festival of Chamber music, Lake fest, Guitar
fest, September days of culture). The fact that with one hour
long car driving you can get to the sea cost and the national
park Durmitor makes Niksic a very interesting and attractive
touristic destination.
97
Понос српске авијације
Живот у лету
Миладин Стевановић Цакан - један од најбољих
српских пилота приредио је несвакидашњи доживљај
онима који су 2012. године посетили аеромитинг у
Батајници. Његова биографија достојна је књиге, а
„Спортско ваздухопловство“ доноси краћи предглед
каријере која без престанка траје више од пола века.
Миладин Стевановић Цакан лети од 1961. године,
када је први пут полетео са наставником п.поручником
Марјаном Тајхмајстером. „Мој наставник био је
диван човек, велики педагог и узор у формирању
моје летачке каријере. Био је најбољи у својој класи
(„Титов питомац”- на дар од Тита добио је златни сат)”,
присећа се Стевановић свог првог лета. „Био је леп
сунчан, зимски дан на војном аеродрому “Голубовци”
у некадашњем Титограду. И данас се сећам сваког
детаља, те ноћи скоро да нисам имао сна. И на другим
питомцима се примећивало узбуђење па ми је некако
било лакше. Ујутру излазимо на извршни старт, а у
мојим мислима провејавају дечачки снови и питам се
да ли је ово почетак остварења свих мојих маштања да
ћу једног дана постати пилот. Ако постоји нешто што
човек доживи а не може до краја да опише речима
та осећања, онда је то лепота летења. Први лет са
наставником и први самостални лет никада ни један
пилот који има јак мотив и амбицију за летење, не
може да заборави”.
98
Исте године када је направио први самостални лет,
Стевановић је остварио и прво летење у борбеној
формацији, прво групно летење, први полигон, прве
бачене бомбе, прве испаљене ракете, прве испаљене
метке из авионских митраљеза, први официрски чин и
звање борбеног пилота. У то доба једина институција
за стицање професионалног звања пилот у цивилу,
била је Виша зракопловна у Загребу, где Цакан даје
све испите, а у то време стиже и звање наставника.
“Најомиљенија ми је била обука пилота у акробатском
летењу а нарочито када међу њима пронађем изузетно
талентоване кандидате. Сан је сваког пилота да буде
пилот акробата и да осети драж највишег степена
пилотаже”, каже Стевановић који је у каријери обучио
21 пилота за акро летење.
Поред професионалне летачке каријере, Стевановић
се активно бавио, спортским ваздухопловством и са
домаћих првенстава има 16 медаља. Учествовао је на
скоро свим рели такмичењима у земљи и на многима
у иностранству. “На рели такмичењима, осим учешћа,
нисам имао неке запажене резултате - само једно
треће место на српском релију 1978. године, јер та
врста такмичења није била мој изазов. Мој спортски
живот био је усмерен према акробатском летењу
јер акробатско летење представља највиши степен
пилотаже у летењу, где сам на спортском плану
Понос српске авијације
постигао и најзначајније резултате”. Стевановић је
три пута узастопно био првак Србије у акро летењу,
вице шампион у великој Југославији, а 12 година
био је стални члан државне репрезентације за
акробатско летење у бившој Југославији. “Када сам
требао да будем четврти пут првак Србије, у веома
фер такмичењу, спортском вољом победио ме је мој
ученик Гавриловић Зоран (Нишлија) освојивши већи
број бодова. За мене је то била велика сатисфакција и
необорив доказ да је моја школа била добра”. Након
11 година летења у хеликоптерској јединици МУП-а,
Стевановић је ванредно завршио факултет да би из
чина капетана I класе добио чинове вишег официра.
Данас, у седамдесетој години лети на акробатском
авиону ЗЛИН ”526Ф”. “Иако сам у позној младости
још увек се бавим акробатским летењем и бавићу се
све док ми то физичке и здравствене могућности
дозвољавају, и док својим летачким умећем изазивам
дивљење других, из личног задовољства и дражи које
пружа акробатско летење”. Стевановић је значајно
признање добио од Међународне ваздухопловне
федерације (ФАИ) у виду дипломе “Пол Тисандије”
за дугогодишње резултате и свеукупни допринос у
развоју спортског ваздухопловства. На аеромитингу
у Костолцу 2010. године, ваздухопловци Србије
доделили су му велики пехар за 50. године летења, а
признање за допринос развоју ваздухопловног спорта
добио је и од Ваздухопловног савеза Србије. Каже
да му је једно од најдражих признања плакета Града
Јагодине где је и одобрник у градском парламенту у
трећем мандату.
Стевановић је у својој каријери летео на 23 типа
авиона у ратном и цивилном ваздухопловству,
као и хеликоптерској авијацији, МУП-а Србије
на различитим задацима и пословима летачке
службе. Као једну од светлих тачака у својој
каријери истиче снимање филма «Ужичка
република” у трајању од осам месеци, у режији
Жике Митровића : ”Летели смо као фашистичка
авијација на борбеном авиону “522” који је сличан
“Фоке-Вулфу”. Било је лепих и опасних задатака, све
у свему - незаборавно и једно велико искуство”.
99
Pride of Serbian aviation
Life in flying
Stevanovic flied 23 types of plane within military and
civil aviation in his career, as well as in the helicopter
unit of the Ministry of Interior Affairs of Serbia on
different assignments and jobs in the flying service.
He highlights the shooting of the film “Republic of
Uzice” directed by Zika Mitrovic, that lasted for eight
months, as one of the successes in his career: “We
were flying as fascist aviation in the war plane ‘522’
that is similar to ‘Focke-Wulf’. There were nice and
dangerous assignments, altogether – an unforgettable and great experience”.
Miladin Stevanovic Cakan – one of the best Serbian pilots
prepared an extraordinary experience for those who came
to the air show in Batajnica in 2012. His curriculum is worth
being converted to a book, and the “Sport aviation” gives a
short review of the career that lasts continuously for more
than half a century.
Miladin Stevanovic Cakan flies since 1961 when he took off
for the first time with his teacher second lieutenant Marjan
Tahmajster. “My teacher was a great man, a great pedagogue
and a model for forming my flying career. He was the best
in his class (“Tito’s cadet” – he got a golden watch as a gift
from Tito)”, Stevanovic remembers his first flight. “It was a
nice, sunny, winter day at the military airport “Golubovci” in
the city once called Titograd. Even today I remember every
detail, that night I could barely sleep. The excitement could
be noticed with other cadets too, so it made it easier to
me. In the morning we go to the executive start, and in my
thoughts dreams of a boy come forward, and I ask myself if
all my fantasies to become a pilot someday are beginning
to come true. If there is anything that a man feels and is not
able to describe with words, then it is the beauty of flying.
The first flight with the teacher and the first individual flight
cannot be forgotten by any pilot that has a strong motive
and ambition for flying.”
The same year he made his first individual flight, Stevanovic
flied for the first time in a combat formation, he had his
first group flight, the first polygon, the first thrown bombs,
the first missiles fired, the first bullets fired from the plane
machine gun, the first commission and a fighter pilot title.
In that time, the only institution where one could become
a civil pilot vas the Higher aeronautical school in Zagreb,
where Cakan passed all the exams, and becomes a teacher.
“Training pilots for acrobatic flights was my favorite, espe­
cially when I find amongst them extraordinarily talented
candidates. It is every pilot’s dream to be a pilot acrobat
and to feel the charm of the highest level of piloting”, says
Stevanovic who trained 21 pilots for acrobatic flying in his
career.
100
Besides the professional flying career, Stevanovic was en­
gaged in sport aviation actively, and has 16 medals from
national competitions. He took part in almost every rally
competition in the country and in many of them abroad.
“On rally competitions, besides taking part, I had no signifi­
cant results – only once I was the third on the Serbian rally
in 1978, because that kind of competition was no challenge
for me. My sport life was directed towards acrobatic flying
because it represents the highest level of piloting, and it is
there that I achieved the best result as a sportsman.” Ste­
vanovic was the Champion of Serbia in acrobatic flying for
three times in a row, vice champion of the former Yugosla­
via, and was a permanent member of the national team for
acrobatic flying for 12 times in former Yugoslavia. “When I
was to become the National Champion for the fourth time,
in a fair competition, my student Zoran Gavrilovic (from Nis)
beat me thanks to his sport will and winning more points. It
was a great satisfaction for me and the proof that my teach­
ing was good.” After 11 years of flying in the helicopter unit
of the Ministry of Interior, Stevanovic graduated college
with part-time studies, and progressed from First Class Cap­
tain to Senior Officer.
Today, being seventy, he flies the acrobat plane ZLIN “526F”.
“Although I am in my late youth, I still do acrobatic flying and
I will practice it as long as my health and my physical condi­
tion let me, and as long as I am admired by others for my
skills, and I will do it for my personal pleasure and charm
that acrobatic flying provides.” Stevanovic got a significant
acknowledgement from the International Aeronautical Fed­
eration (FAI), a diploma “Paul Tissandier” for many years of
great results and contribution to the development of the
aeronautical sport. On the air show in Kostolac in 2010,
Serbian airmen gave him a big cup for 50 years of flying,
and he got an acknowledgement for the contribution to the
development of the aeronautical sport from the Aeronau­
tical Union of Serbia, too. He says that one of his favorite
acknowledgements is the plaque of the City of Jagodina
where he is a member of the city Parliament in his third
mandate.
Сећање на великана
Чедомир Јанић (1934 – 2013)
На самом почетку 2013.
године преминуо је Чедо­
мир Јанић, oснивач и дуго­
годишњи ди­ре­ктор Музеја
ваз­ду­хопловства.
Чеда је имао две велике
страсти: вазду­хопловство
и историју. Имао је неве­
роватну могућност да те
две стр­
а­
сти споји у про­
фесију, коју је изабрао
још као студент и којом се
предано ба­вио цео живот.
Мало је рећи успешно.
Човек који је и у прошлости
и у садашњости, умео да
препозна и да сачува од
заборава све оно што ће
као историјски податак,
експонат бити важно у будућности, заслужно је
обезбедио место у вечности. Док је света и века, док
је Београда и београдског аеродрома, на њему ће
бити Музеј ваздухопловства - Чедино највеће чедо.
Скроман, какав је већ био, једом је рекао: “Да ова
земља није имала тако снажно и свестрано разви­
јено ваздухопловство, као и дугу и значајну ваз­
духопловну традицију, данас не бисмо могли да се
похвалимо нашим Музејом ваздухопловства. Моја
улога је била да као ваздухопловац и историчар још
пре више од педесет година укажем, одговорнима
у нашем друштву, на потребу оснивања Музеја који
ће прикупити, сачувати и нашој и светској јавности
приказати ту традицију. Имао сам срећу да ми је
пружена прилика да уз помоћ бројних знаних и
незнаних личности и институција, остварим једну
своју младалачку замисао, што се ретко догађа у
нашој земљи“.
Није то било ни лако, ни једноставно. И није никаква
тајна: да није било Чедомира Јанића, ни Mузеја
ваздухопловства не би било. Не треба заборавити
да је Чеда био не само идејни творац и реализатор
комплетног пројекта, већ и утемељивач првих
музејских збирки већ и аутор сталне поставке – данас
једног од десетак највећих ваздухопловних музеја у
свету и једне од најзначајнијих музејских институција
у Србији.
О његовом раду као историчара и музеолога, у
јав­
ности се доста зна. Међутим, Чеда је увек
инсистирао да је он ваздухопловац, и то од де­
тињства. Одрастао је у ваздухопловној породици. У
ваздухопловство је ушао као моделар у Аероклубу,
1947. Више пута је био је првак Србије и Југославије
у различитим категоријама модела и члан државне
репрезентације 53., 56. и 61. године. Од 1949. кратко
је скакао падобраном да би се од 1954. озбиљније
почео бавити једриличарством, учествујући, такође,
на републичким и савезним такмичењима. Од 1961.
почео је да лети на моторном авиону а 1962. је
завршио Школу резервних официра пилота, после
чега је више година активно летео у Аероклубу и
тренажној ескадрили резервних пилота у Панчеву,
до 1982. У Ваздухопловној школи Београда и по
аероклубовима, био је председник Аероклуба
„Београд“, наставио је с летењем и после ‘82. У својим
летачким дозволама има уписаних тридесетак типова
авиона и једрилица.
Вансеријски визионар, са огромним знањем и
несвакисашњом енергијом, уз то темењит и упоран,
Чеда је војевао и добијао многе битке. Није мировао
ни после одласка у пензију. Последњих десетак
година посветио се научно-истраживачком и
публицистичком раду и давно започетим темама:
историји домаће ваздухопловне индустрије, авионима
домаће конструкције, животу и делу проналазача и
градитеља дирижабла Огњеславу Костовићу, али и
шестоаприлском рату и бомбардовању Београда...
Радио је све оно за шта до тада није имао довољно
времена. Много тога је и урадио. На жалост, прерана
смрт га је спречила да заврши најважнија од ових
истраживања.
Његовом смрћу остала је огромна празнина у српској
историографији, ваздухопловној породици и у
животима свих нас, који смо га познавали, сарађивали
са њим и поштовали га.
Јово Симишић
Чеда Јанић обновио је и излажење Годишњака
српског ваздухопловства 2007. године, чији је
последњи број изашао 1941. Ова својеврсна
збирка прилога, фотографија и изузетно
корисних информација о свим најважнијим
ваздухопловним институцијама и људима у
српском ваздухопловству представља не само
врхунско сведочанство нашег времена већ и
изузетно значајну референцију за све оне који у
будуноћности буду желели да се баве историјом
ваздухопловства.
101
In memoriam
Cedomir Janic
(1934 - 2013)
At the very beginning
of the 2013, Cedomir
Janic, the founder and
the longtime Director
of the Museum of Avia­
tion, passed away.
Ceda had two big pas­
sions: aviation and his­
tory. He had an amaz­
ing capability to merge
those passions into a
profession, which he
had chosen while being
a student, and to which
he dedicated his whole
life. It is not enough to
say it was a success. The
man who could recog­
nize and save from oblivion, in the past as well as in the
present, all the things that will be important in the future,
as a historical fact or an artifact, deserved and secured
his place in the eternity. Until the end of time, until Bel­
grade and Belgrade airport last, there will stand the Mu­
seum of Aviation – Ceda’s dearest child.
Modest, as he was, he once said: “If this country hadn’t
had such a strong and developed aviation, and a long
and significant aeronautical tradition, we wouldn’t be
able to boast with our Museum of Aviation. My role, as
an airman and a historian, was, more than fifty years ago,
to point to the authorities of our society how necessary
it was to found the Museum that would gather, preserve
and present that tradition to the world and to our citi­
zens. I was lucky to have an opportunity to accomplish,
with the help of many known and unknown individuals,
one of my ideas from the youth, and that doesn’t hap­
pen very often in our country.”
It was neither easy, nor simple. And it is not a secret: if
it hadn’t been for Cedomir Janic, the Museum of Avia­
tion wouldn’t exist. It shouldn’t be forgotten that Ceda
wasn’t only the creator and the implementer of the en­
tire project, but also the founder of the first museum
collections and the author of the permanent exhibition
– one of the ten biggest museums of aviation in the world
nowadays, and one of the most significant museum insti­
tutions in Serbia.
The public knows a lot about his work as a historian and a
museologist. However, Ceda always insisted on the fact
102
Ceda Janic resumed the publishing of the Yearbook
of Serbian Aeronautics in 2007, whose last publication was issued in 1941. This special collection of
appendices, photographs and extremely useful information on all essential aeronautical institutions
and people in Serbian aeronautics represents not
only a perfect testimony of our time but also an extremely important reference for all who would like
to be engaged in the history of aeronautics.
that he was an airman, since he was a child. He grew up
in a family of airmen. He joined the aviation as a modeler
in the Aero club in 1947. He was the champion of Serbia
and Yugoslavia many times in different model categories,
and a member of the National team in 1953, 1956 and
1961.
Since 1949. he was a parachutist for a short period of
time, and in 1954. he dedicates more seriously to glid­
ing, participating in republic and federation competi­
tions. Since 1961. he began to fly a motor plane, and in
1962. he finished the School for Reserve Officers – Pilots,
after which he flied for several years in the Aero club
and in a practice squadron for the reserve pilots in Pan­
cevo, until 1982. He continued flying after 1982. in the
Aeronautical School of Belgrade and in aero clubs, being
the President of the aero club “Belgrade”. In his flying li­
censes he has about thirty types of airplanes and gliders.
An extraordinary visionary, with a great knowledge and
an outstanding energy, thorough and persistent, Ceda
was fighting and winning many battles. He couldn’t rest
even after retiring. The last ten years he dedicated to
scientific-research and publicist work and to the topics
initiated long ago: the history of the domestic aeronauti­
cal industry, home constructed airplanes, life and work
of the inventor and builder of the airship, Ognjeslav Kos­
tovic, but also to the 6th of April and the bombing of Bel­
grade… He did all the things he didn’t have time for be­
fore. He did a great job. Unfortunately, the premature
death prevented him from finishing the most important
of these researches.
His death crested a huge emptiness in Serbian histori­
ography, aeronautical family and in the lives of all of us
who had the honor to know him, work with him and who
respected him.
Jovo Simisic
Спортски календар Ваздухопловног савеза Србије за 2013. годину
ЈЕДРИЛИЧАРСТВО
Назив и категорија
такмичења
Место
одржавања
Време одржавања Домаће/
Међународно
Организатор
1. Зрењанин куп
Зрењанин
27.04. - 06.05.2013.
2. Државно првенство
у ваздухопловном
једриличарству
3. Светско првенство
4. "LX Navigation Cup"
5. "Challenge Cup"
Зрењанин
05. - 15.07.2013.
АК "Зрењанин", Зрењанин
(www.aeroklubzrenjanin.org.rs)
АК "Зрењанин", Зрењанин
(www.aeroklubzrenjanin.org.rs)
Аргентина
Мађарска
Словачка
јануар 2013.
Место
одржавања
Време одржавања Домаће/
Међународно
Организатор
Јагодина
30.05. - 02.06.2013.
Домаће такмичење
БК "Дамбос" Београд
Сента
07. - 09.09.2013.
Домаће/Међународно
БК "Сента Зента" Сента
Пољска
6. - 14.09.2013.
Међународно
Аероклуб Włocławski Пољска
Домаће (+међународно)
такмичење
Домаће такмичење
Међународно такмичење НАК Аргентина (www.fai.org)
Међународно такмичење
Међународно такмичење
БАЛОНАРСТВО
Назив и категорија
такмичења
1. Државно првенство у
балонарству
2. Куп Републике Србије у
балонарству
3. Европско првенство
ПАРАГЛА ЈДИНГ - Дисциплина прелет
Назив и категорија
такмичења
1. Вршац Опен/1. коло лиге/ФАИ2
Место
Време
одржавања одржавања
Домаће/
Међународно
Вршац
Међународно такмичење КСЛ "Арес", Београд
(www.ares.org.rs)
Међународно такмичење ПгК "Соколица", Косовска
Митровица
(www.parasokolica.com)
Међународно такмичење КСЛ "Арес", Београд
(www.ares.org.rs)
Домаће +Међународно
ПгК "Грунф", Ниш
такмичење
(www.grunf.org)
Међународно такмичење НАЦ Бугарска и Клуб
"Шамбала" (www.fai.org)
Међународно такмичење КСЛ "Арес", Београд
(www.ares.org.rs)
Међународно такмичење ПгК "Голија", Рашка
(www.para-golija.org.rs)
Међународно такмичење ПгК "ЕОЛ", Краљево
(www.eol.org. rs)
Међународно такмичење ПгК "ЕОЛ", Краљево
(www.eol.org. rs)
05.-07.04.2013.
2. Соколица Опен/2. коло лиге/ФАИ2 Koсовска
Митровица
26.-28.04.2013.
3. Књажевац Опен/3. коло лиге/ФАИ2 Књажевац
11.-12.05.2013.
4. Државно првенство/4. коло лиге/
ФАИ2
5. Светско првенство/ФАИ1
Ниш
03.-07.07.2013.
Сопот,
Бугарска
Копаоник
13.-26.07.2013.
Копаоник
10.-17.08.2013.
Краљево
23.-25.08.2013.
Краљево
23.-25.08.2013.
6. Предевропско првенство/5. коло
лиге/ФАИ2
7. Предсветски куп/ФАИ2
8. Меморијални куп Александар
Лепир/Лига ФАИ2
8. Меморијални куп Александар
Лепир/Лига ФАИ2
02.-08.08.2013.
Организатор
ПАРАГЛА ЈДИНГ - Дисциплина прецизно слетање параглајдером
1. Прецизно и ски куп/1. коло лиге/
ФАИ2
2. Београд Опен/2. коло лиге/ФАИ2
3. Видовдански куп/3. коло лиге/ФАИ2
4. Меморијални куп Д.Дивац/4. коло
лиге/ФАИ2
5. Светско првенство/ФАИ1
Златибор
23.-24.03.2013.
Међународно такмичење ПгК "Цирус", Златибор
Л.Јарак,
Београд
Косовска
Митровица
30.-31.03.2013.
Међународно такмичење КВС "Кошава", Београд
(www.paraglajding.org)
Међународно такмичење ПгК "Соколица", Косовска
Митровица
(www.parasokolica.com)
Међународно такмичење ПгК "Бели Анђео",
Пријепоље
Међународно такмичење ПК "Extreme Sport Club"
Сарајево (www.fai.org)
Пријепоље
15.-16.06.2013.
03.-04.08.2013.
18.-25.08.2013.
Сарајево,
Босна и
Херцеговина
6. Меморијални куп "Драшко Буковица" Београд
31.08.01.09.2013.
7. Нишка Бања Опен/6. коло лиге/ФАИ2 Ниш
07.-08.09.2013.
8. Предевропско првенство/Државно
првенство/5. коло лиге/ФАИ2
Вршац
21.-22.09.2013.
Међународно такмичење АК "Аеро Еду", Београд
Међународно такмичење ПгК "Грунф", Ниш
(www.grunf.org)
Домаће+Међународно
СПК "Беркут", Вршац
такмичење
103
Calendar of competitions - Aeronautical Union of Serbia 2013.
GLIDING
Event name
and category
Place
Date
Domestic/
International
Event organizer
1. Zrenjanin Cup
Zrenjanin
2. National Championship in
aeromodelling
3. World Championship
4. "LX Navigation Cup"
5. "Challenge Cup"
Zrenjanin
Argentina
Hungary
Slovakia
27 April to 6 May 2013 Domestic (+ international) AC "Zrenjanin" Zrenjanin
competition
(www.aeroklubzrenjanin.org.rs)
5 July to 15 July 2013
Domestic competition
AC "Zrenjanin" Zrenjanin
(www.aeroklubzrenjanin.org.rs)
January 2013
International competition NAC Argentina (www.fai.org)
International competition
International competition
Place
Date
Domestic/
International
Event organizer
Jagodina
30 May to 2 Jun 2013
Domestic competition
BC "Dambos" Belgrade
Senta
7 September to
9 September 2013
6 September to
14 September 2013
Domestic/International
BC "Senta Zenta" Senta
BALOONING
Event name
and category
1. National Balooning
Championship
2. Republic of Serbia Cup in
Balooning
3. Europe Championship
Poland
International competition Aero club Włocławski - Poland
PARAGLIDING - Discipline cross country
Event name
and category
Place
1. Vršac Open, 1.round league, Vrsac
FAI2
2. Sokolica XC Open, 2.round Kosovska
league FAI2
Mitrovica
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Date
Domestic/
International
Event organizer
5 April to 7 April 2013
International competition FFC "Ares", Beograd
(www.ares.org.rs)
26 April to 28 April 2013 International competition PgC "Sokolica", Kosovska
Mitrovica
(www.parasokolica.com)
Knjazevac Open, 3.round
Knjazevac
11 and 12 May 2013
International competition FFC "Ares", Beograd
league, FAI2
(www.ares.org.rs)
National Serbia, 4.round
Sicevo
3 July to 7 July 2013
Domestic + international PgC "Grunf ", Nis
league, FAI2
competition
(www.grunf.org)
World Championship, FAI1 Sopot,Bulgaria 13 July to 26 July 2013
International competition NAC Bulgaria (www.fai.org)
PreEuropean, 5.round league, Kopaonik
2 August to 8 August
International competition FFC "Ares", Beograd
FAI2
2013
(www.ares.org.rs)
PWC Serbia, Kopaonik, FAI2 Kopaonik
10 August to 17 August
International competition PgC "Golija", Raska
2013
(www.para-golija.org.rs)
Memorial cup A.Lepir,
Kraljevo
23 August to 25 August
International competition PgC "EOL", Kraljevo
6.round league, FAI2
2013
(www.eol.org. rs)
PARAGLIDING - Discipline accuracy landing
1. ACC/Ski Cup, 1.round league,
FAI2
2. Beograd Open, 2.round
league, FAI2
3. Vidovdanski kup, 3.round
league, FAI2
4. Mem.Cup D.Divac 4.round
league, FAI2
5. World Championship, FAI1
6. Mem.Cup D.Bukovica
7. Niska banja Open, 6.round
league, FAI2
8. PreEuropean, National
Serbia, 5.round league, FAI2
104
Zlatibor
23 and 24 March 2013
Lisicji jarak,
Belgrade
Kosovska
Mitrovica
Prijepolje
30 and 31 March 2013
Bjelasnica,
Bosnia and
Herzegovina
Belgrade
Nis
Vrsac
15 and 16 June 2013
3 and 4 August 2013
18 August to 25 August
2013
31 August and 1
September 2013
7 September to 9
September 2013
21 and 22 September
2013
International
competition
International
competition
International
competition
International
competition
International
competition
International
competition
International
competition
Domestic +
International
competition
PgC "Cirus" Zlatibor
ASC "Kosava", Belgrade
(www.paraglajding.org)
PgC "Sokolica", Kosovska Mitrovica
(www.parasokolica.com)
PgC "Beli Andjeo", Prijepolje
PgC "Extreme Sport Club" Sarajevo
(www.fai.org)
AC "Aero Edu", Belgrade
PgC "Grunf ", Nis (www.grunf.org)
SPC "Berkut", Vrsac
Спортски календар Ваздухопловног савеза Србије за 2013. годину
РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО
Назив и категорија
такмичења
Место
одржавања
Време одржавања
Домаће/
Међународно
1. Државно првенство
Сремска
Митровица
25. - 27.10.2013.
2. Београд Куп
Београд, Лисичји
Јарак
05.10.2013.
Домаће такмичење АК "Сремска Митровица",
Сремска Митровица (www.
aerosm.rs)
Међународно
АК "Фрањо Клуз", Земун
такмичење
Домаће такмичење АК "Нова Пазова", Нова Пазова
(www.aknovapazova.com )
Домаће такмичење АК "Фрањо Клуз", Земун
3. Јуниорски куп Србије,
1. коло
4. Јуниорски куп Србије,
2. колo
5. Јуниорски куп Србије,
3. коло
6. Јуниорски куп Србије,
4. коло
7. Eвропско првенство
20.04.2013.
01.06.2013.
22.06.2013.
биће накнадно
одређенo
24. - 30. 08. 2013.
Каспичан
(Бугарска)
Организатор
Домаће такмичење АК "Живица Митровић", Бела
Црква
Домаће такмичење биће накнадно одређен
Међународно
такмичење
Бугарска моделарска
федерација, Ваздухопловни
савез Бугарске, Ракетномоделарски клуб "Моделсит
Каспичан"
УЛТРАЛАКО ЛЕТЕЊЕ
Назив и категорија
такмичења
1. Државно првенство
Место
одржавања
Време одржавања
Домаће/
Међународно
Организатор
Панчево
01. - 14.09.2013.
Домаће такмичење
Аероклуб "Утва",
Панчево
ПАДОБРАНСТВО
Назив и категорија
такмичења
Место
одржавања
Време одржавања
Домаће/
Међународно
Организатор
1. “Мајски куп“
Параћин
24. - 26.05.2013.
Домаће такмичење
АК "Наша Крила",
Параћин (www.
aeroklubpn.org.rs)
2. I коло Предсветски куп
ФАИ 2
3. IIколо Предсветски куп
ФАИ 2
4. 59. ДПП у класичним
дисциплинама
Ријека (Хрватска)
14. - 16.06.2013.
Међународно такмичење
Словенија
28. - 30.06.2013.
Међународно такмичење
Аеродром ДивциВаљево, опционо
Лисичји јаракБеоград
Спортски аеродром
Јагодина
Грозни, Русија
10.-14.07.2013.,
резервни термин 17.21.07.2013.
Домаће такмичење
ПК "Грифон", Београд
26. - 28.07.2013.
Домаће такмичење
АК "Јагодина", Јагодина
20. - 27.08.2013.
Међународно такмичење НАК Русија (www.fai.
org)
5. “Куп Горан Остојић и сви
пали борци“
6. 7. Европско првенство у
класичним дисциплинама,
ФАИ 1
7. “Куп Параћина“
Аеродром
27.-29.09.2013.
Давидовац- Параћин
Домаће такмичење
АК "Наша Крила",
Параћин (www.
aeroklubpn.org.rs)
ОПШТА АВИЈАЦИЈА
Назив и категорија
такмичења
Место
одржавања
1. Државно првенство у
Суботица
прецизном летењу
2. Државно првенство у рели Параћин
летењу (аеро рели)
Време одржавања
Домаће/
Међународно
Организатор
13. - 15.09.2013.
Домаће такмичење
27. - 29.09.2013.
Домаће такмичење
АК "Иван Сарић", Суботица
(www.aeroclubivansaric.org)
АК "Наша Крила", Параћин
(www.aeroklubpn.org.rs)
105
Calendar of competitions - Aeronautical Union of Serbia 2013.
SPACE MODELLING
Event name and
category
Place
Date
Domestic/
International
1. National Championship
Sremska Mitrovica
25 October to
27 October 2013
2. Belgrade Cup
Belgrade, Lisicji Jarak 5 October 2013
Domestic competition AC "Sremska Mitrovica",
Sremska Mitrovica
(www.aerosm.rs)
Internatonal
AC "Franjo Kluz", Zemun
competition
Domestic competition AC "Nova Pazova",
Nova Pazova (www.
aknovapazova.com )
Domestic competition AC "Franjo Kluz", Zemun
Domestic competition АC "Zivica Mitrovic", Bela
Crkva
Domestic competition to be determined
Internatonal
Bulgarian Modelling
competition
Federation, NAC Bulgaria,
Space-modelling Club
"Modelist Kaspican"
3. Junior Cup of Serbia, 1. round
20 April 2013
4. Junior Cup of Serbia, 2. round
5. Junior Cup of Serbia, 3. round
1 Jun 2013
22 Jun 2013
6. Junior Cup of Serbia, 4. round
7. European Championship in
Kaspican (Bulgaria)
Space Modelling
to be determined
24 August to
30 August 2013
Event organizer
ULTRALIGHT FLYING
Event name
and category
1. National Championship
Place
Date
Domestic/
International
Event organizer
Pancevo
1 September to
14 September 2013
Domestic competition
Aero club "Utva" Pancevo
PARACHUTING
Event name
and category
Place
Date
Domestic/
International
Event organizer
1. "May Cup"
Paracin
24 May to 26 May 2013
Domestic competition
AC "Nasa Krila" Paracin
(www.aeroklubpn.org.rs)
2. I round PWC FAI 2
3. II round PWC FAI 2
4. 59 Parachute Championship
of Serbia in classical
disciplines
5. “Cup Goran Ostojic and all
the fallen warriors“
6. 7. Europe Championship in
classical disciplines, FAI 1
7. “The Cup of Paracin“
Rijeka (Croatia)
Slovenia
Divci airportValjevo, optionally
Lisicji jarak-Belgrade
Sport airport
Jagodina
Grozni, Russia
14 Jun to 16 Jun 2013
28 Jun to 30 Jun 2013
10 July to 14 July 2013,
spare term 17 July to 21
July 2013
26 July to 28 July 2013
Internatonal competition
Internatonal competition
Domestic competition
PC "Grifon" Belgrade
Domestic competition
AC "Jagodina" Jagodina
20 August to 27 August
2013
Airport "Davidovac", 27 September to 29
Paracin
September 2013
Internatonal competition
NAC Russia (www.fai.
org)
AC "Nasa Krila" Paracin
(www.aeroklubpn.org.rs)
Domestic competition
GENERAL AVIATION
Event name and
category
Place
Date
Domestic/
International
1. Accuracy flying competiton
Subotica
2. Relly flying competition
Paracin
13 September to 15
September 2013
27 September to 29
September 2013
Domestic competition AC "Ivan Saric", Subotica
(www.aeroclubivansaric.org)
Domestic competition AC "Nasa Krila" Paracin (www.
aeroklubpn.org.rs)
106
Event organizer
Спортски календар Ваздухопловног савеза Србије за 2013. годину
ВАЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО
Назив и категорија
такмичења
1. 4. Koплас Про Куп Ф1Н и Ф1Н-150
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Место
одржавања
Хала спортова
Н. Пазова
Државно првенство Ф1Н, сениори/ Хала спортова
јуниори + Ф1Н-150 јуниори
Н. Пазова
Отворено првенство Војводине
Арадац
Ф1АБЦ
Пролећни куп Суботице Ф1Х, Ф1Г, Суботица
сениори/јуниори
Пролећни куп Суботице Ф5Ј (Р/Ц
Суботица
једрилице)
1. Коло Лиге Ф1Е
Крчедин
Државно првенство Ф1Е, сениори/ Крчедин
јуниори
2. Коло Лиге Ф1Е
Крчедин
Светски куп "30. Срем куп", класе
Арадац
Ф1АБЦ, Ф1Q
Меморијал Иван Сарић, класе Ф1Г, Спортски
Х, сениори/јуниори
аеродром
Суботица - Биково
Меморијал Марка Вујића, класе
Спортски
Ф-5-Ј Р/Ц електро једрилице
аеродром
Суботица - Биково
Отворено првенство Војводине
Крчедин
Ф1Е
Државно првенство, класе
Арадац
Ф1А,Б,Ц, сениори/јуниори, екипно/
појединачно
Јесењи куп Суботице, класе Ф5Ј Р/Ц Спортски
електро једрилице
аеродром
Суботица - Биково
Трофеј Београда 2013., класа Ф1Д, Београдски сајам,
сениори/јуниори
Хала 1 - Београд
Европско првенство, класа Ф1Д
Београдски сајам,
Хала 1 - Београд
17. Бачка куп, класа Ф1АБЦ,
Сомбор
сениори/јуниори и класа Ф1Х,
јуниори
Државно првенство, класе Ф1Х,Г,
Арадац
сениори/јуниори
Винг Куп, класе Ф1АБЦ
Арадац
3. Коло Лиге Ф1Е
Крчедин
4. Коло Лиге Ф1Е
Крчедин
6. Мини Утва Куп - 2013., класе П-20, Београд
ХЛГ, Скала модели
Трофеј Срема, класе Ф1Х, Ф1Г,
Војка
јуниори, екипно/појединачно
47. Меморијал Ђорђе Жигић, класе Арадац
Ф1АБЦ, Ф1Q, сениори/јуниори
5. Коло Лиге Ф1Е
Крчедин
3. Куп сајамских градова - Београд Београдски сајам
2013., класе Ф1Н и Ф1Н-150
Европско првенство
Београдски сајам,
слободнолетећих модела класе
Београд
Ф1Д
Светско првенство
Монкотур де
слободнолетећих модела класе
Поиту, Француска
Ф1А,Б,Ц
Јуниорско европско првенство
Пазардзик,
слободнолетећих модела класе
Бугарска
Ф1А,Б,П
Светско првенство
Мартин, Словачка
слободнолетећих модела класе Ф1Е
Време
одржавања
24.02.2013. /РТ
17.02.2013.
30. март 2013.
13. - 14.04.2013.
Домаће/
Организатор
Међународно
Отворено међународно АК "Нова Пазова", Нова Пазова
(www.aknovapazova.com)
Домаће такмичење
АК "Нова Пазова", Нова Пазова
(www.aknovapazova.com)
Међуклубско такмичење АК "Тител", Тител
06.04.2013. /
07.04.2013.
20.04.2013. /
21.04.2013.
27.04.2013.
18.-19.05.2013
Међуклубско
ВМК "Суботица", Суботица
Међуклубско
Домаће такмичење
АК "Сомбор", Сомбор
АК "Тител", Тител
21.05.2013.
24. - 26.05.2013.
Међуклубско
Међународно
25.05.2013.
Међуклубско
АК "Сомбор", Сомбор
AK "Нова Пазова", Нова Пазова
(www.aknovapazova.com)
ВМК "Суботица", Суботица
08.06.2013 /(РТ
09.06.2013.)
Међуклубско
ВМК "Суботица", Суботица
15. - 16. 06.2013.
Међуклубско
АК "Тител", Тител
22.-23.06.2013.
Домаће такмичење
АК "Фрањо Клуз", Земун
17./18.08.2013.
Међуклубско такмичење ВМК "Суботица", Суботица
02.-03. 09. 2013.
29.09.2013.
Отворено међународно АК "Фрањо Клуз", Земун
такмичење
Међународно
ВСС (www.vss.rs)
такмичење
Међуклубско такмичење АК "Сомбор", Сомбор
07./08.09.2013.
Домаће такмичење
08.09.2013.
21.09.2013.
12./13.10.2013.
06.10.2013.
Међуклубско такмичење
Међуклубско такмичење
Међуклубско такмичење
Међуклубско такмичење
03. - 08.09.2013.
октобар 2013.
12./13.10.2013.
03.11.2013.
01.12.2013.
03. - 08.09. 2013.
Међуклубско такмичење ВМК "Суботица", Суботица
ВМК "Суботица", Суботица
АК "Винг", Београд
АК "Сомбор", Сомбор
АК "Тител", Тител
АК "Моделар", Београд (www.
modelar.org.rs)
Међуклубско такмичење АК "Нова Пазова", Нова Пазова
(www.aknovapazova.com)
Међународно
АК "Фрањо Клуз", Земун
такмичење
Међуклубско такмичење АК "Сомбор", Сомбор
Међународно
АК "Фрањо Клуз", Земун
такмичење
Међународно
ВСС (www.vss.rs)
такмичење
03. - 10.08.2013.
Међународно
такмичење
07. - 14.07.2013.
Међународно
такмичење
26.- 30.08.2013.
Међународно
такмичење
Француска моделарска
федерација и Аероклуб
Монцонтур (www.fai.org)
Бугарска моделарска
федерација и Ваздухопловни
савез Бугарске (www.fai.org)
Моделарски клуб "Мартин"
(www.fai.org)
107
Calendar of competitions - Aeronautical Union of Serbia 2013.
AEROMODELLING
Event name
and category
1. 4th Koplas Pro Kup
2. National Championship F1N,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
seniors/juniors + F1N-150
juniors
Vojvodina Open
Championship F1A, B, C
Spring Cup of Subotica F1H,
F1G, seniors/juniors
Spring Cup of Subotica F5J
(RC gliders)
1st round of the League F1E
National Championship F1E,
seniors/juniors
2nd round of the League F1E
World Cup "30th Srem Cup",
classes F1A,B,C, F1Q
Ivan Saric Memorial, classes
F1G,H, seniors/juniors
Marko Vujic Memorial, class
F5J RC electro gliders
Vojvodina Open
Championship F1E
National Championship,
classes F1A,B,C, seniors/juniors,
team/individual
Autumn Cup of Subotica,
classesF5J RC electro gliders
Belgrade Trophy 2013, class
F1D, seniors/juniors
Europe Championship, class
F1D
17th Backa Cup, class F1A,B,C,
seniors/juniors and class F1H,
juniors
National Championship,
classes F1‚H,G, seniors/juniors
Wing Cup, classes F1A,B,C
3rd round of the League F1E
4th round of the League F1E
Place
Date
Domestic/
International
Open International
Sport hall, Nova
Pazova
Sport hall, Nova
Pazova
24 February 2013/spare
term 17 February
30 March 2013
Aradac
13 April and 14 April 2013
Interclub Competition
AC "Titel", Titel
Subotica
6 April and 7 April 2013
Interclub Competition
AMC "Subotica", Subotica
Subotica
20 April and 21 April 2013 Interclub Competition
AMC "Subotica", Subotica
Krcedin
Krcedin
27 April 2013
18 May and 19 May 2013
Interclub Competition
Domestic competition
AC "Sombor", Sombor
AC "Titel", Titel
Krcedin
Aradac
21 May 2013
24 May to 26 May 2013
Interclub Competition
Interclub Competition
Sport airport
Subotica - Bikovo
Sport airport
Subotica - Bikovo
Krcedin
25 May 2013
Interclub Competition
AC "Sombor", Sombor
AC "Nova Pazova", Nova Pazova
(www.aknovapazova.com )
AMC "Subotica", Subotica
8 June and 9 June 2013
Interclub Competition
AMC "Subotica", Subotica
15 June and 16 June 2013
Interclub Competition
AC "Titel", Titel
Aradac
22 June and 23 June 2013
Domestic competition
AC "Franjo Kluz", Zemun
Sport airport
Subotica - Bikovo
Belgrade Fair, Hall
1 - Belgrade
Belgrade Fair, Hall
1 - Belgrade
Sombor
17 August and
18 August 2013
2 September and 3
September 2013
3 September to 8
September 2013
29 September 2013
Interclub Competition
AMC "Subotica", Subotica
Open International
AC "Franjo Kluz", Zemun
Aradac
Interclub Competition
Domestic competition
Event organizer
AC "Nova Pazova", Nova Pazova
(www.aknovapazova.com )
AC "Nova Pazova", Nova Pazova
(www.aknovapazova.com )
International Competition NAC Serbia (www.vss.rs)
Interclub Competition
AC "Sombor", Sombor
Domestic competition
AMC "Subotica", Subotica
Interclub Competition
Interclub Competition
Interclub Competition
AC "Wing", Belgrade
AC "Sombor", Sombor
AC "Titel", Titel
Interclub Competition
AC "Modelar", Belgade
(www.modelar.org.rs)
22. 6th Mimi Utva Cup - 2013,
Belgrade
7 September and 8
September 2013
8 September 2013
21 September 2013
12 October and 13
October 2013
6 October 2013
23.
Vojka
October 2013
Aradac
12 October and 13
October 2013
Krcedin
Belgrade Fair,
Belgrade
3 November 2013
1 December 2013
Interclub Competition
AC "Sombor", Sombor
International Competition AC "Franjo Kluz", Zemun
Belgrade Fair,
Belgrade
3 September to
8 September 2013
International Competition NAC Serbia(www.vss.rs)
Moncontour de
Poitou, France
3 August to
10 August 2013
International Competition Modelling Federation of France
and Aero Club Moncontour
Pazardzhik, Bulgaria
7 July to 14 July 2013
International Competition Bulgarian Modelling Federation,
NAC Bulgaria (www.fai.org)
Martin, Slovakia
26 August to
30 August 2013
International Competition Modelling Club "Martin"
19.
20.
21.
24.
25.
26.
27.
28.
classes P-20, HLG, Scala
models
Srem Trophy, classes F1H, F1G,
јuniors, team/individual
47th Djordje Zigic
Memorial,classes F1A,B,C, F1Q,
seniors/juniors
5th round of the League F1E
3rd Cup of Fair Cities Belgrade 2013, classes F1N
and F1N-150
Europe Championship for
Free flight models of the class
F1D
World Championship for Free
flight models classes F1A, B, C
29. Junior Europe Championship
for Free flight models, classes
F1A,B,P
30. World Championship for Free
flight models class F1E
108
Aradac
Krcedin
Krcedin
AC "Nova Pazova", Nova Pazova
(www.aknovapazova.com )
International Competition AC "Franjo Kluz", Zemun
(www.fai.org)
(www.fai.org)
Адресар Ваздухопловног савеза Србије
Аероклуб „Ада“
Ул. Змај Јовина бб, 24430 Ада
тел/факс: 024/852-839, [email protected]
Председник: Михаљ Вен 064/412-244,
024/862-082
Параглајдинг клуб „Јастребац“
Ул. Мајора Тепића бр. 50, локал 46, 18222
Алексинац
018/803-774 и 063/472-115 (Дејан Стојановић),
060/396-1263 (Срђан Станојевић)
факс (усл.): 018/800-197 ПУ Алексинац
[email protected]
018/871-529 (Драган Радивојевић)
Председник: Дејан Стојановић
Секретар: Срђан Станојевић
[email protected]
Аероклуб „Михаило Петровић“
Ул. Кнеза Милоша бр. 48, Алибунар
26230 Банатски Карловац
063/8253-787 (Исидор Вујовић)
064/6648-901 (Јордан Ковачевић)
Председник: Исидор Вујовић
Заменик председника: Јордан Ковачевић
Секретар: Љубинка Гачановић
Аероклуб „Живица Митровић“
Ул. Првог октобра бр. 28 26340 Бела Црква
[email protected]
063/8265-223 (Златко Жак)
063/155-0087 (Саша Петровић)
Председник: Златко Жак
Заменик председника: Саша Петровић
Аероклуб „Аеро - Еду“
Ул. Светозара Марковића бр. 50, 11000 Београд
[email protected]
063/204-270 (Милица Маринковић)
факс: 011/2281-414
Председник: Милица Маринковић
Директор: Дане Орловић 063/716-8319
Аероклуб „Београд“
Ул. Краља Петра 36 11000 Београд
[email protected]
064/2372-727, 011/268-3306 (Милош Павловић)
063/511-575, 011/304-5310 (Сузана Димић)
063/244-883 (Зоран Димић)
Председник: Милош Павловић
Секретар: Сузана Димић
Управник ВШ: Зоран Димић ([email protected])
Падобрански клуб „Грифон“
Ул. Војводе Миленка бр. 35/1, 11040 Београд
[email protected]
065/202-1101 (Слободан Марковић)
Председник: Игор Жмирић
065/991-9913, [email protected]
Секретар: Слободан Марковић
[email protected]
Аероклуб „Јат“
Ул. Бранкова бр. 18 11000 Београд
011/262-8829, 063/353-177 (Војислав Ивановић)
[email protected]
Председник: Слободан Пејић
Секретар: Олгица Лазић [email protected]
Управник ВШ: Војислав Ивановић
Аероклуб „Савски првенац“
Ул. Војводе Миленка бр. 35/1
11000 Београд
063/220-621
Председник: Лабуд Булатовић
Секретар: Огњен Булатовић
Аеромоделарски клуб „Моделар“
Ул. Краља Петра бр. 70
11000 Београд
064/345-9848 (Војислав Стојковић)
тел/факс: 011/2186-443
www.modelar.org.rs
[email protected]
Председник: Војислав Стојковић
секретар: Ивана Мирков
Балонарски клуб „Дамбос“
Ул. Антифашистичке борбе бр. 67
11000 Београд
011/2140-195, 064/895-8149
[email protected] (Срђан Срдић)
Председник: Срђан Срдић
Секретар: Снежана Срдић
Клуб слободног летења „Арес“
Ул. Узун Миркова бр. 4/1, 11000 Београд
063/270-974 (Жељко Овука),
063/270-901 (Милена Павловић)
www.ares.org.rs
[email protected]
Председник: Жељко Овука
Секретар: Милена Павловић
Краљевски ваздухопловни клуб „Соко“
Зрењанински пут бб, 11213 Падинска скела,
спортски аеродром „Лисичји Јарак“
011/8871-169
[email protected] www.royalair.org.rs
Председник: Никола Аћимовић
065/2048-798, 011/343-1898
Секретар: Дејан Беда 064/348-588, 011/6160-561
[email protected]
Моделарско-макетарски клуб „ЦВМ“
Ул. Тимочка бр. 18 11000 Београд
011/244-9608, 069/534-7497
[email protected] (Руди Хоџић)
Председник: Руди Хоџић
Секретар: Снежана Циковић, 063/869-7692
[email protected]
Спортски клуб „Dust Devil”
Ул. Петра Мартиновића бр. 14 11030 Београд
011/354-9270
062/55-44-14 (Марко Младеновић)
[email protected]
062/38-55-52 (Младен Николић)
[email protected]
065/43-43-443 (Срђан Ристановић)
[email protected]
www.dustdevil.rs
Председник: Марко Младеновић
Потпредседник: Младен Николић
Секретар: Срђан Ристановић
Аероклуб „Ваја“
Ул. Гандијева бр. 202/21, 11070 Нови Београд
011/2153-724
www.ak-vaja.org.rs [email protected]
Председник: Зоран Френц 064/1210-710
[email protected]
Директор аероклуба: Жива Френц 063/ 316-896
[email protected]
Секретар: Драган Јаневски 063/316-896
Аероклуб „Фрањо Клуз“
Ул. Цара Душана бр. 57 11080 Земун
тел/факс: 011/2619-164
Председник: Никола Боровац
064/1951-870, 063/424-888, 011/6163-901
[email protected]
Секретар: Никола Цвјетићанин
Аероклуб “Wing”
Ул. Бранка Живковића бр. 2б/1 11080 Земун
066/053-052
[email protected] (Бранко Бјелић)
Председник: Бранко Бјелић
Секретар: Драган Лакић
060/011-48-08 [email protected]
109
Адресар Ваздухопловног савеза Србије
Клуб ваздухопловних спортова „Кошава“
Ул. Војвођанска бр. 407ж
11271 Сурчин
011/317-1041
www.paraglajding.org
[email protected]
Председник: Слободан Малетић 060/0832-466
[email protected]
Секретар: Марко Маћашев 060/4430-428
[email protected]
Аероклуб „Овчар –Каблар“
Ул. Обилићева бр. 20/20, 32000 Чачак
032/377-121, 064/8255-719
[email protected]
Председник: Миљан Радосављевић
064/8255-719
Параглајдинг клуб „Пегаз“
Ул. Венијамина Маринковића бр. 33, 32250
Ивањица
064/66-111-60 (Предраг Нешковић)
[email protected]
Председник: Драган Рајковић
Секретар: Зоран Лазић
Аероклуб „Јагодина“
ул. Црновршка бр. 26, 35000 Јагодина
035/245-610 факс: 035/245-611
www.members.tripod.com.srbos
[email protected], [email protected]
Председник: Миладин Стевановић 063/7028-587
Аероклуб „Делта“
Ул. Николе Тесле бр. 4, 24420 Кањижа
тел/факс: 024/874-665
факс: 024/874-925
063/590-823 (Миклош Оноди)
[email protected]
www.facebook.com/groups/deltafreefly
Председник: Миклош Оноди
[email protected]
[email protected]
Заменик Председника: Золтан Кермеци
063/1065-692, 064/3041-134
[email protected]
Аероклуб „Кикинда“
Ул. Башаидски друм бб, 23300 Кикинда
тел/факс: 0230/424-881 (аеродром Кикинда),
061/1461-666, 064/388-99-22 (Ника Адамов),
065/873-5143 (Марко Прочикевић)
www.aeroklubkikinda.rs
[email protected]
Председник: Ника Адамов
Секретар: Марко Прочикевић
110
Аероклуб „Ариана“
Ул. Башаидски друм бб, 23300 Кикинда
063/8390-985 (Маја Панић)
[email protected]
Председник: Маја Панић
Аероклуб „Трепча“
Ул. Сердар Јанка Вукотића бр. 33, 38220
Косовска Митровица
028/424-114 (клуб)
028/665-197 (Савез)
065/6651-970 (Бојан Живковић)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
(Ваздухопловни савез КиМ)
Председник: Бојан Живковић
Секретар: Слободан Ђуровић
Управник Аероклуба: Никола Ралевић
Параглајдинг клуб „Соколица“
Ул. Краља Петра I бр. 52, 38220 Косовска
Митровица
065/441-4141 (Драган Мартиновић)
www.parasokolica.com
[email protected]
[email protected]
Председник: Драган Мартиновић
Параглајдинг клуб „Еол“
Ул. Душана Поповића бр. 25, 36000 Краљево
036/372-557 (клуб)
060/064-8074 (Бранислав Ђуровић)
060/0372-557 (Славко Лазаревић)
www.eol.org.rs
[email protected]
Председник: Бранислав Ђуровић
Аероклуб „Нова Пазова“
Ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 27
22330 Нова Пазова
062/367-842 (Никола Бунчић),
063/8658-182 (Мартин Грубић),
064/5676-130 (Славко Савић)
www.aknovapazova.com
[email protected]
Председник: Никола Бунчић
потпредседник: Мартин Грубић
[email protected]
Секретар: Славко Савић
Ваздухопловни клуб „Вихор“
Ул. Николе Пашића бр. 26, Војка
23300 Стара Пазова
022/328-328, факс: 022/321-447
www.vkvihor.org.rs
[email protected]
Председник: Жељко Тешендић
065/336-11-11, 063/529-554
[email protected]
Секретар: Раде Просеница 063/501-116
[email protected]
Параглајдинг клуб „Грунф“
Ул. Гвозденог пука бр. 50, 18000 Ниш
тел/факс: 018/583-193, 064/2499-200
(Владимир Јанковић)
063/402-919 (Горан Вучковић)
www.grunf.org
[email protected]
Председник: Владимир Јанковић
[email protected]
Секретар: Горан Вучковић
[email protected]
Аероклуб „Утва“
Ул. Жарка Зрењанина бр. 28, 26000 Панчево
013/315-181
www.aeroklubutva.org.rs
[email protected]
Председник: мр Милорад Илић 065/612-6128
секретар: Слободан Малушић 063/2610-601
управник и руководилац летења:
Синиша Сијачић 063/413-573
Аероклуб „Наша Крила“
Ул. Бранка Крсмановића бр. 55, 35250 Параћин
035/570-326, факс: 035/518-514
А/Д Давидовац: 035/518-514
www.aeroklubpn.org.rs
[email protected]
Председник: Светлана Симић
063/825-35-90, 035/546-089
Заменик Председника: Дејан Благојевић
Руководилац летења: Љубиша Наумовић
063/7575-250, Томислав Шалетић 063 /7711-124
Аероклуб „Крилаш“
Ул. Бате Булића бб, 12300 Петровац
063/338-291 (Добрица Стојановић)
www.aeroklub-krilas.com
[email protected]
Председник: Добрица Стојановић
Секретар: Миодраг Николић 063/8438-019
Параглајдинг клуб „Бели орлови“
Ул. Партизанска бр. 1, 12000 Пожаревац
тел/факс: 012/587-237, 555-622
www.beliorlovi-paraglajding.com
[email protected]
Адресар Ваздухопловног савеза Србије
Председник: Мирослав Марјановић
063/335-455
Секретар: Иван Николић 063/30-77-26
Параглајдинг клуб „Бели анђео“
Ул. Четврти децембар бр.1, 31300 Пријепоље
064/897-4407 (Југослав Дивац)
064/1588-377 (Илија Андрејић)
Председник: Југослав Дивац
[email protected]
Заменик председника: Илија Андрејић
[email protected]
Параглајдинг клуб „Голија“
Ул. Ибарска бб, 36350 Рашка
тел: 036/734-493, тел/факс: 036/733-301,
064/8244-288
[email protected] (Зоран Николић)
064/111-7724
[email protected] (Предраг Дудић)
www.para-golija.org.rs
Председник: Зоран Николић
Секретар: Предраг Дудић
Аероклуб „Смедерево“
Ул. Фрање Клуза бб, 26000 Смедерево
тел/факс: 026/651-429 (клуб)
064/8920-579 (Владан Цветковић)
Председник: Владан Цветковић
[email protected]
Управник: Драгољуб Спасић 064/187-8244
Аероклуб „Сомбор“
Венац Војводе Живојина Мишића бр.14
25000 Сомбор
тел/факс: 025/24-190, тел: 025/436-500
А/Д Стапар: 063/170-5231
[email protected]
Председник: Андрија Шил
Секретар: Габор Бочковић
Аероклуб „Сремска Митровица“
Ул. Змај Јовина бр. 2а, 22000 Сремска
Митровица
022/622-820, факс: 022/618-103
спорт. аер. Велики Радинци: 022/660-201
www.aerosm.rs, [email protected]
Председник: Ђорђе Орловић
Секретар: Драган Јевтић
063/622-449
Аероклуб „Пегаз“ Стара Пазова
Ул. Милоша Црњанског бр. 34, 22300 Стара
Пазова
065/215-1477 (Мирослав Станчевић)
022/313-597, факс: 022/313-936
[email protected]
022/310-312, 313-598 (књиговодство)
Председник: Мирослав Станчевић
[email protected]
секретар: Данијела Цакић
065/215-1411
[email protected]
Аероклуб „Иван Сарић“
Ул. Матије Гупца бр. 7, 24000 Суботица
тел/факс: 024/566-136
(А/Д Биково)
www.aeroclubivansaric.org, [email protected]
Председник: Норберт Плетл
069/2324-788, 024/551-292
[email protected]
Потпредседник: Богдан Бокан 065/305-1979
[email protected]
Управник: Александар Поповић 061/881-7957
[email protected]
Аероклуб „Тител“
Ул. Главна бр. 1, 21240 Тител
021/86-00-78
063/113-7769 (Стеван Лочки)
www.aeroklubtitel.tripod.com
[email protected]
Председник: Стеван Лочки
Аеро клуб „Трстеник“
Ул. Живадина Апостоловића бр. 7, 37240
Трстеник
037/711-875, факс: 037/711-175
063/103-7843 (Милан Арсић)
[email protected]
Председник: Милан Арсић
Председник: Горан Ђурковић
Секретар: Нинко Кљуковница
Аероклуб „Зрењанин“
Ул. Београдски пут бб, Аеродром Ечка, 23000
Зрењанин
023/881-076 (А/Д Ечка)
факс: 023/881-079
www.aeroklubzrenjanin.org.rs
[email protected]
Председник: Јагош Бановић
063/536-153
[email protected]
Моделарски клуб „Јуниор“
Ул. Колашинска бр. 30, 38220 Косовска
Митровица
тел/факс: 028/497-784
Председник: Вељко Вучић
Ваздухопловно моделарски клуб
„Суботица“
Ул. Матије Гупца бр. 7, 24000 Суботица
024/557-917
[email protected]
Председник: Дарко Сарић Лукендић
Једриличарски клуб „Авис“
Ул. Палисад бр. 13, 31315 Златибор
011/227-5990, 064/1500-334 cirusbranko@
gmail.com, [email protected] (Бранко
Јанковић)
063/633-596, [email protected] (Зоран Петровић)
Председник: Бранко Јанковић
Секретар: Зоран Петровић
Спортско-авантуристички клуб „Фанатик“
ул. Попарски пут бр. 35/2, 14000 Ваљево
064/1286-557
[email protected]
Председник: Зоран Мишковић
Параглајдинг клуб „Цирус“
Ул. Чоловића брдо бб, Чајетина, 31315
Златибор
064/978-7745, 031/2519-040 (Миодраг Бујић)
[email protected]
Председник: Миодраг Бујић
Секретар: Жељко Палчић
Аероклуб „Војка“
Ул. Светог Саве бр. 2, 23313 Војка, Стара Пазова
063/1111-516
[email protected] (Бранислав Чобановић)
Председник: Бранислав Чобановић
Аероклуб „Соколица“ Звечан
Ул. Обилићева бр. 62, 38227 Звечан
066/406-528, 062/8068-119
[email protected] (Иван Гербер)
Председник: Иван Гербер
Спортски параглајдинг клуб „Беркут“
Ул. Стеријино сокаче бб, 26300 Вршац
[email protected]
063/7120-765 (Горан Ђурковић)
063/386-183 (Нинко Кљуковница)
111
Address book of Aeronautical Union of Serbia
Ada Aeroclub
Zmaj Jovina Str. nsn, 24430 Ada
Tel/fax: 024/852-839
[email protected]
President: Mihalj Ven
064/412-244
024/862-082
Jastrebac Paragliding Club
Majora Tepica Str. No. 50 Premises 46, 18222
Aleksinac
018/803-774 and 063/427-115
(Dejan Stojanovic)
060/396-1263 (Srdjan Stojanovic)
Fax:018/800-197 Tax Office Aleksinac
[email protected]
018/871-529 (Dragan Radivojevic)
President: Dejan Stojanovic
Secretary: Srdjan Stanojevic
[email protected]
Mihailo Petrovic Aeroclub
Kneza Milosa Str. No. 48, Alibunar
26230 Banatski Karlovac
063/8253-787 (Isidor Vujovic)
064/6648-901 (Jordan Kovacevic)
President: Isidor Vujovic
Vice president Jordan Kovacevic
Secretary: Ljubinka Gacanovic
Zivica Mirovic Aeroclub
Prvog Oktobra Str. No. 28, 26340 Bela Crkva
[email protected]
063/8265-223 (Zlatko Zak)
063/155-0087 (Sasa Petrovic)
President: Zlatko Zak
Deputy President: Sasa Petrovic
Aero-edu Aeroclub
Svetozara Markovica Str. No. 50, 11000 Belgrade
[email protected]
063/204-270 (Milica Marinkovic)
Fax:011/2281-414
President: Milica Marinkovic
Director: Dane Orlovic
063/716-8319
Beograd Aeroclub
Kralja Petra Str. No. 36, 11000 Belgrade
[email protected]
064/2372-727, 011/268-3306( Milos Pavlovic)
063/511-575, 011/304-5310 (Suzana Dimic)
063/244-883 (Zoran Dimic)
President: Milos Pavlovic
Secretary: Suzana Dimic
Aeronautical School Manager: Zoran Dimic
([email protected])
112
Grifon Parachuting Club
Vojvode Milenka Str. No. 35/1, 11040 Belgrade
[email protected]
065/202-1101
(Slobodan Markovic)
President: Igor Zmiric
065/991-9913, [email protected]
Secretary Slobodan Markovic
[email protected]
Jat Aeroclub
Brankova Str. No. 18,11000 Belgrade
011/262-8829, 063/353-177
(Vojislav Ivanovic)
[email protected]
President: Slobodan Pejic
Secretary: Olgica Lazic
[email protected]
Aeronautical School Manager: Vojislav Ivanovic
Savski Prvenac Aeroclub
Vojvode Milenka Str. No. 35/1, 11000 Belgrade
063/220621
President: Labud Bulatovic
Secretary: Ognjen Bulatovic
Modelar Aeromodelling Club
Kralja Petra Str. No. 70 ,11000 Belgrade
064/345-9848 (Vojislav Stojkovic)
Tel/fax: 011/2186-443
www.modelar.org.rs
[email protected]
President: Vojislav Stojkovic
Secretary: Ivana Stojkovic
Dambos Ballooning Club
Antifasisiticke Borbe Str. No. 67, 11000 Belgrade
011/2140-195, 064/895-8149
[email protected] (Srdjan Srdic)
President: Srdjan Srdic
Secretary: Snezana Srdic
Ares Free Flight Club
Uzun Mirkova Str. No. 4/1, 11000 Belgrade
063/270-974 (Zeljko Ovuka),
063/270-901 (Milena Pavlovic)
www.ares.org.rs
[email protected]
President: Zeljko Ovuka
Secretary: Milena Pavlovic
Soko Royal Aeronautical Club
Zrenjaninski Put Str. Nsn
Lisicji Jarak Sport Airport
11213 Padinska Skela
011/8871-169
nixxxon@sezampro.rs
www.royalair.org.rs
President: Nikola Acimovic 065/2048-798,
011/343-1898
Secretary: Dejan Beda
064/348-588,
011/6160-561
bedad.101@gmail.com
CVM Modelling Club
Timocka Str. No. 18, 11000 Belgrade
011/244-9608, 069/534-7497
rudihodzic@yahoo.com (Rudi Hodzic)
President: Rudi Hodzic
Secretary: Snezana Cikovic
063/869-7692
snezana.cikovic@gmail.com
Dust Devil Sport Club
Petra Martinovica Str. No. 14, 11030 Belgrade
011/354-9270
062/55-44-14 (Marko Mladenovic)
mmladenovic@gmail.com
062/38-55-52 (Mladen Nikolic)
mlaxxc@gmail.com
065/43-43-443 (Srdjan Ristanovic)
s_ristanovic@yahoo.com
www.dustdevil.rs
President: Marko Mladenovic
Vice President: Mladen Nikolic
Secretary: Srdjan Ristanovic
Vaja Aeroclub
Gandijeva Str. No. 202/21, 11070 Novi Beograd
011/2153-724
www.ak-vaja.org.rs, office@ak-vaja.org.rs
President: Zoran Frenc 064/1210-710
zoranfrenc@gmail.com
Secretary: Ziva Frenc 063/316-896
zivafrenc@yahoo.com
Franjo Kluz Aeroclub
Cara Dusana Str. No. 57 11080 Zemun
Tel/fax: 011/2619-164
President: Nikola Borovac064/1951-870,
063/424-888,
011/6163-901
nborovac@eunet.rs
Secretary: Nikola Cvjeticanin
Wing Aeroclub
Branka Zivkovica Str. No. 2b/1, 11080 Zemun
066/053-052 abijelic@ptt.rs (Branko Bjelic)
President: Branko Bjelic
Secretary: Dragan Lakic
060/011-48-08 dlakic@ptt.rs
Address book of Aeronautical Union of Serbia
Kosava Aeronautical Sport Club
Vojvodjanska Str. No. 407z, 11271 Surcin
011/317-1041
www.paraglajding.org
office@paraglajding.org
President: Slobodan Maletic
060/0832-466
slobodan.maletic@paraglajding.org
Secretary: Marko Macasev
060/4430-428
marko.macasev@paraglajding.org
Ovcar-Kablar Aeroclub
Obiliceva Str. No. 20/20, 32000 Cacak
032/377-121
064/8255-719
komunalnaplicija@cacak.org.rs
President: Miljan Radosavljevic 064/8255-719
Pegaz Paragliding Club
Venijamina Marinkovica Str. No. 33, 32250
Ivanjica
064/66-111-60 (Predrag Neskovic)
flypeca@ptt.rs
President: Dragan Rajkovic
Secretary: Zoran Lazic
Jagodina Aeroclub
Crnovrska Str. No. 26 35000 Jagodina
035/245-610, fax: 035/245-611
www.members.tripod.com.srbos
srbos@ptt.rs, cakan.pilot@gmail.com
President: Miladin Stevanovic
063/7028-587
Delta Aeroclub
Nikole Tesle Str. No. 4 24420 Kanjiza
Tel/fax: 024/874-665
fax: 024/874-925
063/590-823 (Miklos Onodi)
deltafreefly@yahoo.com
www.facebook.com/groups/deltafreefly
President: Miklos Onodi
onodi@potisje-kanjiza.com
onodimiklos@yahoo.com
Deputy President: Zoltan Kermeci
063/1065-692, 064/3041-134
korzo@yahoo.com
Kikinda Aeroclub
Basaidski Drum Str. nsn 23300 Kikinda
Tel/fax:: 0230/424-881 (Kikinda Airport),
061/1461-666, 064/388-99-22 (Nika Adamov),
065/873-5143 (Marko Procikevic)
www.aeroklubkikinda.rs
nikaadamov@yahoo.com
President: Nika Adamov
Secretary:Marko Procikevic
Ariana Aeroclub
Basaidski drum Str. nsn 23300 Kikinda
063/8390-985
(Maja Panic)
drvetmaja@gmail.com
Maja Panic
Trepca Aeroclub
Serdar Janka Vukotica Str. No. 33, 38220 Kosovska
Mitrovica
028/424-114 (club)
028/665-197 (Union)
065/6651-970
(Bojan Zivkovic)
aerozvecan@yahoo.com
aeroklubtrepca@gmail.com
vazduhoplovnisavezkim@gmail.com
(The Aeronautical Union of AP Kosovo and
Metohija)
President: Bojan Zivkovic
Secretary: Slobodan Curovic
Aeroclub Manager: Nikola Ralevic
Sokolica Paragliding Club
Kralja Petra I Str. No. 52, 38220 Kosovska Mitrovica
065/441-4141 (Dragan Martinovic)
www.parasokolica.com
martintattookm@yahoo.com
martintattookm@gmail.com
President: Dragan Martinovic
Eol Paragliding Club
Dusana Popovica Str. No. 25, 36000 Kraljevo
036/372-557 (клуб)
060/064-8074 (Branislav Curovic)
060/0372-557 (Slavko Lazarevic)
www.eol.org.rs
paraglajdingklubeol@gmail.com
President: Branislav Curovic
Nova Pazova Aeroclub
Kralja Petra I Karadjordjevica Str. No. 27
22330 Nova Pazova
062/367-842 (Nikola Buncic), 063/8658-182
(Martin Grubic), 064/5676-130 (Slavko Savic)
www.aknovapazova.com
aknovapazova@yahoo.com
President: Nikola Buncic
Vice President: Martin Grubic
martin.grubic@yahoo.com
Vihor Aeronautical Club
Nikole Pasica Str. No. 26, Vojka, 23300 Stara
Pazova
022/328-328 Fax: 022/321-447
www.vkvihor.org.rs
info@vkvihor.org.rs
Zeljko Tesendic 065/336-11-11 063/529-554
monoplast.rs@gmail.com
Secretary: Rade Prosenica 063/501-116
prosenicatrade@gmail.com
Grunf Paragliding Club
Gvozdenog Puka Str. No. 50 18000 Nis
Tel/fax: 018/583-193, 064/2499-200 (Vladimir
Jankovic)
063/402-919 (Goran Vuckovic)
www.grunf.org
info@grunf.org
President: Vladimir Jankovic
vlada.glide@gmail.com
Secretary: Goran Vuckovic
goran.vuckovic@gmail.com
Utva Aeroclub
Zarka Zrenjanina Str. No. 28, 26000 Pancevo
013/315-181
www.aeroklubutva.org.rs
utva@panet.rs
President: Milorad Ilic, M.A. 065/612-6128
Secretary: Slobodan Malusic 063/2610-601
Flight Manager: Sinisa Sijacic: 063/413-573
Nasa Krila Aeroclub
Branka Krsmanovica Str. No. 55, 35250 Paracin
035/570-326, fax: 035/518-514
Davidovac Airport: 035/518-514
www.aeroklubpn.org.rs
office@aeroklubpn.org.rs
President: Svetlana Simic 063/825-35-90
035/546-089
Deputy President: Dejan Blagojevic
Flight Manager: Ljubisa Naumovic 063/7575-250
Tomislav Saletic 063/77-111-24
Krilas Aeroclub
Bate Bulica Str. nsn 12300 Petrovac
063/338-291 (Dobrica Stojanovic)
www.aeroklub-krilas.com
laolac@gmail.com
President: Dobrica Stojanovic
Secretary: Miodrag Nikolic
063/8438-019
Beli Orlovi Paragliding Club
Partizanska Str. No. 1 12000 Pozarevac
Tel/fax: 012/587-237
113
Address book of Aeronautical Union of Serbia
Tel/fax: 012/555-622
www.beliorlovi-paraglajding.com
pk.beliorlovi@gmail.com
President: Miroslav Marjanovic 063/335-455
Secretary: Ivan Nikolic 063/30-77-26
Beli Andjeo Paragliding Club
Cetvrti Decembar Str. No. 1, 31300 Prijepolje
064/897-4407 (Jugoslav Divac)
064/1588-377 (Ilija Andrejic)
President: Jugoslav Divac
jugo.divac@gmail.com
Deputy President: Ilija Andrejic
iandrejic@dunav.com
Golija Paragliding Club
Ibarska Str. nsn 36350 Raska
tel: 036/734-493 tel/fax: 036/733-301,
064/8244-288 zokiraska@yahoo.com (Zoran
Nikolic)
064/111-7724 pedja_para@yahoo.com (Predrag
Dudic)
www.para-golija.org.rs
President: Zoran Nikolic
Secretary: Predrag Dudic
Smederevo Aeroclub
Franje Kluza Str. nsn, 26000 Smederevo
Tel/fax: 026/651-429 (club)
064/8920-579 (Vladan Cvetkovic)
President: Vladan Cvetkovic
cvetkovicvladan71@gmail.com
Manager: Dragoljub Spasic 064/187-8244
Sombor Aeroclub
Venac Vojvode Zivojina Misica Str. No. 14, 25000
Sombor
Tel/fax: 025/24-190, Tel: 025/436-500
Stapar Airport: 063/170-5231
andrijasil@yahoo.com
President: Andrija Sil
Secretary:Gabor Bockovic
Sremska Mitrovica Aeroclub
Zmaj Jovina Str. No. 2a, 22000 Sremska Mitrovica
022/622-820, Fax: 022/618-103
Veliki Radinci Sport Aeroclub
022/660-201
www.aerosm.rs aerosm@ptt.rs
President: Djordje Orlovic
Secretary: Dragan Jevtic 063/622-449
Pegaz Stara Pazova Aeroclub
Milosa Crnjanskog Str. No. 34, 22300 Stara Pazova
065/215-1477 (Miroslav Stancevic)
022/313-597
114
fax: 022/313-936
pegazdo@ptt.rs
022/310-312, 313-598 (bookkeeping)
President: Miroslav Stancevic
miroslav.stancevic@pegazdoo.rs
Secretary: Danijela Cakic
065/215-1411
danijela.cakic@pegazdoo.rs
Ivan Saric Aeroclub
Matije Gupca Str. No. 7, 24000 Subotica
tel/fax: 024/566-136
(Bikovo Airport)
www.aeroclubivansaric.org
akisu@tippnet.rs
President: Norbert Pletl 069/2324-788
024/551-292
pletln@yahoo.com
Vice President: Bogdan Bokan
065/305-1979 bokan1979@gmail.com
Manager: Aleksandar Popovic
061/881-7957
learjet@neobee.net
Titel Aeroclub
Glavna Str. No. 1, 21240 Titel
021/86-00-78
063/113-7769 (Stevan Locki)
www.aeroklubtitel.tripod.com
1first@open.telekom.rs
President: Stevan Locki
Trstenik Aeroclub
Zivadina Apostolovica Str. No. 7, 37240 Trstenik
037/711-875, fax: 037/711-175
063/103-7843 (Milan Arsic)
aktrstenik@gmail.com
President: Milan Arsic
Fanatik Adventure Sports Club
Poparski Put Str. No. 35/2, 14000 Valjevo
064/1286-557
fanaticva@ptt.rs
President: Zoran Miskovic
Vojka Aeroclub
Svetog Save Str. No. 2, 23313 Vojka, Stara Pazova
063/1111-516
bane1970@ptt.rs (Branislav Cobanovic)
President: Branislav Cobanovic
Berkut Sport Paragliding Club
Sterijino Sokace Str. nsn, 26300 Vrsac
paragliding.vrsac@gmail.com
063/7120-765 (Goran Djurkovic)
063/386-183 (Ninko Kljukovnica)
President: Goran Djurkovic
Secretary: Ninko Kljukovnica
Zrenjanin Aeroclub
Beogradski Put Str. nsn, Ecka Airport 23000
Zrenjanin
023/881-076 (Ecka Airport)
fax: 023/881-079
www.aeroklubzrenjanin.org.rs
office@aeroklubzrenjanin.org.rs
President: Jagos Banovic
063/536-153
jagicabanovic@gmail.com
Junior Modelling Club
Kolasinska Str. No. 30 38220 Kosovska Mitrovica
Tel/fax: 028/497-784
President: Veljko Vucic
Subotica Aeronautical Modelling Club
Matije Gupca Str. No. 7 24000 Subotica
024/557-917
vmksubotica@gmail.com
President: Darko Saric Lukendic
Avis Gliding Club
Palisad Str. No. 13 31315 Zlatibor
011/227-5990, 064/1500-334
cirusbranko@gmail.com,
avisparacademy@gmail.com (Branko Jankovic)
063/633-596, gugipg@ptt.rs (Zoran Petrovic)
President: Branko Jankovic
Secretary: Zoran Petrovic
Cirus Paragliding Club
Colovica Brdo Str. nsn Cajetina
064/978-7745, 031/2519-040
(Miodrag Bujic)
President: Miodrag Bujic
Secretary: Zeljko Palcic
Sokolica Zvecan Aeroclub
Obiliceva Str. No. 62, 38227 Zvecan
066/406-528, 062/8068-119
aksokolicazvecan@gmail.com
(Ivan Gerber)
President: Ivan Gerber
Ваздухопловни
савез Србије
Општи подаци
Ваздухопловни савез Србије
Узун Миркова 4/I
11000 Београд
Поштански преградак 55
11158 Београд, П. фах 568
ПАК: 105305
Web: www.vss.rs
E-mail: office@vss.rs
Tелефони:
+381 (0) 11 32-85-107
+381 (0) 11 26-26-235
Факс: +381 (0) 11 26-25-371
Aeronautical
Union of Serbia
General data
Website: www.vss.rs
The Aeronautical Union of Serbia
Uzun Mirkova Street, No. 4, 1st floor, E-mail: office@vss.rs
11000 Belgrade
Tel:
Mail compartment 55
+381 (0) 11 26-26-235,
POB 568
+381 (0) 11 32-85-107
Postal Address Code: 105305
Fax: +381 (0) 11 26-25-371
Руководство Ваздухопловног савеза Србије
Senior management of the Aeronautical Union of Serbia
Председник
Лабуд Булатовић
President:
Labud Bulatovic
Генерални секретар
Жељко Овука
Secretary General:
Zeljko Ovuka
Чланови Управног одбора
Members of the Steering Committee
Лабуд Булатовић, председник
Ника Адамов
Олгица Лазић
Никола Боровац
Владан Цветковић
Драган Јевтић
Светлана Симић
Александар Вег
Горан Вучковић
Горан Ђурковић
Labud Bulatovic, President
Nika Adamov
Olgica Lazic
Nikola Borovac
Vladan Cvetkovic
Dragan Jevtic
Svetlana Simic
Aleksandar Veg
Goran Vuckovic
Goran Djurkovic
Srdjan Srdic
Срђан Срдић
ИМПРЕСУМ
Жељко Овука
IMPRESUM
Милица Кљајић
Наслов: Спортско ваздухопловство
Издавач: Ваздухопловни савез Србије
Главни и одговорни уредник: Жељко Овука
Уредник издања: Милица Кљајић
Аутори текстова (уколико није другачије означено):
Светлана Драгићевић, Милица Кљајић, Туристичка организација
Србије
Сарадња ВСС: Срђан Пелагић
Превод: Ивана Миљковић, Ивана Пантић, Едвина Арифовић, Марко
Вујичић, Давид Ђорђевић, Марија Миљковић
Дизајн: Кробилад Десигн
Аутори фотографија фотографија: Архива ВСС, АК "Наша Крила"
Параћин, Драган Шкорић www.savremenisport.com, АК "Јагодина",
Мирољуб Јанићијевић, Ненад Лочкић, Зоран Петровић, Петар
Лончар, Драган Јаневски, Ненад Павловић, Martin Scheel www.
azoom.ch/M.Scheel
Фотографија на насловној страни: Александар Добросављевић и
Милорад Д. Ристић (композиција)
На насловној страни: Миладин Стевановић Цакан и Свилен Иванов
Тираж: 1000
Title: Sport aviation
Publisher: Aeronautical Union of Serbia
Editor in Chief: Zeljko Ovuka
Issue editor: Milica Kljajic
Authors of the texts (if it is not marked differently):
Svetlana Dragicevic, Milica Kljajic, Tourist Organization of Serbia (www.
serbia.travel)
Cooperation AUS Serbia: Srdjan Pelagic
Translation:Ivana Miljkovic, Ivana Pantic, Edvina Arifovic,
Marko Vujicic, David Djordjevic, Marija Miljkovic
Design: Krobilad Design
Photography authors: Archive of the NAC Serbia, AC "Nasa Krila", Paracin, Dragan Skoric www.savremenisport.com, AC "Jagodina", Miroljub
Janicijevic, Nenad Lockic, Zoran Pretrovic, Petar Loncar, Dragan Janevski,
Nenad Pavlovic, Martin Scheel, www.azoom.ch/M.Scheel
Front page photography: Aleksandar Dobrosavljevic and Milorad D.
Ristic (composition)
On the front page: Miladin Stevanovic Cakan and Svilen Ivanov
Circulation:1000
CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
СПОРТСКО ваздухопловство/главни и одговорни уредник Жељко Овука.Година 5, број 6 (фебруар 2012)-.-Београд (Узун Миркова 4/I):
Ваздухопловни савез Србије, 2012-(Београд).-23.cm
Једном годишње.-Је наставак:Ваздухопловни спортови=ISSN 1451-7728
ISSN 1820-7014=Спортско ваздухопловство
COBISS.SR-ID 146530316
Download

„Sportsko vazduhoplovstvo“ 2013