Dog Rescue Slovakia Zväz kynologických záchranárskych brigád SR
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone psov záchranárov
1. – 19. ročník • prierez rokmi 1993 – 2011
Vydané pri príležitosti 20. ročníka Memoriálu MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
POZVÁNKA / INVITATION / EINLADUNG
XX. ročník Memoriálu
MUDr. OĽGY KRÁĽOVEJ – MISTRÍKOVEJ
vo výkone psov záchranárov
XX. Memorial
MUDr. OĽGA KRÁĽOVÁ – MISTRÍKOVÁ
of search and rescue dogs
XX. Memorial
MUDr. OĽGA KRÁĽOVÁ – MISTRÍKOVÁ
of search and rescue dogs
&
Medzinárodné IRO skúšky • International IRO testing event
Internationale IRO Prüfung
RH-E • F • FL • T :: RH-F • A • B :: RH-T • A • B :: RH-FL • A • B
24. - 26. 08. 2012
Banská Bystrica, Donovaly, SLOVAKIA
www.dog-rescue.sk
Spomienka na vzácneho človeka
(z rozhovoru V. Gombarčeka s MUDr. Oľgou Kráľovou–Mistríkovou)
„Mňa považujú za „mamu” leteckej záchrannej služby v Česko-Slovensku. Otcov máme hneď dvoch: prvým je Ing. Ladislav Mika, druhým pilot Slovairu Stanko Hradský. Prvé začiatky leteckej záchrannej služby
u nás sa datujú do doby, kedy Horská služba v Tatrách
začala sporadicky používať vrtuľníky na jednotlivé záchranárske akcie, ktoré sa nedali zvládnuť pešo. Boli
to vrtuľníky Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra MI-4. Potom došlo k jednej havárii a nastal
akýsi útlm. Napokon sa opäť začalo lietať na MI-osmičkách a v roku 1986 sme sa my traja – Kráľová, Mika
a Hradský stretli na Donovaloch a cieľavedome sme
začali pracovať na tom, aby letecká záchranná služba
u nás dostala konečne určitú organizačnú štruktúru
a nejaký systém.”
Pani MUDr. Oľga Kráľová sa rozhovorila o leteckej záchrannej službe s nadšením. Povedala, že za záchranu
svojho života vďačilo do roku 1991 7200 našich občanov.
„Záchrana je chlieb môj každodenný” Ak dnes máme
Asociáciu záchranných služieb a systémov SR, je to aj
naplnenie túžob a snáh, ktoré MUDr. Kráľová vyslovovala a o ktoré usilovala už pred rokmi. Treba
pripomenúť, že primárka MUDr. Oľga Kráľová bola prvou viceprezidentkou vtedajšieho Federálneho
výboru Čsl. červeného kríža, v Horskej službe pracovala ako lekárka HS v okrese Banská Bystrica,
vo vodnej záchrannej službe mala na starosti zdravotný úsek na úrovni slovenskej i federálnej a aktívne pracovala na školeniach záchrancov všetkého druhu.
Našich záchranárov charakterizovala takto: „Naši záchranári - tí sú svetoví a pochybujem, že sa
vo svete nájdu zanietenejší, ako sú tí naši. Napokon k tej svetovosti nám chýba vari len modernejšie technické vybavenie.”
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
Mama Leteckej záchrannej služby
MUDr. Oľga Kráľová - Mistríková (rod. Kráľová) sa narodila 24. júna 1936 v Banskej Bystrici
a po ťažkej chorobe umrela 25. januára 1992. Bola lekárka-anesteziologička.
Študovala na Jedenásťročnej strednej škole (dnes Gymnázium Andreja Sládkoviča) v Banskej
Bystrici, do roku 1962 na Lekárskej fak. UK v Bratislave, 1975 absolvovala kurz z anesteziológie a resuscitácie, 1986 kurz org. a riad. zdravotníctva. Roku 1989 bola na študijnom pobyte
v Pittsburghu. Prezidentka a viceprezidentka federálneho výboru ČSČK (1990-1992), členka
Horskej služby. Zakladateľka integrovaného záchranného systému v Banskej Bystrici. Vedúca
lekárka Stanice rýchlej zdravotníckej pomoci, prvá primárka prijímacieho oddelenia NsP FDR
v Banskej Bystrici (1983-1992), podieľala sa na organizovaní prednemocničnej pomoci aj ako
členka Horskej služby a Vodnej záchrannej služby. Iniciátorka založenia Leteckej záchrannej
služby v Banskej Bystrici (1988).
3
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
1993
1. ročník
Organizátor Kynologická Záchranárska Brigáda Banská Bystrica Asociácia Cvičiteľov Záchranárskych Psov
(KZB BB – ACZP)
Dátum 29. – 30. mája 1993
Miesto Tajov, Banská Bystrica
Účasť SK
1
Víťaz I. ročníka
Alena Murgašová
sN
NO Forte Amada, SK
Víťazka A. Murgašová
1994
Organizátor KZB BB – ACZP
Dátum 21. – 22. október 1994
2. ročník
1
Víťaz II. ročníka
Miesto Donovaly, Banská Bystrica
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
a Majstrovstvá Slovenska mládeže vo výkone
psov záchranárov
Účasť SK
B
Branislav
Orvan
N Brix Renzo, SK
s NO
4
rozhodcovia
ský, R. Lazar a
Zľava: J. Sarva
ík
tn
Ša
V.
,
vý
ro
Su
J. Gajdoš, M.
Zľava: J. Sláčková, B. Orvan, I. Podmanický
Dole: A. Adamčiaková
Organizátor KZB BB – ACZP
Dátum 14. – 15. október 1995
Miesto Donovaly, Banská Bystrica
3. ročník
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone záchranárskych psov
Účasť SK
1
Víťaz III. ročníka
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
1995
Igor Podmanický
s VB Cliff Starý Perštýn, SK
Zľava: I. Podmanický, B. Orvan, J. Sláčková,
E. Schwarzbacherová
1996
4. ročník
Organizátor KZB BB – ACZP
Dátum 11. – 13. október 1996
Miesto Donovaly, Banská Bystrica
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone záchranárskych psov
s medzinárodnou účasťou
Účasť CZ, H, SK
1
Víťaz VI. ročníka
Mi
Milan Schwarzbacher
s BO Adak Mirs, SK
2
Igor Podmanický
s VB Cliff Starý Perštýn, SK
3
Ivana Nykodýmová
Zľava: R. Nemčok, I. Nykodýmová, M. Schwarzbacher, I. Podmanický
s NO, SK
5
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
Organizátor KZB BB – ACZP
1997
Dátum 10. – 12. október 1997
Miesto Donovaly, Banská Bystrica
5. ročník
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone psov záchranárov s medzinárodnou
účasťou
Účasť A, CZ, H, SLO, SK
Víťaz V. ročníka
Peter Schüller
s NO Prinz, A
Odovzdávanie
Rozhodcovia
a organizačný
1998
cien
tím
Organizátor KZB BB – ACZP
6. ročník
Dátum 9. – 11. október 1998
Miesto Slovenská Ľupča, Banská Bystrica
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone psov záchranárov s medzinárodnou
účasťou
Účasť CZ, H, SK
Víťaz VI. ročníka
Gábor Szabó
s NO Zéno, H
Gábor Szabó so Zénom
6
Organizátor KZB BB – ACZP
Dátum 27. – 29. august 1999
Miesto Donovaly, Banská Bystrica
7. ročník
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone záchranárskych psov
Účasť CZ, H, SK
1
Víťaz VII. ročníka
Gábor Szabó
s NO Zéno, H
2
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
1999
Igor Podmanický
s VB Cliff Starý Perštýn, SK
3
Ľuboš Hájko
s NO Linda, SK
V. Pijak odovzdáva cenu víťazovi.
O NÁS: Z našej histórie
Základný kameň záchranárskej činnosti na Slovensku, teda aj v Banskej Bystrici, bol položený
v roku 1990 v stredoslovenskom kraji pod vedením MUDr. Miroslava Urbana. Bolo to dňa 10. 03. 1990
na sústredení cvičiteľov záchranárskych psov, kedy bola založená Asociácia cvičiteľov záchranárskych psov. Postupne sa k asociácii pridružovali záchranárski kolegovia zo západného i východného Slovenska a na základe toho sa konalo dňa 15.02.1992 ustanovujúce Všeobecné zhromaždenie
v Rimavskej Sobote, kde sa založila Asociácia cvičiteľov záchranárskych psov Slovenskej republiky
(v skrátenej forme ACZP SR).
Spočiatku sa činnosť Kynologickej záchranárskej brigády Banská Bystrica (ďalej KZB BB)
v rámci Asociácie zameriavala len na územie Slovenskej republiky. Keď však KZB BB začala vyvíjať
iniciatívu za hranicami Slovenska, vízie ACZP SR a KZB BB sa začali rozchádzať. KZB BB sa rozhodla
ísť svojou cestou. V roku 2000 spolu s Liptovskou kynologickou záchranárskou brigádou založila
novú kynologickú záchranársku organizáciu Dog Rescue Slovakia Zväz kynologických záchranárskych brigád Slovenskej republiky (ďalej DRS ZKZB SR).
Z hľadiska právnej formy je DRS ZKZB SR občianskym združením, ktoré v zmysle zákona č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov vzniklo zaregistrovaním na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa
09. 03. 2000. Od svojho vzniku prešlo DRS ZKZB SR organizačnými zmenami. Liptovská kynologická záchranárska brigáda v decembri v roku 2001 ukončila svoje pôsobenie v DRS ZKZB SR a na jej
miesto nastúpili ďalšie dve brigády: so sídlom v Lučenci - KZB Agilis Lučenec a so sídlom v Handlovej
- KZB Handlová (od roku 2012 už nie je členom DRS ZKZB SR). V roku 2010 do DRS ZKZB SR vstúpila
ďalšia organizácia – Rescuers Slovakia z Galanty. Dňom 16. 09. 2000 sa DRS ZKZB SR stalo členom
medzinárodnej kynologickej záchranárskej organizácie Internationale Rettungshunde Organisation (ďalej IRO) so sídlom v Rakúsku, začleňujúcej organizačné zložky zaoberajúce sa výcvikom
záchranárskych psov z celého sveta. Viac nájdete na www.iro-dogs.org.
7
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
2000
Organizátor Dog Rescue Slovakia Zväz kynologických záchranárskych brigád SR (DRS ZKZB SR)
Dátum 22. – 24. september 2000
8. ročník
Miesto Donovaly, Banská Bystrica
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone záchranárskych psov
Účasť CZ, H, SLO, SK
1
Víťaz VIII. ročníka
A
Andrea Adamčiaková
N Charlota z JOZ-VE, SK
s NO
2
Ljubo Meglič
s LBR Olla, SLO
3
Denisa Fazekašová
s BOC Detánia Bohemia Alké, SK
Zľava: L. Meglič (SLO), A. Adamčiaková
2001
Organizátor DRS ZKZB SR
Dátum 14. – 16. september 2001
9. ročník
Miesto Slovenská Ľupča, Banská Bystrica
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone záchranárskych psov
Účasť CZ, H, SLO, SK
1
Víťaz IX. ročníka
Anton Grad
s GR Orion, SLO
2
Ljubo Meglič
s LBR Olla, SLO
3
Gábor Szabó
s NO Zénó, H
Organizačný tím
8
Dátum 27. – 29. august 2002
Miesto Banská Bystrica
10. ročník
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone záchranárskych psov
Účasť CZ, D, H, SLO, SK
Rozhodcovia
ruiny Pavel Šabacký /CZ
poslušnosť Jaroslava Sláčková /SK
obratnosť Vlado Gerbec /SLO
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
Organizátor DRS ZKZB SR
2002
1
Víťaz X. ročníka
Jana Koctúrová
s VB Aska Vatikán, SK
2
Eva Vávrová
s NO Arival, SK
3
Lenka Cvachová
s BOC Anaes Black Chevers, CZ
Víťazná trojica. Zľava: J. Koctúrová, E. Vávrová a L. Cvachová
Vtedajší primátor B. Bystrice Ing. Ján Králik, CSc.
Členovia organizačného tímu X. ročníka.
Za KZB BB súťažili:
Jana Koctúrová s VB Aska Vatikán (191/40/46), 1. miesto
Denisa Fazekašová s BoCo Arnica Black Thunderbolt (187/42/37), 9. miesto
Jana Šikulová s NO Boss Čierny Ónyx (177/41/46), 11. miesto
Igor Podmanický s VB Cliff Starý Perštýn (177/42/37), 13. miesto
9
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
Organizátor DRS ZKZB SR
2003
Dátum 19. – 21. septembra 2003
Miesto Donovaly, Banská Bystrica
11. ročník
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone psov záchranárov s medzinárodnými
skúškami IPO-R
Účasť A, CZ, H, SLO, SK
Rozhodcovia
ruiny Christiane Geritzer /A
poslušnosť Christiane Geritzer /A
obratnosť Vladimír Kuchta /CZ
1
Víťaz XI. ročníka
Peter Schüller
s NO
N Pax Bartl Baum, A
2
Jana Šikulová
s NO Boss Čierny Ónyx, SK
3
Magdalena Koczera
N Tassilo Königshöhle, A
s NO
P. Schüller
ho figuranta.
načuje nájdené
Falcon Derik oz
Bessy pri hľadaní v ruine.
Za KZB BB súťažili:
2/44) 2
i t
Jana Šikulová s NO Boss Čierny Ónyx (189/42/44),
2. miesto
Oľga Sýkorová s MB Charly Zimný Potok (180/43/43), 6. miesto
Denisa Fazekašová s BoCo Arnica Black Thunderbolt (160/46/41), 11. miesto
Jana Koctúrová s VB Aska Vatikán (140/41/36), 16. miesto
10
Organizátor DRS ZKZB SR
Dátum 10. – 12. september 2004
Miesto Donovaly, Banská Bystrica
12. ročník
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone psov záchranárov s medzinárodnými
skúškami IPO-R
Účasť A, CZ, H, SLO, SK
Rozhodcovia
ruiny G. Thanner /A
poslušnosť G. Thanner /A
obratnosť V. Kuchta /CZ
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
2004
1
Víťaz XII. ročníka
Jana Šikulová
s NO Boss Čierny Ónyx, SK
2
Denisa Fazekašová
B
s BOC
Arnica Black Thunderbolt, SK
3
Danka Slabeciusová
s VB Bricas Vatikan, SK
Víťazná trojica. Zľava: D. Slabeciusová, J. Šikulová, D. Fazekašová.
Rozhodca Gerd Thanner so slovinskou psovodkou.
Alena Murgašová na obratnosti počas súťaže.
Za KZB BB súťažili:
Jana Šikulová s NO Boss Čierny Ónyx (194/47/47), 1. miesto
Denisa Fazekašová s BoCo Arnica Black Thunderbolt (184/43/45), 2. miesto
Danka Slabeciusová s VB Bricas Vatikán (176/45/45), 3. miesto
11
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
Organizátor DRS ZKZB SR
2005
Dátum 16. – 17. septembra 2005
Miesto Donovaly, Banská Bystrica
13. ročník
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone psov záchranárov s medzinárodnými
skúškami IPO-R
Účasť A, CZ, H, HR, PL, SLO, SK
Rozhodcovia
ruiny Martin Gut /CH
poslušnosť Christiane Geritzer /A
obratnosť Christiane Geritzer /A
1
Víťaz XIII. ročníka
Miroslava Babková
M
LBR
Paduama Z Vlčí Stepi, SK
sL
BR P
2
Jana Šikulová
s NO Boss Čierny Ónyx, SK
3
Danka Slabeciusová
s VB Bricas Vatikán, SK
Víťazná trojica. Zľava: J. Šikulová, M. Babková, D. Slabeciusová.
Účastníci na súťaži a skúškach IPO-R.
Za KZB BB súťažili:
Jana Šikulová s NO Boss Čierny Ónyx (190/45/48), 2. miesto
Danka Slabeciusová s VB Bricas Vatikán (183/45/45), 3. miesto
Denisa Fazekašová s BoCo Arnica Black Thunderbolt (114/45/47)
12
Dátum 15. – 17. september 2006
Miesto Banská Bystrica
14. ročník
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone psov záchranárov s medzinárodnými
skúškami IPO-R
Účasť H, PL, SLO, SK
Rozhodca
ruiny J. Gajdoš /SK
poslušnosť J. Gajdoš /SK
obratnosť J. Gajdoš /SK
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
Organizátor DRS ZKZB SR
2006
1
Víťaz XIV. ročníka
Denisa
Fazekašová
D
s BOC
BOC A
Arnica Black Thunderbolt, SK
2
Andrea Adamčiaková
A
s NO Kylie Sivý Timotej, SK
3
Martina Krančan
s LBR Charmy, SLO
Víťazky. Zľava: A. Adamčiaková, D. Fazekašová, M. Krančan.
psovodom
Rozhodca so
z Poľska.
ch.
odcom v ruiná
Psovod s rozh
Maďarskí účas
tníci (v červeno
m).
Za KZB BB súťažili:
Denisa Fazekašová s BOC Arnica Black Thunderboltt (194/41/48), 1. miesto
Igor Podmanický s NO Nero (122/45/45)
13
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
Organizátor DRS ZKZB SR
2007
Dátum 14. – 16. septembra 2007
Miesto Donovaly, Banská Bystrica
15. ročník
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone psov záchranárov s medzinárodnými
skúškami IPO-R
Účasť A, CZ, E, H, I, SLO, SK
Rozhodcovia
ruiny Sirpa Pellikka /FIN
poslušnosť Vladimir Kuchta /CZ
obratnosť Vladimir Kuchta /CZ
1
Víťaz XV. ročníka
David Volný
s VB K
Kassandra Triumetal, CZ
2
Denisa Fazekašová
s BOC Detánia Bohemia Alké, SK
3
Denisa Fazekašová
s BOC
B
Arnica Black Thunderbolt, SK
Vyhodnotenie. Zľava: D. Fazekašová, D. Volný.
P. Kráčik na ob
ratnosti.
S. Pellika s J. Šikulovou.
Český p
sovod n
a posluš
Za KZB BB súťažili:
Denisa FAZEKAŠOVÁ s BOC Detánia
etánia Bohemia A
Alké
lké (192/39/
(192/39/40), 2. miesto
Denisa FAZEKAŠOVÁ s BOC Arnica Black Thunderbolt
derbolt (185/38/47)
(185/38/47), 3
3. miesto
Jana ŠIKULOVÁ s NO Falcon Derik (176/47/47), 4. miesto
Danka SLABECIUSOVÁ s VB Bricas Vatikán (103/43/38)
Alena MURGAŠOVÁ s BO Alexis Almur Royal (21/44/45)
Peter KRÁČIK s LBR Max (0/44/38)
14
nosti.
Dátum 19. – 21. október 2008
Miesto Donovaly, Banská Bystrica
16. ročník
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone psov záchranárov s medzinárodnými
skúškami IPO-R
Účasť A, CZ, H, NL, SK
Rozhodca
ruiny Karel Pavlík /CZ
poslušnosť Karel Pavlík /CZ
obratnosť Karel Pavlík /CZ
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
M
Organizátor DRS ZKZB SR
2008
1
Víťaz XVI. ročníka
Jozef Veselický
s BOC
BOC B
Bessy Black Thunderbolt, SK
2
Danka Slabeciusová
s VB Bricas Vatikán, SK
3
Peter Schüller
s NO Hunter v.d. Schwarz Natter, A
Víťazi. Zľava: P. Schüller, J. Veselický, D. Slabeciusová.
rbolt
Black Thunde
Blaze of Glory
ke.
xom na prekáž
P. Kráčik s Ma
I. Súkeníková
s rozhodcom.
Za KZB BB súťažili:
Jozef Veselický s BOC
Bessy Bl
Black
Thunderbolt
(194/46/45),
CB
k Th
d b lt (194
4/46/45), 1.
4/46/45)
1 miesto
Dana Slabeciusová s VB Bricas Vatikán (193/43/45), 2. miesto
Peter Kráčik s LBR Max (189/41/48), 4. miesto
Iveta Súkeníková s FCR Huck Tichý Ruland (193/40/41), 5.miesto
Jan Černecký s BOC Blaze of Glory Black Thunderbolt (183/41/46), 7. miesto
15
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
Organizátor DRS ZKZB SR
2009
Dátum 18. – 20. september 2009
Miesto Donovaly, Banská Bystrica
17. ročník
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone psov záchranárov s medzinárodnými
skúškami IPO-R
Účasť A, ARG, CZ, H, PL, SK
Rozhodcovia
ruiny Karel Pavlík /CZ
poslušnosť Karel Pavlík /CZ
obratnosť Karel Pavlík /CZ
1
Víťaz XVII. ročníka
Eva Prágai
s NO Forest, SK
2
Jozef Veselický
s BOC
B
Bessy Black Thunderbolt, SK
3
Peter Kráčik
s LBR Max, SK
Víťazi. Zľava: J. Veselický, E. Prágai, P. Kráčik
Naše psy: zľava BOC Bessy, NO Falco, LBR Max
Bessy označuje figuranta
obu
Max našiel os
Účastníci medzinárodných IPO-R skúšok na Donovaloch
Za KZB BB súťažili:
Jozef Veselický s BOC Bessy Black Thunderbolt • Peter KRÁČIK s LBR Max
16
Dátum 3. – 5. september 2010
Miesto Donovaly, Banská Bystrica
18. ročník
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone psov záchranárov s medzinárodnými
skúškami IPO-R
Účasť A, CRO, CZ, H, PL, SK
Rozhodca
ruiny Karel Pavlík /CZ
poslušnosť Karel Pavlík /CZ
obratnosť Karel Pavlík /CZ
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
Organizátor DRS ZKZB SR
2010
1
Víťaz XVIII. ročníka
Witold Sieracki
s NO GINI Gymkhana, PL
2
Zuzana Horváthová
s NO Akira, SK
Víťazi. Zľava: Z. Horváthová, W. Sieracki
2011
Organizátor DRS ZKZB SR
Dátum 2. – 3. september 2011
19. ročník
Miesto Donovaly, Banská Bystrica
Názov Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej
vo výkone psov záchranárov s medzinárodnými
skúškami IPO-R
Rozhodca
ruiny Ruud Haak /A
poslušnosť Karel Pavlík /CZ
obratnosť Karel Pavlík /CZ
Účasť A, CZ, NL, SK
1
Víťaz XVIV. ročníka
Mi
Michaela
Horváthová
s mix Nelson, SK
2
Paula van den Tol
s NO Jento van Scalindjo, NL
3
Jana Jurášková
s KP Iris Mir-Fiš, SK
Víťazky. Zľava: P. v. d. Tol, M. Horváthová.
17
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
O NÁS: Súčasnosť
Základnými organizačnými jednotkami DRS ZKZB SR
sú brigády s vlastnou právnou subjektivitou, ktoré sa
za účelom kvalitnejšieho výcviku záchranárskeho psa
spojili do jedného celku. Najvýkonnejšou jednotkou
DRS ZKZB SR je Kynologická záchranárska brigáda
Banská Bystrica, ktorej vedúcim je Jaroslav Sarvaský.
Hlavným cieľom Kynologickej záchranárskej brigády
Banská Bystrica, ako aj DRS ZKZB SR, je výcvik špeciálne cvičených psov k záchrane ľudského života a jej
činnosť je dominantne zameraná na realizáciu kynologického záchranného systému na území Slovenskej republiky,
ale i v zahraničí.
DRS ZKZB SR zastupuje a za jeho činnosť zodpovedá predseda. Prvým predsedom bola
p. Alena Murgašová z Banskej Bystrice. Súčasným predsedom od februára roku 2005 je
p. JUDr. Jana Šikulová. DRS ZKZB SR má svoje sídlo v Banskej Bystrici. Na území Slovenskej
republiky DRS ZKZB SR spolupracuje s rôznymi orgánmi a organizáciami zaoberajúcimi sa záchranou ľudského života. V rámci svojej činnosti rozvíja úzke prepojenie na Civilnú ochranu,
Slovenský Červený kríž, Policajný zbor SR, Integrovaný záchranný systém SR a na dobrovoľné
organizácie so zameraním na záchranu zdravia a života ľudí.
Členovia DRS ZKZB SR zúčastnili nejednej „ostrej“ akcie, kde pomáhali svojim spoluobčanom pri hľadaní ich rodinného príslušníka či
známeho. Ale keďže, alebo, našťastie, tých smutných udalostí je na
Slovensku pomenej a výjazdy do zahraničia sú sťažené, členovia DRS
ZKZB SR sa so svojimi záchranárskymi psami zúčastňujú aj mnohých
športovo–kynologických akcií a súťaží, kde si precvičujú a porovnávajú svoje znalosti a schopnosti so svojimi kolegami z iných kútov sveta. Športová stránka našej činnosti je prípravou na skutočné pátracie
www.iro-dogs.org
akcie. Pripravenosť našich záchranárskych psov sa prejavuje aj v ich
umiestnení na popredných miestach: 2 x 2. miesto, 1 x 3. miesto,
2 x 6. miesto na Majstrovstvách sveta, 2 x 2. miesto, 2 x 3. miesto na Majstrovstvách Rakúska,
1 x 6. miesto na Majstrovstvách Českej republiky, 3 x 1. miesto, 1 x 2. miesto na Majstrovstvách
Slovenskej republiky, 2 x 1. miesto na Majstrovstvách Maďarska a iných súťažiach (1. miesto
v Slovinsku, 5. miesto na medzinárodnej súťaží tímov v Slovinsku, 2 x 1. a 1 x 2. miesto na Urban
Disaster Sielnica) a samozrejme v umiestneniach na Memoriáli MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej, ako aj v získaní medzinárodných atestov pre členov DRS ZKZB SR udelených organizáciou
IRO, ktorá vytvorila medzinárodný záchranársky tým.
O výsledkoch a úspechoch sa dočítate na našej webovej stránke www.dog-rescue.sk, na
ktorej vás radi privítame.
So vznikom KZB BB je úzko spojené aj meno dnes už zosnulej zakladateľky záchranárskeho
heliportu na Slovensku, MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej. Keďže bola „mamou záchranárskej činnosti, hoci leteckej“ a pochádzala z Banskej Bystrice, Kynologická záchranárska brigáda Banská Bystrica na jej počesť začala organizovať Memoriál vo výkone záchranárskych
psov.
18
Mesto
Banská Bystrica
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej - Mistríkovej
PODPORILI NÁS:
Krásny pohľad na ceny 19. ročníka Memoriálu MUDr. Oľgy Kráľovej-Mistríkovej čakajúce na víťazov.
19
Ukážky z činnosti psa záchranára
Ukážky z činnosti psa záchranára
Členovia nášho zväzu vykonávajú ukážky činnosti záchranárskych psov pri rôznych príležitostiach – firemné akcie, MDD, pre deti materských a základných škôl. Je naozaj krásne pozrieť
sa na perfektnú poslušnosť psov, ktorí „bez slova” plnia príkazy svojho psovoda. No najviac sú
fascinované deti. Kedže im rodičia zakazujú hladkať cudzie psy, je pre nich obrovský zážitok, ba
priam nesmierne potešenie, keď ich vyzveme, že tieto psíky si môžu bez obáv pohladkať, odfotiť
sa s nimi, pohádzať im loptičku a to všetko bez strachu. Naše psy žijú s nami v domácnostiach
ako členovia našich rodín, sú socializované, poslušné, čisté a vychované.
Ukážky MDD, Jasenie, 2008
Ukážky v ZŠ Štefana Moysesa, Banská Bystrica, 2010
20
Ukážky z činnosti psa záchranára
Ukážky pre Urpiner, Deň otvorených dverí, Banská Bystrica, 2010
Ukážky v ZŠ SSV, Banská Bystrica, 2012
21
Ukážky z činnosti psa záchranára
22
Ukážky pre Urpiner, Deň otvorených dverí, Banská Bystrica, 2011
02. 04. 2004
06. 06. 2004
29. 04. 2006
08. 05. 2006
28. 04. 2007
23. 09. 2007
31. 05. 2008
25. 06. 2008
jún 2010
01. 06. 2011
05. 06. 2012
25. 05. 2012
09. 06. 2012
28. 06. 2012
30. 06. 2012
ukážky na ZŚ v Šahách
KZB BB zorganizovali súťaž pre deti „Záchranári deťom” v Banskej Bystrici pod
Pamätníkom SNP
ukážky na akcii spoločnosti ENTERPRISE pod názvom „Bezpečnosť je prvoradá“ v Žiari nad Hronom
akcia mesta B. Bystrica pri príležitosti osláv 8. mája
ukážky na akcii spoločnosti ENTERPRISE pod názvom „Bezpečnosť je prvoradá“ v Žiari nad Hronom
ukážky na „Deň otvorených dverí Banskobystrického pivovaru”
ukážky pri príležitosti MDD, ranč Rušeň v Železnej Breznici, okr. Zvolen
ukážky pri príležitosti MSR súťaže mladých záchranárov, na požiadanie OÚ
Banská Bystrica, hotel Leskák, Tajov
ukážky pri príležitosti MDD pre firmu Hopi SK, s.r.o., štadión Medunice
ukážky pri príležitosti MSR súťaže mladých záchranárov CO, na požiadanie OÚ
Banská Bystrica, Kúpele Brusno
ukážky pre deti ZŠ SSV v rámci ŠKD
ukážky pre deti z materskej školy v obci Riečka
ukážky pri príležitosti MDD v obci Kordíky
ukážky pre deti ZŠ v Medzibrode
ukážky pre deti v obci Hrochoť
Ukážky z činnosti psa záchranára
Naše psíky už potešili mnohých
... a mnoho, mnoho ďalších.
„za vaše pochopenie,
naše ukážky“
za vaše pochopenie
pre našu dobrovoľnú činnosť
a akýkoľvek druh sponzorstva,
ponúkame naše ukážky
z činnosti psa záchranára
ako jednu z možností vyplnenia
programu vašich firemných akcií,
dňa detí, besied pre deti.....
www.dog-rescue.sk
23
Členovia DRS ZKZB SR – Kynologická záchranárska brigáda Banská Bystrica.
Download

Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej – Mistríkovej