KÚPNA ZMLUVA č. 4
uzatváraná podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 45 zákona 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
I.
Zmluvné
Predávajúci:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaný v:
Zastúpená:
IČO:
Drč:
-::
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
strany
AGEMSOFT a.s.
Panónska cesta 42, 851 O 1 Bratislava
akciová spoločnosť
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
vložka č.: 2374/B, oddiel: Sa
Ing. Ján Trubač, predseda predstavenstva
35782391
2020256040
SK2020256040
Tatra banka
2623730041/1100
(ďalej len "Predávajúci")
Kupujúci:
Ústav merania
Slovenskej
akadémie
vied (d'alej len ÚM SAV)
Sídlo:
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Zastúpená:
Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., riaditeľ ústavu
IČO:
598411
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000009816/8180 bežný účet; 7000363954/8180 účet pre ŠF
(ďalej len "Kupujúci")
ll.
Úvodné ustanovenia
l.
2.
Predávajúci je ú pešnýrn uchádzačom verejnej súťaže "Budovanie Centra excelentnosti pre
nové technológie v elektrotechnike - ll. etapa" na dodávku tovaru predmetu zákazky
"SQU ID Magnetometer/Susceptometer".
Podkladom
na uzatvorenie
tejto kúpnej zmluvy je oznámenie o úspešnosti
Č. l tejto zmluvy.
vo verejnej súťaži
OO l /20 l 0/30, zo dňa 19.11.20 l 0, ktoré tvorí prílohu
3.
Právna subjektivita Predávajúceho je preukázaná výpisom z Obchodného registra Okresného
súdu Bratislava T, vložka Č. 2374/B, oddiel Sa, výpis tvorí prílohu Č. 2 tejto zmluvy.
III.
Predmet zmluvy
l.
Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa "SQUID Magnetometer/Susceptometer"
vrátane manuálu, technickej dokumentácie,
uvedenia do prevádzky a inštruktáže obsluhy
(ďalej len "predmet zmluvy").
2.
Tovar, ktorý je predmetom
3.
Predávajúci sa na základe tejto zmluvy
predmet zmluvy a previesť na Kupujúceho
4.
Predmet
zmluvy
bude odovzdaný
jeho
inštruktážou obsluhy a prebratím Kupujúcim.
5.
Predmet zmluvy je splnený
predmetu zmluvy Kupujúcim.
6.
Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú
7.
Predmet zmluvy je
zmluvy, je špecifikovaný
zo
trany
v prílohe
Č.
3.
a v rozsahu v nej vymedzenom
vlastn ícke právo.
úplným
Predávajúceho
plnený zo strany Kupujúceho
dodanírn,
zaväzuje
inštaláciou,
protokolárnym
úplným zaplatením
dodať
odskúšaním,
prebratím
úplného
kúpnu cenu.
kúpnej ceny.
IV.
Dodacie podmienky
l.
Predávajúci
sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými
technickými
a funkčnýrni charakteristikami,
platnými záväznými
predpismi,
technickými
normami a
podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním predmetu zmluvy
odovzdať Kupujúcemu aj všetky doklady, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú ( ako napr.
manuály, inštalačné média, pravidlá bezpečného
používania, certifikát o zhode a pôvode
výrobku).
2.
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať
účinnosti tejto zmluvy.
3.
Mie tom dodania predmetu zmluvy je Ústav merania Slovenskej
4.
Deň doručovania predmetu zmluvy písomne písomne alebo elektronicky
Kupujúcemu minimálne 3 pracovné dni vopred. Kupujúci
a zaväzuje
oznárnenorn termíne.
5.
Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované
príslušnom dodacorn liste.
6.
Kupujúci je povinný
celý predmet zmluvy Kupujúcemu
bez zbytočného
odkladu
podpisom
upozorniť
do 12 mesiacov odo dňa
akadémie
zodpovednej
Predávajúceho
vied.
oznámi Predávajúci
zásielku prevziať v
osoby Kupujúceho
na
na zjavné porušenie
2
balenia (obalov) pri preprave a na vady zrejmé už pri doručení tovaru, spísať o tom zápis
a odovzdať ho Predávajúcemu.
7.
Kupujúci a zaväzuje zabezpečiť podmienky vhodné pre inštaláciu, odskúšanie a prevádzku
predmetu zmluvy podl'a písomných pokynov Predávajúceho, a to najmä:
a) miesto pre inštalovanie a prevádzku predmetu zmluvy,
b) médiá potrebné pre prevádzku predmetu zmluvy,
c) zabezpečiť ochranu doručených a inštalovaných častí predmetu zmluvy pred zásahom
nepovolaných osôb, pred vytopením, požiarom a podobne.
8.
Predávajúci sa zaväzuje uskutočniť inštruktáž zame tnancov Kupujúceho pre prevádzku
jednotlivých prí trojov v priestoroch Kupujúceho v počte a rozsahu špecifikovanom pri
jednotlivých prí trojoch (príloha Č. 3).
9.
Deň protokolárneho preberania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi
Predávajúci Kupujúcemu najneskôr 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zaväzuje preberať
predmet zmluvy v oznárnenom termíne.
10. Po prebratí predmetu zmluvy Predávajúci vyhotoví preberací protokol. Kupujúci po prebratí
predmetu zmluvy preberací protokol písomne potvrdí.
l l. Po protokolárnorn prebratí predmetu zmluvy Kupujúci môže riadne predmet zmluvy užívať
a Predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom protokolárneho prebratia umožniť.
v.
Kúpna cena
l.
Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom
v znení neskorších predpi ov dohodou ako cena pevná vo výške
cena bez DPH:
DPH:
celková cena s DPH:
Slovom:
2.
Č.
18/1996 Z. z. o cenách
278 850,00
eur
52981,50
eur
331831,50
eur
tristotridsaťjedentisícosemstojeden
centov
eur
a päťdesiat
Ďalšie náklady, ako dopravu a prípadné preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie
Kupujúcemu, inštaláciu a inštruktáž obsluhy zabezpečuje Predávajúci na vlastné náklady.
VI.
Platobné podmienky
l.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. V. tejto
zmluvy v eurách na základe predloženej faktúry.
2.
eoddelitel'nou súčasťou faktúr bude dodací list a preberací protokol. Úhrada faktúry bude
realizovaná Kupujúcim z príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ.
3.
Splatnosť faktúr je 120 dní odo dňa preukázatel'ného doručenia faktúry do sídla Kupujúceho.
4.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti, stanovené v § 71 ods. 2 zákona č.222/2004 Zb. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla zmluvy podl'a
evidencie Kupujúceho, názov projektu "Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie
v elektrotechnike - II. etapa" a kód projektu ITMS 26240120019. Ak Predávajúci neuvedie
vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia
a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatno ti začne plynúť až po preukázateľnorn
doručení novej faktúry do sídla Kupujúceho.
3
Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo iným obdobne spol'ahlivým
spôsobom. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné
uplatniť si úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry.
VII.
Záručná doba, servis a zodpovednosť za vady
l.
Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby predmetu zmluvy, a
to na technické prehliadky, údržbu a opravy.
2.
Predávajúci sa zaväzuje realizovať servisné služby podl'a aktuálnych platných smerníc o
servi ných službách a podl'a podmienok upravujúcich zodpovednosť za vady.
3.
Predávajúci sa zaväzuje v prípade vady jednotlivých častí predmetu zmluvy zabezpečiť ich
opravu do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia závady. V prípade nemožnosti odstrániť vadu
sa zaväzuje na dobu opravy poskytnúť náhradu za opravovaný predmet zmluvy.
4. Pre prípad omeškania Predávajúceho s odstránením vady predmetu plnenia je
Kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu
plnenia za každý aj začatý deň omeškania.
5. Predávajúci zodpovedá za vady zo záruky predmetu zmluvy podl'a čl. III tejto zmluvy po dobu
24 mesiacov od protokolárneho prebratia celého predmetu zmluvy Kupujúcim. Záručná doba
sa pred lžuje o dobu poruchy a jej opravy v tomto období.
6. V prípade vady zo záruky predmetu zmluvy počas záručnej doby má Kupujúci právo na
bezplatné odstránenie vád a Predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady.
Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou
nedbanlivosťou Kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciarni
ohl adne používania
predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou, používaním v rozpore s
návodom na použitie, alebo neobvyklým spôsobom užívania predmetu zmluvy.
7. Kupujúci za zaväzuje, že reklamáciu vady zo záruky predmetu plnenia uplatní bez zbytočného
odkladu po jej zistení, písomnou formou, oprávnenému zástupcovi Predávajúceho.
8.
Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:
a) odstránenie chýb tovaru, ak sú opravitel'né,
b) dodanie chýbajúceho množstva alebo ča ti,
c) výmenu vadného tovaru za tovar bez vád.
9.
Právo vol'by uplatneného nároku podl'a bodu 8 písm. a), b), c) musí Kupujúci
v písomne uplatnenej reklamácii. V opačnom prípade má právo voľby Predávajúci.
uviesť
10. Postup pri reklamácii predmetu zmluvy sa d'alej riadi záručnými podmienkami a príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov.
VIII.
Ostatné dojednania
l.
Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích o ôb.
2.
Predávajúci je povinný:
a)
dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, roz ahu, kvalite,
v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne,
b)
pred odovzdaním predmetov zmluvy zabezpečiť vykonanie predpredajného
zabezpečiť ich inštaláciu, inštruktáž obsluhy a predviesť funkčnosť,
servisu,
4
c)
strpiet'
výkon
kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho
s dodávaným
tovarom
a službami, kedykol'vek do 31.12.2021 (táto doba sa predlži v prípade ak nastanú skutočnosti
uvedené v článku 90 Nariadenia Rady ES č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností), a to
oprávnenými osobami, ktorými sú:
l.
11.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ a ním poverené osoby,
Najvyšší
kontrolný
úrad SR, príslušná
Správa finančnej
kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
III.
Orgán auditu, jeho spolupracujúce
IV.
Splnomocnení
zástupcovia
v. Osoby prizvané orgánmi
právnymi
a poskytnúť
3.
predpismi
Európskej
uvedenými
Komisie a Európskeho
osoby,
dvora audítorov,
v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
SR a ES,
im všetku potrebnú súčinnosť.
Predávajúci
sa zaväzuje v priestoroch
Kupujúceho
dodržiavať
predpisy o ochrane pred
požiarrn i, ako aj predpisy v oblasti bezpečno ti a ochrany zdravia pri práci a iné bezpečnostné
predpisy.
4. Nebezpečenstvo
škody na tovare prechádza
ods. 5 tejto zmluvy.
5.
orgány a nimi poverené
na Kupujúceho
splnením
podmienok
podľa čl. Ili
Kupujúci je povinný:
a)
b)
prebrať bezchybný predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim
podľa článku Iv. ods. 4 a 9,
riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. zmluvy.
v oznámení
IX.
Sankcie
l.
Pre prípad nedodržania
sankcie:
podmienok
tejto zmluvy
dohodli
zmluvné
strany nasledovné
možné
a) za omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy podl'a čl. IV. tejto zmluvy
zmluvná pokuta vo výške 0,01 % z hodnoty celého predmetu
zmluvy za každý deň
omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného
dodania dokladov, ktoré
sú potrebné
na prevzatie
alebo užívanie tovaru, alebo iných dokladov,
ktoré je
Predávajúci povinný predložiť Kupujúcemu podl a tejto zmluvy.
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Kupujúceho na prípadnú náhradu škody,
ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je
uplatií.ovaná zmluvná pokuta.
b) za omeškanie Kupujúceho
uplatniť si úrok z omeškania
orneškan ia.
2.
so zaplatením
kúpnej ceny je Predávajúci
oprávnený
vo výške 0,0 l % z nezaplatenej
ceny za každý deň
Nárok na zmluvné sankcie a úrok z omeškania
a) omeškanie
b) omeškanie
je spôsobené
je spôsobené
nevzniká vtedy, ak sa preukáže že:
účinkom vyššej moci, alebo
druhou zmluvnou stranou.
5
3.
V prípade, že predmet zmluvy nemôže byt' Predávajúcim expedovaný v dohodnutom termíne
z dôvodov zavinených Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený vyžadovať náhradu preukázanej
škody podl'a Obchodného zákonníka počínajúc piatym týždňom oneskorenia.
4.
Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote IS
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej zmluvnej strany. Kupujúci je
oprávnený započítať si svoju pohl'adávku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu voči
Predávajúcemu proti pohl'adávke Predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny.
X.
Doba trvania a zánik zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
a)
b)
Zmluvné
uplatnenia
2.
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme
všetkých nárokov voči druhej strane.
Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany
adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy aje
účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie
doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na posledne známu adresu zmluvnej
strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
a)
omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu plnenia oproti dohodnutému termínu
plnenia o viac ako štyri kalendárne (4) týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by
omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
b)
ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto
zmluve,
c)
ak Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet plnenia takých parametrov, ktoré sú
v rozpore s touto zmluvou,
d)
ak Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
4.
Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými
zákonníka, pokial' sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
ustanoveniami
Obchodného
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania
zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo
ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare embargo,
karantény atd'. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu
pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa
zmluvné strany dohodnú o d'alšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa
odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
právo odstúpit' od zmluvy. Účinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
Xl.
Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií
l.
V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá
zmluvná strana povinná počas platnosti tejto zmluvy apo dobu dvoch rokov po skončení
platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať
utajenie a dôvernosť akýchkoľvek
6
informácií označených
za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovať
tretím stranám bez predchádzajúceho
písomného
súhlasu druhej stranyaani
iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto zmluvy.
ani poskytovať
ich využívať
XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Neoddeliteľným!
l.
tejto zmluvy
I - oznámenie
sú:
o úspešnosti
súťaži 001/2010/30,
zo dňa
príloha
b)
c)
d)
19.1 \.2010
príloha Č. 2 - výpis z Obchodného
registra Predávaj úceho
príloha Č. 3 - cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky
príloha Č. 4 - zoznam a kontaktné údaje servisných technikov pre jednotlivé
Č.
zložky
prístrojového
komplexu
za škodu pri
príloha Č. 5 - overená kópia poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti
výkone povolania
resp. doklad o poistení
zodpovednosti
za škodu pri výkone
povolania alebo kópiu iného relevantného
dokladu alebo prísľub o poistení formou
čestného vyhlásenia potvrdením o poistení zodpovednosti
za škodu podnikateľa resp.
iný doklad, resp. prísl'ub min. vo výške 200.000,eur s účinnosťou
a platnosťou
minimálne na dobu plnenia predmetu zákazky t.j. do doby uvedenej v čl. III. odsek 5.
Zmluva môže byť podpísaná Kupujúcim po schválení Návrhu zmluvy Agentúrou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu
a športu
SR pre štrukturálne
fondy EÚ, ktorá je SORO pre
poskytovanie
nenávratného
finančného
príspevku
zo štrukturálnych
fondov z ktorých je
predmet
zmluvy
3.
Zmluva
nadobúda
platnosť
dňom jej podpisu
4.
Zmluva
nadobúda
účinnosť
d110m doručenia
5.
Osoba splnomocnená
Trubač,
6.
vo verejnej
a)
e)
2.
prílohami
Zmluvu
spolufinancovaný.
predseda
je
stranami.
platnej kúpnej zmluvy Predávajúcemu.
zo strany Predávajúceho
ku konaniu
vo veciach
tejto zmluvy je Ing. Ján
predstavenstva.
možné
odsúhlasených
oboma zmluvnými
meniť
alebo
oboma zmluvnými
doplňať
len
formou
písomných
dodatkov,
obojstranne
stranami.
7.
Zm Iuva je vyhotovená
a podpísaná
v štyroch rovnopisoch,
Kupujúci tri vyhotovenia a Predávajúci jedno vyhotovenie.
z ktorých
po podpísan í obdrží
8.
Práva
a povinnosti
zmluvných
strán
výslovne
neupravené
touto
zmluvou
sa riadia
ustanoveniami
Obchodného
zákonníka
zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
a ostatných
všeobecne
záväzných
právnych
predpisov
platných
v Slovenskej
republike.
Prípadné spory a nedorozumenia,
ktoré vzniknú zo zmluvy sa budú zmluvné strany snažiť
rieš it' predovšetkým
formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa
zm luvné strany nedohodnú,
budú sa riadiť slovenským
právnym poriadkom a všetky spory
z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými
súdmi.
9.
V prípade zmeny obchodného
mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych
i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového
spojenia a čísla účtu,
ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto kutočnosť
strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá
z toho vyplývajúce
alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť
orgánov alebo
oznámi strana,
druhej zmluvnej
za všetky škody
druhá zmluvná
strana.
10. Zmluvné
strany
čoho pripájajú
vyhlasujú,
že sa so zmluvou
oboznámili
a s jej obsahom
súhlasia,
na znak
svoje podpisy.
ll. Práva a povinnosti
z tejto zmluvy
prechádzajú
aj na právnych
nástupcov
zmluvných
strán.
7
•.• "BGemSOFT
~8OfI
~
•••
__
.,-eo 'II.......
~"N2:st'
~ 0PI1
~
42
Pm6dZICa:
T!naVaIC6
OeIIa 80
821 02 Bratislava
~I:
[email protected]
11II:www.1Ig8RISDft.ak
za re avajuceno
v Bratislave dňa 12.01.20 II
za !5.uRujúceho
v Bra is1ave ~ňa 12.01.20 II
. Ján Trubač
predseda predstavenstva
Ústav m
O'b
u ravsk'erania SAV
841 04 8R~Tcesta 9
ISLAVA
8
pp.
ELEKTROTECHNICKÝ
/
I L O HA
e,. 1
ÚSTAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 BRATISLAVA
Ing. Karol Frôhlich, DrSc.
ElÚ
1\'
",\.... "l
'"'i- ".. -..,-
,-~• I.~
, Agentúra
~~~~~2'*
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
'pre štrukturálne
fondy EÚ
~.,' V'iSKUMaVÝVOJ ~t
""'r"
-:x
-r
N ~
-r
Európska únia
~~~
....
IGm
T~CI'""r<'hO
rc.':'.?!:-
AGEMSOFT a.s, vedúci skupiny
ProScience Tech s.r,o. člen skupiny
Rigeleho l
811 02 Bratislava
Váš list číslolzo dňa
Na!ečfslo
Bratislava
Vybavujellinka
19.11.2010
.301/ Za10
00112010130
Vec:
Verejná súťaž - Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike II. etapa - zaslanie oznámenia o úspešnosti ponuky
Elektrotechnický
ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ako verejný
obstarávateľ nadlimitnej zákazky verejného obstarávania na predmet zákazky - dodanie
tovaru: Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike - II.
etapa Vám oznamuje, že menovaná odborná komisia vyhodnotila vo väzbe na stanovené
súťažné podmienky a kritériá Vašu ponuku na požadovaný predmet zákazky ako úspešnú
a verejný obstarávateľ Vašu ponuku prijíma.
V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") môže byť zmluva o
diele podpísaná od 06.12.2010, ak budú splnené ustanovenia § 45 ods. 2 zákona.
Žiadame Vás preto o predloženie potvrdenej Kúpnych zmlúv č. 1/2010 až 7/2010,
skompletizovanej so všetkými prílohami, ktoré nesmú byť v rozpore so Súťažnými podkladmi
z 30.09.2010 a s predloženou Súťažnou ponukou z 16. ll. 2010, v deviatich vyhotoveniach
(+ 2x kópia ZOD s prílohami a Ix ZOD s prílohami aj na diskete) obratom.
Lehota viazanosti ponúk je do 28.02.2011.
Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.
S pozdravom
ďN&tt-~
....····..·i~~:·K~~i·F~5hii~h:·Ď;
..c., ..
riaditeľ ústavu
Budovanie
Centr-a excelentoosti
pr-e nové technológie
v elektr-otechnike
-II. etapa
"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"
~ 02~59222363
A 02~5477 5816
e-mail: [email protected]
·
),/
Zoznam výp isov č.:'
./
!~r.j
1'1 &.íi
!/
,
'-.
\!.,
.
(J
VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava l
Oddiel: Sa
Vložka číslo: 2374/8
l. OBCHODNÉ MENO
AGEMSOFT, a.s.
ll. SÍDLO
a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Názov ulice (iného verejného priestranstva)
Panónska cesta 42
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85101
m, IČO:
35 782 391
IV. DEŇ ZÁPISU: 22.02.2000
V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
Vl. PREDMET PODNIKANIA
(ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod! v rozsahu voľnej živnosti,
2. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb,
3. faktoring a foďaiting-realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej
živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. poradenská činnosť v obchode a službách v rozsahu voľnej živnosti,
6. poradenstvo v oblasti reklamy,
7. realitná kancelária-sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
8. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
9. softwarové poradenstvo,
10.kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu vol'nej
živnosti,
l l. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
12.organizOvaniekurzov, seminárov a školení,
13. prieskum trhu a verejnej mienky,
14. výroba rozmnožovanie a nahrávanie zvukových, zvukovoobrazových a dátových záznamov so
súhlasomautora,
15.prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti.
16.vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti,
17.podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
VIL ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda
Meno a priezvisko: Ing. Ján Trubač
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva)
l
l )
,
,.
,
a orientačné číslo (pnp. supssne els o :
v,
~S~t~r~an~a~l
~(J
.22
jo
fo
Hlinkova8
Názovobce: Bernolákovo
PSč: 90027
Rodné číslo: 760926/6071
Vznik funkcie: 22.02.2000
podpredseda predstavenstva
Meno a priezvisko: Ing. Petra Hlaváčová
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva)
Gunduličova6
Názov obce: Bratislava
>;iI.:o.:Jo
PSč: 811 05
o
Ir, Dátum narodenia: 18.05.1974
Rodné číslo: 745518/8686
~
a orienta~né ~íslo (príp. súpisné ~íslo):
o
Vznik funkcie: 04.03.2009
člen predstavenstva
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Vereš
Bydlisko:
Názov oIice (iného verejného priestranstva)
Homohorská 412/10
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 11.01.1977
Rodné číslo: 770111/6808
a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Vznik funkcie: 04.03.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ďaľši dvaja členovia
spoločne.
o
VIII. DOWRNÁ RADA
predseda
Meno a priezvisko: Ing. Milan Fabián
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva)
J. Stanislava 3
Názov obce: Bratislava
PSč: 84105
Rodné číslo: 681217/6569
a orientačné čislo (príp. súpisné číslo):
Vznik funkcie: 22.02.2000
podpredseda
Meno a priezvisko: Ing. Hana Fabiánová
Bydlisko:
•
Názov ulice (iného verejného prfestranstva)
:: : 1. Stanislava3
z Názovobce: Bratislava
PSČ: 841 05
•
v'
a onentacne
o
Oo
Strana 2
v.
CIS
l (P'
o
••
•
np. suprsne
v,
ClS
I ).
o•
-\~é
:;:-:
&10: .705617/8283
lVZOik funkcie: 22.02.2000
aen
-'fot"i·
. iMenoa priezvisko: Ing. Peter Šim.ún
- :Bydlisko:
i. Názov obce: Gbeľany 239
~PSČ:013 02
~.Rodné číslo: 710324/8427
.Vznik funkcie: 22.02.2000
"'3
~ IX.VÝŠKAZÁKLADNÉHO
IMANIA
33 190;000000 EUR
X.ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO
IMANIA
'. 33 190,000000 EUR
.•...Xl.AKCIE
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Forma: akcie na
meno
Podoba:zaknWnované
Me~ovitá hodnota:
33,19‫סס‬00
EUR
ĎALŠIEPRÁVNE SKUTOČNOSTI
..- XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
~
l. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.1.2000 v súlade s ust § 154 220 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 7/00, Nz 7/00 zo dňa
12.1.2000 a stanovy a.s. v zmysle zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica č. N 1049/02, Nz 988/02 zo dňa 19.11.2002 osvedčujúca
zhromaždenia.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2006 vo forme notárskej
1193612006- rozšírenie predmetu podnikania.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.03.2009.
~S~tt~a~n~a~3~
zápisnice
prebeh
valného
č. N 119/2006, Nz
----~:~
~).2.L,
.•...
.> Bratislava l, 03.1 1.2010
"
;;-Správnosť výpisu sa potvrdzuje
.' za
ií
~-.
sť výpisu: Kristina Nováková
..f. ~ ..:
.
( P}xiPisoprávnenej osoby)
( odtlačok úradnej pečiatky )
~,
L
Strana 4
Príloha
Č.
3 - cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky
SQUID Magnetometer/Susceptometer
(Ústav merania SAV)
Meranie magnetických momentov a susceptibility
a teploty s vysokou citlivosťou.
v širokom rozsahu DC a AC magnetických
polí
Technická špecifikácia:
magnet: +/- 7 T, stabilita magnetického poľa: 1 ppm/hod.,
magnetický moment: citlivost': 10-II Am2 pre (O T - 0,25 T),
AC susceptibilita: od 10-2 Hzdo 800 Hz, citlivost':
2xlO-11 Arrr do l T
1x 10-10 Am2 do 7 T,
2
dynamický rozsah: od 0,005 Am (pre nižšie polia) do 0,2 Am2 (pre vyššie polia),
homogenita vlastného poľa na 4cm aspoň 0,01 %,
čas pre prechod magnetu z nesupravodivého do supravodivého stavu pri dosahovaní
limitných remanentných polí kratší ako 4 minúty a spotrebe kvapalného hélia menej ako
0,5 litra,
rozsah teplôt: 2 K do 780 K,
možnost' merania profilov remanentných magnetických polí,
možnost' odporových meraní, Hallovho javu a možnosť štúdia vplyvu svetla na
magnetické vlastnosti,
modul na meranie v malých pol iach: do 5 x 10-6 T,
možnost' rotácie vzorky v horizontálnom aj vertikálnom smere s rozlíšením aspoň 0,5
stupiía,
riadiace PC, Softvér (s možnost'ou programovania špecializovaných sekvencií),
základné príslušenstvo: sif6n, sondy, manuály.
"'.::--\
<:~
M
-
1"-.)
AGEMSOFT, a.s., Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava, ICO: 35782391, IC DPH: SK2020266040 a
ProScienee Tech s.r.o., Hollého 21,90031 Stupava, ICO: 45868212
<;
Cenová špecifikácia predmetu záltRzky
::t:
~
-.;
~
c,...
Počet ks
OceňovanŔ položka
Atomic Layer Deposition
Celková cena
Celková cena
Cena za ks (EUR) oceňovane] položky
Celková suma DPH oceňovane]položky
Sadzba DPH v %
bez DPH
bez DPH (EUR)- za
(EUR)- za všetky ks s DPH (EUR)-za
všetky ks
všetky ks
l System with plasmaoption
1
294200
294200
19
55898,00
350098,00
2 Pulsed Laser DepositionSystem
1
277800
277800
19
52782,00
330582,00
1
452600
452600'
19
85994,00
538594,00
1
278850
278850
19
S2981,50
331 831,50
1
137560
137560
19
26136,40
163696,40
1
36990
36990
19
7028,10
44018,10
1
179650
179650
19
34133,50
213783,50
-
1657650
1657650
.
314953,50
1972603,50
Physical Property
Measurement System
SQUID Magnometer
4
SusceJ)tometer
5 AFM mikroskop
6 Riadiaci Syst6m pre
elektrónovú nanolitografiu
Elektrónov6 delo s priamo
7 leravenou kat6dou pre el.
Litoaraf
Celkov' cena (s6~t s6Jq:
v .tedDotllvfch sdpcoch)
3
•..~...._ ..
. , ...
D'tum predkladania ponuky uch'duEom: 16.11.2010
.1
oo
...........
~ _..~ -.-.•........
- _..
o
pe~l"td a podpis
Já" Tt'ubae, predseda pl'edstavenstva
r
~
tl..._
Í:.
I
"
I
.J'..
I
_
I
__
fo
I
_oo-.
PR
f'L o /f/t
AGEMSOFT, as., Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava, IČO: 35782391, IČ DPH: SK2020256040 a
ProScience Tech s.r.o., Hollého 21,900 31 Stupava, IČO: 45868212
3.2 Údaje o technikoch zodpovedných za kontrolu kvality
Vedúci kontroly kvality pri realizáai dodávky:
Tomáš Horvát
Janáčkova 7, 080 05 Preiov
Tel.: +421905681952
E-mail:
[email protected]
Vybrané certifikáty a oprávnenia:
licencia na prevádzkoVanie technickej služby FT 000388
Oprávnenie 131-1PVI2006EZ M,O,U A E2
Odborná spôsobilosf §23
odborná spôsobilost §22
Vedúci organizuje a riadi tím odbomrkov, ktori budú dohliadaf na kvalitu dodávky vrátane inštalácii,
zapojenia, zaškolenia obsluhy.
':~.,[email protected][email protected]
Z, It
@aGemSDFr'
Čestné vyhlásenie
Ja, Ing. Ján Trubač, trvale bytom Hlinkova 8, 900 27 Bernolákovo, ako oprávnená osoba - predseda
predstavenstva
akciovej spoločnosti AGEMSOFT, a.s. so sídlom Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava,
IČO: 35782391, zapísanej v obchodnom
registri okresného súdu Bratislava,
vložka č.: 2374/B, oddiel:
Sa (ďalej len akciová spoločnosť)
čestne vyhlasujem a vyjadrujem príslub
že:
počas doby plnenia predmetu
zákazky t.j. do doby uvedenej v čl. III. odsek 5. zmluvy bude mať
spoločnosť AGEMSOFT, a.s. uzatvorenú
poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti
za škodu
podnikateľa pri výkone povolania min. vo výške 200.000,- eur.
V Bratislave 22.12.2010
Ing. Ján Trubač
predseda predstavenstva
SOFTWareHouse
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho
1, 811 02 Bratislava,
e-commerce
tef.lfax
+421 244455444,
e-mail [email protected],
e-ceermna
www.agemsoft.sk,
ICO 35782391
Download

KÚPNA ZMLUVA č. 4 - Ústav merania SAV