R.br.
1.
2.
Savet za borbu protiv korupcije - pregled zahteva za pristup informacijama od javnog značaja u vezi medija
Organ kome je Datum
Sadržaj zahteva
Datum
Rezime odgovora
Napomena
zahtev upućen zahteva
odgovora
(celokupna
dokumentacija)
7.10.
Tražene su: informacija o utvrđenim
5.11.
Dostavljeni su: Rešenja APRa; Dopis
Agencija za
Agencija za
činjenicama i konačnom ishodu
Agencije Draganu Đilasu i Đilasov
borbu protiv
borbu protiv
postupka, koji je vodila Agencija, u
odgovor; Dopis Agencije Aleksandru korupcije folder
korupcije
vezi sa proverom da li javni
Vučiću; Transparentnost vlasništva
1.
funkcioner ima vlasnički udeo u
nad medijima (prezentacija za
privrednom društvu koje je bilo
okrugli sto).
izdavač dnevnog lista Press; kopije
svih dokumenata Agencije u vezi sa
ispitivanjem vlasništva.
21.11.
Traženi su: podaci koje je Agencija
10.12.
Dostavljeni su podaci o troškovima
Agencija za
Agencija za
službeno pribavila i potom obradila
izbornih kampanja za usluge medija
borbu protiv
borbu protiv
u vezi sa troškovima izbornih
za kampanju 2012. godine za
korupcije folder
korupcije
kampanja za izbore na svim nivoima
televizije B92, TV Prva, RTS, RTV,
2.
vlasti koji su održa ni 2012. i 2014.
TV Avala, TV Happy i za kampanju
godine, a koji se odnose na trošak
2014. godine za
usluga medija
televizije B92, Pink, TV Prva, RTS,
(oglašavanje/reklamiranje) političkih
RTV, Happy TV.
stranaka i to po mogućstvu
razvrstano: prema vrsti kampanje,
prema godini kampanje, prema
učesniku izbora (stranka/koalicija,
kandidat), prema pravnom licu –
pružaocu usluge/mediju, iznos
ugovorene usluge (zbirno prema
mediju i zbirno prema učesniku),
iznos plaćene usluge (zbirno prema
mediju i zbirno prema učesniku),
iznos neizmirenog troška za pruženu
uslugu (zbirno prema mediju i
zbirno prema učesniku); podaci koje
je Agencija službeno pribavila i
potom obradila u vezi sa popustima
3.
Agencija za
privatizaciju
29.7.
(rabatima) i dr. pogodnostima datim
od strane medija ka korisniku usluge
u toku izbornog procesa.
Traženi su: raspoloživi podaci u vezi
sa statusom privatizovanih subjekata
koji su u momentu privatizacije
registrovani za delatnost javnog
informisanja - mediji, kao i
subjektima iz iste delatnosti koji su
trenutno u portfoliju Agencije i
čekaju privatizaciju, odnosno: spisak
privatizovanih subjekata sa nazivom,
sedištem, strukturom vlasništva pre i
posle privatizacije, godinom
privatizacije, kupcem, metodom
privatizacije, kupoprodajnom cenom
i valutom, godinom raskida ugovora
ukoliko je ugovor raskinut; spisak
privatizovanih subjekata i kupaca sa
prikazom bitnih elemenata
socijalnog i investicionog programa
privatizacije; spisak privatizovanih
subjekata sa prikazom kupaca kod
kojih je nakon privatizacije raskinut
kupoprodajni ugovor sa navođenjem
razloga za raskid i godinom raskida;
spisak subjekata i kupaca koju su
nakon prvog raskida kupoprodajnog
urgovora naknadno privatizovani i
godinom ponovne privatizacije i
ishodom postupka; broj zaposlenih u
momentu pre privatizacije subjekata,
broj zaposlenih u momentu nakon
privatizacije subjekata; zbirna i
jedinična vrednost kapitala (sa
prikazom strukture kapitala) medija
18.8.
Dostavljeni su: spisak privatizovanih
subjekata; spisak privatizovanih
subjekata i socijalni program; spisak
raskinutih ugovora i razlog raskida;
spisak subjekata koji su nakon
raskida ugovora ponovo
privatizovani; broj zaposlenih pre i
nakon privatizacije; vrednost
kapitala; tabelarni prikaz medija sa
kojima je ugovor raskinut i trenutni
metod privatizacije; spisak medija
koji su na dan 30.6. u portfoliju
Agencije.
Agencija za
privatizaciju
folder 1.
4.
APR
29.7.
5.
APR
29.7.
koji su prvobitno privatizovani, kao i
vrednost investicionih ulaganja koja
su realizovana u postupku
privatizacije; spisak svih medija koji
su na dan 30.6.2014. godne u
portfoliju Agencije za privatizaciju
sa nazivom, sedištem, brojem
zaposlenih, iskazanom vrednosti
kapitala, iznosom dugovanja.
Tražena je kopija svih dokumenata
koji su nastali u vezi sa statusnim
promenama u APR-u u periodu
2011-2014, a u vezi sa privrednim
društvom HD-WIN doo (mb.
20510293).
Traženi su: tabelarni prikaz u pisanoj
i elektronskoj formi svih podataka o
javnim glasilima iz Registra javnih
glasila sa sledećim podacima:broj
pod kojim se javno glasilo vodi u
Registru,naziv javnog glasila, godina
osnivanja javnog glasila, grad glavne
redakcije, datum registracije, naziv i
matični broj svakog osnivača, podaci
o novčanom delu osnovnog
kapitala, podatak o teritorijalnoj
distribuciji i dinamici izdavanja,
odnosno emitovanja javnog
glasila, status glasila:
aktivan/orbisan – datum brisanja;
pisana informacija, odnosno
informacija u elektronskoj formi
koja sadrži: podatke o ukupnom
broju javnih glasila koji je (a) upisan
5.8.
15.8.
Dostavljeni su: Zahtev za
registraciju; Odluka o prenosu udela
bez naknade; Ugovori o prenosu
udela bez naknade; Odluku o
promeni lica ovlašćenog za
zastupanje; Zahtevi za registraciju
promene podataka; Rešenja; Overeni
potpisi lica ovlašćenih za zastupanje.
Dostavljeni su: Tabelarni prikaz o
javnim glasilima (APR SBPK podaci
2-1 Javna glasila - Osnovni
podaci.xlsx); Tabelearni prikaz
brisanih medija (JG-Brisani-svi-23);
Tabelarni prikaz ukupnog broja
brisanih i registrovanih medija (APR
SBPK podaci 2-2a Javna glasila Analiticke tabele.xlsx); Tabelarni
prikaz višestrukih osnivača.
Nemaju podatke za 2008. godinu i ne
postoje drugi analitički podaci.
APR folder 1.
APR folder 2.
u Registar javnh glasila i (b) brisan
iz Registra javnih glasila na dan:
31.12.2008., 31.12.2009.,
31.12.2010., 31.12.2011.,
31.12.2012., 31.12.2013. i
30.6.2014. godine, s tim da isti
sadrže: ukupan broj javnih glasila za
svaki period i broj razvrstanih javnih
glasila prema kategorizaciji: novine,
radio programi, televizijski
programi, servisi novinskih agencija,
internet i druga elektronska izdanja
navedenih javnih glasila, kao i druga
sredstva javnog informisanja,
ukupan prikaz upisanog i uplaćenog
kapital i valutu sa stanjem iz registra
za svaki označeni period; pisana
informacija, odnosno informacija u
elektronskoj formi koja sadrži:
podatke o osnivačima javnih glasila,
naziv i matični broj, koji se
istovremeno javljaju kao osnovači
više od jednog javnog glasila, uz
prikaz naziva javnog glasila i godine
registracije, razvrstano prema
kategorijama; informaciju o kupnom
broju javnih glasila na dan
30.6.2014. godine kod kojih je u
Registru javnih glasila registrovan
isti osnivač, razvrstano prema
kategorijama: novine, radio
programi, televizijski programi,
servisi novinskih agencija, internet i
druga elektronska izdanja navedenih
javnih glasila, kao i druga sredstva
javnog informisanja; ostale
6.
APR
29.7.
relevantne statističke i analitičke
podatke APR-a sa stanjem na dan
30.6.2014. godili, odnosno za period
2008-2013. godine, u vezi sa
Registrom javnih glasila, a koji
mogu biti od značaja za obradu i
javno prezentovanje uz navođenje
izvora preuzimanja - APR.
Tražena je informacija u
elektronskoj formi koja sadrži
finansijske pokazatelje za sva pravna
lica - osnivače javnih glasila na dan
31.12.2008., 31.12.2009.,
31.12.2010., 31.12.2011.,
31.12.2012., 31.12.2013. i to
konsolidovano: Ukupna aktiva (AOP
024) od toga: Gubitak iznad visine
kapitala, Ukupni kapital (AOP 101)
od toga: Osnovni kapital,
Neraspoređeni dobitak,Gubitak do
visine kapitala, Poslovni prihodi
(AOP 201), Neto dobitak (AOP
229), Neto gubitak (AOP 230), Broj
zaposlenih (AOP 605).
Iste konsolidovane finansijske
pokazatelje pravnih lica - osnivača
javnih glasila, za isti period, a
razvrstano prema kategorijama po
kojima su osnivači registrovali javna
glasila: novine, radio programi,
televizijski programi, servisi
novinskih agencija, internet i druga
elektronska izdanja navedenih javnih
glasila, kao i druga sredstva javnog
informisanja.
/
/
APR folder 3.
Nisu dostavljeni
podaci za AOP
024, AOP 101,
AOP 201, AOP
229, AOP 230,
AOP 605.
7.
Urgencija APR
7.10.
Urgencija zbog nedostavljanja
odgovora na zahtev Saveta
prosleđenog 29. jula (sadržaj zahteva
pod rednim brojem 6).
8.10.
Tabelarni prikaz u periodu 20082013. godine za: AOP 024, AOP
101, AOP 201, AOP 229, AOP 230,
AOP 605.
APR folder 4
urgencija.
8.
APR
7.10.
14.10.
Dostavljeni su za Astonko doo, B92
ad, B92 trust doo, Prva TV doo i
Nova Broadcasting doo rešenja i
prateća dokumentacija, a za
Nova.rs media holding doo i GMG
Media Group doo prateća
dokumentacija.
APR folder 5.
9.
APR
7.10.
16.10.
Dostavljeni su za Surdulička RTV
doo, ADD Production doo, BNZHigijenic doo, Promo lasta add, UG
Panonija i Pink international
Comapany doo rešenja sa pratećom
dokumentacijom, a za UG Lastavica,
UG Agroglas i UG Panoniju prateća
dokumentacija.
APR folder 6.
10.
APR
7.10.
14.10.
Dostavljeni su za Sky plus doo, PR
Santos, TV Plus doo i Saco doo
rešenja i prateća dokumentacija.
APR folder 7.
11.
APR
7.10.
Tražena je kopija svih dokumenata
koji su nastali u vezi sa statusnim
promenama u APR-u u periodu
2008-2014, a u vezi sa privrednim
društvima: Astonko doo, RDP B92
ad, B92 trust doo, Prva televizija
doo, Nova Broadcasting doo,
Nova.rs media holding doo, Nova.rs
television doo i GMG media group
doo.
Tražena je kopija svih dokumenata
koji su nastali u vezi sa statusnim
promenama u APR-u u periodu
2008-2014, a u vezi sa privrednim
društvima: Surdulička RTV doo, UG
Lastavica, ADD Production doo,
BNZ Higijenik doo, Promo lasta
add, UG Panonija, UG Agrooglas,
Pink International Company doo.
Tražena je kopija svih dokumenata
koji su nastali u vezi sa statusnim
promenama u APR-u u periodu
2008-2014, a u vezi sa privrednim
društvima: Sky plus doo, PR Santos,
Televizija plus doo i Saco doo.
Tražena je kopija svih dokumenata
koji su nastali u vezi sa statusnim
promenama u APR-u u periodu
2008-2014, a u vezi sa privrednim
društvima: Right doo, Block&Roll
doo, Second, Naše novine doo, Naše
14.10.
Dostavljeni su za Right doo,
Block&Roll doo, Akter media group
dpp, Politika novine I magazini doo,
Adria Media group doo i Kurir info
doo rešenja i prateća dokumentacija,
a za
APR folder 8.
12.
Beograd na
vodi
21.11.
13.
Centralni
registar za HoV
7.10.
14.
Centralni
registar za HoV
1.12.
novine info doo, Akter media group
doo, Politika novine i magazini doo,
Adria media Serbia doo, Kurir info
doo.
Traženi su podaci o načinu
finansiranja kampanje Slavimo
Beograd (naručilac marketinških
aktivnosti, naziv pravnih lica koji su
pružili usluge, koliko iznosi ukupan
budžet kampanje, vrednost
pojedinačnih ugovora, iz kojih
izvora se finansiraju sredstva, na
koji period su ugovori zaključeni, da
li je sprovedena javna nabavka).
Tražena je komplatna dokumentacija
koja je bila osnov za sve promene
koje su vršene u CRHoV u periodu
od 2005– 2014. godine i
dokumentacija CRHoV u vezi sa
izvršenim promenama za
akcionarsko društvo Radiodifuzno
preduzeće B92 AD mb: 07528604.
Tražena je komplatna dokumentacija
koja je bila osnov za sve promene
koje su vršene u CRHoV za:
Futura plus ad, mb: 17572130 i Naš
pečat ad, mb: 20365480.
Second, Naše Novine doo i Naše
Novine Info doo prateća
dokumentacija.
27.11.
23.10.
11.12.
Kampanja ,,Slavimo Beograd“ je deo
marketinških aktivnosti inostranog
partnera, koji je finansirao kampanju
i izabrao pružaoce usluga. Osnov za
saradnju je Sporazum o saradnji
između Vlade RS i Vlade
Ujedinjenih Arapskih Emirata
potpisan 17.02.2013. godine, kao i
Zakon o potvrđivanju sporazuma
između Republike Srbije i
Ujedinjenih Arapskih Emirata
(Sl.glasnik 3/2013).
Dostavljeni su: pregled transakcija sa
akcijama B92 bez plaćanja
01.01.2005-22.10.2014. i pregled
transakcija sa akcijama B92 sa
plaćanjem 01.01.2005-22.10.2014.
Beograd na vodi
folder 1.
Privredno društvo Naš pečat nije
evidentirano u bazi podataka
Centralnog registra za HoV.
Centralni
registar za HoV
folder 2.
Za privredno društvo Futura plus
dostavljeni su: Ugovor o obavljanju
korporativnih poslova između
Sinteza Invest Group ad i Futura Plus
07.08.2014; Odluka o izdavanju
akcija konverzijom duga stečajnog
dužnika u akcijski kapital stečajnih
poverilaca 17.10.2014.; Zahtev
Centralni
registar za HoV
folder 1.
15.
Emisiona
tehnika i veze
29.7.
Tražene su pisane informacije o:
sprovođenju procedura i prakse
sistema naplate naknade za
emitovanje programa od strane
emitera TV i Radio programa, a u
delu prihoda koji ostvarije JP
Emisiona tehnika i veze (pravni
osnov, način naplate u praksi, broj
računa prihoda naknade i sl.);
15.9.
Sinteza Invest Group za dodelu CFI
koda i ISIN broja; Rešenja
Privrednog suda; Statut privrednog
društva Futura plus; Odluka o
promeni pravne forme kao akt o
osnivanju privrednog društva za
trgovinu na veliko i malo Futura
plus; Rešenje Trgovinskog suda; Plan
reorganizacije Futura plus u stečaju;
Zahtevi za dodelu CFI i ISIN koda;
Rešenje o dodeli CFI koda i ISIN
broja; Obaveštenje korporativnog
agenta Sinteza Invest Group o
registraciji I emisije akcija izdavaoca
Futura plus; Zahtev Sinteza Invest
Group za registraciju I emisije akcija;
Zahtevi za registraciju i upis emisije
iz Centralnog registra br. 5920 od
23.10.2014.; Izvod stanja računa
emisije na dan 24.10.2014.; Pregled
transakcija sticanja finansijskih
instrumenata za klijenta Futura plus
od 12.01.2004. do 10.12.2014.;
Pregled transakcija otuđenja
finansijskih instrumenata za klijenta
Futura plus od 12.01.2004. do
10.12.2014.
Dostavljeni su: pravni osnov, način
naplate, broj računa; tabelarni prikaz
dugovanja 2011-14 i 2013-14.
Emisiona
tehnika i veze
folder 1.
16.
Emisiona
tehnika i veze
7.10.
iznosu i valuti neizmirenih
dugovanja svih emitera TV i Radio
programa pema JP „Emisiona
tehnika i veze“ sa stanjem na dan:
31.12.2008., 31.12.2009.,
31.12.2010.,31.12.2011.,
31.12.2012., 31.12.2013. i
30.6.2014. godine; iznosu i valuti
neizmirenih dugovanja svih emitera
TV i Radio programa pema JP
„Emisiona tehnika i veze“ sa
stanjem na dan 31.12.2013. i dan
30.6.2014. godine koja sadrži: a.
naziv pravnog lica emitera
b. broj ugovora/aneksa/reprograma
c. iznos dugovanja i valutu za
svakog dužnika, i ukupno za sve
dužnike d. period dugovanja e.
podatak da li je dugovanje
obezbeđeno (menica, bankarska
garancija, jemac, i sl.) kod svakog
dužnika f. informaciju da li su
preduzete raspoložive mere u vezi sa
naplatom duga kod svakog dužnika
g. informaciju o da li je izvršeno
utuženje svakog dužnika i kada
h. informaciju da li je izvršena
restrikcija isporuke signala zbog
dugovanja i kada.
Tražene su informacije o: tačnom ili
približnom iznosu sredstava koje JP
ETV trenutno potražuje odnosno
gubi (godišnje ili zbirno od nastanka
obaveze do danas) zbog neplaćanja
naknade od strane emitera RTS, a
zbog činjenice da na snagu nije
24.10.
Dostavljeni su: Zaključak Vlade o
Ugovru o regulisanju međusobnih
poslovnih odnosa, prava i obaveza
između JP Emisiona tehnika i veze i
RDU RTS; Inicijativa RTV za
pokretanje postupka pred Vladom
RS; Opomene pred puštanje menica
Emisiona
tehnika i veze
folder 2.
stupio ugovor zaključen između JP
ETV i RDU-RTS 5.4.2012. godine;
tačnom ili približnom iznosu
sredstava koje JP ETV trenutno
potražuje odnosno gubi (godišnje ili
zbirno od nastanka obaveze do
danas) zbog neplaćanja naknade od
strane emitera Radio televizije
Vojvodine; kopije svh opomena pred
puštanje na naplatu menica koje je
JP ETV uputio emiterima u 2014.
godini; emiterima kod koji je JP
ETV zbog docnje u 2014. godini
pustio na naplatu menice (naziv,
datum, dug, ishod) i da li realizacija
menica obuhvata istovremeno
napaltu osnovnog duga i naplatu
zatezne kamate zbog docnje; Kopije
svih sporazuma o reprogramu duga i
vansudskih poravnanja koje je JP
ETV zaključilo sa emiterima u 2013.
i 2014. godini, i informacije da li se
sporazumi od strane emitera poštuju;
o internim procedurama i kopije
akata koja regulišu postupanje JP
ETV prilikom sklapanja reprograma
sa dužnicima – emiterima; razlozima
zbog koji svi ugovori i sve obaveze
koje JP ETV ima zaključene sa
emiterima nisu obezbeđene
menicama prilikom zaključenja
ugovora; potraživanjima JP ETV
prema emiteru Radio fokus DOO i
to: a. Kopije zapisnika ili
stenograma sa sednica organa
upravaljanja JP ETV na kojima su
za B92, City radio, Fondacija
Panonija, Happy TV, Prima tv, Prva
TV, Radio S, Radio index,
Regionalna tv, Timočka tv, Tv Banat,
YU ECO; Tabelarni prikaz puštanja
menica emiterima Primma
internacional i TV Pink; Sporazumi
zaključeni sa Happy tv, Belle Amie,
TvPink i Prva Tv; Tabelarni prikaz
dugovanja Fokus radija, podaci o
sudskom postupku, ishodu i načinu
naplate.
U vezi TV Avale dostavljeni su:
Sporazuma i Aneks sporazuma,
Zapisnik sa sednice UO, Izveštaj o
TV Avali, Odluka UO, Opomena.
Reprogram se reguliše Zakonom o
javnim preduzećima, Odlukom o
osnivanju JP ETV, Statutom ETV,
Zakonom o rokovima izmirenja
novčanih obaveza u komercijalnim
transakcijama.
Menice nisu jedino sredstvo
obezbeđenja jer ETV koristi i
aktiviranje sredstava obezbeđenja,
utuženje, isključenje korisnika,
demontaža i skladištenje opreme,
naplata ponovnog uključenja ili
montaže opreme.
U periodu 2012-14 nije bilo
direktnog otpisa potraživanja prema
emiterima.
donošene odluke u vezi sa naplatom
potraživanja od navedenog emitera;
b. Inforamcije o razlozima zbog
kojih između JP ETV i emitera
Radio Fokus DOO -u stečaju ne
postoji blagovremeno zaključen
ugovor;
c. Informaciju iz kojih razloga
potraživanja prema emiteru nisu bila
obezbeđena menicom; d.
Informaciju o periodu dugovanja,
strukturi i iznosu duga; e. Dokaze o
utuženju i dokaze o ishodu sudskog
postupka; f. Informaciju o
uspešnosti u postupku naplate po
sudskoj presudu; Informacije u vezi
sa potraživanjem JP ETV prema
emiteru TV Avala i to:
a. Kopije zapisnika ili stenograma sa
sednica organa upravaljanja JP ETV
na kojima su donošene odluke u vezi
sa naplatom potraživanja od
navedenog emitera; b. Informacije o
razlozima povlaćenja menica koje su
blagovremeno aktivirane zbog
docnje; c. Dokaze o utuženju i
dokaze o ishodu sudskog postupka;
d. Informaciju o uspešnosti u
postupku naplate po sudskoj
presudu; Informacije o otpisu
potraživanja koji je JP ETV vršio
prema emiterima u periodu 2012 –
2014 i to: a. naziv emitera, iznos
otpisanog potraživanja, razlog
otpisa, osnov za otpis.
17.
Urgencija
Emisiona
tehnika i veze
21.11.
U prethodnom dopisu nisu dati
odgovori na sledeća pitanja, pa je
poslata urgencija, i tražene su:
informacija o tačnoj ili približnom
iznosu sredstava koje JP ETV
trenutno potražuje odnosno gubi
(godišnje ili zbirno od nastanka
obaveze do danas) zbog neplaćanja
naknade od strane emitera RTS, a
zbog činjenice da na snagu nije
stupio ugovor zaključen između JP
ETV i RDU-RTS 5.4.2012. godine;
Informacija o tačnom ili približnom
iznosu sredstava koje JP ETV
trenutno potražuje odnosno gubi
(godišnje ili zbirno od nastanka
obaveze do danas) zbog neplaćanja
naknade od strane emitera Radio
televizije Vojvodine; Informacija u
vezi sa potraživanjem JP ETV prema
emiteru Radio fokus DOO i to:
a. Kopije zapisnika ili stenograma sa
sednica organa upravaljanja JP ETV
na kojima su donošene odluke u vezi
sa naplatom potraživanja od
navedenog emitera; b. Inforamcije o
razlozima zbog kojih između JP
ETV i emitera Radio Fokus DOO -u
stečaju ne postoji blagovremeno
zaključen ugovor; c. Informaciju iz
kojih razloga potraživanja prema
emiteru nisu bila obezbeđena
menicom.
1.12.
Dostavljeni su sledeći podaci:
članom 3 Ugovora potpisanog
između ETV i RTS 1.7.2014.
(saglasnost Vlade 4.7.2014.) RTS je
oslobođen plaćanja naknade u
periodu 01.01.2011. do 30.06.2014 u
iznosu od: 206.749.246, 82 dinara
bez PDV-a; Ugovor sa RTVom nije
potpisan, a iznos dugovanja u
periodu 01.08.2011. do 30.11.2014.
iznosi: 177.807.000,00 dinara; Na
sednicama organa upravljanja nije
donošena odluka u vezi naplate
potraživanja od Radio Fokusa (UO je
obaveštavan usmenim izveštajima
direktora Vladimira Homena o svim
dugovanjima emitera); dug u periodu
od 01.01.2011. do 31.10.2011. iznosi
5.515.517,02 dinara; razlozi za
nepotpisivanje ugovora sa Radiom
Fokus nisu poznati sadašnjem
direktoru i njegovim pomoćnicima; s
obzirom da nije zaključen ugovor
nije dostavljena menica.
Emisiona
tehnika i veze
folder 3
urgencija.
18.
Grad Beograd
29.7.
Traženi su: Pregled svih finansijskih
sredstava koje je Gradski sekretarijat
(svaki sekretarijat Gradske uprave
Grada Beograda) dodelilo
registrovanim javnim glasilima iz
budžeta Grada Begrada i drugih
izvora finansiranja kroz budžet
Grada Beograda, prikazano po
fisklanim godinama, sa stanjem na
dan: 31.12.2008.,
31.12.2009.,31.12.2010.,
31.12.2011., 31.12.2012.,
31.12.2013. sa prikazom a. naziv
javnog glasila, odnosno izdavača
javnih glasila/emitera programa
b.iznos dodeljenih sredstava c.izvor
finasniranja d.predmet finansiranja
e. pravni osnov za dodelu sredstava;
informacija o radu svih Komisija
Gradskog sekretariajta (svaki
sekretarijat Gradske uprave Grada
Beograda) koje su u periodu 2008 –
2014. godine odlučivale o
rangiranju, odnosno izboru javnih
glasila, odnosno predloženih
projekata javnih glasila, koje su
finansirane iz sredstava Grada
Beograda i drugih izvora
finansiranja kroz budžet Grada
Beograda i to: spisak komisija,
zanimanje članova komisija,
kriterijumi za izbor članova
komisija, informaciju o tome ko je
donosilac akta o formiranju
komisija, iznos naknade za rad
članova komisija; Informacija u
18.8.
Prikazana su sredstva dodeljena
Studiju B od 2008. do 2013. godine.
Nisu dodeljivali sredstava u skladu sa
odredbama zakona o državnoj
pomoći.
Nisu formirane komisije.
Grad Beograd
folder 1.
19.
Grad Beograd
(Gradonačelnik)
21.11.
pogledu činjenice da li je svaki
pojedinačni oblik finansiranja,
odnosno sufunansiranja javnih
glasila koja su u periodu 2008 –
2014. godine koristila sredstva iz
budžeta Grada Beograda i drugih
izvora finansiranja kroz budžet
Grada Beograda prethodno odobren
od strane Komisije za kontrolu
državne pomoći na način predviđen
propisima koji regulišu kontrolu
državne pomoći.
Traženi su podaci o načinu na koji se
u javnosti, putem različitih
marketinških formi, realizuje i
finansira trošak kampanje pod
nazivom „Slavimo Beograd“ koji
promoviše projekat od državnog
značaja Beograd na vodi s tim da
navedete koje pravno lice je
naručilac marketinških aktivnosti,
nazive pravnih lica koja su pružaoci
usluga oglašavanja, reklamiranja i
dr. usluga s tim u vezi, koliko iznosi
budžet ukupne kampanje, kolika je
vrednost pojedinačnih ugovora sa
svakim pružaocem usluge, iz kojih
izvora finansiranja su obezbeđena
sredstva, na koji perid su ugovori
zaključeni, da li li su marketinše
usluge bile predmet javne nabavke i
dr. relevantne informacije koje
smatrate relevantnim za bolje
shvatanje kampanje. Potrebno je da
nam za sve vaše navode u okviru
odgovora dostavite i kopiju validne
/
/
Grad Beograd
folder 2.
Žalba
Povereniku
23.12.
20.
21.
Grad Beograd
(Načelnik
gradske
uprave)
Grad
Kragujevac
21.11.
7.10.
dokumentacije koja potrekpljuje iste.
Traženi su podaci o načinu na koji se
u javnosti, putem različitih
marketinških formi, realizuje i
finansira trošak kampanje pod
nazivom „Slavimo Beograd“ koji
promoviše projekat od državnog
značaja Beograd na vodi s tim da
navedete koje pravno lice je
naručilac marketinških aktivnosti,
nazive pravnih lica koja su pružaoci
usluga oglašavanja, reklamiranja i
dr. usluga s tim u vezi, koliko iznosi
budžet ukupne kampanje, kolika je
vrednost pojedinačnih ugovora sa
svakim pružaocem usluge, iz kojih
izvora finansiranja su obezbeđena
sredstva, na koji perid su ugovori
zaključeni, da li li su marketinše
usluge bile predmet javne nabavke i
dr. relevantne informacije koje
smatrate relevantnim za bolje
shvatanje kampanje. Potrebno je da
nam za sve vaše navode u okviru
odgovora dostavite i kopiju validne
dokumentacije koja potrekpljuje iste.
Tražene su: informacije u vezi sa
poslovnom saradnjom Grada
Kragujevca – Skupštine grada i
Radiodifuznog društva „RSG
MEDIA GROUP” doo Kragujevac
(MB 20272325) i to podaci o:
predmetu saradnje i periodu
ugovorene saradnje; ukupnom
iznosu plaćenih troškova za period
2008-2014 godine, po godinama i
23.01.
2015.
Gradska uprava grada Beograda ne
realizuje kampanju ,,Slavimo
Beograd” i ne poseduje tražene
podatke i dokumentaciju.
Grad Beograd
folder 3.
Žalba
Povereniku
23.12.
Odustajanje od
Žalbe
12.11.
Dostavljeni su: Ugovori o poslovnotehničkoj saradnji sa Media Group
(2009-13); Odluke Gradskog veća i
kopije faktura/kartica.
Grad
Kragujevac
folder 1.
Žalba
Povereniku
31.10.
Odustajanje od
žalbe 12.11.
22.
Kancelarija za
KiM
29.7.
23.
Komisija za
kontrolu
državne
pomoći
29.7.
zbirno; da li je sprovedena javna
nabavka u vezi sa predmetom
saradnje, ukoliko jeste kopiju
izveštaja o oceni ponuda, kopiju
odluke o izboru ponuđača i kopije
ugovora sa aneksima; podaci u vidu
kopije dokumenata kojima se
dokazuje da je ugovorena i plaćena
usluga izvršena.
Tražene su informacije o
finansiranju/sufinansiranju javnih
glasila (medija) na teritoriji Kosova i
Metohije, prikazano po godinama za
period 2008-2014. godine i to: iznos
transferisanih sredstava po
korisnicima, iznos ukupno utrošenih
sredstava, naziv korisnika sredstava,
izvor finansiranja (budžet
Republike, budžet loklanih
samouprava), zakonski osnov po
kome se prenos sredstava vrši,
pozicija u budžetu i naziv institucije
koja vrši transfer, kopije akata o
izvršenih transferima sredstava, kao
i informaciju o načinu na koji se
pravda utrošak sredstava od strane
korisnika sredstava.
Tražene su pisane informacije u vezi
sa postupcima koje je sa aspekta
svoje nadležnosti vodila Komisija za
kontrolu državne pomoći u periodu
2008. – 2014., a koji se odnose sve
raspoložive i propisima ustanovljene
instrumente dodele državne pomoći,
odnosno finansiranje i sufinansiranje
delatnosti javnog informisanja -
13.8.
Dostavljeni su: Tabelarni prikaz
(su)finansiranja javnih glasila 20102014; Rešenja Ministarstva za KiM o
rasporedu sredstava budžeta RS
2010-12; Rešenja Kancelarije za
KiM o rasporedu sredstava budžeta
RS 2012-14.
Kancelarija za
KiM folder 1.
12.8.
Tabelarni prikaz postupaka
prethodne i naknadne kontrole
(su)finansiranja medija u periodu
2008-14.
Komisija za
kontrolu
državne pomoći
folder 1.
24.
Komisija za
zaštitu
konkurencije
29.7.
medija u Republici Srbiji (na svim
nivoima vlasti) i to: sve raspoložive
podatke u pogledu visine sredstava
dodeljene, odnosno odobrene
državne pomoći, nazivima
privrednih društava korisnika
državne pomoći, izvorima
finansiranja, instrumentima
dodeljene pomoći, i sl.
Tražena je pisana informacija u vezi
sa postupcima koje je sa aspekta
svoje nadležnosti vodila Komisija za
zaštitu konkurencije u periodu 2008.
– 2014., a koji se odnose na
koncentraciju vlasništva u delatnosti
javnog informisanja – medija u
Republici Srbiji (medijska
koncentracija) i to: ukupan broj
obrađenih predmeta, broj obrađenih
predmeta po godinama, naziv
pravnog lica učesnika u postupku,
ishod postupka, podatke o izrečenim
i naplaćenim novčanim kaznama u
vezi sa nedozvoljenom
koncentracijom vlasništva u
delatnosti javnog informisanja ,
informaciju da li je odluka Komisije
bila predmet preispitivanja od strane
Upravnog suda, te ukoliko jeste
kako je upravni spor rešen; Kopije
svih akata Komisije donetih u
periodu 2008. – 2014., a koji se
odnose na koncentraciju vlasništva u
delatnosti javnog informisanja –
medija u Republici Srbiji (medijska
koncentracija).
14.8.
Dostavljeni su podaci o postupcima
vođenim u periodu od 2008. do 2014.
godine (broj obrađenih predmeta/po
godinama, naziv pravnog lica,
izrečene kazne, rešenja Komsije).
Komisija za
zaštitu
konkurencije
folder 1.
25.
Ministarstvo
finansija
12.12.
Tražene su sledeće informacije u
vezi sa poreskim obveznikom „Pink
international company“ doo: Da li je
i pod kojim uslovima poreski
obveznik koristio mogućnost
odloženog plaćanja poreskog duga u
periodu 2005 – 2013 na bazi rešenja,
odnosno sporazuma zaključenih sa
MF ili PU i da li su dogovoreni
uslovi poštovani; Iz kojih razloga
PU nije raskinula sporazum iz 2013.
godine i prinudnim putem napaltila
poreski dug obavzniku „Pink
international company“ doo kada je
utvrđeno da u 2014. godoni dužnik
ne plaća dospele rate, već PU iste
prinudno naplaćuje; Iz kojih razloga
je Ministarstvo finansija odlučilo da
zaključi sporazum sa poreskim
obveznikom i odobri mu novi
reprogram tekućih obaveza
14.10.2014. godine, ako se ima da
vidu da poreski obaveznik nije
plaćao redovno tekuće dospele
obaveze u smislu člana 74. st 6.
Zakona; Da li MF i PU mogu sa
sigurnošću da potvrde da isti uslovi
iz Sporazuma o odloženom plaćanju
poreskog duga koji su sa poreskim
obaveznikom „Pink international
company“ doo zaključen 2013. i
2014. godine važe i za druge poreske
obveznike? Koliko poreskih
obveznika se 2013. i 2014. godine
obratilo Poreskoj upravi i
Ministarstvu finansija za reporgram
16.01.
2015.
Ministarstvo finansija ne poseduje
tražene informacije.
Ministarstvo
finansija folder
1.
Žalba
Povereniku
24.12.
Odustajanje od
Žalbe
20.01.2015.
Ministarstvo
finansija
15.12.
poreskih dugova? Koliko zahteva
poreskih obveznika je odbijeno
2013. i 2014. godine? Koliko je
Sporazuma o odloženom plaćanju
poreskog duga zaključeno sa
poreskim obveznicima u 2013. i
2014. godini, sa kojim obveznicima i
koliki iznos dospelih poreskih
dugovanja su predmet reprograma
(pojedinačno po dužnicima i ukupno
po godinama)?
Ministarstvo finansija je Poreskoj
upravi prosledilo Savetov dopis o
Pink International company, koji je
Ministarstvu upućen 12.12.2014.
(sadržaj dopisa pod rednim brojem
25).
22.12.
Poreska uprava je Savetu dostavila
sledeće podatke:
-Centar za velike poreske obveznike
Sektora za naplatu je izvestio Savet
da su sa kompanijom Pink
International u periodu 2005-2013.
godine zaključena dva sporazuma o
odloženom plaćanju duga br.33-0000006/2012-21 iznos 231.243.998,09
rsd (22.03.2012.) i br.33-00-8/201301 iznos 705.011.012,23 rsd
(11.06.2013.). Sporazum iz 2013.
godine nije poništen iako je obveznik
izmirivao rate sa zakašnjenjem.
Prinudna naplata se primenjuje samo
na tekuće obaveze koje nisu predmet
sporazuma.
-Sektor za naplatu prosledio je
25.09.2014. godine predlog odluke i
nacrt sporazuma o odlaganju plaćanja
dugovanog poreza, sa pratećom
dokumentacijom postupajući u
skladu sa odredbama tačke 20
Uputstva za postupanje po zahtevima
poreskih obveznika za odlaganje
Poreska uprava
folder 13 zahtev
Ministarstva
finansija
26.
Ministarstvo
finansija
23.12.
27.
Ministarstvo
kulture
29.7.
Tražena je informacija da li je
beskamatni kredit u iznosu od
17.500.000, 00 dinara odobren
novinskoj agenciji ,,Tanjug“ marta
2012. godine vraćen.
Tražena je kopija svih dokumenata
iz predmeta Ministarstva koji su
nastali u periodu 2011–2014.
godine, a reč je o predmetima koji se
odnose na korespodenciju
Ministarstva-RRA-Telekom Srbija u
vezi sa dodelom dozvole, odnosno
emitovanja programa kanala „Arena
Sport“ čiji je vlasnik privredno
društvo „HD-WIN“ DOO (mb.
20510293).
31.12.
15.8.
plaćanja poreskog duga.
- Spisak zaključenih sporazuma i
donetih rešenja o odlaganju plaćanja
poreskog duga u 2013. godini.
- Spisak zaključenih sporazuma i
donetih rešenja o odlaganju plaćanja
poreskog duga u 2014. godini.
- Broj podnetih zahteva za odlaganje
poreskog duga u 2013. godini bio je
8.882, a broj odbijenih 5.514; u 2014.
broj podnetih zatheva bio je 13.414, a
broj odbijenih 8.595.
- Zaključeni sporazumi o odlaganju
plaćanja poreskog duga preko
1.000.000 rsd u 2013. godini: ukupan
broj sporazuma i rešenja bio je 3.368,
a ukupan iznos je 5.421.459.416 rsd.
Do 30.9.2014. godini broj sporazuma
i rešenja bio je 4.819, a iznos je
3.767.286.003 rsd.
Ministarstvo ne poseduje tražene
informacije.
Dostavljene su kopije dokumenata
koje se odnose na korespondenciju
Ministarstva kulture-RRATelekomSrbija u vezi dozvole za TV
Arena sport: dopisi RRA upućeni
Ministarstvu kulture, dopisi
Ministarstva kulture upućeni RRA,
dopis Telekoma upućen Ministarstvu
kulture, rešenja APR-a, dopis
Ministarstva kulture Centralnom
registru, dopis Ministarstva kulture
Ministarstvo
finansija folder
2.
Ministarstvo
kulture folder 1.
upućen Telekomu, prikaz vlasničke
strukture Telekoma.
28.
Ministarstvo
kulture
29.7.
Traženi su: Raspoloživi podaci o
vlasničkoj strukturi svih javnih
glasila koji objavljuju, odnoso
emituju programski sadržaj na
teritoriji Republike Srbije u 2014.
godini; Pregled svih finansijskih
sredstava koje je Ministarstvo
kulture i informisanja dodelilo
registrovanim javnim glasilima iz
budžeta Republike Srbije i drugih
izvora finansiranja, prikazano po
fisklanim godinama, sa stanjem na
dan: 31.12.2008.,31.12.2009.,
31.12.2010., 31.12.2011.,
31.12.2012., 31.12.2013. sa
prikazom: a. naziv javnog glasila,
odnosno izdavača javnih
glasila/emitera programa b. iznos
dodeljenih sredstava c. izvor
finasniranja d. predmet finansiranja
e. pravni osnov za dodelu sredstava;
Informaciju o radu svih Komisija
Ministarstva kulture i informisanja
koje su u periodu 2008 – 2014.
godine odlučivale o rangiranju,
odnosno izboru javnih glasila,
odnosno predloženih projekata
javnih glasila, koje su finansirane iz
sredstava budžeta Republike Srbije i
drugih izvora finansiranja i to:
spisak komisija, zanimanje članova
komisija, kriterijumi za izbor
članova komisija, informaciju o
tome ko je donosilac akta o
10.09.
Ministarstvo
kulture folder 2.
Dostavljeni su: Tabelarni prikaz
finansijskih sredstava dodeljenih u
periodu 2008-13; Tabelarni prikaz
finansijskih sredstava dodeljenih na
osnovu konkursa za sufinansiranje
projekata/programa iz oblasti: javno
informisanje, informisanje na
jezicima nacionalnih manjina,
informisanje pripadnika srpskog
naroda u zemljama regiona,
informisanje osoba sa invaliditetom,
elektronska javna glasila sa sedištem
na KiM; Mišljenje Komisije za
kontrolu državne pomoći; odgovor o
ispunjenosti Akcionog plana.
Ministarstvo ne poseduje podatke o
vlasničkoj strukturi medija.
formiranju komisija, iznos naknade
za rad članova komisija.;
Informaciju u pogledu činjenice da li
je svaki pojedinačni oblik
finansiranja, odnosno sufunansiranja
javnih glasila koja su u periodu 2008
– 2014. godine koristila sredstva iz
budžeta Republike Srbije i drugih
izvora finansiranja prethodno
odobren od strane Komisije za
kontrolu državne pomoći na način
predviđen propisima koji regulišu
kontrolu državne pomoći;
Informacija o svim preduzetima
aktivnostima u periodu 2011 – 2014.
godine od strane Ministarstva
kulture i informisanja, a po svim
Tačkama 3, 4, 5, 6, 7. i 9. Akcionog
plana za sprovođenje Strategije
razvoja sistema javnog informisanja
u Republici Srbiji, 05 Broj: 657447/2011 od 28.9.2011. godine,
koju je usvojila Vlada Republike
Srbije, i to za svaku Tačku posebno.
29.
Ministarstvo
kulture
7.10.
Tražene su informacije: Iz kojih
razloga do danas Ministarstvo
kulture i informisanja nije uputilo u
proceduru Vladi RS (osnivaču) radi
davanja saglasnosti na ugovor
između RDU-RTS i JP Emisiona
tehnika i veze o regulisanju
međusobnih prava i obaveza koji je
zaključen 5.4.2012. godine, a
resornom ministarstvu dostavljen
11.4.2012. godine, imajući u vidu da
se takvim nečinjenjem Ministarstva i
Vlade omogućava da RTS ne plaća
nikakvu naknadu prema JP Emisiona
tehnika i veze, čime se emiter stavlja
u povoljniji položaj u odnosu na
druge emitere, dok JP ETV gubi
prihode po osnovu neplaćanja
naknade; Kopije svih spisa predmeta
čiji je sastavni deo ugovor koji je od
strane JP ETV dostavljen
Ministarstvu dana 11.4.2012.
godine.
5.12.
Dostavljeni su: Dopis RDU RTS
dostavljen Ministarstvu kulture
21.02.2014., dopis RDU RTS
dostavljen Ministarstvu kulture
25.04.2014., dopis RDU RTS
dostavljen Ministarstvu kulture
29.04.2014., Zaključak Vlade
Republike Srbije od 04.07.2014.
Ministarstvo
kulture folder 3.
Žalba
Povereniku
31.10.
Odustajanje od
žalbe 12.12.
30.
31.
MUP
Opština
Bogatić
7.10.
7.10.
Tražene su informacije koje radnje
taksativno su do sada preduzete i u
kojoj fazi je trenutno postupak po
krivičnoj prijavi Verice Barać
predsednice Saveta za borbu protiv
korupcije Vlade Republike Srbije
podnete juna 2011. godine Višem
javnom tužilaštvu u Beogradu zbog
službenih zloupotreba u vezi sa
privatizacijom kompanije „Večernje
novosti“ AD Beograd protiv
Predraga Bubala, Milana Beka,
Milka Štimca, Dejana Malinića,
Đorđa Jovanovića, Dušana Bajeca i
Manojla Vukotića.
Tražene su informacije u vezi sa
poslovnom saradnjom Opštine
Bogatić i privrednog društva „Sky
plus” doo Beograd (MB 20769912) i
to: Podaci o predmetu saradnje i
periodu ugovorene saradnje; Podaci
o ukupnom iznosu plaćenih troškova
za period 2013-2014 godine; Podaci
o tome da li je sprovedena javna
nabavka u vezi sa predmetom
saradnje, ukoliko jeste kopiju
izveštaja o oceni ponuda, kopiju
odluke o izboru ponuđača i kopije
ugovora sa aneksima; Podaci u vidu
kopije dokumenata kojima se
dokazuje da je ugovorena i plaćena
usluga izvršena.
9.12.
4.11.
Radna grupa UKP-a dostavila je 7
izveštaja o kompaniji Večernje
Novosti nadležnom zameniku
Tužioca za organizovani kriminal.
TOK je Ministarstvu dostavio 4
zahteva za prikupljanje potrebnih
obaveštenja. Predmet je trenutno u
nadležnosti SBPOKa.
Dostavljeni su: Zaključak o davanju
saglasnosti Opštinskog veća za
zaključenje Ugovora sa TV Sky plus,
Ugovor o pružanju medisjkih usluga,
Aneks1 Ugovora o pružanju
medijskih usluga, Kartica dobavljača
Sky plus, Prilozi emitovani o Opštini
Bogatić na Sky plus.
MUP folder 1.
Žalba
Povereniku
31.10.
Odustajanje od
žalbe 23.12.
Opština Bogatić
folder 1.
32.
Opština Pećinci
7.10.
Tražene su informacije u vezi sa
poslovnom saradnjom Opštine
Pećinci i privrednog društva „Sky
plus” doo Beograd (MB 20769912) i
to: podaci o predmetu saradnje i
periodu ugovorene saradnje; podaci
o ukupnom iznosu plaćenih troškova
za period 2013-2014 godine; podaci
o tome da li je sprovedena javna
nabavka u vezi sa predmetom
saradnje, ukoliko jeste kopiju
izveštaja o oceni ponuda, kopiju
odluke o izboru ponuđača i kopije
ugovora sa aneksima; podaci u vidu
kopije dokumenata kojima se
dokazuje da je ugovorena i plaćena
usluga izvršena.
29.10.
33.
Pokrajinski
sekretarijat za
kulturu
29.7.
Tražene su kopije kompletnih spisa
predmeta koji se odnose na dodelu
(javni poziv, akt o formiranju
komisije, zapisnik, akt o dodelu
sredstava i dr.) i pravdanje utroška
„TV Most“, odnosno privrednog
društva „TV MOST“ DOO, i to u
vezi sa predmetima broj: 40128/2011-180 i 642-1/2012-153,
odnosno u vezi sa rešenjem
Komisije za kontrolu državne
pomoći broj: 32/2012-01, od
30.3.2012. i rešenjem Komisije za
kontrolu državne pomoći
broj:33/2011-26, od 28.2.2011.
8.9.
Dostavljni su: Ugovor o pružanju
medijskih usluga; Aneks1 Ugovora
o pružanju medijskih usluga;
Saglasnost Opštine Pećinci o
produženju trajanja ugovora; kopije
izvoda i faktura; Prilozi emitovani o
Opštini Pećinci na Sky plus.
Dostavljeni su podaci za 2011. i
2012. godinu za TV Most: obrazac
konkursa i konkurs, propratna
dokumentacija (APR Rešenje o
registraciji, Potvrda iz Poreske
uprave), rešenje Komisije za kontrolu
državne pomoći, rešenje o
imenovanju članova Komisije,
rešenje o raspodeli sredstava, rešenje
o odobrenju sredstava, zapisnik
konkursne komisije, izveštaj o
utrošku sredstava.
Opština Pećinci
folder 1.
Pokrajinski
sekretarijat za
kulturu folder 1.
34.
Pokrajinski
sekretarijat za
kulturu i javno
informisanje
29.7.
Traženi su: Pregled svih finansijskih
sredstava koje je Pokrajinski
sekretariajt za kulturu i informisanja
dodelilo registrovanim javnim
glasilima iz budžeta AP Vojvodine i
drugih izvora finansiranja kroz
budžet AP Vojvodina, prikazano po
fisklanim godinama, sa stanjem na
dan: 31.12.2008., 31.12.2009.,
31.12.2010., 31.12.2011.,
31.12.2012., 31.12.2013. sa
prikazom: a.naziv javnog glasila,
odnosno izdavača javnih
glasila/emitera programa b.iznos
dodeljenih sredstava c.izvor
finasniranja d.predmet finansiranja
e.pravni osnov za dodelu sredstava;
Informaciju o radu svih Komisija
Pokrajinskog sekretariajta za kulturu
i informisanja koje su u periodu
2008 – 2014. godine odlučivale o
rangiranju, odnosno izboru javnih
glasila, odnosno predloženih
projekata javnih glasila, koje su
finansirane iz sredstava AP
Vojvodina i drugih izvora
finansiranja kroz budžet AP
Vojvodine i to: spisak komisija,
zanimanje članova komisija,
kriterijumi za izbor članova
komisija, informaciju o tome ko je
donosilac akta o formiranju
komisija, iznos naknade za rad
članova komisija.; Informaciji u
pogledu činjenice da li je svaki
pojedinačni oblik finansiranja,
8.9.
U Rešenjima o raspodeli sredstava
dostavljeni su naziv glasila, iznos
dodeljenih sredstava, izvor
finansiranja, predmet finansiranja,
pravni osnov za dodelu pomoći.
Informacije o radu Komisija
dostavljene su u Rešenjima o
imenovanju komisija. Dostavljena su
i Rešenja o kontroli državne pomoći.
Pokrajinski
sekretarijat
folder 2
odnosno sufunansiranja javnih
glasila koja su u periodu 2008 –
2014. godine koristila sredstva iz
budžeta AP Vojvodina i drugih
izvora finansiranja kroz budžet AP
Vojvodina prethodno odobren od
strane Komisije za kontrolu državne
pomoći na način predviđen
propisima koji regulišu kontrolu
državne pomoći.
35.
Poreska uprava
29.7.
Traženi su podaci o trenutnom
dugovanju po osnovu neizmirenih
poreskih obaveza (vrsta poreza,
iznos duga, struktura duga,
obračunski period dugovanja, broj
dana docnje, i sl. relevantne
informacije o statusu duga i načinu
izmirenja) i to za sledeće poreske
obveznike: RTS, RTV, JP Mreža
most, Pink international company,
B92 ad, Prva TV doo, Nova
broadcasting doo, Happy tv doo,
Kompanija Kanal-1 doo, Ideogram
doo, TV Avala doo, JP Studio B,
Kopernikus cable network doo.
5.8.
Dostavljen je tabelarni prikaz
neizmirenih poreskih obaveza za:
RTS, RTV, JP Mreža most, Pink
international company, B92 ad, Prva
TV doo, Nova broadcasting doo,
Happy tv doo, Kompanija Kanal-1
doo, Ideogram doo, TV Avala doo,
JP Studio B, Kopernikus cable
network doo.
Poreska uprava
folder 1.
36.
Poreska uprava
29.7.
37.
Poreska uprava
29.7.
Traženi su podaci o trenutnom
dugovanju po osnovu neizmirenih
poreskih obaveza (vrsta poreza,
iznos duga, struktura duga,
obračunski period dugovanja, broj
dana docnje, i sl. relevantne
informacije o statusu duga i načinu
izmirenja) i to za sledeće poreske
obveznike: Simplicity doo, New
Standard media doo, Vesna info doo,
Avala press doo, Fonet doo, Beta
press doo, Tanjug doo, S media team
doo, Radio S doo, AS Media doo,
Radio Novosti doo, Index doo,
Holding kompanija interspeed ad u
stečaju, E-novine doo.
Traženi su podaci o trenutnom
dugovanju po osnovu neizmirenih
poreskih obaveza (vrsta poreza,
iznos duga, struktura duga,
obračunski period dugovanja, broj
dana docnje, i sl. relevantne
informacije o statusu duga i načinu
izmirenja) i to za sledeće poreske
obveznike: DanGraf doo, Novosti
ad, Adria Media doo, Kurir info doo,
Magazin Tabloid doo, Tabloid press
doo, Ringier axel springer doo,
Agenda2020 doo, Insajder tim doo,
Vreme doo, Nedeljnik doo, Politika
novine i magazini doo, Vesti doo,
Melon doo, Naše novine doo, Naše
novine info doo, Dnevnik holding
ad, Dnevnik novine i časopisi ad,
Dnevnik Vojvodina press doo, Akter
media group doo.
5.8.
Dostavljen je tabelarni prikaz
neizmirenih poreskih obaveza za:
Simplicity doo, New Standard media
doo, Vesna info doo, Avala press
doo, Fonet doo, Beta press doo,
Tanjug doo, S media team doo,
Radio S doo, AS Media doo, Radio
Novosti doo, Index doo, Holding
kompanija interspeed ad u stečaju, Enovine doo.
Poreska uprava
folder 2.
5.8.
Dostavljen je tabelarni prikaz
neizmirenih poreskih obaveza za:
DanGraf doo, Novosti ad, Adria
Media doo, Kurir info doo, Magazin
Tabloid doo, Tabloid press doo,
Ringier axel springer doo,
Agenda2020 doo, Insajder tim doo,
Vreme doo, Nedeljnik doo, Politika
novine i magazini doo, Vesti doo,
Melon doo, Naše novine doo, Naše
novine info doo, Dnevnik holding ad,
Dnevnik novine i časopisi ad,
Dnevnik Vojvodina press doo, Akter
media group doo.
Poreska uprava
folder 3.
38.
Poreska uprava
29.7.
Traženi su podaci o trenutnom
dugovanju po osnovu neizmirenih
poreskih obaveza (vrsta poreza,
iznos duga, struktura duga,
obračunski period dugovanja, broj
dana docnje, i sl. relevantne
informacije o statusu duga i načinu
izmirenja) i to za sledeće poreske
obveznike: Novine Borba doo, Info
lokal media group doo, Vojvodina
info doo, Ecoprint, Naš pečat ad,
Baam trade doo, Nip bif press doo,
Nira press doo, Press publishing
group doo, Press publishing group
distribucija doo, Press dnevne
novine, Color media international
doo, Color media distribucija doo,
Ekonom east media group doo u
stečaju..
5.8.
Dostavljen je tabelarni prikaz
neizmirenih poreskih obaveza za:
Novine Borba doo, Info lokal media
group doo, Vojvodina info doo,
Ecoprint, Naš pečat ad, Baam trade
doo, Nip bif press doo, Nira press
doo, Press publishing group doo,
Press publishing group distribucija
doo, Press dnevne novine, Color
media international doo, Color media
distribucija doo, Ekonom east media
group doo u stečaju.
Poreska uprava
folder 4.
39.
Poreska uprava
29.7.
Traženi su podaci o trenutnom
dugovanju po osnovu neizmirenih
poreskih obaveza (vrsta poreza, iznos
duga, struktura duga, obračunski period
dugovanja, broj dana docnje, i sl.
relevantne informacije o statusu duga i
načinu izmirenja) i to za sledeće poreske
obveznike: Vranjske novine, Novi
građanski list, Zrenjanin, Subotičke
novine, Sremske novine, Somborske
novine, RTV Kraljevo i Ibarske novosti,
Jutro production, Panonoja, Metropolis,
SOS kanal, SKY plus, SOKO group,
Kraljevačka tv, Apolo, Kanal 9.
5.8.
Dostavljen je tabelarni prikaz
neizmirenih poreskih obaveza za:
Vranjske novine, Novi građanski list,
Zrenjanin, Subotičke novine,
Sremske novine, Somborske novine,
RTV Kraljevo i Ibarske novosti,
Jutro production, Panonoja,
Metropolis, SOS kanal, SKY plus,
SOKO group, Kraljevačka tv, Apolo,
Kanal 9.
Poreska uprava
folder 5.
40.
Poreska uprava
29.7.
41.
Poreska uprava
29.7.
Traženi su podaci o trenutnom
dugovanju po osnovu neizmirenih
poreskih obaveza (vrsta poreza,
iznos duga, struktura duga,
obračunski period dugovanja, broj
dana docnje, i sl. relevantne
informacije o statusu duga i načinu
izmirenja) i to za sledeće poreske
obveznike: JP RTV Kruševac, JP
RTV Vranje, Belle Amie doo,
Renoar doo, JP RTV Inđija, JP RTV
Šabac, JP RTV Kragujevac, Santos
doo, Palma doo, JP Niška tv, JP
Vrnjačka banja, Sunce doo, AS doo,
Galaksija32 doo, TV Most doo,
Vujić tv doo, Timočka RTV doo.
Tražene su informacije u vezi sa
svim poreskim obveznicima u
Republici Srbiji koji su registrovani
za sledeću delatnost: 6020
Proizvodnja i emitovanje
televizijskog programa; 6010
Emitovanje radio-programa; 5813
Izdavanje novina; 5814
Izdavanje časopisa i periodičnih
izdanja i to: podatke o trenutnom
dugovanju po osnovu neizmirenih
poreskih obaveza (vrsta poreza,
iznos duga, struktura duga,
obračunski period dugovanja, broj
dana docnje, i dr. relevantne
informacije o statusu duga i načinu
izmirenja) i to: o
za svakog
poreskog obvznika dugovanje prema
naznačenoj šifri delatnosti, uz
navođenje naziva, matičnog broja i
5.8.
Dostavljen je tabelarni prikaz
neizmirenih poreskih obaveza za: JP
RTV Kruševac, JP RTV Vranje,
Belle Amie doo, Renoar doo, JP
RTV Inđija, JP RTV Šabac, JP RTV
Kragujevac, Santos doo, Palma doo,
JP Niška tv, JP Vrnjačka banja,
Sunce doo, AS doo, Galaksija32 doo,
TV Most doo, Vujić tv doo, Timočka
RTV doo.
Poreska uprava
folder 6.
3.9.
Tabelarni prikaz o trenutnom
poreskom dugovanju po
delatnostima: 6010 emitovanje radio
programa; 6020 proizvodnja i
emitovanje TV programa; 5813
izdavanje novina; 5814 izdavanje
časopisa i periodičnih izdanja.
Poreska uprava
folder 7.
42.
43.
Poreska uprava
Urgencija
Poreska uprava
29.7.
7.10.
PIB-a, zbirno dugovanje za sve
poreske obveznike prema
naznačenoj šifri delatnosti.
Tražene su kopije Zapisnika o
izvršenim terenskim kontrolama od
strane ovlašćenih lica Poreske
uprave, u periodu 2008 – 2014. i to
za sledeće poreske obveznike: Press
publishing group doo, Press
publishing group distribucija doo,
Press publishing group štamparija
doo, Press dnevne novine doo, Color
media international doo, Color
media distribucija doo, Econom east
media group doo, RTS, RTV, JP
Mreža most, Pink international
company doo, b92 ad, Holding
kompanija interspeed ad u stečaju,
Novosti ad, Palma doo, Timočka
RTV doo, Tv Avala doo.
Traženi su podaci za: Press
publishing group doo, Press
publishing group distribucija doo,
Press publishing group štamparija
doo, Press dnevne novine doo, Color
media international doo, Color
media distribucija doo, Econom east
media group doo, RTS, RTV, JP
Mreža most, Pink international
company doo, b92 ad, Holding
kompanija interspeed ad u stečaju,
Novosti ad, Timočka RTV doo, Tv
Avala doo.
11.9.
Dostavljeni su podaci o terenskoj
kontroli Palma doo.
Poreska uprava
folder 8.
Nisu dostavljeni podaci o terenskoj
kontroli za: Press publishing group,
Press publishing group distribucija,
Press publishing group štamparija,
Press dnevne novine, Color media
international, Color media
distribucija, Econom east media,
RTS, RTV, Mreža most, Pink
international, b92, Holding
kompanija interspeed, Novosti,
Palma, Timočka TV, Tv Avala.
27.11.
Dostavljeni su zapisnici za: Press
publishing group doo, Press
publishing group distribucija doo,
Press publishing group štamparija
doo, Press dnevne novine doo, Color
media international doo, Color media
distribucija doo, Econom east media
group doo, RTS, RTV, JP Mreža
most, Pink international company
doo, b92 ad, Holding kompanija
interspeed ad u stečaju, Novosti ad,
Timočka RTV doo, Tv Avala doo.
Poreska uprava
folder 9
urgencija.
Žalba
Povereniku
31.10.
Odustajanje od
žalbe 12.12.
44.
Poreska uprava
7.10.
Tražene su informacije iz kog
perioda datira dug navedenih
dužnika (godine/ od - do) TV Pink
internationa, Tv Avala, RTS,
Novosti ad, Dnevnik holding ad,
Dnevnik novine i časopisi ad, Press
publishing group doo, RTV Panonija
doo, Timočka RTV doo, Vojvodina
info doo, Politika ad, Borba ad, RTV
Politika doo, RTV Duga doo, JP
Štampa, Radio i film Bor; Kopije
dokumenata iz kojih se vidi način i
uslovi reprograma duga; Informacije
da li dužnici poštuju dinamiku
regulisanja obaveza od momenta
zaključenja reporgrama; Informacije
o merema koje je PU preduzela
protiv navedenih dužnika ukoliko ne
poštuju dinamiku i način regulisanja
obaveza prema reprogramu;
Detaljnu informaciju u vezi sa
dugom obveznika „TV Pink
internacional” PIB: 100000274 i to:
da li je PU blagovremeno
preduzimala sve mere iz nadležnosti
da se dug ne uveća i ako jeste kada i
koje mere (dug po reprogramu i dug
van reprograma) ? Da li je i kada
pokrenut postupak prinudne naplate
i kakav je bio ishod istog ? S
obzirom da je obveznik ušao u
reprogram sa dugom od oko 423
miliona RSD, kako je moguće da se
obvzniku toleriše dalji rast tekućeg
duga van reprograma od oko 336
miliona RSD, odnosno nije li uslov
17.10.
Dostavljeni su: Tabelarni prikaz
iznosa dugova i opisa dugova i
sporazumi o reprogramu duga za
Pink (14.10.2014, 10.06.2013.),
Politiku (28.11.2013, 22.07.2013,
05.04.2013.) i Novosti (07.11.2013.).
Poreska uprava
folder 10.
reprograma bio redovno izmirivanje
tekućih obaveza ? Koliko prijava za
privredni prestup, krivičnih prijava i
prekršajnih prijava je podneto protiv
konkretnog poreskog obveznika i
odg.lica u periodu 2008 – 2014, po
godinama, za koja dela, kojim
sudovima, za koji iznos sredstava, i
kakav je ishod po istim ?
45.
Poreska uprava
7.10.
Tražene su informacije u vezi sa
svim poreskim obveznicima u
Republici Srbiji koji su registrovani
za sledeću delatnost 6110 Kablovske
telekomunikacije i to: podatke o
trenutnom dugovanju po osnovu
neizmirenih poreskih obaveza (vrsta
poreza, iznos duga, struktura duga,
obračunski period dugovanja, broj
dana docnje, i dr. relevantne
informacije o statusu duga i načinu
izmirenja) i to: za svakog poreskog
obveznika dugovanje prema
naznačenoj šifri delatnosti, uz
navođenje naziva, matičnog broja i
PIB-a; prikaz podataka o vlasniku
udela (ime i prezime ako je fizičko
lice, ili naziv pravnog lica i matični
broj, pib); zbirno dugovanje za sve
poreske obveznike prema
naznačenoj šifri delatnosti.
15.10.
Dostavljen je tabelarni prikaz
poreskih dugovanja za poreske
obveznike registrovane za delatnost
6110 (kablovske telekomunikacije):
naziv, matični broj, PIB; iznosi duga
po vrstama javnih prihoda i ukupno.
Nemaju podatke o vlasniku udela.
Poreska uprava
folder 11.
46.
Poreska uprava
23.12.
Traženi su podaci o trenutnom
dugovanju po osnovu neizmirenih
poreskih obaveza (vrsta poreza,
iznos duga, struktura duga,
obračunski period dugovanja, broj
dana docnje, i sl. relevantne
informacije o statusu duga i načinu
izmirenja) i to za poreskog
obveznika Novosti ad, matični broj:
07040962, PIB: 100002348; Da li je
izvršen reprogram duga za poreskog
obveznika Novosti ad? Da li je u
prethodne dve godine izvršena
blokada ovog poreskog obveznika
zbog neizmirenja obaveza?
30.12.
Centar za velike poreske obveznike
ima evidentiran dug po osnovu
javnih prihoda sa stanjem na dan
25.12.2014. godine u iznosu od
301.304.783,16 rsd (Rešenje Centra
za velike poreske obveznike 4700309/2012-ЦВПО-010 od
05.03.2013. godine).
Poreski obveznik i Ministarstvo
finansija zaključili su Sporazum o
odlaganju plaćanja poreskog duga
br.33-00-0023/2013-21 od
18.11.2013. godine. Sporazum je
poništen rešenjem Centra za velike
poreske obveznike broj ЦВП-43322-2694/2013-Д6031 od 11.09.2014.
godine, pošto poreski obveznik nije
plaćao dospele rate iz Sporazuma.
Centar za velike poreske obveznike
je doneo rešenje broj ЦВП-433-053508/2014 од 02.12.2014. godine o
prinudnoj naplati poreskog duga u
iznosu od 299.519.881,75 rsd iz
novčanih sredstava na računima
poreskog obveznika.
U periodu od 25.12.2012. do
25.12.2014. godine u postupcima
prinudne naplate poreskog duga
Centar za velike poreske obveznike
je u više navrata blokirao račune
Poreska uprava
folder 12.
poreskog obveznika, a u navedenom
periodu izvršen je prenos sredstava u
ukupnom iznosu od 42.674.796,93
rsd.
47.
Prekršajni sud
Beograd
21.11.
48.
Prekršajni sud
Beograd
21.11.
Tražen je izveštaj iz automatizovane
elektronske evidencije suda o 100
najviše izrešenih novčanih
pravosnažnih kazni za svaku godinu
i to 2011, 2012, 2013, 2014 godini
(sa napomenom da li su naplaćene ili
ne) zbog učinjenih prekršaja iz 1)
Zakona o javnom informisanju, 2)
Zakona o radiodifuziji, i 3) Zakona o
oglašavanju, s tim da se iz istih vide
svi relevantni podaci (naziv pravnog
lica i fizičkog lica, MB za pravno
lice, vrsta prekršaja, faza postupka,
broj predmeta, iznos izrečene kazne,
status sudske odluke, status naplate
kazne i sl.).
Tražene su kopije sudskih odluka u
prvom i drugom stepenu, donetih u
periodu 2011-2014. godine, zbog
prekršaja iz: 1) Zakona o radu, 2)
Zakona o poreskom postupku i
poreskoj administraciji i 3) Zakona o
porezu na dodatu vrednost, za
sledeća pravna lica: Press publishing
group doo, Happy TV doo,
Kopernikus cable network , Press
dnevne novine doo, RTS, Pink
international company doo, b92 ad,
Novosti ad, Kurir info doo, Ringier
Axel Springer doo, Insajder tim doo,
Nova broadcasting doo, Pravda press
12.12.
Dostavljeni su podaci o novčanim
kaznama za 2011,2012,2013,2014
godinu.
Prekršajni sud
folder 1.
/
/
Prekršajni sud
folder 2.
doo, Pravda plasman doo.
49.
Prekršajni sud
21.11.
50.
Prekršajni sud
21.11.
Tražene su kopije sudskih odluka u
prvom i drugom stepenu, donetih u
periodu 2011-2014. godine, zbog
prekršaja iz: 1) Zakona o javnom
informisanju, 2) Zakona o
radiodifuziji, i 3) Zakona o
oglašavanju, za sledeća pravna lica:
Press publishing group, Happy TV,
Kopernikus cable network, Press
dnevne novine, RTS, Pink
international, b92, Novosti, Kurir
info, Ringier Axel Springer, Insajder
tim, Nova broadcasting, Pravda
press, Pravda plasman.
Traženi su izveštaj iz
automatizovane elektronske
evidencije suda o statusu svih
predmeta koji su formirani u
Prekršajnom sudu, za period od
2011-2014. godine, s tim da se iz
istih vide svi relevantni podaci (vrsta
prekršaja, faza postupka, broj
predmeta, iznos izrečene kazne,
status sudske odluke, status naplate
kazne i sl.) za sledeća pravna lica:
Press publishing group, Happy Tv,
Kopernikus cable network, Press
dnevne novine, RTS, Pink
international company, b92,
Novosti, Tv Avala, Dan graf, Adria
media, Kurir info, Magazin tabloid,
Tabloid press, Ringier Axel
Springer, Agenda 2020, Insajder tim,
Vreme, Nedeljnik, Naš pečat, Naše
/
/
Prekršajni sud
folder 3.
12.12.
Dostavljene su kopije sudskih odluka
za: Press publishing group doo,
Happy TV doo, Kopernikus cable
network , Press dnevne novine doo,
RTS, Pink international company
doo, b92 ad, Novosti ad, Kurir info
doo, Ringier Axel Springer doo,
Insajder tim doo, Nova broadcasting
doo, Pravda press doo, Pravda
plasman doo.
Prekršajni sud
folder 4.
51.
Privredni sud
Beograd
21.11.
52.
RATEL
29.7.
novine, Naše novine info, Prva TV,
Nova broadcasting, Studio B, Pravda
press, Pravda plasman.
Tražene su kopije sudskih odluka u
prvom i drugom stepenu
(pravosnažne) donetih u periodu
2011-2014. godine zbog izvršenih
privrednih prestupa sledećih pravnih
lica (uključujući i odgovorna lica):
B92, Magazin Tabloid, Novosti,
Pink international company, Pravda
press, Kurir info, Ringier Axel
Springer, Insajder tim, Tabloid
Press, Pravda plasman.
Tražene su kopije svih dokumenata
iz predmeta RATEL-a koji su nastali
u periodu 2011–2014. godine, a reč
je o predmetima koji se odnose na
korespodenciju Ministarstva kulture
i informisanja - RRA – RATEL Telekom Srbija, odnosno
pribavljanje mišljenja i emitovanja
programa kanala „Arena Sport“ čiji
je vlasnik privredno društvo „HDWIN“ DOO (mb. 20510293).
2.12.
Dostavljene su kopije sudskih odluka
u prvom i drugom stepenu u periodu
od 2011. do 2014. za: B92, Magazin
Tabloid, Novosti, Pink international
company, Pravda press. U kaznenoj
evidenciji suda nema podataka za:
Kurir info, Ringier Axel Springer,
Insajder tim, Tabloid Press, Pravda
plasman.
Privredni sud
folder 1.
5.8.
Nemaju tražene podatke o TV Arena
sport.
Ratel folder 1.
53.
RATEL
29.7.
Tražena je pisana informacija o svim
potraživanjima RATELA po osnovu
neplaćanja naknade i drugih obaveza
emitera po osnovu korišćenja
frekfencija za emitovanje programa
radiodifuznih stanica i TV programa
sa stanjem na dan 31.12.2013. i dan
30.6.2014. godine i to: naziv emitera
nosioca dozvole, matiči broj, sedište
emitera, zona pokrivanja, iznos duga
i valuta (odvojeno glavnica i
kamata), ukupan broj dana docnje,
osnov dugovanja, informaciju da li
je RRATEL obezbedila potraživanje
(menica, bankarska garancija,
jemstvo i sl.), informaciju da li je
RATEL preduzela raspoložive mere
prinudne naplate i utuženja, status
emitera (aktivan, u stečaju,
likvidaciji, obrisan i registra); Pisanu
informaciju o svim sudskim
sporovima koje vodi RATEL po
osnovu neplaćanja naknade i drugih
obaveza emitera po osnovu
korišćenja frekfencija za emitovanje
programa radiodifuznih stanica i TV
programa, prikazano po godinama,
za period 2008. – 2014. (30.jun), i
to: broj iniciranih sudskih sporova,
vrsta sprorova (parnični, izvršni),
vrednost sporova (ukupno po
godinama), struktura vrednosti spora
(glavnica duga, kamata),
troškovi advokatskih usluga
sa prikazom advokata i
adv.kancelarija, spisak emitera kod
14/19.8.
U odgovoru od 14.08. dostavljeni
su: tabelarni prikaz potraživanja,
tabelarni prikaz izvršnih sudskih
postupaka, projektovani i ostavreni
prihodi, tabelarni prikaz
prolongiranja rokova plaćanja,
tabelarni prikaz otpisanih
potraživanja.
U dopisu od 19.08. dostavljen je
tabelarni prikaz oduzetih dozvola.
Ratel folder 2.
kojih je dug naplaćen putem
realizacije menaca, bankarskih
garancija i dr. sredstava
obezbeđenja; Pisanu informaciju o
prihodima RATELA po osnovu
neplaćanja naknade i drugih obaveza
emitera po osnovu korišćenja
frekfencija za emitovanje programa
radiodifuznih stanica i TV programa,
prikazano po godinama, za period
2008. – (30.jun) 2014. godine
(projektovano i ostvareno), uz prikaz
manje iznosa naplaćene naknade
zbog neplaćanja naknade od strane
emitera (u odnosu na projektovano);
Pisanu informaciju o prolongiranju
obaveza (reprogram) RATELA po
osnovu plaćanja naknade i drugih
obaveza emitera po osnovu
korišćenja frekfencija za emitovanje
programa radiodifuznih stanica i TV
programa, prikazano po godinama,
za period 2008. – (30.jun) 2014.
godine i to naziv emitera nosioca
dozvole, matiči broj, sedište emitera,
datum odluke o reprogramu ili
odlaganju obaveze, iznos i valuta
prolongirane novčane obaveze,
uslovi prolongiranja (sa obračunom
kamate, bez obr.kamate); Pisanu
informaciju o svim otpisanim
potraživanjima RATELA po osnovu
plaćanja naknade i drugih obaveza
emitera po osnovu korišćenja
frekfencija za emitovanje programa
radiodifuznih stanica i TV programa,
54.
RATEL
7.10.
prikazano po godinama, za period
2008. – (30.jun) 2014. godine i to:
naziv emitera nosioca dozvole,
matiči broj, sedište emitera, datum
odluke o otpisu potraživanja, iznos
otpisane novčane obaveze i valuta,
koji organ je doneo odluku o otpisu,
koji su razlozi otpisa; Pisanu
informaciju o svim oduzetim
dozvolama RATELA emiterima po
osnovu korišćenja frekfencija za
emitovanje programa radiodifuznih
stanica i TV programa, prikazano po
godinama, za period 2008. – (30.jun)
2014. godine i to:naziv emitera
nosioca dozvole, matiči broj, sedište
emitera, razlog za oduzimanje
dozvole.
Traženi su podaci da li su sve
dospele i buduće obaveze emitera
TV emitera po rešenjima RATELa
pokrivene instrumentima
obezbeđenja (garancija, menica,
jemstvo i sl.) ili ne, odnosno koje
obaveze – kojih emitera su u 2014.
godini pokrivne instrumentima
obezbeđenja, odnosno kojim tačno
kriterijumima i aktima se RATEL
rukovodio prilikom izbora za koje
obaveze dužnika će imati
instrumente obezbeđenja (TV Pink,
TV Hapyy) a za koje ne; Informaciju
o detaljima realizacije potraživanja
putem menica od emitera Pink
Internactional Company doo
(14.615.948,08), odnosno podatke:
16.10.
Dostavljeni su: Zaključak UO
RATEL-a i Zaključak Vlade
Republike Srbije.
Ratel folder 3.
od kada datira dug, kakva je
struktura duga, da li je prinudnom
naplatom regulisan dug u celosti sa
kamatom, kada su menice
aktivirane, koji su razlozi za
aktiviranje menica, i sl; Informaciju
o periodu docnje (u mesecima ili
danima) u danu aktiviranja menica
prema dužniku – emiteru RTVPanonija DOO Novi Sad,
informaciju o datumu aktiviranja
menica sa iznosom sredstava,
informaciju o svim opomenama koje
su upućene dužniku pre aktivira
menica, kao i informaciju o
pokretanju sudskog postupka
naplate; Informaciju detaljima
realizacije potraživanja prema
emiterima RTS, RTV i Studio B i to:
šta je vrsta i struktura duga, od kada
datira dug, da li su emiteri opomeniti
i koliko puta zbog neplaćanja duga,
da li su utuženi, da li RATEL
raspolaže menicama putem kojih
može da naplati dug, da li je do
danas dobijena instrukcija,
preporuka ili nalog od bilo kod
organa za postupanje/nepostupanje u
pogledu regulisanja potraživanja
prema navedenim emiterima;
Informaciju da li je u
periodu 2008 – 2014. godine
RATEL dobija, odnosno postupao
po bilo kakvim instrukcijama,
preporukama ili zaključcima Vlade
Republike Srbije i dr. organa u vezi
55.
Republički
zavod za
statistiku
29.7.
sa prolongiranje naplate potraživanja
po osnovu frekrvencija, a o čemu je
potrebno da Savetu dostaviti kopije
dokumenata ukoliko postoje; Da li je
RATEL u 2014. godini zaključio
ugovore, odnosno sporazume o
reprogramu duga sa emiterima, te da
li se isti poštuju, a o čemu je
potrebno da Savetu dostaviti kopije
dokumenata ukoliko postoje.
Traženi su statistički podaci o broju
registrovani javnih glasila u
Republici Srbiji, na kraju svake
godine, za period 2001 – 2013.
godine, sa podacima o broju (1)
štampanih glasila, (2) TV stanica i
(3) radio stanica koje su bile upisane
u javni registar, odnosno emitovale
program, odnoso posedovale
dozvolu za emitovanje programa; o
broju registrovanih pravnih lica u
Republici Srbiji, na kraju svake
godine, za period 2001 – 2013.
godine, sa šifrom delatnosti 6020
Proizvodnja i emitovanje
televizijskog programa
6010
Emitovanje radio-programa
5813
Izdavanje novina 5814
Izdavanje časopisa i periodičnih
izdanja; o ukupnom broju
registrovanih dnevnih i nedeljnih
novina koje su izdavate u Republici
Srbiji, na kraju svake godine, za
period 2001 – 2013. Godine; o
ukupnom broju registrovanih
dnevnih i nedeljnih novina koje su
13.8.
Dostavljeni su podaci o: broju radio
i tv stanica i štampanih medija u
periodu 2001-13; delatnostima 6020,
6010, 5813,5814; broju
registrovanih dnevnih i nedeljnih
novina; broju zaposlenih i zaradama.
Republički
zavod za
statistiku folder
1.
56.
RRA
29.7.
57.
RRA
29.7.
izdavate u Republici Srbiji na dan
30.6.2014. godine; o broju
zaposlenih, odnosno angažovalih
lica u javnim glasilima (medijima)
na kraju svake godine, za period
2001 – 2013. Godine; o prosečnoj
mesečnoj neto i bruto zaradi
zaposlenih, odnosno angažovalih
lica u javnim glasilima (medijima)
na kraju svake godine, za period
2001 – 2013. godine.
Tražene su kopije svih dokumenata
iz predmeta RRA koji su nastali u
periodu 2011–2014. godine, a reč je
o predmetima koji se odnose na
korespodenciju Ministarstva kulture
i informisanja-RRA-Telekom Srbija,
odnosno pribavljanje mišljenja i
dodelu dozvole, odnosno emitovanja
programa kanala „Arena Sport“ čiji
je vlasnik privredno društvo „HDWIN“ DOO (mb. 20510293).
Tražena je pisana informacija o
ukupnom broju svih aktivnih
dozvola za emitovanje programa
radiodifuznih stanica i TV programa,
prikazano po godinama, sa stanjem
na dan: 31.12.2008., 31.12.2009.,
31.12.2010., 31.12.2011.,
31.12.2012., 31.12.2013. sa
prikazom: naziv emitera nosioca
dozvole, matiči broj, sedište emitera
vlasniča struktura, zona pokrivanja
(podatak da li je u pitanju
13.8.
Kopije dokumenata koje se odnose
na korespondenciju Ministarstva
kulture-RRA-TelekomSrbija u vezi
dozvole za TV Arena sport: Molba
HD-WIN za izdavanje potvrde o
ispunjenosti uslova, dopisi RRA
Ministarstvu kulture, dopisi
Ministarstva kulture upućeni RRA,
dopisi RRA upućeni HD-WINu,
dopis RRA upućen Telekomu, dopis
Telekoma Ministarstvu kulture/RRA.
RRA folder 1.
15.8.
Dostavljeni su podaci: o aktuelnim,
izdatim i oduzetim dozvolama; o
potraživanjima RRA, realizaciji
prihoda, o otpisanim potraživanjima.
RRA folder 2.
nacionalno, pokrajinsko, regionalno
ili lokalno pokrivanje); pisana
informacija o ukupnom broju svih
aktivnih dozvola za emitovanje
programa radiodifuznih stanica i TV
programa sa stanjem na dan
30.6.2014. godine i to: naziv emitera
nosioca dozvole; matiči broj, sedište
emitera, datum izdavanja dozvole,
period trajanja dozvole, zona
pokrivanja, vlasnička struktura
emitera, visina naknade koju je
emiter programa dužan da plaća i po
kom osnovu, informaciju da li je
emiter oslobođen dela visine
naknade ili naknade u celosti, ako
jeste u kom procentu i po kom
osnovu; Pisana informacija o svim
potraživanjima RRA po osnovu
neplaćanja naknade i drugih obaveza
za emitovanje programa
radiodifuznih stanica i TV programa
sa stanjem na dan 30.6.2014. godine
i to: naziv emitera nosioca dozvole,
matiči broj, sedište emitera, zona
pokrivanja, iznos duga (odvojeno
glavnica i kamata), ukupan broj dana
docnje, osnov dugovanja,
informaciju da li je RRA obezbedila
potraživanje (menica, bankarska
garancija, jemstvo i sl.), informaciju
da li je RRA preduzela raspoložive
mere prinudne naplate i utuženja,
status emitera (aktivan, u stečaju,
likvidaciji, obrisan i registra); pisana
informacija o svim oduzetim
58.
RRA
7.10.
dozvolama za emitovanje programa
radiodifuznih stanica i TV programa,
prikazano po godinama 2008 –
2014. i to: naziv emitera nosioca
dozvole, matiči broj, sedište emitera,
vlasnička struktura emitera, zona
pokrivanja, datum oduzimanja
dozvole, razlog za oduzimanje
dozvole, informaciju da li je emiter
nastavio da emituje program i nakon
oduzimanja dozvole; pisana
informacija o prihodima RRA po
osnovu naplaćene naknade emitera,
prikazano po godinama, 2008. 2013. (projektovano i ostvareno) uz
prikaz manje iznosa naplaćene
naknade zbog neplaćanja naknade
od strane emitera (u odnosu na
projektovano); pisana informacija o
svim otpisanim potraživanjima RRA
po osnovu neplaćanja naknade i
drugih obaveza za emitovanje
programa radiodifuznih stanica i TV
programa, prikazano po godinama,
za period 2008. – (30.jun) 2014.
godine i to: naziv emitera nosioca
dozvole, matiči broj, sedište emitera,
datum odluke o otpisu potraživanja,
iznos otpisane novčane obaveze i
valuta, koji organ je doneo odluku o
otpisu, koji su razlozi otpisa.
Tražena ja informaciju o tome da li
su sve dospele i buduće obaveze
emitera TV emitere po rešenjima
RRA pokrivene instrumentima
obezbeđenja (garancija, menica,
17.11.
Dostavljeni su: Podaci o
dugovanjima TV Avala, Pink
international, TV Metropolis.
RRA nema podatke o kašnjenju
RRA folder 3.
Žalba
Povereniku
jemstvo i sl.) ili ne, odnosno kod
kojih emitera su trenutno obaveze
pokrivne instrumentima obezbeđenja
- menicama, odnosno kojim tačno
kriterijumima i aktima se RRA
rukovodio prilikom izbora za koje
obaveze dužnika će imati
instrumente obezbeđenja (TV Avala,
TV Pink, TV Metropolis) a za koje
ne; informacija o tome koliko je
kašnjenje u izmirivanju obaveza
prema RRA evidentirano (u
mesecima ili danima) 1) pre datuma
oduzimanja dozvole, i 2) pre datuma
otvaranja postupka stečaja, kod
seledećih emitera: Radio Fokus, TV
Enter, TV Plus, TV Zona, TV
Jesenjin; Da li su obaveze
navedenih emitera bile obezbeđene
menicama; U koliko slučajevima su
emiterima dostavljene opomene i
dodatni rokovi za regulisanje
obaveza i da li su po istima
postupali; Da li su preduzimane
prinudne mere naplate pre
pokretanja stečajnog postupka i
ukoliko jestu na koji način i kada;
informacija o tome da li se
obračunava zatezna kamata za
obaveze za čijim izmirenjem emiteri
kasne, a u odnosu na sve emitere ili
postoji period tolerancije u
kašnjenju, imajući u vidu da su
primetna kašnjenja od 1 do 14
meseci; informacija o tome nakon
koliko meseci kašnjenja u plaćanju
svakog pojedinačnog emitera, pa su
dostavljene kopije finansijskih
kartica za Radio Fokus, TV Plus,
Enter game group, RTV Zona, TV
Jesenjin.
RRA ne obračunava zateznu kamatu.
RRA nema diskreciono pravo
odlučivanja o oduzimanju
frekvencije.
31.10.
Odustajanje od
Žalbe 18.11.
59.
RRA
7.10.
60.
RRA
7.10.
naknade RRA se opredeljuje za
donošenje konačne odluke o
oduzimanju frekfencije, da li je reč o
diskrecionom pravu Saveta RRA ili
je rok maksimalne docnje utvrđen
podzakonskom aktima RRA.
Tražene su informacije u vezi sa
sprovođenjem i ponavljanjem javnog
konkursa za dodelu slobodne
frekfencije na kome prijavljeni
učesnici bili TV Kopernikus i TV
Nova i to: informaciju zbog čega ni
nakon ponovljenog konkursa RRA
nije donela odluku o dodeli
frekfencije koju je koristila
nekadašnja TV Avala; izveštaje i
zapisnike sa svih sednica tela RRA
na kojima se raspravljalo i glasalo o
dodeli frekfencije; sve obrazložene
odluke RRA o odbijanju prijava;
podatke o trenutnom statusu odluka
RRA u pogledu konačnosti;
informaciju da li RRA namerava da
raspiše novi konkurs za dodelu
nacionalne tv frekfencije.
Tražene su informacije o tome da li
emiter „Televizija plus“ DOO
Kruševac (MB: 17008358) redovno
bez docnji plaća naknadu u korist
RRA, kolike docnje su zabeležene u
periodu 2008-2014. godine, kao i da
se Savetu dostave dokaze o računu
sa koga emiter viši plaćanje naknade
u periodu 2008-2014; da li je i kojim
internim aktima RRA dopušteno da
umesto emitera i osnivača emitera
20.10.
17.11.
Dostavljeni su: Rešenje o odbijanju
prigovora NOVA/Kopernikus,
Rešenje o odbijanju prijave
NOVA/Kopernikus i Zapisnici sa
sednica.
Dostavljene su: Kopije finansijskih
kartica Televizije Plus; Izmirenje
obaveza putem Ugovora o
preuzimanju regulisano je Zakonom
o obligacionim odnosima; Iznos
dugovanja TV Lastavica, kopije
finansijskih kartica; Rešenje o
izdavanju dozvole za TV Sportska.
RRA folder 4.
RRA folder 5.
61.
RRA
15.10.
bilo koje drugo pravno ili fizičko
lice vrši plaćanje naknade
(asignacija, kompezacija, pozjamica
i sl.) i kakve mere preduzima RRA
prema emiteru ukoliko identifikuje
da emiter i/ili osnovač emitera nije
uplatilac naknade; o docnjama
emitera „TV Lastavica“ čiji je
osnovač „Lastavica“ DOO
Kruševac, odnosno ukupnom dugu
dospelom dugu, periodu duga i
struktura duga, načinu na koji RRA
sprovodi postupak prinudne naplate,
datum oduzimanja frekfencije
emiteru i kopiju akta u kome su
sadržani razlozi za oduzimanje
frekfencije; kopiju akta sa
obrazloženjem RRA o dodeli
frekfencije emiteru „Sportska TV“
Kruševac (Udruženje građana
„Lastavica“ iz Kruševca).
Traženi su tabelarni pregled
sistematizovanih podataka RRA u
vezi sa svim odobrenim promenama
vlasničke strukture emitera u
periodu 2008-14 i to informacije o
razlozima zbog kojih je RRA
eventualno odbila da izvrši promene
strukture, kopije akata koje sadrže
zahtev emitera sa eventualnim
naknadnim dopunama, obrazloženi
akt RRA koji sadrži razloge kojima
se RRA nrukovodila prilikom
davanja odobrenja za promenu
strukture vlasničkog kapitala za
nacionalne emitere u periodu 2008-
/
/
RRA folder 6.
62.
RTS
7.10.
14; kopije akata koje je RRA dobila
od nadležnog Ministarstva, a koje je
primenjivala na promenu strukture
vlasničkog kapitala; tabelarni prikaz
svih evidentiranih naziva emitera u
periodu 2008-14.
Tražene su: Kopije ugovora o
proizvodnji programa koje je sa
nezavisnim produkcijskim kućama i
individualnim autorima Radiotelevizija Srbije zaključila tokom
2011, 2012, 2013. i 2014. godine;
Kopije ugovora o medijskom
oglašavanju koje je RTS sklopio sa
marketinškim agencijama 2011,
2012, 2013. i 2014. godine, kao i
kopije ugovora koji su bili na snazi u
ovom periodu, a koji su sklopljeni
ranije; koje specijalizovane agencije
bile među deset najvećih zakupaca
reklamnog prostora na RTS-u u
periodu od 2011. do 2014. Godine;
Koje su kompanije-oglašivači bile
među deset najvećih zakupaca
reklamnog prostora na RTS-u u
periodu od 2011. do 2014. Godine;
koliko je prihoda RTS ostavrio od
marketinga, a koliko od TV pretplate
u periodu od 2011. do 2014. Godine;
koliko je prihoda RTS ostavrio u
periodu od 2011. do 2014. godine
od: direktne prodaje reklamnog
3.11.
Dostavljeni su: Opšti ugovori o
oglašavanju i aneksi; Liste
oglašivača; Liste agencija; Tabelarni
prikaz prihoda marketing/pretplata;
Ugovori Media pool, MI Marketing,
OMD media, Kompani doo, Procter
and Gemble, ONE MEDIA, Direct
media, Grey worlwide, Bing bang
media, Adrenalin, Advace media,
BlocandConnect, Communis,
Supermis, Watcout, Ja imam talenat,
Montevideo, Mreža, SAT media,
Svet ribolova, Moj heroj, Vrele
gume; Tabelarni prikaz prihoda od
direktne prodaje i prodaje preko
agencija reklamnog vremena;
Tabelarni prikaz od političkog
marketinga.
RTS folder 1.
vremena oglašivaču, prodaje
reklamnog vremena
specijalizovanim agencijama,
sklapanja trojnih ugovora oglašivačagencija-RTS; Koliko je prihoda
RTS ostvario od političkog
marketinga u periodu od 2011. do
2014. godine?
63.
RTV
21.11.
Traženi su raspoloživi podaci u vezi
sa naplatom RTV pretplate i to
naročito: broj korisnika koji su dužni
da plaćaju pretplatu (pravna
lica/fizička lica), broj korisnika koji
plaćaju pretplatu (pravna lica/fizička
lica), broj lica oslobođenih od
plaćanja pretplate (pravna
lica/fizička lica), iznos naplaćenih
sredstava po godinama (od momenta
napalte do 30.6.2014.); iznos
utuženja na dan 30.6.2014. sa
strukturom duga (pravna lica/fizička
lica), iznos otpisanih potraživanja na
dan 30.6.2014. i osnov otpisa
(pravna lica/fizička lica), broj
sudskih sporova koji su u toku,
odnosno koji nisu okončani u vezi sa
utuženjima; broj sudskih sporova
koji su okončani u vezi sa
utuženjima i koliki je procenat
uspešnosti rešenih sporova; broj
pretplatnika i iznos pretplate
06.01.
2015.
RTV ne raspolaže podacima o TV
pretplati jer pretplata predstavlja
prihod RDU RTS.
Izveštaji o potrošnji sredstava od
pretplate, prihodima i rashodima su
prikazani u okviru završnih računa:
http://www.rtv.rs/sr_ci/rtv/poslovanje
Dostavljeni su ugovori između JP
EPS i RDU RTS.
RTV folder 1.
Žalba
Povereniku
23.12.
Odustajanje od
Žalbe
13.01.
2015.
naplaćen izvršnim putem; broj
trenutno izvršnih postupaka naplate
RTV pretplate na dan 30.6.2014.;
projekciju izgubljenih prihoda zbog
neplaćanja TV pretplate po
godinama; i dr.raspoložive
statističke podatke u vezi sa
sistemom naplate RTV pretplate;
Izveštaj o potrošnji sredstava
naplaćenih po osnovu RTV pretplate
prikazan po godinama; Informaciju
o procentualnom učešću prihoda od
RTV pretpalte u strukturi prihoda i
strukturi rashoda, prikazano po
godinama; Kopija dokumenata
(ugovora/sporazuma/memoranduma)
koje ste u proteklom periodu
potpisali sa Elektroprivredom
Srbije/Elektrovojvodinom/EPS
Snabdevanje, a koja se odnose na
obezbeđivanje redovnog priliva
sredstava po snovu RTV pretplate i
time uredili međusobna prava i
obaveze u vezi sa prenosom
sredstava po osnovu RTV pretplate,
kao i podatke o visini sredstava po
osnovu kamatne stope i dr. troškova
koji su plaćeni EPS-u po osnovu
predmetnih
ugovora/sporazuma/memoranduma.
64.
Opština Stara
Pazova
Direkcija za
izgradnju
7.10.
Tražene su informacije u vezi sa
poslovnom saradnjom JP Direkcija
za izgradnju Opštine Stara Pazova i
privrednog društva „Sky plus” doo
Beograd (MB 20769912) i to podaci:
o predmetu saradnje i periodu
ugovorene saradnje; o ukupnom
iznosu plaćenih troškova za period
2013-2014 godine; o tome da li je
sprovedena javna nabavka u vezi sa
predmetom saradnje, ukoliko jeste
kopiju izveštaja o oceni ponuda,
kopiju odluke o izboru ponuđača i
kopije ugovora sa aneksima; u vidu
kopije dokumenata kojima se
dokazuje da je ugovorena i plaćena
usluga izvršena.
31.10.
Dostavljeni su: Ugovor o javnom
informisanju (2014); Ugovor o
pružanju medijskih usluga (2013),
Aneks 1, Aneks 2 Ugovora; Fakture
2013 i 2014.
Stara Pazova
direkcija folder
1.
65.
Opština Stara
Pazova
7.10.
Tražene su informaćeacije u vezi sa
poslovnom saradnjom Opštine Stara
Pazova i privrednog društva „Sky
plus” doo Beograd (MB 20769912) i
to podaci: o predmetu saradnje i
periodu ugovorene saradnje; o
ukupnom iznosu plaćenih troškova
za period 2013-2014 godine; o tome
da li je sprovedena javna nabavka u
vezi sa predmetom saradnje, ukoliko
jeste kopiju izveštaja o oceni
ponuda, kopiju odluke o izboru
ponuđača i kopije ugovora sa
aneksima; u vidu kopije dokumenata
27.10.
Dostavljeni su: Ugovor o pružanju
medijskih usluga (2013); Aneksi 1, 2,
3 Ugovora o pružanju medijskih
usluga; Ugovor o javnom
informisanju (2014); Kartica konta
01.01.2013.-31.12.2013; Kartica
konta 01.01.2014.-31.12.2014.
Stara Pazova
opština folder 1.
kojima se dokazuje da je ugovorena
i plaćena usluga izvršena.
66.
Tanjug
67.
Telekom Srbija
29.7.
Tražene su informacije da li je
beskamatni kredit u iznosu od
17.500.000, 00 dinara odobren marta
2012. godine vraćen.
06.01.
2015.
Tražena je kopija celokupne
dokumentacije koja se odnosi na
dokapitalizaciju/sticanje udela
„Telekom Srbije“ AD u privrednom
društvu „HD-WIN“ DOO (mb.
20510293) i to naročito: procene
vrednosti kapitala, odnosno stručne
analize koje prethodile ovom
pravnom poslu, memorandume,
protokole, sporazume u vezi sa
realizacijom pravnog posla sticanja
udela u privrednom društvu, ugovore
o sticanju udela sa pripadajućim
aneksima ugovora, prepisku koja se
odnosi na predmetnim pravni posao
koja je razmenjena sa resornim
Ministarstvom kulture i
informisanja, RRA i RATEL-om;
Informaciju o finansijskim sredstava
koja je „Telekom Srbija“ AD
izdvojio za u vezi sa sticanjem udela
u privrednom društvu „HD-WIN“
DOO (mb. 20510293) i to naročito:
iznos sredstava i valutu, strukturu
11.8.
Kredit je vraćen u ugovorenom roku i
u skladu sa Ugovorom o
kratkoročnom kreditu.
Tanjug folder 1.
Telekom Srbija
folder 1.
Dostavljeni su: Pismo o namerama
Telekoma Srbija; Dopis generalnog
direktora UO; Odluka i obrazloženje
za UO; UO 59.sednica (prilozi,
pravno mišljenje, prezentacija o
Areni); Ugovor o pristupanju;
Knjigovodstvena dokumentacija;
Ugovori o zalozi; UO 63.sednica;
Aneks ugovora o zalozi; Ugovor o
regulisanju međusobnih prava i
obaveza članova HD-win i
privrednog društva Hd-win, kao i
članova HD-win međusobno;
Ugovori o jemstvu; Ugovori posle
sticanja udela sa Croatian Telekom,
Fight Sport, Mobile i WEB TV,
UEFA (za BiH, CG, SRB), WEB TV
za dijasporu, ugovor o licenciranju i
ugovori o ustupanju prava.
ulaganja, iznos pratećih troškova u
vezi sa realizacijom transakcije,
iznos i strukturu svh troškova
nastalih nakon zaključenja ugovora
o sticanju udela u „HD-WIN“ DOO
po osnovu pozajmica, dotacija i sl. u
periodu 2011 – 2014. prikazano po
godinama i zbirno.
68.
TOK
7.10.
Tražene su informacije koje radnje
taksativno su do sada preduzete i u
kojoj fazi je trenutno postupak po
krivičnoj prijavi Verice Barać
predsednice Saveta za borbu protiv
korupcije Vlade Republike Srbije
podnete juna 2011. godine Višem
javnom tužilaštvu u Beogradu zbog
službenih zloupotreba u vezi sa
privatizacijom kompanije „Večernje
novosti“ AD Beograd protiv
Predraga Bubala, Milana Beka,
Milka Štimca, Dejana Malinića,
Đorđa Jovanovića, Dušana Bajeca i
Manojla Vukotića.
20.10.
Predmet NIP Novosti nalazi se u fazi
predistražnog postupka. Obavljen je
razgovor sa 130 lica, uključujući i
Predraga Bubala, Manojla Vukotića,
Milka Štimca, Dejana Malinća,
Đorđa Jovanovića i Dušana Bajeca.
Nije obavljen razgovor sa Milanom
Bekom.
TOK folder 1.
69.
Uprava za
sprečavanje
pranja novca
29.7.
Tražena je kopija svih službenih
izveštaja, odnosno zapisnika o
izvršenoj kontroli od strane Uprave i
kopije podnetih prijava, za period
kontrole 2008 – 2014. godine, kod
privrednih subjekata koji su
registrovani za pretežnu delatnost
11.8.
Uprava nije nadležna za kontrolu
privrednih subjekata čija je pretežna
delatnost usluga inforisanje i
komunikacije, usluga štampe i
distribucije.
Uprava za
sprečavanje
pranja novca
folder 1.
pružanja usluga informisanja i
komunikacija, kao i usluga štampe i
distribucije; Spisak svih
kontrolisanih subjekata kod kojih je
Uprava, za period kontrole 2008 –
2014. godine, izvršila kontrolu bilo
po službenoj dužnosti, prijavi ili
zahtevu drugih organa.
70.
Uprava za
trezor
29.7.
Tražene su sve evidentirane uplate
na račun od strane indirektnih i
direktnih korisnika budžetskih
sredstava, za period 2008 – 2014.
godine, a u korist sledećih pravnih
lica: Timočka rtv doo, TV Most doo,
Palma doo, S media team doo, Radio
S doo, AS media doo, Soko group
doo, Soko group sky doo, RTV
Smederevo doo, RTV Centar doo.
/
/
Uprava za trezor
folder 1
71.
Urgencija
Uprava za
trezor
7.10.
Urgencija zbog nedostavljanja
odgovora na zahtev Saveta
prosleđenog 29. jula (sadržaj zahteva
pod rednim brojem 70).
15.10.
Dostavljeni su podaci o isplatama
(in)direktnih budžetskih korisnika
na račune: RTV Timočka, TV Most,
Palma (2009-14), S media team
(2009-14), Radio S, AS media
(2009-14), Soko group, Soko group
sky, RTV Smederevo (2009-14),
RTV Centar (2009).
Uprava za trezor
folder 2
urgencija.
S media team nije bilo isplata u 2008.
godini.AS media nije bilo isplata u
2008. godini. Soko group sky nije
bilo isplata u periodu 2008-14.RTV
Smederevo nije bilo isplata u 2008.
godini.
RTV Centar nije bilo isplata 2009. i u
periodu 2010-14.
72.
Uprava za
trezor
29.7.
Tražene su sve evidentirane uplate
na račun od strane indirektnih i
direktnih korisnika budžetskih
sredstava, za period 2008 – 2014.
godine, a u korist sledećih pravnih
lica: RSG Media group doo, F kanal
doo, Sremska TV doo, Udruženje
RTV Bum018, HD-WIN doo.
7.8.
Dostavljeni su podaci o uplatama
(in)direktnih budžetskih korisnika na
račune: RSG Media group doo, F
kanal doo, Sremska TV doo,
Udruženje RTV Bum018, HD-WIN
doo.
Uprava za trezor
folder 3.
73.
Uprava za
trezor
29.7.
Tražene su sve evidentirane uplate
na račun od strane indirektnih i
direktnih korisnika budžetskih
sredstava, za period 2008 – 2014.
godine, a u korist sledećih pravnih
lica: SKY plus doo i JP Panorama.
7.8.
Dostavljeni su podaci o uplatama
(in)direktnih budžetskih korisnika na
račune: SKY Plus doo i JP
Panorama.
Uprava za trezor
folder 4.
74.
Uprava za
trezor
7.10.
Tražene su sve evidentirane uplate
na račun od strane indirektnih i
direktnih korisnika budžetskih
sredstava, za period 2008 – 2014.
godine, a u korist sledećih pravnih
lica: Surdulička RTVdoo, UG
Lastavica, Add Production doo,
BNZ Higijenic doo, Promo lasta
add, UG Panonija, UG Agroglas.
24.10.
Dostavljeni su podaci o uplatama
(in)direktnih budžetskih korisnika na
račune: Surdulička RTVdoo, UG
Lastavica, Add Production doo, BNZ
Higijenic doo, Promo lasta add, UG
Panonija, UG Agroglas.
Uprava za trezor
folder 5.
75.
Uprava za
trezor
7.10.
Tražene su sve evidentirane uplate
na račun od strane indirektnih i
direktnih korisnika budžetskih
sredstava, za period 2008 – 2014.
godine, a u korist sledećih pravnih
lica: Right doo, Block&Roll doo,
Second.
24.10.
Dostavljeni su podaci o uplatama
(in)direktnih budžetskih korisnika na
račune: Right doo, Block&Roll doo,
Second.
Uprava za trezor
folder 6.
76.
VJT
7.10.
Tražene su informacije koje radnje
taksativno su do sada preduzete i u
kojoj fazi je trenutno postupak po
krivičnoj prijavi Verice Barać
predsednice Saveta za borbu protiv
korupcije Vlade Republike Srbije
podnete juna 2011. godine Višem
javnom tužilaštvu u Beogradu zbog
službenih zloupotreba u vezi sa
privatizacijom kompanije „Večernje
novosti“ AD Beograd protiv
Predraga Bubala, Milana Beka,
Milka Štimca, Dejana Malinića,
Đorđa Jovanovića, Dušana Bajeca i
Manojla Vukotića.
15.10.
Upućeni su zahtevi za prikupljanje
podataka SBOPOK-u, Agenciji za
privatizaciju, kompaniji Novosti.
TOK je 7.9.2012. preuzeo veći deo
dokumentacije.
VJT folder 1.
Download

ovde - Savet za borbu protiv koprupcije