Visoka tehnološka škola strukovnih studija
Odsek: Informacione tehnologije
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA MENADŽMENT
INFORMACIONI SISTEMI
Tema rada: Informacioni sistem biblioteke
Visoke tehnološke škole strukovnih studija
Profesor:
Student:
Dr Boško Rodić, dip.inž.
Jelena Tomić, 4-42/2011
Šabac, april 2014.
SADRŽAJ
1. UVOD ................................................................................................................. 3
2. ANALIZA
ZAHTEVA KORISNIKA INFORMACINOG
SISTEMA BIBLIOTEKE VTŠŠA ............................................................ 4
2.1. Programski zahtev .......................................................................................... 5
2.2. Ulaz ................................................................................................................. 5
2.3. Obrada............................................................................................................. 7
2.4. Izlaz................................................................................................................. 7
3. MODEL PROCESA ...................................................................................... 8
3.1. Funkcionalna dekompozicija ............................................................................... 9
3.2. Dijagram konteksta ....................................................................................... 10
3.3. Dijagram toka podataka 0.nivoa ................................................................... 11
3.4. Dijagram toka podataka 1.nivoa – 1.Obrada članstva .................................. 12
3.5. Dijagram toka podataka 1.nivoa – 2. Nabavka knjiga ................................. 13
3.6. Dijagram toka podataka 2. nivoa – 1.1. Upis novog člana........................... 14
3.7. Dijagram toka podataka 2. nivoa – 1.2. Izdavanje knjiga i informacija ...... 15
4. MODEL PODATAKA ................................................................................ 16
4.1. Tokovi podataka ........................................................................................... 16
4.2. Skladišta podataka ........................................................................................ 17
4.3. Tabele............................................................................................................ 18
5. MODEL RESURSA ..................................................................................... 25
6. ZAKLJUČAK ................................................................................................ 27
2
1.UVOD
Visoka tehnološka škola strukovnih studija sa sedištem u Šapcu odlučila je da unapredi poslovanje
školske biblioteke implementacijom informacionog sistema biblioteke. Delatnost VTŠŠA se
obavlja u okviru dve organizacione jedinice: Nastavna jedinica i Sekretarijat škole. Deo
organizacione jedinice Sekreterijat škole čini i školska biblioteka. Biblioteka obavlja
dokumentaciono - informativne poslove i zadatke vezane za nastavnu delatnost škole.
Slika 1. Organizacija VTŠŠA
3
Dokumentaciono – informacioni poslovi i zadaci vezani su za:
 nabavku, sređivanje i stručno obrađivanje, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečkog
materijala ( knjige, periodične publikacije i drugi bibliotečki materijali ),
 izradu programa i planova nabavke bibliotečkog materijala, dokumentacije i inforamacija,
 pružanje bibliografskih informacija korisnicima biblioteke, ostalim bibliotekama i
pojedincima,
 izradu bibliografija i bibliografskih popisa radova nastavnika i saradnika Škole,
 čuvanje depozitnih primeraka odbranjenih diplomskih i specijalističkih radova kao i
objavljenih naučnih i stručnih radova nastavnika i saradnika Škole,
 posebno čuvanje I zaštitu bibliotečkog materijala kao kulturnog dobra shodno odredbama
Zakona o zaštiti kulturnih dobara,
 međubibliotečku pozajmicu kao i razmenu publikacija, usklađivanje nabavke bibliotečkog
materijala sa srodnim i ostalim bibliotekama,
 dostavljanje na osnovu pozitivnih i ostalih zakonskih propisa, podataka o svom
bibliotečkom fondu Univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković”, Narodnoj biblioteci
Republike Srbije i odgovarajućim statističkim službama,
 obradu kartica za sve vrste kartoteka biblioteke (kataloge-regsitre) i rukovanje
kartotekama- registrima biblioteke, i
 izdavanje bibliotečkog materijala i pružanje informacija korisnicima.1
2. ANALIZA ZAHTEVA KORISNIKA INFORMACINOG
SISTEMA BIBLIOTEKE VTŠŠA
Biblioteka VTŠŠA je dobro opremljena stručnom literaturom primerenom obrazovnom kadru koji
iz nje izlazi. Škola ulaže stalne napore da se bibliotečki fond poveća i osavremeni kupovinom
knjiga na sajmovima i pojedinačnim kupovinama. Čest način obigaćivanja bibliotečkog fonda su
pokloni samih profesora. Bibliotečki fond trenutno ima oko 4500 bibliotečkih jedinica.
Bibliotečke publikacije mogu koristiti samo studenti VTŠŠA-a i nastavno osoblje ove škole.
Fondovi biblioteke su smešteni u ormarima i na policama po numerous currens-u2. Publikacije se
mogu pozamljivati na period od 15 dana uz mogućnost produžetka tog perioda. Serijske
publikacije se ne pozajmljiju, već se koriste u biblioteci.
1
2
Informator o radu VTŠŠA dostupan na adresi http://www.vtssa.edu.rs/download/InformatorORadu.pdf
Redni inventarski broj knjige.
4
Rad biblioteke je informatički podržan. Bibiloteka raspolaže jednim personalnim računarom. U
sklopu biblioteke postoji i odgovarajući čitaonički prostor koji studenti ali i nastavno osoblje mogu
svakodnevno da koriste. U biblioteci radi jedan bibliotekar sa trećinom radnog vremena koji ima
položen stručni ispit i licencu za rad. Biblioteka radi pet dana nedeljno, po šest sata na dan.
2.1. Programski zahtev
Namena programa je da se koristi u biblioteci kao njen informacioni sistem i da se shodno tome
olakša postupak iznajmljivanja i vraćanja knjiga, kao i nabavke novih. Dati informacioni sistem
se sastoji od baze podataka i aplikacije koja radi nad bazom.
U upotrebi je relaciona baza podataka u kojoj su podaci organizovani u tabele međusobno
povezane relacijama (tabela Član, tabela Izdavač itd.). Za upravljanje bazom podataka koristi se
program Microsoft Office Access (za formiranje i ažuriranje baze), a aplikacija nad bazom je
napravljena pomoću programskog jezika Microsoft Visual C++.
Pomoću ove aplikacije bibliotekar može da obradi podatke iz baze i da napravi potrebne upite,
obrasce, potvrde ili izveštaje (evidencija broja knjiga iz određenog predmeta, status zaduženja
knjiga itd). Rezultati obrade mogu da se prikažu u elektronskoj ili štampanoj formi.
U informacioni sistem se unose određeni podaci i oni predstavljaju Ulaz, dok podaci i informacije
koji se dobijaju iz sistema predstavljaju Izlaz. U samom informacionom sistemu vrši se Obrada
ulaznih podataka i na taj način se dobijaju potrebne informacije.
2.2. Ulaz
Ulazna dokumenta koja sadrže podatke potrebne za obradu su:
-dokumenta za nabavku knjiga
 katalog knjiga ( dobijen od strane izdavača)
 narudžbenica
 nalog za isplatu izdavaču
 izveštaj o isplati
 otpremnica i faktura
 reklamacija
 odgovor na reklamaciju
5
- dokumenta za obradu članstva
 lični podaci
 uplata članarine
 članski broj i članska kartica
 evidentaciona lista članova
 fond knjiga
 evidentaciona lista iznajmljenih knjiga
 opomena
 kazna
 evidentaciona lista kazni
Na slici 1. prikazana je članska kartica kao primer ulaza u informacioni sistem školske biblioteke.
Podaci koje student unosi pre nego što postane član biblioteke su: broj indexa, prezime, ime,
zanimanje, ime jednog roditelja, adresa stalnog prebivališta, broj telefona korisnika, broj lične
karte i mesto izdavanja, datum i mesto izdavanja članske kartice.
Slika 1. Članska kartica
6
2.3. Obrada
Podatke unete iz ulaznih dokumenata obrađuje bibliotekar pomoću aplikacije informacionog
sistema ali i ručno.
Primer iznajmljivanja knjige iz biblioteke:
Da bi student iznjamio knigu iz biblioteke, potrebno je da bibliotekaru prosledi člansku karticu i
informaciju o delu. Tada se proverava da li je osoba zaista član biblioteke i da li je vratio prethodno
iznajmljene knjige. U slučaju da tražena knjiga postoji u fondu knjiga i ukoliko nije zauzeta, kao
rezultat ovog procesa član dobija knjigu. Pri tom se vrši evidentiranje iznajmljene knjige pomoću
aplikacija informacionog sistema.
2.4. Izlaz
Prilikom iznajmljivanja knjige iz biblioteke svaki član je dužan da se potpiše na kartu knjige koja
sadrži najosnovnije informacije o delu kao i datum uzimanja i vraćanja knjige. Na osnovu tih karti
bibliotekar ima uvid o stanju slobodnih i zaduženih knjiga i vremenskom roku zadržavanja knjige.
Tako na primer u slučaju prekoračenja vremenskog roka od 15 dana bibliotekar može da napiše
novčanu kaznu članu. Pomoću aplikacije informacionog sistema bibliotekar vodi evidenciju
iznajmljenih knjiga i može da štampa izveštaje o iznajmljenim knjigama što predstavlja izlaz iz
sistema.
Slika 2. Evidenciona lista iznajmljenih knjiga
7
3. MODEL PROCESA
Za modelovanje procesa koristi se Strukturna sistemska analiza - SSA. Strukturna sistemska
analiza je jedna potpuna metodologija za specifikaciju informacionog sistema, odnosno softvera.
Ona se na različite načine može povezati sa metodama drugih faza u neku specifičnu metodologiju
celokupnog razvoja IS.
SSA posmatra informacioni sistem kao funkciju (proces obrade) koja, na bazi ulaznih, generiše
izlazne podatke. Ulazni podaci se dovode u proces obrade, a izlazni iz njega odvode preko tokova
podataka. Osnovni koncepti SSA analize su:
 procesi obrade podataka
 tokovi podataka
 skladište podataka
 interfejsi
Slika 3. Grafički prikaz osnovnih koncepata SSA analize
Prvo se vrši funkcionalna dekompozicija sistema a zatim se kreiraju dijagrami tokova podataka.
Funkcionalna dekompozicija sistema je prikazana Jackson-ovim dijagramom.
Dijagram toka podatka (DTP) predstavlja model sistema koji sadrži četiri osnovne komponente:
procese obrade podataka (aktivne komponente sistema), objekte okruženja (interfejse) sa kojima
sistem komunicira, skladišta podataka koje procesi koriste i/ili ažuriraju i tokove podataka koji
povezuju ostale komponente sistema u celinu
Za crtanje ovih dijagrama korišćen je program Microsoft Office Visio 2013.
8
3.1 Funkcionalna dekompozicija
Slika 4. Funkcionalana dekompozicija informacionog sistema biblioteke VTŠŠA
9
3.2. Dijagram konteksta
Informacioni sistem može biti veoma složen i samim tim može sadržati veliki broj procesa, tokova
podataka, skladišta podataka i spoljnih objekata. Postupkom dekompozicije jedan sistem se opisuje
hijerarhijom DTP-a. Dijagram na najvišem nivou hijerarhije naziva se dijagramom konteksta, i
on zapravo predstavlja celokupan IS. On sadrži mali broj procesa visokog apstraktnog nivoa kao i
njihovu komunikaciju (ulazne i izlazne tokove). U našem slučaju prikazan je dijagram konteksta
informacionog sistema biblioteke VTŠŠA kao jedan process u komunikaciji sa objektima iz
spoljašnjeg sveta, ČLAN, IZDAVAČ I FINANSIJSKA SLUŽBA. Ovu komunikaciju čine tokovi
podataka između ova tri spoljašnja objekta i procesa.
Slika 5. Dijagram konteksta
10
3.3. Dijagram toka podataka 0. nivoa
Slika 6. Dijagram toka podataka 0.nivoa
11
3.4. Dijagram toka podataka 1. nivoa - 1. Obrada članstva
Slika 7. Dijagram toka podataka 1.nivoa – 1. Obrada članstva
12
3.5. Dijagram toka podataka 1. nivoa – 2. Nabavka knjiga
Slika 8. Dijagram toka podataka 1.nivoa – 2. Nabavka knjiga
13
3.6. Dijagram toka podataka 2. nivoa – 1.1.Upis novog člana
Slika 9. Dijagram toka podataka 2. Nivoa – 1.1.Upis novog člana
14
3.7. Dijagram toka podataka 2. nivoa – 1.2.Izdavanje knjiga i informacija
Slika 10. Dijagram toka podataka 2. Nivoa – 1.2. Izdavanje knjiga i informacija
15
4. MODEL PODATAKA
Model podataka predstavlja relacionu bazu podataka koja se koristi u informacionom sistemu.
Rečnik podataka opisuje sadržaj i strukturu svih tokova i skladišta podataka. Obuhvata dva
koncepta:
 polje i domen
 strukturu
Polje je elementarna struktura koja se dalje ne dekomponuje i ima svoju vrednost. Polja svoje
vrednosti uzimaju iz skupova vrednosti koji se nazivaju domeni. Svaki domen ima određeno
ograničenje. Podaci koji se pojavljuju u komunikacijama između interfejsa i procesa u
informacionom sistemu objedinjuju se u jedinstvenu strukturu podataka.
4.1. Tokovi podataka
1. UPIS ČLANA :
LIČNI PODACI < IME, PREZIME, POL, DATUM_ROĐENJA, ADRESA_STANOVANJA,
LIČNA_KARTA, MESTO_IZDAVANJA_LIČNE_KARTE, TELEFON, ČLAN _OD, ČLAN_ DO >
UPLATA ČLANARINE < ČLANSKI _BROJ, IME, PREZIME, NADOKNADA >
ČLANSKA KARTICA < ČLANSKI_BROJ, IME, PREZIME, ADRESA_STANOVANJA >
POTVRDA O PRIJEMU ČLANARINE< ŠIFRA_UPLATE, ČLANSKI_BROJ, IME, PREZIME,
NADOKNADA >
2. IZNAJMLJIVANJE KNJIGE:
PODACI TRAŽENE KNJIGE < NAZIV_DELA, IME_AUTORA >
INFORMACIJA O TRAŽENOJ KNJIZI < ŠIFRA_DELA, NAZIV_DELA, IME_AUTORA,
ODGOVOR>
IZNAJMLJENA KNJIGA < INVBR_KNJIGE, NAZIV_DELA, IME_AUTORA >
3. OPOMENA:
OPOMENA < ŠIFRA_OPOMENE, ČLANSKI_BROJ, IME, PREZIME, ADRESA_STANOVANJA,
DATUM_PISANJA_OPOMENE, ROK_ODGOVORA >
UPLATA KAZNE< ČLANSKI_BROJ, IME, PREZIME, VISINA_NADOKNADE >
4. NARUČIVANJE KNJIGE:
KATALOG < ŠIFRA_IZDAVAČA, DATUM_DOSPEĆA_KATALOGA, ROK_ISPORUKE,
ŠIFRA_PLAĆANJA, NAZIV_DELA, CENA, POTPISNIK >
NARUDŽBENICA < ŠIFRA_NARUDŽBENICE, ŠIFRA_IZDAVAČA, REDNI_BROJ_PROIZVODA,
NAZIV_DELA, KOLIČINA, DATUM_NARUČIVANJA, OVLASĆENO_LICE_NARUČIOCA >
16
NALOG ZA ISPLATU IZDAVAČU < ŠIFRA_NALOGA, ŠIFRA_IZDAVAČA, UKUPNO,
OVLASĆENO_LICE >
IZVEŠTAJ O ISPLATI IZDAVAČA < ŠIFRA_IZVEŠTAJA, ŠIFRA_NALOGA,
ŠIFRA_IZDAVAČA, UKUPNO>
OTPREMNICE < ŠIFRA_IZDAVAČA, ŠIFRA_NARUDŽBENICE, REDNI_BROJ_PROIZVODA,
NAZIV_DELA, KOLIČINA, DATUM_OTPREME_ROBE, IZDAO, PRIMIO >
REKLAMACIJA < ŠIFRA_REKLAMACIJE, ŠIFRA_IZDAVAČA, ŠIFRA_OTPREMNICE,
REDNI_BROJ_PROIZVODA, NAZIV_DELA, KOLIČINA, DATUM >
ODGOVOR NA REKLAMACIJU< ŠIFRA_REKLAMACIJE, ŠIFRA_IZDAVAČA, ODGOVOR >
FAKTURA < ŠIFRA_IZDAVAČA, REDNI_BROJ_PROIZVODA, NAZIV_DELA, KOLIČINA
OVLASĆENO_LICE, DATUM_FAKTURE >
4.2. Skladište podataka
KATALOZI < ŠIFRA_KATALOGA, ŠIFRA_IZDAVAČA, DATUM_DOSPEĆA_KATALOGA,
ROK_ISPORUKE, ŠIFRA_PLAĆANJA, ŠIFRA_DELA, CENA, POTPISNIK >
NARUDŽBENICE < ŠIFRA_NARUDŽBENICE, ŠIFRA_IZDAVAČA, REDNI_BROJ_PROIZVODA,
ŠIFRA_DELA, ŠIFRA_KATALOGA, KOLIČINA, DATUM_NARUČIVANJA,
OVLASĆENO_LICE_NARUČIOCA >
OTPREMNICE < ŠIFRA_OTPREMNICE, ŠIFRA_NARUDŽBENICE, REDNI_BROJ_PROIZVODA,
ŠIFRA_DELA, ŠIFRA_KATALOGA, KOLIČINA, DATUM-OTPREME_ROBE, IZDAO, PRIMIO >
FAKTURE < ŠIFRA_FAKTURE, ŠIFRA_OTPREMNICE, REDNI_BROJ_PROIZVODA,
ŠIFRA_DELA, ŠIFRA_KATALOGA, KOLIČINA, OVLASĆENO_LICE, DATUM_FAKTURE >
REKLAMACIJE < ŠIFRA_REKLAMACIJE, ŠIFRA_OTPREMNICE, REDNI_BROJ_PROIZVODA,
KOLIČINA, DATUM >
ODGOVORI < ŠIFRA_ODGOVORA, ŠIFRA_REKLAMACIJE, ODGOVOR, ŠIFRA_STATUSA >
IZDAVAČI < ŠIFRA_IZDAVAČA, NAZIV_IZDAVAČA, ADRESA_IZDAVAČA,
MESTO_IZDAVAČA , TELEFON_IZDAVAČA, ŽIRO_RAČUN_IZDAVAČA,
REGISTARSKI_BROJ, MATIČNI_BROJ >
BAZA_ZNANJA_KNJIGA < ŠIFRA_DELA, NAZIV_DELA, AUTOR_DELA, ŠIFRA_IZDAVAČA
>
EVIDENCIJA_ČLANOVA < ČLANSKI_BROJ, IME, PREZIME, POL, DATUM_ROĐENJA,
ADRESA_STANOVANJA, LIČNA_KARTA, MESTO_IZDAVANJA_LIČNE_KARTE, TELEFON,
ČLAN_OD, ČLAN_DO >
EVIDENCIJA_OPOMENA < ŠIFRA_OPOMENE, ČLANSKI_BROJ,
DATUM_PISANJA_OPOMENE, ROK_ODGOVORA, STATUS_OPOMENE >
EVIDENCIJA_KAZNI < ŠIFRA_KAZNE, ČLANSKI_BROJ, ŠIFRA_OBLIKA_KAZNE,
DATUM_NAPLATE_KAZNE, ŠIFRA_OPOMENE, VISINA_NADOKNADE >
17
IZNAJMLJENJE KNJIGE < INVBR_KNJIGE, ČLANSKI_BROJ, DATUM_IZNAJMLJIVANJA >
FOND KNJIGA < INVBR_KNJIGE, ŠIFRA_DELA >
4.3. Tabele
Tabela Član
NAZIV POLJA
ČLANSKI_BROJ
DOMEN
Integer (5)
Ceo broj
IME
Character (20)
Slova
PREZIME
Character (20)
Slova
POL
Character (1)
Slovo
Date
Datum
Character (30)
Sve
Integer (6)
Ceo broj
MESTO_IZDVANJA_LK
Character ( 15)
Slova
TELEFON
Character (15)
Brojevi, -, /
ČLAN_OD
Character (10)
Brojevi, -, /
ČLAN_DO
Character (10)
Brojevi, -, /
DATUM_ROĐENJA
ADRESA_STANOVANJA
LIČNA_KARTA
OGRANIČENJE
OPIS
18
>= 0
In (M, Z)
>= 0
>= 0
Tabela Izdavač
NAZIV POLJA
DOMEN
OGRANIČENJE
OPIS
ŠIFRA_IZDAVAČA
Integer (10)
Ceo broj
NAZIV_IZDAVAČA
Character (20)
Slova
ADRESA_IZDAVAČA
Character (20)
Slova
MESTO_IZDAVAČA
Character (15)
Slova
TELEFON_IZDAVAČA
Character (10)
Brojevi, /, -
ŽIRO_RAČUN_IZDAVAČA Integer (10)
>= 0
Ceo broj
>= 0
REGISTARSKI_BROJ
Integer(10)
Ceo broj
>= 0
MATIČNI_BROJ
Integer (10)
Ceo broj
>= 0
Tabela Fond knjiga
NAZIV POLJA
DOMEN
OGRANIČENJE
OPIS
INVBR_KNJIGE
Integer (8)
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_DELA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
19
Tabela Katalozi
NAZIV POLJA
DOMEN
OGRANIČENJE
OPIS
ŠIFRA_KATALOGA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_IZDAVAČA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
DATUM_DOSPEĆA_KATALOGA
Date
ROK_ISPORUKE
Integer (3)
Ceo broj
ŠIFRA_PLAĆANJA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_DELA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
CENA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
Character (20)
Slova
POTPISNIK
Tabela Baza znanja knjiga
NAZIV POLJA
DOMEN
ŠIFRA_DELA
Integer (5)
Ceo broj
NAZIV_DELA
Character (20)
Slova
AUTOR_DELA
Character (20)
Slova
Integer (5)
Ceo broj
ŠIFRA_IZDAVAČA
OGRANIČENJE
OPIS
20
>= 0
>= 0
Tabela Narudžbenice
NAZIV POLJA
DOMEN
OGRANIČENJE
OPIS
ŠIFRA_NARUDŽBENICE
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_IZDAVAČA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
REDNI_BROJ_PROIZVODA
Integer (3)
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_DELA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_KATALOGA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
KOLIČINA
Integer (3)
Ceo broj
>= 0
DATUM_NARUČIVANJA
Character (10)
OVLASĆENO_LICE_NARUČIOCA
Character (20)
Slova
Tabela Reklamacije
NAZIV POLJA
DOMEN
OGRANIČENJE
OPIS
ŠIFRA_REKLAMACIJE
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_OTPREMNICE
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
REDNI_BROJ_PROIZVODA
Integer (3)
Ceo broj
>= 0
KOLIČINA
Integer (3)
Ceo broj
>= 0
DATUM
Character (10)
21
Tabela Odgovori
NAZIV POLJA
DOMEN
OGRANIČENJE
OPIS
ŠIFRA_ODGOVORA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_REKLAMACIJE
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
Character (80)
Slova
Integer (5)
Ceo broj
ODGOVOR
ŠIFRA_STATUSA
>= 0
Tabela Otpremnice
NAZIV POLJA
DOMEN
OGRANIČENJE
OPIS
ŠIFRA_OTPREMNICE
Integer (5 )
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_NARUDŽBENICE
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
REDNI_BROJ_PROIZVODA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_DELA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_KATALOGA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
KOLIČINA
Integer (3)
Ceo broj
>= 0
DATUM_OTPREME_ROBE
Character (10)
PRIMIO
Character (20)
Slova
IZDAO
Character (20)
Slova
22
Tabela Fakture
NAZIV POLJA
DOMEN
OPIS
OGRANIČENJE
ŠIFRA_FAKTURE
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_OTPREMNICE
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
REDNI_BROJ_PROIZVODA
Integer (3)
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_DELA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_KATALOGA
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
KOLIČINA
Integer (3)
Ceo broj
>= 0
OVLASĆENO_LICE
Character (20)
Slova
DATUM_FAKTURE
Character (10)
Tabela Opomene
NAZIV POLJA
DOMEN
OGRANIČENJE
OPIS
ŠIFRA_OPOMENE
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
ČLANSKI_BROJ
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
Ceo broj
>=0
DATUM_PISANJA_OPOMENE
ROK_ODGOVORA
STATUS_OPOMENE
Character (10)
Integer (3)
Character (8)
23
Tabela Kazne
NAZIV POLJA
DOMEN
OPIS
OGRANIČENJE
ŠIFRA_KAZNE
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
ČLANSKI_BROJ
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
ŠIFRA_OBLIKA_KAZNE
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
DATUM_NAPALTE_KAZNE Character (10)
ŠIFRA_OPOMENE
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
VISINA_NADOKNADE
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
Tabela Iznajmljene knjige
NAZIV POLJA
DOMEN
OGRANIČENJE
OPIS
INVBR_KNJIGE
Integer (8)
Ceo broj
>= 0
ČLANSKI_BROJ
Integer (5)
Ceo broj
>= 0
DATUM_IZNAJMLJIVANJA Character (10)
OPIS
Character ( 70)
Slova
24
MODEL RESURSA
Da bi informacioni sistem školske biblioteke pravilno radio potrebno je da sadrži dobro uređen:
 Hardware – materijalno - tehničku osnovu koju čine informacione ali i druge tehnologije
korišćene u informacionom sistemu.
 Lifeware - kadrovsku osnovu informacionog sistema koju čine ljudi – korisnici ali i
specijalističko informatičko osoblje.
 Netware – računarske mreže, odnosno povezivanje računara u cilju razmene podataka i
komunikacije između fizički udaljenih računara.
Biblioteka VTŠŠA za svoje potrebe koristi jedan personalni računar koji ima sledeće
konfiguracije:

Monitor: Acer X233H LCD

Matična ploča: ASUS P5P41TD (Chipset Intel® G41 / ICH7) ATX

Procesor: Intel Pentium® Dual-Core CPU E6600 @ 3.06GHz 3.07GHz

RAM memorija: Kingston DDR3 2x2GB/1333MHz

Grafička kartica: ATI Radeon HD 5670 (1GB DDR3)

Napajanje: SilverStone SST-ST50F-ES 500W (80 plus)

Hard disk: Western Digital Caviar 320GB SATA/16MB Cache (WD3200AAKS), sa
deklarisanim eksternim protokom 300 MB/s (stvarnim oko 190 MB/s), 7200
obrtaja/min, vremenom pristupa 15.5ms, prosečnom brzinom čitanja 86 MB/s
Na tom računaru instaliran je Windows 7 32-bitni operativni sistem, Ultimate verzija kao i softver
koji omogućava celokupno poslovanje školske biblioteke. Računar biblioteke je takođe povezan
sa laserskim štampačom Samsung ML – 1675 za A4 format papira sa rezolucijom od 1200 x 1200
dpi, brzinom štampe od 16 ppm i obimom štampe od 5000 strana na mesečnom nivou.
Računar biblioteke nema direktan izlaz na Internet zbog mogućnosti zloupotrebe podataka ali je
povezan u lokalnu računarsku mrežu škole - Intranet. Ovaj računar je zaštićen antivirusnim
programom Bitdefender Total Security 2013.
25
Slika 11. Laserski štampač Samsung ML- 1675
U biblioteci VTŠŠA zaposlene su dve osobe, bibliotekar i stručni saradnik za poslove
informacionog sistema . Bibliotekar radi trećinu radnog vremena i ima položen stručni ispit i
licencu za rad. On je zadužen za celokupno poslovanje biblioteke i obavlja poslove kao što su:
upis novih članova, izdavanje knjiga, nabavka knjiga itd. Biblioteka radi pet dana nedeljno, po šest
sata dnevno ( od 9- 15h). Stručni saradnik za poslove informacionog sistema je zadužen za
održavanje hardvera, softvera i netvera informacionog sistema.
26
6. ZAKLJUČAK
Informacioni sistem biblioteke VTŠŠA omogućava da se poslovanje biblioteke obavlja brže, pruža
pregledniju i jednostavniju evidenciju i svodi mogućnost greške na minimum. Zbog svega
navedenog, informacioni sistem mora biti pouzdan odnosno mora pružati kvalitetne informacije
svojim korisnicima. Kvalitetne informacije se obezbeđuju prvenstveno putem adekvatnog izbora
ljudskih a zatim hardverskih, softverskih i mrežnih resursa.
27
Download

seminarski rad iz predmeta menadžment informacioni sistemi