OBEC MARKUŠOVCE
Michalská 51, 053 21 Markušovce
zverejňuje
zámer predať svoj majetok priamym predajom,
v zmysle § 9a ods.5 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Uznesením obecného zastupiteľstva obce Markušovce, č. 51/2011 zo dňa 19.4.2011, Obec
Markušovce rozhodla o zámere predať hnuteľný majetok
– počítačovu zostavu iMac 24“ 3.06GHz 2GB/500GB*/GeForce/, 2GB RAM pre iMac,
Apple iWork 08, Parallels Desktop 4.0 + Windows XP Home OEM
– bezdrôtovú Klávesnicu Apple Keyboard Wired SL
podľa ust. § 9a ods. 1 c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov priamym predajom, za cenu minimálne 850 €. Ponúkaný majetok nie je možné
odkúpiť jednotlivo.
Obhliadka hnuteľného majetku, určeného na priamy odpredaj, bude dňa 20.5.2011
v čase od 8.00 do 9.00 hod. na Obecnom úrade Markušovce, Michalská 51 č. dverí 13.
Podľa §9a ods.5 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
Obec Markušovce týmto stanovuje lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o
kúpu uvedeného majetku obce do 24.5.2011, 12.00 hod.
Cenové ponuky je potrebné doručiť v uvedenom termíne v písomnej forme s identifikačnými
údajmi záujemcu na adresu:
Obec Markušovce, Obecný úrad, Michalská 51, 053 21 Markušovce
S označením „ Priamy predaj PC iMac – NEOTVÁRAŤ “
Kontaktná osoba: Michal Čuchran, tel.č.: 053 4498108,
email: [email protected]
Otváranie obálok za prítomnosti záujemcov sa uskutoční 26.5.2011 o 9.00 hod. na Obecnom
úrade v Markušovciach.
Michal Čuchran
starosta obce
Vyvesené: 5. 5. 2011
Download

Bod 07 Odpredaj prebytočného majetku obce