POSTEROVÁ SEKCIA
1. Ivana Sunitrová: Aktivity a pracovné listy na Deň Pôdy
2. Michal Drgáň: Návrh exkurzie a informačných listov z geografie a biológie v okrese
Dolný Kubín
3. Katarína Baďurová: Príprava práškov Ag3PO4 a štúdium ich fotokatalytickej aktivity
126
4. Ján Bilohuščin, Silvia Dulanská, Veronika Gardoňová: Determination of
Sn in
nuclear wastes by using TEVA® resin
239, 240
5. Ivana Bonková, Silvia Dulanská: Sekvenčné stanovenie rádionuklidov
Pu, 238Pu,
241
Am a 90Sr v riečnych sedimentoch
6. Ľuboš Cehlárik, Peter Magdolen: Syntéza fluórovaných elektrónakceptorných jednotiek
určených pre organické polovodiče n-typu
7. Alexandra
Čibová, Andrea Fülöpová: Syntéza a spektrálne vlastnosti
benzobistiazolových solí s potenciálnymi nelineárno-optickými vlastnosťami
8. Martin Daňo, Michal Galamboš, Pavol Rajec, Eva Viglašová, Adrián Krajňák, Ivan
Novák: Adsorpcia a desorpcia technicistanu na aktivovanom uhlíku
9. Magdaléna Domanická, Miroslav Hnatko, Monika Kašiarová, Pavol Šajgalík, Zuzana
Vilčeková: Porous silicon nitride based ceramics for bioapplication
10. Veronika Drábová, Silvia Dulanská, Dušan Galanda, Jozef Kuruc, Boris Remenec:
Stanovenie ťažko merateľných aktinoidov v kvapalných rádioaktívnych odpadoch
11. Jana Dudová, Bujdoš Marek, Čanecká Lucia: Sorpcia selénu na syntetický goethit
12. Paulína Galbavá, Peter Kotora, Viktória Ferenczy, Dušana Hudecová, Róbert Kubinec:
Analýza výdychových plynov človeka pomocou metódy INCAT-GC
13. Veronika Gardoňová, Silvia Dulanská, Ľubomír Mátel, Ján Bilohuščin: Stanovenie
226
Ra vo vodných vzorkách s využitím MnO – PAN sorbentu a alfa spektrometrie
14. Monika Hrabalová, Adriana Czímerová, Zdeněk Jonšta, Zoltán Lenčéš, Pavol Šajgalík:
Europium, cerium and samarium doped ternary silicon nitride-based phosphors
15. Viera
Hrivnáková,
Jana
Chrappová:
Príprava
a
vlastnosti
komplexu
[Mn(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2]•H2O
16. Katarína Krčová, Jozef Marák: Analýza polyfenolických látok v rastlinných extraktoch
technikami hmotnostnej spektrometrie v kombinácii s kvapalinovou chromatografiou
17. Júlia Kudláčová, Marián Antalík, Monika Kvaková: Spektroskopické štúdium stability
komplexu safranín T-heparín
3+
18. Monika Kvaková, Marián Antalík: Interakcia polysacharidov s Au a modifikovanými
AuNC
19. Mária Mazúrová, Milan Fraňo, Michaela Gallee, Pavol Koiš: Analýza nukleových
kyselín pomocou fluorescenčného chemosenzora na difosfátové anióny
20. Róbert Mišicák, Marek Cigáň, Katarína Gmucová, Martin Putala: Nové oligotiofénové
deriváty pre OFET s naftalénovou centrálnou jednotkou premostenou acetylénovými
mostíkmi
21. Olivier Monfort, Tomas Roch, Leonid Satrapinskyy, Branislav Grancic, Gustav Plesch:
Effect of annealing and deposition processes on the microstructure of VOx films
deposited by alkoxide sol-gel method
22. Martin Motola, Leonid Satrapinskyy Gustav Plesch: Príprava a štúdium V-dopovaných
nanotrúbok TiO2
23. Andrea Nagyová, Halko Radoslav Hukelová Iveta: Štúdium stanovenia alifatických
karboxylových kyselín vo vínach iónovo-vylučovacou chromatografiou
24. Eva Noskocičová, Dušan Velič, Marianna Ggregová Trenčanová: Fluorescenčná
spektroskopia zeleného fluorescenčného proteínu a supramolekulových komplexov na
báze cyklodextrín/kumarín
25. Lucia Pivarčiová, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš, Pavol Rajec: Sorpcia zinku na
syntetický hydroxyapatit z vodných roztokov
26. Jarmila Puškelová, Maria Antoniadou: Fotokatalytická produkcia vodíka za použitia
aerogélov TiO2 ako katalyzátorov
27. Monika Radičová, Róbert Bodor, Andrea Staňová, Jozef Marák: Využitie
elektrochemických techník na štúdium oxidatívneho metabolizmu erytromycínu
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Lenka Slušná, Soňa Halászová, Michal Procházka, Dušan Velič: Porovnanie
hmotnostných spektier rôznych typov matríc
Barbora Stratilová, Pavel Řehulka, Ján Mucha: Identifikácia proteínu rodiny GH 36 z
cytozolu Cryptococcus flavescens
Barbora Stratilová, Jakub Jäger, Pavel Řehulka, Jana Molnárová, Renáta Vadkertiová,
Ján Mucha: Optimalizácia metódy pre biotypizáciu kvasiniek rodu Cryptococcus
pomocou hmotnostnej spektrometrie
Žófia Szabóová, Viktória Ferenczy, Dušana Hudecová, Peter Kotora, Róbert Kubinec:
Analýza slín pomocou plynovej chromatografie
Klaudia Talafová, Eva Hrabárová, Jozef Nahálka: Syntéza kyseliny CMP-sialovej
kombináciou katalytickej činnosti izolovaných enzýmov a celých buniek
Zuzana Tóthová, Viktória Ferenczy, Dušana Hudecová, Peter Kotora, Róbert Kubinec:
Silanizácia analytov vo vzorkách vlasov ako vhodný spôsob derivatizácie a ich
následná analýza pomocou plynovej chromatografie
Čierniková Malvína: Zmeny vegetácie od neskorého glaciálu na rašelinisku v Malých
Karpatoch
Feketeová Zuzana: Sezónne rozdiely v hodnotách pôdnej respirácie hrobových miest
na vybraných cintorínoch mesta Bratislava
Gális Marek: Nepôvodné druhy drevín v urbanizovanom prostredí mesta Nitra
Hlodák Michal: Selenium(VI) accumulation and volatilization
Igondová Erika: Hodnotenie ekologických vplyvov a súčasná situácia v posudzovaní
vplyvov cestných stavieb na Slovensku
Jana Juhásová: Kontaminácia pôd arzénom a antimónom v okolí opusteného Sbložiska Čučma
Lachká Lucia: Hodnotenie kontaminácie urbánnych pôd Bratislavy potenciálne
toxickými prvkami
Lešková Alexandra: Nedostatok železa v rastlinách vyvolaný Cd a Zn
Maťová Darina: Fytocenologická charakteristika spoločenstiev lužných lesov v okolí
Trnovca nad Váhom
Milová Barbora: Lúhovanie hliníka druhmi Aspergillus clavatus a A. niger
Pažická Alexandra: Mobilizovateľný podiel vybraných potenciálne rizikových stopových
prvkov z riečneho sedimentu na modelovej lokalite Malý Dunaj – Kolárovo
Pilková Ivana: Sezónna dynamika vegetácie po ťažbe dreva v Bábskom lese
Pilková Ivana: Štruktúra populácií inváznych bylín v Bábskom lese
Pšenáková Zuzana: Inventarizácia a hodnotenie rozptýleného typu osídlenia
Semerád Milan: Pleurotus ostreatus ako bioindikátor prostredia
Slabeciusová Barbora: Porovnanie 3D modelovacích metód v oblasti historickej
rekonštrukcie prírodných zložiek územia
Slebodníková Zuzana: Potenciál biolúhovania arzénu z popolových pôd z lokality
Zemianske Kostoľany
Škultétyová Simona: Hodnotenie vybraných obcí Slovenskej republiky na základe
výskytu kardiovaskulárnych ochorení v spojitosti s obsahmi vybraných makroprvkov,
karbonátov a pH v pôde
Dominik Abrahám: Import geometrie a atribútov z formátu GeoJSON v prostredí
ArcGIS
Gregor Sýkora: Hodnotenie presnosti nepravidelných trojuholníkových sietí
modelujúcich základné tvary georeliéfu
Dávid Matula: Mapovanie zmien krajiny v mestskej časti Bratislava – Ružinov využitím
archívnych leteckých meračských snímok
Radka Poláková: Vyhľadávanie najefektívnejšej trasy v komunikačných sieťach s
využitím projektu pgRouting
Monika Hadarová: Tvorba interaktívnej webovej mapovej aplikácie Záujmovej oblasti
okresu Trenčín s využitím technológie ESRI
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Dávid Mach: Návrh opatrení na zlepšenie stavu ekologickej stability
poľnohospodárskeho podnikiu Chynorany
Mária Kuťková: Oslnenie reliéfu pre daný deň a hodinu
Lukáš Karlík: Prírodný terroir, jeho identifikácia a využitie
Dominika Dunčková: ArcGIS Online ako nástroj tvorby jednoduchého IS obce
Marcel Kočíšek: Modelovanie vodnej erózie pôdy v poľnohospodárskej krajine s
využitím teórie fuzzy množín a Dempster – Shaferovej teórie
Jozef Garaj: Počítačová gramotnosť ako indikátor marginality v obciach Bratislavského
kraja v roku 2011
Eduard Donauer: Zhodnotenie endogénneho potenciálu vidieckeho územia
Mikroregiónu pod Marhátom
Martin Panák: Využitie nástrojov pre rádiometrickú úpravu digitálneho obrazu DPZ
Veronika Blanárová: Využitie chemických geotermometrov pre geotermálny prieskum
Popradskej kotliny
Marián Bošanský: Geofyzikálno-geologický výskum belickej jednotky v Považskom
Inovci na lokalite Hranty
Tomáš Čeklovský: Predbežná analýza fosílneho spoločenstva z neandertálskej loklity
Bojnice III – Hradná priekopa
Lenka Kubišová: Archeomagnetické datovanie na základe Thellierovej metódy
Lucia Ledvényiová: Litostratigrafická analýza kremencového horninového odkryvu v
Pezinských Malých Karpatoch
Lucia Ledvényiová: Zavedenie novej metodiky na separáciu rádiolárií z rádiolaritov
Mariana Pašiaková: Geofyzikálny prieskum pre archeologické účely - Madagaskar
2013
Rudolf Tornyai: Použitie bivariačnej a multivariačnej analýzy na hodnotenie zosuvného
hazardu Kysuckého regiónu
Adam Straka: Geochemická charakteristika výrastlíc živcov v alkalických bazaltoch z
lokality Hajnáčka
Mária Šimurková: Subsolidná mobilita alkalických prvkov v metamorfovaných acídnych
vulkanitoch a vulkanoklastikách gelnickej skupiny (staršie paleozoikum gemerika,
Západné Karpaty)
Maja Al Beyroutiová, Veronika Michalcová, Roman Dušinský, Pavol Hauptvogel,
Zuzana Ivaničová, Miroslav Švec: Kamut® - pôvodná egyptská pšenica alebo hybrid?
Lucia Ančicová, Magdaléna Wágnerová, Anna Chalupková, Zuzana Hrabovská, Eva
Varečková, Jela Mistríková: Vplyv dvojitej vírusovej infekcie na prežívanie
experimentálne infikovaných BALB/c myší
Petra Ághová, Miroslava Smolinská, Helena Bujdáková, Veronika Mrázová, Miroslava
Šupolíková, František Golais: Fotoinaktivácia myšieho herpetického vírusu (MHV- 68)
v prítomnosti metylénovej modrej
Lenka Baranovičová, Miroslava Matúšková, Lucia Kučerová: Efektívnosť génovej
terapie CD::UPRT + 5-FC sprostredkovanej mezenchýmovými kmeňovými bunkami na
chemorezistentné bunky ľudského ovariálneho karcinómu - SKOV-3
Annamária Bardelčíková, Kristína Hájková, Vladimír Farkaš, Margita Obernauerová:
Pevnosť bunkovej steny kvasiniek Kluyveromyces lactis ovplyvňuje prítomnosť
anionických fosfolipidov
Tímea Benkóczka, Ingeborg Režuchová, Katarína Lopušná, Peter Kabát: Myšie
herpetické vírusy MHV-68, MHV-72 a MHV-4556 indukujú rozdielnu expresiu
interferónov typu III (lambda 1, 2 a 3) in vitro
Kristína Bodnárová, Eliška Gálová: Sledovanie fotodynamického a genotoxického
potenciálu emodínu
Veronika Borčinová, Zdenko Levarski, Ivana Vidličková, Diana Hopková, Kristína
Jiríčková, Stanislav Stuchlík: Klonovanie a expresia PG domény CAIX v Escherichia
coli
Jana Brezániová, Veronika Čerňanová: Dyslipoproteinémie u slovenských žien
v premenopauzálnom a postmenopauzálnom období
84. Katarína Briestenská, Kristína Plevová, Anna Chalupková, Zuzana Hrabovská, Lucia
Ančicová, Jela Mistríková: Sledovanie vplyvu nových chinolónových derivátov
na replikáciu myšacieho lymfotropného gamaherpesvírusu MuHV-4 (MHV-68)
85. Marcela Bučeková, Juraj Majtán: Vplyv včelej glukózooxidázy na antibakteriálnu
aktivitu slovenských medov
86. Filip Buchel, Viera Cimová, Martin Babič, Juraj Bugala, Zuzana Čierniková, Miroslava
Lukáčová: Interakcia IHF proteínu s počiatkom replikácie v bunkách Acetobacter
pasteurianus
87. Zsófia Csáky, Alena Donauerová, Dana Michálková-Papajová: Stanovenie schopnosti
tvoriť biofilm u klinických izolátov Klebsiella pneumoniae a akvatických izolátov
Enterobacter spp.
88. Petra Cupperová, Jana Antalíková, Michal Simon: Vplyv minerálneho oleja krátkodobo
vystaveného UV svetlu na oplodnenie oocytov a vývoj embryí u hovädzieho dobytka
89. Alena Černáčková, Zuzana Majerčíková, Jana Osacká, Ľubica Horváthová, Alexander
Kiss: Dlhodobé vystavenie miernemu stresu neovplyvňuje pôsobenie klozapínu na
vybrané fyziologické a behaviorálne parametre
90. Zuzana Čierniková, Viera Cimová, Juraj Bugala, Martin Babič: Charakterizácia
plazmidového replikačného proteínu Rep20
91. Veronika Dobiasová: Vplyv životného štýlu a zdravotných faktorov na výskyt
menopauzálnych symptómov u slovenských žien vo veku 39 – 61 rokov
92. Henrieta Dudeková, Lucia Šimoničová, Ľubomír Tomáška: Efekt expresie ľudskej
katalytickej podjednotky telomerázy na mitochondrie kvasinky Saccharomyces
cerevisiae
93. Aneta Eliašová, Vladimíra Krajčovičová: Detekcia Borrelia burgdorferi s.l. vo vzorkách
kliešťov pomocou AmpliSens súpravy
94. Jana Feruszová, Andrea Šoltýsová, Ľudevít Kádaši: Zmena expresie génov
zapojených v metabolickej dráhe Parkinsonovej choroby po ich ovplyvnení
hypericínom
95. Veronika Hajíčková, Dagmar Landlová, Renáta Lukačková, Veronika Plavinová,
Alžbeta Pavlíková, Daniela Siváková: Štruktúrne aberácie Y chromozómu v súbore
mužov s reprodukčnými poruchami
96. Lukáš Hason, Lucia Bocánová, Kristína Jiríčková, Diana Hopková, Pavol Koiš, Ján
Turňa, Stanislav Stuchlík: Expresia rekombinantnej formiát dehydrogenázy v kmeňoch
E. coli a imobilizácia enzýmov na magnetické nanočastice za účelom biokonverzie
vonných látok
97. Tomáš Havránek, Zuzana Lešťanová, Ján Bakoš, Zuzana Bačová: Účinok prolaktínu
na expresiu cytoskeletárnych proteínov v neuronálnych bunkách
98. Katarína Hollá, Milada Holecová, Zuzana Gálisová: Spoločenstvá nosáčikov
(Coleoptera,Curculionoidea) v porastoch borovice lesnej (Pinus silvestris) v oblasti
Borskej nížiny
99. Ján Horváth: Denná dynamika driftujúcich organizmov pri hladine a pri dne (predbežné
výsledky)
100. Jaroslava Hubcejová, Soňa Mačeková, Dana Gabriková, Jarmila Bernasovská,
Michaela Fecenková: Asociácia polymorfizmu rs7903146 génu TCF7L2 s vybranými
antropometrickými a biochemickými parametrami u pacientov s diabetes mellitus 2
typu
101. Veronika Hulejová Sládkovičová, Peter Miklós, Dávid Žiak: Vplyv kosenia trstiny na
synúziu drobných zemných cicavcov močiarov Veľkých Kosíh
102. Júlia Hunková, Mária Kamencayová, Zdeno Šubr: Kapsidový proteín vírusu mozaiky
lucerny ako modelový produkt klonovaný a exprimovaný vírusovým vektorom
v rastlinách
103. Petronela Imreová, Jana Feruszová, Eliška Gálová, Ivan Chalupa, Eva Miadoková:
83.
Štúdium potenciálneho genotoxického účinku fotoaktivovaného hypericínu
Janíčková, Lucia Ančicová, Anna Chalupková, Zuzana Hrabovská, Jela
Mistríková: Štúdium imunomodulačnej liečby isoprinosinom na BALB/c myšiach
experimentálne infikovaných myšacím gamaherpesvírusom
105. Silvia Jargašová, Andrea Ševčovičová, Juraj Gregáň: Tvorba mutantov v géne pre
kohezínovú podjednotku Psm1 u Schizosaccharomyces pombe
106. Anna Kamlárová, Peter Ferianc: Porovnanie zloženia bakteriálnych spoločenstiev
izolovaných z dvoch vzoriek pôdy kontaminovaných ťažkými kovmi
107. Matúš Kempa: Design of the Slovak Plant Diversity Information Portal
108. Matúš Kempa, Jana Smatanová, Karol Marhold: Pilot study of herbarium collections
digitization in Slovakia - František Nábělek's herbarium
109. Nina Košíková, Lucia Škorvanová, Veronika Lachová, Petra Borovská, Darina
Svetlíková, Tatiana Betáková: Príprava a charakterizácia vírusov chrípky typu
A s mutáciami v NS géne
110. Lucia Kotlárová, Jaroslav Hollý, Margaréta Práznovská, Ervin Fodor, Eva Varečková:
Vplyv vybraných mutácii v hemaglutiníne vírusu chrípky na jeho patogenitu
111. Veronika Lachová, Lucia Turianová, František Golais, Miroslava Šupolíková, Darina
Svetlíková, Lucia Škorvanová, Petra Švančarová, Tatiana Betáková: Potencionálne
rastové faktory asociované s MHV majú vplyv na organizáciu cytoskeletu v MRC-5
bunkách
112. Lucia Lauková, Regina Sepšiová, Ľubomír Tomáška: Hľadanie potenciálnych
proteínových partnerov telomerického Tay1 proteínu u kvasinky Yarrowia lipolytica
113. Éva Lengyelová, Zuzana Danková: Komponenty metabolického syndrómu a
menopauzálny status žien Slovenska
114. Michaela Libiaková, Michaela Saganová, Miroslav Krausko, Ľudmila Slováková,
Andrej Pavlovič: Stimuly generované ulovenou korisťou v Dionaea muscipula regulujú
množstvo cysteín endopeptidázy - dionainu v tráviacej tekutine cez jasmonáty
115. Veronika Lišková, Hana Boňková, Michaela Osadská, Ján Krahulec, Stanislav
Stuchlík, Ján Turňa: Určení ploidie u kvasinky Candida utilis
116. Miroslava Lukáčová, Juraj Bugala, Viera Cimová, Martin Babič, Zuzana Čierniková:
Interakcia DnaA proteínu s DnaB helikázou, IHFα a IHFβ proteínmi v bunkách
octových baktérií
117. Radka Matúšková, Peter Pančík, Marcela Kúdelová: Optimalizácia podmienok izolácie
rekombinantného proteínu M3 Myšieho herpetického vírusu bez signálnej sekvencie
exprimovaného v E. coli
118. Barbora Mikolášková, Danuša Vlasáková,Jana Rendeková, Kristína Stanová, Miroslav
Chovanec: Vplyv posttranslačných modifikácií Lif1 proteínu na účinnosť spájania
nehomologických koncov DNA v kvasinkách
119. Ján Miškovic, Erik Kerekeš, Michal Hrabovský, Andrea Pogányová: Zmeny v
rastlinnom spoločenstve Festuco pallentis-Caricetum humilis Sillinger 1930 corr.
Gutermann et Mucina 1993 na Devínskej Kobyle
120. Ján Miškovic, Erik Kerekeš, Andrea Pogányová, Michal Hrabovský: Druhové
bohatstvo v xerotermných travinno-bylinných spoločenstvách na troch lokalitách na
západnom Slovensku
121. Ivana
Mišová, Katarína Višacká: Lokalizácia GFP signálu v kvasinke
Schizosaccharomyces pombe a jej využitie
122. Miroslava Mokošáková, Zuzana Hirjaková, Lucia Kršková, František Hlavačka, Michal
Zeman: Vplyv menštruačného cyklu na posturálnu stabilitu mladých žien
123. Miroslava Mokošáková, Zuzana Hirjaková, Lucia Kršková, František Hlavačka, Michal
Zeman: Vplyv kognitívnej úlohy na udržiavanie rovnováhy mladých žien
124. Roman Moravčík, Katarína Stebelová, Andrej Boháč, Miroslav Kubeš, Jana
Klimentová, Oľga Pecháňová, Michal Zeman: Porovnanie účinku novo
syntetizovaného
a komerčne
dostupného
antiangiogenika
na
inhibíciu
postreceptorických signálnych dráh aktivovaných VEGF
104. Oľga
125. Andrej
Murányi, Eduard Tichý, Marián Žabka: Effect of formulation on the stability of
recombinant human Thrombin during freeze-drying
126. Karolína Ottonellová, Andrej Ficek, Ľudovít Kadáši: STR polymorfizmy X chromozómu
v DNA diagnostike
127. Veronika Palušová, Kristína Jiríčková, Ján Krahulec, Diana Hopková, Zdenko
Levarski, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Príprava a produkcia mutovanej formy
ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v Pichia pastoris
128. Csilla Patasi, Marian Farkašovský: Vplyv Gin4 proteín kinázy na kvasinkový septínový
komplex
129. Martina Pečimonová, Karolína Ottonellová, Andrea Šoltýsová, Ľudevít Kádaši:
Spektrum mutácií v géne SLC26A4 u slovenských pacientov s nesyndrómovou
hluchotou
130. Jana Pisarčíková, Zora Váradyová, Svetlana Kišidayová: Vplyv prídavku fumarátu
nametabolizmus organických kyselín v bachore stanovený metódou vysokoúčinnej
kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou detekciou (LC-MS)
131. Lenka Plicova, Ivana Ondrejkovova, Gabriela Flores-Ramirez, Maksym Danchenko,
Ludovit Skultety: Immunoreactive proteins of Coxiella burnetii recognized by
immobilized polyclonal antibodies isolate from human sera
132. Andrea Pogányová, Erik Kerekeš, Ján Miškovic, Karol Mičieta, Michal Hrabovský:
Fytoindikácia ekogenotoxicity testom peľovej abortivity na území národnej prírodnej
rezervácie Devínska Kobyla
133. Andrea Pogányová, Erik Kerekeš, Ján Miškovic, Karol Mičieta, Michal Hrabovský:
Fytoindikácia zmien ekogenotoxicity prostredia pod vplyvom výstavby rýchlostnej
cesty R1 a priemyselnej výroby v okolí Horných Opatoviec pomocou Tradescantia
MCN testu
134. Terézia Pošiváková, Janka Poráčová, Marta Mydlárová Blaščáková, Vincent Sedlák,
Mária Konečná, Ján Pošivák: Zmena hematologických parametrov vplyvom rastu u
koní plemena Norik muránského typu
135. Tomáš Práchár, Milan Fraňo, Michaela Gallee, Jozef Marák, Pavol Koiš: Nové trendy
v diagnostike miRNA metódami kapilárnej elektroforézy
136. Margaréta Práznovská, Ivan Košík, Lucia Kotlárová, František Kostolanský, Gustáv
Russ: DNA vakcinácia voči vírusu chrípky typu A
137. Frederika Ravaszová, Milan Soukup, Michal Martinka, Alexander Lux: Vývin
kremičitanových fytolitov v endoderme koreňov Sorghum bicolor (L.) Moench. pri
rôznych koncentráciách kremičitanu v substráte
138. Matej Remenár, Jana Harichová, Marcel Zámocký, Peter Ferianc: Charakterizácia
bakteriálneho spoločenstva z pôdy znečistenej ťažkými kovmi pomocou PCR-DGGE
139. Alena Rendeková, Ján Miškovic, Erik Kerekeš: Spoločenstvo s inváznym taxónom
Aster × salignus [Senecionion fluviatilis R. Tx. 1950] na území Bratislavy
140. Simona Rezáková, Diana Hopková, Kristína Jiríčková, Zdenko Levarski, Ján Krahulec,
Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Príprava integrantov Pichie pastoris s génom pre ľudský
rastový hormón
141. Judita Richterová, Eva Drozdíková, Martina Garaiová, Margita Obernauerová:
Absencia anionických fosfolipidov ovplyvňuje homeostázu neutrálnych lipidov u
kvasiniek Kluyveromyces lactis
142. Simona Saksonová, Stanislav Kyzek, Eliška Gálová, Anna Zahoranová: Využitie
nízkoteplotnej plazmy (NTP) ako modulátora v adaptívnej odpovedi na ťažké kovy u
Pisum sativum L.
143. Zuzana
Sňahničanová, Dušan Loderer, Andrea Ševčovičová: Sledovanie
potenciálnych antioxidačných vlastností vybraných prírodných látok
144. Eva Struhárňanská, Romana Chovanová, Mária Mikulášová: Interakcie rastlinných
extraktov a ciprofloxacínu u meticilín rezistentných Staphylococcus epidermidis.
145. Helena Svobodová, Radoslava Tomášová: Diagnostika TET2 génu u pacientov s MDS
146. Diana
Széliová, Hana Boňková, Michaela Osadská, Ján Krahulec: Separácia „cis“
a „trans“ elementov replikónu pR1A plazmidu
147. Martin Šafranek, Michaela Osadská, Hana Boňková, Ján Krahulec: Produkcia
ľudského rekombinantného His-tagovaného pretrombínu-1 v expresnom systéme
Escherichia coli
148. Zuzana Šándorová, Matej Vesteg: The comparative analysis of SL sequences and SL
RNAs of various eukaryotic species
149. Lukáš Šebest, Marian Baldovič, Csaba Bognár, Ľudevít Kádaši: Ľudská aDNA
analyzovaná z pozostatkov pochádzajúcich z 8. – 9. storočia
150. Lucia Škorvanová, Darina Svetlíková, Veronika Lachová, Petra Švančarová, Tatiana
Betáková: Testovanie antivírusovej aktivity IFN-λ1 a IFN-λ2 voči vírusu chrípky typu
A na VERO bunkách
151. Martina Šnegoňová, Milan Fraňo, Pavol Koiš, Jozef Marák: Study on the interaction of
quercetin derivatives with biomacromolecules
152. Barbora Šoltészová, Gabriela Bukovská: Comparison of the replication genes
sequences of industrial strain B. flavum CCM 251 and C. glutamicum ATCC 13032
153. Daša Tóthová, Martina Šnegoňová, Milan Fraňo, Michaela Gallee, Jozef Marák, Pavol
Koiš: Syntéza cDNA hybridizačnej sondy pre analýzu miRNA
154. Adam Valček, Lucia Černáková, Helena Bujdáková: Kvantifikácia a porovnanie
metabolickej aktivity biofilmov formovaných klinickými izolátmi C. parapsilosis
155. Zuzana Vatehová, Karin Kollárová, Anna Malovíková, Desana Lišková: Vplyv katiónov
kadmia na bunkovú stenu koreňov kukurice
156. Mária Vozárová,
Zuzana Hrabovská, Anna Chalupková, Lucia Ančicová, Jela
Mistríková: Vplyv myšacieho herpetického vírusu na štruktúru a stabilitu bunkových
chromozómov
157. Michaela Vrbová, Eva Špitálska, Mirko Slovák, Marcela Kúdelová: Molekulárna
detekcia Myšieho herpetického vírusu u voľne žijúcich kliešťov Dermacentor
reticulatus
158. Soňa Vyskočilová, Júlia Zemanová, Zuzana Dobiašová, Jozef Nosek: Genetická
variabilita mitochondriálnej DNA prírodných izolátov kvasinky Saccharomyces
cerevisiae
159. Lucia Zeiselová, Ľubomír Tomáška: Úloha telomér v odpovedi bunky na zmenu
iónových pomerov
160. Viliam Záhumenský: Priemysel ako kľúčový determinant regionálneho rozvoja okresu
Žilina
161. Samila Hrvanović: Petrographic and mineral chemistry characteristics of metaultramafics in
the Sieggraben and Schwarzenbach area, Eastern Alps
Download

POSTEROVÁ SEKCIA