Vrbaske kablovske televizije “NETWORK” d.o.o.
Nugle-Poslovni centar bb
Bugojno
P R A V I L N I K
Opšti uslovi poslovanja pružanja usluga
VKT-net d.o.o.
Bugojno; mart, 2014. godine.
1
Opšti uslovi poslovanja pružanja usluga VKT-net d.o.o. Bugojno
Pravilnikom o korištenju usluga (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se uvjeti pod
kojima Vrbaska kablovska televizija „NETWORK“ d.o.o. Bugojno,Nugle-Poslovni centar bb (u
nastavku VKT-net d.o.o.), pruža telekomunikacione usluge i utvrđuje postupak za
ostvarivanje međusobnih prava i obaveza VKT-net d.o.o. sa jedne strane i korisnika usluga sa
druge strane.
Član 1.
Pojmovi koji se koriste imaju sljedeće značenje:
KATV mreža: predstavlja telekomunikacionu mrežu putem koje se korisniku pružaju
usluge.
Internet mreža: predstavlja globalnu mrežu za prijenos podataka koja omogućava
međusobnu komunikaciju svih računarskih resursa, koji su njen sastavni dio, putem
jedinstvenog IP protokola.
Prijenos podataka: predstavlja komercijalni prijenos podataka između završnih
tačaka javnih telekomunikacijskih mreža, omogućujući korisniku upotrebu uređaja
priključenog na takvu završnu tačku, u cilju komunikacije sa drugom završnom
tačkom.
Resursi VKT-net d.o.o. : predstavlja telekomunikacijsku i informatičku opremu,
hardwer, softwer i ostalu opremu u vlasništvu VKT-net d.o.o. koja omogućava
povezivanje korisnika na mrežu i koja je neophodna za pružanje usluga.
Internet usluge: označavaju pristup Internetu, usluge pohranjivanja i prosljeđivanja,
prijavljivanje na udaljenom serveru, upotreba TPC/IP, elektronske pošte, transfer
datoteka, usluge pronalaženja informacija.
Korisnik: je pravna ili fizička osoba koja je korisnik neke ili svih usluga iz člana 1.
Član 2.
Informisanje i preduslovi za pružanje usluga
1.VKT-net d.o.o. omogućava pravnim i fizičkim licima informacije o mogućnostima, vrstama i
načinima priključenja i načinima korištenja usluga, o cijenama usluga, te o podacima i
specifikacijama koji su potrebni za sklapanje međusobnog ugovora VKT-net d.o.o.
Ove informacije bilo da su usmene ili u elektronskoj formi ne stvaraju nikakve obligacije
između VKT-net d.o.o. i korisnika.
2.Informacije o vrstama i načinima priključivanja, o vrstama usluga i cijenama, te drugim
elementima ugovora, pravna i fizička lica mogu dobiti:
- u sjedištu društva i kod ovlaštenih partnera,
- na telefonskom broju 030 / 254-888, 070/301-001, 301-010
- na web stranici VKT-net d.o.o. http://www.vktnet.ba.
Opšti uslovi poslovanja pružanja usluga VKT-net d.o.o. Bugojno se mogu naći na web stranici
http://www. vktnet .ba, u sjedištu društva ili kod ovlaštenih partnera.
2
3.Prije početka pružanja usluga,VKT-net d.o.o. će sačiniti i učiniti dostupnim potencijalnim
korisnicima usluga opće uslove poslovanja, opis usluga i cjenovnik usluga u skladu sa članom
20. Zakona o komunikacijama BiH.
Član 3.
VKT-net d.o.o. zadržava pravo izmjeniti/promjeniti bilo koju odredbu OUP ili cjenovnika, pri
čemu o promjenama obavještava korisnike u javnim medijima, minimalno u jednom
dnevnom štampanom mediju, te na svojoj web stranici ili na drugi primjeren način za
obavještavanje korisnika shodno Pravilu 69/2013.. Korisnik se obavezuje redovno pratiti
moguće promjene koje će biti objavljivane na gore navedenim adresama, pri čemu se slaže
da svaka dalja upotreba usluga, nakon isteka roka od 30 dana, znači prihvatanje
promjenjenih odredbi OUP i cjenovnika.
Član 4.
Opis usluga
1. VKT-net d.o.o. garantuje korisnicima kvalitet usluga u skladu sa međunarodnim
standardima za multimedijsku komunikaciju preko IP mreže. Internet usluga mora omogućiti
krajnjem korisniku neometan pristup svim javno raspoloživim sadržajima i uslugama koji se
nude na Internetu. Izuzetak čine sadržaji ili usluge čije bi korištenje zasnovalo izričitu
protivpravnost ili krivično djelo.
VKT-net d.o.o. usluge sastoje se, u cjelini ili uglavnom, u prenošenju signala
na fiksnim, mobilnim i satelitskim telekomunikacijskim mrežama, ili mrežama za prijenos
podataka, a na tržištu se nude kao javno dostupne komercijalne ili nekomercijalne usluge
namijenjene za korištenje na općem tržištu telekomunikacija ili posebnim korisničkim
grupama u Bosni i Hercegovini. Kada za to postoji tehnička mogućnost, pristup javnim
telekomunikacijskim uslugama pruža se svim zainteresovanim korisnicima u Bosni i
Hercegovini, na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu.
VKT-net d.o.o. dužan je pružati javne telekomunikacijske usluge na ispravan način. Javne
telekomunikacijske usluge moraju po sadržaju i kvalitetu odgovarati deklarisanim i
ugovorenim karakteristikama usluge.
2.Smatra se da je usluga pružena u skladu s ugovorenim ukoliko je operator javne
telekomunikacijske usluge pružio korisniku uslugu koja je u skladu s ugovorenim u pogledu
kvaliteta, karakteristika, rokova, uslova korištenja i cijena.
a)odgovara opisu kojeg je dao davalac usluge,
b) odgovara svrsi u koju se data vrsta usluge obično koristi,
c) ispunjava odredenu posebnu namjenu koju je korisnik usluge zahtijevao i koja je
bila poznata davaocu usluge u momentu zaključenja ugovora, a na koju je davalac usluge
pristao što je očitovao zaključenjem ugovora, i
d) pokazuje kvalitete i karakteristike koje odgovaraju onome što je deklarisao davalac
usluge u skladu s međunarodnim standardima.
3.Internet usluge (ISP) uslove poslovanja i cijene što sadrži:
a-naziv usluge, ili naziv paketa usluga, koji se mora u dovoljnoj mjeri razlikovati od
naziva usluge ili paketa usluga drugog ISP-a;
b-podatke o karakteristikama usluge, što uključuje brzinu prijenosa, količinu
saobraćaja i druge tehničke detalje usluge;
c-deklaraciju o garanciji minimalnog kvaliteta usluge u odnosu na predviđene
karakteristike usluge date u skladu sa tačkom b) ovog stava;
3
d-cijene usluge;
e-uslove za zaključenje ugovora o korištenju i uspostavu usluge, uključujući rok za
uspostavu usluge;
f-posebne uslove usluge, ukoliko su predviđeni, kao što može biti minimalni period
korištenja usluge i sl.;
g-primjerak pretplatničkog ugovora, ili posebnog ugovora za uslugu.
4.VKT-net d.o.o. kako bi se omogućilo korisniku da odabere najpovoljnijeg davaoca Internet
usluge, nudi korisnicima mogućnost korištenja e-mail adresa koje neće ovisiti od bilo kojeg
drugog paketa usluga za koje je sačinjen ugovor između VKT-net d.o.o. i korisnika, i koja će
se nuditi po razumnoj cijeni koja ne prelazi uobičajenu cijenu jedne personalizirane e-mail
adrese u međunarodnoj ponudi.
5.VKT-net d.o.o. je dužan prije dostavljanja izjave Agenciji o prestanku obavljanja djelatnosti
riješiti sve odnose sa pretplatnicima u pogledu zaključenih ugovora o pružanju usluge. Ovu
obavezu VKT-net d.o.o. ima i u slučaju drugih statusnih promjena koje mogu dovesti do
promjene subjekta koji pretplatnicima daje uslugu.
6. VKT-net d.o.o. će pretplatnicima unaprijed najaviti situaciju o prestanku obavljanja
djelatnosti, najmanje 60 dana prije namjeravanog datuma nastanka situacije, što će učiniti u
najmanje jednom štampanom dnevnom glasilu koje izlazi na području na kojem se pruža
usluga, na svojoj web stranici i pojedinačno e-mail porukom svakom pretplatniku. Dokaz o
izvršenom obavještavanju dostavlja se Agenciji uz izjavu o prestanku obavljanja djelatnosti
7.U slučaju da drugo pravno lice preuzima pružanje usluge pretplatnicima VKT-net d.o.o. koji
prestaje obavljati djelatnost ili kod kojeg će nastupiti značajne statusne promjene ,
pretplatnički ugovori koji su zaključeni na određeni rok ostaju na snazi i prema novom ISP-u
prema uslovima tih ugovora.
Član 5.
Odnos između VKT-net d.o.o. i korisnika, pored važećih zakona i propisa, uređuje međusobni
ugovor čiji su sastavni dijelovi OUP i Cjenovnik usluga. OUP dopunjavaju i posebni dogovori
između ugovornih strana u istom ugovoru i jednako su obavezujući. Ukoliko OUP i ugovor
nisu usklađeni, primjenjuju se isključivo odredbe ugovora.
Potpisom ugovora, korisnik potvrđuje da je prilikom potpisa primio sadržaj važećeg OUP sa
kojim je upoznat i da se slaže sa njim, kao i važećim cjenovnikom i ugovorom i da prihvata
sve obaveze navedene u tim dokumentima.
Obje ugovorne strane aktivno i bez nepotrebnih zakašnjenja obavještavaju jedna drugu o
svim aktivnostima koje utiču na važenje ugovora ili bilo koje pojedinačne odredbe iz ugovora,
ili na mogućnost, kvalitet, ili uslove izvršenja bilo koje obaveze iz ugovora.
Član 6.
Prava i obaveze VKT-net d.o.o.
VKT-net d.o.o. ima mogućnost oblikovanja različitih vrsta pristupa, odnosno paketa koji se
mogu naručiti, a koji uključuju razne usluge. Sadržaj i cijene usluga su određene
cjenovnikom.
a.) VKT-net d.o.o. pruža sve ugovorene usluge po uslovima i odredbama međusobnog
ugovora te po cijenama i uslovima koji su određeni u OUP i važećem cijenovniku.
b.) VKT-net d.o.o. može uvesti određene popuste na cijenu usluge u cilju povećanja broja
korisnika, povećanja saobraćaja ili optimalnog iskorištenja resursa.
VKT-net d.o.o. se obavezuje zagarantovati kvalitet usluge u skladu sa međunarodnim
standardima za multimedijsku komunikaciju preko mreže, osigurati djelovanje mreže sedam
4
dana u sedmici od 00:00 do 24:00 sata i otklanjati smetnje i greške u najkraćem mogućem
vremenu.
c.) VKT-net d.o.o. će pravovremeno isključiti pristup korisniku u skladu sa međusobnim
ugovorom i OUP.
d.) VKT-net d.o.o.će privremeno ili u potpunosti prekinuti pružanje usluga, odnosno otkazati
ugovor u skladu sa OUP i ugovorom.
e.) VKT-net d.o.o. će obračunavati mjesečnu pretplatu i obavljeni saobraćaj, te sve ostale
ugovorene usluge po važećem cjenovniku. Korisnik ima pravo na smanjenje – korigovanje
računa mjesečne pretplate u slučaju kada nije mogao koristiti usluge zbog prekida ili
smanjenja dostupnosti uslugama, te ako je prekid ili smanjenje dostupnosti uslugama
prijavljeno na telefon 030 / 254-888, 070/301-001, 301-010 i evidentirano i potvrđeno u
sistemu praćenja grešaka (mjesečna pretplata se podjeli sa 30, zatim podjeli sa 24, a zatim se
dobiveni iznos za 1 sat pomnoži sa vremenom trajanja kvara). Za dobiveni iznos se korisniku
umanji cijena mjesečne pretplate i za to izda obavijest sa svim potrebnim podacima po
Zakonu o PDV-u.
f.) VKT-net d.o.o. izvršava promjenu parametara usluge na zahtjev korisnika koji potvrde
obje ugovorne strane, najkasnije u roku koji je određen za izvršenje promjena i koji je
naveden u ugovoru, OUP i važećem cijenovniku.
g.) VKT-net d.o.o. održava telekomunikacijsku infrastrukturu svoje mreže u takvom stanju i
kvaliteti koji garantuju da su ponuđene usluge u skladu sa odogovarajućim tehničkim i
operativnim standardima, te uslovima i odredbama OUP i međusobnog ugovora.
h.) VKT-net d.o.o. u najkraćem mogućem vremenu i na vlastiti trošak popravlja svaki kvar
usluge koji je prouzročen greškom VKT-net-a d.o.o. Takođe popravlja i kvarove koje je
djelimično ili u cjelini prouzoročio korisnik, i to na račun korisnika za svaki slučaj posebno.
i.)VKT-net d.o.o. utvrđuje mjesta i uzrok smetnji i kvarova u svom sistemu te preduzima
mjere za njihovo otklanjanje, pri ćemu posebno mora voditi računa o brzini otklanjanja
smetnji i kvarova. VKT-net d.o.o. mora posebno voditi računa o brzini otklanjanja kvarova i
smetnji kod posebnih kategorija pretplatnika kao što su: starija i/ili lica s invaliditetom koja
žive u stanu ili kući, domovi za starije i sl.
j.) VKT-net d.o.o. usluga će provoditi redovno mjerenje kvaliteta pruženih usluga.
k.) Korisniku se omogućava pristup do mreže preko mreže VKT-net-a d.o.o..
l.) VKT-net d.o.o. je obavezna u slučaju izmjene ili ukidanja usluge, paketa usluga ili dodatne
usluge, obavjestiti korisnike pismenim ili elektronskim putem, uključujući i SMS, najmanje 30
dana prije namjeravane izmjene ili ukidanja, te im ponuditi drugi paket usluga ili drugu
dodatnu uslugu, ukoliko je to primjenjivo.
lj.) Bilo kakvo ograničenje pristupa ili korištenja može se izvršiti samo ako je to u skladu sa
Zakonom o komunikacijama ili posebnim zakonom ili propisima donesenim na osnovu
zakona, kao i na osnovu odluke nadležnog organa.
m.) VKT-net d.o.o. omogućava usluge centra za pomoć korisnicima gdje se korisnici mogu
obratiti za pomoć za efikasno korištenje usluga ili izvršiti prijavu kvarova. Manji kvarovi se
otklanjaju odmah , srednji u roku od 24,00 sata, a teži po završetku radova na kvaru. Centar
za pomoć korisnicima je dostupan 7 dana u sedmici, 365 dana u godini na telefone: 030 /
254-888, 070/301-001, 301-010 i na e-mail [email protected]
Član 7.
Prava i obaveze korisnika
Prava korisnika su:
a) Pristup svim ponuđenim uslugama u najkraćem mogućem roku;
5
b) Slobodan odabir vrste usluge;
c) Neograničen pristup uslugama osim ograničenja predviđenih u slučaju kršenja i
zloupotreba usluga;
d) Pravo otkazivanja usluge, promjena sadržaja usluge ili operatera;
e) Mogućnost prigovora operateru, pritužbe Agenciji i pokretanja tužbe pred nadležnim
sudom.
Član 8.
Obaveze korisnika su:
a) Korištenje usluge koristiti samo za vlastite potrebe. Korisnik ne smije nuditi, davati niti
preprodavati usluge koje je ugovorio sa VKT-net d.o.o. trećim licima;
b) Da zaštiti lozinke za korištenje usluga od otkrivanja ili neovlaštene upotrebe;
c) Odgovara za opremu koju koristi na svojoj adresi, a koja mora ispunjavati sve zahtjeve
koji su propisani u državi gdje se oprema koristi.
d) Da koristi uslugu na način koji je u skladu sa OUP i to na način koji garantuje
usklađenost sa svim važećim zakonima i propisima.
e) Vodi računa o opremi i istu održava u takvom stanju da ne prouzrokuje smetnje u
mreži VKT-net-a d.o.o. i ne ugrožava integritet mreže. Kršenje ovog pravila smatra se
za ozbiljno kršenje prava i dužnosti međusobnog ugovora i može biti razlog za trenuto
isključenje korisnika sa mreže, sve dok se ne otklone razlozi isključenja.
f) Korisnik je dužan pismeno obavijestiti VKT-net d.o.o. o promjeni svojih podataka koje
je naveo u korisničkom ugovoru, najkasnije u roku od 5 dana po nastanku promjene.
Sve finansijske i druge posljedice koje bi mogle nastati zbog nepravovremenog
obavještavanja o promjenama snosi korisnik.
g) Korisnik je dužan po prestanku važenja primjene međusobnog ugovora, vratiti
primljenu opremu u posjed VKT-net d.o.o. i to u stanju u kakvom je i primljena.
Opremu je korisnik dužan vratiti u roku od 7 dana od prestanka primjene ugovora.
VKT-net d.o.o. može po isteku roka za vraćanje opreme od korisnika zahtijevati ili
vraćanje opreme ili plaćanje njene vrijednosti. Kao vrijednost opreme računa se
vrijednost koja je navedena na računu od dobavljača opreme, odnosno drugom
jednako važnom dokumentu.
Član 9.
Sklapanje ugovora
1. VKT-net d.o.o. u roku od 3 dana od dana prijema zahtjeva provjerava tehničku mogućnost
spajanja korisnika na mrežu i uspostavljanja usluge, te o istom obavještava korisnika.
2. Istovremeno se provjerava tačnost podataka koje je korisnik naveo u zahtjevu, a u slučaju
nejasnoća, u dogovoru sa korisnikom, ispunjavaju se nedostajući podaci o pristupu
uslugama. Korisnik je odgovoran za istinitost datih podataka. Korisnik je dužan predočiti
dokumente za identifikaciju kao i ostale dokumente sa kojima dokazuje da ispunjava sve
uslove za sklapanje ugovora.
3.U slučaju da korisnik podnese nepotpuno ispunjen ili nepotpisan obrazac ili ukoliko ne
posjeduje zahtjevane dokaze o informacijama navedenim u obrascu može se odbiti sklapanje
ugovora.
VKT-net d.o.o. najkasnije u roku od 3 dana po okončanoj provjeri podataka i tehničke
mogućnosti priključenja (najkasnije 7 dana od podnošenja zahtjeva), sklapa ugovor sa
fizičkim ili pravnim licem koje ispunjava sljedeće uslove:
Fizičko lice:
- da je punoljetno;
6
- da nema zaostalih neizmirenih obaveza prema VKT-net d.o.o.
Pravno lice
- da nema zaostalih neizmirenih obaveza prema VKT-net d.o.o. ;
- da sklopi ugovor preko ovlaštenog zastupnika.
Međusobna prava i obaveze VKT-net d.o.o. i korisnika uređuju se pretplatničkim ugovorom
koji se zaključuje u pisanom obliku. Ugovor obavezno sadrži podatke propisane Pravilom
69/2013 u koji se unose podaci o ugovornim stranama.
VKT-net d.o.o. zadržava pravo odbijanja zaključenja ugovora u slučaju da je korisnik već bio
isključen zbog kršenja ugovora kod VKT-net d.o.o., o čemu suprotnu stranu obaviještava
najkasnije 3 dana po prijemu potpisanog obrasca.
U slučaju da postoje uslovi za sklapanje ugovora, pripremljene ugovore, zajedno sa osnovnim
informacijama za pristup uslugama VKT-net d.o.o. dostavlja korisniku na potpis. Korisnik
nakon potpisivanja dva primjerka ugovora, jedan vrača VKT-net d.o.o., a drugi zadržava za
sebe.
Ugovor stupa na snagu od momenta kada ga potpišu obje ugovorne strane i kad korisnik
izmiri obaveze po predračunu, izdatom od strane VKT-net d.o.o..
Član 10.
1. Korisnik može zahtjevati promjenu ugovorenih usluga. VKT-net d.o.o. zadržava pravo da
izvrši dodatnu provjeru validnosti primljenog zahtjeva i ukoliko procjeni da zahtjev nije
validan isti odbije.
2. VKT-net d.o.o. izvodi promjenu parametara usluge na zahtjev korisnika, a obje ugovorne
strane je potvrđuju aneksom ugovora ili sklapanjem novog ugovora.
3. Primjena i obračun novog korisničkog paketa će se vršiti od prvog dana narednog
mjeseca. U slučaju da promjenu korisničkog paketa nije moguće izvršiti, VKT-net d.o.o. je o
tome dužna obavjestiti korisnika.
4. Međusobni ugovor se može promjeniti samo na jedan od sljedećih načina:
a) Zamjenom starog ugovora za novi, koji su potpisali ovlašteni zastupnici obje
ugovorne strane.
b) Sa brojevima označenim Aneksom ugovora, koje su potpisali ovlašteni zastupnici
obje ugovorne strane.
5. Korisnik snosi troškove promjene korisničkog paketa i ostalih ugovorenih usluga u skladu
sa važećim cjenovnikom.
VKT-net d.o.o. zadržava pravo promjene strukture, sadržaja i cijena korisničkih paketa o
čemu korisnike obavještava 30 dana prije promjene.
Član 11.
1. Pretplatnički odnos može se prenijeti na drugo fizičko ili pravno lice, bez naknade, na
osnovu pismenog sporazuma između prijašnjeg i novog korisnika, pod uslovom da novi
korisnik nastavi koristiti postojeću opremu na istoj lokaciji.
U slučaju smrti korisnika ili prestanka postojanja pravnog lica koje je bilo korisnik, nasljednik,
ili pravni sljednik korsnika može podnjeti zahtjev za prijenos pretplatničkog odnosa.
7
2. Na pismeni zahtjev korisnika i na njegov trošak, VKT-net d.o.o. može ukoliko postoje
tehnički uslovi izvesti isključenje na dosadašnjoj i priključenje na drugoj mrežnoj priključnoj
tački – preseljenje.
3. VKT-net d.o.o. izvodi promjenu parametara usluge na zahtjev korisnika, a obje ugovorne
strane je potvrđuju ugovorom ili aneksom ugovora, najkasnije u roku koji je određen za
izvođenje promjena i koji je naveden u ugovoru, te u važećem cjenovniku.
Član 12.
Tehnički uslovi
Priključenje korisnika na mrežu VKT-net d.o.o. može izvesti samo VKT-net d.o.o. ili izvođač
ovlašteni od strane VKT-net d.o.o..
Ukoliko korisnik odustane od ugovora prije nego što se završi priključenje, a VKT-net d.o.o.
je do tada već izveo određene pripremne radnje, korisnik je dužan izmiriti troškove za
obavljeni posao, ali najviše do visine cijene priključenja naručenog pristupa uslugama.
1. Za uspješno priključenje korisnika na mrežu, te uspostavljanje i korištenje usluga, korisnik
mora obezbjediti sljedeće uslove i terminalnu opremu:
a) odgovarajući zatvoren prostor na lokaciji koja odgovara važećim standardima
b) klimatskih uslova za korištenje elektronskih ili komunikacijskih uređaja,
c) svu potrebnu kućnu instalaciju,
d) izvor napajanja od 230V/50Hz za napajanje terminalne opreme,
e) priključak na mre žu VKT-net d.o.o. sa stalnim pristupom internetu i statičkom IP
adresom,
f) priključak prilagođen za priključenje terminalne opreme,
g) instalirati svu neophodnu opremu i programe, koji nisu predmet međusobnog
ugovora, a neophodni su za neometano korištenje usluge.
2. Sva oprema i instalacije moraju odgovarati standardima za tu vrstu opreme. VKT-net d.o.o.
ne odgovara za štetu nastalu zbog upotrebe opreme ili uređaja koji nisu u skladu sa
relevantnim standardima ili koji nisu namjenjeni za korištenje ugovorenih usluga.
3. Korisnik može u vezi sa korištenjem usluga upotrebljavati isključivo terminalnu opremu
koja odgovara propisima i važećim zakonima i standardima.Terminalna oprema koju po
međusobnom ugovoru obezbjeđuje ili njegov ovlašteni izvođač, ostaje u vlasništvu VKT-net
d.o.o. i nakon prekida međusobnog ugovora.
4. VKT-net d.o.o. ili njegov ovlašteni izvođač održavaju terminalnu opremu koju je
obezbjedio po međusobnom ugovoru. U slučaju oštećenja opreme prouzrokovanog
nepravilnim korištenjem ili mehaničkog oštećenja, korisnik je dužan podmiriti sve troškove
opravke ili zamjene oštećene opreme.
5. Oprema kod korisnika koja je vlasništvo VKT-net d.o.o. ispunjava zahtjeve u skladu sa
evropskim standardima i ima oznaku CE. Ukoliko korisnik koristi opremu koja nije u skladu sa
evropskim standardima i nema oznaku CE, korisnik prihvata odgovornost da takvim
korištenjem opreme može izazvati smetnje VKT-net d.o.o. ili trećim licima u kom slučaju
može biti obustavljeno pružanje usluge ili može uslijediti otkaz ugovornog odnosa.
VKT-net d.o.o. ili njegov ovlašteni izvođač je po međusobnom ugovoru u slučaju odabira
osnovnog načina montaže, dužan je korisniku omogućiti upotrebu usluga tako što će:
a). instalirati potrebnu terminalnu opremu,
b). provjeriti kvalitetu priključka na mrežu, VKT-net d.o.o.
c). uspostaviti vezu između korisnika i mreže.
8
Član 13.
Korisnik potvrđuje da, ukoliko vlasnik prostora ili korisnik priključka na mrežu VKT-net d.o.o.
i korisnik nisu iste osobe, posjeduje sve potrebne saglasnosti i dozvole za nadogradnju,
dozvolu za ulazak u prostore i održavanje opreme i uređaja potrebnih za korištenje odabrane
usluge, te raspolaže sa svim potrebnim dozvolama koje su potrebne za uspostavljanje i rad
usluge.
Član 14.
Računa se da je uspostavljanje usluge uspješno ukoliko se uspostavi veza na mrežu VKT-net
d.o.o. i izvrši testno povezivanje između korisnika i usluge. Povezivanje mora biti izvedeno sa
brzinom pristupa koja je zahtijevana izabranim korisničkim paketom i načinom pristupa.
Računa se da uspostavljanje usluge nije uspješno ukoliko iz bilo kojeg razloga na koji VKT-net
d.o.o. nema uticaja (ograničenje kvaliteta linka, krajnje lokacije, kućne instalacije ili druga
tehnička ograničenja) izabrane usluge nije moguće uspostaviti. U slučaju neuspješnog
uspostavljanja usluge, VKT-net d.o.o. predlaže korisniku uspostavljanje usluge sa mogućom
nižom brzinom pristupa, koja je ustanovljena prilikom testiranja ili drugi način pristupa,
ukoliko novi predloženi način i brzina pristupa zadovoljava potrebe korisnika. U slučaju da
korisnik ne prihvati ponudu, VKT-net d.o.o. će pismeno obavijestiti korisnika o odustajanju
od sklapanja ugovora
Član 15.
Rok za uspostavljanje usluge je najkasnije 3 dana računajući od dana provjerava tehničku
mogućnost spajanja korisnika na mrežu.
Korisnik se obavezuje da će plaćanje uspostavljanja priključka na mrežu (priključne takse) i
druge obaveze iz međusobnog ugovora, izmiriti u skladu sa važećim cjenovnikom na osnovu
ispostavljenog računa. Naplata priključne takse se vrši prilikom potpisa ugovora odnosno
prilikom priključenja korisnika, bez obzira na to da li će korisnik upotrebljavati izabrane
usluge. Moguće naručene dodatne poslove prilikom priključenja korisnika obračunavat će se
u skladu sa važećim cjenovnikom.
Prava i obaveze iz ugovora nastaju kada VKT-net d.o.o. priključi korisnika na mrežu i kada se
uspješno uspostave usluge. VKT-net d.o.o. počinje obračunavati pretplatu i druge usluge,
pod uslovima odabranih usluga, od dana uspješnog uspostavljanja usluge. Uspješnim
uspostavljanjem usluge aktivirano je korištenje izabranih usluga. U slučaju da je za izabrane
usluge predviđen i obračun na temelju potrošenog vremena, upotreba se obračunava u
skladu sa cjenovnikom.
Član 16.
Pravo korištenja usluga po međusobnom ugovoru ne može se prenositi. Korisnik ima pravo
koristiti usluge samo za vlastite potrebe, a bez prethodne pismene dozvole VKT-net d.o.o. ,
neće ih niti u jednom obliku nuditi drugim pravnim ili fizičkim licima.
Član 17.
Korisnik je odgovoran za pravilno korištenje usluga i za tajnost lozinki koje je dobio za
korištenje usluge. VKT-net d.o.o. će promijeniti potrebne lozinke ili onemogućiti pristup
uslugama, odmah kada ga korisnik lično obavijesti o mogućoj zloupotrebi dolaskom u
9
prostorije VKT-net d.o.o. uz obaveznu identifikaciju. VKT-net d.o.o. ne odgovara za sadržaj
ili podatke do kojih korisnik i drugi dolaze preko priključka i ne preuzima odgovornost za bilo
kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog toga.
Član 18.
VKT-net d.o.o. za prijenos govora i razmjenu podataka i drugih oblika komuniciranja u cjelini
ili većem dijelu koristi za svoje djelovanje javnu mrežu interneta i mreže koje su pod
nadzorom trećih lica. Korisnik potpisivanjem ugovora potvrđuje da je upoznat sa važnošću i
sa posljedicama koje zbog prijenosa preko mreža opisanih u prijašnjem stavu mogu uticati na
narušavanje privatnosti. VKT-net d.o.o. prilikom pružanja ugovorenih usluga poštuje sve
relevantne zakone BiH koji se odnose na područje privatnosti komunikacija.
VKT-net d.o.o. se obavezuje poštovati privatnost i niti u jednom slučaju bez prethodnog
dopuštenja, neće razotkriti nikakve podatke, privatne ili drugačije, trećim licima, osim ako bi
to bilo potrebno u slučaju važećih zakona i propisa BiH.
VKT-net d.o.o. može na zahtjev nadležmih institucija za provođenje zakona primjeniti mjere
ograničenja usluge kao i prikupljanja i dostavljanja podataka o pokušanim ili ostvarenim
telekomunikacijama ili sadržaju telekomunikacija.
Član 19.
Ugovorne strane čuvaju povjerljive informacije i podatke u skladu sa zakonom. Ova obaveza
se odnosi na sve podatke koji su dati u svrhu sklapanja ugovora. Te informacije se bez
pismene saglasnosti druge ugovorne strane ne smiju razotkriti ni jednom trećem licu i obje
strane dužne su obezbijediti da se te informacije ne zloupotrijebe.
Član 20.
Održavanje opreme
VKT-net d.o.o. se obavezuje korisniku pružati kvalitetnu uslugu kroz svoju mrežu i pristup do
drugih mreža u BiH ili u inostranstvu. VKT-net d.o.o. održava svoju mrežu i usluge u skladu sa
važećim zakonima i propisima. VKT-net d.o.o. ima svoj centar za pomoć korisnicima koji
brine za prijavu i otklanjanje kvarova i koji korisnicima pruža pomoć za efikasno korištenje
usluga.
Korisnik se obavezuje da će VKT-net d.o.o. ili njegovom ovlaštenom izvođaču omogućiti
nesmetan pristup do telekomunikacijskih uređaja u mrežnoj priključnoj tački, ukoliko to
bude potrebno zbog uspostavljanja priključka, održavanja i otklanjanja eventualnih grešaka u
radu usluge, ili ukoliko bude potrebno priključak odstraniti.
Korisnik mora voditi računa o svojoj opremi i održavati je u takvom stanju da ne prouzrokuje
smetnje u IP mreži i ne ugrožava integritet mreže. Kršenje pravila iz prethodnog stava smatra
se za ozbiljno kršenje prava i dužnosti međusobnog ugovora i može biti razlog za trenuto
isključenje korisnika sa mreže VKT-net d.o.o. , sve dok se ne otklone razlozi isključenja.
Korisnik se obavezuje da će montiranu opremu, vlasništvo VKT-net d.o.o. ili ovlaštenog
izvođača, dobro čuvati i da će izmiriti moguću štetu koja bi nastala na opremi njegovom
krivicom.
VKT-net d.o.o. zadržava pravo povremenih kraćih smetnji prilikom pružanja usluga iz svoje
nadležnosti, zbog obaveznog održavanja. Pri tome će korisnika o tome unaprijed
obavještavati ukoliko to bude moguće.
10
VKT-net d.o.o. može privremeno prekinuti pružanje usluga i kada je to potrebno zbog
poslova održavanja, širenja, osavremenjivanja ili optimizacije mreže. Takav prekid mora
najaviti korisnicima ili to javno objaviti 24 sata unaprijed. Prekid smije trajati najkraće
moguće vrijeme koje je potrebno za izvođenje radova.
VKT-net d.o.o. može privremeno prekinuti pružanje usluga ukoliko je to neophodno zbog
greške ili kvara, prirodne ili druge nepogode i slično. Prekid smije trajati najkraće moguće
vrijeme koje je potrbno za otklanjanje uzroka prekida.
Član 21.
Zloupotreba usluge
U slučaju da korisnik ne upotrebljava priključak i opremu u skladu sa međusobnim
ugovorom, prouzrokuje smetnje na mreži, ometa rad drugih korisnika ili neovlašteno
pristupa podacima preko mreže, VKT-net d.o.o. ima pravo takvog korisnika isključiti sa
mreže, opomenuti ga i u slučaju da korisnik ne otkloni uzroke isključenja, prekinuti ugovor
bez vraćanja bilo kakve odštete i staviti mu na teret sve troškove nastale njegovim
postupcima.
Član 22.
Privremeno isključenje
VKT-net d.o.o. može privremeno isključiti opremu korisnika ako:
a) Je korisnički uređaj ili instalacija neispravna, do otklanjanja smetnji, najduže
30 dana;
b) Oprema kod korisnika uzrokuje smetnje i pored opomene upućene
korisniku,a korsnik ne dozvoljava otklanjanje smetnje, do 15 dana;
c) Usljed izvođenja radova na rekonstrukciji ili proširenju mreže – do završetka
radova;
d) Zbog tehničkih smetnji na strani VKT-net d.o.o.– do otklanjanja smetnji;
e) Korisnik uprkos upozorenju koristi opremu VKT-net d.o.o. suprotno ugovoru,
OUP ili važećim propisima ili koristi opremu koja nije u skladu sa evropskim
standardima (koristi opremu koja nema oznaku CE);
f) Zbog zloupotrebe priključka;
g) Korisnik ne izmiri dugovanja u roku od 15 dana od slanja pismene opomene.
Za vrijeme privremenog isključenja terminalne opreme, tačke c) i d), pretplata se umanjuje
ukoliko je isključenje trajalo duže od 24 sata.
Uključenja privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme po tačkama (b,e,f,g)
otklanjanja uzroka zbog kojeg je došlo do iskljucenja u roku od 24 sata.
VKT-net d.o.o. će u najkraćem mogućem roku obavjestiti korisnika o razlozima privremenog
isključenja.
Član 23.
Mirovanje
Korisnik može zahtijevati mirovanje pretplatničkog statusa, ali najviše za period od 3 mjeseci
u jednoj kalendarskoj godini nakon isteka perioda obavezne primjene ugovora. Korisnik u
tom slučaju plaća troškove ponovnog priključenja na mrežu u skladu sa Cjenovnikom.
11
Član 24.
Prestanak pretplatničkog odnosa
Ugovor između korisnika i VKT-net d.o.o. prestaje da važi:
a) Na osnovu pismenog zahtjeva za raskid ili otkaz korisnika;
b) Protekom vremena na koji je zaključen;
c) Smrću korisnika (fizičkog lica), pokretanjem stečajnog ili likvidacionog postupka
(pravno lice);
d) Pismenim sporazumom ugovornih strana.
Pretplatnički odnos između VKT-net d.o.o. i korisnika može prestati i istekom probnog
perioda na koji je ugovor zaključen.
Korisnik ima pravo zahtjevati raskid ugovora u bilo kom trenutku poštujući ugovoreni otkazni
rok.
Član 25.
Raskid ugovora
VKT-net d.o.o. ima pravo raskinuti ugovor sa korisnikom:
a) Ukoliko korisnik ponovi istu vrstu zloupotrebe i nakon što je jednom bio privremeno
isključen;
b) Korisnik ne otkloni neispravnosti na uređaju ili instalaciji u roku od 30 dana od dana
privremenog isključenja;
c) Korisnik ne izmiri dospjelo, a nesporno dugovanje u roku od 30 dana od dana
privremenog isključenja;
d) Korisnik ne dozvoli pregled ispravnosti terminalne opreme ni nakon isteka roka od 15
dana od dana privremenog isključenja.
Korisnik može zahtjevati raskid ugovora pismenim putem uz otkazni rok od 15 dana.
Korisnik je dužan u potpunosti izmiriti obaveze iz međusobnog ugovora, za svo vrijeme
važenja ugovora. Ukoliko korisnik onemogući da VKT-net d.o.o. izvede isključenje, dužan je
do dana realizovanja isključenja izmiriti svoje obaveze kao da je i koristio uslugu.
U slučaju da korisnik otkaže ugovor prije isteka perioda obavezne primjene ugovora (prije
isteka 15 mjeseci), ostaje obaveza plaćanja preostalog iznosa mjesečnih pretplata do isteka
perioda obavezne primjene ugovora.
Korisnik ima pravo raskinuti ugovor bez naknade i bez otkaznog roka, podnošenjem zahtjeva
za raskid ugovora u roku od 30 dana od dana objave izmjena cjenovnika ili drugih odredbi
ugovora.
Korisnik je dužan da najkasnije u roku od 7 dana od dana raskida ugovora vrati svu opremu
koju je za pružanje usluga obezbijedila VKT-net d.o.o. Ukoliko korisnik u određenom roku ne
vrati opremu koju je po ugovoru primio za korištenje usluga, u neoštećenoj i originalnoj
ambalaži, uključujući i svu prateću dokumentaciju, te neoštećenu naljepnicu serijskog broja,
odnosno bar koda, dužan je nadoknaditi tržišnu vrijednost opreme.
Nakon prekida ugovora, ugovorne strane su dužne izmiriti međusobne obaveze u roku od 7
dana od dana prekida ugovora.
Član 26.
Cijene, obračun i plaćanje obaveza
a) Cijene javnih telekomunikacijskih usluga su transparentne i nediskriminatorne, a kada je
to propisano, cijene se određuju prema određenim principima ili u okviru određenih granica.
12
b) Cijene osnovnih i dodatnih usluga i njihovo priključenje regulisane su cjenovnikom. Cijene
su bazirane na troškovima uspostavljanja, održavanja i upravljanja sistemom za pružanje
usluga.
c) Obračun troškova vrši se u skladu sa ugovorom od dana kada je usluga uspostavljena.
Svaka promjena troškova koja je povezana sa promjenom usluge, obračunava se u skladu sa
odredbama ugovora. Svaka promjena koja se tiče prestanka pružanja usluga, obračunava se
sa danom prestanka pružanja usluga.
d) Obračunski period za pretplatu i ostvareni saobraćaj je jedan mjesec. VKT-net d.o.o.
zadržava pravo izmjene strukture i cijena usluga koje su navedene u cjenovniku. Cijene
usluga se mijenjaju u skladu sa promjenama cjenovnika. VKT-net d.o.o. obavještava korisnika
o promjeni cjenovnika u javnim medijima, minimalno u jednom dnevnom štampanom
mediju, te na web stranici. Nove cijene počinju važiti 30 dana nakon javne objave promjene
cjenovnika.
e) Korisnik je odgovoran za korištenje usluga i dužan je platiti sve usluge koje su korištene
preko pristupa uslugama.
Član 27.
VKT-net d.o.o. izdaje račune za pružene usluge najkasnije do 10-og dana u mjesecu za
protekli mjesec u skladu sa cijenama i pravilima koji su određeni cjenovnikom usluga. VKTnet d.o.o. izdaje račun koji obavezno sadrži sljedeće elemente:
a. obračunski period - razdoblje;
b. priključna taksa;
c. vrsta i iznos svih mogućih drugih jednokratnih plaćanja u obračunskom razdoblju
za koje se izdaje račun;
d. mjesečna pretplata;
e. vrsta i iznos svih mogućih drugih mjesečnih plaćanja;
f. vrsta i iznos za druge obavljene usluge;
g. ukupan iznos računa;
h. rok plaćanja;
i. napomenu da se račun ujedno smatra i opomenom ukoliko se isti ne plati u roku
od 10 dana od dana izdavanja računa;
j. informaciju korisniku o mogućnosti i načinu prigovora;
k. kontakt podatke o službi podrške korisnicima.
Član 28.
Priključak se obračunava sa danom potpisivanja ugovora. Pretplata se obračunava mjesečno.
Korisnik može pismeno, faksom ili ličnim dolaskom naručiti detaljni ispis obračuna pruženih
usluga za tekuće obračunsko razdoblje. Ispis se obračunava u skladu sa cjenovnikom.
1. Korisnik može zahtijevati da mu VKT-net d.o.o. besplatno pošalje na uvid u elektronskom
obliku pregled donesenih uslova poslovanja detaljni ispis i ponuda, s datumima njihovog
stupanja na snagu i prestanka važenja, odnosno rokova važenja za obavljene usluge.
Raščlanjen račun korisnik može zahtijevati za protekli mjesec ili za određeno razdoblje,
najviše 3 mjeseca unazad. Zahtjev za protekli mjesec je potrebno predati u pismenoj formi
15 dana po prijemu računa za protekli mjesec. Korisnik obično detaljni izvještaj prima u
elektronskom obliku. Ukoliko se uvid traži u obliku štampanog akta, operator javne
telekomunikacijske usluge za to može naplatiti odgovarajucu naknadu, shodno naknadi koja
se naplacuje za slobodan pristup informacijama.
13
2. VKT-net d.o.o. se sa korisnikom dogovora o slanju raščlanjenog računa u štampanoj formi,
ukoliko je namjena dobivenih podataka u štampanoj formi primjerenija i ekonomski
opravdanija.
4. Korisnik mora platiti račun u roku od 10 dana nakon ispostavljanja računa, odnosno do
dana označenog na računu, osim u slučaju kada je to ugovorom drugačije regulisano ili je
drugim zakonskim propisom predviđeno drugačije.
5. Ukoliko korisnik nije do 15-og dana u mjesecu primio račun za usluge koje su obavljene u
prethodnom mjesecu, o tome je dužan obavijestiti VKT-net d.o.o., obzirom da se smatra da
je račun primio dan nakon slanja računa.
6. Korisnik je dužan pobrinuti se za tačno izvršenje plaćanja uz navođenje potrebnih
podataka. VKT-net d.o.o. dužna je korisnika koji kasni sa plaćanjem opomenuti (opomena
može ići i na ispostavljenom računu) i dati mu dodatni rok od 10 dana za izmirenje obaveza.
U slučaju kašnjenja pri plaćanju, korisniku se mogu zaračunati zakonom propisane zatezne
kamate.
5. Korisnik je dužan plaćati iznos mjesečne pretplate u cjelini i u slučaju privremenog
isključenja zbog neplaćanja pristiglih obaveza ili privremenog isključenja zbog kršenja
odredbi ugovora ili OUP. Ukoliko korisnik ne izmiri obaveze VKT-net d.o.o. ima pravo da ga
isključi sa mreže, ograniči upotrebu korisničkog paketa ili da prekine međusobni ugovor.
Ponovno priključenje je moguće na zahtjev i trošak korisnika, ali prethodno korisnik mora
izmiriti sve zaostale i tekuće obaveze i pod uslovom da ugovor već nije raskinut.
7. Pri zasnivanju korisničkog odnosa pretplata se naplaćuje počev od dana kad su korisnički
terminalni uređaji priključeni na resurse VKT-net d.o.o. Ako korisnički odnos traje kraće od
30 dana pretplata se naplaćuje na taj način što se za svaki dan obračunava 1/30 mjesečne
pretplate.
U slučaju prestanka korisničkog odnosa, pretplata se naplaćuje do dana kada su korisnički
terminalni uređaji isključeni.
Član 29.
Ukoliko je usluga obavljena nepravilno ili djelimično, ili je izvršen pogrešan obračun
naknade, VKT-net d.o.o. će na zahtjev korisnika:
a) Razmotriti prigovor ili reklamaciju;
b) Ukoliko je tehnički izvodljivo, uslugu ponovo obaviti odnosno dovršiti;
c) Umanjiti račun za plaćanje usluge zbog nedovoljnog kvaliteta usluge;
d) Izvršiti tačan obračun naknade za uslugu te po potrebi umanjiti račun.
VKT-net d.o.o. će izvršiti umanjenje računa korisnicima i bez podnošenja zahtjeva kada se
radi o prekidima pristupa usluzi kod većeg broja korsinika na određenom terenu.
Član 30.
VKT-net d.o.o. je odgovorno za osiguranje kvaliteta usluga koje pruža, kao i za kontrolu
sistema za obračun usluga.
Na VKT-net d.o.o. je odgovornost za utvrđivanje uzroka smetnji i kvarova, a isti se imaju
otkloniti u najkraćem mogućem roku.
VKT-net d.o.o. će redovno vršiti mjerenje kvaliteta pruženih usluga.
Član 31.
Korisnik koji koristi usluge i korisničke pakete za koje je predviđeno plaćanje unaprijed može
zatražiti povrat neiskorištenih, a unaprijed plaćenih sredstava isključivo pismenim putem.
14
VKT-net d.o.o. će izvršiti povrat neiskorištenog preplaćenog iznosa samo u slučaju da je
ugovor raskinut zbog nemogućnosti VKT-net d.o.o. da pruži uslugu ili je korisnik raskinuo
ugovor u toku prvog obračunskog perioda nakon stupanja ugovora na snagu.
Ukoliko su zadovoljeni uslovi iz prethodnog stava VKT-net d.o.o. korisniku vraća pretplaćeni
iznos umanjen za iznos PDV-a u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za povrat.
Član 32.
Korisnik ima mogućnost, u slučaju neslaganja sa količinom ili vrstom usluga koje su mu
zaračunate, da u roku od 8 dana po prijemu računa pošalje pismeni prigovor sa
obrazloženjem na adresu operatera VKT-net d.o.o. Nugle-Poslovni centar bb, Bugojno.
Ukoliko korisnik ne uloži prigovor pravovremeno, gubi pravo prigovora.
Ukoliko korisnik zahtjeva detaljni izvještaj, rok počinje teći osmodnevni po prijemu detaljnog
izvještaja.
U slučaju da prigovor ne sadrži sve potrebne podatke za odlučivanje ili je potrebno dodatno
proučiti određene okolnosti, odnosno provjeriti podatke koja bi mogla uticati na odluku,
VKT-net d.o.o., o tome obavještava korisnika koji ulaže prigovor, u roku od 8 dana po
prijemu prigovora.
Prigovor ne odlaže plaćanje nespornog dijela računa.
VKT-net d.o.o. odlučuje da li će prihvatiti ili odbiti zahtjev i najkasnije 10 dana od dana
primanja zahtjeva pismeno obavještava korisnika o svojoj odluci.
Ukoliko VKT-net d.o.o. odluči prihvatiti reklamaciju na izdani račun ili način obračunavanja,
vraća korisniku sve preplaćene iznose koji su predmetom reklamacije u roku od 15 dana
nakon donošenja odluke.
Član 33.
Prigovori na postupke i odluke
Korisnik ima pravo uložiti pismeni prigovor na sve odluke i postupke VKT-net d.o.o. Prigovor
se mora uložiti 15 dana od dana kada je nastala sporna odluka ili postupak. Računa se da je
prigovor pravovremen ukoliko je poslat poštom preporučeno zadnji dan isteka roka. Ukoliko
rok ističe u subotu, nedelju, praznik ili neradni dan, smatra se pravovremenim ukoliko je
uložen prvog radnog dana. VKT-net d.o.o. o prigovoru korisnika odlučuje na temelju
dokumentacije, a može korisnika pozvati i na razgovor. VKT-net d.o.o. je u obavezi u roku od
15 dana od prijema prigovora donijeti odluku i istu dostaviti korisniku. Ukoliko korisnik nije
zadovoljan odlukom VKT-net d.o.o. može uložiti prigovor RAK-u u skladu sa odredbama
Dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga.
Član 34.
Mjere zaštite
VKT-net d.o.o. će kod pružanja usluga posebnu pažnju obratiti na zaštitu maloljetnih lica, kao
i da će štititi privatnost korisnika, osigurati integritet i povjerljivost podataka.
Korisnik će se prije početka pružanja usluga upoznati sa mogućnostima povrede privatnosti
ili sadržaja telekomunikacije, kao i na pravne posljedice povrede privatnosti drugog lica ili
povredu tajnosti telekomunikacije do kojih može doći zloupotrebom usluga od strane
korisnika.
VKT-net d.o.o. kao operator javnih telekomunikacijskih usluga prikuplja podatke o
pokušanim ili ostvarenim telekomunikacijama isključivo pod uslovima propisanim zakonom i
propisima donesenim na osnovu zakona. O tome će operator dati generalnu napomenu
15
korisniku usluge kojom će ga upoznati s mogućnosti zakonitog prikupljanja podataka o
pokušanim ili ostvarenim telekomunikacijama ili sadržaju telekomunikacija.
Član 35.
Promjena podataka
Korisnik se obavezuje da će o svakoj promjeni podataka obavijestiti VKT-net d.o.o. pismenim
putem, najkasnije 5 dana od dana nastanka promjene. Sve finansijske i druge posljedice koje
bi mogle nastati zbog nepravovremenog obavještavanja o promjenama, padaju na teret
korisnika. VKT-net d.o.o. uvažava promjene od dana dospijeća pismenog obavještenja i
uvažava ih u prvom sljedećem obračunu usluga, a nikako promjenu ne obračunava unazad.
Član 36.
Odgovornost za štetu
Ugovorna strana je odgovorna za štetu koju je prouzrokovala i koja je nanesena drugoj
ugovornoj strani. Odgovorna strana dužna je nadoknaditi štetu u dokazanom stvarnom
iznosu, koji se ograničava na iznos od 12 mjesečnih pretplata za ugovorene usluge, ukoliko se
ne radi o ozbiljnom nemaru ili namjernoj šteti.
VKT-net d.o.o. ne odgovara za štetu, troškove ili druge finansijske i materijalne posljedice u
slučaju raskidanja ugovora ili u slučaju prekida pristupa ili otežanog pristupa ugovorenim
uslugama, ukoliko se pristup vrši preko infrastrukture koja je pod nadzorom i upravljanjem
trećih lica.
Član 37.
Odgovornost i viša sila
1. VKT-net d.o.o. nije odgovorna ako dođe do prekida ili smanjenja dostupnosti uslugama
odnosno do smanjenja brzine prijenosa zbog greške ili kvara na mreži, koja je posljedica
prirodne ili druge nesreće, odnosno drugih okolnosti ili djelovanja trećih osoba, koje VKT-net
d.o.o. nije mogla spriječiti, otkloniti ili izbjeći. VKT-net d.o.o. ne odgovara za štetu, troškove
ili druge finansijske i materijalne posljedice u slučaju raskidanja ugovora ili u slučaju prekida
pristupa ili otežanog pristupa mreži i internetu.
2. VKT-net d.o.o. neće biti odgovorna za neizvršenje svojih obaveza ukoliko je ono
prouzrokovano višom silom. Viša sila označava događaje izvan kontrole VKT-net d.o.o. i nije
predvidljiva. Viša sila ne obuhvata propuste VKT-net d.o.o. VKT-net d.o.o. se obavezuje da o
slučajevima više sile obavijesti korisnika na najbrži i najefikasniji način. Po prestanku
djelovanja više sile dužna je da, u najkraćem mogućem vremenskom roku nastavi ispunjavati
obaveze po ugovoru.
3. VKT-net d.o.o. nije odgovorna za neizvršenje svojih obaveza ukoliko je ono prouzrokovano
neispunjavanjem obaveza korisnika prema operatoru koji pruža usluge priključka na mrežu
VKT-net d.o.o. sa stalnim pristupom intrnetu i statičkom IP adresom.
4. VKT-net d.o.o.ne odgovara za direktnu ili indirektnu štetu, troškove ili druge finansijske i
materijalne posljedice u slučaju kada usluga nije dostupna zbog:
a) prestanka snadbijevanja električnom energijom sve dok traje prekid. Nakon
ponovne uspostave usluge možda će biti potrebno ponovo namjestiti ili
prekonfigurisati opremu potrebnu za povezivanje.
b) prekida funkcionalnosti opreme i uređaja koji se koriste u sistemu pružanja usluge,
sve dok traje prekid.
16
c) prekida ili prevelikog šuma na pristupnoj mreži ukoliko prekid nije nastao zbog
krivice VKT-net d.o.o..
Član 38.
Tumačenje ugovornih odredbi
Sve odredbe se tumače u skladu sa namjenom zbog koje je ugovor sklopljen. Ukoliko neke
odredbe ugovora postanu nevažeće zbog dopuna zakona ili propisa ovlaštenih državnih
organa, ili zbog odluke obiju ugovornih strana, to ne utiče na valjanost drugih odredbi iz
ugovora. Ugovorne strane se obavezuju da će nevažeće odredbe nadoknaditi bez
nepotrebnih zakašnjenja.
Član 39.
Odgovornost za komunikaciju među ugovornim stranama uvijek snosi pošiljalac ukoliko
ugovorom nije drugačije propisano.
Uobičajena informativna komunikacija sa drugom ugovornom stranom može se obavljati
pismeno i usmeno, putem emaila, faxa i sa objavom na web stranici http://www.vktnet.ba.
Obaviještenja o dejstvima koja će biti posljedica uvažavanja bilo kakvih pravnih zahtjeva
ugovorne strane, drugoj ugovornoj strani se dostavljaju pismeno ili na neki drugi
dokumentirani načina (putem faksa uz potvrdu o isporuci bez grešaka, pismom uz dostavnicu
o prijemu) i na adresu zastupnika druge strane. Sadržaj komunikacije mora biti takav da se
druga ugovorna strana može brzo i učinkovito odazvati. Prilikom pregovora o zahtjevima
može se pozivati samo na komunikacije koje imaju oblik koji određen ovim stavom. Odluke iz
ovog stava se ne odnose na slanje računa i opomena.
Član 40.
Završne odredbe
VKT-net d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune odredbi ovih opštih uslova. VKT-net d.o.o.
obavještava korisnika o izmjenama i dopunama odredbi opštih uslova u javnim medijima,
minimalno u jednom dnevnom štampanom mediju, te na svojoj web stranici
http://www.vktnet.ba.
Promjene stupaju na snagu mjesec dana nakon javne objave izmjena i dopuna OUP i
dostupne su na svakom prodajnom mjestu.
Izmjena i dopunjavanje odredbi opštih uslova ne utiče na one ugovore ili dijelove ugovora za
koje teče otkazni rok.
Ugovorne strane će moguće sporove riješavati sporazumno. U slučaju da spor nije moguće
riješiti sporazumno, niti je rješavanje spora u nadležnosti RAK, za riješavanje sporova
nadležan je sud prema mjestu potpisivanja Ugovora.
Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu 30 dana nakon objave.
Opšti uslovi poslovanja su dostupni na web stranici http://www.vktnet.ba.
Broj:173/14
Bugojno, 18.02.2014.godine.
VKT-net d.o.o.
_________________________
direktor Abdulmalik Abdibegović
17
Download

Opšti uslovi poslovanja za telekomunikacijske usluge - VKT