decká ko
á ve
nf
er
kého
Prírodo
ve
de
u
fak
lta Univer
z it
y
PROGRAM
á
ck
ns
me
Ko
-
Prírodovedecká fakulta
tsk
en
cia
en
Štu
d
Univerzita Komenského v Bratislave
ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
24. apríl 2013
Registrácia účastníkov
24. 4. 2013
7.30 - 9.00
vestibul CH1
Program konferencie
9.00
Slávnostné otvorenie konferencie
Aula CH1-1
9.20 - 10.00
Plenárna prednáška
Aula CH1-1
Prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
Byť vedcom „ab initio“
10.15 - 12.30
Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia
B1-301, B1-305, B1-307
B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia
B2-404
Chemická sekcia
CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia
B1-435, B2-446
Geologická sekcia
G-245
Didaktická sekcia
CH2-118
12.30 – 14.00
Občerstvenie pri posteroch
13.00 - 14.00
Posterová sekcia
14.00 - 17.00
Prezentácie príspevkov v sekciách
17.00 - 20.00
Spoločenský večer
vestibul B1
Chemická sekcia
Miestnosť CH1-2
Predsedajúci: Doc. Mgr. Radovan Šebesta, PhD.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Dominika Tunegová, Jana Kalninová, Miroslava Glejtková, Vladimír
Jakuš: Glykácia, glykooxidácia a zápal u pacientov s diabetes mellitus
2. typu
Peter Ribar, Andrej Boháč: Syntéza 2-aminooxazol-5-karbonitrilu a jeho
využitie pri príprave inhibítora KDR receptoru
Jiří Kos, Tomáš Goněc, Jan Tengler, Iveta Zadražilová, Matúš Peško,
Michal Oravec, Katarina Králová, Alois Čížek, Josef Jampílek: Syntéza
amidů hydroxynaftoových kyselin jako biologicky aktivních látek
Anna Fleischhackerová, Slavomír Bystrický: Imunomodulačné vlastnosti
pripravených glykokonjugátov pozostávajúcich z detoxikovanej molekuly
lipopolysacharidu V. cholerae O139 a proteínového nosiča
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Martina Hestericová, Radovan Šebesta: Vplyv reakčných podmienok bez
rozpúšťadla na enantioselektívnu Micheaelovu adíciu katalyzovanú
vodíkovými väzbami
Matej Žabka, Radovan Šebesta: Addition of azlactones to imines
catalyzed by thiourea catalysts
Pavol Tisovský, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta: Organokatalytické
reakcie s využitím SOMO aktivácie
Michal Májek, Axel Jacobi von Wangelin: Nová fotokatalytická
alkyltiolácia aromátov
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 16.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
Prezentácie posterov
Miroslav Horváth, Ivica Sigmundová: Príprava derivátov rigidizovaného
trifenylamínu s možným optoelektronickým využitím
Michal Májek, Pavel Kočovský: Neočakávaná reakcia pri syntéze
izochinolinónov: mechanistická štúdia
Peter Boháč, Adriana Czímerová, Juraj Bujdák: Rezonančný prenos
energie v systémoch vrstevnatý kremičitan/kyanínové farbivá
Lukáš Petra, Ľuboš Jankovič, Peter Komadel: Príprava a charakterizácia
organoílov obsahujúcich l-cysteín
15.00 - 15.15
Prestávka
15.15 – 15.30
Olivier Monfort, Gustav Plesch, Tomáš Roch: Preparation and
characterization of vanadium oxide thin films
Peter Antal, Peter Schwendt, Jozef Tatiersky, Róbert Gyepes:
Štvorjadrové tartarátokomplexy vanádu(V) s chirálnymi katiónmi
Gabriela
Orešková:
Kvantovochemické
výpočty
glykolátoperoxidokomplexu vanádu(V) s hexaakvazinočnatým katiónom
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
Chemická sekcia
Miestnosť CH1-3
Predsedajúci: Prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Nikoleta Biherczová, Jozef Marák: Analýza proteínov elektroforetickými
fokusačnými technikami s hmotnostne spektrometrickou detekciou
Simona Čurmová, Radoslav Halko, Ivana Petránová: Využitie extrakcie
teploty zákalu micelárnych roztokov na stanovenie stopových
koncentrácií medi v ľudskom moči metódou atómovej absorpčnej
spektrometrie s plameňovou atomizáciou
Elena Kupcová, Katarína Reiffová: Simultánna chromatografická analýza
endogénnych estrogénov v moči
Miroslava Bursová, Markéta Krejčová, Hana Dejmková, Radomír Čabala:
Nové možnosti optimalizace v analytické chemii
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Eva Noskovičová: Určovanie hyperpolarizovateľnosti molekúl metódou
hyper-Rayleighovho rozptylu
Ján Škoviera, Ivan Černušák: Chémia rádio-frekvenčného zdroja
negatívnych iónov vodíka
Daniel Zich, J. Darmo, V. Szöcs, Dušan Lorenc, Marián Janek: Príprava
a
štúdium
hybridných
vrstevnatých
materiálov
pomocou
THz-TDS
Ladislav Éhn, Ivan Černušák: Elektrónová štruktúra a vlastnosti
fluorovaných uhľovodíkov
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 16.15
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
Prezentácie posterov
Marianna Moskaľová, Taťána Gondová: Enantiomérna separácia
s využitím nového typu chirálneho selektora
Eliška Vaculíková, Daniela Plachá, Josef Jampílek: Příprava nanočástic
atorvastatinu metodou odpařování rozpouštědla
Martin Kontrík, Viliam Pavlík, František Šimko: Korózia superzliatiny
Incoloy 800H/HT v eutektickej zmesi LiF-NaF-KF s rôznym prídavkom
fluoridu chromitého
Renata Hodossyová, Eva Chmielewská, Marek Bujdoš: Interakcie
rôznych aniónových foriem fosforu s vybranými adsorbentami
15.00 - 15.15
Prestávka
15.15 - 15.30
Adrián Krajňák, Eva Viglašová, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová:
Sorption of uranium cationic species from aqueous solutions on Slovak
bentonite Jelšový potok
Eva Viglašová, Adrián Krajňák, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová:
Sorption of uranium species from aqueous solutions by Greek zeolite
Metaxades
Martin Daňo, Matej Kurek, Karol Jesenák, Michal Galamboš: Príspevok k
riešeniu problému stanovenia hydraulických vlastností bentonitov
Iveta Bartošová: Cladding tube materials for advanced nuclear facilities
with closed fuel cycle
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 16.15
Chemická sekcia
Posterová sekcia
2. Juraj Adamuščin, Alexandra Hengerics Szabó, Peter Podolec, Peter Kotora, Dušana
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Samková: Chromatographic determination of BTEX in water samples by
Large Volume Injection
Carmen Bekeová, Alena Reháková, Ján Kormanec, Renáta Nováková: Charakterizácia
génov modifikujúcich sacharidovú zložku polyketidového antibiotika auricínu
v kmeni Streptomyces aureofaciens CCM 3239
Ján Bilohuščin, Silvia Dulanská, Veronika Gardoňová: Rapid determination of 90Sr in
urine samples using AnaLig® Sr-01
Katarína Boriová, Ingrid Hagarová: Extrakcia využívajúca micely pre selektívnu separáciu
a nakoncentrovanie antimónu(III) z prírodných vôd pred jeho stanovením
metódou atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou
Ľuboš Cehlárik, Peter Magdolen: Návrh a syntéza derivátov bitiazolou určených pre
organické tranzistory n-typu
Alexandra Čibová, Peter Magdolen: Lineárne benzobistiazolové soli a od nich odvodené
konjugované deriváty s nelineárno optickými vlastnosťami
Viktória Ferenczy, Juraj Adamuščin, Peter Kotora: Syntetické imínové antioxidanty
podobné resveratrolu
Blanka Fusková: Evaluation of Chemical Inhomogeneities from the aspect of their
numbers, largeness and shapes
Blanka Fusková: Niektoré štatistické spracovania parametrov taviaceho procesu skla,
vzhľadom na početnosť chemických nehomogenít
Veronika Gardoňová, Silvia Dulanská, Ján Bilohuščin: Stanovenie rádionuklidov 90Sr,
239,240Pu, 238Pu a 241Am v pôde využívajúce metódy extrakčnej
chromatografie a spoluzrážania
Alexandra Hengerics Szabó, Peter Podolec, Peter Kotora, Juraj Adamuščin, Dušana
Samková, Jozef Višňovský, Róbert Kubinec: Analýza výdychových plynov
človeka pomocou plynovej chromatografie
Jana Holekšiová, Peter Šramel, Andrej Boháč: Development of Synthesis Methodology
and Synthesis of Small-molecule VEGFR-2 Inhibitors of Tumor
Angiogenesis Using Cycloaddition Reactions
Bianka Horváthová, Silvia Dulanská: Stanovenie 129I pomocou x-ray spektrometrie
Iveta Hukelová, Radoslav Halko: Štúdium separácie alifatických a aromatických kyselín v
jednom behu metódou kvapalinovej chromatografie
Katarína Krčová, Jozef Marák: Analýza fenolových zlúčenín v rôznych druhoch čajov
využitím techniky LC-MS
Lukáš Krivosudský, Peter Schwendt: Totálna spontánna rezolúcia TBA[VO2(N-sal-DLIle)]
Matej Kurek, Karol Jesenák: Distribúcia veľkosti častíc frakcií bentonitu Stará Kremnička
– Jelšový potok, získaných sedimentačnou frakcionáciou vodnej suspenzie
bentonitu
Monika Kvaková, Monika Kvaková, Michaela Gallee: Syntéza, charakterizácia a
fluorescenčné štúdie chemosenzora pre enzýmové stanovenia
Marián Miškóci, Karol Jesenák, Mária Čaplovičová: Hydrotermálna syntéza nanorúrok
titanátu sodného
Melinda Mojzesová, Ambróz Almássy, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta:
Organokatalytické 1,3-dipolárne cykloadície nitrónov
Chemická sekcia
22. Martin Motola, Gustav Plesch, Leonid Satrapinskyy: Príprava nanotrúbiek TiO2, štúdium
ich morfológie a fotokatalytických vlastností
23. Daniela Nýblová, Karol Jesenák, Ondrej Šauša: Štúdium procesu gelácie izopropoxidu
titaničitého metódou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
24. Peter Podolec, Alexandra Hengerics Szabó, Juraj Adamuščin, Peter Kotora, Dušana
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Samková, Róbert Kubinec: GC-MS/MS stanovenie sevofluránu a
hexafluórizopropanolu v plazme
Eva Proroková: In silico štúdia potenciálnych inhibítorov Auróry A
Monika Radičová, Kondeková Monika, Marák Jozef, Staňová Andrea: Využitie
preparatívnej izotachoforézy a extrakcie tuhou fázou pred HPLC-MS
analýzou nesteroidných protizápalových liečiv
Zdenka Radičová, Róbert Bodor, Róbert Góra, Milan Hutta, Marián Masár, Zdenka
Radičová: Použitie preparatívnej izotachoforézy ako metódy na frakcionáciu
humínových kyselín
Marína Rudašová, Bodor Róbert, Joanidisová Michaela, Masár Marián: Využitie
mikročipovej elektroforézy na stanovenie hlavných zložiek vo
farmaceutických preparátoch
Pavol Suchánek, Michal Galamboš, Mária Mečiarová, Pavol Rajec: Vplyv aniónov a
katiónov na kvapalinovú extrakciu TcO4- v iónových kvapalinách
Veronika Vojtková, Mária Chalányová, Milan Hutta: RP-HPLC separácia vybranej skupiny
profénov na chirálnej stacionárnej fáze v reverznofázovom móde
Download

Chemická sekcia