Program rokovania:
09:30 – 09:40
09:40 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 12:30
Aktivity Spoločnej vízie 2014, ciele na rok 2015
Martin Mokoš, Spoločná vízia
Návrhy a pripomienky k zmene legislatívy
Odb. závery z konferencie INCOBOZ 2014 – stavebná časť
novela Stavebného zákona z 08/2014, informácia z VH ISHCCO
Ján Donič, Spoločná vízia, BOZPO, s.r.o.
Návrhy a pripomienky k zmene legislatívy
Odb. závery z konferencie INCOBOZ 2014 – všeobecná časť
novela Zákon č. 124/2006 Z.z. k VaV z 11/2014
Karol Habina, Spoločná vízia, BOZPO, s.r.o.
Návrhy a pripomienky k zmene legislatívy
novela Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. – pripomienkovanie
Martin Bandík, Spoločná vízia, BOZPO, s.r.o.
Aktivity Společné vize Česká republika
Bc. Vladimír Mílek, Společná vize ČR
Diskusia, pracovný obed, záver
Aktivity združenia
2014
14.2. 2014
Brno, Valné zhromaždenie Společné vize ČR
7.-8.3.2014,
Birmingham Veľká Británia, Valné zhromaždenie ISHCCO
16.4. 2014,
Praha, Výročná členská schôdza ČSSK
14.5.2014,
Prievidza, Workshop „Koordinácia BOZP na stavbách – aktuálne otázky “
21.–23.5.2014,
Bojnice, Medzinárodná konferencia „Bezpečná stavba – bezpečné pracovisko“
9.-10.10.2014,
Brno, V. Mezinárodní konference – Bezpečná stavba
27.-28. 10.2014,
Bojnice, Stretnutie Spoločnej vízie,. Slovenskej asociácie BOZP a OPP s Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Pracovników Sluzby BHP
(Národná asociácia pre bezpečnosť práce)
INCOBOZ 2014
Medzinárodná konferencia BOZP Bezpečné pracovisko
Cieľ:
-prezentácia nových trendov
-postupy prevencie
-skúsenosti z BOZP a koordinácie
Zameranie:
-aplikácie dobrej praxe BOZP na pracoviskách v rámci BOZP a koordinácie BOZP
Základné témy:
-hodnotenie súčasnej situácie BOZP na stavbách a na pracoviskách v EÚ
-aktuálny stav legislatívy v SR a ČR
-príklady implementácie dobrej praxe a účinných riešení
• Záštita
MPSVaR SR
MPSV ČR
• Odborný garant
SUIP ČR
NIP SR
• Sponzori
Skanska, Baťa Industrial, BOZPO
• Účasť
ISHCCO, ZSPS, IP SR a ČR, stavebné a iné spoločnosti
5
27.-28. 10.2014,
Stretnutie Spoločnej vízie, o.z. Slovenskej asociácie BOZP a OPP s Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Pracovników Sluzby BHP
Rozsah spolupráce:
- Výmena informácií
- Výmena štatistických údajov a ukazovateľov v oblasti BOZP
- Spoločné aktivity s cieľom zvýšiť povedomie a pracovnú kultúru BOZP
- Vzájomné uznávanie kvalifikácií, participácia v euróspkych štruktúrach.
Strany sa na základe tejto dohody zaväzujú systematicky udržiavať a rozvíjať vzťahy
medzi sebou
Praktické ukážky:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9cnKyXYl5w&list=PLTwz93W813ZHFT33BBpSSIGpYeNpaClH
ÚLOHY A CIELE
SPOLOČNEJ VÍZIE
2015
Zmena loga Spoločnej vízie
ISHCCO
Členstvo Spoločnej vízie v ISHCCO
Medzinárodná organizácia koordinátorov bezpečnosti a ochrany zdravia v stavebníctve.
Coneco 2015
25. – 28. marec 2015,
Seminár Spoločnej vízie na medzinárodnej výstave CONECO RACIOENERGIA
Coneco 2015
25. – 28. marec 2015,
Úlohy:
Navrhovaný predbežný program seminára (koordinácia BOZP na stavbách)
- Koordinácia BOZP aktuálne otázky – Spoločná vízia
- Legislatíva v stavebníctve – IP Bratislava alebo MPSVaR SR
- Práce vo výškach a riziká s nimi spojené - Safe time
- Lešenia, ich bezpečná stavba a úžívanie – Xervon
- Systémy analýzy rizík – BOZPO
- Aktivity Společné vize Česká republika.
- ....
INCOBOZ 2015
20. – 22. máj 2015,
ÚLOHY:
- propagácia konferencie
- získanie nových sponzorov
- spracovanie záverov konferencie na základe zodpovedaných anketových otázok
Spolupráca s VŠ
Katedra techniky a informačných technológií
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
Katedra požiarneho inžinierstva
Fakulta špeciálneho inžinierstva
Žilinská univerzita
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
Dozviete sa viac...
Spoločná vízia
www.spolocnavizia.sk
Medzinárodná konferencia INCOBOZ
www.incoboz.sk
Softvér e-boz
www.eboz.sk
14
Ďakujem za pozornosť
Martin Mokoš
15
Download

Prezentácia programu PowerPoint