decká ko
á ve
nf
-
P ríro d o
ve
me
Ko
ns ké
ho
Prírodovedecká fakulta
er
c ia
- Š
tu
tsk
en
en
d
Univerzita Komenského v Bratislave
de
á
ck
ulta Univerz
f ak
ity
PROGRAM
ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
27. apríl 2011
Registrácia účastníkov
26. 4. 2011
16.00 - 18.00
vestibul CH1
27. 4. 2011
7.30 - 9.00
vestibul CH1
Program konferencie
9.00
Slávnostné otvorenie
Aula CH1-1
9.20 - 10.00
Plenárna prednáška
Aula CH1-1
Prof. RNDr. Dušan HOVORKA, DrSc.
„O vede“
10.15 - 12.30
Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia
B1-301, B1-305, B1-307
B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia
B2-404
Chemická sekcia
CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia
B1-435, B2-446
Geologická sekcia
G-203, G-245
Didaktická sekcia
CH2-118
13.00 - 14.00
Posterová sekcia
14.00 - 17.00
Prezentácie príspevkov v sekciách
17.30 - 20.00
Spoločenský večer
vestibul B1
Biologická sekcia
Miestnosť B1-301
Predsedajúci: Doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Lucia Gajdošechová, Daniela Ježová, Katarína Kršková, Mária Ondrejčáková,
Miroslava Eckertová, Štefan Zórad: Pozitívne účinky oxytocínu na remodeláciu
tukového tkaniva u potkana
Dorota Šoltésová, Kristína Szántóová, Michal Zeman, Anna Veselá, Iveta Herichová:
Vplyv reštringovaného kŕmenia a potravovej odmeny na expresiu hodinových génov
per2 a npas2 v pečeni potkana
Ľuboš Molčan, Anna Veselá, Michal Zeman: Odpoveď kardiovaskulárnych parametrov
na noradrenalín u potkanov vystavených posunom svetelného režimu
Kristína Szántóová, Michal Zeman, Anna Veselá, Iveta Herichová: Vzťah angiotenzínu
II s funkčnými vlastnosťami cirkadiánneho systému
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Noémi Hegedüsová, Lucia Kršková, Alžbeta Talarovičová: Vplyv zvýšenej hladiny
maternálneho testosterónu na sociálne správanie potomstva potkana laboratórneho v
teste párovej interakcie
Lucia Olexová, Lucia Kršková, Peter Štefánik: Anxiózne správanie VPA potkanov v
rôznych obdobiach ontogenézy - predbežná štúdia
Veronika Borbélyová, Lucia Kršková, Lucia Olexová, Tomáš Senko: Vplyv prenatálnej
aplikácie kyseliny valproovej na sociálne správanie mláďat laboratórneho potkana
Kristína Zsoldosová, Kristína Szántóová, Michal Zeman, Anna Veselá, Iveta Herichová:
Vplyv angiotenzínu II na expresiu hodinových génov per2 a npas2 v aorte potkana
počas 24 hodinového cyklu v synchronizovaných podmienkach
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 17.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.30
Prezentácie posterov
Michaela Zorvanová, Iveta Herichová, Kristína Szántóová, Anna Veselá, Michal
Zeman: Vplyv prijímania potravy v odpočinkovej fáze a potravovej odmeny na expresiu
per2, clock a npas2 v srdci potkana počas 24h cyklu
Mária Horváthová: Možnosti využitia kognitívneho skreslenia na stanovenie welfaru
prepelice japonskej – pilotná štúdia
Zuzana Kaňková, Monika Okuliarová, Michal Zeman: Imunitná odpoveď prepelíc
japonských (Coturnix japonica) selektovaných na vysoký a nízky obsah testosterónu vo
vajcovom žĺtku v podmienkach potravovej reštrikcie
Andrea Berényiová, Eva Bosíková, Ľubor Košťál: Dopamínové receptory pri speve u
zebričky červenozobej
Klaudia Kyselicová: Zdravotný stav chrupu populácie zo starobronzového pohrebiska v
Branci (okr. Nitra)
Ivana Koborová, Liliana Fitusová, Jana Gaľová: Antropologická a paleopatologická
analýza lebiek z kostnice Vaihingen an der Enz
15.30 - 15.45
Prestávka
15.45 - 16.00
Liliana Fitusová, Jana Gaľová, Ivana Koborová: Antropologická a paleopatologická
analýza dlhých kostí hornej a dolnej končatiny z kostnice Vaihingen an der Enz
Jana Beňová: Rozmery tváre školských detí
Martina Benczová, Barbora Matejovičová: Stanovenie telesnej hmotnosti a BMI u detí
vo veku 9 - 12 rokov
Michaela Klimanova, Kristína Kiacová: Vybrané antropometrické parametre mužov a
žien s Parkinsonovou chorobou zo Slovenska
Elena Polonská, Barbora Korenačková: Variabilita telesného zloženia u
stredoškolských a vysokoškolských študentov
16.00 - 16.15
16.15 - 16.30
16.30 - 16.45
16.45 - 17.00
Biologická sekcia
Miestnosť B1-305
Predsedajúci: Doc. RNDr. František Golais, CSc.; RNDr. Peter Kabát, CSc.
10.15 – 12.45
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Monika Bohácsová: Epidemiologická typizácia klinických izolátov Acinetobacter
baumannii metódou ERIC_PCR
Ružena Pilišiová, Ema Paulovičová: Dynamika špecifických anti-Candida a antiSaccharomyces protilátkových izotypov u pacientiek s vulvovaginálnou kolpititídou
Martina Drábová, Zuzana Balážfyová, Marek Bujdoš, Yvetta Gbelská: Analýza
biologickej funkcie Knq1p kvasiniek Kluyveromyces lactis
Klaudia Talafová, Silvia Borecká: Úloha proteínkinázy Snf1p v odpovedi na stres a vo
virulencii vybraných druhov kvasiniek
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Lucia Nemcová, Vladimíra Džugasová: Analýza faktorov virulencie u izogénnych
mutantov Cgpdr1 kvasinky Candida glabrata
Hana Čuláková, Július Šubík: Antifungálna a antibakteriálna aktivita novej
antimikróbnej látky CTBT
Eva Drobná, Július Šubík: Vplyv zvýšenej génovej dózy YAP1, STB3 a PDE2 v bunke
kvasinky Saccharomyces cerevisiae na rezistenciu voči oxidačnému a osmotickému
stresu
Eduard Goffa, Barbora Hušeková, Jana Perželová: Funkčná analýza génu KlPDR16 v
heterologickom systéme kvasinky Saccharomyces cerevisiae
Peter Radvák, Petra Bullová: Modulácia expresie karbonickej anhydrázy IX pomocou
RNA interferencie a jej vplyv na fenotyp nádorových buniek
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 – 12.45
13.00 - 14.00
Prezentácie posterov
Biologická sekcia
Miestnosť B1-307
Predsedajúci: RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
10.15 – 12.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Michaela Libiaková, Magdaléna Vreštiaková, Jana Feruszová, Eliška Gálová:
Sledovanie účinku hyperforínu na ľudské lymfocyty a bunky Hypericum perforatum L. a
Hypericum kalmanium L.
Anna Juhásová: Sledovanie účinkov hyperforínu na Chlamydomonas reinhardtii
Erik Birčák: Cielená mutagenéza jadrového genómu Chlamydomonas reinhardtii
Lucia Kellovska, Martina Ikréniová, Alexandra Hudecová: Porovnanie antioxidačného a
genotoxického účinku Armoracia rusticana a Gentiana asclepiadea
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Lucia Karvaiova, Veronika Čapláková, Mária Janubová: Stanovenie biologickej aktivity
rastlinného extraktu z Tanacetum vulgare
Tomáš Eichler, Juraj Kramara, Ľuboš Čipák, Juraj Gregáň, Ľubomír Tomáška: Novel
nonconventional yeast telomeric protein components involved in telomere maintance
and their interconnection with cell division
Lenka Kyjacová, Ľubomír Tomáška: Vplyv mutácií v telomerázovej RNA a
fyziologických podmienok na dĺžku telomér kvasinky Candida parapsilosis
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
13.00 - 14.00
Predsedajúci:
Prezentácie posterov
Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
Mgr. Andrej Ficek, PhD.
14.00 – 16.45
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
15.00 – 15.15
Milan Surový, Ján Radvánský: Štúdium vybraných fluorescenčných farbičiek vo vzťahu
k ich potencionálnemu využitiu v aplikáciach „high-resolution melting“
Lucia Lichvárová, Ľubica Lacinová: Expresia Cav1.2 v PC12 bunkách a jej ovplyvnenie
NGF a siRNA
Martin Benej, Martina Poturnajov: In search of tools to unravel the mechamisms of
cancwer onset: TOXCAT system in molecular oncology
Katarína Hríbiková, Andrej Choma, Barbara Sviežená: Identifikácia forenznej stopy
pomocou mRNA profilizácie
Diana Dianovská, Zdenko Levarski, Ján Krahulec, Lucia Pánčiová, Stanislav Stuchlík,
Ján Turňa: Produkcia ľudského rekombinantného rastového faktora v bunkách
Escherichia coli
15.15 - 15.30
Prestávka
15.30 - 15.45
Ľubica Ďuďáková, Šárka Kalašová: Detekcia LOX v tkanivovej kultúre zdravej a
keratokonickej rohovky
Ivica Mašindová, Daniela Gašperíková, Iwar Klimeš, Milan Profant, Lucia Valentínová,
Lukáš Varga: Spektrum mutácií v géne GJB2 u 60 pacientov so senzorineurálnou
poruchou sluchu
Veronika Čerňanová: Cytochróm P450 1B1 Leu432Val polymorfizmus a hladiny
plazmatických lipidov u pre- a postmenopauzálnych slovenských žien
Rozvita Krebesová, Eva Horváthová: Meranie oxidatívneho poškodenia DNA
indukovaného
1,3-dimetoxy-1,4-naftochinónomv
HepG2
bunkách
pomocou
modifikovanej Comet assay
Katarína Hojčková, Ľuboš Kľučár, Matej Stano: Bacteriophage enzybiotics and their
therapeutic potential
15.45 – 16.00
16.00 - 16.15
16.15 - 16.30
16.30 - 16.45
Biologická sekcia
Miestnosť B1-320
Predsedajúci: Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Barbora Vitázková, Eduard Stloukal: Rak Austropotamobius torrentium na Slovensku –
analýza fylogenetických vzťahov
Tatiana Brúderová: Identita slovenských populácii Simulium reptans a S. galeratum
(Diptera: Simuliidae) na základe molekulárnych dát
Karolína Dobiašová: Morfológia spodnej čeľuste a dentále vybraných zástupcov
podčeľade Anguinae (Squamata, Anguidae)
Andrea Majnholdová, Janka Schlarmannová, Igor Marhevský: Závislosť príjmu potravy
od morfológie tela Hirudo verbana Carena, 1820
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
12.15 - 12.30
Daniel Gruľa: Vek a rast invázneho býčka čiernoústeho Neogobius melanostomus
(Pallas, 1814) v Karloveskom ramene v Bratislave - predbežné výsledky
Kristína Hôrková: Reprodukčné parametre býčka čiernoústeho Neogobius
melanostomus (Pallas, 1814) z povodia Dunaja vyhodnotené v epigenetickom kontexte
Kristína Švolíková, Vladimír Kováč: Reprodukčné parametre populácie hrúzovca
sieťovaného Pseudorasbora parva (Temminck a Schlegel, 1846) z extrémne
narúšaného biotopu
Edina Énekesová: Epigeické pavúky v lužnom lese vo Vozokanoch pri Galante
13.00 - 14.00
Prezentácie posterov
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
14.00 – 16.30
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
Petra Rudohradská, Ingrid Papajová, Peter Juriš , Gejza Adam: Výskyt geohelmintóz u
detí z vybraných oblastí s nízkym hygienickým štandardom
Zuzana Lacková, Jozef Bíreš, Alica Kočišová, Lenka Lešková: Entomologický
prieskum výskytu pakomárikov Culicoides - vektora choroby modrého jazyka
Alena Pohorencová: Rak riečny (Astacus astacus L.) a vplyv faktorov prostredia na
jeho výskyt vo vybratých tokoch v okolí Trenčína
Timotej Brenkus: Vplyv zmeny prostredia na výskyt tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus)
v ochrannom pásme národného praku Muránska palnina
15.00 - 15.15
Prestávka
15.15 - 15.30
Peter Kucman: Ekológia Dermanyssus gallinae a D. hirundinis (Acari, Mesostigmata) v
hniezdach vrabca poľného – Passer montanus
Daniela Kalaninová, Eva Bulánková: Vplyv hydromorfológie na štruktúru vybraných
taxocenóz makrozoobentosu Gidry (Malé Karpaty)
Andrea Rúfusová: Klasifikácia makrozoobentosu vybraných lokalít riek Hron a Hnilec
na základe jeho biologických a ekologických vlastností
Pavel Mezei: Vplyv solárnej radiácie na odchyt lykožrúta smrekového (Ips
typographus) pri feromónovom monitoring
Peter Šalamún: Emisie z Kovohút a.s. Krompachy a ich dopad na pôdny ekosystém
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 16.15
16.15 - 16.30
Biologická sekcia
Miestnosť B2-304
Predsedajúci: Doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Denis Líška, Alexander Lux: In vitro kultivácia kalusových kultúr kukurice siatej (Zea
mays L.) hybridov Alamansa a Szegedi
Adriana Kytková, Ľubomír Kováčik, Alexander Lux: Zelená riasa Prasiola crispa a jej
lichenizovaná forma Mastodia tessellata v antarktickom prostredí
Kateřina Perútková, Bohuslav Uher: Problematika kultivace mikroskopických vláknitých
řas rodu Klebsormidium a jejich ontogeneze
Miroslav Caboň, Slavomír Adamčík: Diverzita Russulaceae na vybraných lokalitách
Borskej nížiny
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Monika Balážová, Ľubomír Kováčik: Sinice a riasy ako súčasť biodeteriorizácie Dómu
sv. Martina v Bratislave
Igor Marhevský: Morfologická charakteristika fertilných jedincov Dipsacus fullonum L.
na nekosených a dvojkosných lúkach
Erik Kerekeš, Karol Mičieta: Fytoindikácia ekogenotoxicity v dlhodobom monitoringu
kvality životného prostredia na základe analýz abortivity peľových zŕn v Horných
Opatovciach pri Žiari nad Hronom
Andrea Sámelová, Eva Brutovská, Koloman Dienes, Karol Mičieta: Využitie
simultánneho testu fytotoxicity a mutagenity pri hodnotení rizikovosti odpadu zo
skladky generátorového plynu Kalinovo
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 15.15
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
15.00 - 15.15
Prezentácie posterov
Eva Kristová, Bohuslav Uher, Markéta Fránková: Diverzita biotických společenstev:
Kauzální anylýza variability v prostoru a čase
Zuzana Drongová, Ľubomír Kováčik: Pôdna fykoflóra z dvoch lokalít na juhozápodnom
Slovensku
Zuzana Fačkovcová: Súpis epifytických lišajníkov Kúpeľného parku v Piešťanoch
(západné Slovensko)
Lenka Raabová, Ľubomír Kováčik: Mikroskopické cyanobaktérie a riasy zúčastnené pri
bioerózii veľrybích kostí v Antarktíde
Jana Segečová, Josef Elster, Ľubomír Kováčik: Štúdium dormancie na kmeňových
kultúrach vláknitej zelenej riasy z rodu Klebsormidium izolovaných z polárnych oblastí
a zo Slovenska
Biologická sekcia
Posterová sekcia
57. Petra Rudohradská, Ingrid Papajová, Peter Juriš, Gejza Adam: Parazitárna kontaminácia životného
prostredia v mestách a v sídlach s nízkym hygienickým štandardom
58. Radovan Jambor: Druhové bohatstvo avifauny Trenčína a širšieho okolia v rokoch 1996 až 2010
59. Brigita Škultétyová Bolgárová, Jozef Halgoš: Sezónna dynamika komárov (Diptera, Culicidae) v
inundačnom území Ipľa v blízkosti Šiah
60. Renáta Gelienová: Bentická makrofauna vybraných tatranských plies v období regenerácie z
acidifikačného stresu
61. Kristína Iarošová: Aktuálna klasifikácia vysokotatranských jazier na základe zoskupení pakomárov
(Diptera, Chironomidae)
62. Katarína Štefaničáková: Extenzita výskumu vošiek na Slovensku
63. Zuzana Kosejová: Sezónna a priestorová distribúcia parietálnej fauny (Diptera: Nematocera) v jaskyni
Píla (Tríbeč)
64. Tomáš Štrba: Súčasný stav rozšírenia cyklámenu fatranského (Cyclamen fatrense Halda et Soják) v
západnej časti Veľkej Fatry
65. Lenka Lešková, Vladimír Hisira, Gabriel Kováč, Zuzana Lacková, František Zigo: Koncentrácia
vybraných metabolických ukazovateľov v sére dojníc po otelení na dvoch farmách východného
Slovenska
66. Helena Tkáčová, František Strejček: Vplyv spermií mladých býkov na úspešnosť in vitro oplodnenia
hovädzieho dobytka
67. Eva Macúchová, Alžbeta Talarovičová, Lucia Kršková: Vplyv zvýšenej hladiny testosterónu v období
gravidity na materské správanie potkana laboratórneho (Rattus norvegicus) v teste opätovného návratu
mláďat do hniezda
68. Katarína Petríková, Lucia Kršková: Návštevníkmi indukované zmeny v repertoári správania šimpanza
učenlivého v podmienkach ZOO Bratislava
69. Andrej Širka, Marián Perný: Skupina Arenaria serpyllifolia (Caryophyllaceae) na Slovensku: rozšírenie a
vybrané karyologické a morfologické charakteristiky
70. Miroslava Stoláriková, Lux Alexander, Vaculík Marek: Vplyv zinku na vývin koreňa topoľa Populus x
euramericana klon I-214
71. Martina Kucová, Marián Perný, Lukáš Verony: Rozšírenie a cytogeografia skupiny Puccinellia distans
(Poaceae) na Slovensku
72. Michaela Horváthová, Katarína Olšavská: Rozšírenie Cyanus montanus subsp. mollis (Waldst. et Kit.)
Soják (Compositae) na Slovensku
73. Soňa Šarmírová, Miriama Baďurová, Shubhada Bopegamage: Study of natural extracts on growth
curves
74. Katarína Trnková: Presmerovaná imunoterapia - nová antivírusová a protinádorová stratégia?
75. Petra Borovská, Betáková Tatiana, Košíková Martina, Svetlíková Darina: Testovanie inhibičného účinku
siRNA na replikáciu vírusu chrípky in vitro.
76. Veronika Balážová, Mariana Pjechová, Elena Kocianová, Eva Špitalská: Identifikácia Rickettsia slovaca
analýzou PCR-RFLP sca4 génu
77. Erika Ďuriníková, Miroslava Matúšková: Využitie geneticky modifikovaných mezenchýmových
kmeňových buniek v terapii glioblastómu
78. Zuzana Halásová, Barbora Lapuníková, Milan Orolín, Ján Košovský, Peter Pančík, Katarína Janíková,
Ingeborg Režuchová , Marcela Kúdelová: Molekulárna diagnostika herpetických vírusov: detekcia
vírusu Epsteina-Barrovej a cytomegalovírusu
79. Lukáš Predajňa: Detekcia vírusu škvrnitosti viniča (GFkV) na západnom Slovensku a zhodnotenie jeho
genetickej variability
80. Peter Pančík, Marcela Kúdelová, Vladena Bauerová-Hlinková, Zuzana Halásová: Expresia proteínu M3
Myšieho herpetického vírusu v E.coli a jeho purifikácia pomocou afinitnej chromatografie
81. Barbora Lapuníková, Ingeborg Režuchová, Ján Košovský, Marcela Kúdelová, Peter Pančík, Zuzana
Halásová: Diferenciálna diagnostika herpetických vírusov: detekcia EBV a HCMV v klinickom materiáli
82. Magdaléna Wágnerová, Jana Čipková, Zuzana Hrabovská, Anna Chalupková, Jela Mistríková: Štúdium
kooperácie buniek imunitného systému s onkogenetickým procesom na modeli BALB/c myší
infikovaných NB-78
83. Jana Čipková, Zuzana Hrabovská, Anna Chalupková, Jela Mistríková, Magdaléna Wágnerová: Štúdium
kinetiky množenia izolátu 4556 myšacieho herpetického vírusu
84. Anna Chalupková, Zuzana Hrabovská, Jela Mistríková: Analýza ľavého konca genómu u izolátov
myšacieho herpetického vírusu
85. Martina Košíková, Tatiana Betáková: Zmena lokalizácie matrixového proteínu vírusu chrípky spôsobená
špecifickou mutáciou v jeho restrikčnom mieste
86. Lucia Škorvanová, Tatiana Betáková, Peter Kabát, Darina Svetlíková: Vplyv IFN-λ2 na replikáciu vírusu
chrípky typu A na A549, Vero, MDCK a HeLa bunkách
Biologická sekcia
87. Alena Donauerová, Dana Michálková-Papajová: Výskyt rezistencie proti širokému spektru
antiinfekčných liečiv u akvatických izolátov rodu Enterobacter pochádzajúcich z vôd Gombaseckej
jaskyne (Slovenský kras)
88. Viktória Palovičová, Annamária Bardelčíková, Margita Obernauerová: Katalytická úloha F1-ATPázy vo
fyziológii kvasiniek Kluyveromyces lactis s mutáciou v géne PGS1
89. Lucia Nemcová, Vladimíra Džugasová: Funkčná analýza mutácie Cgerg11-E502V v heterologickom
systéme kvasinky Saccharomyces cerevisiae
90. Kornélia Hurná, Alexandra Bodžárová, Ivana Ondrejkovová, Dana Michálková-Papajová: Produkcia
metalo-beta-laktamáz u klinických izolátov Pseudomonas aeruginosa pochádzajúcich z Univerzitnej
nemocnice Bratislava-Ružinov
91. Kornélia Hurná, Dana Michálková-Papajová: Rezistencia proti karbapenémom u klinických izolátov
Acinetobacter baumannii pochádzajúcich z Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov
92. Hana Halászová, Michaela Kandričáková, Ján Krahulec, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Príprava
produkčného kmeňa na produkciu rekombinantného ľudského trombínu
93. Maroš Pleška, Lucia Pánčiová, Ján Krahulec, Zdenko Levarski, Stanislav Stuchlík: Príprava systému
dvojitej regulácie heterogénnej génovej expresie
94. Alena Reháková, Ľubomíra Fecková, Ján Kormanec, Peter Kutaš, Renáta Nováková: Positive
regulation of a polyketide antibiotics auricin gene cluster in Streptomyces aureofaciens CCM 3239 by
SARP regulatory gene
95. Blanka Gabajová, Adam Szabo, Danka Valková: Expression of hVEGF165 in Escherichia coli and its
Purification
96. Michal Kajsik, Ľubomíra Tóthová, Hind Al-Alami: Charakterizácia bakteriofágov infikujúcich kmene
Cronobacter spp.
97. Viera Cimová, Martin Babič: Interakcia Rep 20 proteínu s replikačnou oblasťou plazmidu pAG20
98. Juraj Bugala, Martin Babič: Molekulárna identifikácia a charakterizácia plazmidu pAUC19 z buniek
Acetobacter AUC19
99. Barbora Šoltészová, Danka Valková: Štúdium esenciálnych proteínov teluričitanovej rezistencie
metódou Blue Native PAGE
100. Anikó Illésová, Stanislav Stuchlík, Pavol Utekal: Optimalizácia expresie a purifikácie rekombinantného
proteínu FDH
101. Martina Petrušová, Ján Chandoga: MLPA, výhody a úskalia diagnostiky delečno-duplikačných
syndrómov SHOX génu
102. Jarmila Lauková, Zuzana Mikulášová, Tomáš Slamka: Molekulárna diagnostika Lynchovho syndrómu
103. Ján Kriška, Michal Konečný: Hereditárny karcinóm prsníka a ovárií: kauzálne mutácie v génoch BRCA1
a BRCA2
104. Tomáš Paulenda, Zdena Bartošová, Štefan Galbavý, Jaroslava Gregorová, Michal Konečný, Ján
Kriška, Ľudmila Vavrová, Eva Weismanová, Katarína Závodná: SNP v géne ABCB1 v nádoroch prsníka
105. Lucia Lichvárová, Anton Caro, Ľubica Lacinová: Elektrofyziologické zmeny Cav1.2 v PC12 bunkách pri
časovom ovplyvňovaní neuronálnym rastovým faktorom NGF
106. Rozvita Krebesová, Eva Horváthová: Meranie oxidatívneho poškodenia DNA indukovaného 2,3dimetoxy- 1,4- naftochinónom v HepG2 bunkách pomocou modifikovanej Comet assay
107. Anna Gičová, Zuzana Sirotná, Danka Šimonyiová: Detekcia génov kódujúcich enterotoxíny u kmeňov
Staphylococcus aureus
108. Ivana Vidličková, Mária Bartošová, Ján Breza, Silvia Pastoreková, Lucia Škvarková, Martina Takáčová,
Miriam Zaťovičová: Detekcia a kvantifikácia karbonickej anhydrázy IX pri karcinómoch obličiek
109. Kristína Jiríčková, Martina Drličková, Mária Dušinská: Genotoxický účinok nanočastíc využívaných v
medicíne
110. Mária Oriešková, Jana Gajdošová: Štúdium genomického ostrova prispievajúceho k zvýšenej
termorezistencii kmeňov Cronobacter spp.
111. Michala Gáfriková, Alexandra Hudecová: Vplyv rastlinného extraktu z Armoracia rusticana na ľudské
lymfocyty pomocou Comet assay
112. Karina Gemzová, Mária Dušinská: Oxidačné poškodenia a bázová excízna oprava DNA vo vzťahu k
výžive u ľudí v strednom veku s roznym stupňom obezity
113. Veronika Klusová, Katarína Kozics: Biologická aktivita extraktu z rastliny Salvia officinalis
114. Michaela Libiaková, Eliška Gálová: Biologický účinok hyperforínu na rastlinné a ľudské bunky
115. Katarína Hašplová, Alexandra Hudecová, Eliška Gálová, Eva Miadoková, Mária Dušinská: Hodnotenie
reparácie DNA ľudských buniek po ovplyvnení rastlinným extraktom z Papaver rhoeas
116. Alexandra Hudecová, Katarína Hašplová, Eva Miadoková, Eliška Gálová, Mária Dušinská: Cytotoxic
and genotoxic effect of extracts from Gentiana asclepiadea on HEK 293 cells
117. Bianka Mateášiková: Trans-splicing jadrom kódovaných génov pre chloroplastové proteíny u bičíkovca
Euglena gracilis
118. Ivana Pilchová: Mapovanie reparačných génov Chlamydomonas reinhardtii pomocou metódy mapbased cloning
Environmentálna sekcia
Miestnosť B2-404
Predsedajúci:
Prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
Doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.
Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
11.00 - 11.15
Alexandra Lešková, Marianna Molnárová: Porovnanie toxicity As(III) na horčici bielej
(Sinapis alba L.) a pšenici letnej (Triticum aestivum L.)
Monika Šmelková, Agáta Fargašová: Hodnotenie ekotoxikologických účinkov vanádu
(V5+) na horčicu bielu (Sinapis alba) a jačmeň siaty (Hordeum vulgare)
Zuzana Kramarová, Agáta Fargašová: Hodnotenie interakcie Se(IV) a As(III)
prostredníctvom bioakumuláciie a rastu riasy Desmodesmus quadricauda
Matúš Peško: Fytotoxické účinky CrIII na rastliny repky olejky
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Lucia Leváková: Optimálny režim manažmentu území európskej sústavy chránených
území v podmienkach SR. (Prípadová štúdia dropa fúzatého v CHVÚ Sysľovské polia)
Kristína Pavlíková, Eva Streberová: Udržateľný turizmus z pohľadu informovanosti
verejnosti v Tatranskom národnom parku
Zuzana Michalcová: Hodnotenie vhodnosti lokalizácie areálov rekreácie z
krajinnoekologického hľadiska
Eva Streberová: Conflict of Interests between Tourism Load, Environmental Problems
and Carrying Capacity of Protected Areas: The Case of National Park Slovak Paradise
Region
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 16.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
Prezentácie posterov
Zuzana Tatarková: Vplyv haldy lúženca bývalej Niklovej huty, š.p. v Seredi na okolité
poľnohospodárske pôdy
Peter Nochta: Tufury a ich začlenenie do morfogenetického klasifikačného systému
pôd Slovenska
Veronika Tatarková, Mikuláš Bartaľ: Pôdy Žitného ostrova a ich vplyv na retenciu
herbicídu MCPA
Juraj Macek: Environmentálne aspekty povrchového výronu uhľovodíkov z ropného
prameňa na Korni
15.00 – 15.15
Prestávka
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
Monika Magátová: Hynutie smrečín na Kysuciach
Katarína Lopušná, Iroda Abdurahimova, Eva Bulánková: Zmeny štruktúry makrofytnej
vegetácie Chorvátskeho ramena a návrhy na revitalizáciu
Daniela Adamcová, Roman Labuda, Alexandra Šimonovičová: Štúdium
termorezistentných mikroskopických vláknitých húb v pôdach na lokalite Banská
Štiavnica – Šobov
15.45 – 16.00
Environmentálna sekcia
Posterová sekcia
28. Sarbinaz Aimbetova, Jana Ružičková - Evaluation of landscape changes in the southeast part of Devín,
municipal part of Bratislava
29. Štefan Aschenbrenner - Krajinnoekologická analýza brehového porastu vodného toku Rimavica
30. Peter Baus, Ivana Kohutková, Rastislav Krivosudský - Využitie sieťovej analýzy pri hodnotení
dostupnosti parkov a parkovo upravených plôch na príklade mesta Bratislava
31. Lucia Čanecká, Marek Bujdoš, Ingrid Hagarová, Peter Matúš - Sorpcia oxoaniónov As(V), Sb(V) a P(V)
na najrozšírenejšie oxo-hydroxidy železa v prírode (goethit a hematit)
32. Lucia Čanecká, Ingrid Hagarová, Marek Bujdoš, Peter Matúš - Stanovenie Pt, Pd a Rh vo vzorkách
životného prostredia metódou ICP-MS
33. Ján Dubiel, Štefan Aschenbrenner, Tomáš Štrba - Riziko znečistenia banskej lokality Špania Dolina
ťažkými kovmi
34. Barbora Fedorková - Trendy využívania vidieckej krajiny na Slovensku
35. Katarína Chrenková, Pavel Dlapa, Romana Droppová, Michal Kupec - Stabilita pôdnych agregátov a jej
význam pri vzniku výmoľovej erózie
36. Eva Komanická - Cu and Ni uptake by planted tree seedlings from a smelter- polluted soil
37. Diana Kurucová - Súčasné morfodynamické procesy a ich vplyv na vysokohorskú krajinu Tatier
38. Mária Májeková, Ivana Vykouková - Fytocenologické a ekologické hodnotenie vybraných fragmentov
lužných lesov na území Bratislavy
39. Erika Pappová - Zhodnotenie súčasného stavu PR Mačiansky háj s akcentom na vypracovanie návrhov
manažmentových opatrení
40. Peter Repka - Jasoň červenooký (Parnassius apollo L. 1758) a dôsledky zmien v lokalitách jeho výskytu
na Slovensku z historického aspektu
41. Lucia Sabolová - Biolúhovanie pyritu z lokality – Kremnica
42. Monika Strelková, Hečková Zuzana - Mikroklimatické podmienky vplývajúce na zdravotný stav drevín v
urbanizovanom prostredí mesta Nitra
43. Monika Vyskupová - Hodnotenie vplyvov činností na krajinu za roky 2005 až 2010 na území
severozápadného regionálneho rozvojového pólu Bratislavy
Chemická sekcia
Miestnosť CH1-2
Predsedajúci: Doc. Mgr. Radovan Šebesta, PhD.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Miroslava Puchoňová: Metyl- a metoxysalicyláty meďnaté s kofeínom
Melinda Mojzesová, Mária Mečiarová: Metyltrioxoréniom katalyzované
oxidácie sekundárnych amínov
Pavol Tisovský, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta: Príprava
aryl(ferocenyl)metanolov enantioselektívnou adíciou arylborónových kyselín
na ferocénové karbonylové zlúčeniny
Zuzana Galeštoková, Radovan Šebesta: Stereoselektívne tandemové
Michaelove/Mannichove reakcie katalyzované komplexami ferocénových
ligandov
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Lukáš Petra, Jozef Tatiersky: Príprava chirálnych katiónov a separácia
pripravených enantiomérov
Lukáš Krivosudský, Erik Rakovský: Štúdium štruktúry a stability meďných
komplexov s pyrazínamidom a 2,6-dimetylpyridínom
Peter Antal, Jozef Tatiersky, Peter Schwendt, Zdirad Žák: Príprava a
štruktúra chirálnych monoperoxidokomplexov vanádu(V) s prechodnými
kovmi
Roman Bystrický, Jozef Tatiersky, Zdirad Žák, Robert Gyepes:
Heterobimetalické koordinačné zlúčeniny obsahujúce centrálne atómy Cu(II),
Mn(II) a V(V) s imidazolom ako ligandom
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 15.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
Prezentácie posterov
Jarmila Puškelová, Jana Chrappová: Monohydrát bis(glykoláto)-dioxidodiperoxidovanadičnan hexaakvazinočnatý
Mária
Grešnerová,
Jana
Chrappová,
Peter
Schwendt:
[EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)] – oxaláto-dioxido-tetraperoxidokomplex vanádu(V)
s mostíkovou oxalátoskupinou
Lucia Lintnerová, Marcel Mikulec, Andrej Boháč, Marta Sališová: Príprava
organického inhibítora VEGFR-2 receptoru, významného pre proces
neovaskularizácie tumorov
Lucia Achbergerová, Bernd Nidetzky, Jozef Nahálka: Biochemická
charakterizácia imobilizovaného enzýmu sacharóza fosforylázy
Chemická sekcia
Miestnosť CH1-3
Predsedajúci: Prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Lukáš Konečný, Lucia Šimová, Miroslav Urban: Výpočty dvojčasticových a
trojčasticových interakčných potenciálov v neóne
Mária Sudolská, Ivan Černušák: Theoretical study of structure and stability of
X...H2O complexes (X = H, O, I, HO, HI, I2 and HOI)
Gabriela Orešková, Ján Šimunek, Peter Schwendt: Výpočet geometrie a
spektrálnych vlastností tartarátokomplexov vanádu
Daniel Zich, Ivan Černušák, Marián Matejdes, Ignác Bugár, Marian Janek:
Štúdium jednoduchých zlúčenín pomocou teraherzovej spektroskopie v
ďalekej infračervenej oblasti
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Jarmila Ometáková, Pavol Rajec: Príprava 64Cu pre pozitrónovú emisnú
tomografickú diagnostiku a terapiu
Adrián Krajňák, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš: Štúdium rýchlosti
adsorpcie stroncia na bentonite z ložiska Jelšový potok
Jaroslav Filip, Peter Gemeiner, Ján Tkáč: Miniaturizovaný biopalivový článek
na bázi přímého elektronového transferu fruktóza dehydrogenázy a bilirubin
oxidázy
Ondrej Hanzel, Dana Bakošová: Štúdium vybraných polymérnych materiálov
využitím atómovej silovej mikroskopie
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 16.15
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
Prezentácie posterov
Ladislav Hromada, Zuzana Melichová: Vplyv koncentrácie vybraných kovov
na sorpčné vlastnosti bentonitu z ložiska Lieskovec
Lucia Szocsová, Renata Hodossyová, Eva Chmielewská, Katarína
Gáplovská: Odstraňovanie síranov z vodných roztokov na vybraných
adsorbentoch
Michal Horčičiak, Marián Masár, Peter Troška: Pokročilé elektroforetické
stanovenia polutantov a biomarkerov v enviromentálnych a biologických
matriciach na čipoch s vodivostnou detekciou
Katarína Švihlová: Diagnostika chemických indikátorov leukémie na povrchu
membrán pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov
15.00 - 15.15
Prestávka
15.15 - 15.30
Ján Goruška: Úvod do nanotechnológie: Rastrovacia sondová mikroskopia
fylosilikátu muskovit
Peter Augustín, Roman Boča, Ivan Nemec: Príprava nových koordinačných
zlúčenín Fe(III) s ligandom anapet a ich magnetické vlastnosti
Marek Machata, Ivan Nemec: Príprava a magnetické vlastnosti trojjadrového
heterobimetalického komplexu Fe(III) – Tb(III) – Fe(III) s tetradentátnymi
Schiffovými bázami ako ligandmi
Peter Machata, Peter Herich, Peter Rapta: In situ spektroelektrochemické
štúdie M(III) komplexov s S,S-ligandmi typu ditiolátov R[M(bdt)2]
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 16.15
Chemická sekcia
Posterová sekcia
2. Ladislav Danč, Marián Masár, Roman Žurek, Dušan Kaniansky: Využitie elektrického protiprúdu v
separácii rôznych polutantov a biomarkerov v environmentálnych a biologických matriciach
kapilárnou elektroforézou na čipe
3. Martin Daňo, Oľga Rosskopfová, František Šeršeň, Michal Galamboš: Vplyv γ-žiarenia na
adsorpciu Sr(II) na bentonite Jelšový potok
4. Veronika Drábová, Dušan Galanda, Silvia Dulanská, Boris Remenec, Jozef Kuruc: Stanovenie
amerícia metódou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie
5. Jan Gašpar, Henrieta Stankovičová, Jana Donovalová, Anton Gáplovský: Reakcie 2-oxo-2Hchromén-3-karbaldehydov s metylesterom L-alanínu
6. Ladislav Hromada, Zuzana Melichová: Vplyv zmeny pH prostredia na sorpciu olova na bentonit z
Lieskovca
7. Klaudia Jakusová, Jana Donovalová, Henrieta Stankovičová, Anton Gáplovský: Vplyv intra- a
intermolekulových interakcií na fotochemickú reaktivitu isatín-3-fenylsemikarbazónov
8. Eduard Jáné, Dušan Lorenc, Monika Stupavská, Monika Jerigová, Dušan Velič: Laserom
stimulovaná hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov
9. Monika Kondeková, Andrea Staňová, Dušan Kaniansky, Jozef Marák: Analýza lyzozýmu v
ľudských slinách spojením preparatívnej izotachoforézy a hmotnostnej spektrometrie
10. Katarína Krčová, Radoslav Halko, Milan Hutta: Charakterizácia humínových látok metódou IMAC
11. Pavol Kruk, Milan Luc, Dušan Kaniansky, Marián Masár: Kontrola kvality pitných vôd metódami
kapilárnej elektroforézy na čipe s vodivostnou detekciou
12. Lenka Macháčková, Mária Žemberyová, Zuzana Deáková: Aplikácia extrakcie tuhou fázou s
využitím oxidu zirkoničitého nanometrických rozmerov na skoncentrovanie, špeciáciu a stanovenie
stopových koncentrácií chrómu vo vodných vzorkách metódou ETAAS
13. Dominik Martinkovič, Matúš Pupák, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš: Syntéza iónovej
kvapaliny – tributyloktylfosfóniumbis(trifluórmetyl) sulfonylimidu pre extrakciu rádionuklidov
14. Natália Masaryková, Róbert Góra, Milan Hutta: Stanovenie aminokyselín v rozkladných
produktoch humínových látok reverzno-fázovou kvapalinovou chromatografiou s použitím
predkolónovej derivatizácie s dietyl etoxymetylmalonátom
3+
15. Robert Michal: Fotokatalytická aktivita Eu dopovaného TiO2
16. Andrea Pastierová, Róbert Bodor, Dušan Kaniansky: Separácia humínových kyselín on-line
kombináciou kapilárnej izotachoforézy a zónovej elektroforézy s využitím zwiterionických
detergentov
99
17. Veronika Paučová, Boris Remenec, Silvia Dulanská, Ľubomír Mátel: Determination of Tc in
evaporator concentrates using solid phase extraction techniques
18. Veronika Paučová, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš: Vplyv kyseliny šťaveľovej na adsorpciu
Cs(I) na bentonitových horninách
63
19. Lucia Pivarčiová, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš, Karol Jesenák: Sorpcia Ni na syntetický
hydroxyapatit a vybrané prírodné sorbenty
20. Monika Radičová, Jozef Marák, Andrea Staňová, Dušan Kaniansky: Analýza diklofenaku a jeho
metabolitov kombináciou techník kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie
21. Janka Ráczová, Milan Hutta, Juraj Pessl: Štúdium metód iónovo-výmennej chromatografie na
analýzu a charakterizáciu humínových kyselín
22. Pavol Rohárik: Charakterizácia humínových kyselín využitím kombinácie RP-HPLC metód s
elúciou so skokovým gradientom
23. Miroslav Sabo: Alternatívne určenie prahovej hodnoty preklopenia pre metódu charge flipping
24. Barbora Sláviková, Martina Miklošovičová, Viktor Majerník, Ondrej Šauša, Jozef Krištiak, Karol
Jesenák: Voda v montmorilonite skúmaná pozitrónovou anihilačnou časovou spektroskopiou
(PALS)
25. Jana Strišovská, Dušan Galanda, Jozef Kuruc: Rádiochemické stanovenie dlhožijúcich
rádionuklidov Np-237 a Pu-241
26. Péter Török, Lenka Macháčková, Mária Žemberyová: Možnosti stanovenia As a Sb v
nekontaminovaných pôdach metódou atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou
atomizáciou
27. Peter Troška, Marián Masár, Richard Chudoba, Michal Horčičiak, Dušan Kaniansky: Stanovenie
dusitanov a dusičnanov, biomarkerov vzniku neurotransmitera oxidu dusnatého v
mozgovomiechovom moku, kapilárnou elektroforézou na čipe
Geografická sekcia
Miestnosť B1-435
Predsedajúci: Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.
10.15 - 12.30
10.15 - 10.30
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Jan Harbula, Jakub Miřijovský: Využití snímků Landsat pro detekci změn
urbanizovaného území
Barbora Tajbošová, Miroslav Žiak: Rozšírenie lavínovej hrozby v Nízkych
Tatrách
Katarína Džubáková: Zrážkovo-odtokové vzťahy v povodí Studeného potoka
Alena Vondráková: Prezentace geoprostoru v moderní tyflokartografii
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Mária Tarnovská, Milan Frandofer: Konštrukcia pozdĺžneho profilu z
topografických podkladov a merania GNSS na príklade toku Tople po
hydrologickú stanicu Gerlachov
Alžběta Brychtová, Stanislav Popelka: Kartometrická analýza raportního plánu
Tereziánské pevnosti Olomouc
Stanislav Popelka, Alžběta Brychtová: Možnosti geovizualizace historického
města Olomouce
Juraj Procházka: Predbežné výsledky paleoekologickej analýzy organogénnej
výplne na území paleomeandra pri obci Vrakúň
10.30 - 10.45
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 16.15
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
Prezentácie posterov
Barbora Hladišová, Jaroslav Burian, Aleš Vávra: Tvorba znakového klíče pro
územně analytické podklady
Rostislav Nétek: Implementace geoinformačních technologií pro organizaci
cyklistických závodů
Libor Burian, Hana Kapolková, Dušan Orgoník: Spracovanie klimatických
údajov pre metodiku hodnotenia energickej efektívnosti tepelných čerpadiel na
území SR
Juraj Holec, Marián Šabo: Hodnotenie hrozby svahových pohybov v oblasti
Západných Karpát
15.00 - 15.15
Prestávka
15.15 - 15.30
Lucia Szalmová: Analýza morfometrických parametrov lavínovej dráhy Južné
Steny v Malej Fatre
Lucie Kubalíková: Ochrana neživé přírody v České republice: pokus o analýzu
současného stavu a záměr o vyhlášení Přírodní památky Maršovský žleb
Gabriel Petříček, Martin Mahrík: Geografická báza údajov a publikovanie
KDMR s využitím open source technológií
Štefan Ratkovský: Horizontálna priestorová štruktúra Brestovskej jaskyne
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 16.15
Geografická sekcia
Miestnosť B2-446
Predsedajúci: Mgr. Marcel Horňák, PhD.
10.15 - 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Ivana Madžová: Vzťah konfesie a demografického správania obyvateľov v
mikromierke vybraných obcí Slovenska
Mário Godor: K otázke dôležitosti geografického výskumu kvality života
Petra Ivančová: Analýza regionálnych diferencií v miere nezamestnanosti
pomocou Brechlingovho modelu
Pavol Ďurček: Analýza medzinárodného obchodu s ropou vo vybraných
krajinách sveta na základe obojstranne ohraničeného interakčného modelu
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
11.45 - 12.00
Jana Letková: Teoretické východiská k štúdiu klastrových iniciatív
Kateřina Rudincová: Somaliland jako příklad de facto státu a možnosti jeho
uznání
Lenka Ondová: Vplyv globlizácie a dôležitosť vzdelania v rozvojových krajinách
Jana Hasalová: Social Remittances: an alternative approach to development
cooperation
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 17.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
Prezentácie posterov
Martin Mačanga: Prognóza vývoja jadrovej energetiky do roku 2030
Tomáš Charvát: Mikroregionálne združenia na Slovensku – úvodné poznámky
Alexandra Kavuljaková, Kristína Bilková: Spontánna potratovosť a jej
priestorová diferenciácia na Slovensku v roku 2009
Lucia Máliková: Možnosti rozvoja vidieka na Slovensku (prípadová štúdia
víťazných obcí súťaže Dedina roka 2009)
15.00 - 15.15
Prestávka
15.15 - 15.30
15.30 - 15.45
Michal Katuša: Vplyv životného statusu žien na plodnosť žien
Róbert Hudec: Hooverov index koncentrácie obyvateľstva a jeho využitie empirický príklad FMR Bratislava a FMR Košice
Vladimír Tóth: Komparácia trasovania existujúcej cestnej a železničnej siete
Slovenska s hypotetickým ex post trasovaním dopravných koridorov na
základe pozitívnej a negatívnej odchýlky metódou spájania dvoch bodov
Eva Špániková, Róbert Grác: Pozícia samosprávy v kontexte rozvoja regiónu
Schladming
15.45 - 16.00
16.00 - 16.15
16.15 - 16.30
Prestávka
16.30 - 16.45
Roman Ujbányai: Možnosti merania chudoby a sociálnej exklúzie na
mikroúrovni
Ľubomíra Križáková, Katarína Čupeľová: Hrad Beckov ako prvok rozvoja obce
16.45 - 17.00
Geografická sekcia
Posterová sekcia
44. Lucie Kubalíková, Liliana del Valle Neder: Iventarizace, hodnocení a návrhy na management
geologického a geomorfologického dědictví: případová studie z okolí města Cafayate,
provincie Salta, Argentina
45. Juraj Straka, Tatiana Harciníková: Evaluation of future highway accessibility in the Bratislava
city region
46. Barbora Hladišová, Jan Harbula, Stanislav Popelka: Tvorba sady mapových znaků pro
vizualizaci monitorovacích stanic pro sledování kvality ovzduší
47. Zuzana Kráľová: Smerovanie rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne Vinné na základe
preferencií návštevníkov Zemplínskej šíravy a Vinianskeho jazera s využitím fondov
Európskej únie
Geologická sekcia
Miestnosť G-203
Predsedajúci:
Prof. RNDR. Daniela Reháková, CSc.
Doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.
10.15 – 12.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
Matúš Koppa: Petrogenetic significance of Cr-spinel in ultramafic
bodies from outcrop near Sedlice and Dobšiná quarry
Juraj Žitňan, Peter Koděra, Pavel Uher: Charakteristika premeny typu
pokročilej argilitizácie na lokalitách Biely Vrch a Kalinka v Javorí
Michal Sentpetery: Reverse structures inferred from the geological
and structural mapping (western part of the Krivánska Fatra Mts.)
11.00 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Katarína Pošteková: Paleovulkanický vývoj turovskej formácie v
juhovýchodnej časti Kremnických vrchov
Jozef Madzin, Soták Ján, Sýkora Milan: Revízia stratigrafickej pozície
bázického vulkanizmu v spodnej kriede tatrika (sukcesia Osobitej) v
Západných Tatrách
Ondrej Pelech: Reinterpretácia geologickej stavby mezozoických
sekvencií na severovýchode Považského Inovca
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
13.00 - 14.00
14.00 – 15.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
Prezentácie posterov
Tomáš Fuksi: Nálezy fauny vrchnokriedových mäkkýšov z lokality
Prašník
Tomáš Fuksi: Litologické a faunistické spracovanie lokality Lingulová
lavica
Matúš Hyžný: Predbežné výsledky štúdia fauny desaťnožcov
(Crustacea: Decapoda) plášťovských vrstiev (Novohradská panva).
Ivana Bystraninová: Gliridae (Rodentia, Mammalia) z oblasti
Centrálnej Anatóle (Turecko) – paleoekológia a biostratigrafia
Geologická sekcia
Miestnosť G-245
Predsedajúci:
Doc. RNDr. Pavel Fejdi, CSc.
Doc. RNDR. Marián Fendek, CSc.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Jarmila Pakšiová, Daniel Ozdín: Mineralogické štúdium marmarošských
diamantov na lokalite Borinka v Malých Karpatoch
Richard Zubaj: Minerály skupiny crichtonitu: produkt rozpadu monazitu v
metagranitoch
Martin Michalek: Petrológia a 3D - distribúcia kryštálov granátu a rutilu
eklogitického amfibolitu z masívu Kreuzeck (Východné Alpy)
Roman Tvarožka: Petrografická a geochemická charakteristika
metabazaltov príkrovu Bôrky v oblasti medzi Kobeliarovom a Vyšnou
Slanou
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Dušan Laurinc: Mladopaleozoické metapieskovce severného gemerika:
minerálne zloženie a zdrojová oblasť
Gabriela Kučerová, Bronislava Lalinská, Jana Michňová a Tomáš Klimko:
Mineralogické zhodnotenie odkaliskového materiálu na lokalite Rudňany
Ivan Schmiedt: Štúdium REE minerálov z vysoko frakcionovaného
topásovo - albitového granitu, Zinnwald - Erzgebirge, Nemecko.
Tomáš Klimko: Rtg. mikro (µ) difrakčná analýza – využitie pri štúdiu
sekundárnych Sb a Fe minerálnych fáz
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 16.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
Prezentácie posterov
Štefan Čík: Trioktaedrické sľudy granitov z oblasti Surovca a Dlhej doliny
(gemerikum)
Libor Pukančík, Peter Ružička: Kvalitatívna kategorizácia obsahov
železa z chemických analýz dolomitových vrtov z ložiska Rajec - Šuja
Miloš Šmelko, Peter Chudík, Pavel Uher, Anna Vozárová: Gd-rich
xenotime from the post-orogenic A-type metavolcanites of the Bôrka
Nappe, Western Carpathians, Slovakia
Marek Kolenčík, Agáta Fargašová, Jaroslav Ševc, Katarína Gardošová,
Marianna Molnárová, Martin Urík, Pavol Littera, Peter Bačík, Slavomír
Čerňanský: Extrakcia Zn, Cd, Pb a Cu z flotačného koncentrátu z lokality
Hodruša Hámre organickými kyselinami a pomocou druhu Aspergillus
niger
15.00 - 15.15
Prestávka
15.15 - 15.30
David Kušnirák: Vplyv topokorekcií na tvorbu úplnej Bouguerovej
anomálie pri mikrogravimetrických meraniach v kavernóznych oblastiach
Ivan Dostál, René Putiška: Prieskum pivničných priestorov pomocou 3D
odporovej tomografie
Diana Porubská, Andrej Machlica: Modelovanie vybraných zložiek vodnej
bilancie v povodí Ľupčianky
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
Geologická sekcia
Posterová sekcia
48. Júlia Zervanová: Fosílne nosorožce Slovenska
49. Silvia Králiková: Tectonic interpretation of AFT data from crystalline complexes of the
Inner Western Carpathians
50. Alexandra Ďuričková, Renáta Fľaková, Milan Seman, Zlatica Ženišová: Znečistenie
povrchovej vody Malého Dunaja
51. Mariana Pašiaková, Hajach Miroslav, Pašteka Roman, Terray Miroslav: Detekcia
stredovekých krýpt pomocou mikrogravimetrie
52. Lucia Ryšavá: Tektonická stavba lakšárskej elevácie na základe mikrofaciálnej
analýzy
53. Rudolf Lénárt: Kinematický charakter vrásovo-strižných deformácií kryštalinika a
obalu tatrika v Tribeči
54. Zuzana Weissová: Seizmická interpretácia a stanovenie uhľovodíkových perspektív
v moravskej časti viedenskej panvy
55. Michal Jamrich: Vápnité nanofosílie sarmatu (vrchného seravalu) Dunajskej a
Viedenskej panvy Západných Karpát “state of art”
56. Alena Bágelová: Tvorba digitálneho modelu reliéfu s hrásťovo – priekopovou
stavbou prostredníctvom Geografického Informačného Systému
Didaktická sekcia
Miestnosť CH2-118
Predsedajúci: RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
13.00 – 14.00
Eva Uhrinová: Didaktická hra ako efektívna edukačná metóda
Peter Lenčéš: Chyby študentov pri overovaní platnosti
podmienok pre operácie základných algebraických štruktúr
Zuzana Dzurišinová: Prínos písania esejí pre hodnotenie
výstupov z projektového vyučovania v chémii
Prezentácia posterov
Didaktická sekcia
Posterová sekcia
1. Katarína Hulinová: Metódy riadenia environmentálnej výchovy vo vybraných
environmentálnych mimovládnych organizáciách
Download

PROGRAM ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 27. apríl