JP TRANSNAFTA
PANČEVO
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku male vrednosti
dobra:
NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA LEDINCE U EXIZVEDBI
Javna nabavka broj
JN-66-MV-2014
Datum objavljivanja
03.10.2014. god.
Rok predaje ponuda
15.10.2014. u 9:30 časova
Javno otvaranje ponuda.
održaće se:
15.10.2014. godine, u 10:00 časova u
prostorijama JP Transnafta Beograd, Ul.
Bjelanovićeva br. 2.
Ukupan broj strana konkursne
dokumentacije
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
36
Stranica 1 oд 36
 Obrazac obavezno prilepiti na prednjoj strani koverte!
PODNOSILAC:
PRIMALAC :
JP TRANSNAFTA
11 OOO Beograd
Ulica: Bjelanovićeva br.2
PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU br. JN-66-MV-2014
u postupku javne nabavke male vrednosti:
NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA LEDINCE U EX-IZVEDBI
NE OTVARATI!!!
Datum i sat podnošenja
(popunjava pisarnica)
Redni broj podnošenja
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 2 oд 36
SADRŽAJ
Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u
daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne
dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.
glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 3745 od
30.09.2014. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 3746 od
30.09.2014. godine, pripremljena je:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku dobra:
NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA LEDINCE U EX-IZVEDBI
JN-66-MV-2014,
Konkursna dokumentacija sadrži:
POGLAVLJE
PREDMET
STRANA
I.
OPŠTI PODACI O NABAVCI
4
II.
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
6
III.
V.
VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KOLIČINA I OPIS
DOBRA
USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ
ČLANA 75.I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE
DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
12
VI.
OBRAZAC PONUDE
20
VI.1.
OBRAZAC PODACI O PONUĐAČU
22
VI.2.
OBRAZAC PODACI O PODIZVOĐAČU
23
VI.3.
OBRAZAC PODACI O PONUĐAČIMA U ZAJEDNIČKOJ
PONUDI
MODEL UGOVORA
OBRAZAC STRUKTURE CENE
IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
OBRAZAC IZJAVE O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
OBRAZAC MENIČNO OVLAŠĆENJE
IV.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
7
8
24
26
32
33
34
35
36
Stranica 3 oд 36
I.
OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1.Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca:
Javno preduzeće za transport nafte naftovodima i
transport derivata nafte produktovodima,
JP TRANSNAFTA PANČEVO
Sedište naručioca:
Pančevo, ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
Internet stranica naručioca
www.transnafta.rs
Kontakt e-mail:
[email protected]
2. Vrsta postupka javne nabavke:
Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u
skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
3. Predmet javne nabavke broj JN-66-MV-2014 je dobro NABAVKA SREDSTAVA
VEZE ZA LEDINCE U EX-IZVEDBI , oznaka iz opšteg rečnika nabavke –32522000 –
Telekomunikaciona oprema.
4. Konkursna dokumentacija se može podići lično u prostorijama JP Transnafta u
Beogradu ul. Bjelanovićeva br. 2, ili se može preuzeti sa Portala Uprave za javne
nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili sajta JP Transnafta – www.transnafta.rs.
5. Rok za dostavljanje ponuda je 15.10.2014. god. do 09:30 časova. Ponuđač ponudu
podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način
da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na
poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se
radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu:
JP TRANSNAFTA
11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br.2.
Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom Ponuda broj
ЈN-66-MV-2014 za javnu nabavku male vrednosti, dobra:
NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA LEDINCE U EX-IZVEDBI,
-NE OTVARATINa poleđini koverte mora biti ispisan tačan naziv, adresa i telefon
ponuđača.
6. Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se
ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema
redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će
ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti
datum i sat prijema ponude.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 4 oд 36
7. Ponuda se smatra blagovremenom ako je naručiocu podneta do 15.10.2014. god.
do 09:30 časova. Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za
podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se
mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.
Neblagovremeno podnete ponude komisija za javne nabavke naručioca će, po
okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuđaču sa naznakom da
su podnete neblagovremeno.
8. Javno otvaranje, blagovremeno pristiglih ponuda, obaviće se odmah po isteku
roka za podnošenje ponuda, dana 15.10.2014. god u 10:00 časova, na adresu
NARUČIOCA JP Transnafta Pančevo, 11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2.
9. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku
otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu učestvovati opunomoćeni
predstavnici ponuđača. Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici
ponuđača koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda dužni su da naručiocu
predaju pismena punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za učešće u
postupku javnog otvaranja ponude
10. Okvirni rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: Odluka o dodeli ugovora za
predmetnu javnu nabavku biće doneta u roku od 10 (deset) dana od dana otvaranja
ponuda
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 5 oд 36
II.
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Vrsta postupka javne nabavke:
Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male
vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne
nabavke.
2. Predmet javne nabavke broj JN-66-MV-2014 je dobro: NABAVKA
SREDSTAVA VEZE ZA LEDINCE U EX-IZVEDBI, oznaka iz opšteg rečnika
nabavke 32522000 – Telekomunikaciona oprema.
3. Nabavka nije oblikovana u partijama.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 6 oд 36
III.
VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KOLIČINA I OPIS
DOBRA
NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA LEDINCE U EX-IZVEDBI
(JN-66-MV-2014)
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
Naziv
(Vrsta, tehničke karakteristike dobra)
Izrada Tehničke dokumentacije u kojoj se definiše
način ostvarivanja radio veze, lokacija na kojoj će
se ostvariti radio veze, frekvencijski opseg,
tehničke karakteristike radio stanica itd
Izdavanje dozvole za korišćenje radio frekvencije
za radio stanicu, od strane RATELA, a na osnovu
Tehničke dokumentacije, kao I naknada za
korišćenje frekvencije
Tehnički pregled radio stanica (4 komada) kojom
se potvrđuje da su parametri radio stanica u
saglsnosti sa podacima u Dozvoli, a radi puštanja
u rad.
Baterije za atex radio stanice
Jed.
mere
Količina
komplet
1
komplet
1
komplet
1
kom
2
Mesto isporuke:
Skladište pogonskog goriva Ledinci, Dunavska 14. Novi Sad
Ponuđač – ovlašćeno lice
U ___________, dana _________2014.god.
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 7 oд 36
IV. USLOVI ZA UĆEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76.
ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76.
ZAKONA
1.1.
Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji
ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75.
Zakona, i to:
1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar(čl.
75. st. 1. tač. 1) Zakona);
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična
dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
(čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);
3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme
objavljivanja poziva za podnošenje ponude (čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona);
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4)
Zakona);
5) Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze
koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti
životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (čl. 75. st. 2.
Zakona).
1.2.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80.
Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4)
Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora
da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove
ispunjavaju zajedno.
1.3.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 8 oд 36
1. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
Ispunjenost obaveznih za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl.
77. stav 4. Zakona, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac izjave ponuđača,
Poglavlje IV. 3. ), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da
ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. Zakona, definisane ovom
konkursnom dokumentacijom.
Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.
Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje,
potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava (Obrazac izjave ponuđača, IV.1.)
mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i
overena pečatom.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi
Izjavu podizvođača (Obrazac izjave podizvođača, Poglavlje IV.3.1.), potpisanu od strane
ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom.
Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je
ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili
pojedinih dokaza o ispunjenosti uslova.
Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne
dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu
odbiti kao neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet
stranicama nadležnih organa.
2) Dopunske napomene:
Ponuđač je dužanda bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u
vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja
odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci
da je dokumentuje na propisani način.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 9 oд 36
2. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU OBAVEZNIH USLOVA IZ ČLANA 75.
ZAKONA
IZJAVA O ISPUNJAVANJU OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
JN-66-MV-2014 – NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA LEDINCE U EX-IZVEDBI
U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom
odgovornošću, kao zastupnik ponuđača,
______________________________________________________________________
(naziv i sedište ponuđača)
dajem sledeću:
IZJAVU
da ispunjavamo sve obavezne uslove propisane čl. 75.. Zakona, odnosno uslove
definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku i to:
1. registrovan kod nadležnog organa,
2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,
krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično
delo prevare,
3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme
objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda,
4. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa
propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji,
5. Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na
radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantuje da je
imalac prava intelektualne svojine;
Napomena:
U slučaju nedoumice o tome da li ponuđač koji nastupa samostalno ili u zajedničkoj
ponudi ispunjava neki od uslova određenih dokumentacijom, naručilac može shodno čl.
79. st.1 Zakona o javnim nabavkama da traži od ponuđača da podnese odgovarajuće
dokumente kojima potvrđuje ispunjenost uslova.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
Napomena:Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana
od trane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 10 oд 36
3.1. IZJAVA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA IZ KONKURSNE
DOKUMENTACIJE ZA PODIZVOĐAČA
Ovim, kao ovlašćeno lice podizvođača ______________________________________
(naziv i sedište pravnog lica - ponuđača)
Izjavljujem, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da
Podizvođač: _________________________________ iz ____________________,
ul.___________________________, sa matičnim brojem___________________, ispunjava
uslove obavezne uslove (tačke 1 do 4) za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti dobra:
NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA LEDINCE U EX-IZVEDBI (JN-66-MV-2014), i to:
1. registrovan kod nadležnog organa,
2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih delea kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična
dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare,
3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u verme
objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda,
4. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji,
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave –
ovlašćeno lice podizvođača
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti
potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 11 oд 36
V. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
1. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA BITI SAČINJENA.
Ponudu treba odštampati ili čitko napisati i istu treba da potpiše i pečatira ponuđač, na
originalnim obrascima i modelu ugovora.
Ponuđač dostavlja jednu podnudu, u pisanom obliku. Ako ponuđač dostavi više ponuda,
sve ponude tog ponuđača biće odbijene kao neispravne.
Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa
podizvođačima i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo
ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.
Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču,
dužan je da navede naziv ponuđača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude
zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz
čl.75.st.1.tač.1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz čl.
75 st.1. Tačka 5 ovog Zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, na
način određen čl.77. Zakona.
Ponudu može podneti grupa ponuđača. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da
ispuni obavezne uslove iz čl.75.st.1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne
uslove ispunjavaju zajedno.
Uslov iz čl. 75 st.1 tač.5 ovog Zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača
kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.
Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i
prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke
propisane čl.81.st.4. Zakona.
2. JEZIK PONUDE
Ponuda i svi dokumenti kao i prepiska vezana za ponudu koju razmenjuju ponuđač i
naručilac treba da bude na sprskom jeziku.
3. PONUDA MORA DA SADRŽI:
a) OBRAZAC PONUDE, ispravno popunjen, potpisan i overen pečatom;
b) PODACI O PONUĐAČU sa opštim podacima o ponuđaču;
c) PODACI O PODIZVOĐAČU;
d) ZAJEDNIČKA PONUDA;
e) IZJAVU za dokazivanje ispunjenosti uslova iz člana 75 a u vezi sa
članom 77. Zakona o javnim nabavkama;
f) TEHNIČKI OPIS I SPECIFIKACIJA;
g) MODEL UGOVORA – popunjen i overen pečatom i potpisom;
h) OBRAZAC STRUKTURE CENE
i) Izjavu o nezavisnoj ponudi;
j) Troškovi pripreme ponude
k) Izjava o finansijskom obezbeđenju
l) Menica, menično ovlašćenje,izvod iz registra menica i karton
deponovanih potpisa.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 12 oд 36
4. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu
na način koji je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta
naknadno dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: JP TRANSNAFTA 11000
Beograd, ul. Bjelanovićeva br.2., sa naznakom:
„Izmena ponude za javnu nabavku dobra – NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA
LEDINCE U EX-IZVEDBI, JN-66-MV-2014 - NE OTVARATI”
ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku nabavku dobra – NABAVKA SREDSTAVA VEZE
ZA LEDINCE U EX-IZVEDBI, JN-66-MV-2014 - NE OTVARATI”
ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku nabavku dobra – NABAVKA SREDSTAVA VEZE
ZA LEDINCE U EX-IZVEDBI, JN-66-MV-2014 - NE OTVARATI”
ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku nabavku dobra – NABAVKA
SREDSTAVA VEZE ZA LEDINCE U EX-IZVEDBI, JN-66-MV-2014 - NE OTVARATI”.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu
podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i
navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju
ponudu.
5. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u
zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih
ponuda.
U Obrascu ponude (poglavlje VI.), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu,
odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu
sa podizvođačem.
7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude
(poglavlje VI.1.) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne
vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo
predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično
izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 13 oд 36
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji
podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj
nabavci.
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su
navedeni u poglavlju IV. konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se
dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac izjave iz poglavalja IV.3.1.).
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne
nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača,
radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.
8. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti
sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na
izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st.4. tač.1) do 6)
Zakona i to podatke o:
 članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će
zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,
 ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
 ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,
 ponuđaču koji će izdati račun,
 računu na koji će biti izvršeno plaćanje,
 obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Kao i da:
 Sporazum sadrži podatke o ponuđaču koji će u ime grupe potpisivati obrazce iz
konkursne dokumentacije.
Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u
poglavlju IV. konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje
ispunjenost uslova (Obrazac izjave iz poglavlja IV.3. ).
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili
zajedničku ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne
nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
9. CENA I ROK PLAĆANJA
Cena, odnosno vrednost predmetnog dobra, po jedinici mere, koje je predmet javne
nabavke, iskazuje se u dinarima, bez PDV-a i sa PDV-om, s tim da cena obuhvata i sve
troškove vezane za isporuku predmentog dobra.
U toku važenja ugovora cena je fiksna i ne može se menjati ni po kojoj osnovi za čitavo
vreme trajanja Ugovora.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, Naručilac će postupitiu skladu sa čl.
92. ZJN.
Porez (PDV), iskazati posebno.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 14 oд 36
Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.
Ponuda ponuđača koji ponudi avansno plaćanje biće odbijena kao neispravna.
Rok plaćanja mora biti definisan u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih
obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS” br. 119/2012), na osnovu
dokumenta koji ispostavlja ponuđač, a kojim se potvrđuje isporuka predmetnog dobra
(minimum 10 a maksimalno 45 dana).
Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.
10. ZAHTEVI OD ZNAČAJA ZA PRIHVATLJIVOST PONUDE
10.1. Za kvalitet robe garantuje i odgovara Ponuđač.
Ukoliko se prilikom isporuke predmetnog dobra konstatuju nedostaci u pogledu kvaliteta
dobra koja je predmet ponude, ponuđač je obavezan da nedostatke otkloni odmah, a
najkasnije u roku od 3(tri) dana od momenta prijema pismenog naloga Naručioca.
10.2.Zahtev u pogledu isporuke predmetnog dobra
Rok isporuke premetnog dobra nemože biti duži od 30(trideset) kalendarskih dana
od dana potpisivanja ugovora.
11. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:
11.1. Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to blanko sopstvenu
menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica. Menica mora biti overena
pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti
dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom
od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija
kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi
u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je 33 dana od dana otvaranja
ponuda.
Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko: ponuđač nakon isteka roka za
podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu; ponuđač kome je dodeljen
ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci; ponuđač kome je dodeljen
ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu sa
zahtevima iz konkursne dokumentacije.
Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, odmah po
zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem.
Ukoliko ponuđač ne dostavi menicu ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
Odabrani ponuđač je obavezan da uz zaključeni ugovor dostavi
11.2. Menicu za dobro izvršenje posla, sa naznačenim nominalnim iznosom od 10%
(deset procenata) od ukupne vrednosti ponude bez obračunatog PDV-a, sa rokom
važenja koji je najmanje 30 (trideset ) dana duži od roka isporuke navedenog u ponudi, a
počinje da teče od dana potpisivanja Ugovora.
11.3. Menicu za ugovornu kaznu sa naznačenim nominalnim iznosom od od 0,5%
dnevno od ukupne ugovorene vrednosti, ali ne više od 10% (deset procenta) ukupne
ugovorene vrednosti bez obračunatog PDV-a, sa rokom važenja koji je najmanje 30
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 15 oд 36
(trideset) dana duži od roka isporuke navedenog u ponudi, a počinje da teče od dana
potpisivanja Ugovora.
Napomena: Menice moraju biti registrovane u skladu sa članom 47a Zakona o
platnom prometu („Službeni list SRJ“ br.3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS“ br.43/2004,
62/2006 i 31/2011) i Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i
ovlašćenja („Sl.glasnik RS“ br.56/2011), overene pečatom i potpisane od strane lica
ovlašćenog za zastupanje. Uz menice moraju biti dostavljena uredno popunjena i
overena menična ovlašćenja – pisma (u prilogu), kao i kopiju kartona deponovanih
potpisa, koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom
ovlašćenju – pismu. Potpis ovlašćenog lica na menicama i meničnim ovlašćenjima mora
biti identičan sa potpisom u kartonu deponovanih potpisa.
U slučaju promene lica ovlašćenog za zastupanje, menično ovlašćenje ostaje
na snazi. U slučaju da ponuđač odustane od zaključenja ugovora pod uslovima datim u
ponudi ili ne ispuni druge obaveze u postupku nabavke, naručilac će aktivirati sredstva
finansijskog obezbeđenja.
Po završenom poslu Naručilac će predmetne menice vratiti, na pisani zahtev
Ponuđača.
11.4. Blanko solo menice ponuđač predaje JP TRANSNAFTA istovremeno sa
potpisivanjem ugovora.
12. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA
PONUĐAČA KOJI SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI
Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne
nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet
nabavke koji nije istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču
bude dodeljen ugovor, dužan je da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu
Blanko solo menicu za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama:
bezuslovna i plativa na prvi poziv. Blanko solo menice za dobro izvršenje posla izdaje
se u visini od 15%, (umesto 10% iz tačke 11.2.) od ukupne vrednosti ugovora bez
uračunatog PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za
konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za
izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla mora da se
produži.
13. OTVARANJE PONUDA:
Komisija za javne nabavke, otvara ponude u prisustvu predstavnika ponuđača koji žele
da prisustvuju otvaranju ponuda.
Komisija za JN proverava da li ponuđač ispunjava zakonske uslove za učestvovanje u
postupku. Ukoliko ponuđač ne ispunjava zakonske uslove ili mu je dokumentacija
nepotpuna ta ponuda neće se uopšte uzimati u razmatranje.
Ukoliko ponuđač ispunjava zakonske uslove i ako je dostavio kompletnu dokumentaciju,
Komisija za JN sačinjava Zapisnik sa otvaranja ponuda koji će sadržati pregled ponuda,
spisak učesnika na otvaranju i pojedinosti sa otvaranja ponuda, koji potpisuju svi članovi
komisije kao i prisutni predstavnici ponuđača i svim učesnicima u postupku u roku od tri
dana od dana otvaranja ponuda dostaviće fotokopiju zapisnika sa otvaranja ponuda.
14. ROK VAŽENJA PONUDE
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponude. U slučaju
da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, ponuda će biti odbijena kao
neprihvatljiva.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 16 oд 36
JP Transnafta može, u slučaju isteka roka važenja ponude, u pisanom obliku da zatraži
od ponuđača produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati
ponudu.
15. TAJNOST
Podaci koji se tiču provera, objašnjenja, mišljenja i poređenja ponuda, kao i preporuke u
vezi sa dodelom ugovora se neće saopštavati ponuđačima ni licima koja zvanično nisu
uključena u psotupak, dok se ne objavi ime izabranog ponuđača. Ukoliko učesnik u
postupku na bilo koji način pokuša da utiče na komisiju za izbor izvođača prilikom
proučavanja ponuda ili donošenja odluke o izboru ponuđača, njegova ponuda biće
automatski odbijena.
16. POJAŠNJENJE PONUDE
Komisija za javnu nabavku može, ukoliko želi, da zatraži od ponuđača razjašnjenje
ponude ukoliko je to neophodno radi provere i poređenja ponuda. Takav zahtev i odgovor
na njega će biti dostavljen u pismenoj formi ili putem faksa, s tim da ne sme da se menja
ili koriguje cena ili sadržaj ponude, osim ukoliko je potrebno korigovati aritmetičke greške
koje otkrije Službenik za izbor prilikom proučavanja ponuda.
17. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA
Izbor ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena cena“



17.1 ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI
DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA
SA ISTOM PONUĐENOM CENOM
U slučaju da je ponuđena cena identična, naručilac kao najpovoljniju ponudu u
smislu člana 84. stav 4. ZJN, bira ponudu onog ponuđača koji je ponudio
najkraći rok isporuke.
Ukoliko su ponuđene identične cene identični rokovi i s p o r u k e , biće izabrana
ponuda ponuđača sa najdužim rokom plaćanja predmetnog dobra, ali ne dužim
od 45 dana.
Ukoliko su ponuđene identične cene, identični rokovi isporuke, i identični rokovi
plaćanja biće izabrana ponuda ponuđača koja je pre podnešena i uredno
zavedena kod Naručioca.
18. RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA
Ponuda će biti odbijena ako je neblagovremena, neodgovarajuća ili neprihvatljiva.
1) Neblagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca po isteku
roka određenog u pozivu za podnošenje ponude, odnosno nije predata naručiocu u roku
određenom u pozivu. Sve neblagovremeno podnete ponude biće po okončanju postupka
otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete
neblagovremeno.
2) Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je
utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 17 oд 36
3) Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog
bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava
naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne
nabavke.
19. PRAVO NARUČIOCA DA PRIHVATI PONUDU ILI ODBIJE NEKU ILI SVE
PONUDE
Naručilac zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju od ponuda i / ili da poništi ceo
postupak javne nabavke i da odbije sve ponude u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama. Naručilac to može da učini u bilo koje vreme pre dodele ugovora sa
obavezom da svoju Odluku pismeno obrazloži, posebno navodeći razloge za odbijanje.
20. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA
Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i
materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih
propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životnesredine, kao i da
garantuje da je imalac prava intelektualne svojine. (Obrazac izjave iz poglavlja IV. 3.).
21. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH
PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava
intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.
22. OBJAŠNJENJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (putem pošte na adresu JP Transnafta
11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2, elektronske pošte na e-mail
[email protected] ili faksom na broj. 011/2459430) tražiti od naručioca dodatne
informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka
roka za podnošenje ponude.
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za
dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u
pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na
svojoj internet stranici.
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN-66-MV-2014.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka
za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi
obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da
dopunjuje konkursnu dokumentaciju.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom
nije dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20.
Zakona.
23. ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 18 oд 36
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice,
ili poslovno udruženje u njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak
zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev
za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail.
[email protected] ili faksom na broj. 011/2459430 ili preporučenom pošiljkom sa
povratnicom na adresu JP Transnafta 11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2. Zahtev za
zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje
naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za
zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno
objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku
od 2 dana od dana prijema zahteva.
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za
podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim
ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 3 dana pre isteka roka za podnošenje
ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu
prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi
postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava
je 5 dana od dana prijema odluke.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u
postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za
njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije
podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet
zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu
osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati
prilikompodnošenja prethodnog zahteva.
Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u skladu
članom 156. zakona (broj žiro računa: 840-742221843-57, poziv na broj 50-016, svrha:
Republička administrativna taksa sa naznakom nabavke na koju se odnosi, korisnik:
Budžet Republike Srbije).
Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. -167. Zakona.
24. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku
od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149.
Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka
roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. Tačka 5)
Zakona.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 19 oд 36
VI.
OBRAZAC PONUDE
Ponuda za javnu nabavku dobra: JN-66-MV-2014 - NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA
LEDINCE U EX-IZVEDBI,
I . Način na koji se daje ponuda:
Ponudu dajem
(zaokružiti način podnošenja ponude ):
a.
samostalno
b.
sa podizvođačem
v.
zajednička ponuda (grupa ponuđača - konzorcijum)
II . Uslovi ponude:
BROJ POZIVA:
JN-66-MV-2014
Naziv ponuđača:
Sedište i adresa ponuđača:
Lice ovlašćeno za
potpisivanje ugovora
BROJ PONUDE
DATUM PONUDE
Ukupna vrednost
ponude (bez PDV-a)
.............................................. dinara.
Ukupna vrednost
ponude (sa PDV-om)
.............................................. dinara.
Napomena:
Ukupna cena ponude za nabavku (JN-66-MV-2014)
je fiksna i ne može se menjati ni po kojoj osnovi za
čitavo vreme trajanja Ugovora i sadrži sve zavisne
troškove Izvršioca za ovu predmetnu nabavku.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 20 oд 36
................... kalendarskih dana
Rok isporuke
Rok mora biti iskazan u kalendarskim
danima.(Maksimalno 30 dana)
Rok plaćanja
U roku od ................ kalendarskih dana, od dana
valjano sačinjenog i zaprimljenog računa, nakon
ispostavljanja izveštaja o izvršenoj predmetnoj
usluzi
Minimum 10 a maksimalno 45 kalendarskih dana
Važnost ponude
................. dana.
Minimum 30 dana
Mesto isporuke
Skladište pogonskog goriva Ledinci,
Matični broj
Poreski identifikacioni
broj:
Elektronska adresa
ponuđača (e-mail):
Telefon /
Telefaks
Tekući račun
Poslovna banka
Osoba za kontakt
Ponuđač – ovlašćeno lice
U ___________, dana _________2014.god.
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis ovlašćenog lica
NAPOMENA: Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje
da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.
Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac
ponude potpisiju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da
odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 21 oд 36
VI. 1.
PODACI O PONUĐAČU
OBRAZAC PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača
Sedište ponuđača
Matični broj
Poreski identifikacioni broj ( PIB )
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
Elektronska pošta
Tekući račun
Banka:
NAPOMENA: obrazac podaci o ponuđaču, ponuđač mora da popuni, overi pečatom i
potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu podaci o ponuđaču
navedeni.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 22 oд 36
VI. 2.
PODACI O PODIZVOĐAČU
OBRAZAC IZJAVA PONUĐAČA DA NASTUPA SA PODIZVOĐAČEM
Red.
broj
Za delimičnu isporuku dobara će biti
angažovan kao podizvođač
(podaci o podizvođaču):
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač i
deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač
(upisati):
Naziv i sedište podizvođača:
1.
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:
Osoba za kontakt:
Telefon /faks:
Elektronska pošta
Tekući račun
Matični broj
Poreski identifikacioni broj
Mesto: …………………………
Datum: …………………………

M.P.
Potpis podizvođača:
………………………………
(Potpis odgovornog lica)
NAPOMENA: Obrazac 3.-popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu
podnose sa podizvođačem.
Ukoliko ponuđač nastupa sa većim brojem podizvođača ovaj obrazac
fotokopirati, popuniti za svakog podizvođača i dostaviti uz ponudu.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 23 oд 36
VI. 3.
ZAJEDNIČKA PONUDA
U vezi sa pozivom br. JN-66-MV-2014 – nabavka dobra : NABAVKA SREDSTAVA
VEZE ZA LEDINCE U EX-IZVEDBI, kao grupa Ponuđača, u zajedničkoj ponudi, su
sledeći Ponuđači:
Red.
br.
PONUĐAČ
1.
Nosilac posla
Vrsta usluge
koju će
obavljati
(naziv Ponuđača, sedište Ponuđača) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matični broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
2.
(naziv Ponuđača, sedište Ponuđača) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matični broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
3.
(naziv Ponuđača, sedište Ponuđača) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matični broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 24 oд 36
4.
(naziv Ponuđača, sedište Ponuđača) MP
(potpis ovlašćenog lica)
_____________________- Matični broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
5.
(naziv Ponuđača, sedište Ponuđača) MP
(potpis ovlašćenog lica)
_____________________- Matični broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
M.P.
Ime i prezime – čitko napisano
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
PRILOG: Pravni akt o zajedničkom nastupanju kojim se obavezuju na zajedničko
izvršenje predmetne nabavke i kojim se reguliše ko je Nosilac posla, kao i odnos i
obaveza svakog od učesnika Ponuđača u ovom poslu.
NAPOMENA: Svaki Ponuđač iz grupe Ponuđača, pored ovog obrasca, popunjava i
prethodni obrazac (Obrazac Podaci o podizvođaču), zavisno da li, u okviru grupe
Ponuđača, nastupa sa podizvođačem ili ne.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 25 oд 36
VII. MODEL UGOVORA
MODEL UGOVORA ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje
da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača model ugovora popunjava,potpisuje i
overava pečatom ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u
modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi
podizvođači.
MODEL UGOVORA
Ugovorne strane:
JP „TRANSNAFTA“, sa sedištem u Pančevu, ul. Zmaj Jovina 1, koje zastupa
dužnosti direktora Tomislav Basta (u daljem tekstu: NARUČILAC),
vršilac
i
_____________________ sa sedištem u __________, ul. ______________ br._____,
koga zastupa ___________________, direktor (u daljem tekstu: ISPORUČILAC),
zaključuju:
UGOVOR
Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:
OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ugovorne strane konstatuju:
- da je Naručilac sproveo postupak javne nabavke male vrednosti, propisan
odredbama Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/2012), radi
nabavke sredstava veze za Ledince u Ex izvedbi, broj nabavke JN-66-MV-2014;
- da je Isporučilac u svojstvu Ponuđača dostavio svoju Ponudu br. _______ od
_______2014. godine koja je zavedena kod Naručioca pod brojem ________ od
________2014. godine (u daljem tekstu: Ponuda) i sastavni deo je ovog Ugovora;
- da je Naručilac svojom Odlukom broj ________ od ________2014. godine
dodelio Ugovor o javnoj nabavci Isporučiocu.
PREDMET UGOVORA
Član 2.
Predmet Ugovora je nabavka sredstava veze za Ledince u Ex izvedbi, iz člana
1. ovog Ugovora za potrebe Naručioca.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 26 oд 36
Isporučilac se obavezuje:
1) da izvrši isporuku sredstava veze za Ledince u Ex izvedbi, po tehničkoj
specifikaciji iz konkursne dokumentacije i u skladu sa datom Ponudom, a koja
dokumentacija i Ponuda su sastavni deo ovog Ugovora; da isporuči sredstva iz
člana 3. stav 1 tačka 4 ovog Ugovora (u daljem tekstu: dobra) u roku navedenom
u Ponudi, počev od dana zaključenja Ugovora; kao i da isporučena sredstva budu
odgovarajućeg kvaliteta;
2) da ugovorenu usluge iz čl. 3 stav 1 tačka 1-3 ovog Ugovora (u daljem tekstu:
usluge) izvede kvalitetno, u ugovorenom roku i u skladu sa važećim propisima i
standardima;
3) da imenuje odgovorno lice za izvršenje usluge i o tome pismeno obavesti
Naručioca odmah po potpisivanju Ugovora;
4) da dostavi pisani spisak svih zaposlenih koji će izvršavati predmetnu uslugu, i koji
ispunjavaju sve propisane uslove za obavljanje iste.
Dobra i usluge koja su predmet ovog Ugovora Isporučilac ima izvršiti Naručiocu
na Terminalu Novi Sad, ul. Put Šajkaškog odreda 8, u Novom Sadu za Skladište
pogonskog goriva Ledinci, Dunavska 14, Ledinci.
Isporučilac se obavezuje da predmetna dobra isporuči i izvrši usluge u roku od
_____ (slovima: __________________) kalendarskih dana od dana zaključenja Ugovora.
CENA
Član 3.
Ukupna cena posla, koji predstavljaju predmet javne nabavke a prema cenama
datim u obrascu ponude, iznosi _____________ (slovima: _______________________)
dinara
bez
PDV,
a
sa
uračunatim
PDV-om
__________
(slovima:
__________________________) dinara, a pojedinačno:
Naziv
r.br.
1.
2.
3.
4.
Izrada Tehničke dokumentacije u kojoj se
definiše način ostvarivanja radio veze,
frekvencijski
opseg,
tehničke
karakteristike radio stanice itd
Izdavanje Dozvole za korišćenje radio
frekvencije za radio stanicu, od strane
RATELA,
a
na
osnovu
Tehničke
dokumentacije,
kao
i
naknada
za
korišćenje frekvencije
Tehnički pregled radio stanica (4 komada)
kojom se potvrđuje da su parametri radio
stanica u saglasnosti sa podacima u
Dozvoli, a radi puštanja u rad.
Baterije za ateks radio stanice
Jedinica
Kom.
Cena po jedinici, u
RSD (bez PDV-a)
Ukupna vrednost u RSD
(bez PDV-a)
1
1
1
2
S V E U K U P N O, bez PDV-a:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 27 oд 36
Cena iz stava 1. ovog člana obuhvata i sve troškove vezane za izvršenje
predmetnog posla iz člana 2. ovog Ugovora.
U toku važenja Ugovora cena je fiksna i ne može se menjati ni po kojoj osnovi za
čitavo vreme trajanja Ugovora.
PRIJEM
Član 4.
Isporučilac ima obavezu da najavi isporuku predmeta Ugovora najmanje 24 sata
pre same isporuke, na kontakt telefon koji bude naveden u nalogu za nabavku.
Prilikom isporuke vodi se zapisnik koji ovlašćeni predstavnici Naručioca i
Isporučilac sastavljaju i potpisuju, a otpremnicu potvrđuje potpisom ovlašćeni predstavnik
Naručioca.
Naručilac je dužan da predmet javne nabavke pregleda i da saopšti primedbe
Isporučiocu u pogledu vidljivih nedostataka. Ovlašćeni predstavnik Naručioca ima pravo
da odbije prijem dobara iusluga koje ne odgovaraju ponudi. Zabelešku o konstatovanim
primedbama potpisuje ovlašćeni predstavnik Naručioca i ovlašćeni predstavnik
Isporučioca. Ukoliko se utvrdi postojanje nedostataka, Isporučilac je dužan da ih otkloni
odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana sačinjavanja zabeleške.
Do predaje stvari Naručiocu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi
Isporučilac, a sa predajom rizik prelazi na Naručioca.
Naručilac se obavezuje da odredi ovlašćeno lice koje će obavljati kontrolu
isporučenih dobara i izvršenih usluga, overu zapisnika, otpremnica i druge neophodne
dokumentacije, i o tome pismeno izvesti Isporučioca u roku od 3 (tri) dana od dana
potpisivanja ovog Ugovora od strane ugovornih strana.
KVALITET ROBE
Član 5.
Za kvalitet dobara i usluga garantuje i odgovara Isporučilac, koji Naručiocu
garantuje da kupljena dobra i izvršene usluge potpuno odgovaraju svim tehničkim
opisima, karakteristikama i specifikacijama datim u okviru konkursne dokumentacije i
Ponude. Ukoliko se nakon prijema konstatuju nedostaci u pogledu kvaliteta isporučene
robe i izvršenih usluga, koja su predmet ponude, Isporučilac je obavezan da, bez
naknade, nedostatke otkloni odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema
pismenog naloga Naručioca.
Isporučilac je u obavezi da, prilikom isporuke dobara, preda Naručiocu tehničku
dokumentaciju koja se traži, kao i svu neophodnu dokumentaciju za tražene usluge, u
dovoljnom broju primeraka.
Isporučilac daje garanciju na kvalitet isporučenih dobara, koji su predmet ovog
Ugovora, uz garantni rok koji iznosi najmanje ___________ (slovima: ______________)
meseca od dana isporuke dobara.
Isporučilac daje garanciju na kvalitet izvršenih usluga, koji su predmet ovog
Ugovora, uz garantni rok koji iznosi najmanje ___________ (slovima: ______________)
meseca od dana izvršenih usluga.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 28 oд 36
Isporučilac je dužan da u garantnom roku, na pisani zahtev Naručioca, o svom
trošku otkloni sve nedostatke uzrokovane isporukom dobara i izvršenjem usluge, kao i
sve skrivene mane koje nisu mogle da uoče prilikom primopredaje (uključujući sve
troškove potrebne za otklanjanje nedostataka).
Na isporučenim dobrima i izvršenim uslugama, na kojima su uočeni navedeni
nedostaci, utvrđuje se novi garantni rok iz stava 3 ovog člana.
PLAĆANJE DOBARA
Član 6.
Nakon isporuke dobara i izvršenih usluga Naručiocu iz člana 2. ovog Ugovora,
Isporučilac dostavlja račun za isporučenu u 2 (dva) primerka. Račun se dostavlja
ovlašćenom licu Naručioca. Uz račun Isporučilac dostavlja zapisnik, te original potpisane i
overene otpremnice na kojoj mora biti upisano čitko ime i prezime, potpis, broj lične karte
i pečat Naručioca, kao i tražena tehnička dokumentcija u dovoljnom broju primeraka.
Računi koji nisu sačinjeni u skladu sa odredbama ovog člana biće vraćeni
Isporučiocu, a plaćanje odloženo na štetu Isporučioca, sve dok se ne izvrši korekcija i
ispostava valjano sačinjenog računa.
Naručilac ima obavezu da izvrši plaćanje ispostavljenog računa sačinjenog u
skladu sa predhodno navedenim u stavu 1 i 2 ovog člana, saglasno Zakonu o rokovima
izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS br.
119/2012), u roku od ______ (slovima: __________________) kalendarskih dana od
dana prijema valjano sačinjenog računa.
Plaćanje se vrši uplatom na račun Isporučioca broj ___________________ koji se
vodi kod _______________ Banke.
SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA
Član 7.
Isporučilac se obavezuje da u trenutku potpisivanja ovog Ugovora dostavi dve
važeće i registrovane blanko menice, overene pečatom i potpisane od strane lica
ovlašćenog za zastupanje, i kojima garantuje uredno izvršenje svih svojih ugovornih
obaveza, odnosno ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Uz menice iz stava 1 ovog člana moraju biti dostavljena uredno popunjena i
overena menična ovlašćenja – pisma, kao i kopija kartona deponovanih potpisa, koja je
izdata od strane poslovne banke koju Isporučilac navodi u meničnim ovlašćenjima –
pismima, za Naručioca kako bi zaprimljene menice mogao popuniti u skladu sa ovim
Ugovorom.
Jedna menica iz stava 1. ovog člana je za dobro izvršenje posla, sa naznačenim
nominalnim iznosom od 10% (deset procenata) od ukupne vrednosti ponude bez
obračunatog PDV-a, sa rokom važenja menice koji je najmanje 30 (trideset) dana duži od
roka izvršenja posla navedenog u ponudi, a počinje teći od dana potpisivanja Ugovora.
Druga menica iz stava 1. ovog člana je za ugovornu kaznu sa naznačenim
nominalnim iznosom od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti bez
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 29 oд 36
obračunatog PDV-a, sa rokom važenja koji je najmanje 30 (trideset) dana duži od roka
izvršenja posla navedenog u ponudi, a počinje da teče od dana potpisivanja Ugovora.
Menice i menična ovlašćenja (pisma) iz stava 1 i 2 ovog člana se drže u blagajni
Naručioca sve do ispunjenja ugovornih obaveza Isporučioca, i po završenom poslu
Naručilac će predmetne menice vratiti, na pisani zahtev Isporučioca.
Ako Isporučilac ne ispuni obavezu iz stava 1 i 2 ovog člana ni u naknadnom roku
od tri dana, od dana prijema obaveštenja upućenog od strane Naručioca, ovaj Ugovor se
može raskinuti istekom poslednjeg dana naknadnog roka. Naručilac nema obavezu da
Isporučioca posebno obaveštava da je predmetni Ugovor raskinut.
Član 8.
U slučaju zakašnjenja u izvršenju posla, iz razloga koji se mogu pripisati
Isporučiocu, isti je dužan da Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 0,5% (5/10)
procenata dnevno od ukupne ugovorene vrednosti, ali ne više od 10% (deset procenata)
ukupne ugovorene vrednosti bez obračunatog PDV-a. Naručilac ima pravo da naplati
ugovornu kaznu bez posebnog obaveštavanja Isporučioca, aktiviranjem blanko solo
menice (za ugovornu kaznu) ili umanjenjem računa iz člana 6. ovog Ugovora za iznos
ugovorne kazne, ispostavljenog od strane Isporučioca. Ugovorne strane su saglasne da
obaveza Isporučioca za plaćanje ugovorne kazne dospeva samim padanjem u docnju,
bez obaveze Naručioca da ga o tome upozori.
U slučaju nedostataka u izvršenju posla iz razloga koji se mogu pripisati
Isporučiocu, isti je dužan da Naručiocu plati nominalni iznos od 10% (deset procenata) od
ukupne vrednosti ponude bez obračunatog PDV-a. Naručilac ima pravo da naplati
ugovorni iznos bez posebnog obaveštavanja Isporučioca, aktiviranjem blanko solo
menice (za dobro izvršenje posla).
Ako Isporučilac ne ispuni obavezu izvršenja posla ni u naknadnom roku kojeg
odredi Naručilac, ovaj Ugovor se raskida po samom zakonu istekom poslednjeg dana
naknadnog roka, a naplaćena sredstva po osnovu aktiviranja menica Naručilac zadržava
na ime naknade štete. Naručilac nema obavezu da Isporučioca posebno obaveštava da
je predmetni Ugovor raskinut.
OSTALE ODREDBE
Član 9.
Isporučilac je dužan da Naručiocu nadoknadi svu štetu koju prouzrokuje
Naručiocu ili trećim licima izvršenjem obaveze iz člana 2. ovog Ugovora.
Isporučilac za izvršenje ove javne nabavke, u skladu sa Ugovorom o poslovno
tehničkoj saradnji, koji je prilog ovom Ugovoru, angažuje podizvođača/je:
____________________________________________________________________
Isporučilac u potpunosti odgovara za izvršenje ugovorene nabavke Naručiocu.
Član 9a.
Isporučilac će ovu javnu nabavku izvršiti, u skladu sa Aktom – ugovorom o
zajedničkom izvršenju nabavke, koji je prilog ovom Ugovoru, sa ponuđačem/ima:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 30 oд 36
Članovi grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu.
Član 10.
Isporučilac će, usled neopravdanog zakašnjenja u ispunjavanju svojih obaveza
vezanih za izvršenje obaveza iz člana 2. ovog Ugovora biti izložen nekoj ili svim od
sledećih sankcija: plaćanje ugovorne kazne i/ili raskid ovog Ugovora zbog neispunjenja
obaveza.
Član 11.
Za sve ono što nije regulisano ovim Ugovorom, važe odredbe Zakona o
obligacionim odnosima i odredbe drugih pozitivnopravnih propisa primenljivih, s obzirom
na predmet Ugovora.
Član 12.
Ovaj Ugovor stupa na snagu odmah nakon potpisivanja i traje do okončanja posla
iz čl. 2. ovog Ugovora.
Ovaj Ugovor se smatra zaključenim na dan kada su ga potpisali ovlašćeni
zastupnici obe ugovorne strane, a ako ga ovlašćeni zastupnici nisu potpisali na isti dan,
Ugovor se smatra zaključenim na dan drugog potpisa po vremenskom redosledu.
Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora mogu biti izvršene u pismenoj formi u
skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke i drugim važećim propisima.
Član 13.
U slučaju spora po ovom Ugovoru, koji se ne može rešiti dogovorom ugovornih
strana, nadležan je stvarno nadležni sud u Novom Sadu.
Član 14.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 primeraka, a svaka strana zadržava po 2 primeraka.
NARUČILAC
JP Transnafta Pančevo
ISPORUČILAC
Tomislav Basta
v.d. direktora
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 31 oд 36
VIII. OBRAZAC STRUKTURE CENE I UPUTSTVO
Ponuđač:
(sedište i adresa ponuđača)
od:
Ponuda br.
Predmet ugovora: dobro NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA LEDINCE U EXIZVEDBI, – JN-66-MV-2014
Jedi- KoliCena po
Ukupno
OPIS DOBRA I USLUGE
nica
čina
jedinici
(bez PDV-a)
mere
(bez PDV-a)
1
2
3
4
Izrada Tehničke
dokumentacije u kojoj se
definiše način ostvarivanja
radio veze, lokacija na kojoj će
se ostvariti radio veze,
frekvencijski opseg, tehničke
karakteristike radio stanica itd
Izdavanje
dozvole
za
korišćenje radio frekvencije za
radio stanicu, od strane
RATELA,
a
na
osnovu
Tehničke dokumentacije, kao I
naknada
za
korišćenje
frekvencije
Tehnički pregled radio stanica
(4 komada) kojom se potvrđuje
da su parametri radio stanica
u saglsnosti sa podacima u
Dozvoli, a radi puštanja u rad.
Baterije za atex radio stanice
kompl
et
1
din
kompl
et
1
din
kompl
et
1
din
kom
2
din
UKUPNO BEZ PDV:
din
Porez na dodatu vrednost:
din
SVEGA ZA ISPLATU:
din
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
M.P.
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
Uputstvo :
Popunjavaju se svi traženi podaci )naziv i sedište ponuđača, broj i datum izrade ponude.
Dalje se popunjavaju ukupne cene dobara navedenih u obrascu, kao i zbirnu cenu, ukupan PDV i
ukupnu cenu sa PDV-om.
Popunjavaju se i ostalI traženi podaci u skladu sa ponudom.
Obrazac se overava pečatom i potpisuje od strane odgovornog lica.
Ukoliko obrazac nije popunjen, potpisan i overen od strane odgovornog lica, ponuda će biti
odbijena kao neispravna.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 32 oд 36
IX.
IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa članom 26. Zakona o javim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj
124/2012) Ovlašćeno lice ponuđača _____________________________iz
____________________ daje
IZJAVU O NEZAVISNOJ
PONUDI
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da je ponuda za javnu
nabavku br. JN-66-MV-2014 –nabavka dobra NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA
LEDINCE U EX-IZVEDBI,, podneli nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili
zainteresovanim licima.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
M.P.
Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj
ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.
Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno
zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako
utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku
javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane
učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije
predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. Tačka 2)Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 33 oд 36
X.
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa članom 88. stav 1.Zakona, ponuđač ________________________________
[navesti naziv ponuđača],
dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:
VRSTA TROŠKA
IZNOS TROŠKA U RSD
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA
PRIPREMANJA PONUDE:
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od
naručioca naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca,
naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su
izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva
obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 34 oд 36
XI.
OBRAZAC IZJAVE O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
IZJAVA
PONUĐAČA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
Obavezujem se da ću odmah po potpisivanju dodeljenog ugovora - za javnu nabavku
male vrednosti br. JN-66-MV-2014 – nabavka dobra NABAVKA SREDSTAVA VEZE ZA
LEDINCE U EX-IZVEDBI, položiti sredstva finansijskog obezbeđenja predviđena
konkursnom dokumentacijom i ugovorom.
Obavezujem se da ću istovremeno sa predajom ugovorene vrste sredstva finansijskog
obezbeđenja, Naručiocu predati kopije kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenih lica
ponuđača, kao i ovlašćenje za Naručioca, da ugovorena sredstva finansijskog
obezbeđenja može popuniti u skladu sa zaključenim ugovorom o javnoj nabavci.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – čitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeručni potpis davaoca izjave
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 35 oд 36
O V L A Š Ć E NJ E
ZA KORISNIKA SOLO MENICE
Koje izdaje DUŽNIK (pravno lice)___________________________________
Sedište i adresa___________________________________________________
Matični broj______________________ PIB___________________________
Dana______________ u mestu_________________________________________
Tekući račun broj___________________________________________________
Kod banke__________________________________________________________
Saglasno odredbama člana 47a Zakona o platnom prometu (Sl. list SRJ BR.
3/2002 i 5/2003 I Sl. glasnik RS BR. 43/2004.) i Zakona o menici i tačke 1.2. i 6. i Odluke
o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja ( „Sl.glasnik RS“
br.56/2011) i
izvršenoj nabavci JN-66-MV-2014, nabavke dobra NABAVKA
SREDSTAVA VEZE ZA LEDINCE U EX-IZVEDBI, po Ugovoru / Ponudi broj
_______________________od
(datum)____________god.
u
vrednosti
od
(brojem)_____________________dinara, (slovima)____________________________
______________________________________________________________________ .
OVLAŠĆUJE SE
JP TRANSNAFTA PANČEVO, sa sedištem u Pančevu, ul. Zmaj Jovina br.1. da
potpisanu i overenu solo menicu broj:_____________________________
dobijenu kao sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude / dobro izvršenje obaveza
dužnika:________________________________________________________________
sa sedištem u _______________, ul. _______________________________ br.______
da po osnovu navedenog ugovora / ponude, može popuniti menicu sa dospećem «po
viđenju» na iznos svih dospelih, a neizmirenih obaveza, bezuslovno i neopozivo, bez
protesta i troškova.
Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog Ugovora dođe do: promena
lica ovlašćenih za zastupanje pravnog lica, lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa
računa Dužnika, promena pečata, satusnih promena kod Dužnika, osnivanja novih
Pravnih subjekata od strane Dužnika i drugih promena od značaja za pravni promet.
DUŽNIK - IZDAVALAC MENICE
M.P.
_____________________________
Potpis ovlašćenog lica, overa pečatom
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN-66-MV-2014
Stranica 36 oд 36
Download

KONKURSNA DOKUMENTACIJA