MEDZINÁRODNÁ konferencia BOZP
BEZPEČNÉ PRACOVISKO
a ČESKO-SLOVENSKÝ seminár
ZÁŠTITA: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod vedením: Mgr. Branislav Ondruš - štátny tajomník MPSVaR SR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pod vedením: Ing. František Koníček - ministr práce a sociálních věcí MPSV ČR
ODBORNÍ PARTNERI:
Národný inšpektorát práce pod vedením: Ing.Andrej Gmitter - generálny riaditeľ NIP SR, Státní úřad inspekce práce pod vedením: Mgr. Ing. Rudolf Hahn - generální inspektor SUIP ČR
Radim Frank - konateľ spoločnosti Rafra
PROGRAM KONFERENCIE
- Ochrana proti pádu
Ing. Peter Kratochvíl - DHL Exel Slovakia, s.r.o.
STREDA 21.05.2014
13:00 - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
Ing. Ján Donič BOZPO,s.r.o.
Ing. Jan Marek - náměstek ministryně MPSV ČR
Mgr. Branislav Ondruš – štátny tajomník MPSVaR SR
PaedDr. Danica Lehocká PhD. - generálna riaditeľka sekcie práce MPSVaR SR
Ing. Andrej Gmitter - generálny riaditeľ NIP SR
Mgr. Ing. Rudolf Hahn - generální inspektor SUIP ČR
Richard Habgood – prezident medzinárodnej komory koordinátorov ISHCCO
Mgr. Magdaléna Dobišová - generálna riaditeľka SKANSKA SK a.s.
13:30 - ÚVODNÝ PROGRAM
Ing. Juraj Novodomec – riaditeľ odboru BOZP SKANSKA SK a.s.
- BOZP pri práci s motorovými vozíkmi
12:00 - OBED
EURÓPSKY SEMINÁR BEZPEČNÉ STAVENISKO
13:00 - PROGRAM SEMINÁRA
Ing. Ján Donič - konateľ BOZPO, s.r.o., predseda Spoločná vízia SR, o.z.
- Skúsenosti z koordinácie BOZP v SR a EU
Richard Habgood - prezident ISHCCO medzinárodná komora ISHCCO
- Medzinárodná komora ISHCCO
Raffaele Percivalli - HSE Manager Enel - Bezpečnosť
-Top priorita v spoločnosti Enel
Ing. Vladimír Wäldl - Manažér bezpečnosti ENO Nováky
- Spolu pre bezpečnosť každého z nás
- Zvýšenie požiarnej bezpečnosti v ENO
Ing. Dušan Adamček - riaditeľ odboru ochrany práce MPSVaR SR
Dr. Pavel Policar - riaditeľ spoločnosti PEGA HOIST
- Aktuálne predpisy v oblasti BOZP
Ing. Zsolt Lukáč - prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
- BOZP v stavebníctve z pohľadu ZSPS
- BOZP vo výškach pri stavbe najvyššej budovy sveta Burdž Chalífa
Ing. Ján Gatial - výrobný námestník Závodu Tunely, SKANSKA SK a.s.
- Bezpečnosť na SKANSKA SK, Závod Tunely
Ing. Ondřej Varta – ředitel odboru pre BOZP a VTZ SUIP ČR
Mgr. Zdeněk Šindlář – ředitel odboru právního SUIP ČR
Ing. Ondrej Ficeri - hlavný inšpektor práce IP Košice
- Riešenie pracovných úrazov živnostníkov na stavbe
- Praktický príklad z výkonov inšpekcie práce v ČR
Ing. Laurencia Jančurová - kontaktná osoba Európskej Agentúry Bilbao v rámci SR
- Bezpečnosť pri práci na pracoviskách v EU
Ing. Róbert Bulla - hlavný inšpektor práce IP Nitra
- Pracovný čas v stavebníctve
Ing. Juraj Uherek - konateľ spoločnosti Safe Time
Ing. Bartolomej Dorov- riaditeľ odboru riadenia NIP SR
- Systémy zabezpečenia osôb pri práci vo výške
- Praktický príklad z výkonov inšpekcie práce v SR
MUDr. Miroslava Štovčíková - Národné referenčné centrum pre fyziológiu práce
- Problematika rizikových prác
plk. Ing. Jana Morávková - riaditeľka odboru požiarnej prevencie HaZZ SR
- Pripravované zmeny legislatívnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi
David Hulinský - obchodný riaditeľ Baťa Industrials
Doc. Ing. Pavel Svoboda CSc. - předseda Česká společnost stavebních koordinátorů
- Dosavadní zkušenosti s výkonem koordinatora BOZP v ČR
Ing. Miroslav Kobela - inšpektor práce IP Bratislava
- Aplikácia Vyhlášky 147/2013 Z.z. v praxi
Ing. Rastislav Zeleňák, PhD. - ITT projekt manažér Eustream, a.s.
- BOZP na pracoviskách spoločnosti Eustream
- Prečo je obuv dôležitá
19:00 - VEČERNÝ PROGRAM, RAUT
17:00 - VEČERA
ŠTVRTOK 22.05.2014
19:00 - 22:00 - Nočná prehliadka Bojnického Zámku, Prezentácia Vín, Kúpele
PIATOK 23.05.2014
09:00 - DOBRÁ PRAX
Mudr. Ľudmila Ondrejková - Úrad verejného zdravotníctva SR
- Skúsenosti s PZS na Slovensku
Mudr. Samuel Lvončík - predseda výboru sekcie PZS Asociácia súkromných lekárov SR
- Pracovné zdravotné služby a súčasnosť
09:00 – 10:30
Ing. Juraj Cagáň - Safety and Security Manager Nestlé Slovensko, s.r.o., závod Prievidza
- Ako sa varí bezpečnosť v Nestlé
Alica Schmidtová - technik BOZP IL JIN
Bc. Vladimír Mílek - predseda Společná Vize ČR
- Výkon lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnávateľa
- Zdravotná spôsobilosť pracovníkov na stavbách
Ing. Miroslav Novotný, PhD. - Inštitút pre výskum práce a rodiny
- Výskumné aktivity IVPR v oblasti BOZP
Ing. Miroslava Udvardiová, Ing. Romana Posová - BOZPO, s.r.o. Prievidza
- Softwerové aplikácie BOZP
Mgr. Iveta Miksová - hlavný inšpektor práce IP Trenčín
- Bezpečné pracovisko
Ing. Bohumil Néč - predseda Obvodného Banského úradu Prievidza
- Pôsobnosť banského dozoru v rámci spoločných pracovísk s inšpekciou práce
PhDr. Iveta Krajčovičová - BOZPO, s.r.o. Prievidza
- Výkon objektivizácie faktorov pracovného prostredia
Horúce témy v oblasti BTS, koordinácie BOZP na stavbách a PZS - DISKUSIA
10:30 – 10:45
Analýza výstupov a návrhy konkrétnych riešení z Medzinárodnej konferencie
„Bezpečné pracovisko“
10:45 – 11:00
DISKUSIA a ZÁVER
„ POČAS KONFERENCIE BUDE NA PRÍZEMÍ HOTELA PREBIEHAŤ SPRIEVODNÝ PROGRAM, NA KTORÝ VÁS SRDEČNE POZÝVAME.“
Generálny partner:
Hlavní partneri:
Odborní partneri:
Záštita:
Partneri:
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
Ostatní partneri:
Mediálni partneri:
odborný časopis
dvojmesačník pre teóriu a prax
bezpečnosti práce
Download

program konferencie