BFS
BROWNFIELD
SERBIA
Lokacija Tehnos
Čačak
industrijske zone
Lokacija Tehnos
Lokacija TEHNOS se nalazi u staroj industrijskoj zoni u Čačku. Imovinsko-pravni odnosi su u potpunosti
rešeni: vlasnik zemljišta i objekata je Grad Čačak. Lokaciju TEHNOS čine 3 katastarske parcele ukupne
površine 5 ha 99a 96m2:
- 5751/10 od 4ha 65a 78m2
- 5751/14 od 69a 30m2
- 5751/15 od 64a 88m2.
Bivše preduzeće TEHNOS Čačak bavilo se proizvodnjom odlivaka od legura aluminijuma, reciklažom
otpadaka. Zapošljavalo je oko 1.400 radnika. 2002. godine, nastali su problemi u poslovanju, a
preduzeće je zvanično otišlo u stečaj 2007. god. Grad Čačak je 2006. godine (pre odlaska u stečaj),
otkupio akcionarski deo preduzeća TEHNOS u ulici Nikole Tesle 42, a pravno lice sa sedištem u Ljubiću
je kupila firma Kens A.D. iz Novog Pazara.
Lokacija je u potpunosti opremljena primarnom i sekundarnom komunalnom infrastrukturom (priključak
na gas, vodovod, kanalizacija, dve trafo stanice), i direktno joj se pristupa sa asfaltiranog puta. Pored
lokacije na kojoj se nalazi objekat prolazi industrijski kolosek.
Neophodno je raščišćavanje lokacije. Zgrade livnice i livnice za livenje pod pritiskom ( objekti 1 i 6 )
nisu u funkciji i veoma ih je teško obnoviti. Oprema u zgradi je uništena, ali se njenim pretvaranjem u
sekundarnu sirovinu može ostvariti značajan profit. U krugu se nalazi i deponija otpadne šljake od
livenja, za čiji otkup je već postojalo interesovanje. Prodajom otpadne šljake i sekundarnih sirovina se
mogu pokriti troškovi raščišćavanja. Ostale zgrade su u odličnom stanju.
Obezbeđivanje stručne i profesionalne podrške ulagačima, u svim fazama realizacije investicije,
je strateški prioritet Grada Čačka. Gradska vlast garantuje investitoru brzu realizaciju ulaganja I
maksimalnu efikasnost u dobijanju svih saglasnosti, rešenja I dozvola.
Lokacija TEHNOS se nalazi u zahvatu Generalnog urbanističkog plana Grada Čačka 2010. – 2021., a u toku
je usvajanje Plana generalne regulacije. U zavisnosti od zahteva investitora, Grad je spreman, da pristupi
izmeni planskih dokumenata i izradi projekta preparcelacije, kao i da razmotri eventualne potrebe za
izgradnjom dodatne komunalne infrastrukture.
Tehnos
PODACI O PRAVNOM LICU OVLAŠĆENOM ZA RASPOLAGANJE LOKACIJOM
Adresa: Grad Čačak, Župana Stracimira 2, 32 000 Čačak
Matični broj: 07183046
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101296508
Podaci o vlasništvu: Grad Čačak
Vlasnička struktura: 100% u vlasništvu Grada Čačka
Osoba ovlašćena za zastupanje: Mr Vojislav Ilić, gradonačelnik
Ovlašćeno lice za kontakte sa potencijalnim investitorima: Vladimir Grujović, načelnik Gradske uprava za
lokalni ekonomski razvoj
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braunfild lokacija u Srbiji
Čačak
Grad preduzetnika
Grad Čačak spada u najrazvijenije lokalne samouprave u Srbiji.
Poznat je po velikim privrednim sistemima u sektoru mašinstva,
građevinarstva, termotehnike, tekstilne industrije i proizvodnje
hrane. Većina nekadašnjih industrijskih giganata je prestala sa
radom ili radi sa znatno smanjenim obimom poslovanja.
Danas, Čačak sve više prerasta u trgovinsko-uslužni centar, sa
veoma razvijenim preduzetništvom. Na teritoriji grada posluje
više od 1.500 preduzeća i preko 4.300 preduzetničkih radnji.
Današnju strukturu čačanske privrede čini poljoprivreda,
industrija, trgovina i uslužne delatnosti. Od velikih ulaganja
izdvajaju se investicije u trgovinske centre – slovenački Merkator
(22 miliona evra) i Tempo (12 miliona evra).
Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj, kao jedinstvena
organizacija ove vrste u Srbiji, zapošljava preko 20 ljudi i u
potpunosti je na usluzi investitorima u svim fazama realizacije
ulaganja. U poslednje tri godine, Čačak je privukao oko 60
miliona evra novih investicija.
Grad Čačak nudi veliki naučni i obrazovni potencijal i ima veoma
stručnu i kvalitetnu radnu snagu. Visokoobrazovne institucije
(Agronomski fakultet i Fakultet tehničkih nauka, kao i Visoka
škola tehničkih strukovnih studija) obezbeđuju
visokokvalifikovane ljudske resurse. Naučno-istraživačkim radom
u oblasti poljoprivrede bavi se priznati Institut za voćarstvo.
Grad Čačak potencijalnim ulagačima nudi brojne povoljnosti:
olakšice iz budžeta namenjene podsticanju zapošljavanja,
stručnu i savetodavnu podršku Gradske uprave za lokalni
ekonomski razvoj, Regionalne privredne komore, Kancelarije za
mlade, Regionalne agencije za prostorni i ekonomski razvoj
Raškog i Moravičkog okruga. Posebne olakšice odnose se na
mogućnosti za umanjenje zakupnine i naknade za uređenje
građevinskog zemljišta.
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
Grad Čačak je administrativni, kulturni i
privredni centar Moravičkog upravnog
okruga. Nalazi se na raskrsnici važnih putnih
pravaca ka Beogradu, Prištini, Skoplju,
Sarajevu, Podgorici i Baru. Pruga
Požega–Stalać spaja važne železničke
pravce: Beograd–So ja i Beograd–Bar.
Od autoputa Beograd–Niš, Čačak je udaljen
90 km. U izgradnji je autoput
Beograd–Čačak–Južni Jadran (Koridor 11).
Od Beograda je udaljen 144 km, Podgorice
310 km, So je 335 km, Budimpešte 510 km.
Luka Beograd je 150 km, a Luka Bar 352 km
od grada. Na 25 km od Čačka nalazi se
aerodrom Morava sa potencijalom za kargo
letove.
Međunarodni aerodrom Nikola Tesla, udaljen
je 150 km. Najbliži granični prelazi: Crna Gora
(135 km), Bosna i Hercegovina (181 km).
Lokacija
Katastarske parcele
5751/10 od 4ha 65a 78m2
5751/14 od 69a 30m2
5751/15 od 64a 88m2
KO Čačak
Zemljište pod objektima: 88a 12 m2
Broj objekata:
na katastarskoj parceli br. 5751/10 – 16
na katastarskoj parceli br. 5751/14 – 2
Broj uknjiženih objekata: 18
Broj objekata za koje je izdata građevinska i
upotrebna dozvola: 6
Broj objekata za koje je izdata građevinska
dozvola: 3
Broj objekata za koje je izdata građevinska
dozvola privremenog karaktera: 2
Vrsta prava:
- Na objektima: pravo korišćenja Grada
Čačka
- Na građevinskom zemljištu : pravo javne
svojine u korist Grada Čačaka
Namena: proizvodna delatnost
Na delu lokacije, JKP Komunalac Čačak
formirao je Centar za selekciju čvrstog
komunalnog otpada čiju alokaciju je
moguće sprovesti u kratkom roku.
Planski dokumenti:
- Generalni urbanistički plan Grada Čačka
2010. – 2021.
- Plan generalne regulacije u fazi usvajanja
Pristupačnost lokacije:
- Nalazi se u okviru opremljene industrijske
zone;
- Obezbeđen pristup sa glavne
saobraćajnice.
voda
kanalizacija
telefon
internet
grejanje
gas
+
+
+
+
+
+
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
Objekti
1: Livnica
2: Višenamenski objekat
4: Višenamenski objekat
5: Vaga i sortirnica
6: Livnica za livenje
pod pritiskom
7: Garaže
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
3: Upravna zgrada
SWOT ANALIZA
Snage
Slabosti
Odlično pozicionirana lokacija za većinu
privrednih delatnosti (lokacija u industrijskoj
zoni);
Najveći broj objekata nije funkcionalan i duže
vreme njie u upotrebi, što zahteva značajne
investicije u građevinske radove na
rekonstrukciji ili, čak, rušenje I izgradnju
novih objekata pre početka obavljanja
aktivnosti;
Kompletna saobraćajna i komunalna
infrastruktura na samoj lokaciji (primarna i
sekundarna infrastruktura);
Lokacija je dovoljno velika (6ha), a postoji
mogućnost i prilagođavanja potrebama
investitora (preparcelacija);
Od dobijanja dozvole do početka
obavljanja delatnosti može da prođe
između 6 meseci i godinu dana.
Usvajanje plana generalne regulacije je u toku, što
omogućava dovoljno fleksibilnosti za
sagledavanje eventualnih dodatnih potreba
potencijalnog investitora.
Objekti su pogodni za više namena;
Za objekat u izgradnji postoji mogućnost
prilagođavanja strukture za potrebe eventualnog
investitora.
Šanse
Pretnje
Veoma profesionalna i dobro organizovana
Gradska uprava spremna da u najkraćem roku
odgovori na sve potrebe potencijalnih investitora;
Mogućnost kašnjenja u dobijanju
dozvola i saglasnosti za gradnju koje
nisu u nadležnosti Gradske uprave
(zakonski rok je 30 dana);
Postojanje subvencija na gradskom nivou koje
zajedno sa eventualnim republičkim
subvencijama mogu da budu važan motivacioni
faktor u donošenju investicione odluke;
·Potencijalno neadekvatno „praćenje“
projekta od strane odabrane
komercijalne banke.
Veoma kvalitetna, profesionalna, dobro obučena i
regionalno priznata radna snaga u različitim
industrijskim sektorima.
BFS I BROWNFIELD SERBIA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
Grad Čačak
Vladimir Grujović, načelnik
Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj
e-mail: [email protected]
Telefon:+381(0)32 309 019
Mob: +381(0)60 184 44 54; +381(0)64 864 31 91
Štampanje ove brošure omogućio je američki narod posredstvom Američke agencije za međunarodni razvoj
(USAID). Development Consulting Group (DCG, d.o.o.) je u potpunosti odgovorna za sadržaj ove brošure, koji ne
mora nužno odražavati stavove USAID-a ili vlade Sjedinjenih Američkih Država.
Download

Lokacija Tehnos, Čačak