Informativni list
OKVIRNI KREDIT
ZA POLJOPRIVREDNE PODSTICAJE
u primjeni od 11.03.2013.godine
Šta se podrazumijeva pod okvirnim kreditom za poljoprivredne podsticaje i ko može postati korisnik kredita?
Kredit za poljoprivredne podsticaje NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) je kredit, namijenjen
poljoprivrednim proizvođačima (fizičkim licima), koji ostvaruju od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pravo na
novčani podsticaj za razvoj poljoprivrede i sela.
Do kojeg iznosa se može odobriti kredit?
Banka odobrava kredit u iznosima od 3.000 KM do:
- Iznosa koji se dobije kada se prosječan iznos podsticajnih sredstava za posljednja tri mjeseca pomnoži sa 12 (12 mjeseci) za one poljoprivedne proizvođače koji ostvaruju uslove za mjesečnu isplatu podsticaja (npr. premija za mlijeko);
odnosno
- Iznosa podsticaja po Rješenju Ministarstva poljoprivrede - za one poljoprivredne proizvođače koji ostvaruju uslove za
isplatu podsticaja (npr. investicije u poljoprivrednu mehanizaciju, investicije u stočarsku proizvodnju, investicije u izgradnju i
modernizaciju poljprivrednih objekata i sl.).
Koliki je maksimalan rok otplate kredita?
Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 3 godine, pod uslovom da se kredit koristi 2 godine, dok se treće godine
vrši samo otplata iskorišćenog iznosa kredita.
Koliko iznose nominalna i efektivna kamatna stopa na kredit?
Nominalna kamatna stopa na kredit iznosi 6,10% godišnje – fiksna stopa (što znači da se ne mijenja u periodu otplate kredita).
Kamata se obračunava samo na iskorišteni iznos okvirnog kredita. Na neiskorišteni iznos okvirnog kredita, Banka ne
obračunava kamatu.
Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste, a izračunava se uz
pretpostavku da će kredit biti iskorišćen u cjelosti i otplaćen u jednakim mjesečnim ratama.
Koliko iznosi naknada za obradu kreditnog zahtjeva?
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznos 0,80% od iznosa okvirnog kredita (minimum 50 KM).
Koje su ostale naknade i troškovi koji se mogu očekivati po ovom kreditu?
Korisnik kredita je u obavezi da plati i trošak za mjenice (1 mjenica - 5 KM). Ukoliko se u periodu otplate kredita podnese
zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita, obračunava se naknada u visini od 0,50% od ostatka kredita (min. 50 KM). U
slučaju kašnjenja sa otplatom kredita, Banka naplaćuje trošak slanja opomena (1 opomena - 5 KM) i trošak zateznih kamata,
koje se obračunavaju u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, počevši od dana njihove dospjelosti do dana
izmirenja obaveza.
Koje su mogući instrumenti obezbjeđenja kredita?
Dvije bjanko mjenice potpisane od strane Korisnika kredita,
Ugovor o ustupanju potraživanja, koji se zaključuje između Korisnika kredita i Banke kojim Korisnik kredita ustupa
Banci svoja potraživanja koja ima od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja
Ukoliko se obaveze po kreditu ne izmiruju u ugovorenom roku, nakon usmenih i pisanih opomena Korisniku kredita, postupak
naplate se dalje vrši aktiviranjem instrumenata obezbjeđenja, i to sljedećim redoslijedom: naplata sa svih računa Korisnika
kredita, te nakon otkaza kredita i sudskim putem.
Obaveze se izmiruju sljedećim redoslijedom: troškovi, kamata i glavnica kredita.
Kada se odobrena kreditna sredstva mogu početi koristiti i na koji način?
Kreditna sredstva se mogu početi koristiti 14 (četrnaest) dana od dana zaključenja ugovora o kreditu, ili ranije, na pisani zahtjev
Korisnika kredita. Dodatni uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se kredit počeo koristiti:
- dostavljeno Rješenje/tabelarni pregled od strane Ministarstva poljoprivrede iz kojeg se vidi da je korisnik kredita ostvario
pravo na novčani podsticaj za razvoj poljoprivrede i sela, a koji mu nije isplaćen,
- dostavljena Potvrda Ministarstva poljoprivrede o provedenoj proceduri evidentiranja Ugovora o okvirnom kreditu.
Kreditna sredstva se isplaćuju na transakcioni račun korisnika kredita otvorenog kod NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka.
Da li je moguće odustati od korišćenja/izvršiti prijevremenu otplatu kredita?
Korisnik kredita ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o kreditu, dostavljajući Banci pisano obavještenje, bez obaveze
navođenja razloga, najkasnije 14 (četrnaest) dana od zaključenja ugovora o kreditu, pod uslovom da nije počeo da koristi
kreditna sredstva. U slučaju odustajanja od zaključenog ugovora, Banka ima pravo da naplati naknadu za obradu kreditnog
zahtjeva.
Takođe, ukoliko su sredstav već korišena, Korisnik kredita može da odustane od daljeg korišćenja prije isteka ugovorenog roka,
pod uslovom da svoju namjeru o odustajanju saopšti Banci pisanim putem, najkasnije 7 (sedam) dana prije. Banka neće
obračunavati naknadu za odustajanje od daljeg korišćenja okvirnog kredita.
Šta je još bitno napomenuti?
Korisnik ima pravo da, bez naknade:
dobije Izvod iz Centralnog registra kredita CB BiH, u toku procjene njegove kreditne sposobnosti,
dobije nacrt ugovora, prije zaključenja ugovora o kreditu, ukoliko su bitni elementi Ugovora usaglašeni između
Korisnika kredita i Banke.
Korisnik kredita nema obavezu zaključenja ugovora o sporednim uslugama. Banka ne naplaćuje troškove vođenja kreditnog
računa.
Koja dokumentacija je neophodna za odobrenje kredita?
Osnovna dokumentacija, koja se dostavlja Banci je:
Zahtjev za kredit (obrazac Banke);
lična karta koja se skenira u Banci;
dokument, kojim se utvrđuje tačna adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili
potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.).
U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju i informacije.
Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 10.000 KM, sa rokom otplate od 3 godine, po nominalnoj
kamatnoj stopi od 6,10% godišnje, obezbijeđen sa dvjema mjenicama i ugovorom o ustupanju potraživanja, tada bi efektivna
kamatna stopa iznosila 6,91% godišnje, a mjesečni anuitet: 304,67 KM.
Uz predpostavku da je cijeli iznos odobrenog okvirnog kredita iskorišćen, ukupan iznos kredita koji bi korsnik kredita vratio bio bi
slijedeći:
Osnov
Iznos
Glavnica kredita
Obračun kamate
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva
Naknada za plasman kredita
Naknada za vođenje kreditnog računa
Naknada za neiskorišćeni iznos kredita
Naknada za čuvanje zaloga
Trošak premije osiguranja
Troškovi za mjenice
Troškovi izdavanja izvoda iz registra nepokretnosti
Troškovi procjene vrijednosti nepokretnosti i pokretnih stvari
Troškovi ovjere založne izjave – notarske usluge
Troškovi upisa založnog prava
Troškovi ovjere administrativne zabrane
Ukupan iznos koji će korisnik kredita vratiti:
10.000 KM
968,21 KM
80 KM
Nema troška
Nema troška
Nema troška
Nema troška
Nema troška
10 KM
Nema troška
Nema troška
Nema troška
Nema troška
Nema troška
11.058,21 KM
Napomena: Efektivna kamatna stopa u ugovoru o kreditu može odstupati od navedene zbog dodatnog obezbjeđenja koje Banka
može zahtijevati i promjene u troškovima na koje Banka nema uticaj.
Da li je moguće dobiti informativni list prilagođen konkretnom zahtjevu?
Tražilac kredita može nakon razgovora u Banci dobiti Informativni list prilagođen njegovom zahtjevu.
Kako se informisati o svim ugovorenim izmjenama uslova poslovanja za vrijeme otplate kredita?
O svim izmjenama poslovne politike, Opštih uslova poslovanja NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka, visine tarifa provizija i
naknada, aktivnih i pasivnih kamatnih stopa, Banka će obavještavati Korisnika kredita putem internet stranice
www.nlbrazvojnabanka.com i u poslovnim prostorijama Banke.
Do kada važe uslovi iz ovog informativnog lista?
Uslovi iz ovog informativnog lista važe do njihove izmjene. Svaka izmjena informativnog lista biće objavljena na internet stranici i
u poslovnim prostorijama Banke, najkasnije 15 dana prije primjene.
U Banjaluci, 05.03.2013. godine
NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka, Milana Tepića 4, 78000 Banjaluka, RS, BiH
T: + 387 51 221 610; F: + 387 51 221 623; E: [email protected] www.nlbrazvojnabanka.com
Filijala Banja Luka
Kralja Petra I
Karađorđevića 85a
T: 051 242 143
F: 051 242 192
Filijala Bijeljina
Filijala Brčko
Patrijarha Pavla Klosterska 23
br. 1
T./F: 049 216 133
T./F:055 209 905
Filijala Doboj
Svetog Save br.
20
T./F:053 241 120
Filijala Foča
Mome Kočovića
bb
T: 058 210 792
F: 058 210 815
Filijala Gradiška
Vidovdanska bb
T: 051 814 352
F: 051 815 928
Filijala Istočno
Sarajevo
Karađorđeva 13
T: 057 340 457
F: 057 340 453
Filijala Modriča Filijala Prijedor
Knjaza Miloša bb K.P.I Oslobodioca
T: 053 810 022 T./F: 052 234 006
F: 053 810 506
Filijala Prnjavor
Trg srpskih boraca
1
T./F: 051 665 477
Filijala Trebinje
Herceg Stefana
Kosače 1
T: 059 260 953
F: 059 260 933
Filijala Zvornik
Braće Jugovića 3c
T/F:056 210 672
Download

okvirni kredit za poljoprivredne podsticaje