PREDBEŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA NA PREDNÁŠKY NA 14. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE
PRELIMINARY INVITATION AND CALL FOR PAPERS TO THE 14 TH INTERNATIONAL CONFERENCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - SLOVAKIA
VYSOKÉ TATRY - THE HIGH TATRAS
HORNÝ SMOKOVEC - HOTEL BELLEVUE
2. – 3. 10. 2014
ORGANIZUJE / ORGANIZER :
FAKULTA STAVEBNÍ VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA Ostrava, Česká republika
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING TECHNICAL UNIVERSITY, Ostrava, Czech Republic
V SPOLUPRÁCI / WITH THE ASSOCIATION :
FAKULTA BERG - TECHNICKÁ UNIVERZITA, Košice, Slovenská republika
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
FACULTY B.E.R.G. - TECHNICAL UNIVERSITY Košice, Slovakia
POLITECHNIKA SLASKA Gliwice, Poľsko
Wydział Budownictwa
Wydział Górnictwa i Geologii
TECHNICAL UNIVERSITY OF SILESIA, Gliwice, Poland
STAVEBNÁ FAKULTA STU Bratislava, Slovenská republika
Katedra geotechniky
SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovakia
FAKULTA STAVEBNÍ VUT V Brně, Česká republika
Ustav geotechniky
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRNO, Czech Republic
ÚSTAV GEOTECHNIKY SAV, Košice, Slovenská republika
INSTITUTE OF GEOTECHNICS OF SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES, Košice, Slovakia
ÚSTAV GEONIKY AV ČR, Ostrava, Česká republika
INSTITUT OF GEONICS AS CR, OSTRAVA, Czech Republic
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko, Slovenská republika
ARCADIS CZ a.s. Organisation Unit Slovakia
ZÁŠTITA / THE AUSPICES :
SLOVENSKÁ TUNELÁRSKA ASOCIÁCIA ITA/AITES, Žilina, Slovenská republika
SLOVAK TUNNELLING ASSOCIATION ITA/AITES, Žilina, Slovakia
ČESKÁ TUNELÁŘSKA ASOCIACE ITA/AITES, Praha, Česká republika
CZECH TUNNELLING ASSOCIATION ITA/AITES, Praha, Czech Republic
ČESKO - SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE MECHANIKU ZEMÍN A GEOTECHNICKÉ INŽINIERSTVO ISSMGE, Bratislava, Slovenská republika
CZECH & SLOVAK COMMITTEE FOR SOIL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING ISSMGE, Bratislava, Slovakia
A AGENTÚRA / AND AGENCY
Slovakia
FAKULTA STAVEBNÍ VŠB– TU OSTRAVA V SPOLUPRÁCI
DOVOĽUJÚ POZVAŤ NA MEDZINÁRODNÚ ODBORNÚ KONFERENCIU
„GEOTECHNIKA
S AGENTÚROU ORGWARE, SI VÁS
2014“,
KTORÁ SA BUDE KONAŤ AKO 14. ROČNÍK CYKLICKÝCH ODBORNÝCH KONFERENCIÍ - KONANÝCH PRAVIDELNE
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, ČESKEJ REPUBLIKE A POĽSKU, ZAMERANÝCH NA GEOTECHNICKÉ OTÁZKY PRI
PRÍPRAVE A VÝSTAVBE PODZEMNÝCH A POZEMNÝCH STAVIEB.
HLAVNÝM TÉMATICKÝM ZAMERANÍM KONFERENCIE V ROKU 2014 BUDE :
KONŠTRUKCIE, TECHNOLÓGIE A RIZIKÁ
CIEĽOM KONFERENCIE JE ZÍSKANIE NOVÝCH POZNATKOV PRI RIEŠENÍ VYBRANÝCH
GEOTECHNICKÝCH PROBLÉMOV Z OBLASTI TEÓRIE, NAVRHOVANIA, REALIZÁCIE A PREVÁDZKOVANIA
POZEMNÝCH I PODZEMNÝCH STAVIEB, VÝMENA INFORMÁCIÍ O PROGRESÍVNYCH TEORETICKÝCH A
EXPERIMENTÁLNYCH METÓDACH, AKO AJ PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTIACH, PREZENTÁCIA GRANTOVÝCH
PROGRAMOV ZÁKLADNÉHO VÝSKUMU, INFORMÁCIE O MODERNÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOCH
POUŽÍVANÝCH PRI NAVRHOVANÍ A RIEŠENÍ GEOTECHNICKÝCH PROBLÉMOV KONŠTRUKCIÍ, PREZENTÁCIA
VEDECKÝCH A AKADEMICKÝCH INŠTITÚCIÍ A PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV V ODBORE ZAMERANIA
KONFERENCIE.
VÍTANÉ SÚ INFORMÁCIE O GEOTECHNICKÝCH KONŠTRUKCIÁCH HORIZONTÁLNYCH A VERTIKÁLNYCH
BANSKÝCH DIEL, PODPOVRCHOVÝCH OBJEKTOV, INŽINIERSKYCH, DOPRAVNÝCH A VODOHOSPODÁRSKYCH
STAVIEB, AKO AJ OBČIANSKYCH A PRIEMYSELNÝCH STAVIEB.
PRIVÍTAME TIEŽ POZNATKY A SKÚSENOSTI ZO ZAKLADANIA STAVIEB Z POHĽADU RIEŠENIA GEOTECHNICKÝCH
PROBLÉMOV, Z OBLASTI ZEMINOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, ENVIRONMENTÁLNEJ GEOTECHNIKY, GEOTECHNICKÉHO
PRIESKUMU A VÝSKUMU, ANALÝZY RIZÍK, GEOMECHANIKY A GEOFYZIKY, GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU
A SKÚŠOBNÍCTVA.
VERÍME, ŽE KONFERENCIA ÚSPEŠNE NADVIAŽE NA PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY A ZÁROVEŇ PRISPEJE
K ROZVOJU
OSOBNÝCH KONTAKTOV ODBORNÍKOV
VEDECKÝCH, AKADEMICKÝCH, PROJEKTOVÝCH
A VÝROBNÝCH ORGANIZÁCIÍ A PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV ZO SLOVENSKA, ČESKEJ REPUBLIKY AKO
AJ ĎALŠÍCH KRAJÍN.
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING TECHNICAL UNIVERSITY, OSTRAVA, CZECH REPUBLIC AND
THE AGENCY ORGWARE, ARE HONOURED TO INVITE THE INTERNATIONAL GEOTECHNICAL COMMUNITY TO
PARTICIPATE IN THE INTERNATIONAL CONFERENCE
“GEOTECHNICS
2014”
THE CONFERENCE WILL BE HELD AS THE 14 TH OF THE REGULAR PROFESSIONAL CONFERENCES – IN
SLOVAKIA, CZECH REPUBLIC AND POLAND, CONCENTRATE ON THE GEOTECHNICS ASPECTS OF THE CIVIL AND
UNDERGROUND CONSTRUCTION.
THE MAIN TOPIC OF THE CONFERENCE GEOTECHNICS 2014 WILL BE:
CONSTRUCTIONS, TECHNOLOGIES AND RISK
THE OBJECTIVE OF THIS CONFERENCE IS TO PROVIDE FOR EXPERTS AND PROFESSIOANALS NEW
KNOWLEDGE´S OF SELECTED GEOTECHNICAL ISSUES OF DESIGNING, PERFORMANCE AND OPERATION OF
THE CIVIL AND UNDERGROUND BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS, AND EXCHANGE OF CURRENT
INFORMATIONS OF THE PROGRESSIVE THEORETICAL AND EXPERIMENTAL METHODS AND PRACTICAL
EXPERIENCES.
WE ALSO WELCOME THE PRESENTATION OF THE GRANT´S PROGRAMMES IN BASIC RESEARCH, AND
DISCUSSION ABOUT PRACTICAL EXPERIENCES BUILDING PERFORMANCE FROM THE AREA OF BUILDING
TECHNIQUES USED FOR SELECTED CIVIL AND UNDERGROUND GEOTECHNICAL BUILDINGS
AND
CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL PROCESSES, CURRENT GEOTECHNICS ISSUES OF THE FOUNDATION
CONSTRUCTION, GEOTECHNICAL ASPECTS OF THE CIVIL BUILDING CONSTRUCTION, ENGINEERING AND
HYDRAULIC CONSTRUCTION, CURRENT ISSUES OF THE MINING GEOTECHNIC, GEOTECHNICAL SURVEY AND
RESEARCH, RISK ANALYSIS, GEOMECHANICS AND GEOPHYSICS, GEOTECHNICAL MONITORING AND TESTING.
WE BELIEVE THAT THE CONFERENCE WOULD CONTRIBUTE TO MAKE PERSONAL RELATIONS BETWEEN
EXPERTS WORKING IN SCIENTIFIC, DESIGNERS, PRODUCTIONS AND INVESTMENT´S ORGANIZATIONS FROM
SLOVAKIA, CZECH REPUBLIC AND OTHER COUNTRIES.
Hlavné témy konferencie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NOVÉ TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY V GEOTECHNICKOM A BANSKOM
STAVITEĽSTVE
POKROKOVÉ METÓDY ZAKLADANIA STAVIEB A PROGRESÍVNE
ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
AKTUÁLNE PROBLÉMY PODZEMNÉHO A BANSKÉHO STAVITEĽSTVA
SVAHOVÉ PORUCHY A ICH SANÁCIA
GEOTECHNICKÉ PROBLÉMY ZAPLAVOVANÝCH ÚZEMÍ
GEOTECHNICKÝ MONITORING A RIZIKOVÁ ANALÝZA V GEOTECHNIKE
VYBRANÉ PROBLÉMY GEOMECHANIKY A GEOFYZIKY V PODZEMNOM
STAVITEĽSTVE A BANÍCTVE
VÝUKA GEOTECHNIKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Main topics of the conference :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NEW TECHNOLOGY AND MATERIALS IN GEOTECHNICAL AND
MINING STRUCTURAL ENGINEERING
ADVANCED METHODS OF STRUCTURE FOUNDATION AND
PROGRESSIVE FOUNDATION STRUCTURES
CURRENT ISSUES OF THE UNDERGROUND STRUCTURAL
ENGINEERING AND MINING
SLOPE FAILURES AND THEIR REDEVELOPMENT
GEOTECHNICAL PROBLEMS OF THE FLOODED TERRITORIES.
GEOTECHNICAL MONITORING AND RISK ANALYSIS IN GEOTECHNICS
SELECTED PROBLEMS OF THE GEOMECHANICS AND GEOPHYSICS IN
THE UNDERGROUND STRUCTURAL ENGINEERING AND MINING
EDUCATION OF GEOTECHNICS AT UNIVERSITIES
PRI PRÍLEŽITOSTI KONANIA KONFERENCIE ORGANIZÁTORI PONÚKAJÚ ZÁUJEMCOM MOŽNOSŤ
PREDSTAVIŤ FIRMY A SPOLOČNOSTI, AKO AJ PRODUKTY ICH ČINNOSTÍ ZAMERANÉ NA
VEDECKÚ, PROJEKTOVÚ A INŽINIERSKU
PRÍPRAVU
A REALIZÁCIU Z OBLASTI
ZAMERANIA KONFERENCIE, A TO FORMOU SPOLUPRÁCE REKLAMNÝCH PARTNEROV,
PREZENTÁCIE FORMOU REKLAMNÝCH LISTOV V ZBORNÍKU KONFERENCIE, PRÍPADNE KOMERČNÝCH
PRÍSPEVKOV ZARADENÝCH DO PROGRAMU KONFERENCIE ALEBO UVEREJNENÝCH V ZBORNÍKU, A
PREZENTAČNÝCH PANELOV VYSTAVOVANÝCH POČAS KONFERENCIE.
V PRÍPADE ZÁUJMU, KONTAKTUJTE SEKRETARIÁT KONFERENCIE, KDE VÁM POSKYTNEME PRÍPADNÉ
PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY.
ADVERTISEMENT OF FIRMS AND COMPANIES IN PROCEEDING´S BOOK, THE COMMERCIAL
POSTER AND THE PERSONAL PRESENTATION DURING THE CONFERENCE WILL BE POSSIBLE.
SECRETARIAT OF THE CONFERENCE WILL BE GIVEN ACCOUNT OF FURTHER DETAILS BY E-MAIL OR
BY PHONE.
Prof. Ing. Josef ALDORF, DrSc.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Doc. RNDr. Eva HRUBEŠOVÁ, Ph.D.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Doc. Ing. Karel VOJTASÍK, CSc.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Doc. Ing. Robert KOŘÍNEK, CSc.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Doc. Dr. Ing. Hynek LAHUTA
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Prof. Ing. Jiří ŠKVARLA, CSc.
Fakulta BERG - TU Košice, SR / TECHNICAL UNIVERSITY Košice, Slovak Republic
Doc. Ing. Juraj ĎUROVE, PhD.
Fakulta BERG - TU Košice, SR / TECHNICAL UNIVERSITY Košice, Slovak Republic
Ing. Pavol VAVREK, PhD.
Fakulta BERG - TU Košice, SR / TECHNICAL UNIVERSITY Košice, Slovak Republic
Doc. Ing. Ivan SLÁVIK, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava, SR / SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovak Republic
Prof. Ing. Jozef HULLA, DrSc.
Stavebná fakulta STU Bratislava, SR / SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovak Republic
Prof. RNDr. František BALIAK, CSc.
Stavebná fakulta STU Bratislava, SR / SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovak Republic
Doc. Ing. Lumír MIČA, Ph.D.
Fakulta stavební VUT Brno, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY OF BRNO, Czech Republic
Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
Fakulta stavební ČVUT Praha, ČR / CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAG, Czech Republic
Doc. Ing. Marian Drusa, Ph.D.
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, SR/ UNIVERSITY OF ŽILINA, Slovak republic
Prof. Dr. Inž. Joanna Bzowka
Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
Prof. Dr. Inž. Piotr STRZALKOWSKI
Faculty of Mining and Geology, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
Hosť. prof. Ing. Víťazoslav KRÚPA, DrSc.
Ústav geotechniky SAV Košice, SR / INSTITUTE OF GEOTECHNICS OF SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES, Košice, Slovak Republic
Prof. RNDr. Zdeněk KALÁB, CSc.
Ústav Geoniky AV ČR Ostrava, ČR / INSTITUT OF GEONICS OF CZECH ACADEMY OF SCIENCES, OSTRAVA, Czech Republic
Doc. Ing. Richard ŠŇUPÁREK, CSc.
Ústav Geoniky AV ČR Ostrava, ČR / INSTITUT OF GEONICS OF CZECH ACADEMY OF SCIENCES, OSTRAVA, Czech Republic
Ing. Petr KONÍČEK, Ph.D.
Ústav Geoniky AV ČR Ostrava, ČR / INSTITUT OF GEONICS OF CZECH ACADEMY OF SCIENCES, OSTRAVA, Czech Republic
Doc. Ing. Alexander ROZSYPAL, CSc.
Nezávislý konzultant, Praha, ČR/ Independent consultant, Prague, Czech Republic
Ing. Róbert TURANSKÝ
Slovenská tunelárska asociácia ITA/AITES Žilina, SR / Slovak Tunnelling Association ITA/AITES, Slovak Republic
Ing. Ivan HRDINA
Česká tunelářská asociace ITA/AITES Praha, ČR / Czech Tunnelling Association ITA/AITES, Praha, Czech Republic
Doc. Ing. Jana FRANKOVSKÁ, PhD.
ČESKO - SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE MECHANIKU ZEMÍN A GEOTECHNICKÉ INŽINIERSTVO ISSMGE, Bratislava, SR / CZECH &
SLOVAK COMMITTEE FOR SOIL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING ISSMGE, Bratislava, Slovak republic
Ing. Ivo PĚGŘÍMEK
Český báňský úřad, Praha, ČR/President of Czech Mining Office Board, Czech Republic
JUDr. Ing. Peter KÚKELČÍK
Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica, SR/President of Main Mining Office Board, Slovak Republic
ORGANIZÁTORI PONÚKAJÚ ZÁUJEMCOM MOŽNOSŤ AKTÍVNEHO VYSTÚPENIA NA KONFERENCII A
MOŽNOSŤ PUBLIKOVANIA V ZBORNÍKU KONFERENCIE, FORMOU SAMOSTATNÝCH PRÍSPEVKOV REFERÁTOV, PREZENTUJÚCICH KONCEPCIU, RIEŠENIE, RESP. SÚHRN VEDECKÝCH POZNATKOV,
NÁZOROV A SKÚSENOSTÍ NA RIEŠENIE JEDNOTLIVÝCH GEOTECHNICKÝCH
PROBLÉMOV
POZEMNÝCH A PODZEMNÝCH STAVIEB, V TÉMATICKOM ZAMERANÍ KONFERENCIE.
RADI PRIVÍTAME PREZENTÁCIU VÝSLEDKOV GRANTOVÝCH PROGRAMOV, VÝSLEDKY PRÁC
VEDECKÝCH A AKADEMICKÝCH INŠTITÚCIÍ, SKÚSENOSTI A POZNATKY
PODNIKATEĽSKÝCH
SUBJEKTOV.
ZÁUJEMCOV O AKTÍVNU ÚČASŤ NA KONFERENCII ZDVORILO ŽIADAME O ZASLANIE NÁZVU
PRÍSPEVKU S UVEDENÍM AUTOROV, A ABSTRAKTU SVOJEJ PREDNÁŠKY V ROZSAHU MAX. 1 STRANY
A4 V JAZYKU SLOVENSKOM, ČESKOM ALEBO ANGLICKOM, E-MAILOM NA ADRESU SEKRETARIÁTU
KONFERENCIE :
NAJNESKÔR DO 15.02.2014
O PRIJATÍ PRIHLÁSENÉHO PRÍSPEVKU DO ODBORNÉHO PROGRAMU KONFERENCIE A POŽADOVANEJ
FORME PÍSOMNÉHO VYPRACOVANIA BUDÚ AUTORI PÍSOMNE VYROZUMENÍ. VŠETKY PRIJATÉ
PRÍSPEVKY BUDÚ ODBORNE RECENZOVANÉ A UVEREJNENÉ V ZBORNÍKU KONFERENCIE. V PRÍPADE
AKCEPTÁCIE PRÍSPEVKU BUDE POŽADOVANÝ TERMÍN VYPRACOVANIA ČISTOPISU JEDNOTLIVÝCH
REFERÁTOV V ROZSAHU MAX. 6 STRÁN A4 V 05/2014.
ZÁUJEMCOV O ÚČASŤ NA KONFERENCII ZDVORILO ŽIADAME, ABY PRILOŽENÚ
PREDBEŽNÚ PRIHLÁŠKU ZASLALI VYPLNENÚ NA ADRESU SEKRETARIÁTU KONFERENCIE
NAJNESKÔR DO 15.02.2014.
AUTHORS ARE KINDLY REQUESTED TO SEND THE TITLE OF PAPER AND THE ABSTRACT OF THEIR
PRESENTATIONS, NOT MORE THAN 1 PAGE TYPE WRITTEN IN SLOVAK, CZECH, OR ENGLISH TO
THE CONFERENCE SECRETARIAT BY MAIL OR BY FAX
NOT LATER THAN FEBRUARY, 15th 2014
AUTHORS WILL BE INFORMED WITH THE ACCEPTATION OF THEIR PRESENTATION. ALL ACCEPTED
PAPERS WILL BE RECENSED BY EXPERTS AND PUBLISHED IN CONFERENCE PROCEEDINGS / PAPERS
WILL BE PROCESSED IN MAY 2014 - NOT MORE THAN 6 PAGES A4 /.
THE LANGUAGES AT THE CONFERENCE WILL BE SLOVAK, CZECH, AND ENGLISH.
PERSONS INTERESTED OF PARTICIPATION
ON THIS CONFERENCE,
ARE KINDLY
REQUESTED TO FILL IN AND RETURN THE ATTACHED REPLAY CARD TO THE CONFERENCE
SECRETARIAT BY MAIL OR FAX
NOT LATER THAN FEBRUARY, 15th 2014.
ORGWARE
Ing. Nora BADÍKOVÁ
Továrenská 12
P.O.Box 52
900 31 S T U P A V A
Slovak Republic
Phone/FAX
MOBIL
: ++421 - (0)2 – 659 36 486
: ++421 - (0)905 - 586 542
e-mail
: [email protected]
MIESTO KONANIA KONFERENCIE
CONFERENCE SITE
VYSOKÉ TATRY - THE HIGH TATRAS
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - SLOVAKIA
Grand Hotel BELLEVUE – Horný Smokovec
Mesto Vysoké Tatry sa rozprestiera na ploche 398 km2 a svojou rozlohou patrí medzi najväčšie
mestá v Slovenskej republike. Pokrýva podstatnú časť rovnomenného pohoria a tvorí ho 15 mestských
častí, pôvodne samostatných osád, ktoré boli postupne integrované do jedného územného celku.
Administratívnym centrom mesta je Starý Smokovec, ktorý spolu s Tatranskou Lomnicou a Štrbským
Plesom patrí tiež medzi navýznamnejšie tatranské strediská cestovného ruchu.
Mesto Vysoké Tatry je súčasťou Tatranského národného parku (TANAP), najväčšieho a
najstašieho národného parku v Slovenskej republike, ktorý sa rozkladá na ploche 74.111 ha. Tanap
pokrýva rozsiahle územie Západných Tatier, Vysokých Tatier a Belianských Tatier. Vznikol začiatkom
roku 1949, ako výsledok dlhoročnej snahy ochrancov prírody, zachovať jedno z najkrajších a
najcennejších území v strednej Európe pre budúce generácie. Z geomorfologického hľadiska sú Vysoké
Tatry vzhľadom na počet štítov presahujúcich výšku 2500 m.n.m. (24), jediným karpatským pohorím
charakteru veľhôr.
Grand Hotel BELLEVUE je situovaný na úpätí Slavkovského štítu v Hornom Smokovci a je ľahko
dopravne prístupný autobusom, autom alebo železničnou dopravou. Je vzdialený 13 km od letiska
v Poprade. (www.hotelbellevue.sk)
The town of High Tatras was founded in 1947 and it has a population of 5,000 residents. The
Administrative centre of the town is Stary Smokovec, which together with Tatranska Lomnica and
Strbske Pleso provides the focal point for one of the three most important Tatra tourist resorts. High
Tatras covers an area of 398 square km and is one of the largest cities in the Slovak republic. It is
located in the central part of the High Tatras mountain range and is comprised of the original fifteen
independent settlements that have gradually evolved into one integrated unit.
The town of High Tatras is a central part of The Tatra National Park (Tanap) which covers an area
of 74,111 hectacres. It is the oldest and largest national park in the Slovak Republic. The National Park
encompasses the three mountain ranges of the region, The High Tatras, The Western Tatras and
Belianske Tatras (The White Tatras). he National Park was established in 1949 as a direct result of
prolonged effort of leading Slovak enviromentalists who strove to save one of most beautiful and most
valuable natural resorts in central Europe for the future generations. In terms of geomorphology, High
Tatras with its 24 peaks higher than 2.500 m above sea level provide the only mountains with an Alpine
character in the whole of the 1.200 km length of the Carpathian Mountain range.
Grand Hotel BELLEVUE is located at the bottom hill of Slavkovský Peak in Horný Smokovec, easily
accessible by air, bus, car or train. (www.hotelbellevue.sk)
Download

PREDBEŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA NA PREDNÁŠKY