IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
ZA 2011. GODINU
"ŠUMADIJA" A.D. RAČA
Beograd, 16.04.2012. godine
SADRŢAJ
Strana
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA .............................................................................. 1
BILANS STANJA .................................................................................................................... 4
BILANS USPEHA .................................................................................................................... 6
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ............................................................................. 8
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ................................................................. 10
1.
PRAVNI I DRUGI OSNOVI ......................................................................................... 11
2.
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ............................................................................... 12
A. RAĈUNOVODSTVENA NAĈELA I OSNOVE ZA SASTAVLJANJE
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA .............................................................................................. 13
B. ZNAĈAJNE RAĈUNOVODSTVENE POLITIKE ....................................................... 16
C. SREDNJI KURS VALUTA I KOEFICIJENT REVALORIZACIJE.......................... 20
D. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ....................................................... 21-31
SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU
"ŠUMADIJA"A.D. RAĈA
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Uvod
Obavili smo reviziju priloţenih finansijskih izveštaja Društva "ŠUMADIJA" a.d. Raĉa (u
daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju izveštaj o finansijskom poloţaju (bilans stanja) na
dan 31. decembra 2011. godine i odgovarajući izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu
(bilans uspeha), izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu
koja se završava na taj dan, kao i pregled znaĉajnih raĉunovodstvenih politika i napomene uz
finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izveštaja u skladu sa MeĊunarodnim raĉunovodstvenim standardima, MeĊunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja i raĉunovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i
za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih
izveštaja koji ne sadrţe materijalno znaĉajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje
ili greške.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa MeĊunarodnim standardima revizije. Ovi standardi
nalaţu da se pridrţavamo etiĉkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na naĉin koji
omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrţe materijalno
znaĉajne pogrešne iskaze.
Revizija ukljuĉuje sprovoĊenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na
revizorskom prosuĊivanju, ukljuĉujući procenu rizika postojanja materijalno znaĉajnih
pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške.
Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito
prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su
odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izraţavanja mišljenja o delotvornosti internih
kontrola pravnog lica. Revizija takoĊe ukljuĉuje ocenu adekvatnosti primenjenih
Nastavak - Strana 2
raĉunovodstvenih politika i opravdanosti raĉunovodstvenih procena izvršenih od strane
rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeĊuju osnovu
za izraţavanje našeg revizijskog mišljenja.
Osnov za mišljenje sa rezervom:
1) Kao što je navedeno u napomeni D4 uz finansijske izveštaje, Društvo nije izvršilo
obezvreĊenje zaliha koje nisu imale izlaz u poslednjih 365 dana u iznosu od 303 hiljade
dinara, ĉime je potcenilo rashode od obezvreĊenja imovine a precenilo zalihe i finansijski
rezultat u istom iznosu.
Društvo nije izvršilo obezvreĊenje datih avansa starijih od godinu dana, ĉime je potcenilo
rashode perioda, a precenilo potraţivanja za date avanse i finansijski rezultat u iznosu od 96
hiljada dinara.
2) Kao što je navedeno u napomeni broj D5 uz finansijske izveštaje, Društvo nije vršilo
obezvreĊenje potraţivanja koja su starija od godinu dana u iznosu od 4.247 hiljada dinara,
ĉime je precenilo potraţivanja od kupaca i finansijski rezultat a potcenilo rashode od
obezvreĊenja u iznosu od 4.247 hiljada dinara.
3) Kao što je navedeno u napomeni broj D6 uz finansijske izveštaje, kratkoroĉni finansijski
plasmani u iznosu od 142 hiljade dinara odnose se na date robne kredite radnicima, bez
kamate, na rok od godinu dana. Krediti se ne servisiraju redovno i stariji su od godinu dana,
pa je trebalo izvršiti obezvreĊenje istih. Društvo je potcenilo rashode obezvreĊenja, a
precenilo kratkoroĉne finansijske plasmane i finansijski rezultat u iznosu od 142 hiljade
dinara.
Mišljenje sa rezervom:
Po našem mišljenju, osim za efekte eventualnih korekcija koje bi mogle da budu utvrĊene
kao neophodne da smo bili u mogućnosti da se uverimo u pitanja izneta u prethodnim
pasusima, prezentirani finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno
znaĉajnim pitanjima, prikazuju finansijski poloţaj Društva na dan 31. decembra 2011. godine,
kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u
skladu sa MeĊunarodnim raĉunovodstvenim standardima, MeĊunarodnim standardima
finansijskog izveštavanja i raĉunovodstvenim propisima Republike Srbije.
2
Nastavak - Strana 3
Skretanje pažnje
Naše mišljenje ne sadrţi rezervu po sledećem:
1) Kao što je navedeno u napomeni broj D2 uz finansijske izveštaje, Društvo pri prvoj primeni
MRS (MSFI - 1) a i kasnije do dana bilansa, nekretnine, potrojenja i oprema nije procenilo po
fer vrednosti u skladu sa MRS 16- Nekretnine, postrojenja i oprema, zbog ĉega se nismo
mogli uveriti da su nekretnine, postrojenja i oprema vrednovani po poštenoj (fer) vrednosti,
tim pre što je sadašnja vrednost opreme ravna nuli.
2) Kao što je navedeno u napomeni D24 uz finansijske izveštaje, koeficijent finansijske
stabilnosti je 1,50, što znaĉi da je dugoroĉno vezana imovina veća od trajnog i dugoroĉnog
kapitala za 17.255 hiljada dinara, što oteţava odrţavanje likvidnosti.
3) Kao što je navedno u napomeni broj D25 uz finansijske izveštaje, Društvo iz poslovnih
prihoda ne pokriva ni varijabilne rashode. Varijabilni rashodi su veći od poslovnog prihoda za
1.429 hiljada dinara, a gubitak redovne aktivnosti je 4.852 hiljada dinara.
Društvo treba hitno da saĉini program izlaska iz zone poslovanja sa gubitkom.
Beograd, 16.04.2012. godine
Ovlašćeni revizor,
dr Jovan Rodić
3
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
BILANS STANJA
na dan 31.12.2011. godine
hiljada dinara
POZICIJA
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (I do V)
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
V. DUGOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2)
1. Uĉešće u kapitalu
2. Ostali dugoroĉni plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (I do III)
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI
I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
III. KRATKOROĈNA POTRAŢIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)
1. Potraţivanja
2. Potraţivanja za više plaćeni porez na dobitak
3. Kratkoroĉni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraniĉenja
V. ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA (A+B+V)
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Đ. UKUPNA AKTIVA (G+D)
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
51.606
54.097
D2
51.234
53.407
D2
D2
43.072
8.162
53.407
D3
D3
372
372
690
690
D4
6.453
399
10.798
399
0
6.054
10.399
D5
5.802
7.879
D6
D7
142
110
142
2.377
D8
1
D9
58.059
8
64.903
58.059
64.903
E. VANBILANSNA AKTIVA
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO32 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
4
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
BILANS STANJA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
PASIVA
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX)
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENA DOBIT
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
B. DUGOROĈNA REZERVISANJA I
OBAVEZE (I do III)
I. DUGOROĈNA REZERVISANJA
II. DUGOROĈNE OBAVEZE (1+2)
1. Dugoroĉni krediti
2. Ostale dugoroĉne obaveze
III. KRATKOROĈNE OBAVEZE (1 do 6)
1. Kratkoroĉne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoroĉne obaveze
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost,
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgraniĉenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. ODLOŢENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA (A+B+V)
D. VANBILANSNA PASIVA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
D10
34.750
85.526
40.725
85.526
D10
50.776
44.801
0
23.309
24.178
D12
23.309
22.339
24.178
22.339
D13
D14
906
53
1.839
D15
11
D11
58.059
64.903
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO32 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
5
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine
hiljada dinara
POZICIJA
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha uĉinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha uĉinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni
rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK (I - II)
IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
Tekuća
godina
Prethodna
godina
0
D16
D16
1.935
2.810
3
D16
D17
1.935
6.579
2.807
5.905
D17
1.214
755
D17
1.709
1.280
D17
D17
2.173
1.483
2.455
1.415
4.644
3.095
208
30
1.153
491
2.977
307
5.975
916
5.975
916
D18
D19
D20
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(III-IV+V-VI+VII-VIII)
0
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(IV-III-VI+V-VIII+VII)
0
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
0
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(IX+XI-X-XII)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(X+XII-IX-XI)
Iznos
0
0
0
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO32 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
6
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
BILANS USPEHA (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloţeni poreski rashodi perioda
3. Odloţeni poreski prihodi perioda
D. Isplaćena liĉna primanja poslodavcu
Đ. NETO DOBITAK (B-V-1-2+3-D)
E. NETO GUBITAK (V-B+1+2-3+D)
Ţ. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAĈIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MATIĈNOG PRAVNOG
LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
5.975
916
0
0
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO32 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
7
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine
hiljada dinara
POZICIJA
A. NOVĈANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljaĉima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali liĉni rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobit
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
4.404
7.375
4.404
6.671
4.551
1.755
208
7.375
5.055
2.318
1.365
491
157
881
2.320
0
2.267
B. NOVĈANI TOKOVI IZ AKTIV. INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja i opreme
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr. i opreme
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz aktiv. invest.(I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO32 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
8
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE (nastavak)
hiljada dinara
POZICIJA
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
V. NOVĈANI TOKOVI IZ AKTIV. FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoroĉne i kratkoroĉne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugor. i kratk.i krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktiv. finansiranja (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI)
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII)
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G -D)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)
Ţ. GOTOV. NA POĈETKU OBRAĈ. PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAĈUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAĈUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAĈ. PERIODA
(Đ-E+Ţ+Z-I)
4.404
6.671
7.375
5.055
2.320
2.267
2.377
57
110
2.377
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO32 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
9
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine
hiljada dinara
OPIS
Stanje na dan: 01.01.2010. godine
Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i
promena raĉunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povećanje
Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i
promena raĉunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
Korigovano poĉetno stanje na dan
01.01.2010. godine
Ukupna povećanja u prethodnoj godini
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini
Stanje na dan: 31.12.2010. godine
Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i
promena raĉunovodstvenih politika u
tekućoj godini - povećanje
Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i
promena raĉunovodstvenih politika u
tekućoj godini - smanjenje
Korigovano poĉetno stanje
Ukupna povećanja u tekućoj godini
Ukupna smanjenja u tekućoj godini
Stanje na dan: 31.12.2011. godine
Osnovni
Gubitak do
kapital
visine kapitala
85.526
44.801
Ukupno
40.725
85.526
44.801
40.725
85.526
44.801
40.725
85.526
44.801
5.975
40.725
(5.975)
85.526
50.776
34.750
NAPOMENE NA STRANAMA 11 DO32 SU SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
10
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
PRAVNI I DRUGI OSNOVI
NAPOMENE UZ IZVEŠTAJ
1. PRAVNI I DRUGI OSNOVI
1.1. U skladu sa ĉlanom 7. Zakona o raĉunovodstvu i reviziji (''Sluţbeni glasnik RS'', 46/06 i
111/09) Društvo je razvrstano u malo akcionarsko Društvo i prema stavu 1 ĉlana 37. Zakona
obavezno je da izvrši reviziju finansijskih izveštaja.
1.2. Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih izveštaja su:
1. Matejić Zoran, većinski vlasnik i
2. Stojković Jadranka, direktor i šef raĉunovodstva
1.3. Dokumenti revizije su finansijski izveštaji Društva (Bilans stanja, Bilans uspeha, Tokovi
gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu) kao i Bruto bilans, popisne liste, Odluke organa
upravljanja i rukovoĊenja, dokumenti o poslovnim dogaĊajima, izveštaji, zapisnici o kontroli,
Pravilnik o raĉunovodstvu i raĉunovodstvenim politikama, normativna akta, izvod iz registra,
drugi dokazi i objašnjenja koja su revizoru stavljena na raspolaganje.
Izjavom rukovodstva broj 20 od 16.04.2012. godine potvrĊeno je da su priloţeni finansijski
izveštaji obuhvatili celokupnu imovinu i obaveze Društva i da su identiĉni sa finansijskim
izveštajima koji su dostavljeni Agenciji za privredne registre, kao i da su iste potpisali
odgovorna i ovlašćena lica.
1.4. Dokumentaciju i podatke su nam prezentirale sledeće osobe:
1. Radojević Miodrag, po ugovor o delu i
2. Stojković Jadranka, direktor
1.5. Finansijsko raĉunovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve
bitne elemente za analitiĉko i sintetiĉko sagledavanje poslovnih promena. Glavna knjiga
finansijskog raĉunovodstva vodi se u Društvu i odgovara naĉelima urednog knjigovodstva.
1.6. Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni deo i odvija se u skladu sa
neophodnim uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mesta.
1.7. Revizorski tim:
1. dr Jovan Rodić, ovlašćeni revizor,
2. Miroslav Švedić, ovlašćeni revizor i
3. Vlade Novković,
1.8. Vreme trajanja revizije kod klijenta: decembar 2011 – april 2012. godine.
11
OSNOVNI PODACI O PREUZEĆU
"Šumadija" a.d. Raĉa
2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Akcionarsko Društvo za trgovinu i ugostiteljstvo " ŠUMADIJA" a.d. Raĉa, ulica KraĊorĊeva
broj 17, (U daljem tekstu Društvo), osnovano je 19.03.1949. godine, Rešenjem Narodnog
odbora Sreza u Raĉi, broj 103, kao TRUP "ŠUMADIJA" Raĉa, a od 15.12.1989. godine
Rešenjem Okruţnog privrednog suda u Kragujevcu, transformiše se u Radnu organizaciju za
promet na veliko i malo i ugostiteljstvo "Šumadija" Raĉa.
Dana 22.02.1994. godine preduzeće se transformiše u deoniĉarsko društvo za trgovinu i
ugostiteljstvo i tako posluje do 27.02.2003. godine kada je po Ugovoru o kupoprodaji Ov. br.
510/03 prodato i na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Kragujevcu, br. Fi 442/03 od
08.04.2003. godine upisano kao akcionarsko Društvo za trgovinu i ugostiteljstvo
"ŠUMADIJA" A.D. RAĈA.
Prema potvrdi Agencije za privatizaciju od 27.02.2003. godine i Ugovora o kupoprodaji Ov.
br. 510/03 verifikovana je i upisana u sudski registar struktura kapitala i to:
- 70% akcijski kapital na ime većinskih vlasnika i
- 30% na ime besplatnih akcija radnicima.
Dana 02.10.2003. godine, shodno ĉlanu 7.3.1. Ugovora o prodaji društvenog kapitala,
izvršena je prodaja 4.079 akcija i verifikovano povećanje akcijskog kapitala u iznosu od 4.079
hiljada dinara u sudskom registru, tako da ukupna vrednost kapitala upisanog u sudski registar
iznosi 84.685.000,00 dinara od ĉega 60.503.000,00 dinara pripada većinskom vlasniku, a
24.182.000,00 dinara manjinskim akcionarima.
Društvo je izvršilo prevoĊenje u registar privrednih subjekata Rešenjem broj BD.66095/2005
od 08.05.2005. godine, sa upisanim kapitalom od 80.606.000,00 dinara.
Društvo je izvršilo usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima Rešenjem BD
73461/2009 od 03.06.2009. godine sa upisanim akcijskim novĉanim kapitalom u iznosu od
1.257.211,66 eur-a.
Kapital upisan u Agenciji za privredne registre (80.606.000,00 dinara) po vrednosti i strukturi
ne odgovara kapitalu koji se vodi u knjigama Društva, kapitalu koji je upisan u Centralni
registar HoV (84.685.000,00 dinara), za iznos od 4.079.000,00 dinara, a koji se odnosi na
povećanje kapitala po ĉlanu 7.3.1 Ugovora o prodaji društvenog kapitala.
Matiĉni broj Društva: 07113706,
PIB: 101227998,
Šifra delatnosti: 4719 - trgovina i ugostiteljstvo
Proseĉan broj zaposlenih radnika na osnovu stanja krajem svakog meseca je 2 radnika.
12
RAĈUNOVODSTVENA NAĈELA
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
A. RAĈUNOVODSTVENA NAĈELA I OSNOVE ZA SASTAVLJANJE
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Pri saĉinjavanju finansijskih izveštaja Društvo je obavezno da se pridrţava sledećih naĉela:
A1. NAĈELO STALNOSTI podrazumeva da društvo u doglednom periodu ne menja
osnovnu delatnost osim u sluĉaju znaĉajnog gubitka trţišta ili bitnog smanjenja prirodnih
resursa neophodnih za obavljanje delatnosti. Zbog toga, finansijski izveštaji treba da pruţe
objektivnu osnovu za donošenje ispravnih upravljaĉkih odluka i da spreĉe donošenje
pogrešnih upravljaĉkih odluka, s ciljem opstanka društva u neograniĉenom roku. Ispravne
upravljaĉke odluke biće donete ako finansijski izveštaji objektivno iskazuju prinosni,
imovinski i finansijski poloţaj društva. Donošenje pogrešnih upravljaĉkih odluka biće
spreĉeno ako se pri bilansiranju dosledno poštuje naĉelo opreznosti.
A2. NAĈELO REALIZACIJE podrazumeva da se u bilans ukljuĉuju poslovni dogaĊaji kad
su nastali (obraĉunati i fakturisani) a ne kada su naplaćeni odnosno plaćeni. U bilansu uspeha
iskazuje se finansijski rezultat koji je trţišno potvrĊen.
A3. NAĈELO OPREZNOSTI kada data imovina ili obaveza ne mogu biti objektivno
vrednovani, naĉelo opreznosti zahteva da se imovina vrednuje po niţoj a obaveza po višoj
vrednosti, što se ostvaruje promenom naĉela impariteta. Naĉelo impariteta podrazumeva kod
graĊevina, postrojenja, oprema i nematerijalnih ulaganja procenu kraćeg korisnog veka ili
primenu degresivne amortizacije kod postrojenja i opreme, procenu zaliha uĉinaka po neto
prodajnoj ceni kada je ona niţa od cene koštanja, procena hartija od vrednosti po nabavnoj
ceni kada je ona niţa od berzanske cene ili kada je berzanska cena nestabilna, rezervisanje u
visini najviših troškova koji se mogu oĉekivati i sliĉno. Sva ova procenjivanja vrše se
nezavisno od njihovog uticaj na finansijski rezultat.
A4. NAĈELO UZROĈNOSTI PRIHODA I RASHODA po kome se uzimaju u obzir svi
prihodi i svi rashodi datog obraĉunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda
(fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu rashoda.
A5. NAĈELO POJEDINAĈNOG PROCENJIVANJA IMOVINE I OBAVEZA pri ĉemu
eventualna grupna procenjivanja nisu dozvoljena.
A6. NAĈELO IDENTITETA BILANSA po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za
tekuću godinu mora da bude identiĉan zakljuĉnom bilansu za prethodnu godinu.
A7. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA Finansijski izveštaji
su saĉinjeni po raĉunovodstvenim propisima Republike Srbije.
- Zakon o raĉunovodstvu i reviziji (»Službeni glasnik RS«, 46/06 i 111/09),
- MeĊunarodnim raĉunovodstvenim standardima (»Službeni glasnik RS«, 77/10),
- MeĊunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, (»Službeni glasnik RS«, 77/10),
13
RAĈUNOVODSTVENA NAĈELA
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
- Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini raĉuna u Kontnom okviru za privredna društva,
zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik RS«, 114/06, 119/08, 9/09,
4/10 i 3/11),
- Zakon o porezu na dobit preduzeća (Službeni glasnik RS, 25/01, 80/02, 43/03 i 84/04,
18/10),
- Zakon o porezu na dodatu vrednost (»Službeni glasnik RS«, 84/04)
- Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge,
druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik RS«, 114/06, 119/08 i 9/09 ).
Prema ĉlanu 3 Zakona o raĉunovodstvu i reviziji Ministarstvo finansija utvrĊuje rešenjem
koje se objavljuje u Sluţbenom glasniku RS prevod i primenu MSR, MSFI i MRS i
Tumaĉenje ovih standarda od strane Odbora za MeĊunarodne raĉunovodstvene standarde
(IASB) i Komiteta za meĊunarodnu praksu revizije (IAPC). Do dana obelodanjivanja ovih
finansijskih izveštaja u Republici Srbiji nisu prevedeni i obelodanjeni:
a) Tumaĉenja koja su u primeni a nisu zvaniĉno prevedena i usvojena
Na dan objavljivanja ovih finansijskih izveštaja, sledeća tumaĉenja nisu zvaniĉno bila
prevedena i usvojena od strane Ministarstva.
- IFRIC 13 – Program lojalnosti klijentima (u primeni od 1. jula 2008. godine);
- IFRIC 14 – MRS 19 – Ograniĉenja definisanih primanja, minimalni zahtevi i njihova
interakcija (u primeni od 1. januara 2008. godine)
- IFRIC 16 – Zaštita od rizika neto investicija u strano poslovanje (primeni od 1. oktobra
2008. godine).
b) Standardi i interpretacije koji su izdati ali koji nisu još uvek u primeni
Na dan objavljivanja ovih finansijskih izveštaja, dole navedeni standardi, izmene standarda i
interpretacije su bile izdate od strane Odbora i Komiteta ali nisu postale efektivne za
raĉunovodstveni period koji poĉinje na dan 1. januara 2009. godine i nisu bile usvojene,
odnosno nisu bile prevedene i zvaniĉno usvojene u Republici Srbiji.
-
MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja (u primeni od 1. januara 2009. godine);
MRS 23 – Troškovi zaduţivanja (u primeni od 1. januara 2009. godine);
MSFI 8 – Poslovni segmenti (u primeni od 1. januara 2009. godine);
MSFI 3 – Poslovne kombinacije i MRS 27 – Konsolidovani i pojedinaĉni finansijski
izveštaji (u primeni od 1.jula 2009. godine);
Dopuna MSFI 2 – Plaćanje na bazi akcija – Uslovi sticanja prava i poništenja (u primeni
od 1. januara 2009. godine);
Dopuna MRS 32 – Finansijski instrumenti: prezentacija i MRS 1 – Prezentacija
finansijskih izveštaja (u primeni od 1. januara 2009. godine);
14
RAĈUNOVODSTVENA NAĈELA
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
- Dopuna MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i merenje (u primeni od 1. jula
-
-
2009. godine);
Dopuna MSFI 1 - Prva primena meĊunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i MRS
27 – Konsolidovani i pojedinaĉni finansijski izveštaji (u primeni od 1. januara 2009.
godine);
Poboljšani MeĊunarodni raĉunovodstveni standardi 2008. (u primeni od 1. janura 2009.
godine);
IFRIC 15 – Ugovori o izgradnji stambenih i poslovnih objekata (u primeni od 1. januara
2009. godine);
Poboljšani MSFI 1 – Prva primena meĊunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (u
primeni od 1. jula 2009. godine);
IFRIC 17 – Raspodela nemonetarnih sredstava vlasnicima (u primeni od 1. jula 2009.
godine).
15
SREDNJI KURS VALUTA I KOEFICIJENT REVALORIZACIJE
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
B. ZNAĈAJNE RAĈUNOVODSTVENE POLITIKE
B1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Ova imovina obuhvata zemljište, graĊevinske objekte, postrojenja i opremu. Poĉetno
priznavanje vrši se po nabavnoj vrednosti.
GraĊevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog veka.
Nekretnina, postrojenja i oprema vrednuju se po nabavnoj vrednosti (paragraf 30 MRS 16).
Naše je mišljenje, s obzirom na visinu vladajuće stope inflacije, da bi ova imovina bila
realnije vrednovana po poštenoj (fer) vrednosti iz paragrafa 31 MRS 16.
B2. INVESTICIONE NEKRETNINE
Ova imovina obuhvata zemljište i graĊevinske objekte. Priznavanje investicionih nekretnina
vrši se po nabavnoj ceni. U toku korisnog veka graĊevinski objekti u okviru investicionih
nekretnina se amortizuju.
B3. AMORTIZACIJA
Osnovica za obraĉun amortizacije je nabavna vrednost. Metod obraĉuna je proporcionalan
(paragraf 62 MRS - Nekretnine, postrojenja i oprema).
Društvo primenjuje sledeće stope amortizacije:
- GraĊevinski objekti
1,8%
- Oprema
12,5%
- Oprema u ugostiteljstvu
12,5%
- Klima ureĊaji
15%
B4. DUGOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI
B4.1. Uĉešće u kapitalu
Uĉešće u kapitalu pravnih lica ĉiji se bilansi ne ukljuĉuju u konsolidovani bilans vrednuju se
ovako:
- ako su dati u dinarima po knjigovodstvenoj vrednosti,
- ako su izraţeni u akcijama koje se kotiraju na berzi po berzanskoj ceni akcije na dan
bilansa. Pozitivni efekat se evidentira u korist revalorizacione rezerve a negativni na
teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda
obezvreĊenja,
- ako su izraţeni u stranoj valuti preraĉunavaju se na srednji kurs na dan bilansa.
Pozitivne kursne razlike se evidentiraju u korist finansijskih prihoda a negativne kursne
razlike na teret finansijskih rashoda.
16
SREDNJI KURS VALUTA I KOEFICIJENT REVALORIZACIJE
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
B5. ZALIHE
Zalihe materijala, rezervnih delova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procenjuju se
po nabavnoj vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljaĉa i zavisne troškove
nabavke.
Obraĉun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe vrši se po
proseĉnoj nabavnoj ceni.
Ako je vladajuća nabavna cena zaliha materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe
niţa od knjigovodstvene nabavne cene, zalihe se vrednuju po poštenoj nabavnoj ceni a razlika
se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvreĊenja.
Zalihe materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrednost
otpisuju se na teret rashoda po osnovu obezvreĊenja u okviru finansijskog raĉunovodstva.
B6. POTRAŢIVANJA - obuhvataju potraţivanja od prodaje (kupci u zemlji) potraţivanja iz
specifiĉnih poslova i druga potraţivanja (potraţivanja za kamatu i dividendu, potraţivanja od
zaposlenih, potraţivanja od drţavnih organa i organizacija, potraţivanja po osnovu
preplaćenih poreza i doprinosa izuzimajući porez na dobitak).
Potraţivanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne
razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.
Definitivno nenaplativa potraţivanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda. Potraţivanja
od duţnika u steĉaju i potraţivanja koja nisu naplaćena za 365 dana od dana dospeća,
indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.
B7. POTRAŢIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK obuhvataju preplaćeni
porez na dobitak.
B8. KRATKOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI obuhvataju kratkoroĉne kredite date
radnicima.
Kratkoroĉni finansijski plasmani od duţnika u steĉaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za
365 dana od dana dospeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.
B9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA obuhvata neposredno unovĉive hartije
od vrednosti (ove hartije od vrednosti zamenjuju gotovinu u platnom prometu, ĉekovi, na
primer), gotovinu na poslovnom raĉunu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom raĉunu u
stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u domaćoj
ili stranoj valuti.
Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa.
Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret
finansijskih rashoda.
B10. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIĈENJA obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrednost koji nije konpenziran sa naplaćenim
porezom na dodatu vrednost, potraţivanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost, unapred
obraĉunate troškove (troškovi koji se odnose na budući obraĉunski period), potraţivanja za
17
SREDNJI KURS VALUTA I KOEFICIJENT REVALORIZACIJE
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
nefakturisani prihod, razgraniĉene troškove po osnovu obaveza (unapred obraĉunate kamate,
na primer) i ostala aktivna vremenska razgraniĉenja.
B11. ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu
na dobitak i MRS 12 – Porez ina dobitak a evidentiraju u korist odloţenih poreskih rashoda.
B12. KAPITAL OBUHVATA: osnovni kapital i ostali ostali osnovni kapital.
Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine do visine kapitala su ispravka vrednosti kapitala.
Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrednosti.
B13. DUGOROĈNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika
proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, i
- ostala rezervisanja za verovatne troškove.
Ova rezervisanja Društvo procenjuje na bazi stvarno oĉekivanih troškova, a smanjuju se u
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoroĉna
rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.
B14. KRATKOROĈNE FINANSIJSKE OBAVEZE obuhvataju kratkoroĉne obaveze sa
rokom dospeća do godinu dana a odnose se na pozajmice od vlasnika za likvidnost firme.
Dinarske kratkoroĉne finansijske obaveze iskazuju se u nominalno vrednosti a obaveze u
stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan
bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.
B15. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije,
dobavljaĉe, izdate menice i ĉekove poveriocima i obaveze iz specifiĉnih poslova. Dinarske
obaveze iz poslovanja iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po
srednjem kursu na dan bilansa.
B16. OSTALE KRATKOROĈNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po osnovu zarada i
naknada zarada u bruto iznosu, obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja, obaveze za
dividendu, obaveze za naknade prema zaposlenima, obaveze prema ĉlanovima upravnog i
nadzornog odbora, obaveze prema fiziĉkim licima po ugovoru o delu, obaveze za
obustavljene neto zarade i ostale obaveze.
B17. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH
JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIĈENJA obuhvataju
obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost, obaveze za akcizu, obaveze za poreze, carine i
druge daţbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za poreze, doprinose i
druge daţbine. Pasivna vremenska razgraniĉenja obuhvataju unapred obraĉunate troškove,
obraĉunate prihode budućeg perioda, obraĉunate zavisne troškove nabavke, odloţene prihode
i primljene donacije.
18
SREDNJI KURS VALUTA I KOEFICIJENT REVALORIZACIJE
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
B18. OBAVEZE ZA POREZ NA DOBITAK obuhvataju neplaćeni porez na dobitak.
B19. ODLOŢENE PORESKE OBAVEZE kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu
na dobitak i MRS 12 - Porez na dobitak, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda.
B20. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
B20.1. Poslovne prihode ĉine:
-
prihodi od prodaje robe i uĉinaka umanjene za poreske daţbine i date popuste
nezavisno od momenta naplate,
prihodi od aktiviranja i potrošnje robe priznaju se po nabavnoj ceni,
prihodi od zakupa,
B20.2. Poslovne rashode ĉine: nabavna vrednost prodate robe, troškovi materijala za izradu,
troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada,
ostali liĉni rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i
nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata). Svi rashodi se priznaju
nezavisno od plaćanja.
B21. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
B21.1. Finansijske prihode ĉine finansijski prihodi od kamata, od uĉešća u dobitku
povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i
ostali finansijskih prihodi.
B21.2. Finansijske rashode ĉine finansijski rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih
razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.
B22. OSTALI PRIHODI I RASHODI
B22.1. Ostale prihode ĉine dobici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih
nekretnina, uĉešća u kapitalu, viškovi, naplaćena otpisana potraţivanja, prihodi po osnovu
ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza i prihodi od ukidanja dugoroĉnih
rezervisanja. Ostali prihodi obuhvataju i prihode od usklaĊivanja vrednosti imovine koje ĉine:
prihodi od usklaĊivanja vrednosti nekretnina, postrojenja, opreme, dugoroĉnih finansijskih
plasmana, zaliha, kratkoroĉnih potraţivanja i kratkoroĉnih finansijskih plasmana i prihodi od
usklaĊivanja vrednosti ostale imovine.
B22.2. Ostale rashode ĉine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina, postrojenja,
opreme, investicionih nekretnina, gubici po osnovu prodaje uĉešća u kapitalu, rashodi po
osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu otpisa potraţivanja. Ostali
rashodi obuhvataju i rashode po osnovu obezvreĊenja imovine (obezvreĊenje nekretnina,
19
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
SREDNJI KURS VALUTA I KOEFICIJENT REVALORIZACIJE
postrojenja, opreme, obezvreĊenje dugoroĉnih plasmana i hartija od vrednosti, obezvreĊenje
zaliha materijala i robe, obezvreĊenje potraţivanja i kratkoroĉnih finansijskih plasmana).
B23. POREZ NA DOBITAK
Porez na dobitak obraĉunava se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit (''Sluţbeni glasnik
RS'', 25/01, 80/02, 43/03, 84/04 i 18/10), Poreska osnovica utvrĊuje se poreskim bilansom i
poreskom prijavom a poreska stopa je 10%.
C. SREDNJI KURS VALUTA I KOEFICIJENT REVALORIZACIJE
Srednji kurs vaţnijih stranih valuta je:
31.12.2010.
105,4982
79,2802
84,4458
1 EURO
1 USD
1 CHF
31.12.2011.
104,6409
80,8662
85,9121
Koeficijenti rasta potrošaĉkih cena u Republici Srbiji (godišnja inflacija):
Mesec
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
2011.
0,112
0,126
0,141
0,147
0,134
0,127
0,121
0,105
0,093
0,087
0,081
0,070
20
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
D. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
D1. BILANS OTVARANJA TEKUĆE GODINE I ZAKLJUĈNI
BILANS PRETHODNE GODINE I BRUTO BILANS I BILANS
TEKUĆE GODINE
Bilans otvaranja raĉuna glavne knjige finansijskog raĉunovodstva tekuće godine jednak je
zakljuĉnom bilansu glavne knjige finansijskog raĉunovodstva prethodne godine.
D2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Hiljada dinara
Nabavna vrednost na
poĉetku godine
Povećanje:
Reklasifikacija sa graĊ.
objekata
Smanjenje:
Prenos na investicione
nekretnine- objekti dati u
zakup
Nabavna vrednost na kraju
godine
Kumulirana ispravka na
poĉetku godine
Povećanje:
Amortizacija
Reklasifikacija sa graĊevinskih
objekata - objekti dati u zakup
Smanjenje:
Po osnovu prenosa na sredstva
namenjena izdavanju u zakup
Stanje na kraju godine
GraĊevinski
objekti
Postrojenja i
oprema
122.335
14.977
Investicione
nekretnine
Ukupno
137.312
15.070
15.070
15.070
15.070
15.070
15.070
15.070
15.070
107.265
14.977
69.143
14.762
1.931
1.931
215
215
15.070
137.312
83.905
6.908
27
9.054
2.173
6.881
6.881
6.881
6.881
6.881
6.881
64.193
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2011. godine
43.072
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2010. godine
53.192
14.977
215
6.908
86.078
8.162
51.234
53.407
Nisu nam prezentirani dokazi o vlasništvu nad nekretninama.
21
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
Pri prvoj primeni MRS (MSFI - 1) a i kasnije do dana bilansa, nekretnine, potrojenja i oprema
nisu procenjeni po fer vrednosti u skladu sa MRS 16- Nekretnine, postrojenja i oprema, zbog
ĉega se nismo mogli uveriti da su nekretnine, postrojenja i oprema vrednovani po poštenoj
(fer) vrednosti, tim pre što je sadašnja vrednost opreme ravna nuli.
Uvidom u popisne liste osnovnih sredstava i obraĉun amortizacije, utvrdili smo da su osnovna
sredstva (postrojenja i oprema) otpisana 100%. Sredstva su i dalje u upotrebi. Društvo nije
utvrdilo preostali vek upotrebe do dana revizije uz obrazloţenje da Društvo ne obavlja svoju
delatnost osim izdavanja objekata u privremeni zakup (sale za svadbe) po osnovu ĉega stiĉe
jedini prihod već nekoliko godina.
Društvo je izvršilo reklasifikaciju graĊevinskih objekata na investicione nekretnine nabavne
vrednosti 15.070 hiljada dinara, ispravke vrednosti 6.881 hiljadu dinara koji su dati u zakup.
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme je pravilno obraĉunata i evidentirana na
rashodima.
D3. DUGOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI
Hiljada dinara
1. Bruto vrednost na poĉetku godine
2. Smanjenja bruto vrednosti u toku godine:
d) Po osnovu usklaĊivanja
3. Bruto vrednosti na kraju godine (1-2)
Neto vrednost 31.12.2011. godine (3)
Neto vrednost 31.12.2010. godine (1)
Ostali dugoroĉni
finansijski plasmani
690
318
318
372
372
690
Ukupno
690
318
318
372
372
690
U okviru dugoroĉnih finansijskih plasmana evidentirana su ulaganja u akcijski kapital ,,Credy
banke" a.d. Kragujevac.
Prema potvrdi stanja od "Credy" banke vrednost akcija je smanjena u iznosu od 318 hiljada
dinara, što je iskazano u okviru ostalih rashoda od usklaĊivanja (Videti napomenu D20 uz
finansijske izveštaje).
Društvo nije akcije banaka vrednovalo po berzanskoj ceni, paragraf 58 do 70 MRS 39 Finansijski instrumenti - vrednovanje i odmeravanje, usled ĉega uĉešće u "Credy banci" ad je
precenjeno, dok su nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti potcenjeni.
22
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
D4. ZALIHE
Hiljada dinara
31. decembra
2011.
1. Sitan inventar i alat u upotrebi – neto (1.1-1.2)
1.1. Nabavna vrednost
1.2. Ispravka vrednosti (otpis)
2. Roba (2.1-2.2-2.3)
2.1. Bruto vrednost robe
2.2. Ukalkulisani PDV
2.3. Ukalkulisana razlika u ceni
I Zalihe - neto (1 + 2)
1. Bruto dati avansi
II Dati avansi - neto (1)
UKUPNO ZALIHE I DATI AVANSI (I+II)
31. decembra
2010.
18
507
489
285
386
59
42
303
96
96
399
18
507
489
285
386
59
42
303
96
96
399
Zalihe su usaglašene sa popisom. Zalihe materijala su vrednovane po nabavnoj ceni. Obraĉun
izlaza zaliha materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe vrši se po proseĉnoj
nabavnoj ceni.
Društvo nije izvršilo obezvreĊenje zaliha koje nisu imale izlaz u poslednjih 365 dana u iznosu
od 303 hiljade dinara, ĉime je potcenilo rashode od obezvreĊenja imovina a precenilo zalihe i
finansijski rezultat u istom iznosu.
Potraţivanja za date avanse nisu usaglašena u skladu sa ĉlanom 20. Zakona o raĉunovodstvu i
reviziji.
Društvo nije izvršilo obezvreĊenje datih avansa starijih od godinu dana, ĉime je potcenilo
rashode perioda, a precenilo potraţivanja za date avanse i finansijski rezultat u iznosu od 96
hiljada dinara.
Za tekuću godinu:
Starost datih avansa u danima
Dati avansi, bruto
Dati avansi, neto
Preko godinu
96
96
Ukupno
96
96
D5. KRATKOROĈNA POTRAŢIVANJA
Hiljada dinara
Potraţivanja ukupno
8.993
6.040
Bruto potraţivanje na poĉetku godine
Bruto potraţivanje na kraju godine
8.609
6.040
Druga
potraţivanja
384
0
Ispravka vrednosti na poĉetku godine
Smanjenje ispravke vrednosti u toku
godine po osnovu naplate
Ispravka vrednosti na kraju godine
829
285
1.114
591
285
876
238
0
238
Kupci u zemlji
23
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
NETO STANJE
31.12.2011. godine
31.12.2010. godine
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
5.802
7.780
0
99
5.802
7.879
Pravilnikom o raĉunovodstvu i raĉunovodstvenim politikama Društva predviĊen je indirektan
otpis za sva potraţivanja starija od godinu dana i direktan otpis ako je naplativost
dokumentovana, prema odluci organa upravljanja.
Na osnovu prezentirane dokumentacije (izvoda otvorenih stavki) i sprovedene nezavisne
potvde salda za najznaĉajnija kratkoroĉna potraţivanja prikupili smo zadovoljavajući dokaz o
usaglašenosti sa duţnicima..
Starost potraţivanja u danima
1
Potraţivanja od kupaca u zemlji (bruto)
Ispravka vrednosti
Neto potraţivanja
Potraţivanja do
365 dana
starosti
2
1.555
1.555
Potraţivanja
starija od
godinu dana
3
4.485
238
4.247
Ukupno
(2+3)
4
6.040
238
5.802
Društvo nije vršilo obezvreĊenje potraţivanja koja su starija od godinu dana u iznosu od
4.247 hiljada dinara, ĉime je precenilo potraţivanja od kupaca i finansijski rezultat a potcenilo
rashode od obezvreĊenja u iznosu od 4.247 hiljada dinara.
Prema pisanoj izjavi i Odluci Upravnog odbora prema predlogu rukovodstva, obezvreĊenje
nije vršeno iz razloga što postoje realne mogućnosti naplate istih u narednoj godini.
D6. KRATKOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI
Hiljada dinara
Bruto stanje na poĉetku godine
Bruto stanje na kraju godine
Kratkoroĉni krediti u
zemlji
142
142
NETO STANJE
31.12.2011. godine
31.12.2010. godine
Ukupno
142
142
142
142
142
142
1) Ostali kratkoroĉni finansijski plasmani
u hiljadama
Vrsta plasmana
Kratkoroĉni krediti dati radnicima
Ostali kratkoroĉni finansijski plasmani
datum
plasman
2008.god
Rok dospeća
Valuta
1.godina
nema
neto
iznos
142
142
Kratkoroĉni finansijski plasmani u iznosu od 142 hiljade dinara odnose se na date robne
kredite radnicima, bez kamate, na rok od godinu dana. Krediti se ne servisiraju redovno i
24
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
stariji su od godinu dana, pa je trebalo izvršiti obezvreĊenje istih. Društvo je potcenilo
rashode obezvreĊenja, a precenilo kratkoroĉne finansijske plasmane i finansijski rezultat u
iznosu od 142 hiljade dinara.
D7. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Hiljada dinara
31. decembra
2011.
1. Dinarski poslovni raĉun
UKUPNO (1)
31. decembra
2010.
110
110
2.377
2.377
Sredstva na poslovnim raĉunima odogovaraju zbiru izvoda banke na dan bilansa.
D8.
POREZ NA DODATU VREDNOST
Hiljada dinara
31. decembra
2011.
1. Porez na dodatu vrednost
UKUPNO (1)
31. decembra
2010.
1
1
0
D9. ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA
hiljada dinara
31. decembra
2011.
Odloţene poreska sredstva po osnovu (a)
a) razlike izmeĊu knjigovodstvene vrednosti imovine i
njene poreske osnovice
31. decembra
2010.
0
8
8
D10. KAPITAL
Hiljada dinara
31. decembra
2011.
1. Akcijski kapital
2. Dokapitaizacija većinskog vlasnika po ugovru o
kupoprodaji broj 510 /03
2. Ostali akcijski kapital
31. decembra
2010.
80.606
80.606
4.079
4.079
841
841
25
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
I. Svega osnovni kapital (1)
85.526
85.526
2. Gubitak do visine kapitala ranijih godina
3. Gubitak do visine kapitala tekuće godine
II. Svega gubitak do visine kapitala (2+3)
44.801
5.975
50.776
43.893
908
44.801
KAPITAL (I+II)
34.750
40.725
Kapital upisan u registar Agencije za privredne registre iznosi 1.257.211,66 eur-a u dinarskoj
protivvrednosti na dan upisa u iznosu od 80.606.000,00 dinara.
Kapital upisan u Centralni registar HoV iznosi 80.606.000,00,00 dinara.
Kapital koji se vodi u knjigama Društva iznosi 84.685.000,00 dinara.
Razlika u iznosu od 4.079.000,00 dinara, se odnosi na povećanje kapitala po ĉlanu 7.3.1.
Ugovora o kupoprodaji broj510/03 od 27.02.2003.godine, nije upisana u registar Agencije za
privredne registre i u Centralni registar HoV.
Ostali akcijski kapital u iznosu od 841 hiljadu dinara odnosi se na dokapitalizaciju u
osnovnim sredstvima od strane većinskog vlasnika. Povećanje kapitala nije verifikovano
(upisano) u Agenciji za privredne registre.
Promene kapitala u toku tekuće godine:
a)
Osnovni kapital
Akcijski
kapital
Stanje na poĉetku godine
Stanje 31.12. tekuće godine
b)
84.685
84.685
Svega
osnovni
kapital
84.685
84.685
Hiljada dinara
Ostali
osnovni Ukupno
kapital
841
841
85.526
85.526
Gubitak do visine kapitala
Hiljada dinara
Stanje na poĉetku godine
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine
Stanje 31.12. tekuće godine
44.801
5.975
50.776
Struktura akcijskog kapitala upisana u Centralni registar HoV:
Prema izveštaju Centralnog registra HoV, na dan revizije, struktura akcijskog kapitala
upisanog u registar je:
Hiljada dinara
Broj
Broj
% akcija
Iznos u 000
akcionara
akcija
Većinski akcionar
1
56.424
69,99975%
56.424
Manjinski akcionari
71
7.874
9,76851%
7.874
Akcijski fond
1
16.308
20,23174%
16.308
72
80.606
100,00%
80.606
Svega akcijski kapital
26
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
Nominalna vrednost jedne akcije je 1.000,00 dinara.
Knjigovodstvena vrednost jedne akcije je 431,10 dinara.
D11. DUGOROĈNA REZERVISANJA
Društvo nije izvršilo rezervisanje za otpremnine, jubilarne nagrade i druga rezervisanja za
zaposlene u skladu sa MRS 19 - Primanja zaposlenih. Prema ĉlanu 22a Zakona o porezu na
dobit rezervisanja po prethodno navedenim osnovama ne priznaju se u Poreskom bilansu i za
iznos ovih rezervisanja vrši se uvećanje poreske osnovice.
D12. KRATKOROĈNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Hiljada dinara
31. decembra
2011.
1. Kratkoroĉne finansijske obaveze
UKUPNO (1)
31. decembra
2010.
22.339
22.339
22.339
22.339
Ostale krtkoroĉne finansijske obaveze, odnose se na obaveze prema većinskom vlasniku na
ime pozajmica za likvidnost po Ugovorima, bez kamate, sa rokom vraćanja do godinu dana uz
valutnu klauzulu, koja je predviĊena aneksom ugovora od 31.12.2011. godine, po srednjem
kursu.
Obaveza je usaglašena sa većinskim vlasnikom u skladu sa ĉlanom 20 Zakona o
raĉunovodstvu i reviziji.
Kreditor
1
Valuta u
kojoj je
pozajmica
uzeta
Iznos u
stranoj
valuti
Iznos
hiljada
dinara
4
5
6
7
nema
eur
213.482
Rok
Kamatna
ObezbeĊenje
otplate
stopa
2
3
Pozajmica osnivaĉa
1. god.
nema
a) Ostale kratkoroĉne finansijske obaveze
22.339
22.339
D13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Hiljada dinara
31. decembra
2011.
1. Dobavljaĉi u zemlji
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1)
906
906
31. decembra
2010.
1.839
1.839
Na osnovu prezentirane dokumentacije (izvoda otvorenih stavki) i sprovedene nezavisne
potvde salda za najznaĉajnija kratkoroĉne obaveze prikupili smo zadovoljavajući revizorski
dokaz o usaglašenosti istih..
27
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
D14. OSTALE KRATKOROĈNE OBAVEZE
Hiljada dinara
31.
decembra
2011.
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
2. Obaveze za poreze i dopr. na zarade i nakn. zarada na teret zap.
3. Obaveze za porez i dop. na zarade i nak. zarada na teret posl.
OSTALE KRATKOROĈNE OBAVEZE (1 do 3)
31.
decembra
2010.
32
12
9
53
Iznos od 53 hiljade dinara odnosi se na obraĉunate, a neisplaćene bruto zarade za decembar za
1 radnika.
D15. OBAVEZE PO OSNOVU PDV
Hiljada dinara
31. decembra
2011.
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost
OBAVEZE PO OSNOVU PDV .(1)
31. decembra
2010.
11
11
Iznos od 11 hiljada dinara odnosi se na konaĉno utvrĊenu obavezu PDV-a za decenbar 2011.
godine.
D16. POSLOVNI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2011.
a) Prihodi od prodaje
1. Prihodi od prodaje robe na domaćem trţištu
I. Prihodi od prodaje robe (1)
A. PRIHODI OD PRODAJE (I)
b) Ostali prihodi
2. Prihodi od zakupnine
B. OSTALI PRIHODI (2)
POSLOVNI PRIHODI (A+B)
01.01-31.12.
2010.
3
3
3
1.935
1.935
1.935
2.807
2.807
2.810
28
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
D17. POSLOVNI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2011.
01.01-31.12.
2010.
1. Troškovi ostalog (reţijskog) materijala
2. Troškovi goriva i energije
I. Troškovi materijala (1 + 2)
17
1.197
1.214
37
718
755
3. Troškovi zarada i naknada (bruto)
4. Trošk. poreza i dopr. na zarade i naknade na teret posl.
5. Ostali liĉni rashodi i naknade
II. Troš. zarada, nakn. zarada i ost. liĉnih prim. (3 do 5)
1.432
127
150
1.709
2.173
2.173
774
496
10
1.280
2.455
2.455
60
425
IV Ostali poslovni rashodi (a+b)
164
649
257
1
16
416
144
834
1.483
80
260
16
440
796
227
5
15
319
53
619
1.415
POSLOVNI RASHODI (I do IV)
6.579
5.905
POSLOVNI GUBITAK
4.644
3.095
6. Troškovi amortizacije
III. Troškovi amortizacije - ukupno (6)
7. Troškovi transportnih usluga
8. Troškovi usluga na odrţavanju
9. Troškovi reklame i propagande
10. Troškovi ostalih usluga
a) Troškovi proizvodnih usluga (7 do 10)
11. Troškovi neproizvodnih usluga
12. Troškovi reprezentacije
13. Troškovi platnog prometa
14. Troškovi poreza
15. Ostali nematerijalni troškovi
b) Nematerijalni troškovi (11 do 15)
Ostali liĉni rashodi i naknade u iznosu od 150 hiljada dinara odnose se na naknadu prevoza na
posao i sa posla.
Troškovi ostalih usluga u iznosu od 164 hiljade dinara odnose se na troškove komunalnih
usluga.
Ostali nematerijalni troškovi u iznosu od 144 hiljade dinara odnose se na sudske takse, takse
za isticanje firme i dr.
29
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
D18. FINANSIJSKI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2011.
1. Rashodi kamata
FINANSIJSKI RASHODI (1)
01.01-31.12.
2010.
208
208
491
491
D19. OSTALI PRIHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2011.
01.01-31.12.
2010.
1. Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme
2. Ostali nepomenuti prihodi
30
OSTALI PRIHODI (1 + 2)
30
Iznos od 30 hiljada dinara odnosi se prihode iz ranijih godina po sravnjenju obaveza.
2.977
2.977
D20. OSTALI RASHODI
Hiljada dinara
01.01-31.12.
2011.
1. Ostali nepomenuti rashodi
2. ObezvreĊenje kratkoroĉnih finansijskih plasmana
OSTALI RASHODI (1 + 2)
835
318
1.153
01.01-31.12.
2010.
307
307
Ostali nepomenuti rashodi u iznosu od 835 hiljada dinara odnose se na troškove sporova i
veštaĉenja.
D22. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE
Prema izjavi rukovodstva Društvo nema materijalno znaĉajnih sudskih sporova u toku, osim
radnih sporova.
Društvo nema drugih potencijalnih obaveza, niti terećenja nad imovinom.
30
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
"ŠUMADIJA" a.d. Raĉa
D23. FINANSIJSKA STABILNOST
Hiljada dinara
Prethodna
godina
Tekuća
godina
1. Stalna imovina
2. Zalihe i dati avansi
3. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva
obustavljenog poslovanja
I. Dugoroĉno vezana imovina (1 do 3)
4. Kapital umanjen za gubitke do visine kapitala
5. Dugoroĉna rezervisanja
6. Dugoroĉne obaveze
II. Trajni i dugoroĉni kapital (4 do 6)
51.606
399
54.097
399
52.005
34.750
54.496
40.725
34.750
40.725
1,50
1,34
Koeficijent finansijske stabilnosti (I/II)
Koeficijent finansijske stabilnosti je viši od jedan, dugoroĉno vezana imovina je veća od
trajnog i dugoroĉnog kapitala u iznosu od 17.255 hiljade dinara, što znaĉi da je u oblasti
dugoroĉnog finansiranja oteţano odrţavanje likvidnosti.
D25. RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA
Tekuća
godina
1. Poslovni prihodi
2. Varijabilni rashodi
3. Marţa pokrića (1-2)
4. Fiksni i preteţno fiksni rashodi
5. Neto finansijski rashodi
6. Dobitak redovne aktivnosti (3-4-5)
7. Koeficijent marţe pokrića (3/1)
8. Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka
redovne aktivnosti (4+5)/7
Hiljada dinara
Prethodna
godina
1.935
3.364
(1.429)
3.215
208
(4.852)
-0,7383
2.810
2.645
165
3.260
491
(3.586)
0,0587
-4.637
63.881
Društvo iz poslovnih prihoda ne pokriva ni varijabilne rashode. Varijabilni rashodi su veći od
poslovnog prihoda za 1.429 hiljada dinara, a gubitak redovne aktivnosti je 4.852 hiljada
dinara.
Društvo treba hitno da saĉini program izlaska iz zone poslovanja sa gubitkom.
31
Download

izveštaj nezavisnog revizora