BAZE PODATAKA DJ 2011.
ID
1
Questions
2
Skup ljudi i opreme koji po određenoj organizaciji i metodama obavljaju
prikupljanje, prenos, obradu, čuvanje i dostavljanje podataka i
informacija na korišdenje je________________
Question Image
Skup elemenata koji su međusobno povezani i ponašaju se po
određenim zakonitostima zove se:
_________________________________
A.
hardver
B.
softver
C.
informacioni sistem
D.
kadrovska podrška
3
Svi materijalni delovi računara koji su međusobno povezani ili funkciono
usklađeni, nazivaju se mašinska oprema ili
4
Kadrovska podrška naziva se:________________
_________________________________
5
6
A.
hardware
B.
software
C.
orgware
D.
lifeware
Odaberi koji elementi se danas navode kao delovi informacionih
sistema:________________
A.
logististička podrška
B.
tehnička oprema
C.
radio oprema
D.
programska podrška
E.
urednička oprema
F.
organizaciona podrška
G.
kadrovska podrška
Osnove osobine informacionih sistema za obradu podataka
su:________________
1
7
8
9
10
A.
pasivan način korišdenja
B.
aktivan način korišdenja
C.
mehanička efikasnost u obavljanju posla
D.
pruža odgovarajude podatke rukovodstvu preduzeda u svrhu
donošenja odluka
Ekspertni sistemi su najnovija rešenja u razvoju informacione
tehnologije. Oni su povezani sa nastankom________________
A.
veštačke inteligencije
B.
nove inteligencije
C.
stare inteligencije
D.
đačke inteligencije
E.
lazarevačke inteligencije
Razvoj informacionog sistema je složen zadatak. Uglavnom se taj
proces odvija u slededim fazama:________________
A.
projektovanje informacionog sistema
B.
dorada informacionog sistema
C.
izgradnja informacionog sistema
D.
razvođenje informacionog sistema
E.
uvođenje informacionog sistema
F.
funkcionisanje informacionog sistema
Koji od ponuđenih odgovora su primeri za podatak i
informaciju?________________
A.
Starost studenta i prosečna starost svih studenata na fakultetu
B.
Rekordno vreme trke i dužina staze
C.
Cena računara i ukupan broj svih prodatih računara
U kojoj delatnosti se koriste baze podataka?________________
A.
Avionski saobradaj
B.
Hemijska industrija
C.
Poljoprivreda
D.
U sve tri navedene
2
E.
11
12
13
14
Ni u jednoj od navedenih
Kakav je značaj projektovanja baze podataka?________________
A.
Rad na projektovanju baze podataka treba svesti na najmanju
mogudu meru da bi se smanjili troškovi.
B.
Često tabele podataka na papiru dobro definišu šta baza podataka
treba da sadrži. U tom slučaju ne treba gubiti vreme na projektovanje,
nego treba što pre predi na programiranje i punjenje baze podataka.
C.
Više teorijski nego praktičan.
D.
Projektovanje je bitno za kreiranje dobre baze podataka.
Šta je od slededeg tačno?________________
A.
Podatak i informacija su dva naziva za istu stvar.
B.
Podaci su rezultat kombinovanja i upoređivanja informacija.
C.
Informacija je funkcija podatka.
D.
Informacija uvedava znanje.
Kada jednom naučite kako da pišete programe i pravite sisteme sa
bazama podataka, više vam nisu potrebna bilo kakva uputstva ili učešde
bilo kog korisnika, pošto ste savršeno sposobni da pravite sisteme koji
zadovoljavaju poslovne potrebe i želje.________________
A.
Pogrešno. Da bismo napravili dobar softverski sistem, potrebno je
dobro razumevanje sa korisnikom tako da on može da potvrdi da ono
što mu nudimo odgovara njegovim željama i potrebama.
B.
Tačno. Sve što odličan sistem treba da ima, to su korektni programi.
C.
Pogrešno. Ne treba isključiti učešde korisnika jer i korisnici mogu da
budu informatički obrazovani pa njihova pomod u programiranju
može da bude dragocena.
D.
Tačno. Korisnici i onako ne znaju šta žele, tako da je pravljenje
sistema najbolje ostaviti profesionalcima.
Baza podataka može biti organizovana kao kolekcija zapisa u kompjuteru
kako bi kompjuterski program mogao da nađe u BP informacije koje bi
potom iskoristio.
Taj tip programa se zove ________________
A.
GUBP
B.
DUBP
C.
RUBP
D.
BUBP
3
E.
15
16
17
18
19
SUBP
Ravni model BP se sastoji od:________________
A.
jedne tabele
B.
više tabela
C.
tri tabele
D.
neograničen broj tabela
Mrežni model organizuje informacije koristedi dve osnove, zvane:
________________
A.
informacija i set
B.
podatak i set
C.
glasina i set
D.
polje i set
Dimenzioni model je specijalizovana adaptacija relacionog modela. U
dimenzinom modelu, BP je sastavljena iz jedinstvene velike tabele u
kojima su činjenice opisane korišdenjem: ________________
A.
relacija i mera
B.
dimenzija i mera
C.
ključeva i mera
D.
sve navedeno je tačno
E.
ništa od navedenog nije tačno
Relaciona BP može da sadrži:________________
A.
jednu tabelu
B.
više tabela
C.
tri tabele
D.
primarne ključeve
E.
isključivo jednu tabelu
F.
isključivo tri tabele
G.
isključivo pet tabela
Dopunite rečenicu jednom od ponuđenih opcija:
4
Jedinstveni (primarni) ključevi...________________
20
21
A.
ne služe ničemu.
B.
služe za razlikovanje jednog entiteta od drugog.
C.
služe za razlikovanje svih entiteta u bazi.
D.
služe za razlikovanje jedne instance entiteta (reda u tabeli) od svih
drugih redova
Koji od ponuđenih odgovora predstavljaju tipove veze?
________________
A.
Više prema više
B.
Jedan prema drugom
C.
Jedan prema nekome
D.
Jedan prema više
Koji od slededih parova entiteta de najverovatnije biti modelovani kao
više : više (n:n) veza?________________
A.
KOLA i VOLAN
B.
DRVO i LIST
C.
OSOBA i OTISAK PRSTA
D.
NASTAVNIK i PREDMET
22
Vezu više : više ste rešili kreiranjem nove tabele. Koliko novih veza ste
dobili?
23
Vezu više : više ste rešili kreiranjem nove tabele. Za koliko se povedao
broj veza? (Ukucajte samo cifru.)
24
Koji ključ je kod veze 1:n na strani 1:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
25
Koji ključ je kod veze 1:n na strani n:
26
Problem veze n:n izmedu dva entiteta se prevazilazi "razbijanjem" ove
veze na dve veze tipa ________________
_________________________________
5
27
28
29
30
A.
n:n
B.
1:n
C.
1:1
D.
rekurzivne veze
Dok svi atributi ne budu sa samo jednom vrednošdu, kaže se da je model
baze podataka:________________
A.
normalizovan
B.
nenormalizova
C.
u prvoj normalnoj formi
D.
opcionalan
E.
konceptualan
Ako neki atribut može imati više vrednosti za istu instancu entiteta (red
u tabeli), treba izvršiti:________________
A.
redizajniranje
B.
identifikaciju
C.
kloniranje
D.
normalizaciju
E.
validaciju
Entitet STAMBENA zgrada je opisan atributima: ulica, broj, broj spratova,
visina, broj stana. Da li je zadovoljena prva normalna forma.
________________
A.
Nije jer visina zgrade zavisi od broja spratova i visine sprata.
B.
Nije jer u jednoj zgradi može biti više stanova, koji imaju različite
brojeve stana
C.
Jeste jer svi atributi imaju samo jednu vrednost.
D.
Nije jer u istoj ulici može biti više zgrada koje imaju različite brojeve.
Kojim od slededih postupaka se entitet prevodi iz druge normalne forme
u tredu?________________
A.
Uklanjanjem atributa koji nisu u direktnoj vezi sa primarnim ključem
B.
Uklanjanjem nejednoznačnih atributa.
C.
Uklanjanjem neidentifikacionih atributa koji su zavisni od dela
6
jedinstvenog identifikatora.
D.
31
32
Uvođenjem veštačkog identifikatora.
Ključevi po kojim se povezuju tabele moraju imati:________________
A.
različite tipove podataka
B.
iste tipove podataka
C.
ista imena
D.
različita imena
Jedna tabela BP može biti zavisna od:________________
A.
jedne tabele
B.
dve tabele
C.
tri tabele
D.
više tabela
33
Navedite broj fajlova koje ACCESS pravi prilikom kreiranja tri tabele:
(Upišite cifru)
34
Iz kojih podataka se dobija informacija o tome kolika je prosečna plata
svih zaposlenih u firmi?________________
_________________________________
35
A.
pojedinačne plate
B.
broj zaposlenih
C.
imena zaposlenih
D.
adresa firme
E.
starost zaposlenih
Iz kojih podataka se dobija informacija o tome koji radnik firme prima
najvedu platu?________________
A.
imena zaposlenih
B.
broj zaposlenih
C.
pojedinačne plate
D.
starost zaposlenih
E.
adresa firme
7
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Prava snaga baza podataka ne leži u mogudnosti:________________
A.
pronalaženju informacija
B.
skladištenja informacija
Informacioni sistemi za pdršku odlučivanju uvode elemente večtačke
inteligencije.________________
A.
Tačno
B.
Pogrešno
Ekspertni sistemi ne zasnivaju se na:________________
A.
bazi znanja
B.
bazi podataka
Entitet može biti u II normalnoj formi i ako nije u I normalnoj
formi.________________
A.
da
B.
ne
U drugoj normalnoj formi svaki atribut koji nije deo primarnog ključa
mora zavisiti od celog primarnog ključa.________________
A.
da
B.
ne
1:1 je najprostiji obli veze, podrazumeva da su tabele povezane
pomodu:________________
A.
primarnih ključeva
B.
sekundarnih ključeva
Informacije i podaci su sinonimi.________________
A.
da
B.
ne
U informacione sisteme spadaju:________________
A.
Informacioni sistemi za obradu podataka
B.
Informacioni sistemi za slanje podataka
Entitet se prevodi u prvu normalnu formu sklanjanjem viševrednosnih
atributa.________________
A.
Da
B.
Ne
Veza `1:n` između dve tabele znači da:________________
8
46
47
48
49
50
51
A.
prvom zapisu iz jedne tabele odgovara n-ti zapis iz druge
B.
prva tabela može imati 1, a druga n zapisa
C.
jednom zapisu u prvoj tabeli odgovara više zapisa u drugoj
Jedna tabela može da ima:________________
A.
samo jednostruki pimarni ključ
B.
višestruki primarni ključ
C.
maksimalno dva primarna ključa
Brisanje podataka iz baze u Access-u vrši se:________________
A.
smeštanjem obrisanih podataka u Recycle Bin
B.
neposredno pre zatvaranja baze
C.
direktno
Za pretraživanje po polju koje nije primarni ključ, biramo opciju
Indexed:________________
A.
Yes (Duplicates OK)
B.
Yes (No Duplicates)
C.
No
Uslov koji treba da ispuni podatak pre unošnja u bazu postavljamo
preko:________________
A.
Validation Text
B.
Data Rule
C.
Validation Rule
D.
Default Value
Spoljni ključ u tabeli znači da:________________
A.
postoji alternativa za primarni ključ
B.
da je povezana sa tabelom u kojoj je to primarni ključ
C.
je to polje koje jednoznačno određuje svaki slog u datoj tabeli
Primarni ključ u tabeli:________________
A.
jednoznačno određuje svaki slog (zapis) u tabeli
B.
je obavezno jedno polje u tabeli
C.
je obavezno jedno polje u tabeli
9
D.
52
53
54
55
56
57
58
jednoznačno određuje tabelu
Required (Yes) na kartici General određenog polja tabele
znači:________________
A.
da se zahteva određeni format polja
B.
da se zahteva unos vrednosti u sva polja
C.
da je obavezan unos vrednosti, tj. popunjavanje tog polja
Polje u tabeli ne smete ukloniti ako: ________________
A.
je ono označeno kao primarni ključ
B.
je upotrebljeno u drugoj tabeli
C.
je opcija Required podešena na Yes
Sortiranje podataka u tabeli je mogude:________________
A.
samo po jednom kriterijumu
B.
po više kriterijuma
C.
samo u rastudem redosledu
Pri kreiranju forme mogude je koristiti podatke iz više tabela i više
upita:________________
A.
da
B.
ne
Kako se zadaje referencijalni inregritet?________________
A.
Samim kreiranjem relacionog modela.
B.
Uključivanjem opcije Enforce Referential Integrity
C.
Povezivanjem dve tabele vezom `1:n`.
Raskidanje veze između dve tabele:________________
A.
nije mogude ako su obe tabele otvorene za korišdenje.
B.
nije mogude ako je bar jedna tabela otvorena za korišdenje.
C.
mogude je uvek.
Relacioni model ukazuje na postojanje relacija
između:________________
A.
formi
B.
tabela
10
59
60
61
62
63
64
C.
izveštaja
D.
upita
MS Access se instalira : ________________
A.
kao samostalnan program
B.
u okviru paketa MS Office
C.
u okviru MS Windows
Access je:________________
A.
sistem (program) za upravljanje bazama podataka
B.
baza podataka
C.
program za brzi pristup podacima
Tabele se povezuju: ________________
A.
jer su u njima srodni podaci
B.
da bi se podaci iz jedne mogli koristiti u drugoj
C.
jer se nalaze u istoj bazi podataka
Baza podataka obično sadrži ________________
A.
skup fajlova koji nisu meĎusobno povezani.
B.
podatke koji su povezani sa nekom drugom aplikacijom.
C.
skup podataka koji se odnose na odreĎene objekte.
D.
kolekciju dokumenata.
Za koju od sledećih NIJE uobičajena upotreba baza podataka
velikih razmera? ________________
A.
zapisi bankarskih računa.
B.
avionski rezervacioni sistemi.
C.
zapisi za vozačke dozvole.
D.
lični adresar.
Koja od sledećih opcija odreĎuje tip informacija koji može biti
sačuvan u polju? ________________
A.
Osnovna vrednost.
B.
Tip podataka.
11
65
66
C.
Format.
D.
Naslov kolone
Koji od sledećih ishoda je rezultat dodavanja
indeksa?________________
A.
Zapisi se pretražuju i sortiraju efikasnije.
B.
Svi zapisi mogu biti brže obrisani.
C.
Tabele u bazi podataka mogu biti povezane.
D.
Zapisi mogu biti uneseni u bazu.
Koja je svrha povezivanja tabela u bazi? ________________
A.
Da dozvoli da samo spoljni podaci budu vidljivi.
B.
C.
D.
67
68
69
Da dozvoli da podaci budu sortirani pre štampanja
izveštaja.
Da omogući da se matematički proračuni sprovedu
efikasnije.
Da se smanji dupliranje podataka.
Šta Vas sprečava da dodate zapis u povezanu tabelu kada ne
postoji pridružen zapis u primarnoj tabeli? ________________
A.
Primarni ključ.
B.
Relacioni integritet.
C.
Pravilo za proveru ispravnosti.
D.
Indeks.
Baza podataka je obično kolekcija podataka organizovana za …
________________
A.
lako pronalaženje i ažuriranje podataka.
B.
lako unošenje teksta i štampanje.
C.
matematičke i grafičke rezultate.
D.
prezentaciju slušaocima.
Baza podataka se obično sastoji od… ________________
A.
redova, kolona, radnih listova
B.
polja, zapisa, tabela
12
70
71
72
73
74
C.
karaktera, fajlova, foldera
D.
rečenica, pasusa, dokumenata
Svako polje u tabeli treba da sadrži…________________
A.
više od jednog elementa
B.
nijedan element
C.
samo jedan element
D.
bilo koji broj elemenata
Čime može rezultovati smanjenje veličine polja u tabeli?
________________
A.
gubitak ili netačnost podataka u tabeli.
B.
promene u izveštajima koji pristupaju tabeli.
C.
povećanje broja zapisa u tabeli.
D.
smanjenje broja zapisa u tabeli.
Šta koristimo da dodelimo jedinstven identifikator
zapisu?________________
A.
pravilo za proveru ispravnosti.
B.
formu.
C.
primarni ključ.
D.
filter.
Koja od sledećih radnji minimizira dupliranje podataka u
bazi?________________
A.
sortiranje tabela.
B.
povezivanje tabela.
C.
indeksiranje tabela.
D.
filtriranje tabela.
Šta je od sledećeg sadržaj baze podataka? ________________
A.
slučajni podaci.
B.
povezana dokumenta.
C.
povezani podaci.
D.
slučajna dokumenta.
13
75
76
77
78
Načini za kreiranje tabela su:________________
A.
Datasheet View
B.
Design View
C.
Table Wizard
D.
Import Table
E.
Export Table
F.
Design Wizard
G.
Datasheet Wizard
MS Access podržava sledeće tipove podataka (Data
Type):________________
A.
Date/Time
B.
Currency
C.
AutoNumber
D.
OLE Object
E.
String
F.
Char
G.
Znakovi
H.
Podaci
I.
Real
Prilikom kreiranja tabela kroz Design View nije potrebno definisati
sledeće elemente:________________
A.
Field Name
B.
Data Type
C.
Link Table
D.
Import Table
E.
Table Wizard
F.
Lookup Wizard
Uspostavljanje relacija između tabela se izvodi slededom komandom:
14
_________________________________
79
Za postavljanje jedinstvenog ključa se koristi alatka:
80
Da bi se tabela brže pretraživala koristi se alatka:
_________________________________
_________________________________
81
Koja opcija upozorava korisnika o nedozvoljenom unosu?
_________________________________
82
Entiteti se prevode u prvu normalnu formu sklanjanjem
viševrednosnih...
_________________________________
83
1:1 je najprostiji oblik veze, podrazumeva da su tabele povezane
pomodu:
_________________________________
84
U informacione sisteme spadaju:________________
A.
informacioni sistemi za slanje podataka
B.
informacioni sisteme za primnje podataka
C.
informacioni sistemi za obradu podataka
D.
informacioni sistemi za import podataka
E.
informacioni sistemi za eksport podataka
85
Ekspertni sistemi se ne zasnivaju na bazi...
86
Informacije i podaci su u slededem odnosu________________
_________________________________
A.
informacije sadrže podatke
B.
podaci sadrže informacije
C.
to su sinonimi
D.
nemaju nikakve veze
E.
zajedno čine bazu podataka
15
87
Informacioni sistemi za podršku odlučivanju uvode elemente....
_________________________________
88
89
90
91
Entitet može biti u drugoj normalnoj formi i ako nije u prvoj normalnoj
formi.________________
A.
tačno
B.
netačno
C.
može i ne mora
D.
zavisi od slučaja
E.
forme su nezavisne
Prava snaga baza podataka ne leži u mogudnosti:________________
A.
skladištenja informacija
B.
pronalaženju informacija
C.
filtriranju informacija
D.
sortiranju informacija
E.
eliminisanju nepotrebnih informacija
U drugoj normalnoj formi svaki atribut koji nije deo primarnog ključa
mora zavisiti od celog:________________
A.
primarnog ključa
B.
sekundarnog ključa
C.
entiteta
D.
atributa
E.
sloga
F.
stranog ključa
G.
zlatnog ključa
Pri kreiranju forme mogude je koristiti podatke iz:________________
A.
jedne tabele
B.
jednog upita
C.
više tabela i upita
D.
dve tabele
16
92
93
94
E.
samo jedne tabele
F.
samo dve tabele
G.
samo tri tabele
H.
samo dva upita
I.
samo tabela
Prilikom kreiranja tabela kroz Design Viev potrebno je definisati
sledede elemente:________________
A.
Field Name
B.
Link Table
C.
Table Wizard
D.
Data type
E.
Import Table
F.
Lookup Wizard
G.
atribute
H.
sekundarne ključeve
I.
relacije
MS Access podržava sledede tipove podataka:________________
A.
Text
B.
Number
C.
String
D.
Char
E.
Memo
F.
OLE Object
G.
Znak
H.
File
I.
niz
Prilikom kreiranja tabela kroz Design Viev opciono se
popunjava:________________
A.
Field Name
17
95
96
B.
Data Type
C.
Description
D.
Field Properties
E.
relacije
F.
relationships
G.
referencijalni integritet
H.
filter
I.
sort
Prilikom kreiranja tabela kroz Design Viev za povezivanje sa stranim
objektima služe:________________
A.
text
B.
Ole object
C.
Hiperlink
D.
attachment
E.
currency
F.
text
G.
Lookup Wizard
H.
Number
I.
Float
Za unošenje vede količine teksta u Access-u koristi se tip podataka:
_________________________________
97
Za unošenje manje količine teksta u Access-u koristi se tip podataka:
98
Kreirane su relacije između tabela, potrebno je izmeniti vrednost
primarnog ključa neke tabele. To je mogude ako:________________
_________________________________
A.
samo promenimo te vrednosti u tabeli
B.
raskinemo veze sa tom tabelom
C.
raskinemo sve veze
18
99
100
101
D.
promenimo tip podatka
E.
izbrišemo ključ
Dve tabele su u vezi: 1:  . U prvoj tabeli vrednosti primarnog ključa
su: 1, 2, 3. U zavisnoj tabeli te vrednosti moraju biti:________________
A.
1, 2, 3
B.
1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1,2, 2, 2, 2,
C.
3, 3, 3, 3, 3, 1
D.
2, 1, 1, 1, 3, 2,
E.
1, 2, 4, 3,
F.
11, 222, 333,
G.
5, 1, 2,
H.
1, 22, 2, 2, 2, 3, 3,
Da bi se dve tabele uspešno povezale uz poštovanje referencijalnog
integriteta ključevi moraju biti:________________
A.
istog tipa
B.
istog imena
C.
iste veličine
D.
različitog imena
E.
različitog imena
F.
brojčani
G.
tekstualni
Dve tabele su povezane. Prilikom editovanja veze mogude
je:________________
A.
izbrisati vezu
B.
promeniti tip veze
C.
isključiti referencijalni integritet
D.
uključiti referencijalni integritet
E.
izbrisati tabele
19
F.
izbrisati ključeve
G.
filtrirati tabele
H.
sortirati tabele
20
Download

1 Skup elemenata koji su međusobno povezani i