MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
Bezpečné pracovisko
ČESKO – SLOVENSKÝ SEMINÁR
Program
www.incoboz.sk
konferencie:
15.05.2013 moderuje Ing. Teodor Hatina
13:00 – 13:20
13:20 – 13:40
13:40 – 14:00
14.00 – 14.20
14:20 – 14:40
14:40 – 15:00
Slávnostné otvorenie konferencie
Mgr. Roman Chlopčík - náměstek ministryně MPSV ČR
Mgr. Branislav Ondruš – štátny tajomník MPSVaR SR
Mgr. Ing. Rudolf Hahn - generálni inspektor SUIP ČR,
Ing. Andrej Gmitter - generálny riaditeľ NIP SR,
František Tám - primátor mesta Bojnice
Bezpečnosť a ochrana zdravia v rámci globalizovaných pracovných
trhov.
Dr.h.c mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. – prorektor pre vonkajšie vzťahy
a marketing TUKE
Hlavné príčiny škôd a havárií stavieb
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. - predseda Slovenskej komory
stavebných inžinierov
Bezpečnosť pri práci na pracoviskách v SR
Ing. Bartolomej Dorov - riaditeľ odboru riadenia inšpekcie práce NIP SR
Bezpečnosť pri práci pracoviskách v podzemí v SR
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík - predseda HBÚ
Bezpečnosť pri práci na pracoviskách v ČR
Ing. Ondřej Varta – ředitel odboru pre BOZP a VTZ SUIP ČR
15:00 – 15:20
Občerstvenie
15:20 – 15:40
Bezpečnosť pri práci na pracoviskách v EU
zástupca Európskej Agentúry Bilbao v rámci SR
Aktuálny stav legislatívy oblasť BOZP
Ing. Dušan Adamček - riaditeľ odboru ochrany práce MPSVaR SR
BOZP ako najvyššia priorita nadnárodnej spoločnosti SKANSKA
Mgr. Magdaléna Dobišová – Skanska SK a.s., predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Peter Witkovský – Skanska SK a.s., člen predstavenstva a riaditeľ
Závodu Tunely SK
Bezpečnosť – Top priorita v spoločnosti Slovenské elektrárne, ENEL
Giancarlo Aquilanti - MO34 Project Director
Spoločná vízia - predstavenie základných myšlienok
Ing. Ján Donič - predseda Spoločnej vízie, o.z. a konateľ spol. BOZPO, s.r.o.
15:40 – 16:00
16:00 – 16:20
16:20 – 16:40
16:40 – 17:00
19:00
Večerný program, RAUT
„voľný spoločenský odev“
16.05.2013
www.boz.sk
moderuje Ing. Marián Foltín
Dobrá prax v oblasti BOZP na pracoviskách I
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 10:40
Vplyv dĺžky pracovného času na bezpečnosť pri práci
Ing. Róbert Bulla - hlavný inšpektor práce, IP Nitra
BOZP na pracoviskách jadrových zariadení
Mgr. Peter Kiko - inšpektor práce, IP Nitra
Ing. Andrej Pagačovič – inšpektor práce, IP Nitra
Uvádzanie prevádzkových prostriedkov do prevádzky – skúsenosti so
zahraničnými firmami
Ing. Albert Mello – Manažment zdravia/BOZP, Volkswagen Slovakia, a.s.
Využitie softvérových aplikácií pre výkon bezpečnostno – technickej
služby
Ing. Karol Habina – odborný garant BOZP, BOZPO, s.r.o.
Komplexné hodnotenie rizík v priemyselných prevádzkach
Ing. Ján Vagaský – vedúci referátu, Rizikoservis, Odbor firemných klientov,
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Coffee break
moderuje Ing. Karol Habina
Dobrá prax v oblasti BOZP na pracoviskách II
10:40 – 11:00
11:00– 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 13:00
Požiadavky na odbornú spôsobilosť obsluhy stavebných strojov a VZV
a snaha o ich zjednotenie v rámci EU
Ing. Jozef Vlček – konateľ firmy Retoo
Ing. Martin Janovič – vedúci projektu, BOZPO, s.r.o.
Právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
JUDr. Rudolf Kubica – hlavný inšpektor práce IP Žilina
Základy efektívneho systému fungovania podniku
Ing. Marián Foltín – odborný garant VTZ, chémie a ZPH, BOZPO, s.r.o.
Od priority k hodnote
Ing. Martin Demčák – riaditeľ odboru bezpečnosti, Slovnaft
Proces riadenia bezpečnosti pri dostavbe bloku JE elektrárne
Ing. Marek Rolinec - manažér BOZP, Slovenské elektrárne, ENEL
Obed
ČESKO – SLOVENSKÝ SEMINÁR
moderuje Ivan Pekár
13:00 – 13:10
13:10 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00– 14:20
14:20 – 14:40
14:40 – 14:55
14:55 – 15:15
15:15 - 15:35
15:35 – 15:55
15:55 – 16:15
16:15 – 16:35
16:35 – 16:55
Otvorenie seminára
Ing. Ján Donič - konateľ BOZPO, s.r.o., predseda Spoločná vízia SR, o.z.
Česká společnost stavebných koordinátoru
Ing. Vladimír Havlena - místopředseda ČSSK
Praktické skúsenosti z koordinácie na stavbách v ČR
Jaroslav Kos, SUIP ČR
Prevencia a bezpečnosť v prípravnej fáze projektu
Philip Baker, Great Britain, ISHCCO
Uplatňovanie legislatívnych podmienok v praxi koordinátora
Ing. František Košč - Hlavný inšpektor, Inšpektorát práce B. Bystrica
BOZP na pracoviskách spol. EUSTREAM
Ing. Rastislav Zeleňak - projekt manažér, Eustream, a.s
Skúsenosti s dodržiavaním zásad BOZP na pracoviskách SKANSKA
Závodu Tunely v Škandinávii
Ing. Ján Gatial – Skanska SK a.s., výrobný námestník Závodu Tunely SK
Společná vize ČR
Bc. Vladimír Mílek - predseda Spoločné vize ČR
Riadenie bezpečnosti na projektoch typu „multi site“
Ing. Jirří Zondlák - európsky regionálny riaditeľ BOZP, AECOM Global
Aliance
Úsilie o dokonalú bezpečnosť
Koji Tachibana - senior construction manager, Takenaka Europe, GmbH
BOZP na pracoviskách spoločnosti ZIPP
Dušan Čurgáli – bezpečnostný technik spoločnosti ZIPP
Bezpečné strechy stavieb – fikcia alebo realita
Ing. Juraj Uherek - výkonný riaditeľ SAFE TIME, spol. s r.o.
DISKUSIA a ZÁVER
17:10
21:00 – 22:00
Večera
Nočná prehliadka Bojnického zámku
17.05.2013
moderuje Ivan Pekár
09:20 – 09:40
Hlavní partneri
Coffee Break
16:55 – 17:10
09:00 - 09:20
Generálny partner
Odborná spôsobilosť obslúh a VTZ na stavbách
p. Jozef Krausko – odborný garant VaVZ, BOZPO, s.r.o.
Bezpečnostné ukazovatele v stavebníctve
Ing. Martin Bandík – vedúci oddelenia koordinácie BOZPO, s.r.o.
09:40 – 10:25
Odborná prezentácia produktov vybraných vystavovateľov
SAFE Time, DELUX, PORTWEST, BRADY a BOZPO, s.r.o.
10:25 – 10:40
Analýza výstupov a návrhy konkrétnych riešení z
ČESKO – SLOVENSKÉHO SEMINÁRU
„ Bezpečné pracovisko“
10:40 – 11:00
DISKUSIA a ZÁVER,
Partneri
Vystavovatelia
Download

program konferencie