Evropske direktive za otpad
• Direktive su uspostavile zakonski okvir za
tretman otpada unutar zajednice
• Sa ciljem da zaštite okoliš i zdravlje ljudi
kroz prevenciju štetnih efekata proizvodnje
otpada i načina upravljanja otpadom
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Glavne direktive EU
•
•
•
•
EU Okvirna direktiva o otpadu
EU Direktiva o odlagalištima otpada
EU direktiva o baterijama i akumulatorima
EU Popis vrsta otpada/razvrstavanjeopasan/neopasan
• Direktiva o elektroničkim i električnim
uredjajima
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Okvirna direktiva o otpadu
Glavne direktive EU
• Direktiva o ambalaži i ambalažnom
otpadu
• Direktiva o upravljanju rudarskim
otpadom
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Okvirna Direktiva o otpadu
• Ključna načela
• Definicija otpada
• Hijerarhija (prioriteta ) otpada
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
• DIREKTIVA 75/442, 91/156, 2006/12,
2008/98
• Definicija otpada:
• Bilo koja stvar ili predmet ....koji vlasnik
odbaci
• Popis vrsta otpada
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Ključna načela Okvirne direktive
• Poticati sprečavanje stvaranja otpada,
njegovu ponovnu upotrebu i recikliranje
• Zabraniti nekontrolisano odlaganje
• Dozvole za prevoz i odlaganje /obradu/
otpada
• Zadovoljavajući objekti / načelo blizine
• Zagadjivać Plaća
• Planovi Upravljanja Otpadom
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Hijerarhija (prioriteti otpada)
•
•
•
•
•
•
Smanjenje stvaranja otpada
Ponovna upotreba
Recikliranje
Kompost
Energija iz otpada
Odlaganje
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Hijerarhija otpada
Prevencija
Ponovna upotreba
Recikliranje -kompostiranje
Povrat energije iz otpada
Odlaganje otpada
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Okvirna direktiva o otpadu
• Definira kategorije otpada kao:
• Komunalni otpad, opasan otpad,
neopasan otpad i inertni otpad,i
primjenjuje se na sva odlagališta otpada,
definirana kao mjesto odlaganja otpada
• Odlagališta se dijele na tri vrste:
• Odlagališta za opasan otpad
• Odlagališta za neopasan otpad
• Odlagališta za inertan otpad
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Novi ciljevi recikliranja
• Do 2020 godine ponovna upotreba i recikliranje
• 50% težinskih dijelova papira , metala ,plastike i
stakla iz domačinstava i možda otpada
drugog porijekla sve dok su ti tokovi otpada
slični otpadu iz domačinstva
• 70% težine gradjevinskog otpada i šute
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Direktiva o odlagalištima
• Specificira standarde za lokacije odlagališta
• Zabranjuje odredjene vrste otpada za
odlaganje (tekučine, gume, medicinski otpad,
eksplozive, korozivni i zapaljivi otpad)
• Zahtjeva smanjenje biorazgradivog otpada
koji se odlaže
• Kriterij prihvatljivosti za odlagališta
(Odluka 2003 / 33 )
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Direktiva o odlagalištima
• Direktiva o odlagalištima utvrdjuje ciljeve
za smanjenje količine biorazgradivog
komunalnog otpada odloženog na
odlagalište
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Svrhe direktiva
Ciljevi direktive o odlagalištima
• 2010 - smanjiti biorazgradivi komunalni
otpad odložen na odlagališta na 75%
• 2013 – smanjiti biorazgradivi komunalni
otpad odložen na odlagališta na 50%
• 2020 – smanjiti biorazgradivi komunalni
otpad odložen na odlagališta na 35%
• Bolja kontrola
• Smanjenje stvaranja otpada
• Recikliranje
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Zašto?
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Povezane direktive
• Prepoznato da je nužna kontrola i
zakonodavstvo da se zaustavi “loša
praksa”
• Otpad nije bio nacionalni problem ,budući
da se mogao prevoziti preko granica
• Konvencija iz Bazela iz 1989 godine
osmišljena da se smanji prevoz opasnog
otpada izmedju pojedinih zemalja, naročito
iz razvijenih u nerazvijene zemlje.
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Ključna načela okvirne direktive
Planovi upravljanja otpadom
• Izradit će ih nadležna tijela
Državni, Entitetski, općinski nivo
• Planovi će obuhvatiti:
• Vrstu, količinu i porijeklo raznih vrsta
otpada
• Opšte tehničke uvjete zbrinjavanja
• Bilo kakve posebne aranžmane za
odredjene vrste otpada
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
•
•
•
Direktive o opasnom otpadu iz 1991 godine
Definicija opasnog otpada
Odluka o popisu otpada iz 2000 godine
Popis vrsta otpada radi lakšeg donošenja
odluke o upravljanju otpadom
Direktiva o spaljivanju otpada iz 2000
godine Zahtjeva da se otpad spaljuje pri tmp
> 850C uz odgovarajuću kontrolu
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Planovi Upravljanja Otpadom
• Pogodne lokacije za postrojenja ili
odlagališta
• Procjenu troškova postupka ponovne
upotrebe ili odlaganja
• Mjere za podsticanje racionaliziranog
sakupljanja, razvrstavanja i obrade otpada
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Download

Okvirna direktiva o otpadu