jun 2010.
1
SADRŽAJ
Broj 55, jun 2010. godina XVI
BILTEN
REGIONALNE PRIVREDNE
KOMORE UŽICE
Dimitrija Tucovića 52
Užice
Telefon:
031/513-483
512-277
fax:
031/514-184
Umesto predgovora! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sastanak Foruma predsednika privrednih komora sa područja
Drinske regije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VI Sednica Skupštine Regionalne privredne komore Užice . . . . . . . . . . . .5
Poslovanje privrede Regiona u I kvartalu 2010. godine . . . . . . . . . . . . . . 6
Prekogranična saradnja sa BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastup Komore Užice na Sajmu projekata prekogranične saradnje . . 9
Beogradski CEFTA Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ekonomske diplomate Srbije kreću u svet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sednica Grupacije za drumski putnički saobraćaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aktivnosti odbora za školstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
V sednica Odbora za nauku, pronalazaštvo i inovacije . . . . . . . . . . . . . . 12
www.rpk-uzice.co.rs
[email protected]
Za izdavača
predsednik RPK Užice
Duško Majkić
Uređivački odbor
Duško Majkić
Đorđe Pjanović
Gordana Čumić
Dragomir Papić
Jelena Nikolić
Priprema
Ljiljana Pantelić
Nataša Benić
Vojo Đoković
Laboratorijska kontrola hrane u Zavodu za javno zdravlje Užice . . . . 13
Proizvodi Zlatiborca uskoro na ruskom tržištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Centar za dijasporu Užice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Obostrana primena Prelaznog trgovinskog sporazuma . . . . . . . . . . . . 15
Intelektualna svojina i Prelazni trgovinski sporazum . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prezentacija proizvodnog programa firmi Knauf Insulation i Velux . 17
Drugi Sajam obrazovanja u Užicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
„Prirodno je voleti tehniku“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Akcija Društva Srbije za odnose s javnošću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
77. Međunarodni poljoprivredni sajam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Privreda Užičkog regiona na Sajmu u Mostaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Razgovori privrednih delegacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Štampa
»Grafoplast plus« Užice
Izdaje se samo
za internu upotrebu
jun 2010.
3
Umesto predgovora!
Nije uobičajeno da se Predsednik RPK Užice na ovaj
način obraća članstvu i saradnicima ali koristim
mogućnost da vas obavestim o aktuelnim zbivanjima
vezanim za rad i aktivnosti koje se odnose na budućnost
komorskog sistema Srbije.
Iako se kroz samokritički odnos prema svom radu
u celokupnom komorskom sistemu Srbije došlo do
zaključka da treba u cilju daljeg razvoja sistema
predložiti izmene u organizaciji, politizacijom predloga
PKS, pojavio se i usvojen je od strane Skupštine Republike Srbije predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim komorama koji je stupio na snagu
23. maja 2009. godine.Usvojeni Zakon koji obavezno
članstvo prevodi u dobrovoljno i koji pored dosadašnje
organizacije predvidja mogućnost osnivanja novih Komora od strane najmanje sto članova, ocenjen je od
strane stručnih službi i rukovodstva PKS i rukovodilaca
RPK kao težak udarac na instituciju koja ima tradiciju i
put razvoja kroz 150 godina svog postojanja.
Pošto ovaj predlog Zakona stupa na snagu 2013.
godine stručne službe PKS i RPK dale su sebi zadatak da
pokušaju da se, kroz stručni rad i predloge, izbore za
očuvanje i to kroz usavršavanje sadašnjeg sistema
obaveznog članstva i sprečavanje rasparčavanja
sistema a u cilju formiranja i jačanja jedinstvenog komorskog sistema Srbije. (Ovakva situacije je pokazala
prave rezultate u Republici Srpskoj uz podršku Predsednika Vlade)
Kada smo mislili da je ovo jedini problem koji utiče
na razbijanje komorskog sistema pojavio se još jedan u
obliku Nacrta zakona o zanatstvu a o kome je javna
rasprava počela 26.marta 2010. godine. Predlog je formulisan od strane Ministarstva ekonomije i regionalnog
razvoja a podržava ga Asocijacija malih i srednjih
preduzeća i preduzetnika Srbije (Udruženje poslodavaca Srbije).
Kolegijum predsednika sa stručnim službama PKS
razmatrao je predlog ovog Zakona i došao do zaključka
da zanatsku delatnost treba definisati zakonom ali u
skladu sa Ustavom i zakonima o školstvu i drugim Zakonima.
Predlogom kojim se predviđa izdvajanje preduzetnika i zanatlija iz komorskog sistema i osnivanje paralelnih institucija u vidu Zanatskih komora nastavlja se
rasparčavanje komorskog sistema. Posebno zabrinjava
činjenica da se sredstva za osnivanje ovih komora
obezbeđuju iz budžeta a prostor za rad obezbeđuju
Privredne komore.
Nacrt zakona nalazi se na sajtu www.merr.gov.rs.
Samo usvajanje ovog zakona imalo bi za posledicu
potrebu za izmenu Zakona o Privrednim komorama u
oblasti organizacije i registracije Opštih udruženja preduzetnika i Zajednice preduzetnika što dovodi do otvaranja novih pitanja. Očekujem da kao članovi komorskog sistema uzmete učešće u radu oko ovih aktivnosti i
da u svojoj organizaciji i poslovnom okruženju date svoj
doprinos za pravilno razrešenje ove problematike..
Duško Majkić, predsednik RPK Užice
Sastanak Foruma predsednika privrednih
komora sa područja Drinske regije
U
Milićima, rudarskom gradiću u Republici Srpskoj,
23. aprila održan je sastanak Foruma predsednika
privrednih komora sa područja Drinske ekonomske
regije. Drinska ekonomska regija je područje koje
pokrivaju privredne komore Srbije, (Užice i Valjevo),
Prvredne komore Republike Srpske, (Bijeljina, Istočno
Sarajevo, Trebinje), Federacija BiH (Goražde) i Privredna
komora Crne Gore. Ova asocijacija je osnovana 2007.
godine sa ciljem uspostavljanja i razvijanja dugoročne
saradnje između potpisnica, usklađivanja međusobnih
interesa i razvoja privrede u područjima sliva reke
Drine.
Sastanku su osim svih predsednika članica Foruma prisustvovali gosti iz Područne komore kantona
Sarajevo. Domaćini su pored zvaničnika Područne komore Bijeljina bili i gradonačelnik, predsednik
Skupštine opštine Milići i predstavnik menadžmenta
4
rudnika boksita.
Institucionalno povezivanje komora, koje je
nastalo kao rezultat rada Foruma, je u ovom prvom
evalucionom periodu, rezultiralo podnošenjem pet
projekata na prvi poziv za prijavljivanje za prekograničnu
saradnju iz IPA fondova Srbija-BiH, Srbija-Crna Gora,
Crna Gora-BiH, sa velikim šansama da budu i odobreni.
Osnovna tema sastanka, u organizaciji
Područne komore Bijeljina, trenutnog predsedavajućeg
Foruma, je bila predlaganje i priprema projekata, kao i
definisanje partnerstava za očekivani drugi poziv za
IPA prekograničnu saradnju ove tri zemlje. Očekivanja
su da će poziv biti usmeren ka razvoju i saradnji
područja i partnerstva u oblasti turizma, ekologije i ruralnog razvoja.
Osim toga dogovoreno je da se saradnja proširi
Bilten br. 55
i u oblastima koje su od vitalnog značaja za povećanje
obima trgovinske razmene, olakšice pri izvozu i uvozu,
kao što su inicijative za medjusobno priznavanje sertifikata o kvalitetu proizvoda nacionalnih sertifikacionih
tela, kao i uklanjanje svih ostalih necarinskih barijera u
prometu roba.
Buduće jednogodišnje predsedavanje Foruma
preuzela je na ovom sastanku Privredna komora Crne
Gore.
Ovom prilikom učesnici sastanka su imali priliku da se upoznaju i sa konceptom održivog razvoja
opštine Milići, koja je apsolutno svesna da su rezerve
boksita koji je glavni eksploatacioni materijal i izvor
prihoda, ograničene i da se moraju razvijati sekundarne delatnosti. Tako je u prethodnih nekoliko godina
razvijan sektor gradjevinarstva, prehrambene industrije, energetike, mašinogradnje, drvne industrije i već
preko 50% svih prihoda donose ove delatnosti.
Dragomir Papić, direktor Komore
VI Sednica Skupštine Regionalne privredne
komore Užice
N
a VI sednici Skupštine Komore Užice, održanoj
30.marta 2010. godine, razmatrana su pitanja, koja
su saglasno Statutu bila predmet prethodne ocene VII
sednice Nadzornog odbora od 25.02.2010. godine i X
sednice Upravnog odbora Komore održane 04.
03.2010. godine.
Na sednici su razmatrana pitanja: Poslovanje
privrede Regiona za 2009. godinu, Izveštaj o aktivnostima Regionalne privredne komore Užice za 2009.
godinu, Usvajanje finansijskog izveštaja (završnog
računa ) Komore za 2009. godinu i donošenje Odluke o
izboru sudija Suda časti pri Regionalnoj privrednoj komori Užice.
Posebna pažnja na sednici je posvećena poslovanju privrede Regiona u 2009. godini pri čemu je data
puna podrška energičnim predlozima mera za stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje i dalji razvoj
privrede i u Regionu i Republici, utvrđenih u zaključcima
sa sednice Upravnog odbora Komore od 04.03.2010.
godine. U istima je uz taksativno nabrojane argumente
akcentirano, da je investicioni i poslovni ambijent u Regionu na takvom nivou, da ne obezbeđuje očekivanja
da može doći do ubrzanijeg privrednog a samim tim i
sveukupnog rasta i razvoja. Ovi zaključci sa predlozima
mera su blagovremeno prosleđeni Vladi Republike Srbije, njenim relevantnim ministarstvima i Privrednoj
komori Srbije.
Povodom izveštaja o aktivnostima Komore u
2009. godini, Skupština je u potpunosti prihvatila
zaključke i ocene Nadzornog i Upravnog odbora Komore uz posebno isticanje da je Komora svoje aktivnosti realizovala u skladu sa Zakonom o komorama,
normativnim aktima, planovima i ovlašćenjima koje
jun 2010.
ima i u povećanoj meri povodom neplaniranih a
proisteklih poslova tokom godine. Takođe, pri oceni finansijskog poslovanja Komore istaknuto je da se isto
odvijalo u skladu sa aktuelnim propisima uz otežano
finansiranje, zbog čega je neophodno intenzivirati saradnju sa većim brojem manjih privrednih subjekata
na Regionu, što je u krajnjem interesu i privrednih subjekata i Komore kao njihove interesne organizacije.
Odlukom Skupštine Komore o izboru sastava
Suda časti pri Komori, uz prethodnu odluku Upravnog
odbora Komore o imenovanju Tužioca Suda časti,
stvoreni su i ovi preduslovi, za dodatno praćenje i
poštovanje pravnih propisa u privredi i prevashodno
principa utvrđenih u Kodeksu korporativnog upravljanja i Kodeksa poslovne etike, koje je na osnovu zakona donela Skupština Privredne komore Srbije ( «Sl.
glasnik RS» br.1/2006 ).
Pjanović Đorđe, dipl. pravnik
Menadžer za pravne, kadrovske i opšte poslove
5
Poslovanje privrede Regiona u
I kvartalu 2010. godine
Industrijska proizvodnja
A
ktuelna ekonomka kriza u 2009. godini imala je veliki uticaj na ostvarene rezeltute poslovanja. Fizički
obim industrijske proizvodnje u Republici tokom 2009.
godine smanjen je za 12.1% a na području Regiona za
11.9 %. Veoma mali broj industrijskih grana je uspeo je
da održi isti obim ili zabeleži povećanje u odnosu na
prethodnu godinu. Na nivou Republike rast je ostvaren
u vadjenju sirove nafte i gasa, vadjenju rude metala,
izdavanju štampanju i reprodukciji zapisa i proizvodnji i distribuciji el. energije, gasa i tople vode. U 2009.
na području Regiona rast je zabeležen u je u proizvodnji gume i plastike, proizvodnji mašina i uredjaja, osim
električnih, reciklaži i proizvodnji i distribuciji el. energije, gasa i tople vode.
Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji, u periodu od januara do marta
2010. godine, u odnosu na
isti period prethodne, ostvarila je povećanje od 2.8%.
U ovom periodu u sektoru
vadjenja rude i kamena (I110.3) i preradjivačkoj industriji (I-104.6)zabeleženo
je povećanje a u sektoru
proizvodnje el. energije,
gasa i vode obim aktivnosti
smanjen je za 4.1% (I-95.9).
U prvom kvartalu
2010.godine u odnosu na
isti period prethodne godine, obim industrijske proizvodnje Regiona povećan je za 29%. U sektoru vadjenja
rude i kamena obim aktivnosti je na nivou
prošlogodišnjeg rezultata (I-99.7).U preradjivačkoj industriji zabeleženo je povećanje od 32.6% a u proizvodnji el.energije, gasa i vode povećanje od 17.4%.
Zbog smanjenog obima u prethodnoj godini,
veliki broj grana preradjivačke industrije ostvario je u
prva tri meseca znatno povećanje aktivnosti :
- proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina (I107.1)
- proizvodnja odevnih predmeta i krzna (I112.7)
- proizvodnja nemetalnih minerala (I-122.2)
- proizvodnja osnovnih metala (I-142.6)
- proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina
(172.9)
6
- proizvodnja mašina i uredjaja osim električnih
(319.0)
- proizvodnja električnih mašina i aparata
(201.1)
- proizvodnja motornih vozila i prikolica (136.6)
- reciklaža (I-535.5)
Proizvodnja osnovnih metala zbog visokog
učešća u ukupnoj industriji i dobrih poslovnih rezultata imala je veliki uticaj na ostvareni indeks industrije
Regiona.
Na području Regiona Užice, tokom 2009. godine,
došlo je do velikog pada aktivnosti. Tendencija
povećanja zabeležena krajem godine nastavljena je i u
prvom kvartalu 2010.
Spoljnotrgovinska razmena
Ukupna spoljnotrgovinska razmena Republike Srbije u periodu januar-mart 2010. godine je iznosila 5.8
milijardi USD (2,1 milijardi dolara izvoza i 3,7 milijardi
dolara uvoza) što predstavlja povećanje od 7,3% u
odnosu na isti period predhodne godine. S obzirom da
je procenat povećanja izvoza znatno veći od procenta
povećanja uvoza, došlo je do smanjenja deficita u
razmeni sa inostranstvom za 15,7% i povećanja
pokrivenosti uvoza izvozom, sa 45% u istom periodu
predhodne godine na 54% u periodu januar-mart
2010. godine.
Više od polovine ukupne ST razmene je ostvareno
sa zemljama članicama EU a drugi po važnosti partner
su zemlje CEFTA sporazuma sa kojima je ostvaren suficit u razmeni. Najviše se izvozilo u Italiju, Nemačku,
BIH a uvozilo iz Ruske Federacije Nemačke i Italije.
Bilten br. 55
Uporedni pregled grana preradjivačke
industrije - Region/Republika
Napomena: Na grafikonu pojedine grane prikazane su sa I-200.
Zbog velikih vrednosti nisu mogle biti verno grafički prikazane. (Proizvodnja kože i obuće I-2491, Proizvodnja mašina i uredjaja ,osim
električnih I-319.0, Reciklaža I-535.5)
I ako je u ovom periodu došlo do blagog oporavka izvoza, svetska ekonomska kriza još uvek ima uticaja na kretanje privredne aktivnosti i u svetu i kod
nas.
Region Užice
U periodu januar-mart 2010. godine ukupna ST
razmena u regionu Užice je iznosila 282 miliona USD
(158 miliona USD izvoza i 124 miliona USD uvoza) što
predstavlja povećanje od 70% u odnosu na isti period
2009. godine. Ostvareni je suficit u razmeni od 34 milona USD ali je to za 38% manje nego periodu januarmart 2009. godine jer je uz povećanje izvoza od 49%
došlo do povećanja uvoza od 111%..
jun 2010.
Opština Arilje je uz značajnije povećanje izvoza od povećanja uvoza ostvarila povećanje
pozitivnog salda za 21%.
U opštini Bajina Bašta je registrovano
povećanje obima ST razmene za 55%, ali je usled
značajnog povećanja uvoza, negativan saldo ST
razmene povećan za 30%.
Opština Ivanjica je ostvarila povećanje obima ST razmene za 71%. Uz neznatno smanjenje
uvoza i povećanje izvoza od skoro 2,5 puta, u prva
tri meseca 2010. godine ostvaren je suficit u
razmeni od 10,6 mil. USD (0,46 mil u periodu januar- mart 2009. god).
Obim ST razmene u opštini Kosjerić je smanjen za 20%, ali je smanjenjem uvoza od 45% i
povećanjem izvoza od 41%, negativni saldo u istom periodu 2009.godine od 1,3 mil USD anuliran i ostvaren je suficit u ST razmeni, mada u
najmanjem iznosu od svih opština Regiona.
U opštini Nova Varoš je došlo do blagog rasta ST razmene i izvoza, povećanja uvoza za 73%
pa je suficit trostruko manji nego u istom periodu
predhodne godine.
U opštini Požega je zabeleženo povećanje
svih parametara ST razmene a usled značajnijeg
povećanja izvoza od uvoza došlo je do rasta suficita za 19% dok je u opštini Priboj registrovano
smanjenje svih parametara razmene.
U opštini Prijepolje je povećan obim ST
razmene za 30% ali je usled većeg rasta uvoza od
izvoza, suficit smanjen za 15%.
Opština Užice je udvostručila obim ST
razmene, izvoz je povećan za 52%, uvoz je gotovo
tri puta veći pa je suficit smanjen sa 36,8 na 11,1
mil USD. što predstavlja smanjenje od 70%.
Opština Čajetina je uspela da zadrži skoro
isti obim spoljnotrgovinske razmene.
U periodu januar-mart 2010. godine
preduzeća sa područja užičkog regiona su najviše izvozila u zemlje EU i bivše republike SFRJ-82,5% ukupnog izvoza dok su najviše uvozile iz zemalja u tranziciji Centralne i Istočne Evrope i EU-73,2% ukupnog
uvoza.
Nemačka, Italija, Slovenija su najznačajniji partneri u izvozu-46% ukupnog izvoza a Bugarska, Ruska
Federacija, Italija, Nemačka i Čile u uvozu- 68,8% ukupnog uvoza.
Najveći suficit u razmeni je ostvaren sa Italijom,
Nemačkom, Slovenijom i Francuskom a deficit sa Bugarskom, Ruskom Federacijom, Čileom, Crnom Gorom
Kinom, Slovačkom,Turskom.
Interesantno je istaći zemlje u koje da u prva tri
meseca 2010. godine nije bilo izvoza dok se iz tih zemalja znatno uvozilo: Turska 2 mil. USD, Švajcarska 9,4
7
mil. USD, Brazil 0,7 mil. USD, Indija 0,62 mil USD
Na proizvodnju metala i metalnih proizvoda otpada 60,6% ukupnog izvoza i 69,5% ukupnog uvoza
Regiona. Proizvodnja prehrambenih proizvoda, ostalih
mašina i uređaja i tekstila i tekstilnih proizvoda su
delatnosti sa značajnim učešćem u izvozu Regiona
dok u uvozu, pored proizvodnje metala i metalnih
proizvoda značajno mesto zauzimaju proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda, proizvodnja el.energije i
gasa, prodaja i opravka vozila.
SUFICIT
mil. USD
DEFICIT
mil. USD
Prehrambeni
proizvodi, pica i
duvan
13,45
Proizv. el. energije,
gasa i tople vode
6,32
Proizv. metala i
metalnih proizvoda
9,06
Proizv. proizvoda od
gume i plastike
2,25
Proizv. ostalih
mašina i uredaja
8,28
Ostala preradivacka
industrija
0,79
Proizv. hemijskih
proizvoda i vlakana
7,07
Kopneni saobracaj i
cevovodni transport
0,54
3,84
Prodaja i opravka
vozila
0,48
Proizv. saobracajnih
sredstava
0,45
Poljoprivreda
Proizv. tekstila i
tekstilnih proizvoda
2,34
Zarade
U Republici Srbiji, u martu 2010. godine prosečna
bruto zarada iznosila je 46457dinara. U istom mesecu
zarada bez poreza i doprinosa isplaćena je u iznosu od
33508 dinara. Zarade isplaćene u privredi od 43337 dinara (bez poreza i doprinosa 31334 dinara) čine 93.4%
republičkog proseka.
Analiza ostvarenih zarda po delatnostima pokazuje da su najniže zarade ostvarene u hotelijerstvu
(24440 dinara) i pojedinim granama preradjivačke industrije - proizvodnji krzna (20448 din) proizvodnji
kože i obuće(23733 din), preradi drveta (20984 din),
proizvodnji tekstilnih prediva i tkanina (23989 din) i
preradi drveta (20746 din). Najveći nivo zarada ostvaren je u oblasti finansijskog posredovanja (104601din),
osiguranja (90405 din), proizvodnji duvanskih proizvoda (91943din), vazdušnom saobraćaju (91816din) i u
vađenju sirove nafte i gasa (90181 din). Značajno veći
nivo od proseka Republike ostvaren je i u sektoru
proizvodnje električne energije i vadjenju rude i kamena, pojedinim granama saobraćaja, u poslovima sa
nekretninama, vodoprivredi i poslovima istraživanja i
razvoja.
8
Zarade po delatnostima - mart 2010
Republika Srbija
Delatnosti
Zarade
Zarade bez
poreza i
doprinosa
Poljoprivreda šumarstvo i vodoprivreda
40184
28978
Ribarstvo
25866
18694
Vadjenje ruda i kamena
70870
50534
Preradjivačka industrija
37808
27487
Proiz.el.energ, gasa i vode
66757
47403
Gradjevinarstvo
38019
27417
Trgovina na veliko i malo
35110
25513
Hoteli i restorani
24440
17851
Saobraćaj, skladištenje i veze
53164
38316
Finansijsko posredovanje
96240
69727
Poslovi sa nekretninama
49000
35473
Državna uprava i socijalno osiguranje
57407
41081
Obrazovanje
50226
35965
Zdravstveni i socijalni rad
50742
36610
Komunalne, društvene i lične usluge
45058
32438
Republika-prosek
46457
33508
Nivo prosečne zarade isplaćene na području Zlatiborskog okruga u martu 2010. godine znatno je niži
od republičkog proseka. Prosečno isplaćena zarada u
Okrugu od 38675 dinara, predstavlja 83.3% proseka
Republike. Zarada iznad proseka Republike ostvarena
je jedino na teritoriji opštine Kosjerić(51931 dinara). U
gradu Užicu (43184 dinara) zarade se nalaze blizu
republčkog proseka, dok je u svim ostalim opštinama
nivo zarada znatno niži i kreće se u rasponu od 27472dinara (Ivanjica) do 39841 dinara (B.Bašta).
Bilten br. 55
Cene na malo i troškovi života
Cene na malo roba i usluga u Republici Srbiji u
aprilu 2010. godine u proseku su više za 1.1% u odnosu
na prethodni mesec. U aprilu 2010. godine u odnosu
na isti mesec 2009. cene na malo povećane su 7.4% a u
odnosu na decembar 2009.godine za 4.2%.
Troškovi života u Republici Srbiji u aprilu 2010.
godine u odnosu na prethodni mesec u proseku su viši
za 0.6%. U aprilu 2010. u odnosu na isti mesec 2009.
godine, troškovi života povećani su za 4.0%, a u odnosu na decembar 2009. godine za 2.6%.
IV 2010/
Ø 2009
IV 2010/
III 2010
IV 2010/
IV 2010
I – IV 2010/
Ø 2009
I – IV 2010/
I – IV 2009
IV 2010/
XII 2009
Cene na malo
106.8
101.1
107.4
105.0
107.3
104.2
Troškovi života
104.6
100.6
104.0
103.5
104.2
102.6
Indeksi
Stručna služba Komore
Prekogranična saradnja sa BiH
U
cilju intenziviranja prekogranične saradnje sa BiH, delegacija Privredne komore Srbije i Regionalne
privredne Užice prisustvovala je sastanku u Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde koji je održan u Goraždu 27.4.2010.
Tema sastanka je bila “Intenziviranje privredne saradnje kroz uspostavljanje zajedničke, instititucionalne
i prostorne infrastrukture” u okviru IPA Pprograma prekogranične saradnje.
Izneti su problemi sa kojima se suočavaju pogranični regioni jugozapadne Srbije i jugoistočne Bosne,
startegije razvoja dvaju susednih zemalja i pograničnih regiona kao i ideje kako bi se isti mogli rešiti putem
apliciranja projekata za korišćenje finansijskih sredstava IPA programa prekogranične saradnje Srbija-BiH.
Tematika je uglavnom vezana za sledeće oblasti: poboljšanje privredne infrastrukture i transporta (izgradnja
puteva i auto puta), energetika (izgradnja hidroeleketrana an Drini), ekologija i obnovljivi izvori energije,
povećanje privrednih i izvoznih aktivnosti.
Gordana Čumić, menadžer za EOI
Nastup Komore Užice na Sajmu
projekata prekogranične saradnje
U
okviru
godišnje
konferencije
programa
prekogranične saradnje Regionalna privredna komora Užice je 29. aprila 2010 godine učestvovala na
Sajmu projekata prekogranične saradnje koji je organizovao Sektor za fondove EU i razvojnu pomoć pri
Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije.
Na ovoj manifestaciji, RPK Užice je predstavila
projekte koje je realizovala u prethodne četiri godine u
okviru programa prekogranične saradnje CADSES i SEE
(South East Europe)
1. Projekat RAIRDev – U okviru ovog projekta
urađena je Studija izvodljivosti pretvaranja vojnog
aerodroma Ponikve u civilni aerodrom kao i procenu
uticaja otvaranja aerodroma u civilne svrhe na razvoj
privrede,
2. Projekat TISAF – Studija o osnivanju Tehnolojun 2010.
škog centra u Užicu za potrebe firmi iz
metaloprerađivačke, drvne i industrije nameštaja i po
uzoru na slične centre iz Italije
3. Projekat ITAC – U oviru projekta je uspostavljeno partnerstva Komore sa zainteresovanim
istraživačkim centrima i univerzitetima radi podizanja
svesti o intelektualnoj svojini i transferu tehnologije,
transfera rezultata univerzitetskog istraživanja u proizvodne delatnosti, razvoja novih proizvoda i usluga.
Pored promovisanja inovacija, projekat ITAC predstavlja i početni korak u informisanju o pristupanju sredstvima koja Evropska Unija nudi kroz Okvirni program 7,
a koja su namenjena za kooperaciju, ulaganje u ljudske
resurse, ideje, kapacitete i istraživanja.
Saša Savić, menadžer za projekte
9
Beogradski CEFTA Forum
U
organizaciji Ministarstva za trgovinu i PK održana
je Regionalna konferencija CEFTA Forum na temu
Regionalna saradnja i CEFTA sporazum (Centralno evropski sporazum o slobodnoj trgovini).
Privredna komora Srbije bila je jedan od pokrovitelja manifestacije BREND FAIR 6 koja je održana
na Beogradskom sajmu kao internacionalno-specijalizovani sajam posvećen brendovima i naprednim
tržišnim komunikacijama.
Integralni deo ovih aktivnosti bio je i Beogradski
CEFTA Forum.
Na ovom značajnom međunarodnom skupu
privrednika zemalja članica CEFTE učestvovao je veliki broj vodećih kompanija u Srbiji koje imaju najbolje poslovne rezultate. Na konferenciji su bili prisutni predstavnici svih zemalja potpisnika CEFTE: Srbije,
Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije,
Albanije, Bugarske, Rumunije i Moldavije.
Takođe učesnici na Beogradskom CEFTA Forumu
bili su predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja,Ministarstva trgovine i usluga, Zavoda za
intelektualnu svojinu RS, predsednici privrednih komora zemalja CEFTA regiona, predstavnici regionalnih
privrednih komora i privredne komore Srbije.
Aktuelne teme na ovoj konferenciji bile su:
• Plasman i konkurentnost proizvoda i usluga u
CEFTA Regionu
• Dijagonalna kumulacija porekla robe unutar
Regiona i sa Evropskom unijom
• Dalja trgovinska liberalizacija i otklanjanje
postojećih barijera u trgovini
• Značaj zajedničkih nastupa na trećim tržištima
• Liberalizacija tržišta usluga
• Poboljšanje uslova za investiranje u Regionu
• Otvaranje tržišta javnih nabavki
Ova međunarodna konferencija imala je za cilj i
promociju ekonomskih potencijala kompanija sa svih
područja Republike Srbije i uspostavljanje viših oblika
međunarodne saradnje radi realizacije zajedničkih
projekata na liberalizaciji tržišta regiona jugoistočne
Evrope.
U ovoj značajnoj godini u kojoj Srbija predsedava
CEFTI održaće se veći niz planiranih aktivnosti u funkciji povećanja konkurentnosti preduzeća u CEFTA regionu i stvaranja integrisanog tržišnog područja
jugoistočne Evrope.
Krajnji cilj je da se intenzivira i ojača slobodna
trgovina i regionalna privredna saradnja zemalja CEFTA sporazuma, da se uklone mnoge prepreke i prisutni
problemi u njihovoj međusobnoj saradnji, kao i da se
povećaju spoljno trgovinska razmena i zajednička investiciona ulaganja između članica ove asocijacije.
Mirjana Radojičić,
menadžer za evropske integracije
Ekonomske diplomate Srbije kreću u svet
N
akon izbora koji je trajao skoro pola godine u organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog
razvoja , 28 ekonomskih diplomata kreće ovih dana u
zemlje širom sveta da brane naše privredne interese.
Njima će šefovi biti ambasadori Srbije u dotičnim zemljama iako će ih finansirati i davati im zadatke Ministarstvo ekonomije.
Kandidate je birala nezavisna, stručna komisija,
bez uplita politike i među odabranima ima ekonomista, inženjera, pravnika, filologa..Prosek starosti je 36
godina; medju njima je devet žena i 19 muškaraca.
Plate ekonomskih savetnika biće određivane kao
i za ostale diplomate u zavisnosti od zvanja i mesta
postavljenja a njihov rad će biti na ocenjivanju krajem
godine.
Naši privrednici, privredne komore i ostale institucije će imati priliku da se ubuduće obrate za savet,
kontakt podatke,poslovno povezivanje i drugu vrstu
pomoći sledećim osobama u navedenim zemljama i
10
gradovima :
1. Vukašin Dželatović KANADA
2. Dragana Đurica
SLOVENIJA 3. Aleksandar Milićević BUGARSKA
4. Milomir Ognjanović SAD
Toronto
Ljubljana
Sofija
Čikago
Bilten br. 55
5. Dušan Zarubica
RUMUNIJA Bukurešt
6. Marjan Božović RUSKA FEDERACIJA Moskva
7. Nada Knežević AUSTRIJA Beč
8. Jadranka Petrović BiH Sarajevo
9. Maja Vranić
UKRAJINA
Kijev
10.Sanda Poljaković MAĐARSKA Budimpešta
11. Filip Šanović
TURSKA
Istanbul
12. Aleksandar Ivkovac NEMAČKA
Berlin
13. Igor Bajić
NEMAČKA
Minhen
14. Jure Galić NEMAČKA
Stutgart
15. Rade Berbakov ITALIJA Rim
16. Bojan Stevanović ITALIJA Milano
17. Jelena Tošić
GRČKA
Atina
18. Zoran Đorđević
KINA
Peking
19. Ivana Stanković
FRANCUSKA Pariz
20. Saša Uzelac V. BRITANIJA London
21. Ivana Ivković
HRVATSKA Zagreb
S
22. Kristijan Kolaković CRNA GORA Podgorica
23. Aleksandar Nikolić MAKEDONIJA Skoplje
24. Srđan Cvijić BELGIJA Brisel
25. Djordje Makić
JAPAN Tokio
26. Mirjana Nožić
ŠVEDSKA
Stokholm
27. Milija Marković ČESKA REPUBLIKA Prag
28. Marko Nikolić SLOVAČKA Bratislava
Privrednici iz našeg regiona se mogu obratiti RPK
Užice za posredovanje u ostvarivanju kontakata sa navedenim ekonomskim savetnicima, i to menadžeru za
ekonomske odnose sa inostranstvom Gordani Čumić
na tel. 513 483; 513 468 ili email:[email protected] koja je prisustvovala sastanku sa njima u
Valjevu početkom maja .
Gordani Čumić, menadžer za EOI
Sednica Grupacije za drumski putnički
saobraćaj
ednica Grupacije za drumski putnički saobraćaj održana je 16.04.2010. godine u Regionalnoj privrednoj
komori Užice. Prisutne članice grupacije, izjašnjavale su se o stavu po pitanju podnetih prigovora na odluku o novim redovima vožnje za međumesni prevoz putnika u drumskom saobraćaju za 2010/2011. godinu.
Sednica Grupacije za drumski putnički saobraćaj i autobuske stanice u PK Srbije bila je zakazana za 20.
04.2010. godine u Beogradu po istom ovom pitanju gde je trebalo da se odluči o ovom pitanju u konačnom
postupku raspodele redova vožnje za međumesni prevoz putnika za sledeće dve godine.
U toku rasprave istaknuto je da je veći broj prevoznika u drumskom putničkom saobraćaju sa našeg regiona koji su učestvovali u podnošenju zahteva za nove redove vožnje prigovarao na odluku Komisije i da je
nastao jedan neočekivan problem oko popunjavanja obrazaca jer je redosled popunjenih podataka za neke
prevoznike ocenjen za nepravilan i njihove prijave su zato odbijene iz formalnih razloga. Nakon iscrpljene
diskusije Nadzorni odbor jedoneo zaključak kojim je predložio Udruženju za saobraćaj i telekomunikaciju PK
Srbije da u postupku razmatranja prigovora na nove redove vožnje za registracioni period 2010/2011 ne prihvati Izveštaj Komisije u delu gde su predloženi redovi vožnje nekim prevoznicima odbijeni zbog redosleda
podataka unetih u obrazce i da podnete prigovore prevoznika prihvati u tom delu kao osnovane.
Na ovoj sednici bilo je reči i o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom
saobraćaju koji je u proceduri donošenja.
Mirjana Radojičić, menadžer za EI
Aktivnosti odbora za školstvo
T
ema sedme sednice Odbora za školstvo, bila je organizacija Drugog sajma obrazovanja, koji se i ove
godine održava pod motom „Znanje je u modi“.
Članovi Odbora su na osnovu analize iskustava sa
prošlogodišnjeg sajma, planirali aktivnosti i obaveze
za Drugi sajam obrazovanja. Organizacioni Odbor Sajma je pored članova Odbora za školstvo, proširen za
još tri člana: Načelnika Školske uprave, Blaža Čubrila,
Predsednika aktiva direktora osnovnih škola, Vladana
jun 2010.
Čumića i Duška Parezanovića, direktora Gimnazije u
Ivanjici. Dogovoreno je da se organizuje sastanak sa
direktorima osnovnih škola, u cilju njihove veće informisanosti sa organizacijom Sajma i njegovim ciljem.
Pravo učešća i dalje imaju sve viskoškolske i
srednjoškolske ustanove sa područja Regiona Užice,
nakon pravilno popunjenog i dostavljenog upitnika,
organizatoru Sajma. Učešće na Sajmu je besplatno.
Na ovj sednici, Dragan Tucaković, predsednik Od-
11
bora je podneo izveštaj o novoformiranom Lokalnom
savetu za zapošljavanje u čiji rad su uključeni predsednik i sekretar Odbora za školstvo. Dogovoreno je da se
naredne godine, škole sa područja Regiona uključe u
većoj meri u projekte koji prate javne radove (konkurs
izlazi u februaru, a traje do kraja marta), a u Regionalnom centaru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, je moguće organizovati obuku namenjenu
izradi projekata, koju bi pohađali zaposleni u školama.
Obuka bi omogućila jednostavnije apliciranje za sredstva namenjena javnim radovima.
Milenija Markovć, prosvetni inspektor i član Odbora, je podnela izveštaj o poseti „Raspustilištu“ u Novom Sadu. Radi se o projektu koji omogućava učenicima
da tokom raspusta u školama steknu korisna znanja,
koja nisu obuhvaćena školskim programom. Po ugledu
na novosadske škole, i užičke škole su prihvatile ideju o
radu škola, za vreme raspusta. Za sada su dve škole
(Umetnička i Medicinska) u gradu konkurisale za sredstva iz budžeta grada, koja bi omogućila organizovanje
aktivnosti namenjenih mladima.
*
Članovi Odbora za školstvo su krajem marta,
održali i sastanak sa predstavnikom GTZ-a, gospodinom Klaus Jarkom (Klaus Jarck). Cilj ove posete našem
Regionu, je nastavak sprovođenja programa pomoći
reformi srenjem stručnom obrazovanju, a sve u cilju
decentralizacije školstva.
*
Tokom marta, članovi Odbora za školstvo su
učestvovali i u radu Okruglog stola u okviru Regionalne konferencije „Nezaposlenost – put do socijalnog
isključenja“ u organizaciji RRA. Jedan od zaključaka sa
ovog okruglog stola je da je jako je važno da se primeri
dobre prakse koji postoje na lokalnom/regionalnom
nivou, a tiču se rešavanja problema nezaposlenosti,
sistemski podrže i uvrste u zvanične politike. Jedan od
takvih primera je i ustanovljenje novog obrazovnog
profila u Tehničkoj školi u Užicu – tehničar za upravljanje otpadom, koji je nastao kao rezultat lokalne inicijative Tehničke škole i Odbora za školstvo,
opšteprihvaćene i od strane resornog ministarstva.
Sekretar Odbora za školstvo
Nataša Benić, samostalni saradnik
V sednica Odbora za nauku, pronalazaštvo i
inovacije
U
Regionalnoj privrednoj komori Užice 21.04.2010.
godine održana je sednica Odbora za nauku,
pronalazaštvo i inovacije RPK Užice, na kojoj su članovi
Odbora razmatrali informaciju o intelektualnoj svojini
prema Prelaznom trgovinskom sporazumu Srbije i Zajednice EU.
U okviru ove teme iznete su informacije o tokovima budućeg kretanja aktivnosti u oblasti zaštite intelektualne svojine u narednih pet godina kako je to
predviđeno odredbama Prelaznog sporazuma između
Srbije i zemalja članica EZ. Kako je naša zemlja potpisala i u obavezi je da primenjuje Sporazum o stabilizaciji
i pridruživanju Srbije EU i Prelazni trgovinski sporazum
u oblasti zaštite prava intelektualne svojine preuzela
je obavezu da intelektualna svojina predstavlja prioritet u ispunjavanju obaveza usklađivanja propisa o intelektualnoj svojini.
12
Primena i unapređenje zaštite intelektualne
svojine treba da dovede do stvaranja strožijih standarda i veće odgovornosti svih subjekata u Srbiji. Naši
preduzetnici treba u svoje poslovne strategije da
integrišu upravljanje sopstvenim nematerijalnim dobrima u obliku intelektualne svojine u cilju da nivo
zaštite i upotrebe intelektualne svojine u Srbiji postane isti ili sličan kao u zemljama EU.
Članovi Odbora su izneli stav da je u implementaciji propisa o intelektualnoj svojini potrebno pratiti
promene nacionalnog zakonodavstva i blagovremeno
postupati radi obaveštenosti o tim pitanjima kako
članova Odbora tako i šire javnosti.
O takmičenju za NTI – najbolju tehnološku inovaciju u 2010. godini u organizaciji Ministarstva za
nauku i tehnološki razvoj izneta je informacija da se
ove godine takmičenje organizuje samo na republičBilten br. 55
kom a ne i na regionalnom nivou zbog nedostatka
novčanih sredstava za tu namenu.
Istaknuto je da je ključni problem za inovatore
bio i ostao inplementacija pronalaska- inovacije i pitanje hroničnog nedostatka sredstava kojima bi se
podstakla primena tih izuma u praksi, što je na kraju i
pravi cilj svih prethodnih aktivnosti ove vrste.
U okviru razmatranja zaključaka sa Odbora za
tehnološke inovacije PKS koji se odnosi na saradnju sa
regionalnim komorama podržana je inicijativa PKS za
oživljavanje i intenziviranje saradnje u oblasti inovativne delatnosti između komora kao članica komorskog sistema na regionalnom i republičkom nivou.
Iznet je stav da je potrebno intenzivirati saradnju
sa PKS preko Odbora za tehnološke inovacije i intenzivirati tu saradnju kao neophodnu i veoma značajnu za
unapređenje rada u oblasti nauke i inovacija.
Mirjana Radojičić, menadžer za EI
Laboratorijska kontrola hrane u Zavodu za
javno zdravlje Užice
R
egionalna privredna komora Užice, u saradnji sa
Zavodom za javno zdravlje Užice i Poljoprivrednom
stručnom službom Užice organizovala je Informativni
stručni sastanak na teme:
- Primena odredbi Zakona o bezbednosti hrane i
- Mogućnosti laboratorijske kontrole hrane u Zavodu za javno zdravlje Užice.
Proizvođačima hrane sa područja regionalne
privredne komore Užice,
istaknuto je da je Zakonom
o bezbednosti hrane (Sl.gl.
41/2009) uspostavljen lanac kontrole od njive do
trpeze kako bi se osigurala
bezbednost hrane, a na
tržištu svaki potrošač bio
siguran da hrana, koju konzumira, ispunjava sve
zahteve zdravstveno-higijenske ispravnosti i da je
propisanog kvaliteta.
Na sastanku su prezentirane mogućnosti laboratorijske kontrole hrane u Zavodu za javno zdravlje
Užice, što je i izazvalo značajnu pažnju prisutnih.
Zavod za javno zdravlje Užice je zdravstvena preventivna ustanova u čijem sastavu se nalazi Centar za
higijenu i humanu ekologiju. Visok nivo kvaliteta njihove standardne laboratorijske usluge, koja se sastoji
u uzorkovanju, planiranju i izvođenju ispitivanja, obradi rezultata ispitivanja i dostavljanju izveštaja, postignut je uspostavljanjem sistema kvaliteta i zadovoljenjem tehničkih zahteva prema standardu SRPS ISO/IEC
17025:2006, koji je laboratorija uvela od 2007. godine i
kojim je Centar za higijenu i humanu ekologiju akreditovao metode ispitivanja namirnica, predmeta opšte
upotrebe, pijaćih, površinskih i otpadnih voda i vazdujun 2010.
ha. Visok nivo kvaliteta Centar postiže primenom principa dobre laboratorijske prakse zasnovane na
dugogodišnjem iskustvu, dobro planiranom internom
kontrolom kvaliteta i proverom stručnosti učešćem na
brojnim nacionalnim i međunarodnim međulaboratorijskim ispitivanjima.
Zahvaljujući opremi visoke tehnologije i stručnom
kadru, sva laboratorijska ispitivanja obavljaju se u minimalnom vremenskom periodu neophodnom za datu
vrstu ispitivanja.
Centar vrši utvrđivanje
i kontrolu sanitarno-tehničkog i higijenskog stanja
objekata za proizvodnju,
preradu i promet životnih
namirnica, pruža stručnu
pomoć u kontroli funkcionisanja HACCP sistema, daje
predloge mera za otklanjanje nedostataka nastalih
u toku proizvodnje i prometa životnih namirnica.
Takođe, vrši edukaciju zaposlenih o sanitarno-higijenskim principima pri rukovanju hranom.
U okviru ispitivanja zdravstvene bezbednosti
namirnica Centar vrši ispitivanja na sledeće parametre:
ispitivanja parametara kvaliteta namirnica prema
odgovarajućim pravilnicima, teške metale i pesticide
(grupa organohlornih i grupa organofosfornih) prema
Pravilniku o količinama pesticida, metala i metaloida i
hemioterapeutika i anabolika i drugih suspstancija
koje se mogu nalaziti u životnim namirnicama (Sl.list
SRJ, br.5/92) i mikrobiološka ispitivanja (uključujući
ispitivanje Listeria monocytogenes), prema Pravilniku
o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (Sl.
list SRJ, br.26/93). U laboratorijama Centra vrše se ispi-
13
tivanja sledećih grupa namirnica: mleko i proizvodi od
mleka, žita, mlinski i pekarski proizvodi i testenine,
med, voće i povrće i proizvodi, pečurke i proizvodi od
pečurki, kafa i proizvodi, kakao i bombonski proizvodi,
kolači, meso i proizvodi od mesa i dr.
Imajući u vidu da je voda za piće namirnica Centar vrši: ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće
prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće
(Sl.list SRJ br. 42/98), ispitivanje kvaliteta prirodne mineralne, prirodne izvorske i stone vode prema Pravilniku
o kvalitetu i drugim zahtevima za prirodnu mineralnu
vodu, prirodnu izvorsku vodu i stonu vodu (Sl.list SCG
br.53/05)
U okviru kontrole zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Centar vrši mikrobiološka ispitivanja posuđa, pribora, ambalaže za životne namirnice
(od različitih vrsta materijala), sredstava za negu i
ulepšavanje lica i tela, sredstava za održavanje čistoće
u domaćinstvu, kao i fizičko-hemijska ispitivanja na
sadržaj teških metala, slobodnih alkalija, površinski aktivnih materija, ukupnih niskomolekulskih organskih i
neorganskih supstanci, a prema Pravilniku o uslovima
u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte
upotrebe koji se mogu stavljati u promet (Sl.list SFRJ
br.26/83).Obavljaju i ispitivanje kvaliteta površinskih i
otpadnih voda shodno zakonskoj regulativi.
Prema Pravilniku o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i
kliconoša (Sl. glasnik RS 20/06) obavljaju se i zdravstveni pregledi lica zaposlenih u procesu proizvodnje i
prometa životnih namirnica. Pregled se obavlja dva
puta godišnje – lekarski pregled, bris grla i nosa i
mikrobiološko ispitivanje stolice. Zavod za javno zdravlje Užice obavlja i poslove dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije a postoji mogućnost izdavanja rezultata
ispitivanja i na engleskom jeziku.
Olivera Lečić i Miroslav Simović,saradnici
Kontakt podaci:
Direktor
dr sci med Biljana Mijović
031/563 147
064 85 77 505
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju
dr Olivera Janjić
031/ 563 150
064 85 77 503
Šef Odeljenja za san. Hemiju i ekotoksikologiju
Vlasto Stevanetić, spec. San. Hemije
064 85 77 508
Šef Odeljenja za san. mikrobiologija
dr Jelena Lekić, spec. mikrobiologije
031 563 150
Faks:031 563 147
e-mail:[email protected]; [email protected]
www. zzzzu.org.rs
Proizvodi Zlatiborca uskoro na ruskom
tržištu
Za izvoz na rusko tržište potreban je poseban “standard” - sertifikat
GOST-R. U Srbiji to pravo za sada su ostvarile: Zlatiborac, Karneks, Minel,
Industrija mesa Topola i Sintelon.
Taj standard je potvrda kvaliteta proizvoda koji ulaze na rusko tržište
i koje ruske vlasti određuju. Ova stroga ruska pravila važe za sve ino proizvođače uključujući i Srbiju, bez obzira što je ona jedna od retkih zemalja koje sa Ruskom Federacijom imaju sporazum o slobodnoj trgovini.
Prvo se pronađe sertifikaciona kuća, zatim se pripremi dokumentacija o proizvodima na ruskom jeziku i pošalje se u Moskvu, pa ukoliko
Poseban “standard” za rusko
Rusi žele te proizvode na svom tržištu, traže i uzorke robe, a zatim i sami
tržište
dođu u kontrolu. Sertifikacija nije skupa, ali je komplikovana i traje oko tri
meseca.
Prema najavama ruskog ministarstva trgovine do jula ove godine trebalo bi da standardi GOST –R budu
unificirani jer se očekuje formiranje carinske unije Rusije, Belorusije i Kazahstana, a tu je i najava skorašnjeg
potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kazahstanom u kome naša izvozna preduzeća vide svoju
šansu.
14
Bilten br. 55
Centar za dijasporu Užice
N
edavno je usvojen prvi Zakon o dijaspori i Srbima
u regionu čime su Vlada Srbije i državni vrh pokazali spremnost za izgradnju nove i dugoročne politike
kao i stvaranju partnerskih odnosa na dobrobit svima
na ekonomskom, kulturnom i političkom planu.
Takodje, Ministarstvo za dijasporu je organizovalo
krajem aprila
Prvu medjunarodnu konferenciju
”Novčane doznake srpske dijaspore” koja je okupila
brojne stručnjake iz zemlje i inostranstva, predstavnike
državnih institucija i organa, predstavnike banaka i
kompanija za brži transfer novca. Tom prilikom je ministar Srdjan Srećković izjavio da je dijaspora tokom
prošle godine u Srbiju poslala 5,5 milijardi dolara, što
je , i pored svetske ekonomske krize, povećanje od
10% u odnosu na prethodnu godinu i statistički gledano, svaki gradjanin Srbije je u proseku prihodovao
oko 700 dolara.
Učešće novčanih doznaka od dijaspore čini oko
15% bruto domaćeg proizvoda.
Ovaj devizni priliv daje veliki doprinos očuvanju
makroekonomske stabilnosti Srbije ali na žalost,
najveći deo odlazi u potrošnju a veoma mali deo na
investicije tj. u proizvodnju. Od 2000.godine, investici-
je iz dijaspore su dostigle oko 550 mil.dolara čime je
zaposleno oko 22.000 ljudi u mala srednja i preduzeća.
Ministarstvo će uskoro objaviti spisak projekata koje će
ponuditi investitorima iz dijaspore.
Cilj je da se pojednostave komplikovane procedure i da se smanje troškovi transfera novca da bi sve
više novca iz dijaspore pristizalo u Srbiju zvaničnim, legalnim tokovima kroz banke.
Skupu su se obratili i viceguverner Narodne banke
Srbije dr Bojan Marković, predsednik PKS Miloš Bugarin
i ambasador Švajcarske u Srbiji ,g-din Erwin H.Hofer
koji je istakao da je Švajcarska napravila priručnik koji
pripadnicima srpske dijaspore ukazuje na legalne kanale kojima je moguće dostaviti novac u Srbiji s
obzirom na brojnost ljudi iz Srbije koji žive i rade u
Švajcarskoj (srpki jezik tamo zauzima 4.mesto).
Neophodno je pojačati ulogu regionalnih Centara za dijasporu pri regionalnim privrednim komorama u cilju boljeg informisanja i okupljanja pripadnika
dijaspore i intenziviranja njihovog učešća u radu lokalne zajednice kao i prenošenja dragocenog iskustva u
mnogim oblastima života i rada.
Gordana Čumić, menadžer za EOI
Obostrana primena Prelaznog trgovinskog
sporazuma
PRVI PRAVI UGOVORNI ODNOS SRBIJE I EU
P
relazni trgovinski sporazum Evropske unije sa Srbijom zvaničnoje stupio na snagu od 1. februara
2010. godine sa početkom obostrane primene ovog
dokumenta od kada počinje njegova puna primena. To
je krupan i veoma značajan događaj za našu zemlju jer
otvara put za još bržu integraciju Srbije u EU.
Prelazni trgovinski
sporazum Evropske unije
sa Srbijom zvanično je
stupio na snagu od 1. februara 2010. godine sa
početkom obostrane primene ovog dokumenta
od kada počinje njegova puna primena. To je krupan i
veoma značajan događaj za našu zemlju jer otvara put
za još bržu integraciju Srbije u EU.
Prelazni trgovinski sporazum prvi put ugovorno
reguliše trgovinske odnose između Srbije i EU.
Do ovog napredka u pridruživanju Srbije EU došlo
je nakon što je Evropska unija 7. decembra odmrzla
jun 2010.
primenu Prelaznog trgovinskog sporazuma. Prelaznim
trgovinskim sporazumom sa Srbijom predviđena je
postepena liberalizacija trgovine u roku od 6 godina.
Sa jednostranom primenom Prelaznog trgovinskog sporazuma Srbija je počela godinu dana ranije,
od 30. januara 2009. godine.
Kako je naša zemlja 2010. već u drugoj godini
primene sporazuma, od 1. januara ove godine smanjila
je carine prema predviđenoj dinamici iz Prelaznog
trgovinskog sporazuma, što je dovelo do krupnih
promena u uslovima poslovanja na tržištu.
Očekivani efekti primene Prelaznog
trgovinskog sporazuma
Obostrana primena Prelaznog sporazuma treba
da:
- doprinese predvidljivosti uslova poslovanja
kompanija u Srbiji,
- poveća konkurentnost preduzeća
- izjednači uslove poslovanja za sve učesnike na
tržištu
15
- značajno poboljša ukupnu trgovinsku
razmenu Srbije i EU.
- poboljša investicionu klimu u Srbiji
- otvori mogućnosti korišćenja dijagonalne kumulacije porekla robe sa zemljama
CEFTA regiona
- otvori mogućnosti bescarinskog izvoza
na tržište Evropske unije.
Sledeći korak u daljim odnosima Srbije
sa Evropskom unijom jeste potpisivanje i stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Stvaranje uslova za efekte od primene
Prelaznog trgovinskog sporazuma
Ugovorno regulisanje trgovinskih odnosa između
Srbije i Evropske unije podrazumeva međusobno
asimetričnu liberalizaciju trgovine.
Osnovni uslov za postizanje predviđenih efekata
od primene Prelaznog trgovinskog sporazuma je
obaveza Srbije da izvrši harmonizaciju svog zakonodavstva sa pravom Evropske unije u oblasti trgovinske
politike.
Budući domaći investicioni ambijent i industrijska
integracija Srbije u Evropsku uniju zavisiće od dva preduslova, a to su:
- Konstantni rad na harmonizaciji nacionalnog
regulatornog ambijenta u skladu sa pravilima EU i stva-
ranje povoljnog ambijenta , što je u
nadležnosti Vlade.
Povećanje
sopstvene
konkurentnosti domaćih kompanija
u uslovima korenite regulatorne reforme, na kom pitanju intenzivno i
kontinuirano mora raditi svako
preduzeće samostalno.
Harmonizacija nacionalnog zakonodavstva nije prosto prenošenje
zakona iz zakonodavstva zemalja EU.To je stvaranje
potpuno novog zakonodavnog okvira sa donošenjem
kompletnog seta zakona , podzakonskih akata i institucija u skladu sa pravilima EU.
Niska konkurentnost domaće privrede je najveći
razlog zašto srpska privreda za šest i više godina
korišćenja autonomnih trgovinskih preferencijala nije
imala značajniji izvozni rezultat na tržištu EU, a uglavnom su u izvozu preovlađivali proizvodi niskog stepena obrade i male vrednosti.
Prvo sagledavanje efekata obostrane primene
Prelaznog trgovinskog sporazuma planirano je polovinom marta meseca ove godine na sastanku Komiteta
Evropske unije i Vlade Srbije.
Prelazni trgovinski sporazum je osnova za ulazak
srpske privrede u novu fazu investicione i industrijske
integracije u Evropsku uniju i čini sastavni deo Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Mirjana Radojičić, menadžer za EI
Intelektualna svojina i
Prelazni trgovinski sporazum
N
aša zemlja je potpisala i u obavezi je da primenjuje
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije EU i
Prelazni trgovinski sporazum. Po ovim međunarodnim
ugovorima u oblasti zaštite prava intelektualne svojine
postavljeni cilj je da se uklone prepreke slobodnom
protoku roba i usluga na tržištu.
Prepreke mogu nastati zbog različitih nivoa
sprovođenja zaštite intelektualne svojine između strana ugovornica.
Postoje dva načina da se ova pitanja efikasno reše,
pa su tako trasirane i aktivnosti u ovoj oblasti u dva
pravca.
1) Sadržinska harmonizacija nacionalnih propisa u oblasti intelektualne svojine sa komunitarnim propisima EU
2) Obezbeđivanje efikasne zaštite harmonizovanih prava u oblasti intelektualne svojine uz jednak
nivo zaštite između strana ugovornica.
16
Prema odredbama Sporazuma naša zemlja je
preuzela obavezu da intelektualna svojina predstavlja
prioritet u ispunjavanju obaveza usklađivanja propisa
o intelektualnoj svojini.
Srbija je preuzela obavezu da najkasnije u roku od
5 godina od stupanja na snagu Prelaznog sporazuma
preuzme neophodne mere kako bi postigla sličan nivo
zaštite prava intelektualne, industrijske i komercijalne
svojine koji postoji u zemljama EU. Ova obaveza je
uključila i obezbeđenje delotvornih sredstava za njeno
sprovođenje.
Zajednički cilj koji je postavljen Sporazumom je
da se uspostavi visok nivo jednake, homogene i
efikasne zaštite prava intelektualne svojine postavljanjem efikasnih proceduralno usaglašenih pravila.
Taj instrument je u
- izjednačavanju sudskog postupka i adminisBilten br. 55
trativne prakse sudova i organa uprave zemalja potpisnica sporazuma
- integrisanje zaštite svih vidova intelektualne
svojine u zemljama potpisnicama Sporazuma.
U narednih 5 godina Srbija treba u oblasti intelektualne svojine da ojača postojeće procesne garancije
za nosioce prava intelektualne svojine.
Aspekti zaštite koje treba prilagoditi propisanim
standardima zaštite intelektualne svojine u zemljama
EU su:
- obezbeđenje dokaza u dokaznom postupku
zaštite prava intelektualne svojine
- olakšano dokazivanje svojstva nosioca prava
intelektualne svojine
- pravo na pristup informacijama kojima se štiti
povređeno pravo intelektualne svojine
- pravo na privremene mere usmerene ka potencijalnim prekršiocima uz mogućnost korišćenja i
sudskih naredbi u cilju sprečavanja budućih kršenja
prava iz intelektualne svojine.
Primena i unapređenje zaštite intelektualne
svojine treba da dovedu do stvaranja strožijih standarda i veće odgovornosti preduzetnika i trgovaca na
tržištu Srbije.Novi kvalitetniji odnos prema mehanizmu zaštite intelektualne svojine treba da podstakne naše preduzetnike da ozbiljnije nego do sada u
svoje poslovne strategije integrišu upravljanje sopstvenim nematerijalnim dobrima u obliku intelektualne
svojine.Krajnji cilj je da nivo zaštite i upotrebe intelektualne svojine u Srbiji postane isti ili sličan kao u zemljama EU.
Predviđeni mehanizam rešavanja problema ukoliko oni nastanu u oblasti intelektualne, industrijske i
komercijalne svojine je hitno upućivanje na Odbor za
sprovođenje PS na zahtev bilo koje ugovorne strane u
cilju postizanja obostrano zadovoljavajućeg rešenja.
Efekti ovih procesa treba da dovedu do povećanja
vrednosti tržišne razmene roba i usluga između Srbije
i zemalja Zajednice EU putem generisanja intelektualne svojine do uspostavljanja razvijenog tržišta intelektualnih usluga.
Mirjana Radojičić, Menadžer za EI
Prezentacija proizvodnog programa firmi
Knauf Insulation i Velux
P
rezentacija proizvodnog programa firme Knauf Insulation održana je 17. marta 2010. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Užice.
Kao deo Knauf Grupe, Knauf Insulation, predstavlja jedno od najcenjenijih imena u svetu izolacija. Kompanija je proizvođač izolacionih materijala sa širokim
spektrom proizvoda koji izlaze u susret rastućoj potrebi za energetskom efikasnošću i zvučnom zaštitom u
novim i postojećim stambenim objektima, poslovnim
zgradama i industrijskim postrojenjima. Proizvodi
uključuju kamenu vunu, staklenu vunu, ekstrudirani
polistiren (stirodur) i ekspandirani polistiren (stiropor).
Svi proizvodi poseduju sertifikate kao dokaz da
pružaju vrhunske performanse u širokom spektru primena (kosi krov, ravni krov, spoljasnji zid, kontakt fasada, ventilisana fasada, pregradni zid, podne konstrukcije).
Knauf Insulation je posvećen održivom razvoju i
očuvanju prirodne sredine zato što svoje proizvode
pravi od materijala koji se mogu reciklirati.
Velux je vodeći proizvođač krovnih prozora i
prateće opreme u svetu. Strategija firme je utemeljena
na viziji dnevne svetlosti, svežeg vazduha i kvaliteta
života. Proizvodni program sadrži širok asortiman
krovnih prozora kao i rešenja za ravne krovove. Pored
toga, VELUX nudi mnogo proizvoda za dekoraciju i
jun 2010.
zaštitu od sunca, roletne, proizvode za ugradnju, proizvode za daljinsko upravljanje i termalne solarne panele za ugradnju na krovove.
Prezentaciji je prisustvovao veliki broj građevinskih
firmi, investitora, projektanata.
Ovlašćeni distributer proizvoda Knauf Insulation i
Velux, za užički region je Drina Kopaonik iz Užica.
Prisutnim na prezentaciji su, u okviru promotivne akcije, ponuđeni povoljniji uslovi nabavke proizvoda ovih
kompanija.
Gordana Nešić, samostalni saradnik
17
U
Drugi Sajam obrazovanja u Užicu
Užicu je po drugi put, u organizaciji Odbora za školstvo Regionalne privredne komore Užice, održan Sajam
obrazovanja. Na svečanom otvaranju Sajma 13.maja, prisutne su pozdravili Radovan Ristović, Načelnik
Zlatiborskog okruga i Dragan Subotić, direktor Valjaonice bakra Sevojno, a Sajam je otvorio Bogoljub Lazarević,
pomoćnik Ministra prosvete.
Učesnici ovogodišnjeg sajma su Tehnička škola“ Radoje Ljubičić „ Užice, Tehnička škola Užice, Medicinska
škola Užice, Užička gimnazija, Ekonomska škola Užice, Umetnička škola Užice, Visoka poslovno-tehnička škola
Užice, Učiteljski fakultet Užice, Poljoprivredna škola sa domom uč. „Ljubo Mićić“ Požega, Gimnazija Požega,
Srednja škola „Sveti Ahilije“ Arilje, Ugostiteljsko-turistička škola Čajetina, Nacionalna služba za zapošljavanjefilijala Užice, Regionalni centar za prof.razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice i Odbor za školstvo Regionalne
privredne komore Užice.
Učenici i njihovi roditelji, na jednom mestu stiču saznanje koje i kakve im se mogućnosti pružaju u izboru
budućeg zanimanja, a mogu upoznati i vannastavne aktivnosti škola, atmosferu i stil rada u školama. Srednje
škole i fakulteti imaju svoje štandove na kojima će pružati neophodne informacije o svojim programima i obrazovnim profilima, a na štandu Nacionalne službe za zapošljavanje, posetioci Sajma će moći da se informišu o
deficitarnim i suficitarnim zanima-njima. Na ovom štandu učenicima je omogućeno da urade kraći test profesionalne orijentacije, koji im može pomoći u izboru budućeg zanimanja.
Sekretar Odbora za školstvo
Nataša Benić, samostalni saradnik
Sajam tehnike u Beogradu
„Prirodno je voleti tehniku“
M
eđunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća
je najznačajniji privredni i tehnološki događaj u
Srbiji i jugoistočnoj Evropi, koji ima izuzetan uticaj na
budući razvoj industrije u zemlji i regionu.To je tradicionalno mesto (od 1937.godine) susreta i poslovnih
kontakata, koje omogućava brojnim izlagačima i posetiocima ispunjenje svojih poslovnih očekivanja.
Na ovogodišnjoj, 54. po redu smotri naučnotehnoloških dostignuća koja je održana od 11. do 15.
maja učestvovalo je 700 izlagača iz 23 zemlje. Na petodnevnoj sajamskoj manifestaciji predstaviljena su
nova tehnološka dostignuća iz automatizacije, bežične
18
komunikacije, upravljačkih sistema, robotike, obnovljivih izvora i štednje energije. Učestvovali su izlagači iz
bivših jugoslovenskih republika, Austrije, Bugarske,
Češke, Francuske, Holandije, Italije, Mađarske, Nemačke,
Poljske, Rusije, SAD, Slovačke, Španije, Švajcarske,
Švedske, Turske i Velike Britanije.
Centralno mesto ovogodišnjeg sajma bila je Hala
jedan, u kojoj je predstavljena kompjuterski integrisana fabrika 21. veka, koja objedinjuje automatizaciju,
komunikaciju, upravljačke sisteme i softvere. U ovom
delu primetna je apsolutna dominacija inostranih firmi, a naših preduzeća koja se bave mašinama sa
numeričkim upravljenjem gotovo uopšte da nije bilo.
Jedan od retkih izuzetaka je robot novosadske
firme ICM, koji je bio predstavljen i na prethodnim sajmovima.
Na sajmu su se predstavili naši ljudi koji rade u
inostranstvu, kao što je Gojko Ristić iz Švedske, koji je
predstavio mašinu koja seče metal vodenim mlazom
pod velikim pritiskom i na taj način može da iseče i
minijaturne komade.
U Hali dva bili su predstavljeni noviteti iz oblasti
energetike i rasvete, hala IV bila je rezervisana za klimatizaciju, grejanje i hlađenje, dok je u Hali tri predstavljena procesna tehnika.
Na istom mestu organizovane su i nacionalne
izložbe Rusije, Češke, Slovačke, nemačke regije Hesen,
Mađarske, Slovenije i Hrvatske.
Bilten br. 55
Značajan nastup imala su ipreduzeća sa područja
koje pokriva Komora Užice: CORUN doo Užice, „WOKSAL“ a.d., ABC PROIZVOD d.o.o. Užice , Elektrotermija
d.o.o. B.Zemlja i Fasil a.d. Arilje.
Akcija Društva Srbije za
odnose s javnošću
D
ruštvo Srbije za odnose s javnošću, nacionalna
strukovna organizacija profesionalaca koji se
bave odnosima s javnošću, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Užica i Regionalnim
centarom za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice je 20. maja u prostorijama RCU organizovalo „PR dan“ u Užicu.
U okviru „PR dana“ učesnicima su bliže biti predstavljene teme:
Izlagači su predstavili ukupno 140 noviteta, od
kojih su najuspešniji nagrađeni pariznanjem „Korak u
budućost“.
Ljiljana Pantelić, samostalni saradnik
- Krizna komunikacija
- Odnosi s javnošću u javnoj upravi
Ideja o “PR danu” je nastala kao rezultat nastojanja da se regionalnim širenjem rad Društva učini
bližim i efikasnijim, da se profesionalci iz oblasti
odnosa s javnošću upoznaju sa prednostima
uključivanja u rad nacionalne strukovne organizacije, da se na jednom mestu okupe menadžeri za
odnose s javnošću iz javnog, privatnog i nevladinog
sektora, i da se inicira osnivanje lokalne kancelarije
DSOJ-a u Užicu.
Nataša Benić, samostalni saradnik
77. Međunarodni poljoprivredni sajam
M
eđunarodni poljoprivredni sajam je najveći sajamski događaj u Srbiji i jedan je od najvećih u
Evropi u oblasti poljoprivrede. Okuplja najznačajnije
kompanije u agroindustriji, poljoprivrednoj proizvodnji, mehanizaciji, najbolje u stočarstvu...
Ovaj Sajam je nezaobilazno mesto za poljoprivrednike i profesionalnu publiku kojoj je poljoprivreda polje interesovanja. Postao je zaštitni znak
Novosadskog sajma, najstarije sajamske kuće u Srbiji,
ali i Novog Sada, kao i prestižno mesto za prezentaciju
i razvoj agrobiznisa.
Na 77. poljoprivrednom sajmu, od 15. do 22. maja
2010. godine, pored domaćih, predstavljen je i veliki
broj stranih izlagača iz: Austrije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Brazila, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Indije, Indonezije, Italije, Kanade, Kine, Mađarske, Makedonije, Nemačke, Poljske, Portugalije, Republike
Srpske, Rumunije, Rusija, Slovačke, Slovenije, Turske...
To je bila prilika da se razmene iskustva i da se razviju
nove ideje.
Veoma je bila zapažena Izložba mehanizacije,
koja je jedna od najvećih u regionu. Predstavljeni su
noviteti na tržištu u ovom delu Evrope. Postavljen je i
poligon, na kojem su predstavljeni performanse prikazane mehanizacije. Izlagači i ove godine odobrili su
popuste, koji će uz subvencije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede omogućiti i individualnim poljoprivrednim proizvođačima da obnove
mehanizaciju.Kompanija Dunav osiguranje, kao generalni sponzor 77. međunarodnog poljoprivrednog sajma, predstavila je paletu osiguranja u oblasti poljoprivrede. Sa područja Regionalne privredne komore
jun 2010.
Povodom 77. međunarodnog poljoprivrednog
sajma, Komisija za ocenjivanje kvaliteta Novosadskog
sajma vrednovala je proizvode u 32 robne grupe prehrambenih proizvoda, ambalaže, mehanizacije u
poljoprivredi, prehrambenoj i šumarskoj tehnici, kao i
žive eksponate na Izložbi stoke. Novo na ovogodišnjem
ocenjivanju su robne grupe „Mlečni proizvodi i sirevi
zanatskog tipa proizvodnje“ i „Maslinovo ulje“.
Sa područja Regionalne privredne komore Užice
nagrađeni su proizvodi:
Veliki šampionski pehar osvojio je „Tim“ DOO,
Bajina Bašta - za asortiman i vrhunski kvalitet ocenjenih voćnih rakija.
Šampion kvaliteta u robnoj grupi „Meso i proizvodi od mesa“, osvojilo je preduzeće „Šopalović“ DOO,
Mačkat za Užičku slaninu.
U grupi Pčelinji proizvodi i oprema za pčelarstvo,
Srebrni šampionski pehar osvojila je Pčelarska farma
Jović Tomislav i Milena, Užice - za visok kvalitet meda
i Šampion kvaliteta u grupi dijetetskih proizvoda, med
sa belim lukom.
Užice bio je zapažen štand preduzeća Zlatiborac.
Tokom Sajma održana je konferencija na temu
,,Investicije u agrobiznis sektor Srbije’’, sa ciljem otvaranja dijaloga o unapređenju institucionalnog okvira
i stvaranja privrednog ambijenta za privlačenje većih
investicija u agrobiznis Srbije. Skup je, u ime organizatora, najpre pozdravio predsednik Upravnog odbora
„Agropresa“ Goran Đaković, a u radu su učestvovali i
19
direktor USAID Agrobiznis projekta Luis Faoro, potpredsednik JTI (Japan Tobaco International) Kent
Braun, predsednik Odbora za hranu i poljoprivredu
Saveta stranih investitora Herald Kjube i drugi.
Konferenciju je otvorio Ministar poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Saša Dragin i istakao da Srbija ima povoljne uslove za strana ulaganja u agrar, da
ima Koridor 10 i Koridor 7, da ima Dunav, povoljnu
klimu, dugu tradiciju u proizvodnji hrane, stručnu i
relativno jeftinu radnu snagu, preduzetnički duh i
zemljište po prihvatljivim cenama, što je čini konkurentnom u odnosu na ostale države regiona. Istakao je i da
Srbija ulazi u drugu godinu primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj Uniji, a i da jednostrana primena tog dokumenta nije oštetila naš agrar i
da očekuje još veća sredstva od predpristupnih fondova EU.
Potpredsednik Privredne komore Srbije dr Stojan
Jevtić je naglasio da danas imamo dve slike srpske poljoprivrede. Jednu koja odslikava idealizovano stanje, a
drugu koja se dobija kada se čuju proizvođači hrane.
Istakao je da je srpski agrar ekstenzivna proizvodnja u
kojoj stočarstvo učestvuje samo sa 32 %, da je opala
kupovna moć, da sela odumiru, a da gazdinstva ostaju
prazna. Govorio je i o finanisranju poljoprivrede koje
nije rešeno, a da je ukidanjem primarne emisije 1994.
godine prestalo finansiranje agrara, a drugi bolji način
nije pronađen. Potpredsednik Jevtić je istakao i da
Agrarni budžet varira iz godinu u godinu, između 2,2
do 6 odsto državnog budžeta, što je nedovoljno, da EU
nedostaje godišnje oko 500.000 tona junetine, a da
nemamo šta da izvezemo, kao i da smo ove godine
imali najskuplju setvu u istoriji Srbije za koju je
potrošeno 35 milijardi dinara, što će se odraziti na cene
agrarnih proizvoda i na inflaciju. Posebno je naglasio
da je agrar prošle godine bio najveći kreditor velikih
trgovinskih lanaca koji su mu dugovali 60 milijardi dinara po 180 dana, a da nije ni čudo u kakvom stanju se
nalazi ova delatnost. Na kraju je rekao da je za njeno
pokretanje potrebno da ona postane strateška grana
srpske privrede.
Zajednički zaključak učesnika konferencije je bio
da država mora da unapredi institucionalni okvir i
stvori stabilni i predvidivi privredni ambijent, kako bi
omogućila veća strana ulaganja u poljoprivredu.
Olivera Lečić i Miroslav Simović, saradnici
Privreda Užičkog regiona na Sajmu u Mostaru
U periodu od 13. do 17. aprila 2010.godine u Mostaru
je održan 13. Međunarodni privredni sajam, koji je na
oko 30.000 m2 okupio veliki broj izlagača iz celog regiona, iz različitih privrednih grana, sa posebnom akcentom na turizam.
Ove godine Republika Srbija je bila zemlja partner Sajma, a u organizaciju nastupa naše privrede bile
su
uključene
sledeće
institucije:Ministarstvo
ekonomije,Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo
kulture, SIEPA, Turistička organizacija Srbije, Privredna
komora Srbije i deset regionalnih privrednih komora.
Na zajedničkom štandu Republike Srbije, Komora
Užice je predstavila svoje privredne potencijale preko
eksponata-proizvoda, putem štampanog materijala
(katalozi, brošure, flajeri), kao i u elektronskoj formi
(tokom trajanja Sajma na našem Štandu smenjivale su
se prezentacije mnogobrojnih firmi iz oblasti metalskog kompleksa, hemijske i tekstilne industrije, poljoprivredno-prehrambene proizvodnje, građevi-narstva,
kartonaže ).
20
Na štandu Regionalne privredne komore Užice
svoje proizvode predstavile su sledeće firme: KATMARSevojno, GLOBAL-Užice, MAX ZARA-Mačkat, METALFLEX-Arilje, MORAVICA-Arilje, ZLATIBORAC-Mačkat, PK
ZLATIBOR-Zlatibor, ZLATIBOR K- Šljivovica, ZLATNA
DOLINA-Karan, AGRO-GRAF-Arilje, FRUTTO-Požega,
TTS PROMET-Ivanjica, KUMMIP-Užice.
Drugog dana Sajma održana je prezentacija
privrede Užičkog regiona, a istog dana realizovana je
poseta naših privrednika Komori Mostara, gde su organizovani susreti privrednika mostarske regije sa
privrednicima iz Užica, Valjeva i Sremske Mitrovice.
Ponuda privrede našeg Regiona izazvala je
izuzetan interes mnogobrojnih posetilaca i poslovnih
ljudi, a uspostavljeni su mnogobrojni kontakti, koji će
rezultirati saradnjom u narednom periodu.
Posebno interesovanje izazvala je turistička ponuda našeg Regiona, koju su na štandu TOS-a prezentovali predstavnici lokalnih turističkih organizacija, kao
i Turistička organizacija regije Zapadna Srbija.
Bilten br. 55
Tokom trajanja Sajma promovisan je Katalog
turističke ponude regije Zapadna Srbija, koji je naišao
na izvanredan prijem, kako od strane posetilaca Sajma,
tako i kod turističkih radnika.
U ovom Katalogu, kroz izuzetno kvalitetne fotografije i zanimljive tekstove, predstavljeni su
najznačajniji turistički potencijali Užičkog regiona: planine, reke, kanjoni,etno sela, turističke atrakcije, kao i
najznačajniji turistički proizvodi.Posebna pažnja u Katalogu posvećena je manifestacijama, kulturno - istorijskom nasleđu i gastronomiji.
Jedna od atrakcija na Sajmu bio je veoma zapažen
nastup trubačkog orkestra Dejana Petrovića iz Užica,
koji je organizovala Turistička organizacija Srbije u
cilju što uspešnijeg i originalnijeg prestavljanja našeg
Regiona.
Predstavnici TOS-a i Regionalne turističke organizacije vodili su razgovore sa gradonačelnikom Mostara, gospodinom Ljubom Bešlićem, kao i sa pred-
stavnicima Turističke organizacije Hercegovačko
-neretvljanske županije i Regionalne razvojne agencije
Hercegovine. Teme ovih razgovora bile su buduće
zajedničke aktivnosti u oblasti turizma i saradnja prilikom učešća u prekograničnim projektima.
Jelena Nikolić, menadžer za kvalitet
Razgovori privrednih delegacija
U
Područnoj privrednoj komori Istočno Sarajevo, organizovani su razgovori privrednika sa područja
Zapadne Srbije (15, delegacije privrednika RPK Valjevo
i RPK Uzice) i Republike Srpske - Istočnog Sarajeva.
Prisutni su bili i pedstavnik Privredne komore G-đa
Vinka Mićić, G-din Simo Savić, potpredsednik Skupštine
Grada Istočno Sarajevo i G-din Boško Tomić, direktor
Nacionalne službe zapošljavanja. Nakon pojedinačnog
predstavljanja firmi, usledili su razgovori o uslovima i
problematici poslovanja, kao i mogućnostima uspostavljanja šire saradnje, naročito u oblasti
građevinarstva i industrije građevinskog materijala,
drvne i prehrambene industrije, mašinogradnje i proizvodnje saobraćajnih sredstava, prehrambenoj industriji i slično..
Prema protokolu organizatora Sajma, a na
poziv Gospodarske komore Federacije BIH, realizovani
su bilateralni razgovori preduzeća sa područja RPK
Valjeva, Užica i Sremske privredne komore, sa zainteresovanim firmama sa područja Hercegovačko Neretvanskog kantona, čiji je centar Grad Mostar,
Učestvovale su 22 firme sa područja Zapadne Srbije (Valjevo, Užice, Srema), a sa područja RPK Užice
učestvovale su: „METAL-INŽENJERING” d.o.o Ivanjica,
VALJAONICA - FEMOD DOO Sevojno, KATMAR DOO
Sevojno, STEFAN doo Arilje, HIP Servis Sevojno, SZR
„KOVAC“ Užice.
Predstavnici Privredne komore Mostara su bile
firme: Unis - Konjic, Nobil Nova, Žitopromet - Mostar,
Logotip - Široki Brijeg, SIK - Mostar, Bakalar commerce
- Čapljina, Zvečevo lasta - Čapljina, Link - Mostar, Kajun 2010.
pis-Tomislavgrad, Ax Soling - Grude, Intercomerce Mostar, a takođe i predstavnici Agronomskog i Agromediteranskog fakulteta u Mostaru.
Zaključeno je da postoji kompatibilnost privrednih struktura ovih područja, slični problemi u poslovanju privrednih subjekata i želja za proširenjem
poslovne saradnje, naročito u oblasti građevinarstva,
drvne industrije, proizvodnji rezervnih delova za autoindustriju, u oblasti poljoprivrede i prehane, grafike i
izdavaštva i slično. S obzirom na dosadašnje rezultate
spoljnotrgovinske razmene i značaj Bosne i Hercegovine kao partnera, a na osnovu potpisanih sporazuma, zaključeno je da postoje dobre i realne osnove za
unapređenje privredne saradnje.U cilju povećanja
robne razmene dve zemlje istaknuta je značajna uloga
privrednih komora sa područja Srbije i BiH, u procesima donošenja odgovarajućih institucionalnih i zakonskih rešenja, naročito kada su u pitanju: međusobno
priznavanje standarda i kvaliteta proizvoda, uverenja
koja prate robu u izvozu-uvozu, problemi
neusklađenosti domaćih standarda i tehničke regulative, kao i administriranja na graničnim prelazima.
Na poziv predstavnika Regije Abruzzo (Italija), realizovana je poseta njihovom štandu, na kome je izlagalo 19 italijanskih firmi, tako da su naši privrednici
imali priliku da se upoznaju sa proizvodnim programima, uglavnom, iz oblasti: obnovljivih izvora energije,
reciklaže, elektroindustrije, automobilske, tekstilne i
industrije prerade kože i drugo.
Vladimir Misailović, menadžer za MSP
21
22
Bilten br. 55
jun 2010.
23
Download

Broj 55 - Jun 2010 - regionalna privredna komora uzice