decká ko
á ve
nf
er
kého
Prírodo
ve
de
u
fak
lta Univer
z it
y
PROGRAM
á
ck
ns
me
Ko
-
Prírodovedecká fakulta
tsk
en
cia
en
Štu
d
Univerzita Komenského v Bratislave
ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
24. apríl 2013
Registrácia účastníkov
24. 4. 2013
7.30 - 9.00
vestibul CH1
Program konferencie
9.00
Slávnostné otvorenie konferencie
Aula CH1-1
9.20 - 10.00
Plenárna prednáška
Aula CH1-1
Prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
Byť vedcom „ab initio“
10.15 - 12.30
Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia
B1-301, B1-305, B1-307
B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia
B2-404
Chemická sekcia
CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia
B1-435, B2-446
Geologická sekcia
G-245
Didaktická sekcia
CH2-118
12.30 – 14.00
Občerstvenie pri posteroch
13.00 - 14.00
Posterová sekcia
14.00 - 17.00
Prezentácie príspevkov v sekciách
17.00 - 20.00
Spoločenský večer
vestibul B1
Biologická sekcia
Miestnosť B1-301
Predsedajúci:
RNDr. Regina Sepšiová, PhD.
Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
Mgr. Andrej Ficek, PhD.
10.15 – 12.45
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Iveta Červenková, Ivana Daubnerová, Dušan Žitňan, Daniel Čižmár: Optimalizácia
metód pre transgenézu priadky morušovej, Bombyx mori
Alexandra Zibrinová, Ivana Daubnerová, Dušan Žitňan, Branislav Bednár:
Expresia a funkcia receptorov v corpora allata B. mori
Daniel Čižmár, Ladislav Roller, Dušan Žitňan: Molekulové mechanizmy
neuroendokrinnej regulácie správania a vývinu hmyzu
Branislav Bednár, Dušan Žitňan, Ivana Daubnerová: Identifikácia promótorov
a expresia vybraných neuropeptidov priadky morušovej
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
11.45 - 12.00
Katarína Juríková, Toni Gabaldón: Orphan gene detection in yeast
Ján Štetka, Viera Boháčová, Zdena Sulová, Albert Breier: P-glycoprotein
expression patterns in L1210 cells after all-trans retinoic acid and 9-cis retinoic
acid treatment suggest involvement of post-transcriptional regulation
Lenka Koptašiková, Peter Solár, Rastislav Jendželovský, Peter Ferenc, Peter
Fedoročko: Anticancer and antiproliferative effects of atranorin on mammary
cancer 4T1 and normal NMuMG cells
Lucia Lichvárová, Ľubica Lacinová: L-type calcium channels isoformes during
neurogenesis of PC12 cells
Emília Vendeľová, Gabriela Hrčková, Samuel Velebný, Miloslava Mrázová:
Modulácia imunitnej odpovede flavonoidom silymarínom počas experimentálnej
infekcie larválnym štádiom cestóda u myší
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 – 12.45
13.00 - 14.00
14.00 – 16.30
14.00 – 14.15
Prezentácie posterov
14.45 – 15.00
Michala Gáfriková, Petronela Imreová, Eva Miadoková: Sledovanie
antioxidačného účinku extraktu z Armoracia rusticana pomocou metód DPPH
assay a Reducing power assay
Petronela Imreová, Eva Miadoková, Stephka Chanková, Michala Gáfriková, Ivan
Chalupa: Štúdium genotoxického a antimutagénneho účinku hyperforínu
Jana Feruszová, Andrea Šoltýsová, Eliška Gálová: Kvantitatívna analýza génovej
expresie apoptózy nenádorových buniek indukovaná fotoaktivovaným hypericín
Barbara Tóthová: Molekulárna genetika ochorenia Charcot-Marie-Tooth typu 1B
15.00 – 15.15
Prestávka
15.15 – 15.30
Barbora Onderová, Renáta Lukačková: Molekulárna genetika ochorenia
Chronická myeloická leukémia
Katarína Janšáková, Natália Kamodyová, Peter Celec: Analýza markerov
oxidačného stresu a mikroflóry v slinách pacientov s periodontitídou
Viera Holíková, Michal Kajsik, Lucia Oslanecová, Hana Drahovská: Hostiteľská
špecificita bakteriofágov infikujúcich kmene Cronobacter spp.
Martin Chudík, Peter Štefánik: Prenatálny vplyv kyseliny valproovej na expresiu
génov kódujúcich GAD 65 a GAD 67 v prefrontálnom kortexe mozgu potkana
Diana Hopková, Kristína Jiríčková, Lucia Bocánová, Zuzana Zvadová, Ján
Krahulec, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Príprava klonov Pichie pastoris
schopných produkovať ľudský rastový hormón
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 16.30
Biologická sekcia
Miestnosť B1-305
Predsedajúci:
Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.
Doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Daniela Kramárová, Eva Neščáková, Radoslav Beňuš, Petra Uhrová, Michaela
Dörnhöferová, Silvia Bodoriková, Klaudia Kyselicová: Somatometria slovenských
vysokoškolských študentiek z PriF UK v Bratislave
Darina Šedovičová, Miloslav Vilímek: Posouzení transpozice musculus tibialis
posterior na základě matematické simulace chůze
Daniela Blahútová, Michal Zeman, Monika Okuliarová: Agresívne správanie
samcov línií prepelíc japonských selektovaných na vysoký a nízky obsah testosterónu
v žĺtku
Monika Záškvarová, Boris Bilčík, Pavel Výboh, Ivan Čavarga, Dušan Chorvát, Alžbeta
Chorvátová, Pavol Miškovský: Chorioalantoická membrána prepelice japonskej ako
experimentálny model pre štúdium angiogenézy a fotodynamicky aktívnych látok
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Jana Ambrušová, Michal Zeman, Anna Veselá, Iveta Herichová: Vplyv rotačného
svetelného režimu používaného pri práci na smeny s fázovými posunmi smerom
dopredu na expresiu hodinových génov per2
a bmal1 v srdci potkana
Lucia Lapínová, Lucia Lichvárová, Michaela Pavlovičová, Jana Hlinková, Ľubica
Lacinová: Influence of different culture condition on store-operated calcium entry and
membrane potential in HT22 hippocampal neuronal cell line
Dominika Balážiová, Daniela Staníková, Miloslava Hučková, Juraj Staník, Branislav
Vohnout, Katarína Rašlová, Iwar Klimeš, Daniela Gašperíková: DNA analýza génov
zodpovedných za familiárnu hypercholesterolémiu (LDLR, ApoB-100 a PCSK9)
u slovenských pacientov
Dorota Šoltésová, Lucia Koyšová, Anna Veselá, Boris Mravec, Iveta Herichová:
Expresia hodinových génov per2, clock a npas2 a glukózových transportérov
v tkanivách chránených a nechránených hematoencefalickou bariérou u kontrolných a
diabetických potkanov
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 16.15
14.00 - 14.15
14.15 – 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
Prezentácie posterov
Tomáš Senko, Lucia Kršková: Vplyv prenatálne a perinatálne navodenej hypertenzie
na anxietu a habituáciu laboratórneho potkana v období po odstave, v puberte
a dospelosti – predbežná štúdia
Henrieta Végešiová, Lucia Kršková: Vplyv prenatálne a perinatálne navodenej
hypertenzie na správanie potkana laboratórneho vo vyvýšenom bludisku tvare plus
Zuzana Panáková, Lucia Kršková: Vplyv zvýšenej hladiny angiotenzínu II na materské
správanie samíc potkana laboratórneho
Pavel Svitok, Luboš Molčan, Anna Veselá, Michal Zeman: Vplyv zvýšeného príjmu soli
v skorých ontogenetických štádiách vývinu na kardiovaskulárne charakteristiky
potkanov
15.00 – 15.15
Prestávka
15.15 - 15.30
Andrea Perrone Halaburková, Ján Kovaľ, Rastislav Jendželovský, Jaromír Mikeš,
Lucia Mikešová, Peter Fedoročko: Drug combination study on histone deacetylase
inhibitors and hypericin-mediated photodynamic therapy
Jakub Križák, Karel Frimmel, Ružena Sotníková, Ľudmila Okruhlicová: Expresia Cx40
počas zápalu v aorte normotenzného potkana vo fáze subakútneho zápalu
Kristína Lukáčová, Eva Bosíková, Ľubica Niederová: Chronické podávanie
syntetických analógov pre dopamínové D3 receptory ovplyvňuje regeneráciu mozgu a
správanie zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata) po striatálnom poškodení
Elena Školníková, Alžbeta Königová, Michaela Dolinská, Marián Várady: Rezistencia
na antihelmintiká u Haemonchus contortus – rozdiel v in vitro odpovedi pri
experimentálnej infekcii oviec a kôz
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15
Biologická sekcia
Miestnosť B1-307
Predsedajúci:
Doc. RNDr. František Golais, CSc.
Doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Róbert Szabó, Boris Klempa: Molekulárna evolúcia hantavírusov v
strednej Európe
Alexandra Svrbická, Zuzana Balážfyová, Yvetta Gbelská: Analýza
fyziologickej funkcie permeázy Knq1p kvasiniek Kluyveromyces lactis
Hana Čuláková, Július Šubík, Yvetta Gbelská: Vplyv delécie génu
PDR16 na susceptibilitu patogénnych kvasiniek Candida glabrata
a akumuláciu xenobiotík
Iveta Zadražilová, Karel Pauk, Aleš Imramovský, Jiří Hanusek, Martina
Masaříková, Alois Čížek, Josef Jampílek: 2-hydroxy-N-[1-(2hydroxyfenylamino)-1-oxoalkan-2-yl]benzamidy – Potenciální léčiva
infekcí MRSA?
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Judita Mezovská, Mária Mikulášová, Romana Chovanová: Genetické
determinanty rezistencie voči erytromycínu u potravinových a klinických
izolátov Staphylococcus spp.
Peter Rózsa, Romana Chovanová, Mária Mikulášová: Molekulárna
charakterizácia meticilín rezistentných Staphylococcus epidermidis
izolovaných z bryndze
Balázs Sallay, Zuzana Godálová: Baktérie prítomné pri výrobe vína v
Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Mária Šedivá, Jaroslav Klaudíny: Analýza obsahu antimikrobiálneho
peptidu v materských kašičkách
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 14.30
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
Prezentácie posterov
Lucia Fiačanová, Eva Machová: Príprava glykokonjugátu z
manooligosacharidu a proteínu ako potenciálnej antifungálnej vakcíny
Ružena Pilišiová, Ema Paulovičová, Dmitry V. Yashunsky, Alexander A.
Karelin: Detekcia glukán-špecifických a G9-BSA špecifických protilátok
u imunizovaných Balb/c myší
Biologická sekcia
Miestnosť B1-320
Predsedajúci:
10.15 – 12.45
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.
Barbora Chattová, Bohuslav Uher: A preliminary study on diversity and ecology
of soil diatoms in urban habitats
Magdaléna Šafářová, Bohuslav Uher, Barbora Chatová: Změny společenstev
fytobentosu řeky Dřevnice – hodnocení ekologického stavu v prostoru a čase
Terézia Balážová, František Hindák: Vývinové štádiá nostokálnej
cyanobaktérie Rivularia haematites tvoriacej stromatolity v Šujskom rašelinisku
v Rajeckej doline
Zuzana Drongová, Ľubomír Kováčik: Zmena hydrologických parametrov pôdy
pod vplyvom rastu biologickej pôdnej krusty
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Lenka Raabová, Ľubomír Kováčik: Niektoré zaujímavé terestrické riasy zátoky
Petuniabukta na Svalbarde, Arktída
Monika Kudrnová, Bohuslav Uher, Barbora Chatová: Rozsivky jako indikátor
kvality vody v řece Rokytkné
Tibor Stolárik, Mária Henselová, Miroslava Bugajová, Anna Zahoranová: Vplyv
nízkoteplotnej plazmy na vybrané biologické parametre hrachu siateho (Pisum
sativum L.)
Eva Bíliková, Alžbeta Blehová, Renáta Švubová: Optimalizácia procesu
transformácie a regenerácie transgénnych rastlín z listových explantátov
Drosera rotundifolia L.
Andrej Lackovič, Alexander Lux: Transport a translokácia kadmia v rastline s
kontraktilnými koreňmi
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 12.45
13.00 - 14.00
14.00 – 16.30
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
15.00 - 15.15
Prezentácie posterov
Miroslava Vaculíková, Marek Vaculík, Miroslava Luxová: Vplyv rôznych foriem
antimónu na rast kukurice siatej (Zea mays L.)
Denis Líška, Zuzana Lukačová, Alexander Lux: Odvodenie kalusovej kultúry
zástupcov dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových rastlín v podmienkach in
vitro
Milan Soukup, Michal Martinka: Vizualizácia kremičitanových depozitov
v Sorghum bicolor L. prostredníctvom fluorescenčnej mikroskopie
Soňa Pastorková, Marek Vaculík: Vplyv zinku na Rumex crispus L., rastlinu
využívanú v tradičnej juhoafrickej medicíne
Lenka Šimková, Zuzana Kochanová, Miroslava Luxová: Rozdiely
v bielkovinovom obraze klíčnych rastlín kukurice (Zea mays L.) v podmienkach
zasolenia, pod vplyvom kremíka a zinku
15.15 - 15.30
Prestávka
15.30 - 15.45
Marianna Švancárová, Michal Martinka: Veľkosť kremičitanových fytolitov
tvorených v rastlinách sa dá cielene ovplyvniť pomocou kadmia
Terézia Gálusová, Andrea Kadášová: Vývin morfologických znakov počas
vegetačného obdobia pri druhoch z rodu Mentha
Zita Rydzyková: Zmeny ruderálnej vegetácie po 50 rokoch v Doline Siedmich
prameňov
Silvia Bittnerová: Rozšírenie a variabilita spoločenstiev zväzu Vaccinion myrtilli
na území Krivánskej Malej Fatry a Oravských Beskýd
15.45 - 16.00
16.00 - 16.15
16.15 - 16.30
Biologická sekcia
Miestnosť B2-304
Predsedajúci:
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.
Ján Kočišek: Mapovanie a ochrana zástupcov radu Lepidoptera
skupiny Rhopalocera na Kysuciach
Tatiana Vaculová, Veronika Tarageľová: Ohniská patogénov
prenášaných kliešťom Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) na vybraných
lokalitách v Bratislave
Darina Šípošová: Molekulárna a morfologická analýza podeniek
(Ephemeroptera: Leptophlebiidae: Atalophlebiinae) z Venezuely
Andrea Rúfusová: Biologické a ekologické vlastnosti spoločenstva
podeniek a pošvatiek ako indikátor využitia riečnej krajiny
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Michaela Špalková, Marcel Falis, Andrej Renčko, Michal Žďárský,
Denisa Daňová: Pôsobenie nízkych dávok ionizujúceho žiarenia,
azoxystrobinu a vybraných ťažkých kovov na modelový organizmus
druhu Artemia franciscana
Eva Krascsenitsová, Milan Kozánek, Ladislav Roller: Local-scale
genetic structure in the spruce bark beetle, Ips typographus L.
(Curculionidae, Scolytinae) in Carpathian Mountains
Kristína Švolíková: Nezvyčajne vysoká plodnosť v bulharských
populáciách hrúzovca sieťovaného Pseudorasbora parva (Temminck
a Schlegel, 1846)
Kristína Hôrková: Hypotéza alternatívnych ontogenéz a invázneho
potenciálu na príklade býčka čiernoústeho Neogobius melanostomus
(Pallas 1814)
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 14.30
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
Prezentácie posterov
Lucie Mečířová, Meike Becker: Effect of silver ions on oxidative stress
in zebra fish hepatoma cell line
Eva Farkašovská, Bystrík Ambruš: Potravné správanie lariev
obojživelníkov
Biologická sekcia
Posterová sekcia
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Lucia Achbergerová, Jozef Nahálka: Evolučne staré enzýmy polyfosfátkinázy
Lucia Ančicová, Magdaléna Wágnerová, Anna Chalupková, Jana Jarčušková, Zuzana
Hrabovská, Jela Mistríková: Sledovanie vplyvu herpetickej, chrípkovej
a zmiešanej infekcie na vybrané parametre bunkovej a humorálnej imunity
Martin Babič, Viera Cimová, Juraj Bugala: Analýza proteín-DNA interakcií v procese
replikácie plazmidovej DNA
Martin Babič, Juraj Bugala, Viera Cimová, Ivana Durčáková: Klonovanie, expresia a
charakterizácia DnaB proteínu z octových baktérií
Gábor Beke, Lubos Klucar, Matej Stano: Matematický model interakcie bakteriofágbaktéria
Csaba Bognár, Marian Baldovič, Ľudovít Kádasi, Andrea Zaťková: Analýza mutácií v
alfa-synukleínovom géne (SNCA) u slovenských pacientov postihnutých
Parkinsonovou chorobou
Lenka Briatková, Martina Némethová, Anna Bolčeková, Tomáš Olčák, Denisa
Ilenčíková, Slávka Požgayová, Ľudevít Kádaši, Andrea Zaťková: Legius
syndróm- identifikácia prevalencie mutácií v SPRED1 géne v slovenskej
populácii
Juraj Bugala, Viera Cimová, Martin Babič: Štúdium interakcií DnaA proteínu s
vybranými iniciačnými proteínmi v procese iniciácie replikácie v bunkách
octových baktérií
Zsófia Csáky, Alena Donauerová, Barbora Gaálová, Dana Michálková-Papajová,
Milan Seman: Druhová identifikácia akvatických izolátov Enterobacter
cloacae molekulárno-biologickými metódami a stanovenie ich citlivosti na
vybrané antimikrobiálne látky
Petra Cupperová, Jana Antalíková, Michal Simon, Ľubica Horovská: Vplyv
monoklonovej protilátky IVA-50 (anti-CD9) na väzbu spermií na zonu
pellucidu oocytov hovädzieho dobytka
Oldrich Černý, Ján Horváth, Ján Koščo: Zmeny dennej aktivity u druhu Romanogobio
vladykovi (Fang, 1943) na riekach východného Slovenska (predbežné
výsledky)
Kristína Doležalová, Jozef Bízik, Katarína Együdová: Effect of activated fibroblasts on
proliferation and phenotype of B leukemic cell lines
Eva Drozdíková, Annamária Bardelčíková, Zuzana Kubicová, Margita Obernauerová:
Vplyv mutácie pgs1 na zloženie bunkovej steny kvasiniek Kluyveromyces
lactis
Matúš Durdík, Eva Marková, Igor Belyaev: Vplyv mikrovlnného a ionizačného žiarenia
na tvorbu DNA opravných fokusov v lymfocytoch z pupočníkovej krvi
Beáta Gajdošechová, Pavol Košík, Milan Škorvaga, Igor Beliaev: Stanovenie výskytu
génových fúzií v bunkách pupočníkovej krvi
Lucia Gavulová, Daniel E. Rozen: Increased bacterial persistence in Escherichia coli
under selective pressure
Tomáš Grivalský, Katarína Chovanová, Nikoleta Šaková: Biodegradačné účinky
termofilných a termotolerantných baktérií z vodného prostredia
Helena Fábryová, Eva Lengyelová, Barbora Vlková, Peter Celec: Impact and fate of
fetal DNA in mouse and its implication to research concerning
preeclampsia
Soňa Fekecsová, Martin Hajduch: Výber a optimalizácia najvhodnejšej metódy na
extrakciu proteínov zrna pšenice (Triticum aestivum)
Jana Feruszová, Andrea Šoltýsová, Peter Ditte, Eliška Gálová: Apoptóza nádorových
buniek indukovaná fotoaktivovaným hypericínom
Jana Hlinková, Katarína Jašková, Lucia Lapínová, Lucia Lichvárová, Ľubica Lacinová:
Influence of NGF on CaV1.2 and CaV1.3 voltage-dependent calcium
Biologická sekcia
channels in rat pheochromocytoma cells
Katarína Hollá, Veronika Hulejová Sládkovičová, Peter Miklós, Dávid Žiak: Vybrané
populačné charakteristiky Microtus oeconomus mehelyi (Éhik, 1928)
a jeho postavenie v synúziách
84. Júlia Hunková, Mária Kamencayová, Zdeno Šubr: Využitie vírusu šarky slivky na
tranzientnú expresiu cudzorodých génov v Nicotiana bethamiana
85. Barbora Chattová, Bart Van de Vijver, Ditmar Metzeltin, Marc Lebouvier: 12 new
species of the genus Pinnularia (Bacillariophyta) on Ile Amsterdam (TAAF,
Southern Indian Ocean)
86. Lenka Chodáková, Andrea Ševčovičová: Porovnanie účinku kvercetínu a jeho
komplexov s hliníkom vo vybraných systémoch
87. Michal Chvostáč, Markéta Derdáková: Ekológia Borrelia burgdorferi sensu lato
a Anaplasma phagocytophilum v modelovom urbánnom ohnisku
88. Oľga Janíčková, Janka Jarčušková, Magdaléna Wágnerová, Anna Chalupková,
Zuzana Hrabovská, Jela Mistríková: Testovanie vplyvu Isoprinosinu na
replikáciu myšacieho lymfotropného gamaherpesvírusu (MHV-68) a na
proliferáciu myšacích nádorových buniek
89. Jana Jarčušková, Kristína Plevová, Zuzana Hrabovská, Anna Chalupková, Magdaléna
Wágnerová, Jela Mistríková: Antivírusový účinok kynurénových kyselín
(KYNA) na in vitro replikáciu myšacieho herpetického vírusu MuHV-4
90. Katarína Jašková, Michal Cagalinec, Ľubica Lacinová, Dana Jurkovičová: Role of
calcium transporters in the process of neurodegeneration
91. Kristína Jiríčková, Ján Krahulec, Diana Hopková, Lucia Bocánová, Zuzana Zvadová,
Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Produkukcia ľahkého reťazca ľudskej
enterokinázy v metylotrofnej kvasinke Pichia pastoris
92. Lenka Jurčišinová, Barbara Sviežená: Kvantitatívna analýza biologického materiálu na
forenzné účely
93. Michal Jurík, Drahomír Palenčár, Ľudevít Kádaši, Andrea Šoltýsová: Izolácia a
charakterizácia kmeňových buniek z tukového tkaniva
94. Katarína Juríková, Ľubomír Tomáška: Characterization of telomere-binding properties
of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase in non-conventional yeast
Yarrowia lipolytica
95. Erik Kerekeš, Andrea Pogányová, Ján Miškovic, Karol Mičieta: Test abortivity peľu
natívnej flóry a Tradescantia MCN test v dlhodobej fytoindikácii zmien
ekogenotoxickej záťaže v Horných Opatovciach
96. Petra Kmeťová, Miroslava Šupolíková, Lívia Číková, Jozef Marák, Andrea Staňová,
Pavol Koiš, František Golais: Neobvyklé fyzikálno-chemické vlastnosti
rastového faktora asociovaného s myším herpetickým vírusom (MHV-68)
97. Lucia Kotlárová, Margaréta Práznovská, Eva Varečková: Fúzogénna aktivita ako
faktor ovplyvňujúci pandemický potenciál vírusu chrípky
98. Miroslav Krausko, Michaela Libiaková: Mäsožravosť rastlín – výhoda v prostredí s
nedostatkom živín
99. Ivona Kubalová, Eliška Gálová: Porovnanie antioxidačnej aktivity resveratrolu a jeho
imínových analógov
100. Eva Kurilová, Jana Perželová, Vladimíra Džugasová: Heterologická expresia génu
CgPDR16 v nepatogénnych kvasinkách
101. Jozef Lacko, Ján Topercer: Kvalitatívno-kvantitatívna charakteristika ornitocenóz
alúvia stredného toku Váhu (Piešťany – Nové Mesto nad Váhom)
102. Veronika Lachová, Darina Svetlíková, Petra Švančarová, Lucia Škorvanová,
František Golais, Tatiana Betáková: Sledovanie vplyvu potencionálnych
rastových faktorov asociovaných s MHV na replikáciu vírusu chrípky typu
A
103. Barbora Lapuníková, Ján Košovský, Michaela Vrbová, Marcela Kúdelová:
Diferenciálna diagnostika zmiešaných herpetických infekcií v klinických
83.
Biologická sekcia
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
materiáloch
Lucia Lichvárová, Helena Jánošíková, Ľubica Lacinová: Štúdia vplyvu metanolu
a etanolu na T-typ vápnikových kanálov
Dušan Loderer, Zuzana Sňahničanová, Andrea Ševčovičová: Sledovanie
potenciálnych bioprotektívnych účinkov emodínu
Katarína Lopušná, Ingeborg Režuchová, Marcela Kúdelová, Anna Ohraďanová,
Peter Kabát: Nová stabilná bunková línia exprimujúca interleukín-29
Vero/IL-29 ako nástroj na štúdium antivírusového účinku IL-29 voči
herpetickým vírusom
Jana Makroczyová, Ján Jamroškovič, Imrich Barák: Asymmetric cell division in
Bacillus subtilis
Radka Matúšková, Nora Halgašová: Charakterizácia replikačného proteínu gp41
korynefága BFK20
Lívia Medžová, Gabriela Bukovská: Lytická aktivita endolyzínu bakteriofága phiBP
Veronika Michalcová, Maja Al Beyroutiová, Miroslav Sabo, Roman Dušinský,
Miroslav Švec: Stanovenie divergencie divorastúcich a domestikovaných
taxónov pšenice pomocou indexu fixácie (FST)
Soňa Michlíková, Bengü Özkan: Activity of plasma membrane redox system after
growth stimulation
Ján Miškovic, Erik Kerekeš, Andrea Pogányová: Travinno-bylinné spoločenstvá zo
zväzov Cirsio-Brachypodion pinati Hadač et Klika ex Klika 1951
a Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962 na Devínskej Kobyle (JZ
Slovensko) na troch lokalitách mimo územia národnej prírodnej rezervácie
Miroslava Mokošáková, Lucia Kršková, František Hlavačka, Michal Zeman:
Hodnotenie posturálnej stability žien počas dňa
Veronika Mrázová, Miroslava Šupolíková, František Golais: Neproduktívna infekcia
myšacieho herpetického vírusu MHV-68 in vitro
Nina Noskovičová, Hana Halászová, Michaela Osadská, Ján Krahulec, Stanislav
Stuchlík, Ján Turňa: The effect of carbon sources on upstream regulatory
regions controlling the expression of the Candida utilis α-glucosidase gene
Lucia Olexová, Lucia Kršková: Sociálne správanie VPA potkanov – animálneho
modelu autizmu
Elena Ondrisková, Eliška Švastová, Silvia Pastoreková: Vplyv laktátu sodného ako
signálnej molekuly na expresiu a funkciu CA IX
Lenka Pačutová, Soňa Šarmírová, Pavol Gomolčák, Shubhada Bopegamage:
Localization of VP1 in pancreas of infected mice
Csilla Patasi, Marian Farkašovský: Vplyv Elm1 proteín kinázy na kvasinkový
septínový komplex
Barbora Petrušková, Pavol Matula, Ján Končík, Martin Jasenčak: Porovnanie
hypofrakcionačných ožarovacích protokolov používaných v liečbe
karcinómu prostaty pomocou externej rádioterapie
Terézia Pošiváková, Janka Poráčová, Katarína Kontárová, Ladislav Pleva:
Sledované hematologické parametre v procese starnutia u koní plemena
Nonius
Matej Remenár, Edita Karelová, Jana Harichová, Peter Ferianc, Marcel Zámocký:
Izolácia bakteriálneho spoločenstva z pôdy znečistenej ťažkými kovmi
pomocou difúznej komory
Alena Rendeková: Nepôvodné druhy v synantropnej vegetácii Bratislavy
Nikola Rybáriková: The evaluation of morphological variability of selected members
of Geoglossaceae (Ascomycota)
Simona Saksonová, Tibor Stolárik, Stanislav Kyzek, Eliška Gálová, Mária Henselová:
Testovanie účinku nízkoteplotnej plazmy na DNA v jadrách Pisum sativum
L. pomocou Comet assay
Biologická sekcia
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
Peter Seč, Roman Holič: Vplyv lipidových partikúl na sekréciu mastných kyselín
v kvasinke Saccharomyces cerevisiae
Milan Surový, Martina Pečimonová, Andrea Šoltýsová, Andrej Ficek, Denisa
Ilenčíková, Miriam Kolníková, Pavol Sýkora, Ľudevít Kádaši: Analýza
kandidátneho génu SCN1A u slovenských pacientov s Dravetovým
syndrómom
Soňa Šarmírová, Darina Štípalová, Jana Precechtelová, Mária Borsányiová, Pavol
Gomolčák, Shubhada Bopegamage: Comparison of the oral and
intraperitoneal routes of infection with coxsackievirus B3 using
recombinant virus vector
Lukáš Šebest, Marian Baldovič, Ľudevít Kádaši: Analýza ľudskej mitochondriálnej
aDNA z archeologického materiálu
Aneta Šidíková, Lucia Hadariová, Miroslav Oborník, Juraj Krajčovič: Štúdium
významu metabolickej dráhy syntézy tetrapyrolov v procese vybieľovania
euglén
Lucia Škorvanová, Petra Švančarová, Darina Svetlíková, Tatiana Betáková: Detekcia
interferónov typu I a typu III v pľúcach Balb/c myší
Eva Šliková, Michaela Osadská, Hana Halászová, Ján Krahulec, Ján Turňa: Príprava
produkčného kmeňa na produkciu rekombinantného pretrombínu-2 s
afinitným His-tagom na N-terminálnom konci proteínu
Martina Šnegoňová, Milan Fraňo: Príprava a analýza cDNA z miRNA-21 pre použitie
v kapilárnej izotachoforéze malých nukleových kyselín
Petra Švančarová, Darina Svetlíková, Lucia Škorvanová, Tatiana Betáková: Inhibícia
replikácie vírusu chrípky v BALB/c myšiach pomocou siRNA namierených
voči NS génu
Klaudia Talafová, Eva Hrabárová, Dušan Chorvát, Jozef Nahálka: Cielené
rozpoznávanie adhezínu baktérie Helicobacter pylori bakteriálnymi
inklúznymi telieskami konjugovanými so sialylovaným proteínom
Evelína Turňová, Marcela Bieliková, Andrej Dudáš: Molekulárne prístupy na
stanovenie farby srsti u psov
Magdaléna Vaváková, Marian Baldovič, Lukáš Šebest: Gén GJB6, autozomálne
recesívne formy hluchoty a hluchotu spôsobujúce mutácie v
mitochondriálnom genóme
Katarína Venglovská, Klaudia Čobanová, Iveta Plachá, Ľubomíra Grešáková: Vplyv
rôznych foriem mangánu v diétach nosníc na aktivitu antioxidačných
enzýmov
Magdaléna Vreštiaková, Lucia Csáderová, Silvia Pastoreková: Vplyv glykozylácie na
funkciu proteínu CAIX
Magdaléna Wágnerová, Lucia Ančicová, Jana Janulíková, Peter Ditte, Anna
Chalupková, Zuzana Hrabovská, Jana Jarčušková, Jela Mistríková:
Koinfekcia MHV-68/H3N2 a jej vplyv na imunitnú odpoveď BALB/c myší
Monika Wencelová, Zora Váradyová, Katarína Mihaliková, Svetlana Kišidayová,
Dušan Jalč: Ovplyvňovanie bachorovej fermentácie, ciliátovej protozoálnej
populácie a obsahu mastných kyselín kombináciou chitosanu s olejmi in
vitro
Martina Zámorová, Renata Lukačková: Využitie metódy Multiplex Ligationdependent Probe Amplification (MLPA) v diagnostike
Zuzana Zvadová, Lucia Bocánová, Kristína Jiríčková, Diana Hopková, Stanislav
Stuchlík, Pavol Koiš: Optimalizácia expresie a purifikácie
rekombinantnej alkoholdehydrogenázy
Environmentálna sekcia
Miestnosť B2-404
Predsedajúci:
Prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
Doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
Katarína Boriová: Bioakumulácia a biosorpcia
mikroskopickou vláknitou hubou Aspergillus clavatus
bizmutu
Bi(III)
10.30 - 10.45
Simona Škultétyová: Hodnotenie vybraných obcí Slovenskej republiky
na základe výskytu rakovinových ochorení v spojitosti s obsahmi
makroprvkov v pôdach
10.45 - 11.00
Matúš Peško: Vplyv Zn2+ na niektoré rastové a biochemické parametre
rastlín repky olejky (cv.Verona)
11.00 - 11.15
Lucia Lachká: Distribúcia potenciálne toxických prvkov v urbánnych
pôdach Bratislavy
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Michal Hlodák: Štúdium bioakumulácie, fytotoxicity a predpoveď mobility
a fytoprístupnosti ortuti pomocou aplikácie jednoduchej extrakčnej
metódy (0,11 M kyselina octová) v systéme pôda-rastlina (Hordeum
vulgare L.)
11.45 - 12.00
Angelika Tamásová: Cezhraničné posudzovanie vplyvov činností na
životné prostredie medzi Slovenskou republikou a Maďarskom
12.00 - 12.15
Jana Žáková: Ekosozologické aspekty v diverzite Thysanoptera
Slovenska (koncepcia a kritéria IUCN)
12.15 - 12.30
Monika Šmelková: Fytotoxicita ťažkých kovov (Sb, Ni, V a Zn)
hodnotená inhibíciou rastu semenáčikov Sinapis alba L.
13.00 - 14.00
Prezentácie posterov
14.00 – 14.45
14.00 – 14.15
Michal Lipták: Adaptace vodního hospodářství na změnu klimatu
14.15 – 14.30
Viera Baštáková: Priestorová dynamika mestskej štruktúry v urbánnom
území Bratislavy
14:30 –14:45
Stanislava Brnkaľáková: Strategické plánovanie rozvoja mikroregiónu
Biela Orava s ohľadom na mienku vybraných hlavných aktérov v území
Environmentálna sekcia
Posterová sekcia
31. Ivana Pilková: Výskyt liečivých rastlín v Bábskom lese
32. Marianna Kollárová: Ohodnotenie vybraných mimoprodukčných funkcií pôdy na
katastrálnom území obce Bielovce
33. Malvína Čierniková: Zaujímavé peľové objekty na rašelinisku PR Nad Šenkárkou
34. Marek Gális: Výskyt inváznych druhov rastlín vo vegetácií ramien rieky Nitry v okrese
Topoľčany
35. Martin Kolesár: Štúdium transferu niklu z pôd do rastlín v geochemicky anomálnych
oblastiach centrálno-karpatského paleogénu a magurskej časti flyšového
pásma Slovenska
36. Erika Igondová: Využitie podkladových máp vytvorených v prostredí GIS v
posudzovaní vplyvov na životné prostredie
37. Monika Vyskupová: Vývoj priemyselného využitia mesta Malacky v rokoch 2002 až
2010
38. Ivana Pifková: Experimentálne biolúhovanie hliníka z tuhej fázy Al2O3 v podmienkach
statickej kultivácie mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger
39. Alexandra Pažická: Geogénne vs. anropogénne znečistenie riečnych sedimentov
ťažkými kovmi na modelových lokalitách
40. Michal Kupec: Vybrané problémy priestorovej variability hydraulických parametrov pôd
Borskej nížiny
41. Barbora Slabeciusová: Vplyv rozvoja mesta Žilina na rieku Váh
42. Alexandra Lešková: Účinok akumulácie Mn a Ni v Arabidopsis thaliana na vybrané
rastové parametre a architektúru koreňa
43. Roman Tóth: Hodnotenie mobility potenciálne toxických prvkov v sedimentoch
odkaliska Markušovce
44. Zuzana Pšenáková: Miera ohrozenia historických krajinných štruktúr v dôsledku
sukcesie –modelové územie k.ú. mesta Čadca
Chemická sekcia
Miestnosť CH1-2
Predsedajúci: Doc. Mgr. Radovan Šebesta, PhD.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Dominika Tunegová, Jana Kalninová, Miroslava Glejtková, Vladimír
Jakuš: Glykácia, glykooxidácia a zápal u pacientov s diabetes mellitus
2. typu
Peter Ribar, Andrej Boháč: Syntéza 2-aminooxazol-5-karbonitrilu a jeho
využitie pri príprave inhibítora KDR receptoru
Jiří Kos, Tomáš Goněc, Jan Tengler, Iveta Zadražilová, Matúš Peško,
Michal Oravec, Katarina Králová, Alois Čížek, Josef Jampílek: Syntéza
amidů hydroxynaftoových kyselin jako biologicky aktivních látek
Anna Fleischhackerová, Slavomír Bystrický: Imunomodulačné vlastnosti
pripravených glykokonjugátov pozostávajúcich z detoxikovanej molekuly
lipopolysacharidu V. cholerae O139 a proteínového nosiča
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Martina Hestericová, Radovan Šebesta: Vplyv reakčných podmienok bez
rozpúšťadla na enantioselektívnu Micheaelovu adíciu katalyzovanú
vodíkovými väzbami
Matej Žabka, Radovan Šebesta: Addition of azlactones to imines
catalyzed by thiourea catalysts
Pavol Tisovský, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta: Organokatalytické
reakcie s využitím SOMO aktivácie
Michal Májek, Axel Jacobi von Wangelin: Nová fotokatalytická
alkyltiolácia aromátov
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 16.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
Prezentácie posterov
Miroslav Horváth, Ivica Sigmundová: Príprava derivátov rigidizovaného
trifenylamínu s možným optoelektronickým využitím
Michal Májek, Pavel Kočovský: Neočakávaná reakcia pri syntéze
izochinolinónov: mechanistická štúdia
Peter Boháč, Adriana Czímerová, Juraj Bujdák: Rezonančný prenos
energie v systémoch vrstevnatý kremičitan/kyanínové farbivá
Lukáš Petra, Ľuboš Jankovič, Peter Komadel: Príprava a charakterizácia
organoílov obsahujúcich l-cysteín
15.00 - 15.15
Prestávka
15.15 – 15.30
Olivier Monfort, Gustav Plesch, Tomáš Roch: Preparation and
characterization of vanadium oxide thin films
Peter Antal, Peter Schwendt, Jozef Tatiersky, Róbert Gyepes:
Štvorjadrové tartarátokomplexy vanádu(V) s chirálnymi katiónmi
Gabriela
Orešková:
Kvantovochemické
výpočty
glykolátoperoxidokomplexu vanádu(V) s hexaakvazinočnatým katiónom
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
Chemická sekcia
Miestnosť CH1-3
Predsedajúci: Prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Nikoleta Biherczová, Jozef Marák: Analýza proteínov elektroforetickými
fokusačnými technikami s hmotnostne spektrometrickou detekciou
Simona Čurmová, Radoslav Halko, Ivana Petránová: Využitie extrakcie
teploty zákalu micelárnych roztokov na stanovenie stopových
koncentrácií medi v ľudskom moči metódou atómovej absorpčnej
spektrometrie s plameňovou atomizáciou
Elena Kupcová, Katarína Reiffová: Simultánna chromatografická analýza
endogénnych estrogénov v moči
Miroslava Bursová, Markéta Krejčová, Hana Dejmková, Radomír Čabala:
Nové možnosti optimalizace v analytické chemii
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Eva Noskovičová: Určovanie hyperpolarizovateľnosti molekúl metódou
hyper-Rayleighovho rozptylu
Ján Škoviera, Ivan Černušák: Chémia rádio-frekvenčného zdroja
negatívnych iónov vodíka
Daniel Zich, J. Darmo, V. Szöcs, Dušan Lorenc, Marián Janek: Príprava
a
štúdium
hybridných
vrstevnatých
materiálov
pomocou
THz-TDS
Ladislav Éhn, Ivan Černušák: Elektrónová štruktúra a vlastnosti
fluorovaných uhľovodíkov
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 16.15
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
Prezentácie posterov
Marianna Moskaľová, Taťána Gondová: Enantiomérna separácia
s využitím nového typu chirálneho selektora
Eliška Vaculíková, Daniela Plachá, Josef Jampílek: Příprava nanočástic
atorvastatinu metodou odpařování rozpouštědla
Martin Kontrík, Viliam Pavlík, František Šimko: Korózia superzliatiny
Incoloy 800H/HT v eutektickej zmesi LiF-NaF-KF s rôznym prídavkom
fluoridu chromitého
Renata Hodossyová, Eva Chmielewská, Marek Bujdoš: Interakcie
rôznych aniónových foriem fosforu s vybranými adsorbentami
15.00 - 15.15
Prestávka
15.15 - 15.30
Adrián Krajňák, Eva Viglašová, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová:
Sorption of uranium cationic species from aqueous solutions on Slovak
bentonite Jelšový potok
Eva Viglašová, Adrián Krajňák, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová:
Sorption of uranium species from aqueous solutions by Greek zeolite
Metaxades
Martin Daňo, Matej Kurek, Karol Jesenák, Michal Galamboš: Príspevok k
riešeniu problému stanovenia hydraulických vlastností bentonitov
Iveta Bartošová: Cladding tube materials for advanced nuclear facilities
with closed fuel cycle
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 16.15
Chemická sekcia
Posterová sekcia
2. Juraj Adamuščin, Alexandra Hengerics Szabó, Peter Podolec, Peter Kotora, Dušana
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Samková: Chromatographic determination of BTEX in water samples by
Large Volume Injection
Carmen Bekeová, Alena Reháková, Ján Kormanec, Renáta Nováková: Charakterizácia
génov modifikujúcich sacharidovú zložku polyketidového antibiotika auricínu
v kmeni Streptomyces aureofaciens CCM 3239
Ján Bilohuščin, Silvia Dulanská, Veronika Gardoňová: Rapid determination of 90Sr in
urine samples using AnaLig® Sr-01
Katarína Boriová, Ingrid Hagarová: Extrakcia využívajúca micely pre selektívnu separáciu
a nakoncentrovanie antimónu(III) z prírodných vôd pred jeho stanovením
metódou atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou
Ľuboš Cehlárik, Peter Magdolen: Návrh a syntéza derivátov bitiazolou určených pre
organické tranzistory n-typu
Alexandra Čibová, Peter Magdolen: Lineárne benzobistiazolové soli a od nich odvodené
konjugované deriváty s nelineárno optickými vlastnosťami
Viktória Ferenczy, Juraj Adamuščin, Peter Kotora: Syntetické imínové antioxidanty
podobné resveratrolu
Blanka Fusková: Evaluation of Chemical Inhomogeneities from the aspect of their
numbers, largeness and shapes
Blanka Fusková: Niektoré štatistické spracovania parametrov taviaceho procesu skla,
vzhľadom na početnosť chemických nehomogenít
Veronika Gardoňová, Silvia Dulanská, Ján Bilohuščin: Stanovenie rádionuklidov 90Sr,
239,240Pu, 238Pu a 241Am v pôde využívajúce metódy extrakčnej
chromatografie a spoluzrážania
Alexandra Hengerics Szabó, Peter Podolec, Peter Kotora, Juraj Adamuščin, Dušana
Samková, Jozef Višňovský, Róbert Kubinec: Analýza výdychových plynov
človeka pomocou plynovej chromatografie
Jana Holekšiová, Peter Šramel, Andrej Boháč: Development of Synthesis Methodology
and Synthesis of Small-molecule VEGFR-2 Inhibitors of Tumor
Angiogenesis Using Cycloaddition Reactions
Bianka Horváthová, Silvia Dulanská: Stanovenie 129I pomocou x-ray spektrometrie
Iveta Hukelová, Radoslav Halko: Štúdium separácie alifatických a aromatických kyselín v
jednom behu metódou kvapalinovej chromatografie
Katarína Krčová, Jozef Marák: Analýza fenolových zlúčenín v rôznych druhoch čajov
využitím techniky LC-MS
Lukáš Krivosudský, Peter Schwendt: Totálna spontánna rezolúcia TBA[VO2(N-sal-DLIle)]
Matej Kurek, Karol Jesenák: Distribúcia veľkosti častíc frakcií bentonitu Stará Kremnička
– Jelšový potok, získaných sedimentačnou frakcionáciou vodnej suspenzie
bentonitu
Monika Kvaková, Monika Kvaková, Michaela Gallee: Syntéza, charakterizácia a
fluorescenčné štúdie chemosenzora pre enzýmové stanovenia
Marián Miškóci, Karol Jesenák, Mária Čaplovičová: Hydrotermálna syntéza nanorúrok
titanátu sodného
Melinda Mojzesová, Ambróz Almássy, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta:
Organokatalytické 1,3-dipolárne cykloadície nitrónov
Chemická sekcia
22. Martin Motola, Gustav Plesch, Leonid Satrapinskyy: Príprava nanotrúbiek TiO2, štúdium
ich morfológie a fotokatalytických vlastností
23. Daniela Nýblová, Karol Jesenák, Ondrej Šauša: Štúdium procesu gelácie izopropoxidu
titaničitého metódou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
24. Peter Podolec, Alexandra Hengerics Szabó, Juraj Adamuščin, Peter Kotora, Dušana
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Samková, Róbert Kubinec: GC-MS/MS stanovenie sevofluránu a
hexafluórizopropanolu v plazme
Eva Proroková: In silico štúdia potenciálnych inhibítorov Auróry A
Monika Radičová, Kondeková Monika, Marák Jozef, Staňová Andrea: Využitie
preparatívnej izotachoforézy a extrakcie tuhou fázou pred HPLC-MS
analýzou nesteroidných protizápalových liečiv
Zdenka Radičová, Róbert Bodor, Róbert Góra, Milan Hutta, Marián Masár, Zdenka
Radičová: Použitie preparatívnej izotachoforézy ako metódy na frakcionáciu
humínových kyselín
Marína Rudašová, Bodor Róbert, Joanidisová Michaela, Masár Marián: Využitie
mikročipovej elektroforézy na stanovenie hlavných zložiek vo
farmaceutických preparátoch
Pavol Suchánek, Michal Galamboš, Mária Mečiarová, Pavol Rajec: Vplyv aniónov a
katiónov na kvapalinovú extrakciu TcO4- v iónových kvapalinách
Veronika Vojtková, Mária Chalányová, Milan Hutta: RP-HPLC separácia vybranej skupiny
profénov na chirálnej stacionárnej fáze v reverznofázovom móde
Geografická sekcia
Miestnosť B1-435
Predsedajúci: RNDr. Norbert Polčák, PhD.
10.15 - 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Marek Chovanec: Komplexná geografická analýza fotovoltického
priemyslu na Slovensku so zameraním na pozemné systémy
Miriama Mramúchová: Zmeny využitia zeme v kopaničiarskom osídlení
na príklade obcí Krajné a Podkylava v kontexte prebiehajúcich
transformačných procesov
Martin Kalivoda: Zhodnotenie presnosti výpočtu parciálnych derivácií
prvého rádu z TIN
Pavel Krajčí: Vzťah rozloženia snehovej pokrývky a morfometrických
parametrov reliéfu vo vybranej časti Žiarskej doliny 27.1.2013
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
11.45 - 12.00
12.15 - 12.30
Vladimír Pelech: Výpočet kartografického pólu pre valcové zobrazenia
Michal Veselský: Využitie regresnej analýzy pre potreby modelovania
kontaminácie pôd potenciálne toxickým prvkom – arzénom
Jiří Pánek: Participativní mapování vodních zdrojů – Koffiekraal,
Jihoafrická republika
Jozef Garaj: Geografická analýza Kaliningradskej oblasti a súčasný stav
13.00 - 14.00
Prezentácie posterov
12.00 - 12.15
14.00 – 14.30
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
Barbora Funková: Lokalizácia a klasifikácia singulárnych bodov
štruktúrnych polí georeliéfu
Martin Svoboda: Současný stav hald v Rosicko – oslavanském uhelném
revíru a možnosti jejich využití
Geografická sekcia
Miestnosť B2-446
Predsedajúci: Mgr. Marcel Horňák, PhD.
10.15 - 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Michal Hladký: Časopriestorová analýza národnostnej štruktúry v
pobaltských republikách (Litva, Lotyšsko, Estónsko) po roku 1918
Lucia Foltýnová: Zmeny v rodinnom správaní na Slovensku počas
druhého demografického prechodu
Michal Gazda: Analýza komponentov pohybu obyvateľstva vo funkčnom
mestskom regióne Michalovce
Juraj Dobšovič: Ballová metóda využitá na hierarchizáciu regiónov
cestovného ruchu na Islande
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
11.45 - 12.00
Anna Máriássyová: Priestorové aspekty záujmu USA o Afriku
Mária Gažiová: Formovanie suburbánnych zón stredne veľkých miest
Nitrianskeho samosprávneho kraja
Ján Morvic: Demogeografická analýza územia mesta Žarnovica
Martin Šuvada: Segregácia Rómov na príklade vybraných slovenských
miest
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 15.15
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
Prezentácie posterov
Michal Szabo: Migračná atraktivita v kontexte polohy územia
Arnold Kakaš: Využitie dištančne vážených migračných mier a
indikátorov priestorovej autokorelácie vo výskume migrácie
Ladislav Poliak: Zlučovanie obcí - zvýšenie rozvojového potenciálu
obcí?
Anton Kasagranda: Predpoklady cestovného ruchu v Strážovských a
Súľovských vrchoch
Roman Mikuš: Charakterizácia riadnych volieb starostov/primátorov
obecných a mestských zastupiteľstiev na Slovensku v rokoch 2002-2010
Geografická sekcia
Posterová sekcia
45.
Dominik Abrahám: Tvorba webovej aplikácie s podporou mapovej služby WFS-T
46.
Michal Beniak: Hodnotenie softvérov GIS z hľadiska vektorovej tvorby
47.
Michal Rosol: Gated communities
48.
Júlia Jurištová: Hodnotenie odlesnenia s využitím regresie
49.
Veronika Madleňáková: Podpora cestovného ruchu vo vybranom regióne s využitím
GIS
50.
Adriána Chovancová: Trasovanie s využitím frikčných povrchov
51.
Anton Kasagranda: Vplyv hospodárskej krízy na stav priamych zahraničných investícií
a mieru evidovanej nezamestnanosti v okresoch Trenčianskeho kraja
144.
Štefan Poništiak: Zmeny v cereálnej produkcii v závislosti na environmentálnych
podmienkach v mladšej dobe bronzovej až staršej dobe železnej
145.
Štefan Poništiak: Kvalita pôd a degradácia pôd vo vybraných archeologických
lokalitách v ČR
Geologická sekcia
Miestnosť G-245
Predsedajúci:
Prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
Doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.
Doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Marika Mikudíková: Nové nálezy druhu Discosauriscus
pulcherrimus (Seymouriamorpha, Discosauriscidae) zo spodného
permu Boskovickej panvy na Morave (Česká republika)
Tomáš Čeklovský: Faunistické spoločenstvo z Prepoštskej jaskyne
v čase prítomnosti neandertálcov
Vladimír Čavajda: Charakterizácia vplyvu mletia a ultrazvuku na
zmenu štruktúry a technologických vlastností mastenca
Juraj Žitňan: Au-porfýrová mineralizácia na lokalite Kráľová v
stratovulkáne Javorie
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Tamás Csibri: Geologická stavba, hydrogeologické pomery a
vegetácia povodia Starohorského potoka
Ondrej Pelech: Predbežné výsledky analýzy krehkých štruktúr v
severnej časti Považského Inovca a priľahlých oblastiach
Kristína Bátorová: Využitie satelitnej radarovej interferometrie na
monitorovanie deformácií zemského povrchu
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
13.00 - 14.00
Prezentácie posterov
Geologická sekcia
Posterová sekcia
52.
Patricia Ekkertová: Využitie digitálnej fotogrametrie pre štruktúrnu analýzu
skalných svahov
53.
Samila Hrvanović: Metaultramafics in the eclogitic Sieggraben complex (Eastern
Alps)
54.
Martin Krajňák: 3D density modelling of Turiec basin including topographic
gravity effect of the sedimentary fill
55.
Alexander Lačný: Petrografický a biostratigrafický rozbor klastov kržlianskej
brekcie – významného paleokrasového fenoménu Malých Karpát
56.
Igor Murin: Geophysical survey of Rossnaree Enclosure, Bru na Boine, Ireland
57.
Mariana Pašiaková: Geoelektrické merania v strednej časti dunajskej panvy
58.
Barbara Porubčanová: Mikrogravimetrické merania vertikálneho gradientu na
lokalite Dómu sv. Mikuláša v Trnave
59.
Barbara
Porubčanová:
Realizácia
profilového
gamaspektrometrického
mapovania na lokalite Pezinské Karpaty
60.
Dagmar Stojkovová: Hodnotenie sucha v hladinovom režime podzemnej vody vo
Vyšnom Slavkove
61.
Marek Tomasch: Hydraulické a hydrogeochemické parametre v okolí vrtu HGŠ-1
na lokalite Šúr
Didaktická sekcia
Miestnosť CH2-118
Predsedajúci: RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
10.15 – 13.00
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 11.30
Igor Kokavec: Námety výučby ekológie pre gymnáziá na príklade
vodných ekosystémov
Henrieta Hambalková: Návrh databázy filmových scén z
prírodopisných filmov pre aplikáciu vo vyučovaní biológie na
základnej a strednej škole
Miroslava Šárová: Vizualizácia vybraných foriem georeliéfu ako
doplnkový materiál ku štúdiu geomorfológie na vysokých školách
Miriam Černá: Využitie vybraných vojenských objektov Bratislavy v
návrhoch exkurznej činnosti z predmetu geografia
Ján Goruška, Motivačné prepojenie minulosti a súčasnosti –
didaktický príklad Bergakadémie a rastrujúcej sondovacej
mikroskopie v nanotechnólogii
11.30 - 11.45
Prestávka
11.45 - 12.00
Petra Tomčalová: Projektové vyučovanie k téme "Srdcovo-cievne
(kardiovaskulárne) ochorenia"
Gabriella Németh, Chemický projekt pre žiakov prvého ročníka
osemročného gymnázia
Zuzana Vasilová: Kompetencie prírodovednej gramotnosti v
komplexných učebných úlohách z chémie
Martin Šponiar: Mentálne a konceptuálne mapovanie ako nástroj
kvalitatívneho výskumu v nižšom sekundárnom vzdelávaní s
aplikáciou na tému „Voda“
Vladimír Gašparík: Aplikácia školských počítačových meracích
systémov vo vyučovaní chémie na ZŠ
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 – 13.00
13.00 - 14.00
Prezentácie posterov
Didaktická sekcia
Posterová sekcia
1. Jaroslav Baričák: Modifikácia syntéznych úloh na laboratórne cvičenia z
anorganickej chémie
Download

PROGRAM ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 24. apríl