Ing. Boris Dvořáček
Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, 110 01 Praha 1
Tel: 221 775 347, e-mail: [email protected]
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI – ZÁVAŽNÉ PRACOVNÍ ÚRAZY
EXTRAORDINARY EVENTS – SERIOUS OCCUPATIONAL INJURIES
Anotace:
Orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor nad dodržováním horního zákona,
zákona č.61/1988 Sb. a předpisů vydaných na jejich základě a jiných obecně závazných
právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost
technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud
vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání
s výbušninami.
Obvodní báňské úřady při výkonu vrchního dozoru zjišťují na místě stav, příčiny a
následky
závažných
provozních
nehod
(havárií)
a
závažných
pracovních
úrazů
v organizacích, jakož i závažné ohrožení bezpečnosti provozu organizace nebo zákonem
chráněného obecného zájmu, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Při šetření závažných pracovních úrazů státní báňská správa často zjišťuje, že při
dodržování jednoduchých zásad bezpečnosti práce nemuselo k úrazu vůbec dojít. Často
zaměstnancům organizací schází rozvaha a zkušenosti. Z těchto důvodů cítí státní báňská
správa potřebu provádět preventivní osvětu s cílem vyšší bezpečnosti práce a ochrany života
a zdraví zaměstnanců.
Summary:
Bodies of the State Mining Administration shall provide supervision of compliance with
the Mining Act, Act. No.61/1988 Coll. and regulations issued on their basis and other
generally binding legal regulations, which govern safety and health protection at work,
safety of equipments, fire protection underground and working conditions in organizations
carrying out mining activities or activities carried out by mining methods and explosives
management.
In providing supervision District Mining Authorities
shall determine at the place of
occurance the nature, causes and consequences of serious operating accidents (crashes) and
serious occupational injuries in organizations, together with serious threats to the safety of
1
Ing. David Cyroň
Ing. Petr Hybský
Ing. Karel Rössler
Ing. Štefan Ivor
Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
tel.: +420 724 047 498, e-mail: [email protected]
NASAZENÍ TECHNOLOGIE PLNOPROFILOVÝCH TUNELOVACÍCH
STROJŮ TYPU EPB PŘI RAŽBĚ JEDNOKOLEJNÝCH TUNELŮ
METRA V. A
Abstract:
Two EPBMs (Earth Pressure Balance Machines) completed the 4.1 km twin tunnels section of
the Prague Metro V. A. subway extension in advance of the schedule in November 2012.
It was the first time experience with the modern EPBM tunneling technology in Czech
Republic. As a result, the project became a testing ground for various solutions to overcome
challenges of the mechanized excavation.
To comply with the subway extension construction schedule of four years, the excavations of
the three stations and the EPBM tunnels had to run in parallel. Thus mining of the three
underground stations that were along the twin tunnels, had to be completed before the
EPBMs arrived to the stations.
The solutions to the EPBM technology challenges contributed to good production rates
represented by the best month production of 600 m, the best daily production of 36 m (24
rings), and the average daily production of 12 m – 16 m.
ÚVOD
Plnoprofilové tunelovací stroje S-609 a S-610, použité pro výstavbu tunelů pražského
metra, jsou příkladem užití moderní technologie pro zvýšení bezpečnosti a odstranění rizik
havárií v podzemním stavitelství. Vzhledem k tomu, že jejich ražba byla v závěru roku 2012
dokončena, je možné zpětné ohlédnutí se za historicky prvním nasazením štítů typu EPB
v prostředí českého tunelářského prostředí. Zároveň je možné posoudit do jaké míry zvolená
metoda splnila očekávání do ní vložená a zhodnotit její přednosti i nedostatky.
10
Ing. Jiří Pechman
AMBERG Engineering Brno, a.s., Ptašínského 10/313, 602 00 Brno
tel.: 541 432 633, e-mail: [email protected]
TUNEL JABLUNKOVSKÝ II. - ZMÁHÁNÍ ZÁVALU
Abstract:
In the process of amplification of the original single-track railway tunnel Jablunkovský II. to
double-track a cave-in originated in November 2009, which can be unequivocally classified
among the biggest in the Czech Republic. A successful removal of the cave-in was terminated
at the end of the summer of 2012. In the overcoming of the cave-in it was necessary to handle
the snare of the cave-in itself, complicated geological and hydro geological relations as well
as the instability of the locality and secure the stability of the structure of the neighbouring
operated tunnel Jablunkovský I. The article describes a brief history of the tunnel, causes of
the problems as well as origination of the cave-ins, and the applied technical solution of a
successful overcoming of the cave in as seen by the authors.
ÚVOD
Chci Vám připomenout dvě události: První událost již dávno upadla do zapomnění: ….. „v
neděli 15.11.2009 se propadl rekonstruovaný železniční tunel u Mostů u Jablunkova a v úterý
17.11.2009 došlo k propadu jeho další části …“. Druhá událost senzací chtivé veřejnosti
neříká již vůbec nic: …..“v září 2012 byla úspěšně dokončena kompletní ražba tunelu
Jablunkovský II. v celé délce závalu…“. Tato informace se snaží nastínit, co těmto událostem
předcházelo i to, co mezi těmito událostmi proběhlo.
KOŠICKO-BOHUMÍNSKÁ DRÁHA A HISTORIE TUNELŮ
Historie Jablunkovských tunelů je úzce spjata s historií Košicko-Bohumínské dráhy.
Výstavba této dráhy byla započata v r. 1867 a stavba tunelu Kalchberg I. (= Jablunkovský I.)
byla zahájena v r. 1870. V r. 1871 byl úsek Těšín – Žilina předán do provozu. Historické
prameny uvádějí, že ražbu tunelu měly provázet velké technické problémy. V důsledku tlaků
a pohybů horninového masívu bylo nutno dodatečně zesilovat výdřevu a znovu vylámat 42
zavalených pasů a tunelovou počvu doplnit spodní klenbou. Zdvojkolejnění trati si vyžádalo
výstavbu tunelu Kalchberg II. (= Jablunkovský II.). Jeho výstavba byla zahájena v r. 1914 a
tunel byl otevřen 31.1.1917. Lze jen odhadovat, že na nesrovnatelně delší době výstavby
tunelu Kalchberg II. nemusela mít podíl pouze I. světová válka, ale i technické problémy
v průběhu ražby. Historické prameny k tomu uvádějí, že při ražbě tunelu byly problémy
hydrogeologického charakteru, že byly realizovány svislé větrací šachty a z obou stran portálů
musely být dodatečně raženy rubové štoly pro zesílení, izolování a odvodnění obezdívky. Lze
předpokládat, že bližší podrobnosti technického charakteru pravděpodobně někde existují a
v nějakém archívu čekají na znovuobjevení…..
Poněkud novější historie dokladuje i další pohnuté osudy tunelů. V r. 1938 Polsko okupuje
Těšínsko. Dne 1.9.1939 Německo napadá Polsko a polská armáda se pokouší zlikvidovat oba
19
Ing. Libor Mazal – OKD a.s., Důl Paskov, Staříč č.p. 528, 739 43 Staříč,
[email protected]
Ing. Marek Červenka – OKD a.s., Důl Paskov, Staříč č.p. 528, 739 43 Staříč,
[email protected]
STABILIZACE UHELNÉ SLOJE, PROTI VYJÍŽDĚNÍ DO PROFILU
DŮLNÍHO DÍLA, PŘI RAŽENÍ DŮLNÍCH DĚL V PODMÍNKÁCH
DOLU PASKOV
Annotation:
At the mine Paskov mines are excavated layers with bows above 22°. In this bow layers leads
to exiting the coal seam. Experience with ensuring the coal seams and the final solution
during the excavation of mines solves this post.
Na Dole Paskov jsou ražena důlní díla s úklony vrstev nad 22°. Při tomto úklonu vrstev
dochází k vyjíždění uhelní sloje. Zkušenosti se zajišťováním uhelných slojí a konečné řešení
při ražbě důlních děl řeší tento příspěvek.
ÚKOL K ŘEŠENÍ
Dle Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití
(dosud platný technický standard č. 1/2009 technického ředitele OKD, a.s.) se jako vhodné
geologické podmínky pro dvojí využití chodeb považuje úklon sloje do 22°.
Ve sloji 063. (17b) jsou však ražena důlní díla s úklonem sloje napříč dílem nad 22° (22°až
30°), při kterém již dochází k vyjíždění uhelné sloje. Její mocnost se pohybuje od 1,6 m do
2,4 m. Při této mocnosti a úklonu sloje docházelo k vyjíždění uhelné sloje do profilu díla.
Přispívá k tomu i to, že prostor mezi obloukovou výztuží a hrubým výlomem není dostatečně
vyložen.
Postupné řešení se aplikovalo u ražených tříd v 063. sloji u porubů 063 604 až 063 608/1.
ZPŮSOBY ŘEŠENÍ
Těžní třída č. 063 5342 porubu č. 063 604, profil OO-O-14, P28
– mocnost sloje cca 120 až 140 cm, úklon sloje 20° až 22°, hloubka pod povrchem 969 m,
chodba ražena bez instalovaných svorníků ve sloji. K vyjíždění sloje nedocházelo.
Těžní třída č. 063 5344 porubu č. 063 605, profil OO-O-14, P28
27
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
Stavebná fakulta STU Bratislava, [email protected]
Ing. Dalibor Karchňák
Kosper Spišská Nová Ves, [email protected]
HYDRODYNAMICKÉ PROCESY V PODLOŽIACH STAVIEB
Hydrodynamic processes in subsoils of structures. Parameters of sealing elements must
protect the environment and stability of the building structures. In the subsoil of water
constructions and inside of sealed foundation pits is going for the filtration stability of
course-grained soils and stability of fine-grained filing in the fissures of rocks. Intensive
hydrodynamic processes can be a threat to the stability of building structures.
1. ÚVOD
Tesniace prvky musia mať malú priepustnosť, musia redukovať priesaky a
hydrodynamické účinky tak, aby sa spoľahlivo zabezpečila stabilita stavebných konštrukcií,
najmä stavebných jám, priehrad, hatí a protipovodňových hrádzí. Tesniacimi stenami sa
zabezpečuje aj ochrana podzemnej vody proti únikom nečistôt zo skládok, odkalísk a z iných
zdrojov. V súčasnosti je k dispozícii hodne technologických postupov, ktorými je možné
vytvárať tesniace prvky s rôznymi vlastnosťami v rôznych podmienkach. Pri navrhovaní je
potrebné využiť kritériá zabezpečujúce stabilitu piesočnatých častíc v štrkovitých zeminách,
stabilitu výplne puklín v porušených horninách, alebo kritériá brániace stekuteniu
piesočnatých zemín. Ak bude stabilné prostredie v podloží a v okolí stavieb, budú stabilné
i stavebné konštrukcie. V príspevku sa poukazuje na úspešné i menej úspešné uplatnenie
tesniacich prvkov v podmienkach niektorých stavieb na území Slovenskej republiky.
2. TECHNOLÓGIE VYTVÁRANIA TESNIACICH PRVKOV
Na vytváranie tesniacich stien sa často používajú oceľové štetovnice, podzemné steny,
prevŕtavané pilóty, injektované prvky a iné postupy.
Oceľové štetovnice možno
používať v hrubozrnných štrkovitých alebo piesočnatých
zeminách. Pre jemnozrnné hlinité a ílovité zeminy nie sú štetovnicové steny vôbec vhodné,
pretože kladú veľké odpory pri zahlbovaní. Dôsledkom problémov pri zahlbovaní mávajú
33
Ing. Václav Pavlovský
Metrostav a.s., divize 5, Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5
Tel: +358456524960, E-mail [email protected]
LÄNSIMETRO - VÝSTAVBA TRAŤOVÉHO ÚSEKU KARHUSAARI
Annotation:
Metrostav a.s. is operating in Finland since year 2010. In the same year began team of Division 5 excavation of three access tunnels used for the construction of new metro line between
the cities Helsinki and Espoo - Project Länsimetro. In 2011 started the excavation of 1.3 km
long underground railway section - Karhusaari. Along with the implementation of section
Länsimetro also conducted the excavation of two tunnels under big development project Kalasataman keskus. The aim of this paper is to share the experience gained from the construction of the tunnels and to familiarize seminar participants with current trends in the methods
and materials used in underground engineering applied in Scandinavia.
První polovina ražeb z celkem 14 km dlouhého úseku metra spojující finské Helsinky a
Espoo je dokončena. O účasti společnosti Metrostav a.s. na tomto projektu jsme informovali
na semináři pořádném v roce 2011, kdy se příspěvek opíral převážně o zkušenosti z výstavby
trojice přístupových tunelů a seznámil s projektem traťového úseku LU6E – Karhusaari. V té
době byla výstavba vlastního metra teprve v počátcích. Na začátku roku 2013 je však většina
ražeb úseku LU6E dokončena a probíhají práce na definitivních konstrukcích. Cílem tohoto
článku je shrnout průběh dosavadních prací se zaměřením na metodiku a kvalitativní stránku
vybraných činností.
Úvodem je vhodné stručně rekapitulovat základní specifika projektu jako celku. Projekt Länsimetro – západní metro, je nové dopravní spojení mezi městy Helsinky a Espoo s plánovanou přepravní
kapacitou 100 000 cestujících za
den a přímo navazuje na jedinou
provozovanou trasu se svou stávající délkou 21 km (Obr.1). Po svém dokončení bude celá
linka metra plně automatizovaná. Nová trasa je vyprojektována v délce 14 km z Ruoholahti v
Helsinkách do stanice Matinkylä v Espoo vedoucí přes ostrov Lauttasaari. Prodloužení metra
40
dipl.-eng. Doru Zdrenghea
dipl.-eng. Georgeta Zdrenghea
Consultant:
Prof. Dr. Eng. Teodor IFTIMIE – Technical University of Construction Bucharest
S.C. Geodor Proiect S.R.L., Str. Capitan Gheorghe Ion No.9, Bucharest
SEALING AND STRENGTHENING THE PALAS TUNNEL TROUGH
POLYURETHANE RESIN
General
Railway line Palas - Old Port of Constanta was a normal line, non-electric, double.
Circulation in the tunnel was stopped in 1992 due to flooding in July, the railway line is
decommissioned. Railroads in port shall ensure the new lines from Gate no. 2 and no. 3 New
Constanta Port.
Tunnel built between 1896 and 1900 and designed by engineer Anghel Saligny is a real work of
art, both in architectural solution and through the portals of engineering cross-section (full of
stone masonry lining the waist), and falls National Heritage Category.
The tunnel is the post-use phase, the owner and manager SNCF - CFR SA with the essential
obligations of its insurance requirements.
Its under passing rail tunnel Constanta-Mangalia, Constanta-Mangalia highway, slaughterhouse
district of Constanta city streets and various buildings, district heating pipelines, sewerage,
water, etc..
Features:
- Tunnel length L = 490 m
- The path in the tunnel: double decommissioned
- Path in plan: alignment
- Long path in profile: slope 16 ‰.
- Cross-sectional shape: horseshoe, Ri = 4.20 m
- Gauge: H = 6.15m and width B = 8.06 m in the shoulder
46
Ing. Vojtěch Sedmidubský, Ing. Jiří Svoboda
PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119, e-mail: [email protected]
SANACE DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ SILNIČNÍCH A DÁLNIČNÍCH
TUNELŮ
RECONSTRUCTION OF LINING IN ROAD AND HIGHWAY TUNNELS
Anotace:
Příspěvek se zabývá způsoby provádění sanací nejčastějších závažných poruch definitivního
ostění dálničních tunelů v České republice. Některé České dálniční tunely jsou nyní v provozu
více než 5 let. Při provádění hlavních prohlídek byla nalezena některá poškození, která
narušují bezpečnost provozu. Bylo nutné provést ihned zabezpečovací práce a to již během
vlastního provádění prohlídek. Hlavní důraz je v článku kladen na opravy kontaktních spár
mezi bloky definitivního ostění v ražených částech tunelů, kde často dochází k uvolnění kusů
betonu zejména ve vrcholu klenby, které poté hrozí pádem na vozovku. Dalším často
vyskytujícím se problémem je nedostatečné krytí výztuže definitivního ostění tunelu.
Abstract:
This article is about the ways of implementing the remediation of serious failures of the final
lining of highway tunnels in the Czech Republic. Some Czech motorway tunnels are now open
for traffic more than 5 years. During the inspections were found some serious failures of
tunnel lining which have impact on safety. It was necessary to carry out safety works
immediately during the inspections. The main emphasis in this article is on repairs contact
joints between the blocks of the final lining of the mined sections of the tunnels, where are
often founded released of pieces of concrete especially at the top of the vault. There is a
danger that these pieces could fall down to the road. Another frequently occurring problem is
the lack of concrete cover layer which protecting steel reinforcement in final tunnel lining.
ÚVOD
S rostoucím počtem provozovaných tunelů na pozemních komunikacích také roste výskyt
případů zjištěných poruch a závad (i v záruční době), které je nutno co nejdříve definitivně
odstranit. Jedná se za prvé o poruchy bezprostředně ohrožující bezpečnost dopravního
54
Ing. Jaroslav Lacina
AMBERG Engineering Brno, a.s., Ptašínského 10, 602 00 Brno
tel.: 541 432 611, fax: 541 432 634, email: [email protected], [email protected]
SANACE JÍVOVSKÉHO TUNELU
Abstract:
The paper deals with an interesting rehabilitation of a railway tunnel on the Olomouc - Krnov
line. The tunnel was constructed without permanent lining in most of its length and had been
affected by a significant amount of water ingress. Among other measures, a spray-applied
waterproofing membrane was used in one of the first larger scale applications in the Czech
Republic.
1. ÚVOD
Jívovský tunel je situován na trati Olomouc – Krnov v úseku, kde trať prochází po samé
hranici vojenského újezdu Libavá v členitém terénu údolí řeky Bystřice. Jívovský tunel byl
postaven v roce 1872. Délka tunelu je 153,4 m.
Základní identifikační údaje
Investor: SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty střední Morava, Správa mostů a tunelů Olomouc
Projektant: AMBERG Engineering Brno, a.s.
Generální zhotovitel sanace: Chládek a Tintěra Pardubice
Termín výstavby: 08 – 11/2012
2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TUNELU
Tunel se skládá z 20-ti tunelových pasů a dvou portálů. V tunelu je pět výklenků.
Portálové zdi a římsy jsou betonové, monolitické. Límce obou portálů jsou z větších
kamenných kvádrů, pravděpodobně žulových. Portálové části tunelu mají ostění betonové,
monolitické, z prostého betonu. Na povrchu je ostění překryto vrstvou stříkaného betonu
vyztuženého ocelovou sítí. Monolitické ostění je kromě portálů v TP1 – 4 a v TP16 – 19. Ve
zbývajících pasech je výrub přikotven ocelovými svorníky a překryt vrstvou stříkaného
betonu vyztuženého ocelovou sítí.
61
Ing. Marián Caban, Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka, Dlhá 923/88B 010 09
Žilina, tel: +421 41 5623281, fax: +421 41 50001465, e-mail: [email protected],
www.minova.cz
Ing. Martin Kasák, HYDRO EMKAS s.r.o., Platanová 3225/3, 010 07 Žilina
tel: +421 902 482 604, e-mail: [email protected], www.hydroemkas.sk
MATERIÁLY PRE BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY POTRUBNÝCH
SYSTÉMOV – PRAKTICKÉ APLIKÁCIE
Annotation:
For many years the Minova resins have been used successfully to repair sewers and ducts
especially in German market. The resins and repair methods satisfy every demand and
damage symptoms. The article deals with introduction sewer repair methods, Minova resins
and practical utilization of these materials in Slovak no-dig market, in cooperation with
HYDRO EMKAS s.r.o. company.
1. ÚVOD
Konvenčné opravy kanalizácií s použitím otvorených výkopov bývajú časovo,
materiálovo a v husto zastavaných oblastiach taktiež technicky náročné. Naproti tomu
bezvýkopové technológie predstavujú efektívne metódy opráv kanalizácií s minimálnymi
požiadavkami na zemné práce. Tým sa eliminujú nároky na zábery pozemkov, dopravné
obmedzenia, náklady na odstraňovanie a obnovu spevnených povrchov a v neposlednom rade
je minimalizovaný dopad na životné prostredie. Použitie bezvýkopových metód prináša tiež
výrazné urýchlenie sanácie a tým zníženie doby odstávky na minimum. Súčasne odpadá
komplikácia v podobe možnej kolízie s ostatnými inžinierskymi sieťami. Bezvýkopové
technológie pre opravy potrubných systémov sú v súčasnom období nasadzované
frekventovanejšie ako v minulosti. Na slovenskom trhu bezvýkopových opráv uplatnili svoje
know-how prevažne dcérske spoločnosti západoeurópskych zahraničných podnikov, ktoré sa
orientujú na zákazky väčšieho rozsahu – najmä rukávcové tzv. CIPP (cured in place pipe)
technológie veľkoprofilových potrubí, taktiež náhrada poškodených
zatiahnutia nového potrubia tzv. Relining,
poprípade
sanačné
potrubí metódou
práce
realizované
prostredníctvom kanalizačných robotov napr. KA-TE, SCHVALM, ProKASRO, IMS a
podobne. Domáce firmy sa z uvedených dôvodov orientujú prevažne na sanačné technológie
ako sú: injektáže šácht a prielezných profilov vrátane sanácie ich spojov a povrchov, krátke
68
Jan Franek, [email protected]
Martin Petránek, [email protected]
Michał Glados, [email protected]
Wojciech Węzik, [email protected]
Minova International
FRICTION BOLT CHEMICALLY EXPANDED
Abstract:
Friction bolt is widely used solution for rock support in tunneling and mining. This solution
has several advantages: is very simple, gives immediate support, is easy to employ is
automatic process and is relatively cheap. However it has some disadvantages. The most
critical one is that the performance of anchoring depends on local conditions. It may cause
that the installed anchor has load capacity below the design value.
Orica Innovation & Development - Ground Support innovating 'standard' split set technology
to provide safer, higher quality and surety of ground control and more value added solutions
for our mining and tunneling partners. The main objective of this project is to increase the
performance of friction bolt both: newly installed as well as previously installed ones. The
investigation is focused on improving the ultimate load capacity friction bolts, especially
split-sets anchors. An additional issues are taken into account i.e. possible adaptation of the
technology to the existing application equipment, safety of use and anticorrosive protection
for steel tube.
The achieved solution bases up on the positive pressure created inside the bolt by expansive
agent. The expansive agent can be applied into the pre-installed friction bolt either by
pumping a chemical grout or by placing inside in encapsulated form.
Laboratory results show that the main target can be achieved with this solution. An increase
the load capacity of the bolt is achieved comparing to empty anchor or anchor grouted with
ordinary grout.
1. INTRODUCTION
The possibility of instability in the rock mass surrounding the underground mine and
tunnel openings is an ever-present danger to both the safety of men and equipment in the
mine. The main factors that have an influence upon the overall stability of the mine or tunnel
are the nature of the ore and surrounding rocks and the in-situ stresses and the geometry and
74
Ing. Jiří Husárik
Metrostav a.s., Koželužská 2245, Praha 8, 180 00, 725 060 124, [email protected]
BENTONITOVÉ IZOLACE NA ROZSÁHLÝCH STAVBÁCH
Abstract:
This article is focused on the description of the function of bentonite insulationafter
pressurization area with pressurized water. There are presented the conclusions from the
performed experimental tests insulation, in which was simulated enviroment for the
realization of large structures. Subsequently, to compare findings from the realization and
tests performed.
Keywords:
Bentonite insulation, verification function, tunnels construction
ÚVOD
Dle mého názoru je vodotěsná izolace jednou s nejdůležitějších, jestli ne nejdůležitější
částí staveb a jednotlivých konstrukcí z pohledu životnosti izolované konstrukce.
V současnosti je v odvětví izolací konstrukcí na trhu řada materiálů a izolačních výrobků.
Řada z nich se používá již dlouhá léta a jsou dostatečně odzkoušené. I přesto, že výrobce se
snaží své materiály stále zdokonalovat, tak se stále zároveň musí řada staveb dodatečně
injektovat, jelikož voda prosakuje přes izolace až ke konstrukcím a skrz ně. Prosakování vod
skrz izolace může mít několik základních příčin. Může se jednat o nevhodný výběr izolace do
daného prostředí nebo izolace nebyla provedená správně, případně byla při realizaci stavby
poškozená nebo izolační materiál je již za svou životností. První příčinu lze minimalizovat až
vyloučit v době přípravy projektové dokumentace při dostatečné znalosti prostředí a dodržení
technických listů pro jednotlivé izolace. Druhou příčinu lze také minimalizovat, ale dle mého
názoru ne vyloučit, protože zde sehrává velkou roli lidský faktor v podobě dělníků
provádějících celou stavbu včetně pohybu těžké techniky na staveništích. No a třetí faktor lze
ovlivnit jen do míry technologických možností nebo využití přírody.
Na výše uvedené faktory se snaží navrhnout většina výrobců své izolace, nicméně ne
všechny faktory lze laboratorně vyzkoušet. Při výběru izolací se můžeme ze všech katalogů
dočíst specifikace a vlastnosti jednotlivých výrobků, které jsou důležité, ale nic nám neříkají o
82
Joanna Bzówka, Associate Prof., DSc., PhD., CEng.
Maciej Ochmański, MSc.
Faculty of Civil Engineering, The Silesian University of Technology, Akademicka 5, 44-100
Gliwice, Poland
THE USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
IN A NUMERICAL MODEL CALIBRATION
ABSTRACT
Nowadays, Artificial Neural Networks (ANN) becomes more popular tool to solve
geotechnical problems. Results from numerical model are often prone to a certain error –
under-/overestimated due to insufficient quality of soil parameters obtained from site
investigation. To solve this problem and to ensure behaviour of numerical model as close as
possible to reality, calibration should be performed.
One way to calibrate model is using data from laboratory tests and data received from
geotechnical monitoring during construction. In the paper, calibration of numerical model
with the use of ANN will be presented on an example of Sprayed Concrete Lined (SCL)
Tunnel built as a part of Fővám square station of 4th metro line in Budapest. SCL Tunnels are
sophisticated structures which require comprehensive approach. Additionally, it is a need to
carry out a numerical model calibration.
1. WPROWADZENIE
Najbardziej zaawansowanym obecnie narzędziem służącym do rozwiązywania wszelakich
zagadnień
geotechnicznych
są
analizy
numeryczne.
Analizy
te
dają
możliwość
rozwiązywania skomplikowanych zagadnień geotechnicznych, w związku z czym zyskują
one coraz większą popularność i obecnie stają się nieodłączną częścią projektu
geotechnicznego.
Wyniki uzyskiwane za pomocą metod numerycznych (m.in. metody elementów
skończonych
MES) zależne są od wielu czynników, takich jak: wybrany model
konstytutywny, dobór warunków brzegowych, użyty model 2D lub 3D, poziom dyskretyzacji
siatki MES. W związku z tym uzyskiwane wyniki są obarczone dużym stopniem
„niepewności”, który należałoby zminimalizować. Jedną z metod do zminimalizowania tego
niepożądanego czynnika jest wykorzystanie obserwacji polowych (monitoring geotechniczny)
88
Joanna Bzówka, Associate Prof., DSc., PhD., CEng.
Karolina Knapik, MSc, CEng.
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Geotechnics
Akademicka 5, 44-100 Gliwice, Poland, Tel. +48 32 237 15 43
STABILIZACJA CHEMICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO –
CHARAKTERYSTYKA WYKORZYSTYWANYCH MATERIAŁÓW
1. WPROWADZENIE
W ostatnich latach w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój sieci transportowej. Zapewnienie
dogodnych dróg komunikacji lądowej ma znaczący wpływ na gospodarkę kraju. Poprawa
stanu infrastruktury technicznej i społecznej jest jednym z priorytetów Strategii Rozwoju
Kraju 2007–2015. Zgodnie z zapisami Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–
2015 w latach 2007–2010 oddano do ruchu 1166,5 km dróg krajowych, w tym 183,5 km
autostrad oraz 293,1 km dróg ekspresowych. Przemiany gospodarcze pociągnęły za sobą
liczne zmiany w przepisach prawnych. Stopniowe wdrażanie norm europejskich, mających na
celu ujednolicenie zasad projektowania i wykonawstwa w krajach Unii Europejskiej,
wprowadza szereg modyfikacji w obecnym ustawodawstwie.
W pracy przedstawiono zasady projektowania stabilizacji podłoża gruntowego zgodnie z
obowiązującymi w Polsce normami oraz właściwości wykorzystywanych w tym celu
materiałów.
2. UWARUNKOWANIA
STOSOWANIA
STABILIZACJI
CHEMICZNEJ
PODŁOŻA GRUNTOWEGO
W
celu
ustalenia
warunków
posadowienia
nawierzchni
drogowej
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr 43) wyodrębniono cztery grupy
nośności podłoża od G1 do G4.
Podział na grupy nośności wykonano z uwzględnieniem warunków gruntowo - wodnych.
Podstawowym kryterium podziału jest ocena zawartości drobnych cząstek gruntu.
W przypadkach wątpliwych należy brać pod uwagę wskaźnik piaskowy i kapilarność bierną.
Cechy gruntów powinny być ustalone zgodnie z obowiązującymi normami.
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr 43) podobnie jak w Katalogu
typowych
konstrukcji
nawierzchni
podatnych i
94
półsztywnych (1997)
funkcjonuje
Joanna Bzówka, Associate Prof., DSc., PhD., CEng.
Lidia Wanik, MSC.
Konrad Wanik, MSc.
Faculty of Civil Engineering, The Silesian University of Technology, Akademicka 5, 44-100
Gliwice, Poland
PROCES TECHNOLOGICZNY INIEKCJI STRUMIENIOWEJ
1. WPROWADZENIE
Technika iniekcji strumieniowej (ang. jet grouting) została zapoczątkowania w Japonii na
początku lat siedemdziesiątych XX wieku (Bzówka, 2001), a następnie przeniesiona na rynek
europejski i amerykański. Według polskiej normy PN-EN 12716:2002 „iniekcja strumieniowa
polega na niszczeniu struktury gruntu lub słabej skały oraz mieszaniu i częściowej wymianie
na czynnik wiążący”. Niszczenie struktury gruntu uzyskuje się w efekcie działania
wysokoenergetycznego strumienia cieczy (iniektu), który zazwyczaj jest również czynnikiem
wiążącym.
Formowanie kolumn iniekcyjnych przebiega wieloetapowo. W pierwszym etapie należy
geodezyjnie wyznaczyć położenie otworów wiertniczo iniekcyjnych, a następnie ustawić
wiertnicę we właściwym położeniu (Rys. 1 poz.1). W etapie drugim przystępuje się do
wiercenia otworu o średnicy od 100 do 150 mm na projektowaną głębokość. Wykorzystuje
się w tym celu przewód wiertniczy, którego dolna część jest zaopatrzona w narzędzie
wiercące,
stanowiące
jednocześnie
iniektor
umożliwiający
prowadzenie
iniekcji
(Rys. 1 poz.2). Etap trzeci (Rys. 1 poz.3) polega na formowaniu kolumny iniekcyjnej przez
wtłaczanie iniektu poprzez dysze iniekcyjne. Na skutek podawania medium pod wysokim
ciśnieniem, struktura gruntu ulega całkowitemu zniszczeniu. Rozdrobniony grunt zostaje
wymieszany z wprowadzonym materiałem wiążącym (iniektem) tworząc mieszaninę
gruntowo cementową. Wysokie ciśnienie iniektu tłoczonego przez dysze iniekcyjne
o średnicy od 2 do 6 mm ma na celu wywołanie skupionego strumienia o bardzo dużej
prędkości początkowej, mającego na celu niszczenie struktury i odspajanie gruntu. Zakres
oddziaływania strumienia iniektu nie wykracza poza średnicę projektowanej kolumny.
Nadmiar iniektu wymieszanego z lżejszymi cząstkami gruntowymi zostaje wyniesiony na
powierzchnię terenu poprzez pierścieniowatą przestrzeń pomiędzy otworem a ścianą otworu
iniekcyjnego, tworząc tzw. zrzut technologiczny. Odpady w postaci zrzutów mogą zostać
usunięte lub stanowić warstwę wyrównawczą pod przyszłą konstrukcję. Ostatni etap to
100
Ing. Lubomír Kosík
AMBERG Engineering Brno, a.s., Ptašínského 10, 602 00 Brno
tel.: 541 432 631, fax: 541 432 618, email: [email protected], [email protected]
SANACE DOMAŠOVSKÉHO TUNELU
Abstract:
The paper deals with a rehabilitation of a railway tunnel on the Olomouc - Krnov line. The
tunnel was partly demolished, and a new linnig was built. The linning was done by sprayed
concrete with protection aginst the the quarry water.
1.
ÚVOD
Domašovský tunel je situován na trati Olomouc – Krnov v úseku, kde trať prochází
v členitém terénu údolí řeky Bystřice, byl postaven v roce 1872 a jeho délka je 120,7 m.
Základní identifikační údaje
Investor: SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty střední Morava, Správa mostů a tunelů Olomouc
Projektant: AMBERG Engineering Brno, a.s.
Generální zhotovitel sanace: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Termín výstavby: 07 – 11/2012
2.
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TUNELU
Jedná se o jednokolejný tunel, který je součástí trati Olomouc - Krnov, vybudované
v letech 1870 – 1872. Trať není elektrifikována.
Klenba i opěry tunelu jsou zděné z místního kamene. Klenba je z drobného lomového
kamene, opěry z větších kamenných bloků původně zděných na maltu vápennou. Postranní
odvodňovací stoky byly údajně zasypány v blíže neurčeném období, avšak jistě před 2.
světovou válkou. Po levé straně za výjezdovým portálem se nachází zárubní kamenná zeď
délky 20m.
Poruchy spárování tunelové obezdívky působením podzemní vody se projevily po 30 – 40
letech užívání. Již v letech 1904 – 1912 bylo provedeno vyspravení spár cementovou maltou.
Problémy se silným zatékáním a vypadáváním spár jsou od této doby konstatovány
pravidelně. Od 50. let jsou konstatovány trhliny v obou portálech. Od roku 1953 se projevují
106
Ing. Peter Kocnár
Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka
Dlhá 923/88B, 010 09 Žilina, Slovenská republika
Tel.: +421 41 5623281, Fax: +421 41 5001465, Email: [email protected],
Web: www.minova.cz
VYUŽITIE MALEJ HYDRAULICKEJ VŔTACEJ SÚPRAVY PRE
PRÁCE V GEOTECHNIKE A SANÁCIACH
Annotation:
Small full hydraulic drilling rigs are becoming a normal part of work in geotechnics and
renovations. Their low weight, high performance and modular construction make them
suitable to work in ensuring the stability of slopes and slope cuts, the stabilization
foundations (even in tight spaces) in foundation in difficult geological conditions, in case of
repairs retaining walls, portals, arch structures and the like.
1. ÚVOD
Postupné zavádzanie a rozširovanie nových technológii v geotechnike ide ruka v ruke
s narastajúcimi požiadavkami na produktivitu práce. Dôvodom zavádzania nových postupov
je často popri zlepšení kvality prác aj zefektívnenie a zrýchlenie stavebných procesov.
Uvedené ciele však často nie je možné dosiahnuť s použitím mechanizácie staršieho dáta.
Využitie starších strojov môže viesť k neúmernému predĺženiu času potrebného na realizačné
práce. Často je aplikácia novej technológie bezpodmienečne naviazaná na nasadenie modernej
aplikačnej techniky.
2. NOVÉ MOŽNOSTI S NOVOU TECHNIKOU
Typickým priestorom pre nasadenie nových technológií v oblasti kotevných systémov
a vŕtania je stabilizácia skalných zárezov a aplikácia ochranných systémov proti padaniu skál.
Pre práce na odľahlých lokalitách často bez dostupnej infraštruktúry, pre práce vo výškach na
príkrych skalných stenách boli vyvinuté nové pracovné postupy, materiály a aplikačná
mechanizácia.
Pre prichytávanie sietí proti padaniu skál je využívaný systém celozávitových kotevných tyčí
CKT v kombinácii s polyesterovými lepiacimi ampulami Lokset. Dĺžka kotevných prvkov
114
Pavel Tichý, Jan Halla
STRIX CHOMUTOV a.s. , 28 října 1081, Chomutov, [email protected]
SKALNÍ ŘÍCENÍ V OKOLÍ HRADU VALDŠTEJN
1. ÚVOD
V noci z 12. na 13.11. 2011, mezi půlnocí a jednou hodinou došlo ke zřícení části skalního
masivu pískovcových hornin při lesní účelové komunikaci „parkoviště“ (Turnov Pelešany) –
hrad Valdštejn. Těsně pod objekty hradu. Skalní řícení o objemu až 350 m3 vzniklo podél
predisponované plochy. Zřícená část masívu měla výšku okolo 15 m. Během řícení byl
hmotami porušen cca 15 m vysoký a 2 m široký blok o objemu cca 150 m3. Vznikly na něm
nové pukliny a v jeho spodní části došlo k posunu o několik cm. Následkem zasažení pádem
horniny a následnému pohybu došlo k rozdrcení paty bloku a porušení celého bloku
systémem puklin. Stabilitní stav bloku byl na základě analýzy těchto jevů charakterizován
jako bezprostředně nestabilní, který pádem ohrožoval přilehlou lesní komunikaci.
2. GEOLOGICKÁ STAVBA MÍSTA SKALNÍHO ŘÍCENÍ
Lokalita leží v mesozoiku, ve svrchní křídě, ve svrchnoturonských až spodnoconiackých
horninách teplického souvrství. Jedná se o facii křídových kvádrových pískovců
(„hruboskalské pískovce“). Jsou to křemenné pískovce, středně až hrubozrnné. Horniny jsou
uloženy téměř horizontálně. Jsou charakteristicky rozpukané ve třech navzájem kolmých
výrazných systémech, kde jeden z nejvýznamnějších je ± horizontální.
Pískovce jsou děleny do věžovitých útvarů, které se na okrajích plošin do údolnic a
lokálních údolnic oddělují. Pukliny oddělují bloky, většinou v hranolovitých tvarech. Mimo
základní blokovitost hornin je dělitelnost ovlivněna dalšími puklinovými systémy. Vedle
dominantních horizontálních a vertikálních systémů se objevují další systémy kosé (strmé
i subhorizontální). Mimo tyto puklinové systémy se zde objevují výraznější zóny tektonizace,
někdy i s drcením.
Pískovce nejsou homogenní. Projevují se rozdíly v zrnitosti, rozdíly v kvalitě cementace
(druh a typ tmelu) a mocností jednotlivých poloh. Na povrchu skalních bloků nalezneme
inkrustace, voštiny.
120
Ing. Milan Chodacki
Minova Bohemia s.r.o., divize Grouting, Lihovarská 10, Ostrava – Radvanice, 716 03
tel. +420 596 232 803, fax. +420 596 232 993
e-mail: [email protected]
SANACE HAVARIJNÍHO STAVU SKAL NAD OBYTNÝMI DOMY
Anotace:
V roce 2012 neopoustila divize Grouting společnosti Minova Bohemia s.r.o. oblast
zajišťování a zabezpečování skalních masívů. Přestože v současné době neprobíhají téměř
žádné velké stavby, kde je možno vyzdvihnout mimo kvality, také kvantitu prací, realizuje se
mnoho menších sanací, které řeší havarijní stavy především nad objekty určenými pro bydlení
s aktuálním ohrožením lidí a majetku.
Annotation:
In year 2012 Division Grouting of Minova Bohemia company did not leave the field of
fastening and securing of the rock massives. Even though currently there have not been
almost in progress no large structures where not only quality, but also quantity of work could
be highlighted, a lot of smaller rehabilitations are proceeded. These ones solve emergency
conditions especially over objects designated for housing with the current threat to people
and property.
1. ÚVOD
V době útlumu velkých investičních akcí na drahách i silnicích probíhají v oblasti sanací skal
svým rozsahem menší akce, které neřeší preventivní opatření na nově budovaných stavbách,
ale vycházejí ve velké míře z havarijních událostí v dané lokalitě. Většinou nejsou zajímavé
svým rozsahem, ale technickým řešením a požadavky na provádění prací. Ve svém příspěvku
se chci zaměřit na sanace havarijních stavů skal nad rodinnými domy.
Člověk svou činností zasahuje již od nepaměti do skalních masivů, snaží se využit jejich
výhod pro stavbu svých obydlí, ale v současnosti často zapomíná na nutnou údržbu, která je
nutná pro dlouhodobé bezproblémové soužití skal a domů. Mnohdy až případná havárie
upozorní na havarijní stav skály, která byla po staletí naprosto bezproblémová. Mnozí
pamětníci a odborníci uvádějí, že naši předkové si uvědomovali riziko, kterým skály jsou a
126
Bc. Martin Melichařík
Ing. Lukáš Svrčina
Ing. Zdeněk Cigler
Minova Bohemia, s.r.o. Lihovarská 10, 71603 Ostrava – Radvanice
tel: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 994, e-mail: [email protected]
PRAKTICKÉ POZNATKY A ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI
PROVÁDĚNÍ SANACÍ JÍVOVSKÉHO TUNELU
Anotace:
V roce 2012 divize Grouting společnosti Minova realizovala sanaci Jívovského tunelu na trati
Olomouc - Krnov. V rámci sanace byly prováděny injektáže proti vlhkosti, sešití trhlin
portálu tunelu, montáže svodnic, kotvení skalních bloků ve výrubu tunelu, a stříkané betony
prováděné suchou cestou.
Annotation:
In 2012, the Grouting division of the company Minova implemented the rehabilitation of the
Jívovsky tunnel on the line Olomouc - Krnov. Within the rehabilitation itself, an injection
against the humidity was performed, filling of cracks of the tunnel portal, assembly of waterbars, anchoring of rock blocks in the tunnel excavation and sprayed concrete produced by dry
means.
Objednatel: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 80 Olomouc
Odpovědný projektant stavby: Amberg Engineering, Ptašínského 10, 602 00 Brno
Projektant objektu: Amberg Engineering, Ptašínského 10, 602 00 Brno
Realizace: září 2012 – říjen 2012
Předmětem projektu byly sanační práce ve Jívovském tunelu na trati Olomouc - Krnov. Tunel
je jednokolejný, má délku 153 m.
131
Bc. Martin Melichařík
Ing.Lukáš Svrčina
Ing. Zdeněk Cigler
Minova Bohemia, s.r.o. Lihovarská 10, 71603 Ostrava – Radvanice
tel: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 994, e-mail: [email protected]
PRAKTICKÉ POZNATKY A ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI
PROVÁDĚNÍ SANACÍ STŘELENSKÉHO TUNELU
Anotace:
V roce 2012 divize Grouting společnosti Minova realizovala sanaci Střelenského tunelu na
trati Horní Lideč – státní hranice. V rámci sanace byly prováděny injektáže proti vlhkosti,
sešití trhlin v klenbě tunelu a odvodnění tunelu.
Annotation:
In 2012, the Grouting division of the company Minova implemented the rehabilitation of the
Střelensky tunnel in the line Horní Lideč – state border. Within the rehabilitation itself, an
injection against moisture was performed, as well as filling of cracks in the tunnel arch and
the drainage of the tunnel.
Objednatel: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 77280 Olomouc
Odpovědný projektant stavby: Moravia Consult Olomouc, Legionářská 8, 77200 Olomouc
Projektant objektu: Amberg Engineering, Ptašínského 10, 60200 Brno
Realizace: duben 2012 – duben 2013
Předmětem projektu byly sanační práce ve Střelenském tunelu na trati Horní Lideč – státní
hranice. Tunel je jednokolejný, má délku 298m.
Sanační práce spočívaly v těchto činnostech:
1. Těsnící injektáž klenby tunelu
2. Odvodnění klenby tunelu včetně zaústění do středové stoky
3. Statické zajištění trhlin v klenbě tunelu
135
Jaromír Zlámal
POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky, [email protected]
SVORNÍKY V HORNINOVÉM MASIVU - NÁVRH
A STATICKÉ POSOUZENÍ
Abstract:
The two basements were revealed on Staroměstské square in Mladá Boleslav during underground
garage’s construction foundation in 2009. Each was found with separate entrance and staircase,
with floor at 8,8¬m under terrain. Both basements belong to old district office building which was
completely destroyed in May 1945 by the Allied Force. Basements are built in sandstone locally
highly tectonically disrupted and placed under argillaceous layers. Contact of the argillaceous
layers and sandstones is visible on the basements’ corridors entrances, argillaceous layers could
be found in the shaft outside the basements’ entrance. Modified hydrogeological situation and
soaking of the rainwater after replacement of the asphalt surface on the square led to rock sandstone massif saturated with the water and was treating with falling of sandstone blocks from the
ceiling of the basement. Temporary securing of the sandstone ceiling of the basements was made
by erection of the steel frame K21, KARI welded wire mesh 100 x 100/4 x 4¬mm and Rock Bolt
CKT S670 H Ø22¬mm bonded with Lokset Resin Capsules. Proposal of the Rock Bolts was compared by three theories of rock massif classification: RMR, BLLL, RMi.
ÚVOD
V roce 2009 byly v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí objeveny dva sklepy. Oba
sklepy se nachází pod bývalým Hejtmanstvím na Staroměstském náměstí, které bylo v květnu
1945 totálně zničeno při bombardování spojeneckým letectvem. Při zpracování projektové dokumentace „Historické sklepy – Zajištění stability sklepů“, která řešila jejich dočasné statické zajištění, byla známá geologická situace z předcházejícího geologického průzkumu. V místě výstavby
parkovacího domu se v roce 2009 prováděl archeologický průzkum území i sklepů obr. 1. V této
době nebylo na stěnách ani na stropě sklepů viditelné zvodnění, svislé pukliny pískovcového
masivu se jevily stabilní.
138
Joanna Bzówka, Associate Prof., DSc., PhD., CEng.
Anna Juzwa, MSc.
Faculty of Civil Engineering, The Silesian University of Technology, Akademicka 5, 44-100
Gliwice, Poland
SELECTED GROUND IMPROVEMENT TECHNIQUES
FOR MOTORWAY EMBANKMENTS FOUNDED ON WEAK SUBSOIL
1. INTRODUCTION
Construction of motorways and express roads is related to the necessity of using of ground
improvement method. The paper describes subsoil strengthening technologies in Poland for A1
motorway sections in the area of Gliwice in Silesia and for S7 express road near Ostróda in the
Mazury region. These are dual carriageway roads; each carriageway has three traffic lanes. The
parameters of these roads are as follows: design speed Vp = 120 km/h, very heavy traffic: load –
115 kN/axle (Bzówka and Juzwa, 2012).
Unfavourable subsurface conditions and embankments of considerable height contribute to
the application of geotechnical techniques for subsoil strengthening. Depending on the native
soil types, their parameters and stratification, the groundwater level and the embankment height,
the following are increasingly used: stone columns, Deep Soil Mixing columns and jet grouting
columns.
2. SUBSURFACE CONDITIONS
Based on the geological engineering documentation it has been found that both on A1
motorway and on S7 express road the anthropogenic soils, organic as well as soft and cohesive
plastic soils are the weakest link in the documented subsoil, which make direct foundation of
road embankment impossible.
In the area of Silesian section of A1 motorway there are numerous mine waste dumps, heaps
and dumping grounds, surface flood lands; very weak cohesive native soils and organic soils are
very frequent. To recognise the subsoil in the Sośnica Bełk section, 15.5 km long, 923
geological test boreholes were performed, situated at distances not larger than 100 m, counting
along the road. The boreholes depth ranged between 3.0 and 20.5 m, total length of boreholes
amounted to 6,800 m [6]. Also ground sounding with a heavy and light probe was performed to
determine the compaction index of non cohesive soils. The groundwater was tested for corrosive
147
Ing. Václav Dohnálek
Ing. Jan Píza
Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
tel.: +420 724 991 893, e-mail: [email protected]; [email protected]
ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ STŘÍKANÉ HYDROIZOLACE VE
STANICI VELESLAVÍN
Abstrakt:
Veleslavín Station is one of four newly built Prague metro stations within the Prague Metro
line A Extension project. It is a unique work. Veleslavín is the first three-aisled station of
Prague metro network constructed by New Austrian Tunnelling Method. Given the complexity
of connection details of central tunnel and side tunnels, station and running tunnels and connection of an emergency exit structure and the station, the foil waterproofing membrane
passed in the project to the sprayed waterproofing membrane. In the Czech Republic it is a
completely new experience with waterproofing sprayed system in such a large volume. Up to
now, sprayed insulation membrane has been used on smaller-scale works, such as the construction of elevator shafts in the Florenc and Národní Třída metro stations and further with
redevelopment of several old railway tunnels. In the case of Veleslavín station was elected a
complex undrained tunnel structure where waterproofing envelopes the whole circumference
of the tunnel and the inner concrete lining must be designed for full static groundwater pressure. The contractor of waterproofing system is a company Bausan Ltd., a supplier of the insulation material MASTERSEAL 345 is BASF Ltd. company.
1
ÚVOD
V rámci prodloužení trasy metra A v Praze dojde v období let 2010 až 2014 k výstavbě
čtyř nových stanic. Jedná se o nový provozní úsek V.A, jehož součástí jsou celkem tři ražené
a jedna hloubená stanice. Ražené stanice se dále dělí podle profilu na dvě jednolodní stanice
(Petřiny, Červený Vrch) a jednu trojlodní stanici Veleslavín, dočasnou koncovou stanici pak
tvoří hloubená stanice Motol s raženými obratovými kolejemi za stanicí.
Stanice Veleslavín je první trojlodní stanicí pražského metra, která je navržená k realizaci
Novou rakouskou tunelovací metodou. Na trase se nachází mezi stanicemi Červený Vrch a
153
Ing. Štefan Sukeník
Minova Bohemia spol. s r.o., Lihovarská 10, Ostrava – Radvanice 716 03
tel: +420 601 577 706, email: [email protected]
VÝPOČTOVÁ POMÔCKA PRE NAVRHOVANIE SDA MAI
MIKROPILÓT
CALCULATION TOOL FOR DESIGN OF SDA MAI MICROPILES
Abstract:
Calculation tool for design of SDA MAI micropiles was compiled with the goal to provide a
simple, fast and well-arranged instrument for planners to design various types of axially
loaded micropiles produced by Minova MAI GmbH Company. Calculating tool was created
in Microsoft Excel interface in effort to create user-friendly and intuitive tool for design of
micropiles. The designer can choose the type of the load (combination of tension and
compression or simple compression load), type of the anchor rod (from R 25 to T 111), type
and diameter of the drill bit, geological conditions of surrounding environment and total
length of the micropile. There is also possibility to choose the alternative diameter of the drill
bit what allows get two calculations at same time. Calculation process considers also with
designed service life, type of the rod coating and soil aggressiveness. Changing of the inputs
has influence to the table values of the bearing capacity and of course to the final bearing
capacity of the micropile in accordance to producer’s empirical knowledge. The total
evaluation of the micropile is possible to do according to EC 7 or according to Minova MAI
GmbH proposal.
1.
VŠEOBECNE
Mikropilóta je pilóta do priemeru 300 mm. Jedná sa o hĺbkový základ, ktorým sa prenáša
zaťaženie vzniknuté od stavebnej konštrukcie do hlbšie uložených, únosnejších vrstiev
podložia. Mikropilóty môžeme z hľadiska prenosu zaťaženia rozdeliť na plávajúce (voľný
koreň), opreté a na votknuté, u ktorých je koreň mikropilóty opretý alebo votknutý do vrstvy
horniny, ktorej mechanické vlastnosti sú rádovo vyššie ako vlastnosti vrstiev nad ňou a tieto
mikropilóty musíme posudzovať na vzper, pričom sa pre malý priemer mikropilót neuvažuje
s odporom na päte. Pre rýchly a jednoduchý návrh mikropilót vytvorených pomocou
zavŕtavacích injekčných tyčí, od výrobcu Minova MAI GmbH (MAI SDA), bola vytvorená
výpočtová pomôcka, ktorá zohľadňuje typ zaťaženia mikropilóty, priemer a typ vrtnej
162
Nick Smith
Product Marketing Manager Chemicals Minova CarboTech GmbH
e-mail: [email protected]
THE USE AND APPLICATION OF THIN SPRAY LINERS (TSLS)
IN MINING
Abstract:
Thin Spray Liners (TSLs) were initially developed as a replacement for steel mesh in order to
reduce cycle times and to reduce the amount of material handling required in the
underground environment. Since the introduction of Thin Spray Liners in the late 1990s the
materials and the application methods have been developed and refined to become more
practicable in use. The scope of application for TSLs has also evolved in this time. This
paper outlines some of the new TSL technologies that are currently available and the
applications for which they can be used in mining.
INTRODUCTION
When Thin Spray Liners were first introduced in the late 1990s application methods and
materials did not always lend themselves to rapid application rates and curing times. Early
TSLs were mainly based on technologies which required the material to lose moisture to the
external atmosphere and this often lead to excessive curing times and low strength gain in the
underground environment. Those TSLs that did not rely on water loss but on a chemical
curing reaction were faster to react but often had an impact on the working environment
which had knock on effects in other parts of the mine away from where the TSL was being
applied. It was obvious from this that developments were required to bring a user friendly,
productive TSL to market.
FIRST STEPS
The first TSL introduced by Minova (operating as Fosroc Mining at the time) was a product
called Tekflex LP. This product was a combination of cements, additives and a liquid
dispersal of polymer. The two components were mixed together in dedicated application
equipment and then the material was applied using an air assisted spray nozzle. Whilst not
truly “reactive” Tekflex LP did not solely rely on water loss for set and strength gain. The
product was carefully formulated to ensure that a relatively rapid set and strength gain was
169
Mgr. Inž. Marian Polus
ul. Zaolziańska 11, 41-800 Zabrze, tel./fax: +48(32) 775 69 70,
e-mail: [email protected]
KOTWIENIE NIE JEST KOSZTEM, JEST ZYSKIEM DLA KOPALNI
WĘGLA KAMIENNEGO
„Strasznie niebezpieczna jest siła, której nie towarzyszy poczucie odpowiedzialności”
Archibald Joseph Cronin
Abstract:
This paper deals with the theoretical foundations of high anchoring based on extimate of the
extent of loose rocks around the mine working. There is also explained by the formation
mechanism of the bottom swell including its graphical representation. Post also offers the
author's evaluation of so far made orders in various mines with visual documentation.
1. WSTĘP
Ponad 10 lat temu zaczynałem przygodę z kotwieniem i z obudową podporowo-kotwiową.
Przez ten czas udało mi się opracować wiele nowych rozwiązań, które są realizowane zgodnie
z regułą - kotwimy strop nie wyciska spąg. Te 10 lat zaowocowało wdrożeniem lub
przygotowaniem do wdrożenia wielu koncepcji, które pozwalają utrzymać gabaryty chodnika
przed i za ścianą, wyeliminować dodatkowe wzmocnienia chodników stojakami stalowymi
(drewnianymi, poligon), utrzymać gabaryty wyrobisk w drugiej warstwie grubego pokładu
przy wybraniu pierwszej warstwy na zawał, zastosować stropnice podporowo-kotwiowe z
nawarkiem, kotwy strunowe klejone na całej długości, siatkę bazaltową dla górnictwa
(nierdzewna, o większej wytrzymałości) i siatkę do torkretu, kotwy strunowe bazaltowe oraz
kotwy bazaltowe wykonane z prętów Ø8÷Ø20.
Obecnie prowadzimy prace nad kolejnymi rozwiązaniami technicznymi, które będą dawać
wymierne efekty w przyszłości. Przykładowo jednym z nich jest technologia pozwalająca na
zredukowanie ciężaru obudowy ŁP o około 60% oraz wyeliminowanie na kopalni wiele
wyrobów stalowych.
177
Marek Jendryś, PhD Eng.
Technical University of Silesia, Gliwice, Poland, [email protected]
Henryk Kleta, PhD Eng.
Technical University of Silesia, Gliwice, Poland, [email protected]
MODEL NUMERYCZNY KOTWIONEJ STOPY SZYBOWEJ W
ŚWIETLE ZASTOSOWANIA PARABOLICZNEGO WARUNKU STANU
GRANICZNEGO
Numerical model of bolted shaft foundation in the light of parabolic strength
criterion
Summary:
During shaft sinking in the case of loss of stability of shaft foundation is carried out
stabilization and strengthening of foundation by bolting. Obtained relieve of foundation is an
effect of transfer part of loads on bolts. Reduction of loads should be sufficiently large to
tensile stress in the shaft does not exceed the tensile strength of concrete. The paper presents
the results of numerical modeling of anchoring shaft foundation for elastic-perfectly plastic
soil model with non-linear parabolic strength criterion based on the Mohr envelope.
1. WSTĘP
W przypadku głębionych szybów, stosuje się odcinkowe posadowienie obudowy szybu za
pomocą tzw. stopy szybowej, która jest niepodatną podporą pierścieniową o złożonym
trapezowo – prostokątnym przekroju poprzecznym. Przy takiej charakterystycznej konstrukcji
obudowy szybu, szczególnie w warunkach odcinkowego zawodnienia górotworu, mogą
wystąpić lokalnie uszkodzenia obudowy w postaci spękań i szczelin [4, 5, 6, 7, 8]. Analizując
te uszkodzenia można wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje powstałych szczelin – pęknięć w
obudowie, a mianowicie szczeliny pionowe i szczeliny poziome. Szczeliny pionowe świadczą
o przekroczeniu granicznego oporu ścinania, natomiast szczeliny poziome w obudowie
świadczą o przekroczeniu przez pionowe naprężenia normalne wytrzymałości obudowy na
rozciąganie [5, 8]. W przypadku takich uszkodzeń obudowy, prowadzone są działania
naprawcze i zabezpieczające, polegające na wykonaniu doszczelnienia górotworu w
otoczeniu szybu, klejenia obudowy oraz odciążeniu stóp szybowych przez ich przykotwienie.
Odciążenie stóp szybowych polega w tym przypadku na przeniesieniu części ich obciążenia
ciężarem obudowy i parciem gruntu na konstrukcję kotwiącą stopy szybu w masywie
186
Wojciech Węzik, [email protected]
Jan Trepka, [email protected]
Michał Glados, [email protected]
Minova Ekochem S.A., 41-100 Siemianowice Śląskie, Poland
tel.: +48 32 7503 800, fax: +48 32 7503 801
Steve Jackson, [email protected]
Minova Weldgrip Ltd., Wilthorpe Road, Barnsley, S75 1JN, United Kingdom
tel: +44 (0) 1226 280567, fax: +44 (0) 1226 731563
GROUT SOCK AS A SOLUTION IN DIFFICULT ROCK CONDITIONS
In the mining and tunnelling practice a poor rock conditions can make the grouting work very
difficult. Pumping a grout in a fissured rock can cause huge loss of grout or can make it even
impossible. Additionally grouting underwater or in areas with flowing water may lead to
flushing out the grout.
Minova Grout Sock solution gives protection against loss of injected material and makes the
grouting easy and efficient. “Grout sock” is an elastic sleeve installed together with the bolt
inside the borehole. Injected grout fills the sleeve and holds the bolt properly sealed and
installed inside the borehole.
A case study of use the grout sock in Polish historic salt mine Wieliczka was presented in the
paper. In the roof an enormous cavity was found. To prevent the chamber collapse it was
decided to reinforce the roof with system of GRP bolts type J64-27 and Minova Cement KL.
Unfortunately there was a huge loss of a grout and quality of anchoring was of uncertain
quality. A Minova Grout Sock was used what allowed to avoid further losses of grout.
A performance of anchoring was proved in pull-out test.
Common procedure when anchoring is provided is an injection in the borehole and
surrounding fissures in order to reinforce the strata. But there are some exclusions from this
practise. When rock massif is crossed with a wide cracks grouting can cause an enormous
consumption of the grout and additionally the quality of bolting can be unsatisfying due to
grout flow out from the borehole. Grout flowing through cracks can contaminate surrounding
groundwater. Grouting underwater or in presence of flowing may cause this job impossible
because the grout is flushed out from the borehole before it sets.
A solution for such a difficult conditions can be a Grout Sock. This invention is not really
new and has been used many times by Weldgrip:
192
Ing. et Ing. Pavel Dvořák
Minova Bohemia s.r.o., Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava
Tel.: 595 223 024, Mobil.:724 880 333, E-mail: [email protected]
Ing. Petr Končula
Markagro s.r.o., K čističce 479, Sviadnov 739 25,
Tel.: 558 655 018, Mobil: 602 482 780, E-mail: [email protected]
NOVÉ KOTEVNÍ TECHNOLOGIE PRO VYSOKÉ KOTVENÍ V OBTÍŽNÝCH
GEOLOGICKÝCH A GEOMECHANICKÝCH PODMÍNKÁCH OSTRAVSKOKARVINSKÉHO REVÍRU.
Abstract
The paper informs about new types of cable bolts which can be used for the needs of long
anchoring in terms of OKD. This paper is about general and technical properties of these
cable bolts, their advantages, and possible ways of application and recommended way of
injection. It also includes a reference to the meaning and purpose of high anchoring as a
general support system of current roadway arc support and its connection with these kinds of
cable bolts through universal steel bar. The conclusion sums up the options and the reasons
for the use of any of the above types of cable bolts mentioned above.
V souvislosti s dobýváním ve stále větších hloubkách a ve stále nepříznivějších
geomechanických podmínkách (hrany nevýrubů v nadložních slojích, ochranné pilíře atd.)
vyvstává stále častěji otázka zvýšení únosnosti stávající výztuže, zamezení konvergencím,
bubření počvy a dalším jevům negativně ovlivňujícím životnost důlního díla.
Vysoké kotvení je jedním ze způsobů, jak docílit zlepšení napěťových poměrů v okolí
důlních děl pomocí lanových nebo pramencových svorníků. Důvodem pro zesílení výztuže
pomocí vysokého kotvení mohou být očekávaná přídatná napětí od postupujícího nebo
postupujících porubů, přídatná napětí od ponechaných hran nevýrubů v nadloží nebo místa,
kde se očekávají vyšší zatížení důlních děl, jako jsou například kříže, styk porub – chodba a
jiné. Tímto opatřením dojde také k prodloužení životnosti důlního díla. Vysoké kotvení může
také sloužit jako náhrada podpůrných prvků nebo konstrukcí a je možné ho použít pro
zachování únosnosti výztuže např. při odebrání bočního oblouku na styku porub-chodba. Dva
možné způsoby použití jsou znázorněny na obrázcích č. 1 a 2.
Funkce vysokého kotvení spočívá v přenesení určité míry na výztuž působícího zatížení do
pevného a únosného nadloží.
197
Ing. Rudolf Ziegler
Minova Bohemia s.r.o., Ostrava Radvanice, Tel.: +420 602 785 780, Fax.:
+420 526 258 413
[email protected]
Ing. Petr Vratislavský
Minova Bohemia s.r.o., Ostrava Radvanice, Tel.: +420 725 466 850, Fax.:
+420 526 258 413
[email protected]
VŘETENOVÁ ČERPADLA PRO APLIKACI MINERÁLNÍCH HMOT
VE 21. STOLETÍ
Abstract:
Filling overbreaks above the roadway support in mines with application of mixture
(pulverized flue ash) into textile bags with blending and mixing pump type series Puma,
Puma-M and MAI400EX. Implementation of shotcrete and grouting work by these pumps.
Possibilities of use in terms of OKD mines.
Ve stále se technicky vyvíjejícím hornictví, zejména koncem 20. a začátkem 21. století
vznikaly potřeby aplikace stavebních hmot k různým účelům např. k vyplňování volných
prostor, vytváření těsnících nebo zpevňujících manžet, injektování horninového masívu.
Aplikovány byly nejrůznější cementové, popílko-cementové, magneziální a jiné minerální
hmoty s použitím odpovídajících typů a konstrukcí čerpadel. Tato čerpadla, vyvíjená,
konstruovaná a vyráběná podle momentálního stavu vědy a techniky, materiální
dostupnosti, výrobních možností a důlních podmínek disponovala odpovídajícími výkony a
technickými možnostmi. Z hlediska bezpečnosti a to zejména vzhledem k možnostem
výbuchu uhelného prachu a metanu v důlních podmínkách, byly k pohánění těchto čerpadel
používány převážně pneumatické pohony. Jako příklad lze uvést čerpací sádrovací agregát
EPK-70 resp. EPK-80 určený k hydromechanické přepravě sádrovacího rmutu pro stavbu
protivýbuchových uzavíracích hrází, asanaci širokoprofilových vrtrů a kaveren při ražení
důlních děl apod. Tato čerpadla sestávala ze dvou základních částí. První částí čerpadla bylo
zařízení pro přípravu čerpané směsi. V tomto zařízení, označovaném jako “míchačka“ byla
čerpaná směs připravována mícháním a udržována v čerpatelném stavu.
Druhá část
čerpadla byla tvořena vlastním šnekovým čerpadlem, do kterého byla směs z “míchačky“
203
dr inż. Andrzej Pytlik
Kierownik Zakładu Badań Urządzeń Mechanicznych
Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1
tel. kom. +48 512-293-840, tel. fax. +48 (32) 259-22-24, e-mail [email protected];
[email protected]
BADANIA KOTWI WSTRZĄSOODPORNYCH PRZY OBCIĄŻENIU
UDAROWYM
1. WPROWADZENIE
W kopalniach węgla kamiennego powszechnie stosowane są kotwie strunowe o wysokiej
odporności statycznej i dynamicznej. Pierwsze badania kotwi prowadzone w Głównym
Instytucie Górnictwa [Pytlik A. 2005], miały na celu określenie odporności dynamicznej
kotwi strunowych w skali naturalnej. Kotew wstrząsoodporna powinna dyssypować, bez
zniszczenia jej elementów, całkowitą energię obciążenia o wartość 25 kJ. Podczas badań
używano masy udarowej o wartości ok. 4000 kg oraz masy trawersy (statycznie obciążającej
badaną kotew przed udarem) o wartości ok. 2000 kg. Parametry badania były tak dobrane,
aby, zgodnie z przyjętymi założeniami dla przypadków tąpnięć eksplozyjnych, uzyskać
prędkości udaru ok 3 m/s ( co odpowiadało wysokości spadku masy udarowej z wysokości
ok. 1m). Od tego czasu jednak praktycznie nie wykonywano samodzielnej obudowy
kotwiowej w warunkach zagrożenia tąpaniami.
Ze zrozumiałych względów, stosowanie tej metodyki przy zjawiskach dynamicznych ze
strony górotworu o mniejszej intensywności (np odprężeniach), nie ma uzasadnienia
technicznego, dlatego stosowanie jej zostało zaprzestane.
Nowa metodyka badań, przyjęta w Laboratorium Badań Urządzeń Mechanizcnych GIG,
nawiązuje do najnowszych doświadczeń geofizycznych i kładzie szczególny nacisk na
wartość prędkości udaru mas skalnych, znacznie większych niż w poprzedniej metodyce,
obciążających dynamicznie kotew. Podczas badań rejestrowana jest wartość dynamicznej siły
rozciągającej kotew, która może być potrzebna rzeczoznawcy dla prawidłowego doboru
kotwi do określonego wyrobiska. Ponieważ badania kotwi wykonywane są za pomocą
swobodnego spadku masy udarowej 20000 kg z wysokości spadu od 1 do 10 cm, można
symulować pracę kotwi, która jest bliższa rzeczywistemu obciążeniu wynikającemu
z odprężenia górotworu.
209
Download

2013