Podujatia v roku 2013,
ktoré organizuje alebo sa na ich organizácii podieľa
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS
Február (5. - 7.):
89. Fyziologické dny. Praha,
Organizátori: Česká fyziologická společnost, Fyziologický ústav AVČR,
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS.
Kontakt: PharmDr. Alena Sumová, DrSc.
e-mail: [email protected]
link: http://cfs.lf1.cuni.cz/
Apríl:
Vedecká schôdza Spolku lekárov v Martine.
Téma: Inaktivácia endogénneho surfaktantu: molekulové, tkanivové a funkčné aspekty
poškodenia respiračného systému.
Organizátori: Spolok lekárov v Martine, Slovenská fyziologická spoločnosť SLS,
Ústav fyziológie JLF UK, Martin.
Kontakt: Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., Ústav fyziológie JLF UK,
Malá Hora 4, 03601 Martin
e-mail: [email protected]
Máj (23. - 26.):
Konferencia: Advances in Cardiovascular Research – from Bench to Bedside. Smolenice.
Organizátori: Slovenská fyziologická spoločnosť, Kardiologická spoločnosť,
Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava.
Kontakt: MUDr. T. Ravingerová, DrSc., Ústav pre výskum srdca SAV,
Dúbravská cesta 9, 84054 Bratislava
e-mail: [email protected]
Jún/júl:
Bilaterálna konferencia fyziologických spoločností Srbska a Slovenska. Kovačica, Srbsko.
Organizátori: Srbská fyziologická spoločnosť,Slovenská fyziologická spoločnosť SLS.
Kontakt za slovenskú stranu: Prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD.
e-mail: [email protected]
September (8. - 13.):
The 8th International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-related
Diseases. Makarska, Chorvátsko.
Organizátori: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV,
Sienkiewiczova 1, Bratislava
Kontakt: RNDr.Iveta Bernátová, DrSc., ÚNPF SAV,
Sienkiewiczova 1, Bratislava
e-mail: [email protected]
Október (8. – 10.):
Česko-slovenský kongres spánkovej medicíny: Poruchy životných funkcií počas spánku.
Košice.
Organizátori: Sekcia spánkovej medicíny pri SLS, Pneumologická a ftizeologická spoločnosť,
Slovenská fyziologická spoločnosť, Neurologická spoločnosť SLS,
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Kontakt: MUDr. Mária Tormašiová, PhD. a prof. MUDr. Viliam Donič, PhD.,
Ústav fyziológie LF UPJŠ,
Tr. SNP 1, Košice
e-mail: [email protected]
Október (16. - 18.):
41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie pri Slovenskej a Českej fyziologickej
spoločnosti: Regulácia kardiovaskulárneho systému a jej poruchy. Martin.
Organizátori: Slovenská a Česká fyziologická spoločnosť,
Komisia experimentálnej kardiológie
Kontakt: Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.,
Ústav fyziológie JLF UK,
Malá Hora 4, 036 01 Martin
e-mail: [email protected]
Download

Podujatia v roku 2013, ktoré organizuje alebo sa na ich org