OSOBNOSŤ V KONTEXTE KOGNÍCIÍ,
EMOCIONALITY A MOTIVÁCIÍ III.
Medzinárodná konferencia
23. - 24. november 2011, Bratislava
Program
Prehľad programu konferencie
23. november 2011 (streda)
12.30 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 - 15.30
15.30 - 16.15
16.15 - 18.15
19.00
Registrácia účastníkov (Moyzesova sieň)
Otvorenie konferencie (Moyzesova sieň)
Rokovanie v pléne 1 (Moyzesova sieň)
Posterová sekcia a prestávka (Moyzesova sieň)
Rokovanie v pléne 2 (Moyzesova sieň)
Spoločenský večer / Botel Marín
24. november 2011 (štvrtok)
od 8.30
Registrácia účastníkov (Gondova 2, miestnosť 350)
9.00 - 10.30
Paralelne prebiehajúce sekcie
Sekcia 1 Osobnosť v sociálnom kontexte (G 241)
Sekcia 7 Problémové správanie v klinických súvislostiach (G 237)
10.30 -11.00
Prestávka (G 350)
11.00 - 12.30
Paralelne prebiehajúce sekcie
Sekcia 2 Osobnosť v sociálnom kontexte (G 241)
Sekcia 5 Rozvoj osobnosti žiakov v prostredí školy (G 361)
Sekcia 8 Osobnosť v kontinuu norma - patológia (G 237)
13.30 - 15.00
Paralelne prebiehajúce sekcie
Sekcia 3 Rodové a rolové súvislosti (G 241)
Sekcia 6 Reziliencia v sociálnom kontexte (G 361)
Sekcia 9 Psychodiagnostika a psychometrika (G 237)
15.00 -15.15
Prestávka (G 350)
15.15 - 16.15
Paralelne prebiehajúce sekcie
Sekcia 4 Osobnosť a prostredie: témy a diskurz (G 241)
Sekcia 10 Varia (G 237)
16.15
Záver konferencie (G 241)
STREDA 23. november 2011
12.30 - 13.45
Registrácia účastníkov
(Moyzesova sieň)
13.45 - 14.00
Otvorenie konferencie
(Moyzesova sieň)
14.00 - 15.30
Rokovanie v pléne 1 – Vyžiadané prednášky
(Moyzesova sieň)
Predsedajúci: Anton Heretik, st.
1. Jan Snel: Personality and state-dependent consumption
2. Mojmír Svoboda: Etické aspekty psychologických výzkumů
3. Ladislav Lovaš: Osobnostné kontexty sebakontroly
15.30 – 16.15 Posterová sekcia a prestávka
(Moyzesova sieň)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Cimrová Barbora, Riečanský Igor, Jagla Fedor: Úzkostnosť a pamäť na emočné podnety
Čechová Daniela, Kvitkovičová Lucia: On-line vzťahy na Facebooku
Drobková Lenka: Deliberácia malých skupín a stigmatizácia osôb infikovaných vírusom HIV
Fejfarová Helena, Přikrylová-Kučerová H.: Kognitivní remediace u schizofrenie
Felcanová Lucia, Glasová Mária: Pilotná štúdia kvality vzťahovej väzby a závislosti na
internete u slovenských adolescentov
Frankovský Miroslav, Zuzana Birknerová Zuzana: Sociálna inteligencia a jej prosociálny náboj
Gajdošová Anna, Glasová Mária: Závislosť na internete u adolescentov a vybrané prípady
komorbidity
Hubinská Lucia: Sociálne učenie ako prekurzor vedomostí u žiakov ZŠ
Hudečková Viera, Bratská Mária: Záťažové situácie a ich zvládanie u adolescentných chlapcov
v diagnostickom centre
Ištvaniková Lucia: Hodnotové preferencie a sociálna inteligencia zdravotníckeho personálu
Janovská Anna: Osobnosť a emocionálna pohoda učiteľov základných škôl
Kačmárová Monika, Reviľáková Zuzana: Vzťah medzi vybranými osobnostnými
charakteristikami, sebahodnotením a gelotofóbiou u pubescentov a adolescentov.
Kmeť Martin: Má vzťah neverbálna tvorivosť a sebahodnotenie u žiakov ZŠ?
Kovácsová Natália, Rošková Eva: Výskyt a negatívne dôsledky agresívneho správania vodičov
(dopravné nehody, priestupky) v cestnej doprave
Kováčová Holevová Bibiána: Sebakontrola a patologické hranie videohier
Krónová Júlia, Kukumbergová Martina: Rozvoj AAK na Slovensku s cieľom kognitívneho a
osobnostného rozvoja detí s DMO
Labudíková Petra: Vplyv stresu na kognitívny výkon
Marman Peter: Postavenie vôle v súčasnej psychológii
Očenášová Lenka, Vaclaviková Ivana: Štýly identity vo vzťahu k sociálnej a emocionálnej
inteligencii v období adolescencie a ich genderové aspekty
Poledňová Ivana: Profesní plány dospívajících v kontextu jejich sebepojetí
Polťáková Zuzana: Možnosti merania temperamentu u detí predškolského veku
Polťáková Zuzana, Karasová Jana: Absencia v zamestnaní ako aktívna copingová stratégia
Ráczová Beáta: Sebakontrola a typ motivácie vo vzťahu k športovaniu
Roháriková Veronika, Cviková Viera: Úloha múdrosti a jej zložiek vo vzťahu k zdraviu
a psychickej odolnosti
Schraggeová Milica, Cviková Viera: Záväzok k práci vo vzťahu k úspechu na trhu práce
Slavkovská Miriam, Vanacká Elena: Osobnosť a sebahodnotenie fajčiarov
Smolcová Paula: Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie
Stránská Zdenka: Úroveň tvořivosti a preference stylů učení u gymnaziálních studentů
Szobiová Eva, Boleková Veronika: Sebaúcta a tvorivosť nadaných pubescentov
Šipikalová Jana, Kováč Karol: Motivácia užívateľov v cyberpriestore s akcentom na benefity,
štýl, plánovanie času a vybrané druhy správania
31. Štefániková Jana, Máthé Róbert, Vavrová Marta: „Psychotické V“ v profiloch MMPI-2
32. Vasková Katarína: Subjektívne normy a sebakontrola v kontexte agresie v konfliktných situáciách
33. Vavricová Monika: Sebakontrola ako faktor preferencie stratégií zvládania vo vybraných
záťažových situáciách
34. Zibrínová Ľubica, Birknerová Zuzana: Chyby v myslení vo vzťahu ku subjektívnej pohode
25.
26.
27.
28.
29.
30.
16.15 - 18.15
Rokovanie v pléne 2 – Vyžiadané prednášky
(Moyzesova sieň)
Predsedajúci: Igor Brezina
4.
5.
6.
7.
Anton Heretik, st.: Agresivita –40 rokov skúseností s posudzovaním páchateľov násilných
trestných činov
Valentin Bucik: Appearance, decline and revival of mental speed paradigm in intelligence
research during the last century
Fedor Jagla: Psychofyziologické aspekty panickej poruchy
Paul R. Rasmussen: Family Constellation and the Diagnosis of Attention Deficit Disorder
19.00
Spoločenský večer / Botel Marína
ŠTVRTOK 24. november 2011
od 8.30
Registrácia účastníkov
(Gondova 2, miestnosť 350)
9.00 - 10.30
Rokovanie v odborných sekciách 1, 7
Sekcia 1:
Osobnosť v sociálnom kontexte
(miestnosť G 241)
Predsedajúci: Mária Bratská
1.
2.
3.
4.
5.
Róbert Ďurka: Sociálna inhibícia, negatívna afektivita a iné osobnostné charakteristiky
„budúcich“ psychológov
Andrea Lehenová: Význam životných cieľov v procese sebaregulácie
Zdeněk Mlčák: Pojetí prosociální osobnosti v současné psychologii
Silvia Chválová, Mária Bratská: Postoje a mýty o suicidálnom konaní u študentov psychológie
Karel Paulík: Chování vysokoškolských studentů v zátěžových situacích
Sekcia 7:
Problémové správanie v klinických súvislostiach
(miestnosť G 237)
Predsedajúci: Anton Heretik
Iva Burešová, Veronika Hrubá: Sebepoškozování u dětí mladšího školního věku - pilotní studie
Martina Grošaftová: Augmentatívna a alternatívna komunikácia u detí s autizmom
Martin Jakubek, Janette Belišová: Kompulzívne nakupovanie: vzťah k osobnostným črtám a
látkovým i nelátkovým závislostiam
4. Marta Somogyiová, Anton Heretik: "Len držia diétu" alebo Identifikovanie nepatologickej
vzorky s prejavmi porúch príjmu potravy?
5. Iveta Šefárová: Supervízia - od rozpakov k sebadôvere
1.
2.
3.
10.30 -11.00 Prestávka
(miestnosť G 350)
11.00 - 12.30
Sekcia 2:
Rokovanie v odborných sekciách 2, 5, 8
Osobnosť v sociálnom kontexte
(miestnosť G 241)
Predsedajúci: Daniela Čechová
1.
2.
3.
4.
5.
Radka Antalíková: Čo si pamätáme a akí sme - v Dánsku a na Slovensku
Elena Kopcová, Vladimíra Vanková: Pôsobenie psychológov v podporných programoch EÚ pre
nezamestnaných ľudí na Slovensku
Michaela Tatárová, Mária Bratská: Virtuálne prostredie v živote dospievajúcich
Juraj Holdoš, Juraj Považan: Problematické používanie internetu vysokoškolskými študentmi
humanitných odborov (sumarizácia výsledkov výskumu 2007-2010)
Daniela Čechová: 18 rokov rozvoja individuálnej psychológie na Slovensku
Sekcia 5:
Rozvoj osobnosti žiakov v prostredí školy
(miestnosť G 361)
Predsedajúci: Eva Gajdošová
1.
2.
3.
4.
5.
Zdeňka Michalová, Ilona Pešatová: Efektivita výuky sociálních dovedností
Tatiana Lorincová, Margita Mesárošová: Sokratovská metóda na triednických hodinách ako
metóda rozvoja školskej klímy a nadania
Gabriela Kvasničková, Mária Glasová, Veronika Lazíkova: Rozpoznávanie emócií tváre a
rizikové správanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výskumná sonda
Pavel Pešat, Matěj Seifert: ICT dovednosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Eva Gajdošová: Školský psychológ pre 21.storočie
Sekcia 8:
Osobnosť v kontinuu norma - patológia
(miestnosť G 237)
Predsedajúci: Anton Heretik, st.
1.
2.
3.
4.
Marianna Kollárová: Stalking. Sonda do charakteristík konaní páchateľov a ich dopad na obete
Tatiana Taročková: Komplikované smútenie vo vzťahu k šiestim "R" procesom
Jana Vindišová: Úloha osobnej kontroly v adaptácii na chronické ochorenie
Dominika Zamborská, Anton Heretik, st.: Porovnanie vzťahovej väzby depresívnych pacientov
a zdravej populácie
12.30 -13.30
Obed
13.30 - 15.00 Rokovanie v odborných sekciách 3, 6, 9
Sekcia 3:
Rodové a rolové súvislosti
(miestnosť G 241)
Predsedajúci: Hana Smitková
1.
2.
3.
4.
5.
Milina Bubeníková: Vlastnosti charakterizujúce muža a ženu
Gabriela Herényiová, Lenka Zeleníková: Rola otca a jej význam pre dieťa
Viera Lehotská: Manželstvo a kohabitácia na Slovensku: porovnanie na údajoch Európskej
sociálnej sondy
Ľubomíra Stanková: Matky, otcovia a zamestnanie
Hana Smitková, Andrej Kuruc: Charakteristiky rodových stereotypov vo vnímaní
psychoterapeutov a psychoterapeutiek
Sekcia 6:
Reziliencia v sociálnom kontexte
(miestnosť G 361)
Predsedajúci: Eva Szobiová
1.
2.
3.
4.
5.
Mirina Hochelová: Rozvod rodičov a reziliencia detí
Katarína Ludrovská, Alexandra Šimková: (Paradoxná) súvislosť „skrytej“ reziliencie a rasizmu v
perspektíve adlerovskej psychológie
Barbora Mesárošová, Daniela Lúčanová: Účinky protektívnych faktorov reziliencie u
adolescentov
Ľubica Konrádová, Nina Turisová: Kvalita pripútania a životný štýl adolescentov z pohľadu
Adlerovskej psychológie
Eva Szobiová, Mária Kuklišová: Reziliencia, tvorivosť a komponenty rodinného života z
pohľadu vysokoškolákov
Sekcia 9:
Psychodiagnostika a psychometrika
(miestnosť G 237)
Predsedajúci: Barbora Váryová
1.
2.
3.
4.
5.
Juraj Banský: Indikátory narcizmu v ROR protokole ako prediktory agresívneho správania
v intímnom interpersonálnom vzťahu
Jana Antalíková: Skoré indikátory aritmetických schopností u detí v predškolskom veku
Andrej Mentel: Psychometrická analýza slovenskej verzie testu „čítanie mysle z očí“ pre deti
Eva Nábělková: Psychometrické vlastnosti Dotazníka črtovej emocionálnej inteligencie pre
dospelých (TEIQ-ue)
Barbora Váryová, Ľudmila Čuboňová: Skríning psychomotorického vývinu (S-PMV)
15.00 -15.15 Prestávka
(miestnosť G 350)
15.15 - 16.15 Rokovanie v odborných sekciách 4, 10
Sekcia 4:
Osobnosť a prostredie: témy a diskurz
(miestnosť G 241)
Predsedajúci: Jana Plichtová
1.
2.
3.
4.
Andrea Baranovská: Vzťah medzi osobnostnými charakteristikami a vnímaním záťaže učiteľov
Robert Porzak: Personality correlates of regulations violation during military service
Marian Groma, Katarína Jariabková, Viera Andreánska: Vnímanie úspechu v kontexte
postihnutia
Jana Plichtová: Typy diskurzov o HIV (slovensko-anglické porovnanie)
Sekcia 10: Varia
(miestnosť G 237)
Predsedajúci: Igor Brezina
1.
2.
3.
4.
5.
Martin Jakubek, Eva Lumtzerová, Ľudovít Paulis, Peter Celec: Závislosť schopnosti mentálnej
rotácie od hladiny pohlavných hormónov a užívania hormonálnej antikoncepie
Pavel Uhlář: Konace a její subsystémové vztahy k osobnosti a komplementárním komponentám
Eva Rošková, Natália Kovácsová: Agresivita a agresívne správanie vodičov
Igor Brezina, Petra Soláriková, Daniela Moskaľová: Biopsychologické koreláty psychických
funkcií
Daniela Moskaľová, Petra Soláriková, Igor Brezina: Vplyv úzkostlivosti na kapacitu pracovnej
pamäte
16.15
Záver konferencie
(miestnosť G 241)
Download

OSOBNOSŤ V KONTEXTE KOGNÍCIÍ, EMOCIONALITY A MOTIVÁCIÍ