Evropske direktive za otpad
Direktive EU
• Su osnovni izvor za uskladjivanje
nacionalnih prava pa su obavezujuće
pravne norme EU u pogledu ciljeva koji se
trebaju postići
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
• Direktive su uspostavile zakonski okvir za
tretman otpada unutar zajednice
• Sa ciljem da zaštite okoliš i zdravlje ljudi
kroz prevenciju štetnih efekata proizvodnje
otpada i načina upravljanja otpadom
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Glavne direktive EU
•
•
•
•
EU Okvirna direktiva o otpadu
EU Direktiva o odlagalištima otpada
EU direktiva o baterijama i akumulatorima
EU Popis vrsta otpada/razvrstavanjeopasan/neopasan
• Direktiva o elektroničkim i električnim
uredjajima
Glavne direktive EU
• Direktiva o ambalaži i ambalažnom
otpadu
• Direktiva o upravljanju rudarskim
otpadom
• IPPC Direktiva
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
IPPC Direktiva 2008 / 1 /EC
integrirano sprečavanje zagadjenja i kontrola
• IPPC Direktiva je definisala obaveze
tačno utvrdila minimum zahtjeva koje
visoki zagadjivaći iz industrije i
poljoprivrede moraju izvršiti u svrhu
prevencije i smanjenja zagadjenja
atmosfere , vode i tla.
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Okvirna direktiva o otpadu
• DIREKTIVA 75/442, 91/156, 2006/12,
2008/98
• Definicija otpada:
• Bilo koja stvar ili predmet ....koji posjednik
odbaci
• Popis vrsta otpada
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Okvirna Direktiva o otpadu
• Ključna načela
• Definicija otpada
• Hijerarhija (prioriteta ) otpada
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Hijerarhija (prioriteti otpada)
•
•
•
•
•
•
Smanjenje stvaranja otpada
Ponovna upotreba
Recikliranje
Kompost
Energija iz otpada
Odlaganje
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Ključna načela Okvirne direktive
• Poticati sprečavanje stvaranja otpada,
njegovu ponovnu upotrebu i recikliranje
• Zabraniti nekontrolisano odlaganje
• Dozvole za prevoz i odlaganje /obradu/
otpada
• Zadovoljavajući objekti / načelo blizine
• Zagadjivać Plaća
• Planovi Upravljanja Otpadom
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Hijerarhija otpada
Prevencija
Ponovna upotreba
Recikliranje -kompostiranje
Povrat energije iz otpada
Odlaganje otpada
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Okvirna direktiva o otpadu
• Definira kategorije otpada kao:
• Komunalni otpad, opasan otpad,
neopasan otpad i inertni otpad,i
primjenjuje se na sva odlagališta otpada,
definirana kao mjesto odlaganja otpada
• Odlagališta se dijele na tri vrste:
• Odlagališta za opasan otpad
• Odlagališta za neopasan otpad
• Odlagališta za inertan otpad
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Novi ciljevi recikliranja
• Do 2020 godine ponovna upotreba i recikliranje
• 50% težinskih dijelova papira , metala ,plastike i
stakla iz domačinstava i možda otpada
drugog porijekla sve dok su ti tokovi otpada
slični otpadu iz domačinstva
• 70% težine gradjevinskog otpada i šute
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Direktiva o odlagalištima
• Specificira standarde za lokacije odlagališta
• Zabranjuje odredjene vrste otpada za
odlaganje (tekučine, gume, medicinski otpad,
eksplozive, korozivni i zapaljivi otpad)
• Zahtjeva smanjenje biorazgradivog otpada
koji se odlaže
• Kriterij prihvatljivosti za odlagališta
(Odluka 2003 / 33 )
Direktiva o odlagalištima
• Direktiva o odlagalištima utvrdjuje ciljeve
za smanjenje količine biorazgradivog
komunalnog otpada odloženog na
odlagalište
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Svrhe direktiva
Ciljevi direktive o odlagalištima
• 2010 - smanjiti biorazgradivi komunalni
otpad odložen na odlagališta na 75%
• 2013 – smanjiti biorazgradivi komunalni
otpad odložen na odlagališta na 50%
• 2020 – smanjiti biorazgradivi komunalni
otpad odložen na odlagališta na 35%
• Bolja kontrola
• Smanjenje stvaranja otpada
• Recikliranje
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Zašto?
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Povezane direktive
• Prepoznato da je nužna kontrola i
zakonodavstvo da se zaustavi “loša
praksa”
• Otpad nije bio nacionalni problem ,budući
da se mogao prevoziti preko granica
• Konvencija iz Bazela iz 1989 godine
osmišljena da se smanji prevoz opasnog
otpada izmedju pojedinih zemalja, naročito
iz razvijenih u nerazvijene zemlje.
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
•
•
•
Direktive o opasnom otpadu iz 1991 godine
Definicija opasnog otpada
Odluka o popisu otpada iz 2000 godine
Popis vrsta otpada radi lakšeg donošenja
odluke o upravljanju otpadom
Direktiva o spaljivanju otpada iz 2000
godine Zahtjeva da se otpad spaljuje pri tmp
> 850C uz odgovarajuću kontrolu
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Ključna načela okvirne direktive
Planovi upravljanja otpadom
• Izradit će ih nadležna tijela
Državni, Entitetski, općinski nivo
• Planovi će obuhvatiti:
• Vrstu, količinu i porijeklo raznih vrsta
otpada
• Opšte tehničke uvjete zbrinjavanja
• Bilo kakve posebne aranžmane za
odredjene vrste otpada
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Planovi Upravljanja Otpadom
• Pogodne lokacije za postrojenja ili
odlagališta
• Procjenu troškova postupka ponovne
upotrebe ili odlaganja
• Mjere za podsticanje racionaliziranog
sakupljanja, razvrstavanja i obrade otpada
Municipal Programme for Solid Waste Management in BiH
Download

Evropske direktive za otpad Okvirna direktiva o otpadu