Curriculum Vitae
LIČNE INFORMACIJE
Miloje Seksan
Miloje Seksan
Jovana Dučića 44a, 78000, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
+387 65 843281
miloje.seksan@projman.ba
Pol M | Godina rođenja 1975 | Nacionalnost/državljanstvo Srbin / Bosna i Hercegovina
SVRHA
Opšti prikaz
Radno iskustvo
Jan 2013 – do danas
Direktor
Projman d.o.o. Jovana Dučića 23a, 78000, Banjaluka
▪ Pripremanje i donošenje odluka o politikama i strategijama
▪ Savjetovanje ključnih zainteresovanih strana i upravljanje promjenama unutar organizacije
▪ Upravljanje svakodnevnim operacijama kompanije
▪ Komuniciranje vizije, misije, ciljeva i vrijednosti kroz društvene online mreže
Poslovni sektor Projektni Manadžment i ostali menadžment i konsalting
Nov 2013 – Feb 2014
Projektni konsultant
Vizart d.o.o. Jovana Dučića 23a, 78000, Banjaluka, http://www.vizartfilms.com/
▪ Konsultant na razvoju plana internih komunikacija projekta dugometražnog filma "Rainy Nights of
the Sound and the Fury" (podržan od strane EU Media programa) i plana komunikacija za
međunarodnu koprodukciju
▪ Konsultant na razvoju organizacijskih procesa za pravljenje rasporeda i pripremu poslovnih
putovanja i sastanaka u okviru različitih međunarodnih filmskih festivala
▪ Konsultant na razvoju dizajna i implementacionih planova projektne web stranice i projektnih
printanih materijala
Jan 2012 – Mart 2013
Projektni asistent
Vizart d.o.o. Jovana Dučića 23a, 78000, Banjaluka, http://www.vizartfilms.com/
▪ Asistiranje, administrativno i savjetodavno, na implementaciji projekta “Mapiranje Filmske Industrije y
BiH”, podržanog od strane UNESCO IFCD,
▪ Asistiranje u koordinaciji događaja u fazama planiranja, logistike, instalacija i postprojektnog ciklusa
▪ Doprinos koordinaciji osoblja neophodnog radi završetka projekta
Maj 2006 – Jun 2009
Mlađi Projektni menadžer
IT Professional d.o.o., 78000, Banjaluka,
zoran.tadic@skyera.com , http://www.itprofessional.org/home
▪ Razvoj i upravljanje implementacijom ICT projekata i/ili podprojekata
▪ Razvoj marketinških i poslovnih planova i analiza, planova upravljanja rizicima i osnovnim analizama
povrata na investiciju (ROI)
▪ Koordinacija i kooperacija sa drugim projektnim menadžerima i generalnim menadžerom ITP kao i
sa odgovornim licima iz partnerskih i klijentskih kompanija.
Poslovni sektor Informacione i kounikacione tehnologije
© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Page 1 / 3
Curriculum Vitae
Miloje Seksan
EDUKACIJA I TRENING
Nov 2010 – Jun 2013
MSc iz projektnog menadžmenta: Uvođenje kancelarija za
upravljanje projektima (PMO – eng.) na javne univerzitete u BiH:
PMO tip, PM znanje/iskustvo i pitanja organizacijskih otpora kao
ključni zahtjevi
Univerzitet u Liverpulu, Liverpul Velika Britanija
▪ Uvod u projektni menadžment
▪ Planiranje i budžetiranje sa rizicima
▪ Egzekucija i kontrola sa rizicima
▪ Organizaciono ponašanje i upravljanje ljudima
▪ Ugovori i nabavke
▪ Održivost, program i portfolio menadžment
▪ Upravljanje totalnim kvalitetom (TQM)
▪ Upravljanje strateškim operacijama
Jun 2006 – Sept 2008
Bachelor Ekonomije
Univerzitet za poslovne studije, Banjaluka Bosna i Hercegovina
▪ Studijski program: Manadžment i marketing malih i srednjih preduzeća
▪ Studijska grupa: Kancelarijski menadžment, poslovna administracija i poslovni asistenti
Jun 2012
Certifikovani saradnik na upravljanju projektima (IPMA Nivo D)
Certifikaciono tijelo Udruženja za upravljanje projektima BiH (B&HAPM-CERT), Sarajevo Bosna i
Hercegovina
▪ 20 tehničkih elemenata kompetentnosti koji postupaju sa pitanjima upravljanja projektima, na kojima
rade profesionalci;
▪ 15 bihejviorističkih elemenata kompetentnosti koji postupaju sa pitanjima ličnih veza između
pojedinaca i grupa kojima se u projektu, programima i portfolijima rukovodi;
▪ 11 kontekstualnih elemenata kompetentnosti koji postupaju sa interakcijom projektnog tima unutar
konteksta projekta i sa stalnom organizacijom.
.
Nov 2009
Trening za trenenre
StratCom Agencija, Beograd Republika Srbija
▪ Metodološki okvir treninga, usaglašavanje trening metodologija sa međunarodnim standardima,
specifični trening prostupi namjenjeni mladima, specifični trening pristupi namjenjeni lokalnim
upravama, izrada trening platforme
Feb 2004 – Avg 2004
Microsoft certifikovani sistem inženjer (ID 3149226)
IT Professional Academy, Banjaluka Bosna i Hercegovina
▪ http://www.microsoft.com/learning/mcp/transcripts; TRANSCRIPT ID 695416, ACCESS CODE
MS3149226
▪ ponovo certifikovan 2008
Feb 2002 – Mart 2003
Inicijativa generacije nasljednika (SGI)
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Misija u Bosni i Hercegovini,
▪ konflikt menadžment, pregovaranje i posredovanje, ekonomski razvoj, mediji i demokratija, ljudska
prava i evropske integracije, izbori i izborni monitoring, razvoj omladinske politike, zastupanje i
projektni menadžment
© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Page 2 / 3
Curriculum Vitae
Miloje Seksan
LIČNE VJEŠTINE
Maternji jezik (ci)
srpski, srpsko-hrvatski
Drugi jezici
RAZUMIJEVANJE
Engleski
GOVOR
PISANJE
Slušanje
Čitanje
Govorna interakcija
Govorna produkcija
C1
C2
C1
C1
C1
Nivoi: A1/2: Osnovni korisnikr - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Vješt korisnik
Common European Framework of Reference for Languages
Komunikacione vještine
Organizacione / menadžerske
vještine
Ostale relevantne vještine
Kompjuterske vještine
Vozačka dozvola
▪ dobre komunikacijske vještine stečene kroz moje iskustvo kao člana različitih međunarodnih timova
za reformu visokog obrazovanja kao što je “Radna grupa za kvalitet i modernizaciju visokog
obrazovanja u BiH” ili “Radna grupa Savjeta Evrope za nacrt Zakona o visokom obrazovanju u
BiH”
▪ timski rad: Radio sam u razIičitim tipovima timova, od IT projektnih timova i univerzitetskih
evaluacionih timova do NVO ili timova za političke kampanje
▪ nivinarsko pisanje: Radio sam kao novinar u “BUKA” medijskom projektu
▪ liderstvo : Bio sam studentski lider tokom ključnih reformskih procesa i bio sam na liderskim
pozicijama u političkoj organizaciji
▪ pravljenje rasporeda, planiranje, koordinacija resursa, upravljanje rokovima i vremenom: Sve ove
vještine su bile od ključne važnosti dok sam upravljao projektima i podprojektima u okviru razvoja
projekta Integra Data Centra i sličnim IT projektima ili dok sam bio šef izbornog štaba za jednu
opozicionu partiju
▪ poznavanje procesa osiguravanja kvaliteta i kontrole kvaliteta: Bio sam uključen u jednogodišnji
proces samoevaluacije Univerziteta u Banjaluci pod supervizijom Evropske univerzitetske asocijacije
▪ vještine rješavanja problema, prilagodljivost i vještine upravljanja stresom: Ove su vještine bile
ključne dok sam upravljao projektima i podprojektima u okviru projekta razvoja telekomunikacionog
sistema Poslovnog centra Integra ili dok sam predvodio studentsku kampanju za transformaciju
kasarne u univerzitetski kampus.
▪ visok nivo poznavanja Microsoft Office™ alata i Microsoft Project-a stečen kroz formalnu i
neformalnu edukaciju i radno iskustvo
▪B
DODATNE INFORMACIJE
Reference
▪ Aleksandar Trifunović, predsjednik CID, udernik i menadžer medijskog projekta “BUKA” , email:
aleksandar.trifunovic@gmail.com ; www.buka.ba
▪ Dr Saša Petković, docent, saosnivač kompanije Projman d.o.o., email: sasa.petkovic@efbl.org ;
lični web site: http://ef.unibl.org/eng/o-nama/nastavnik/33/petkovic-sasa
ANEKSI
© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Page 3 / 3
Download

Europass CV - Projman doo, Banja Luka