Societe Generale banka pod povoljnim uslovima odobrava kredite
za kupovinu stanova u kompleksu Paunov breg koji se nalazi
nadomak centra Beograda, u prirodnom okruženju, na jednoj od
najlepših banjičkih lokacija, sa jednako očaravajućim pogledom i na
Avalu i na centar grada.
Kompleks Paunov breg
Na sedam spratova Paunovog brega raspoređeno je ukupno 107 stambenih
jedinica, pažljivo podeljenih na dve nezavisne lamele sa dva odvojena ulaza. Obe
lamele izgrađene su prema važećim energetsko-efikasnim normama i ispunjavaju osnovne kriterijume zelene gradnje. Supermarket, banka, apoteka su samo
neki od sadržaja koji će biti na raspolaganju stanarima kompleksa.
U ponudi su stanovi sledeće strukture:
jednosobni – 25 m2
dvosobni - 45 m2
trosobni – 65 m2
četvorosobni – 80 m2
Više detalja o kompleksu Paunov breg možete
saznati na www.paunovbreg.rs
Iskoristite pogodnost koju vam pruža Societe Generale banka u
saradnji sa investitorom CPI Group i uselite se u svoj dom u
stambenom kompleksu Paunov breg pod specijalnim uslovima!
Uslovi kreditiranja za stambene kredite iz sredstava banke
Minimalan iznos kredita: 10.000 evra 1
Učešće klijenta: 0% do 20% od zahtevanog iznosa kredita 2
Period otplate do 25 godina
Kamatna stopa: šestomesečni EURIBOR3 + 4,25%
Opcioni grejs period: 12 ili 24 meseca
Administrativni trošak: 0,5% od iznosa kredita
Reprezentativni primeri stambenih kredita
Stambeni kredit
sa subvencijom države
iz sredstava banke
Vrednost nekretnine
75.000 evra
75.000 evra
Učešće klijenta
7.500 evra
15.000 evra
Iznos kredita države
7.500 evra
/
Iznos kredita banke
60.000 evra
60.000 evra
Rok otplate
360 meseci
300 meseci
NKS na godišnjem nivou
šestomesečni EURIBOR3 + 4,25%
šestomesečni EURIBOR3 + 4,25%
Mesečna rata za kredit banke
339 evra
339 evra
Mesečna rata za kredit države
(u poslednjih 5 godina)
125 evra
/
Administrativni trošak
300 evra
300 evra
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica
50 dinara
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa
246 dinara
Overa založne izjave
550 dinara
Osiguranje nepokretnosti - godišnje
40 evra u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života - godišnje
100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Iznos kredita: od 10.000 do 100.000 evra
Učešće klijenta: minimum 10% od zahtevanog iznosa kredita 2
Izdavanje lista nepokretnosti
10 evra u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti
100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK
(premija osiguranja+obrada zahteva)
555 evra u dinarskoj protivvrednosti
Period otplate do 360 meseci:
kredit banke: 60 – 300 meseci
kredit države: poslednjih 60 meseci otplate kredita
Upis hipoteke
8.000 dinara + 60 evra u dinarskoj protivvrednosti
EKS na godišnjem nivou
4,97%
4,97%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)
110.402 evra
102.902 evra
Uslovi kreditiranja za stambene kreditie sa subvencijom države
1
Kamatne stope:
kamatna stopa na kredit banke: šestomesečni EURIBOR3 + 4,25%
kamatna stopa na kredit države koja se otplaćuje poslednjih 60 meseci: 0%
administrativni trošak: 0,5% od iznosa kredita
1 Stambeni krediti su indeksirani u evrima. Iznosi u evrima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan
plasiranja sredstava. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i
to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom
mesecu, osim prvog meseca kada se uskladjivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.
2 Učešće nije obavezno ukoliko se hipoteka stavlja na neki drugi uknjiženi objekat čija je vrednost za 30% veća od iznosa kredita.
3 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže
Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za
tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 05.07.2013. godine iznosila
je 0,342% godišnje.
KREDITI
Šta je potrebno za podnošenje zahteva za stambeni kredit?
Stalni radni odnos na neodređeno vreme, minimum 6 meseci kod
poslodavca kod koga je korisnik kredita zaposlen u trenutku podnošenja
zahteva za kredit
Maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate kredita
Prenos ličnih primanja na tekući račun u Societe Generale banci
Sredstva obezbeđenja kredita
Hipoteka na nepokretnost koja je predmet kreditiranja ili na neku
drugu uknjiženu nepokretnost
Menica i menično ovlašćenje
Vinkulirana polisa životnog osiguranja
Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti
Saglasnost za zaduženje računa koji se vodi kod Banke
Dodatna pogodnost: u svakoj ekspozituri Societe Generale banke
možete uzeti osiguranje nepokretnosti i životno osiguranje i na taj način
završiti sve na jednom mestu.
STAMBENI KREDITI
Da se bolje razumemo
kompleks
Šta je nominalna kamatna stopa?
Nominalna kamatna stopa (NKS) predstavlja cenu otplate kredita i na osnovu nje se vrši obračun mesečnih
anuiteta (rata kredita). Nominalna kamatna stopa se obračunava na preostali dug kredita.
SPECIJALNA
PONUDA
Šta je efektivna kamatna stopa?
Efektivna kamatna stopa (EKS) je jedinstveni način prikazivanja kamatne stope u cilju transparentnosti i lakšeg
poređenja bankarskih uslova za odobravanje kredita. U obračun efektivne kamatne stope pored nominalne
kamatne stope ulazi i iznos naknada i provizija koje banka obračunava klijentu u postupku odobravanja kredita i
svi ostali troškovi koji prate odobrenje kredita, kao što su: administrativni trošak, osiguranje života, osiguranje
nepokretnosti i dr.
Šta je EURIBOR?
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja predstavlja presek kamatnih stopa po
kojima prvorazredne banke u evrozoni nude međusobne depozite na fiksne periode.
Šta vam je potrebno da otvorite račun u Societe Generale banci i podnesete zahtev za kredit?
Važeća lična karta
Otvaranje računa je besplatno
Neophodnu dokumentaciju dobićete u ekspozituri ili je možete preuzeti na našoj internet prezentaciji
Banka zadržava pravo da ne odobri kredit kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.
Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 5.7.2013. godine.
Banka projekta
Societe Generale Srbija
Telefon: 011 30 11 555
www.societegenerale.rs
Investitor
CPI Group
Telefon: 011/241 23 26
www.cpigroup.rs
Ekskluzivna prodaja
CBS International
Telefon: 011/22 58 777
www.cbre.rs
07/13 R-B-PBR-01
Minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit
KREDITI
Download

Preuzmite brošuru Societe General banke