decká ko
á ve
nf
-
P ríro d o
ve
me
Ko
ns ké
ho
Prírodovedecká fakulta
er
c ia
- Š
tu
tsk
en
en
d
Univerzita Komenského v Bratislave
de
á
ck
ulta Univerz
f ak
ity
PROGRAM
ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
9. apríl 2014
Registrácia účastníkov
9. 4. 2014
7.30 - 9.00
vestibul CH1
Program konferencie
9.00
Slávnostné otvorenie konferencie
Aula CH1-1
9.20 - 10.00
Plenárna prednáška
Aula CH1-1
doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
„Geografia - pevná súčasť prírodovednej platformy a
jej výzvy pre ostatné prírodné vedy“
10.15 - 12.30
Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia
B1-301, B1-305, B1-307
B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia
B2-404
Chemická sekcia
CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia
B1-435, B2-446
Geologická sekcia
G-245
Didaktická sekcia
CH2-118
12.30 – 14.00
Občerstvenie pri posteroch
13.00 - 14.00
Posterová sekcia
14.00 - 17.00
Prezentácie príspevkov v sekciách
17.00 - 20.00
Spoločenský večer
vestibul B1
Biologická sekcia
Miestnosť B2-304
Predsedajúci:
Doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.
10.15 – 12.30
10.15 –10.30
10.30 –10.45
10.45 –11.00
11.00 –11.15
Michaela Saganová, Michaela Libiaková, Andrej Pavlovič: Špecializácia
a fyziologická adaptácia pascí mäsožravých rastlín rodu krčiažnik (Nepenthes)
Anna Pekalová, Marek Vaculík: Vplyv antimónu na rast a vývin rastlín
slnečnice ročnej
Andrea Kadášová, Zuzana Gregorová: Sezónny vývin morfologickofyziologických parametrov mäty piepornej
Miroslav Krausko, Michaela Libiaková, Ľudmila Slováková, Andrej
Pavlovič: Trávenie koristi mäsožravých rastlín: čo spúšťa sekréciu
enzýmov?
11.15 – 11.30 Prestávka
11.30 – 11.45 Kateřina Perútková: Diverzita terestrických řas urbánních habitatů ve
střední Evropě
11.45 – 12.00 Zuzana Drongová, Ľubomír Kováčik: Biologické pôdne krusty lokality
Sekule, Záhorská nížina – vývoj a význam pre pôdny ekosystém
12.00 – 12.15 Barbora Chattová, Marc Lebouvier , Bart Van de Vijver: Freshwater diatom
communities from Ile Amsterdam (TAAF, southern Indian Ocean)
12.15 – 12.30 Lenka Raabová, Otakar Strunecký, Ľubomír Kováčik: Nález druhu
Leptolyngbya nigrescens na zvyškoch kostí v Arktíde
13.00 – 14.00 PREZENTÁCIE POSTEROV
14.00 – 14.30
14.00 – 14.15 Kateřina Bubíková: Rybochovné nádrže jako náhradní biotop pro
mokřadní druhy na příkladu sádkového komplexu v Jaroslavicích na
Znojemsku
14.15 – 14.30 Eliška Štubňová: Karyologická variabilita druhu Stellaria graminea L.
(Caryophyllaceae) na území Karpát
Biologická sekcia
Miestnosť B1-320
Predsedajúci:
Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.
Mgr. Andrej Ficek, PhD., Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
10.15 – 12.45
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
Darina Drozdová, Martina Loužecká, Klaudia Mihálková, Silvia Bodoriková, Michaela
Dörnhöferová, Zuzana Poláková: Morfometrické a epigenetické znaky na lebkách z
prikostolného cintorína v Pincinej (okr. Lučenec, 12./13. – 17. stor. n. l.)
Klaudia Mihálková, Martina Loužecká, Darina Drozdová, Silvia Bodoriková, Michaela
Dörnhöferová, Radoslav Beňuš, Zuzana Poláková :Výskyt periapikálnych zápalových
procesov u jedincov z pohrebiska Pinciná (okr. Lučenec, 12./13. – 17. storočie n. l.)
Martina Loužecká, Michaela Dörnhöferová, Silvia Bodoriková, Radoslav Beňuš,
Klaudia Mihálková, Darina Drozdová, Zuzana Poláková: Prejavy anémie na kostrových
pozostatkoch jedincov z prikostolného cintorína v Pincinej (okres Lučenec, 12./13. – 17.
stor. n. l.)
Ivana Štefanková, Michaela Dörnhöferová, Radoslav Beňuš, Silvia Bodoriková, Jozef
Urminský: Reumatoidná artritída u jedinca z krypty kostola Všetkých svätých v
Sološnici (okres Malacky)
11.15 – 11.30
Prestávka
11.30 – 11.45
12.30 – 12.45
Zuzana Čaplová, Petra Uhrová, Radoslav Beňuš: Podiatrická analýza vzťahu medzi
telesnou hmotnosťou a rozmermi plantogramu u vysokoškolských študentov zo
Slovenska
Martina Zámorová, Ivana Paučinová, František Cisárik, Mária Geryková-Bujalková, Peter
Križan, Renata Lukačková: Využitie metódy Multiplex Ligation- dependent Probe
Amplification (MLPA) v prenatálnej diagnostike - kazuistiky
Lucia Striešková, Tomáš Szemes: Výskum dĺžok fragmentov fetálnej DNA v plazme
tehotných žien
Emília Nagyová, Katarína Šoltys, Jaroslav Budiš, Gabriela Repiská, Tomáš Szemes,
Mária Geryková-Bujalková, Rastislav Sysák, Gabriel Minárik: Využitie multiparalelného
sekvenovania s nízkym pokrytím v neinvazívnej prenatálnej diagnostike na identifikáciu
trizómie 21. chromozómu
Adam Szabo, Norma O`Donovan: Lapatinib induced senescence in breast cancer
13.00 – 14.00
PREZENTÁCIE POSTEROV
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
14.00 – 16.15
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
Svetlana Školeková, Lucia Kučerová: Mesenchymal stromal cells-mediated changes in
migration potential and chemosensitivity of tumor cells
Milan Surový, Andrea Šoltýsová, Miriam Kolníková, Pavol Sýkora, Denisa Ilenčíková,
Andrej Ficek, Ľudevít Kadáši: Mutačný skríning génov SCN2A a GABRG2 u pacientov
s rozličnými typmi epilepsie
Csaba Bognár, Marian Baldovič, Andrea Zaťková, Ľudevít Kadáši: Hľadanie mutácií
v génoch VPS35, PARK2 a LRRK2 u slovenských pacientov postihnutých Parkinsonovou
chorobou
Ivana Vidličková, Miriam Zaťovičová, Lucia Csaderová, Monika Radvánszka, Magdaléna
Vreštiaková, Stanislav Stuchlík, Jaromír Pastorek, Silvia Pastoreková: Vplyv
posttranslačného štiepenia karbonickej anhydrázy IX na pro-metastatické vlastnosti
nádorových buniek
Peter Seč, Roman Holič: Vzťah medzi sekréciou mastných kyselín a syntézou
neutrálnych lipidov u kvasinky Saccharomyces cerevisiae
15.15 – 15.30
Prestávka
15.30 – 15.45
Judita Mezovská, Mária Mikulášová, Romana Chovanová: Vplyv rastlinných extraktov zo
Salvia spp. na efluxné systémy S. epidermidis
Martina Zaťková, Tomáš Havránek, Zuzana Lešťanová, Zuzana Bačová, Boris Mravec,
Vladimír Štrbák, Ján Bakoš: Intracerebroventrikulárne podanie oxytocínu je spojené
s nárastom génovej expresie rastových faktorov a cytoskeletových proteínov
v hipokampe a zmenou správania
Katarína Jašková, Michal Cagalinec, Dana Jurkovičová, Ľubica Lacinová: Mitochondrial
dynamics during acute neuronal injury and pathology of neurodegenerative diseases
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15
Biologická sekcia
Miestnosť B1 305
Predsedajúci:
Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.
10.15 – 12.45
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
Viktória Čabanová, Eduard Stloukal: Problematika dirofilariózy v útulkoch
na Slovensku
Simona Benčaťová, Eva Tirjaková: Cysty a cystické štádiá druhu
Parentocirrus hortualis (Ciliophora: Stichotrichia)
Darina Šípošová, Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová:
Genetická štruktúra populácie druhu Agabus guttatus (Paykull, 1798)
(Coleoptera: Dytiscidae) v tatranských plesách
Katarína Goffová, Fedor Čiampor Jr, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová:
Genetická variabilita tatranskej populácie Heterotrissocladius marcidus
založená na analýze mikrosatelitových markerov
11.15 – 11.30
Prestávka
11.30 – 11.45
12.30 – 12.45
Ján Kočišek: Početnosť populácie druhu motýľa Melitaea diamina (Lang,
1789) na vybraných lokalitách v oblasti Kysúc
Katarína Jakubčinová: Ekomorfologická analýza nepôvodnej populácie
býčka nahotemenného Neogobius gymnotrachelus (Kessler 1857) v
Dunaji
Ján Chládok: Vek a rast býčka nahotemenného Neogobius
gymnotrachelus (Kessler, 1857) v povodí Dunaja na Slovensku
Kristína Hôrková: Environmentálne indukovaná zmena reprodukčných
parametrov inváznej populácie býčka čiernoústeho Neogobius
melanostomus (Pallas 1814)
Alena Pavlíková: Zaklieštenie rekreačných miest v Bratislave
13.00 – 14.00
PREZENTÁCIE POSTEROV
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
14.00 – 15.45
14.00 – 14.15
Kristína Švolíková, Eva Záhorská: Reprodukčné parametre hrúzovca
sieťovaného (Pseudorasbora parva) v rôznych fázach invázie
14.15 – 14.30
Miroslava Kupková: Dva nové druhy pomaliek (Tardigrada) v machoch
z hradných areálov Slovenska
Michaela Partlová, Eva Bulánková: Štruktúra pošvatiek (Plecoptera)
rozdielnych morfohydraulických jednotiek Vydrice
Tomáš Navara, Jozef Lukáš: Štruktúra a distribúcia taxocenóz potočníkov
potoka Vydrica
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
Prestávka
Lucia Krištofovičová, Iľja Krno: Indikácia vplyvu využívania krajiny na
vodné ekosystémy prostredníctvom spoločenstiev pošvatiek (Plecoptera)
Soňa Nuhlíčková, Herbert Hoi: Adaptívne správanie mláďat dudka
chochlatého (Upupa epops) v prostredí dutiny: ovplyvňujú charakteristiky
dutiny kompetíciu alebo kooperáciu mláďat?
Biologická sekcia
Miestnosť B1 301
Predsedajúci:
Doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
10.15 – 12.30
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
13.00 – 14.00
Jana Kohútová, Csilla Viczenczova, Barbara Bacova, Tamara Benová, Narcis
Tribulová: Expresia konexínu 43 v srdci morčaťa vplyvom veku a pohlavia
Lucia Lapínová, Lucia Lichvárová, Ľubica Lacinová: Role of CaV1.2 calcium channels in
hippocampal excitability
Monika Záškvarová, Pavel Výboh, Ivan Čavarga, Boris Bilčík: Implantácia U87MG
gliómu na chorioalantoickú membránu embrya prepelice japonskej a testovanie
farmakokinetiky hypericínu
Martina Eliášová, Michal Zeman, Anna Veselá, Ľuboš Molčan, Iveta Herichová:
Vplyv rotačného svetelného režimu na expresiu hodinových a metabolických génov
v pečeni potkana
Prestávka
Jakub Križák, Karel Frimmel, Jana Navarová, Ľudmila Okruhlicová: Vplyv omega-3
polynenasýtených mastných kyselín na expresiu okludínu endotelu aorty potkana
počas zápalu
Michaela Zimnáková, Monika Okuliarová, Ľubor Košťál, Michal Zeman: Rytmické tlaku krvi
v závislosti od fázy menštruačného cyklu a hormonálnej antikoncepcie u zdravých dievčat
Dorota Kavická, Michaela Zorvanová, Michal Zeman, Anna Veselá, Iveta Herichová:
potravovej odmeny a reštringovaného príjmu potravy
Michal Kluknavský, Peter Bališ, Peter Slezák, Ima Dovinová, Angelika Púzserová,
Iveta Bernátová: Oxidačný stav vo vybraných tkanivách mladých prehypertenzných
a hypertenzných potkanov
PREZENTÁCIE POSTEROV
14.00 – 16.30
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
Kristína Lukáčová, Eva Bosíková, Ladislav Bačiak, Svatava Kašparová, Ľubica
Niederová-Kubíková: Aplikácia MRI pri skúmaní obnovy mozgu po poškodení u
zebričky červenozobej
Katarína Židlíková, Pavel Svitok, Ľuboš Molčan, Michal Zeman: Vplyv prenatálnej
expozície angiotenzínu 2 na denzitu kapilár v kostrovom svale m. soleus u potkanov
Zuzana Kaňková, Monika Okuliarová, Daniela Blahutová, Michal Zeman: Vplyv
limitovaných
zdrojov potravy počas rýchlej fázy rastu na imunoresponzívnosť
prepelíc japonských selektovaných na obsah testosterónu v žĺtku
Monika Wencelová, Zora Váradyová, Katarína Mihaliková, Lucia Guothová, Milan Čertík,
Svetlana Kišidayová, Dušan Jalč: In vitro bachorová fermentácia substrátov obohatených
hubou Cunninghamella echinulata
15.00 – 15.15
Prestávka
15.15 – 15.30
Kristína Melicherčíková, Estera Császárová, Michal Dubovický: Účinok prenatálne
podávaného venlafaxínu na správanie potomstva potkanov
Petra Mikušová, Lucia Kršková: Vplyv prenatálneho vystavenia zvýšeným hladinám
angiotenzínu II na správanie mláďat laboratórneho potkana vo veku 10 – 21 dní
Daniela Blahutová, Michal Zeman, Monika Okuliarová, Ľubor Košťál: Vplyv
maternálneho testosterónu a divergentnej selekcie na obsah testosterónu v žĺtku na
sociálne správanie mláďat prepelice japonskej
Mária Horváth, Ľubor Košťál, Cécilia Houdelier , Sophie Lumineau: Vplyv materskej
starostlivosti na kognitívne schopnosti prepelice japonskej
Tomáš Senko, Lucia Olexová, Lucia Kršková: Ovplyvní psychologický stres výskyt
negatívnych emócií u potkana laboratórneho?
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 16.30
Biologická sekcia
Miestnosť B1 307
Predsedajúci:
RNDr. Regina Sepšiová, PhD.
Doc. RNDr. František Golais, CSc.
Doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.
10.15 – 12.45
10.15 – 10.30 Veronika Mrázová, Miroslava Šupolíková, Veronika Lachová, Tatiana
Betáková, Barbora Lapuníková, Marcela Kúdelová, František Golais:
Myšací herpetický vírus (MHV-68, MuHV-4) transformuje bunky in vitro
10.30 – 10.45 Petra Kmeťová, Miroslava Šupolíková, Jozef Marák, Andrea Staňová,
Pavol Koiš, František Golais: Analýza látok indukovaných myším
herpetickým vírusom 68 s cieľom objasniť ich štruktúru
10.45 – 11.00 Jaroslav Hollý, František Kostolanský: Príprava rekombinantných
konštruktov hemaglutinín-M2e za účelom testovania ich imunogénnosti
v DNA vakcinácii
11.00 – 11.15 Alexandra Svrbická, Zuzana Balážfyová, Yvetta Gbelská: Komparatívna
analýza ortológov ScATR1 a KNQ1 kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
a Kluyveromyces lactis
11.15 – 11.30 Prestávka
11.30 – 11.45 Radka Káčeríková, Alexandra Konečná, Yvetta Gbelská: Vlastnosti
cytoplazmatickej membrány delečného mutanta Klpdr16∆ kvasinky
Kluyveromyces lactis
11.45 – 12.00 Romana Valenčíková, Vladimíra Džugasová, Hana Čuláková, Július
Šubík, Yvetta Gbelská: Príprava a charakterizácia delečných mutantov v
géne PDR16 u patogénnej kvasinky Candida glabrata
12.00 – 12.15 Eduard Goffa, Zuzana Šimová, Peter Griač, Yvetta Gbleská: Fenotypová
analýza mutantného kmeňa kvasiniek Kluyveromyces lactis pdr16∆
12.15 – 12.30 Filip Červenák, Ľubomír Tomáška: Hunting for telomere-associated
proteins in non-conventional yeast Yarrowia lipolytica
12.30 – 12.45 Barbora Buliaková, Monika Mesárošová, Michal Šelc, Alena Gábelová:
Aktivácia MAPK signálnych dráh vplyvom nanočastíc magnetitu v
ľudských pľúcnych bunkách
13.00 – 14.00 PREZENTÁCIE POSTEROV
Biologická sekcia
Posterová sekcia
75. Maja Al Beyroutiová, Veronika Michalcová, Roman Dušinský, Pavol Hauptvogel, Zuzana
Ivaničová, Miroslav Švec: Kamut® - pôvodná egyptská pšenica alebo hybrid?
76. Lucia Ančicová, Magdaléna Wágnerová, Anna Chalupková, Zuzana Hrabovská, Eva
Varečková, Jela Mistríková: Vplyv dvojitej vírusovej infekcie na prežívanie experimentálne
infikovaných BALB/c myší
77. Petra Ághová, Miroslava Smolinská, Helena Bujdáková, Veronika Mrázová, Miroslava
Šupolíková, František Golais: Fotoinaktivácia myšieho herpetického vírusu (MHV- 68)
v prítomnosti metylénovej modrej
78. Lenka Baranovičová, Miroslava Matúšková, Lucia Kučerová: Efektívnosť génovej terapie
CD::UPRT + 5-FC sprostredkovanej mezenchýmovými kmeňovými bunkami na
chemorezistentné bunky ľudského ovariálneho karcinómu - SKOV-3
79. Annamária Bardelčíková, Kristína Hájková, Vladimír Farkaš, Margita Obernauerová: Pevnosť
bunkovej steny kvasiniek Kluyveromyces lactis ovplyvňuje prítomnosť anionických fosfolipidov
80. Tímea Benkóczka, Ingeborg Režuchová, Katarína Lopušná, Peter Kabát: Myšie herpetické
vírusy MHV-68, MHV-72 a MHV-4556 indukujú rozdielnu expresiu interferónov typu III (lambda
1, 2 a 3) in vitro
81. Kristína Bodnárová, Eliška Gálová: Sledovanie fotodynamického a genotoxického potenciálu
emodínu
82. Veronika Borčinová, Zdenko Levarski, Ivana Vidličková, Diana Hopková, Kristína Jiríčková,
Stanislav Stuchlík: Klonovanie a expresia PG domény CAIX v Escherichia coli
83. Jana
Brezániová,
Veronika
Čerňanová:
Dyslipoproteinémie
u slovenských
žien
v premenopauzálnom a postmenopauzálnom období
84. Katarína Briestenská, Kristína Plevová, Anna Chalupková, Zuzana Hrabovská, Lucia Ančicová,
Jela Mistríková: Sledovanie vplyvu nových chinolónových derivátov na replikáciu myšacieho
lymfotropného gamaherpesvírusu MuHV-4 (MHV-68)
85. Marcela Bučeková, Juraj Majtán: Vplyv včelej glukózooxidázy na antibakteriálnu aktivitu
slovenských medov
86. Filip Buchel, Viera Cimová, Martin Babič, Juraj Bugala, Zuzana Čierniková, Miroslava
Lukáčová: Interakcia IHF proteínu s počiatkom replikácie v bunkách Acetobacter pasteurianus
87. Zsófia Csáky, Alena Donauerová, Dana Michálková-Papajová: Stanovenie schopnosti tvoriť
biofilm u klinických izolátov Klebsiella pneumoniae a akvatických izolátov Enterobacter spp.
88. Petra Cupperová, Jana Antalíková, Michal Simon: Vplyv minerálneho oleja krátkodobo
vystaveného UV svetlu na oplodnenie oocytov a vývoj embryí u hovädzieho dobytka
89. Alena Černáčková, Zuzana Majerčíková, Jana Osacká, Ľubica Horváthová, Alexander Kiss:
Dlhodobé vystavenie miernemu stresu neovplyvňuje pôsobenie klozapínu na vybrané
fyziologické a behaviorálne parametre
90. Zuzana Čierniková, Viera Cimová, Juraj Bugala, Martin Babič: Charakterizácia plazmidového
replikačného proteínu Rep20
91. Veronika Dobiasová: Vplyv životného štýlu a zdravotných faktorov na výskyt menopauzálnych
symptómov u slovenských žien vo veku 39 – 61 rokov
92. Henrieta Dudeková, Lucia Šimoničová, Ľubomír Tomáška: Efekt expresie ľudskej katalytickej
podjednotky telomerázy na mitochondrie kvasinky Saccharomyces cerevisiae
93. Aneta Eliašová, Vladimíra Krajčovičová: Detekcia Borrelia burgdorferi s.l. vo vzorkách kliešťov
pomocou AmpliSens súpravy
94. Jana Feruszová, Andrea Šoltýsová, Ľudevít Kádaši: Zmena expresie génov zapojených
v metabolickej dráhe Parkinsonovej choroby po ich ovplyvnení hypericínom
95. Veronika Hajíčková, Dagmar Landlová, Renáta Lukačková, Veronika Plavinová, Alžbeta
Pavlíková, Daniela Siváková: Štruktúrne aberácie Y chromozómu v súbore mužov
s reprodukčnými poruchami
96. Lukáš Hason, Lucia Bocánová, Kristína Jiríčková, Diana Hopková, Pavol Koiš, Ján Turňa,
Stanislav Stuchlík: Expresia rekombinantnej formiát dehydrogenázy v kmeňoch E. coli a
imobilizácia enzýmov na magnetické nanočastice za účelom biokonverzie vonných látok
97. Tomáš Havránek, Zuzana Lešťanová, Ján Bakoš, Zuzana Bačová: Účinok prolaktínu na
expresiu cytoskeletárnych proteínov v neuronálnych bunkách
98. Katarína
Hollá,
Milada
Holecová,
Zuzana
Gálisová:
Spoločenstvá
nosáčikov
(Coleoptera,Curculionoidea) v porastoch borovice lesnej (Pinus silvestris) v oblasti Borskej
nížiny
Biologická sekcia
99. Ján Horváth: Denná dynamika driftujúcich organizmov pri hladine a pri dne (predbežné
výsledky)
100. Jaroslava Hubcejová, Soňa Mačeková, Dana Gabriková, Jarmila Bernasovská, Michaela
Fecenková: Asociácia polymorfizmu rs7903146 génu TCF7L2 s vybranými antropometrickými
a biochemickými parametrami u pacientov s diabetes mellitus 2 typu
101. Veronika Hulejová Sládkovičová, Peter Miklós, Dávid Žiak: Vplyv kosenia trstiny na synúziu
drobných zemných cicavcov močiarov Veľkých Kosíh
102. Júlia Hunková, Mária Kamencayová, Zdeno Šubr: Kapsidový proteín vírusu mozaiky lucerny
ako modelový produkt klonovaný a exprimovaný vírusovým vektorom v rastlinách
103. Petronela Imreová, Jana Feruszová, Eliška Gálová, Ivan Chalupa, Eva Miadoková: Štúdium
potenciálneho genotoxického účinku fotoaktivovaného hypericínu
104. Oľga Janíčková, Lucia Ančicová, Anna Chalupková, Zuzana Hrabovská, Jela Mistríková:
Štúdium imunomodulačnej liečby isoprinosinom na BALB/c myšiach experimentálne
infikovaných myšacím gamaherpesvírusom
105. Silvia Jargašová, Andrea Ševčovičová, Juraj Gregáň: Tvorba mutantov v géne pre kohezínovú
podjednotku Psm1 u Schizosaccharomyces pombe
106. Anna Kamlárová, Peter Ferianc: Porovnanie zloženia bakteriálnych spoločenstiev izolovaných
z dvoch vzoriek pôdy kontaminovaných ťažkými kovmi
107. Matúš Kempa: Design of the Slovak Plant Diversity Information Portal
108. Matúš Kempa, Jana Smatanová, Karol Marhold: Pilot study of herbarium collections
digitization in Slovakia - František Nábělek's herbarium
109. Nina Košíková, Lucia Škorvanová, Veronika Lachová, Petra Borovská, Darina Svetlíková,
Tatiana Betáková: Príprava a charakterizácia vírusov chrípky typu A s mutáciami v NS géne
110. Lucia Kotlárová, Jaroslav Hollý, Margaréta Práznovská, Ervin Fodor, Eva Varečková: Vplyv
vybraných mutácii v hemaglutiníne vírusu chrípky na jeho patogenitu
111. Veronika Lachová, Lucia Turianová, František Golais, Miroslava Šupolíková, Darina
Svetlíková, Lucia Škorvanová, Petra Švančarová, Tatiana Betáková: Potencionálne rastové
faktory asociované s MHV majú vplyv na organizáciu cytoskeletu v MRC-5 bunkách
112. Lucia Lauková, Regina Sepšiová, Ľubomír Tomáška: Hľadanie potenciálnych proteínových
partnerov telomerického Tay1 proteínu u kvasinky Yarrowia lipolytica
113. Éva Lengyelová, Zuzana Danková: Komponenty metabolického syndrómu a menopauzálny
status žien Slovenska
114. Michaela Libiaková, Michaela Saganová, Miroslav Krausko, Ľudmila Slováková, Andrej
Pavlovič: Stimuly generované ulovenou korisťou v Dionaea muscipula regulujú množstvo
cysteín endopeptidázy - dionainu v tráviacej tekutine cez jasmonáty
115. Veronika Lišková, Hana Boňková, Michaela Osadská, Ján Krahulec, Stanislav Stuchlík, Ján
Turňa: Určení ploidie u kvasinky Candida utilis
116. Miroslava Lukáčová, Juraj Bugala, Viera Cimová, Martin Babič, Zuzana Čierniková: Interakcia
DnaA proteínu s DnaB helikázou, IHFα a IHFβ proteínmi v bunkách octových baktérií
117. Radka Matúšková, Peter Pančík, Marcela Kúdelová: Optimalizácia podmienok izolácie
rekombinantného proteínu M3 Myšieho herpetického vírusu bez signálnej sekvencie
exprimovaného v E. coli
118. Barbora Mikolášková, Danuša Vlasáková,Jana Rendeková, Kristína Stanová, Miroslav
Chovanec: Vplyv posttranslačných modifikácií Lif1 proteínu na účinnosť spájania
nehomologických koncov DNA v kvasinkách
119. Ján Miškovic, Erik Kerekeš, Michal Hrabovský, Andrea Pogányová: Zmeny v rastlinnom
spoločenstve Festuco pallentis-Caricetum humilis Sillinger 1930 corr. Gutermann et Mucina
1993 na Devínskej Kobyle
120. Ján Miškovic, Erik Kerekeš, Andrea Pogányová, Michal Hrabovský: Druhové bohatstvo
v xerotermných travinno-bylinných spoločenstvách na troch lokalitách na západnom
Slovensku
121. Ivana Mišová, Katarína Višacká: Lokalizácia GFP signálu v kvasinke Schizosaccharomyces
pombe a jej využitie
122. Miroslava Mokošáková, Zuzana Hirjaková, Lucia Kršková, František Hlavačka, Michal Zeman:
Vplyv menštruačného cyklu na posturálnu stabilitu mladých žien
123. Miroslava Mokošáková, Zuzana Hirjaková, Lucia Kršková, František Hlavačka, Michal Zeman:
Vplyv kognitívnej úlohy na udržiavanie rovnováhy mladých žien
Biologická sekcia
124. Roman Moravčík, Katarína Stebelová, Andrej Boháč, Miroslav Kubeš, Jana Klimentová, Oľga
Pecháňová, Michal Zeman: Porovnanie účinku novo syntetizovaného a komerčne dostupného
antiangiogenika na inhibíciu postreceptorických signálnych dráh aktivovaných VEGF
125. Andrej Murányi, Eduard Tichý, Marián Žabka: Effect of formulation on the stability of
recombinant human Thrombin during freeze-drying
126. Karolína Ottonellová, Andrej Ficek, Ľudovít Kadáši: STR polymorfizmy X chromozómu v DNA
diagnostike
127. Veronika Palušová, Kristína Jiríčková, Ján Krahulec, Diana Hopková, Zdenko Levarski,
Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Príprava a produkcia mutovanej formy ľahkého reťazca ľudskej
enterokinázy v Pichia pastoris
128. Csilla Patasi, Marian Farkašovský: Vplyv Gin4 proteín kinázy na kvasinkový septínový
komplex
129. Martina Pečimonová, Karolína Ottonellová, Andrea Šoltýsová, Ľudevít Kádaši: Spektrum
mutácií v géne SLC26A4 u slovenských pacientov s nesyndrómovou hluchotou
130. Jana Pisarčíková, Zora Váradyová, Svetlana Kišidayová: Vplyv prídavku fumarátu
nametabolizmus organických kyselín v bachore stanovený metódou vysokoúčinnej
kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou detekciou (LC-MS)
131. Lenka Plicova, Ivana Ondrejkovova, Gabriela Flores-Ramirez, Maksym Danchenko, Ludovit
Skultety: Immunoreactive proteins of Coxiella burnetii recognized by immobilized polyclonal
antibodies isolate from human sera
132. Andrea Pogányová, Erik Kerekeš, Ján Miškovic, Karol Mičieta, Michal Hrabovský:
Fytoindikácia ekogenotoxicity testom peľovej abortivity na území národnej prírodnej rezervácie
Devínska Kobyla
133. Andrea Pogányová, Erik Kerekeš,
Ján Miškovic, Karol Mičieta, Michal Hrabovský:
Fytoindikácia zmien ekogenotoxicity prostredia pod vplyvom výstavby rýchlostnej cesty R1 a
priemyselnej výroby v okolí Horných Opatoviec pomocou Tradescantia MCN testu
134. Terézia Pošiváková, Janka Poráčová, Marta Mydlárová Blaščáková, Vincent Sedlák, Mária
Konečná, Ján Pošivák: Zmena hematologických parametrov vplyvom rastu u koní plemena
Norik muránského typu
135. Tomáš Práchár, Milan Fraňo, Michaela Gallee, Jozef Marák, Pavol Koiš: Nové trendy
v diagnostike miRNA metódami kapilárnej elektroforézy
136. Margaréta Práznovská, Ivan Košík, Lucia Kotlárová, František Kostolanský, Gustáv Russ:
DNA vakcinácia voči vírusu chrípky typu A
137. Frederika Ravaszová, Milan Soukup, Michal Martinka, Alexander Lux: Vývin kremičitanových
fytolitov v endoderme koreňov Sorghum bicolor (L.) Moench. pri rôznych koncentráciách
kremičitanu v substráte
138. Matej Remenár, Jana Harichová, Marcel Zámocký, Peter Ferianc: Charakterizácia
bakteriálneho spoločenstva z pôdy znečistenej ťažkými kovmi pomocou PCR-DGGE
139. Alena Rendeková, Ján Miškovic, Erik Kerekeš: Spoločenstvo s inváznym taxónom Aster ×
salignus [Senecionion fluviatilis R. Tx. 1950] na území Bratislavy
140. Simona Rezáková, Diana Hopková, Kristína Jiríčková, Zdenko Levarski, Ján Krahulec,
Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Príprava integrantov Pichie pastoris s génom pre ľudský rastový
hormón
141. Judita Richterová, Eva Drozdíková, Martina Garaiová, Margita Obernauerová: Absencia
anionických fosfolipidov ovplyvňuje homeostázu neutrálnych lipidov u kvasiniek
Kluyveromyces lactis
142. Simona Saksonová, Stanislav Kyzek, Eliška Gálová, Anna Zahoranová: Využitie
nízkoteplotnej plazmy (NTP) ako modulátora v adaptívnej odpovedi na ťažké kovy u Pisum
sativum L.
143. Zuzana Sňahničanová, Dušan Loderer, Andrea Ševčovičová: Sledovanie potenciálnych
antioxidačných vlastností vybraných prírodných látok
144. Eva Struhárňanská, Romana Chovanová, Mária Mikulášová: Interakcie rastlinných extraktov a
ciprofloxacínu u meticilín rezistentných Staphylococcus epidermidis.
145. Helena Svobodová, Radoslava Tomášová: Diagnostika TET2 génu u pacientov s MDS
146. Diana Széliová, Hana Boňková, Michaela Osadská, Ján Krahulec: Separácia „cis“ a „trans“
elementov replikónu pR1A plazmidu
147. Martin Šafranek, Michaela Osadská, Hana Boňková, Ján Krahulec: Produkcia ľudského
rekombinantného His-tagovaného pretrombínu-1 v expresnom systéme Escherichia coli
148. Zuzana Šándorová, Matej Vesteg: The comparative analysis of SL sequences and SL RNAs
Biologická sekcia
of various eukaryotic species
149. Lukáš Šebest, Marian Baldovič, Csaba Bognár, Ľudevít Kádaši: Ľudská aDNA analyzovaná
z pozostatkov pochádzajúcich z 8. – 9. storočia
150. Lucia Škorvanová, Darina Svetlíková, Veronika Lachová, Petra Švančarová, Tatiana
Betáková: Testovanie antivírusovej aktivity IFN-λ1 a IFN-λ2 voči vírusu chrípky typu A na
VERO bunkách
151. Martina Šnegoňová, Milan Fraňo, Pavol Koiš, Jozef Marák: Study on the interaction of
quercetin derivatives with biomacromolecules
152. Barbora Šoltészová, Gabriela Bukovská: Comparison of the replication genes sequences of
industrial strain B. flavum CCM 251 and C. glutamicum ATCC 13032
153. Daša Tóthová, Martina Šnegoňová, Milan Fraňo, Michaela Gallee, Jozef Marák, Pavol Koiš:
Syntéza cDNA hybridizačnej sondy pre analýzu miRNA
154. Adam Valček, Lucia Černáková, Helena Bujdáková: Kvantifikácia a porovnanie metabolickej
aktivity biofilmov formovaných klinickými izolátmi C. parapsilosis
155. Zuzana Vatehová, Karin Kollárová, Anna Malovíková, Desana Lišková: Vplyv katiónov kadmia
na bunkovú stenu koreňov kukurice
156. Mária Vozárová, Zuzana Hrabovská, Anna Chalupková, Lucia Ančicová, Jela Mistríková:
Vplyv myšacieho herpetického vírusu na štruktúru a stabilitu bunkových chromozómov
157. Michaela Vrbová, Eva Špitálska, Mirko Slovák, Marcela Kúdelová: Molekulárna detekcia
Myšieho herpetického vírusu u voľne žijúcich kliešťov Dermacentor reticulatus
158. Soňa Vyskočilová, Júlia Zemanová, Zuzana Dobiašová, Jozef Nosek: Genetická variabilita
mitochondriálnej DNA prírodných izolátov kvasinky Saccharomyces cerevisiae
159. Lucia Zeiselová, Ľubomír Tomáška: Úloha telomér v odpovedi bunky na zmenu iónových
pomerov
Download

PROGRAM ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 9. apríl 2014