Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2012
Bratislava
január 2013
Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2012
1.
Základné údaje o organizácii
2.
Vedecká činnosť
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a
techniku
4.
Medzinárodná vedecká spolupráca
5.
Vedná politika
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné
organizácie
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
11. Aktivity v orgánoch SAV
12. Hospodárenie organizácie
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
PRÍLOHY
A
B
C
D
E
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2012
Projekty riešené v organizácii
Publikačná činnosť organizácie
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Medzinárodná mobilita organizácie
Správa o činnosti organizácie SAV
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Riaditeľ: RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Zástupca riaditeľa: MUDr. Fedor Jagla, CSc.
Vedecký tajomník: RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Predseda vedeckej rady: MUDr. Fedor Jagla, CSc.
Člen snemu SAV: MUDr. Fedor Jagla, CSc.
Adresa: Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava
http://www.unpf.sav.sk
Tel.: 02/32296063
Fax:
E-mail: [email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: nie sú
Vedúci detašovaných pracovísk: nie sú
Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1953
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
M
Ž
K
do 35
rokov
M
Ž
K
K
F
P
T
Celkový počet zamestnancov
63
25
38
10
20
62
41,89
22,68
Vedeckí pracovníci
25
14
11
4
6
24
15,89
14,75
Odborní pracovníci VŠ
21
6
15
4
12
21
10,36
7,93
Odborní pracovníci ÚS
13
4
9
2
2
13
11,05
0
Ostatní pracovníci
4
1
3
0
0
4
4,59
0
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2012 (uvádzať zamestnancov v
pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských
zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2012 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov
pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
M, Ž – muži, ženy
1
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2012)
Rodová
Pracovníci s hodnosťou
Vedeckí pracovníci v stupňoch
skladba
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muži
1
13
0
3
2
6
6
Ženy
2
9
0
0
2
3
6
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
< 31
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
> 65
Muži
3
2
3
0
0
1
0
1
4
Ženy
9
4
0
4
2
0
1
0
0
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2012
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži
47,0
50,4
47,1
Ženy
39,4
36,9
35,4
Spolu
42,5
44,5
40,2
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
V roku 2012 sme z dôvodu legislatívnych zmien ukončili zásadnú rekonštrukciu zverinca v suteréne
ústavu, ktoré plne vyhovujú súčasným predpisom EU. Priestory boli schválené Štátnou veterinárnou
a potravinovou správou SR ako zverinec s oprávnením odchovu potkanov pre vlastnú potrebu
ústavu. Táto rekonštrukcia bola do veľkej miery urobená svojpomocne. Priestory bývalého zverinca
boli adaptované na skladové priestory.
Vzhľadom k uvažovanej transformácii ústavov SAV na VPI, pri reorganizácii jednotlivých
laboratórnych jednotiek počítame so vznikom špecializovaného Centra regulácie motoriky a Centra
diagnostiky skorých štádií neurodegeneračných porúch. V rámci už existujúceho Centra
experimentálnej medicíny v spolupráci s LFUK a Fakultnou nemocnicou počítame so vznikom
nového laboratória zameraného na špecifikovanie príčin vzniku niektorých cirkulačných porúch.
Podobne, v spolupráci s TI, plánujeme vznik laboratória pre cielený transport liečiv na báze
nanonosičov.
2
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2012
Čerpané financie
za rok 2012 (v €)
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
A
spolu
pre
organizáciu
B
2
50391
50391
3028
2
3
130909
85795
12552
3. Projekty OP ŠF
0
1
-
-
64033
4. Projekty centier excelentnosti SAV
1
0
40100
22100
-
0
836
2000
-
A
B
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2012 financované VEGA
9
2. Projekty, ktoré boli r. 2012
financované APVV
5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
2
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
3
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2012
Štruktúra projektov
Miesto podania
Organizácia je
nositeľom
projektu
1. Účasť na nových výzvach APVV
2*
r. 2012
Bratislava
0
2. Projekty výziev OP ŠF
podané r. 2012
Regióny
0
3. Projekty výziev FM EHP
0
podané r. 2012
* Projekty boli podané v rámci VV2012, ktorá bola uzavretá 21.1.2013.
Organizácia sa
zmluvne podieľa
na riešení
projektu
4*
1
0
0
Iné národné projekty podané v r. 2012:
Názov projektu: Signálna dráha oxidu dusnatého a sírovodíka, jej poruchy a podiel na vzniku
hypertenzie a aterosklerózy. Zodpovedný riešitteľ: František Kristek
Vplyv variability génov NOS1 a DAT1 na senzomotorický gating u človeka: implikácie pre
etiopatogenézu schizofrénie.
zodpovedný riešiteľ: Igor Riečanský
Oba projekty boli podané v rámci výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa §2 ods. 1
písm. a) Zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZ SR na rok 2012Výzva na
predkladanie žiadostí o dotácie podľa §2 ods. 1 písm. a) Zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MZ SR na rok 2012
4
Správa o činnosti organizácie SAV
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2012
Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2012
Čerpané financie
za rok 2012 (v €)
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Projekty 6. a 7.
rámcového programu EÚ
2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
PHARE, NATO, UNESCO, CERN,
IAEA, ESF (European Science
Foundation), ERDF, ESA a iné
3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
4. Bilaterálne projekty
A
spolu
pre
organizáciu
B
0
-
-
-
0
2
-
-
7556
0
0
-
-
-
5
1
24400
24400
-
2
-
-
9500
0
-
-
-
A
B
0
5. Podpora medzinárodnej
0
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
6. Iné projekty financované alebo
0
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
5
Správa o činnosti organizácie SAV
2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2012
Tabuľka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2012
A
Počet podaných projektov
0
v 7. RP EÚ
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
B
0
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B.
2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach
V tomto roku ukončíme projekt štrukturálnych fondov EÚ CEKOMAT II. Zapojili sme sa do
projektu vedeckých centier, konkrétne do projektu Biomedicínskeho centra, v rámci ktorého máme
plánované kardiovaskulárne a neurofyziologické laboratórium.
Priebežne budeme sledovať ďalšie výzvy štrukturálnych fondov EÚ, hlavne operačný program
Výskum a vývoj.
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
Sledovali sme úlohu špecifickej signálnej dráhy oxidu dusnatého (NO) produkovaného neuronálnou
izoformou NO-syntázy (nNOS) v podmienkach primárnej hypertenzie ako aj možnosť liečby
mladých potkanov s touto formou hypertenzie niektorými antihypertenzne pôsobiacimi látkami. Pri
použití rozličných látok, ktoré znižujú krvný tlak v klinických ako i v experimentálnych
podmienkach (nifedipín, kvercetín, melatonín) sa ukázalo, že hoci akútne vyvolaný pokles
systolického tlaku krvi nebol výrazne väčší u mladých spontánne hypertenzných potkanov v
porovnaní s dospelými jedincami, výsledný efekt liečby na adultný kardiovaskulárny fenotyp
pretrvával dlhšie, keď táto bola aplikovaná v skorých fázach rozvoja hypertenzie. Zistili sme, že po
dlhodobej špecifickej inhibícii nNOS boli vazoaktívne odpovede dvoch typov prívodných artérií
potkana, elastického (hrudná aorta) a svalového (mezenterická artéria), ovlyvnené odlišne. Nálezy
potvrdili, že podobne ako u normotenzných jedincov aj v podmienkach spontánnej hypertenzie
spúšťa nNOS originálne a zároveň tkanivovo-špecifické signálne dráhy.
ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - MÁLEKOVÁ, Magdaléna - ONDRIAŠ, Karol.
Effect of chronic neuronal nitric oxide-synthase inhibition on arterial function and structure in
spontaneously hypertensive rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta
Physiologica Polonica, 2012, vol. 63, no. 1, p. 23-28. (2.267 - IF2012). (2010 - Current Contents).
ISSN 0867-5910. VEGA 2/0111/12, VEGA 2/0019/12, SK-SRB-0026-09, SAS-NSC JRP 2010/01
ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - TABAČEKOVÁ, Marcela. Developmental plasticity
and programming of cardiovascular function in prevention of genetic hypertension. In Annals of
Biological Research, 2012, vol.3, no. 4, p. 1866-1870.
V rámci výskumu vplyvu stresu na kardiovaskulárny systém sme sledovali vplyv zvýšenej hustoty
populácie (crowding) v trvaní 8 a 12 týždňov na funkciu cievnej steny u dospelých normotenzných
samcov. Ukázali sme, že crowding zvýšil koncentráciu kortikosterónu v plazme, čo potvrdzuje
stresogénny účinok crowdingu u dospelých potkanov. Crowding nezvyšil krvný tlak v ani jednej
skupine, avšak v oboch skupinách významne zvýšil produkciu NO v cievnej stene. Zvýšenie
produkcie NO bolo potvrdené aj zvýšením NO-závislej zložky relaxácie indukovanej
6
Správa o činnosti organizácie SAV
acetylcholínom vo femorálnej artérii, čo dokazuje zlepšenú biologickú dostupnosť NO v cievnej
stene v tomto experimentálnom modeli stresu. Zvýšenie NO preto pokladáme za adaptačný
mechanizmus, poukazujúci na antistresový účinok NO v kardiovaskulárnom systéme.
Najdôležitejším výsledkom je zistenie, že súčasner so zvýšením relaxácie závislej od NO viedol
crowding k zníženiu zložky relaxácie nezávislej od NO v oboch časových intervaloch. Avšak
pokles bol výraznejší v skupine vystavenej predlženému crowdingu (12 týždňov), čo viedlo už aj k
poklesu celkovej relaxácie mechanizmom nezávislým od NO.
Výsledky poukazujú na skutočnosť, že crowding je stresogénny faktor aj u normotenzných
jedincov, ktorý sa však dokážu úspešne adaptovať, pokiaľ stres nepôsobí neúmerne dlho. Avšak pri
dlhodobom pôsobení adaptácia mechanizmom zvýšenia produkcie NO nestačí tlmiť negatívny
vplyv stresu na funkciu endotelu. (Bernátová, Púzserová, Bališ, Slezák, Výsledok projektov VEGA
2/0084/10 a APVV 0523-10).
PÚZSEROVÁ, Angelika - SLEZÁK, Peter - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta. Long-term
social stress induces nitric oxide-independent endothelial dysfunction in normotensive rats.
Dostupné na internete: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22928844>.
2.3.2. Aplikačný typ
Existencia originálnej databázy údajov o krvnom tlaku a vybraných antropometrických
charakteristík mladej slovenskej populácie umožňuje získavať a analyzovať vývinové trendy mladej
populácie. V tomto roku sme analýzou 26 700 originálnych údajov z celého Slovenska ukázali, že
nadmerná hmotnosť u dospievajúcich sa len zriedkavo (cca v 20% prípadov) vyskytuje bez spojenia
s ďalším rizikovým faktorom. V priebehu poslednej dekády sa významne zvýšil počet detí a
mladistvých mužov, ktorí mali obezitu alebo hodnoty indexu telesnej hmotnosti (BMI) v pásme
horného kvartilu referenčných hodnôt, ako aj celková prevalencia hypertenzie a prehypertenzie u
chlapcov a mladých mužov. Na druhej strane sa všeobecne znížili priemerné hodnoty celkového
cholesterolu. V podskupinách detí a dospievajúcich, ktorých BMI nepresiahlo 75. percentil, sa
výskyt hypertenzie nezmenil a frekvencia prehypertenzie u dievčat sa dokonca signifikantne znížila.
Z výsledkov vyplýva, že trendy rozvoja hlavných RF kardiovaskulárnych chorôb mladej populácie
na Slovensku sú diferencované vzhľadom na pohlavie, vek a regióny. Nadmerná hmotnosť je v čase
dospievania dominantným, ale
aj najľahšie ovplyvniteľným faktorom. Pri značnej časti
adolescentov sa dá predchádzať rozvoju kardiovaskulárnych ochorení práve prevenciou obezity a to
oveľa jednoduchšie ako pri dospelých. Údaje sú dôležité najmä pre pediatrov a dorastových lekárov
a ukazujú, že prevencii obezity by sa mala venovať primeraná pozornosť na všetkých úrovniach
zdravotníckej osvety spolu s podporou zdravého životného štýlu.
(V. Regecová, Kumulatívny výsledok grantov VEGA 2/0084/10, APVV–0523-10 a MZ SR v rámci
projektu „Národný program prevencie ochorení srdca ciev pre deti a dorast,“ NPPOSC).
REGECOVÁ, Valéria. Rizikové faktory kardiometabolických chorôb u adolestentov na Slovensku
v období dekády 2001 - 2010, Pediatria, 2012, 21, 1, s. 9-13, © Ecopress, a. s.
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
V rámci výskumu zameraného na sledovanie účinkov polyfenolických látok na kardiovaskulárny
systém a metabolické parametre sme extrahovali 10 násobný nealkoholický koncentrát
polyfenolických látok zo slovenského červeného vína Alibernet. Stanovili sme v ňom obsah
polyfenolických a minerálnych látok ako i celkovú antioxidačnú kapacitu. Presvedčili sme sa, že
nami navrhnutý spôsob koncentrácie nemal žiadny vplyv na degradáciu polyfenolických látok a
nijak nemodifikoval minerálne látky, pričom antioxidačná kapacita významne korelovala s
množstvom jednotlivých polyfenolov. Podávanie takéhoto koncentrátu spontánne hypertenzným
potkanom významne zvýšilo aktivitu oxidu dusnatého v srdci, aorte a v obličkách, avšak bez
zvýšenia expresie proteínu endotelovej syntázy oxidu dusnatého. Rovnako, aktivita
7
Správa o činnosti organizácie SAV
superoxiddismutázy bola zvýšená bez vzostupu experesie proteínu superoxidismutázy I. Keďže
koncentrát Alibernetu obsahoval výrazné množstvo zinku, ktorý je aktivátorom aktivity syntázy
oxidu dusnatého i superoxidismutázy, predpokladáme, že zvýšený obsah zinku, ale i kalcia, zvýšil
aktivitu oboch sledovaných enzýmov a tým prispel k zníženiu produkcie superoxidov a k zvýšeniu
celkovej antioxidačnej kapacity v plazme sledovaných zvierat. Podávanie takéhoto polyfenolického
koncntrátu môže preto výrazne zabrániť resp. predchádzať hromadeniu reaktívnych foriem kyslíka
v organizme pri rôznych patofyziologických podmienkach. (Pecháňová, Vranková, Barta,
Parohová, Kovácsová, Dovinová, Výsledok bilaterálnych projektov s ČR, Srbskom - SK-SRB0038-11 a Argentínou - CONICET).
KONDRASHOV, Alexey - VRANKOVÁ, Stanislava - DOVINOVÁ, Ima - ŠEVČÍK, Rudolf PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga - KOVÁCSOVÁ, Mária. The effects
of new Alibernet red wine extract on nitric oxide and reactive oxygen species production in
spontaneously hypertensive rats. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2012, vol. 2012,
article ID 806285, 8 p. (2.841 - IF2011).
8
Správa o činnosti organizácie SAV
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)
Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
A
B
C
Počet v r. 2012/ Počet v r. 2012/ Počet v r. 2012/
doplnky z r.
doplnky z r.
doplnky z r.
2011
2011
2011
1. Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v domácich
vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v domácich vydavateľstvách
(ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v zahraničných vydavateľstvách
(ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v domácich
vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v zahraničných
vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch
evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB,
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v
nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB,
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB,
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných,
vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB,
BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE,
BEF)
9
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
16 / 0
0/0
0/0
10 / 1
0/0
0/0
8/0
0/0
0/0
3/0
0/0
0/0
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Vydané periodiká evidované v Current
0
0
0
Contents
13. Ostatné vydané periodiká
1
0
0
14. Vydané alebo editované zborníky z
vedeckých podujatí
0/0
0/0
0/0
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
2/0
0/0
0/0
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
0/0
0/0
0/0
(EAJ)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora
neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
10
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2f Ohlasy
OHLASY
A
B
Počet v r. 2011/ Počet v r. 2011/
doplnky z r. 2010 doplnky z r. 2010
339 / 6
0/0
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
55 / 0
0/0
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
0/0
0/0
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
24 / 9
0/0
indexoch (3, 4)
0/0
0/0
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie
je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla
na pracovisku SAV
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2g Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
94
6
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
1. BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - SLEZÁK, Peter - PECHÁŇOVÁ, Oľga BERNÁTOVÁ, Iveta. Effect of Slovak red wine concentrate on endothelial function in young
Wistar-Kyoto and spontaneously hypertensive rats. Joint FEPS & Spanish Physiological
Society Scientific Congress 2012 , September 8 - 11, 2012, Santiago de Compostela, Spain.
2. BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika - IVANOVÁ, Monika - OKRUHLICOVÁ,
Ľudmila - GIBALOVÁ, Lenka - ŠEREŠ, Mário - DOVINOVÁ, Ima - SULOVÁ, Zdena.
Mechanizmy zahrnuté v chronických účinkoch doxorubicínu na srdce potkana.
XXIII.biochemický sjezd České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a Slovenskej
spoločnosti pre biochemiu a molekulárnu biológiu, 26.-29.8.2012, Brno, Česká republika.
3. BARTA, Andrej - PAROHOVÁ, Jana - VRANKOVÁ, Stanislava - JANEGA, Pavol KOVÁCSOVÁ, Mária - PECHÁŇOVÁ, Oľga. The effects of melatonin on morphology of
cardiovascular system in experimental metabolic syndrome. World Congress of Cardiology.
Scientific Sessions, 18-21 April 2012, Dubai, United Arab Emirates.
4. BARTA, Andrej - JANEGA, Pavol - BABÁL, Pavel - MURÁR, E. - PECHÁŇOVÁ, Oľga.
Ambivalent effects of curcumin: model of extrahepatal biliary atresia as an example.
International Symposium. Lifestyle and Risk Factors in Diseases of Civilization, 13-14 October
2012, Stará Lesná, Slovak republic.
5. BARTA, Andrej - VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - KOVÁCSOVÁ, Mária MATÚŠKOVÁ, Zuzana - BUČKOVÁ, Kristína - JAGLA, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga.
Cerebellar nuclear factor kappaB, nitric oxide and behavioural activity: differences in
hypertensive and obese rats. International C.I.A.N.S. Conference 2012, 10-12 October 2012,
Stará Lesná, Slovak republic.
6. BERÉNYIOVÁ, Andrea - MÁLEKOVÁ, Magdaléna - KRISTEK, František ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Rozdielny vplyv chronickej inhibície neuronálnej a endotelovej NOsyntázy na kardiovaskulárny systém mladých Wistar potkanov. XVII. kongres Slovenskej
kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 11.-13. október 2012, Bratislava.
11
Správa o činnosti organizácie SAV
7. BERNÁTOVÁ, Iveta - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - ŠESTÁKOVÁ, Natália.
Effect of chronic social stress on blood pressure and nitric oxide production in young
hypertension-prone female rats. 24th Meeting of the International Society of Hypertension. The
Future of Cardiovascular Protection. 30 September - 4 October 2012, Sydney, Australia.
8. BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - SLEZÁK, Peter ŠESTÁKOVÁ, Natália - DOVINOVÁ, Ima - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - KLUKNAVSKÝ,
Michal. Effect of chronic social stress on vascular nitric oxide bioavailability in young female
rats with genetic predisposition to hypertension. Conference Lifestyle, Oxidative Stress and
Diabetes Mellitus. November 8–9. 2012, Zochova chata, Modra.
9. BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - DOVINOVÁ, Ima - BALIŠ, Peter SLEZÁK, Peter - ŠESTÁKOVÁ, Natália - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - ILOVSKÁ, Veronika KLUKNAVSKÝ, Michal. Effect of chronic social stress on vascular function of young
normotensive and hypertension-prone female rats. 24th Meeting of the International Society of
Hypertension. The Future of Cardiovascular Protection. 30 September - 4 October 2012,
Sydney, Australia.
10. BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - DOVINOVÁ, Ima - BALIŠ, Peter SLEZÁK, Peter - ŠESTÁKOVÁ, Natália - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - ILOVSKÁ, Veronika KLUKNAVSKÝ, Michal. Vascular function and nitric oxide bioavailability in young
normotensive and borderline hypertensive female rats exposed to chronic crowding. Joint FEPS
& Spanish Physiological Society Scientific Congress 2012 , September 8 - 11, 2012, Santiago
de Compostela, Spain.
11. BOBOCKA, K. - DÚBRAVA, J. - SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta - EISNEROVA,
D. - LEHOTSKÁ, A. - PONTUCH, P. Impact of blood pressure on left ventricular geometry
and function in chronic haemodialysis patients. 20th Annual Meeting of the Alpe Adria
Association of Cardiology, June 7-9, 2012, Bratislava, Slovak Republic.
12. BUČKOVÁ, Kristína - ČAPIČÍKOVÁ, Naďa - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HLAVAČKA,
František. Influence of visual input during stance with increased postural threat. International
C.I.A.N.S. Conference 2012, 10-12 October 2012, Stará Lesná, Slovak republic.
13. BUČKOVÁ, Kristína - HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František.
How standing on inclined surface affects functional limit of stability? Joint FEPS & Spanish
Physiological Society Scientific Congress 2012 , September 8 - 11, 2012, Santiago de
Compostela, Spain.
14. BUČKOVÁ, Kristína - HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František.
Functional limit of stability in relation to standing on inclined surface. International Scientific
Conference Motor Control 2012 - From Theories to Clinical Application, 27-29 September
2012, Wisla, Poland.
15. BUČKOVÁ, Kristína - LOBOTKOVÁ, Jana - HALICKÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František.
How does wearing high heel shoes influence postural stability. International C.I.A.N.S.
Conference 2012, 10-12 October 2012, Stará Lesná, Slovak republic.
16. BZDÚŠKOVÁ, Diana - BUČKOVÁ, Kristína - HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana HLAVAČKA, František. Použitie akcelerometrov pre hodnotenie funkcie rovnováhy postoja.
17. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie o športe, Od výskumu k praxi, 29. -30.11.2011,
Bratislava, Slovenská republika.
17. CIMROVÁ, Barbora - JAGLA, Fedor - RIEČANSKÝ, Igor. Memory mechanisms and
emotional events. International C.I.A.N.S. Conference 2012, 10-12 October 2012, Stará Lesná,
Slovak republic.
18. ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - MIŠÁK, Anton - ONDRIAŠ, Karol. Product(s)
of NO - H2S interaction induced prolonged relaxation of rat aortic rings. 16th Biennial Meeting
of the Society for Free Radical Research International, 6 – 9 September 2012, Imperial College,
London, UK.
19. ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - MIŠÁK, Anton - ONDRIAŠ, Karol. Product(s)
of H2S - NO interaction and relaxation of aortic rings. First European Conference on the
12
Správa o činnosti organizácie SAV
Biology of Hydrogene Sulfide, June 15 – 18, 2012, Smolenice Caste, Slovak republic.
20. DOVINOVÁ, Ima - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - PAKANOVÁ, Zuzana - ČAČÁNYIOVÁ,
Soňa - ZÓRAD, Štefan - KRISTEK, František. The effect of NOS inhibitors on ROS/NO
balance and on antioxidant and detoxication response in young Wistar rats. OCC‘2012 World
Congress, Oxidants and Antioxidants in Biology. Cell Signaling and Nutrient-Gene
Interactions, 20-23 June 2012, Alba, Italy.
21. DOVINOVÁ, Ima - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - PAKANOVÁ, Zuzana - KISSOVÁ, L. ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - ZÓRAD, Štefan - KRISTEK, František. ROS/NO balance, antioxidant
and detoxification response in young NO-deficient Wistar rats. Conference Lifestyle, Oxidative
Stress and Diabetes Mellitus. November 8–9. 2012, Zochova chata, Modra.
22. FILOVÁ, Barbora - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - CELEC, Peter HODOSY, Július. Behavioral effects of prenatal anti-androgen treatment. 88. Fyziologické dny,
7. - 9. únor 2012, Hradec Králové, Brno, Czech republic.
23. FRIMMEL, Karel - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana
- BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - BERNÁTOVÁ, Iveta. Expresia konexínu-40 v aorte Wistar a
hereditárne hypertrigliceridemických potkanov v podmienkach zápalu. 88. Fyziologické dny, 7.
- 9. únor 2012, Hradec Králové, Česká republika.
24. FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta WEISMANN, Peter - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Omega-3 fatty acids diet affect CX40
expression in rat aorta during inflammation. Joint FEPS & Spanish Physiological Society
Scientific Congress 2012 , September 8 - 11, 2012, Santiago de Compostela, Spain.
25. FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta WEISMANN, Peter - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. The effect of omega-3fatty acids on
expression of connexin40 in aorta of Wistar and hereditary hypertriglyceridemic rats during
inflammation. 10th Meeting of France - New EU Countries. From Basic Cardiovascular
Research Towards Effective Therapeutics. Hradec Králové, Czech Republic, June 12-15, 2012.
26. HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - BUČKOVÁ, Kristína - BZDÚŠKOVÁ, Diana HLAVAČKA, František. Using accelerometers in visual biofeedback for improving human
balance control. International C.I.A.N.S. Conference 2012, 10-12 October 2012, Stará Lesná,
Slovak republic.
27. HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - BUČKOVÁ, Kristína - HLAVAČKA, František.
Visual biofeedback magnification in relation to postural sway. Joint FEPS & Spanish
Physiological Society Scientific Congress 2012 , September 8 - 11, 2012, Santiago de
Compostela, Spain.
28. HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - BUČKOVÁ, Kristína - HLAVAČKA, František.
How visual biofeedback magnification affects upright stance. International Scientific
Conference Motor Control 2012 - From Theories to Clinical Application, 27-29 September
2012, Wisla, Poland.
29. HALLER, B - RIEČANSKÝ, Igor - LAMM, Claus. The effect of low-frequency repetitive
transcranial magnetic stimulation on visual pattern perception. 16th World Congress of the
International Organization of Psychophysiology, September 13-17, 2012, Pisa, Italy.
30. HANÁKOVÁ, M. - HARSANY, J. - VALKOVIČ, Peter. Non-motor symptoms in Parkinson's
disease: a correlation with depression and quality of life. 16th Congress of the European
Federation of Neurological Societies, 8-11 September 2012, Stockholm, Sweeden.
31. HARSANY, J. - HANÁKOVÁ, M. - VALKOVIČ, Peter. Pain and its clinical types in
Parkinson's disease. 16th Congress of the European Federation of Neurological Societies, 8-11
September 2012, Stockholm, Sweeden
32. ILOVSKÁ, Veronika - PÚZSEROVÁ, Angelika - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Endotelová
dysfunkcia v experimentálnej hypertenzii. 3.Česko-Slovenská studentská vědecká konference
ve fyzice. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 17.- 18. května 2012,
Praha, Česká republika.
33. JAGLA, Fedor - CIMROVÁ, Barbora - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Polyphenols can affect the
13
Správa o činnosti organizácie SAV
cardiovascular functions via the non vegetative but higher brain regulatory mechanisms also.
International C.I.A.N.S. Conference 2012, 10-12 October 2012, Stará Lesná, Slovak republic.
34. JAGLA, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Lifestyle and health. International Symposium.
Lifestyle and Risk Factors in Diseases of Civilization, 13-14 October 2012, Stará Lesná, Slovak
republic.
35. JAGLA, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Single dose of polyphenols does not affect the blood
pressure but activates the higher brain regulatory mechanisms. 24th Meeting of the
International Society of Hypertension. The Future of Cardiovascular Protection. 30 September 4 October 2012, Sydney, Australia.
36. KATINA, Stanislav - RIEČANSKÝ, Igor. Visualisation and spatiotemporal smoothing of
single trial EEG data. 33rd Annual Conference of the International Society for Clinical
Biostatistics, 19-23 August 2012, Bergen, Norway.
37. KATINA, Stanislav. Large database management related to complex statistical analyses:
Solutions in R language ISAR 1th International congress of arthroplasty registries, May 20–22,
2012, Bergen, Norway.
38. KELLEROVÁ, Eva - REGECOVÁ, Valéria. O krok bližšie k referenčným hodnotám krvného
tlaku detí a adolescentov na Slovensku. In XXVII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 24.-26.máj 2012, Žilina.
39. KOVÁCSOVÁ, Mária - KONDRASHOV, Alexey - VRANKOVÁ, Stanislava - DOVINOVÁ,
Ima - ŠEVČÍK, Rudolf - PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga. The
effects of new alibernet red wine extract on nitric oxide and superoxid dismutase activities in
spontaneously hypertensive rats. Joint FEPS & Spanish Physiological Society Scientific
Congress 2012 , September 8 - 11, 2012, Santiago de Compostela, Spain.
40. KOVÁCSOVÁ, Mária - KONDRASHOV, Alexey - VRANKOVÁ, Stanislava - DOVINOVÁ,
Ima - ŠEVČÍK, Rudolf - PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga.
Alibernet red wine extract increases nitric oxide and superoxid dismutase activities in
spontaneously hypertensive rats: potential mechanisms behind. International Symposium.
Lifestyle and Risk Factors in Diseases of Civilization, 13-14 October 2012, Stará Lesná, Slovak
republic.
41. KRALOVIČOVÁ, Zuzana - LAUBERTOVÁ, Lucia - ONDREJOVIČOVÁ, Iveta MUCHOVÁ, Jana - ĎURAČKOVÁ, Zdenka - BERNÁTOVÁ, Iveta - ANDREZÁLOVÁ,
Lucia - ŽITŇANOVÁ, Ingrid. Social stress and its effect on markers of oxidative stress in
individuals with different predisposition to hypertension. Conference Lifestyle, Oxidative
Stress and Diabetes Mellitus. November 8–9. 2012, Zochova chata, Modra.
42. KRALOVIČOVÁ, Zuzana - LAUBERTOVÁ, Lucia - ONDREJOVIČOVÁ, Iveta MUCHOVÁ, Jana - ĎURAČKOVÁ, Zdenka - BERNÁTOVÁ, Iveta - ANDREZÁLOVÁ,
Lucia - ŽITŇANOVÁ, Ingrid. Vplyv hypertenzie na oxidačný stres u jedincov vystavených
sociálnemu stresu. XXIII.biochemický sjezd České společnosti pro biochemii a molekulární
biologii a Slovenskej spoločnosti pre biochemiu a molekulárnu biológiu, 26.-29.8.2012, Brno,
Česká republika.
43. KRUŽLIAK, P. - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation: new
perspectives of nitric oxide donors. International Symposium. Lifestyle and Risk Factors in
Diseases of Civilization, 13-14 October 2012, Stará Lesná, Slovak republic.
44. LEDVÉNYIOVÁ, Veronika - PANCZA, Dezider - MATEJÍKOVÁ, Jana - BERNÁTOVÁ,
Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Influence of maturation and gender on response to ischemic
preconditioning in the rat heart: distinct role of PI3K/Akt pathway. International Symposium.
Lifestyle and Risk Factors in Diseases of Civilization, 13-14 October 2012, Stará Lesná, Slovak
republic.
45. LOBOTKOVÁ, Jana - HALICKÁ, Zuzana - BUČKOVÁ, Kristína - HLAVAČKA, František.
Assessment of gait initiation parameters from trunk accelarations and camera-based motion
capture system. Joint FEPS & Spanish Physiological Society Scientific Congress 2012 ,
September 8 - 11, 2012, Santiago de Compostela, Spain.
14
Správa o činnosti organizácie SAV
46. LOBOTKOVÁ, Jana - HALICKÁ, Zuzana - BUČKOVÁ, Kristína - HLAVAČKA, František.
Step initiation: characteristics from accelerometry and camera motion capture system.
International Scientific Conference Motor Control 2012 - From Theories to Clinical
Application, 27-29 September 2012, Wisla, Poland.
47. LOBOTKOVÁ, Jana - HALICKÁ, Zuzana - BUČKOVÁ, Kristína - KILLINGER, Z. Postural
stabilizing effect of vitamin D in elderly osteopenic and osteoporotic women. International
C.I.A.N.S. Conference 2012, 10-12 October 2012, Stará Lesná, Slovak republic.
48. MAJZÚNOVÁ, Miroslava - PAKANOVÁ, Zuzana - ŠESTÁKOVÁ, Natália - BALIŠ, Peter MÁLEKOVÁ, Magdaléna - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - DOVINOVÁ,
Ima. Changes in ROS/NO balance in left ventricle of young Wistar rat heart after treatment
with NOS inhibition. Joint FEPS & Spanish Physiological Society Scientific Congress 2012,
September 8 - 11, 2012, Santiago de Compostela, Spain.
49. MÁLEKOVÁ, Magdaléna - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František. Long-term
inhibition of neuronal NO-synthase evoked different effect in SHR and Wistar rats. ESH: 22nd
European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, 26-29 April 2012, London,
UK.
50. MATÚŠKOVÁ, Zuzana - VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - KOVÁCSOVÁ,
Mária - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Age-dependent changes of nitric oxide generation in
experimental metabolic syndrome. International Symposium. Lifestyle and Risk Factors in
Diseases of Civilization, 13-14 October 2012, Stará Lesná, Slovak republic.
51. OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - KNEZL, Vladimír - NAVAROVÁ, Jana - SOTNÍKOVÁ, Ružena
- BERNÁTOVÁ, Iveta - FRIMMEL, Karel - SLEZÁK, Ján. Inflammation-induced structural
alterations of endothelium contribute to increased susceptibility of the heart to
ischemia/reperfusion injury. Joint FEPS & Spanish Physiological Society Scientific Congress
2012 , September 8 - 11, 2012, Santiago de Compostela, Spain.
52. OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - KNEZL, Vladimír - NAVAROVÁ, Jana - SOTNÍKOVÁ, Ružena
- BERNÁTOVÁ, Iveta - FRIMMEL, Karel - SLEZÁK, Ján. Structural alterations of
endothelium induced by bacterial insult contribute to increased susceptibility of the heart to
ischemia/reperfusion injury. XVII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti s
medzinárodnou účasťou, 11.-13. október 2012, Bratislava.
53. PAROHOVÁ, Jana - VRANKOVÁ, Stanislava - KOVÁCSOVÁ, Mária - BARTA, Andrej DOVINOVÁ, Ima - KADLECOVÁ, M. - KUNEŠ, Jaroslav - ZICHA, Josef - PECHÁŇOVÁ,
Oľga. The effect of melatonin on NOS and SOD upregulations in the model of metabolic
syndrome. Joint FEPS & Spanish Physiological Society Scientific Congress 2012 , September 8
- 11, 2012, Santiago de Compostela, Spain.
54. PAROHOVÁ, Jana - VRANKOVÁ, Stanislava - KOVÁCSOVÁ, Mária - BARTA, Andrej MATÚŠKOVÁ, Zuzana - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Different NO-dependent activation of NF-KB
in the central nervous system. International Symposium. Lifestyle and Risk Factors in Diseases
of Civilization, 13-14 October 2012, Stará Lesná, Slovak republic.
55. PAULIS, Ľudovít - PECHÁŇOVÁ, Oľga - BEDNÁROVÁ, Kristína - KRAJČIROVIČOVÁ,
Kristína - CELEC, Peter - PALFFY, Roland - ADAMCOVÁ, Michaela - JAGLA, Fedor ŠIMKO, Fedor. The protective effects of ACE inhibition in the experimental exposure of rats to
continuous light: Possible supplementation with melatonin. Pre-ISH 2012 Satellite Meeting,
Envolving Concepts of the Renin Angiotensin System (RAS), Hunter Valley NSW, Australia,
Sept 26-28, 2012.
56. PAULIS, Ľudovít - FAUCONNIERE, J. - CAZORLA, O. - SOLETI, R. - OUILLÉ, A. CROZIER, Ch. - GUENNEC, Le Y.-J. - MARTINEZ, Carmen - ANDRIANTSITOHAINA,
Ramaroson - LACAMPAQNE, A. The modulation of excitation-contraction coupling in
isolated cardiomyocytes by the Shh pathway. World Congress of Cardiology. Scientific
Sessions, 18-21 April 2012, Dubai, United Arab Emirates.
57. PECHÁŇOVÁ, Oľga - PAROHOVÁ, Jana - VRANKOVÁ, Stanislava - BARTA, Andrej KOVÁCSOVÁ, Mária - JANEGA, Pavol. Effect of melatonin on blood pressure and fibrosis
15
Správa o činnosti organizácie SAV
enlargement in the heart and aorta in experimental metabolic syndrome. 24th Meeting of the
International Society of Hypertension. The Future of Cardiovascular Protection. 30 September 4 October 2012, Sydney, Australia.
58. PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRANKOVÁ, Stanislava - JENDEKOVÁ, Lýdia. Dual and timedependent effect of L-NAME treatment on the cardiovascular and central nervous systems. 24th
Meeting of the International Society of Hypertension. The Future of Cardiovascular Protection.
30 September - 4 October 2012, Sydney, Australia.
59. PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej KOVÁCSOVÁ, Mária - JANEGA, Pavol. Effect of nuclear factor-kappa B inhibition on heart
remodelling in experimental hypertension. 24th Meeting of the International Society of
Hypertension. The Future of Cardiovascular Protection. 30 September - 4 October 2012,
Sydney, Australia.
60. PECHÁŇOVÁ, Oľga - DOBEŠOVÁ, Zdena - CEJKA, Jan - KUNEŠ, Jaroslav - ZICHA, Josef.
Contribution of renin-angiotensin and sympathetic nervous system to L-NAME-induced
hypertension: Role of inducible nitric oxide synthase. Pre-ISH 2012 Satellite Meeting,
Envolving Concepts of the Renin Angiotensin System (RAS), Hunter Valley NSW, Australia,
Sept 26-28, 2012.
61. PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRANKOVÁ, Stanislava - JAGLA, Fedor - PAULIS, Ľudovít.
Contribution of captopril thiol group to the prevention of experimental hypertension. Pre-ISH
2012 Satellite Meeting, Envolving Concepts of the Renin Angiotensin System (RAS), Hunter
Valley NSW, Australia, Sept 26-28, 2012.
62. PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej KOVÁCSOVÁ, Mária - JANEGA, Pavol. Effect of nuclear factor kappa B inhibition on
molecular and structural heart remodelling in experimental hypertension. World Congress of
Cardiology. Scientific Sessions, 18-21 April 2012, Dubai, United Arab Emirates.
63. PECHÁŇOVÁ, Oľga - KOVÁCSOVÁ, Mária - VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ,
Jana - BARTA, Andrej. Nitric oxide-independent effect of red wine extract on blood pressure
in rats with metabolic syndrome. World Congress of Cardiology. Scientific Sessions, 18-21
April 2012, Dubai, United Arab Emirates.
64. PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRANKOVÁ, Stanislava - PAULIS, Ľudovít - JAGLA, Fedor. Central
effects of angiotensin converting enzyme inhibitor, captopril in experimental hypertension.
International C.I.A.N.S. Conference 2012, 10-12 October 2012, Stará Lesná, Slovak republic.
65. PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRANKOVÁ, Stanislava - PAULIS, Ľudovít. Angiotensin converting
enzyme inhibitors: drug design effects in the spontaneous hypertension. International
Symposium. Lifestyle and Risk Factors in Diseases of Civilization, 13-14 October 2012, Stará
Lesná, Slovak republic.
66. PÚZSEROVÁ, Angelika - DOVINOVÁ, Ima - ANDRIANTSITOHAINA, Ramaroson BERNÁTOVÁ, Iveta. Red wine polyphenols improved endothelial dysfunction in borderline
hypertensive rats. ESH: 22nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular
Protection, 26-29 April 2012, London, UK.
67. PÚZSEROVÁ, Angelika - ILOVSKÁ, V. - BALIŠ, Peter – SLEZÁK, Peter – ŠESTÁKOVÁ,
Natália – BERNÁTOVÁ, Iveta. Age-related changes in vascular function of normotensive and
spontaneously hypertensive rats. The 2nd ISH New Investigators' Symposium, 29th September
2012, Univertity of Sydney, Australia.
68. PÚZSEROVÁ, Angelika - ILOVSKÁ, Veronika - BALIŠ, Peter - SLEZÁK, Peter ŠESTÁKOVÁ, Natália - BERNÁTOVÁ, Iveta. The effect of ageing on endothelial function
and nitric oxide bioavailability in rats. Joint FEPS & Spanish Physiological Society Scientific
Congress 2012 , September 8 - 11, 2012, Santiago de Compostela, Spain.
69. PÚZSEROVÁ, Angelika - ILOVSKÁ, Veronika - BALIŠ, Peter - SLEZÁK, Peter ŠESTÁKOVÁ, Natália - BERNÁTOVÁ, Iveta. Age-related changes in vascular function of
normotensive and spontaneously hypertensive rats. 24th Meeting of the International Society of
Hypertension. The Future of Cardiovascular Protection. 30 September - 4 October 2012,
16
Správa o činnosti organizácie SAV
Sydney, Australia.
70. PÚZSEROVÁ, Angelika - SLEZÁK, Peter - BALIŠ, Peter - ILOVSKÁ, Veronika ŠESTÁKOVÁ, Natália - KLUKNAVSKÝ, Michal - BERNÁTOVÁ, Iveta. Endothelial
dysfunction in young male and female spontaneously hypertensive rats are similar. 24th
Meeting of the International Society of Hypertension. The Future of Cardiovascular Protection.
30 September - 4 October 2012, Sydney, Australia.
71. REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, P. - BEREŠOVÁ, J. Analýza kritérií pre hodnotenie
obezity a nadmernej hmotnosti. Životné podmienky a zdravie XX. Vedecko-odborná
konferencia Slovenskej spoločnosti hygienikov (SLS) s medzinárodnou účasťou. Nový
Smokovec, 24.-26.9 2012.
72. REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, P. - BARÁKOVÁ, A. - BEREŠOVÁ, J. - KELLEROVÁ,
Eva. Niektoré aspekty spoľahlivosti merania krvného tlaku. XVII. kongres Slovenskej
kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 11.-13. október 2012, Bratislava.
73. REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, P. - BARÁKOVÁ, A. Kardiometabolické riziká
nadmernej hmotnosti a obezity u dospievajúcich. Antropologické dni, Konferencia Slovenskej
antropologickej spoločnosti SAV s medzinárodnou účasťou. Hlohovec, 17.-19.9. 2012.
74. REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, P. - BARÁKOVÁ, A. Trendy vo výskyte zvýšených
hodnôt krvného tlaku a celkového cholesterolu u detí a adolescentov vo vzťahu k hmotnosti.
XVII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 11.-13. október
2012, Bratislava.
75. REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, Pavol - BARÁKOVÁ, A. - KELLEROVÁ, Eva. Trends
in cardiovascular risk factors according to urban and rural residence in adolescents,
EuroPrevent 2012, Congress of the European Association for Cardiovascular Prevention and
Rehabilitation (EACPR), Dublin, Írsko. 3 -5 May 2012.
76. REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, Pavol – JAHODKOVÁ, Z. – KRÁL, M. Rizikové faktory
aterosklerózy u detí na Slovensku – rok 2001 a 2011. Dni detskej kardiológie, Konferencia
pracovnej skupiny pediatrickej kardiológie s medzinárodnou účasťou, Valčianska dolina, 14.3.15.3.2012.
77. REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, Pavol - KELLEROVÁ, Eva. Zmeny vo výskyte rizikových
faktorov kardiovaskulárnych chorôb u adolescentov na Slovensku. In XXVII. Kongres
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 24.-26.máj 2012, Žilina.
78. RIEČANSKÝ, Igor - TOMOVA, Livia - BAUER, Herbert - FISCHMEISTER, Florian P. LAMM, Claus. Contribution of short-term memory retention to rotation-related ERP negativity.
16th World Congress of the International Organization of Psychophysiology, September 13-17,
2012, Pisa, Italy.
79. RIEČANSKÝ, Igor - TOMOVA, Livia - LAMM, Claus. Contribution of short-term memory
retention to rotation-related ERP negativity. International C.I.A.N.S. Conference 2012, 10-12
October 2012, Stará Lesná, Slovak republic.
80. ROHÁRIKOVÁ, Veronika - CVIKOVÁ, V. The contribution of wisdom and its components to
health and psychological resilience. International C.I.A.N.S. Conference 2012, 10-12 October
2012, Stará Lesná, Slovak republic.
81. SEKAJ, Ivan - ZICHA, Josef - BEHULIAK, Michal - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta.
Modelling of the blood pressure regulation in rats. BMEI 2012 - 5th International Conference
On BioMedical Engineering and Informatics, 16-18 Oct 2012, Chongquing, China.
82. SEKAJ, Ivan - ZICHA, Josef - BEHULIAK, Michal - BALIŠ, Peter - MAJZÚNOVÁ,
Miroslava - BERNÁTOVÁ, Iveta. Blood pressure regulation modeling in Matlab. Technical
Computing Bratislava 2012, 20th Annual Conference, 7.11.2012, hotel Sorea, Bratislava.
83. SOTNÍKOVÁ, Ružena - PÚZSEROVÁ, Angelika - NOSÁĽOVÁ, Viera - NAVAROVÁ, Jana
- BERNÁTOVÁ, Iveta. Detrimental effect of crowding stress on vascular functional integritiy.
Interaction with ischemia/reperfusion. Joint FEPS & Spanish Physiological Society Scientific
Congress 2012 , September 8 - 11, 2012, Santiago de Compostela, Spain.
84. ŠESTÁKOVÁ, Natália - BALIŠ, Peter - SLEZÁK, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika -
17
Správa o činnosti organizácie SAV
BERNÁTOVÁ, Iveta. Sex differences in delayed effect of crowding stress on open field
behaviour of young normotensive rats. International C.I.A.N.S. Conference 2012, 10-12
October 2012, Stará Lesná, Slovak republic.
85. ŠPAJDEL, Marián - RIEČANSKÝ, Igor. Shifts in visual spatial attention affect dichotic
listening. 16th World Congress of the International Organization of Psychophysiology,
September 13-17, 2012, Pisa, Italy.
86. ŠPAJDEL, Marián - ROHÁRIKOVÁ, Veronika - BUDÁČ, Stanislav - RIEČANSKÝ, Igor.
Shifts in visual spatial attention affect dichotic listening. International C.I.A.N.S. Conference
2012, 10-12 October 2012, Stará Lesná, Slovak republic.
87. TABAČEKOVÁ, Marcela - TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - PAROHOVÁ, Jana VRANKOVÁ, Stanislava. Effect of antioxidant quercetin on cardiovascular function in young
rats with developing spontaneous hypertension. Joint FEPS & Spanish Physiological Society
Scientific Congress 2012 , September 8 - 11, 2012, Santiago de Compostela, Spain.
88. TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TABAČEKOVÁ, Marcela. Effect of high-fructose
intake on cardiovascular function in normotensive and hypertensive rats. Joint FEPS & Spanish
Physiological Society Scientific Congress 2012 , September 8 - 11, 2012, Santiago de
Compostela, Spain.
89. TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TABAČEKOVÁ, Marcela. Modulation of vascular
function in fructose-fed rats. XVII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti s
medzinárodnou účasťou, 11.-13. október 2012, Bratislava.
90. TUBOLY, G. - KOZMANN, G. - TARJÁNYI, Z. - SZATHMÁRY, Vavrinec ŠVEHLÍKOVÁ, Jana - TYŠLER, Milan. Differences in QRST integral map variability in
healthy subjects and arrhythmia patients. 128th ICB Seminar, Variability in Biomedical
Signals, November 4-7, 2012, Warsaw, Poland.
91. VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - KOVÁCSOVÁ, Mária MATÚŠKOVÁ, Zuzana - DOVINOVÁ, Ima - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Different NO and ROS
generation in the models of metabolic syndrome. Joint FEPS & Spanish Physiological Society
Scientific Congress 2012 , September 8 - 11, 2012, Santiago de Compostela, Spain.
92. VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - KOVÁCSOVÁ, Mária MATÚŠKOVÁ, Zuzana - DOVINOVÁ, Ima - DOBEŠOVÁ, Zdena - ZICHA, Josef - KUNEŠ,
Jaroslav - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Experimental models of metabolic syndrome: focused on NO
and ROS balance. International Symposium. Lifestyle and Risk Factors in Diseases of
Civilization, 13-14 October 2012, Stará Lesná, Slovak republic.
93. ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - BEDNÁROVÁ, Kristína - ŠIMKO, Fedor.
Contractile properties of conduit arteries in different models of experimental hypertension.
Joint FEPS & Spanish Physiological Society Scientific Congress 2012 , September 8 - 11,
2012, Santiago de Compostela, Spain.
94. PÚZSEROVÁ, Agelika – BERNÁTOVÁ, Iveta. Age-related alterations in endothelial function
and nitric oxide bioavailability in experimental hypertension. 2012 ESH Summer School,
Dublin, Ireland, September 15-21, 2012.
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
1.
2.
3.
DRAGAŠEK, Jozef - RIEČANSKÝ, Igor - MIROSSAY, Peter - DRÍMALOVÁ, Milena.
Elektrofyziologické prediktory prvých epizód schizofrénie. X. Slovenský psychiatrický zjazd,
Martin, 21.-24.6.2012 .
FÁBEROVÁ, Miroslava - HLAVAČKA, František. SEMG analýza vybraných svalov
predkolenia počas chôdze na vysokých podpätkoch. Študentská vedecká konferencia PriF UK
2012, 25. apríl 2012, Univerzita Komenského v Bratislave.
ILOVSKÁ, Veronika - PÚZSEROVÁ, Angelika - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Endotelová
18
Správa o činnosti organizácie SAV
4.
5.
6.
dysfunkcia v experimentálnej hypertenzii. Študentská vedecká konferencia, Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky UK, 25. apríl 2012, Bratislava.
REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, P. - BEREŠOVÁ, J. - BARÁKOVÁ, A. Ako hodnotíme
odchýlky od primeranej hmotnosti u detí a mládeže na Slovensku? Surveillance chronických
ochorení, konferencia Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SLS), Staré
hory, 28.-29.11. 2012.
ŠIMURKA, P. – REGECOVÁ, V. Kardiometabolické rizikové faktory u adolescentov na
Slovensku. Surveillance chronických ochorení, konferencia Slovenskej epidemiologickej a
vakcinologickej spoločnosti (SLS), Staré hory, 28.-29.11. 2012
REGECOVÁ, Valéria–ŠIMURKA, Pavol–Baráková Anna. Nadmerná hmotnosť u detí a
adolescentov – významný rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení. XVII. kongres
Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Bratislava, 11. – 13. október 2012.
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
 HLAVAČKA, František. Vliv věku na senzorickou regulaci stoje. Konferencia Posturografie
a možnosti jejího využití v klinické praxi. 12.10.2012, Olomouc, Česká republika.
 KOZMANN, G. - TARJÁNYI, Z. - TUBOLY, G. - SZATHMÁRY, Vavrinec ŠVEHLÍKOVÁ, Jana - TYŠLER, Milan. Model interpretation of non-dipolar integral body
surface QRST maps randomly appearing in arrhythmia patients. 8th IFAC Symposium on
Biological and Medical Systems, August 29 – 31, 2012, Budapest, Hungary.
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
1. PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effects of nuclear factor kappaB inhibition in experimental
hypertension. Konferencia Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava, 8.- 9.6.2012
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách
 BERNÁTOVÁ, I – PÚZSEROVÁ, A. Behavioral and physiological aspects of
(pre)hypertension. Faculty of Medicine, University of Kragujevac, Srbsko, 22.8.2012.
 BERNÁTOVÁ, I – PÚZSEROVÁ, A. Behavioural and cardiovascular alterations associated
with borderline hypertension. Vyžiadaná prednáška na School of Pharmacy and
Biochemistry, University of Buenos Aires-CONICET, Buenos Aires, Argentína. 11.6.2012.
 DOVINOVÁ, I. Antioxidant response and radical signaling in cardiovascular diseases.
Faculty of Medicine, University of Kragujevac, Srbsko, 22.8.2012.
 JAGLA, F. - The difference between neurobehavioural (or psychosomatic) and
neurobiological approaches to basic knowledge about the etiopathogenesis of certain
diseases from civilisation. Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, Srbsko,
24.5.2012
 JAGLA,F. - Effects of polyphenolic compounds on human brain activation and spatial
memory task.Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore,
21.9.2012
 JAGLA, F. - Higher brain functions changes and bood pressure after unrepeated
manipulation of NO syntase activation. The Cairns Institute, JK University, Cairns,
Australia, 24.9.2012
 KATINA, Stanislav. International Society for Clinical Biostatistics Seminar; 3D statistical
19
Správa o činnosti organizácie SAV
shape analysis - identification and analysis of anatomical curves. Institute of Informatics,
Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic, Sept 20, 2012.
 KATINA, Stanislav. CAHS Seminar; Recent developments in 2D/3D geometric
morphometrics: shape analysis of landmarks, curves, and surfaces. The University of York,
Hull York Medical School, York, UK, July 2, 2012.
 PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effects of different polyphenolic compounds on blood pressure and
metabolic parameters. Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore,
21.9.2012.
 PECHÁŇOVÁ, Oľga. Protective effects of polyphenolic compounds in experimental
hypertension and metabolic syndrome. Fakulta lekárskych vied Univerzity v Kragujevaci,
Srbsko, 24.5.2012.
 PECHÁŇOVÁ, Oľga. Contribution of central nervous system to nitric oxide deficient
hypertension. The Cairns Institute, JK University, Cairns, Australia, 24.9.2012.
 RIEČANSKÝ, Igor. Pozvaná účasť v panelovej diskusii "20 rokov Akcie RakúskoSlovensko - od vzniku po súčasnosť", Ministerstvo vedy a výskumu Rakúskej republiky,
Palais Harrach, Viedeň, Rakúsko, 29.11.2011.
2.6.4. Vyžiadané prednášky na domácich inštitúciách
 REGECOVÁ, Valéria. Porovnanie referenčných hodnôt induxu telesnej hmotnosti detí a
mládeže na Slovensku a v zahraničí. II.Detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave,
12.12.2012.
 KELLEROVÁ, Eva–REGECOVÁ, Valéria. Krvný tlak detskej populácie na Slovensku –
situácia, trendy a otázniky. Porovnanie referenčných hodnôt indexu telesnej hmotnosti detí a
mládeže na Slovensku a v zahraničí
.
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG,
AFH)
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2012
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent
2.7.2. Prihlásené vynálezy
2.7.3. Predané licencie
2.7.4. Realizované patenty
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2012 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je
zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.
2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti.
2.8.1. Prijatia významných vedeckých pracovníkov
V dňoch 8.-20.2.2012 navštívila ÚNPF SAV Prof. Monica Galleano, PhD. z Physical Chemistry
Division-PRALIB, School of Pharmacy and Biochemistry, University of Buenos Aires-CONICET,
Argentína, v rámci riešenia spoločného projektu podporovaného CONICET schváleného na roky
2012-2013.
V dňoch 4.-5.7.2012 navštívil ÚNPF SAV MUDr. V. Jakovlevič z Oddelenia fyziológie, Lekárskej
Fakulty Univerzity v Krakujevaci v Srbsku rámci spoločného bilaterálneho projektu APVV Účinok
inhibície renínu a (pro)renínových inhibítorov na kardiovaskulárny systém so špeciálnym
20
Správa o činnosti organizácie SAV
pohľadom na plynné neurotransmitery, schváleného na roky 2012-2013.
V dňoch 10.-15.10.2012 navštívili ÚNPF SAV Prof. Heikki Vapaatalo a Prof. Riitta Korpela z
Biomedicínskeho inštitútu Univerzity v Helsinkách, Fínsko. Predmetom jednania boli výmenné
pobyty PhD študentov, organizovanie spoločných workshopov a plánovanie spoločného projektu.
V dňoch 28.-30.11.2012 navštívil ÚNPF SAV Prof. Jacques van Rooyen, PhD. vedúci pracovník
Experimental Research Group, Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa
v rámci trilaterálnej spolupráce uzavretej v r. 2012.
V rámci programu SAS-NSC JRP navštívili naši taiwanskí spolupracovníci Prof. Julie Y.H. Chan,
Dr. Kay L.H. Wu a doktorandka Yung-Mei Chao Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV.
Pobyt sa uskutočnil v dňoch 10.6.-15.6. 2012. V rámci návštevy taiwanských kolegov boli
prezentované 2 prednášky. Prof. Julie Y.H. Chan predniesla prednášku na tému: NOS uncoupling in
brain oxidative stress and hypertension induced by a high fructose diet a Dr. Kay L.H. Wu
prezentovala prednášku z názvom Microglia activation and oxidative stress in rostral ventrolateral
medulla contribute to neurogenic hypertension following peripheral inflammation.
Detaily o prijatiach sú uvedené v kapitole 4.4.
2.8.2. Recenzovanie rukopisov pre zahraničné vedecké časopisy
Advances in Electrical and Electronic Engineering: Hlavačka
Advances in Pharmacy and Pharmacology: Pecháňová
Acta Physiologica: Bernátová
Antropologie – International Journal of the Science of Man: Katina
Audiology & Neurotology: Hlavačka
Biostatistics: Katina
British Journal of Pharmacology: Pecháňová
Clinical and Experimental Hypertension: Pecháňová 2x
Cognitive Science: Riečanský
Central European Journal of Biology: Riečanský
Computational Statistics & Data Analysis: Katina
Current Hypertension Reviews: Pecháňová
Current Vascular Pharmacology: Pecháňová
Experimental & Clinical Cardiology Pecháňová 2x
Experimental Physiology: Dovinová 2x
European Journal of Pharmacology: Čačányiová 2x, Pecháňová 3x
European Journal of Applied Physiology: Hlavačka
Food and Function: Bernátová, Pecháňová 2x
GENE: Pecháňová
Hypertension Research:Pecháňová
International Journal of Hypertension: Pecháňová
Journal of Geriatric Cardiology: Pecháňová 2x
Journal of Pharmacy and Pharmacology: Török
Journal of the American Aging Association: Pecháňová
Molecular and Cellular Biochemistry: Pecháňová
Pathology - Research and Practice: Pecháňová 2x
Pattern Recognition: Katina
Physiological Research: Bernátová 2x, Vranková, Pecháňová 2x
Planta Medica: Pecháňová
Statistical Papers: Katina
Social Neuroscience: Riečanský 3x
Stress: Bernátová 2x
ISRN Physiology: Bernátová
Toxicology in vitro: Čačányiová
21
Správa o činnosti organizácie SAV
2.8.3. Recenzovanie rukopisov v domácich vedeckých časopisoch
General Physiology and Biophysics: Bernátová 2x, Čačányiová, Pecháňová (4x field editor),
Dovinová 2x
Activitas Nervosa Superior Rediviva: Jagla 5x, Riečanský
Endocrine Regulations: Bernátová
2.8.4. Recenzie knižných publikácií:
Frontiers in Prodrugs, Bentham Sciences, reviewer: RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
2.8.5. Iné spolupráce
Koordinátor za SR: Fakultná nemocnica, Trenčín
Druh spolupráce: výskumná spolupráca
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: Sledovanie kardiovaskulárnych a antropometrických parametrov, hladín celkového
cholesterolu a lipidov u detí a adolescentov v rámci preventívnych prehliadok u všeobecných
lekárov pre deti a dorast
V spolupráci so všeobecnými lekármi pre deti a dorast z celej SR sme získali údaje 22 808 detí vo
veku 10 – 17 rokov, vyšetrených v rokoch 2000 - 2002, ktoré slúžia ako referenčné dáta a 3877
údajov z r 2009-2012, ktoré umožňujú sledovanie hlavných zmien kardiovaskulárnych parametrov a
rizikových faktorov vo vzťahu k veku, pohlaviu, telesnej stavbe, rodinnej anamnéze a miestu
bydliska. Koordinátorom zberu dát je Fakultná nemocnica v Trenčíne a dáta zo všetkých regiónov
SR sú analyzované na ÚNPF.
Koordinátor za SR: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rimavská Sobota
Druh spolupráce: výskumná spolupráca
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: Výskum antropometrických a kardiovaskulárnych charakteristík u detí v materských a
základných školách
V spolupráci s jednotlivými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva sme získali sme údaje
7514 detí vyšetrených v rokoch 2009-2012 v materských a základných školách (vekové skupiny 3 –
10 rokov) z celého Slovenska, ktoré boli pridané do databázy budovanej na ÚNPF. Koordinátorom
zberu dát v materských školách z celej SR je Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej
Sobote a dáta sú analyzované na ÚNPF.
22
Správa o činnosti organizácie SAV
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2012
Forma
Počet k 31.12.2012
Doktorandi
celkový počet
z toho
novoprijatí
Počet ukončených doktorantúr v
r. 2012
Ukončenie z dôvodov
ukončenie
úspešnou
obhajobou
predčasné
ukončenie
neúspešné
ukončenie
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
Interná zo zdrojov SAV
2
7
0
2
1
0
0
0
0
0
Interná z iných zdrojov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Externá
3
6
1
1
0
1
0
0
0
0
Spolu
5
13
1
3
1
1
0
0
0
0
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Z formy prostriedkov prostriedkov
iných
iných
Externá
Externá
SAV
SAV
zdrojov
zdrojov
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Do formy
iných
Externá prostriedkov Externá prostriedkov
iných
zdrojov
SAV
SAV
zdrojov
0
0
0
0
0
0
Počet
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2012 úspešnou obhajobou
Mesiac,
Fakulta
Mesiac, Číslo a názov
Meno a
Meno
Forma
rok
udeľujúca
rok
študijného
organizácia
doktoranda
DŠ
nástupu
vedeckú
obhajoby
odboru
školiteľa
na DŠ
hodnosť
interné
RNDr. Oľga
štúdium
Pecháňová
7.1.3 normálna a
hradené
DrSc., Ústav Lekárska fakulta
Andrej Barta
9 / 2008 8 / 2012
patologická
z
normálnej a
UK
fyziológia
prostrie
patologickej
dkov
fyziológie SAV
23
Správa o činnosti organizácie SAV
SAV
Barbora
Cimrová
MUDr. Fedor
7.1.3 normálna a Jagla CSc.,
externé
9 / 2011 8 / 2012
patologická Ústav normálnej
štúdium
fyziológia
a patologickej
fyziológie SAV
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.
24
Správa o činnosti organizácie SAV
3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a
fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje
Názov študijného odboru (ŠO)
fyziológia živočíchov
normálna a patologická fyziológia
Číslo ŠO
4.2.10
7.1.3
Doktorandské štúdium uskutočňované
na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)
Prírodovedecká fakulta UK
Lekárska fakulta UK
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do odborových komisií
študijných programov
doktorandského štúdia
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. RNDr. Angelika Púzserová,
(fyziológia živočíchov)
(Lekárska fakulta UK)
PhD. (IIa)
MUDr. Fedor Jagla, CSc.
MVDr. Andrej Barta, PhD.
(normálna a patologická
(PhD., Univerzita Komenského v
fyziológia)
Bratislave)
RNDr. Magdaléna Máleková
Doc.PaedDr.RNDr. Stanislav
(RNDr., Univerzita Pavla Jozefa
Katina, PhD. (antropológia)
Šafárika v Košiciach)
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
RNDr. Jana Parohová (RNDr.,
(normálna a patologická
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
fyziológia)
v Košiciach)
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
(fyziológia živočíchov)
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
(vnútorné choroby)
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
(psychiatria)
Doc. MUDr. Jozef Török, CSc.
(normálna a patologická
fyziológia)
25
Správa o činnosti organizácie SAV
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2012
Prednášky
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Cvičenia a semináre
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
9
0
15
1
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
360
0
3187
30
Celkový počet hodín v r. 2012
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry,
fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
1.
diplomových a bakalárskych prác
15
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
35
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
11
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
27
5.
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
11
6.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
6
7.
8.
9.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
1
5
1
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
ÚNPF SAV v roku 2012 získal ústav akreditáciu školiť v rámci doktorandského štúdia v odbore
4.2.10 fyziológia živočíchov v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Garantami
odboru sú RNDr. I. Bernátová, DrSc., RNDr. Soňa Čačányiová, PhD. a RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Prvé doktorandské pozície budú vypísané v školskom roku 2012/2013.
Problémom však je, že doktorandi študujúci v dennom štúdiu na externých vzdelávacích
inštitúciách (ako je aj náš ústav) nemajú právo uchádzať sa o univerzitné študentské granty, napriek
tomu, že sú to doktorandi príslušnej univerzity, čo pokladáme za ich diskrimináciu. Keďže
doktorandi na externých vzdelávacích inštitúciách musia spĺňať všetky požiadavky tak ako
doktorandi priamo na fakultách domnievame sa, že by mali mať možnosť uchádzať sa aj o
univerzitné študentské granty. I túto otázku je treba riešiť na úrovni kompetentných orgánov.
Okrem doktorandského štúdia sa viacerí pracovníci ústavu aktívne podieľajú na pedagogickom
procese vedením bakalárskych a diplomových prác pregraduálnych študentov ako aj vedením
seminárov a praktických cvičení. Pre kvalitné vedenie študentov je však potrebné aj isté finančné
zabezpečenie najmä experimentálnych prác. Vedenie pregraduálnych študentov však nie je finančne
nijako podporené a je zabezpečované iba z grantových prostriedkov jednotlivých pracovníkov.
26
Správa o činnosti organizácie SAV
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2012
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu
podujatia
Úloha endotelu v chorobných stavoch, Santiago de Compostela, Španielsko, 100 účastníkov,
10.09.-10.09.2012
Medzinárodné sympózium Endothelium in diseased states sa konalo dňa 10. 9. 2012 v rámci
kongresu European Federation of Physiological Societes, ktorý sa konal v dňoch 8-11.9.2012 v
Santiagu de Compostla v Španielsku. Na sympóziu zazneli prednášky pozvaných odborníkov
zaoberajúcich sa problematikou endotelu v rôznych chorobných stavoch.
Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2012, Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, 80
účastníkov, 10.10.-12.10.2012
Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2012 (International C.I.A.N.S. Conference 2012) sa konala v
dňoch 10.-12. 10. 2012 v kongresovom centra SAV Academia v Starej Lesnej. C.I.A.N.S. –
Medzinárodné kolégium pre vyššie nervové funkcie je jednou z najstarších medzinárodných
asociácií v oblasti neurobiológie správania, integratívnej fyziológie a psychosomatických vzťahov.
Na programe konferencie bolo 5 samostatných sekcií (Sociálne, emočné a kognitívne prejavy
autizmu: medzinárodný prístup; Neuropsychológia; Experimentálna psychofyziológia;
Elektrofyziológia vyšších funkcií mozgu, Neurovedy – regulačné mechanizmy a Voľné zdelenia).
Konferencie sa zúčastnilo 80 vedeckých pracovníkov zo 7 európskych krajín. Úroveň
prezentovaných príspevkov bola tradične na vysokej úrovni. Abstrakty príspevkov boli publikované
v oficiálnom časopise C.I.A.N.S. – Activitas Nervosa Superior Rediviva, č. 2 a 3, 2012. Súčasťou
konferencie bolo zasadnutie C.I.A.N.S. Executive Committee, na ktorom bol za prezidenta
C.I.A.N.S. na nadchádzajúce dvojročné obdobie zvolený prof. Spiridione Masaraki z Milána.
Konferenciu usporiadal ÚNPF SAV v spolupráci s C.I.A.N.S., Slovenskou spoločnosťou pre vyššie
funkcie mozgu SLS a Slovenskou fyziologickou spoločnosťou SLS.
Životný štýl: od základných mechamizmov po ochorenia z civilizácie., Kongresové centrum SAV
Stará Lesná, 80 účastníkov, 12.10.-14.10.2012
Medzinárodné sympózium Životný štýl a rizikové faktory chorôb z civilizácie (Lifestyle and Risk
Factors in Diseases of Civilisation), v poradí už štvrté medzinárodné sympózium o životnom štýle,
ktoré organizuje ÚNPF SAV. Program sympózia bol rozdelený do 5 samostatných sekcií (Úvodný
workshop – rizikové faktory, Ischémia ako kardiovaskulárny rizikový faktor, Oxid dusnatý ako
kardiovaskulárny rizikový faktor, Fyziologické a klinické aspekty a Voľné zdelenia. Sympózia sa
zúčastnilo 40 vedeckých pracovníkov zo 7 európskych krajín. Vynikajúcu úroveň prezentácii
charakterizujú vyzvané prednášky kolegov z Fínska (2x), Srbska (2x), Maďarska, Česka a
Slovenska (4x). Súčasťou sympózia boli aj workshopy o programoch EÚ v oblasti podpory zdravia
chronicky chorých zamestnancov, o programe COST BM 1005, o aktivitách CE NOREG a o
príprave návrhov na projekty APVV. Abstrakty prednesených príspevkov boli publikované v
časopise Activitas Nervosa Superior Rediviva, č. 2 a 3, 2012.
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2013
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail
zodpovedného pracovníka)
COST meeting: Gasotransmitters: from basic science to therapeutic applications/Sympózium
COST: Plynné transmitery: od základného výskumu po terapeutické aplikácie, KC SAV
27
Správa o činnosti organizácie SAV
Smolenice, 60 účastníkov, 10.04.-12.04.2013, (Oľga Pecháňová, 02/32296020 02/32296017,
[email protected])
Sympózium COST bude zamerané na mechanizmy účinkov a využitie v klinickej praxi plynných
transmiterov ako sú oxid dusnatý, sirovodík a oxid uhoľnatý. Prednášať budú poprední
predstavitelia uvedenej problematiky z krajín EÚ a pozvanie prijal i prof. Jon Fukuto zo Sonoma
State University. Sympózia sa zúčastní minimálne 60 participantov, pričom sa očakáva účasť najmä
mladých vedeckých pracovníkov a PhD študentov.
8. medzinárodné NO sympózium: Od základných regulácií k ochoreniam z civilizácie, Makarska,
Chorvátsko,
50
účastníkov,
06.09.-15.09.2013,
(Iveta
Bernátová,
02/32296013,
[email protected])
Už v poradí 8. medzinárodné NO sympózium sa tradične bude venovať novým poznatkom o úlohe
oxidu dusnatého v patogenéze ochorení súvisiacich so životným štýlom. Jednotlivé sekcie budú
zamerané na témy ako sú 1) NO v metabolickom syndróme 2) NO v hypertenzii 3) NO vo funkcii a
stavbe srdca a cievnej steny 4) NO a mozgové funkcie 5) NO a správanie a modelovanie
biologických systémov.
INPP SAS: 60 years in the research of experimental medicine/ÚNPF SAV: 60 rokov výskumu v
oblasti experimentálnej medicíny , ÚNPF SAV, Bratislava, 100 účastníkov, 10.10.-11.10.2013,
(Oľga Pecháňová, 02/32296020 02/32296017, [email protected])
Konferencia bude zameraná na vyhodnotenie účasti ÚNPF SAV v oblasti experimentálnej medicíny
z národného i medzinárodného hľadiska počas 60-ročného trvania ústavu.
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
1
6
4
Počet členstiev
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Interamerican Society for Hypertension (funkcia: člen)
International Society for Heart Research (funkcia: člen)
RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.
International Society for Posture & Gait Research (funkcia: člen)
RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Society for Free Radical Biology and Medicine (funkcia: člen)
Ing. František Hlavačka, CSc.
Medzinárodná spoločnosť pre výskum postúry a chôdze (funkcia: člen)
28
Správa o činnosti organizácie SAV
MUDr. Fedor Jagla, CSc.
Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris (funkcia: Councellor, member of
Executive Committee)
MUDr. Pavol Janega, PhD
Československá mikroskopická spoločnosť (funkcia: člen)
European society of pathology (funkcia: člen)
Doc.PaedDr.RNDr. Stanislav Katina, PhD.
International Society for Clinical Biostatistics (funkcia: committee member)
RNDr. Jana Parohová
European Council for Cardiovascular Research (ECCR) (funkcia: člen)
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD.
European Council for Cardiovascular Research (funkcia: Executive Committee member)
European Council for Cardiovascular Research (funkcia: člen)
European Society for Cardiology (funkcia: člen)
Heart Failure Association (funkcia: člen)
Interamerican Society for Hypertension (funkcia: člen)
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Blood Pressure Society (funkcia: členka výboru)
Česká spoločnosť pre hypertenziu (funkcia: členka)
European Council for Cardiovascular Research (funkcia: členka)
Európska akadémia pre vedu a umenie (funkcia: aktívna členka)
Interamerican Society for Hypertension (funkcia: členka)
International Society for Heart Research (funkcia: členka)
International Society for Hypertension (funkcia: členka)
RNDr. Valéria Regecová
International Society of Electrocardiology (ISE) (funkcia: člen)
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
Schizophrenia International Reserach Society (funkcia: člen)
RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.
International Society of Electrocardiology (funkcia: člen)
Doc. MUDr. Jozef Török, CSc.
Interamerican Society for Hypertension (funkcia: člen)
29
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Stanislava Vranková, PhD.
European Council for Cardiovascular Research (ECCR) (funkcia: člen)
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Počet
hodnotených
projektov
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
riešenia
V dňoch 8.-20.2.2012 navštívila ÚNPF Prof. Monica Galleano, PhD. z Physical Chemistry
Division-PRALIB, School of Pharmacy and Biochemistry, University of Buenos Aires-CONICET,
Argentína, v rámci riešenia spoločného projektu podporovaného CONICET. Počas návštevy sme
pripravili experimentálne protokoly a plán spoločného experimentu, ktorý bol vykonaný neskôr.
Následne v dňoch 5.-14.6. 2012 navštívila I. Bernátová pracovisko v Buenos Aires. Počas návštevy
boli vykonané a zhodnotené niektoré experimenty a bola pripravená prvá verzia spoločnej
publikácie.
V dňoch
23.-26.5. 2012 navštívili O. Pecháňová a F. Jagla Oddelenie fyziológie, Lekárskej
Fakulty Univerzity v Krakujevaci v Srbsku, vedené Dr. V. Jakovlevic, PhD. v rámci spoločného
bilaterálneho projektu APVV Účinok inhibície renínu a (pro)renínových inhibítorov na
kardiovaskulárny systém so špeciálnym pohľadom na plynné neurotransmitery, schváleného na
roky 2012-2013. V dňoch 4.-5.7. 2012 navštívil V. Jakovlevic ÚNPF SAV a následne v dňoch 20.23.8. 2012 navštívili I. Bernátová a I. Dovinová vyššie uvedené pracovisko. Počas návštevy sme
vykonali spoločne pilotné experimenty s testovaním látok, ktoré sú predmetom spoločného
bilaterálneho grantu. Na základe intenzívnych kontaktov získal V. Živkov štipendium zo SAIA na
6-mesačný pobyt na ÚNPF, ktorý vykoná v r. 2013.
V dňoch 28.-30.11.2012 navštívil ÚNPF SAV Prof. Jacques van Rooyen, PhD. vedúci pracovník
Experimental Research Group, Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa
v rámci trilaterálnej spolupráce uzavretej v r. 2012. Počas návštevy sme naplánovali ďalšiu
spoluprácu na rok 2013 a pripravili sme prvú verziu spoločnej publikácie v spolupraci aj s ÚVS
SAV.
V rámci programu SAS-NSC JRP navštívili naši taiwanskí spolupracovníci Prof. Julie Y.H. Chan,
Dr. Kay L.H. Wu a doktorandka Yung-Mei Chao Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV.
Pobyt sa uskutočnil v dňoch 10.6.-15.6. 2012. V rámci návštevy taiwanských kolegov boli
prezentované 2 prednášky. Prof. Julie Y.H. Chan predniesla prednášku na tému: NOS uncoupling in
brain oxidative stress and hypertension induced by a high fructose diet a Dr. Kay L.H. Wu
prezentovala prednášku z názvom Microglia activation and oxidative stress in rostral ventrolateral
medulla contribute to neurogenic hypertension following peripheral inflammation. Taiwanskí
kolegovia sa zúčastnili na experimentálnej práci práve prebiehajúcich experimentov v
biochemickou a fyziologickom laboratóriu. V rámci pobytu boli preberané priebežné výsledky a
plány našich experimentov so slovenskými partnermi RNDr. Imou Dovinovou, PhD., RNDr. Soňou
Čačányiovou, PhD., RNDr. Františkom Kristekom DrSc., RNDr. Miroslavom Barančíkom, DrSc a
Ing. Štefanom Zoradom, PhD. v prítomnosti ďalších, na projekte spolupracujúcich, doktorandov.
RNDr. Ima Dovinová, PhD. a Mgr. Miroslava Majzunová (doktorandka) sa zúčastnili recipročného
zahraničného pracovného pobytu na Taiwane dňoch 21.11.2012 -1.12.2012. Pobyt sa uskutočnil v
30
Správa o činnosti organizácie SAV
Center for Translational Research in Biomedical Sciences in Kaohsiung Chang Gung Memorial
Hospital, Taiwan v laboratóriu Prof. Julie Y.H. Chan. V rámci pobytu sme sa zúčastnili
experimentálnej práce v laboratóriu (odbery vzoriek, stanovovanie izoforiem vybraných proteínov a
ich monomerizácia, FACS analýza neuronálnych bunkových kultúr po aplikácii vybraných látok).
Ďalej sme prezentovali a hodnotili spoločné výsledky, vypracovali sme spoločný článok, ktorý
pripravujeme do tlače, a prediskutovali sme o ďalšie možné spoločné experimenty a výstupy.
ÚNPF SAV sa v minulom roku úspešne zapojil do riešenia medzinárodného projektu COST,
ktorého hlavnou témou sú plynné transmitery. V tomto roku, 10.-12. apríla budeme organizovať
medzinárodné sympózium COST v Smoleniciach, pričom účastníkmi budú členovia COST 17
pracovísk krajín EÚ a dvaja pozvaní vedeckí pracovníci z USA. Predmetom stretnutia bude i
príprava ďalších medzinárodných projektov uvedenej skupiny COST.
V r. 2012 sa dr. Pecháňová a dr. Jagla zúčastnili porady riešiteľov medzinárodného projektu
PHWork v Larnake a v Kodani. Na stretnutiach sa spresnili postup pre najbližšie obdobie. Dr. Jagla
nadviazal kontakt s Oddelením podpory zdravia na Úrade verejného zdravotníctva SR a s Fakultou
verejnéhoé zdravoítníctva SZU. Pripravili sa podklady pre národný workshop k uvedenému
projektu, ktorý bude organizovať ÚNPF začiatkom r. 2013. Okrem toho sa dokončil výber tzv.
Modelu dobrej praxe zo Slovenska, ktorý bude súčasťou celoeurópskeho zoznamu v tejto oblasti a
pripravil sa postup pre uvedenie slovenských zástupcov na záverečnú konferenciu projektu v
Bruseli, ktorá sa bude konať v októbri 2013.
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.
31
Správa o činnosti organizácie SAV
5. Vedná politika
ÚNPF SAV je hlavným pracoviskom Centra excelentnosti pre výskum regulačnej úlohy oxidu
dusnatého v chorobách z civilizácie (NOREG). Orientácia na patofyziologické mechanizmy
vybraných ochorení z civilizácie vyplýva z dlhodobej tradície pracovísk ústavu, ktoré v minulosti
vytvorili pôvodný Ústav experimentálnej medicíny SAV so zameraním na kardiovaskulárny a
nervový systém.
Reštrukturalizácia vedeckých tímov a vytvorenie flexibilných laboratórií s lepšou možnosťou
vzájomnej spolupráce prispeli k úspešnému začleneniu časti ústavu do CE CEKOMAT
financovaného z eurofondov. To malo za následok podstatnú inováciu infraštruktúry, dnes
umožňujúcu pracovníkom všetkých laboratórií ústavu využívať moderné genetické, morfologické a
fyziologicko - farmakologické prístupy pri riešeným vedeckých projektov. Navyše, umožnilo
zjednotenie sa na spoločnej problematiky, ktorou je orientácia na úlohu oxidu dusnatého v regulácii
krvného tlaku, niektorých štrukturálnych procesoch prebiehajúcich v stene ciev a v myokarde,
vybraných metabolických procesoch, ale aj na centrálne mechanizmy, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri
kognitívnych funkciách, neurodegeneratívnych procesoch a regulovaní senzoricko-motorických
integrácii. Tento komplex regulačných mechanizmov je jedným z hlavných pre schopnosti jedinca
zvládať každodenné záťaže, resp. pri vzniku a rozvoji ochorení vyvolaných civilizačnými vplyvmi a
faktormi.
V minulej výročnej správe sme uviedli, že v rámci už existujúceho Centra experimentálnej
medicíny v spolupráci s LFUK a Fakultnou nemocnicou počítame so vznikom nového laboratória
zameraného na špecifikovanie príčin vzniku niektorých cirkulačných porúch a zápalových ochorení.
Môžeme konštatovať, že už v r. 2012 takéto laboratórium začalo riešiť problematiku mechanizmov
reumatoidnej artritídy v spolupráci s 2. internou klinikou Fakultnej nemocnici v Bratislave.
Jedným z výrazných aspektov vednej politiky ÚNPF SAV je aj translácia výsledkov do širšej
spoločenskej praxe, menovite v oblasti neurobiológie správania a rizikových faktorov
vyplývajúcich z nesprávneho životného štýlu. Keďže financovanie takýchto aktivít, ktoré sa
vyžadujú z rozličných úrovní administrácie EÚ nie je v súčasnej ekonomicky veľmi náročnej dobe
prístupné zo štátneho rozpočtu, ústav využíva na tento účel medzinárodné spolupráce, ako i
medzinárodné agentúry a spoločnosti. V r.2012 ústav začal riešiť projekt EÚ prostredníctvom
Európskej siete pre podporu zdravia na pracovisku. (Projekt PHWork). Čiastkové výsledky
referovali predstavitelia ústavu na schôdzach konzorcia (Cyprus máj a Dánsko november 2012).
Súčasne začalo aj financovanie projektu prostredníctvom grantu financovaného DG SANCO a v r.
2012 ústav získal celkove tretinu rozpočtovanej sumy.
Vzhľadom na medzinárodné postavenie a akceptáciu ústavu ako Národného Kontaktného Bodu
vyššie uvedenej siete bol ústav vyzvaný, aby v programe Leonardo podal medzinárodný projekt, v
rámci programu EÚ pre celoživotné vzdelávanie, zameraný na prípravu 25 expertov SR z oblasti
medicíny chorôb z povolania a oblasti verejného zdravotníctva. Ide o dvojročný program
vzdelávania, v ktorom budú frekventanti vyškolení pre budúce zabezpečovanie aktivít EÚ v oblasti
podpory zdravia na pracovisku na Slovensku. ÚNPF SAV ako žiadateľ a koordinátor projektu bude,
v prípade jeho schválenia a financovania, spolupracovať so Slovenskou Zdravotníckou Univerzitou
a NGO ROMTENS v Bukurešti na zabezpečení projektu a koordinovaní aktivít jednotlivých
lektorov z 9 štátov EÚ. Projekt sa pripravuje a bude podaný začiatkom r. 2013
32
Správa o činnosti organizácie SAV
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločný projekt
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: fyziológia postoja a pohybu
Zhodnotenie: Vedecká spolupráca na projekte VEGA č. 1/0070/11"Performačné testy stability
postoja ...". Detaily spolupráce pozri ... národné projekty.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Lekárska fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné pracovisko: Centrum
experimentálnej medicíny
Začiatok spolupráce: 2007
Zameranie: Kardiovaskulárny a nervový systém
Zhodnotenie: ÚNPF SAV a LF UK vytvorili v marci 2007 spoločné pracovisko s
názvomCENTRUM EXPERIMENTÁLNEJ MEDICÍNY. V spoločnom pracovisku sú t. č. zahrnuté
zostrany LF UK: Ústav patologickej fyziológie, Ústav patologickej anatómie, Ústav fyziológie,
Ústavlekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, II. Neurologická klinika. Zo strany ÚNPF
SAV:Laboratórium neuro-kardiovaskulárnych interakcií,Laboratórium neurohumorálnej regulácie
hemodynamiky, Laboratórium etiopatogenézy cievných porúch,Laboratórium kognitívnej
neurovedy, Laboratórium regulácie motoriky. Cieľom spoločnéhopracoviska je rozvoj teoretickej a
infraštrukturálnej bázy v oblasti rozvoja experimentálnejmedicíny so snahou využiť poznatky v
základnom klinickom výskume a širšej zdravotníckej praxi,spoločná výchova doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov v rámci spoločných projektov,združovanie finančných
prostriedkov na nákup prístrojovej techniky ako aj efektívne využívanie užexistujúcej infraštruktúry
oboch pracovísk.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Lekárska fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spolupráca s II. Neurologickou klinikou
Lekárskej fakulty UK Bratislava
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: Interakcia senzorickej informácie pri postoji
Zhodnotenie: V rámci dynamických testov postoja sme namerali údaje o posturálnych reakciách
pri zrakovej a somatosenzorickej stimulácii a ich vzájomnej kombinácii. Výsledky ukázali, že
najmä v intervale po skončení duálnej senzorickej stimulácie pacienti s Parkinsonovou chorobou
vykazovali značnú posturálnu instabilitu.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Trnavská univerzita v Trnave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Vedecká spolupráca s Filozofickou fakultou
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: Kognitívna neuroveda
Zhodnotenie: Spolupráca na výskumnom projekte VEGA 2/0023/10.Podrobnosti v Prílohe č.2 projekty.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Masarykova univerzita Brno, ČR
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): výskumná spolupráca
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: patologická fyziológia
33
Správa o činnosti organizácie SAV
Zhodnotenie: Spolupráca s Psychiatrickou klinikou pokračuje na výskume zrakovej evokovanej
aktivity pri schizofrénii. Spolupráca sa tiež rozvíja v rámci projektu IGA MZ ČR NT/13437
"Mozeček, kognitivní dysfunkce a mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u dystonie a
schizofrenie"
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Pedagogická spolupráca
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: Patologická fyziológia
Zhodnotenie: Dr. Pecháňová, Dr. Jagla a Dr. Riečanský sa podieľajú na semestrálnych
prednáškach a cvičeniach v odbore patologická fyziológia v rámci pregraduálnej výchovy na
Lekárskej fakulte SZU.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Universität Wien, Österreich
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): medziústavná dohoda
Začiatok spolupráce: 2007
Zameranie: kognitívna neuroveda
Zhodnotenie: Spolupráca s Oddelením sociálnej, kognitívnej a afektívnej neurovedy (bývalé
Oddelenie biologickej psychológie) na Ústave základného psychologického výskumu a
výskumných metód sa rozvíja na podklade medziústavnej dohody. V rámci spolupráce sa na
viedenskom pracovisku realizujú multikanálové EEG merania zamerané na výskum procesov
pozornosti a pracovnej pamäte. Dr. Riečanský na Fakulte psychológie Univerzity Viedeň vedie
seminár z humánnej biológie.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Kragujevac, Srbsko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Medziústavná dohoda
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: Vedecko-pedagogická spolupráca
Zhodnotenie: V septembri 2011 sme podpísali zmluvu o medziústavnej spolupráci s Univerzitou v
Kragujevaci. Spolupráca je zameraná na sledovanie niektorých kardiovaskulárnych a
neurofyziologických korelátov ako i na pedagogiku.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Charité-University Medicine, Berlin, Nemecko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné pracovisko
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: Vedecko-výskumná spolupráca
Zhodnotenie: V júni 2011 sme podpísali zmluvu o spoločnom pracovisku s Charité-University
Medicine v Berlíne. Spoločné pracovisko je zamerané na spoluprácu pri analýze mechanizmov
renín-angiotenzín-aldosterónovej dráhy.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Cape Peninsula University of Technology, JAR
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): medziústavná dohoda
Začiatok spolupráce: 2012
Zameranie: štúdium mechanizmu účinku vybraných prírodných látok
Zhodnotenie: Spolupráca troch laboratórií je zameraná na štúdium vplyvu vybraných prírodných
látok na fyziologické a patofyziologické procesy v kardiovaskulárnom systéme.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Stellenbosch, JAR
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): medziústavná dohoda
Začiatok spolupráce: 2012
Zameranie: štúdium mechanizmu účinku vybraných prírodných látok
Zhodnotenie: Spolupráca troch laboratórií je zameraná na štúdium vplyvu vybraných prírodných
34
Správa o činnosti organizácie SAV
látok na fyziologické a patofyziologické procesy v kardiovaskulárnom systéme.
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
ÚNPF SAV ako národný kontaktný bod Európskej siete pre podporu zdravia na pracovisku sa t.č.
podieľa na príprave publikácie Európskej komisie a DG SANCO prezentujúcej modely dobrej
praxe v rámci starostlivosti o skorý návrat pracovníkov s chronickými ochoreniami do pracovného
procesu.
ÚNPF SAV spolupracuje od roku 2011 s Národným centrom zdravotníckych informácií v
Bratislava. V rámci spolupráce boli pripravené podklady (dotazníky), metodické usmernenie a
prehľadné materiály s aktuálnymi referenčnými údajmi (antropometria, krvný tlak, srdcová
frekvencia) populácie detí a adolescentov na Slovensku pre Národný program prevencie ochorení
srdca a ciev – Zdravé srdce pre Slovensko. Hodnotenie trendov a efektu preventívnych opatreníV r.
2012 bolo analyzovaných 1131 údajov detí a adolescentov vo veku 1– 19 rokov, odoslaných do
pediatrických kardiologických ambulancií z celého Slovenska pre podozrenie na hypertenziu. Ich
údaje boli porovnané s referenčnou populáciou s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť diagnózu
hypertenzie.
35
Správa o činnosti organizácie SAV
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v
kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV rokuje s firmou SWAN o možných výstupoch,
ktoré vyplývajú z využiteľnosti markerov kardiovaskulárnych chorôb pre potreby diagnostiky v
širšej zdravotníckej praxi a programe eHealth.
36
Správa o činnosti organizácie SAV
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
MUDr. Fedor Jagla, CSc. Stála skupina č.18 pre lekárske a
člen
farmaceutické vedy Akreditačnej
komisie MŠ SR
EUROPEAN NETWORK FOR
národný delegát
WORKPLACE HEALTH
PROMOTION - poradný orgán EC a
DG Sanco
RNDr. Oľga Pecháňová,
EUROPEAN NETWORK FOR
členka
DrSc.
WORKPLACE HEALTH
PROMOTION - poradný orgán EC a
DG Sanco
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
Spolupráca v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev – Zdravé srdce pre
Slovensko - Časť pre deti a dorast (MZ SR)
Hlavný koordinátor NPPOSC: MUDr. Jozef Mašura CSc - hlavný odborník pre detskú kardiológiu
Riešitelia za ÚNPF: RNDr. V. Regecová, MUDr. E. Kellerová DrSc
Národný program prevencie ochorení srdca a ciev (NPPOSC) bol vypracovaný v súlade s
Programovým vyhlásením vlády schváleným uznesením č. 26 zo 4.8.2006. Nevyhnutnosť
realizácie NPPOSC vychádza z negatívnych štatistík, podľa ktorých je na Slovensku chorobnosť a
úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia dlhodobo jedna z najvyšších v rámci vyspelej Európskej
únie, v súčasnosti je približne 2,5-násobne vyššia ako priemer EÚ. Zámerom NPPOSC je zlepšenie
zdravotného stavu obyvateľstva zlepšením kontroly najzávažnejších rizikových faktorov ako sú
hypertenzia, vysoká hladina lipidov a cholesterolu a pod. NPPOSC sa skladá z časti pre dospelých a
z časti pre deti a dorast. ÚNPF SAV participuje na časti pre deti a dorast. Úlohou bude:
 Príprava podkladov (dotazníkov) a vypracovanie prehľadných materiálov s aktuálnymi
referenčnými údajmi (antropometria, krvný tlak, srdcová frekvencia) populácie detí a
adolescentov na Slovensku.
37
Správa o činnosti organizácie SAV
 Sledovanie výskytu rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb vo vzťahu k
demografickým, anamnestickým a somatickým parametrom, vplyv životného štýlu a
škodlivých návykov.
 Analýza získaných údajov, porovnanie s populáciami detí v zahraničí, detekcia rizikových
skupín.
 Hodnotenie trendov a efektu preventívnych opatrení.
 Konzultačná, prednášková a publikačná činnosť
38
Správa o činnosti organizácie SAV
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Miesto
Meno
Spoluautori Typ1
Názov
zverejnenia
Mgr. Peter Bališ
Výber vysokej školy s
PB ďalším postupom do
Poprad
vedeckého sveta SAV
web stránka projektu
APVV
www.hyperstres.sav.sk
RNDr. Iveta
Bernátová, DrSc.
MUDr. Fedor Jagla,
CSc.
MUDr. Fedor Jagla,
CSc.
TV právákoch a ľavákoch,
MUDr. Fedor Jagla,
Igor Riečanský
CSc.
RO
IN
Relácia reflex, O
Televízia Markíza
11.1.2012
2012
2012
V zdravej Európe
TL zdravá ekonomika, Je Monde Diplomatique
MUDr. Fedor Jagla,
Oľga Pecháňová IN
CSc.
RNDr. Oľga
Pecháňová, DrSc.
Dátum alebo
počet za rok
to tak,
Medzinárodný týždeň
mozgu, Pod
Pyramídou,
Slovenský rozhlas
http://www.generalfiles.com/download/gs
Prednáška
4bc892c8h32i0/New%
zahraničných hostí zo
20lectures%20Fedor%
Slovenska
20Jagla%20Olga%20P
echanova.pdf.html
IN 100 názorov
Ďalší Slováci v
Európskej akadémii
vied a umení
RNDr. Oľga
Pecháňová, DrSc.
IN
RNDr. Oľga
Pecháňová, DrSc.
IN an interview
http://100nazorov.sk/1
0-institucie/15pechanova-olga
http://www.webnoviny
.sk/slovensko/dalsislovaci-v-europskejakademii/473796clanok.html
Dietary Polyphenols - http://www.hindawi.co
m/journals/oximed/si/2
04142/
RNDr. Oľga
Pecháňová, DrSc.
IN
RNDr. Oľga
Pecháňová, DrSc.
TL
RNDr. Valéria
Regecová
PB
http://www.prestavka.s
k/2-41996/OceneniaOcenenia SAV
SAV-si-nedavnoprevzali-prof-Besterci--RNDr-Pechanova-a-dalsi.xml
Valné zhromaždenie a
Časopis Čechů,
senát Európskej
Moravanů, Slezanů a
akadémie vied a umení Slováků na Novém
(EAVU) - zprava
Zélandě
Porovnanie
referenčných hodnôt
II. Detská klinika LF
indexu telesnej
UK a DFNsP v
hmotnosti detí a
Bratislave
mládeže na Slovensku
39
17.9.2012
18.3.2012
2.6.2012
3.8.2012
5.3.2012
8.7.2012
12.12.2012
8.3.2012
12.12.2012
Správa o činnosti organizácie SAV
a v zahraničí
RNDr. Valéria
Regecová
MUDr. Igor
Riečanský, PhD.
RNDr. František
Kristek, DrSc.
RNDr. Valéria
Regecová
Ako hodnotíme
odchýlky od
primeranej hmotnosti
u detí a mládeže na
Slovensku?
Šimurka P.,
Bérešová J. ,
Baráková,A.
PB
Fedor Jagla
RO pyramída
Diskusia, Nočná
Cievný systém a jeho
TL význam pre život
Šimurka P.,
Baráková A.
TL
Staré Hory,
Doškoľovacie a
rekreačné zariadenie
Sociálnej poisťovne
SR, konferencia
Kancelária Svetovej
zdravotníckej
organizácie na
Slovensku a Úrad
29.11.2012
Rádio Slovensko
18.3.2012
Quark, 4,
1
Rizikové faktory
kardiometabolických
chorôb u adolestentov Zdravotnícke noviny
na Slovensku v obdobi
dekády 2001 - 2010
1
1
PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU publikácia, MM - multimédiá, DO - dokumentárny film
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Typ
Počet
Typ
Počet
Typ
prednášky/besedy
3
tlač
2
TV
rozhlas
2
internet
6
exkurzie
publikácie
0
multimediálne nosiče
0
dokumentárne filmy
iné
0
Počet
1
0
0
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť
Domáca/
Názov podujatia
medzinárodná
Úloha endotelu v
chorobných stavoch
medzinárodná
Medzinárodná konferencia
C.I.A.N.S. 2012
Životný štýl: od
základných mechamizmov
po ochorenia z civilizácie.
medzinárodná
medzinárodná
Miesto
Dátum konania
Santiago de
Compostela,
10.09.-10.09.2012
Španielsko
Kongresové
centrum
10.10.-12.10.2012
Academia, Stará
Lesná
Kongresové
centrum SAV 12.10.-14.10.2012
Stará Lesná
9.3. Účasť na výstavách
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
40
Počet
účastníkov
100
80
40
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
0
2
2
Počet členstiev
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Interdisciplinary Toxicology (funkcia: členka Editorial board)
ISRN Physiology (funkcia: člen editorial board)
Research and Reviews in BioScience (funkcia: členka Editorial board)
MUDr. Fedor Jagla, CSc.
Activitas Nervosa Superior Rediviva (funkcia: Editor-in-chief)
Doc.PaedDr.RNDr. Stanislav Katina, PhD.
Forum Statisticum Slovacum (funkcia: clen)
Slovenska antropologia (funkcia: clen)
MUDr. Eva Kellerová, DrSc.
Československá fyziologie (funkcia: člen redakčnej rady)
Neuroendocrinology Letters (funkcia: Board of associate editors - member)
Scripta Medica (funkcia: International Advisory Board Member)
RNDr. František Kristek, DrSc.
International Journal of Cardiovascular Medicine a Science (funkcia: člen Editorial board)
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD.
Frontiers in Bioscience (funkcia: Managing editor)
World Journal of Hypertension (funkcia: člen redakčnej rady)
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Activitas Nervosa Superior Rediviva (funkcia: deputy chief editor)
Current Vascular Pharmacology (funkcia: členka edičnej rady)
Datasets Papers in Medicine (funkcia: členka edičnej rady)
General Physiology and Biophysics (funkcia: členka edičnej rady)
International Journal of Chronic Diseases (funkcia: členka edičnej rady)
Journal of Geriatric Cardiology (funkcia: členka edičnej rady)
Physiological Research (funkcia: členka redakčnej rady)
World Hypertension (funkcia: členka edičnej rady)
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
Activitas Nervosa Superior Rediviva (funkcia: člen redakčnej rady)
41
Správa o činnosti organizácie SAV
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská hypertenziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu (funkcia: člen)
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská hypertenziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská kardiologická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu (funkcia: člen)
Mgr. Zuzana Halická
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Ing. František Hlavačka, CSc.
Fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu SLS (funkcia: člen)
MUDr. Fedor Jagla, CSc.
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: pokladník)
Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť SLS (funkcia: člen výboru)
Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu SLS (funkcia: prezident)
MUDr. Pavol Janega, PhD
Slovenská histo a cytochemická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská kardiologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská lekárska spoločnosť (funkcia: člen)
Doc.PaedDr.RNDr. Stanislav Katina, PhD.
Slovenska biometricka spolocnost pri SAPV (funkcia: clen vyboru)
Slovenska statisticka a demograficka spolocnost (funkcia: clen vyboru)
MUDr. Eva Kellerová, DrSc.
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská hypertenzologická spoločnosť (funkcia: čestný člen)
Slovenská kardiologická spoločnosť (funkcia: čestný člen)
42
Správa o činnosti organizácie SAV
Spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu SLS (funkcia: člen)
Ing. Mária Kovácsová
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská hypertenziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská spoločnosť patologickej a klinickej fyziológie (funkcia: člen)
RNDr. František Kristek, DrSc.
Slovenská anatomická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská kardiologická spoločnosť, (funkcia: člen)
RNDr. Jana Parohová
Slovenská lekárska spoločnosť (funkcia: člen)
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD.
Slovenská kardiologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská lekárska spoločnosť- Fyziologická, Internistická, Hypertenziologická spoločnosť
(funkcia: člen)
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Slovenská biochemická spoločnosť (funkcia: členka)
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: členka výboru)
RNDr. Angelika Púzserová, PhD.
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Slovenská kardiologická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Valéria Regecová
Slovenská antropologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská hypertenziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská kardiologická spoločnosť (funkcia: člen)
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
Fyziologická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Psychiatrická spoločnosť SLS (funkcia: člen)
Spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu SLS (funkcia: vedecký sekretár)
RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská kardiologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská spoločnosť lekárskej fyziky a biofyziky (funkcia: člen Dozornej rady )
43
Správa o činnosti organizácie SAV
Doc. MUDr. Jozef Török, CSc.
Slovenská farmakologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: predseda dozornej rady)
Slovenská hypertenziologická spoločnosť (funkcia: čestný člen)
Slovenská kardiologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská spoločnosť patologickej a klinickej fyziológie (funkcia: člen výboru)
RNDr. Stanislava Vranková, PhD.
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská kardiologická spoločnosť (funkcia: člen)
Mgr. Anna Zemančíková, PhD.
Slovenská fyziologická spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská kardiologická spoločnosť (funkcia: člen)
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
Akademický klub ÚNPF SAV Barus Rattus, okrem spájania vedy s umením slúži na popularizáciu
vedy v rámci niekoľkých diskusných projektov dostupných na internete:
Január – marec 2012. 100 názorov – kultúra spoločnosť peniaze.Videozáznam názorov ľudí z
prostredia kultúry a vedy (www.100nazorov.sk)
Apríl – máj 2012. 100 názorov – moc, pravda, politika.
Videozáznam názorov ľudí z prostredia verejného života (www.100nazorov.sk)
Marec-2012.
Stretnutie
Slovenského
centra
dizajnu
–
téma:
Vznik
Múzea
Dizajnu v Bratislave, pričom pôjde aj o prístroje používané pre vedecké účely
(Prof. Ľubomír Longauer, Katarína Hubová – riaditeľka SCD)
December 2012 Workshop občianskeho združenia 13m3 pod názvom: Routes Research
44
Správa o činnosti organizácie SAV
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
z toho
6937
knihy a zviazané periodiká
6937
audiovizuálne dokumenty
0
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
0
mikroformy
0
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
0
Počet titulov dochádzajúcich periodík
3
z toho zahraničné periodiká
2
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom
2
kúpou
2
darom
0
výmenou
0
bezodplatným prevodom
0
Úbytky knižničných jednotiek
0
Knižničné jednotky spracované automatizovane
0
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
Výpožičky spolu
z toho
1025
odborná literatúra pre dospelých
970
výpožičky periodík
35
prezenčné výpožičky
20
MVS iným knižniciam
6
MVS z iných knižníc
3
MMVS iným knižniciam
0
MMVS z iných knižníc
0
Počet vypracovaných bibliografií
0
Počet vypracovaných rešerší
0
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Užívatelia
Registrovaní používatelia
39
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
45
125
Správa o činnosti organizácie SAV
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
Náklady na nákup knižničného fondu v €
0
330,07
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV má ústavnú knižnicu, ktorej činnosť zabezpečuje 1
pracovníčka. Prehľad poskytovaných knižnično-informačných služieb: výpožičná služba pre
pracovníkov ÚNPF SAV, prípadne pre pracovníkov iných ústavov SAV (ostatným sa služby
poskytujú prezenčne), medziknižničná výpožičná služba vrátane reprografických služieb,
vyhľadávanie citovanosti, spracovanie rešerší podľa potrieb pracovníkov ústavu, evidencia
publikačnej činnosti v programe ARL, informačné služby.
46
Správa o činnosti organizácie SAV
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
- VK SAV pre lekárske vedy (tajomníčka)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
RNDr. František Kristek, DrSc.
- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (člen)
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
- Komisia SAV pre zahraničné styky (členka)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
- Komisia VEGA č. 4 pre biologické vedy (člen)
MUDr. Fedor Jagla, CSc.
- Komisia pre lekárske a farmaceurické vedy (člen)
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
- Komisia VEGA č. 9 pre lekárske vedy a farmaceutické vedy (členka)
47
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky RO SAV
Tabuľka 12a Výdavky RO SAV (v €)
Kategória
Posledný
upravený
rozpočet r. 2012
Čerpanie k
31.12.2012
celkom
z toho:
z rozpočtu
z mimoroz.
zdrojov
882481,57
686716,46
195765,11
- kapitálové výdavky 0,00
71971,20
0,00
71971,20
- bežné výdavky
686729,00
810510,37
686716,46
123793,91
341583,00
365557,62
341583,00
23974,62
odvody do poisťovní 115346,00
a NÚP
123227,38
115346,00
7881,38
- tovary a ďalšie
služby
254200,37
162262,46
91937,91
výdavky na projekty 54864,00
(VEGA, APVV,
ŠPVV, MVTP, ESF)
136341,08
54864,00
81477,08
výdavky na
periodickú tlač
0,00
0,00
0,00
67525,00
67525,00
0,00
Výdavky spolu
686729,00
z toho:
z toho:
- mzdové výdavky
162275,00
z toho:
0,00
transfery na vedeckú 67525,00
výchovu
12.2. Príjmy RO SAV
Tabuľka 12b Príjmy RO SAV (v €)
Kategória
Posledný upravený rozpočet
r. 2012
Príjmy spolu:
2105,00
Plnenie k 31.12.2012
197873,98
z toho:
rozpočtované príjmy (účet 19) 244,00
252,15
z toho:
- príjmy za nájomné
1861,00
1856,72
mimorozpočtové príjmy (účet
780)
195765,11
48
Správa o činnosti organizácie SAV
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
49
Správa o činnosti organizácie SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
Časopis Activitas Nervosa Superior Rediviva:
Od r. 2009 ho vydáva Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV v spolupráci s Vysokou
školou Sv. Alžbety v Bratislave. Sídlom redakcie je ÚNPF SAV a jedným z jeho 3 šéfredaktorov je
pracovník ústavu Dr. Jagla. Časopis je zaradený do databáz SCOPUS, Index Copernicus,
EMBASE, Psyndex (DIMDI), Pascal database of INIST. V roku 2013 požiadame o hodnotenie
časopisu a o jeho zaradenie do databázy MedLine.
Činnosť ústavu ako Národného kontaktného bodu Európskej siete pre podporu zdravia na
pracovisku :
V r. 2011 ústav participoval na multilaterálnom projekte v rámci agentúry EÚ pre programy typu
public health. ÚNPF SAV je jedným z riešiteľov tohto projektu zameraného hodnotenie
zamestnávateľských programov na podporu návratu pacientov s chronickými ochoreniami do
pracovného procesu. Zástupca ústavu sa zúčastnili business meetingov Európskej siete v Larnake
(jún) a v Kodania (november), na ktorých sa konkretizovala účast siete na aktivitách typu puiblic
health v nasledujúcich rokoch.
Okrem toho ÚNPF SAV v spolupráci so SZU a rumúnskou agentúrou ROMTENS, a.s. pripravujú
návrh dvojročného kurzu pre pracovníkov v oblasti problemetiky chorôb z povolania a verejného
zdravotníctva. Ide o projekt v rámci programov celoživotného vzdelávania Leonardo a jeho cieľom
je pripravit expertov, ktorí budú v budúcnosti organizovať na Slovensku aktivity zamerané na
podporu zdravia na pracovisku. Projekt sa podá začiatkom roka 2013.
NO klub:
NO klub podstatnou mierou prispieva k združovaniu vedeckých pracovníkov, ktorí sa v rámci
svojej výskumnej činnosti zameriavajú na signalizačnú a regulačnú úlohu oxidu dusnatého v živom
organizme. V roku 2013 budú členovia NO klubu v spolupráci s ÚNPF SAV organizovať 8.
medzinárodné NO sympózium v Chorvátsku v meste Makarska. Viac informácií je uvedených v
kapitole Vedecké podujatia.
Obdobne, prostredníctvom Slovenskej spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu SLS a Slovenskej
neuropsychiatrickej spoločnosti SLS, pracovníci ústavu ovplyvňujú výskum a aj klinické využitie
poznatkov z oblasti regulačných mechanizmov spracúvania informácii v mozgu a riadenia
príslušnej reflexnej i intenčne iniciovanej pohybovej aktivity. Pravidelné odborné i vedecké
podujatia v tejto oblasti slúžia nielen prezentácii získaných výsledkov, ale najmä pre edukáciu
odbornej verejnosti v oblasti interdisciplinárneho výskumu mechanizmov neurobiológie správania,
integračných funkcií mozgu a vplyvu psychických a sociálnych činiteľov.
50
Správa o činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku
2012
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Pecháňová Oľga
Čestná plaketa SAV J. Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách
Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV
Török Jozef
Významná osobnosťi roku 2012
Oceňovateľ: SAV
Opis: Ocenenie za celoživotnú vedeckú prácu
15.1.2. Iné domáce ocenenia
Kristek František
Najlepšia publikácia
Oceňovateľ: Slovenská fyziologická spoločnosť
Opis: KRISTEK, František. Some peculiar effects of NO-synthase inhibition on the structure and
function of cardiovascular system. In Current Pharmaceutical Biotechnology, 2011, vol. 12, p.
1305-1315. (3.455 - IF2010). ISSN 1389-2010. VEGA 2/0019/10, SK-SRB-0026-09.Typ: ADCA
Pecháňová Oľga
Bronzová medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť
Oceňovateľ: Slovenská lekárska spoločnosť
Pecháňová Oľga
Pamätná medaila Lekárskej fakulty UK
Oceňovateľ: Dekan Lekárskej fakulty UK
Regecová Valéria
2. miesto v súťaži o najlepšiu originálnu publikáciu v časopise Kardiológia
Oceňovateľ: Slovenská kardiologická spoločnosť
Opis: názov publikácie: Nadhodnotenie vplyvu telesnej výšky pri klasifikácii krvného tlaku podľa
Národného vzdelávacieho programu pre hypertenziu. Cardiology Lett.2011;20(3)
15.2. Medzinárodné ocenenia
Púzserová Angelika
Cena za najlepší poster
Oceňovateľ: International Society of Hypertension
Opis: Angelika Púzserová, Veronika Ilovská, Peter Bališ, Peter Slezák, Natália Šestáková, Iveta
Bernátová: Získanie ceny za najlepšie prezentovaný poster (Best Presented Poster Award) s názvom
"AGE-RELATED CHANGES IN VASCULAR FUNCTION OF NORMOTENSIVE AND
SPONTANEOUSLY HYPERTENSIVE RATS" na medzinárodnom sympóziu 2nd ISH New
Investigators' Symposium, University of Sydney, Austrália, 29.9.2012.
51
Správa o činnosti organizácie SAV
Púzserová Angelika
European Investigators Accommodation grant
Oceňovateľ: ESH
Opis: Príspevok na účasť na 22nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular
Protection, na základe odoslaných abstraktov.
52
Správa o činnosti organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode
informácií)
V r. 2012 nežiadal nikto informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
53
Správa o činnosti organizácie SAV
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
V roku 2012 sa uskutočnila v SAV aktreditácia jednotlivých ústavov. Vedenie ÚNPF a VR ÚNPF
SAV nesúhlasili s hodnotením ústavu Hodnotiacim panelom a podali odvolanie voči zaradeniu do
akreditačnej kategórie B.
Hlavnými dôvodmi odvolania bola skutočnosť, že Hodnotenie neobsahuje jasné zdôvodnenie výšky
penalizácie v jednotlivých indikátoroch. Domnievame sa, že v transparentnom hodnotení musí byť
každá zrážka bodov jednoznačne zdôvodnená. Naviac, pri porovnaní s inými ústavmi II. Oddelenia
SAV sme zistili, že rovnaké výsledky boli odlišne ohodnotené a iné ústavy získali za rovnaké alebo
dokonca aj nižšie plnenie sledovaného parametra vyššie bodové ohodnotenie.
Nesúhlasíme s tým, že hoci mal ÚNPF najviac publikácií za sledované obdobie z celého II.
Oddelenia, získal iba 3 zo 4 možných bodov, kým iné ústavy s podstatne nižším počtom publikácií
získali vyššie bodové ohodnotenie. Pri odvolaní sme dokumentovali, že IF našich časopisov bol
vyšší ako medián v oblasti fyziológie a bol porovnateľný s inými ústavmi zaradenými do kategórie
A, preto argument, že naše publikácie nie sú dostatočne kvalitné je neopodstatnený.
V odvolaní sme ďalej namietali, že v ostatných bodoch hodnotenia ústavu fakticky chýba
akékoľvek zhodnotenie práce a uvádzané sú iba nekonkrétne a nič nehovoriace vyjadrenia, ktoré
častokrát ani nesúvisia s tým, čo malo byť v jednotlivých častiach ohodnotené. Vo všetkých
prípadoch sú ústavu pridelené neobjektívne nízke bodové ohodnotenia bez akéhokoľvek
vysvetlenia.
Jednotlivé nezrovnalosti sme presne pomenovali v písomnom odvolaní a žiadali sme rovnako
písomnú odpoveď, ktorá by vysvetlila nami uvádzané nezrovnalosti. Miesto toho nám pri odvolaní
pred akreditačnou komisiou bolo dôrazne povedané, že hodnotenie sa opiera o nezávislé hodnotenie
ARRA, čo však bolo popreté pri odvolaní pred P SAV. Je preto úplne nejasné, ako vlastne
akreditačný proces prebiehal. Naviac je zarážajúce, že hoci I. a III. Oddelenie SAV nezávislé
hodnotenia ARRA zverejnili a všetky ústavy mali možnosť vidieť hodnotenie ostatných ústavov ich
oddelenia, II. Oddelenie sa rozhodlo výsledky ARRA nezverejniť a neumožnilo tak porovnať
hodnotenie jednotlivých ústavov podľa AK a ARRA na II. Oddelení SAV. Toto hodnotenie bolo
urobené z verejných financií a malo by poslúžiť ústavom v ich snahe o priblíženie sa k svetovej
špičke. Opätovne vyzývame vedenie II. Oddelenia SAV, aby hodnotenie ARRA zverejnilo.
V januári 2013, už po ukončení procesu akreditácie, sme dostali písomnú odpoveď na naše
odvolanie, ktorá však žiadne vysvetlenia a zdôvodnenia zrážok bodov neuvádza. Korekciu
bodového hodnotenia, ktorú urobilo P SAV v jednotlivých indikátoroch, a ktorá sa prejavila
percentuálnym zvýšením o 1,5% pokladáme za formálnu, ba dokonca za zneváženie práce všetkých
pracovníkov ÚNPF SAV.
Zároveň chceme P SAV upozorniť na problematickosť hodnotenia ústavov agentúrou ARRA. Celé
hodnotenie je fakticky založené na zaradení ústavu do jednotlivých kategórí výskumu, aby bolo
možné porovnať ústav so svetovou špičkou v danej vednej oblasti. Tabuľka, ktorú ústavy dostali z
ARRA je však úplne nedostatočná a neumožňuje presné zaradenie ÚNPF SAV, a ani niektorých
iných ústavov, do toho odboru, v ktorom je ich výskum vykonávaný. Napr. fyziológia nie je v
tabuľke spomenutá a je teda ťažké zaradiť fyziologický výskum čo najpresnejšie. Oblasti ako
"Biology" , "Chemistry" alebo "Physics" sú príliš všeobecné a spadá tam takmer všetko. Naviac
oblasť biológie je zdvojená s kategóriou "Plant and animal sciences." V budúcnosti by preto
ARRA mala vypracovať dotazník pre zaradenie ústavov do jednotlivých oblastí výskumu čo
najkonkrétnejšie tak, aby porovnanie so svetovou špičkou bolo skutočne objektívne a aby nešlo iba
o presné čísla získané na základe nepresného alebo dokonca nevhodného zaradenia ústavu do
jednotlivých oblastí výskumu.
54
Správa o činnosti organizácie SAV
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc., 02/32296013
Tatiana Binčíková, 02/32296099
MUDr. Fedor Jagla, CSc., 02/32296016
Ľubica Lučeničová, 02/32296063
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., 02/32296020 02/32296017
Katarína Šoltésová, 02/32296030
VR ÚNPF SAV prerokovala a schválila výročnú správu ústavu dňa 25.1.2013.
Riaditeľ organizácie SAV:
......................................................
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
55
Správa o činnosti organizácie SAV
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2012
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Úväzok
Ročný prepočítaný
Meno s titulmi
(v %)
úväzok
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
100
1.00
2.
RNDr. František Kristek, DrSc.
100
1.00
3.
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
100
1.00
20
0.26
Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD.
1.
Doc. MUDr. Jozef Török, CSc.
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
100
1.00
2.
RNDr. Ima Dovinová, PhD.
100
1.00
3.
Ing. František Hlavačka, CSc.
50
0.56
4.
MUDr. Fedor Jagla, CSc.
80
0.80
5.
MUDr. Pavol Janega, PhD
30
0.30
6.
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD.
30
0.30
7.
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
100
1.00
8.
RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.
10
0.22
9.
RNDr. Stanislava Vranková, PhD.
100
1.00
Vedeckí pracovníci
1.
MVDr. Andrej Barta, PhD.
100
0.53
2.
RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.
100
0.80
3.
RNDr. Martina Cebová, PhD.
100
1.00
4.
RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
50
0.34
5.
Doc.PaedDr.RNDr. Stanislav Katina, PhD.
50
0.50
6.
Doc.MUDr. Ján Lietava, CSc.
25
0.25
7.
RNDr. Angelika Púzserová, PhD.
100
1.00
8.
MUDr. Marián Šaling, CSc.
10
0.09
9.
PhDr. Marián Špajdel, PhD.
50
0.47
10. MUDr. Ľudmila Tóbiková, PhD.
20
0.20
11. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
30
0.27
12. Mgr. Anna Zemančíková, PhD.
100
1.00
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
56
Správa o činnosti organizácie SAV
1.
Mgr. Peter Bališ
10
0.17
2.
Ing. Štefan Bendžala
130
1.30
3.
Mgr. Andrea Berényiová
10
0.17
4.
Mgr. Kristína Bučková
100
1.00
5.
Mgr. Stanislav Budáč
50
0.50
6.
MUDr. Oľga Dzurková
10
0.10
7.
Mgr. Linda Grešová
10
0.03
8.
Mgr. Zuzana Halická
10
0.17
9.
Ing. Mária Kovácsová
135
1.35
10. Ing. Jozef Kožík
20
0.20
11. RNDr. Jana Lobotková
100
1.00
12. Mgr. Miroslava Majzúnová
10
0.17
13. RNDr. Magdaléna Máleková
10
0.17
14. Mgr. Zuzana Matúšková
10
0.03
15. RNDr. Jana Parohová
100
1.00
16. RNDr. Valéria Regecová
100
1.00
17. Mgr. Veronika Roháriková
10
0.23
18. Mgr.art. Maroš Schmidt
10
0.10
19. Mgr. Peter Slezák
10
0.17
20. Mgr. Natália Šestáková
10
0.17
21. Ing. Marcela Tabačeková
20
0.53
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Ing. Jakub Bendžala
65
0.65
2.
Tatiana Binčíková
150
1.50
3.
Kamila Dérerová
140
1.40
4.
Andrej Kincel
55
0.55
5.
Ľubica Kosnáčová
100
1.00
6.
Ľubica Lučeničová
100
1.00
7.
Mgr. Zuzana Macsiczová
70
0.70
8.
Lucia Marková
45
0.45
9.
Ing. Viliam Mihálik
46
0.46
10. Jana Peťová
165
1.65
11. Ing. Mária Srnová
35
0.35
12. Katarína Šoltésová
100
1.00
13. Ing. Rudolf Štrbák
34
0.34
57
Správa o činnosti organizácie SAV
Ostatní pracovníci
1.
Alojz Daniž
135
1.35
2.
Mária Danižová
100
1.00
3.
Antónia Klimentová
100
1.00
4.
Margita Neuwerthová
100
1.00
Dátum odchodu
Ročný prepočítaný
úväzok
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka
Meno s titulmi
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Mgr. Michal Horňáček
15.1.2012
0.20
2.
MUDr. Peter Kružliak
31.8.2012
0.47
3.
Mgr. Alžbeta Polónyová
29.2.2012
0.13
Ostatní pracovníci
1.
Zuzana Húsková
31.3.2012
0.04
2.
Miloš Kovář
31.3.2012
0.20
3.
Margita Neuwerthová
31.12.2012
-
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
Mgr. Peter Bališ
Lekárska fakulta UK
2.
Mgr. Andrea Berényiová
Lekárska fakulta UK
3.
Mgr. Zuzana Halická
Lekárska fakulta UK
4.
Mgr. Miroslava Majzúnová
Lekárska fakulta UK
5.
Mgr. Magdaléna Máleková
Lekárska fakulta UK
6.
Mgr. Zuzana Matúšková
Lekárska fakulta UK
7.
Mgr. Veronika Roháriková
Lekárska fakulta UK
8.
Mgr. Peter Slezák
Lekárska fakulta UK
9.
Mgr. Natália Šestáková
Lekárska fakulta UK
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov
Externí doktorandi
58
Správa o činnosti organizácie SAV
1.
Mgr. Kristína Bučková
Lekárska fakulta UK
2.
Mgr. Stanislav Budáč
Lekárska fakulta UK
3.
Mgr. Linda Grešová
Lekárska fakulta UK
4.
Ing. Mária Kovácsová
Lekárska fakulta UK
5.
MUDr. Peter Kružliak
Lekárska fakulta UK
6.
MUDr. Martin Kucharík
Lekárska fakulta UK
7.
Mgr. Jana Lobotková
Lekárska fakulta UK
8.
Mgr. Jana Parohová
Lekárska fakulta UK
9.
Ing. Marcela Tabačeková
Lekárska fakulta UK
59
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
7.1.3 normálna a patologická
fyziológia
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: Medziústavná dohoda
1.) Metabolický syndróm: zápal, hypertenzia a účinok polyfenolov (Metabolic syndrome:
inflammation in hypertension and effect of polyphenols)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Oľga Pecháňová
15.6.2010 / 31.12.2015
nie
University of Buenos Aires
0
Dosiahnuté výsledky:
Sledovali sme účinky niektorých polyfenolických látok na vazoaktívne parametre cievnej steny u
experimentálneho modelu spontánnej hypertenzie.
Spolupráca sa uskutočňuje v rámci bilaterálneho projektu SAS-CONICET.
2.) Účinok antioxidačných látok na metabolický syndróm: rovnováha v produkcii reaktívnych
foriem kyslíka a oxidu dusnatého (Effects of antioxidants on metabolic syndrome: reactive oxygen
species/nitric oxide balance)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Oľga Pecháňová
1.1.2007 / 31.12.2015
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
1 - Česko: 0, Japonsko: 1
Dosiahnuté výsledky:
V tejto etape sme sa zamerali na sledovanie rozdielov niektorých molekulových mechanizmov u
mladých a dospelých potkanov s metabolickým syndrómom. Zaznamenali sme signifikantný pokles
aktivity syntázy oxidu dusnatého u dospelých v porovnaní s mladými potkanmi, zatiaľ čo zmeny v
expresii jednotlivých izoforiem NO syntázy neboli významné. Znamená to pravdepodobný nárast
produkcie reaktívnych foriem kyslíka u dospelých potkanov, ktoré môžu byť príčinou zníženej
aktivity NO syntázy.
3.) Vplyv prírodných polyfenolov na vývoj a liečbu experimentálnej hypertenzie a
60
Správa o činnosti organizácie SAV
remodelácie kardiovaskulárneho systému (Effect of natural polyphenols on the development and
maintenance of experimental hypertension and remodelling of cardiovascular system)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Oľga Pecháňová
1.10.2004 / 30.9.2013
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
1 - Francúzsko: 1
Dosiahnuté výsledky:
V tejto etape sme porovnali účinky polyfenolického práškového extraktu francúzskeho červeného
vína Cabernet Savignon Provinolu(TM)a slovenského koncentrátu Alibernet na krvný tlak a aktivitu
syntázy oxidu dusnatého. Konštatujeme, že nealkoholický koncentrát Alibernetu zvýšil aktivitu
syntázy oxidu dusnatého u spontánne hypertenzných potkanov bez ovplyvnenia tlaku krvi.
Provinolu(TM)znížil i krvný tlak, avšak dĺžka podávania tejto látky bola dvojnásobne dlhšia než pri
podávaní Slovinolu.
4.) Dohoda o spolupráci medzi ÚNPF SAV a Fakultou psychológie Univerzity Viedeň
(Cooperation agreement between INPP SAS and Faculty of Psychology, University of Vienna)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Igor Riečanský
15.5.2011 / 31.12.2013
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
1 - Rakúsko: 1
Dosiahnuté výsledky:
V rámci spolupráce sa na partnerskom pracovisku realizovali merania zamerané na výskum
procesov pozornosti. Dr. Riečanský na Fakulte psychológie Univerzity Viedeň viedol seminár z
kognitívnej neurovedy. Boli pripravené projekty diplomových prác študentov Univerzity Viedeň,
ktoré budú realizované v r. 2013 na ÚNPF SAV.
Programy: COST
5.) Plynné transmitery: od základného výskumu po terapeutické aplikácie (Gasotransmitters:
from basic science to therapeutic applications)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Oľga Pecháňová
1.5.2011 / 1.5.2015
COST BM1005
61
Správa o činnosti organizácie SAV
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
nie
Papapetropoulos Andreas
0
COST: 1056 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 5500 €
Dosiahnuté výsledky:
Skupina COST zložená zo 17 jednotiek rôznych krajín EÚ v tomto roku nadviazala bilaterálne a
multilaterálne spolupráce medzi jednotlivými jednotkami. ÚNPF SAV spolupracuje s kolegami zo
Srbska na význame renínových inhibítorov a polyfenolických látok, s kolegami z Maďarska na
vplyve oxidu dusnatého na arytmie srdca a s kolegami z Rakúska na význame NO donorov pri
zlyhávaní srdca.
Programy: Multilaterálne - iné
6.) Podpora zdravia pracovníkov s chronickými ochoreniami - Verejné zdravotníctvo a práca
(Promoting Healthy Work for Employees with Chronic Illness - Public Health and Work)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Fedor Jagla
1.9.2011 / 31.8.2013
EAHC No 20101208
nie
Prevent a.s. Bruxelles Belgicko
20 - Rakúsko: 1, Bulharsko: 1, Cyprus: 1, Česko: 1, Nemecko: 1,
Dánsko: 1, Španielsko: 1, Estónsko: 1, Fínsko: 1, Francúzsko: 1,
Grécko: 1, Maďarsko: 1, Írsko: 1, Taliansko: 1, Malta: 1, Holandsko:
1, Nórsko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 1, Slovinsko: 1
Prevent, a.s.: 6500 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €
Dosiahnuté výsledky:
Zodpovedný riešiteľ z ÚNPF SAV a riaditeľka ústavu sa zúčastnili dvoch zasadaní medzinárodného
riešiteľského kolektívu. Prekonzultoval sa spôsob výberu kandidátov do publikácie propagujúcej
tzv. Modely dobrej praxe. Navrhujeme, aby zo SR bol uvedený model použitý v Železiarňach
Podbrezová. Prejednali sme túto skutočnosť s vedením Železierní. ÚNPF SAV pripravil slovenskú
webovú stránku projektu, ktorá sa na prelome 2012/2013 uvedie do praxe. Zároveň sa pripravuje
národný workshop k projektu na prvý štvrťrok 2013.
Programy: Bilaterálne - iné
7.) Štúdium interakcií reaktívnych foriem kyslíka a oxidu dusnatého pri hľadaní nových
mechanizmov ovplyvňujúcich hypertenziu (Study of interactions between reactive oxygen species
and nitric oxide in search for novel mechanisms of hypertension)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Ima Dovinová
1.1.2011 / 31.12.2013
SAS-NSC JRP 2010/01
62
Správa o činnosti organizácie SAV
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
0
22000
Dosiahnuté výsledky:
V rámci projektu sme sledovali rovnováhu medzi RFK/NO na periférnej úrovni (slovenský tím) a
na úrovni neuronálneho riadenia v RVLM mozgového kmeňa (taiwanský tím). Zaujímala nás a
študovali sme vzťahy medzi izoformami superoxiddizmutáz (SOD1, SOD2 a SOD3) a izoformami
oxidu dusnatého (NOS1 a NOS3) pri patogenéze hypertenzie. Využívali sme inhibítory NO-syntázy
nNOS (7-NI) a eNOS (L-NAME) a taktiež sme zisťovali vpyv nadexpresie génov kódujúcich SOD
izoformy. V chronických experimentoch sme sa za zamerali na niekoľko základných účinkov: a:
blokovanie systému NO-syntáz, b: aktiváciu superoxidu a expresiu NaDPH oxidazy (p22phox) c:
zmeny v antioxidačnej odpovedi, ktorá zahrňa detoxifikačnú fázu II a d: zmeny v expresii MDR1a,
ktorá zahŕňa detoxifikačnú fázu III.
V prípade ľavej srdcovej komory sme pozorovali výraznejšie zmeny v expresii MDR1a génu. V
prípade mozgového kmeňa sme pozorovali zmeny v antioxidačnej odpovedi na úrovni nárastu
aktivity SOD ako aj nárastu v expresii MDR1a génu., kým hladiny superoxidu a expresie
NADPHoxidázy sa nemenili.
V rámci projektu sme ďalej sledovali radikálovú signalizáciu a antioxidačnú odpoveď a to ako
radikálová signalizácia môže ovplyvňovať signálne fosforylačné dráhy. V chronických pokusoch s
podávaním doxorubicínu (model kardiomyopatie) sme zistili sme, že nárast hladiny superoxidu
koreloval s aktiváciou Akt kinásy a s poklesom antioxidačnej odpovede v srdci týchto zvierat.
Výsledky experimentov a teoretické podklady boli publikované v 2 prácach. Časť výstupov bola
prezentovaná v 3 diplomových, 2 bakalárskych prácach, na 2 minimových skúškach a na 6
domácich a zahraničných konferenciách. Počas roku sa spoluriešiteľské tímy z Taiwanu a zo
Slovenska stretli dvakrát. V rámci stretnutia v júni 2012 boli prezentované 2 prednášky na UNPF
SAV v Bratislave spolupracovníkov z Center for Translational Research in Biomedical Sciences,
Kaohsiung, Taiwan a to: Microglia activation and oxidative stress in rostral ventrolateral medulla
contribute to neurogenic hypertension following peripheral inflammation. (Dr. Kay L.H. Wu) a
NOS uncoupling in brain oxidative stress and hypertension induced by a high fructose diet (Prof.
Julie Y.H. Chan). V novembri 2012 navštívili Dr. Ima Dovinova a Mgr. Miroslava Majzúnová
pracovisko v Chang Gang Memorial Hospital v Kaohsiungu na Taiwane, kde prebiehali pracovné
diskusie a uskutočnili sa spoločné experimety.
Publikačné výstupy
IVANOVÁ, Monika - DOVINOVÁ, Ima - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - TRIBULOVÁ, Narcis ŠIMONČÍKOVÁ, Petra - BARTEKOVÁ, Monika - VLKOVIČOVÁ, Jana - BARANČÍK,
Miroslav. Chronic cardiotoxicity of doxorubicin involves activation of myocardial and circulating
matalloproteinases in rats. In Acta Pharmacologica Sinica, 2012, vol. 33, p. 459-469. (1.953 IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1671-4083(print), 1745-7254(online). VEGA 2/0205/09,
2/0049/09, 2/0108/10, SAS-NSC JRP 2010/01.
ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - MÁLEKOVÁ, Magdaléna - ONDRIAŠ, Karol.
Effect of chronic neuronal nitric oxide-synthase inhibition on arterial function and structure in
spontaneously hypertensive rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta
Physiologica Polonica, 2010, vol. 63, no. 1, p. 23-28. (1.489 - IF2009). (2010 - Current Contents).
63
Správa o činnosti organizácie SAV
ISSN 0867-5910. VEGA 2/0111/12, VEGA 2/0019/12, SK-SRB-0026-09, SAS-NSC JRP 2010/01.
Konferenčné výstupy
ČAČÁNYIOVÁ Sońa- KRISTEK František-MIŠÁK Andrej-ONDRIAŠ Karol. Product(s) of NO H2S interaction induced prolonged relaxation of rat aortig rings. 16th SFRRI Biennial Meeting,
London, Anglicko 2012.
DOVINOVÁ, Ima - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - PAKANOVÁ, Zuzana - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa ZÓRAD, Štefan - KRISTEK, František. The effect of NOS inhibitors on ROS/NO balance and on
antioxidant and detoxication response in young Wistar rats. In Oxidants and Antioxidants in
Biology. Cell Signaling and Nutrient-Gene Interactions : book of abstracts. - Torino, Italy : Edizioni
MAF Servizi, 2012, p. 93-94. SAS-NSC JRP 2010/1.
DOVINOVÁ, Ima - GAJDOŠECHOVÁ, Lucia - ZÓRAD, Štefan. Effect of copper complex on
DNA cleavage and toxicity in vitro. In Conference proceedings. - Bratislava, 2012, p.37.
DOVINOVÁ Ima-MAJZÚNOVÁ Miroslava-PAKANOVÁ ZUZANA- KISSOVÁ LindaČAČÁNYIOVÁ Soňa-ZORAD Štefan- KRISTEK František. ROS/NO balance, antioxidant and
detoxification response in youg NO-deficient Wistar rats. In Lifestyle, oxidative stress and diabetes
mellitus. Book of Abstracts. Modra Zochova chata Nov 8th and 9th 2012, p.25.
MAJZÚNOVÁ Miroslava-PAKANOVÁ Zuzana-ŠESTÁKOVÁ Natália- BALIŠ PeterMÁLEKOVÁ Magdaléna –ČAČÁNYIOVÁ Sońa- KRISTEK František-DOVINOVÁ Ima.
Changes in ROS/NO balance in left ventricle of young Wistar rat after treatment with NOS
inhibitors. FEPS meeting, Santiago del Compostela, Španielsko 2012
8.) Účinok inhibície renínu a (pro)renínových receptorov na kardiovaskulárny systém so
špeciálnym pohľadom na plynné transmitery (Effect of renin and (pro)renin receptor inhibition
on cardiovascular system with special focus on gasotransmitters)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Oľga Pecháňová
1.3.2012 / 31.12.2013
SK-SRB-0038-11
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
0
APVV: 2400 €
Dosiahnuté výsledky:
Našim cieľom je sledovať účinok aliskirénu a RER-24 na krvný tlak a aktivitu kardiovaskulárneho
systému u spontánne hypertenzívnych potkanov (SHR) a to jednak v modeloch "in vitro" aj "in
vivo".
Čo sa týka experimentov "in vivo", slovenskí riešitelia v tomto roku podávali aliskirén spontánne
hypertenzným potkanom po dobu troch týždňov. Uvedená látka významne znížila krvný tlak u tejto
skupiny experimentálnych zvierat a zároveň viedla k zvýšenej aktivite syntázy oxidu dusnatého v
niektorých tkanivách. Vybrané tkanivá (srdce, aorta, obličky, mozog) sú v súčasnosti podrobené
detailnej analýze z hľadiska molekulových redoxných a transkripčných faktorov. Čo sa týka
64
Správa o činnosti organizácie SAV
experimentov "in vitro", srbskí riešitelia podrobili srdcia potkanov analýze prostredníctvom
Langendorffovho preparátu srdca. V tomto prípade podávali aliskirén priamo to tlmivého roztoku,
ktorý nahradil krv v izolovanom preparáte srdca. Takto podaný aliskirén dokázal znížiť frekvenciu
extrasystolí, ktorá bola u spontánne hypertenzných potkanov vyššia, než u potkanov s normálnym
tlakom krvi. Aliskirén takto v oboch experimentoch potvrdil benefičný účinok na srdce v
hypertenzných podmienkach.
Publikácie:
PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRANKOVÁ, Stanislava - PAULIS, Ľudovít. Angiotensin converting
enzyme inhibitors: drug design effects in the spontaneous hypertension. In Activitas Nervosa
Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae
Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 140-141.
BARTA, Andrej - VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - KOVÁCSOVÁ, Mária MATÚŠKOVÁ, Zuzana - BUČKOVÁ, Kristína - JAGLA, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga.
Cerebellar nuclear factor kappaB, nitric oxide and behavioural activity: differences in hypertensive
and obese rats. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the CIANS
Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 93.
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Sociálny stres ako rizikový faktor včasného rozvoja hypertenzie u predisponovaných
jedincov (Social stress as a risk factor of early development of hypertension in predisposed
individuals)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Iveta Bernátová
1.1.2010 / 31.12.2013
2/0084/10
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
4 - Slovensko: 4
VEGA-SAV: 11751 €
Dosiahnuté výsledky:
V tomto roku naďalej prebiehali práce na projekte podľa harmonogramu. Ukončili sme merania u
mladých 7-týždňových samcov WKY a SHR. Pre zhodnotenie rozvoja hypertenzie a hlavne rozvoja
zmien vo funkcii cievnej steny sme získané údaje porovnali z údajmi u dospelých 22-týždňových
jedincov. Ukázali sme, že aj napriek tomu, že už 7-týždňové SHR potkany mali plne rozvinutú
hypertenziu, táto sa s narastajúcim vekom ešte zhoršila. Endotelová dysfuncia bola pozorovaná už u
mladých SHR potkanov, ale aj táto sa s narastajúcim vekom ešte zvýraznila. Je zaujímavé, že v
oboch vekových kategóriách bola produkcia NO v cievnej stene SHR potkanov vyššia ako u WKY.
Avšak podiel relaxácie indukovanej acetylcholínom, ktorá je sprostredkovaná NO nebol zvýšený
oproti WKY, čo svedčí o významnej degradácii NO u SHR v dôsledku oxidačného stresu. Ukázali
sme, že v oboch vekových kategóriách SHR bola endotelová dysfunkcia spojená s výrazným
65
Správa o činnosti organizácie SAV
poklesom NO-nezávislej zložky relaxácie. Avšak s narastajúcim vekom sa znižovala aj NO-závislá
relaxácia, a to podobne u WKY ako aj u SHR. Ďalej sme ukázali, že u mladých SHR samíc bola
hypertenzia a endotelová dysfunkcia (kvantitatívne aj kvalitatívne) podobná ako u samcov, čo
vysvetľujeme tým, že pohlavné rozdiely pozorované v dospelosti ešte nie sú prítomné, nakoľko
potkany ešte nie sú v tomto veku (7 týždňov) pohlavne dospelé.
V behaviourálnych experimentoch sme zistili, že vystavenie mladých WKY samcov 2-týždňovému
stresu neovplyvnilo správanie v otvorenom poli sledované 2-týždne po ukončení stresu v porovnaní
s kontrolnou skupinou. Avšak u WKY samíc boli všetky nami sledované behaviourálne parametre
výrazne zvýšené 2-týždne po ukončení stresu v porovnaní s kontrolnou skupinou a súčasne boli aj
zvýšené v porovnaní so samcami. Výsledky ukazujú na rozdielny vplyv stresu na samce a samice,
nakoľko samice vykazovali výrazne menšiu mieru anxiety po odznení stresu ako samce.
V humánnych štúdiách sme v tomto roku analýzou 26 700 originálnych údajov z celého Slovenska
ukázali, že nadmerná hmotnosť u dospievajúcich sa len zriedkavo vyskytuje bez spojenia s ďalším
rizikovým faktorom. Zistili sme, že v priebehu poslednej dekády sa významne zvýšil počet detí a
mladistvých mužov, ktorí mali obezitu alebo hodnoty indexu telesnej hmotnosti (BMI) v pásme
horného kvartilu referenčných hodnôt, ako aj celková prevalencia hypertenzie a prehypertenzie u
chlapcov a mladých mužov. Na druhej strane sa všeobecne znížili priemerné hodnoty celkového
cholesterolu. V podskupinách detí a dospievajúcich, ktorých BMI nepresiahlo 75. percentil, sa
výskyt hypertenzie nezmenil a frekvencia prehypertenzie u dievčat sa dokonca signifikantne znížila.
Z výsledkov vyplýva, že trendy rozvoja hlavných RF kardiovaskulárnych chorôb mladej populácie
na Slovensku sú diferencované vzhľadom na pohlavie, vek a regióny. Nadmerná hmotnosť je v čase
dospievania dominantným, ale aj najľahšie ovplyvniteľným faktorom. Pri značnej časti
adolescentov sa dá predchádzať rozvoju kardiovaskulárnych ochorení práve prevenciou obezity a to
oveľa jednoduchšie ako pri dospelých. Údaje sú dôležité najmä pre pediatrov a dorastových lekárov
a ukazujú, že prevencii obezity by sa mala venovať primeraná pozornosť na všetkých úrovniach
zdravotníckej osvety spolu s podporou zdravého životného štýlu.
PÚZSEROVÁ, Angelika - SLEZÁK, Peter - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta. Long-term
social stress induces nitric oxide-independent endothelial dysfunction in normotensive rats.
Dostupné na internete: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22928844>.
REGECOVÁ, Valéria. Rizikové faktory kardiometabolických chorôb u adolestentov na Slovensku
v období dekády 2001 - 2010, Pediatria, 2012, 21, 1, s. 9-13, © Ecopress, a. s.
2.) Podiel neuronálnej NO syntázy v regulácii funkcie a štruktúry kardiovaskulárneho
systému u normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. (The participation of neuronal
NO synthase in the regulation of function and structure in cardiovascular system of normotensive
and spontaneouly hypertensive rats.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Soňa Čačányiová
1.1.2010 / 31.12.2013
2/0111/10
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
0
VEGA: 4888 €
66
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
V treťom roku projektu sme sa bližšie zamerali na sledovanie vplyvu chronickej inhibície
neuronálnej izoformy NO-syntázy (nNOS) v podmienkach esenciálnej hypertenzie. Porovnávali
sme vplyv špecifického inhibítora nNOS, 7-nitroindazolu (7-NI), na vazoaktívne odpovede dvoch
typov prívodných artérií: elastického (hrudná aorta) a svalového (mezenterická artéria). Chronické
podávanie 7-NI dospelým spontánne hypertenzným potkanom nemenilo tlak krvi ani trofiku srdca.
Zatiaľčo od endotelu-závislá vazorelaxácia bola u oboch typov ciev nezmenená, kontraktilné
odpovede sa líšili. Podávanie 7-NI nemenilo adrenergnú kontraktilnú odpoveď v hrudnej aorte, u
ktorej sa nemenila ani masa cievnej steny. Na druhej strane, odpoveď mezenterickej artérie
vyvolaná exogénnym noradrenalínom bola zväčšená, čo korelovalo s hypertrofiou cievnej steny.
Nálezy potvrdzujú, že v podmienkach spontánnej hypertenzie spúšťa nNOS originálne a tkanivovošpecifické signálne dráhy.
ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - MÁLEKOVÁ, Magdaléna - ONDRIAŠ, Karol.
Effect of chronic neuronal nitric oxide-synthase inhibition on arterial function and structure in
spontaneously hypertensive rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta
Physiologica Polonica, 2012, vol. 63, no. 1, p. 23-28. (2.267 - IF2011). (2012 - Current Contents).
ISSN 0867-5910. VEGA 2/0111/12, VEGA 2/0019/12, SK-SRB-0026-09, SAS-NSC JRP
2010/01.Typ: ADCA
3.) Performačné testy stability postoja vo funkčnej diagnostike športovcov a jedincov s
narušenou motorikou (Performance tests of postural stability in functional diagnosis of sportmen
and individuals with motor disorders)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
František Hlavačka
1.1.2011 / 31.12.2013
1/0070/11
nie
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
0
MŠ SK VEGA: 1680 €
Dosiahnuté výsledky:
Testovali sme systém hodnotenia posturálnej aktivity pri vzpriamenom postoji pomocou údajov z
dvoch dvojosových snímačov zrýchlenia (akcelerometrov) a stabilometrickej platne. Zaznamenali
sme výchylky tela a špeciálne trupu pri pokojnom postoji v štyroch statických situáciách: postoj na
pevnej podložke a na molitane s očami otvorenými a očami zatvorenými. Výchylky tela sme
hodnotili v časovom intervale 50 sekúnd zo stabilometrického záznamu výslednice oporných síl tela
(CoP) a z akcelerometrov umiestnených v dolnej (L5) a hornej (Th4) časti trupu. Zistili sme, že
počas pokojného postoja je časový priebeh CoP výchyliek veľmi podobný časovému priebehu
pohybu trupu. Priemerné amplitúdy CoP a oscilácií trupu významne charakterizovali zhoršený
postoj na molitanovej podložke, pomocou ktorej sme modelovali zmenu somatosenzorickej
informácie. Naše výsledky indikujú, že údaje o malých pohyboch trupu získané akcelerometrami pri
postoji dobre charakterizujú schopnosť udržiavať rovnováhu postoja. Okrem toho údaje naznačili,
67
Správa o činnosti organizácie SAV
že značná časť vychyľovania tela sa deje podobne, ako obrátené kyvadlo, teda vychyľovanie okolo
členkového kĺbu (členková stratégia. Stabilometria sa javí ako menej citlivá metóda pre
rozlišovanie medzi členkovou a bedrovou stratégiou a taktiež pre posudzovanie nepatrných zmien v
posturálnom riadení.
Testovali sme taktiež rôzne zväčšenia výchyliek CoP zobrazovaných na monitore vo forme
doplnkovej zrakovej spätnej väzby. Výchylky tela sme zaznamenávali stabilometricky a
akcelerometricky. Zistili sme, že čím väčšie zväčšenie CoP výchyliek bolo prezentované, tým
účinnejšia bola ich redukcia. Došlo k signifikantnému zmenšeniu amplitúd CoP výchyliek a
parametra RMS (stredná kvadratická odchýlka). Zaznamenali sme taktiež zmenšenie veľkosti
náklonov dolnej časti trupu (L5). Doplnková zraková spätná väzba sa javí ako účinná metóda pre
zlepšovanie rovnováhy postoja. Využitie akcelerometrov zároveň ponúka nové možnosti pre
vylepšenie zariadení poskytujúcich doplnkovú senzorickú informáciu. Akcelerometre možno
umiestniť na ktorýkoľvek segment tela a nájsť tak optimálne miesto snímania výchyliek tela pre
následné zobrazenie zrakového biofeedbacku.
LOBOTKOVÁ, Jana - HALICKÁ, Zuzana - BUČKOVÁ, Kristína - KILLINGER, Z. Postural
stabilizing effect of vitamin D in elderly osteopenic and osteoporotic women. In Activitas Nervosa
Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae
Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 92. ISSN 1337-933X. VEGA 1/0070/11.Typ: AFHA
BZDÚŠKOVÁ, Diana - BUČKOVÁ, Kristína - HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana HLAVAČKA, František. Použitie akcelerometrov pre hodnotenie funkcie rovnováhy postoja. In 17.
ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie o športe - Od výskumu k praxi. Zborník príspevkov. 2012, p. 60-64. VEGA 1/0070/11. (Typ: AED)
HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - BUČKOVÁ, Kristína - HLAVAČKA, František. How
visual biofeedback magnification affects upright stance. In Current research in motor control IV from theories to clinical application. Conference Monography, 2012. VEGA 2/0186/10 a 1/0070/11.
[Ahead of print]. (Typ: AEC)
4.) Zlepšenie rovnováhy postoja a chôdze pomocou spätnej informácie o náklonoch tela.
(Improvement of balance in stance and gait by feedback from body sway.)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
František Hlavačka
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0186/10
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
0
VEGA-SAV: 5846 €
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2012 sme analyzovali stabilizáciu rovnováhy postoja pomocou doplnkovej zrakovej spätnej
väzby s rôznym zväčšením výchyliek zobrazovaných na monitore. Výchylky tela sme
zaznamenávali stabilometricky a akcelerometricky. Zistili sme, že čím väčšie zväčšenie výchyliek
bolo prezentované, tým účinnejšia bola ich redukcia. Došlo k signifikantnému zmenšeniu amplitúd
stabilometrických výchyliek (CoP) a parametra RMS (stredná kvadratická odchýlka). Zaznamenali
68
Správa o činnosti organizácie SAV
sme taktiež zmenšenie veľkosti náklonov dolnej časti trupu. Využitie akcelerometrov ponúka nové
možnosti pre vylepšenie zariadení poskytujúcich doplnkovú senzorickú informáciu. Akcelerometre
možno umiestniť na ktorýkoľvek segment tela a nájsť tak optimálne miesto snímania výchyliek tela
pre následné zobrazenie zrakového biofeedbacku. Akcelerometre tak predstavujú vhodnú
alternatívu k stabilometrickej platni.
Zistili sme, že nielen stabilometrické výchylky, ale aj náklony dolnej časti trupu sú vhodným
signálom pre zrakový biofeedback, ktorý účinne redukuje výchylky tela.
Analyzovali sme taktiež efektivitu vibrotaktilného biofeedbacku u mladých aj u starších ľudí nad 65
rokov, u ktorých sa predpokladá prítomnosť ľahkého senzorického deficitu. Zistili sme, že mladí
ľudia dokázali úspešne redukovať výchylky tela pri postoji vďaka doplnkovej vibrotaktilnej
informácii. Starší ľudia dokázali efektívne využiť doplnkovú vibrotaktilnú informáciu a zlepšiť
rovnováhu postoja najmä v situácii na nestabilnej molitanovej podložke. Efektívnou sa ukázala aj
kombinácia zrakového a vibrotaktilného biofeedbacku. Doplnková spätná väzba sa tak javí ako
účinná tréningová metóda pre zlepšovanie rovnováhy postoja.
Sledovali sme tiež vplyv dĺžky kroku na rovnováhu tela počas zahájenia chôdze a anticipačné
posturálne nastavenia, ku ktorým dochádza pred samotným výkrokom. Okrem stabilometrického
hodnotenia postoja pred výkrokom a v jeho počiatočnej fáze sme sledovali tiež kinematiku celého
tela pomocou optoelektronického 3D kamerového systému a pomocou akcelerometrov
umiestnených v hornej a dolnej časti trupu. Výslednica oporných tlakových síl (CoP) v
predozadnom i bočnom smere v počiatočnej fáze výkroku (fáza anticipácie) bola signifikantne
rozdielna v podmienkach výkroku krátkym, normálnym a dlhým krokom. Rovnaký výsledok sme
zaznamenali aj v hornej časti trupu, kde sme sledovali zrýchlenie tohto segmentu počas výkroku. V
exekutívnej fáze kroku sa ako najlepší parameter na hodnotenie rozdielov v odlišných podmienkach
výkroku javila akcelerácia hornej časti trupu. Zmeny uhlu náklonu trupu v predozadnom smere
počas výkroku neboli štatisticky významné. Výsledky štúdie sú perspektívne pre analýzu a
sledovanie procesu zahájenia chôdze s využitím doplnkovej senzorickej informácie a pri jej
narušení u neurologických pacientov.
HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HLAVAČKA, František.
Age-related changes in postural responses to backward platform translation. In Physiological
Research, 2012, vol. 61, no.3, p. 331-335. (1.555 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 08628408. VEGA 2/0186/10.Typ: ADCA
HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - BUČKOVÁ, Kristína - BZDÚŠKOVÁ, Diana –
HLAVAČKA, František. Using accelerometers in visual biofeedback for improving human balance
control. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium
Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 91. ISSN 1337-933X. VEGA
2/0186/10.Typ: AFHA
HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - BUČKOVÁ, Kristína - HLAVAČKA, František. How
visual biofeedback magnification affects upright stance. In Motor Control 2012 - From Theories to
Clinical Application : International Scientific Conference. Book of Abstracts. - 2012, p. 34. VEGA
2/0186/10.Typ: AFG
BZDÚŠKOVÁ, Diana - BUČKOVÁ, Kristína - HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana HLAVAČKA, František. Použitie akcelerometrov pre hodnotenie funkcie rovnováhy postoja. In Od
výskumu k praxi. 17. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie o športe. - Bratislava : STU,
2012, s. 60-64. ISBN 978-80-227-3828-6. VEGA 2/0186/10, VEGA 1/0070/11.Typ: AED
5.) Môžu polyfenolické látky z červeného vína ovplyvniť vyššie funkcie mozgu? (Can
69
Správa o činnosti organizácie SAV
polyphenolic substances from red wine affect the higher brain functions?)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Fedor Jagla
1.1.2011 / 31.12.2013
2/0173/11
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
0
SAV: 2426 €
Dosiahnuté výsledky:
Ukázalo sa, že už jediná dávka polyfenolickej substancie (Provinols™) dokáže pozitívne ovplyvniť
výkon jednotlivca pri teste priestorovej pamäte. Avšak jednotlivá dávka Provinols™ neovplyvnila
tlak krve.Polyfenolické substancie
pôsobia prostredníctvom veľmi komplexnej kaskády po sebe nasledujúcich biochemických
procesov, ktorých presný význam nie je zatiaľ celkom objasnený. Získané výsledky prehlbujú naše
poznanie tých faktorov, ktoré môžu v budúcnosti hrať úlohu pri farmakologickej terapii niektorých
porúch vyšších funkcií mozgu.
JAGLA, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Single dose of polyphenols does not affect the blood
pressure but activates the higher brain regulatory mechanisms. In Journal of Hypertension, 2012,
vol. 30, e-Supplement 1, p. e278. (4.021 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0263-6352.
Dostupné na internete: <www.jhypertension.com>.Typ: AEGA
JAGLA, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Lifestyle and health. In Activitas Nervosa Superior
Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae
Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 93. ISSN 1337-933X. European Commission grant EAHC No
20101208, CE-NOREG SAS.Typ: AFHA
JAGLA, Fedor - CIMROVÁ, Barbora - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Polyphenols can affect the
cardiovascular functions via the non vegetative but higher brain regulatory mechanisms also. In
Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale
Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 85-86. ISSN 1337-933X. CE-NOREG SAS,
VEGA 2/0173/11, APVV-0742-10.Typ: AFHA
6.) Etiopatogenéza porúch regulačných mechanizmov krvného tlaku: prejavy na štruktúre a
funkcii kardiovaskulárneho systému. (Etiopatogenesis of compromise blood pressure control:
manifestation on structure and function of cardiovascular system. )
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
František Kristek
1.1.2009 / 31.12.2012
2/0019/09
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
0
VEGA: 5336 €
70
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
V tejto čast projektu sme sa zamerali na sledovanie štrukturálnych zmien v cievnej stene hrudnej
aorty a mezenterickej artérie u normotenzných Wistar a spontánne hypertenzných potkanov
(SHR)po dlhodobej inhibícii neuronálnej NO syntázy so 7-nitroindazolom. Zistili sme v
odpovediach kardiovaskulárneho systému výrazne rozdielne odpovede medzi Wistar a SHR. Kým u
Wistar potkanov inhibícia vyvolala hypotrofiu srdca a cievnej steny hrudnej aorty a mezenterickej
artérie u SHR sme nezistili zmeny v trofike srdca a hrudnej aorty, u mezenterickej artérie sme zistili
hypertrofiu cievnej steny. Štrukturálne zmeny v kardiovaskulárnom systéme boli v dobrej zhode s
výsledkami funkčného vyšetrenie prívodných artérií ako u Wistar tak SHR. Výsledky ukazujú, že
dlhodobá inhibícia neuronálnej NO systázy so 7-nitroindazolom ovplyvňuje iné regulačné
mechanizmy ako dlhodobá inhibícia NO syntázy s iným typom inhibítora - L-NAME.
CACANYIOVA, Sona - KRISTEK, Frantisek - MALEKOVA, Magdalena - ONDRIAS Karol.
Effect of chronic neuronal nitric oxide-synthase inhibition on arterial function and structure in
spontaneously hypertensive rats. In J PHYSIOL PHARMACOL, 2012, vol. 63, iss. 1, p. 23-28.
(2,267 - IF2012).
7.) Nový model experimentálnej hypertenzie, remodelácie ľavej komory a srdcového zlyhania
indukovaný inhibíciou transkripčného nukleárneho faktora kappa B (NF-kB): protekcia
melatonínom a kaptoprilom. (New model of experimental hypertension, left ventricular
remodeling and heart failure induced by nuclear factor kappaB inhibition: pprotection by
melatonin and captopril)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Oľga Pecháňová
1.1.2011 / 31.12.2013
1/0227/12
nie
LFUK, Bratislava
0
Dosiahnuté výsledky:
V tomto roku riešenia projektu sme analyzovali zmeny krvného tlaku a remodeláciu myokardu po
inhibícii nukleárneho faktora kappaB a zároveň po aplikácii melatoníu. Melatonín len čiastočne
modifikoval zmeny vyvolané inhibíciou nukleárneho faktora kappaB.
8.) Účinok antagonistu renínového receptora (RER-24) viazaného na nanonosiče pri
experimentálnej hypertenzii (Effect of (pro)renin antagonist (RER-24) loaded naoparticles in
experimental hypertension)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Oľga Pecháňová
1.1.2012 / 31.12.2014
2/0183/12
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
71
Správa o činnosti organizácie SAV
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
0
VEGA: 9265 €
Dosiahnuté výsledky:
Cieľom projektu je znižiť degradáciu a zvýšiť biodostupnosť antagonistu (pro)renínových
receptorov – RER-24 a zabezpečiť jeho maximálny účinok na štruktúru a funkciu srdca a obličiek.
Týmto sa docieli efektívne zníženie
krvného tlaku inhibíciou prvotného spúšťača aktivácie RAAS. Zároveň sa zachová fyziologická
úloha prorenínu v tkanivách s nižšou hustotou (pro)renínových receptorov. Pre dosiahnutie tohto
cieľa sme v tomto roku podávali inhibítor renínu a inhibítor receptorov RER-24, pričom inhibítor
renínu znižoval krvný tlak v modeloch experimentálnej hypertenzie.
KRUŽLIAK, Peter - KOVÁČOVÁ, Gabriela - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Therapeutic potential of
nitric oxide donors in the prevention and treatment of angiogenesis-inhibitor-induced hypertension.
In Angiogenesis, 2012, p. 1-7. (6.063 - IF2011).
Publikácie:
KONDRASHOV, Alexey - VRANKOVÁ, Stanislava - DOVINOVÁ, Ima - ŠEVČÍK, Rudolf PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga - KOVÁCSOVÁ, Mária. The effects
of new Alibernet red wine extract on nitric oxide and reactive oxygen species production in
spontaneously hypertensive rats. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2012, vol. 2012,
article ID 806285, 8 p. (2.841 - IF2011).
9.) Neurokognitívne mechanizmy selektívneho zamerania a udržania pozornosti
( Neurocognitive mechanisms of selective and sustained attention)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Igor Riečanský
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0023/10
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 2684 €
Dosiahnuté výsledky:
Jedným z najdôležitejších výsledkov je naše zistenie, že presuny zrakovej priestorovej pozornosti
vedú k simultánnym automatickým presunom sluchovej selektívnej pozornosti. To svedčí, že
pozornostná kontrola senzorických procesov má supramodálny, nie unimodálny charakter.
Vybrané publikácie:
ŠPAJDEL, Marián - RIEČANSKÝ, Igor. Shifts in visual spatial attention affect dichotic listening.
In International Journal of Psychophysiology, 2012, vol. 85, no. 3, p. 426. (2.144 - IF2011). (2012 Current Contents). ISSN 0167-8760.
72
Správa o činnosti organizácie SAV
ŠPAJDEL, Marián - ROHÁRIKOVÁ, Veronika - BUDÁČ, Stanislav - RIEČANSKÝ, Igor. Shifts
in visual spatial attention affect dichotic listening. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2012,
vol. 54, no. 2, p. 92. ISSN 1337-933X. VEGA 2/0023/10.Typ: AFHA
10.) Charakteristika kardiovaskulárnych a metabolických zmien v podmienkach fruktózou
vyvolaného metabolického syndrómu u potkana (Characterization of cardiovascular and
metabolic changes in fructose-induced metabolic syndrome in the rat)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jozef Török
1.1.2012 / 31.12.2014
2/0188/12
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
0
VEGA: 4766 €
Dosiahnuté výsledky:
V našich experimentoch sme ukázali, že liečba mladých potkanov s genetickou hypertenziou
niektorými antihypertenzne pôsobiacimi látkami v kritických vývinových periódach môže mať
dlhodobý benefičný vplyv na ich adultný kardiovaskulárny fenotyp. Na druhej strane, dlhodobá
konzumácia nadmerného množstva fruktózy vedie u spontánne hypertenzných potkanov (SHR) k
ďalšiemu vzostupu krvného tlaku a poškodeniu cievnych funkcií. Zistili sme, že podávanie fruktózy
spôsobilo zvýšenie tlaku krvi a telesnej hmotnosti u SHR, nie však u normotenzných Wistar
potkanov. U oboch kmeňov potkanov tento zásah vyvolal nárast plazmatickej hladiny triglyceridov
a zvýšenie relatívnej hmotnosti pečene. Od endotelu závislá relaxácia hrudnej aorty bola zmenšená
u fruktózou kŕmených SHR, avšak nie u Wistar potkanov. Okrem toho, SHR po dlhodobom
nadmernom príjme fruktózy vykazovali zníženú senzitivitu hrudnej aorty na noradrenalín a
zmenšené neurogénne kontrakcie mezenterickej tepny pri stimulácii perivaskulárnych
adrenergických nervov.
ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - TABAČEKOVÁ, Marcela. Developmental plasticity
and programming of cardiovascular function in prevention of genetic hypertension. In Annals of
Biological Research, 2012, vol.3, no. 4, p. 1866-1870. ISSN 0976-1233. VEGA 2/0193, VEGA
2/0188. Dostupné na internete: <www.scholarsresearchlibrary.com>.
TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TABAČEKOVÁ, Marcela. Modulation of vascular
function in fructose-fed rats. In Cardiology Letters, 2012, suppl, p. 28S-29S. ISSN 1336-2429.
VEGA 2/0188/12.
11.) Úloha nukleárneho faktora kappa B pri experimentálnej hypertenzii (The role of nuclear
factor kappa B in experimental hypertension)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
Stanislava Vranková
1.1.2011 / 31.12.2013
2/0190/11
áno
73
Správa o činnosti organizácie SAV
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
1 - Slovensko: 1
ÚNPF SAV: 3429 €
Dosiahnuté výsledky:
V ďalšej etape boli experimenty zamerané na podávanie inhibítora NF-kB (laktacystínu) zvieratám
s indukovanou formou hypertenzie (L-NAME) s cieľom sledovať účinok inhibítora na rozvoj
hypertenzie. V tomto prípade kedy je NO syntáza blokovaná inhibítorom L-NAME sme použili
proteazómový inhibítor NF-kB (lactacystín) aj z dôvodu ochrany proteínu NO-syntázy pred rýchlou
degradáciou. Cieľom našej práce bolo sledovať vplyv aplikácie laktacystínu na krvný tlak, aktivitu
NO-syntázy a expresiu eNOS a NF-kB (p65) v tkanivách potkanov Wistar Kyoto s dlhodobým
podávaním inhibítora NO-syntázy L-NAME a posúdiť úlohu NF-kB v regulácii produkcie NO a
krvného tlaku. Podanie laktacystínu viedlo k významnému zvýšeniu tlaku krvi v porovnaní so
skupinou L-NAME. Aktivita NO-syntázy pri súčasnom podávaní L-NAME a laktacystínu sa
významne znížila v ľavej komore srdca aj v aorte. V ľavej komore srdca sme však nezaznamenali
zmeny v expresii eNOS alebo NF-kB. Laktacystín potencoval účinok L-NAME pri zvyšovaní
koncentrácie konjugovaných diénov v ľavej komore srdca. Podávanie laktacystínu neovplyvnilo
rozvoj hypertrofie ľavej komory srdca, fibrózu, kolagén I and III, ale v porovnaní so skupinou, v
ktorej bol podávaný iba L-NAME, laktacystín zväčšil CSA v aorte. WT/ID pomer bol významne
zvýšený iba po podávaní lactacystínu s L-NAME. Znížená NOS aktivita spolu so zvýšenou
oxidačnou záťažou môže byť zodpovedná za zníženie biologickej dostupnosti NO ako aj za ďalší
nárast tlaku krvi po inhibícii NF-kB pri L-NAME indukovanej hypertenzii. Zvýšená CSA a WT/ID
môžu prispievať k hypertenznému procesu. Uzatvárame, že účinky NF-kB i samotného laktacystínu
sa môžu líšiť v závislosti od tkaniva. Naše výsledky nepotvrdili jednoznačnú úlohu NF-kB pri
produkcii NO v modeli L-NAME – indukovanej hypertenzie, ale naznačili možnú regulačnú úlohu
tohto faktora, ktorá je závislá od tkaniva. V každom prípade, nárast tlaku krvi po inhibícii NF-kB
prostredníctvom laktacystínu poukazuje na významnú regulačnú úlohu tohto faktora pri udržiavaní
tlaku krvi pri L-NAME – indukovanej hypertenzii.
Publikácie:
KONDRASHOV, Alexey - VRANKOVÁ, Stanislava - DOVINOVÁ, Ima - ŠEVČÍK, Rudolf PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga - KOVÁCSOVÁ, Mária. The effects
of new Alibernet red wine extract on nitric oxide and reactive oxygen species production in
spontaneously hypertensive rats. Oxidative medicine and cellular longevity, 2012, vol. 2012, article
ID 806285, 8 p. ISSN 1942-0900. ITMS 26240120006, CEKOMAT II, APVV-0742-10.
BARTA, Andrej - VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - KOVÁCSOVÁ, Mária MATÚŠKOVÁ, Zuzana - BUČKOVÁ, Kristína - JAGLA, Fedor - PAULIS, Ľudovít PECHÁŇOVÁ, Oľga. Differences in cerebellar nuclear factor kappaB pathways in hypertensive
ond obese rats: behavioural aspect. Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the
CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 1, p. 25-30.
ISSN 1337-933X. ITMS26240120006, CEKOMAT.
VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - KOVÁCSOVÁ, Mária MATÚŠKOVÁ, Zuzana - DOVINOVÁ, Ima - DOBEŠOVÁ, Zdena - ZICHA, Josef - KUNEŠ,
Jaroslav - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Experimental models of metabolic syndrome: focused on NO and
74
Správa o činnosti organizácie SAV
ROS balance. Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium
Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 97-98. ISSN 1337-933X.
APVV-0538-07, APVV-0742-10, VEGA 2/0190/11, VEGA 2/0178/09, GA CR 305/08/0139,
AVOZ 50110509, 1M0510.
Programy: APVV
12.) Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v
dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii (Gender differences in
etiopathogenesis of social stress-related cardiovascular and behavioral disorders in individuals
with predisposition to hypertension)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Iveta Bernátová
1.5.2011 / 30.10.2014
APVV-0523-10
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
5 - Slovensko: 5
APVV: 34545 €
Dosiahnuté výsledky:
V druhom roku riešenia projektu sme na všetkých pracoviskách pokračovali s experimentmi
týkajúcimi sa vplyvu crowding stresu u mladých normotenzných WKY), hranične hypertenzných
potkanov s SHR matkou (sBHR) a spontánne hypertenzných (SHR) potkanov, samcov aj samíc.
Ukončili a vyhodnotili sme výsledky týkajúce sa vplyvu stresu u mladých samíc. Zistili sme, že u
samíc vedie stres k poklesu telesnej hmotnosti, zvýšeniu kortikosterónu v plazme a k zvýšeniu
krvného tlaku voči počiatočnej hodnote iba u kmeňa sBHR. U WKY a SHR sme významný vplyv
stresu na uvedené parametre nepozorovali. Stres zvyšoval koncentráciu kortikosterónu v plazme u
všetkých fenotypov (hlavný vlyv stresu), čo potvrdzuje, že crowding je stresový faktor aj u mladých
samíc. Vo všetkých fenotypoch sme u samíc pozorovali signifikantné zvýšenie produkcie NO v
aorte, kým v mozgu bol vplyv stresu na aktivitu NO syntázy inhibičný. Hladina superoxidu v aorte
bola významné zvýšená u WKY ale nie u sBHR, hoci tieto mali významne vyššiu hladinu
superoxidu v kontrolných podmienkach. Je zaujímavé, že napriek zvýšenému krvnému tlaku u
sBHR bola od ich endotelu závislá relaxácia nezmenená vs. WKY, hoci pomer od NO závislej a od
NO nezávislej zložky sa zmenil.Podobne u mladých samíc ešte nebola rozvinutá hypertrofia srdca.
U SHR sme pozorovali výraznú endotelovú dysfunkciu, ktorá bola spojená s redukciou zložky
relaxácie od NO nezávislej, a tiež hypertrofiu srdca. Rovnaký efekt bol pozorovaný u dospelých
samcov.
V tejto fáze trvania projektu pripravujeme prvú publikáciu o vplyve stresu u mladých samíc a
finalizujeme jednotlivé experimenty u samcov. V časti zameranej na matematické modelovanie
regulácie krvného tlaku sme vypracovali získali a odprezentovali prvé výsledky na medzinárodnej
konferencii.
Naďalej postupne dopĺňame ešte neuzavreté skupiny potkanov na potrebné počty n v súlade s
plánovaným harmonogramom.
PÚZSEROVÁ, Angelika - TÖRÖK, Jozef - SOTNÍKOVÁ, Ružena - ZEMANČÍKOVÁ, Anna BERNÁTOVÁ, Iveta. Reactivity of the mesenteric bed arteries of normotensive rats exposed to
chronic social stress. In General Physiology and Biophysics, 2012, vol. 31, iss. 3, p. 279-290.
75
Správa o činnosti organizácie SAV
SEKAJ, Ivan - ZICHA, Josef - BEHULIAK, Michal - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta.
Modelling of the blood pressure regulation in rats. In BMEI 2012 - 5th International Conference On
BioMedical Engineering and Informatics. 16-18 Oct 2012, Chongquing, China. - 2012, p. 1-5.
ISBN 978-1-4673-1182-3. APVV-0523-10.
13.) Štúdium molekulárnych mechanizmov biologických účinkov H2S. (Study of molecular
mechanisms of H2S biological effects.)
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v
organizácii SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Ondriaš
Soňa Čačányiová
1.7.2012 / 31.12.2015
APVV-0074-11
nie
0
APVV: 767 €
Dosiahnuté výsledky:
Oxid dusnatý (NO) a sírovodík (H2S) sa podieľajú na rovnakých biologických procesoch –
reaktivita cievneho hladkého svalu, hypertenzia, proliferácia atď. Niekoľko prác potvrdilo, že
“cross talk” medzi NO a H2S existuje, avšak podstata tejto interakcie je nezáma. Cieľom projektu je
charakterizovať H2S - NO interakciu a jej vplyv na cievny tonus. Ukázali sme, že NO a H2S
navzájom interagujú, pričom vytvoria nové produkty, ktorých chemická podstata nie je zatiaľ
známa. Novovytvorené produkty vykazujú odlišné vazoaktívne vlastnosti ako NO a H2S samotné.
Zmes oboch plynov (inkubovaný roztok H2S+NO) vyvolala menšiu maximálnu vazorelaxačnú
odpoveď než NO samotný, avšak, zároveň sa predlžoval celkový čas relaxácie úmerne od času
inkubácie ochoch plynov. Výsledky sa spracúvajú do publikácie.
14.) Účinok aliskirénu viazaného na nanonosiče pri experimentálnej hypertenzii (The effect of
aliskiren loaded nanoparticles in experimental hypertension)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Oľga Pecháňová
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0742-10
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
0
APVV: 51250 €
Dosiahnuté výsledky:
76
Správa o činnosti organizácie SAV
V tomto roku riešenia sme testovali polymérne látky vhodné pre uzavretie a prepravu aliskirénu do
obličiek. Použili sme rôzne kombinácie zloženia ochranného polyméru a vytypovali najvhodnejšie
zloženie. Zároveň v experimentoch na spontánne hypertenzívnych zvieratách sme testovali účinok
neviazaného aliskireénu na krvný tlak a aktivitu syntazy oxidu dusnatého. Zistili sme, že aliskirén
znížil významne krvný tlak zvierat po trojtýždňovom podávaní. Aktivita syntázy oxidu dusnatého
zostala pritom nezmenená.
15.) Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v
ischemickom myokarde (The effect of lifestyle-related factors on the adaptive processes in
ischemic myokardium)
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v
organizácii SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Táňa Ravingerová
Oľga Pecháňová
1.7.2012 / 31.12.2015
APVV-0102-11
nie
0
APVV: 3800 €
Dosiahnuté výsledky:
V tomto roku riešenia projektu sme sledovali vplyv hypertenzie na citlivosť srdca voči ischémii,
pričom sme použili model L-NAME-indukovanej a spontánnej hypertenzie. Zistili sme, že srdcia
potkanov hypertenzných modelov sú odolnejšie voči ischémii než srdcia normotenzných potkanov.
Dokumentujú to aj stanovenia niektorých regulačných (napr. izoformy syntázy oxidu dusnatého) a
transkripčných (napr. nukleárny faktor kappaB)faktorov.
16.) Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho
rizika u pacientov s hypertenziou. (Measuring, communication and information systems for
monitoring of cardiovascular risk in hypertension patients.)
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v
organizácii SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Milan Tyšler
Vavrinec Szathmáry
1.5.2011 / 30.6.2014
APVV-0513-10
nie
0
APVV: 7985 €
Dosiahnuté výsledky:
Séria modelových simulácií bola zameraná na analýzu diagnostickej výpovednej hodnoty
77
Správa o činnosti organizácie SAV
elektrokardiologických parametrov (elektrokardiogram, vektorkardiogram, srdcový vektor,
okamžité a integrálové povrchové EKG mapy), vyvolaných s rovnakým rozsahom poškodenia
myokardu, ale pri rôznych lokalizáciách v stene ľavej komory a medzikomorového septa.
Modelové poškodenia boli simulované ischemickými zmenami rôzneho stupňa, ako aj simuláciou
netransmurálneho infarktu obkoleseného ischemickou vrstvou so zníženou schopnosťou šírenia
depolarizácie. Výstup z modelových simulácií vo forme časového priebehu reprezentatívneho
srdcového vektora, resp. 33 segmentálnych srdcových vektorov pre depolarizácie a repolarizácie
srdcových komôr, bol využitý na výpočet EKG parametrov v rôznych bodoch povrchu modelového,
elektricky nehomogénneho hrudníka, a následne na výpočet parametrov, ktoré v klinickej
elektrokardiológii charakterizujú stav srdcového svalu.
Analýzou modelových výsledkov sme ukázali, že k najväčším zmenám v integrálnych povrchových
potenciálových mapách QRST (IPPM QRST) dochádza pri patologických zmenách v oblasti hrotu
srdcových komôr. Tieto poznatky boli potvrdené aj pri interpretácii IPPM QRST u pacienta s
potvrdenou náchylnosťou k malignej srdcovej arytmii, kde pri inverznom postupe práve ischemické
zmeny v oblasti hrotu modelového srdca dávali podobnú IPPM QRST, aká sa u pacienta náhodne
objavovala.
Vykonala sa séria meraní so súčasným záznamom tepovej frekvenie, dychovej aktivity snímanej
pomocou hrudného snímača a náklonov hornej a dolnej časti trupu snímaných akcelerometrami
počas vzpriameného postoja. Zistili sme, že pohyb prednej a zadnej časti trupu získaný s
akcelerometrov je dôležitý nielen pre posturografiu človeka z hľadiska veku, ale umožňuje
charakterizovať aj dýchacie pohyby. Rozšírenie týchto parametrov o údaje charakterizujúce činnosť
srdca doplnia komplexný pohľad na kardio-posturálnu súhru činnosti organizmu.
Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
17.) Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre
strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II (Centre of Excellence for Research and
Development of Constructive Composite Materials II)
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v
organizácii SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
František Simančík
Oľga Pecháňová
1.9.2009 / 31.12.2012
ITMS NFP26240120006
nie
Ústav materiálov a mechaniky strojov
0
OP ŠF: 64033 €
Dosiahnuté výsledky:
V tomto roku sme pristúpili k verejnému obstarávaniu konfokálneho mikroskopu, ktoré bolo
úspešne ukončené v novembri 2012 a v decembri bol kompletne dodaný požadovaný konfokálny
mikroskop. Uvedený prístroj je momentálne v testovacej fáze, prebieha zaškolenie vedeckých a
odborných pracovníkov a analýza priestorových úprav. Zároveň, po úspešnej testovacej fáze bol
kamerový systém pre snímanie motoriky u ľudí uvedený do experimentálnej činnosti.
Publikácie:
78
Správa o činnosti organizácie SAV
KRUŽLIAK, Peter - KOVÁČOVÁ, Gabriela - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Therapeutic potential of
nitric oxide donors in the prevention and treatment of angiogenesis-inhibitor-induced hypertension.
In Angiogenesis, 2012, p. 1-7. (6.063 - IF2011).
KONDRASHOV, Alexey - VRANKOVÁ, Stanislava - DOVINOVÁ, Ima - ŠEVČÍK, Rudolf PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga - KOVÁCSOVÁ, Mária. The effects
of new Alibernet red wine extract on nitric oxide and reactive oxygen species production in
spontaneously hypertensive rats. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2012, vol. 2012,
article ID 806285, 8 p. (2.841 - IF2011).
Programy: Centrá excelentnosti SAV
18.) Centrum excelentnosti pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v chorobách z
civilizácie (Centre of excellence for examination of regulatory role of nitric oxide in civilization
diseases)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Oľga Pecháňová
1.8.2011 / 31.12.2013
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
0
SAV: 22100 €
Dosiahnuté výsledky:
V tomto roku skupina riešiteľov CE SAV NOREG zložená z ústavov SAV (ÚNPF SAV, ÚEE
SAV, ÚVS SAV, NbÚ SAV) a fakúlt Univerzity Komenského (Lekárska a Prírodovedecká) riešila
otázku príspevku oxidu dusnatého, resp. jeho nedostatku pri centrálnych a periférnych regulačných
mechanizmoch udžiavania krvného tlaku a hmotnosti tela. Čo sa týka periférnych mechanizmov,
benefit relatívne zvýšenej hladiny NO v kardiovaskulárnom systéme súvisí nielen s vazodilatačným
a antiagregačným účinkom NO, ale aj s jeho antiproliferatívnym pôsobením, zmierňujúc tak vznik
excesívnej fibrózy srdca a ciev, čo sa považuje za negatívny prognostický faktor kardiovaskulárnej
medicíny. Z hľadiska centrálnych mechanizmov, k poklesu tlaku krvi pri hypertenzii sa javí byť
dôležitý príspevok aktivity NO syntázy v rôznych častiach mozgu.
Programy: Iné projekty
19.) Národný program prevencie ochorení srdca a ciev - Zdravé srdce pre Slovensko časť pre
deti a dorast (National Programme for Prevention of Cardiovascular Disease )
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Valéria Regecová
1.12.2011 / 1.12.2016
áno
79
Správa o činnosti organizácie SAV
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
0
Dosiahnuté výsledky:
V priebehu poslednej dekády sa významne zvýšil počet detí a mladistvých mužov, ktorí mali
obezitu alebo hodnoty indexu telesnej hmotnosti v pásme horného kvartilu referenčného súboru,
ako aj celková prevalencia hypertenzie a prehypertenzie najmä u chlapcov a mužov. Na druhej
strane sa všeobecne znížili priemerné hodnoty celkového cholesterolu. V podskupinách detí a
dospievajúcich, ktorých BMI nepresiahlo 75. percentil, sa výskyt hypertenzie nezmenil a frekvencia
prehypertenzie u týchto dievčat sa dokonca signifikantne znížila.
Z výsledkov vyplýva, že udržiavanie primeranej hmotnosti v čase dospievania pomocou zdravého
životného štýlu je účinným spôsobom, ako zabrániť akumulácii ďalších RF.
REGECOVÁ, Valéria–ŠIMURKA, Pavol–BARÁKOVÁ Anna–KELLEROVÁ Eva. Trends in
cardiovascular risk factors according to urban and rural residence in adolescents. European Journal
of Preventive Cardiology, 2012, vol 19, p 17, Impact Factor: 2.638
REGECOVÁ, Valéria. Rizikové faktory kardiometabolických chorôb u adolestentov na Slovensku
v období dekády 2001 - 2010, Pediatria, 2012, 21, 1, s. 9-13, © Ecopress, a. s
REGECOVÁ, Valéria–ŠIMURKA, Pavol–KELLEROVÁ, Eva. Zmeny vo výskyte rizikových
faktorov kardiovaskulárnych chorôb u adolescentov na Slovensku. Kongres Slovenskej
hypertenziologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Žilina, 24.–26. 05. 2012. .(Zborník
abstraktov, č. 17)
REGECOVÁ, Valéria –ŠIMURKA, Pavol. – BÉREŠOVÁ Janka. Zmeny vo výskyte zvýšeného
krvného tlaku a hmotnosti u detí mladšieho školského veku počas dekády 2001-2011. In
Jurkovičová, J., Štefániková, Z. Životné podmienky a zdravie, © Úrad verejného zdravotníctva SR,
2012, s 211-217. ISBN 978-80-7159-211-2
REGECOVÁ, Valéria–ŠIMURKA, Pavol–BARÁKOVÁ Anna. Overweight and cardio metabolic
risk markers in adolescents. Slov. Antropol., 2012, 15(2): s. 58-64, ISSN 1336 5827
20.) Vplyv variability génu NOS1 na senzomotorický gating: implikácie pre patofyziológiu
schizofrénie (The effect of variability in NOS-1 gene on sensorimotor gating: implications for
pathophysiology of schizophrenia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Igor Riečanský
1.6.2012 / 31.5.2013
áno
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
2 - Slovensko: 2
Dosiahnuté výsledky:
Na ÚNPF SAV bola implementovaná metodika merania prepulznej inhibície úľakovej reakcie.
80
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie (zoradená podľa kategórií)
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ADCA03
ADCA04
ADCA05
ADCA06
ADCA07
ADCA08
ADCA09
BACHAROVÁ, Ljuba - SZATHMÁRY, Vavrinec - POTSE, Mark - MATEAŠIK,
Anton. Computer simulation of ECG manifestations of left ventricular electrical
remodeling. In Journal of Electrocardiology, 2012, vol. 45, p. 630-634. (1.141 IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0022-0736. ITMS 26 240 220 072.
CELEC, Peter - HODOSY, Július - JÁNI, P. - JANEGA, Pavol - KÚDELA, Matúš KALOUSOVÁ, Marta - HOLZEROVÁ, Johana - PARRÁK, Vojtech - HALČÁK,
L. - ZIMA, Tomáš - BRAUN, Martin - PECHÁŇ, Ivan - MURÍN, Ján ŠEBEKOVÁ, Katarína. Advanced glycation end products in myocardial reperfusion
injury. In Heart and Vessels, 2012, vol. 27, no. 2, p. 208-215. (2.047 - IF2011).
(2012 - Current Contents). ISSN 0910-8327. MSM 0021620807, VMSP-II-0027-09.
ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - MÁLEKOVÁ, Magdaléna ONDRIAŠ, Karol. Effect of chronic neuronal nitric oxide-synthase inhibition on
arterial function and structure in spontaneously hypertensive rats. In Journal of
Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2012, vol. 63,
no. 1, p. 23-28. (2.267 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0867-5910.
VEGA 2/0111/12, VEGA 2/0019/12, SK-SRB-0026-09, SAS-NSC JRP 2010/01.
FEKETEOVÁ, Lucia - JANČOVÁ, Petra - MORAVCOVÁ, Petra - JANEGOVÁ,
Andrea - BAUEROVÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester - MIHALOVÁ, Danica JANEGA, Pavol - BABÁL, Pavel. Effect of methotrexate on inflammatory cells
redistribution in experimental adjuvant arthritis. In Rheumatology international,
2012, vol. 32, p. 3517-3523. (1.885 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN
0172-8172. APVV 51-017905, VEGA 2/0093/08, VEGA 2/0045/11. Dostupné na
internete: <http://www.springerlink.com/content/u43h623j56338568/fulltext.pdf>.
FURDOVÁ, Alena - STRMEŇ, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta - CHORVÁTH,
Martin - SRAMKA, Miron - SLEZÁK, Peter. One-day session LINAC-based
stereotactic radiosurgery of posterior uveal melanoma. In European Journal of
Ophthalmology, 2012, vol. 22, no. 2, p. 226-235. (0.965 - IF2011). (2012 - Current
Contents). ISSN 1120-6721.
GÁSPÁROVÁ, Zdenka - JANEGA, Pavol - PRÓNAYOVÁ, Naďa - LIPTAJ, Tibor.
Middle-aged rat hippocampus and some early changes accompanying aging. In
Central European Journal of Biology, 2012, vol. 7, no. 5, p. 810-816. (1.000 IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1895-104X. VEGA 2/0048/11.
HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HLAVAČKA,
František. Age-related changes in postural responses to backward platform
translation. In Physiological Research, 2012, vol. 61, no.3, p. 331-335. (1.555 IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0862-8408. VEGA 2/0186/10.
HODOSY, Július - ZELMANOVÁ, Dorota - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - FILOVÁ,
Barbora - MALINOVÁ, Mária - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - CELEC, Peter. The
anxiolytic effect of testosterone in the rat is mediated via the androgen receptor. In
Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 2012, vol. 102, p. 191-195. (2.532 IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0091-3057. APVV-0753-10.
IVANOVÁ, Monika - DOVINOVÁ, Ima - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila TRIBULOVÁ, Narcis - ŠIMONČÍKOVÁ, Petra - BARTEKOVÁ, Monika VLKOVIČOVÁ, Jana - BARANČÍK, Miroslav. Chronic cardiotoxicity of
doxorubicin involves activation of myocardial and circulating matalloproteinases in
rats. In Acta Pharmacologica Sinica, 2012, vol. 33, p. 459-469. (1.953 - IF2011).
81
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA10
ADCA11
ADCA12
ADCA13
ADCA14
ADCA15
(2012 - Current Contents). ISSN 1671-4083(print), 1745-7254(online). VEGA
2/0205/09, 2/0049/09, 2/0108/10, SAS-NSC JRP 2010/01.
KAYSEROVA, J. - SISMOVA, K. - ZENTSOVA-JARESOVA, I. - KATINA,
Stanislav - VERNEROVA, E. - POLOUCKOVA, A. - CAPKOVA, S. MALINOVA, V. - STRIZ, I. - SEDIVA, A. A prospective study in children with a
severe form of atopic dermatitis: Clinical outcome in relation to cytokine gene
polymorphisms. In Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology,
2012, vol. 22, no. 2, p. 92-101. (2.269 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN
1018-9068. MZ0FNM2005, VZ MSM 0021620812, VEGA 1/0077/09.
KMEŤOVÁ SIVOŇOVÁ, Monika - DOBROTA, Dušan - DUŠENKA, Róbert WACZULÍKOVÁ, Iveta - SLEZÁK, Peter - MATÁKOVÁ, Tatiana MAHMOODOVÁ, Silvia - MIŠTUNA, Dušan - KLIMENT, Ján. Effect of CYP17
and PSA gene polymorphisms on prostate cancer risk and circulating PSA levels in
the Slovak population. In Molecular Biology Reports, 2012, vol. 39, p. 7871-7880.
(2.929 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0301-4851. MH SR 2007/45-UK10, MH SR 2007/57-UK-17, CEVYPET code 2622012053.
KONDRASHOV, Alexey - VRANKOVÁ, Stanislava - DOVINOVÁ, Ima ŠEVČÍK, Rudolf - PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga KOVÁCSOVÁ, Mária. The effects of new Alibernet red wine extract on nitric oxide
and reactive oxygen species production in spontaneously hypertensive rats. In
Oxidative medicine and cellular longevity, 2012, vol. 2012, article ID 806285, 8 p.
(2.841 - IF2011). ISSN 1942-0900. ITMS 26240120006, CEKOMAT II, APVV0742-10.
KOPINCOVÁ, Jana - PÚZSEROVÁ, Angelika - BERNÁTOVÁ, Iveta. L-NAME in
the cardiovascular system - nitric oxide synthase activator? In Pharmacological
Reports, 2012, vol. 64, p. 511-520. (2.445 - IF2011). ISSN 1734-1140. Project
"Center of Excellence for Perinatology Research" No. 26220120016, APVV-052310, VEGA 1/0291/12.
KRUŽLIAK, Peter - KOVÁČOVÁ, Gabriela - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Therapeutic
potential of nitric oxide donors in the prevention and treatment of angiogenesisinhibitor-induced hypertension. In Angiogenesis, 2012, p. 1-7. (6.063 - IF2011).
(2012 - Current Contents). ISSN 0969-6970. FNUSA-ICRC
(No.CZ.1.05/1.1.00/02.0123), ITMS 26240120020, APVV-0742-10, VEGA
2/0190/11.
PROFANT, Milan - SLÁVIKOVÁ, Katarína - KABÁTOVÁ, Zuzana - SLEZÁK,
Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Predictive validity of MRI in detecting and
following cholesteatoma. In European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2012,
vol. 269, no. 3, p. 757-765. (1.287 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 09374477. APVV-0148-10, VEGA 1/0465/11.
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
PÚZSEROVÁ, Angelika - TÖRÖK, Jozef - SOTNÍKOVÁ, Ružena ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BERNÁTOVÁ, Iveta. Reactivity of the mesenteric bed
arteries of normotensive rats exposed to chronic social stress. In General Physiology
and Biophysics, 2012, vol. 31, iss. 3, p. 279-290. (1.192 - IF2011). (2012 - Current
Contents). ISSN 0231-5882. VEGA 2/0084/10, VEGA 2/0193/10, VEGA
2/0086/08, APVV-0523-10.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
BOBOCKÁ, K. - EISNEROVÁ, D. - KALUŽAY, J. - SLEZÁK, Peter -
82
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB02
ADEB03
ADEB04
WACZULÍKOVÁ, Iveta - LEHOTSKÁ, A. - PONŤUCH, P. Zmeny krvného tlaku u
chronicky hemodialyzovaných pacientov. In Vnitřní lékařství : časopis České
internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti, 2012, roč. 58, č. 3,
p. 183-190. ISSN 0042-733X.
JANUŠICOVÁ, V. - KAPUSTOVÁ, I. - ŽÚBOR, P. - SLEZÁK, Peter - KAJO, K. LASABOVÁ, Z. - PLANK, L. - DANKO, J. Stanovenie expresie p16INK4A mRNA
trankriptu v steroch z krčka maternice s rôznymi stupňami cervikálnej dysplázie. In
Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č.3, s.245-250. ISSN 1210-7832. UK/71/2010,
UK/103/2011, ITMS: 2622022013.
MOKOŠÁKOVÁ, M. - HLAVAČKA, František. Elektromyografická aktivita svalov
predkolenia počas chôdze na vysokých podpätkoch. In Rehabilitace a fyzikální
lékařství : volné pokračování Fysiatrického věstníku založeného v roce 1923, 2012,
roč. 19, č.4, s. 181-189. ISSN 1211-2658.
ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - TABAČEKOVÁ, Marcela.
Developmental plasticity and programming of cardiovascular function in prevention
of genetic hypertension. In Annals of Biological Research, 2012, vol.3, no. 4, p.
1866-1870. ISSN 0976-1233. VEGA 2/0193, VEGA 2/0188. Dostupné na internete:
<www.scholarsresearchlibrary.com>.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
BARTA, Andrej - VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - KOVÁCSOVÁ,
Mária - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - BUČKOVÁ, Kristína - JAGLA, Fedor - PAULIS,
Ľudovít - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Differences in cerebellar nuclear factor kappaB
pathways in hypertensive ond obese rats: behavioural aspect. In Activitas Nervosa
Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale
Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 1, p. 25-30. ISSN 1337-933X.
ITMS26240120006, CEKOMAT.
PÚZSEROVÁ, Angelika - BERNÁTOVÁ, Iveta. Endotelová funkcia v
experimentálnej hypertenzii. In Vaskulárna medicína, 2012, roč. 4, č. 1-2, s. 28-31.
ISSN 1338-0206. APVV-0523-10, ITMS 26240120006.
REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, Pavol - BARÁKOVÁ, A. Rizikové faktory
kardiometabolických chorôb u adolescentov na Slovensku v období dekády 20012010. In Lekárske listy : príloha Zdravotníckych novín. Prevencia. Diagnostika.
Terapia. Starostlivosť. Teória. Prax., 2012, roč. 1, č. 21, s. 9-13.
SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Digital Mammography - a new trend in
breast carcinoma diagnostics : letter to the editor. In Bratislavské lekárske listy :
international journal for biomedical sciences and clinical medicine, 2012, roč. 113, č.
2, s. 123-124. (0.403 - IF2011). ISSN 0006-9248.
SLEZÁK, Peter - NÁMER, P. - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Spoľahlivosť
diagnostických testov - zhoda posudzovateľov (inter-rater agreement). In Slovenská
rádiológia : Slovenská rádiologická spoločnosť, 2012, roč. 19, č. 1, s. 5-8. ISSN
1335-0625.
SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Hodnotenie užitočnosti diagnostických
testov (Likelihood ratio pozitívneho/negatívneho výsledku testu, Diagnostic Odds
ratio, Diagnostic accuracy, Youdenov index). In Slovenská rádiológia : Slovenská
rádiologická spoločnosť, 2011, roč. 18, č. 2, s. 62-66. ISSN 1335-0625.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
KOZMANN, G. - TARJÁNYI, Z. - TUBOLY, G. - SZATHMÁRY, Vavrinec -
83
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC02
AEC03
ŠVEHLÍKOVÁ, Jana - TYŠLER, Milan. Model interpretation of non-dipolar
integral body surface QRST maps randomly appearing in arrhythmia patients. In 8th
IFAC Symposium on Biological and Medical Systems. Editors B. Benyó, S.
Andreassen et al. - International Federation of Automatic Control, 2012, vol. 8, part.
1. ISBN 978-3-902823-10-6.
SEKAJ, Ivan - ZICHA, Josef - BEHULIAK, Michal - BALIŠ, Peter BERNÁTOVÁ, Iveta. Modelling of the blood pressure regulation in rats. In BMEI
2012 - 5th International Conference On BioMedical Engineering and Informatics.
16-18 Oct 2012, Chongquing, China. - 2012, p. 1-5. ISBN 978-1-4673-1182-3.
APVV-0523-10.
TUBOLY, G. - KOZMANN, G. - TARJÁNYI, Z. - SZATHMÁRY, Vavrinec ŠVEHLÍKOVÁ, Jana - TYŠLER, Milan. Differences in QRST integral map
variability in healthy subjects and arrhythmia patients. In Variability in Biomedical
Signals : Lecture Notes of the ICB Seminar. Editors R. Maniewski, A. Liebert, O.
Meste, H. Rix. - Warsaw, Poland : International Centre of Biocybernetics, Polish
Academy of Sciences, 2012, p. 52+S10-S11.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
AED03
AED04
AED05
BZDÚŠKOVÁ, Diana - BUČKOVÁ, Kristína - HALICKÁ, Zuzana LOBOTKOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František. Použitie akcelerometrov pre
hodnotenie funkcie rovnováhy postoja. In Od výskumu k praxi. 17. ročník
Medzinárodnej vedeckej konferencie o športe. - Bratislava : STU, 2012, s. 60-64.
ISBN 978-80-227-3828-6. VEGA 2/0186/10, VEGA 1/0070/11.
FÁBEROVÁ, Miroslava - HLAVAČKA, František. SEMG analýza vybraných
svalov predkolenia počas chôdze na vysokých podpätkoch. In Študentská vedecká
konferencia PriF UK 2012 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori Michal
Galamboš, Vladimíra Džugasová. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s.
183-188. ISBN 978-80-223-3213-2.
ILOVSKÁ, Veronika - PÚZSEROVÁ, Angelika - WACZULÍKOVÁ, Iveta.
Endotelová dysfunkcia v experimentálnej hypertenzii. In Študentská vedecká
konferencia FMFI UK, Bratislava, 2012 : zborník príspevkov. - Bratislava : Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava, 2012, s. 4454. ISBN 978-80-8147-001-0. APVV-0523-10, ITMS 26240120006, CEKOMAT II,
KEGA 003UK-4/2012.
KRALOVIČOVÁ, Zuzana - LAUBERTOVÁ, Lucia - ONDREJOVIČOVÁ, Iveta MUCHOVÁ, Jana - ĎURAČKOVÁ, Zdenka - BERNÁTOVÁ, Iveta ŽITŇANOVÁ, Ingrid. Sociálny stress a jeho vplyv na markery oxidačného stresu u
jedincov s rôznou predispozíciou ku hypertenzii. In Odkaz Ladzianskeho pre budúce
generácie III. - Bratislava : Únia, 2012, s. 177-182. ISBN 978-80-970589-6-8.
VEGA 2/0084/10, APVV-0523-10.
REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, P. - BEREŠOVÁ, J. Zmeny vo výskyte
zvýšeného krvného tlaku v hmotnosti u detí mladšieho školského veku počas dekády
2001-2010. In Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. Editor Jana
Jurkovičová, Zuzana Štefániková. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR,
2012, s. 211-217. ISBN 978-80-7159-211-2.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEE01
SEKAJ, Ivan - ZICHA, Josef - BEHULIAK, Michal - BALIŠ, Peter -
84
Správa o činnosti organizácie SAV
MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BERNÁTOVÁ, Iveta. Blood pressure regulation
modeling in Matlab. In Technical Computing Bratislava 2012 : 20th Annual
Conference. - Bratislava, 2012, p. 75-81. ISBN 978-80-970519-4-5. APVV-0523-10.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
AEF02
BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika - IVANOVÁ, Monika GIBALOVÁ, Lenka - ŠEREŠ, Mário - DOVINOVÁ, Ima - SULOVÁ, Zdena.
Vplyv chronických účinkov doxorubicínu na odpovede srdca potkana voči akútnej
ischémii. Mechanizmy zahrnuté v realizácii účinkov doxorubicínu. In Zborník
príspevkov 1. konferencie Centra excelentnosti pre glykomiku "Súčasné a budúce
úlohy CE pre glykomiku" : 23. máj 2012. - Bratislava : Chemický ústav SAV, 2012,
nestr. ISBN 978-80-971156-0-9. ITMS 26240120031.
IVANOVÁ, Monika - BARTEKOVÁ, Monika - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila ŠIMONČÍKOVÁ, Petra - DOVINOVÁ, Ima - BARANČÍK, Miroslav. Matrixové
metaloproteinázy a ich úloha v procesoch vyvolaných dlhodobým podávaním
doxorubicínu u potkana. In Zborník príspevkov 1. konferencie Centra excelentnosti
pre glykomiku "Súčasné a budúce úlohy CE pre glykomiku" : 23. máj 2012. Bratislava : Chemický ústav SAV, 2012, nestr. ISBN 978-80-971156-0-9. ITMS
26240120031.
AEGA Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných
časopisoch impaktovaných
AEGA01
AEGA02
AEGA03
AEGA04
AEGA05
AEGA06
BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - DOVINOVÁ, Ima - BALIŠ, Peter
- SLEZÁK, Peter - ŠESTÁKOVÁ, Natália - MAJZÚNOVÁ, Miroslava ILOVSKÁ, Veronika - KLUKNAVSKÝ, Michal. Effect of chronic social stress on
vascular function of young normotensive and hypertension-prone female rats. In
Journal of Hypertension, 2012, vol. 30, e-Supplement 1, p. e309. (4.021 - IF2011).
(2012 - Current Contents). ISSN 0263-6352. APVV-0523-10, VEGA 2/0084/10.
Dostupné na internete: <www.jhypertension.com>.
BERNÁTOVÁ, Iveta - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - ŠESTÁKOVÁ,
Natália. Effect of chronic social stress on blood pressure and nitric oxide production
in young hypertension-prone female rats. In Journal of Hypertension, 2012, vol. 30,
e-Supplement 1, p. e309. (4.021 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 02636352. APVV-0523-10, VEGA 2/0084/10. Dostupné na internete:
<www.jhypertension.com>.
ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - MIŠÁK, Anton - ONDRIAŠ, Karol.
Product(s) of NO - H2S interaction induced prolonged relaxation of rat aortic rings.
In Free Radical Biology and Medicine, 2012, vol. 53, suppl. S1, p. S186. (5.423 IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0891-5849. VEGA 2/0111/12, SAS-NSC
JRP 2010/01.
HALLER, B - RIEČANSKÝ, Igor - LAMM, Claus. The effect of low-frequency
repetitive transcranial magnetic stimulation on visual pattern perception. In
International Journal of Psychophysiology, 2012, vol. 85, no. 3, p. 401. (2.144 IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0167-8760.
HANÁKOVÁ, M. - HARSANY, J. - VALKOVIČ, Peter. Non-motor symptoms in
Parkinson's disease: a correlation with depression and quality of life. In European
Journal of Neurology, 2012, vol.19, suppl. 1, p. 325. (3.692 - IF2011). (2012 Current Contents). ISSN 1351-5101.
HARSANY, J. - HANÁKOVÁ, M. - VALKOVIČ, Peter. Pain and its clinical types
in Parkinson's disease. In European Journal of Neurology, 2012, vol.19, suppl. 1, p.
85
Správa o činnosti organizácie SAV
AEGA07
AEGA08
AEGA09
AEGA10
AEGA11
AEGA12
AEGA13
AEGA14
AEGA15
AEGA16
324. (3.692 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1351-5101.
JAGLA, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Single dose of polyphenols does not affect
the blood pressure but activates the higher brain regulatory mechanisms. In Journal
of Hypertension, 2012, vol. 30, e-Supplement 1, p. e278. (4.021 - IF2011). (2012 Current Contents). ISSN 0263-6352. Dostupné na internete:
<www.jhypertension.com>.
MÁLEKOVÁ, Magdaléna - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František. Longterm inhibition of neuronal NO-synthase evoked different effect in SHR and Wistar
rats. In Journal of Hypertension, 2012, vol. 30, e-Supplement A, p. e199. (4.021 IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0263-6352. VEGA 2/0019/10, VEGA
2/0111/10.
PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRANKOVÁ, Stanislava - JENDEKOVÁ, Lýdia. Dual and
time-dependent effect of L-NAME treatment on the cardiovascular and central
nervous systems. In Journal of Hypertension, 2012, vol. 30, e-Supplement 1, no.
751. (4.021 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0263-6352. APVV-0742-10,
VEGA 2/0190/11. Dostupné na internete: <www.jhypertension.com>.
PECHÁŇOVÁ, Oľga - PAROHOVÁ, Jana - VRANKOVÁ, Stanislava - BARTA,
Andrej - KOVÁCSOVÁ, Mária - JANEGA, Pavol. Effect of melatonin on blood
pressure and fibrosis enlargement in the heart and aorta in experimental metabolic
syndrome. In Journal of Hypertension, 2012, vol. 30, e-Supplement 1, p. e177.
(4.021 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0263-6352. APVV-0538-07,
APVV-0742-10, VEGA 2/0190/11, VEGA 2/0178/09. Dostupné na internete:
<www.jhypertension.com>.
PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - BARTA,
Andrej - KOVÁCSOVÁ, Mária - JANEGA, Pavol. Effect of nuclear factor-kappa B
inhibition on heart remodelling in experimental hypertension. In Journal of
Hypertension, 2012, vol. 30, e-Supplement 1, p. e259. (4.021 - IF2011). (2012 Current Contents). ISSN 0263-6352. APVV-0538-07, APVV-0742-10, VEGA
2/0190/11, VEGA 2/0178/09. Dostupné na internete: <www.jhypertension.com>.
PÚZSEROVÁ, Angelika - ILOVSKÁ, Veronika - BALIŠ, Peter - SLEZÁK, Peter ŠESTÁKOVÁ, Natália - BERNÁTOVÁ, Iveta. Age-related changes in vascular
function of normotensive and spontaneously hypertensive rats. In Journal of
Hypertension, 2012, vol. 30, e-Supplement 1, p. e243. (4.021 - IF2011). (2012 Current Contents). ISSN 0263-6352. APVV-0523-10, VEGA 2/0084/10. Dostupné
na internete: <www.jhypertension.com>.
PÚZSEROVÁ, Angelika - SLEZÁK, Peter - BALIŠ, Peter - ILOVSKÁ, Veronika ŠESTÁKOVÁ, Natália - KLUKNAVSKÝ, Michal - BERNÁTOVÁ, Iveta.
Endothelial dysfunction in young male and female spontaneously hypertensive rats
are similar. In Journal of Hypertension, 2012, vol. 30, e-Supplement 1, p. e33. (4.021
- IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0263-6352. APVV-0523-10, VEGA
2/0084/10. Dostupné na internete: <www.jhypertension.com>.
PÚZSEROVÁ, Angelika - DOVINOVÁ, Ima - ANDRIANTSITOHAINA,
Ramaroson - BERNÁTOVÁ, Iveta. Red wine polyphenols improved endothelial
dysfunction in borderline hypertensive rats. In Journal of Hypertension, 2012, vol.
30, e-Supplement A, p. e197. (4.021 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN
0263-6352. VEGA 2/0084/10, APVV-0523-10.
REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, Pavol - BARÁKOVÁ, A. - KELLEROVÁ,
Eva. Trends in cardiovascular risk factors according to urban and rural residence in
adolescents. In European Journal of Preventive Cardiology, 2012, vol.19, p. 17.
(2.634 - IF2011). ISSN 2047-4873.
RIEČANSKÝ, Igor - TOMOVA, Livia - BAUER, Herbert - FISCHMEISTER,
Florian P. - LAMM, Claus. Contribution of short-term memory retention to rotation-
86
Správa o činnosti organizácie SAV
AEGA17
AEGA18
related ERP negativity. In International Journal of Psychophysiology, 2012, vol. 85,
no. 3, p. 423. (2.144 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0167-8760.
ŠPAJDEL, Marián - RIEČANSKÝ, Igor. Shifts in visual spatial attention affect
dichotic listening. In International Journal of Psychophysiology, 2012, vol. 85, no. 3,
p. 426. (2.144 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0167-8760.
VALKOVIČ, Peter - ŠTEFÁNIKOVÁ, G. - KOVÁČIKOVÁ, Z. - LIPKOVÁ, J. SCHMIDT, F. - HLAVAČKA, František - ZEMKOVÁ, E. Static and task-oriented
balance tests in early stages of Parkinson's disease. In Parkinsonism & Related
Disorders, 2012, vol. 18, suppl. 2, p. S74. (3.795 - IF2011). (2012 - Current
Contents). ISSN 1353-8020. VEGA 1/0070/11.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
AFG02
AFG03
AFG04
AFG05
AFG06
ADAMEOVÁ, Adriana - RAJTÍK, Tomáš - SZOBI, Adrián - ČARNICKÁ, Slávka BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. CAMKII v regulácii činnosti srdca
za fyziologických a patologických podmienok. In Čtyřicet let Komise
experimentální kardiologie: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme : 40. pracovní
konference Komise experimentální kardiologie při České a slovenské fyziologické
společnosti ČLS JEP. Vranovská Ves, 17.-19. 10. 2012. - Brno : Fyziologický ústav,
Lékařská fakulta, Masarykova universita, 2012, s. 9. ISBN 1801-6103. VEGA
1/0638/12, 2/0054/11, APVV-0523-10, APVV-0102-11.
BAČOVÁ, Barbara - VICZENCZOVÁ, Csilla - RADOŠINSKÁ, Jana - KNEZL,
Vladimír - BERNÁTOVÁ, Iveta - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana VAN ROOYEN, Jacques - TRIBULOVÁ, Narcis. Cardioprotective effects of red
palm oil intake demonstrated in hypertensive rats. In European Journal of Preventive
Cardiology, 2012, vol. 19, suppl. 1, p. S31. (2.634 - IF2011). ISSN 2047-4873.
BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - SLEZÁK, Peter - PECHÁŇOVÁ, Oľga BERNÁTOVÁ, Iveta. Effect of Slovak red wine concentrate on endothelial function
in young Wistar-Kyoto and spontaneously hypertensive rats. In Joint FEPS &
Spanish physiological society scientific congress 2012 : Santiago de Compostela
(Spain), September 8 - 11, 2012. Congres venue: School of Medicine. - Santiago de
Compostela : School of Medicine, 2012, Poster 57. VEGA-2/0084/10.
BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika - IVANOVÁ, Monika OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - GIBALOVÁ, Lenka - ŠEREŠ, Mário - DOVINOVÁ,
Ima - SULOVÁ, Zdena. Mechanizmy zahrnuté v chronických účinkoch
doxorubicínu na srdce potkana. In XXIII.biochemický sjezd České společnosti pro
biochemii a molekulární biologii a Slovenskej spoločnosti pre biochemiu a
molekulárnu biológiu. - Brno : JPM Tisk s.r.o, 2012, s. 111. ISBN 978-80-86313-344. VEGA 2/0169/12, 2/0108/10, SAS-NSC-JRP 2010/01.
BARTA, Andrej - PAROHOVÁ, Jana - VRANKOVÁ, Stanislava - JANEGA, Pavol
- KOVÁCSOVÁ, Mária - PECHÁŇOVÁ, Oľga. The effects of melatonin on
morphology of cardiovascular system in experimental metabolic syndrome. In World
Congress of Cardiology. Scientific Sessions, 18-21 April 2012, Dubai, United Arab
Emirates. Abstracts on CD ROM, p785. APVV-0538-07, APVV-0742-10, VEGA
2/0190/11, VEGA 2/0178/09.
BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - DOVINOVÁ, Ima - BALIŠ, Peter
- SLEZÁK, Peter - ŠESTÁKOVÁ, Natália - MAJZÚNOVÁ, Miroslava ILOVSKÁ, Veronika - KLUKNAVSKÝ, Michal. Vascular function and nitric oxide
bioavailability in young normotensive and borderline hypertensive female rats
exposed to chronic crowding. In Joint FEPS & Spanish physiological society
scientific congress 2012 : Santiago de Compostela (Spain), September 8 - 11, 2012.
Congres venue: School of Medicine. - Santiago de Compostela : School of Medicine,
87
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG07
AFG08
AFG09
AFG10
AFG11
AFG12
AFG13
AFG14
AFG15
2012. APVV-0523-10, VEGA 2/0084/10.
BUČKOVÁ, Kristína - HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - HLAVAČKA,
František. How standing on inclined surface affects functional limit of stability? In
Joint FEPS & Spanish physiological society scientific congress 2012 : Santiago de
Compostela (Spain), September 8 - 11, 2012. Congres venue: School of Medicine. Santiago de Compostela : School of Medicine, 2012, Poster 180. VEGA 2/0186/10.
BUČKOVÁ, Kristína - HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - HLAVAČKA,
František. Functional limit of stability in relation to standing on inclined surface. In
Motor Control 2012 - From Theories to Clinical Application : International
Scientific Conference. Book of Abstracts. - 2012, p. 27. VEGA 2/0186/10.
DOVINOVÁ, Ima - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - PAKANOVÁ, Zuzana ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - ZÓRAD, Štefan - KRISTEK, František. The effect of NOS
inhibitors on ROS/NO balance and on antioxidant and detoxication response in
young Wistar rats. In Oxidants and Antioxidants in Biology. Cell Signaling and
Nutrient-Gene Interactions : book of abstracts. - Torino, Italy : Edizioni MAF
Servizi, 2012, p. 93-94. SAS-NSC JRP 2010/1.
FILOVÁ, Barbora - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - OSTATNÍKOVÁ, Daniela CELEC, Peter - HODOSY, Július. Behavioral effects of prenatal anti-androgen
treatment. In 88. Fyziologické dny : Hradec Králové, 7. - 9. únor 2012. - Brno :
Tribun, 2012, s. 32. ISBN 978-80-263-0210-0.
FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - BERNÁTOVÁ,
Iveta - WEISMANN, Peter - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Vplyv podávania omega-3
mastných kyselín na zmeny expresie Cx40 v aorte potkana vyvolané
lipopolysacharidom. In Čtyřicet let Komise experimentální kardiologie: Odkud jsme
vyšli a kam směřujeme : 40. pracovní konference Komise experimentální kardiologie
při České a slovenské fyziologické společnosti ČLS JEP. Vranovská Ves, 17.-19. 10.
2012. - Brno : Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova universita, 2012, s.
13. ISBN 1801-6103. VEGA 2/0108/10.
FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - BERNÁTOVÁ,
Iveta - WEISMANN, Peter - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Omega-3 fatty acids diet
affect CX40 expression in rat aorta during inflammation. In Joint FEPS & Spanish
physiological society scientific congress 2012 : Santiago de Compostela (Spain),
September 8 - 11, 2012. Congres venue: School of Medicine. - Santiago de
Compostela : School of Medicine, 2012, p. Poster 59. VEGA-2/0108/10.
FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - BERNÁTOVÁ,
Iveta - WEISMANN, Peter - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. The effect of omega-3
fatty acids on expression of connexin40 in aorta of Wistar and hereditary
hypertriglyceridemic rats during inflammation. In New Frontiers in Basic
Cardiovascular Research 2012 : 10th Meeting of France - New EU Countries. From
Basic Cardiovascular Research Towards Effective Therapeutics. Hradec Králové,
Czech Republic, June 12-15, 2012. - Hradec Králové, 2012, p. 58-59. ISBN 978-8086780-50-4. VEGA 2/0108/10.
FRIMMEL, Karel - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - SOTNÍKOVÁ, Ružena NAVAROVÁ, Jana - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - BERNÁTOVÁ, Iveta. Expresia
konexínu-40 v aorte Wistar a hereditárne hypertrigliceridemických potkanov v
podmienkach zápalu. In 88. Fyziologické dny : Hradec Králové, 7. - 9. únor 2012, s.
33. ISBN 978-80-263-0210-0. VEGA 2/0108/10.
HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - BUČKOVÁ, Kristína - HLAVAČKA,
František. Visual biofeedback magnification in relation to postural sway. In Joint
FEPS & Spanish physiological society scientific congress 2012 : Santiago de
Compostela (Spain), September 8 - 11, 2012. Congres venue: School of Medicine. Santiago de Compostela : School of Medicine, 2012, Poster 181. VEGA 2/0186/10.
88
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG16
AFG17
AFG18
AFG19
AFG20
AFG21
AFG22
AFG23
AFG24
HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - BUČKOVÁ, Kristína - HLAVAČKA,
František. How visual biofeedback magnification affects upright stance. In Motor
Control 2012 - From Theories to Clinical Application : International Scientific
Conference. Book of Abstracts. - 2012, p. 34. VEGA 2/0186/10.
KATINA, Stanislav - RIEČANSKÝ, Igor. Visualisation and spatiotemporal
smoothing of single trial EEG data. In 33rd Annual Conference of the International
Society for Clinical Biostatistics : programme & abstract book. - 2012, p. 97-98.
KOVÁCSOVÁ, Mária - KONDRASHOV, Alexey - VRANKOVÁ, Stanislava DOVINOVÁ, Ima - ŠEVČÍK, Rudolf - PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej PECHÁŇOVÁ, Oľga. The effects of new alibernet red wine extract on nitric oxide
and superoxid dismutase activities in spontaneously hypertensive rats. In Joint FEPS
& Spanish physiological society scientific congress 2012 : Santiago de Compostela
(Spain), September 8 - 11, 2012. Congres venue: School of Medicine. - Santiago de
Compostela : School of Medicine, 2012, Poster 11. APVV-0538-07, APVV-074210, VEGA 2/0190/11, 2/0178/09.
KRALOVIČOVÁ, Zuzana - LAUBERTOVÁ, Lucia - ONDREJOVIČOVÁ, Iveta MUCHOVÁ, Jana - ĎURAČKOVÁ, Zdenka - BERNÁTOVÁ, Iveta ANDREZÁLOVÁ, Lucia - ŽITŇANOVÁ, Ingrid. Vplyv hypertenzie na oxidačný
stres u jedincov vystavených sociálnemu stresu. In XXIII.biochemický sjezd České
společnosti pro biochemii a molekulární biologii a Slovenskej spoločnosti pre
biochemiu a molekulárnu biológiu. Sborník přednášek a posteru, program. - Brno :
JPM Tisk s.r.o, 2012, s. 141. ISBN 978-80-86313-34-4.
LEDVÉNYIOVÁ, Veronika - PANCZA, Dezider - MATEJÍKOVÁ, Jana BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Vplyv pohlavia a veku na účinnosť
ischemického preconditioningu v srdci potkana: rozdielna úloha PI3K/Akt dráhy. In
Čtyřicet let Komise experimentální kardiologie: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme
: 40. pracovní konference Komise experimentální kardiologie při České a slovenské
fyziologické společnosti ČLS JEP. Vranovská Ves, 17.-19. 10. 2012. - Brno :
Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova universita, 2012, s. 18. ISBN
1801-6103. VEGA-SR 2/0054/11, APVV-0523-10, APVV-0102-11.
LEDVÉNYIOVÁ, Veronika - PANCZA, Dezider - MATEJÍKOVÁ, Jana BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Impact of age and gender on
response to ischemic preconditioning in rats: differential role of PI3K/Akt pathway.
In Conference and advanced research workshop "Sudden cardiac death &
cardioprotection" : programme and abstract book. 6-9 September 2012, Timisoara. Timisoara, 2012, p. 73. ISBN 978-606-8054-80-3. VEGA-SR 2/0054/11, APVV0523-10, APVV-0102-11.
LEDVÉNYIOVÁ, Veronika - PANCZA, Dezider - MATEJÍKOVÁ, Jana BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Differential response of older adult
male and female rat hearts to ischemia-reperfusion injury. In New Frontiers in Basic
Cardiovascular Research 2012 : 10th Meeting of France - New EU Countries. From
Basic Cardiovascular Research Towards Effective Therapeutics. Hradec Králové,
Czech Republic, June 12-15, 2012. - Hradec Králové, 2012, p. 51-52. ISBN 978-8086780-50-4.
LOBOTKOVÁ, Jana - HALICKÁ, Zuzana - BUČKOVÁ, Kristína - HLAVAČKA,
František. Assessment of gait initiation parameters from trunk accelarations and
camera-based motion capture system. In Joint FEPS & Spanish physiological society
scientific congress 2012 : Santiago de Compostela (Spain), September 8 - 11, 2012.
Congres venue: School of Medicine. - Santiago de Compostela : School of Medicine,
2012, Poster 179. VEGA 2/0186/10.
LOBOTKOVÁ, Jana - HALICKÁ, Zuzana - BUČKOVÁ, Kristína - HLAVAČKA,
František. Step initiation: characteristics from accelerometry and camera motion
89
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG25
AFG26
AFG27
AFG28
AFG29
AFG30
AFG31
AFG32
capture system. In Motor Control 2012 - From Theories to Clinical Application :
International Scientific Conference. Book of Abstracts. - 2012, p. 48. VEGA
2/0186/10.
MAJZÚNOVÁ, Miroslava - PAKANOVÁ, Zuzana - ŠESTÁKOVÁ, Natália BALIŠ, Peter - MÁLEKOVÁ, Magdaléna - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK,
František - DOVINOVÁ, Ima. Changes in ROS/NO balance in left ventricle of
young Wistar rat heart after treatment with NOS inhibition. In Joint FEPS & Spanish
physiological society scientific congress 2012 : Santiago de Compostela (Spain),
September 8 - 11, 2012. Congres venue: School of Medicine. - Santiago de
Compostela : School of Medicine, 2012, Poster 13. SAS-NSC JRP 2010/1.
OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - KNEZL, Vladimír - NAVAROVÁ, Jana SOTNÍKOVÁ, Ružena - BERNÁTOVÁ, Iveta - FRIMMEL, Karel - SLEZÁK, Ján.
Inflammation-induced structural alterations of endothelium contribute to increased
susceptibility of the heart to ischemia/reperfusion injury. In Joint FEPS & Spanish
physiological society scientific congress 2012 : Santiago de Compostela (Spain),
September 8 - 11, 2012. Congres venue: School of Medicine. - Santiago de
Compostela : School of Medicine, 2012, p. Poster 208. VEGA 2/0108/10.
PAROHOVÁ, Jana - VRANKOVÁ, Stanislava - KOVÁCSOVÁ, Mária - BARTA,
Andrej - DOVINOVÁ, Ima - KADLECOVÁ, M. - KUNEŠ, Jaroslav - ZICHA, Josef
- PECHÁŇOVÁ, Oľga. The effect of melatonin on NOS and SOD upregulations in
the model of metabolic syndrome. In Joint FEPS & Spanish physiological society
scientific congress 2012 : Santiago de Compostela (Spain), September 8 - 11, 2012.
Congres venue: School of Medicine. - Santiago de Compostela : School of Medicine,
2012, Poster 8. APVV-0538-07, APVV-0742-10, VEGA 2/0190/11, VEGA
2/0178/09.
PAULIS, Ľudovít - FAUCONNIERE, J. - CAZORLA, O. - SOLETI, R. - OUILLÉ,
A. - CROZIER, Ch. - GUENNEC, Le Y.-J. - MARTINEZ, Carmen ANDRIANTSITOHAINA, Ramaroson - LACAMPAQNE, A. The modulation of
excitation-contraction coupling in isolated cardiomyocytes by the Shh pathway. In
World Congress of Cardiology. Scientific Sessions, 18-21 April 2012, Dubai, United
Arab Emirates. Abstracts on CD ROM, p817. VEGA 1-0831-11.
PAULIS, Ľudovít - PECHÁŇOVÁ, Oľga - BEDNÁROVÁ, Kristína KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - CELEC, Peter - PALFFY, Roland - ADAMCOVÁ,
Michaela - JAGLA, Fedor - ŠIMKO, Fedor. The protective effects of ACE inhibition
in the experimental exposure of rats to continuous light: Possible supplementation
with melatonin. In Envolving Concepts of the Renin Angiotensin System (RAS).
Pre-ISH 2012 Satellite Meeting, Hunter Valley NSW, Australia, Sept 26-28, 2012 :
program book, p. 64. APVV-0205/11, VEGA 1/0831/11.
PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - BARTA,
Andrej - KOVÁCSOVÁ, Mária - JANEGA, Pavol. Effect of nuclear factor kappa B
inhibition on molecular and structural heart remodelling in experimental
hypertension. In World Congress of Cardiology. Scientific Sessions, 18-21 April
2012, Dubai, United Arab Emirates. Abstracts on CD ROM, o091. APVV-0538-07,
APVV-0742-10, VEGA 2/0190/11, VEGA 2/0178/09.
PECHÁŇOVÁ, Oľga - KOVÁCSOVÁ, Mária - VRANKOVÁ, Stanislava PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej. Nitric oxide-independent effect of red wine
extract on blood pressure in rats with metabolic syndrome. In World Congress of
Cardiology. Scientific Sessions, 18-21 April 2012, Dubai, United Arab Emirates.
Abstracts on CD ROM, p788. APVV-0538-07, APVV-0742-10, VEGA 2/0190/11,
VEGA 2/0178/09.
PECHÁŇOVÁ, Oľga - DOBEŠOVÁ, Zdena - CEJKA, Jan - KUNEŠ, Jaroslav ZICHA, Josef. Contribution of renin-angiotensin and sympathetic nervous system to
90
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG33
AFG34
AFG35
AFG36
AFG37
AFG38
AFG39
AFG40
L-NAME-induced hypertension: Role of inducible nitric oxide synthase. In
Envolving Concepts of the Renin Angiotensin System (RAS). Pre-ISH 2012 Satellite
Meeting, Hunter Valley NSW, Australia, Sept 26-28, 2012 : program book, p. 67.
APVV-0742-10.
PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRANKOVÁ, Stanislava - JAGLA, Fedor - PAULIS,
Ľudovít. Contribution of captopril thiol group to the prevention of experimental
hypertension. In Envolving Concepts of the Renin Angiotensin System (RAS). PreISH 2012 Satellite Meeting, Hunter Valley NSW, Australia, Sept 26-28, 2012 :
program book, p. 41.
PÚZSEROVÁ, Angelika - ILOVSKÁ, Veronika - BALIŠ, Peter - SLEZÁK, Peter ŠESTÁKOVÁ, Natália - BERNÁTOVÁ, Iveta. The effect of ageing on endothelial
function and nitric oxide bioavailability in rats. In Joint FEPS & Spanish
physiological society scientific congress 2012 : Santiago de Compostela (Spain),
September 8 - 11, 2012. Congres venue: School of Medicine. - Santiago de
Compostela : School of Medicine, 2012, Poster 58.
SOTNÍKOVÁ, Ružena - PÚZSEROVÁ, Angelika - NOSÁĽOVÁ, Viera NAVAROVÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta. Detrimental effect of crowding stress on
vascular functional integritiy. Interaction with ischemia/reperfusion. In Joint FEPS &
Spanish physiological society scientific congress 2012 : Santiago de Compostela
(Spain), September 8 - 11, 2012. Congres venue: School of Medicine. - Santiago de
Compostela : School of Medicine, 2012, Poster 207. APVV-0523-10, VEGA
2/0084/10.
TABAČEKOVÁ, Marcela - TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna PAROHOVÁ, Jana - VRANKOVÁ, Stanislava. Effect of antioxidant quercetin on
cardiovascular function in young rats with developing spontaneous hypertension. In
Joint FEPS & Spanish physiological society scientific congress 2012 : Santiago de
Compostela (Spain), September 8 - 11, 2012. Congres venue: School of Medicine. Santiago de Compostela : School of Medicine, 2012, Poster 87. VEGA 2/0193/11,
VEGA 2/0188/12.
TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TABAČEKOVÁ, Marcela. Effect of
high-fructose intake on cardiovascular function in normotensive and hypertensive
rats. In Joint FEPS & Spanish physiological society scientific congress 2012 :
Santiago de Compostela (Spain), September 8 - 11, 2012. Congres venue: School of
Medicine. - Santiago de Compostela : School of Medicine, 2012, Poster 86. VEGA
2/0188/12.
VLKOVIČOVÁ, Jana - JENDRUCHOVÁ, Veronika - MÉZEŠOVÁ, Lucia KALOČAYOVÁ, Barbora - PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRBJAR, Norbert. Pohlavné
rozdiely v regulácii transportu sodíka z buniek v srdci SHR potkanov. In Čtyřicet let
Komise experimentální kardiologie: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme : 40.
pracovní konference Komise experimentální kardiologie při České a slovenské
fyziologické společnosti ČLS JEP. Vranovská Ves, 17.-19. 10. 2012. - Brno :
Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova universita, 2012, s. 35. ISBN
1801-6103. VEGA 2/0115/10.
VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - KOVÁCSOVÁ,
Mária - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - DOVINOVÁ, Ima - PECHÁŇOVÁ, Oľga.
Different NO and ROS generation in the models of metabolic syndrome. In Joint
FEPS & Spanish physiological society scientific congress 2012 : Santiago de
Compostela (Spain), September 8 - 11, 2012. Congres venue: School of Medicine. Santiago de Compostela : School of Medicine, 2012, Poster 12. APVV-0538-07,
APVV-0742-10, VEGA 2/0190/11, VEGA 2/0178/09.
ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - BEDNÁROVÁ, Kristína - ŠIMKO,
Fedor. Contractile properties of conduit arteries in different models of experimental
91
Správa o činnosti organizácie SAV
hypertension. In Joint FEPS & Spanish physiological society scientific congress
2012 : Santiago de Compostela (Spain), September 8 - 11, 2012. Congres venue:
School of Medicine. - Santiago de Compostela : School of Medicine, 2012, Poster
85. VEGA 1/0187/11, VEGA 2/0188/12.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
AFHA02
AFHA03
AFHA04
AFHA05
AFHA06
AFHA07
AFHA08
AFHA09
BARTA, Andrej - JANEGA, Pavol - BABÁL, Pavel - MURÁR, E. PECHÁŇOVÁ, Oľga. Ambivalent effects of curcumin: model of extrahepatal biliary
atresia as an example. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal
of the CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol.
54, no. 2, p. 101. ISSN 1337-933X. APVV-0538-07, APVV-0742-10, VEGA
2/0190/11, VEGA 2/0178/09.
BARTA, Andrej - VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - KOVÁCSOVÁ,
Mária - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - BUČKOVÁ, Kristína - JAGLA, Fedor PECHÁŇOVÁ, Oľga. Cerebellar nuclear factor kappaB, nitric oxide and
behavioural activity: differences in hypertensive and obese rats. In Activitas Nervosa
Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale
Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 93. ISSN 1337-933X.
APVV-0538-07, APVV-0742-10, VEGA 2/0190/11, VEGA 2/0178/09.
BERÉNYIOVÁ, Andrea - MÁLEKOVÁ, Magdaléna - KRISTEK, František ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Rozdielny vplyv chronickej inhibície neuronálnej a
endotelovej NO-syntázy na kardiovaskulárny systém mladých Wistar potkanov. In
Cardiology Letters, 2012, suppl., p. 11S. ISSN 1336-2429. VEGA 2/0111/12, VEGA
2/0019/12.
BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - SLEZÁK, Peter ŠESTÁKOVÁ, Natália - DOVINOVÁ, Ima - MAJZÚNOVÁ, Miroslava KLUKNAVSKÝ, Michal. Effect of chronic social stress on vascular nitric oxide
bioavailability in young female rats with genetic predisposition to hypertension. In
Book of Abstracts from the conference Lifestyle, Oxidative Stress and Diabetes
Mellitus. Modra, Zochova chata, Nov 8th and 9 th 2012, p. 19. APVV-0523-10,
VEGA 2/0084/10.
BOBOCKÁ, K. - DÚBRAVA, J. - SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta EISNEROVA, D. - LEHOTSKÁ, A. - PONŤUCH, P. Impact of blood pressure on
left ventricular geometry and function in chronic haemodialysis patients. In
Cardiology Letters, 2012, vol. 21, no. 3, p. 264. ISSN 1336-2429.
BUČKOVÁ, Kristína - LOBOTKOVÁ, Jana - HALICKÁ, Zuzana - HLAVAČKA,
František. How does wearing high heel shoes influence postural stability. In
Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium
Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 91. ISSN
1337-933X. VEGA 2/0186/10.
BUČKOVÁ, Kristína - ČAPIČÍKOVÁ, Naďa - BZDÚŠKOVÁ, Diana HLAVAČKA, František. Influence of visual input during stance with increased
postural threat. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the
CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no.
2, p. 86. ISSN 1337-933X. VEGA 2/0186/10.
CIMROVÁ, Barbora - JAGLA, Fedor - RIEČANSKÝ, Igor. Memory mechanisms
and emotional events. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of
the CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54,
no. 2, p. 84-85. ISSN 1337-933X. VEGA 2/0023/10, VEGA 2/0173/11.
ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - MIŠÁK, Anton - ONDRIAŠ, Karol.
Product(s) of H2S - NO interaction and relaxation of aortic rings. In First European
92
Správa o činnosti organizácie SAV
AFHA10
AFHA11
AFHA12
AFHA13
AFHA14
AFHA15
AFHA16
AFHA17
AFHA18
AFHA19
Conference on the Biology of Hydrogene Sulfide : Smolenice Castle, Bratislava,
June 15-18, 2012. - Bratislava : Institute of Molecular Physiology and Genetics SAS,
2012, p. 100-101. ISBN 978-80970164-4-9. VEGA 2/0150/10.
DOVINOVÁ, Ima - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - PAKANOVÁ, Zuzana KISSOVÁ, L. - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - ZÓRAD, Štefan - KRISTEK, František.
ROS/NO balance, antioxidant and detoxification response in young NO-deficient
Wistar rats. In Book of Abstracts from the conference Lifestyle, Oxidative Stress and
Diabetes Mellitus. Modra, Zochova chata, Nov 8th and 9 th 2012, p. 25. SAS-NSC
JRP 2010/1.
DRAGAŠEK, Jozef - RIEČANSKÝ, Igor - MIROSSAY, Peter - DRÍMALOVÁ,
Milena. Elektrofyziologické prediktory prvých epizód schizofrénie. In Alkoholizmus
a drogové závislosti, 2012, supl. 1, s. 13.
GÁSPÁROVÁ, Zdenka - JANEGA, Pavol - STARÁ, Veronika - UJHÁZY, Eduard.
Neurodegeneration induced by trimethyltin in male Wistar rat hippocampus:
electrophysiological and morphological aspects. In 62. Farmakologické dni :
program a zborník abstraktov. Košice, 25. - 27. júna 2012. - Košice : Equilibra,
2012, s. 38. ISBN 978-80-8143-020-6. VEGA 2/0048/11, VEGA 2/0081/11.
HALICKÁ, Zuzana - LOBOTKOVÁ, Jana - BUČKOVÁ, Kristína - BZDÚŠKOVÁ,
Diana - HLAVAČKA, František. Using accelerometers in visual biofeedback for
improving human balance control. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the
official journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae
Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 91. ISSN 1337-933X. VEGA 2/0186/10.
JAGLA, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Lifestyle and health. In Activitas Nervosa
Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale
Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 93. ISSN 1337-933X.
European Commission grant EAHC No 20101208, CE-NOREG SAS.
JAGLA, Fedor - CIMROVÁ, Barbora - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Polyphenols can
affect the cardiovascular functions via the non vegetative but higher brain regulatory
mechanisms also. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the
CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no.
2, p. 85-86. ISSN 1337-933X. CE-NOREG SAS, VEGA 2/0173/11, APVV-074210.
KELLEROVÁ, Eva - REGECOVÁ, Valéria. O krok bližšie k referenčným
hodnotám krvného tlaku detí a adolescentov na Slovensku. In XXVII. Kongres
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. 24.-26.máj 2012 & Škola hypertenzie
26.-27.máj 2012, Žilina. Program, s. 30. APVV-0523-10, VEGA 2/0084/10.
KOVÁCSOVÁ, Mária - KONDRASHOV, Alexey - VRANKOVÁ, Stanislava DOVINOVÁ, Ima - ŠEVČÍK, Rudolf - PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej PECHÁŇOVÁ, Oľga. Alibernet red wine extract increases nitric oxide and
superoxid dismutase activities in spontaneously hypertensive rats: potential
mechanisms behind. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of
the CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54,
no. 2, p. 99. ISSN 1337-933X. APVV-0538-07, APVV-0742-10, VEGA 2/0190/11,
VEGA 2/0178/09.
KRALOVIČOVÁ, Zuzana - LAUBERTOVÁ, Lucia - ONDREJOVIČOVÁ, Iveta MUCHOVÁ, Jana - ĎURAČKOVÁ, Zdenka - BERNÁTOVÁ, Iveta ANDREZÁLOVÁ, Lucia - ŽITŇANOVÁ, Ingrid. Social stress and its effect on
markers of oxidative stress in individuals with different predisposition to
hypertension. In Book of Abstracts from the conference Lifestyle, Oxidative Stress
and Diabetes Mellitus. Modra, Zochova chata, Nov 8th and 9 th 2012, p. 20. VEGA
2/0084/10, APVV-0523-10.
KRUŽLIAK, P. - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Cardiac arrest and cardiopulmonary
93
Správa o činnosti organizácie SAV
AFHA20
AFHA21
AFHA22
AFHA23
AFHA24
AFHA25
AFHA26
AFHA27
AFHA28
resuscitation: new perspectives of nitric oxide donors. In Activitas Nervosa Superior
Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis
Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 140. ISSN 1337-933X. ITMS
26240120006, APVV-0742-10,.
KUCHARSKÁ, Jarmila - ULIČNÁ, Oľga - BAUEROVÁ, Katarína - PONIŠT,
Silvester - KUNCÍROVÁ, Viera - JANEGA, Pavol - ZAGRAPAN, B. - KRISTEK,
František - VANČOVÁ, Olga - GVOZDJÁKOVÁ, Anna - BADA, V. Čo ešte
nevieme o statínoch? Účinky atorvastatínu pri experimentálnej hypercholesterolémii.
In Cardiology Letters, 2012, vol. 21, suppl., p. 20S. ISSN 1336-2429. VEGA
1/0328/10, VEGA 2/0045/11, ITMS 26240120030.
LEDVÉNYIOVÁ, Veronika - PANCZA, Dezider - MATEJÍKOVÁ, Jana BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Differential response of older male
and female rat hearts to ischemia-reperfusion injury. In Cardiology Letters, 2012,
vol. 21, suppl. 1, 21S. ISSN 1336-2429.
LEDVÉNYIOVÁ, Veronika - PANCZA, Dezider - MATEJÍKOVÁ, Jana BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Influence of maturation and gender
on response to ischemic preconditioning in the rat heart: distinct role of PI3K/Akt
pathway. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the CIANS
Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 99.
ISSN 1337-933X. VEGA-SR 2/0054/11, APVV-0523-10, APVV-0102-11.
LOBOTKOVÁ, Jana - HALICKÁ, Zuzana - BUČKOVÁ, Kristína - KILLINGER,
Z. Postural stabilizing effect of vitamin D in elderly osteopenic and osteoporotic
women. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the CIANS
Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 92.
ISSN 1337-933X. VEGA 1/0070/11.
MATÚŠKOVÁ, Zuzana - VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana KOVÁCSOVÁ, Mária - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Age-dependent changes of nitric
oxide generation in experimental metabolic syndrome. In Activitas Nervosa Superior
Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis
Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 100-101. ISSN 1337-933X. APVV0538-07, APVV-0742-10, VEGA 2/0190/11, VEGA 2/0178/09.
OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - KNEZL, Vladimír - NAVAROVÁ, Jana SOTNÍKOVÁ, Ružena - BERNÁTOVÁ, Iveta - FRIMMEL, Karel - SLEZÁK, Ján.
Structural alterations of endothelium induced by bacterial insult contribute to
increased susceptibility of the heart to ischemia/reperfusion injury. In Cardiology
Letters, 2012, vol. 21, suppl., p. 23S. ISSN 1336-2429. VEGA 2/0108/10.
PAROHOVÁ, Jana - VRANKOVÁ, Stanislava - KOVÁCSOVÁ, Mária - BARTA,
Andrej - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Different NO-dependent
activation of NF-KB in the central nervous system. In Activitas Nervosa Superior
Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis
Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 101. ISSN 1337-933X. APVV-0538-07,
APVV-0742-10, VEGA 2/0190/11, VEGA 2/0178/09.
PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRANKOVÁ, Stanislava - PAULIS, Ľudovít. Angiotensin
converting enzyme inhibitors: drug design effects in the spontaneous hypertension.
In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the CIANS
Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p.
140-141. ISSN 1337-933X. ITMS 2624012006, APVV-0742-10.
PECHÁŇOVÁ, Oľga - VRANKOVÁ, Stanislava - PAULIS, Ľudovít - JAGLA,
Fedor. Central effects of angiotensin converting enzyme inhibitor, captopril in
experimental hypertension. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official
journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris,
2012, vol. 54, no. 2, p. 89. ISSN 1337-933X. APVV-0538-07, APVV-0742-10,
94
Správa o činnosti organizácie SAV
AFHA29
AFHA30
AFHA31
AFHA32
AFHA33
AFHA34
AFHA35
AFHA36
AFHA37
AFHA38
VEGA 2/0190/11, VEGA 2/0178/09.
REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, Pavol - KELLEROVÁ, Eva. Zmeny vo výskyte
rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb u adolescentov na Slovensku. In
XXVII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. 24.-26.máj 2012 &
Škola hypertenzie 26.-27.máj 2012, Žilina. Program, s. 39. APVV-0523-10, VEGA
2/0084/10.
REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, P. - BARÁKOVÁ, A. Trendy vo výskyte
zvýšených hodnôt krvného tlaku a celkového cholesterolu u detí a adolescentov vo
vzťahu k hmotnosti. In Cardiology Letters, 2012, suppl, p. 25S-26S. ISSN 13362429. S podporou grantou SKS a MZ SR v rámci projektu "Národný program
prevencie a ochorení srdca ciev pre deti a dorast".
REGECOVÁ, Valéria - ŠIMURKA, P. - BARÁKOVÁ, A. - BEREŠOVÁ, J. KELLEROVÁ, Eva. Niektoré aspekty spoľahlivosti merania krvného tlaku. In
Cardiology Letters, 2012, suppl, p. 25S. ISSN 1336-2429. APVV-0523-10, VEGA
2/0084/10, SKS.
RIEČANSKÝ, Igor - TOMOVA, Livia - LAMM, Claus. Contribution of short-term
memory retention to rotation-related ERP negativity. In Activitas Nervosa Superior
Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis
Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 88. ISSN 1337-933X. VEGA
2/0023/10.
ROHÁRIKOVÁ, Veronika - CVIKOVÁ, V. The contribution of wisdom and its
components to health and psychological resilience. In Activitas Nervosa Superior
Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis
Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 92. ISSN 1337-933X.
ŠESTÁKOVÁ, Natália - BALIŠ, Peter - SLEZÁK, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika
- BERNÁTOVÁ, Iveta. Sex differences in delayed effect of crowding stress on open
field behaviour of young normotensive rats. In Activitas Nervosa Superior Rediviva
: the official journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae
Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 88. ISSN 1337-933X. APVV-0523-10, VEGA
2/84/10.
ŠPAJDEL, Marián - ROHÁRIKOVÁ, Veronika - BUDÁČ, Stanislav RIEČANSKÝ, Igor. Shifts in visual spatial attention affect dichotic listening. In
Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium
Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 92. ISSN
1337-933X. VEGA 2/0023/10.
TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TABAČEKOVÁ, Marcela. Modulation
of vascular function in fructose-fed rats. In Cardiology Letters, 2012, suppl, p. 28S29S. ISSN 1336-2429. VEGA 2/0188/12.
TRIBULOVÁ, Narcis - RADOŠINSKÁ, Jana - BAČOVÁ, Barbara VICZENCZOVÁ, Csilla - KNEZL, Vladimír - BERNÁTOVÁ, Iveta NAVAROVÁ, Jana - VAN ROYEN, Jacques. Cardioprotective effects of red palm
oil diet in spontaneously hypertensive rats. In Cardiology Letters, 2012, vol. 21,
suppl., p. 38S-39S. ISSN 1336-2429. VEGA 2/0049/09, VEGA 2/0084/10.
VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - KOVÁCSOVÁ,
Mária - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - DOVINOVÁ, Ima - DOBEŠOVÁ, Zdena ZICHA, Josef - KUNEŠ, Jaroslav - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Experimental models of
metabolic syndrome: focused on NO and ROS balance. In Activitas Nervosa
Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale
Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 97-98. ISSN 1337-933X.
APVV-0538-07, APVV-0742-10, VEGA 2/0190/11, VEGA 2/0178/09, GA CR
305/08/0139, AVOZ 50110509, 1M0510.
95
Správa o činnosti organizácie SAV
AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFHB01
AFHB02
AFHB03
AFHB04
AFHB05
FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - BERNÁTOVÁ,
Iveta - WEISMANN, Peter - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Účinok omega-3
mastných kyselín na expresiu konexínu 40 u Wistar a hereditárne
hypertriglyceridemických potkanov počas zápalu. In Interaktívna konferencia
mladých vedcov 2012 : zborník abstraktov. - Banská Bystrica : Občianske združenie
Preveda, 2012, s. 20. ISBN 978-80-970712-2-6. VEGA 2/0108/10.
ILOVSKÁ, Veronika - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - SLEZÁK, Peter BERNÁTOVÁ, Iveta. Endotelová dysfunkcia u mladých a dospelých potkanov v
modeli hypertenzie. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012 : zborník
abstraktov. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2012, s. 79-80. ISBN
978-80-970712-3-3. APVV-0523-10, VEGA 2/0084/10.
KANCIROVÁ, Ivana - MAŤAŠEJE, Anna - SLEZÁK, Peter - ŠIKUROVÁ, Libuša
- WACZULÍKOVÁ, Iveta. Testovanie zhody dvoch experimentálnych protokolov
určených na štúdium parametra fyzikálneho stavu erytrocytovej membrány u
onkologických pacientov. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012 :
zborník abstraktov. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2012, s. 81.
ISBN 978-80-970712-3-3. MZ SR 2007/29-UK-06.
NÁMER, Pavol - SLEZÁK, Peter - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Analýza vybraných
modelov pre časový záznam stacionárnej anizotropie difenylhexatriénu v
membránach erytrocytov onkologických pacientov. In Interaktívna konferencia
mladých vedcov 2012 : zborník abstraktov. - Banská Bystrica : Občianske združenie
Preveda, 2012, s. 86. ISBN 978-80-970712-3-3. MZ SR 2007/29-UK-06, VEGA
2/0101/12.
SLEZÁK, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - ILOVSKÁ, Veronika ŠESTÁKOVÁ, Natália - BERNÁTOVÁ, Iveta. Vplyv pohlavia na endotelovú
funkciu u mladých WKY a SHR potkanov. In Interaktívna konferencia mladých
vedcov 2012 : zborník abstraktov. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda,
2012, s. 41. ISBN 978-80-970712-3-3. APVV-0523-10, VEGA 2/0084/10.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
BEŇOVÁ, Tamara - PÚZSEROVÁ, Angelika. Letná škola hypertenzie (2012 ESH
Summer school). In Cardiology Letters, 2012, vol. 21, no.6, p. 546-548. ISSN 13362429.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium
Internationale Activitatis Nervosae Superioris. Editor in chief [2009-2010] P.G.
Fedor-Freybergh, editor in chief [2009-2010] F. Jagla, editor in chief [2009-2010] J.
Horacek, honorary editor [2009-2010] V. Zikmund. Bratislava : Institute of Normal
and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences : St. Elisabeth University
College of Health and Social Work, 1959-. V rokoch 1959-1990 a 2007-2008
vychádzal pod názvom Activitas Nervosa Superior, v rokoch 1991-2006 vychádzal
pod názvom Homeostasis in Health and Disease. Štvrťročník. ISSN 1337-933X.
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
ILOVSKÁ, Veronika - PÚZSEROVÁ, Angelika - WACZULÍKOVÁ, Iveta.
96
Správa o činnosti organizácie SAV
GHG02
Endotelová dysfunkcia v experimentálnej hypertenzii. Názov z obrazovky. Požaduje
sa Acrobat Reader. Dostupné na internete:
<http://kfkl.cz/CSSVKF3/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=
12>.
PÚZSEROVÁ, Angelika - SLEZÁK, Peter - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta.
Long-term social stress induces nitric oxide-independent endothelial dysfunction in
normotensive rats. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na
internete: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22928844>.
Ohlasy (citácie):
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ABRAHÁMOVÁ, Diana - HLAVAČKA, František. Age-related changes of human
balance during quiet stance. In Physiological Research, 2008, vol. 57, no. 6, p. 957964. (1.505 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] KOREKI, A. - TSUNODA, K. - SUZUKI, T. - HIRANO, J. - WATANABE,
K. - KASHIMA, H. - UCHIDA, H. Clinical and Demographic Characteristics
Associated With Postural Instability in Patients With Schizophrenia. In JOURNAL
OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY. ISSN 0271-0749, FEB 2011, vol.
31, no. 1, p. 16-21., WOS
2. [1.1] MAATAR, D. - FOURNIER, R. - NAITALI, A. - LACHIRI, Z. Effect
Analysis of age and gender on postural stability using PCA decomposition. In
2011 IEEE WORKSHOP ON SIGNAL PROCESSING SYSTEMS (SIPS). ISSN
1520-6130, 2011, p. 349-354., WOS
3. [1.1] MAINENTI, M.R.M. - RODRIGUES, E.D. - DE OLIVEIRA, J.F. FERREIRA, A.D. - DIAS, C.M. - SILVA, A.L.D. Adiposity and postural balance
control: Correlations between bioelectrical impedance and stabilometric signals
in elderly Brazilian women. In CLINICS. ISSN 1807-5932, 2011, vol. 66, no. 9, p.
1513-1518., WOS
4. [1.1] MARQUES, E.A. - WANDERLEY, F. - MACHADO, L. - SOUSA, F. VIANA, J.L. - MOREIRA-GONCALVES, D. - MOREIRA, P. - MOTA, J. CARVALHO, J. Effects of resistance and aerobic exercise on physical function,
bone mineral density, OPG and RANKL in older women. In EXPERIMENTAL
GERONTOLOGY. ISSN 0531-5565, JUL 2011, vol. 46, no. 7, p. 524-532., WOS
5. [1.1] OSHITA, K. - YANO, S. Low-frequency Force Steadiness Practice in
Plantar Flexor Muscle Reduces Postural Sway during Quiet Standing. In
JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY. ISSN 1880-6791, NOV
2011, vol. 30, no. 6, p. 233-239., WOS
6. [1.2] SOLIS, Y. - CARDIEL, E. - HERNÁNDEZ, PR. Portable system for
human stability assessment based on head movement analysis. In Pan American
Health Care Exchanges, PAHCE 2011 - Conference, Workshops, and Exhibits.
Cooperation / Linkages: An Independent Forum for Patient Care and Technology
Support, 2011, art. no. 5871886, pp. 216-220, SCOPUS
7. [1.2] ŠARABON, N. Development of software for comprehensive analyses of
force plate measurements: Technical note [Razvoj Programske Podrške Za
Sveobuhvatnu Analizu Varijabli Dobivenih Mjerenjima Pomoću Tenziometrijske
Platforme]. In KINESIOLOGY, 2011, 43(2), pp. 204-212, SCOPUS
BABÁL, Pavel - PECHÁŇOVÁ, Oľga - BERNÁTOVÁ, Iveta. Long-term
97
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA03
ADCA04
ADCA05
administration of D-NAME induces hemodynamic and structural changes in the
cardiovascular system. In Physiological Research. - Praha : Institute of Physiology,
Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000, vol. 49, no. 1, p. 47-54. (0.521 IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] WILSON-LEEDY, J.G. - INGERMANN, R.L. Production of nitric oxide by
sperm of the steelhead (Oncorhynchus mykiss) and its actions on motility and
respiration. In THERIOGENOLOGY. ISSN 0093-691X, JAN 1 2011, vol. 75, no.
1, p. 144-154., WOS
BABÁL, Pavel - PECHÁŇOVÁ, Oľga - BERNÁTOVÁ, Iveta - ŠTVRTINA,
Svetoslav. Chronic inhibition of NO synthesis produces myocardial fibrosis and
arterial media hyperplasia. In Histology and Histopathology, 1997, vol. 12, no. 3, p.
623-629. ISSN 0213-3911.
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
2. [1.1] KRISTEK, F. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on the
Structure and Function of Cardiovascular System. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12,
no. 9, p. 1305-1315., WOS
3. [1.1] NETO-FERREIRA, R. - ROCHA, V.N. - TORRES, T.D. - MANDARIMDE-LACERDA, C.A. - DE CARVALHO, J.J. Beneficial effects of rosuvastatin on
aortic adverse remodeling in nitric oxide-deficient rats. In EXPERIMENTAL AND
TOXICOLOGIC PATHOLOGY. ISSN 0940-2993, JUL 2011, vol. 63, no. 5, p.
473-478., WOS
4. [1.1] ZGHONDA, N. - YOSHIDA, S. - ARAKI, M. - KUSUNOKI, M. - MLIKI,
A. - GHORBEL, A. - MIYAZAKI, H. Greater Effectiveness of epsilon-Viniferin in
Red Wine Than Its Monomer Resveratrol for Inhibiting Vascular Smooth Muscle
Cell Proliferation and Migration. In BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND
BIOCHEMISTRY. ISSN 0916-8451, JUL 2011, vol. 75, no. 7, p. 1259-1267., WOS
BEŇOVÁ, Miroslava - HERICHOVÁ, Iveta - STEBELOVÁ, Katarína - PAULIS,
Ľudovít - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - ŠIMKO, Fedor - ZEMAN, M. Effect of
L-NAME-induced hypertension on melatonin receptors and melatonin levels in the
pineal gland and the peripheral organs of rats. In Hypertension Research, 2009, vol.
32, p. 242-247. (3.146 - IF2008). ISSN 0916-9636.
Citácie:
1. [1.1] BOCK, P.M. - ARAUJO, A.S.R. - BELLO-KLEIN, A. Enalapril Effects on
Nitric Oxide Synthase Inhibition-Induced Hypertension: Hemodynamic and
Oxidative Stress Evaluations. In LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY.
ISSN 0326-2383, JUN 2011, vol. 30, no. 5, p. 913-917., WOS
2. [1.1] Schepelmann Martin; Molcan Lubos; Uhrova Hana; et al. The Presence
and Localization of Melatonin Receptors in the Rat Aorta. CELLULAR AND
MOLECULAR NEUROBIOLOGY ; 31:1257-1265 2011, WOS
BERNÁTOVÁ, Iveta - CONDE, M. Victoria - KOPINCOVÁ, Jana - GONZÁLEZ,
M. Carmen - PÚZSEROVÁ, Angelika - ARRIBAS, Silvia M. Endothelial
dysfunction in spontaneously hypertensive rats: focus on methodological aspects. In
Journal of Hypertension, 2009, vol. 27, suppl. 6, p. S27-S31. (5.132 - IF2008). (2009
- Current Contents). ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] BHATT, S.R. - LOKHANDWALA, M.F. - BANDAY, A.A. Resveratrol
98
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA06
ADCA07
ADCA08
prevents endothelial nitric oxide synthase uncoupling and attenuates development
of hypertension in spontaneously hypertensive rats. In EUROPEAN JOURNAL
OF PHARMACOLOGY. ISSN 0014-2999, SEP 30 2011, vol. 667, no. 1-3, p. 258264., WOS
2. [1.1] BUJAK-GIZYCKA, B. - OLSZANECKI, R. - MADEJ, J. - SUSKI, M. GEBSKA, A. - KORBUT, R. Metabolism of bradykinin in aorta of hypertensive
rats. In ACTA BIOCHIMICA POLONICA. ISSN 0001-527X, 2011, vol. 58, no. 2,
p. 199-202., WOS
3. [1.1] EHLERS, P.I. - KIVIMAKI, A.S. - TURPEINEN, A.M. - KORPELA, R. VAPAATALO, H. High blood pressure-lowering and vasoprotective effects of milk
products in experimental hypertension. In BRITISH JOURNAL OF NUTRITION.
ISSN 0007-1145, NOV 2011, vol. 106, no. 9, p. 1353-1363., WOS
4. [1.1] LU, C. - SU, L.Y. - LEE, R.M.K.W. - GAO, Y.J. Alterations in
perivascular adipose tissue structure and function in hypertension. In
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY. ISSN 0014-2999, APR 10 2011,
vol. 656, no. 1-3, p. 68-73., WOS
5. [1.1] SANDOW, S. - GRAYSON, T.H. 'Altered' mesenteric artery SK(Ca):
functional implications?. In BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY. ISSN
0007-1188, JUL 2011, vol. 163, no. 6, p. 1115-1117., WOS
6. [1.1] TATCHUM-TALOM, R. - EYSTER, K.M. - KOST, C.K. - MARTIN, D.S.
Blood Pressure and Mesenteric Vascular Reactivity in Spontaneously
Hypertensive Rats 7 Months After Gonadectomy. In JOURNAL OF
CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY. ISSN 0160-2446, MAR 2011, vol. 57,
no. 3, p. 357-364., WOS
7. [1.1] YANG, W.I. - PARK, S. - YOUN, J.C. - SON, N.H. - LEE, S.H. - KANG,
S.M. - JANG, Y. Augmentation Index Association With Reactive Hyperemia as
Assessed by Peripheral Arterial Tonometry in Hypertension. In AMERICAN
JOURNAL OF HYPERTENSION. ISSN 0895-7061, NOV 2011, vol. 24, no. 11, p.
1234-1238., WOS
BERNÁTOVÁ, Iveta - KEY, M.P., 070 - LUCOT, James B. - MORRIS, M.
Circadian differences in stress-induced pressor reactivity in mice. In Hypertension,
2002, vol. 40, no. 5, p. 768-773. (5.364 - IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN
0194-911X.
Citácie:
1. [1.1] NALIVAIKO, E. Animal models of psychogenic cardiovascular disorders:
what we can learn from them and what we cannot. In CLINICAL AND
EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY. ISSN 0305-1870,
FEB 2011, vol. 38, no. 2, p. 115-125., WOS
BERNÁTOVÁ, Iveta - RIGATTO, K. - KEY, M.P., 070 - MORRIS, M. Stressinduced pressor and corticosterone responses in oxytocin-deficient mice. In
Experimental Physiology, 2004, vol. 89, no. 5, p. 549-557. (1.220 - IF2003). (2004 Current Contents). ISSN 0958-0670.
Citácie:
1. [1.2] GREWEN, K.M. - LIGHT, K.C. Plasma oxytocin is related to lower
cardiovascular and sympathetic reactivity to stress. In BIOLOGICAL
PSYCHOLOGY, 2011, vol. 87, no. 3, p. 340-349., SCOPUS
BERNÁTOVÁ, Iveta - PECHÁŇOVÁ, Oľga - ŠIMKO, Fedor. Captopril prevents
NO-deficient hypertension and left ventricular hypertrophy without affecting nitric
oxide synthase activity in rats. In Physiological Research, 1996, vol. 45, no. 4, p.
311-316. (0.588 - IF1995). (1996 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] Hlavackova, L.; Vrankova, S.; Janega, P.; et al. The Effect of Indapamide
99
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA09
ADCA10
ADCA11
on Development of Myocardial Hypertrophy and Fibrosis in L-NAME-Induced
Hypertension in Rat. : PHYSIOLOGICAL RESEARCH, 60, 6 : 845-852, : 2011,
WOS
2. [1.1] KRISTEK, F. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on the
Structure and Function of Cardiovascular System. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12,
no. 9, p. 1305-1315., WOS
3. [1.1] Kristek Frantisek. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on
the Structure and Function of Cardiovascular System. CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY; 12:1305-1315. 2011, WOS
BERNÁTOVÁ, Iveta - PECHÁŇOVÁ, Oľga - KRISTEK, František. Mechanism of
structural remodelling of the rat aorta during long-term N-G-nitro-L-arginine methyl
ester treatment. František Kristek. In Japanese Journal of Pharmacology, 1999, vol.
81, no. 1, p. 99-106. (1999 - Current Contents). ISSN 0021-5198.
Citácie:
1. [1.1] HLAVACKOVA, L. - JANEGOVA, A. - ULICNA, O. - JANEGA, P. CERNA, A. - BABAL, P. Spice up the hypertension diet - curcumin and piperine
prevent remodeling of aorta in experimental L-NAME induced hypertension. In
NUTRITION & METABOLISM. ISSN 1743-7075, OCT 17 2011, vol. 8., WOS
2. [1.1] NETO-FERREIRA, R. - ROCHA, V.N. - TORRES, T.D. - MANDARIMDE-LACERDA, C.A. - DE CARVALHO, J.J. Beneficial effects of rosuvastatin on
aortic adverse remodeling in nitric oxide-deficient rats. In EXPERIMENTAL AND
TOXICOLOGIC PATHOLOGY. ISSN 0940-2993, JUL 2011, vol. 63, no. 5, p.
473-478., WOS
3. [1.1] PAKDEECHOTE, P. - KUKONGVIRIYAPAN, U. - BERKBAN, W. PRACHANEY, P. - KUKONGVIRIYAPAN, V. - NAKMAREONG, S. Mentha
cordifolia extract inhibits the development of hypertension in L-NAME-induced
hypertensive rats. In JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH. ISSN
1996-0875, APR 4 2011, vol. 5, no. 7, p. 1175-1183., WOS
BERNÁTOVÁ, Iveta - PECHÁŇOVÁ, Oľga - ŠIMKO, Fedor. Effect of captopril in
L-NAME-induced hypertension on the rat myocardium, aorta, brain and kidney. In
Experimental Physiology, 1999, vol. 84, no. 6, p. 1095-1105. ISSN 0958-0670.
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
2. [1.1] KUWASAKO, K. - KITAMURA, K. - NAGATA, S. - HIKOSAKA, T. TAKEI, Y. - KATO, J. Shared and separate functions of the RAMP-based
adrenomedullin receptors. In PEPTIDES. ISSN 0196-9781, JUL 2011, vol. 32, no.
7, p. 1540-1550., WOS
3. [1.2] Kuwasako, K. - Kitamura, K. - Nagata, S. - Kato, J. Molecular basis of
adrenomedullin 1 receptor function and its roles in the cardiovascular system. In
Current Hypertension Reviews, 2011, 7 (4), pp. 207-216, SCOPUS
BERNÁTOVÁ, Iveta - PECHÁŇOVÁ, Oľga - BABÁL, Pavel - KYSELÁ, Soňa ŠTVRTINA, Svetoslav - ANDRIANTSITOHAINA, Ramaroson. Wine polyphenols
improve cardiovascular remodeling and vascular function in NO-deficient
hypertension. In American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology,
2002, vol. 282, no. 3, p. H942-H948. (3.232 - IF2001). (2002 - Current Contents).
ISSN 0363-6135.
Citácie:
1. [1.1] JAFFRI, J.M. - MOHAMED, S. - AHMAD, I.N. - MUSTAPHA, N.M. -
100
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA12
MANAP, Y.A. - ROHIMI, N. Effects of catechin-rich oil palm leaf extract on
normal and hypertensive rats' kidney and liver. In FOOD CHEMISTRY. ISSN
0308-8146, SEP 15 2011, vol. 128, no. 2, p. 433-441., WOS
2. [1.1] LEE, J.O. - OAK, M.H. - JUNG, S.H. - PARK, D.H. - AUGER, C. - KIM,
K.R. - LEE, S.W. - SCHINI-KERTH, V.B. An ethanolic extract of Lindera
obtusiloba stems causes NO-mediated endothelium-dependent relaxations in rat
aortic rings and prevents angiotensin II-induced hypertension and endothelial
dysfunction in rats. In NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF
PHARMACOLOGY. ISSN 0028-1298, JUN 2011, vol. 383, no. 6, p. 635-645.,
WOS
3. [1.1] LIM, H.J. - MIN, S.Y. - WOO, E.R. - LIM, D.Y. Inhibitory Effects of
Polyphenol-Rich Fraction Extracted from Rubus coreanum M on Thoracic Aortic
Contractility of Spontaneously Hypertensive Rats. In BIOMOLECULES &
THERAPEUTICS. ISSN 1976-9148, OCT 31 2011, vol. 19, no. 4, p. 477-486.,
WOS
4. [1.1] PEREIRA, A.C. - PAULO, M. - ARAUJO, A.V. - RODRIGUES, G.J. BENDHACK, L.M. Nitric oxide synthesis and biological functions of nitric oxide
released from ruthenium compounds. In BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL
AND BIOLOGICAL RESEARCH. ISSN 0100-879X, SEP 2011, vol. 44, no. 9, p.
947-957., WOS
5. [1.1] SAMBANTHAMURTHI, R. - TAN, Y.A. - SUNDRAM, K. ABEYWARDENA, M. - SAMBANDAN, T.G. - RHA, C. - SINSKEY, A.J. SUBRAMANIAM, K. - LEOW, S.S. - HAYES, K.C. - WAHID, M.B. Oil palm
vegetation liquor: a new source of phenolic bioactives. In BRITISH JOURNAL
OF NUTRITION. ISSN 0007-1145, DEC 2011, vol. 106, no. 11, p. 1655-1663.,
WOS
6. [1.1] SAMBANTHAMURTHI, R. - TAN, Y.A. - SUNDRAM, K. - HAYES, K.C. ABEYWARDENA, M. - LEOW, S.S. - SEKARAN, S.D. - SAMBANDAN, T.G. RHA, C. - SINSKEY, A.J. - SUBRAMANIAM, K. - FAIRUS, S. - WAHID, M.B.
Positive outcomes of oil palm phenolics on degenerative diseases in animal
models. In BRITISH JOURNAL OF NUTRITION. ISSN 0007-1145, DEC 2011,
vol. 106, no. 11, p. 1664-1675., WOS
7. [1.1] SCHINI-KERTH, V.B. - ETIENNE-SELLOUM, N. - CHATAIGNEAU, T. AUGER, C. Vascular Protection by Natural Product-Derived Polyphenols: In
Vitro and In Vivo Evidence. In PLANTA MEDICA. ISSN 0032-0943, JUL 2011,
vol. 77, no. 11, p. 1161-1167., WOS
8. [1.2] KHAZAEI, M. - ZAREI, M. - SHARIFI, M.R. - POURSHANAZARI, A.A.
The effect of maintenance and reversal of DOCA-Salt hypertension on
extravasation of macromolecules and serum nitric oxide concentration in male
rats. In PATHOPHYSIOLOGY, 2011, vol. 18, no. 3, p. 201-206., SCOPUS
9. [1.2] SELVARAJ, S. - KRISHNASWAMY, S. - DEVASHYA, V. SETHURAMAN, S. - KRISHNAN, UM. Investigations on membrane perturbation
by chrysin and its copper complex using self-assembled lipid bilayers. In
LANGMUIR, 2011, 27 (21), pp. 13374-13382, SCOPUS
BERNÁTOVÁ, Iveta - KOPINCOVÁ, Jana - PÚZSEROVÁ, Angelika - JANEGA,
Pavol - BABÁL, Pavel. Chronic low-dose L-NAME treatment increases nitric oxide
production and vasorelaxation in normotensive rats. In Physiological Research,
2007, vol. 56, suppl. 2, p. S17-S24. (2.093 - IF2006). (2007 - Current Contents).
ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
101
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA13
ADCA14
ADCA15
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
2. [1.1] KRISTEK, F. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on the
Structure and Function of Cardiovascular System. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12,
no. 9, p. 1305-1315., WOS
3. [1.2] LUNZ, W. - CAPETTINI, LSA. - DAVEL, APC. - MUNHOZ, CD. - DA
SILVA, JF.- ROSSONI, LV - LEMOS, VS. - BALDO, MP. - CARNEIRO-JUNIOR,
MA. - NATALI, AJ. - DE LACERDA, LHS - MILL, JG. L-NAME treatment
enhances exercise-induced content of myocardial heat shock protein 72 (Hsp72)
in rats. In CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, 2011, 27 (5), pp.
479-486, SCOPUS
BERNÁTOVÁ, Iveta - CSIZMADIOVÁ, Zuzana. Effect of chronic social stress on
nitric oxide synthesis and vascular function in rats with family history of
hypertension. In Life Sciences, 2006, vol. 78, no. 15, p. 1726-32. (2.512 - IF2005).
(2006 - Current Contents). ISSN 0024-3205.
Citácie:
1. [1.1] SARENAC, O. - LOZIC, M. - DRAKULIC, S. - BAJIC, D. - PATON, J.F. MURPHY, D. - JAPUNDZIC-ZIGON, N. Autonomic mechanisms underpinning
the stress response in borderline hypertensive rats. In EXPERIMENTAL
PHYSIOLOGY. ISSN 0958-0670, JUN 1 2011, vol. 96, no. 6, p. 574-589., WOS
2. [1.2] JUSKO, M. - VERTFEINOVÁ, J. - STANKOVIČOVÁ, T. The effect of age
on electrical activity of heart in normotensive and hypertensive rats [Vplyv veku
na elektrickú aktivitu srdca u normotenzných a hypertenzných potkanov]. In
FARMACEUTICKY OBZOR, 2011, vol. 80, no. 2, p. 45-50, SCOPUS
ŠPÁNIKOVÁ, Anna - ŠIMONČÍKOVÁ, Petra - RAVINGEROVÁ, Táňa PECHÁŇOVÁ, Oľga - BARANČÍK, Miroslav. The effect of chronic nitric oxide
synthases inhibition on regulatory proteins in rat hearts. In Molecular and Cellular
Biochemistry, 2008, vol. 312, iss. 1-2, p. 113-120. (1.707 - IF2007). (2008 - Current
Contents). ISSN 0300-8177.
Citácie:
1. [1.1] BROOM, L. - MARINOVA-MUTAFCHIEVA, L. - SADEGHIAN, M. DAVIS, J.B. - MEDHURST, A.D. - DEXTER, D.T. Neuroprotection by the
selective iNOS inhibitor GW274150 in a model of Parkinson disease. In FREE
RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE. ISSN 0891-5849, MAR 1 2011, vol. 50,
no. 5, p. 633-640., WOS
2. [1.1] HALE, S.A. - WEGER, L. - MANDALA, M. - OSOL, G. Reduced NO
signaling during pregnancy attenuates outward uterine artery remodeling by
altering MMP expression and collagen and elastin deposition. In AMERICAN
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY.
ISSN 0363-6135, OCT 2011, vol. 301, no. 4, p. H1266-H1275., WOS
3. [1.1] HLAVACKOVA, L. - JANEGOVA, A. - ULICNA, O. - JANEGA, P. CERNA, A. - BABAL, P. Spice up the hypertension diet - curcumin and piperine
prevent remodeling of aorta in experimental L-NAME induced hypertension. In
NUTRITION & METABOLISM. ISSN 1743-7075, OCT 17 2011, vol. 8., WOS
BEVAN, J.A. - TÖRÖK, Jozef. Movement of norepinephrine through the media of
rabbit aorta. In Circulation research, 1970, vol. 27, no. 3, p. 325-331. ISSN 00097330.
Citácie:
1. [1.1] GUENTHER, Axel - YASOTHARAN, Sanjesh - VAGAON, Andrei LOCHOVSKY, Conrad - PINTO, Sascha - YANG, Jingli - LAU, Calvin VOIGTLAENDER-BOLZ, Julia - BOLZ, Steffen-Sebastian. A microfluidic
102
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA16
ADCA17
ADCA18
ADCA19
platform for probing small artery structure and function. In LAB ON A CHIP.
ISSN 1473-0197, 2010, vol. 10, no. 18, p. 2341-2349., WOS
BOB, Petr - KUKLETA, Miloslav - RIEČANSKÝ, Igor - ŠUSTA, M. KUKUMBERG, Peter - JAGLA, Fedor. Chaotic EEG patterns during recall of
stressful memory related to panic attack. In Physiological Research, 2006, vol. 55,
suppl. 1, p. S113-S119. (1.806 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 08628408.
Citácie:
1. [1.1] GEREZ, M. - SADA, A. - TELLO, A. Amygdalar Hyperactivity, a FearRelated Link Between Panic Disorder and Mesiotemporal Epilepsy. In CLINICAL
EEG AND NEUROSCIENCE. ISSN 1550-0594, JAN 2011, vol. 42, no. 1, p. 2939., WOS
BUFFOLI, B. - PECHÁŇOVÁ, Oľga - KOJŠOVÁ, Stanislava ANDRIANTSITOHAINA, Ramaroson - GIUGNO, L. - BIANCHI, R. - REZZANI,
R. Provinol prevents CsA-induced nephrotoxicity by reducing reactive oxygen
species, NOS, and NF-kB expression. In Journal of Histochemistry &
Cytochemistry, 2005, vol. 53, no. 12, p. 1459-1468. (2.513 - IF2004). (2005 Current Contents). ISSN 0022-1554.
Citácie:
1. [1.1] BADIWALA, M.V. - GUHA, D. - TUMIATI, L. - JOSEPH, J. GHASHGHAI, A. - ROSS, H.J. - DELGADO, D.H. - RAO, V. Epidermal Growth
Factor-Like Domain 7 Is a Novel Inhibitor of Neutrophil Adhesion to Coronary
Artery Endothelial Cells Injured by Calcineurin Inhibition. In CIRCULATION.
ISSN 0009-7322, SEP 13 2011, vol. 124, no. 11, p. S197-S203., WOS
2. [1.1] EL-MOWAFY, A.M. - SALEM, H.A. - AL-GAYYAR, M.M. - EL-MESERY,
M.E. - EL-AZAB, M.F. Evaluation of renal protective effects of the green-tea
(EGCG) and red grape resveratrol: role of oxidative stress and inflammatory
cytokines. In NATURAL PRODUCT RESEARCH. ISSN 1478-6419, 2011, vol. 25,
no. 8, p. 850-856., WOS
3. [1.1] WONGMEKIAT, O. - GOMONCHAREONSIRI, S. - THAMPRASERT, K.
Caffeic acid phenethyl ester protects against oxidative stress-related renal
dysfunction in rats treated with cyclosporin A. In FUNDAMENTAL & CLINICAL
PHARMACOLOGY. ISSN 0767-3981, OCT 2011, vol. 25, no. 5, p. 619-626.,
WOS
ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František - GEROVÁ, Mária - KRENEK, Peter
- KLIMAŠ, Ján. Effect of chronic nNOS inhibition on blood pressure, vasoactivity,
and arterial wall structure in Wistar rats. In Nitric Oxide : Biology and Chemistry,
2009, vol. 20, p. 304-310. (2.650 - IF2008). ISSN 1089-8603.
Citácie:
1. [1.1] KUCZERISZKA, M. - OLSZYNSKI, K.H. - GASIOROWSKA, A. SADOWSKI, J. - KOMPANOWSKA-JEZIERSKA, E. Interaction of nitric oxide
and the cytochrome P-450 system on blood pressure and renal function in the rat:
dependence on sodium intake. In ACTA PHYSIOLOGICA. ISSN 1748-1708, APR
2011, vol. 201, no. 4, p. 493-502., WOS
2. [1.2] KHAN, ZA. - GHOSH, AR. Possible binding modes of withaferin-A and
its analogs in the active site of nNOS molecular docking studies. In
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMA AND BIO SCIENCES, 2011, 2(3),
pp. 368-377, SCOPUS
KYSELÁ, Soňa - TÖRÖK, Jozef. Histamine H-1-receptor antagonists do not prevent
the appearance of endothelium-dependent relaxation to acetylcholine in rat
pulmonary artery. In Physiological Research, 1996, vol. 45, no. 4, p. 345-350. (0.588
- IF1995). (1996 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
103
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA20
ADCA21
ADCA22
Citácie:
1. [1.1] KIM, E.Y. - LEE, Y.J. - RHYU, M.R. Black cohosh (Cimicifuga racemosa)
relaxes the isolated rat thoracic aorta through endothelium-dependent and independent mechanisms. In JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY. ISSN
0378-8741, NOV 18 2011, vol. 138, no. 2, p. 537-542., WOS
2. [1.1] KRISTEK, F. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on the
Structure and Function of Cardiovascular System. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12,
no. 9, p. 1305-1315., WOS
3. [1.1] LAPA, F.D. - SOARES, K.C. - RATTMANN, Y.D. - CRESTANI, S. MISSAU, F.C. - PIZZOLATTI, M.G. - MARQUES, M.C.A. - RIECK, L. - SANTOS,
A.R.S. Vasorelaxant and hypotensive effects of the extract and the isolated
flavonoid rutin obtained from Polygala paniculata L.. In JOURNAL OF
PHARMACY AND PHARMACOLOGY. ISSN 0022-3573, JUN 2011, vol. 63, no.
6, p. 875-881., WOS
ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRISTEK, František. The adaptive vasoactive response to
modulatory effects of endothelin-1 in spontaneously hypertensive rats. In
Pharmacological Reports, 2008, vol. 60, no. 6, p. 941-949. (2.290 - IF2007). ISSN
1734-1140.
Citácie:
1. [1.1] PANCHAL, S.K. - POUDYAL, H. - IYER, A. - NAZER, R. - ALAM, M.A. DIWAN, V. - KAUTER, K. - SERNIA, C. - CAMPBELL, F. - WARD, L. - GOBE,
G. - FENNING, A. - BROWN, L. High-carbohydrate High-fat Diet-induced
Metabolic Syndrome and Cardiovascular Remodeling in Rats. In JOURNAL OF
CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY. ISSN 0160-2446, JAN 2011, vol. 57,
no. 1, p. 51-64., WOS
2. [1.1] PANCHAL, S.K. - POUDYAL, H. - IYER, A. - NAZER, R. - ALAM, M.A. DIWAN, V. - KAUTER, K. - SERNIA, C. - CAMPBELL, F. - WARD, L. - GOBE,
G. - FENNING, A. - BROWN, L. High-carbohydrate, High-fat Diet-induced
Metabolic Syndrome and Cardiovascular Remodeling in Rats. In JOURNAL OF
CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY. ISSN 0160-2446, MAY 2011, vol. 57,
no. 5, p. 611-624., WOS
KYSELÁ, Soňa - TÖRÖK, Jozef. Contemporary activation of different endothelial
receptors accounts for a reserve mechanism of nitric oxide-mediated relaxation. In
Physiological Research, 2000, vol. 49, no. 1, p. 115-122. (0.521 - IF1999). (2000 Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] KRISTEK, F. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on the
Structure and Function of Cardiovascular System. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12,
no. 9, p. 1305-1315., WOS
2. [1.1] WILLIAMS, W.R. Relative similarity within purine nucleotide and ligand
structures operating on nitric oxide synthetase, guanylyl cyclase and potassium
(K-ATP, BKCa) channels. In JOURNAL OF PHARMACY AND
PHARMACOLOGY. ISSN 0022-3573, JAN 2011, vol. 63, no. 1, p. 95-105., WOS
ČAPIČÍKOVÁ, Naďa - ROCCHI, L. - HLAVAČKA, František - CHIARI, Lorenzo
- CAPPELLO, A. Human postural response to lower leg muscle vibration of
different duration. In Physiological Research, 2006, vol. 55, suppl. 1, p. S129-S134.
(1.806 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] KLAGES, K. - ZECEVIC, A. - ORANGE, J.B. - HOBSON, S. Potential of
Snoezelen room multisensory stimulation to improve balance in individuals with
104
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA23
ADCA24
ADCA25
ADCA26
dementia: a feasibility randomized controlled trial. In CLINICAL
REHABILITATION. ISSN 0269-2155, JUL 2011, vol. 25, no. 7, p. 607-616., WOS
2. [1.1] THOMPSON, C. - BELANGER, M. - FUNG, J. Effects of plantar
cutaneo-muscular and tendon vibration on posture and balance during quiet and
perturbed stance. In HUMAN MOVEMENT SCIENCE. ISSN 0167-9457, APR
2011, vol. 30, no. 2, SI, p. 153-171., WOS
DLUGOŠOVÁ, Katarína - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - MITAŠÍKOVÁ, Marcela SOTNÍKOVÁ, Ružena - BERNÁTOVÁ, Iveta - WEISMANN, Peter - SLEZÁK,
Ján - TRIBULOVÁ, Narcis. Modulation of connexin-43 by omega-3 fatty acids in
the aorta of old spontaneously hypertensive rats. In Journal of Physiology and
Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2009, vol. 60, no. 3, p. 63 69. (2.631 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0867-5910.
Citácie:
1. [1.1] DE BARROS, E.P. - GARCIA-PINTO, A.B. - MACHADO, P.Y. PEREIRA, M.J.D. - DE CARVALHO, J.J. Rosuvastatin beneficially alters the
glomerular structure of kidneys from spontaneously hypertensive rats (SHRs). In
JOURNAL OF MOLECULAR HISTOLOGY. ISSN 1567-2379, 2011, vol. 42, no.
4, p. 323-331., WOS
2. [1.1] GARCIA-PINTO, A.B. - DE MATOS, V.S. - ROCHA, V. - MORAESTEIXEIRA, J. - CARVALHO, J.J. Low-Intensity physical activity beneficially
alters the ultrastructural renal morphology of spontaneously hypertensive rats. In
CLINICS. ISSN 1807-5932, 2011, vol. 66, no. 5, p. 855-863., WOS
3. [1.1] MOZAFFARIAN, D. - WU, J.H.Y. Omega-3 Fatty Acids and
Cardiovascular Disease Effects on Risk Factors, Molecular Pathways, and
Clinical Events. In JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF
CARDIOLOGY. ISSN 0735-1097, 2011, vol. 58, no. 20, p. 2047-2067., WOS
4. [1.1] POUDYAL, H. - PANCHAL, S.K. - DIWAN, V. - BROWN, L. Omega-3
fatty acids and metabolic syndrome: Effects and emerging mechanisms of action.
In PROGRESS IN LIPID RESEARCH. ISSN 0163-7827, 2011, vol. 50, no. 4, p.
372-387., WOS
DLUGOŠOVÁ, Katarína - MITAŠÍKOVÁ, Marcela - BERNÁTOVÁ, Iveta WEISMANN, Peter - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Reduced Connexin-43 expression
in the aorta of prehypertensive rats. In Physiological Research, 2008, vol. 57, suppl.
2, p. S23-S29. (1.505 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] POUDYAL, Hemant - PANCHAL, Sunil K. - DIWAN, Vishal - BROWN,
Lindsay. Omega-3 fatty acids and metabolic syndrome: Effects and emerging
mechanisms of action. In PROGRESS IN LIPID RESEARCH. ISSN 0163-7827,
OCT 2011, vol. 50, no. 4, p. 372-387., WOS
DOLEŽEL, Svatopluk - GEROVÁ, Mária - HARTMANNOVÁ, B. - VAŠKÚ, J.
Development of the adrenergic innervation in the myocardium and coronary arteries
of the dog. In Acta Anatomica, 1990, vol. 139, no. 2, p. 191-200. ISSN 0001-5180.
Citácie:
1. [1.1] KRISTEK, F. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on the
Structure and Function of Cardiovascular System. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12,
no. 9, p. 1305-1315., WOS
DOZZA, Marco - CHIARI, Lorenzo - HLAVAČKA, František - CAPPELLO, A. HORAK, F. B. Effects of linear versus sigmoid coding of visual or audio
biofeedback for the control of upright stance. In IEEE Transactions on Neural
Systems and Rehabilitation Engineering, 2006, vol. 14, no. 4, p. 505-512. ISSN
1534-4320.
105
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA27
ADCA28
ADCA29
Citácie:
1. [1.1] LIU, G.Z. - HUANG, B.Y. - WANG, L. A Wearable Respiratory
Biofeedback System Based on Generalized Body Sensor Network. In
TELEMEDICINE AND E-HEALTH. ISSN 1530-5627, JUN 2011, vol. 17, no. 5, p.
348-357., WOS
2. [1.2] MILOSEVIC, M. - MCCONVILLE, K.M.V. Audio-visual biofeedback
system for postural control. In INTERNATIONAL JOURNAL ON DISABILITY
AND HUMAN DEVELOPMENT, 2011, vol. 10, no. 4, p. 321-324, SCOPUS
DZURKOVÁ, Oľga - HLAVAČKA, František. Velocity of body lean evoked by leg
muscle vibration potentiate the effects of vestibular stimulation on posture. In
Physiological Research, 2007, vol. 56, no. 6, pp. 829-832. (2.093 - IF2006). (2007 Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] WANDERLEY, F.S. - ALBURQUERQUE-SENDIN, F. - PARIZOTTO,
N.A. - REBELATTO, J.R. Effect of Plantar Vibration Stimuli on the Balance of
Older Women: A Randomized Controlled Trial. In ARCHIVES OF PHYSICAL
MEDICINE AND REHABILITATION. ISSN 0003-9993, FEB 2011, vol. 92, no. 2,
p. 199-206., WOS
FARAH, V.M. - JOAQUIM, L.F. - BERNÁTOVÁ, Iveta - MORRIS, M. Acute and
chronic stress influence blood pressure variability in mice. In Physiology &
Behavior, 2004, vol. 83, no. 1, p. 135-142. ISSN 0031-9384.
Citácie:
1. [1.1] CHIOSSI, G. - COSTANTINE, M.M. - TAMAYO, E. - ORISE, P. HANKINS, G.D.V. - SAADE, G.R. - LONGO, M. Effect of age and gender on the
progression of adult vascular dysfunction in a mouse model of fetal programming
lacking endothelial nitric oxide synthase. In AMERICAN JOURNAL OF
PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY. ISSN 0363-6135,
AUG 2011, vol. 301, no. 2, p. H297-H305., WOS
2. [1.1] JEONG, Y.H. - KIM, J.M. - YOO, J. - LEE, S.H. - KIM, H.S. - SUH, Y.H.
Environmental enrichment compensates for the effects of stress on disease
progression in Tg2576 mice, an Alzheimer's disease model. In JOURNAL OF
NEUROCHEMISTRY. ISSN 0022-3042, DEC 2011, vol. 119, no. 6, p. 12821293., WOS
3. [1.1] PURKAYASTHA, S. - ZHANG, G. - CAI, D.S. Uncoupling the
mechanisms of obesity and hypertension by targeting hypothalamic IKK-beta and
NF-kappa B. In NATURE MEDICINE. ISSN 1078-8956, JUL 2011, vol. 17, no. 7,
p. 883-U255., WOS
4. [1.1] PURKAYASTHA, S. - ZHANG, H. - ZHANG, G. - AHMED, Z. - WANG,
Y. - CAI, D.S. Neural dysregulation of peripheral insulin action and blood
pressure by brain endoplasmic reticulum stress. In PROCEEDINGS OF THE
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF
AMERICA. ISSN 0027-8424, FEB 15 2011, vol. 108, no. 7, p. 2939-2944., WOS
FRAŇOVÁ, Soňa - NOSÁLOVÁ, Gabriela - PECHÁŇOVÁ, Oľga - ŠUTOVSKÁ,
Martina. Red wine polyphenolic compounds inhibit tracheal smooth muscle
contraction during allergen-induced hyperreactivity of the airways. In Journal of
Pharmacy and Pharmacology, 2007, vol. 59, no. 5, pp. 727-732. (1.533 - IF2006).
ISSN 0022-3573.
Citácie:
1. [1.1] SINGH, A. - HOLVOET, S. - MERCENIER, A. Dietary polyphenols in the
prevention and treatment of allergic diseases. In CLINICAL AND
EXPERIMENTAL ALLERGY. ISSN 0954-7894, OCT 2011, vol. 41, no. 10, p.
1346-1359., WOS
106
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA30
ADCA31
ADCA32
ADCA33
GALLEANO, Monica - PECHÁŇOVÁ, Oľga - FRAGA, César G. Hypertension,
nitric oxide, oxidants, and dietary plant polyphenols. In Current Pharmaceutical
Biotechnology, 2010, vol. 11, no. 8, p. 837-848. (3.404 - IF2009). ISSN 1389-2010.
Citácie:
1. [1.1] AZADBAKHT, L. - NURBAKHSH, S. Effect of soy drink replacement in a
weight reducing diet on anthropometric values and blood pressure among
overweight and obese female youths. In ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL
NUTRITION. ISSN 0964-7058, 2011, vol. 20, no. 3, p. 383-389., WOS
2. [1.1] NONES, J. - SPOHR, T.C.L.D.E. - GOMES, F.C.A. Hesperidin, a
Flavone Glycoside, as Mediator of Neuronal Survival. In NEUROCHEMICAL
RESEARCH. ISSN 0364-3190, OCT 2011, vol. 36, no. 10, p. 1776-1784., WOS
3. [1.1] QUINONES, M. - MIGUEL, M. - MUGUERZA, B. - ALEIXANDRE, A.
Effect of a cocoa polyphenol extract in spontaneously hypertensive rats. In FOOD
& FUNCTION. ISSN 2042-6496, NOV 2011, vol. 2, no. 11, p. 649-653., WOS
4. [1.1] QUINONES, M. - MUGUERZA, B. - MIGUEL, M. - ALEIXANDRE, A.
Evidence that nitric oxide mediates the blood pressure lowering effect of a
polyphenol-rich cocoa powder in spontaneously hypertensive rats. In
PHARMACOLOGICAL RESEARCH. ISSN 1043-6618, NOV 2011, vol. 64, no. 5,
p. 478-481., WOS
5. [1.1] ZITKA, O. - SOCHOR, J. - ROP, O. - SKALICKOVA, S. - SOBROVA, P. ZEHNALEK, J. - BEKLOVA, M. - KRSKA, B. - ADAM, V. - KIZEK, R.
Comparison of Various Easy-to-Use Procedures for Extraction of Phenols from
Apricot Fruits. In MOLECULES. ISSN 1420-3049, APR 2011, vol. 16, no. 4, p.
2914-2936., WOS
GEROVÁ, Mária - MESAROŠ, Š. - KITTOVÁ, Margita - HATRIK, S. - KRISTEK,
František - MALINSKI, T. Nitric oxide in the periendothelial area of femoral vein of
the dog assessed in vivo by a porphyrinic sensor. In Physiological Research, 1996,
vol. 45, no. 4, p. 285-289. (0.588 - IF1995). (1996 - Current Contents). ISSN 08628408.
Citácie:
1. [1.2] BUERK, D.G. - BARBEE, K.A. - JARON, D. Nitric Oxide Signaling in the
Microcirculation. In CRITICAL REVIEWS IN BIOMEDICAL ENGINEERING,
2011, 39(5), pp. 397-433, SCOPUS
GEROVÁ, Mária - GERO, Ján - DOLEŽEL, Svatopluk - BLAŽKOVÁHUZULÁKOVÁ, I. Sympathetic control of canine abdominal aorta. In Circulation
research, 1973, vol. 22, no. 2, p. 149-159. ISSN 0009-7330.
Citácie:
1. [1.1] GEORGAKOPOULOS, Dimitrios - LITTLE, William C. - ABRAHAM,
William T. - WEAVER, Fred A. - ZILE, Michael R. Chronic Baroreflex Activation:
A Potential Therapeutic Approach to Heart Failure With Preserved Ejection
Fraction. In JOURNAL OF CARDIAC FAILURE. ISSN 1071-9164, FEB 2011,
vol. 17, no. 2, p. 167-178., WOS
2. [1.2] OGENG'O, JA. - MALEK, A. - KIAMA, SG. Pattern of adrenergic
innervation of aorta in goat (Capra Hircus). In JOURNAL OF
MORPHOLOGICAL SCIENCES, 2011, 28(2), pp. 81-83, SCOPUS
GEROVÁ, Mária - GERO, Ján - BARTA, E. - DOLEŽEL, Svatopluk - SMIEŠKO,
Vladimír - LEVICKÝ, V. Neurogenic and myogenic control of conduit coronary a.:
a possible interference. In Basic Research in Cardiology, 1981, vol. 76, no. 5, p. 503507. ISSN 0300-8428.
Citácie:
1. [1.1] SEALS, Douglas R. - JABLONSKI, Kristen L. - DONATO, Anthony J.
Aging and vascular endothelial function in humans. In CLINICAL SCIENCE.
107
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA34
ADCA35
ADCA36
ADCA37
ADCA38
ISSN 0143-5221, MAY 2011, vol. 120, no. 9-10, p. 357-375., WOS
GEROVÁ, Mária. Acetylcholine and bradykinin induce paradoxically amplified
hypotensive response in hypertensive NO-deficient rats. In Physiological Research,
1999, vol. 48, no. 4, p. 249-257. (0.616 - IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN
0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
2. [1.1] KRISTEK, F. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on the
Structure and Function of Cardiovascular System. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12,
no. 9, p. 1305-1315., WOS
GEROVÁ, Mária - BERNÁTOVÁ, Iveta - TÖRÖK, Jozef - JURÁNI, Marián.
Cardiovascular system in offsprings of hypertensive rats with defective nitric oxide
production. In Physiological Research, 2002, vol. 51, no. 5, p. 465-474. (1.027 IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] CEBOVA, M. - KRISTEK, F. Age-dependent ultrastructural changes of
coronary artery in spontaneously hypertensive rats. In GENERAL PHYSIOLOGY
AND BIOPHYSICS. ISSN 0231-5882, DEC 2011, vol. 30, no. 4, p. 364-372., WOS
2. [1.1] KRISTEK, F. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on the
Structure and Function of Cardiovascular System. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12,
no. 9, p. 1305-1315., WOS
GEROVÁ, Mária - MESAROŠ, Š. - KRISTEK, František - KITTOVÁ, Margita MALINSKI, T. NO concentration in the periendothelial area of the femoral artery of
the dog measured in vivo. In Physiological Research, 1998, vol. 47, no. 3, p. 169175. (0.807 - IF1997). (1998 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.2] BUERK, D.G. - BARBEE, K.A. - JARON, D. Nitric Oxide Signaling in the
Microcirculation. In CRITICAL REVIEWS IN BIOMEDICAL ENGINEERING,
2011, 39(5), pp. 397-433, SCOPUS
GEROVÁ, Mária - KRISTEK, František - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - CEBOVÁ,
Martina. Acetylcholine and bradykinin enhance hypotension and affect the function
of remodeled conduit arteries in SHR and SHR treated with nitric oxide donors. In
Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2005, vol. 38, no. 6, p. 959966. (2005 - Current Contents). ISSN 0100-879X.
Citácie:
1. [1.2] BLEU, G.M. - TRAORÉ, F. - COULIBALY, S. - NENE-BI, S.A.
Pharmacodynamic effects of a hydroalcoholic extract of Curcuma longa Linné
(Zingiberaceae) on the cardiovascular system, respiratory activity and
mechanical activity of duodenal strips of mammalians [Effets
pharmacodynamiques d'un extrait hydroalcoolique de Curcuma longa Linné
(Zingiberaceae) sur le systeme cardiovasculaire, la respiration et l'activité
mécanique intestinale de mammiferes]. In PHYTOTHERAPIE, 2011, vol. 9, no. 1,
p. 7-17, SCOPUS
GEROVÁ, Mária. Gero J: Range of the sympathetic control of the dog femoral
artery. In Circulation Research, 1969, vol. 24, no. 3, p. 349-359. ISSN 0009-7330.
Citácie:
1. [1.1] OZOVA, E. M. - KIYAKBAEV, G. K. - KOBALAVA, Zh. D. - MOISEEV,
108
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA39
ADCA40
ADCA41
ADCA42
V. S. Effect of Carvedilol and Metoprolol CR Administered With or Without
Atorvastatin on Elastic Properties of Vascular Wall and Parameters of
Inflammation in Patients With Chronic Heart Failure of Ischemic Origin. In
KARDIOLOGIYA. ISSN 0022-9040, 2011, vol. 51, no. 4, p. 39-46., WOS
GEROVÁ, Mária - TÖRÖK, Jozef - PECHÁŇOVÁ, Oľga - MATUŠKOVÁ, Jana.
Rilmenidine prevents blood pressure increase in rats with compromised nitric oxide
production. In Acta Pharmacologica Sinica : Official journal of the Chinese
Pharmacological Society and Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese
Academy of Sciences, 2004, vol. 25, no.12, p.1640-1646. ISSN 1671-4083(print),
1745-7254(online).
Citácie:
1. [1.1] PAKDEECHOTE, P. - KUKONGVIRIYAPAN, U. - BERKBAN, W. PRACHANEY, P. - KUKONGVIRIYAPAN, V. - NAKMAREONG, S. Mentha
cordifolia extract inhibits the development of hypertension in L-NAME-induced
hypertensive rats. In JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH. ISSN
1996-0875, APR 4 2011, vol. 5, no. 7, p. 1175-1183., WOS
GEROVÁ, Mária - MAŠÁNOVÁ, Csilla - PAVLÁSEK, Juraj. Inhibition of NO
synthase in the posterior hypothalamus increases blood pressure in the rat. In
Physiological Research, 1995, vol. 44, no. 2, p. 131-134. (0.318 - IF1994). (1995 Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] GUO, Q. - JIN, S. - WANG, X.L. - WANG, R. - XIAO, L. - HE, R.R. - WU,
Y.M. Hydrogen Sulfide in the Rostral Ventrolateral Medulla Inhibits Sympathetic
Vasomotor Tone through ATP-Sensitive K+ Channels. In JOURNAL OF
PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS. ISSN 0022-3565,
AUG 2011, vol. 338, no. 2, p. 458-465., WOS
2. [1.1] PAKDEECHOTE, P. - KUKONGVIRIYAPAN, U. - BERKBAN, W. PRACHANEY, P. - KUKONGVIRIYAPAN, V. - NAKMAREONG, S. Mentha
cordifolia extract inhibits the development of hypertension in L-NAME-induced
hypertensive rats. In JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH. ISSN
1996-0875, APR 4 2011, vol. 5, no. 7, p. 1175-1183., WOS
GEROVÁ, Mária - KITTOVÁ, Margita. Systemic blood pressure response to the
inhibition of two hyperpolarizing pathways: a comparison to NO-synthase inhibition.
In Physiological Research. - Praha : Institute of Physiology, Academy of Sciences of
the Czech Republic, 2006, vol. 55, no. 6, p. 603-610. (1.806 - IF2005). (2006 Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] KRISTEK, F. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on the
Structure and Function of Cardiovascular System. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12,
no. 9, p. 1305-1315., WOS
GEROVÁ, Mária. Nitric oxide-compromised hypertension: Facts and enigmas. In
Physiological Research, 2000, vol. 49, no. 1, p. 27-35. (0.521 - IF1999). (2000 Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] FU, J.Y. - QIAN, L.B. - ZHU, L.G. - LIANG, H.T. - TAN, Y.N. - LU, H.T. LU, J.F. - WANG, H.P. - XIA, Q. Betulinic acid ameliorates endotheliumdependent relaxation in L-NAME-induced hypertensive rats by reducing oxidative
stress. In EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES. ISSN
0928-0987, OCT 9 2011, vol. 44, no. 3, p. 385-391., WOS
2. [1.1] KRISTEK, F. - KOPRDOVA, R. LONG-TERM EFFECT OF PRAZOSIN
ADMINISTRATION ON BLOOD PRESSURE, HEART AND STRUCTURE OF
109
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA43
ADCA44
ADCA45
ADCA46
ADCA47
CORONARY ARTERY OF YOUNG SPONTANEOUSLY HYPERTENSIVE RATS.
In JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY. ISSN 0867-5910,
JUN 2011, vol. 62, no. 3, p. 295-301., WOS
GEROVÁ, Mária - KRISTEK, František. Efficiency of NO donors in substituting
impaired endogenous NO production: a functional and morphological study. In
Physiological Research, 2001, vol. 50, p. 165-173. (1.366 - IF2000). (2001 - Current
Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] HERNANDEZ-MELESIO, M.A. - GONZALEZ-ESQUIVEL, D. - ORTIZPLATA, A. - SANCHEZ-MENDOZA, A. - SANCHEZ-GARCIA, A. - ALCARAZZUBELDIA, M. - RIOS, C. - PEREZ-SEVERIANO, F. Molsidomine modulates the
cNOS activity in an experimental model of cholinergic damage induced by 192IgG saporin. In NEUROSCIENCE LETTERS. ISSN 0304-3940, MAR 17 2011,
vol. 491, no. 2, p. 133-137., WOS
GMUCOVÁ, Katarína - WEIS, Martin Jr. - BARANČOK, Drahoslav - CIRÁK,
Július - TOMČÍK, Pavol - PAVLÁSEK, Juraj. Ion selectivity of a poly(3pentylmethoxythiophene) LB-layer modified carbon-fiber microelectrode as a
consequence of the second order filtering in voltcoulometry. In Journal of
Biochemical and Biophysical Methods, 2007, vol. 70, no. 3, pp. 385-390. (1.403 IF2006). ISSN 0165-022X.
Citácie:
1. [1.1] ADAMS, K.L. - JENA, B.K. - PERCIVAL, S.J. - ZHANG, B. Highly
sensitive detection of exocytotic dopamine release using a gold-nanoparticlenetwork microelectrode. In Analytical Chemistry, 2011, vol.83, no.3, 920-927.,
WOS
2. [3] MESUT, Yilmaz. Dopamine sensing with carbon nanotubes and graphite
electrodes. THESIS. Nashville, Faculty of the Graduate School of Vanderbilt
University, 2011.
GOKIN, A.P. - PAVLÁSEK, Juraj - DUDA, Pavel. Neuronal mechanisms of spino
bulbo spinal activity. In Neuroscience, 1977, vol. 2, no. 2, p. 297-306. ISSN 03064522.
Citácie:
1. [1.2] AVELEV, VD. - MATHUR, R. - BEHARI, D. - SHCHERBAKOVA, NA. DOROFEEV, I.YU. - SAVOKHIN, AA. - GERASIMENKO, YU.P. Initiation of
locomotion in decerebrate cats by pulsed magnetic fields projected onto spinal
cord segments. In NEUROSCIENCE AND BEHAVIORAL PHYSIOLOGY, 2011,
41(1), pp. 91-96, SCOPUS
HLAVAČKA, František - SHUPERT, C.L. - HORAK, F. B. The timing of galvanic
vestibular stimulation affects responses to platform translation. In Brain Research,
1999, vol. 821, no.1, p. 8-16. (1999 - Current Contents). ISSN 0006-8993.
Citácie:
1. [1.2] KLEINER, A.F.R. - DE CAMARGO SCHLITTLER, D.X. - DEL ROSÁRIO
SÁNCHEZ-ARIAS, M. The role of visual, vestibular, somatosensory and auditory
systems for the postural control. In REVISTA NEUROCIENCIAS, 2011, vol. 19,
no. 2, p.349-357, SCOPUS
HLAVAČKA, František - HORAK, F. B. Somatosensory influence on postural
response to galvanic vestibular stimulation. In Physiological Research, 2006, vol. 55,
suppl. 1, p. S121-S127. (1.806 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 08628408.
Citácie:
1. [1.1] CARVALHO, R.L. - ALMEIDA, G.L. The effect of galvanic vestibular
stimulation on postural response of Down syndrome individuals on the seesaw. In
110
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA48
ADCA49
ADCA50
ADCA51
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES. ISSN 0891-4222, SEP-OCT
2011, vol. 32, no. 5, p. 1542-1547., WOS
2. [1.1] GRASSO, C. - BARRESI, M. - SCATTINA, E. - ORSINI, P. - VIGNALI, E.
- BRUSCHINI, L. - MANZONI, D. Tuning of human vestibulospinal reflexes by
leg rotation. In HUMAN MOVEMENT SCIENCE. ISSN 0167-9457, APR 2011,
vol. 30, no. 2, SI, p. 296-313., WOS
3. [1.1] HENRIKSSON, M. - HENRIKSSON, J. - BERGENIUS, J. Gait initiation
characteristics in elderly patients with unilateral vestibular impairment. In GAIT
& POSTURE. ISSN 0966-6362, APR 2011, vol. 33, no. 4, p. 661-667., WOS
4. [1.1] RINALDUZZI, S. - CIPRIANI, A.M. - CAPOZZA, M. - ACCORNERO, N.
Postural responses to low-intensity, short-duration, galvanic vestibular
stimulation as a possible differential diagnostic procedure. In ACTA
NEUROLOGICA SCANDINAVICA. ISSN 0001-6314, FEB 2011, vol. 123, no. 2,
p. 111-116., WOS
HLAVAČKA, František - NJIOKIKTJIEN, Ch. Postural responses evoked by
sinusoidal galvanic stimulation of the labyrinth: influence of head position. In Acta
Oto-Laryngologica, 1985, vol. 99, no. 1 & 2, p. 107-112. ISSN 0001-6489.
Citácie:
1. [1.1] GOLUB, J.S. - PHILLIPS, J.O. - RUBINSTEIN, J.T. Vestibular Implants.
In AUDITORY PROSTHESES: NEW HORIZONS. ISSN 0947-2657, 2011, vol. 39,
p. 109-133., WOS
2. [1.1] MULAVARA, A.P. - FIEDLER, M.J. - KOFMAN, I.S. - WOOD, S.J. SERRADOR, J.M. - PETERS, B. - COHEN, H.S. - RESCHKE, M.F. BLOOMBERG, J.J. Improving balance function using vestibular stochastic
resonance: optimizing stimulus characteristics. In EXPERIMENTAL BRAIN
RESEARCH. ISSN 0014-4819, APR 2011, vol. 210, no. 2, p. 303-312., WOS
HLAVAČKA, František - MERGNER, T. - KRIŽKOVÁ, M.. Control of the body
vertical by vestibular and proprioceptive inputs. In Brain Research Bulletin, 1996,
vol. 40, no. 5-6, p. 431-434. (1.794 - IF1995). (1996 - Current Contents). ISSN
0361-9230.
Citácie:
1. [1.1] GRAMANN, K. - GWIN, J.T. - FERRIS, D.P. - OIE, K. - JUNG, T.P. LIN, C.T. - LIAO, L.D. - MAKEIG, S. Cognition in action: imaging brain/body
dynamics in mobile humans. In REVIEWS IN THE NEUROSCIENCES. ISSN
0334-1763, DEC 2011, vol. 22, no. 6, p. 593-608., WOS
HLAVAČKOVÁ, Lívia - JANEGA, Pavol - ČERNÁ, Andrea - PECHÁŇOVÁ,
Oľga - ANDRIANTSITOHAINA, Ramaroson - BABÁL, Pavel. Red wine
polyphenols affect the collagen composition in the aorta after oxidative damage
induced by chronic administration of CCl4. In Physiological Research, 2009, vol. 58,
no. 3, p. 337-344. (1.653 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] GRESELE, P. - CERLETTI, C. - GUGLIELMINI, G. - PIGNATELLI, P. DE GAETANO, G. - VIOLI, F. Effects of resveratrol and other wine polyphenols
on vascular function: an update. In JOURNAL OF NUTRITIONAL
BIOCHEMISTRY. ISSN 0955-2863, MAR 2011, vol. 22, no. 3, p. 201-211., WOS
HNÍK, P. - HOLAS, M. - KREKULE, I. - KURIZ, N. - MEJSNAR, J. - SMIEŠKO,
Vladimír - UJEC, E. - VYSKOČIL, F. Work-induced potassium changes in skeletal
muscle and effluent venous blood assessed by liquid ion-exchanger microelectrodes.
In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 1976, vol. 362, no. 1, p. 85-94.
ISSN 0031-6768.
Citácie:
1. [1.1] CLIFFORD, Philip S. Local control of blood flow. In ADVANCES IN
111
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA52
ADCA53
PHYSIOLOGY EDUCATION. ISSN 1043-4046, MAR 2011, vol. 35, no. 1, p. 515., WOS
2. [1.1] MENSE, S. Peripheral Mechanisms of Muscle Pain: Response Behavior
of Muscle Nociceptors and Factors Eliciting Local Muscle Pain. In MUSCLE
PAIN: UNDERSTANDING THE MECHANISMS. 2010, p. 49-103., WOS
3. [1.1] PEDERSEN, Thomas H. - HUANG, Christopher L. -H. - FRASER, James
A. An analysis of the relationships between subthreshold electrical properties and
excitability in skeletal muscle. In JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY. ISSN
0022-1295, JUL 2011, vol. 138, no. 1, p. 73-93., WOS
HOLÉCYOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - BERNÁTOVÁ, Iveta - PECHÁŇOVÁ,
Oľga. Restriction of nitric oxide rather than elevated blood pressure is responsible
for alterations of vascular responses in nitric oxide-deficient hypertension. In
Physiological Research, 1996, vol. 45, no. 4, p. 317-321. (0.588 - IF1995). (1996 Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
2. [1.1] KRISTEK, F. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on the
Structure and Function of Cardiovascular System. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12,
no. 9, p. 1305-1315., WOS
HORAK, F. B. - HLAVAČKA, František. Somatosensory loss increases
vestibulospinal sensitivity. In Journal of Neurophysiology, 2001, vol. 86, no. 2, p.
575-585. (3.855 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 0022-3077.
Citácie:
1. [1.1] BONNET, C.T. - LEPEUT, M. Proximal Postural Control Mechanisms
May Be Exaggeratedly Adopted by Individuals With Peripheral Deficiencies: A
Review. In JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR. ISSN 0022-2895, 2011, vol. 43,
no. 4, p. 319-328., WOS
2. [1.1] BONNET, C.T. - RAY, C. Peripheral neuropathy may not be the only
fundamental reason explaining increased sway in diabetic individuals. In
CLINICAL BIOMECHANICS. ISSN 0268-0033, AUG 2011, vol. 26, no. 7, p. 699706., WOS
3. [1.1] HEBERT, J.R. - CORBOY, J.R. - MANAGO, M.M. - SCHENKMAN, M.
Effects of Vestibular Rehabilitation on Multiple Sclerosis-Related Fatigue and
Upright Postural Control: A Randomized Controlled Trial. In PHYSICAL
THERAPY. ISSN 0031-9023, AUG 2011, vol. 91, no. 8, p. 1166-1183., WOS
4. [1.1] HOHNE, A. - STARK, C. - BRUGGEMANN, G.P. - ARAMPATZIS, A.
Effects of reduced plantar cutaneous afferent feedback on locomotor adjustments
in dynamic stability during perturbed walking. In JOURNAL OF
BIOMECHANICS. ISSN 0021-9290, AUG 11 2011, vol. 44, no. 12, p. 2194-2200.,
WOS
5. [1.1] PATEL, M. - FRANSSON, P.A. - JOHANSSON, R. - MAGNUSSON, M.
Foam posturography: standing on foam is not equivalent to standing with
decreased rapidly adapting mechanoreceptive sensation. In EXPERIMENTAL
BRAIN RESEARCH. ISSN 0014-4819, FEB 2011, vol. 208, no. 4, p. 519-527.,
WOS
6. [1.1] REYNOLDS, R.F. Vertical torque responses to vestibular stimulation in
standing humans. In JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON. ISSN 0022-3751,
AUG 15 2011, vol. 589, no. 16, p. 3943-3953., WOS
112
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA54
ADCA55
7. [1.1] RINALDUZZI, S. - CIPRIANI, A.M. - CAPOZZA, M. - ACCORNERO, N.
Postural responses to low-intensity, short-duration, galvanic vestibular
stimulation as a possible differential diagnostic procedure. In ACTA
NEUROLOGICA SCANDINAVICA. ISSN 0001-6314, FEB 2011, vol. 123, no. 2,
p. 111-116., WOS
8. [1.1] SALSABILI, H. - BAHRPEYMA, F. - FOROGH, B. - RAJABALI, S.
Dynamic stability training improves standing balance control in neuropathic
patients with type 2 diabetes. In JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH
AND DEVELOPMENT. ISSN 0748-7711, 2011, vol. 48, no. 7, p. 775-786., WOS
9. [1.1] YAMAGUCHI, K. - YAMADA, T. Influence of the Vestibulorespiratory
and Peripheral Reflexes on Ventilation when Balancing on One Leg. In
JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE. ISSN 0915-5287, JUN 2011,
vol. 23, no. 3, p. 419-423., WOS
INGLIS, J.T. - SHUPERT, C.L. - HLAVAČKA, František - HORAK, F. B. Effect of
galvanic vestibular stimulation on human postural responses during support surface
translations. In Journal of Neurophysiology, 1995, vol. 73, no. 2, p. 896-901. ISSN
0022-3077.
Citácie:
1. [1.1] CARVALHO, R.L. - ALMEIDA, G.L. The effect of galvanic vestibular
stimulation on postural response of Down syndrome individuals on the seesaw. In
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES. ISSN 0891-4222, SEP-OCT
2011, vol. 32, no. 5, p. 1542-1547., WOS
2. [1.1] HOHNE, A. - STARK, C. - BRUGGEMANN, G.P. - ARAMPATZIS, A.
Effects of reduced plantar cutaneous afferent feedback on locomotor adjustments
in dynamic stability during perturbed walking. In JOURNAL OF
BIOMECHANICS. ISSN 0021-9290, AUG 11 2011, vol. 44, no. 12, p. 2194-2200.,
WOS
3. [1.1] RINALDUZZI, S. - CIPRIANI, A.M. - CAPOZZA, M. - ACCORNERO, N.
Postural responses to low-intensity, short-duration, galvanic vestibular
stimulation as a possible differential diagnostic procedure. In ACTA
NEUROLOGICA SCANDINAVICA. ISSN 0001-6314, FEB 2011, vol. 123, no. 2,
p. 111-116., WOS
4. [1.2] KIM, J.-J. - LEE, AR. - WON, Y. Analysis on effects of Galvanic
Vestibular Stimulation on postural stability using 3D motion analysis. In
Applications of Mathematics and Computer Engineering - American Conference
on Applied Mathematics, AMERICAN-MATH'11, 5th WSEAS International
Conference on Computer Engineering and Applications, 2011, CEA'11, pp. 201206, SCOPUS
JACKOWSKI, A. - CROCKARD, A. - BURNSTOCK, G. - RUSSELL, RR. KRISTEK, František. The time course of intracranial pathophysiological changes
following experimental subarachnoid hemorrhage in the rat. In Journal of Cerebral
Blood Flow and Metabolism, 1990, vol. 10, no. 6, p. 835-849. ISSN 0271-678X.
Citácie:
1. [1.1] MERLO, L. - CIMINO, F. - SCIBILIA, A. - RICCIARDI, E. - CHIRAFISI,
J. - SPECIALE, A. - ANGILERI, F.F. - RAFFA, G. - PRIOLA, S. - SAIJA, A. GERMANO, A. Simvastatin Administration Ameliorates Neurobehavioral
Consequences of Subarachnoid Hemorrhage in the Rat. In JOURNAL OF
NEUROTRAUMA. ISSN 0897-7151, DEC 2011, vol. 28, no. 12, p. 2493-2501.,
WOS
2. [1.1] SEHBA, F.A. - PLUTA, R.M. - ZHANG, J.H. Metamorphosis of
Subarachnoid Hemorrhage Research: from Delayed Vasospasm to Early Brain
Injury. In MOLECULAR NEUROBIOLOGY. ISSN 0893-7648, FEB 2011, vol. 43,
113
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA56
ADCA57
no. 1, p. 27-40., WOS
3. [1.1] WESTERMAIER, T. - JAUSS, A. - ERISKAT, J. - KUNZE, E. - ROOSEN,
K. The Temporal Profile of Cerebral Blood Flow and Tissue Metabolites
Indicates Sustained Metabolic Depression After Experimental Subarachnoid
Hemorrhage in Rats. In NEUROSURGERY. ISSN 0148-396X, JAN 2011, vol. 68,
no. 1, p. 223-229., WOS
4. [1.2] WESTERMAIER, T. - JAUSS, A. - VINCE, GH. - RASLAN, F. - ERISKAT,
J. - ROOSEN, K. Impact of various extents of experimental subarachnoid
hemorrhage induced by the endovascular filament model on mortality and
changes of cerebral blood flow. In JOURNAL OF EXPERIMENTAL STROKE
AND TRANSLATIONAL MEDICINE, 2011, 4(1), pp. 8-15, SCOPUS
JAGLA, Fedor - ZIKMUND, Vladislav - KUNDRÁT, J.. Differences in saccadic
eye movement-related potentials under regular and irregular intervals of visualstimulation. In Physiological Research, 1994, vol. 43, no. 4, p. 229-232. (0.300 IF1993). (1994 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.2] SLAVUTSKAYA, MV. - MOISEEVA, VV. - FONSOVA, NA. SHULGOVSKII, VV. Human cerebral cortex initiation potentials preceding
memory-guided saccades. In NEUROSCIENCE AND BEHAVIORAL
PHYSIOLOGY, 2011, 41(4), pp. 408-415, SCOPUS
JAGLA, Fedor - JERGELOVÁ, Mariana - RIEČANSKÝ, Igor. Saccadic eye
movement related potentials. In Physiological Research, 2007, vol. 56, no. 6, pp.
707-713. (2.093 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] NIKOLAEV, A.R. - NAKATANI, C. - PLOMP, G. - JURICA, P. - VAN
LEEUWEN, C. Eye fixation-related potentials in free viewing identify encoding
failures in change detection. In NEUROIMAGE. ISSN 1053-8119, JUN 1 2011,
vol. 56, no. 3, p. 1598-1607., WOS
2. [1.2] BUKHARI, W.M. - DAUD, W. - SUDIRMAN, R. - OMAR, C.
Identification of electrooculography signals frequency energy distribution using
wavelet algorithm. In JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE, 2011, vol. 7, no.
11, pp. 1619-1625., SCOPUS
3. [3] Daud, W.M.B.W. - SUDIRMAN, R. Time Frequency Analysis of
Electrooculograph (EOG) Signal of Eye Movement Potentials Based on Wavelet
Energy Distribution. Modelling Symposium (AMS), 2011 Fifth Asia, p. 81-86
4. [3] Daud, W.M.B.W. A Wavelet Approach on Energy Distribution of Eye
Movement Potential towards Direction. Industrial Electronics & Applications
(ISIEA), 2010 IEEE Symposium on Components, Circuits, Devices & Systems ;
Power, Energy, & Industry Applications, p. 181-185
5. [3] Daud, W.M.B.W. Wavelet Frequency Energy Distribution of
Electrooculogram Potential towards Vertical and Horizontal Movement.
Computational Intelligence, Modelling and Simulation (CIMSiM), 2010 Second
International Conference on Communication, Networking & Broadcasting ;
Computing & Processing (Hardware/Software), p.326-329
6. [3] Holmqvist, K - Nyström, M - Andersson, R - Dewhurst, R - Halszka
Jarodzka, - Joost van de Weijer. Eye Tracking: A comprehensive guide to methods
and measures.
7. [3] Piccirelli, Marco. MRI of the orbit during eye movement. A dissertation
submitted to ETH ZURICH, 2011
8. [3] WAN MOHD - BUKHARI WAN DAUD - RUBITA SUDIRMAN. Wavelet
frequency estimation parameter of energy distribution for electrooculograph
signal analysis. In JOURNAL TEKNOLOGI, 2011, vol. 54, p. 299-309
114
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA58
ADCA59
ADCA60
ADCA61
ADCA62
JOAQUIM, L.F. - FARAH, V.M. - BERNÁTOVÁ, Iveta - FAZAN, R - GRUBBS,
R. - MORRIS, M. Enhanced heart rate variability and baroreflex index after stress
and cholinesterase inhibition in mice. In American Journal of Physiology-Heart and
Circulatory Physiology, 2004, vol. 287, no. 1, p. H251-257. (3.658 - IF2003). (2004
- Current Contents). ISSN 0363-6135.
Citácie:
1. [1.1] CHIOSSI, G. - COSTANTINE, M.M. - TAMAYO, E. - ORISE, P. HANKINS, G.D.V. - SAADE, G.R. - LONGO, M. Effect of age and gender on the
progression of adult vascular dysfunction in a mouse model of fetal programming
lacking endothelial nitric oxide synthase. In AMERICAN JOURNAL OF
PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY. ISSN 0363-6135,
AUG 2011, vol. 301, no. 2, p. H297-H305., WOS
KAZIMÍROVÁ, Mária - DOVINOVÁ, Ima - ROLNÍKOVÁ, Terézia - TÓTHOVÁ,
Lívia - HUNÁKOVÁ, Ľubica. Anti-proliferative activity and apoptotic effect of tick
salivary gland extracts on human HeLa cells. In Neuro Endocrinol Letters, 2006, vol.
27, suppl. 2, p. 48-52. (1.005 - IF2005). (2006 - WOS, SCOPUS).
Citácie:
1. [1.1] SIMONS, S.M. - DE SA, P.L. - FARIA, F. - BATISTA, I.D.C. - BARROSBATTESTI, D.M. - LABRUNA, M.B. - CHUDZINSKI-TAVASSI, A.M. The action
of Amblyomma cajennense tick saliva in compounds of the hemostatic system and
cytotoxicity in tumor cell lines. In BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY.
ISSN 0753-3322, SEP 2011, vol. 65, no. 6, p. 443-450., WOS
KELLEROVÁ, Eva - DELIUS, W. - OLERUD, S. - STRÖM, G. Changes in the
muscle and skin blood flow following lower leg fracture in man. In Acta
Orthopaedica Scandinavica, 1970, vol. 41, no. 3, p. 249-260. ISSN 0001-6470.
Citácie:
1. [1.1] SHULER, Michael S. - REISMAN, William M. - COLE, Ashley L. WHITESIDES, Thomas E., Jr. - MOORE, Thomas J. Near-infrared spectroscopy
in acute compartment syndrome: Case report. In INJURY-INTERNATIONAL
JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED. ISSN 0020-1383, DEC 2011, vol.
42, no. 12, p. 1506-1508., WOS
KOPRDOVÁ, Ria - CEBOVÁ, Martina - KRISTEK, František. Long-term effect of
losartan administration on blood pressure, heart and structure of coronary artery of
young spontaneously hypertensive rats. In Physiological Research, 2009, vol. 58, no.
3, p. 327-335. (1.653 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
KRISTEK, František - TÖRÖK, Jozef - ŠIKULOVÁ, J. Morphological and
functional alterations in endothelium, smooth-muscle, and nerve-fibers in rabbit
aorta after storage at 4-degrees-C. In Cryobiology, 1993, vol. 30, no. 4, p.376-385.
ISSN 0011-2240 (Print).
Citácie:
1. [1.1] AMIN, M. - KUNKEL, A.G. - LE, V.P. - WAGENSEIL, J.E. Effect of
Storage Duration on the Mechanical Behavior of Mouse Carotid Artery. In
JOURNAL OF BIOMECHANICAL ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE
ASME. ISSN 0148-0731, JUL 2011, vol. 133, no. 7., WOS
2. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
115
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA63
ADCA64
ADCA65
ADCA66
ADCA67
WOS
3. [1.1] CHOW, M.J. - ZHANG, Y.H. Changes in the Mechanical and
Biochemical Properties of Aortic Tissue due to Cold Storage. In JOURNAL OF
SURGICAL RESEARCH. ISSN 0022-4804, DEC 2011, vol. 171, no. 2, p. 434442., WOS
4. [1.1] SMARDENCAS, A. - BIRCHALL, I. Morphological Changes in the Ovine
Carotid Artery Wall Induced by Cold Storage. In CELL TRANSPLANTATION.
ISSN 0963-6897, 2011, vol. 20, no. 10, p. 1603-1620., WOS
KRISTEK, František. Pentaerythrityl tetranitrate attenuates structural changes in
conduit arteries evoked by long-term NO-synthase inhibition. In British Journal of
Pharmacology, 2000, vol. 130, no. 2, p. 450-456. (3.722 - IF1999). (2000 - Current
Contents). ISSN 0007-1188.
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
KRISTEK, František - GEROVÁ, Mária. Long-term NO synthase inhibition affects
heart weight and geometry of coronary and carotid arteries. In Physiological
Research, 1996, vol. 45, no. 5, p. 361-367. (0.588 - IF1995). (1996 - Current
Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] PAKDEECHOTE, P. - KUKONGVIRIYAPAN, U. - BERKBAN, W. PRACHANEY, P. - KUKONGVIRIYAPAN, V. - NAKMAREONG, S. Mentha
cordifolia extract inhibits the development of hypertension in L-NAME-induced
hypertensive rats. In JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH. ISSN
1996-0875, APR 4 2011, vol. 5, no. 7, p. 1175-1183., WOS
KRISTEK, František - GEROVÁ, Mária - DEVÁT, L. - VARGA, I. Remodelling of
septal branch of coronary artery and carotid artery in L-NAME treated rats. In
Physiological Research, 1996, vol. 45, no. 4, p. 329-333. (0.588 - IF1995). (1996 Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
KUKAN, M. - VAJDOVÁ, K. - LUTTEROVÁ, M. - KRISTEK, František - KEBIS,
A. - KUBA, D. - HORECKY, J. Improvement of rat liver function by energy
repletion after the preservation period: Implications for hepatic graft management. In
Cryobiology, 2001, vol. 43, p. 303-309. ISSN 0011-2240.
Citácie:
1. [1.1] FERRIGNO, A. - RIZZO, V. - BONCOMPAGNI, E. - BIANCHI, A. GRINGERI, E. - NERI, D. - RICHELMI, P. - FREITAS, I. - CILLO, U. VAIRETTI, M. Machine perfusion at 20 degrees C reduces preservation damage
to livers from non-heart beating donors. In CRYOBIOLOGY. ISSN 0011-2240,
APR 2011, vol. 62, no. 2, p. 152-158., WOS
KUNEŠ, Jaroslav - HOJNÁ, Silvie - KADLECOVÁ, M. - DOBEŠOVÁ, Zdena RAUCHOVÁ, H. - VOKURKOVÁ, M. - LOUKOTOVÁ, J., 070 - PECHÁŇOVÁ,
Oľga - ZICHA, Josef. Altered balance of vasoactive systems in experimental
hypertension: The role of relative NO deficiency. In Physiological Research, 2004,
vol. 53, suppl. 1, p. S23-S34. (0.939 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN
0862-8408.
116
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA68
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
2. [1.1] RADOSINSKA, J. - BACOVA, B. - BERNATOVA, I. - NAVAROVA, J. ZHUKOVSKA, A. - SHYSH, A. - OKRUHLICOVA, L. - TRIBULOVA, N.
Myocardial NOS activity and connexin-43 expression in untreated and omega-3
fatty acids-treated spontaneously hypertensive and hereditary
hypertriglyceridemic rats. In MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY.
ISSN 0300-8177, JAN 2011, vol. 347, no. 1-2, p. 163-173., WOS
3. [1.2] LEUZZI, C. - MODENA, MG. Hypertension in postmenopausal women:
Pathophysiology and treatment. In HIGH BLOOD PRESSURE AND
CARDIOVASCULAR PREVENTION, 2011, 18 (1), pp. 13-18, SCOPUS
4. [1.2] RADOSINSKA, J. - BACOVA, B. - BERNATOVA, I. - NAVAROVA, J. BENOVA, T. - TRIBULOVA, N. Alterations of myocardial NOS activity and
connexin-43 expression in rats suffering from hypertension and
hypertriglyceridemia are attenuated by omega-3 fatty acids [Omega-3 mastné
kyseliny zmierňujú zmeny v aktivite NOS a expresii konexínu-43 v srdci
hypertenzných a hypertriglyceridemických potkanov]. In CARDIOLOGY
LETTERS, 2011, 20 (4), pp. 301-310, SCOPUS
LEVIN, Johannes - KRAFCZYK, Siegbert - VALKOVIČ, Peter - EGGERT,
Thomas - CLAASSEN, Jens - BÖTZEL, Kai. Objective measurement of muscle
rigidity in parkinsonian patients treated with subthalamic stimulation. In Movement
Disorders, 2009, vol. 24, no. 1, p. 57-63. (3.898 - IF2008). ISSN 0885-3185.
Citácie:
1. [1.1] DI MATTEO, A. - FASANO, A. - SQUINTANI, G. - RICCIARDI, L. BOVI, T. - FIASCHI, A. - BARONE, P. - TINAZZI, M. Lateral trunk flexion in
Parkinson's disease: EMG features disclose two different underlying
pathophysiological mechanisms. In JOURNAL OF NEUROLOGY. ISSN 03405354, MAY 2011, vol. 258, no. 5, p. 740-745., WOS
2. [1.1] MARUSIAK, J. - JASKOLSKA, A. - BUDREWICZ, S. - KOSZEWICZ, M. JASKOLSKI, A. Increased Muscle Belly and Tendon Stiffness in Patients with
Parkinson's Disease, as Measured by Myotonometry. In MOVEMENT
DISORDERS. ISSN 0885-3185, SEP 2011, vol. 26, no. 11, p. 2119-2122., WOS
3. [1.1] PARK, B.K. - KWON, Y. - KIM, J.W. - LEE, J.H. - EOM, G.M. - KOH,
S.B. - JUN, J.H. - HONG, J. Analysis of Viscoelastic Properties of Wrist Joint for
Quantification of Parkinsonian Rigidity. In IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL
SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING. ISSN 1534-4320, APR
2011, vol. 19, no. 2, p. 167-176., WOS
4. [1.1] RATSEP, T. - ASSER, T. Changes in viscoelastic properties of skeletal
muscles induced by subthalamic stimulation in patients with Parkinson's disease.
In CLINICAL BIOMECHANICS. ISSN 0268-0033, FEB 2011, vol. 26, no. 2, p.
213-217., WOS
5. [1.1] RISSANEN, S.M. - KANKAANPAA, M. - TARVAINEN, M.P. - NOVAK, V.
- NOVAK, P. - HU, K. - MANOR, B. - AIRAKSINEN, O. - KARJALAINEN, P.A.
Analysis of EMG and Acceleration Signals for Quantifying the Effects of Deep
Brain Stimulation in Parkinson's Disease. In IEEE TRANSACTIONS ON
BIOMEDICAL ENGINEERING. ISSN 0018-9294, SEP 2011, vol. 58, no. 9, p.
2545-2553., WOS
6. [1.1] WALDAU, B. - CLAYTON, D.A. - GASPERSON, L.B. - TURNER, D.A.
Analysis of the Time Course of the Effect of Subthalamic Nucleus Stimulation
117
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA69
ADCA70
upon Hand Function in Parkinson's Patients. In STEREOTACTIC AND
FUNCTIONAL NEUROSURGERY. ISSN 1011-6125, FEB 2011, vol. 89, no. 1, p.
48-55., WOS
MAURER, C. - MERGNER, T. - BOLHA, Branislav - HLAVAČKA, František.
Vestibular, visual and somatosensory contributions to human control of upright
stance. In Neuroscience Letters, 2000, vol. 281, p. 99-102. (2000 - Current
Contents). ISSN 0304-3940.
Citácie:
1. [1.1] ASAKA, T. - YAHATA, K. - MANI, H. - WANG, Y. Modulations of Muscle
Modes in Automatic Postural Responses Induced by External Surface
Translations. In JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR. ISSN 0022-2895, 2011, vol.
43, no. 2, p. 165-172., WOS
2. [1.1] GIMMON, Y. - RIEMER, R. - ODDSSON, L. - MELZER, I. The effect of
plantar flexor muscle fatigue on postural control. In JOURNAL OF
ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY. ISSN 1050-6411, DEC 2011, vol.
21, no. 6, p. 922-928., WOS
3. [1.1] NOLAN, H. - BUTLER, J.S. - WHELAN, R. - FOXE, J.J. - BULTHOFF,
H.H. - REILLY, R.B. Electrophysiological Source Analysis of Passive Self-Motion.
In 2011 5TH INTERNATIONAL IEEE/EMBS CONFERENCE ON NEURAL
ENGINEERING (NER). ISSN 1948-3546, 2011, p. 53-56., WOS
4. [1.1] WINKLER, P.A. - ESSES, B. Platform Tilt Perturbation as an
Intervention for People With Chronic Vestibular Dysfunction. In JOURNAL OF
NEUROLOGIC PHYSICAL THERAPY. ISSN 1557-0576, SEP 2011, vol. 35, no.
3, p. 105-115., WOS
5. [1.2] ALBERTSEN, IM. - TEMPRADO, JJ. Haptic supplementation and
postural control in the elderly: Review and perspectives for assistive technologies.
In SCIENCE ET MOTRICITE, 2011, 74, pp. 101-117, SCOPUS
6. [1.2] KLEINER, AFR. - DE CAMARGO SCHLITTLER, DX. - DEL ROSÁRIO
SÁNCHEZ-ARIAS, M. The role of visual, vestibular, somatosensory and auditory
systems for the postural control [O papel dos sistemas visual, vestibular,
somatosensorial e auditivo para o controle postural]. In REVISTA
NEUROCIENCIAS, 2011, 19(2), pp. 349-357, SCOPUS
MAURER, C. - MERGNER, T. - BOLHA, Branislav - HLAVAČKA, František.
Human balance control during cutaneous stimulation of the plantar soles. In
Neuroscience Letters, 2001, vol. 302, p. 45-48. (2.091 - IF2000). (2001 - Current
Contents). ISSN 0304-3940.
Citácie:
1. [1.1] BONNET, C.T. - LEPEUT, M. Proximal Postural Control Mechanisms
May Be Exaggeratedly Adopted by Individuals With Peripheral Deficiencies: A
Review. In JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR. ISSN 0022-2895, 2011, vol. 43,
no. 4, p. 319-328., WOS
2. [1.1] NAKANO, H. - MIKI, K. - FUJITA, H. - KAWAMI, S. - MORIOKA, S.
Influence of Plantar Hardness Discrimination Training on Center-of-Gravity
Sway while Standing on One Leg: a Randomized Controlled Trial. In JOURNAL
OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE. ISSN 0915-5287, OCT 2011, vol. 23, no. 5,
p. 741-744., WOS
3. [1.1] VISELL, Y. - GIORDANO, B.L. - MILLET, G. - COOPERSTOCK, J.R.
Vibration Influences Haptic Perception of Surface Compliance During Walking.
In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, MAR 25 2011, vol. 6, no. 3., WOS
4. [1.1] WANDERLEY, F.S. - ALBURQUERQUE-SENDIN, F. - PARIZOTTO,
N.A. - REBELATTO, J.R. Effect of Plantar Vibration Stimuli on the Balance of
Older Women: A Randomized Controlled Trial. In ARCHIVES OF PHYSICAL
118
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA71
ADCA72
ADCA73
ADCA74
MEDICINE AND REHABILITATION. ISSN 0003-9993, FEB 2011, vol. 92, no. 2,
p. 199-206., WOS
5. [1.2] ALBERTSEN, IM. - TEMPRADO, JJ. Haptic supplementation and
postural control in the elderly: Review and perspectives for assistive technologies.
In SCIENCE ET MOTRICITE, 2011, 74, pp. 101-117, SCOPUS
MERGNER, T. - HLAVAČKA, František - SCHWEIGART, G. Interaction of
vestibular and proprioceptive inputs. In Journal of Vestibular Research : Equilibrium
and Orientation, 1993, vol. 3, no. 1, p. 41-57. ISSN 0957-4271.
Citácie:
1. [1.1] CULLEN, Kathleen E. The neural encoding of self-motion. In CURRENT
OPINION IN NEUROBIOLOGY. ISSN 0959-4388, AUG 2011, vol. 21, no. 4, p.
587-595., WOS
2. [1.1] MASSOT, Corentin - CHACRON, Maurice J. - CULLEN, Kathleen E.
Information transmission and detection thresholds in the vestibular nuclei: single
neurons vs. population encoding. In JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY. ISSN
0022-3077, APR 2011, vol. 105, no. 4, p. 1798-1814., WOS
3. [1.1] SCOTT, John T. - LOHNES, Corey A. - HORAK, Fay B. - EARHART,
Gammon M. Podokinetic stimulation causes shifts in perception of straight ahead.
In EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH. ISSN 0014-4819, FEB 2011, vol. 208,
no. 3, p. 313-321., WOS
4. [1.1] ST GEORGE, Rebecca J. - DAY, Brian L. - FITZPATRICK, Richard C.
Adaptation of vestibular signals for self-motion perception. In JOURNAL OF
PHYSIOLOGY-LONDON. ISSN 0022-3751, FEB 11 2011, vol. 589, no. 4, p. 843853., WOS
FIALOVÁ, Marcela - DLUGOŠOVÁ, Katarína - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila KRISTEK, František - MANOACH, M. - TRIBULOVÁ, Narcis. Adaptation of the
heart to hypertension is associated with maladaptive gap junction connexin-43
remodeling. In Physiological Research, 2008, vol. 57, no. 1, p. 7-11. (1.505 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] FREIRE, C.M.M. - AZEVEDO, P.S. - MINICUCCI, M.F. - JUNIOR, S.A.
- MARTINEZ, P.F. - NOVO, R. - CHIUSO-MINICUCCI, F. - MATSUBARA, B.B.
- MATSUBARA, L.S. - OKOSHI, K. - NOVELLI, E.L. - ZORNOFF, L.A.M. PAIVA, S.A.R. Influence of different doses of retinoic acid on cardiac remodeling.
In NUTRITION. ISSN 0899-9007, JUL-AUG 2011, vol. 27, no. 7-8, p. 824-828.,
WOS
2. [1.2] BURRA, S. - JIANG, J.X. Regulation of cellular function by connexin
hemichannels. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY AND
MOLECULAR BIOLOGY, 2011, 2(2), pp. 119-128, SCOPUS
OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - DLUGOŠOVÁ, Katarína - MITAŠÍKOVÁ, Marcela BERNÁTOVÁ, Iveta. Ultrastructural characteristics of aortic endothelial cells in
borderline hypertensive rats exposed to chronic social stress. In Physiological
Research, 2008, vol. 57, suppl. 2, p. S31-S37. (1.505 - IF2007). (2008 - Current
Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] MITRA, A. - CRUMP, E. M. - ALVERS, K. M. - ROBERTSON, K. L. ROWLAND, N. E. Effect of high-fat diet on stress responsiveness in borderline
hypertensive rats. In STRESS-THE INTERNATIONAL JOURNAL ON THE
BIOLOGY OF STRESS. ISSN 1025-3890, JAN 2011, vol. 14, no. 1, p. 42-52.,
WOS
OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - TRIBULOVÁ, Narcis - BERNÁTOVÁ, Iveta PECHÁŇOVÁ, Oľga. Induction of angiogenesis in NO-deficient rat heart. In
119
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA75
ADCA76
Physiological Research. - Praha : Institute of Physiology, Academy of Sciences of
the Czech Republic, 2000, vol. 49, no. 1, p. 71-76. (0.521 - IF1999). (2000 - Current
Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.2] HONGXIA, S. - CHUNYAN, Y. Experiment of taishinone on rat
ventricular fibroblasts proliferation and its underlying mechanisms. In
Proceedings 2011 International Conference on Human Health and Biomedical
Engineering, 2011, HHBE 2011, art. no. 6027981, pp. 391-394, SCOPUS
ONDRIAŠ, Karol - STAŠKO, Andrej - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - SULOVÁ, Zdena KRIŽANOVÁ, Oľga - KRISTEK, František - MÁLEKOVÁ, Lubica - KNEZL,
Vladimír - BREIER, Albert. H2S and HS- donor NaHS releases nitric oxide from
nitrosothiols, metal nitrosyl complex, brain homogenate and murine L1210
leukaemia cells. In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2008, vol. 457,
no. 2, p. 271-279. (3.842 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0031-6768.
Citácie:
1. [1.1] BEARD, R.S. - BEARDEN, S.E. Vascular complications of cystathionine
beta-synthase deficiency: future directions for homocysteine-to-hydrogen sulfide
research. In AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND
CIRCULATORY PHYSIOLOGY. ISSN 0363-6135, 2011, vol. 300, no. 1, p. H13H26., WOS
2. [1.1] HORNYAK, I. - PANKOTAI, E. - KISS, L. - LACZA, Z. Current
Developments in the Therapeutic Potential of S-Nitrosoglutathione, an
Endogenous NO-Donor Molecule. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, 2011, vol. 12, no. 9, p. 1368-1374., WOS
3. [1.1] LIU, W.Q. - CHAI, C. - LI, X.Y. - YUAN, W.J. - WANG, W.Z. - LU, Y. The
Cardiovascular Effects of Central Hydrogen Sulfide Are Related to K(ATP)
Channels Activation. In PHYSIOLOGICAL RESEARCH. ISSN 0862-8408, 2011,
vol. 60, no. 5, p. 729-738., WOS
4. [1.1] MANCARDI, D. - PLA, A.F. - MOCCIA, F. - TANZI, F. - MUNARON, L.
Old and New Gasotransmitters in the Cardiovascular System: Focus on the Role
of Nitric Oxide and Hydrogen Sulfide in Endothelial Cells and Cardiomyocytes.
In CURRENT PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, 2011,
vol. 12, no. 9, p. 1406-1415., WOS
5. [1.1] SKOVGAARD, N. - GOULIAEV, A. - AALLING, M. - SIMONSEN, U. The
Role of Endogenous H(2)S in Cardiovascular Physiology. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, 2011, vol. 12, no. 9,
p. 1385-1393., WOS
6. [1.1] WHITEMAN, M. - LE TRIONNAIRE, S.L. - CHOPRA, M. - FOX, B. WHATMORE, J. Emerging role of hydrogen sulfide in health and disease:
Critical appraisal of biomarkers and pharmacological tools. In CLINICAL
SCIENCE, ISSN 0143-5221, 2011, vol. 121, no. 11, p. 459-488, WOS
PAULIS, Ľudovít - UNGER, Thomas. Novel therapeutic targets for hypertension. In
Nature Reviews Cardiology, 2010, vol. 7, p. 431-441. (2010 - Current Contents).
ISSN 1759-5002.
Citácie:
1. [1.1] BALTATU, O.C. - CAMPOS, L.A. - BADER, M. Local renin-angiotensin
system and the brain-A continuous quest for knowledge. In PEPTIDES. ISSN
0196-9781, MAY 2011, vol. 32, no. 5, p. 1083-1086., WOS
2. [1.1] MATSOUKAS, M.T. - ZOUMPOULAKIS, P. - TSELIOS, T.
Conformational Analysis of Aliskiren, a Potent Renin Inhibitor, Using HighResolution Nuclear Magnetic Resonance and Molecular Dynamics Simulations.
In JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING. ISSN 1549-
120
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA77
ADCA78
9596, SEP 2011, vol. 51, no. 9, p. 2386-2397., WOS
3. [1.1] RODRIGUEZ-PENAS, D. - FEIJOO-BANDIN, S. - LEAR, P.V. MOSQUERA-LEAL, A. - GARCIA-RUA, V. - OTERO, M.F. - RIVERA, M. GUALILLO, O. - GONZALEZ-JUANATEY, J.R. - LAGO, F. Aliskiren affects
fatty-acid uptake and lipid-related genes in rodent and human cardiomyocytes. In
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY. ISSN 0006-2952, SEP 1 2011, vol. 82, no.
5, p. 491-504., WOS
4. [1.1] TAIN, Y.L. - HSU, C.N. - LIN, C.Y. - HUANG, L.T. - LAU, Y.T. Aliskiren
prevents hypertension and reduces asymmetric dimethylarginine in young
spontaneously hypertensive rats. In EUROPEAN JOURNAL OF
PHARMACOLOGY. ISSN 0014-2999, NOV 30 2011, vol. 670, no. 2-3, p. 561565., WOS
5. [1.1] VAAJANEN, A. - VAPAATALO, H. Local Ocular Renin-Angiotensin
System - A Target for Glaucoma Therapy?. In BASIC & CLINICAL
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY. ISSN 1742-7835, OCT 2011, vol. 109, no.
4, p. 217-224., WOS
6. [1.1] YANG, R. - SMOLDERS, I. - DUPONT, A.G. Blood pressure and renal
hemodynamic effects of angiotensin fragments. In HYPERTENSION RESEARCH.
ISSN 0916-9636, JUN 2011, vol. 34, no. 6, p. 674-683., WOS
7. [1.2] ATKINSON, J. Stroke, high blood pressure and the renin-angiotensinaldosterone system - new developments. In FRONTIERS IN PHARMACOLOGY,
2011, APR, art. no. 22, SCOPUS
8. [1.2] ZBROCH, E. - GŁOWIŃSKA, I. - MACIORKOWSKA, D. - MAŁYSZKO,
J. - MYŚLIWIEC, M. Blood pressure control in kidney transplant recipients
[Kontrola ciśnienia tȩtniczego u chorych po zabiegu przeszczepienia nerki]. In
NADCISNIENIE TETNICZE, 2011, 15(5), pp. 283-289, SCOPUS
9. [1.2] ZBROCH, E. - MACIORKOWSKA, D. - MAŁYSZKO, J. - MYŚLIWIEC,
M. Blood pressure control according to prevalence of diabetes in peritoneal
dialysis patients [Kontrola ciśnienia tȩtniczego w zależności od wystȩpowania
cukrzycy u chorych dializowanych otrzewnowo]. In PRZEGLAD
KARDIODIABETOLOGINCZNY, 2011, 6(4), pp. 279-286, SCOUS
10. [1.2] ZBROCH, E. - MACIORKOWSKA, D. - MAŁYSZKO, J. - MYŚLIWIEC,
M. Blood pressure control in dialysis patients [Kontrola ciśnienia t?tniczego u
chorych dializowanych]. In NADCISNIENIE TETNICZE, 2011, vol. 15, no. 3, p.
169-176, SCOPUS
PAULIS, Ľudovít - PECHÁŇOVÁ, Oľga - ZICHA, Josef - LÍŠKOVÁ, Silvia CELEC, Peter - MÜLLEROVÁ, Monika - KOLLAR, J. - BEHULIAK, Michal KUNEŠ, Jaroslav - ADAMCOVÁ, Michaela - ŠIMKO, Fedor. Melatonin improves
the restoration of endothelium-derived constricting factor signalling and inner
diameter in the rat femoral artery after cessation of L-NAME treatment. In Journal of
Hypertension, 2010, vol. 28, suppl. 1, p. S19-S24. (4.988 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] SCHEPELMANN, M. - MOLCAN, L. - UHROVA, H. - ZEMAN, M. ELLINGER, I. The Presence and Localization of Melatonin Receptors in the Rat
Aorta. In CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY. ISSN 0272-4340,
NOV 2011, vol. 31, no. 8, p. 1257-1265., WOS
PAULIS, Ľudovít - PECHÁŇOVÁ, Oľga - ZICHA, Josef - BARTA, Andrej GARDLIK, Roman - CELEC, Peter - KUNEŠ, Jaroslav - ŠIMKO, Fedor. Melatonin
interactions with blood pressure and vascular function during L-NAME-induced
hypertension. In Journal of Pineal Research, 2010, vol. 48, p. 102-108. (5.209 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0742-3098.
121
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA79
ADCA80
ADCA81
Citácie:
1. [1.1] SUKHANOV, S. - HIGASHI, Y. - SHAI, S.Y. - BLACKSTOCK, C. GALVEZ, S. - VAUGHN, C. - TITTERINGTON, J. - DELAFONTAINE, P.
Differential requirement for nitric oxide in IGF-1-induced anti-apoptotic, antioxidant and anti-atherosclerotic effects. In FEBS LETTERS. ISSN 0014-5793,
OCT 3 2011, vol. 585, no. 19, p. 3065-3072., WOS
PAULIS, Ľudovít - PECHÁŇOVÁ, Oľga - ZICHA, Josef - KRAJČIROVIČOVÁ,
Kristína - BARTA, Andrej - PELOUCH, Václav - ADAMCOVÁ, Michaela ŠIMKO, Fedor. Melatonin prevents fibrosis but not hypertrophy development in the
left ventricle of NG-Nitro-L-Arginine-methyl ester hypertensive rats. In Journal of
Hypertension, 2009, vol. 27, suppl. 6, p. S11-S16. (5.132 - IF2008). (2009 - Current
Contents). ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] SWARNAKAR, S. - PAUL, S. - SINGH, L.P. - REITER, R.J. Matrix
metalloproteinases in health and disease: regulation by melatonin. In JOURNAL
OF PINEAL RESEARCH. ISSN 0742-3098, JAN 2011, vol. 50, no. 1, p. 8-20.,
WOS
PAULIS, Ľudovít - MATUŠKOVÁ, Jana - ADAMCOVÁ, M. - PELOUCH, Václav
- ŠIMKO, J. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - POTÁČOVÁ, Anna - HULÍN, Ivan JANEGA, Pavol - PECHÁŇOVÁ, Oľga - ŠIMKO, Fedor. Regression of left
ventricular hypertrophy and aortic remodelling in NO-deficient hypertensive rats:
effect of L-arginine and spironolactone. In Acta Physiologica : official journal of the
Federation of European Physiological Societies, 2008, vol. 194, no. 1, p. 45-55.
(1.602 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 1748-1708.
Citácie:
1. [1.1] KHAZAEI, M. - ZAREI, M. - SHARIFI, M.R. - POURSHANAZARI, A.A.
Effect of hypertension and its reverse on serum nitric oxide concentration and
vascular permeability in two-kidney one-clip hypertensive rats. In GENERAL
PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS. ISSN 0231-5882, JUN 2011, vol. 30, no. 2, p.
115-120., WOS
2. [1.1] XIONG, X. - YOU, C. - FENG, Q.C. - YIN, T. - CHEN, Z.B. - BALL, P. WANG, L.X. Pulse Width Modulation Electro-Acupuncture on Cardiovascular
Remodeling and Plasma Nitric Oxide in Spontaneously Hypertensive Rats. In
EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE.
ISSN 1741-427X, 2011., WOS
3. [1.2] KHAZAEI, M. - ZAREI, M. - SHARIFI, MR. - POURSHANAZARI, AA.
The effect of maintenance and reversal of DOCA-Salt hypertension on
extravasation of macromolecules and serum nitric oxide concentration in male
rats. In PATHOPHYSIOLOGY, 2011, 18 (3), pp. 201-206, SCOPUS
PAULIS, Ľudovít - ZICHA, Josef - KUNEŠ, Jaroslav - HOJNÁ, Silvie BEHULIAK, Michal - CELEC, Peter - KOJŠOVÁ, Stanislava - PECHÁŇOVÁ,
Oľga - ŠIMKO, Fedor. Regression of L-NAME-induced hypertension: The role of
nitric oxide and endothelium-derived constricting factor. In Hypertension Research,
2008, vol. 31, no. 4, p. 793-803. (2.951 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN
0916-9636.
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
2. [1.1] GIRARDI, J.M. - FARIAS, R.E. - FERREIRA, A.P. - RAPOSO, N.R.B.
Rosuvastatin prevents proteinuria and renal inflammation in nitric oxide-deficient
122
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA82
ADCA83
ADCA84
rats. In CLINICS. ISSN 1807-5932, 2011, vol. 66, no. 8, p. 1457-1462., WOS
3. [3] PÚZSEROVÁ, A. - SLEZÁK, P. - BALIŠ, P. - BERNÁTOVÁ, I. Stanovenie
cievnej reaktivity pomocou drôtikového myografu. In Československá fyziologie :
biomedicínsky časopis. ISSN 1210-6313, 2011, roč. 60, č. 2, s. 52-56.
PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Blood pressure modulation and cardiovascular
protection by melatonin: Potential mechanisms behind. In Physiological Research,
2007, vol. 56, no. 6, pp. 671-684. (2.093 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN
0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] BEETZ, N. - HEIN, L. The physiological roles of phosducin: from retinal
function to stress-dependent hypertension. In CELLULAR AND MOLECULAR
LIFE SCIENCES. ISSN 1420-682X, FEB 2011, vol. 68, no. 4, p. 599-612., WOS
2. [1.1] GELEIJNSE, J.M. Vitamin D and the Prevention of Hypertension and
Cardiovascular Diseases: A Review of the Current Evidence. In AMERICAN
JOURNAL OF HYPERTENSION. ISSN 0895-7061, MAR 2011, vol. 24, no. 3, p.
253-262., WOS
3. [1.1] HURTUK, A. - DOME, C. - HOLLOMAN, C.H. - WOLFE, K. WELLING, D.B. - DODSON, E.E. - JACOB, A. Melatonin: Can It Stop the
Ringing?. In ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY.
ISSN 0003-4894, JUL 2011, vol. 120, no. 7, p. 433-440., WOS
4. [1.1] KARIO, K. Are melatonin and its receptor agonist specific
antihypertensive modulators of resistant hypertension caused by disrupted
circadian rhythm?. In JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF
HYPERTENSION. ISSN 1933-1711, SEP-OCT 2011, vol. 5, no. 5, p. 354-358.,
WOS
5. [1.1] SCHEPELMANN, M. - MOLCAN, L. - UHROVA, H. - ZEMAN, M. ELLINGER, I. The Presence and Localization of Melatonin Receptors in the Rat
Aorta. In CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY. ISSN 0272-4340,
NOV 2011, vol. 31, no. 8, p. 1257-1265., WOS
6. [1.2] FARES, A. Night-time exogenous melatonin administration may be a
beneficial treatment for sleeping disorders in beta blocker patients. In Journal of
CARDIOVASCULAR DISEASE RESEARCH, 2011, 2(3), pp. 153-155, SCOPUS
PECHÁŇOVÁ, Oľga - ŠIMKO, Fedor. The role of nuclear factor kappa B and nitric
oxide interaction in heart remodelling. In Journal of Hypertension, 2010, vol. 28,
suppl. 1, p. S39-S44. (4.988 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] GHOSH, S. - SULISTYONINGRUM, D.C. - GLIER, M.B. - VERCHERE,
C.B. - DEVLIN, A.M. Altered Glutathione Homeostasis in Heart Augments
Cardiac Lipotoxicity Associated with Diet-induced Obesity in Mice. In JOURNAL
OF BIOLOGICAL CHEMISTRY. ISSN 0021-9258, DEC 9 2011, vol. 286, no. 49,
p. 42483-42493., WOS
PECHÁŇOVÁ, Oľga - BERNÁTOVÁ, Iveta. Effect of long-term NO synthase
inhibition on cyclic nucleotide content in rat tissues. In Physiological Research,
1996, vol. 45, no. 4, p. 305-309. (0.588 - IF1995). (1996 - Current Contents). ISSN
0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
2. [1.1] FERREIRA-MELO, S.E. - DEMACQ, C. - LACCHINI, S. - KRIEGER,
J.E. - IRIGOYEN, M.C. - MORENO, H. Sildenafil preserves diastolic relaxation
123
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA85
ADCA86
ADCA87
after reduction by L-NAME and increases phosphodiesterase-5 in the intercalated
discs of cardiac myocytes and arterioles. In CLINICS. ISSN 1807-5932, 2011, vol.
66, no. 7, p. 1253-1258., WOS
PECHÁŇOVÁ, Oľga - KUNEŠ, Jaroslav - DOBEŠOVÁ, Zdena - VRANKOVÁ,
Stanislava - ZICHA, Josef. Contribution of neuronal nitric oxide (NO) synthase to
N-acetylcysteine-induced increase of NO synthase activity in the brain of
normotensive and hypertensive rats. In Journal of Physiology and Pharmacology :
formerly Acta Physiologica Polonica, 2009, vol. 60, no. 4, p. 21-25. (2.631 IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0867-5910.
Citácie:
1. [1.1] BAILEY, S.J. - WINYARD, P.G. - BLACKWELL, J.R. - VANHATALO, A. LANSLEY, K.E. - DIMENNA, F.J. - WILKERSON, D.P. - CAMPBELL, I.T. JONES, A.M. Influence of N-acetylcysteine administration on pulmonary O(2)
uptake kinetics and exercise tolerance in humans. In RESPIRATORY
PHYSIOLOGY & NEUROBIOLOGY. ISSN 1569-9048, JAN 31 2011, vol. 175,
no. 1, p. 121-129., WOS
2. [1.1] KRISTEK, F. - KOPRDOVA, R. LONG-TERM EFFECT OF PRAZOSIN
ADMINISTRATION ON BLOOD PRESSURE, HEART AND STRUCTURE OF
CORONARY ARTERY OF YOUNG SPONTANEOUSLY HYPERTENSIVE RATS.
In JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY. ISSN 0867-5910,
JUN 2011, vol. 62, no. 3, p. 295-301., WOS
3. [1.1] WROTEK, S. - JEDRZEJEWSKI, T. - POTERA-KRAM, E. - KOZAK, W.
ANTIPYRETIC ACTIVITY OF N-ACETYLCYSTEINE. In JOURNAL OF
PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY. ISSN 0867-5910, DEC 2011, vol. 62,
no. 6, p. 669-675., WOS
PECHÁŇOVÁ, Oľga - JENDEKOVÁ, Lýdia - VRANKOVÁ, Stanislava. Effect of
chronic apocynin treatment on nitric oxide and reactive oxygen species production in
borderline and spontaneous hypertension. In Pharmacological Reports, 2009, vol. 61,
no. 1, p. 116-122. (2.167 - IF2008). ISSN 1734-1140.
Citácie:
1. [1.1] CAO, P.Y. - ITO, O. - GUO, Q. - ITO, D. - MUROYA, Y. - RONG, R. MORI, T. - ITO, S. - KOHZUKI, M. Endogenous hydrogen peroxide up-regulates
the expression of nitric oxide synthase in the kidney of SHR. In JOURNAL OF
HYPERTENSION. ISSN 0263-6352, JUN 2011, vol. 29, no. 6, p. 1167-1174.,
WOS
PECHÁŇOVÁ, Oľga - ŠIMKO, Fedor. Chronic antioxidant therapy fails to
ameliorate hypertension: potential mechanisms behind. In Journal of Hypertension,
2009, vol. 27, suppl. 6, p. S32-S36. (5.132 - IF2008). (2009 - Current Contents).
ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] DIOGO, C.V. - GRATTAGLIANO, I. - OLIVEIRA, P.J. - BONFRATE, L. PORTINCASA, P. Re-Wiring the Circuit: Mitochondria as a Pharmacological
Target in Liver Disease. In CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY. ISSN 09298673, DEC 2011, vol. 18, no. 35, p. 5448-5465., WOS
2. [1.1] FIRUZI, O. - MIRI, R. - TAVAKKOLI, M. - SASO, L. Antioxidant
Therapy: Current Status and Future Prospects. In CURRENT MEDICINAL
CHEMISTRY. ISSN 0929-8673, SEP 2011, vol. 18, no. 25, p. 3871-3888., WOS
3. [1.1] GO, Y.M. - JONES, D.P. Cysteine/cystine redox signaling in
cardiovascular disease. In FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE. ISSN
0891-5849, FEB 15 2011, vol. 50, no. 4, p. 495-509., WOS
4. [1.1] YANES, L.L. - RECKELHOFF, J.F. Postmenopausal Hypertension. In
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION. ISSN 0895-7061, JUL 2011, vol.
124
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA88
ADCA89
ADCA90
ADCA91
24, no. 7, p. 740-749., WOS
5. [1.2] CHEN, K. - XIE, F. - LIU, S. - LI, G. - CHEN, Y. - SHI, W. - HU, H. LIU, L. - YIN, D. Plasma reactive carbonyl species: Potential risk factor for
hypertension. FREE RADICAL RESEARCH, 2011, vol..45, no. 5, pp. 568-574,
SCOPUS
PECHÁŇOVÁ, Oľga - BERNÁTOVÁ, Iveta - PELOUCH, Václav - BABÁL,
Pavel. L-NAME-induced protein remodeling and fibrosis in the rat heart. In
Physiological Research, 1999, vol. 48, no. 5, p. 353-362. (0.616 - IF1998). (1999 Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] FERREIRA-MELO, S.E. - DEMACQ, C. - LACCHINI, S. - KRIEGER,
J.E. - IRIGOYEN, M.C. - MORENO, H. Sildenafil preserves diastolic relaxation
after reduction by L-NAME and increases phosphodiesterase-5 in the intercalated
discs of cardiac myocytes and arterioles. In CLINICS. ISSN 1807-5932, 2011, vol.
66, no. 7, p. 1253-1258., WOS
PECHÁŇOVÁ, Oľga - DOBEŠOVÁ, Zdena - ČEJKA, Jakub - KUNEŠ, Jaroslav ZICHA, Josef. Vasoactive systems in L-NAME hypertension: the role of inducible
nitric oxide synthase. In Journal of Hypertension, 2004, vol. 22, no. 1, p. 167-173.
(3.572 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] HLAVACKOVA, L. - JANEGOVA, A. - ULICNA, O. - JANEGA, P. CERNA, A. - BABAL, P. Spice up the hypertension diet - curcumin and piperine
prevent remodeling of aorta in experimental L-NAME induced hypertension. In
NUTRITION & METABOLISM. ISSN 1743-7075, OCT 17 2011, vol. 8., WOS
2. [1.1] KOMMAREDDY, M. - MCALLISTER, R.M. - GANJAM, V.K. - TURK,
J.R. - LAUGHLIN, M.H. Upregulation of Cyclooxygenase-2 Expression in
Porcine Macula Densa With Chronic Nitric Oxide Synthase Inhibition. In
VETERINARY PATHOLOGY. ISSN 0300-9858, NOV 2011, vol. 48, no. 6, p.
1125-1133., WOS
3. [1.2] ZHANG, Y. - LÜ, J.-Y. - ZHANG, M.-S. - PANG, W.-Q. - SUN, M. Effects
on the isolated thoracic aorta vasomotion and NO/NOS system of PM 2.5 organic
components on rat by vein injected in vivo. In CHINESE PHARMACOLOGICAL
BULLETIN, 2011, 27 (5), pp. 682-686, SCOPUS
PECHÁŇOVÁ, Oľga - BERNÁTOVÁ, Iveta - PELOUCH, Václav - ŠIMKO,
Fedor. Protein remodelling of the heart in NO-deficient hypertension: The effect of
captopril. In Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 1997, vol. 29, no. 12, p.
3365-3374. ISSN 0022-2828.
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
2. [1.1] CARLSON, S.H. - WYSS, J.M. Mechanisms Underlying Essential
Hypertension: Neurogenic and Nonneurogenic Contributors. In HYPERTENSION
AND STROKE: PATHOPHYSIOLOGY AND MANAGEMENT. 2011, p. 63-76.,
WOS
PECHÁŇOVÁ, Oľga - REZZANI, R. - BABÁL, Pavel - BERNÁTOVÁ, Iveta ANDRIANTSITOHAINA, Ramaroson. Beneficial effects of Provinols (TM):
cardiovascular system and kidney. In Physiological Research, 2006, vol. 55, suppl.
1, p. S17-S30. (1.806 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] CIMROVA, B. - BUDAC, S. - MELICHEROVA, U. - JERGELOVA, M. -
125
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA92
ADCA93
JAGLA, F. Electrophysiological evidence of the effect of natural polyphenols
upon the human higher brain functions. In NEUROENDOCRINOLOGY
LETTERS. ISSN 0172-780X, 2011, vol. 32, no. 4, p. 464-468., WOS
2. [1.1] GASPAROTTO, A. - GASPAROTTO, F.M. - LOURENCO, E.L.B. CRESTANI, S. - STEFANELLO, M.E.A. - SALVADOR, M.J. - DA SILVASANTOS, J.E. - MARQUES, M.C.A. - KASSUYA, C.A.L. Antihypertensive effects
of isoquercitrin and extracts from Tropaeolum majus L.: Evidence for the
inhibition of angiotensin converting enzyme. In JOURNAL OF
ETHNOPHARMACOLOGY. ISSN 0378-8741, MAR 24 2011, vol. 134, no. 2, p.
363-372., WOS
3. [1.1] RODRIGO, R. - GONZÁLEZ, J. - PAOLETTO, F. The role of oxidative
stress in the pathophysiology of hypertension. In HYPERTENSION RESEARCH,
2011, vol. 34, no. 4, p. 431-440, WOS
PECHÁŇOVÁ, Oľga - BERNÁTOVÁ, Iveta - BABÁL, Pavel - MARTINEZ, M.C.
- KYSELÁ, Soňa - ŠTVRTINA, Svetoslav - ANDRIANTSITOHAINA, Ramaroson.
Red wine polyphenols prevent cardiovascular alterations in L-NAME-induced
hypertension. In Journal of Hypertension, 2004, vol. 22, no. 8, p. 1551-1559. (3.572
- IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] CIMROVA, B. - BUDAC, S. - MELICHEROVA, U. - JERGELOVA, M. JAGLA, F. Electrophysiological evidence of the effect of natural polyphenols
upon the human higher brain functions. In NEUROENDOCRINOLOGY
LETTERS. ISSN 0172-780X, 2011, vol. 32, no. 4, p. 464-468., WOS
2. [1.1] DURAND, M.D. - CASTANIA, J.A. - FAZAN, R. - SALGADO, M.C.O. SALGADO, H.C. Hemodynamic responses to aortic depressor nerve stimulation
in conscious L-NAME-induced hypertensive rats. In AMERICAN JOURNAL OF
PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE
PHYSIOLOGY. ISSN 0363-6119, FEB 2011, vol. 300, no. 2, p. R418-R427., WOS
3. [1.1] JAFFRI, J.M. - MOHAMED, S. - ROHIMI, N. - AHMAD, I.N. NOORDIN, M.M. - MANAP, Y.A. Antihypertensive and Cardiovascular Effects of
Catechin-Rich Oil Palm (Elaeis guineensis) Leaf Extract in Nitric Oxide-Deficient
Rats. In JOURNAL OF MEDICINAL FOOD. ISSN 1096-620X, JUL-AUG 2011,
vol. 14, no. 7-8, p. 775-783., WOS
4. [1.1] LIM, H.J. - MIN, S.Y. - WOO, E.R. - LIM, D.Y. Inhibitory Effects of
Polyphenol-Rich Fraction Extracted from Rubus coreanum M on Thoracic Aortic
Contractility of Spontaneously Hypertensive Rats. In BIOMOLECULES &
THERAPEUTICS. ISSN 1976-9148, OCT 31 2011, vol. 19, no. 4, p. 477-486.,
WOS
5. [1.1] NAKMAREONG, S. - KUKONGVIRIYAPAN, U. - PAKDEECHOTE, P. DONPUNHA, W. - KUKONGVIRIYAPAN, V. - KONGYINGYOES, B. SOMPAMIT, K. - PHISALAPHONG, C. Antioxidant and vascular protective
effects of curcumin and tetrahydrocurcumin in rats with L-NAME-induced
hypertension. In NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF
PHARMACOLOGY. ISSN 0028-1298, MAY 2011, vol. 383, no. 5, p. 519-529.,
WOS
6. [1.1] PAKDEECHOTE, P. - KUKONGVIRIYAPAN, U. - BERKBAN, W. PRACHANEY, P. - KUKONGVIRIYAPAN, V. - NAKMAREONG, S. Mentha
cordifolia extract inhibits the development of hypertension in L-NAME-induced
hypertensive rats. In JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH. ISSN
1996-0875, APR 4 2011, vol. 5, no. 7, p. 1175-1183., WOS
PECHÁŇOVÁ, Oľga - ZICHA, Josef - PAULIS, Ľudovít - ZENEBE, Woineshet DOBEŠOVÁ, Zdena - KOJŠOVÁ, Stanislava - JENDEKOVÁ, Lýdia -
126
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA94
ADCA95
SLÁDKOVÁ, Martina - DOVINOVÁ, Ima - ŠIMKO, Fedor - KUNEŠ, Jaroslav.
The effect of N-acetylcysteine and melatonin in adult spontaneously hypertensive
rats with established hypertension. In European Journal of Pharmacology :
international journal, 2007, vol. 561, no. 1-3, pp. 129-136. (2.522 - IF2006). (2007 Current Contents). ISSN 0014-2999.
Citácie:
1. [1.1] DAYOUB, J.C. - ORTIZ, F. - LOPEZ, L.C. - VENEGAS, C. - DEL PINOZUMAQUERO, A. - RODA, O. - SANCHEZ-MONTESINOS, I. - ACUNACASTROVIEJO, D. - ESCAMES, G. Synergism between melatonin and
atorvastatin against endothelial cell damage induced by lipopolysaccharide. In
JOURNAL OF PINEAL RESEARCH. ISSN 0742-3098, OCT 2011, vol. 51, no. 3,
p. 324-330., WOS
2. [1.1] KOZIROG, M. - POLIWCZAK, A.R. - DUCHNOWICZ, P. - KOTERMICHALAK, M. - SIKORA, J. - BRONCEL, M. Melatonin treatment improves
blood pressure, lipid profile, and parameters of oxidative stress in patients with
metabolic syndrome. In JOURNAL OF PINEAL RESEARCH. ISSN 0742-3098,
APR 2011, vol. 50, no. 3, p. 261-266., WOS
3. [1.1] SCHEPELMANN, M. - MOLCAN, L. - UHROVA, H. - ZEMAN, M. ELLINGER, I. The Presence and Localization of Melatonin Receptors in the Rat
Aorta. In CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY. ISSN 0272-4340,
NOV 2011, vol. 31, no. 8, p. 1257-1265., WOS
PECHÁŇOVÁ, Oľga. Contribution of captopril thiol group to the prevention of
spontaneous hypertension. In Physiological Research, 2007, vol. 56, suppl. 2, p. S41S48. (2.093 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] BOCK, P.M. - ARAUJO, A.S.R. - BELLO-KLEIN, A. Enalapril Effects on
Nitric Oxide Synthase Inhibition-Induced Hypertension: Hemodynamic and
Oxidative Stress Evaluations. In LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY.
ISSN 0326-2383, JUN 2011, vol. 30, no. 5, p. 913-917., WOS
2. [1.1] RODRIGO, R. - GONZALEZ, J. - PAOLETTO, F. The role of oxidative
stress in the pathophysiology of hypertension. In HYPERTENSION RESEARCH.
ISSN 0916-9636, APR 2011, vol. 34, no. 4, p. 431-440., WOS
PECHÁŇOVÁ, Oľga - ŠIMKO, Fedor. The role of nitric oxide in the maintenance
of vasoactive balance. In Physiological Research, 2007, vol. 56, suppl. 2, p. S7-S16.
(2.093 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] BHUYAN, B.J. - MUGESH, G. Angiotensin converting enzyme inhibitors
in the treatment of hypertension. In CURRENT SCIENCE. ISSN 0011-3891, OCT
10 2011, vol. 101, no. 7, p. 881-887., WOS
2. [1.1] GUNDUZ, F. - KOCER, G. - ULKER, S. - MEISELMAN, H.J. BASKURT, O.K. - SENTURK, U.K. Exercise Training Enhances Flow-Mediated
Dilation in Spontaneously Hypertensive Rats. In PHYSIOLOGICAL RESEARCH.
ISSN 0862-8408, 2011, vol. 60, no. 4, p. 589-597., WOS
3. [1.1] SHINMURA, K. Cardiovascular protection afforded by caloric
restriction: Essential role of nitric oxide synthase. In GERIATRICS &
GERONTOLOGY INTERNATIONAL. ISSN 1444-1586, APR 2011, vol. 11, no. 2,
p. 143-156., WOS
4. [1.1] WADA, M. - KIRA, M. - KIDO, H. - IKEDA, R. - KURODA, N. NISHIGAKI, T. - NAKASHIMA, K. Semi-micro flow injection analysis method for
evaluation of quenching effect of health foods or food additive antioxidants on
peroxynitrite. In LUMINESCENCE. ISSN 1522-7235, MAY-JUN 2011, vol. 26,
no. 3, p. 191-195., WOS
127
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA96
ADCA97
5. [1.2] DEMOSTHENOUS, M. - ANTONIADES, C. - TOUSOULIS, D. MARGARITIS, M. - MARINOU, K. - STEFANADIS, C. Endothelial nitric oxide
synthase in the vascular wall: Mechanisms regulating its expression and
enzymatic function. In ARTERY RESEARCH, 2011, 5 (2), pp. 37-49, SCOPUS
PECHÁŇOVÁ, Oľga - ZICHA, Josef - KOJŠOVÁ, Stanislava - DOBEŠOVÁ,
Zdena - JENDEKOVÁ, Lýdia - KUNEŠ, Jaroslav. Effect of chronic Nacetylcysteine treatment on the development of spontaneous hypertension. In
Clinical Science, 2006, vol. 110, no. 2, p. 235-242. (2.641 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0143-5221.
Citácie:
1. [1.1] BACHLE, A.C. - MORSDORF, P. - REZAEIAN, F. - ONG, M.F. HARDER, Y. - MENGER, M.D. N-acetylcysteine attenuates leukocytic
inflammation and microvascular perfusion failure in critically ischemic random
pattern flaps. In MICROVASCULAR RESEARCH. ISSN 0026-2862, JUL 2011,
vol. 82, no. 1, p. 28-34., WOS
2. [1.1] GIUSTI, M.F. - SATO, M.A. - CARDOSO, L.M. - BRAGA, V.A. COLOMBARI, E. Central antioxidant therapy inhibits parasympathetic baroreflex
control in conscious rats. In NEUROSCIENCE LETTERS. ISSN 0304-3940, FEB
4 2011, vol. 489, no. 2, p. 115-118., WOS
3. [1.1] RODRIGO, R. - GONZALEZ, J. - PAOLETTO, F. The role of oxidative
stress in the pathophysiology of hypertension. In HYPERTENSION RESEARCH.
ISSN 0916-9636, APR 2011, vol. 34, no. 4, p. 431-440., WOS
4. [1.1] SCHULZ, E. - GORI, T. - MUNZEL, T. Oxidative stress and endothelial
dysfunction in hypertension. In HYPERTENSION RESEARCH. ISSN 0916-9636,
JUN 2011, vol. 34, no. 6, p. 665-673., WOS
5. [1.1] VALENTI, V.E. - DE ABREU, L.C. - SATO, M.A. - SALDIVA, P.H.N. FONSECA, F.L.A. - GIANNOCCO, G. - RIERA, A.R.P. - FERREIRA, C.
CENTRAL N-ACETYLCYSTEINE EFFECTS ON BAROREFLEX IN JUVENILE
SPONTANEOUSLY HYPERTENSIVE RATS. In JOURNAL OF INTEGRATIVE
NEUROSCIENCE. ISSN 0219-6352, JUN 2011, vol. 10, no. 2, p. 161-176., WOS
PILŠÁKOVÁ, Ľudmila - RIEČANSKÝ, Igor - JAGLA, Fedor. The physiological
actions of isoflavone phytoestrogens. In Physiological Research, 2010, vol. 59, no. 5,
p. 651-664. (1.430 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] CHEN, J. - LIU, L.T. - HOU, R.L. - SHAO, Z.J. - WU, Y.Y. - CHEN, X.J. ZHOU, L.M. Calycosin promotes proliferation of estrogen receptor-positive cells
via estrogen receptors and ERK1/2 activation in vitro and in vivo. In CANCER
LETTERS. ISSN 0304-3835, SEP 28 2011, vol. 308, no. 2, p. 144-151., WOS
2. [1.1] GONZALEZ-CASTEJON, M. - RODRIGUEZ-CASADO, A. Dietary
phytochemicals and their potential effects on obesity: A review. In
PHARMACOLOGICAL RESEARCH. ISSN 1043-6618, NOV 2011, vol. 64, no. 5,
p. 438-455., WOS
3. [1.2] HUANG, H.-L. - LI, H. - WANG, J.-H. - LI, B. - ZHAO, Q.-Z. - LIU, J. XIE, J.-S. Effects of optimal dose of estradiol combined with puerarin on bone in
ovariectomized rats. In JOURNAL OF CLINICAL REHABILITATIVE TISSUE
ENGINEERING RESEARCH, 2011, vol. 15, no. 33, p.6111-6114, SCOPUS
4. [3] VILARES, A. - GARCÍA-LAFUENT, A. - PALACIOS, I. - LOZANO, M. MORO, C. - GUILLAMÓN, E. Soy and soy-based foods: role in healts and
nutrition. In Hany A. El-Shemy, editor. SOYBEAN AND NUTRITION, In Tech,
2011, ISBN 978-953-307-536-5, p.289-310
5. [4] KOVACSOVA, M. - BARTA, A. - PAROHOVA, J. - VRANKOVA, S. PECHANOVA, O. Neuroprotective mechanisms of natural polyphenolic
128
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA98
ADCA99
ADCA100
ADCA101
ADCA102
compounds. In ACTIVITAS NERVOSA SUPERIOR REDIVIVA, 2010, vol. 52, no.
3, p.181-186
POLÓNYOVÁ, Alžbeta - HLAVAČKA, František. Human postural responses to
different frequency vibrations of lower leg muscles. In Physiological Research,
2001, vol. 50, p. 405-410. (1.366 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 08628408.
Citácie:
1. [1.1] THOMPSON, C. - BELANGER, M. - FUNG, J. Effects of plantar
cutaneo-muscular and tendon vibration on posture and balance during quiet and
perturbed stance. In HUMAN MOVEMENT SCIENCE. ISSN 0167-9457, APR
2011, vol. 30, no. 2, SI, p. 153-171., WOS
PÚZSEROVÁ, Angelika - CSIZMADIOVÁ, Zuzana - ANDRIANTSITOHAINA,
Ramaroson - BERNÁTOVÁ, Iveta. Vascular effects of red wine polyphenols in
chronic stress-exposed Wistar-Kyoto rats. In Physiological Research, 2006, vol. 55,
suppl. 1, p. S39-S47. (1.806 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] TODA, N. - NAKANISHI-TODA, M. How mental stress affects endothelial
function. In PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY.
ISSN 0031-6768, DEC 2011, vol. 462, no. 6, p. 779-794., WOS
PÚZSEROVÁ, Angelika - CSIZMADIOVÁ, Zuzana - BERNÁTOVÁ, Iveta. Effect
of blood pressure on L-NAME-sensitive component of vasorelaxation in adult rats.
In Physiological Research, 2007, vol. 56, suppl. 2, p. S77-S84. (2.093 - IF2006).
(2007 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, S. - PECHANOVA, O. - BABAL, P. - CERNA, A. JANEGA, P. - ANDRIANTSITOHAINA, R. Red wine polyphenols correct vascular
function injured by chronic carbon tetrachloride intoxication. In GENERAL
PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS. ISSN 0231-5882, JUN 2011, vol. 30, no. 2, p.
207-213., WOS
2. [1.2] NYADJEU, P. - DONGMO, A. - NGUELEFACK, T.B. - KAMANYI, A.
Antihypertensive and vasorelaxant effects of cinnamomum zeylanicum stem bark
aqueous extract in rats. In JOURNAL OF COMPLEMENTARY AND
INTEGRATIVE MEDICINE, 2011, 8 (1), art. no. 2, SCOPUS
RADOŠINSKÁ, Jana - BAČOVÁ, Barbara - BERNÁTOVÁ, Iveta - NAVAROVÁ,
Jana - ZHUKOVSKA, Anna - SHYSH, Angela - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila TRIBULOVÁ, Narcis. Myocardial NOS activity and connexin-43 expression in
utreated and omega-3 fatty acids-treated spontaneously hypertensive and hereditary
hypertriglyceridemic rats. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international
journal for chemical biology in health and disease, 2011, vol. 347, no.1-2, p. 163173. (2.168 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0300-8177.
Citácie:
1. [1.1] MOZAFFARIAN, D. - WU, J.H.Y. Omega-3 Fatty Acids and
Cardiovascular Disease Effects on Risk Factors, Molecular Pathways, and
Clinical Events. In JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF
CARDIOLOGY. ISSN 0735-1097, 2011, vol. 58, no. 20, p. 2047-2067., WOS
RALEVIC, V. - MILNER, P. - HUDLICKA, O. - KRISTEK, František BURNSTOCK, G. Substance-P is released from the endothelium of normal and
capsaicin-treated rat hind-limb vasculature, in vivo, by increased flow. In Circulation
Research, 1990, vol. 66, no. 5, p. 1178-1183. ISSN 0009-7330.
Citácie:
1. [1.1] DIVITO, S.J. - MORELLI, A.E. - LARREGINA, A.T. Role of neurokinin-1
receptor in the initiation and maintenance of skin chronic inflammatory diseases.
129
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA103
ADCA104
In IMMUNOLOGIC RESEARCH. ISSN 0257-277X, AUG 2011, vol. 50, no. 2-3,
SI, p. 195-201., WOS
RAUCHOVÁ, H. - PECHÁŇOVÁ, Oľga - KUNEŠ, Jaroslav - VOKURKOVÁ, M.
- DOBEŠOVÁ, Zdena - ZICHA, Josef. Chronic N-acetylcysteine administration
prevents development of hypertension in N(omega)-nitro-L-arginine methyl estertreated rats: The role of reactive oxygen species. In Hypertension Research, 2005,
vol. 5, p. 475-482. (2005 - Current Contents). ISSN 0916-9636.
Citácie:
1. [1.1] CRESPO, M.J. - CRUZ, N. - ALTIERI, P.I. - ESCOBALES, N. Chronic
Treatment With N-acetylcysteine Improves Cardiac Function but Does Not
Prevent Progression of Cardiomyopathy in Syrian Cardiomyopathic Hamsters. In
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS.
ISSN 1074-2484, JUN 2011, vol. 16, no. 2, p. 197-204., WOS
2. [1.2] TALASAZ, AH. - KHALILI, H. - FAHIMI, F. - MOJTABA, S. Potential
role of N-acetylcysteine in cardiovascular disorders. In THERAPY, 2011, 8 (3),
pp. 237-245, SCOPUS
REGECOVÁ, Valéria - KELLEROVÁ, Eva. Effects of urban noise-pollution on
blood-pressure and heart-rate in preschool-children. In Journal of Hypertension,
1995, vol. 13, no. 4, p. 405-412. ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] KELISHADI, R. - POURSAFA, P. - KERAMATIAN, K. Overweight, air
and noise pollution: Universal risk factors for pediatric pre-hypertension. In
JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES. ISSN 1735-1995, SEP
2011, vol. 16, no. 9, p. 1234-1250., WOS
2. [1.1] PAUNOVIC, K. - STANSFELD, S. - CLARK, C. - BELOJEVIC, G.
Epidemiological studies on noise and blood pressure in children: Observations
and suggestions. In ENVIRONMENT INTERNATIONAL. ISSN 0160-4120, JUL
2011, vol. 37, no. 5, p. 1030-1041., WOS
3. [3] Ahmad, RFK. Effects of Noise Pollution on Hearing Threshold, Blood
Pressure and Oxygen Concentration in Blood of Workers in the Hospitals in Jenin
City-Palestine, 2011, http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/allthesis/effects_of_noise_pollution_on_hearing_threshold_blood_pressure_and_ox
ygen_concentration_in_blood_of_workers_in_the_hospitals_in_jenin_citypalestine.pdf
4. [3] Argalasova-Sobotova, L - Paunovic, K - Belojevic, G - Jeram, S - Ristovska,
G - Lekaviciute, J - Preis, A. et al. Highlights on environmental noise and health
research in Central and Eastern Europe, South-East Europe and newly
independent states. In INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference
Proceedings, vol. 2011, no. 6, pp. 1874-1896. Institute of Noise Control
Engineering, 2011,
http://scholar.google.com/scholar?start=40&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=0,5&
cites=13852295490668064684&scipsc=
5. [3] BEN DALEY. Air transport and the environment, ISBN 9780754672869,
Ashgate Publishing, Ltd., 2010 - Transportation, 264 pages
6. [3] Burden of disease from environmental noise: practical guidance. Report on
a working group meeting, Bonn, Germany, 14-15 Oct 2010
7. [3] CHUNG, A - TO, WM. NM2: Noise mapping and monitoring. in
TECHNICAL ACOUSTICS, 2011, vol. 30, no. 2, p. 1-2
8. [3] COREA RESTREPO, F - OSORIO MUNERA, JD - PATINO VALENCIA, B.
Valoración económica del ruido: una revisión analítica de estudion. In Semestre
Económico, ISSN 0120-6346, 2011, vol. 14, no. 29, p. 53-75
9. [3] Every Aware. Enhancing environmental awareness throug social
130
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA105
ADCA106
information technologies. White Paper. http://www.everyaware.eu
10. [3] Hales Swift. A Review of the Literature Related to Potential Health Effects
of Aircraft Noise. Partner Project 19 Final Repor. July 2010, Report No. PartnerCoe-2010-003
11. [3] MORTIMER, J - ONG, SH - O SULLIVAN, C - PERINPANAYAGAM, N ROSLI, A - SCHRIEK, S - SINGH, P et al. An investigation of the health
implications of the Wellington northern corridor development: a health impact
assessment, 2011
12. [3] Mahmood, Rashid- Nargis Parveen - Ghulam Jillani - Abdul Jalal Safi.
"EFFECT OF NOISE ON HEART RATE." Journal of Postgraduate Medical
Institute (Peshawar-Pakistan) 20, no. 1 (2011),
http://www.jpmi.org.pk/index.php/jpmi/article/view/129/41
13. [3] STANSFELD, SA - HAINES, M - BROWN, B. Noise and health in the
urban environment. In REVIEWS ON ENVIRONMENTAL HEALTH, published
online 2011-05-11. vol. 15, no.1-2, p.43-82
14. [3] Shin, Mi Kyung Iris. Noise Exposure in Early Childhood Education
Centres. PhD diss., The University of Auckland, 2011,
http://scholar.google.com/scholar?start=10&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=0,5&
as_ylo=2008&cites=13852295490668064684&scipsc=
15. [3] The Partnership for AiR Transportation Noise and Emissions Reduction
Massachusetts Institute of Technology,Cambridge, MA 02139 USA,PARTNER
Project 19 Final Report prepared by Hales Swift, July 2010,
http://www.partner.aero
16. [3] VANADEEP, K. - KRISHMAIAH, M. Variation of ambient noise quality
at residential areas with different living environs in and around Tirupati. In
INDIAN J ENVIRON and ECOPLAN, ISSN 0972-1215, 2011, vol.18, no. 2-3, p.
192-209
17. [3] VILLAVECES, A. Advocating for Safe and Healthy Public
Transportation”ed. Okey R. Washington,ISBN 978-92-75-13092-6, Pan
American Health Organization, 2010, p. 36, http://sanidadambiental.com/wpcontent/uploads/2010/12/defensatransp.pdf
18. [4] Argalášová-Sobotová, Ľ - Jurkovičová, J - Ševčíková, Ľ - Stansfeld, S.
Hodnotenie expozície environmentálnemu hluku v SR v rámci európskeho projektu
European Network on Noise and Health (ENNAH) . Jurkovičová, J., Štefániková,
Z. Životné podmienky a zdravie, 2011, s 52-58.
RIEČANSKÝ, Igor - KAŠPÁREK, Tomáš - ŘEHULOVÁ, Jitka - KATINA,
Stanislav - PŘIKRYL, R. Aberrant EEG responses to gamma-frequency visual
stimulation in schizophrenia. In Schizophrenia Research, 2010, vol. 124, no. 1-3, p.
101-109. (4.458 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0920-9964.
Citácie:
1. [1.1] BARR, M.S. - FARZAN, F. - ARENOVICH, T. - CHEN, R. FITZGERALD, P.B. - DASKALAKIS, Z.J. The Effect of Repetitive Transcranial
Magnetic Stimulation on Gamma Oscillatory Activity in Schizophrenia. In PLOS
ONE. ISSN 1932-6203, JUL 27 2011, vol. 6, no. 7, Article Number: e22627, WOS
2. [1.1] ETHRIDGE, L. - MORATTI, S. - GAO, Y. - KEIL, A. - CLEMENTZ, B.A.
Sustained versus transient brain responses in schizophrenia: the role of intrinsic
neural activity. In SCHIZOPHRENIA RESEARCH. ISSN 0920-9964, DEC 2011,
vol. 133, no. 1-3, p. 106-111., WOS
RIEČANSKÝ, Igor - THIELE, A. - DISTLER, C. - HOFFMANN, K.P. Chromatic
sensitivity of neurones in area MT of the anaesthetised macaque monkey compared
to human motion perception. In Experimental Brain Research, 2005, vol. 167, no. 4,
p. 504-525. ISSN 0014-4819.
131
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA107
ADCA108
ADCA109
ADCA110
Citácie:
1. [1.1] WARNER, C.E. - GOLDSHMIT, Y. - BOURNE, J.A. Retinal afferents
synapse with relay cells targeting the middle temporal area in the pulvinar and
lateral geniculate nuclei. In FRONTIERS IN NEUROANATOMY. ISSN 16625129, FEB 12 2010, vol. 4., WOS
2. [3] WOLF, Ch. The modulation of simultaneous chromatic contrast induction.
Thesis submitted to Newcastle University for the degree of doctor of philosophy.
Institute of Neuroscience, Newcastle University, 2011.
RIEČANSKÝ, Igor - JAGLA, Fedor. Linking performance with brain potentials:
Mental rotation-related negativity revisited. In Neuropsychologia, 2008, vol. 46, p.
3069-3073. (3.630 - IF2007). ISSN 0028-3932.
Citácie:
1. [1.1] GANIS, G. - SCHENDAN, H.E. Visual imagery. In WILEY
INTERDISCIPLINARY REVIEWS: COGNITIVE SCIENCE, 2011, vol. 2, no. 3, p.
239-252, WOS
2. [1.1] LIESEFELD, H.R. - ZIMMER, H.D. The advantage of mentally rotating
clockwise. In BRAIN AND COGNITION, 2011, vol. 75, no. 2, pp. 101-110, WOS
3. [3] VILARES, A. - GARCÍA-LAFUENT, A. - PALACIOS, I. - LOZANO, M. MORO, C. - GUILLAMÓN, E. Soy and soy-based foods: role in healts and
nutrition. In Hany A. El-Shemy, editor. SOYBEAN AND NUTRITION, In Tech,
2011, ISBN 978-953-307-536-5, p.289-310
SLÁDEK, T. - GEROVÁ, Mária - ZNOJIL, V. - DEVÁT, L. Morphometric
characteristics of cardiac hypertrophy induced by long-term inhibition of NO
synthase. In Physiological Research, 1996, vol. 45, no. 4, p. 335-338. (0.588 IF1995). (1996 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] KRISTEK, F. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on the
Structure and Function of Cardiovascular System. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12,
no. 9, p. 1305-1315., WOS
SLÁDKOVÁ, Martina - KOJŠOVÁ, Stanislava - JENDEKOVÁ, Lýdia PECHÁŇOVÁ, Oľga. Chronic and acute effects of different antihypertensive drugs
on femoral artery relaxation of L-NAME hypertensive rats. In Physiological
Research, 2007, vol. 56, suppl. 2, p. S85-S91. (2.093 - IF2006). (2007 - Current
Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] RODRIGO, R. - GONZALEZ, J. - PAOLETTO, F. The role of oxidative
stress in the pathophysiology of hypertension. In HYPERTENSION RESEARCH.
ISSN 0916-9636, APR 2011, vol. 34, no. 4, p. 431-440., WOS
SMIEŠKO, Vladimír - LANG, DJ. - JOHNSON, PC. Dilator response of rat
mesenteric arcading arterioles to increased blood-flow velocity. In American Journal
of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 1989, vol. 257, no. 6, p. H1958H1965. ISSN 0363-6135.
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, Sona. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
2. [1.1] SALAZAR VAZQUEZ, Beatriz Y. - CABRALES, Pedro - TSAI, Amy G. INTAGLIETTA, Marcos. Nonlinear cardiovascular regulation consequent to
changes in blood viscosity. In CLINICAL HEMORHEOLOGY AND
MICROCIRCULATION. ISSN 1386-0291, 2011, vol. 49, no. 1-4, p. 29-36., WOS
132
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA111
ADCA112
ADCA113
ADCA114
STECKELINGS, U.M. - WIDDOP, R.E. - PAULIS, Ľudovít - UNGER, Thomas.
The angiotensin AT2 receptor in left ventricular hypertrophy. In Journal of
Hypertension, 2010, vol. 28, suppl. 1, p. S50-S55. (4.988 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] MOLTZER, E. - ESSERS, J. - VAN ESCH, J.H.M. - ROOS-HESSELINK,
J.W. - DANSER, A.H.J. The role of the renin-angiotensin system in thoracic aortic
aneurysms: Clinical implications. In PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS.
ISSN 0163-7258, JUL 2011, vol. 131, no. 1, p. 50-60., WOS
2. [1.1] SAVOIA, C. - D'AGOSTINO, M. - LAURI, F. - VOLPE, M. Angiotensin
type 2 receptor in hypertensive cardiovascular disease. In CURRENT OPINION
IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION. ISSN 1062-4821, MAR 2011, vol. 20,
no. 2, p. 125-132., WOS
3. [1.1] SAVOIA, C. - VOLPE, M. Angiotensin receptor modulation and
cardiovascular remodeling. In JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSINALDOSTERONE SYSTEM. ISSN 1470-3203, SEP 2011, vol. 12, no. 3, p. 381384., WOS
4. [1.2] WANG, X. - PHILLIPS, MI. - MEHTA, JL. LOX-1 and angiotensin
receptors, and their interplay. In CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY,
2011, 25(5), pp. 401-417, SCOPUS
SUMBALOVÁ, Zuzana - KUCHARSKÁ, Jarmila - KRISTEK, František. Losartan
improved respiratory function and coenzyme Q content in brain mitochondria of
young spontaneously hypertensive rats. In Cellular and Molecular Neurobiology,
2010, vol. 30, no. 5, p. 751-758. (2.107 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
0272-4340.
Citácie:
1. [1.1] MORETTI, A. - GORINI, A. - VILLA, R.F. Pharmacotherapy and
Prevention of Vascular Dementia. In CNS & NEUROLOGICAL DISORDERSDRUG TARGETS. ISSN 1871-5273, MAY 2011, vol. 10, no. 3, p. 370-390., WOS
ŠALING, Marián - MESCHERIAKOV, S. - MOLOKANOVA, E. - STELMACH,
G.E. - BERGER, M. Grip reorganization during wrist transport: The influence of an
Altered aperture. In Experimental Brain Research, 1996, vol. 108, no. 3, p. 493-500.
ISSN 0014-4819.
Citácie:
1. [1.1] MAGDALON, E.C. - MICHAELSEN, S.M. - QUEVEDO, A.A. - LEVIN,
M.F. Comparison of grasping movements made by healthy subjects in a 3dimensional immersive virtual versus physical environment. In ACTA
PSYCHOLOGICA. ISSN 0001-6918, SEP 2011, vol. 138, no. 1, p. 126-134., WOS
ŠIMKO, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Remodelling of the heart and vessels in
experimental hypertension: advances in protection. In Journal of Hypertension,
2010, vol. 28, suppl. 1, p. S1-S6. (4.988 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] GUO, P. - WU, C.M. - MASAKI, T. - MORI, H. - NISHIYAMA, A.
Subdose of fasudil suppresses myocardial fibrosis in aldosterone-salt-treated
uninephrectomized rats. In PHARMAZIE. ISSN 0031-7144, SEP 2011, vol. 66, no.
9, p. 716-719., WOS
2. [1.1] KOZIOLOVA, N.A. - SHATUNOVA, I.M. - LAZAREV, I.A.
Antihypertensive therapy and left ventricular hypertrophy prevention in patients
with essential arterial hypertension and high treatment compliance. In
CARDIOVASCULAR THERAPY AND PREVENTION. ISSN 1728-8800, 2011,
vol. 10, no. 7, p. 4-9., WOS
133
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA115
ADCA116
3. [1.1] Ravingerova, T.; Bernatova, I.; Matejikova, J.; Impaired cardiac
ischemic tolerance in spontaneously hypertensive rats is attenuated by adaptation
to chronic and acute stress. EXPERIMENTAL & CLINICAL CARDIOLOGY 16, 3
E23-E29 2011, WOS
ŠIMKO, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga - PELOUCH, Václav KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - CELEC, Peter - PÁLFFY, Roland BEDNÁROVÁ, Kristína - VRANKOVÁ, Stanislava - ADAMCOVÁ, Michaela PAULIS, Ľudovít. Continuous light and L-NAME-induced left ventricular
remodelling: different protection with melatonin and captopril. In Journal of
Hypertension, 2010, vol. 28, suppl. 1, p. S13-S18. (4.988 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] NAKMAREONG, S. - KUKONGVIRIYAPAN, U. - PAKDEECHOTE, P. DONPUNHA, W. - KUKONGVIRIYAPAN, V. - KONGYINGYOES, B. SOMPAMIT, K. - PHISALAPHONG, C. Antioxidant and vascular protective
effects of curcumin and tetrahydrocurcumin in rats with L-NAME-induced
hypertension. In NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF
PHARMACOLOGY. ISSN 0028-1298, MAY 2011, vol. 383, no. 5, p. 519-529.,
WOS
2. [1.2] ARUSHANYAN, EB. Pineal hormone melatonin in complex
pharmacotherapy of cerebral and somatic disorders. (2011)
EKSPERIMENTAL'NAYA I KLINICHESKAYA FARMAKOLOGIYA, 2011, vol.
74, no. 9, pp. 39-45, SCOPUS
3. [1.2] MATTAPALLY, S.- BANERJEE, SK. Nitric oxide: Redox balance, protein
modification and therapeutic potential in cardiovascular system. (2011) IIOAB
JOURNAL, 2011, vol. 2, no. 6, pp. 29-38, SCOPUS
ŠIMKO, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Potential roles of melatonin and
chronotherapy among the new trends in hypertension treatment. In Journal of pineal
research, 2009, vol. 47, no. 2, p. 127-133. (5.056 - IF2008). ISSN 0742-3098.
Citácie:
1. [1.1] BELYAEV, O. - HERZOG, T. - MUNDING, J. - BOLIK, B. VOSSCHULTE, A. - UHL, W. - MULLER, C.A. Protective role of endogenous
melatonin in the early course of human acute pancreatitis. In JOURNAL OF
PINEAL RESEARCH. ISSN 0742-3098, JAN 2011, vol. 50, no. 1, p. 71-77., WOS
2. [1.1] GROSSINI, E. - MOLINARI, C. - UBERTI, F. - MARY, D.A.S.G. VACCA, G. - CAIMMI, P.P. Intracoronary melatonin increases coronary blood
flow and cardiac function through beta-adrenoreceptors, MT1/MT2 receptors,
and nitric oxide in anesthetized pigs. In JOURNAL OF PINEAL RESEARCH.
ISSN 0742-3098, SEP 2011, vol. 51, no. 2, p. 246-257., WOS
3. [1.1] KOZIROG, M. - POLIWCZAK, A.R. - DUCHNOWICZ, P. - KOTERMICHALAK, M. - SIKORA, J. - BRONCEL, M. Melatonin treatment improves
blood pressure, lipid profile, and parameters of oxidative stress in patients with
metabolic syndrome. In JOURNAL OF PINEAL RESEARCH. ISSN 0742-3098,
APR 2011, vol. 50, no. 3, p. 261-266., WOS
4. [1.1] SADEK, K. - MACKLON, N. - BRUCE, K. - CAGAMPANG, F. CHEONG, Y. Hypothesis: Role for the circadian Clock system and sleep in the
pathogenesis of adhesions and chronic pelvic pain?. In MEDICAL
HYPOTHESES. ISSN 0306-9877, MAR 2011, vol. 76, no. 3, p. 453-456., WOS
5. [1.1] SCHEPELMANN, M. - MOLCAN, L. - UHROVA, H. - ZEMAN, M. ELLINGER, I. The Presence and Localization of Melatonin Receptors in the Rat
Aorta. In CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY. ISSN 0272-4340,
NOV 2011, vol. 31, no. 8, p. 1257-1265., WOS
134
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA117
ADCA118
ADCA119
6. [1.1] SPADONI, G. - BEDINI, A. - RIVARA, S. - MOR, M. Melatonin Receptor
Agonists: New Options for Insomnia and Depression Treatment. In CNS
NEUROSCIENCE & THERAPEUTICS. ISSN 1755-5930, 2011, vol. 17, no. 6, p.
733-741., WOS
7. [1.1] STOW, L.R. - GUMZ, M.L. The Circadian Clock in the Kidney. In
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY. ISSN 10466673, APR 2011, vol. 22, no. 4, p. 598-604., WOS
8. [1.1] TAI, S.H. - HUNG, Y.C. - LEE, E.J. - LEE, A.C. - CHEN, T.Y. - SHEN,
C.C. - CHEN, H.Y. - LEE, M.Y. - HUANG, S.Y. - WU, T.S. Melatonin protects
against transient focal cerebral ischemia in both reproductively active and
estrogen-deficient female rats: the impact of circulating estrogen on its hormetic
dose-response. In JOURNAL OF PINEAL RESEARCH. ISSN 0742-3098, APR
2011, vol. 50, no. 3, p. 292-303., WOS
9. [1.2] REITER, R.J.- COTO-MONTES, A. - BOGA, J.A. - FUENTES-BROTO, L.
- ROSALES-CORRAL, S. - TAN, D.-X. Melatonin: New applications in clinical
and veterinary medicine, plant physiology and industry. In
NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 2011, 32 (5), pp. 575-587, SCOPUS
10. [1.2] RUSSCHER, M. - KOCH, B. - NAGTEGAAL, E. - VAN DER PUTTEN,
K. - WEE, P. - GAILLARD, C. The role of melatonin treatment in chronic kidney
disease. In FRONTIERS IN BIOSCIENCE, 2011,17 (7), pp. 2644-2656, SCOPUS
ŠIMKO, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga - PELOUCH, Václav KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - MÜLLEROVÁ, M. - BEDNÁROVÁ, Kristína ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít. Effect of melatonin, captopril,
spironolactone and simvastatin on blood pressure and left ventricular remodelling in
spontaneously hypertensive rats. In Journal of Hypertension, 2009, vol. 27, suppl. 6,
p. S5-S10. (5.132 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] SCHEPELMANN, M. - MOLCAN, L. - UHROVA, H. - ZEMAN, M. ELLINGER, I. The Presence and Localization of Melatonin Receptors in the Rat
Aorta. In CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY. ISSN 0272-4340,
NOV 2011, vol. 31, no. 8, p. 1257-1265., WOS
2. [1.1] ZABLOCKI, D. - SADOSHIMA, J. Knocking Out Angiotensin II in the
Heart. In CURRENT HYPERTENSION REPORTS. ISSN 1522-6417, APR 2011,
vol. 13, no. 2, p. 129-135., WOS
ŠIMKO, Fedor - ĽUPTÁK, Ivan - MATUŠKOVÁ, Jana - KRAJČÍROVIČOVÁ, K.
- SUMBALOVÁ, Zuzana - KUCHARSKA, J. - GVOZDJAKOVÁ, Anna - ŠIMKO,
Ján - BABÁL, Pavel - PECHÁŇOVÁ, Oľga - BERNÁTOVÁ, Iveta. L-Arginine
fails to protect against myocardial remodelling in L-NAME-induced hypertension. In
European Journal of Clinical Investigation, 2005, vol. 35, no. 6, p. 362-368. (2.530 IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0014-2972.
Citácie:
1. [1.1] RODRIGO, R. - GONZALEZ, J. - PAOLETTO, F. The role of oxidative
stress in the pathophysiology of hypertension. In HYPERTENSION RESEARCH.
ISSN 0916-9636, APR 2011, vol. 34, no. 4, p. 431-440., WOS
ŠIMKO, Fedor - PAULIS, Ľudovít. Melatonin as a potential antihypertensive
treatment. In Journal of Pineal Research, 2007, vol. 42, pp. 319-322. (4.228 IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0742-3098.
Citácie:
1. [1.1] AGIL, A. - NAVARRO-ALARCON, M. - RUIZ, R. - ABUHAMADAH, S. EL-MIR, M.Y. - VAZQUEZ, G.F. Beneficial effects of melatonin on obesity and
lipid profile in young Zucker diabetic fatty rats. In JOURNAL OF PINEAL
RESEARCH. ISSN 0742-3098, MAR 2011, vol. 50, no. 2, p. 207-212., WOS
135
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA120
ADCA121
2. [1.1] BEETZ, N. - HEIN, L. The physiological roles of phosducin: from retinal
function to stress-dependent hypertension. In CELLULAR AND MOLECULAR
LIFE SCIENCES. ISSN 1420-682X, FEB 2011, vol. 68, no. 4, p. 599-612., WOS
3. [1.1] CARLOMAGNO, G. - NORDIO, M. - CHIU, T.T. - UNFER, V.
Contribution of myo-inositol and melatonin to human reproduction. In
EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND
REPRODUCTIVE BIOLOGY. ISSN 0301-2115, DEC 2011, vol. 159, no. 2, p.
267-272., WOS
4. [1.1] GOOLEY, J.J. - CHAMBERLAIN, K. - SMITH, K.A. - KHALSA, S.B.S. RAJARATNAM, S.M.W. - VAN REEN, E. - ZEITZER, J.M. - CZEISLER, C.A. LOCKLEY, S.W. Exposure to Room Light before Bedtime Suppresses Melatonin
Onset and Shortens Melatonin Duration in Humans. In JOURNAL OF CLINICAL
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM. ISSN 0021-972X, MAR 2011, vol. 96, no.
3, p. E463-E472., WOS
5. [1.1] HURTUK, A. - DOME, C. - HOLLOMAN, C.H. - WOLFE, K. WELLING, D.B. - DODSON, E.E. - JACOB, A. Melatonin: Can It Stop the
Ringing?. In ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY.
ISSN 0003-4894, JUL 2011, vol. 120, no. 7, p. 433-440., WOS
6. [1.1] LEE, S.K. - SIRAJUDEEN, K.N.S. - SUNDARAM, A. - ZAKARIA, R. SINGH, H.J. Effects of antenatal, postpartum and post-weaning melatonin
supplementation on blood pressure and renal antioxidant enzyme activities in
spontaneously hypertensive rats. In JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND
BIOCHEMISTRY. ISSN 1138-7548, JUN 2011, vol. 67, no. 2, p. 249-257., WOS
7. [1.1] PELICIARI-GARCIA, R.A. - ZANQUETTA, M.M. - ANDRADE-SILVA, J.
- GOMES, D.A. - BARRETO-CHAVES, M.L. - CIPOLLA-NETO, J. Expression of
Circadian Clock and Melatonin Receptors within Cultured Rat Cardiomyocytes.
In CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL. ISSN 0742-0528, 2011, vol. 28, no. 1,
p. 21-30., WOS
8. [1.1] REITER, R.J. - TAN, D.X. - KORKMAZ, A. - FUENTES-BROTO, L.
DRUG-MEDIATED OTOTOXICITY AND TINNITUS: ALLEVIATION WITH
MELATONIN. In JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY. ISSN
0867-5910, APR 2011, vol. 62, no. 2, p. 151-157., WOS
9. [1.1] SCHEPELMANN, M. - MOLCAN, L. - UHROVA, H. - ZEMAN, M. ELLINGER, I. The Presence and Localization of Melatonin Receptors in the Rat
Aorta. In CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY. ISSN 0272-4340,
NOV 2011, vol. 31, no. 8, p. 1257-1265., WOS
10. [1.2] HIKICHI, T. - TATEDA, N. - MIURA, T. Alteration of melatonin
secretion in patients with type 2 diabetes and proliferative diabetic retinopathy. In
CLINICAL OPHTHALMOLOGY, 2011, 5(1), pp. 655-660, SCOPUS
ŠIMKO, Fedor - MATUŠKOVÁ, Jana - ĽUPTÁK, Ivan - PINČÍKOVÁ, Terézia KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - ŠTVRTINA, Svetoslav - POMŠÁR, Július PELOUCH, Václav - PAULIS, Ľudovít - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Spironolactone
differently influences remodeling of the left ventricle and aorta in L-NAME-induced
hypertension. In Physiological Research, 2007, vol. 56, suppl. 2, p. S25-S32. (2.093
- IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] CACCIAPUOTI, F. Molecular mechanisms of left ventricular
hypertrophy (LVH) in systemic hypertension (SH)-possible therapeutic
perspectives. In JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF
HYPERTENSION. ISSN 1933-1711, NOV-DEC 2011, vol. 5, no. 6, p. 449-455.,
WOS
ŠPAJDEL, Marián - JARIABKOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor. The influence
136
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA122
ADCA123
of musical experience on lateralisation of auditory processing. In Laterality :
Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 2007, vol. 12, no. 6, pp. 487-499.
(1.364 - IF2006). ISSN 1357-650X. Dostupné na internete:
<URL:http//dx.doi.org/10.1080/13576500701576726>.
Citácie:
1. [1.1] ASENOVA, I. Professional training and brain lateralization: A
comparative study of mathematicians and artists. In VOPROSY PSIKHOLOGII,
2011, vol., no.3, 113-121., WOS
2. [1.1] TERVANIEMI, Mari - SANNEMANN, Christian - NOYRANEN, Maiju SALONEN, Johanna - PIHKO, Elina. Importance of the left auditory areas in
chord discrimination in music experts as demonstrated by MEG. In EUROPEAN
JOURNAL OF NEUROSCIENCE, 2011, vol.34, no.3, 517-523., WOS
3. [1.1] VOYER, Daniel. Sex differences in dichotic listening. In Brain and
Cognition, 2011, vol. 76, no. 2, p. 245-255, WOS
4. [3] LYNN, W.L. Dichotic listening among adults who stutter. A thesis submitted
in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Audiology at
the University of Canterbury, University of Canterbury, 2010
TAKÁČ, Peter - NUNN, Miles A. - MESZÁROS, János - PECHÁŇOVÁ, Oľga VRBJAR, Norbert - VLASÁKOVÁ, Petra - KOZÁNEK, Milan - KAZIMÍROVÁ,
Mária - HART, George - NUTTALL, Patricia A. - LABUDA, Milan. Vasotab, a
vasoactive peptide from horse fly Hybomitra bimaculata (Diptera, Tabanidae)
salivary glands. In Journal of Experimental Biology, 2006, vol. 209, no. 2, p. 343352 DOI: 10.1242/jeb.02003. (2.712 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN
0022-0949.
Citácie:
1. [1.1] BUSSACOS, A.C.M. - NAKAYASU, E.S. - HECHT, M.M. - ASSUMPCAO,
T.C.F. - PARENTE, J.A. - SOARES, C.M.A. - SANTANA, J.M. - ALMEIDA, I.C. TEIXEIRA, A.R.L. Redundancy of proteins in the salivary glands of Panstrongylus
megistus secures prolonged procurement for blood meals. In JOURNAL OF
PROTEOMICS. ISSN 1874-3919, AUG 24 2011, vol. 74, no. 9, SI, p. 1693-1700.,
WOS
2. [1.1] MA, D. - LI, Y. - DONG, J. - AN, S. - WANG, Y. - LIU, C. - YANG, X. YANG, H. - XU, X. - LIN, D. - LAI, R. Purification and characterization of two
new allergens from the salivary glands of the horsefly, Tabanus yao. In
ALLERGY. ISSN 0105-4538, JAN 2011, vol. 66, no. 1, p. 101-109., WOS
3. [1.1] WATANABE, R.M.O. - TANAKA-AZEVEDO, A.M. - ARAUJO, M.S. JULIANO, M.A. - TANAKA, A.S. Characterization of thrombin inhibitory
mechanism of rAaTI, a Kazal-type inhibitor from Aedes aegypti with
anticoagulant activity. In BIOCHIMIE. ISSN 0300-9084, MAR 2011, vol. 93, no.
3, p. 618-623., WOS
4. [1.1] YANG, H.L. - WANG, Y.P. - XIAO, Y. - WANG, Y. - WU, J. - LIU, C.B. YE, H.H. - LI, F.L. - YU, H.N. - LAI, R. A Bi-Functional Anti-Thrombosis Protein
Containing Both Direct-Acting Fibrin(ogen)olytic and Plasminogen-Activating
Activities. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, MAR 14 2011, vol. 6, no. 3., WOS
TOMÁŠKOVÁ, Zuzana - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BENČO, Andrej - KRISTEK,
František - DUGOVIČOVÁ, Lea - HRBÁČ, Jan - ONDRIAŠ, Karol. Lipids
modulate H(2)S/HS(-) induced NO release from S-nitrosoglutathione. In
Biochemical and Biophysical Research Communications, 2009, vol. 390, no. 4, p.
1241-1244. (2.648 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0006-291X.
Citácie:
1. [1.1] MANCARDI, D. - PLA, A.F. - MOCCIA, F. - TANZI, F. - MUNARON, L.
Old and New Gasotransmitters in the Cardiovascular System: Focus on the Role
137
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA124
ADCA125
ADCA126
of Nitric Oxide and Hydrogen Sulfide in Endothelial Cells and Cardiomyocytes.
In CURRENT PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP
2011, vol. 12, no. 9, p. 1406-1415., WOS
2. [1.1] MASHA, A. - DINATALE, S. - ALLASIA, S. - MARTINA, V. Role of the
Decreased Nitric Oxide Bioavailability in the Vascular Complications of Diabetes
Mellitus. In CURRENT PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 13892010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1354-1363., WOS
3. [1.1] SZABO, C. - PAPAPETROPOULOS, A. Hydrogen sulphide and
angiogenesis: mechanisms and applications. In BRITISH JOURNAL OF
PHARMACOLOGY. ISSN 0007-1188, OCT 2011, vol. 164, no. 3, SI, p. 853-865.,
WOS
TÖRÖK, Jozef - GEROVÁ, Mária. Developmental dynamics of endothelial and
neurogenic control of canine thoracic aorta. In Mechanisms of Ageing and
Development, 1997, vol. 95, no. 1-2, p. 143-152. ISSN 0047-6374.
Citácie:
1. [1.1] KRISTEK, F. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on the
Structure and Function of Cardiovascular System. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12,
no. 9, p. 1305-1315., WOS
TÖRÖK, Jozef - KRISTEK, František - MOKRÁŠOVÁ, M. Endothelium-dependent
relaxation in rabbit aorta after cold-storage. In European Journal of Pharmacology :
an international journal, 1993, vol. 228, no. 5-6, p. 313-319. ISSN 0014-2999.
Citácie:
1. [1.1] AMIN, M. - KUNKEL, A.G. - LE, V.P. - WAGENSEIL, J.E. Effect of
Storage Duration on the Mechanical Behavior of Mouse Carotid Artery. In
JOURNAL OF BIOMECHANICAL ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE
ASME. ISSN 0148-0731, JUL 2011, vol. 133, no. 7., WOS
2. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
TÖRÖK, Jozef. Participation of nitric oxide in different models of experimental
hypertension. In Physiological Research, 2008, vol. 57, no. 6, p. 813-825. (1.505 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] BROWN, A.L. - LANE, J. - HOLYOAK, C. - NICOL, B. - MAYES, A.E. DADD, T. Health effects of green tea catechins in overweight and obese men: a
randomised controlled cross-over trial. In BRITISH JOURNAL OF NUTRITION.
ISSN 0007-1145, DEC 2011, vol. 106, no. 12, p. 1880-1889., WOS
2. [1.1] CARLSON, S.H. - WYSS, J.M. Mechanisms Underlying Essential
Hypertension: Neurogenic and Nonneurogenic Contributors. In HYPERTENSION
AND STROKE: PATHOPHYSIOLOGY AND MANAGEMENT. 2011, p. 63-76.,
WOS
3. [1.1] DORNAS, W.C. - SILVA, M.E. Animal models for the study of arterial
hypertension. In JOURNAL OF BIOSCIENCES. ISSN 0250-5991, SEP 2011, vol.
36, no. 4, p. 731-737., WOS
4. [1.1] HUANG, K. - HUANG, Y. - FRANKEL, J. - ADDIS, C. - JASWANI, L. WEHNER, P.S. - MANGIARUA, E.I. - MCCUMBEE, W.D. The short-term
consumption of a moderately high-fat diet alters nitric oxide bioavailability in
lean female Zucker rats. In CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND
PHARMACOLOGY. ISSN 0008-4212, APR 2011, vol. 89, no. 4, p. 245-257., WOS
5. [1.1] KHAZAEI, M. - ZAREI, M. - SHARIFI, M.R. - POURSHANAZARI, A.A.
138
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA127
ADCA128
ADCA129
Effect of hypertension and its reverse on serum nitric oxide concentration and
vascular permeability in two-kidney one-clip hypertensive rats. In GENERAL
PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS. ISSN 0231-5882, JUN 2011, vol. 30, no. 2, p.
115-120., WOS
6. [1.1] PAKDEECHOTE, P. - KUKONGVIRIYAPAN, U. - BERKBAN, W. PRACHANEY, P. - KUKONGVIRIYAPAN, V. - NAKMAREONG, S. Mentha
cordifolia extract inhibits the development of hypertension in L-NAME-induced
hypertensive rats. In JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH. ISSN
1996-0875, APR 4 2011, vol. 5, no. 7, p. 1175-1183., WOS
7. [1.1] SANCHEZ, F. - GOMEZ-VILLALOBOS, M.D. - JUAREZ, I. QUEVEDO, L. - FLORES, G. Dendritic Morphology of Neurons in Medial
Prefrontal Cortex, Hippocampus, and Nucleus Accumbens in Adult SH Rats. In
SYNAPSE. ISSN 0887-4476, MAR 2011, vol. 65, no. 3, p. 198-206., WOS
8. [1.1] TKACHENKO, H. - KURHALYUK, N. Role of L-arginine Against Lead
Toxicity in Liver of Rats with Different Resistance to Hypoxia. In POLISH
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. ISSN 1230-1485, 2011, vol. 20, no.
5, p. 1319-1325., WOS
9. [1.1] TOUYZ, R.M. - CHIGNALIA, A. - SEDEEK, M. Reactive Oxygen Species,
Oxidative Stress, and Hypertension. In STUDIES ON CARDIOVASCULAR
DISORDERS. 2010, p. 281-315., WOS
10. [1.2] KHAZAEI, M. - ZAREI, M. - SHARIFI, MR. - POURSHANAZARI, AA.
The effect of maintenance and reversal of DOCA-Salt hypertension on
extravasation of macromolecules and serum nitric oxide concentration in male
rats. In PATHOPHYSIOLOGY, 2011,18(3), pp. 201-206, SCOPUS
TÖRÖK, Jozef - GEROVÁ, Mária. Vascular responses after long-term inhibition of
nitric oxide synthesis in newborn dogs. In Physiological Research, 1996, vol. 45, p.
323-328. (0.588 - IF1995). (1996 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] KRISTEK, F. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on the
Structure and Function of Cardiovascular System. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12,
no. 9, p. 1305-1315., WOS
TÖRÖK, Jozef - KOPRDOVÁ, Ria - CEBOVÁ, Martina - KUNEŠ, Jaroslav KRISTEK, František. Functional and structural pattern of arterial responses in
hereditary hypertriglyceridemic and spontaneously hypertensive rats in early stage of
experimental hypertension. In Physiological Research, 2006, vol. 55, suppl. 1, p.
S65-71. (1.806 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.2] ZHANG, Y. - LÜ, J.-Y. - ZHANG, M.-S. - PANG, W.-Q. - SUN, M. Effects
on the isolated thoracic aorta vasomotion and NO/NOS system of PM 2.5 organic
components on rat by vein injected in vivo. In CHINESE PHARMACOLOGICAL
BULLETIN, 2011, 27(5), pp. 682-686, SCOPUS
2. [3] PÚZSEROVÁ, A. - SLEZÁK, P. - BALIŠ, P. - BERNÁTOVÁ, I. Stanovenie
cievnej reaktivity pomocou drôtikového myografu. In Československá fyziologie :
biomedicínsky časopis. ISSN 1210-6313, 2011, roč. 60, č. 2, s. 52-56.
TÖRÖK, Jozef - GVOZDJÁKOVÁ, Anna - KUCHARSKÁ, Jarmila BALAŽOVJECH, I. - KYSELÁ, Soňa - ŠIMKO, Fedor - GVOZDJÁK, J. Passive
smoking impairs endothelium-dependent relaxation of isolated rabbit arteries. In
Physiological Research. - Praha : Institute of Physiology, Academy of Sciences of
the Czech Republic, 2000, vol. 49, no. 1, p. 135-141. (0.521 - IF1999). (2000 Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
139
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA130
ADCA131
ADCA132
ADCA133
1. [1.1] CONKLIN, D.J. - HABERZETTL, P. - LEE, J. - SRIVASTAVA, S.
Environmental Aldehydes and Cardiovascular Disease. In ENVIRONMENTAL
CARDIOLOGY: POLLUTION AND HEART DISEASE. 2011, no. 8, p. 301-370.,
WOS
TÖRÖK, Jozef. Histamine-induced relaxation in pulmonary artery of normotensive
and hypertensive rats: relative contribution of prostanoids, nitric oxide and
hyperpolarization. In Physiological Research, 2000, vol. 49, p. 107-114. (0.521 IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] KRISTEK, F. Some Peculiar Effects of NO-Synthase Inhibition on the
Structure and Function of Cardiovascular System. In CURRENT
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12,
no. 9, p. 1305-1315., WOS
2. [1.1] SNETKOV, V.A. - SMIRNOV, S.V. - KUA, J. - AARONSON, P.I. - WARD,
J.P.T. - KNOCK, G.A. Superoxide differentially controls pulmonary and systemic
vascular tone through multiple signalling pathways. In CARDIOVASCULAR
RESEARCH. ISSN 0008-6363, JAN 2011, vol. 89, no. 1, p. 214-224., WOS
VALKOVIČ, Peter - BROŽOVÁ, Hana - BÖTZEL, Kai - RŮŽIČKA, Evžen BENETIN, Ján. Push and Release Test predicts better Parkinson fallers and
nonfallers than the Pull Test: Comparison in OFF and ON medication states. In
Movement Disorders, 2008, vol. 23, no. 10, p. 1453-1457. (3.207 - IF2007). (2008 Current Contents). ISSN 0885-3185.
Citácie:
1. [1.1] FOREMAN, K.B. - ADDISON, O. - KIM, H.S. - DIBBLE, L.E. Testing
balance and fall risk in persons with Parkinson disease, an argument for
ecologically valid testing. In PARKINSONISM & RELATED DISORDERS. ISSN
1353-8020, MAR 2011, vol. 17, no. 3, p. 166-171., WOS
2. [1.2] DUNCAN, RP. - LEDDY, AL. - EARHART, GM. Management of balance
and gait in older individuals with Parkinson's disease. In AGING HEALTH, 2011,
7(2), pp. 205-218, SCOPUS
VALKOVIČ, Peter - ABRAHÁMOVÁ, Diana - HLAVAČKA, František BENETIN, Ján. Static posturography and infraclinical postural instability in earlystage Parkinson's disease. In Movement Disorders, 2009, vol. 24, no. 11, p. 17131714. (3.898 - IF2008). ISSN 0885-3185.
Citácie:
1. [1.1] GEURTS, A.C.H. - BOONSTRA, T.A. - VOERMANS, N.C. - DIENDER,
M.G. - WEERDESTEYN, V. - BLOEM, B.R. Assessment of postural asymmetry in
mild to moderate Parkinson's disease. In GAIT & POSTURE. ISSN 0966-6362,
JAN 2011, vol. 33, no. 1, p. 143-145., WOS
2. [1.1] WOLFSEGGER, T. - ROTARU, I. - SCHNEIDER, A.M. SCHWAMEDER, H. - AICHNER, F.T. Static posturography in selected Parkinson
syndromes. Quantitative analysis of postural control. In NERVENARZT. ISSN
0028-2804, DEC 2011, vol. 82, no. 12, p. 1584-1589., WOS
3. [1.2] GILADI, N. Multidisciplinary team work can improve the care of families
with Parkinson's disease. In EUROPEAN NEUROLOGICAL REVIEW, 2011,
6(SUPPL.), pp. 17-20, SCOPUS
VAŽAN, Rastislav - JANEGA, Pavol - HOJNÁ, Silvie - ZICHA, Josef - ŠIMKO,
Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga - STYK, Ján - PAULIS, Ľudovít. The effect of
continuous light exposure of rats on cardiac response to ischemia-reperfusion and
NO-synthase activity. In Physiological Research, 2007, vol. 56, suppl. 2, p. S63-S69.
(2.093 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
140
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA134
ADCA135
ADCA136
ADCA137
1. [1.1] SOYER, T. - ALIEFENDIOGLU, D. - AKTUNA, Z. - CAGLAYAN, O. AYDOS, T.R. - CAKMAK, M. Effect of phototherapy on gastrointestinal smooth
muscle activity and oxidative stress. In PEDIATRIC SURGERY
INTERNATIONAL. ISSN 0179-0358, NOV 2011, vol. 27, no. 11, p. 1197-1202.,
WOS
VLKOVIČOVÁ, Jana - JAVORKOVÁ, Veronika - MÉZEŠOVÁ, Lucia PECHÁŇOVÁ, Oľga - ANDRIANTSITOHAINA, Ramaroson - VRBJAR, Norbert.
Dual effect of polyphenolic compounds on cardiac Na+/K+-ATPase during
development and persistence of hypertension in rats. In Canadian Journal of
Physiology and Pharmacology, 2009, vol. 87, no. 12, p. 1046-1054. (1.763 IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0008-4212.
Citácie:
1. [1.1] MIANA, M. - DE LAS HERAS, N. - RODRIGUEZ, C. - SANZ-ROSA, D. MARTIN-FERNANDEZ, B. - MEZZANO, S. - LAHERA, V. - MARTINEZGONZALEZ, J. - CACHOFEIRO, V. EFFECT OF EPLERENONE ON
HYPERTENSION-ASSOCIATED RENAL DAMAGE IN RATS: POTENTIAL
ROLE OF PEROXISOME PROLIFERATOR ACTIVATED RECEPTOR GAMMA
(PPAR-gamma). In JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY.
ISSN 0867-5910, FEB 2011, vol. 62, no. 1, p. 87-94., WOS
VLKOVIČOVÁ, Jana - JAVORKOVÁ, Veronika - PECHÁŇOVÁ, Oľga VRBJAR, Norbert. Gender difference in functional properties of Na,K-ATPase in
the heart of spontaneously hypertensive rats. In Life Sciences, 2005, vol. 76, č. 9, s.
971-982. (2.158 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0024-3205.
Citácie:
1. [1.1] RODRIGUES, A.R. - FERREIRA, R.S. - SALGADO, H.C. - FAZAN,
V.P.S. Morphometric analysis of the phrenic nerve in male and female WistarKyoto (WKY) and spontaneously hypertensive rats (SHR). In BRAZILIAN
JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH. ISSN 0100-879X,
JUN 2011, vol. 44, no. 6, p. 583-591., WOS
VRANKOVÁ, Stanislava - PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - JANEGA, Pavol
- ŠIMKO, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of nuclear factor kappa B inhibition
on L-NAME-induced hypertension and cardiovascular remodelling. In Journal of
Hypertension, 2010, vol. 28, suppl. 1, p. S45-S49. (4.988 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] FU, J.Y. - QIAN, L.B. - ZHU, L.G. - LIANG, H.T. - TAN, Y.N. - LU, H.T. LU, J.F. - WANG, H.P. - XIA, Q. Betulinic acid ameliorates endotheliumdependent relaxation in L-NAME-induced hypertensive rats by reducing oxidative
stress. In EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES. ISSN
0928-0987, OCT 9 2011, vol. 44, no. 3, p. 385-391., WOS
KOJŠOVÁ, Stanislava - JENDEKOVÁ, Lýdia - ZICHA, Josef - KUNEŠ, Jaroslav ANDRIANTSITOHAINA, Ramaroson - PECHÁŇOVÁ, Oľga. The effect of
different antioxidants on nitric oxide production in hypertensive rats. In
Physiological Research, 2006, vol. 55, suppl. 1, p. S3-S16. (1.806 - IF2005). (2006 Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] CACANYIOVA, S. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
2. [1.1] PAKDEECHOTE, P. - KUKONGVIRIYAPAN, U. - BERKBAN, W. PRACHANEY, P. - KUKONGVIRIYAPAN, V. - NAKMAREONG, S. Mentha
141
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA138
ADCA139
cordifolia extract inhibits the development of hypertension in L-NAME-induced
hypertensive rats. In JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH. ISSN
1996-0875, APR 4 2011, vol. 5, no. 7, p. 1175-1183., WOS
ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef. Effect of chronic nifedipine treatment on
blood pressure and adrenergic responses of isolated mesenteric artery in young rats
with developing spontaneous hypertension. In Physiological Research, 2009, vol. 58,
no. 6, p. 921-925. (1.653 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] EISSLER, R. - SCHMADERER, C. - RUSAI, K. - KUHNE, L. SOLLINGER, D. - LAHMER, T. - WITZKE, O. - LUTZ, J. - HEEMANN, U. BAUMANN, M. Hypertension augments cardiac Toll-like receptor 4 expression
and activity. In HYPERTENSION RESEARCH. ISSN 0916-9636, MAY 2011, vol.
34, no. 5, p. 551-558., WOS
2. [1.1] OU, H.Y. - WU, H.T. - YANG, Y.C. - WU, J.S. - CHENG, J.T. - CHANG,
C.J. Elevated Retinol Binding Protein 4 Contributes to Insulin Resistance in
Spontaneously Hypertensive Rats. In HORMONE AND METABOLIC
RESEARCH. ISSN 0018-5043, MAY 2011, vol. 43, no. 5, p. 312-318., WOS
ZENEBE, Woineshet - PECHÁŇOVÁ, Oľga - ANDRIANTSITOHAINA,
Ramaroson. Red wine polyphenols induce vasorelaxation by increased nitric oxide
bioactivity. In Physiological Research, 2003, vol. 52, no. 4, p. 425-432. (0.984 IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] LEITE, R.P. - WADA, R.S. - MONTEIRO, J.C. - PREDES, F.S. DOLDER, H. Protective Effect of Guarana (Paullinia cupana var. sorbilis) Pretreatment on Cadmium-Induced Damages in Adult Wistar Testis. In
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH. ISSN 0163-4984, JUN 2011, vol.
141, no. 1-3, p. 262-274., WOS
2. [1.1] LIM, H.J. - MIN, S.Y. - WOO, E.R. - LIM, D.Y. Inhibitory Effects of
Polyphenol-Rich Fraction Extracted from Rubus coreanum M on Thoracic Aortic
Contractility of Spontaneously Hypertensive Rats. In BIOMOLECULES &
THERAPEUTICS. ISSN 1976-9148, OCT 31 2011, vol. 19, no. 4, p. 477-486.,
WOS
3. [1.1] LIONETTO, M.G. - GIORDANO, M.E. - CALISI, A. - ERROI, E. - DE
NUCCIO, F. - SCHETTINO, T. Effect of the Daily Ingestion of a Purified
Anthocyanin Extract From Grape Skin on Rat Serum Antioxidant Capacity. In
PHYSIOLOGICAL RESEARCH. ISSN 0862-8408, 2011, vol. 60, no. 4, p. 637645., WOS
4. [1.1] MAGRONE, T. - JIRILLO, E. Potential Application of Dietary
Polyphenols from Red Wine to Attaining Healthy Ageing. In CURRENT TOPICS
IN MEDICINAL CHEMISTRY. ISSN 1568-0266, JUL 2011, vol. 11, no. 14, p.
1780-1796., WOS
5. [1.1] MUDNIC, I. - BUDIMIR, D. - JAJIC, I. - BOBAN, N. - SUTLOVIC, D. JERONCIC, A. - BOBAN, M. Thermally Treated Wine Retains Vasodilatory
Activity in Rat and Guinea Pig Aorta. In JOURNAL OF CARDIOVASCULAR
PHARMACOLOGY. ISSN 0160-2446, JUN 2011, vol. 57, no. 6, p. 707-711., WOS
6. [1.1] RODRIGO, R. - GONZALEZ, J. - PAOLETTO, F. The role of oxidative
stress in the pathophysiology of hypertension. In HYPERTENSION RESEARCH.
ISSN 0916-9636, APR 2011, vol. 34, no. 4, p. 431-440., WOS
7. [1.1] RODRIGO, R. - MIRANDA, A. - VERGARA, L. Modulation of
endogenous antioxidant system by wine polyphenols in human disease. In
CLINICA CHIMICA ACTA. ISSN 0009-8981, FEB 20 2011, vol. 412, no. 5-6, p.
410-424., WOS
142
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA140
ADCA141
8. [1.1] SCHINI-KERTH, V.B. - ETIENNE-SELLOUM, N. - CHATAIGNEAU, T. AUGER, C. Vascular Protection by Natural Product-Derived Polyphenols: In
Vitro and In Vivo Evidence. In PLANTA MEDICA. ISSN 0032-0943, JUL 2011,
vol. 77, no. 11, p. 1161-1167., WOS
ZICHA, Josef - PECHÁŇOVÁ, Oľga - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - CEBOVÁ, Martina
- KRISTEK, František - TÖRÖK, Jozef - ŠIMKO, Fedor - DOBEŠOVÁ, Zdena KUNEŠ, Jaroslav. Hereditary hypertriglyceridemic rat: a suitable model of
cardiovascular disease and metabolic syndrome? In Physiological Research, 2006,
vol. 55, suppl. 1, p. S49-S63. (1.806 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN
0862-8408.
Citácie:
1. [1.1] RADOSINSKA, J. - BACOVA, B. - BERNATOVA, I. - NAVAROVA, J. ZHUKOVSKA, A. - SHYSH, A. - OKRUHLICOVA, L. - TRIBULOVA, N.
Myocardial NOS activity and connexin-43 expression in untreated and omega-3
fatty acids-treated spontaneously hypertensive and hereditary
hypertriglyceridemic rats. In MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY.
ISSN 0300-8177, JAN 2011, vol. 347, no. 1-2, p. 163-173., WOS
2. [1.1] VRBJAR, N. - MEZESOVA, L. - JAVORKOVA, V. - VLKOVICOVA, J. MITASIKOVA, M. - DLUGOSOVA, K. - OKRUHLICOVA, L. - TRIBULOVA, N.
Gender Specific Influence of Fish Oil or Atorvastatin on Functional Properties of
Renal Na,K-ATPase in Healthy Wistar and Hypertriglyceridemic Rats. In
PHYSIOLOGICAL RESEARCH. ISSN 0862-8408, 2011, vol. 60, no. 6, p. 887897., WOS
3. [1.2] RADOSINSKA, J., BACOVA, B., BERNATOVA, I., NAVAROVA, J.,
BENOVA, T., TRIBULOVA, N. Alterations of myocardial NOS activity and
connexin-43 expression in rats suffering from hypertension and
hypertriglyceridemia are attenuated by omega-3 fatty acids [Omega-3 mastné
kyseliny zmierňujú zmeny v aktivite NOS a expresii konexínu-43 v srdci
hypertenzných a hypertriglyceridemických potkanov]. In CARDIOLOGY
LETTERS, 2011, 20 (4), pp. 301-310, SCOPUS
ZÚROVÁ-NEDELČEVOVÁ, Jana - NAVAROVÁ, Jana - DRÁBIKOVÁ, Katarína
- JANČINOVÁ, Viera - PETRÍKOVÁ, Margita - BERNÁTOVÁ, Iveta KRISTOVÁ, Viera - ŠNIRC, Vladimír - NOSÁĽOVÁ, Viera - SOTNÍKOVÁ,
Ružena. Participation of reactive oxygen species in diabetes-induced endothelial
dysfunction. In Neuroendocrinology Letters, 2006, vol. 27, suppl. 2, p. 168 - 171.
(1.005 - IF2005). (2006 - WOS, SCOPUS). ISSN 0172-780X.
Citácie:
1. [1.1] BROSKOVA, Z. - KNEZL, V. Protective effect of novel pyridoindole
derivatives on ischemia/reperfusion injury of the isolated rat heart. In
PHARMACOLOGICAL REPORTS. ISSN 1734-1140, 2011, vol. 63, no. 4, p. 967974., WOS
2. [1.1] GUARDIGLI, M. - LUNDIN, A. - RODA, A. "Classical" Applications of
Chemiluminescence and Bioluminescence. In Roda A. eds.
CHEMILUMINESCENCE AND BIOLUMINESCENCE: PAST, PRESENT AND
FUTURE. 2011, p. 143-190. ISBN: 978-1-84755-812-1, WOS
3. [1.1] LI, J.Q. - CHEN, X.Y. - XIAO, W. - MA, W. - LI, T. - HUANG, J.A. - LIU,
X.L. - LIANG, X.L. - TANG, S.B. - LUO, Y. Mitochondria-targeted antioxidant
peptide SS31 attenuates high glucose-induced injury on human retinal endothelial
cells. In BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH
COMMUNICATIONS. ISSN 0006-291X, 2011, vol. 404, no. 1, p. 349-356., WOS
4. [1.1] OKUDAN, N. - ATALIK, K.E.N. - GOKBEL, H. - CANBILEN, A. - KARA,
I. Alpha Lipoic Acid Treatment Improved Endothelium-dependent Relaxation in
143
Správa o činnosti organizácie SAV
Diabetic Rat Aorta. In YAKUGAKU ZASSHI-JOURNAL OF THE
PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN. ISSN 0031-6903, 2011, vol. 131, no.
5, p. 739-744., WOS
ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADCB01
ADCB02
PECHÁŇOVÁ, Oľga - KASHIBA, Misato - INOUE, Masayasu. Role of glutathione
in stabilization of nitric oxide during hypertension developed by inhibition of nitric
oxide synthase in the rat. In Japanese Journal of Pharmacology, 1999, vol. 81, no. 2,
p. 223-229. (1999 - Current Contents). ISSN 0021-5198.
Citácie:
1. [1.1] PAKDEECHOTE, P. - KUKONGVIRIYAPAN, U. - BERKBAN, W. PRACHANEY, P. - KUKONGVIRIYAPAN, V. - NAKMAREONG, S. Mentha
cordifolia extract inhibits the development of hypertension in L-NAME-induced
hypertensive rats. In JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH. ISSN
1996-0875, APR 4 2011, vol. 5, no. 7, p. 1175-1183., WOS
2. [1.1] SONCINI, R. - SANTIAGO, M.B. - ORLANDI, L. - MORAES, G.O.I. PELOSO, A.L.M. - DOS SANTOS, M.H. - ALVES-DA-SILVA, G. - PAFFARO,
V.A. - BENTO, A.C. - GIUSTI-PAIVA, A. Hypotensive effect of aqueous extract of
Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae) in rats: An in vivo and in vitro approach.
In JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY. ISSN 0378-8741, JAN 27 2011,
vol. 133, no. 2, p. 353-357., WOS
ŠIMKO, Fedor - PELOUCH, Václav - TÖRÖK, Jozef - ĽUPTÁK, Ivan MATUŠKOVÁ, Jana - PECHÁŇOVÁ, Oľga - BABÁL, Pavel. Protein remodeling
of the heart ventricles in hereditary hypertriglyceridemic rat: Effect of ace-inhibition.
In Journal of Biomedical Science, 2005, vol. 12, no. 1, p. 103-111. ISSN 1021-7770.
Citácie:
1. [1.1] KLUSONOVA, P. - PATKOVA, L. - ERGANG, P. - MIKSIK, I. - ZICHA,
J. - KUNES, J. - PACHA, J. Local metabolism of glucocorticoids in Prague
hereditary hypertriglyceridemic rats - Effect of hypertriglyceridemia and gender.
In STEROIDS. ISSN 0039-128X, NOV 2011, vol. 76, no. 12, p. 1252-1259., WOS
2. [1.1] VRBJAR, N. - MEZESOVA, L. - JAVORKOVA, V. - VLKOVICOVA, J. MITASIKOVA, M. - DLUGOSOVA, K. - OKRUHLICOVA, L. - TRIBULOVA, N.
Gender Specific Influence of Fish Oil or Atorvastatin on Functional Properties of
Renal Na,K-ATPase in Healthy Wistar and Hypertriglyceridemic Rats. In
PHYSIOLOGICAL RESEARCH. ISSN 0862-8408, 2011, vol. 60, no. 6, p. 887897., WOS
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
BOB, Petr - CHLÁDEK, J. - ŠUSTA, M. - GLASLOVÁ, Katarína - JAGLA, Fedor KUKLETA, Miloslav. Neural chaos and schizophrenia. In General Physiology and
Biophysics : international journal, 2007, vol. 26, p. 298-305. (0.771 - IF2006). (2007
- Current Contents). ISSN 0231-5882.
Citácie:
1. [1.2] DÜNKI, RM. - DRESSEL, M. F-ratio test and hypothesis weighting: A
methodology to optimize feature vector size. In JOURNAL OF BIOPHYSICS,
2011, art. no. 290617, SCOPUS
FURDOVÁ, A. - SLEZÁK, Peter - CHORVATH, M. - WACZULÍKOVÁ, Iveta ŠRAMKA, M. - KRÁLIK, G. No differences in outcome between radical surgical
treatment (enucleation) and stereotactic radiosurgery in patients with posterior uveal
melanoma. In Neoplasma, 2010, vol. 57, no. 4, p. 377-381. (1.192 - IF2009). (2010 -
144
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA03
Current Contents). ISSN 0028-2685.
Citácie:
1. [1.2] AL-WASSIA, R. - DAL PRA, A. - SHUN, K. - SHABAN, A. - CORRIVEAU,
C. - EDELSTEIN, C. - DESCHENES, J. - RUO, R. - PATROCINIO, H. - CURY,
F.L.B. - DEBLOIS, F. - SHENOUDA, G. Stereotactic fractionated radiotherapy in
the treatment of juxtapapillary choroidal melanoma: The mcgill university
experience. In INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY
BIOLOGY PHYSICS, 2011, vol. 81, no. 4, p. e455-e462., SCOPUS
GEROVÁ, Mária - GERO, Ján. The contribution of the left and right sympathetic
trunk to control of the diameter of the femoral artery and the consecutive resistant
bed. In Physiologia Bohemoslovaca, 1980, vol. 29, n. 6, p. 503-513. ISSN 03699463.
Citácie:
1. [1.1] HE, Ji-Ye - JIANG, Lei-Sheng - DAI, Li-Yang. The roles of the
sympathetic nervous system in osteoporotic diseases: A review of experimental
and clinical studies. In AGEING RESEARCH REVIEWS. ISSN 1568-1637, APR
2011, vol. 10, no. 2, SI, p. 253-263., WOS
ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADEA01
ŠIMKO, Fedor - ĽUPTÁK, Ivan - MATUŠKOVÁ, Jana - BABÁL, Pavel PECHÁŇOVÁ, Oľga - BERNÁTOVÁ, Iveta - HULÍN, Ivan. Heart remodeling in
the hereditary hypertriglyceridemic rat: Effect of captopril and nitric oxide
deficiency. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2002, vol. 967, p. 454462. (1.593 - IF2001). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] VRBJAR, N. - MEZESOVA, L. - JAVORKOVA, V. - VLKOVICOVA, J. MITASIKOVA, M. - DLUGOSOVA, K. - OKRUHLICOVA, L. - TRIBULOVA, N.
Gender Specific Influence of Fish Oil or Atorvastatin on Functional Properties of
Renal Na,K-ATPase in Healthy Wistar and Hypertriglyceridemic Rats. In
PHYSIOLOGICAL RESEARCH. ISSN 0862-8408, 2011, vol. 60, no. 6, p. 887897., WOS
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
HLAVAČKA, František - LITVINENKOVÁ, V.. First derivative of the stabilogram
and posture control in visual feed-back conditions in man. In Agressologie : revue
internationale de physio-biologie et de pharmacologie appliquées aux effets de
l'agression, 1973, vol. 14, p. 45-49. ISSN 0002-1148.
Citácie:
1. [1.1] DOZZA, Marco - CHIARI, Lorenzo - PETERKA, Robert J. - WALL,
Conrad - HORAK, Fay B. What is the most effective type of audio-biofeedback for
postural motor learning?. In GAIT & POSTURE. ISSN 0966-6362, JUL 2011, vol.
34, no. 3, p. 313-319., WOS
JAGLA, Fedor. Relationship between functional asymmetry of cerebral hemispheres
and visual imagination of moving objects. In Activitas Nervosa Superior : Journal
for Neuroscience and Cognitive Research, 1983, vol. 25, no. 3, p. 170-171. ISSN
1802-9698.
Citácie:
1. [1.1] MIHOV, K.M. - DENZLER, M. - FORSTER, J. Hemispheric
specialization and creative thinking: A meta-analytic review of lateralization of
creativity. In BRAIN AND COGNITION. ISSN 0278-2626, APR 2010, vol. 72, no.
145
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB03
ADEB04
ADEB05
ADEB06
ADEB07
3, p. 442-448., WOS
LITVINENKOVÁ, V. - HLAVAČKA, František. The visual feedback gain
influence upon the regulation of the upright posture in man. In Agressologie : revue
internationale de physio-biologie et de pharmacologie appliquées aux effets de
l'agression, 1973, vol. 14, p. 95-99. ISSN 0002-1148.
Citácie:
1. [1.2] PEI, L. - LI, H. - FU, Y. - YANG, Y. Influences of visual feedback
indicator scales on human upright postural control. In 2011 IEEE International
Conference on Cyber Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems,
CYBER 2011, art. no. 6011803, pp. 249-253, SCOPUS
LUCOT, James B. - JACKSON, N. - BERNÁTOVÁ, Iveta - MORRIS, Mariana.
Measurement of plasma catecholamines in small samples from mice. In Journal of
Pharmacological and Toxicological Methods, 2005, vol. 52, no.2, p. 274-277. ISSN
1056-8719.
Citácie:
1. [1.1] LABORIE, C. - MOLENDI-COSTE, O. - BRETON, C. - MONTEL, V. VANDENBULCKE, F. - GRUMOLATO, L. - ANOUAR, Y. - VIEAU, D. Maternal
Perinatal Undernutrition has Long-Term Consequences on Morphology, Function
and Gene Expression of the Adrenal Medulla in the Adult Male Rat. In JOURNAL
OF NEUROENDOCRINOLOGY. ISSN 0953-8194, AUG 2011, vol. 23, no. 8, p.
711-724., WOS
PÚZSEROVÁ, Angelika - KOPINCOVÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta. Endotelová
(dys)funkcia v experimentálnom modeli esenciálnej hypertenzie. In Československá
fyziologie : biomedicínsky časopis, 2010, roč. 59, č. 1, s. 4-14. ISSN 1210-6313.
Citácie:
1. [1.1] FU, Jia-Yin - QIAN, Ling-Bo - ZHU, Lie-Gang - LIANG, Hao-Te - TAN,
Yi-Nuo - LU, Han-Ti - LU, Jian-Feng - WANG, Hui-Ping - XIA, Qiang. Betulinic
acid ameliorates endothelium-dependent relaxation in L-NAME-induced
hypertensive rats by reducing oxidative stress. In EUROPEAN JOURNAL OF
PHARMACEUTICAL SCIENCES. ISSN 0928-0987, OCT 9 2011, vol. 44, no. 3, p.
385-391., WOS
PÚZSEROVÁ, Angelika - KOPINCOVÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta. Úloha
endotelu a oxidu dusnatého v regulácii cievneho tonusu. In Československá
fyziologie : biomedicínsky časopis, 2008, roč. 57, č. 2-3, s. 53-60. ISSN 1210-6313.
Citácie:
1. [3] FLECHAS, J. Endothelial dysfunction, an endocrine metabolic disorder. In
THE ORIGINAL INTERNIST. March 2011, vol. 18, no. 1, p. 31-38
SMIEŠKO, Vladimír - KOŽÍK, J. - DOLEŽEL, Svatopluk. Role of endothelium in
the control of arterial diameter by blood-flow. In Blood Vessels, 1985, vol. 55, no.
5, p. 247-251. ISSN 0303-6847.
Citácie:
1. [1.1] BAKER, Aaron B. Role of Proteoglycans in Vascular
Mechanotransduction. In MECHANOSENSITIVITY AND
MECHANOTRANSDUCTION. 2011, vol. 4, p. 219-236., WOS
2. [1.1] CACANYIOVA, Sona. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
3. [1.1] DEAN, Abigail S. - LIBONATI, Joseph R. - MADONNA, Deborah RATCLIFFE, Sarah J. - MARGULIES, Kenneth B. Resistance Training Improves
Vasoreactivity in End-Stage Heart Failure Patients on Inotropic Support. In
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING. ISSN 0889-4655, MAY-JUN
146
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB08
2011, vol. 26, no. 3, p. 218-223., WOS
4. [1.1] LU, X. - GUO, X. - WASSALL, C. D. - KEMPLE, M. D. - UNTHANK, J.
L. - KASSAB, G. S. Reactive oxygen species cause endothelial dysfunction in
chronic flow overload. In JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY. ISSN 87507587, FEB 2011, vol. 110, no. 2, p. 520-527., WOS
5. [1.1] THIJSSEN, Dick H. J. - BLACK, Mark A. - PYKE, Kyra E. - PADILLA,
Jaume - ATKINSON, Greg - HARRIS, Ryan A. - PARKER, Beth - WIDLANSKY,
Michael E. - TSCHAKOVSKY, Michael E. - GREEN, Daniel J. Assessment of
flow-mediated dilation in humans: a methodological and physiological guideline.
In AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY
PHYSIOLOGY. ISSN 0363-6135, JAN 2011, vol. 300, no. 1, p. H2-H12., WOS
TÖRÖK, Jozef - KRISTEK, František. Functional and morphological pattern of
vascular responses in two models of experimental hypertension. In Experimental and
Clinical Cardiology : the journal of the International Academy of Cardiovascular
Sciences, 2001, vol. 6, no. 3, p. 142-148. ISSN 1205-6626.
Citácie:
1. [1.1] BHATT, Siddhartha R. - LOKHANDWALA, Mustafa F. - BANDAY, Anees
Ahmad. Resveratrol prevents endothelial nitric oxide synthase uncoupling and
attenuates development of hypertension in spontaneously hypertensive rats. In
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY. ISSN 0014-2999, SEP 30 2011,
vol. 667, no. 1-3, p. 258-264., WOS
2. [1.1] CACANYIOVA, Sona - PECHANOVA, Ol'ga - BABAL, Pavel - CERNA,
Andrea - JANEGA, Pavol - ANDRIANTSITOHAINA, Ramaroson. Red wine
polyphenols correct vascular function injured by chronic carbon tetrachloride
intoxication. In GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS. ISSN 0231-5882,
JUN 2011, vol. 30, no. 2, p. 207-213., WOS
3. [1.1] CACANYIOVA, Sona. The Vasoactive Role of Nitric Oxide: Physiological
and Morphological Aspects. In CURRENT PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY. ISSN 1389-2010, SEP 2011, vol. 12, no. 9, p. 1294-1304.,
WOS
4. [1.1] SANCHEZ, Fremioth - DE JESUS GOMEZ-VILLALOBOS, Maria JUAREZ, Ismael - QUEVEDO, Lucia - FLORES, Gonzalo. Dendritic Morphology
of Neurons in Medial Prefrontal Cortex, Hippocampus, and Nucleus Accumbens
in Adult SH Rats. In SYNAPSE. ISSN 0887-4476, MAR 2011, vol. 65, no. 3, p.
198-206., WOS
ADFA Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADFA01
HULIN, I. - KINOVÁ, S. - PAULIS, Ľudovít - SLAVKOVSKÝ, Ján - ĎURIŠ, I. MRAVEC, Boris. Diastolic blood pressure as a major determinant of tissue
perfusion: Potential clinical consequences. In Bratislavské lekárske listy :
international journal for biomedical sciences and clinical medicine, 2010, roč. 11, č.
1, s. 54-56. (0.317 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0006-9248.
Citácie:
1. [1.1] PAUNOVIC, K. - STANSFELD, S. - CLARK, C. - BELOJEVIC, G.
Epidemiological studies on noise and blood pressure in children: Observations
and suggestions. In ENVIRONMENT INTERNATIONAL. ISSN 0160-4120, JUL
2011, vol. 37, no. 5, p. 1030-1041., WOS
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
BERNÁTOVÁ, Iveta - KOPINCOVÁ, Jana - PÚZSEROVÁ, Angelika. Chronic
147
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
stress deteriorated nitric oxide production in Wistar rats exposed to a low dose of LNAME. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the CIANS
Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2010, vol. 52, no. 3, p.
200-205. ISSN 1337-933X.
Citácie:
1. [1.1] CIMROVA, B. - BUDAC, S. - MELICHEROVA, U. - JERGELOVA, M. JAGLA, F. Electrophysiological evidence of the effect of natural polyphenols
upon the human higher brain functions. In NEUROENDOCRINOLOGY
LETTERS. ISSN 0172-780X, 2011, vol. 32, no. 4, p. 464-468., WOS
HORNÁČEK, K. - ADAMCOVÁ, Naďa - HLAVAČKA, František - CEPÍKOVÁ,
M. Dynamic sitting reduces low back pain and improves posture control. In
Rehabilitácia, 2005, roč. 42, č. 1, s. 31-36. ISSN 0375-0922.
Citácie:
1. [1.2] BEDNÁR, R. - MAJERÍKOVÁ, G. - KULIŠIAKOVÁ, D. Principles of
correct manipulation with the immobile patient - The school of back for nurses
[Zásady správnej manipulácie s imobilným pacientom - Škola chrbta pre sestry].
In REHABILITACE A FYZIKALNI LEKARSTVI, 2011,18(2), pp. 69-77, SCOPUS
JOŠKOVÁ, Marta - FRAŇOVÁ, Soňa - NOSÁLOVÁ, Gabriela - PECHÁŇOVÁ,
Oľga - PRÍSENŽŇÁKOVÁ, Ľubica - ŠUTOVSKÁ, Martina. A beneficial influence
of provinol on the reduction of allergen induced hyperreactivity in guinea pigs. In
Bratislavské lekárske listy, 2009, roč. 110, č. 8, s. 454-458. (2009 - Current
Contents). ISSN 0006-9248.
Citácie:
1. [1.1] SINGH, A. - HOLVOET, S. - MERCENIER, A. Dietary polyphenols in the
prevention and treatment of allergic diseases. In CLINICAL AND
EXPERIMENTAL ALLERGY. ISSN 0954-7894, OCT 2011, vol. 41, no. 10, p.
1346-1359., WOS
KOVÁCSOVÁ, Mária - BARTA, Andrej - PAROHOVÁ, Jana - VRANKOVÁ,
Stanislava - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Neuroprotective mechanisms of natural
polyphenolic compounds. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official
journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris,
2010, vol. 52, no. 3, p. 181-186. ISSN 1337-933X.
Citácie:
1. [1.1] CIMROVA, B. - BUDAC, S. - MELICHEROVA, U. - JERGELOVA, M. JAGLA, F. Electrophysiological evidence of the effect of natural polyphenols
upon the human higher brain functions. In NEUROENDOCRINOLOGY
LETTERS. ISSN 0172-780X, 2011, vol. 32, no. 4, p. 464-468., WOS
PAROHOVÁ, Jana - VRANKOVÁ, Stanislava - BARTA, Andrej - KOVÁCSOVÁ,
Mária - PECHÁŇOVÁ, Oľga. The cross-talk of nuclear factor kappaB and nitric
oxide in the brain. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the
CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2009, vol. 51, no.
3-4, p. 123-126. ISSN 1337-933X.
Citácie:
1. [1.1] CIMROVA, B. - BUDAC, S. - MELICHEROVA, U. - JERGELOVA, M. JAGLA, F. Electrophysiological evidence of the effect of natural polyphenols
upon the human higher brain functions. In NEUROENDOCRINOLOGY
LETTERS. ISSN 0172-780X, 2011, vol. 32, no. 4, p. 464-468., WOS
PÚZSEROVÁ, Angelika - BERNÁTOVÁ, Iveta. Chronic social stress increases
nitric oxide-dependent vasorelaxation in normotensive rats. In Interdisciplinary
toxicology, 2010, vol. 3, no. 4, p. 109-117. ISSN 1337-6853.
Citácie:
1. [1.1] HAMED, Gehane M. - BAHGAT, Nehal M. - AZZIZ, Enas A. - SOLIMAN,
148
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB07
ADFB08
Ghada Z. A. Effect of Short Term Caloric Restriction on Ischemic Reperfused
Hearts in Adult Rats Subjected to Stress. In LIFE SCIENCE JOURNAL-ACTA
ZHENGZHOU UNIVERSITY OVERSEAS EDITION. ISSN 1097-8135, 2011, vol.
8, no. 2, p. 805-816., WOS
REGECOVÁ, Valéria - KELLEROVÁ, Eva - ČIŽMÁROVÁ, Eva - JURKO,
Alexander - ONDRISKOVÁ, Elena. Interpretácia hodnôt krvného tlaku u detí a
mládeže na Slovensku vo vzťahu k veku a výške. In Kardiológia : oficiálny časopis
Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti,
2009, roč. 18, č. 2, s. 63-72. ISSN 1210-0048.
Citácie:
1. [4] Gerová, Z - Kováčiková, H - Wsolová, L - Egnerová, A - Ševčíková, Ľ.
Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u detí základných škôl mestskej
časti Bratislava – Petržalka. In Jurkovičová, J., Štefániková, Z. Životné
podmienky a zdravie, ISBN 9788070979334, 2011, s 221-230
ZENEBE, Woineshet - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effects of red wine polyphenolic
compounds on the cardiovascular system. In Bratislavské lekárske listy, 2002, roč.
103, č. 4-5, s. 159-165. ISSN 0006-9248.
Citácie:
1. [1.1] CATARINO, M.a.r.g.a.r.i.d.a. - MENDES, A.d.e.l.i.o. Dealcoholizing
wine by membrane separation processes. In INNOVATIVE FOOD SCIENCE &
EMERGING TECHNOLOGIES. ISSN 1466-8564, JUL 2011 2011, vol. 12, no. 3,
p. 330-337., WOS
2. [1.1] LIM, H.y.o.-.J.e.o.n.g. - MIN, S.e.o.n.-.Y.o.u.n.g. - WOO, E.u.n.-.R.a.n. LIM, D.o.n.g.-.Y.o.o.n. Inhibitory Effects of Polyphenol-Rich Fraction Extracted
from Rubus coreanum M on Thoracic Aortic Contractility of Spontaneously
Hypertensive Rats. In BIOMOLECULES & THERAPEUTICS. ISSN 1976-9148,
OCT 31 2011 2011, vol. 19, no. 4, p. 477-486., WOS
3. [1.1] PATEL, S.n.e.h.a.l. .S... - GOYAL, R.a.m.e.s.h. .K... Prevention of
diabetes-induced myocardial dysfunction in rats using the juice of the Emblica
officinalis fruit. In EXPERIMENTAL & CLINICAL CARDIOLOGY. ISSN 12056626, FAL 2011 2011, vol. 16, no. 3, p. 87-91., WOS
4. [1.2] PATEL, SS. - GOYAL, RK. Cardioprotective effects of gallic acid in
diabetes-induced myocardial dysfunction in rats. In PHARMACOGNOSY
RESEARCH, 2011, 3 (4), pp. 239-245, SCOPUS
AEGA Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných
časopisoch impaktovaných
AEGA01
AEGA02
PAULIS, Ľudovít - ZICHA, Josef - KUNEŠ, Jaroslav - HOJNÁ, Silvie - KOJŠOVÁ,
Stanislava - PECHÁŇOVÁ, Oľga - ŠIMKO, Fedor. Regression of L-NAMEinduced hypertension: The role of no-pathway and endothelium-derived constricting
factor. In Journal of Hypertension, 2006, vol. 24, suppl. 4, p. S7. (5.218 - IF2005).
(2006 - Current Contents). ISSN 0263-6352.
Citácie:
1. [1.1] SARAVANAKUMAR, M. - RAJA, B. Veratric acid, a phenolic acid
attenuates blood pressure and oxidative stress in L-NAME induced hypertensive
rats. In EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY. ISSN 0014-2999, DEC 5
2011, vol. 671, no. 1-3, p. 87-94., WOS
PAULIS, Ľudovít - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - JANEGA, Pavol VRANKOVÁ, Stanislava - CSIZMADIOVÁ, Zuzana - PECHÁŇOVÁ, Oľga ŠIMKO, Fedor. The antihypertensive action of melatonin in spontaneously
hypertensive rats: Comparison with spironolactone. In Hypertension, 2006, vol. 48,
149
Správa o činnosti organizácie SAV
no. 4, p. 776. (6.331 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0194-911X.
Citácie:
1. [1.1] JINDAL, M. - GARG, G.R. - MEDIRATTA, P.K. - FAHIM, M. Protective
role of melatonin in myocardial oxidative damage induced by mercury in murine
model. In HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY. ISSN 0960-3271, OCT
2011, vol. 30, no. 10, p. 1489-1500., WOS
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - KOPINCOVÁ, Jana. Rizikové
faktory rozvoja hypertenzie – genetická predispozícia, stres a nevhodná výživa. In
Posterus.sk : portál pre odborné publikovanie, 2010, roč. 3, č. 2, p. 1-3. ISSN 13380087. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete:
<http://www.posterus.sk/?p=5038>.
Citácie:
1. [3] OVŠONKOVÁ A. - KUBISOVÁ D. Problematika hypertenzie bieleho plášťa
v detskom veku. In OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE, 2011, roč. 2,
č. 4/2011, ISSN 1804-2740, str. 295-302
150
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Neurofyziológia
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra psychológie, Filozofická
fakulta
RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Základy anatómie a fyziológie
Počet hodín za semester: 15
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra psychológie, Filozofická
fakulta
MUDr. Fedor Jagla, CSc.
Názov semestr. predmetu: Neurofyziológia
Počet hodín za semester: 36
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra psychológie
MUDr. Fedor Jagla, CSc.
Názov semestr. predmetu: Neurofyziológia
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra
patologickej fyziológie
MUDr. Pavol Janega, PhD
Názov semestr. predmetu: Patologická anatómia I,II
Počet hodín za semester: 10
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav patologickej anatómie
Doc.PaedDr.RNDr. Stanislav Katina, PhD.
Názov semestr. predmetu: Analyza kategorialnych dat
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra aplikovanej
matematiky a statistiky FMFI UK
Doc.PaedDr.RNDr. Stanislav Katina, PhD.
Názov semestr. predmetu: Analyza prezivania
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra aplikovanej
matematiky a statistiky FMFI UK
Doc.PaedDr.RNDr. Stanislav Katina, PhD.
Názov semestr. predmetu: Biostatistika
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra aplikovanej
matematiky a statistiky FMFI UK
151
Správa o činnosti organizácie SAV
Doc.PaedDr.RNDr. Stanislav Katina, PhD.
Názov semestr. predmetu: Biostatistika pre antropologov
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra antropologie PriF
UK
Doc.PaedDr.RNDr. Stanislav Katina, PhD.
Názov semestr. predmetu: Planovanie biologickych studii
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra antropologie PriF
UK
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Fyziologická biochémia
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta
zdravotníckych špecializovaných štúdií SZU v BA
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
Názov semestr. predmetu: Patofyziológia
Počet hodín za semester: 3
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta
PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Názov semestr. predmetu: Štatistika II
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra psychológie, Filozofická
fakulta
PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Názov semestr. predmetu: Všeobecná psychológia I
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra psychológie, Filozofická
fakulta
PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Názov semestr. predmetu: Všeobecná psychológia I
Počet hodín za semester: 40
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra ošetrovateľstva FZSP
Doc. MUDr. Jozef Török, CSc.
Názov semestr. predmetu: Fyziológia srdcovo-cievneho systému
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
152
Správa o činnosti organizácie SAV
Doc. MUDr. Jozef Török, CSc.
Názov semestr. predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
Semestrálne cvičenia:
Mgr. Andrea Berényiová
Názov semestr. predmetu: Praktické cvičenia z fyziológie
Počet hodín za semester: 52
Názov katedry a vysokej školy: Lekárska fakulta UK, Fyziologický ústav LFUK
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: diplomová práca 2
Počet hodín za semester: 96
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: diplomová práca 3
Počet hodín za semester: 160
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Patologická fyziológia
Počet hodín za semester: 84
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej
práce
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Diplomová práca
Počet hodín za semester: 128
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Diplomová práca
Počet hodín za semester: 130
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Diplomová práca
Počet hodín za semester: 182
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Diplomová práca
153
Správa o činnosti organizácie SAV
Počet hodín za semester: 230
Názov katedry a vysokej školy: Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Diplomová prax
Počet hodín za semester: 75
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Názov semestr. predmetu: bakalarsky projekt
Počet hodín za semester: 80
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav biochémie,
výživy a ochrany zdravia
RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Názov semestr. predmetu: bakalarsky projekt
Počet hodín za semester: 80
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav biochémie,
výživy a ochrany zdravia
RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Názov semestr. predmetu: diplom práca
Počet hodín za semester: 120
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav biochémie,
výživy a ochrany zdravia
RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Názov semestr. predmetu: semestralny projekt k diplomovej práci
Počet hodín za semester: 52
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav biochémie,
výživy a ochrany zdravia
RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Názov semestr. predmetu: semestralny projekt k diplomovej práci
Počet hodín za semester: 52
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav biochémie,
výživy a ochrany zdravia
MUDr. Fedor Jagla, CSc.
Názov semestr. predmetu: Neurofyziológia
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra
patologickej fyziológie
MUDr. Fedor Jagla, CSc.
Názov semestr. predmetu: Neurofyziológia
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra
patologickej fyziológie
RNDr. František Kristek, DrSc.
154
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov semestr. predmetu: Diplomová práca
Počet hodín za semester: 230
Názov katedry a vysokej školy: Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Diplomová prax
Počet hodín za semester: 80
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Angelika Púzserová, PhD.
Názov semestr. predmetu: diplomová práca
Počet hodín za semester: 50
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej
fyziky a biofyziky
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
Názov semestr. predmetu: Patofyziológia
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta
zdravotníckych špecializačných štúdií
RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.
Názov semestr. predmetu: EKG a VKG reprezentácia elektrickej aktivity srdca
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Názov semestr. predmetu: Štatistika I
Počet hodín za semester: 48
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra psychológie, Filozofická
fakulta
PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Názov semestr. predmetu: Štatistika II
Počet hodín za semester: 48
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra psychológie, Filozofická
fakulta
PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Názov semestr. predmetu: Všeobecná psychológia I
Počet hodín za semester: 48
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra psychológie, Filozofická
fakulta
PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Názov semestr. predmetu: Všeobecná psychológia II
Počet hodín za semester: 48
Názov katedry a vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra psychológie, Filozofická
fakulta
155
Správa o činnosti organizácie SAV
Doc. MUDr. Jozef Török, CSc.
Názov semestr. predmetu: Diplomová práca
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie
Semináre:
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: diplomová prax
Počet hodín za semester: 90
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: seminár k bakalárskej práci
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: špeciálny seminár k diplomovej práci
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Seminár k diplomovej práci
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Špeciálny seminár k dipl. práci
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Špeciálny seminár k diplomovej práci
Počet hodín za semester: 16
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. František Kristek, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Diplomová práca
Počet hodín za semester: 84
Názov katedry a vysokej školy: Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
RNDr. František Kristek, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Seminár k diplomovej práci
Počet hodín za semester: 20
156
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov katedry a vysokej školy: Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Vedenie dipl. prác
Počet hodín za semester: 240
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
Názov semestr. predmetu: Proseminar zu biologischen Grundlagen des Erlebens und Verhaltens
Počet hodín za semester: 30
Názov katedry a vysokej školy: Universität Wien, Österreich, Fakultät für Psychologie
RNDr. Stanislava Vranková, PhD.
Názov semestr. predmetu: diplomová práca
Počet hodín za semester: 208
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Stanislava Vranková, PhD.
Názov semestr. predmetu: Diplomová práca
Počet hodín za semester: 130
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Stanislava Vranková, PhD.
Názov semestr. predmetu: Diplomová prax
Počet hodín za semester: 120
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
RNDr. Stanislava Vranková, PhD.
Názov semestr. predmetu: Špeciálny seminár k DP
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
Mgr. Anna Zemančíková, PhD.
Názov semestr. predmetu: Seminár k bakalárskej práci
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie
Terénne cvičenia:
Individuálne prednášky:
RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Mozog a myseľ/Emócie
Počet hodín za semester: 2
157
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra informatiky
RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Endotel a vysoký krvný tlak
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
Mgr. Peter Slezák
Názov semestr. predmetu: BIOMEDICÍNSKA ŠTATISTIKA
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej chémie, biochémie a
klinickej biochémie LF UK
158
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
D r u h d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Argentína
Iveta
10
Bernátová
Česko
Peter Bališ
12
Miroslava
12
Majzúnová
Srbsko
Iveta
4
Bernátová
Ima
4
Dovinová
Fedor Jagla
4
Oľga
4
Pecháňová
Taiwan
Ima
7
Dovinová
Miroslava
14
Majzúnová
Počet
3
34
6
37
vyslaní spolu
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
D r u h d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Argentína
Monica
Hector Yamil
Galleano
12
Vidal Dos
2
Santos
Juan Blas
2
Marcos Couto
Fínsko
Heikki
3
Vapaatalo
Riita Korpela
3
JAR
Jacques van
3
Rooyen
Maďarsko
Peter
3
Ferdinandy
Srbsko
Milena
3
Vulevič
Vladimir
3
Jakovlevic
Vladimir
3
Zivkovič
159
Správa o činnosti organizácie SAV
Taliansko
Počet prijatí
spolu
Federico
Colombo
Spiridione
Masaraki
1
12
1
3
10
4
4
30
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Názov konferencie
Meno pracovníka
Počet dní
Austrália
Concepts of RAS
Fedor Jagla
3
Oľga Pecháňová
3
ISH 2012
Iveta Bernátová
11
Fedor Jagla
5
Oľga Pecháňová
5
Angelika Púzserová
11
Cyprus
ENWHP Larnaca
Fedor Jagla
5
Oľga Pecháňová
5
Česko
POSTUROGRAFIA
František Hlavačka
1
Jana Lobotková
1
Dánsko
ENWHP Copenhagen Fedor Jagla
3
Oľga Pecháňová
3
Írsko
ESHH 2012
Angelika Púzserová
7
Maďarsko
Workshop COST
Oľga Pecháňová
3
Nemecko
Workshop COST
Oľga Pecháňová
2
Poľsko
MC2012
Kristína Bučková
3
Zuzana Halická
3
Jana Lobotková
3
Spojené arabské emiráty WCC
Andrej Barta
8
Oľga Pecháňová
8
Srbsko
Heart Failure 2012
Oľga Pecháňová
4
Španielsko
FEPS2012
Peter Bališ
6
Iveta Bernátová
5
Zuzana Halická
6
Mária Kovácsová
6
Jana Lobotková
6
Miroslava Majzúnová
6
Jana Parohová
6
Angelika Púzserová
6
Natália Šestáková
6
Jozef Török
6
Stanislava Vranková
6
Anna Zemančíková
6
Thajsko
InCoB 2012
Fedor Jagla
3
Oľga Pecháňová
3
Veľká Británia
ESH2012
Magdaléna Máleková
5
Angelika Púzserová
5
Spolu
14
37
184
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická
spolupráca v rámci vládnych dohôd
160
Správa o činnosti organizácie SAV
Skratky použité v tabuľke C:
Concepts of RAS - Evolving concepts of the renin-angiotensin system (RAS)
ENWHP Copenhagen - Business Meeting of the European Network of Workplace health Promotion
ENWHP Larnaca - Business Meeting of the European Network of Workplace health Promotion
ESH2012 - 22nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, London, 26.-29.04.2012
ESHH 2012 - 2012 ESH Summer School of Hypertension, Dublin, Ireland, September 15-21, 2012
FEPS2012 - Joint FEPS and Spanish Physiological Society Scientific Congress, Santiago de Compostela, Španielsko,
8.-11.09.2012
Heart Failure 2012 - Meeting on Heart Failure 2012
InCoB 2012 - International Conference on Bioinformatics
ISH 2012 - 24th Meeting of the International Society of Hypertension (ISH), 9th Congress of the Asian Pacific Society
of Hypertension a 34th Annual Scientific Meeting of the High Blood Pressure Research Council of Australia, Sydney,
Austrália, 30.9.-4.10.2
MC2012 - MC 2012 – Motor Control 2012: From theories to clinical applications, Wisla, Poland, September 27 – 29,
2012
POSTUROGRAFIA - POSTUROGRAFIE a možnosti jejího využití v praxi, Olomouc, Česká republika, 12. október
2012
WCC - World Congress of Cardiology, Dubaj
Workshop COST - Workshop COST on Gasotransmitters in healts and disease
161
Download

Výročná správa za rok 2012 - Ústav normálnej a patologickej