SLOVENSKÁ BANÍCKA SPOLOČNOSŤ, člen ZSVTS
SLOVAKIAN MINING SOCIETY, MEMBER OF ZSVTS
SPOLUORGANIZÁTORI - CO ORGANIZERS
SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA - SLOVAKIAN MINING CHAMBER
ZVÄZ HUTNÍCTVA,ŤAŽOBNÉHO PRIEMYSLU A GEOLÓGIE SR -THE ASSOCIATION OF
METALLURGY,MINING AND GEOLOGY OF SLOVAK REPUBLIC
EUROMINES - EURÓPSKA ASOCIÁCIA BANSKÉHO PRIEMYSLU
EUROMINES - EUROPEAN ASSOCIATION OF MINING INDUSTRIES
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR - MINISTRY OF ECONOMY, SLOVAK REPUBLIC
FAKULTA BERG TU KOŚICE – FACULTY BERG - TU KOŚICE
ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA - STATE GEOLOGICAL
INSTITUTE OF DIONÝZ ŠTÚR
ÚSTAV GEOTECHNIKY SAV – INSTITUTE OF GEOTECHNICS, SLOVAK ACADEMY OF
SCIENCES
ZDRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SR – ASSOCIATION OF MINERS
SOCIETES AND GUILDS OF SLOVAK REPUBLIC
PRVÉ OZNÁMENIE – VÝZVA NA PREDNÁŠKY
FIRST ANNOUNCEMENT – CALL FOR PAPERS
medzinárodná konferencia - International Conference
NOVÁ SUROVINOVÁ POLITIKA PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE V BANÍCTVE, GEOLÓGII
A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
THE NEW MINERAL POLICY PROGRESSIVE TECHNOLOGIES IN MINING, GEOLOGY
AND ENVIRONMENT
HOTEL REPISKÁ – Demänovská dolina
13.-14. novembra 2014
November 13.-14. 2014
Záštitu nad konferenciou prevzali - Under the auspices:
minister hospodárstva SR - Minister of economy, Slovak Republic
Prípravný výbor-Organizing Committee:
Ing. Ján Hrabovský, CSc., garant konferencie- Chief Organiser of Conference,
prezident Slovenskej baníckej spoločnosti - President of the Slovakian Mining
Society
Ing. Mikuláš Beránek, garant konferencie- Chief Organiser of the Conference,
výkonný tajomník- Executive Secretary, Slovenská banícka spoločnosť- Slovakian
Mining Society.
Ing. Slavomír Hredzák, PhD. riaditeľ Ústavu geotechniky SAV Košice- Director
of Institute of Geotechnic of SAV
Prof. Ing. Viliam Bauer, CSc., Fakulta BERG TU Košice – Faculty of BERGTU
Košice.
Ing. Fedor Boroška, Slovenská banská komora, riaditeľ úradu komory-Slovakian
Chamber of Mines, director of Chamber´s Office, Prievidza, Slovakia.
Ing. Ervín Kubran, generálny sekretár Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a
geológie SR-Secretary General of the Association of Metallurgy, Mining and
Geology of SR.
Ing. Ján Petrovič, PhD. generálny riaditeľ sekcie energetiky - General Director
of Energy Department, Ministerstvo hospodárstva SR- Ministry of Economy SR,
Bratislava.
RNDr. Vlasta Jánová, generálna riaditeľka „Sekcie geológie“ , Ministerstvo
životného prostredia SR- Director General of the „Section of the Geology“,
Ministry of Environment of SR, Bratislava.
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda, Hlavný banský úrad - Chairman, Main
Mining Office of the Slovak Republic.
Ing. Branislav Žec, CSc., riaditeľ Štáneho geologického ústavu Dionýza ŠtúraChairman of State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava, Slovak
Republic.
Združenie baníckych spolkov a cechov SR – Association of Miners Societes and
Guilds of Slovak Republic.
Prof. Dr. hab. Inž. Wiesław Blaschke, prezident SITG Poľsko – President of
SITG Poland
Prof. Dr. Inž. Eugenuisz Mokrzycki, riaditeľ Ústavu ekonomiky a výskumu
palivo-energetických surovín Poľskej akadémie vied – Director of “Mineral and
Energy Economy Research Institute”, Polish Academy of Sciences, Kraków
Prof. Piotr Czaja, dekan Fakulty baníctva a geoinžinierstva AGH Krakov – Dean
of Faculty the Mining and Geoengineering - University of Mining and
Metallurgyy Krakow
Mgr. Pavel Kavina, PhD. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ministry of
Industry and Trade of Czech Republic.
Dr. Lajos Nagy, prezident –president, OMBKE – Hungary
Ing. Erich Sombathy, predseda-chairman, Združenie baníckych spolkov a cechov
SK – Association of miners societes and guilds of Slovak Republic
Adresa prípravného výboru - Address of Organizing Committee:
Slovenská banícka spoločnosť, ČSA č. 25, 974 01 Banská Bystrica, Slovak
Republic, phone and fax: 00421 48 4112746, mobil:0904 667385,
e-mail: [email protected], www.blastmine.sk
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický (poľský, maďarský, ruský) prednášky budú prekladané do slovenského jazyka.
Official languages: Slovak, Czech, English, (Polish, Russian, Hungarian)
Prezentácia prednášok-Presentation of papers
 Prezentácia prednášok bude cez projektor - Presentation of lectures will be
by data projector.
Tematické zameranie konferencie:
 Trendy Európskej únie vo využívaní nerastných surovín a ich aplikácia
v Slovenskej republike
 nová surovinová politika SR
 Potrebné legislatívne zmeny
 Progresívne technológie v baníctve (baníctvo, geológia a životné prostredie)
 Slovenská banícka cesta
Subjects of the conference
 European Union trends in minerals utilization and their application in the
Slovak Republic.
 The new mineral policy in Slovakia
 Connected legislative changes
 Progressive Technologies in Mining (mining, Geology, Environment
protectio n
 Slovakian Mining route
Pokyny pre vypracovanie abstraktu - Instruction for writing of abstracts:

Názov prednášky v národnom (slovenskí a českí autori) a anglickom
jazyku, autori, adresa, telefón, e-mail –
Title of the lecture in English; author, address, telephone, e-mail.

Text abstraktu v národnom (SK, CZ) a anglickom jazyku do 300
slov v Microsoft Word –
Text of abstracts up to 300 words in Microsoft Words.
Časové termíny - Important Deadlines
 15. júla 2014, zaslanie predbežnej prihlášky na konferenciu a abstraktu
prednášky
July 15. 2014, Deadline for submission of abstracts and preliminary
registration card
(je možné zaslať e-mailom - it is possible to send by e-mail)
 31. júl 2014 oznámenie o prijatí prednášok
July 31. 2014 Notification of abstracts acceptance.
 15. August 2014 odoslanie definitívnych pozvánok na konferenciu
August 15. 2014 Sendding of final registration card.
 30. september 2014 zaslanie prednášky v národnom (SK, CZ), anglickom
jazyku (rozsah
max. 10 strán textu) s upresneným anglickým
abstraktom.
September 30. 2014 Deadline for submission of completed papers (max. 10
pages, abstract)
 20. oktober 2014 termín pre definitívne prihlásenie na konferenciu a
uskutočnenie finančných úhrad.
October 20. 2014 Deadline for acceptance of final registration card and
for payment of the conference fee.
 13.-14. november 2014 konferencia.
November 13-14. 2014 Conference.
Predbežné vložné - Assumed costs
 Účastnícky poplatok - Conference fee:
90 EUR (do 17. 10. 2014 – before October 20)
110 EUR (po 17. 10. 2014 – after October 20)
65 EUR - doprevádzajúce osoby (vodiči, manželky), dôchodcovia
accompanying persons (drivers, wives), pensioners
Účastnícky poplatok zahrňuje prekladateľské služby, obed a spoločenský
večer 13. novembra a iné náklady - Conference fee includes translation services,
lunch and dinner with Social party on November 13. and other expenses.
 Zborník prednášok - Conference Proceedings
Tlačený - printed 20,-EUR
na CD - In CD
15,-EUR
 Stravovanie - Board:
Večera – Dinner 9. október – October 9
Obed - Lunch 11. október - October 11
8 EUR
7 EUR
 Ubytovanie za 1 noc a osobu v dvojlôžkových izbách - The accommodation
in double
rooms 1 night/person: 25,50 EUR (s raňajkami-with breakfast)
Ubytovanie samostatné v izbách – The accommodation in single rooms:
35,50 EUR
(s raňajkami -with breakfast)
Predbežná prihláška - Preliminary registration card
NOVÁ SUROVINOVÁ POLITIKA A PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE V BANÍCTVE
(BANÍCTVO, GEOLÓGIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE)THE NEW MINERAL POLICY AND PROGRESSIVE TECHNOLOGIES IN MINING
(MINING, GEOLOGY AND ENVIRONMENT)
Hotel REPISKÁ, Demänovská dolina – 13.-14. november 2014- November 13.-14. 2014
Priezvisko-Surname: ........................................Meno-Name.......................................................
Titul-Title: ...............................................................
Organizácia-Organisation: .........................................................................................................
Adresa-Address:. ........................................................................................................................
Tel.-Phone: .....................................................mobil-cell:............................................................
e-mail: .............................................................................
Mám záujem - I would like to:





zúčastniť sa konferencie s prednáškou - take part in the Conference with a lecture:
áno-nie , yes-no
s posterom - with a poster: áno (yes) - nie (no)
bez prednášky a posteru - without a lecture or a poster: áno (yes) - nie (no)
prezentovať produkty - to exhibit the products: áno (yes), nie (no)
iné záujmy - Other interests:
Názov prednášky - Lecture title:
Abstrakt prednášky - Abstract of the paper:
V - In .................................................. Dátum - Date
Podpis-Signature:
Download

slovenská banícka spoločnosť