18/2012
© 2010 Poradca podnikate¾a
Správy pre podnikate¾ov – pravidelný súhrnný preh¾ad informácií o pripravovaných a realizovaných zmenách, pokynoch a usmerneniach v daòovej, úètovnej, mzdovej a èiastoène aj právnej legislatíve SR. Budete
vèas o týchto zmenách informovaní a môete sa pripravi na ich prípadné dôsledky.
VYŠLO V ZBIERKE ZÁKONOV SR
" Novela opatrenia o predkladaní hlásení pod¾a
Devízového zákona
Zbierke zákonov è. 332/2012 Z. z. bolo zverejnené opatrenie Národnej banky Slovenska zo
16. októbra 2012, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska è. 467/2010 Z. z.
o predkladaní hlásení pod¾a Devízového zákona.
Opatrením sa zvyšuje suma vykázaných aktív a pasív
k poslednému dòu príslušného kalendárneho mesiaca, po presiahnutí ktorej je potrebné predklada príslušné hlásenia, a to zo sumy 1 000 000 eur na sumu
2 000 000 eur.
Mení sa aj príloha è. 1 pôvodného opatrenia – Hlásenie
o zahranièných aktívach a pasívach – vrátane metodiky
na vypracúvanie mesaèného a štvrroèného hlásenia.
Hlásenia za rok 2012, ktoré sa predkladajú v roku 2013,
sa pod¾a prechodných ustanovení opatrenia zostavia pod¾a právneho predpisu úèinného do 31. decembra 2012.
V
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2013.
Devízovú ohlasovaciu povinnos má tuzemec a organizaèná zloka cudzozemca v tuzemsku, ktorí sú povinní ohlási údaje v rozsahu ustanovenom zákonom
a údaje o skutoènostiach, ktoré sa týkajú:
! inkás, platieb a prevodov, ktoré sa týkajú priamych
investícií, finanèných úverov, cenných papierov,
SPRÁVY pre podnikate¾ov/18/2012
operácií na finanènom trhu vrátane operácií vykonávaných prostredníctvom cudzozemcov, a to vo
vzahu k tuzemcom v zahranièí a vo vzahu k cudzozemcom. Nevzahuje sa to na uvedené operácie vykonávané prostredníctvom cudzozemcov,
a to vo vzahu k organizaènej zloke cudzozemca
v tuzemsku;
! zriadenia úètov a stavu úètov v zahranièí. To sa
nevzahuje na tuzemca – fyzickú osobu, poèas
jeho pobytu v zahranièí.
" Ustanovenie pevnej sumy zvýšenia dôchodkovej
dávky a percenta zvýšenia úrazovej renty v roku 2013
od èíslom 329/2012 Z. z. bolo publikované opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 17. októbra 2012, ktorým sa
ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2013.
V zmysle opatrenia sa v budúcom roku napr. starobný dôchodok zvyšuje o 11,20 eura, predèasný starobný dôchodok o 11,50 eura, vdovský dôchodok
a vdovecký dôchodok o 7,30 eura, sirotský dôchodok
o 3,90 eura.
Úrazová renta v roku 2013 sa zvyšuje o 3,05 %.
P
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2013.
1
INFORMÁCIE Z PORTÁLU
FINANÈNÉHO RIADITE¼STVA SR
(www.drsr.sk)
Zákonom è. 246/2012 Z. z. z 26. júla 2012 sa s úèinnosou od 1. októbra 2012 a od 1. januára 2013 zmenil
a doplnil zákon è. 222/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon o DPH“).
K vybraným bodom novely vydalo Finanèné riadite¾stvo
SR metodické pokyny. Keïe ide o pomerne rozsiahle
usmernenia, uvádzame k nim len základné informácie.
Celé znenia metodických pokynov sú zverejnené na
stránke www.drsr.sk (za kadým metodickým pokynom uvádzame aj príslušný odkaz na webovú stránku).
Štruktúra informácií zverejnených v metodickom
usmernení je nasledovná:
1. Faktúra – § 71 zákona o DPH
" Metodický pokyn k fakturácii pod¾a zákona
è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov
" Metodický pokyn k uplatòovaniu zdaòovacieho
obdobia pod¾a § 77 zákona è. 222/2004 Z. z. o DPH
úèinný od 1. 10. 2012
ákonom è. 246/2012 Z. z. z 26. júla 2012, ktorým sa
mení a dopåòa zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa okrem iného novelizovalo aj ustanovenie týkajúce sa
zdaòovacieho obdobia platite¾ov dane.
úèinnosou od 1. januára 2013 Slovenská republika preberá do zákona è. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon o DPH“) smernicu Rady 2010/45/EÚ
z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopåòa smernica
2006/112/ES o spoloènom systéme dane z pridanej
hodnoty, pokia¾ ide o pravidlá fakturácie (ïalej len
„fakturaèná smernica“).
S
Zámerom nových pravidiel fakturácie je zmeni a doplni urèité poiadavky týkajúce sa údajov, ktoré sa
majú uvádza vo faktúrach, s cie¾om umoni lepšiu
kontrolu dane z pridanej hodnoty, zavies jednotnejšie zaobchádzanie s cezhraniènými a vnútroštátnymi
dodaniami tovarov a sluieb a prispie k rozšíreniu
elektronickej fakturácie.
V záujme zabezpeèenia právnej istoty pre podniky
v súvislosti s ich povinnosami fakturácie sa v rámci
nových fakturaèných pravidiel jasne urèuje èlenský
štát, ktorého pravidlá fakturácie sa majú pri dodaní
tovaru a sluby uplatni.
Zároveò sa v záujme zlepšenia fungovania vnútorného
trhu stanovuje pre všetky èlenské štáty jednotná lehota na vyhotovenie faktúry v súvislosti s urèitými
cezhraniènými dodaniami tovarov alebo poskytnutiami sluieb. Nové pravidlá fakturácie majú okrem iného
zabezpeèi rovnaké zaobchádzanie s papierovými
a elektronickými faktúrami.
Na základe transpozície fakturaènej smernice do slovenského zákona o DPH je od 1. 1. 2013 prijaté nové
znenie ustanovení § 71 a § 76 zákona o DPH a doterajšie usporiadanie ustanovení upravujúcich fakturáciu DPH bolo prepracované.
2
2. Osoby povinné vyhotovi faktúru – § 72 zákona o DPH
3. Lehoty na vyhotovenie faktúry – § 73 zákona o DPH
4. Obsah faktúry – § 74 zákona o DPH
5. Súhrnná faktúra – § 75 zákona o DPH
6. Uchovávanie faktúr – § 76 zákona o DPH
Metodický pokyn FR SR k fakturácii pod¾a zákona
o DPH
Z
Kalendárny mesiac – základné zdaòovacie obdobie
Od 1. 10. 2012 je v zmysle § 77 ods. 1 zákona o DPH základným zdaòovacím obdobím platite¾a dane kalendárny mesiac okrem prípadov uvedených v § 77 ods. 2
tohto zákona. Hlavným zámerom nového znenia § 77
ods. 1 zákona o DPH je, aby všetci noví platitelia dane
registrovaní pre DPH po 1. 10. 2012 mali najmenej
12 kalendárnych mesiacov od registrácie mesaèné
zdaòovacie obdobie, a to bez oh¾adu na výšku dosahovaného alebo predpokladaného obratu.
Kalendárny štvrrok – výnimka zo základného
zdaòovacieho obdobia
Platite¾ dane sa v zmysle § 77 ods. 2 zákona o DPH
môe rozhodnú pre zdaòovacie obdobie kalendárny
štvrrok, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal
platite¾om dane (èasová podmienka), a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur (obratová
podmienka).
To znamená, e ak sa platite¾ dane rozhodne pre zdaòovacie obdobie kalendárny štvrrok, musí splni tieto dve podmienky. Pre jednoduchšie porozumenie
vyššie uvedeným podmienkam je ich blišia špecifikácia uvedená v metodickom pokyne.
Metodický pokyn k uplatòovaniu zdaòovacieho
obdobia
SPRÁVY pre podnikate¾ov/18/2012
" Metodický pokyn k registrácii za platite¾a DPH
v zmysle zákona è. 246/2012 Z. z., ktorým sa mení
a dopåòa zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopåòajú niektoré zákony
Registrácia zahranièných osôb v tuzemsku prebieha v zmysle § 5 zákona o DPH a v prípade, e zahranièná osoba dodáva tovar do tuzemska formou
zásielkového predaja, registruje sa v zmysle § 6 zákona o DPH.
ákonom è. 246/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa
zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony, sa od 1. 10. 2012 upravuje
proces registrácie na DPH v súvislosti s bojom proti
daòovým podvodom a únikom na DPH.
Nadobúdate¾ tovaru v tuzemsku z iného èlenského
štátu postupuje pri registrácii v zmysle § 7 zákona
o DPH a príjemca sluby od zahraniènej osoby
z iného èlenského štátu, pri ktorej je povinný plati
daò pod¾a § 69 ods. 3, alebo poskytovate¾ sluby, pri
ktorej je miesto dodania pod¾a § 15 ods. 1 v inom èlenskom štáte a osobou povinnou plati daò je príjemca
sluby, sa registruje pod¾a § 7a zákona o DPH.
Z
Rozširuje sa okruh povinnej registrácie, spresòuje sa
proces registrácie a zavádza sa nový inštitút – zábezpeka na daò. Tým sa sprísòujú podmienky pre registráciu
za platite¾a dane pre subjekty, ktoré v súèasnosti alebo
v minulosti vlastnili alebo riadili spoloènosti, ktoré
majú alebo mali nedoplatky na DPH voèi daòovému
úradu.
Registraèná povinnos je v zákone o DPH upravená
v § 4 a § 7a. Ustanovenie § 4 zákona o DPH upravuje
postup zdanite¾nej osoby, ako i daòového úradu pri
zákonnej aj dobrovo¾nej registrácii za platite¾a dane.
Registráciou viacerých zdanite¾ných osôb – skupiny
pre DPH – sa zaoberá § 4a a § 4b zákona o DPH.
SPRÁVY pre podnikate¾ov/18/2012
Metodický pokyn obsahuje:
! I. èas – blišie informácie k § 4 ods. 6 zákona
o DPH – Rozšírenie povinnej registrácie za platite¾a
dane
! II. èas – blišie informácie k § 4 ods. 5 a k § 4c zákona o DPH – Zábezpeka na daò
! Príloha: Vzor náleitostí bankovej záruky bez výhrad
Metodický pokyn k registrácii za platite¾a DPH
3
SOCIÁLNA POISOVÒA INFORMUJE
(www.socpoist.sk)
" Druhý dôchodkový pilier – vstup a výstup
ociálna poisovòa informuje o zmenách, ktoré nastávajú v druhom dôchodkovom pilieri.
S
Druhý dôchodkový pilier je od 1. septembra 2012 do
31. januára 2013 otvorený. To znamená, e kadý
poistenec môe doò vstúpi a kadý sporite¾ môe
z neho vystúpi.
Vstup do II. piliera
Od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 môe
do II. piliera vstúpi kadý, kto k 1. septembru 2012
sporite¾om v II. pilieri nie je.
Staèí, aby uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s niektorou z dôchodkových správcovských spoloèností, prièom neplatí iadne vekové
obmedzenie. Musí však spåòa podmienku, e v minulosti bol aspoò raz dôchodkovo poistený v Sociálnej poisovni. Sociálnu poisovòu o vstupe do
II. piliera nemusí informova. Urobí tak DSS a Sociálna
poisovòa jeho zmluvu zaregistruje.
Od 1. januára 2013 môe do II. dôchodkového piliera
vstúpi ten, kto má aspoò jedno dôchodkové poistenie bez oh¾adu na dátum jeho vzniku a splní ešte
jednu podmienku – ku dòu podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovàši 35 rokov.
(Podmienka veku neplatí pre obdobie január 2013,
kedy bude ešte stále otvorený II. dôchodkový pilier
pre vstup bez obmedzenia veku.)
Keï niekomu vznikne prvé dôchodkové poistenie
po 31. decembri 2012, bude môc vstúpi do II. dôchodkového piliera len na základe zmluvy s DSS.
Tým poistencom, ktorým vznikne prvé dôchodkové
poistenie od 1. januára 2013, bude Sociálna poisovòa
posiela listy do 180 dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia a bude ich informova o monosti uzatvori zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
Výstup z II. piliera
Vystúpi z II. piliera môe kadý, kto je k 1. septembru
2012 sporite¾om. V tom prípade musí najneskôr do
31. januára 2013 doruèi Sociálnej poisovni (Ústrediu
alebo poboèke) písomnú iados o výstup. Nestaèí, ak
sporite¾ v uvedený posledný deò pošle iados poštou.
Tlaèivo pre výstup z II. dôchodkového piliera v období
od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 je k dispozícii na internetovej stránke Sociálnej poisovne pod
názvom:
Oznámenie fyzickej osoby, ktorá je k 1. septembru 2012 sporite¾om, ktorého obsahom je prejav
vôle, aby mu zaniklo právne postavenie sporite¾a
4
Po 31. januári 2013 bude môc z II. dôchodkového
piliera vystúpi len sporite¾, ktorému vznikla úèas
na starobnom dôchodkovom sporení na základe prvého dôchodkového poistenia od 1. apríla 2012 do
31. decembra 2012, a to do 730 dní od vzniku jeho
úèasti na starobnom dôchodkovom sporení.
Aj v tomto prípade platí, e jeho iados o výstup
z II. piliera musí by doruèená Sociálnej poisovni najneskôr v posledný deò lehoty.
Pre tento druh výstupu je na internetovej stránke Sociálnej poisovne uverejnené tlaèivo:
Oznámenie sporite¾a, ktorému vznikla prvá úèas na
starobnom dôchodkovom sporení od 1. apríla 2012
do 31. decembra 2012, neby zúèastnený na starobnom dôchodkovom sporení
" Prvosporitelia a ich rozhodnutie o úèasti v II. pilieri
sobitnou skupinou sú mladí ¾udia prvýkrát
vstupujúci na trh práce, tzv. prvosporitelia. Sú to
poistenci, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie
od 1. apríla do 31. decembra 2012.
O
Do 31. decembra 2012 pre nich platí povinný vstup
do II. piliera. Títo majú monos rozhodnú sa, èi
v òom zotrvajú alebo z neho vystúpia.
Prvosporitelia majú v lehote 180 dní od prvého dòa
dôchodkového poistenia právo uzatvori s niektorou
z DSS zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
Ak v tejto lehote sporite¾ zmluvu neuzatvorí a nedoruèí
Sociálnej poisovni iados neby zúèastnený na starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna poisovòa mu
DSS urèí a informuje ho o tom.
Ak prvosporite¾ nechce by v II. pilieri, má právo
pred uplynutím 730 dní odo dòa vzniku jeho prvej
úèasti na dôchodkovom poistení a sporení doruèi
Sociálnej poisovni písomné oznámenie s úradne
osvedèeným podpisom (notárom, matrikou).
Takéto oznámenie môe doruèi do Sociálnej poisovne aj osobne a podpísa ho pred zamestnancom Sociálnej poisovne.
Právne postavenie sporite¾a mu zanikne v deò, v ktorom bolo oznámenie Sociálnej poisovni doruèené,
a to spätne odo dòa vzniku jeho prvej úèasti na starobnom dôchodkovom sporení.
Toto rozhodnutie nemono vzia spä. Sporite¾ tým
prestane by sporite¾om, èie vystúpi z II. piliera
a bude poistený len v Sociálnej poisovni.
Sporite¾ má povinnos oznámi to svojmu zamestnávate¾ovi.
SPRÁVY pre podnikate¾ov/18/2012
" Od 1. januára 2013 sa úrazové dávky valorizujú
o 3,05 %
ociálna poisovòa upozoròuje, e od 1. januára 2013
sa mení mechanizmus zvyšovania úrazových
dávok. Ich rast u nebude nadviazaný na valorizáciu
dôchodkových dávok, ale bude urèený opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V roku
2013 sa budú úrazové dávky valorizova o 3,05 %.
Spomenutá valorizácia sa týka týchto dávok:
S
! úrazová renta, pozostalostná úrazová renta,
! limity pre náhradu nákladov spojených s lieèením,
! jednorazové odškodnenie
a nezaopatrených detí a
manela/manelky
! náhrady nákladov spojených s pohrebom v prípade smrti poškodeného následkom pracovného
úrazu alebo choroby z povolania.
" Zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu
ociálna poisovòa upozoròuje klientov na zmenu
spôsobu zvyšovania dôchodkov.
Na rozdiel od právnej úpravy, ktorá je úèinná do
31. decembra 2012 a pod¾a ktorej sa jednotlivé dôchodkové dávky kadoroène zvyšovali o rovnaké
percento, pod¾a právnej úpravy, ktorá nadobudne úèinnos 1. januára 2013, v období rokov 2013
a 2017 sa budú dôchodkové dávky zvyšova o pevnú sumu.
S
Pevné sumy zvýšenia dôchodkových dávok a pevné
sumy zvýšenia dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, sú v roku 2013
ustanovené nasledovne:
Druh dôchodkovej dávky
Pevná suma zvýšenia
v roku 2013
starobný dôchodok
11,20 eura
starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice
3,50 eura
predèasný starobný dôchodok
11,50 eura
predèasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice
eura
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos o viac ako
70 %, invalidný dôchodok priznaný ako dôchodok za výsluhu rokov a sociálny dôchodok
10,10 eura
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos o viac ako 70 %
a invalidný dôchodok priznaný ako dôchodok za výsluhu rokov, vyplácaný v sume jednej polovice
eura
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos najviac o 70 %
eura
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos najviac
o 70 %, vyplácaný v sume jednej polovice
eura
vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok
eura
vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice
eura
sirotský dôchodok
eura
sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice
eura
Sociálna poisovòa zvýši k 1. januáru 2013 vyplácané dôchodkové dávky automaticky, bez iadosti
klienta, prièom vo zvýšenej sume budú vyplatené po
prvý raz vo výplatnom termíne za mesiac január 2013.
Blišie informácie k zvyšovaniu dôchodkových dávok v špecifických prípadoch sú uverejnené na stránke Sociálnej poisovne.
" Kalkulaèka pre výpoèet vianoèného príspevku
ociálna poisovòa pripravila pre klientov pomôcku –
kalkulaèku pre výpoèet vianoèného príspevku.
S
Kalkulaèka je prístupná cez webovú stránku Sociálnej
poisovne.
Sociálna poisovòa vyplatí vianoèný príspevok za
kalendárny rok 2012 poberate¾ovi starobného,
predèasného starobného, invalidného, vdovského,
SPRÁVY pre podnikate¾ov/18/2012
vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku, ak
spåòa nasledovné podmienky:
1. má nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov za mesiac december 2012,
2. má bydlisko na území Slovenskej republiky,
3. suma dôchodku, prípadne úhrnná suma vyplácaných dôchodkov za mesiac december 2012 nepresiahne sumu 471,60 eura (sumu zodpovedajúcu
60 % priemernej mesaènej mzdy v SR pod¾a Štatistického úradu SR za kalendárny rok 2011).
Pod¾a sumy dôchodku alebo súètu súm dôchodkov je
výška vianoèného príspevku v rozmedzí od 66,39 eura
do 38,69 eura.
Kalkulaèka pre výpoèet vianoèného príspevku
Sociálna poisovòa bude v decembri posiela dôchodcom vianoèné príspevky
5
SPRAVODAJSKÉ INFORMÁCIE
zo zdrojov SITA
" Pozemkové spoloèenstvá budú musie ma
právnu subjektivitu
inisterstvo pôdohospodárstva toti povauje
existenciu pozemkových spoloèenstiev bez
právnej subjektivity za neopodstatnenú. Všetky pozemkové spoloèenstvá, ktoré vystupovali bez právnej
subjektivity, sa budú musie transformova na spoloèenstvá s právnou subjektivitou. Vyplýva to z návrhu nového zákona o pozemkových spoloèenstvách,
ktorý schválila vláda. Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré návrh predloilo,
povauje existenciu pozemkových spoloèenstiev bez
právnej subjektivity za neopodstatnenú, keïe mnohé z nich vystupovali tak ako tie, ktoré ju majú.
Nový zákon sa ïalej zaoberá aj postavením Slovenského pozemkového fondu (SPF) vo vzahu k pozemkovým spoloèenstvám a vznikom a registráciou
pozemkových spoloèenstiev vlastníkov pozemkov,
ktoré nie sú spoloènou nehnute¾nosou.
Minister pôdohospodárstva ¼ubomír Jahnátek doplnil,
e doteraz nebolo moné odpreda len urèitú èas pozemku, ktorý vlastnilo pozemkové spoloèenstvo. V špecifických prípadoch, napríklad pri výstavbe dia¾nice,
musel štát vykúpi celý pozemok, èo bolo ekonomicky
nevýhodné. Nová legislatíva pri súhlase nadpoloviènej
väèšiny úèastníkov spoloèenstva umoní odpreda iba
potrebnú èas pozemku. Èlenovia, ktorí s odpredajom
súhlasili, si môu rozdeli finanènú kompenzáciu, zatia¾
èo ostatným sa zvýši majetková úèas v zostávajúcej èasti pozemku.
Vypracovanie návrhu nového zákona o pozemkových
spoloèenstvách je pod¾a rezortu pôdohospodárstva
odôvodnené aj skutoènosou, e cie¾om súèasne platného zákona bolo predovšetkým preklenú obdobie
h¾adania vlastných mechanizmov chodu pozemkových spoloèenstiev, usporiada ich vzahy k štátu,
usporiada vzahy vo vnútri spoloèenstiev, podpori
sce¾ovanie pozemkov a pôsobi proti ich ïalšiemu
drobeniu a naznaèi monosti realizovania podnikate¾ských zámerov v nadväznosti na existujúci právny
poriadok. „Tieto problémy sa poèas úèinnosti tohto
zákona vyvinuli nato¾ko, e si vyiadali novú právu
úpravu,“ uvádza rezort pôdohospodárstva. Nová legislatíva by mala nadobudnú platnos 1. mája 2013.
M
" Rodièovský príspevok a prídavok na diea sa
zvýšia
odièovský príspevok od zaèiatku budúceho roka
vzrastie zo súèasných 194,7 eura na 199,6 eura
a prídavok na diea sa zvýši o 56 centov na 23,1 eura.
R
6
Od zaèiatku budúceho roka sa zvýši rodièovský príspevok a prídavok na diea. Rodièovský príspevok
vzrastie zo súèasných 194,7 eura na 199,6 eura a prídavok na diea sa zvýši o 56 centov na 23,1 eura. Súèasne s prídavkom na diea sa smerom nahor upraví aj
príplatok k prídavku na diea, a to z 10,57 eura na
10,83 eura.
Ten dostávajú nepracujúci dôchodcovia ako rodièia
nezaopatrených detí. Vyplýva to z návrhov opatrení
o úprave súm rodièovského príspevku a prídavku na
diea, ktoré predloil rezort práce a sociálnych vecí do
pripomienkového konania.
Zvýšenie rodièovského príspevku, prídavku na diea,
ako aj príplatku k prídavku na diea vyplýva z príslušných zákonov. Pod¾a zákona o rodièovskom príspevku
sa táto dávka povinne zvyšuje vdy k 1. januáru kalendárneho roka, a to o rovnaké percento, o aké sa smerom nahor k 1. júlu predchádzajúceho roka zvýšilo
ivotné minimum. Rovnako sa v súlade so zákonom
o prídavku na diea postupuje aj v prípade prídavku
na diea a príplatku k tomuto prídavku. Sumy ivotného minima sa od 1. júla tohto roka zvýšili o 2,5 %
a o toto percento vzrastú aj spomínané rodinné dávky.
" SDKÚ-DS chce zruši dodatoènú daò pre umelcov
DKÚ-DS chce zruši dvojpercentnú dodatoènú
daò pre umelcov do literárneho, výtvarného a hudobného fondu. Do parlamentu preto poslanci NR SR
za SDKÚ-DS Miroslav Beblavý a Magdaléna Vášáryová
predloili novelu zákona o umeleckých fondoch.
Ako povedal v utorok pred novinármi Beblavý, zrušenie odvodu by predstavovalo úsporu pre umelcov
viac ako 700-tisíc eur roène.
Cie¾om novely je pod¾a neho zruši dvojité zdaòovanie umelcov, no pritom umoni fondom vybera
príspevky dobrovo¾ne a uchádza sa o iné formy podpory. Fondom tie naïalej zostanú príspevky za
pouitie vo¾ných diel a príspevky pouívate¾ov diel,
teda sa im len zníia príjmy. Môu však získa peniaze
z asignaènej dane od obèanov.
S
Pod¾a Magdy Vášáryovej je ve¾mi dôleité, aby sa poslanci pokúsili odbúra tento komunistický relikt zavedený pred 40 rokmi. „Nemá èo robi v našej kultúrnej
politike,“ vyhlásila.
Súèasný systém je pre umelcov pod¾a Beblavého absurdný. Umelci a autori musia trom fondom povinne
odvádza dvojpercentné príspevky zo svojich autorských príjmov. Sú tak zdaòovaní dvakrát: najprv rovnako ako všetci daòovníci, no následne musia tvoriví
¾udia navyše povinne odvies spomínané percentá.
SPRÁVY pre podnikate¾ov/18/2012
" Hranica na povinný audit úètovníctva sa zvyšova nebude
ývalá vláda dala ministrovi financií za úlohu do
konca roku 2012 zvýši hranicu obratu na povinný
audit úètovných závierok. Súèasné vedenie ministerstva navrhuje túto úlohu zruši.
Hranica obratu pre povinnos auditu úètovnej závierky sa na Slovensku zatia¾ zvyšova nebude. Túto
monos ako jeden z bodov na zlepšenie podnikate¾ského prostredia zvaoval ešte predchádzajúci kabinet, ktorý dokonca v júli minulého roku zaviazal rezort
financií zvýši hranicu na povinný audit úètovných závierok do konca roka 2012.
Súèasné vedenie ministerstva však túto úlohu navrhuje zruši s odôvodnením, e zvýšenie hranice pri súèasnej snahe zlepšova výber daní nie je vhodné riešenie.
Pri stanovení povinnosti ma úètovnú závierku overenú audítorom je pod¾a ministerstva financií potrebné
okrem administratívnej záae zoh¾adni aj iné faktory,
ako je ve¾kos ekonomiky, jej rast, ve¾kos spoloèností
B
SPRÁVY pre podnikate¾ov/18/2012
v nej èi potreby spoloènosti vrátane štátu. „Zvýšenie
súèasne platných podmienok pre povinné overovanie
úètovných závierok audítorom v obchodných spoloènostiach a drustvách o viac ako štvornásobok nie je
pre slovenskú ekonomiku primerané vzh¾adom na to,
e povinnos overenia úètovných závierok audítorom
sa u v súèasnosti týka len 3,6 % úètovných jednotiek
a po zvýšení podmienok by sa povinnos auditu týkala
iba 0,94 %,“ konštatuje rezort financií.
V èase, kedy je prioritou vlády bojova proti daòovým
podvodom a v èase, kedy je potrebné konsolidova
verejné financie, sa preto pod¾a ministerstva financií
navýšenie hranice obratu pre povinnos auditu úètovnej závierky nejaví ako vhodné opatrenie. „Navrhujeme zruši pre podpredsedu vlády a ministra financií
úlohu zo 6. júla 2011 s tým, e ministerstvo financií pripraví iniciatívny návrh na zmenu podmienok pre povinnos overenia úètovných závierok audítorom vo
výške, ktorá bude zoh¾adòova ve¾kos ekonomiky
a potreby štátu v èase, keï to bude spoloèensky iaduce,“ dodáva rezort financií.
7
PRÍKLADY Z VAŠEJ PRAXE
" Úètovanie výdavkov hradených platobnými
kartami
Otázka:
Zamestnanci firmy majú pridelené platobné karty
Yes Money, ktorými platia výdavky na sluobných
cestách. Potom príde faktúra od firmy Yes Money s rozpisom, kto a ko¾ko èerpal tohto depozitu. Firma karty
vdy dobíja. Aký je rozpis úètovania prijatých faktúr, ako
aj dobitie kreditu z bankového úètu?
Odpoveï:
Keïe v otázke sa uvádza, e firma (úètovná jednotka)
dostáva faktúru od vystavite¾a karty, predpokladáme,
e úètovnej jednotke je poskytovaný krátkodobý
úver (úèet 231) do výšky urèeného limitu, ktorý úètovná jednotka musí následne splati na základe práve obdranej faktúry.
Výdavky pri pracovných cestách hradené zamestnancami platobnými kartami bude úètovná jednotka
pod¾a ich charakteru úètova zápisom 5xx/231, a to
na základe dokladov predloených zamestnancami.
Prijatú faktúru od úverujúcej spoloènosti zaúètuje
úètovná jednotka zápisom 231/321. Úhradu faktúry
(splátka úveru) zaúètuje zápisom 321/221.
" Nepostihnute¾ná suma na osobu, v prospech
ktorej sa vykonáva zráka zo mzdy
Otázka:
Zamestnanec je enatý, má jedno diea, zároveò má druhé nemanelské diea, na ktoré mal plati výivné, ale
neplatil. Zamestnávate¾ovi bol doruèený exekuèný príkaz, ktorý sa vzh¾adom na platenie výivného povauje
za prednostnú poh¾adávku.
Zamestnávate¾ u zráa zamestnancovi zo mzdy neprednostnú poh¾adávku.
Zapoèítava sa na osobu, v prospech ktorej trvá výkon
rozhodnutia na vymoenie poh¾adávky výivného, základná nepostihnute¾ná suma?
Odpoveï:
Základná suma, ktorá sa nemôe zrazi pri výpoète
zráok, je vo výške:
! na povinného (zamestnanca) 60 % platného ivotného minima plnoletej fyzickej osoby,
! na všetky ïalšie vyivované osoby 25 % platného
ivotného minima plnoletej fyzickej osoby.
Za ïalšie vyivované osoby sa povaujú všetky osoby,
ku ktorým má zamestnanec vyivovaciu povinnos,
vrátane manela (manelky).
8
Manel (manelka) sa zapoèítava do vyivovaných
osôb, aj keï má vlastný príjem. Ako vyivovaná osoba
sa nezapoèítava osoba, v ktorej prospech trvá výkon
rozhodnutia na vymoenie poh¾adávky výivného. Pri
poh¾adávkach výivného na maloleté diea sa základná suma na povinného zniuje na 70 %.
Ïalej nariadenie vlády urèilo sumu, nad ktorú sa zvyšok èistej mzdy zrazí bez obmedzenia. Suma je vo výške 150 % ivotného minima plnoletej fyzickej osoby.
Z uvedeného vyplýva, e zamestnávate¾ pri výpoète
výivného nezapoèíta na vyivovanú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia, t. j. na nemanelské diea, 25 % sumy platného ivotného minima
plnoletej fyzickej osoby.
Suma sa nezapoèíta len pri výpoète výivného na
nemanelské diea.
Pri výpoète neprednostnej poh¾adávky alebo inej poh¾adávky, ako je výivné, sa táto suma zapoèíta v plnej
výške. Základná suma na 70 % povinného sa zniuje
taktie len pri poh¾adávke výivného na maloleté
diea. Zamestnávate¾ uskutoèní osobitne výpoèet na
benú poh¾adávku a osobitne výpoèet na prednostnú poh¾adávku pod¾a uvedeného.
" Pracovné obleèenie – daòová uznate¾nos
Otázka:
Spoloènos preplatila nohavice èašníkovi, ktorý ich
bude pouíva v práci (èašníci sú obleèení rovnako –
fialová koše¾a a èierne nohavice).
Sú koše¾a a nohavice, ktoré dostal èašník, nepeòaným
príjmom, ktorý je potrebné zdani a následne odvies
zdravotné poistenie?
Odpoveï:
Nepeòané plnenie vo výške hodnoty poskytovaných
osobných ochranných pracovných prostriedkov pod¾a osobitných predpisov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného obleèenia (pracovné odevy,
uniformy) nie je predmetom dane zamestnancov pod¾a § 5 ods. 5 písm. b) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov. Zdravotné a sociálne poistenie sa z tohto nepeòaného príjmu preto neodvádza – nevstupuje do
základu dane zamestnanca.
Z poh¾adu zamestnávate¾a je moné jednotné pracovné
obleèenie a ochranné pracovné obleèenie povaova za
daòový výdavok v súlade s § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o dani z príjmov (úèet 501 – analytická evidencia
s monosou odpoèítania DPH na vstupe). Zamestnávate¾ by mal vo vnútropodnikovom predpise ustanovi
povinnos pouívania jednotného pracovného obleèenia pri výkone práce, rozsah a podmienky, za ktorých sa
SPRÁVY pre podnikate¾ov/18/2012
bude zamestnancom poskytova, vrátane charakteru
a podoby obleèenia.
Povinnos zabezpeèenia ochranných pracovných pomôcok zamestnancom je deklarovaná v zákone
è. 395/2006 Z. z. o minimálnych poiadavkách na poskytovanie a pouívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, zoznam ktorých by mal by
taktie súèasou smernice na základe stanoveného intervalu pride¾ovania osobných ochranných prostriedkov zamestnancom v súvislosti s vyhodnotením rizík
a nebezpeèenstiev vykonávanej pracovnej èinnosti.
K danej problematike bol vydaný pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 4753/1998-62
zverejnený vo Finanènom spravodajcovi è. 4/1998,
ktorý sa týkal ustanovení zákona è. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov. V roku 2000 bola oznámením Ministerstva financií SR è. 22 058/2000-72, ktoré bolo
zverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 14/2000,
rozšírená pôsobnos aj na zákon è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov. Tento pokyn je moné poui aj pri
posudzovaní výdavkov na pracovné ošatenie pod¾a
zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
" Nárok na odpoèet DPH pri nevykazovaní èinnosti
Otázka:
Platite¾ DPH u cca 2 roky nevykazuje èinnos, ivnos
však nezrušil. Môe si uplatòova odpoèet DPH (faktúry za telefón, drobné sluby) alebo má vykazova v daòovom priznaní DPH na str. 1, e v zdaòovacom období
nevznikla daòová povinnos a ani nárok na odpoèet?
Alebo by prešlo prípadné tvrdenie, e sa dlhodobo pripravuje na nejakú zákazku, a potom mu vznikne daòová povinnos?
Odpoveï:
Aby mohla by DPH odpoèítaná, musí by preukázaný
vzah s prijatým tovarom alebo slubou a uskutoèòovaním èinnosti platite¾a. V zmysle § 49 ods. 2 zákona
è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vznikne právo na odpoèítanie
DPH, ak v tomto prípade prijaté sluby majú by
vyuité na èinnos platite¾a v budúcnosti, to by
však musel platite¾ preukáza.
" Poskytnutie bezúroènej pôièky spoloèníkom
Otázka:
Obèan SR (verite¾) poskytol bezúroènú pôièku pod¾a
Obèianskeho zákonníka svojej vlastnej spoloènosti so
sídlom v SR, v ktorej je spoloèníkom.
Vzniká v tomto prípade nejaký zdanite¾ný príjem spoloènosti s r. o.? Je spoloènos povinná robi úpravu základu
dane?
Odpoveï:
Pôièka poskytovaná v zmysle zákona è. 40/1964 Zb.
Obèiansky zákonník môe by dohodnutá s úrokmi
alebo bez úrokov, to znamená, e zákon pozná aj
tzv. bezúroènú pôièku, prièom záleí len na zmluvných podmienkach medzi zmluvnými stranami.
Ak sa spoloèník rozhodne poskytnú bezúroènú
pôièku spoloènosti, je to jeho právo a je to aj v súlade
s Obèianskym zákonníkom, prièom zákon výšku nijako nelimituje.
Pre spoloènos v tomto prípade nejde o nepeòaný
príjem, pretoe za nepeòaný príjem sa povauje príjem (prírastok) vecí, majetkových hodnôt a práv, teda
majetku s výnimkou peòazí. Za nepeòaný príjem
nemono povaova fiktívny príjem, ktorý sa v skutoènosti vôbec nedosiahol.
Zastávame názor, e spoloènosti z dôvodu poskytnutia bezúroènej pôièky od spoloèníka nevzniká iaden
zdanite¾ný príjem, nemusí preto z uvedeného dôvodu robi úpravu základu dane z príjmov.
" Výdavky na prenájom bytu ivnostníkom
Otázka:
ivnostník má ako miesto podnikania uvedené svoje
trvalé bydlisko. Našiel si zákazku v inom meste vzdialenom cca 100 km.
Aby nemusel denne dochádza za prácou na uvedenej
zákazke, na urèitý èas si prenajal byt v meste, v ktorom
má zákazku, èo ho vyšlo lacnejšie, ako by ho stálo ubytovanie v hoteli.
Môe si výdavky na prenájom bytu da do svojich daòových výdavkov?
Odpoveï:
Napríklad ak by telefónne hovory boli preukázate¾ne
vykonané za úèelom h¾adania nových zákazníkov, ak
by bola pripravovaná reklama a podobne. Teda nestaèí len samotné tvrdenie, e sa platite¾ pripravuje na vykonanie nejakej zákazky, toto tvrdenie je potrebné
vedie preukáza.
Daòový výdavok je definovaný v § 2 písm. i) zákona
è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ako výdavok preukázate¾ne vynaloený na dosiahnutie, zabezpeèenie
a udranie zdanite¾ných príjmov zaúètovaný v úètovníctve daòovníka, zaevidovaný v evidencii pod¾a § 6
ods. 11 a 14, ak zákon neustanovuje inak.
V opaènom prípade nárok na odpoèítanie dane nie
je moné uplatni (ak teda nie je preukázaná súvislos s budúcim predpokladaným plnením), a teda na
1. strane daòového priznania vyznaèi, e nevznikla daòová povinnos ani nárok na odpoèítanie dane.
Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. e) zákona definuje za daòový výdavok aj výdavky (náklady) daòovníka s príjmami pod¾a § 6 ods. 1 a 2 vynaloené v súvislosti
s èinnosou vykonávanou v inom mieste, ako je
miesto, v ktorom èinnos pravidelne vykonáva, najviac
SPRÁVY pre podnikate¾ov/18/2012
9
vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov pod¾a
osobitného predpisu (zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách), a to na stravovanie, ubytovanie,
cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné
výdavky spojené s pobytom v tomto mieste.
Ak daòovník preukáe skutoènos, e prenájom bytu je
viazaný na výkon práce v inom mieste, ako je miesto
jeho pravidelného výkonu práce (napr. miesto uvedené
v ivnostenskom oprávnení), potom prenájom bytu je
daòovým výdavkom v celom rozsahu, pretoe spåòa
podmienky uvedené v § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani
z príjmov.
Zo znenia otázky je zrejmé, e sú naplnené podmienky daòového výdavku.
" Paušálne výdavky pri osobe registrovanej na
DPH pod¾a § 7a
Otázka:
ivnostník vykonáva poradenskú èinnos pre rakúsku
firmu. Nie je platite¾om DPH (nedosahuje urèený obrat), avšak zaregistroval sa pod¾a § 7a zákona o dani
z pridanej hodnoty.
Je povinný vies jednoduché úètovníctvo alebo si môe
uplatni paušálne výdavky vo výške 40 % z príjmov?
10
Odpoveï:
Ak daòovník, ktorý nie je platite¾om dane z pridanej
hodnoty, alebo daòovník, ktorý je platite¾om dane
z pridanej hodnoty len èas zdaòovacieho obdobia,
neuplatní preukázate¾né daòové výdavky, môe
uplatni výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, teda pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
èinnosti.
Umoòuje to ustanovenie § 6 ods. 10 zákona o dani
z príjmov.
Platite¾om dane je len osoba zaregistrovaná pod¾a
§ 4 zákona è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Osoba, ktorá je registrovaná pre daò pod¾a § 7
a § 7a zákona, má daòovú povinnos v prípade, ak nadobúda tovar alebo sluby v tuzemsku, ale nestáva sa
„klasickým platite¾om“.
Znamená to, e svoje tovary a sluby nemusí zdaòova.
Takáto osoba môe uplatòova výdavky v paušálnej výške.
SPRÁVY pre podnikate¾ov/18/2012
ZO STRÁNKY www.pp.sk VYBERÁME:
Kráde majetku v daòových a úètovných súvislostiach
Kráde z poh¾adu trestného práva je prisvojenie si cudzej veci páchate¾om tým, e sa
jej nezákonne zmocní a vlastníkovi tak spôsobí škodu, ktorá sa vyjadrí peniazmi ako
všeobecným ekvivalentom. Kráde majetku u podnikate¾ských subjektov znamená
mimoriadny úbytok majetku, s ktorým sa musia vysporiada nielen majetkovo-právne, ale aj v súlade s daòovými a úètovnými predpismi.
preèíta èlánok
Pôièky poskytnuté zamestnancovi - daòové a ostatné povinnosti
Poskytnutie pôièky zamestnávate¾om pre svojich zamestnancov za výhodnejších
podmienok, ako keby ju zamestnanci získali od peòaného ústavu, je jednou zo zamestnaneckých výhod. Bez oh¾adu na zdroj poskytovania pôièiek vznikajú urèité
povinnosti pri zdaòovaní príjmov a platení odvodov pre zamestnávate¾ov a zamestnancov, ktoré sú predmetom tohto èlánku.
preèíta èlánok
Prenajímatelia nehnute¾ností zarobia od budúceho roka menej
Najvýznamnejšia zmena, ktorú prináša návrh novely zákona o dani z príjmov s pravdepodobnou úèinnosou od 1. januára 2013, je plánované vypustenie monosti
uplatnenia paušálnych výdavkov u daòovníkov, ktorí dosahujú príjmy z prenájmu nehnute¾ností. Zmeny sa najviac dotknú prenajímate¾ov pozemkov.
preèíta èlánok
Aktuálne èíslo Správ pre podnikate¾ov ako aj archív správ nájdete zverejnené aj
na internetových stránkach našich odborných on-line èasopisov:
! Daòový a úètovný poradca podnikate¾a
! Dane a úètovníctvo
! Personálny a mzdový poradca podnikate¾a
! Práca, mzdy a odmeòovanie
Informácie a materiály obsiahnuté v Správach pre podnikate¾ov majú všeobecný charakter a ich cie¾om nie je poskytnú vyèerpávajúce informácie. Nepredstavujú teda úètovné, daòové ani iné odborné
poradenstvo. Ucelený preh¾ad o legislatívnych zmenách, upozornenia na dôleité zmeny v právnych
predpisoch, komen- táre zákonov s praktickými príkladmi, radami a návodmi, odborné èlánky a všetky potrebné odborné informácie nájdete v poèetných produktoch spoloènosti Poradca podnikate¾a
www.pp.sk, ktorá je lídrom na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike.
SPRÁVY pre podnikate¾ov/18/2012
11
Download

Správy pre podnikateľov 18/2012