decká ko
á ve
nf
-
P ríro d o
ve
me
Ko
ns ké
ho
Prírodovedecká fakulta
er
c ia
- Š
tu
tsk
en
en
d
Univerzita Komenského v Bratislave
de
á
ck
ulta Univerz
f ak
ity
PROGRAM
ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
9. apríl 2014
Registrácia účastníkov
9. 4. 2014
7.30 - 9.00
vestibul CH1
Program konferencie
9.00
Slávnostné otvorenie konferencie
Aula CH1-1
9.20 - 10.00
Plenárna prednáška
Aula CH1-1
doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
„Geografia - pevná súčasť prírodovednej platformy a
jej výzvy pre ostatné prírodné vedy“
10.15 - 12.30
Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia
B1-301, B1-305, B1-307
B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia
B2-404
Chemická sekcia
CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia
B1-435, B2-446
Geologická sekcia
G-245
Didaktická sekcia
CH2-118
12.30 – 14.00
Občerstvenie pri posteroch
13.00 - 14.00
Posterová sekcia
14.00 - 17.00
Prezentácie príspevkov v sekciách
17.00 - 20.00
Spoločenský večer
vestibul B1
Chemická sekcia
Miestnosť CH1-2
Predsedajúci: Doc. Mgr. Radovan Šebesta, PhD.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Martin Němeček, Ernest Beinrohr: Stanovenie kyanidov metódou
prietokovej chronopotenciometrie
Andrej Oravec, Radoslav Halko: Stanovenie amygdalínu vo výživovom
doplnku metódou kvapalinovej chromatografie
Zuzana Petrželová, Ernest Beinrohr: Stanovenie hliníka vo vodách
metódou na princípe prietokovej coulometrie
Adrián Kocian, Matej Žabka, Radovan Šebesta: Asymetrická Mannichova
reakcia azlaktónov s vybraným imínom katalyzovaná chirálnymi
tiomočovinami
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Matej Žabka, Radovan Šebesta: Adície azlaktónov na N-sulfonylimíny
katalyzované tiomočovinami
Júlia Mušková, Jana Muchová, Olga Otrubová: Vplyv Pycnogenolu na
vybrané parametre oxidačného stresu pri expe-rimentálnej cirhóze
pečene
Lucia Achbergerová, Jozef Nahálka: Biochemická charakterizácia troch
polyfosfátkináz organizmu Ruegeria pomeroyi
Eva Proroková, Pathik S. Brahmkshatriya, Jindřich Fanfrlík, Pavel Hobza,
Martin Lepšík, Ondřej Přenosil, Michal Pitoňák, Jan Řezáč: Štúdia
potenciálnych inhibítorov Auróra A kináz pomocou skórovacej funkcie na
báze PM6-D3H4X
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 14.45
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
Prezentácie posterov
Emília Kubiňáková, Ján Híveš: Taveninová elektrochémia železanov
Petra Masárová, Ivan Šalitroš: Štruktúrne a magnetické vlastnosti
komplexov Fe(III) s pentadentátnymi Schiffovými bázami ako ligandami
Lukáš Krivosudský, Peter Schwendt, Ján Šimunek: Elektrónový a
vibračný cirkulárny dichroizmus diastereomérov C-[VO2(N-salicylidenSS)-izoleucináto)]− a A-[VO2(N-salicyliden-(RS)-izoleucináto)]−
Chemická sekcia
Miestnosť CH1-3
Predsedajúci: Prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.
10.15 – 12.30
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15
Marcela Hrdá, Tomáš Kulich, Vladimir G. Malkin, Ol’ga L. Malkina, Jozef
Noga, Michal Repiský: Implementation of diagonalization-free algorithm
in ReSpect at on- and four-component level
Tomáš Rajský, Miroslav Urban: Interakcie nanoklastrov zlata s ligandami
s voľným elektrónovým párom: CCSD(T) a DFT výpočty
Mária Sudolská, Laurent Cantrel, Ivan Černušák: Monohydrated
complexes of iodine and caesium compounds: Modeling for a PWR
reactor
Ladislav Éhn, Ivan Černušák: Polarizovateľnosti rôzne nabitých iónov
bóru a fluóru
11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 11.45
Lenka Slušná, Daniel Repovský, Miroslav Michalka, Daniel Haško,
Dušan Velič: Mikroskopie povrchu zŕn strelného prachu: atómová silová
mikroskopia, elektrónová skenovacia mikroskopia a optická profilometria
Eva Víglašová, Adrián Krajňák; Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová:
Removal of uranium from water media by bentonite and zeolite
Silvia Belušáková, Juraj Bujdák: Viacstupňový rezonančný prenos
energie v hybridných sústavách na báze organických farbív a ílového
minerálu
Adrián Krajňák, Eva Viglašová, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová:
Sorption of uranium anionic species from aqueous solutions on HDTMAbentonite Jelšový potok
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 – 14.45
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
Prezentácie posterov
Barbara Basarabová, Silvia Dulanská: Rýchle stanovenie 90Sr vo vodách
z okolia jadrových elektrárni
Bianka Horváthová, Lukáš Paštéka, Silvia Dulanská: Stanovenie 129I
metódou destilácie a kvapalinovej scintilačnej spektrometrie
Pavol Suchánek, Michal Galamboš, Mária Mečiarová, Pavol Rajec, Oľga
Rosskopfová: Extraction-chromatographic properties of TcO4- using
CYPHOS 101 impregnated on Amberchrom CG-300s
Chemická sekcia
Posterová sekcia
3. Katarína Baďurová: Príprava práškov Ag3PO4 a štúdium ich fotokatalytickej aktivity
126
4. Ján Bilohuščin, Silvia Dulanská, Veronika Gardoňová: Determination of
Sn in nuclear
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
wastes by using TEVA® resin
Ivana Bonková, Silvia Dulanská: Sekvenčné stanovenie rádionuklidov 239, 240Pu, 238Pu,
241
Am a 90Sr v riečnych sedimentoch
Ľuboš Cehlárik, Peter Magdolen: Syntéza fluórovaných elektrónakceptorných jednotiek
určených pre organické polovodiče n-typu
Alexandra
Čibová,
Andrea
Fülöpová:
Syntéza
a
spektrálne
vlastnosti
benzobistiazolových solí s potenciálnymi nelineárno-optickými vlastnosťami
Martin Daňo, Michal Galamboš, Pavol Rajec, Eva Viglašová, Adrián Krajňák, Ivan Novák:
Adsorpcia a desorpcia technicistanu na aktivovanom uhlíku
Magdaléna Domanická, Miroslav Hnatko, Monika Kašiarová, Pavol Šajgalík, Zuzana
Vilčeková: Porous silicon nitride based ceramics for bioapplication
Veronika Drábová, Silvia Dulanská, Dušan Galanda, Jozef Kuruc, Boris Remenec:
Stanovenie ťažko merateľných aktinoidov v kvapalných rádioaktívnych odpadoch
Jana Dudová, Bujdoš Marek, Čanecká Lucia: Sorpcia selénu na syntetický goethit
Paulína Galbavá, Peter Kotora, Viktória Ferenczy, Dušana Hudecová, Róbert Kubinec:
Analýza výdychových plynov človeka pomocou metódy INCAT-GC
Veronika Gardoňová, Silvia Dulanská, Ľubomír Mátel, Ján Bilohuščin: Stanovenie 226Ra
vo vodných vzorkách s využitím MnO – PAN sorbentu a alfa spektrometrie
Monika Hrabalová, Adriana Czímerová, Zdeněk Jonšta, Zoltán Lenčéš, Pavol Šajgalík:
Europium, cerium and samarium doped ternary silicon nitride-based phosphors
Viera
Hrivnáková,
Jana
Chrappová:
Príprava
a
vlastnosti
komplexu
[Mn(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2]•H2O
Katarína Krčová, Jozef Marák: Analýza polyfenolických látok v rastlinných extraktoch
technikami hmotnostnej spektrometrie v kombinácii s kvapalinovou chromatografiou
Júlia Kudláčová, Marián Antalík, Monika Kvaková: Spektroskopické štúdium stability
komplexu safranín T-heparín
Monika Kvaková, Marián Antalík: Interakcia polysacharidov s Au3+ a modifikovanými
AuNC
Mária Mazúrová, Milan Fraňo, Michaela Gallee, Pavol Koiš: Analýza nukleových kyselín
pomocou fluorescenčného chemosenzora na difosfátové anióny
Róbert Mišicák, Marek Cigáň, Katarína Gmucová, Martin Putala: Nové oligotiofénové
deriváty pre OFET s naftalénovou centrálnou jednotkou premostenou acetylénovými
mostíkmi
Olivier Monfort, Tomas Roch, Leonid Satrapinskyy, Branislav Grancic, Gustav Plesch:
Effect of annealing and deposition processes on the microstructure of VOx films
deposited by alkoxide sol-gel method
Martin Motola, Leonid Satrapinskyy Gustav Plesch: Príprava a štúdium V-dopovaných
nanotrúbok TiO2
Andrea Nagyová, Halko Radoslav Hukelová Iveta: Štúdium stanovenia alifatických
karboxylových kyselín vo vínach iónovo-vylučovacou chromatografiou
Eva Noskocičová, Dušan Velič, Marianna Ggregová Trenčanová: Fluorescenčná
spektroskopia zeleného fluorescenčného proteínu a supramolekulových komplexov na
báze cyklodextrín/kumarín
Lucia Pivarčiová, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš, Pavol Rajec: Sorpcia zinku na
syntetický hydroxyapatit z vodných roztokov
Jarmila Puškelová, Maria Antoniadou: Fotokatalytická produkcia vodíka za použitia
aerogélov TiO2 ako katalyzátorov
Monika Radičová, Róbert Bodor, Andrea Staňová, Jozef Marák: Využitie
elektrochemických techník na štúdium oxidatívneho metabolizmu erytromycínu
Lenka Slušná, Soňa Halászová, Michal Procházka, Dušan Velič: Porovnanie
hmotnostných spektier rôznych typov matríc
Chemická sekcia
29. Barbora Stratilová, Pavel Řehulka, Ján Mucha: Identifikácia proteínu rodiny GH 36 z
cytozolu Cryptococcus flavescens
30. Barbora Stratilová, Jakub Jäger, Pavel Řehulka, Jana Molnárová, Renáta Vadkertiová,
Ján Mucha: Optimalizácia metódy pre biotypizáciu kvasiniek rodu Cryptococcus
pomocou hmotnostnej spektrometrie
31. Žófia Szabóová, Viktória Ferenczy, Dušana Hudecová, Peter Kotora, Róbert Kubinec:
Analýza slín pomocou plynovej chromatografie
32. Klaudia Talafová, Eva Hrabárová, Jozef Nahálka: Syntéza kyseliny CMP-sialovej
kombináciou katalytickej činnosti izolovaných enzýmov a celých buniek
33. Zuzana Tóthová, Viktória Ferenczy, Dušana Hudecová, Peter Kotora, Róbert Kubinec:
Silanizácia analytov vo vzorkách vlasov ako vhodný spôsob derivatizácie a ich následná
analýza pomocou plynovej chromatografie
Download

PROGRAM ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 9. apríl 2014