POZVÁNKA A ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
NA 14. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE
FINAL INVITATION AND REGISTRATION FORM
TO THE 14 th INTERNATIONAL CONFERENCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - SLOVAKIA
VYSOKÉ TATRY - THE HIGH TATRAS
HORNÝ SMOKOVEC - HOTEL BELLEVUE
2. – 3. 10. 2014
ORGANIZUJE / ORGANIZER :
FAKULTA STAVEBNÍ VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA Ostrava, Česká republika
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava,
Czech Republic
V SPOLUPRÁCI / WITH THE ASSOCIATION :
FAKULTA BERG - TECHNICKÁ UNIVERZITA Košice, Slovenská republika
FACULTY B.E.R.G. - TECHNICAL UNIVERSITY Košice, Slovakia
WYDZIAL GÓRNICTWA I GEOLOGII, WYDZIAL BUDOWNICTWA, POLITECHNIKA SLASKA Gliwice, Poľsko
TECHNICAL UNIVERSITY OF SILESIA, Gliwice, Poland
KATEDRA GEOTECHNIKY - STAVEBNÁ FAKULTA STU Bratislava, Slovenská republika
SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovakia
ÚSTAV GEOTECHNIKY - FAKULTA STAVEBNÍ VUT V Brně, Česká republika
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRNO, Czech Republic
ÚSTAV GEOTECHNIKY SAV, Košice, Slovenská republika
INSTITUTE OF GEOTECHNICS OF SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES, Košice, Slovakia
ÚSTAV GEONIKY AV ČR, Ostrava, Česká republika
INSTITUT OF GEONICS OF CZECH ACADEMY OF SCIENCES, Ostrava, Czech Republic
ARCADIS a.s., Organizačná zložka Slovensko, Slovakia
ZÁŠTITA / THE AUSPICES :
SLOVENSKÁ TUNELÁRSKA ASOCIÁCIA ITA/AITES, Žilina, Slovenská republika
SLOVAK TUNNELLING ASSOCIATION ITA/AITES, Žilina, Slovakia
ČESKÁ TUNELÁŘSKA ASOCIACE ITA/AITES, Praha, Česká republika
CZECH TUNNELLING ASSOCIATION ITA/AITES, Praha, Czech Republic
ČESKO - SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE MECHANIKU ZEMÍN A GEOTECHNICKÉ INŽINIERSTVO ISSMGE,
Bratislava, Slovenská republika
CZECH & SLOVAK COMMITTEE FOR SOIL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING ISSMGE, Bratislava,
Slovakia
A AGENTÚRA / AND AGENCY
FAKULTA STAVEBNÍ VŠB – TU OSTRAVA V SPOLUPRÁCI S AGENTÚROU ORGWARE, SI VÁS
DOVOĽUJÚ POZVAŤ NA MEDZINÁRODNÚ ODBORNÚ KONFERENCIU
„GEOTECHNIKA
2014“
KTORÁ SA BUDE KONAŤ AKO 14. ROČNÍK CYKLICKÝCH ODBORNÝCH KONFERENCIÍ KONANÝCH PRAVIDELNE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, ČESKEJ REPUBLIKE A POĽSKU,
ZAMERANÝCH NA GEOTECHNICKÉ OTÁZKY PRI PRÍPRAVE A VÝSTAVBE PODZEMNÝCH A
POZEMNÝCH STAVIEB. HLAVNÝM TÉMATICKÝM ZAMERANÍM KONFERENCIE V ROKU 2014
BUDE :
KONŠTRUKCIE, TECHNOLÓGIE A RIZIKÁ
CIEĽOM KONFERENCIE JE ZÍSKANIE NOVÝCH POZNATKOV PRI RIEŠENÍ VYBRANÝCH
GEOTECHNICKÝCH PROBLÉMOV Z OBLASTI TEÓRIE, NAVRHOVANIA, REALIZÁCIE A
PREVÁDZKOVANIA POZEMNÝCH I PODZEMNÝCH STAVIEB, VÝMENA INFORMÁCIÍ O
PROGRESÍVNYCH
TEORETICKÝCH
A
EXPERIMENTÁLNYCH METÓDACH, AKO AJ
PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTIACH, PREZENTÁCIA GRANTOVÝCH PROGRAMOV ZÁKLADNÉHO
VÝSKUMU, INFORMÁCIE O MODERNÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOCH POUŽÍVANÝCH
PRI NAVRHOVANÍ A RIEŠENÍ GEOTECHNICKÝCH KONŠTRUKCIÍ, PREZENTÁCIA VEDECKÝCH A
AKADEMICKÝCH INŠTITÚCIÍ A PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV V ODBORE ZAMERANIA
KONFERENCIE.
VERÍME, ŽE KONFERENCIA ÚSPEŠNE NADVIAŽE NA PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY A ZÁROVEŇ
PRISPEJE K ROZVOJU OSOBNÝCH KONTAKTOV ODBORNÍKOV VEDECKÝCH, AKADEMICKÝCH,
PROJEKTOVÝCH A VÝROBNÝCH ORGANIZÁCIÍ A PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV ZO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ČESKEJ REPUBLIKY, AKO AJ ĎALŠÍCH KRAJÍN.
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING TECHNICAL UNIVERSITY, OSTRAVA, CZECH REPUBLIC
AND THE AGENCY ORGWARE, ARE HONOURED TO INVITE THE INTERNATIONAL
GEOTECHNICAL COMMUNITY TO PARTICIPATE IN THE INTERNATIONAL CONFERENCE
“GEOTECHNICS
2014”
THE CONFERENCE WILL BE HELD AS THE 14 TH OF THE REGULAR PROFESSIONAL
CONFERENCES – IN SLOVAKIA, CZECH REPUBLIC AND POLAND, CONCENTRATE ON THE
GEOTECHNICS ASPECTS OF THE CIVIL AND UNDERGROUND CONSTRUCTION.
THE MAIN TOPIC OF THE CONFERENCE GEOTECHNICS 2014 WILL BE:
CONSTRUCTIONS, TECHNOLOGIES AND RISK
THE OBJECTIVE OF THIS CONFERENCE IS TO PROVIDE FOR EXPERTS AND PROFESSIOANALS
NEW KNOWLEDGE´S OF SELECTED GEOTECHNICAL ISSUES OF DESIGNING, PERFORMANCE
AND OPERATION OF THE CIVIL AND UNDERGROUND BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS, AND
EXCHANGE OF CURRENT INFORMATIONS OF THE PROGRESSIVE THEORETICAL AND
EXPERIMENTAL METHODS AND PRACTICAL EXPERIENCES.
WE BELIEVE THAT THE CONFERENCE WOULD CONTRIBUTE TO MAKE PERSONAL RELATIONS
BETWEEN EXPERTS WORKING
IN SCIENTIFIC, DESIGNERS, PRODUCTIONS AND
INVESTMENT´S ORGANIZATIONS FROM SLOVAKIA, CZECH REPUBLIC AND OTHER
COUNTRIES.
MIESTO KONANIA KONFERENCIE - CONFERENCE SITE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - VYSOKÉ TATRY - THE HIGH TATRAS - SLOVAKIA
GRAND HOTEL BELLEVUE – HORNÝ SMOKOVEC
Mesto Vysoké Tatry sa rozprestiera na ploche 398 km2 a svojou rozlohou patrí medzi najväčšie mestá v Slovenskej
republike. Pokrýva podstatnú časť rovnomenného pohoria a tvorí ho 15 mestských častí, pôvodne samostatných
osád, ktoré boli postupne integrované do jedného územného celku. Administratívnym centrom mesta je Starý
Smokovec, ktorý spolu s Tatranskou Lomnicou a Štrbským Plesom patrí tiež medzi navýznamnejšie tatranské
strediská cestovného ruchu.
Mesto Vysoké Tatry je súčasťou Tatranského národného parku (TANAP), najväčšieho a najstašieho národného
parku v Slovenskej republike, ktorý sa rozkladá na ploche 74.111 ha. TANAP pokrýva rozsiahle územie Západných
Tatier, Vysokých Tatier a Belianských Tatier. Vznikol začiatkom roku 1949, ako výsledok dlhoročnej snahy ochrancov
prírody, zachovať jedno z najkrajších a najcennejších území v strednej Európe pre budúce generácie. Z
geomorfologického hľadiska sú Vysoké Tatry vzhľadom na počet štítov presahujúcich výšku 2500 m.n.m. (24),
jediným karpatským pohorím charakteru veľhôr.
Grand Hotel BELLEVUE je situovaný na úpätí Slavkovského štítu v Hornom Smokovci a je ľahko dopravne
prístupný autobusom, autom alebo železničnou dopravou. Je vzdialený 13 km od letiska v Poprade.
(www.hotelbellevue.sk)
The town of High Tatras was founded in 1947 and it has a population of 5,000 residents. The Administrative centre of
the town is Stary Smokovec, which together with Tatranska Lomnica and Strbske Pleso provides the focal point for
one of the three most important Tatra tourist resorts. High Tatras covers an area of 398 square km and is one of the
largest cities in the Slovak republic. It is located in the central part of the High Tatras mountain range and is comprised
of the original fifteen independent settlements that have gradually evolved into one integrated unit.
The town of High Tatras is a central part of The Tatra National Park (TANAP) which covers an area of 74,111
hectacres. It is the oldest and largest national park in the Slovak Republic. The National Park encompasses the three
mountain ranges of the region, The High Tatras, The Western Tatras and Belianske Tatras (The White Tatras). he
National Park was established in 1949 as a direct result of prolonged effort of leading Slovak enviromentalists who
strove to save one of most beautiful and most valuable natural resorts in central Europe for the future generations. In
terms of geomorphology, High Tatras with its 24 peaks higher than 2.500 m above sea level provide the only
mountains with an Alpine character in the whole of the 1.200 km length of the Carpathian Mountain range.
Grand Hotel BELLEVUE is located at the bottom hill of Slavkovský Peak in Horný Smokovec, easily accessible by air,
bus, car or train. (www.hotelbellevue.sk)
ARCADIS CZ a.s. (pôvodne Stavební geologie – Geotechnika, a.s.) patrí medzi najväčšie
a najstaršie geotechnické konzultačné spoločnosti s takmer 90 ročnou históriou. Dnes je
spoločnosť súčasťou silného medzinárodného konzorcia konzultačných a inžinierskych firiem
ARCADIS s celosvetovou pôsobnosťou.
Na Slovensku už 10 rokov pôsobí prostredníctvom svojej organizačnej zložky v oblasti
komplexného riešenia geotechnických a environmentálnych problémov a najmä riadenia
veľkých investičných projektov v oblasti inžinierskych stavieb.
Viac informácií :
ARCADIS CZ a.s.
TEL./FAX : 00421 2 502 44 475
Organizačná zložka Slovensko
E-mail: [email protected]
Miletičova 23
821 09 Bratislava
www.arcadis.sk
Imagine the result
Prof. Ing. Josef ALDORF, DrSc.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Hlavné témy konferencie :








NOVÉ TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY V GEOTECHNICKOM A BANSKOM STAVITEĽSTVE
POKROKOVÉ METÓDY ZAKLADANIA STAVIEB A PROGRESÍVNE ZÁKLADOVÉ
KONŠTRUKCIE
AKTUÁLNE PROBLÉMY PODZEMNÉHO A BANSKÉHO STAVITEĽSTVA
SVAHOVÉ PORUCHY A ICH SANÁCIA
GEOTECHNICKÉ PROBLÉMY ZAPLAVOVANÝCH ÚZEMÍ
GEOTECHNICKÝ MONITORING A RIZIKOVÁ ANALÝZA V GEOTECHNIKE
VYBRANÉ PROBLÉMY GEOMECHANIKY A GEOFYZIKY V PODZEMNOM STAVITEĽSTVE A
BANÍCTVE
VÝUKA GEOTECHNIKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Main topics of the conference :








NEW TECHNOLOGY AND MATERIALS IN GEOTECHNICAL AND MINING STRUCTURAL
ENGINEERING
ADVANCED METHODS OF STRUCTURE FOUNDATION AND PROGRESSIVE
FOUNDATION STRUCTURES
CURRENT ISSUES OF THE UNDERGROUND STRUCTURAL ENGINEERING AND MINING
SLOPE FAILURES AND THEIR REDEVELOPMENT
GEOTECHNICAL PROBLEMS OF THE FLOODED TERRITORIES.
GEOTECHNICAL MONITORING AND RISK ANALYSIS IN GEOTECHNICS
SELECTED PROBLEMS OF THE GEOMECHANICS AND GEOPHYSICS IN THE
UNDERGROUND STRUCTURAL ENGINEERING AND MINING
EDUCATION OF GEOTECHNICS AT UNIVERSITIES
PRI PRÍLEŽITOSTI KONANIA KONFERENCIE ORGANIZÁTORI PONÚKAJÚ ZÁUJEMCOM
MOŽNOSŤ PREDSTAVIŤ FIRMY A SPOLOČNOSTI, AKO AJ PRODUKTY ICH ČINNOSTÍ
ZAMERANÉ NA VEDECKÚ, PROJEKTOVÚ A INŽINIERSKU PRÍPRAVU A REALIZÁCIU
Z OBLASTI ZAMERANIA KONFERENCIE - FORMOU KOMERČNÝCH
PRÍSPEVKOV
ZARADENÝCH DO PROGRAMU KONFERENCIE ALEBO UVEREJNENÝCH V ZBORNÍKU,
OSOBNOU ÚČASŤOU VYSTAVOVATEĽOV
A VYSTAVENÍM ICH PREZENTAČNÝCH
PANELOV V PRIESTOROCH KONANIA KONFERENCIE.
V PRÍPADE ZÁUJMU, KONTAKTUJTE
SEKRETARIÁT KONFERENCIE, KDE VÁM
POSKYTNEME PRÍPADNÉ PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE E-MAILOM.
ADVERTISEMENT OF FIRMS AND COMPANIES - THE COMMERCIAL POSTER AND THE
PERSONAL PRESENTATION DURING THE CONFERENCE WILL BE POSSIBLE.
SECRETARIAT OF THE CONFERENCE WILL BE GIVEN ACCOUNT OF FURTHER DETAILS
BY E-MAIL.
Doc. RNDr. Eva HRUBEŠOVÁ, Ph.D.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Doc. Ing. Karel VOJTASÍK, Ph.D.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Doc. Ing. Robert KOŘÍNEK, CSc.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Doc. Dr. Ing. Hynek LAHUTA
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Prof. Ing. Jiří ŠKVARLA, CSc.
Fakulta BERG - TU Košice, SR / TECHNICAL UNIVERSITY Košice, Slovakia
Doc. Ing. Juraj ĎUROVE, PhD.
Fakulta BERG - TU Košice, SR / TECHNICAL UNIVERSITY Košice, Slovakia
Ing. Pavol VAVREK, PhD.
Fakulta BERG - TU Košice, SR / TECHNICAL UNIVERSITY Košice, Slovak Republic
Ing. Ivan SLÁVIK, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava, SR / SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovakia
Prof. Ing. Jozef HULLA, DrSc.
Stavebná fakulta STU Bratislava, SR / SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovakia
Prof. RNDr. František BALIAK, CSc.
Stavebná fakulta STU Bratislava, SR / SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovakia
Doc. Ing. Lumír MIČA, Ph.D.
Fakulta stavební VUT Brno, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY OF BRNO, Czech Republic
Prof. Ing. Jiří BARTÁK, DrSc.
Fakulta stavební ČVUT Praha, ČR / CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAG, Czech Republic
Doc. Ing. Marian Drusa, Ph.D.
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, SR/ UNIVERSITY OF ŽILINA, Slovak republic
Prof. Dr. Inž. Joanna Bzowka
Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
Prof. Dr. Inž. Piotr STRZALKOWSKI
Faculty of Mining and Geology, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
Hosť. prof. Ing. Víťazoslav KRÚPA, DrSc.
Ústav geotechniky SAV Košice, SR / INSTITUTE OF GEOTECHNICS OF SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES, Košice,
Slovakia
Prof. RNDr. Zdeněk KALÁB, CSc.
Ústav Geoniky AV ČR Ostrava, ČR / INSTITUT OF GEONICS OF CZECH ACADEMY OF SCIENCES, OSTRAVA,
Czech Republic
Doc. Ing. Richard ŠŇUPÁREK, CSc.
Ústav Geoniky AV ČR Ostrava, ČR / INSTITUT OF GEONICS OF CZECH ACADEMY OF SCIENCES, OSTRAVA,
Czech Republic
Ing. Petr KONÍČEK, Ph.D.
Ústav Geoniky AV ČR Ostrava, ČR / INSTITUT OF GEONICS OF CZECH ACADEMY OF SCIENCES, OSTRAVA,
Czech Republic
Doc. Ing. Alexander ROZSYPAL, CSc.
Nezávislý konzultant, Praha, ČR/ Independent consultant, Prague, Czech Republic
Ing. Miloslav FRANKOVSKÝ
Slovenská tunelárska asociácia ITA/AITES Žilina, SR / Slovak Tunnelling Association ITA/AITES, Slovak Republic
Ing. Ivan HRDINA
Česká tunelářská asociace ITA/AITES Praha, ČR / Czech Tunnelling Association ITA/AITES, Praha, Czech Republic
Doc. Ing. Jana FRANKOVSKÁ, PhD.
ČESKO - SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE MECHANIKU ZEMÍN A GEOTECHNICKÉ INŽINIERSTVO ISSMGE,
Bratislava, SR / CZECH & SLOVAK COMMITTEE FOR SOIL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING
ISSMGE, Bratislava, Slovak republic
Ing. Ivo PĚGŘÍMEK
Český báňský úřad, Praha, ČR/President of Czech Mining Office Board, Czech Republic
JUDr. Ing. Peter KÚKELČÍK
Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica, SR/President of Main Mining Office Board, Slovak Republic
Download

POZVÁNKA A ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA