Spoločnosť KVANT sa od svojho vzniku v roku 1995 zameriava na vývoj, výrobu a dodávky
laserovej techniky, elektronických a optických prístrojov podľa požiadaviek našich zákazníkov.
Postupne sa sortiment rozšíril aj na dodávky laboratórnej techniky, didaktickej techniky
a špeciálnej techniky pre vedecké a výskumné inštitúcie.
V súčasnosti realizujeme viaceré projekty pre SAV a vysoké školy v SR zamerané na budovanie
centier excelentnosti. V oblasti vývoja SW a HW riešení realizujeme viaceré projekty pre MV SR
ako napr.: „Evidencia forenzných stôp SR“ a „Národný expertný balistický systém“ a taktiež
realizujeme viaceré vývojové projekty pre expertné spracovanie a analýzy forenzných dát.
Spoločnosť sa zapája do vývojových projektov v spolupráci s Univerzitou Komenského
a Kriminalisticko-expertíznym ústavom v Bratislave.Výsledky vývojových projektov sa darí
úspešne uplatňovať v praxi nielen doma, ale i v zahraničí.
Obsah
02
05
06
08
09
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
Laboratórna technika
Mikroskopy
Elektrónové mikroskopy
3D mikrosvet
3D elektrónová mikroskopia
Atómová silová mikroskopia
Kompaktné spektrometre
a mikrofotospektrometre
Kamery
Kamery pre vedu
Vysokorýchlostné kamery
Nočné videnie
Digitálne spracovanie obrazu – IMPOR 5
Termokamery
Kriminalistická technika
Dopravné aplikácie
Automatický merací systém – AMS
Laserová profilometria – LPM
Mikroskopické merania – MFS
Automatická kontrola klzných ložísk
Vizuálna kontrola kvality
Monitorovacie systémy
Detektory drog a výbušnin
RTG inšpekcia
Meracie prístroje
3D meranie Zeiss
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58
60
61
3D laserový skener
Lasery pre priemyselné použitie
Lasery pre vedu a výskum
Polovodičové lasery
Laserové projekčné systémy
Laserové prístroje
LED obrazovky
Meranie vibrácií
Optické a optomechanické komponenty
Laserové gravírky & CNC stroje
Kryogénna technika
Tandemový urýchľovač iónov
Ultravákuový analytický systém – UHV
Pulzná laserová depozícia – PLD
Ochrana kultúrneho dedičstva
Medicínske a kozmetické aplikácie
IS pre laboratóriá – LIMS
Vybavenie pre technické školy
Interaktívna technika
Kompletné vybavenie pre vzdelávanie
Súpravy pre výučbu fyziky
Výroba vedeckých modelov a exponátov
Učebné pomôcky
Laboratórny nábytok
Vybavenie auditórií
L aboratórna technika
.laboratornatechnika.sk
@kvant
Komplexná ponuka laboratórnej techniky pre potreby laboratórií
v nemocniciach, výskumných ústavoch, školách a priemyselných
podnikoch.
Sortiment je neustále rozširovaný podľa potrieb zákazníkov.
V pravidelných intervaloch sú nové produkty dopĺňané do
databázového systému, čím sa neustále skvalitňuje ponuka
internetového obchodu www.laboratornatechnika.sk.
www.laboratornatechnika.sk
02
Realizácia a dodávky podľa presných špecifikácií zákazníka,
vypracovanie projektov vybavenia laboratórií vrátane laboratórneho
nábytku a potrebných stavebných úprav pri rekonštrukciách alebo
budovaní nových laboratórií.
L aboratórna technika
.laboratornatechnika.sk
@kvant
www.laboratornatechnika.sk
03
Chemikálie, skrine na chemikálie a skladovanie plynových nádob,
refraktometre a polarimetre, ultrazvukové kúpele, homogenizátory,
produkty pre analýzu potravín a životného prostredia, mikrovlnné
rozkladné systémy, reaktory, detekčné systémy pre luminiscenciu,
sušiarne, inkubátory, sterilizátory, chemikálie a kity pre molekulárnu
biológiu, séra a médiá pre bunkové kultúry, laboratórne kovové
pomôcky, dávkovače, pipety, byrety, plasty a sklo, viskozimetre,
laboratórne pomôcky, zariadenia na odber vzoriek, dewarove nádoby,
nádoby na tekutý dusík, nádoby na transport a skladovanie
hlbokozmrazeného materiálu, centrifúgy, prístroje pre molekulárnu
biológiu, PCR, pH metre, ION metre, turbidimetre, multimetre,
konduktometre, destilačné prístroje, vodné kúpele, trepačky... viac
ako 5000 položiek.
L aboratórna technika
.laboratornatechnika.sk
@kvant
www.laboratornatechnika.sk
04
Laboratórne sklo, rotačné vákuové odparky, kvapalinový
chromatograf, homogenizátory typu Stomacher, ohrevné hniezda,
vodné kúpele, závesné termostaty, sklenené destilačné prístroje,
váhy, chladničky a mraziace boxy, vákuové pumpy a čerpadlá,
spotrebný materiál pre chromatografiu, závesné termostaty a kúpele,
filtračné papiere, membrány, indikátorové papieriky, testovacie kity,
sušiarne, inkubátory, laboratórny nábytok, umývacie a dezinfekčné
automaty, plynomery, hlbokomraziace boxy do -86°C a -150°C,
striekačkové filtre, autoklávy, titrátory, piezoelektrické kahany,
spotrebný materiál pre mikrobiológiu, elektronické teplomery,
vlhkomery, anemometre, barometre, milivoltmetre, oximetre... viac
ako 5000 položiek.
M ikroskopy
Biologické l Stereoskopické l Metalografické l Inverzné l
Digitálne l Elektrónové l Sondové l
Spoločnosť dodáva zákazníkom mikroskopy, mikrotomy, kamery,
objektívy a rôzne optické prístroje a komponenty. Taktiež je možné
navrhnúť a vyrobiť špeciálnu optiku podľa požiadaviek nielen
v oblasti viditeľného svetla, ale aj v oblasti blízkeho i ďalekého IČ
spektra.
Moderná mikroskopia dáva možnosť sledovať optický signál
najrôznejšími optickými detektormi.
www.mikroskopy.sk
05
Ponúkame široký sortiment profesionálnych kamier pre snímanie
a digitálne spracovanie obrazu a špeciálny software podľa potrieb
a požiadaviek zákazníka.
E lektrónové mikroskopy
Elektrónová mikroskopia l Elektrónová a iónová litografia l
3D morfológia l Mikroanalýzy – integrácia mikroanalytických
techník EDX, WDX, EBSD, EBIC l
Mikroskopy sú využívané
v mnohých aplikáciách
v priemysle, materiálovom
výskume, metalurgii
a v nanotechnológiách.
V enviromentálnom
prevedení nachádzajú
uplatnenie aj v biológii,
medicíne, chémii,
kriminalistike a v iných
odboroch.
Spoločnosť TESCAN, a.s. ponúka elektrónové rastrovacie
mikroskopy na báze volfrámovej katódy, Schottkyho emisie
a systémy kombinované s iónovým lúčom.
www.tescan.com
www.mikroskopy.sk
06
Elektrónový tubus mikroskopov bol skonštruovaný na základe
vlastného vývoja spoločnosti a mnohé prvky podliehajú patentovej
ochrane. Medzi unikátne vlastnosti patrí: extrémne veľké zorné
pole, možnosť optimalizovať parametre lúča podľa veľkosti
zorného poľa a možnosť pozorovať vzorky trojrozmerne v reálnom
čase. Samozrejmosťou je možnosť rozšíriť mikroskopy o ďalšie
detektory: EDX, WDX, EBSD, EBIC, SIMS a pod.
E lektrónové mikroskopy
Kombináciou
nanomanipulátora,
technológie leptania
iónovým lúčom
a systémom pre
depozíciu vodivých
a nevodivých štruktúr
v jednom funkčnom celku,
vznikajú úplne nové
možnosti. V jednej
vákuovej komore tak
možno vykonať
pozorovanie až
s nanometrovým
rozlíšením, s možnosťou
leptania a deponovania,
pričom každý krok môže
operátor precízne
kontrolovať.
Pozorovanie vzoriek pri vysokom zväčšení je len jedna z možností
využitia elektrónových mikroskopov. Rozvoj nanotechnológií si
vyžiadal potrebu vytvárať štruktúry s nanometrovými rozmermi
a schopnosť manipulovať s objektami v tejto mierke.
Mikroskopy Tescan sú vybavené softwarom pre elektrónovú litografiu
na vytváranie štruktúr technológiou fotorezistu. Pri vyšších modeloch:
priamo pomocou iónového lúča leptaním, alebo deponovaním
vodivých aj nevodivých štruktúr.
www.tescan.com
www.mikroskopy.sk
07
Systémy je možné rozšíriť o nanomanipulátory pre priamu
manipuláciu s mikroobjektami, ale aj pre lokálne elektrické merania.
3 D mikrosvet
Mikroprofilometria l Reliéf l Tvar l Drsnosť l
Materiálový výskum l Obrábacie stroje l
Systémy na objektívnu
rekonštrukciu tretieho
trojrozmerného povrchu vzoriek
s metrologicky korektným
vyhodnotením tretieho rozmeru,
sú dôležitým nástrojom
pri charakterizácii kvality
povrchov ako je drsnosť,
pórovitosť a pod.
Okrem kompletnej informácie
o tvare, umožňujú aj objektívne
merania: objemu, hĺbky,
opotrebenia nástrojov,
porovnávania tvarov a pod.
Optický mikroskopický skener na trojrozmernú rekonštrukciu vzoriek
Infinite Focus nájde využitie v materiálovom výskume, metalurgii,
nástrojárstve a pod.
Zariadenie skenuje povrch mikroskopickej vzorky a poskytuje
metrologicky korektný model v troch rozmeroch. Umožňuje merať
základné charakteristiky povrchov ako pórovitosť, drsnosť a pod.,
v zmysle štandardných noriem. Pokročilý software dokáže vykonávať
porovnávania a rozmerové analýzy trojrozmerných štruktúr.
www.mikroskopy.sk
08
3 D elektrónová mikroskopia
Mikroprofilometria l Reliéf l Tvar l Drsnosť l
Materiálový výskum l Obrábacie stroje l
Priestorové videnie umožňuje človeku
pár očí, z ktorých každé sa pozerá na svet
pod mierne iným uhlom.
Podobne pracuje aj software na
rekonštrukciu 3D mikrosveta.
Elektrónový mikroskop zosníma obraz
vzorky pod dvoma mierne odlišnými
uhlami. Špeciálny software vyhodnotí
a zobrazí informáciu o treťom rozmere.
www.mikroskopy.sk
09
Jednou z veľkých predností elektrónovej mikroskopie v porovnaní
s optickou je vysoká hĺbka ostrosti, ktorú elektrónové rastrovacie
mikroskopy dosahujú. Pri členitých reliéfnych vzorkách to však
prináša komplikáciu v tom, že operátor mikroskopu stráca prehľad
o výškovej členitosti. Preto sa výrobcovia elektrónových
mikroskopov snažia tento problém vyriešiť. Jedným z prístupov je
získanie stereoskopického páru snímkov – podobne ako pri
priestorovom videní ľudí – postupným nakláňaním vzorky vzhľadom
na elektrónový lúč. Spoločnosť Tescan do svojich mikroskopov
implementovala elektronické nakláňanie elektrónového lúča, ktoré
veľmi rýchlo poskytne stereoskopické snímky. Softwarový systém
MeX od spoločnosti Alicona dokáže tieto snímky spracovať a vytvoriť
vernú trojrozmernú rekonštrukciu mikrosveta.
A tómová silová mikroskopia
Modulárne SPM systémy l AFM l STM l
Spektroskopia l Zariadenia na nanotechnológie l
Integrované nanolaboratórium l
Intenzívny rozvoj nanotechnológií, jednočasticovej elektroniky, ako aj
biológie na molekulárnej úrovni, vyžaduje kvalitné vybavenie pre skúmanie
na úrovni nanosveta.
Spoločnosť NT-MDT ponúka kompletné riešenia pre nanosvet.
Ťažisko tvoria modulárne systémy pre STM a AFM mikroskopiu
a spektroskopiu. Dokážu ponúknuť vyše 20 rôznych analytických
metód. Zásadnou prednosťou je možnosť integrovať systémy
s inými meracími metódami: spektroskopia, tepelné merania,
magnetické vlastnosti a pod.
www.ntmdt.sk
www.mikroskopy.sk
10
A tómová silová mikroskopia
Mikrovlnná AFM l Nanolitografia l AFM Spektroskopia l
Silové pôsobenie hrotu atómovej
silovej mikroskopie alebo
skenovacej tunelovej
mikroskopie na vzorku, môže byť
aj deštruktívne. Pri citlivom
nastavení parametrov sa táto
vlastnosť dá využiť na cielené
vytváranie štruktúr na vzorke –
nanolitografiu na atomárnej
úrovni. Na obrázku je príklad
štruktúry vytvorenej lokálnou
anodickou oxidáciou. Rozmer
obrazu je rádovo 10 um.
Systémy s kombináciou AFM, konfokálnej Raman-Rayleighovej
mikroskopie a skenovacej optickej mikroskopie v blízkom poli,
poskytujú obrovský analytický potenciál pre skúmanie nanosveta.
Rôzne AFM techniky umožňujú študovať mechanické, elastické,
magnetické, ale dokonca aj elektrické vlastnosti: vodivosť,
kapacitanciu, odozvu na piezoelektrické javy a mnoho iných
povrchových vlastností.
www.ntmdt.sk
www.mikroskopy.sk
11
Skenovacia mikrovlnná mikroskopia prekonáva tradičné
mikroskopické techniky pri meraní elektrických vlastností
nanovzoriek. Ponúka tak omnoho väčšiu univerzálnosť pre použitie
v aplikáciách, schopnosť získať kvantitatívne výsledky, vyššiu
citlivosť a dynamický rozsah pre použitie v priemysle.
K ompaktné spektrometre
a mikrofotospektrometre
Spektrometer s vysokou kvantovou účinnosťou l
Maya s vysokou citlivosťou l HR s vysokým rozlíšením l
QE 65000 pre vedecké aplikácie l Revolučný Jaz l
Blízka infračervená oblasť NIR l
UV-VIS-NIR mikrospektroskopia l
Množstvo meracích sond,
detektorov, svetelných zdrojov
a príslušenstva vytvára
kompletný sortiment
pre efektívne riešenie
spektrometrických úloh,
predovšetkým tam, kde je
potrebný kompaktný, prehľadný
a mobilný dizajn.
Spoločnosť Ocean Optics ako vôbec prvá na svete uviedla na trh
miniatúrny spektrometer na báze riadkového detektora.
Dnes je Ocean Optics uznávaným lídrom v oblasti mobilných
spektrofotometrických aplikácií. Ponúka miniatúrne USB
spektrometre v rozsahu UV, VIS a NIR v rôznych triedach výkonu,
rozlíšenia a citlivosti.
www.spectrometer.sk
www.optika.sk
12
KVANT spol. s r.o. je výhradným distribútorom
mikrofotospektrometrov CRAIC Technologies na Slovensku
a v Českej republike.
K amery
CCD a CMOS digitálne kamery l Framegrabbery l Software l
Objektívy l Osvetlenie l Kabeláž l Optické príslušenstvo l
Priemyselné digitálne kamery
a kamerové príslušenstvo
na náročné aplikácie.
Kvant spol. s r.o. je
autorizovaným distribútorom
svetových značiek: Allied Vision
Technology (AVT), Teledyne
Dalsa, Tamron, QIOptiq, Polytec
Latab, LMI.
Ako autorizovaný distribútor popredných svetových výrobcov
v oblasti machine vision ponúkame dodávky hardwaru, ako aj
kompletných softwarových riešení na spracovanie obrazu.
Radi pre Vás zabezpečíme kompletnú dodávku kamerových
systémov pre Vaše aplikácie v oblasti vedy, priemyslu a kontroly
kvality. Naše produktové portfólio obsahuje: priemyselné digitálne
CCD a CMOS kamery, riadkové a TDI kamery, smart kamery, rôzne
druhy osvetlenia, kamerové objektívy všetkých typov a akékoľvek
potrebné kamerové príslušenstvo.
www.kamery.sk
13
K amery pre vedu
Vysokocitlivé kamery l Vedecké kamery sCMOS l Kamery
so zosilňovačom obrazu l Hyperspektrálne kamery l IR kamery l
KVANT spol. s r.o. je
výhradným distribútorom
kamier PCO na Slovensku
a v Českej republike.
PCO je výrobca veľmi
kvalitných CCD, CMOS
a sCMOS kamerových
systémov.
Porovnanie citlivosti CCD
kamery a sCMOS kamery
pco.edge pri konštantnej
nízkej úrovni osvetlenia.
Výhody kamier oceníte hlavne vtedy, ak potrebujete zobraziť
objekty s nízkou hladinou osvetlenia a požadujete vysokú kvalitu
obrazu a kameru s veľmi vysokou citlivosťou.
Možnosti aplikácií a použitia: mikroskopia, mikroskopia
s vysokým rozlíšením, fluorescenčná spektroskopia, sledovanie
dejov s extrémne nízkou hladinou svetla, röntgenová tomografia,
kontrola kvality a iné.
www.kamery.sk
14
Ku kamerám PCO ponúkame veľmi kvalitné priemyselné objektívy
Zeiss.
V ysokorýchlostné kamery
Vysokorýchlostné kamery l Software ku kamerám l
Objektívy l Osvetlenie l Statívy l
KVANT spol. s r.o.
je výhradným
distribútorom
kamier PCO
na Slovensku
a v Českej republike.
V obidvoch krajinách
zastrešujeme aj
distribúciu veľmi
kvalitných
priemyselných
objektívov Zeiss.
Ponúkame vysokorýchlostné kamery s vysokou citlivosťou
a kvalitou obrazu a snímkovou rýchlosťou až do 1 milióna snímkov
za sekundu. Ku kamerám ponúkame veľmi kvalitné priemyselné
objektívy Zeiss.
www.kamery.sk
15
Vysokorýchlostné kamery sú určené na zaznamenávanie
vysokorýchlostných dejov a procesov v technických procesoch
a v prírode. Napr.: fyzika krátkych dejov a ich analýza, štúdia
materiálov, hydrodynamika, automobilový priemysel, crash testy,
testy airbagov, štúdia spaľovacích motorov, kontrola kvality,
balistika, priebeh iskrenia v elektrických spínačoch a pod.
N očné videnie
NVS 6 l NVS 7 l NVS 8 l IR400 l
Night Witness MDN 12x40 l
Prístroje na nočné
videnie je možné doplniť
o infračervené
osvetľovacie zdroje
svetla. Kompaktné
infračervené svietidlá
zabezpečujú osvetlenie
viditeľné iba s prístrojmi
na nočné videnie.
Prístroje nočného
videnia spolu s použitím
IR svietidla poskytujú
výrazné zväčšenie
pozorovateľnej
vzdialenosti a rozlíšenia
obrazu.
Systémy na nočné videnie série NVS 7 boli testované v reálnych
bojových a bezpečnostných aplikáciách. Spĺňajú všetky požiadavky
kladené ozbrojenými silami vojenských a policajných zložiek na
systémy nočného videnia. Séria monokulárov a binokulárov na
nočné videnie je momentálne v službách armád po celom svete.
Široký výber modelov nočného videnia uspokojí potreby
akéhokoľvek užívateľa.
www.kamery.sk
16
Veľký význam majú systémy nočného videnia aj pri záchranných
operáciách, a to pri vyhľadávaní obetí. Nachádzajú uplatnenie
u záchranárov, hasičov a hraničnej polície.
D igitálne spracovanie obrazu – IMPOR 5
made at
Kamery, digitálne fotoaparáty, digitálne kamery,
skenery l Grafické filtre l Binárne operácie l
Meranie rozmerov l Selekčné funkcie l Stovky
inštalácií po celom svete l Uplatnenie v priemysle,
vede, laboratórnej praxi l
Systém poskytuje kompletné riešenie pri digitálnom spracovaní obrazu.
Program IMPOR sa skladá z uceleného jadra systému a z ďalších
menších podprogramov – pluginov, ktoré slúžia napr.: na analýzu
počtu objektov, meranie, spektrálnu analýzu, import mierok,
generáciu formulárov a pod. Unikátna pluginová architektúra
umožňuje užívateľom využívať tie moduly systému, ktoré potrebujú
pre svoju prácu. Vďaka tejto architektúre sa zachováva
jednoduchosť systému, čo umožňuje vysokú efektivitu práce.
www.dip.sk
17
Systém našiel svoje uplatnenie pri rôznych aplikáciách v oblastiach
kontroly kvality, laboratórnych meraní, v zdravotníctve a pri
špeciálnych aplikáciách ako napr.: mineralogické analýzy, balistické
komparácie, kontrola puncov, metalografia, atď.
T ermokamery
Energetika l Elektronika l Stavebníctvo l Strojárstvo l
Diagnostika l Tepelné úniky l Izolácie l Merania l
Dodávky l Prenájom l Expertízy l
Termokamera sníma
tepelné žiarenie
a umožňuje tak odhaliť
prehrievanie zariadení,
zaťaženie strojov, ložísk,
prúdenie kvapalín,
chybnú tepelnú izoláciu,
či prehrievajúce sa
elektrické vodiče.
Termografická diagnostika je dnes vyhľadávanou metódou najmä pre
jej rýchlosť, intuitívnu interpretovateľnosť výsledkov a výpovednú
hodnotu.
Využíva sa na kontrolu tepelných únikov budov, preventívnu
a prediktívnu prehliadku strojov, elektrických zariadení
a energetických vedení.
www.termokamery.sk
18
Naša spoločnosť ponúka termokamery širokého portfólia výrobcov,
ale rovnako vieme ponúknuť služby v oblasti meraní, konzultácií
a vzdelávania.
T ermokamery
Pohraničná stráž l Vojsko l Polícia l Hasiči l
Záchranári l Bezpečnostné agentúry l
Ochrana VIP
Pohraničná stráž
Vojsko
Polícia
Termovíziu veľmi úspešne využívajú hasiči, záchranári, ale aj
bezpečnostné zložky ako polícia, pohraničná stráž, či vojsko.
Termovízia umožňuje vidieť aj v úplnej tme, za hustej
hmly, dymu, dažďa, či sneženia. Umožňuje takisto pátranie po
osobách na základe tepelnej stopy. Výrazne urýchľuje dohľadanie
osôb, či už obetí požiarov, alebo podozrivých osôb. Nezriedka slúži
táto technika na vyhľadávanie zvierat vo voľnej prírode, za účelom
vedeckých pozorovaní.
www.termokamery.sk
19
Termovízna technika nachádza svoje využitie aj pri lokalizácii
ekologických havárií a ich monitoringu.
K riminalistická technika
made at
Kontrola dokumentov l Daktyloskopia l
Trasológia l Miesto činu l
Kriminalistické zariadenia sú určené pre pomoc pri odhaľovaní
falošných dokladov (napr. cestovných a osobných preukazov)
a bankoviek.
Sú používané vládnymi organizáciami vrátane cudzineckej polície,
hraničnej kontroly, štátnou políciou na celom svete, rovnako ako aj
obchodnými a súkromnými subjektami, ako napr.: tlačiarne cenín,
lotériové spoločnosti, poisťovne, národné knižnice, zmenárne
a banky.
www.meranie.sk
20
Taktiež dodávame aj vybavenie pre miesto činu: kriminalistické
svetlá, daktyloskopický a trasologický materiál a pod.
K riminalistická technika
Mechanoskopia l Balistika l
Systém dokáže zoskenovať plášť strely, dno a plášť nábojnice.
Dôležité znaky sú následne uložené do databázy a môžu byť neskôr
identifikované s inými prípadmi.
Automatizovaný balistický a porovnávací systém slúži na
automatizovanú identifikáciu a komparáciu balistických stôp – striel
a nábojníc v databázach stôp. Poskytuje trojrozmerné zobrazenie
zdeformovanej strely.
Národná databáza zaistených balistických stôp umožňuje rýchle
vyhľadávanie a identifikáciu podobných stôp v rámci Slovenska.
Kompletný národný balistický systém bol dodaný Ministerstvu vnútra
SR v roku 2010.
www.meranie.sk
21
D opravné aplikácie
made at
Meranie rýchlosti l Meranie úsekovej rýchlosti l Meranie
dopravnej intenzity l Rozpoznávanie EČV l Detekcia prejazdu
na červenú l Klasifikácia vozidiel l
Ako integrátor
dopravných riešení
sme schopní
navrhnúť
a implementovať
dopravné riešenia
za použitia
najmodernejších
zariadení
používaných v tejto
oblasti (radary, lasery,
kamerové systémy,
detekčné prvky).
Súčasťou našich riešení je aj dopravný systém na vyhodnocovanie
dopravných dát, tvorbu štatistík a výstupných reportov.
Dlhoročné skúsenosti v oblasti dopravných aplikácií a v aplikáciách
digitálneho spracovania obrazu, nám umožňujú navrhnúť spoľahlivé
a rýchlo nasaditeľné riešenia rôzneho použitia.
Naše dopravné systémy sú vhodné pre: diaľnice, mestá a obce,
priemyselné podniky, čerpacie stanice, nákupné centrá a verejné
parkoviská.
www.visionsystems.sk
22
D opravné aplikácie
made at
Aplikácie použitia: ITS dopravné systémy l
Vstupno-výstupné systémy na registráciu prejazdov l
Meranie rýchlosti l Rozpoznávanie EČV l
Videoanalýza obrazových dopravných dát l
Prejazdy na červenú l
Monitorovanie
dopravných
komunikácií zohráva
v súčasnosti kľúčovú
úlohu pri zaisťovaní
ich priepustnosti
a optimalizácie
využitia.
Súčasťou monitoringu je meranie profilov vozidiel (ich objemov),
hmotnosti vozidiel, ich rýchlosti, hluku, exhalátov a iných fyzikálnych
a chemických veličín.
Výsledky meraní majú priamy vplyv na reguláciu dopravných
systémov a predchádzanie kolapsov dopravných systémov pomocou
informačných tabúľ a prípadných dopravných obmedzení.
www.visionsystems.sk
23
A utomatický merací systém – AMS
made at
Automatický merací systém na bezkontaktné meranie
rozmerov objektov s vysokou presnosťou l
Aplikácie
100% kontrola kvality vo výrobných spoločnostiach, výberová kontrola kvality
v laboratóriách , bezkontaktné meranie rozmerov.
www.visionsystems.sk
24
Optické merania ponúkajú bezkontaktné, rýchle a presné riešenia
kontroly kvality výrobkov v priemysle. Umožňujú jednoduché
nasadenie a rozšírenie presne podľa potrieb zákazníka. Univerzálny
prístup k snímaniu a vyhodnocovaniu v kombinácii so vzhľadovou
kontrolou, sa stávajú v dnešnej dobe nenahraditeľnou a rýchlo
návratnou investíciou.
Automatický Merací Systém (AMS) je otvorená aplikačná štruktúra,
určená na implementáciu bezkontaktných aplikácií optického
merania a vzhľadovej kontroly v priemyselných podmienkach.
Medzi základné výhody riešenia patrí všestrannosť, otvorenosť na
prispôsobovanie podľa presných potrieb zákazníka, vysoká presnosť,
spoľahlivosť a objektívnosť merania.
L aserová profilometria – LPM
made at
Laserová profilometria na bezkontaktné meranie výškového
alebo hrúbkového 3D profilu l Meranie drsnosti a vlnitosti
s vysokou presnosťou bezkontaktnou metódou l
Aplikácie
Meranie vytláčaných profilov (guma, kov, plast), meranie profilu pneumatík,
kontrola tvaru výliskov, meranie drsnosti a vlnitosti, 3D zobrazenie.
Merané povrchy
Plasty, guma, drevo, kameň, keramika, kovy.
V mnohých aplikáciách laboratórneho alebo priemyselného merania
je potrebné vyhodnotiť priestorový tvar objektov. Laserová
profilometria je určená na rýchle a efektívne riešenie týchto úloh.
www.visionsystems.sk
25
Kompaktný profilometer LPM slúži na optické bezkontaktné meranie
3D profilu objektov pozdĺž definovaného rezu. Pre tento účel využíva
tzv. triangulačný princíp. Na meraný povrch je premietaná laserová
čiara, ktorá je následne snímaná digitálnou kamerou. Z každého
zosnímaného obrazu je možné vyhodnotiť aktuálny 3D profil.
Prístroj pracuje v súčinnosti s klasickým PC, v ktorom prebieha
vyhodnotenie. Na prenos údajov je použité štandardné rozhranie
IEEE1394 (FireWire).
M ikroskopické merania – MFS
made at
MicroFocusScan l Meranie opotrebenia nástrojov l
Meranie rozmerov l Rekonštrukcia povrchu l
Systém MicroFocuScan (MFS) slúži na rekonštrukciu trojrozmerného
modelu povrchu telies snímaných pomocou mikroskopu. Dokáže vytvoriť
model povrchu spolu s farebnou textúrou povrchu.
Namerané dáta je možné ďalej spracovávať a zobraziť v 3D zobrazení.
Princíp systému MicroFocuScan (MFS) je založený na rozpoznávaní
hĺbky predmetu. Využíva sa séria obrázkov snímaných optickým
systémom s malou hĺbkou ostrosti. Z obrázkov snímaných v rôznej
vzdialenosti sa vypočíta výšková mapa telesa a tiež textúra
snímaného objektu. Na snímanie sa používa buď upravený
motorizovaný mikroskop, alebo špeciálne pripravená optická sústava
s lineárnym posunom.
Systém používa digitálnu kameru s vysokým rozlíšením, ktorá je
pripojená k PC.
www.visionsystems.sk
26
A utomatická kontrola klzných ložísk
made at
Bearing Checker l
Aplikácia pracuje na princípe porovnávania zosnímaného obrazu
kontrolovaného ložiska s jeho etalónom. Program pracuje v reálnom
čase, využíva korelačné algoritmy a je vhodný pre nasadenie priamo
do výrobnej linky.
Systém Bearing Checker vizuálne kontroluje kvalitatívne parametre
ložiska meraním jeho základných konštrukčných prvkov. Aplikáciu
je možné zakomponovať priamo na výrobnú linku, ktorú obsluhuje
jeden operátor. Systém je flexibilný na zmeny výrobného programu
a adaptabilný rôznym typom klzných ložísk.
Kontrolované konštrukčné prvky ložiska: mazacie otvory, mazacia
drážka, jazýček a kvalita povrchu výstelky.
www.visionsystems.sk
27
Hardwarové komponenty systému: digitálna (CMOS/CCD) kamera
s objektívom, digitálna vstupno-výstupná karta, špeciálny svetelný
zdroj, počítač a LCD monitor.
V izuálna kontrola kvality
made at
Vizuálna kontrola kvality – geometrické a estetické
parametre objektov vo výrobnom procese l
Kontrola kvality výrobkov
Aplikácie
Kontrola tlačených vzorov
(obkladačky, parkety a iné),
kontrola skla a plastov,
zvyškové napätie, trhliny
v transparentných
materiáloch, estetické
triedenie dreva (hranoly,
dosky, lamely).
Geometrické meranie
Aplikácie
Meranie vytláčaných
profilov (guma, kov, plast),
kontrola lisovaných dielcov,
meranie výrezov v plechu,
meranie guľatiny a reziva,
meranie kolmosti rezu
dreva.
www.visionsystems.sk
28
Univerzálnosť, rýchla návratnosť investície a rýchle zvýšenie kvality
výrobkov sú hlavné prednosti vizuálnych systémov kontroly kvality,
založených na digitálnom spracovaní obrazu.
Kvalita materiálu
Oblasť vyhodnocovania kvality materiálu delíme na kontrolu povrchu
(textúry) a detekciu vnútorných defektov (trhliny, bubliny a iné).
Digitálne spracovanie obrazu ponúka silné univerzálne nástroje na
automatizovanie kontroly a znižovanie prevádzkových nákladov na
kontrolu kvality.
Geometrické merania
Vonkajšie rozmery objektov, správnosť tvaru (zhoda so vzorom),
poloha subelementov, plocha a tvar otvorov, meranie uhlov,
profilometria.
M onitorovacie systémy
made at
Monitorovanie výrobných procesov a ich
vyhodnocovanie v reálnom čase l
Vyhodnocovanie
Vibračná analýza, spektrálna analýza, špeciálne výpočty, priebežné
zaznamenávanie a ukladanie meraných údajov, grafické výstupy, tlačové
zostavy.
Aplikácie
Monitorovanie spaľovania, monitorovanie toku tavenín a kvapalín,
monitorovanie opotrebovania ložísk.
Charakteristika
Monitorovanie plameňa v reálnom čase, kalibrácia teplôt vzhľadom na
spektrálnu charakteristiku signálu, zber vyhodnocovaných údajov, spätné
prezeranie v čase, definovanie falošných farieb teplotným intervalom a ich
analýza v reálnom čase, monitorovanie tepelného profilu v špecifikovanej
oblasti.
Častou požiadavkou býva navrhnúť a vyvinúť systémy určené na
nepretržité monitorovanie dynamických objektov a procesov
v reálnom čase. Neoddeliteľnou súčasťou takýchto systémov je
softwarové vyhodnocovanie monitorovaných objektov.
Monitorovanie objektu je zabezpečené prostredníctvom špeciálneho
zariadenia (napr. CCD kamery, vibračného analyzéra, ...) a výstup je
prenášaný do PC, kde je ďalej spracovaný podľa konkrétnych
požiadaviek na danú aplikáciu.
www.visionsystems.sk
29
Flame Analyse je systém určený na monitorovanie procesu
spaľovania v rotačnej peci v cementárni. Umožňuje celoplošné
vyhodnocovanie teploty a prašnosti v definovaných oblastiach,
ako aj vyhodnocovanie energie vyžarovania systému.
D etektory drog a výbušnin
Vysokocitlivý detektor drog a výbušnin – Itemiser DX l
Detektor drog a výbušnin – Itemiser 3 l
Prenosný Ramanov spektrometer – Streetlab Mobile l
Prenosný detektor drog a výbušnin – Mobile Trace l
Zodolnený prenosný detektor drog, výbušnin
a chemických látok – Mobile Trace Hardened l
Produkty od spoločnosti Safran Morpho Detection sú určené
predovšetkým na detekciu narkotík, výbušnin, chemických bojových
látok, či nebezpečných priemyselných chemikálií a to pomocou
technológie ITMS alebo Ramanovej spektroskopie.
Široká paleta ponúkaných prístrojov dokáže detekovať množstvá
neznámych substancií viditeľných voľným okom, až po stopové
množstvá, rádovo pikogramy (pg).
www.meranie.sk
30
Systémy nachádzajú svoje uplatnenie pri monitorovaní na letiskách,
poštách, pri strážení strategických podnikov, väzníc a pri
bezpečnostných opatreniach v súvislosti s hrozbou terorizmu.
D etektory drog a výbušnin
Detekčný systém výbušnin na báze počítačovej tomografie – CTX l
Röntgenový inšpekčný systém – HRX l
Detekčný systém výbušnin na báze röntgenovej difrakcie – XRD l
Portál na detekciu výbušnin u osôb – EntryScan l
Systémy na detekciu nebezpečných látok a predmetov sú určené pre
použitie na letiskách a podobných miestach, kde je potrebné
skontrolovať veľké množstvo osôb, či batožiny rýchlo, no zároveň
dôkladne.
Najnovšie systémy sú schopné vytvoriť pomocou RTG žiarenia
3D model batožiny a predmetov v nej umiestnených a zistiť aj
materiál a hustotu materiálu, z ktorého sú predmety v batožine
vyrobené.
www.meranie.sk
31
Systémy vykazujú vysokú spoľahlivosť a zabezpečujú prevenciu
najmä pri vstupoch do budov a dopravných prostriedkov.
R TG inšpekcia
Vyhľadávanie defektov l Nedokonalosti vo výrobnom procese l
Počítačová tomografia CT l
XT V 130 a XT V 160 X-ray inšpekčné systémy sú flexibilné
a vysokopresné riešenia, ktoré zvládnu defektoskopiu vložených
dosiek plošných spojov (PCB). Sú navrhnuté na inšpekciu BGA
spojov a mikroBGA spojov, viacvrstvové dosky plošných spojov
a inšpekciu PCB cínových spojov.
Tento kompaktný systém je navyše jednoduchý na obsluhu
a nevyžaduje žiadne bezpečnostné opatrenia proti RTG žiareniu.
Svoje uplatnenie nájde v každej prevádzke na výrobu a kontrolu
elektroniky.
www.meranie.sk
32
Rôzne modifikácie systému slúžia na defektoskopiu rôznych
objektov vo výrobnom a kontrolnom procese.
M eracie prístroje
Osciloskopy l Logické analyzátory l Generátory signálov l
Generátory funkcií l Spektrálne analyzátory l Multimetre l
Napájacie zdroje l Príslušenstvo l
Špičkové meracie prístroje určené pre vedu, výskum, laboratóriá,
školstvo, priemysel a iné.
Ponúkame široký sortiment meracích prístrojov od renomovaných
svetových výrobcov: Agilent Technologies, Tektronix, Keithley,
Fluke.
Meracie prístroje zabezpečujú vysoko presné merania podľa
Vašich potrieb v laboratóriách, vo výrobných procesoch a pri
kontrole kvality.
www.meranie.sk
33
Pre školstvo ponúkame špeciálne programy a zľavy
v spolupráci s výrobcami, s cieľom zabezpečiť vyššiu kvalitu
vzdelávania na technických školách v SR.
3 D meranie Zeiss
Priemyselná meracia technika l
Spoločnosť LMI3D je
výrobcom all-in-one 3D
smart senzora Gocator.
Laserový profilometer
Gocator je vhodný na
100% kontrolu kvality
a bezkontaktné merania
vo výrobe.
Vyniká jednoduchosťou
nasadenia, robustnosťou
a flexibilitou použitia
do rôznych odvetví
priemyslu.
www.lmi3D.com
Vysoko kvalitná a spoľahlivá meracia technika je určená do
metrologických laboratórií a taktiež do výrobného procesu pre vysoko
náročné a presné merania. Ide o súradnicový merací systém s vysoko
presnými posuvmi, ktorý umožňuje vyhotoviť 3D mapu meraného
objektu a následne ju porovnať s etalónom uloženým v databázovom
systéme. Komparáciou nameraných hodnôt s etalónom je možné
stanoviť odchýlky výrobku a následne riešiť potrebné korekcie.
Výrobný program
technologického lídra
Carl Zeiss Industrielle
Messtechnik GmbH
obsahuje portálové
i stojanové meracie
prístroje, prístroje na
meranie odchýlok tvaru
a polohy, kontúr
a štruktúry povrchu.
www.meranie.sk
Carl Zeiss Vám ponúka veľmi široký rad meracích systémov pre
komplexné riešenie metrologických úloh.
34
3 D laserový skener
Zscanner 700 l ZScanner 700 CX l ZScanner 700 PX l
Zscanner 800 l ZScan Software l
Všestranný a ľahko prenosný 3D laserový skener umožňuje veľmi
rýchlo vyhotoviť priestorovú mapu meraného objektu.
Zscanner je prvý ručný laserový 3D skener s funkciou
automatickej lokalizácie určený do priemyslu. Skener má široké
uplatnenie, je ho možné použiť na skenovanie ťažko dostupných
povrchov, v reverznom inžinierstve, pri návrhu baliacich
systémov, ako aj pri digitálnej archivácii.
www.meranie.sk
35
Laserový skener v kombinácii s 3D tlačiarňou umožňuje vytvárať
kópie objektov pre potreby ich archivácie a analýzy.
L asery pre priemyselné použitie
made at
Navigátor – laserový projektor riadený PC l Precilas – lasery
pre optické merania l LLP – statické čiarové projekčné lasery l
VOP – čiarové projekčné lasery vysokých výkonov l
Lasery pre priemyselné
použitie sú riešením pre
Vaše aplikácie, pričom už
nie sú potrebné žiadne
mechanické šablóny
vo Vašej prevádzke a šetríte
pritom materiál a čas.
Laserový projektor je možné nasadiť všade tam, kde je potrebné
opakovane umiestňovať diely, predlohy a ak sa potrebujete zbaviť
ťažkopádnych mechanických šablón. Pomocou softwaru LOCATOR
stačí nakresliť tvar predlohy a laserom túto predlohu vykresliť na
podklad. Presné vykreslenie detailov je zabezpečené
najkvalitnejšími skenermi na trhu. SD-memory box umožňuje
prehrávať predvolené obrazce bez pomoci PC.
www.lasery.sk
36
Medzi cieľové odvetvia patrí automobilový priemysel
(umiestňovanie dielov), textilný a kožiarsky priemysel (vzory
strihania, vizuálna kontrola kvality), drevárstvo (umiestňovanie,
predlohy vzorov), strojárstvo a ďalšie oblasti, kde je potrebné
umiestňovanie, zameriavanie, ako aj aplikácia vzorov.
L asery pre vedu a výskum
Plynové (He-Ne, Ar, He-Cd) l Pevnolátkové
(kontinuálne, pulzné) l Kvapalné l
Farbivové lasery l Polovodičové lasery l
Široká ponuka laserov pre oblasť vedy, priemyslu a vzdelávania je
zabezpečovaná spoluprácou s poprednými svetovými výrobcami
a taktiež vlastnou výrobou laserov.
V posledných rokoch prišlo vďaka vývoju polovodičových laserov
k výraznému nárastu aplikácií v rozličných oblastiach ako napr.:
laserové obrábanie materiálov, zameriavanie a meranie, oblasť
reklamy a zábavy, vzdelávanie, laboratórne merania, zdravotnícke
aplikácie.
www.lasery.sk
37
Vďaka miniaturizácii laserových zdrojov svetla a poklesu ich cien, sa
lasery dostali i do spotrebného priemyslu.
P olovodičové lasery
made at
Veda l Výskum l Školstvo l Medicína l Armáda l
Diódove lasery TEM00
určené na vedecké
a prístrojové aplikácie.
Vlnové dĺžky
375 nm, 395 nm,
405 nm, 415 nm,
420 nm, 440–450nm,
460 nm, 473 nm, 488 nm,
515 nm, 637 nm, 642 nm,
660 nm.
Výkony
20–170 mW.
Laserové moduly pre vedu a výskum vyrábané firmou Kvant sú
osadené kvalitnými laserovými diódami vyrábanými poprednými
svetovými výrobcami laserových diód.
Parametre laserov môžu byť upravené podľa požiadaviek zákazníka.
Výstupné laserové žiarenie môže byť modulované vysokými
frekvenciami. Iné výkony laserov alebo vlnové dĺžky je možné vyrobiť
podľa konkrétnych požiadaviek.
www.lasery.sk
38
Laserové moduly tvoria súčasť mnohých prístrojov, medzi ktoré
patria napr.: laserové projektory pre priemysel, medicínu, laserové
obrábanie a zameriavanie.
L aserové projekčné systémy
made at
Laserové show l Laserové projektory l
Lasery pre vedu l LED videosteny l
Lasery nachádzajú veľké uplatnenie v oblasti reklamy, prezentáciách,
umení, osvetlení exteriérov a interiérov.
Ponúkame široké spektrum laserových projekčných systémov pre
interiérové a exteriérové aplikácie.
Polovodičové lasery umožnili rozšírenie laserov vďaka miniaturizácii,
energetickej efektívnosti a cenovej dostupnosti.
www.lasershow.sk
39
Až 95% našej produkcie laserových systémov exportujeme do
zahraničia.
L aserové prístroje
made at
Laserové show l Laserové projektory l
Lasery pre vedu l LED videosteny l
Efektné laserové prezentácie sa stali neoddeliteľnou súčasťou
kultúrnych a spoločenských akcií.
Laserové osvetlenie v kombinácii s dymovými a vodnými stenami
predstavujú veľmi efektnú mobilnú zobrazovaciu plochu.
Pomocou beam show je možné zviditeľniť kultúrnu akciu alebo inú
formu prezentácie až na vzdialenosť niekoľkých kilometrov.
www.lasershow.sk
40
L ED obrazovky
Laserové show l Laserové projektory l
Lasery pre vedu l LED videosteny l
LED technológie zaznamenali za posledné roky obrovský rozvoj.
Využívajú sa v energeticky efektívnych osvetľovacích aplikáciách.
V oblasti reklamy a prezentácií sa ukázali LED obrazovky ako
efektívne reklamné médiá tretieho tisícročia, s možnosťou veľmi
rýchlej zmeny prezentovaného obsahu prostredníctvom
internetového pripojenia.
www.lasershow.sk/led-screens
41
Ponúkame dodávky LED obrazoviek na základe Vašich požiadaviek
pre interiérové a exteriérové použitie. Taktiež Vám ponúkame
možnosť reklamy na už existujúcej sieti LED obrazoviek v rámci
Slovenska.
M eranie vibrácií
made at
Meranie vibrácií l Analýza porúch l
Meranie magnetického rušenia l
Systémy na meranie vibrácií sa využívajú všade tam, kde treba
pozorovať vibrácie a kmitanie strojov, motorov, turbín, čerpadiel,
statických a dynamických konštrukcií alebo vibrácie a kmity
v materiáloch ako napr. betón, asfalt, oceľ a mnoho iných. Na tieto
účely sa využívajú kontaktné akcelerometre na báze piezokryštálov.
Aplikácie určené na meranie a analýzu získaných dát sú založené na
platforme Labview, vďaka čomu je dosiahnutá ľahká implementácia
produktov od rôznych výrobcov a aj výsledná integrácia do
výrobného procesu.
www.meranie.sk
42
M eranie vibrácií
Laserové meranie vibrácií l Interferometre l
Dopplerovské vibrometre l Triangulačné systémy l
Vibračné skenery l
Bezkontaktná metóda merania vibrácií je obzvlášť vhodná na
meranie vibrácií v štruktúrach.
Uplatní sa všade tam, kde sa vyžaduje vysoká rýchlosť a flexibilita pri
riešení dynamiky štruktúr a akustiky akéhokoľvek, aj inak ťažko
merateľného povrchu. Na výber je z rôznych druhov systémov od
jednoosových až po trojosové kompletné merania vibračného
vektora. Od systémov s meraním jedného bodu cez viacbodové
merania, až po skenovacie vibrometre, ktoré postupne prejdú celým
skúmaným povrchom.
www.meranie.sk
43
O ptické a optomechanické komponenty
Optické stoly l Antivibračné systémy l Držiaky l
Posuvné a rotačné stolíky l Objímky l Krokové motory l
Ovládače l Filtre l Šošovky l Detektory a merače
optického výkonu l Profilometre laserových zväzkov l
IR optické komponenty l
Ponúkame optické, optomechanické a detekčné prvky od rôznych
výrobcov ako napr.: optické komponenty (šošovky, objektívy, filtre,
zrkadlá pre široký spektrálny rozsah od hlbokej UV až po ďalekú IČ
oblasť), mechanické komponenty (držiaky, manuálne a motorizované
posuvné stolíky, veľké stabilizačné systémy a elektrické posuvné
nanostolíky), detekčné komponenty (detektory a merače výkonu
a energie, profilometre laserového zväzku).
www.optika.sk
44
Taktiež ponúkame kompletné návrhy laboratórneho vybavenia
optickými a mechanickými prvkami podľa potrieb zákazníka.
Špeciálne antivibračné stoly s pasívnou alebo aktívnou elimináciou
vibrácií nachádzajú svoje uplatnenie v mnohých laboratóriách
zameraných na jemné meranie fyzikálnych veličín.
L aserové gravírky & CNC stroje
Laserové gravírky l CO2 a Nd:YAG lasery l Výučbové CNC obrábacie stroje l
Profesionálne CNC stroje l Jedinečná modularita systému l
Spracovanie 3D modelov l Reprodukcia výrobkov l
Ponuka laserových obrábacích strojov a služieb laserového obrábania.
www.laseroveobrabanie.sk
www.pracovnevyucovanie.sk
45
Laserové gravírky
Tento typ obrábania využíva najčastejšie CO2 plynové lasery, ktoré
majú dostatočne vysokú energiu. Ich účinnosť sa zvyšuje
zaostrovaním lúča do malého bodu, kde sa sústredí energia. Výhodou
laserových rezačiek a gravíriek je ich vysoká rýchlosť obrábania,
presnosť a efektivita, keďže po opracovaní nie je nutné materiál
dodatočne upravovať.
CNC stroje
Jedinečný stavebnicový systém umožňuje zostaviť viacero variant
zariadení z jedného modelu. CNC technológia je založená na systéme
učenia sa vlastnou tvorbou. Praktická výučba približuje študentov
k profesionálne používaným strojom v strojníckom, automobilovom
a inom priemysle.
K ryogénna technika
Rozpúšťací refrigerátor do 10 mK l
Zariadenie umožňuje
vykonávať experimenty
pri extrémne nízkych
teplotách blízko absolútnej
nuly. Tieto podmienky sa
využívajú na štúdium
kvantových javov.
Laboratórium je vybavené
meracou technikou
a analyzátormi elektrických
signálov na hranici
možností súčasných
technológií.
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied a Katedra experimentálnej
fyziky FMFI UK vytvorili laboratórium fyziky extrémne nízkych
teplôt.
Laboratórium je vybavené refrigerátorom, ktorý dosahuje teplotu
od 10 mK.
Na Slovensku ide o jedinečné zariadenie, ktoré umožňuje skúmať
fyzikálne javy pri extrémne nízkych teplotách.
www.meranie.sk
46
T andemový urýchľovač iónov
Tandemový hmotnostný spektrometer l
Tandemový urýchľovač iónov s napätím 3 MV vybavený iónovým
analyzátorom patrí medzi jedinečné zariadenia v strednej Európe.
Okrem silného vedeckého potenciálu dokáže identifikovať látky
veľmi malou aktivitou, čo má veľký prínos v oblasti jadrovej
bezpečnosti.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
v Bratislave buduje laboratórium vybavené tandemovým
urýchľovačom iónov a hmotnostným analyzátorom.
Spoločnosť KVANT spolupracovala na projekte ako dodávateľ
urýchľovača a potrebného príslušenstva.
www.meranie.sk
47
U ltravákuový analytický systém – UHV
P ulzná laserová depozícia – PLD
48
Zariadenia pracujúce v ultravysokom vákuu od tlakov rádu 10-6 Pa od
spoločnosti Omicron. Systémy sú umiestnené v laboratóriách na
Katedre experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK.
Zariadenie pulznej laserovej depozície slúži na prípravu tenkých
vrstiev, pre potreby materiálového výskumu a nanotechnológií.
Systém je vybavený výkonným excimérovým laserom a in-situ
meracími metódami: RHEED a elipsometria.
Analytický UHV systém sa využíva na skúmanie vlastností tenkých
vrstiev. Obsahuje elektrónový analyzátor, zdroj RTG žiarenia pre XPS,
zdroj VUV, tubus elektrónového rastrovacieho mikroskopu pre
elektrónovú mikroskopiu a augerovú skenovaciu mikroskopiu.
O chrana kultúrneho dedičstva
Analýza umeleckých diel l Nedeštruktívna diagnostika l Reštaurovanie l
Infračevená kamera v blízkej
infračervenej oblasti dokáže zobraziť
pôvodné uhlíkové skice pod maľbami,
röntgenové zariadenia dokážu
zobraziť skice olovenou belobou.
Reštaurátori tak môžu získať dôležité
informácie o maľbe bez nutnosti
deštruktívneho zásahu.
Špeciálna technika nachádza uplatnenie v rôznych interdisciplinárnych
odboroch.
Jedným z nich je aj analýza a ochrana kultúrnych pamiatok.
Analytické metódy rutinne využívané v iných odboroch prinášajú pri
aplikácii na kultúrne pamiatky so sebou rôzne špecifiká.
49
M edicínske a kozmetické aplikácie
Co2 lasery l Nd:YAG lasery l Diódové lasery l Biostimulačné lasery l
LED kozmetické prístroje l IPL l Diagnostický ultrazvuk l
Kozmetický ultrazvuk l RF prístroje l Kavitačné prístroje l
Optika a svetlo má svoje nezastupiteľné miesto aj v oblasti medicíny
a kozmetiky. Laserové systémy a aplikácie, LED prístroje a Intenzívne
pulzné svetlá patria už niekoľko rokov medzi vyhľadávané účinné
metódy využívajúce fyzikálne vlastnosti svetla a ich vplyv na ľudský
organizmus.
www.laser.sk
www.ledlight.sk
50
Spoločnosť KVANT vsadila na fyziku v službách zdravia a krásy a tieto
princípy sa snaží dostať do povedomia medicínskej a kozmetickej
verejnosti, aj v rámci spolupráce pri príprave odborných školení
s takými renomovanými vedeckými organizáciami, ako je napr.
Medzinárodné Laserové Centrum.
I S pre laboratóriá – LIMS
made at
V súlade s ISO 9001 a ISO 17025 l Označovanie
vzoriek čiarovými kódmi l Automatizované
zdieľanie dát l Vytváranie dynamických šablón l
Priama spolupráca s externými zariadeniami l
Výstupné reporty l
Evidence je softwarový produkt navrhnutý pre spracovanie
a management laboratórnych informácií. Poskytuje široké spektrum
aktivít, ktoré podporujú a uľahčujú prácu v laboratóriu.
Automatizácia v laboratóriách vytvára nové požiadavky na
automatizovanie správy informácií, rýchlejší obrat dát a zlepšený
prístup k informačným zdrojom.
www.lims.sk
51
Za posledné desaťročie implementácia nových, počítačom riadených
laboratórnych systémov, prinútila moderné laboratóriá
implementovať i nové systémy správy a spracovania informácií.
Tieto systémy známe ako LIMS (systém správy informácií
v laboratóriách), umožňujú laboratóriám maximálne zefektívniť
a racionalizovať prácu v tíme a tak poskytnúť vyššiu kvalitu svojich
výstupov.
V ybavenie pre technické školy
Mechatronika l Mechanika prúdenia a hydrológie l
Termodynamika, kúrenie a sanitárne systémy l
Teória strojov a vlastnosti materiálov l
Riadenie procesov l
Výrobca a dodávateľ
technických pomôcok –
spoločnosť GUNT:
• stredisko: Hamburg
• 25-ročné skúsenosti
• celosvetové pôsobenie
• 75 zamestnancov
(40% inžinierov)
• certifikované podľa DIN EN
ISO 9001:2000
• približne 1000 rôznych
zariadení
Výrobca a dodávateľ technických pomôcok – spoločnosť GUNT.
Akademický sektor (súkromný & verejný)
Technické univerzity, univerzity (technické fakulty), vyššie stredné
školy s technickým zameraním, vojenské a námornícke akadémie.
Odborný sektor
Odborné školy (s technickou orientáciou), odborné tréningové
centrá, vzdelávacie centrá pre priemyselné spoločnosti, ropný
priemysel, automobilový priemysel, letectvo, energetika, atď.
www.gunt.sk
52
V ybavenie pre technické školy
Energia – solárna, vodná, veterná, biomasa, geotermálna,
ekologické domy l
Životné prostredie – voda, ovzdušie, pôda, odpad l
Divízia spoločnosti
GUNT.
Myšlienka:
• pochopenie základov
• učenie v praxi
• získanie prehľadu
• komplexné myslenie
Výučbové a výskumné systémy pre obnoviteľné zdroje energie.
Naše vzdelávacie systémy v oblasti ENERGIE sa zaoberajú základnými
princípmi a praktickými aspektmi "tradičných" obnoviteľných zdrojov
energie a ich využitím. Keďže kvalifikovaní technici a špecialisti sú
potrební na riešenie vízií, 2E vyvinula rozsiahly rad produktov pre
vzdelávanie v týchto oblastiach.
www.gunt.sk
53
Naša koncepcia vzdelávania je ideálne prispôsobená typickým
osnovám odborných a vysokých škôl v oblasti environmentálneho
inžinierstva. Technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie sú
neoddeliteľnou súčasťou moderného vzdelávacieho systému v oblasti
energetických technológií, keďže efektívne využívanie energie je
dôležitým kritériom pre budúcu životaschopnosť technológií.
I nteraktívna technika
Riešenia presne podľa Vašich predstáv l Klasické i prenosné
interaktívne tabule l Duálne dotykové tabule l
Duálne dotykové LCD l
KVANT – Váš partner pre
interaktívne technológie.
Všetky značky interaktívnych
tabúľ v našej ponuke majú
stabilné zastúpenie na
slovenskom trhu a sú to značky,
s ktorými máme dobrú
skúsenosť a radi Vám ich
odporučíme.
www.tabule.sk
54
Ponúkame veľké množstvo rôznych interaktívnych tabúľ. Líšia sa
najmä použitou technológiou a softwarovými možnosťami.
Niektoré sú ovládateľné interaktívnym perom, iné prstom. Môžu ich
využívať naraz dve osoby, iné iba jedna. Niektoré softwary majú
jednoduchšie ovládanie, ktoré síce pokryje nároky na využívanie
tabule, avšak používanie je skôr intuitívne, iný software ponúka
obrovskú škálu možností práce, ktorá je vhodnejšia pre už
pokročilejšieho používateľa, možností je veľa. To, čo niekto
uprednostní, pre iného môže pôsobiť ako nevýhoda.Preto sme sa
rozhodli Vám dať na výber z viacerých overených značiek tak, aby
Ste Vašu interaktívnu tabuľu vedeli používať dlho a spokojne
v procese vzdelávania a hlavne, aby Vám vyhovovala podľa Vašich
požiadaviek a predstáv.
K ompletné vybavenie pre vzdelávanie
Digitálne fixky l Vizualizéry l Profesionálne skenery dokumentov l
Komplexné riešenia pre multimediálne učebne a auly l
Dochádzkový a evidenčný systém l
Hlavnou zárukou kvality získaných vedomostí sú pedagógovia. Aby sa
pedagógovia mohli venovať samotnej príprave kvalitného obsahu,
a predovšetkým samotnému vzdelávaniu, je potrebné šetriť im čas
a zjednodušiť prácu. Preto máme pre Vás komplexnú ponuku
technického vybavenia pre vzdelávanie.
www.tabule.sk
www.skola.sk
www.mimio.sk
55
V duchu motta: „Nechajme pedagógov učiť“, nasadzujeme
technologické riešenia, ktoré im uľahčujú prácu. Riešenia na
zefektívnenie testovania, ako je napr. skener dokumentov
s automatickým vyhodnocovaním. Umožní Vám tvorbu testov, ankiet,
dotazníkov, ktoré automaticky vyhodnotí. Ďalšími veľkými
pomocníkmi pri samotnej výučbe sú technológie, ktoré napomáhajú
k jednoduchej obsluhe vybavenia triedy, či auly. Jednoduchý, plne
automatický vizualizér s vysokým rozlíšením, tablet, ktorý umožní
obsluhu interaktívnej tabule aj zo stredu auly, toto všetko zefektívni
výučbu i zvýši Váš komfort a pohodu vo vzdelávacom procese.
V rámci rozširovania produktového portfólia radi ponúkneme aj
komplexný a Vám na mieru šitý dochádzkový systém s kamerovým
systémom šitým priamo na mieru.
S úpravy pre výučbu fyziky
made at
Geometrická optika l Vláknová optika l Vlnová optika l Lasery l
Holografia l Spektrometria l Zmiešavanie farieb l Vibračná analýza l
Oddelenie výroby didaktickej techniky je zamerané na vývoj
a výrobu súprav pre fyziku. Súpravy podľa zamerania
a náročnosti umožňujú experimentami pokryť oblasti učiva stredných
škôl a univerzít, najmä s technickým zameraním.
Až 90% výroby sa prostredníctvom zahraničných distribútorov
(celosvetových, ale aj lokálne zameraných) exportuje do zahraničia.
Spoločnosť sa pravidelne zúčastňuje najväčších celosvetových výstav
didaktickej techniky.
www.forschool.eu
56
V ýroba vedeckých modelov a exponátov
Propagácia vedy a techniky l Vybavenie „science“ múzeí l
Demonštračné modely a exponáty l Návrh, vývoj
a výroba vedeckých a technických modelov l
Demonštrácia technických princípov a zákonitostí l
Ponúkame kompletné vybavenie vedeckých múzeí,
návrh, vývoj a výrobu rôznych modelov na prezentáciu
a objasnenie fyzikálnych javov a technických princípov.
V posledných rokoch vzrástol celospoločenský záujem o propagáciu
a popularizáciu vedy a techniky. Cieľovou skupinou sú najmä mladí
ľudia rozhodujúci sa o svojej budúcej profesnej orientácii.
Vo vedeckých a technických múzeách je žiadaná demonštrácia
rôznych fyzikálnych a technických javov interaktívnou formou.
Umožňuje to zábavným spôsobom pochopiť princípy
prezentovaného javu.
www.sciencemuseum.sk
www.interactivescience.eu
www.sciencemodels.info
57
Naša spoločnosť vďaka svojim skúsenostiam v oblasti prírodných,
technických vied a didaktickej techniky, vyvíja a vyrába rôzne modely
a exponáty podľa požiadaviek zákazníkov.
U čebné pomôcky
Výučbové demonštračné súpravy l Študentské súpravy l
Modely l Simulátory l Nástenné obrazy l Mapy l
Výučbové SW l
Ponúkame učebné pomôcky pre fyziku, chémiu a biológiu. Vysoká kvalita
a názornosť pomáhajú zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu na školách.
Pre vzdelávacie účely ponúkame široký sortiment didaktických
pomôcok na výuku fyziky, chémie, biológie, matematiky a iných
predmetov.
Uvedený sortiment je určený pre základné školy, stredné školy
a univerzity a svojím rozsahom dokáže uspokojiť komplexné potreby
vzdelávacích inštitúcií.
www.skola.sk
58
Ponúkame produkty od najvýznamnejších svetových producentov
didaktickej techniky a zabezpečujeme vzdelávanie učiteľov na
efektívne využívanie moderných učebných pomôcok.
U čebné pomôcky
Modely l Súpravy l Jazykové a odborné učebne l
Výučbové SW l Školenia pre učiteľov l
Sofistikované výučbové produkty určené pre moderné digitalizované
triedy, laboratóriá a učebne umožňujú sledovať a naplniť najnovšie
trendy vo vzdelávacom procese.
KVANT spol. s r.o. sa zaoberá nielen predajom, ale aj vývojom
a výrobou učebných pomôcok a didaktickej techniky, o čom svedčia
aj mnohé úspechy na svetových trhoch.
Okrem toho máme v našom tíme skúsených školiteľov, ktorí pomáhajú
naplno využiť výhody moderných nástrojov tak, aby spestrili vyučovací
proces nielen pre žiakov, ale aj učiteľov.
www.skola.sk
59
Cieľom spoločnosti je ponúknuť širokú škálu produktov, ktoré
zlepšujú kvalitu vyučovania na školách a prispievajú tak k budovaniu
moderného školstva doma i v zahraničí.
L aboratórny nábytok
Nábytok pre VŠ posluchárne l Nábytok pre auditóriá l
Nábytok pre verejné priestory l Laboratórny nábytok l
Kvalitné laboratórne riešenia spájajúce individuálne požiadavky na investície,
priestor, účel a európske normy.
Ponúkame kompletné riešenie všetkých typov odborných laboratórií
vrátane vypracovania projektov rozvodu a napojenia médií (voda,
odpad, plyn, elektrina, odsávanie).
Variabilita nábytkových zostáv a systémov odsávania umožňuje
vytvárať odborné učebne „na mieru“ – od jednoduchých pracovísk až
po zložité laboratórne interiérové riešenia.
60
Veľký sortiment laboratórneho nábytku je určený tak pre vzdelávacie
inštitúcie, ako aj pre profesionálne laboratóriá v priemysle. Spĺňa
európske štandardy a bezpečnostné normy. Nábytok je vyrábaný na
Slovensku.
V ybavenie auditórií
Nábytok pre VŠ posluchárne l Nábytok pre auditóriá l
Nábytok pre verejné priestory l Kancelársky nábytok l
Široká ponuka nábytku pre vybavenie auditórií a verejných priestranstiev
uspokojí potreby rôznych zákazníkov od inštitúcií po súkromné spoločnosti.
Možnosť kombinácie rôznych doplnkov a prevedení poskytuje prakticky
nekonečné množstvo variácií.
Ponúkame kompletné vybavenie auditórií a učební vrátane
ozvučenia a prezentačnej techniky.
V našej ponuke nájdete aj vybavenie verejných priestranstiev
mobilným a statickým nábytkom podľa požiadaviek zadávateľa,
vrátane viacerých variácií, doplnkov ako napr. sklápacie stoly,
automatické sklápanie sedadiel, pevné hliníkové konštrukcie,
farebné prevedenie.
61
Zoznam vybraných referencií
Spoločnosť KVANT realizuje ročne okolo 1500 obchodných prípadov
doma i v zahraničí s ročným obratom okolo 10 miliónov EUR.
Niektoré významné referencie spoločnosti KVANT od roku 2000:
Rok
2000
2001
2001
2001
l
Zadávateľ
Predmet
Kriminalistický ústav Oddelenie balistiky , antropológie,
mechanoskopie, grafickej diagnostiky , písmoznalectva
a balistiky
Národná Banka Slovenska
Komplexné zariadenia na digitálne spracovanie obrazu
Národné puncové úrady Bratislava, Budapešť, Praha
Zariadenie na digitálne snímanie a spracovanie obrazu
Dodávka špeciálnej laboratórnej techniky (lasery, termografická kamera,
pikoampérmeter…)
Vývoj expertného systému Fiber Analyzer na analýzu vlákien
Videodigitálny systém na vyhodnocovanie kvality vo výrobnom procese
Videodigitálny systém na vyhodnocovanie kvality vo výrobnom procese
Vývoj digitálneho kamerového systému na vyhodnocovanie grafických dát
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
Materiálovotechnologická fakulta Trenčianskej univerzity
v Púchove
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Danfoss – compressors a.s. Zlaté Moravce
Považská cementáreň a.s. Ladce
DYNEX SERVIS s.r.o. Banská Bystrica
Lekárska fakulta UK
Technopol International a.s.
Rhodia I.Y. a.s.
Úrad justičnej polície PZ
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Filozofická fakulta UK
DANFOSS COMPRESSORS s.r.o. Zlaté Moravce
Strojnícka fakulta STU
ENEKO Levice s.r.o.
Slovenský metrologický ústav
ON SEMICONDUCTOR Piešťany
2003
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
2001
2001
l
Dodávka systému na snímanie a digitálnu analýzu dokumentov
Dodávka systémov na snímanie a analýzu skúmaných objektov
Dodávka digitálnej techniky a systému na analýzu grafických dát
Dodávka termovíznej kamery
Dodanie stereomikroskopov a stereolúp s príslušenstvom pre forézne účely
Zariadenia pre špeciálnu jednotku hraničnej a cudzineckej polície
Dodávka špeciálnych zariadení (Video Spectral Comparator)
Mikroskopická a kamerová technika
Digitálna a prezentačná technika
Videodigitálny a kamerový systém na kotrolu kvality
Zobrazovací systém k mikroskopu
Kamerový a vyhodnocovací systém
Vývoj a dodávka QED detektoru
Digital Image Processing IMPOR – systém analýzy pre mikroskopickú
kontrolu kvality
Dodávka mikroskopických expertných systémov
Rok
l
Zadávateľ
2003
SPU, Nitra
2003
2003
2003
2004
Ústav stavebnícta a architektúry SAV, BA
Chemický ústav SAV, Bratislava
CFCU, Bratislava
Považská cementáreň, Ladce
2004
2004
2004
MEDICAL GLASS, Bratislava Mikroskopické
meracie pracovisko
U.S.STEEL, Košice
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
2004
2004
Ústav merania SAV, Bratislava
FMFI UK, Bratislava
2004
2004
2004
Technická univerzita vo Zvolene
NBS, Bratislava
MICROSTEP, Bratislava
2004
2004
2004
2004
2004
2004
SMÚ, Bratislava
Astronomický ústav, Bratislava
STRAŽAN s.r.o., Bratislava
SARIO š.p.o., Bratislava
GLACIER TRIBOMETAL SLOVAKIA a.s., Dolný Kubín
BSH Drives and Pumps s.r.o., Michalovce
2004
Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva, Žilina
ON SEMICONDUCTOR SLOVAKIA a.s., Piešťany
2004
2004
2004
2005
2005
l
Predmet
Dodávka biologických mikroskopov
Dodávka termovíznej techniky
Mikroskopické pracovisko s digitálnym spracovaním obrazu
Systém vizualizačných digitálnych pracovísk pre hraničnú políciu
Monitorovací systém na analýzu plameňa – súčasť projektu riadenia
škodlivín
Automatický systém kontroly kvality vo výrobnom procese
Termovízna kamera Elite Lite pre Záchrannú požiarnu jednotku
Vývoj frazeologického a archivačného systému ATEXT s interaktívnym
spôsobom vyhľadávania znakových reťazcov. II.etapa výskumnej úlohy
a vytvorenie expert. systému: správa pohybu krimin. stôp, nabaľovanie
a analýza výstupov chromatografickej a spektroskopickej prístrojovej techniky
Zariadenia na vedecké a výskumné účely
Dodávka a inštalácia elektrónového mikroskopu TESCAN – VEGA TS 5136MM
Príslušenstvo a software k mikroskopu na analýzu obrazových dát
Zariadenie na overovanie pravosti peňazí VSC-5000 – videospektrokomparátor
Dodávka digitálnej kamerovej techniky pre kontrolu profilu vytláčanej hmoty
v gumárenskom priemysle
Merací kamerový systém s optikou
Dodávka videotechniky
Dodávka špeciálnej termovíznej techniky pre požiarnikov
Dodávka výpočtovej techniky
Systém kontroly čistoty ložísk. Objektová analýza – laboratórny systém
Vývoj softwaru pre systém vibračnej výstupnej kontroly elektromotorov
na výrobnej linke
Dodávka expertného systému pre písmoznalectvo
EURO FINANC s.r.o., Bratislava
PUNCH ASSEMBLIES a.s., Námestovo
Analýza magnetického poľa vibrácií a hluku v priestoroch inštalácie
elektrónového mikroskopu
Dodávka didaktickej techniky
Dodávka techniky na digitalizáciu obrazu
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
U. S. Steel Košice s.r.o.
Infračervená kamera C2741-03
Detektor výbušnín VAPOR Trade a digitálna kamera
Zoznam vybraných referencií
Rok
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
l
Zadávateľ
Predmet
Glacier Tribometal Slovakia a.s.
Medical Glass a.s.
MicroStep – HDO
MINISTRY
Vysoká škola Výtvarných umení
Systém na kontrolu prítomnosti konštrukčných prvkov na klznom ložisku
Systém merania a kontroly ampuliek
Kompaktný laserový profilometer LPM
Dodávka laserového vybavenia s príslušenstvom
Dodávka RTG prístroja
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach
Univerzita Komenského
Dodávka Termovíznej kamery Talisman Elite 625-TK-TX s príslušenstvom
Dodávka a montáž elektrónovej litografie s príslušenstvom
do Rastrovacieho elektrónového mikroskopu
Vývoj metodiky a spojenia krížených ťahov v grafickej diagnostike
Detektor sekundárnych elektrónov do nízkeho vákua pre skenovací
elektrónový mikroskop
Laboratórna akustická pracovná stanica
Priemyselné kamery s príslušenstvom
Sada kalibračných svetelných zdrojov pre rádiomerické merania
Vplyv plnív na vybrané fyzikálne vlastnosti priemyselných materiálov
pre projekt Rapid prototyping
Dodávka optických súprav
Vývoj metodiky spojenia krížených ťahov v grafickej diagnostike
Dodávka vybavenia laboratória
Kriminalistický a expertízny ústav SR
AllDeco s.r.o.
Ministerstvo vnútra SR
MicroStep – MIS spol. s r.o.
Slovenský metrologický ústav
Continental Matador Rubber
2008
Univerzita Komenského v Bratislave
Kriminalistický a expertízny ústav SR
Občianske združenie príroda
2008
Ministerstvo vnútra SR
2008
2008
2008
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Betamont s.r.o.
Univerzita Komenského v Bratislave
2008
Eurocontrol s.r.o.
2009
2009
2009
2010
2010
2010
Betamont s.r.o.
Kriminalistický a expertízny ústav SR
Ministerstvo vnútra SR
Medzinárodné laserové centrum
Betamont s.r.o.
Ministerstvo vnútra SR
2008
2008
l
Dodávka servisných prác na údržbu elektronických a optických prístrojov
pre Kriminalistický a expertízny ústav
AFM mikroskop s príslušenstvom
Dodávka meracieho systému Traffic Watcher I.
Dodávka vybavenia laboratória
Systém riadenia kvality systému sledovania a hodnotenia procesov
certifikovaných a akreditovaných činností
Dodávka meracieho systému Traffic Watcher II.
Laboratórny systém na dokumentáciu kriminalistických stôp – BDC
Špeciálna technika na odhaľovanie falošných a pozmenených dokladov
Súbor fotonických meracích prístrojov v špecifikácii a množstve podľa zmluvy
Dodávka radarového systému
Automatizovaný balistický porovnávací systém
Rok
l
Zadávateľ
l
Predmet
2010
Hengstler s.r.o.
2010
2011
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Medzinárodné laserové centrum
Elektrónový rastrovací mikroskop
Školiaci materiál, školiace pomôcky – učebné pomôcky
Dodanie detekčných systémov pre nelineárnu a časovo rozlíšenú
spektroskopiu a 1 ks Aparatúry pre Brillouinovu a fotón-korelačnú
spektroskopiu
2011
2011
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Spektrometer na meranie dôb života excitovaných stavov molekúl
2011
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
2011
Univerzita Komenského v Bratislave
Optický vláknový spektrometer
Centrum excelencie fyziky komplexných systémov
Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti energetického využitia
slnečnej energie
2011
2011
Ústav merania SAV
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt 3/QUTE Centrum excelentnosti kvantových technológií
2011
Zentiva, a.s.
Elektrónový mikroskop
2011
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2011
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Viacúčelový sklopný žľab
Vnútorný čerpací okruh v hydrotechnickom laboratóriu
2011
2011
Technická univerzita Košice, pracovisko Prešov
DATALAN, a.s.
2011
Ba kieho, s.r.o.
2011
Fyzikálny ústav SAV
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Cornelsen Experimenta GmbH Nemecko
Kriminalistický a expertízny ústav SR
Ministerstvo vnútra SR
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita P. J. Šafárika
Astronomický ústav SAV
Univerzita P. J. Šafárika
Volkswagen Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
Optický spektrometer a FTIR Spektrometer
Meranie vlnitosti materiálu laserovým profilometrom
Dodávka laboratórnej techniky
Dodávka didaktických pomôcok pre projekty
Premena tradičnej školy na modernú
Projekt 4/QUTE Centrum excelentnosti kvantových technológií
Dobudovanie centra excelencie fyziky komplexných systémov
Zariadenie pulznej laserovej depozície
UHV zariadenie na prípravu a analýzu fotovoltických štruktúr
Vybavenie škôl didaktickou laserovou technikou
Centrum excelentnosti – vybavenie forenznou prístrojovou technikou
Dobudovanie Národného balistického systému
Tandemový urýchľovač iónov
Optická litografia a elektrónová litografia a mikroskopia
Detektory kozmického žiarenia
Astronomický ďalekohľad s vysokocitlivým snímacím systémom
Laserový projektor – Navigátor – navigačný výrobný systém
Iónový zdroj a iónový analyzátor centra excelentnosti
Prístrojové vybavenie centra excelentnosti výkonových
a elektronických systémov a materiálov
Download

Bez názvu - 1