Predrag Dimitrijević
Planiranje i Upravljanje Projektom
Microsoft Project
Prateći CD sa vežbama
Sadržaj:
1
2
3
4
PREDGOVOR ŠTA SADRŽI OVA KNJIGA ŠTA JE POTREBNO UZ OVU KNJIGU KORIŠĆENJE PRATEĆEG KOMPAKT DISKA OSNOVE PLANIRANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM
ISTORIJAT 1.1 UVOD 1.2 OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE. 1.3 PRIPREMA ZA IZRADU PLANA 1.4 PRIMER: PRIPREMA ZA IZRADU PLANA „BRANJE ZASADA TREŠANJA“. MICROSOFT PROJECT – ALAT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM
2.1 OSNOVE MICROSOFT PROJECTA 2.2 KORIŠĆENJE ŠABLONA ZA OBUKU I POČETAK RADA NA PLANU. IZRADA PLANA PROJEKTA
3.1 UNOS PODATAKA 3.2 IZRADA POČETNOG PLANA 3.3 ANALIZE POSTOJANOST PLANA 3.4 USKLAĐIVANJE PLANA 3.5 PRIKAZ SADRŽAJA PLANA 3.6 PRIMER IZRADE PLANA PROJEKTA BRANJE ZASADA TREŠANJA X POSEBNO POGLAVLJE
4.1 MREŽNI DIJAGRAM 4.2 ORGANIZACIJA RADA NA ZADATKU 4.3 STRUKTURA PLANA, 4.4 KORISNIČKE KOLONE I POLJA 4.5 SLOŽENI PLANOVI. 4.6 DODATNI DIJAGRAMI I TABELE 4.7 RAZMENA PODATAKA SA DRUGIM PROGRAMIMA. 4.8 VEŽBA: IZRADE PLANA SLOŽENOG PROJEKTA 5
PREDSTAVLJANJE PLANA
5.1 PODEŠAVANJE IZGLEDA 5.2 ŠTAMPANJE PLANA 5.3 OBJAVLJIVANJE NA WEBU. 5.4 PREZENTACIJE U MICROSOFT POWER POINTU. 5.5 DISTRIBUCIJA PROJEKTA PREKO E-MAILA 6 UPRAVLJANJE REALIZACIJOM PROJEKTA
OPŠTE O UPRAVLJANJU REALIZACIJOM 6.1 SNIMANJE BAZNOG PLANA 6.2 AKTUELNI PLAN 6.3 IZBOR NAČINA PRAĆENJA (TRACKING) 6.4 REDOVNI SASTANCI 6.5 ISPITIVANJE USKLAĐENOSTI RADA RESURSA NA ZADATKU 6.6 AŽURIRANJE ZADATAKA. 6.7 OBAVEŠTAVANJE 6.8 PRIPREMA SASTANKA INVESTITORA I UČESNIKA. 6.9 UTVRĐIVANJE STATUSA PROJEKTA 6.10 PREKID RADA NA ZADATKU 6.11 PROVERA POSTAVKI PLANA PROJEKTA. 6.12 REDOVNE OBAVEZE 6.13 ZAVRŠETAK PROJEKTA. LITERATURA:
DETALJNIJE U SADRŽAJU POGLAVLJA.
Predgovor
Ovom knjigom sa promoviše potreba za što većim učešćem planiranja u projektima koje nameravamo da
preduzmemo. Bez Plana, u početku realizacije Projekta, imali bi samo dovoljno jasnu prestavu o ideji ili potrebi na
osnovu koje je nastao Projekat. U toku realizacije Projekta postepeno bi se saznavalo o njegovoj celini,
učesnicima, troškovima, rizicima i ostalom. Ne retko takav Projekat bi u toku realizacije bio prekidan ili obustavljen
na osnovu zakasnelih saznaja koja ga diskfalifikuju. Nasuprot tome izrada Plana, pre realizacije projekta, pruža
kompletnu sliku o Projektu: šta sve treba da se radi, koliko će to da traje, ko treba to da radi, koliko će da košta,
koja su rizična mesta i ostalo.
Knjiga je namenjena inženjerima, tehnicarima, preduzetnicima i svima onima koji imaju potrebu da, pre pristupnju
realizacije neke zamisli, imaju „model“ i potpunu prestavu o toj zamisli, na osnovu koje če moći da ocene njene
bitne parametre (rizik, vreme, trošak I ostalo) i time poboljšaju svoju uspešnost .
Prava vrednost ove knjige je ako bude od pomoći polaznicima škola i fakulteta na kojima se izučava planiranje i
upravljanje projektima.
Sa neskrivevenom radošću sam primio obaveštenje da če knjiga biti uvrštena kao pomoćni udžbenik i priručnik
Visoke škole za Projektni Menadžment. Ova škola se bavi školovanjem kadrova za, kod nas novog, zanimanja
Projektni Menadžer, koje je toliko traženo i cenjeno u svetu.
Zahvaljujem se recenzentima prof.dr Petru Jovanoviću predsedniku YUPMA (srpsko udruženje za upravljane
projektima) i gospodinu Jordanu Preradoviću jednom od pionira discipline upravljanja projektima, koji su svojim
konstruktivnim zapažanjima i sugestijama doprineli kompletiranju izložene materije i dali značajan doprinos na
formiranju konačne verzije ove knjige.
Za izgled knjige i korica hvalospev se upućuje gospođici Tijani Tomić i gospodinu Petru Tomiću iz firme Linea Artis.
Štampanje ne bi bilo moguće bez pomoći firmi, od kojih se neke i oglašavaju na stranama knjige.
Na kraju autor i izdavač knjige biće zahvalni čitaocima koji svojim zapažanjima i sugestijama doprinesu da se
uočene greške, kojih sigurno ima, otklone.
Beograd
2009 godine.
Predrag Dimitrijević
Šta sadrži ova knjiga
Knjiga sadrži osnove discipline planiranja i upravljanja i rad sa Ms projectom 2003 Profesional.
Izlaganje je organizovano i izvedeno pokazno od početka do kraja, što je nametnulo svojevrstan način prikazivanja,
potrebu za kratkim izkazima, koji se po potrebi, kao bitni ponavljaju kako bi se lakše usvojili, jer je to efektnije nego
upućivanje na izvorište, gde su prvi put objašnjeni.
Redosled izlaganja je logički i hronološki, sa postepenim uključivanjem novih pojmova. Koriščeni su primeri sa
prikazima i snimcima da bi se predmetno izlaganje objasnilo, korak po korak. Svaki korak, sekvencu prafi
odkovarajuća datoteka. Datoteku završnog snimka predmetne sekvence možete da koristite za proveru ispravnosti
rada koji ste učinili u predhodnim koracima
Možete da uskočite u bilo koji deo izlaganja, tu vas očekuje unapred pripremljena datoteka, kako bi mogli da
pogledate i odradite željeno. To omogućava da u pregledu i istraživanju ove knjige idete brzinom koja vama
odgovara.
Za projekat je izabran „Opšti model“ koji nije detaljisan, i može da se odnosi: na podizanje nekog zasada,
snimanje spota, izgradje mosta ili bilo koji drugi projekat.
Knjiga je podeljena u šest poglavlja:
Poglavlje 1, „Osnove Planiranja i Upravljanja Projektom“
Poglavlje vas uvodi u razloge nastanka discipline planiranja i upravljanja koja treba da obezbedi “bržu, bolju i u
okviru zadatog vremena i troškova, uspešnu realizaciju projekta“. U odelku „Osnovni pojmovi i definicije“ je
obezbeđena potrebna jednoznačnost za dalja izlaganja a u odeljku „Priprema za izradu plana“ su pokazane ulazne
veličine, kako se određuju, izračunavaju i pripremaju za izradu plana projekta.
Poglavlje 2, „ Microsoft Project – alat za upravljanje projektom“
Poglavlje preko odeljka " Učenje osnova Microsoft Projecta" vas uvodi u radni prostor Microsoft Projecta.
Upoznajete se sa organizacijom i radom programa a posebno sa načinom i formom unosa ulaznih podataka. U
ovom poglavlju ćete naučiti da unosite i odabirate različite prikaze projekta i upravljate izgledom na ekranu.
U odeljku „Korišćenje šablona za obuku i početak rada na Planu“, se upoznajete sa projektom „Izgradnja
porodične kuće“ za koju je Ms Project napravio Plan i smetio ga u svoju arhivu šablona kako bi bio lako
dostupan za dalje korištenje. Detaljno ćete sagledati kako se fomiraju zadaci i organizuje struktura Projekta.
Razmotrićete i kako Ms Project radi nivelaciju i rešava prezauzetost resursa.
Poglavlje 3, „Izrada Plana Projekta“
Poglavlje vas preko odeljka „Unos podataka“ upoznaje sa alatima i redosledom unosa ulaznih podataka. U odeljku
„Izrada početnog plana“ se upoznajete sa propisanim procedurama izrade dok u odeljku „Analize postojanost
Plana“ razmatrate kako se taj početni plan kritički razmatrata u odnosu na promenljive veličine i uticaje. Posle
usklađivanja taj plan postaje „najbolje očekivani rezultat projekta“. U odeljku „Prikaz Sadržaja Plana“ upoznaćete
softversku snagu Projecta, koji vam, posle unosa minimuma ulaznih podataka, na raspolaganje stavlja brojne
dijagrame, tabele, prikaze i izveštaje, kojima mošete da pogledate ali i da objasnite celinu ili bilo koji detalj projekta.
Na dalje u odeljku „Primer Izrade plana projekta“ mošete da samostalno uradite prvi plan Branje zasada trešnji ,
tako običnog projekta, čiju tehnologiju dobro poznajete.
Poglavlje 4, „Posebno poglavlje“
Ovo poglavlje preko odeljaka „Organizacija rada na zadatku“, „Struktura plana“, „Objedinjavanje projektnih
datoteka“, „Skup resursa“ i „Rad sa podprojektima“ premašuje međe osnova discipline i uvodi vas u napredne
tehnike potrebne za složene projekte. U koliko niste zainteresovani za profesionalno poznavanje discipline možete
kompletno poglavlje da zaobiđete. U suprotnom nastavite sa upoznavanjem odeljka „Dodatni dijagrami i tabele“ i
naprednom tehnologijom „Razmena podataka sa drugim programima“, koja će vas primaći timskom radu na izradi
složenih planova. Vežba: „Izrada plana složenog projekta…“ će pomoći da zaokružite, sada već obimno,
poznavanje discipline planiranja kao i rada sa programom Ms Project.
Poglavlje 5, „Predstavljanje Plana“
Ovo poglavlje sadrži načine prestavljanja celine ili nekih delova plana uvođenjem naprednih tehnika sortiranja,
filtriranja i grupisanja. Štampanje dijagrama, tabela i izveštaja ili njihovo prestavljane na Webu ili razmena podataka
sa drugim učesnicima, treba da vas uvede u krug dobrih poznavalaca softvera Ms Projecta i olakša zauzimanje
nekog od mesta u okviru tima za izradu plana.
I na kraju poglavlje 6, „Upravljanje realizacijom projekta“
U poglavlju se prikazuju dinamični procesi upravljanja realizacijom spomenutog „Opšteg projekta“ za koji ste u
predhodnim poglavljima uradili Plan. Upravljanje realizacijom se sastoji od: planiranja, praćenja, izveštavanja i
davanja predloga za upravljanje Projektom. U odeljku „Izbor načina praćenja (Tracking)“ se govori o
karakteristikama mogućih izbora i potrebi redovnog ažuriranja svih podataka i unosa. Razmatranjima „Ispitivanje
usklađenosti rada resursa na zadatku“ i načinima utvrđivanja Statusa Projekta, uvođenjem naprednih tehnika
„Analize ostvarene vrednosti finansija i rada“ prelazite na upravljanje realizacijom projekta bilo koje složenosti.
Šta je potrebno uz ovu knjigu
Za rad sa ovom knjigom potrebno je da imate PC računar (slično Pentium 2 ili više) sa instalisanim najmanje Microsoft
Project 2002 Standard, ili kasnija izdanja.
Kod pisanja ove knjige je korišten PC sa operativnim sistemom Microsoft Windows XP Profesional Service Pack 2
i Microsoft Project 2003 Profesional.
Ukoliko radite sa drugim operativnim sistemom i programom onda su moguće izvesne razlike u
prestavljanju pojedinih dijaloga na monitoru od onog u knjizi, ali logika izlaganja je ista.
vizuelnom
Svakako da možete izlaganje da pratite i sa Microsoft Project 2007, ako ga imate. To je naj noviji program koji
treba da radi u okruženju Microsoft Office 2007 kako bi Project iskazao sve svoje mogućnosti. Blagovremeno se
obavestite o instalacionim zahtevima za ove nove programe i proverite da li su u skladu sa mogućnostima PC-a
koji posedujete. U radu sa ovim programom vizuelno prestavljanje pojedinih dijaloga na monitoru će se razlikovati
od onog u knjizi kao i položaj nekih komandi, tako da će onima koji po prvi put počinju rad sa Ms Projektomali biti
otežano praćenje i ako je logika izlaganja ista. Ako bude potrebno, uradićemo naknadno vodič za prevazilaženje
razlika.
Dijagrame, tabele i izveštaje štampate u boji na skromnom štampaču ( tipa deskjet ili slično).
Korišćenje pratećeg kompakt diska
Na disku se nalaze datoteke za rad i vežbanja u okviru izlaganja knjige i opciono probni softver ograničenog
trajanja i sažetak knjige u PDF formatu.
Posle ubacivanja kompakt disk u CD – ROM vašeg PCa izaberite vodič
.
Možete da kopiranje datoteka prepustite vodiču da ih on automatski instalira na C disk u omotnicu „Planiranje i
upravljanje“ ili da iz omotnice
izaberete podomotnicu
željeno mesto. Iskopirane omotnice na disku zauzimaju prostor od 38 MB.
Datoteke su smeštene u podomotnicama čiji broj i naziv odgovara odeljcima knjige.
Detaljan spisak datoteka je dat u sadržaju u okviru poglavlja.
Poglavlje
Omotnica
Osnove Planiranja i Upravljanja Projektom
Microsoft Project
projektom
Izrada Plana Projekt
–
alat
za
upravljanje
i da je ručno iskopirate na
Posebno poglavlje
Predstavljanje Plana
Upravljanje realizacijom projekt
Download

Planiranje i Upravljanje Projektom