MěstskÝ úřad Varnsdorf
Nám, E, Bencše 470
407 /t7
VARNSDoltl'
+12a 412 372 211 ,244
Fax: +420 412 37l 05l
[email protected]í'.cz
http://rvlvrv. varnsdolt, cz
'|'e1:
OSMI - Oddělerrí dopravy a silničního hospodářství
Váš dopis čj.:
Ze dne,.
Naše čj,:
19.2.2014
oSMí791/2014IVELPE
Vyřizqje:
Linka:
Véle Pen|,/
Dafum:
E_mail:
20.z.2014
[email protected]
.
134
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský Úřad varnsdorf, osMI
- oddělení dopravy a silničrríhohospodářství, jako silničrríspr.ávní úřad
PřísluŠnýPodle § 40 odst, 4 písrn, a) zákon'a č. I3lt997 Sb., o pozenních konrunikacíclr,
ve znění
pozdějších předpisů (dále jerr ''zákon o pozemtríclr kornun
ikacích ''.1, a speciální stavebni úiaj přisIušný
pod|e § 16 odst. ] a § 40 odst, 4 pisn. a) zákona o pozernních
kor;"r;ř;;í.;:-;;;",,,i'oLoer,r"n
PředPisŮ a § 15 oclst. 1 zákona č,
Sb., o územnírnplánování a stavebním r.ádu (stavebnízákon),
,1.83.12006
ve znění PozdějŠÍclrPředPisťl (dá]e^jen
zákon"),'na podkladě žádosti o p.oa)ouz"ni'ptat,rorti
_'stavební
stavebního povolení, kterou dne 17 ,2.2014
podalo
Mčsto Varnsdorf, Ič: 00261718, Nám. E. Beneše č.p . 470,407 47 Varnsdolf
(dálejen ''stavebník''), podle § l15 odst.4 stavebního zákona
prodlužuje
ode dne nabYtí Právrrí m,oci tohoto rozhodnutí platnost
:.2
'9\Yúřad Varnsdorf, oSMI
Městský
dne 08.02.2010 pod
stayebního povolení, které r,ydal
čj, OSMV}285/2009/VELPE na stavbu:
,,Revitalizace veřejných prostranství - lokalita č.2.'
,,IX. parkoviště, včetně chodníků.'
"stavba") na pozemku parc. č.273111,26921131,2718,2735,2727,2692/130,273l/4,
!d_1: ,9,
2692ll32,2692lI33,2791,2682/1,2692ll54,2692ll34,2692ll35,2802
v k,ú. Varrxdorí.
Účastní"i íízetlíla rĚž se vztahuje rozhorlnutí správního orgánu:
Město Varnsdorf, Nárl. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf
1
oclůvodnění:
vydané stavební povolení platí ve smyslu § 1t5 odst. 4 stavebního zákona dva roky ode dne,
kdy nabylo
Právní moci- Před Llplynutírn této lhůty požádal žadatel o prodJoužení jeho plahósti ztoho tlrivodu, že
temín plánovaného zahájeni stavby je odsunut , a proío žádá o prodloužení jeho platnosli.
Nezahájení stavby v době platnosti staveb;rího povolerríje zdLivodňováno takto:
- Nebyla schválena dotace z fondů EU a,financování z rozpočtu města nebylo zajištěno.
\
-:,'
':
č1. tr.,tuv,A
szlslzot+Vette
st1.2
Speciální stavební útřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahálena. Protože předpoklady, za
kteqých bylo stavební povolerrí vydáno, zůstaly nezmětrěny, zelména zŮstala v platnosti resp. byla
prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, silničnísprávní írřad žádosti vyhověl.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za poll,žilí ustanovení právních
předpisů ve výroku rrvedených.
Učastníciiízení-dalši dotčenéosoby:
Petr Šimek, Státní pozemkový ílřad, Lurnines Ternple a.s., Věra Vlková, VácIav Valeš,
Bc. Kateřina Valešová, Jan Šnek, Zrrzana Hakenová, Vladimíra Clralupná, Božena Zikmundová, Marcela
Vlková, Zdeněk Nyč, Josef Štěpnička,Dana ŠtěpničkováLorencová, Marie Jupová, Martin Chaloupec§ý,
lvana Psotová, Matirra Pozděnová, Jaroslava Marešová, Jan Valeš, Klea Čechová, David Havlíček,
Květoslava Rydvalová, Ivana Vítková, JUDr. Miclraela Pret_schová, Ivana Grimmová, Jaroslav Budina,
Taťána Budinová, Jaroslav Veselý, Monika Nosovská, Petr Štourač,Rozália Štouračová, Vilém Farský,
Alena Farská, Miroslav Richter, ]r4arie Šosová, Petr Novotrrý, Věra Novotná, Pavlína Řezníčková, Jirrdra
Fehérová, Olga Vajdová, Viera Badíková, Rudolf Storczer, Marta Storczerová, Ing_. Martin Liebl, Mba,
Dana LiebloÚ, tng, Rudolr Bielovič, Jana Bielovičová, Petr Školoud, Romana Školoudová, Jaroslav
Holý, Dana Holá, Karel Slinták, Hana Slintáková, Václav Kučera, Jana Kučerová, Oldřich Fridrich, Pavla
Wůnschová, Robert Horváth, Karel Woisetschláger, Marcela Woisetsclilágerová, Vladinríra Horňanská,
Martina Neumannová, Olga Poláčková, MUDr, Petr Lissek, Ivana Kotalová, Jaroslav Fried, Marie
Friedová, Rudolf Chvojan, Rudolf Vašíček,Věra Vašíčková,Stanislav Davídek, Bedřiška Davídková,
Tomáš Roller, Jaroslava Rollerová, Jiří Ježek, Blažena Ježková, Alena l(ršková, Jaroslava Fraňková,
Stanislav Hryz, Eva Havlíčková,Jiří Slabý, Jarrnila Turková, Eva Juricová, Vladimír Cichocký, René
Město Varnsdorf
-
Hlaváčik, Harra Petrásková, Petla Kórmóczyová, Martiri Kocourek, Morrika Kocourková, Dagnrar
Chalorrpecká, Zdeněk Svitič, Jiří Kolář, Zdeněk Cakl, Helena Košťálová, Dagrnar Cejková, olga
Košková, Jaroslav Kropáček, Jitka Kropáčková, Miclraela Šidelková, Karel Pavlíček,David JiruŠka,
pavel Kepka, Rober1 Horváth, Hana Tóthová, Tomáš Oplištil, Vendula Moravcová, Mafiin Michauk,
lgors Rausis, Jiřina Stredáková, David Ludwig, StanisIava Novottrá, Petra Janečková, Lenka Kohoutová,
Ijunu §turrouá, Monika Bártová, Josef Riclltei MUDr. []orla Veselá. Monika Kazclová. lrrg. Jiři Širnon.
Jan Suchome1, Janis Vasilopulos, Lucie Vasilopulosová, Věr,a Sieberová, Petr Berdár, Jaroslava
Nováčková, Petr Švihlík,olclřich Kutina, Zderika Kutinová, Ladislav Weber, Irena Weberová, Jan
Benčík,Leorrida Benčíková,Jaroslav Frolík, Eva Frolíková, Milan BáIta, Rornan Charvát, Lada
Charváiová, peter Drrcháček, Zderlka Janáková, Anička Kocůrková, Alena Nedbálková, StěPárr Hanich,
Lenka Haniclrová, Ladislav Viščur,Zderika Viščurová, Ing. Václav Valeš, BoŽena ValeŠová, Mal'ie
Bártová, Darra žáková, Danuše Jirosclrová, Josef Strolerrý, Petr Lukáč, Morrika LukáČová, Lucie
Hradec[á, Štefana Nemčeková, Lenka Melicharová, Ing. Michal Kobrzek, Monika Kobrzková, Vlastimil
Miler, Arrežka Kovářová, Eva Hospodková, Jan Silovský, Eva Tlustá, Walter Wenzel, Flantiška
Wenzelová, Jaroslav Hurtl, Eva Huitlová, Josel Kušnír,Jindřiška Kušnírová, Milan Cliuclrra, Soria
Chuchrová, Helena Zclyclryrrcová, Eva Karásková, Miloslava žatečková,Zdeňka Novotná, Harra
Cupalová" Petr Czódói, Ing. Milan Pondělíček,Jana Porrdělíčková, Štěpári Vratanina, Liilmila
Geftraud
Vrátaninová, Zdeněk Bodlák, Alena Bodláková, lng. Karel Lébl, MUD.. Monika Léblová,
Eva
Szórádová,
Zmitko,
šrůmová, Luboš Meliclrar, Stanislav Zdychynec,Ing. František Přeučil, Rrrdolf
Stanislav
Marta Svobodová , Eva Zmííková, Jan S;óÁd, JÓsef Baibl, Jaroslav Čermák, Margita ČÍŽková,
Mgr.
Horáček, Miloslava Horáčková, Zdeněk Hovorka, Jiří Vlk, Květa Hovorková, Ing, Jan Zahrádka,
Štefan
Szórr{d
Šťovíček,
Miroslav
Ivana Zahrádková, Marie Kovačová,
Vypořádánís návrhy a námitkami írčastríků:
- Účastriíci neuplatnili rrávrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníkťrk podkladůrn rozhodnutí:
- Účastrrícise k podkladům rozlrodrrutí rrevyjádřili,
poučeníúčastniků:
jeho oznámení ke KrajskémLl úřadu Ústeckélro
Ploti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do l5 dnů ode drre
kaje v Ústí nad Labem podáním u zde.lšího sprármího orgánu,
č ;, t,,Iwl
su
tslz0l+vetl"
str, 3
Odvolání se podává s potřebrlým počtem stejrropisťr tak, aby jeden stejnopis zťrstal správnímu orgánu a
aby každý účastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastníkpotřebný počet stejrropisťr, vyhotoví je
sprár,ní orgán na náklady účastníka.
Odvolánírn lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení.
Odvolání jen proti odůvodrrění rozliodnutí je nepřípustrré.
Ing. Jaroslav Beránek v.r.
vedoucí odboru sprár.y majetku
a investic
Toto oznámení rnusí být vyvěšerro po dobu 15ti dnů na ťlřední desce Městskélro úřadu Varnsdorf a též
způsobem Lrmožňr-rjícím dálkový přístup, na internetových stránkách.
Na úřední desce
vyvěšeno
Zúřednidesky sej
muto
dne:
dne:
Razítko a podpis orgánu, který ponrzuje l.yvěšenía sejmtií oznámeni.
Poplatek:
Sprár.rrí poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcíclr se rievyměřr-rje,
Obdrží:
írčastriíciřízení (doručeno veřejnou vyhláškou):
Město Varnsdorf, Nám. E. Berieše č.p.470,401 47 Varnsdorf 1
Město Varnsdorf - Petr Širnek, Nám,E.Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf
Státní pozemkový írřad, IDDS: z49per3
Lumines Temple a.s,, IDDS: q3xe2ak
Věra Vlková, Západní č.p.2733,401 47 Varnsdorf 1
Václav Valeš, Západní č.p.2131,407 47 Vamsdorf 1
Bc. Kateřina Valešová, Západní č.p.2'131,401 47 Varnsdorf
1
1
Jan Šrlek, Polní č.p. 72517 ,408 01 Rumburk 1
Zuzana Hakenov á, Západní č.p, 27 33, 407 47 Varnsdorf 1
Vladimíra Clralupná, Seifertova č.p. Z5I7,401 47 Varrrsdorf l
Božena Zikrnundová, Západní č.p. 2132, 401 47 Varnsdorf 1
Marcela Vlková, Západní č.p.2733, 407 47 Varrrsdorf l
Zdeněk Nyč, Žitavská č.p. Z84l, 407 41 Varnsdorf 1
Josef Štěpnička,Západní č.p. 2129, 407 47 Varnsdorf 1
Dana ŠtěpničkováLorencová, Západní č.p.2729,407 47 Varnsdorf
Marie Jupová, Západní č.p.2'131,401 47 Varnsdorf 1
Martin Chaloupecký, Západní č.p.2729,407 47 Varrrsdorf 1
Ivana Psotová, Zápaď č,p,2729,407 47 Varnsdorf l
Martina Pozděrrov á, Žítavská č.p.2845, 407 47 Varrrsdorf 1
Jaroslava Marešov á, Západní ě.p,2732,407 47 Varnsdorf 1
Jan Valeš, Západní č.p,2731,407 47 Varnsdorf 1
Klea Čechová, Legií č.p, 2566,40'7 47 Varnsdorf 1
David Havlíček, Západni č.p. 2730,401 47 Varnsdorf 1
Květoslava Rydvalová, Západní č.p.2133,407 47 Varnsdorf 1
Ivana Vítková, Západní č.p. 2732,40'1 47 Varnsdorf 1
JUDr. Micliae]a Pretschová, Západní é,p,2731,407 47 Varrrsdorf l
1
@ul
č, j.
MUVA 52l5l20]4VclPe
Ivana Grimmová, Západní č.p.2730,401
str 4
47 Varrrsdorf l
Jaroslav Budina, Západní ě.p.2'í32,407 47 Varrrsdoď l
Taťána Budinová, Západní č.p. 2732,401 47 Varnsdorf 1
Jaroslav Veselý, Západni č.p.2129, 407 47 Varrrsdorf l
Monika Nosovská, Zápaďní ě.p,2730, 401 47 Varnsdorf l
Petr Štorrrač,Zápaďrlí č.p.2'133,40'7 47 Varnsdorf 1
Rozália Štorrračová, Západní ě.p.2133,407 47 Vamsdorf 1
Vilém Falský, Západní č,p.2729, 407 47 Varnsdorf 1
Alena Farská, Západní č,p,2729,407 47 Varnsdorf 1
Miroslav Richter, Západrrí č,p. 2132,407 47 Varnsdorf 1
Marie Šosová, Západní ó.p.2730,401 47 Varnsdorf 1
Petr Novotný, Záp adní č,p, 27 3 1, 407 47 Varrisdorf l
Věra Novotrrá, Západní č.p,2731,407 47 Varnsdorí 1
Pavlína Řezriíčková, Západllí č.p.2130,407 47 Varnsdorf l
Jirrdra Felrérová, Západní č,p.2129, 401 47 Varnsdorf 1
Olga Vaidová, Západní č.p. 2732,407 47 Vamsdorf 1
Viera Badíková, Západni č.p.2729,40'1 47 Varnsdorf 1
Rudolí Storczer, Západní č,p,2'733,407 47 Varnsdorf 1
Marta Storczerová, Zápaďní č,p,2733,407 47 Varnsdorf 1
Ing. Martin Liebl, Mba, Důlrríč,p. 2453,40'1 47 Varnsdorf 1
Dana Lieblová, Dťrlníč.p.2453,407 47 Varrrsdorl l
Ing. Ruclolf Bielovič, Husova č.p. 3354,407 47 Varnsdorf l
Jana Bielovičová, Husova č.p. 3354,40'1 47 Varnsdorf l
Petr Školoucl, Západní č.p.273|,407 47 Varnsdorf 1
Romana Školoudová, Západni ě.p.2131,407 47 Varnsdorf l
Jaroslav Holý, Západní č.p.2733,407 41 Varnsdorf l
Dana Holá, Západní č,p,2'133,407 47 Varnsdorf l
Karel Slinták, Záp adtlí č.p.2731,407 47 Varrrsdorf l
Hana Slintáková, Západní č.p.2'731,407 47 Varnsdorf 1
Václav Kr:čera, Západní č,p, 2733, 407 47 Varnsdorf 1
Jana Kučerová, Západní č,p. 2'133, 407 4] Varnsdorf l
Oldřich Fridriclt, Západrtí č.p.2733,40'1 47 Varnsdorf 1
Pavla Wúnschová, Křižíkova č.p.2741,407 47 Varnsdorf 1
Robert Horuáth, Západní č.p. 2733, 407 47 Varnsdorf 1
Karel Woisetsclilá ger, Západní č.p.2730,407 47 Varnsdorf 1
Marcela Woisetschlágelová, Západní č.p.2'730, 407 47 Varrrsdorf l
Vladirníra Horňanská, Sobotovice č,p. \20,664 67 Syrovice
Maftitra Neumanrlová, Lidická č.p, 489,407 4'1 Varnsdorf 1
Olga Poláčková, Západni č.p.2731,407 47 Varnsdorf 1
MUDr. Petr Lissek, Západní č.p.2731,,407 47 Varnsdorf l
Ivana Kotalová, Západni č.p.2733,40'1 47 Varrisdorf 1
Jaroslav Fried, Západrtí č.p. 2730,40'1 47 Vamsdorf 1
Marie Friedová, Západní č.p.2730,401 47 Varrisdorf 1
Rudolf Chvoian, Západní č.p.2732,40'1 47 Varrrsdoď 1
RudolfVašíček,Západní č.p.2'729,407 47 Varnsdorf 1
Věra Vašíčková,Zápaďní č.p. Z'7Z9,407 47 Varnsdorf 1
Stanislav Davídek,Západní é.p.2729,407 47 Varrrsdorf l
Bedřiška Davídková, Západní č.p.2129,407 47 Varnsdorí l
Tomáš Roller, Západní č.p.2732,407 47 Varnsdorl 1
Jaroslava Ro]lerov á, Západní č.p.2732,407 47 Vanrsdorf 1
Jiří Ježek, Západní č.p. Z73l, 407 47 Vamsdorf 1
Blažena Ježková, Západní č.p.2731,40'1 47 Varrrsdorf 1
Alena Kršková, Západní č.p.273l,40'1 47 Varrisdorf 1
Jaroslava Fraňkov á, Západní č.p.2733,407 47 Varnsdorf 1
Stanislav Hryz, Západní č.p.2732,407 47 Varnsdorf l
Eva Havlíčková, Západní č.p. 2130,40't 47 Varnsdorf 1
Jiří Slabý, Západn i č.p.2132,,407 47 Varnsdorf l
Jarmila Ťurkóvá, Západní č,p. 2130, 40'1 47 Varnsclorf l
Q'+t
l
l
č.1. l,twa
sztslzot+v.tle
str. 5
Eva Juricová" Aloise Jiráska č.p. 1333,40'7 47 Varnsdorf 1
Vladimír Cichoclqý, Cesta Svobody č.p.259118,25l 01 Říčanyu Praliy
René Hlaváčik, Palackého č.p.967111, Předměstí,4l2 01 Litoměřice 1
Hana Petrásková, Západní č.p,2130,407 47 Varnsdorf 1
Petra Kórrnóczyová, Západní č,p,2732,407 47 Varnsdorf l
Marlin l(ocourek, Západní č,p. 273l, 40'7 47 Varnsdorf l
Morrika Kocourková, Západní č,p, 213l, 40'7 47 Varnsdorf 1
Dagmar Chaloupecká, Západní č.p.2733, 407 47 Varnsdorf 1
Zdeněk Svitič, Západní č.p.2730,401 47 Varnsdorf 1
Jiří KoIář, HavIíčkova č.p. 1336, 407 47 Vamsdorf 1
Zdeněk Cakl, Truhlářská č.p. 3400,407 47 Varnsdorf 1
Helelra Košt'áIol á. Západní č.p.2731.401 47 Varnsdorll
Dagmar Cejková. Raisova č.p. 32]8,401 47 Varnsdorl l
Olga Košková, Zápailní č,p. 2730,407 47 Varrrsdorf 1
Jaroslav Kropáček, Západní č.p.2'133,407 47 Varnsdorf 1
Jitka Kropáčková, Západní č.p. 2733, 407 47 Varnsdorf l
Michaela Šidelková, Západní ě.p. 2'132, 407 47 Varnsdorf 1
Karel Pavlíček,Západní č.p.2732,407 47 Varnsdorf 1
David Jirtrška, Lidická č,p. 495,407 47 Varnsdorf 1
Pavel Kepka, Západní č.p. 273l, 407 47 Varnsdorí l
Rober1 Horváth, Západní č.p,2730,407 47 Varnsdorf 1
Hana Tótlrová, Západní č.p.2733,401 41 Varttsdorf 1
Tomáš Oplištil, Západní č.p.2131, 407 47 Varnsdorf 1
Vendula Moravcová, Stromovka č.p . 1426,407 47 Varnsdorf 1
Maúin Micliauk, Západní č.p.2734,401 47 Varnsdorf 1
Igors Rausis, Elizabetes 2A, Riga, 1010, Lotyšsko
Jiřina Strec]áková, Mozartova č.p. 1245,40'1 47 Varrrsdorf l
David Ludwig, Západni ě.p.2738, 407 4'I Varnsdorf 1
Stanislava Novottr á, Západní ě.p.2738,40'1 47 Varnsdorf 1
Petra Janečková, Západní č.p.273'1, 40'1 47 Varnsdorf 1
Lenka Kohoutová, Západní č.p.2734,40'I 47 Varnsdorf l
Hana Síurzová, Západní č.p. 2738,407 47 Varnsdorf 1
Monika Bártová, Západní č.p.2735, 407 47 Varnsdorf 1
JosefRicliter, Západní ě.p.2734,401 47 Varnsdorf l
MUDr. Ilona Veselá, Jeronýnova č.p.576139, Liberec VII-Horní Růžodol,46007 Liberec 7
Moriika Kazdová, Západní č.p.2735,40'7 47 Varnsdorf 1
Ittg. Jiří Simon, Heliova č,p. 537l5, Liberec l-Staré Město,460 0l Liberec 1
Jan Suchomel, Pletařská č.p. 1985,407 41 Varrrsdorf l
Jariis Vasilopulos, Západní č.p.2735,407 47 Varnsdorf l
Lucie Vasi|opulosová, Brarrdýská č.p. 1527, 407 47 Varnsdorf 1
Věra Sieberová, Západní č,p.2737, 407 47 VaI,nsdorf 1
Petr Berdár, Západní č.p.2737, 401 47 Varnsdorf 1
Jaroslava Nováčková, Západní č.p.2'737, 40'7 47 Varrrsdorf l
Petr Švihlík,Zápa dní č.p.2735,407 47 Varnsdorf 1
Oldřiclr Kutina, Západní č.p. 2735, 407 47 Vamsdorf l
Zdeňka Kutinová, Západní č.p.2735,40'l 47 Varnsdorf l
Ladislav Weber, Západní č.p. 2731, 401 47 Varnsdorf 1
Irena Weberová, Západú č.p.2]37, 407 47 Varrrsdorf 1
Jan Beričík,Západní č.p.2738, 401 47 Varrisdoď 1
Leonida Benčíková, Západní ě.p.2738,407 47 Varnsdorf 1
Jaroslav Frolík, Západní č.p, 2736, 40'l 47 Varnsdorf l
Eva Frolíková, Západní č.p.2736,407 41 Varnsdorf l
Milan Báta, Západní č.p.2736, 407 47 Varnsdorf l
Roman Charvát, Západní č.p.2736, 40'I 47 Varnsdorf l
Lada Charvátová, Záparlní č.p.2']36, 401 47 Varnsdorf 1
Peter Ducháček, Západní č.p.2738, 401 47 Varrrsdorf 1
Zdeňl<a Janáková, Západní č.p. 2738, 407 47 Varnsdorf 1
Anička Kocťrrkov á, Západní č.p. 2734, 401 47 Vamsdorf l
.,
w! !
č1. vuva. szislzot+v.tle
ští,6
Alena Nedbálková, Peha Bezruče č.p.209,401 47 Varnsdorf 1
Štěpán Hanich, Západní č.p, 2137 , 407 47 Varnsdorf 1
Lenka Hanichová , Západní č.p.2'737 , 407 47 Varnsdorí l
Ladislav Viščur,Západní č.p.213'7,407 47 Varnsdorf 1
Zdeňka Viščrrrová, Západti č.p. 2'731 , 401 47 Varnsdorf 1
Ing, Václav Valeš, Západní č.p .2736, 401 47 Varrisdorf 1
BÚerra Valešová, Západní č.p. 2736, 40'1 47 Varnsdorf 1
Marie Bártová, Západní č.p. 2136, 407 47 Varnsdorf l
Dana Žákoý á, Západní č.p.2735,407 47 Varrrsdorf l
Danuše Jirosclrová, Západní é.p.2737,407 47 Varnsdorf l
Josef Strolený, Olomoucká č.p. 1452,407 47 Varnsdorf 1
Petr Lukáč, Západní č.p.273'1,40'1 47 Varrisdorf l
Monika Lukáčóvá , Západní ě.p. 2137, 407 41 Varrrsdorf l
Lucie Hradecká, Západní č.p. 2738,407 47 Vamsdorl1
Štefana Nemčeková, Západni č.p.2737 ,407 47 Varnsdorf 1
Lerika Meliclrarov á, Západní ě.p.2'738, 407 47 Varnsdorf 1
Ing. Michal Kobrz ek, Západní č.p.2136,407 47 Varnsdorf l
MÓnika Kobrzkov á, Západni č.p.2736,40'I 41 Varnsdorl1
Vlastimil Miler, Západní č.p.2136,407 47 Varnsdorf 1
Anežka Kovářová , Západni č.p.2735,407 47 Varnsdorf 1
Eva Hospodková, Západní č.p.2134,401 47 Varnsdorf l
Jan Silovský, Záp adní č.p.2735,407 47 Varnsdorf 1
Eva Tlustá, Karlova č.p. 2700, 407 47 Vamsdorf i
Walter Werizel, Západní č,p.2135, 401 47 Varnsdorf l
Frarrtiška Wenzeloiá, Západní č.p.2135,401 47 Valnsclorf 1
Jaroslav Huttl, Západní č.p. 2734,401 47 Varnsdoď l
Eva Hrrfilová, Západni č.p.2734, 401 47 Varrisdorf l
JosefKušnír, Západni č.p.Z734,407 4'7 Varrrsdorf
1
_,
Jirrdřiška Kušníró vá, Západní č.p.2134,407 47 Valnsdorf 1
Milan Chuclira, Západní č,p, 2736, 407 47 Varnsdorf l
Soňa Chrrchrová, Západní č,p,2736,401 47 Varnsdorf 1
Helena Zdyclrync ovi, Západt-lí č.p.2734,4O7 47 Varrrsdorf 1
Eva KarásŘová, Západní č.p. 2734,407 47 Varnsdorf 1 _ ^
Miloslava Žatečko ia, zapia"i č,p, 2735,407 47 Varnsdorf l
Zdeňka Novotná, Západní č.p- 2736, 401 47 Varnsdorf 1
Haria Cupalová, Zapaani O.p, 2736,401 47 Varrrsdorf 1
Petr Czóaóí, Západní č.p.2735,407 47 Varnsdorf 1
1
ing. Milan Pondilíček,Žápadní č,p. 2736, 407 47 Vansdorf
l
Varnsdorf
47
Jaia Pondělíčkov á, Západní ó,p.2736,407
Štěpán Vratanina, Západní é,p.2736,407 4'7 Varnsdorf.l ^
Lidmila Vratanino vá, Západní č.p.2136,407 47 Varnsdorf 1
Zdeněk Bodlák, Západní č,p.2'134,40'7 47 Varnsdorf 1_
Alerra Bodláková, Žápadní č,p, 2734,407 47 Varnsdorf 1
Ing. Karel Léb|, Záp;dní č.p, 2136,407 47 Vanrsdoď_l
MÚDr. Monika L éblová, Západní č.p,2136, 407 47 Vamsdorf
1
Geftraud Šrťrrnová, Západní č.p.2134,407 47 Varnsdorf
1.
Luboš Melichar, Západní č.p.2138,407 47 Varrisdolf
^_
Stanislar Zdychyrrei. Zápaá,rí č.p. 2734,407 47 Varnsdorf^l.
_
_
lng. Franriše"k Pieuéil. Zipac|ní č.p,2731,407 47 Varnsdor1RŘolf Zmítko, Západní č.p.2735,40't 47 Vanisdorf 1
1
Eva Szórádová, Zipadní č,p.2734,401 47 Varnsdorf
Varnsdorf
Marta Svobodová , Západní č,p.2135, 40] 47
1
Eva Zmítková, ZapadÁí e .p. 2735, 407 47 Varnsdorf
1
l
_
1
47 Vamsdorf 1
JosefBaibl, Západri č,p.2'736,40'7 47 Varnsdolf 1
(Praha 7)
Ju.oslav Čennák. Jirečřova č.p. l013/1,1, 170 00 Holešovice
]
Vanrsdorf
4?
Úars.ita Cizkor á, Západrrí e .p, 2138,401
47 Vamsdorf
ii"","I.i"., Húe"L. ieskoslovenských letcťr č,p, 1996, 401
Jan Szórád, Západn í č.p,2134,407
1
Wl,
Čj. Mi]vA
52l5l2014velPe
str, 7
Miloslava Horáčková, Československých letců č,p, l996, 407 47 Varnsdorf 1
Zdeněk Hovorka, Západní č.p.2736,40'7 47 Varnsdorf l
JiříVlk, Lipská č. p. 1690,407 47 Varnsdorf 1
Květa Hovorková, Západní ó.p.2736,401 47 Varrrsdorf l
182 00 Praha 82
Ing. Jan Zahrádka, Lhotákova č.p. 242Il2,LIbeň (Praha 8),
2-Horní Jindřicliov
Ú'g., Ivanu Zan.aáková, Stanko Vodičky č,p, 26611, 4O8,0| Rumburk
Márie Kovačová, Západní č.p. 2738,40'1 47 Varnsdorf 1
Žápadní č.p.2'137,4O7 47 Vamsdorf 1
Miroslav Šťovíček,
ŠtefanSzórád, Západní č.p.2738,401 47 Varnsdorf 1
Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sícllo: Beznrčova 4219, 430 03 Clromutov 3
Tepláma Vamsdorf a.s., IDDS: 5emgmpb
sídlo: Palackého 2760, 407 47 Vamsdorf
v'isĚŽpK. NEr, s.r.o., IDDS: 7ckbtlv
sídlo: Pražská 295 l, 40'7 47 Yansdorf
Telefónica 02 Czech Republic a,s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p.26612,, 140 22 Praha
RWE Distribuční služby, s.r,o., IDDS: jnnyjs6
Bnro 2
sídlo: Plynárenská č,p.499l1, Brno - střed, Zábrdovice,602 00
SČVK a.s., IDDS: fl/rf9ns
nad Labem 10
síúo:Masarykova č.p.368, Ústí nad Labern - centrum, 400 10 Ústí
ČEZ Dist.ibu"", a.s., IDDS: v95uq!
sídlo: Teplická č.p.874l8,405 02 Děčíti2
dotčenéorsánv:
ř.ri""*iřffiioubliky,KŘp
lDDS:
ústeckélrokraje, územlríodbor Děčín,Dopravní inspektorát,
a64ai6n
sídlo: Husovo nárněstí č.p,1 1 1/12, 405 02 Děčín
Varnsdorf 1
VěÚ Varnsdorf - stavební úřad, Ňárn, E, Beneše č,p, 470, 40'7 41,
1
Varrisdorf
41
VICÚ Van-,sdo.f - OŽP, Nárn. E. Beneše ó,p,410,407
41
Varnsdorf
VCÚ Vu,nraorr - OSlr,illDoprava, Nám, E, Beneše č,p, 4'7 0, 407
auyaa6n
r.raje, odboi požárníprevence, úzernní odbor Děčírr,IDDS:
ilŽŠUrt."iCrr"
Děčín2
sídlo: Prováznick á č.p.1394lirO, DěčínI-Děčín,405_0^2
IDDS: 8p3ai7n
Krajská ltygienická stanice Úiteckého kraje, ír,p, Děčín,
'
,ářo, Březirrova č.p.3, DěčínI-Děčín,405 0Z Děčín2
írřad pro podárií
NlĚiŇilsdorf
ostatni:
zpráw a datu vyvěšerlé a seimrrtí;
- ORG, ,Nám, E, Beneše č,p ,410,
401
47 Varnsdorf
1217,
recnnicke služby města Varnsdorf, s,r,o,, Sv. Čecha č.p.
vl
4O7
]
47 Varrrsdoď
1
astní
Qi
ť,,
Download

MěstskÝ úřad Varnsdorf