Základná škola, Školská 9, 900 24 Veľký Biel
Školský vzdelávací
program – 5a
ISCED 2 - Učebné osnovy predmetov SJL, ANJ, NEJ
OBSAH
1.
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ............................................................................................................ 4
CHARAKTERISTIKA PREDMETU..................................................................................................................................... 4
CIELE PREDMETU ..................................................................................................................................................... 4
EDUKAČNÉ CIELE ...................................................................................................................................................... 5
OBSAH A CIELE TEMATICKÝCH CELKOV – SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH..................................................................................... 9
Piaty ročník ..................................................................................................................................................... 9
Šiesty ročník .................................................................................................................................................. 12
Siedmy ročník ............................................................................................................................................... 15
Ôsmy ročník .................................................................................................................................................. 18
Deviaty ročník ............................................................................................................................................... 22
OBSAH A CIELE TEMATICKÝCH CELKOV – LITERATÚRA .................................................................................................... 22
Piaty ročník ................................................................................................................................................... 22
Šiesty ročník .................................................................................................................................................. 25
Siedmy ročník ............................................................................................................................................... 28
Ôsmy ročník .................................................................................................................................................. 29
Deviaty ročník ............................................................................................................................................... 34
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE .......................................................................................................................................... 34
Poznávacie a rečové kompetencie ................................................................................................................ 34
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti .............................................................................................. 34
Analytické a syntetické zručnosti .................................................................................................................. 34
Tvorivé zručnosti ........................................................................................................................................... 35
Informačné zručnosti .................................................................................................................................... 35
Komunikačné zručnosti ................................................................................................................................. 35
KONTROLNÉ DIKTÁTY A SLOHOVÉ PRÁCE ..................................................................................................................... 39
PROJEKTY ............................................................................................................................................................. 40
PÍSOMNÉ PRÁCE .................................................................................................................................................... 41
POUŽÍVANÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY ........................................................................................................................... 41
SÚŤAŽE ................................................................................................................................................................ 41
POUŽÍVANÉ UČEBNICE............................................................................................................................................. 42
PLÁNOVANÉ EXKURZIE A BESEDY ............................................................................................................................... 42
2.
ANGLICKÝ JAZYK .................................................................................................................................... 43
CHARAKTERISTIKA PREDMETU................................................................................................................................... 43
CIELE PREDMETU ................................................................................................................................................... 43
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE .......................................................................................................................................... 43
Jazykové kompetencie .................................................................................................................................. 43
Sociolingvistické kompetencie ...................................................................................................................... 44
Pragmatické kompetencie ............................................................................................................................ 44
Počúvanie s porozumením ............................................................................................................................ 44
Čítanie s porozumením ................................................................................................................................. 44
Písomný prejav ............................................................................................................................................. 44
Ústna interakcia ........................................................................................................................................... 44
Samostatný ústny prejav .............................................................................................................................. 45
OBSAH ................................................................................................................................................................ 45
PROJEKTY ............................................................................................................................................................. 48
POUŽÍVANÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY ........................................................................................................................... 49
POUŽÍVANÉ UČEBNICE............................................................................................................................................. 49
3.
NEMECKÝ JAZYK..................................................................................................................................... 51
CHARAKTERISTIKA PREDMETU................................................................................................................................... 51
CIELE PREDMETU ................................................................................................................................................... 51
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE .......................................................................................................................................... 51
Všeobecné kompetencie ............................................................................................................................... 51
Komunikačné jazykové kompetencie ............................................................................................................ 52
Komunikačné zručnosti ................................................................................................................................. 53
OBSAH ................................................................................................................................................................ 54
PROJEKTY ............................................................................................................................................................. 57
POUŽÍVANÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY ........................................................................................................................... 57
POUŽÍVANÉ UČEBNICE............................................................................................................................................. 57
Strana |4
1. Slovenský jazyk a literatúra
Charakteristika predmetu
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie
ostatných vyučovacích predmetov. Slovenčina je pre väčšinu obyvateľov Slovenskej republiky národným jazykom s dlhou históriou, je pestrým, vnútorne
bohato štruktúrovaným médiom, ktoré mu umožňuje komunikovať o najrozmanitejších javoch ľudského bytia a vedomia. Kvalitné poznanie a praktické
ovládanie zákonitostí slovenského jazyka podmieňuje pohotovú, funkčne primeranú a kultivovanú komunikáciu jeho nositeľov. Prostredníctvom
uvedomenia si miesta slovenského jazyka v našej spoločnosti si jednotlivec zároveň uvedomuje a vníma svoju národnú identitu a štátnu príslušnosť. Úroveň
poznania a praktického ovládania slovenského jazyka je tak zároveň zrkadlom každého príslušníka slovenského národa i národa ako celku. Slovenčina je
štátnym jazykom v Slovenskej republike, preto kultivované ovládanie slovenčiny zabezpečuje občanom tejto republiky nielen úspešné zvládnutie školského
vzdelávania, ale následne aj ich plnohodnotné uplatnenie v pracovnom zaradení. Jazyk je fenomén, ktorý sprevádza človeka v písomnej alebo ústnej podobe
po celý život. Tvorí integrálnu zložku jeho myslenia, je prostriedkom na poznávanie vonkajšieho i vnútorného sveta, na verbálne vyjadrovanie myšlienok,
pocitov a nálad, slúži na kontakt a dorozumievanie sa s inými nositeľmi jazyka, pomáha vnímať krásu umeleckého diela. Zároveň reprezentuje svojich
nositeľov, predovšetkým ich intelektuálnu, citovú a mravnú vyspelosť.
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy je viesť žiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému,
viesť ich k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového systému, k odhaľovaniu vzťahov významu a formy a vzťahov
medzi jednotlivými rovinami jazykového systému, zameriavať sa na funkčné využitie jazykových a mimojazykových prostriedkov písaných a ústnych prejavov,
to napomáha žiakovi chápať zložitosť a vzájomnú súvislosť javov okolitého sveta, orientovať sa vo svete, prijímať nové informácie a odovzdávať vlastné
poznatky a skúsenosti, formovať si svoje postoje k svetu a životu, spoznávať zákonitosti súčasného života, pochopiť históriu a inšpirovať sa do budúcnosti.
Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových
situáciách. Tento cieľ je determinovaný získaním správnych ortografických a ortoepických návykov a zručností, ale aj zručností v štylizácii príslušnej vety či
textu. Pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocit jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými
etnikami. Prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych prejavov, ústnych i písaných.
Prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vážiť si ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka. Prehlbovať estetické cítenie žiakov a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého slova či diela. Rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a
Strana |5
asertivite, viesť ich k prosociálnemu správaniu, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt. Z celkového cieľa vyučovania slovenského
jazyka na 2. stupni základnej školy vyplývajú i čiastkové ciele, ktoré sa majú dosiahnuť:
 Žiaci sa učia analyzovať text s dôrazom na vyhľadávanie jazykových javov, ich triedenie a usúvzťažňovanie. Učia sa syntetizovať získané poznatky.
 Získavajú prehľad o jednotlivých rovinách jazykového systému, o základných jazykových prostriedkoch na týchto rovinách, o jazykových kategóriách
na rôznom stupni zovšeobecnenia.
 Cvičia sa v pravopisnej norme a učia sa správne vyslovovať a ústne realizovať text aj s uplatnením suprasegmentálnych javov.
 Spoznávajú základné údaje z histórie jazyka a jazykovedy.
 Učia sa orientovať v základných jazykových príručkách.
 Odhaľujú zmysel základných lingvistických termínov.
 Poznávajú štylistickú hodnotu jednotlivých jazykových javov.
 Učia sa uplatňovať poznatky o jazykovom systéme pri tvorbe vlastných textov.
 Cvičia sa v osvojovaní si štylisticky primeranom používaní jazykových javov.
 Nacvičujú zvládnutie rôznych jazykových situácií. Precvičujú si písomnú aj ústnu podobu jazykových prejavov. Učia sa pracovať s konceptom a robiť
korekciu textu s využívaním korektorských značiek.
 Získavajú základnú orientáciu v jednotlivých slohových postupoch, v žánroch a útvaroch jednotlivých štýlov. Získavajú aj základnú predstavu o štýle.
Spoznávanie, tvorivé využívanie a kultivovanie slovenského jazyka sa tak stáva prostriedkom všeobecného vzdelávania žiaka - človeka v najširšom zmysle,
pretože rozvíja žiakovu osobnosť v rovine poznávacej, estetickej, etickej a najmä komunikatívnej.
Edukačné ciele
Poznávacia (kognitívna)
kompetencia
Spôsobilosť používať kognitívne
operácie.
Spôsobilosť učiť sa sám aj v
skupine.
Spôsobilosť kritického myslenia.
Komunikačná kompetencia
Spôsobilosť tvoriť, prijať a
spracovať informácie.
Zručnosť vyhľadávať a odosielať
informácie.
Spôsobilosť formulovať svoj názor
a argumentovať.
Interpersonálna (sociálna)
kompetencia
Spôsobilosť akceptovať skupinové
hodnoty.
Schopnosť tolerovať odlišnosti
jednotlivcov i skupín.
Spôsobilosť kooperácie.
Intrapersonálna (osobnostná)
kompetencia
Vytvárať a reflektovať vlastnú
identitu.
Vytvárať vlastný hodnotový
systém.
Schopnosť sebaregulácie a
ochrany vlastného života.
Strana |6
Spôsobilosť formulovať a riešiť problémy.
Schopnosť verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu
a city.
Schopnosť empatie.
Schopnosť tvorivého myslenia a spôsobilosť uplatniť jeho výsledky.
Čítanie s porozumením
Komunikačné jazykové kompetencie1
Písanie
Spôsobilosti
I. Vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym
cieľom pre špecifické publikum
Hovorenie
I. Vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym
cieľom pre špecifické publikum
II. Organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v
II. Pochopiť význam textu
II. Organizovať text z hľadiska kompozície
súlade s komunikačnou situáciou
III. Používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný
III. Zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a čitateľmi
príbeh a materiál z iných médií
III. Pochopiť formálnu stránku textu
IV. Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia
V. Používať informácie a textové pasáže z iných
IV. Používať slovnú zásobu primeranú
IV. Odlíšiť vetu a text
zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z
určitému cieľu komunikácie a publiku
iných médií
VI. Transformovať texty z jedného žánru do druhého
V. Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia v texte
VII. Opakované čítanie a oprava konceptu
V. Pochopiť zmysel umeleckého a vecného
textu so zameraním na gramatiku,
VI. Rešpektovať jazykové pravidlá
textu vzhľadom na využitie
interpunkciu a pravopis
VIII. Revidovať a editovať koncept s využitím spätnej väzby od učiteľa a
VI. Pochopiť význam lexikálnych jednotiek
spolužiakov
IX. Rešpektovať jazykové pravidlá
VIII. Využívať pri komunikácii jazykové a mimojazykové prostriedky
Čítanie s porozumením
I. Zamerať svoje čítanie podľa potreby
Vybrať text podľa komunikačného zámeru a podľa danej situácie.
Nahlas, ticho a opakovane prečítať text.
II. Pochopiť význam textu
Pochopiť umelecký a vecný text s využitím explicitných informácií.
Pochopiť text podľa implicitných informácií.
Tvoriť a overiť navrhnuté hypotézy.
Reprodukovať umelecký a vecný text na základe chronologickej alebo logickej postupnosti.
III. Pochopiť formálnu stránku textu
Rozoznať všeobecné usporiadanie textu – odseky, nadpisy atď.
Rozpoznať a pomenovať rozličné texty a určiť ich horizontálnu štruktúru.
I. Zamerať svoje čítanie podľa potreby
Strana |7
Vyhľadať prvky nadväznosti medzi slovami a skupinami slov, ktoré
slúžia na plynulý prechod medzi vetami, odsekmi, časťami výpovedí.
Určiť časovú a logickú postupnosť pri rozvíjaní témy.
interpunkčných znamienok 
V. Pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na využitie
gramatických kategórií (rod, číslo, pád, osoba, číslo, čas)
VI. Pochopiť význam lexikálnych jednotiek
Porozumieť významu slov v umeleckých a vecných textoch.
Overiť si význam slova.
Porozumieť štruktúre slova a jeho častiam, napr. slabikám a hláskam.
Rozoznať sémantické vzťahy medzi slovami, skupinami slov jednovýznamové – viacvýznamové slová.
Písanie
I. Vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické
Sformulovať tému adekvátnu cieľu komunikácie.
publikum
Vybrať vhodný slohový útvar/žáner v súlade s cieľmi písania.
II. Organizovať text z hľadiska kompozície
Zostaviť osnovu, koncept.
Zoradiť motívy a myšlienky podľa časovej a logickej postupnosti.
Prispôsobiť formálnu úpravu textu vybranému žánru.
IV. Odlíšiť vetu a text
III. Zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a čitateľmi.
Zosúladiť slovnú zásobu s cieľom komunikácie.
Využívať bohatstvo lexiky, spisovný jazyk, resp. nárečie.
Overiť si v jazykovedných príručkách vhodnosť a správnosť použitých slov.
Využívať primerané štylistické prostriedky.
Utvoriť jednoduché holé a rozvité vety:
 používanie interpunkčných znamienok vo vetách;
IV. Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia
 využívanie gramatických jednotiek vo vetách;
 používanie lexikálnych jednotiek vo vetách.
V. Používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný
príbeh a materiál z iných médií
Vybrať a použiť slová, frázy, jazykové štruktúry.
VI. Transformovať texty z jedného žánru do druhého
Identifikovať rozdielnosti jednotlivých útvarov/žánrov.
Vytvoriť modifikovaný text.
VII. Opakované čítanie a oprava konceptu textu so zameraním na
Revidovať a editovať koncept textu s cieľom zlepšiť štýl a opraviť
gramatiku, interpunkciu a pravopis
gramatické chyby, pravopis a interpunkciu.
VIII. Revidovať a editovať koncept s využitím spätnej väzby od učiteľa a
Revidovať koncept textu s cieľom:
Strana |8
 rozvíjať a zlepšovať organizáciu myšlienok;
 realizovať zmeny štruktúry, obsahu s cieľom eliminovať
gramatické chyby, zlé formulácie viet a pod.;
 upraviť text po formálnej stránke.
spolužiakov
Vo vlastných jazykových prejavoch dodržiavať pravidlá a požiadavky
ortografie, morfológie a syntaxe
Hovorenie a počúvanie
I. Vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické
Sformulovať tému adekvátnu komunikačnej situácii.
publikum
Zosúladiť jazykové prvky s cieľom komunikácie.
Zvoliť vhodný spoločenský tón komunikácie v súlade s jej cieľom a prostredím.
Začať a ukončiť komunikáciu na určitú tému.
Analyzovať kvalitu ústneho prejavu.
II. Organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou
Sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov ho obhájiť.
situáciou
Pomocou kontrolných otázok zhodnotiť, či ostatní porozumeli prejavu.
Kriticky zhodnotiť prehovor niekoho iného.
IX. Rešpektovať jazykové pravidlá
III. Používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný
príbeh a materiál z iných médií vo vlastnej tvorbe
Vybrať slová, frázy, jazykové štruktúry z iných zdrojov a použiť ich vo
vlastnom prejave.
Využívať jazykovú pestrosť a variabilitu komunikácie aplikovaním
spisovných, nárečových a slangových prvkov s ohľadom na situáciu a
komunikačných partnerov.
V. Štylizovať jednoduché holé a rozvité vety v texte
Utvoriť jednoduché holé a rozvité vety.
Uplatňovať logickú nadväznosť vytvoreného textu.
VI. Rešpektovať jazykové pravidlá
Jazykové pravidlá: ortoepické, lexikologické, morfologické.
IV. Používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a
publiku
VII. Využívať pri komunikácii mimojazykové prostriedky
Uplatňovať plynulosť, tempo a zrozumiteľnosť prejavu.
Využívať gestikuláciu, mimiku, proxemiku a haptiku.
Strana |9
Obsah a ciele tematických celkov – Slovenský jazyk a sloh
Piaty ročník
Spoznajme sa
Hlásky, slabiky, slová, vety
Samohlásky a dvojhlásky
Spoluhlásky
Obojaké spoluhlásky
Tvaroslovie
Vlastné podstatné mená
Rozprávame zážitky
Aktívne počúvanie
Interview
Vety podľa obsahu
Melódia viet, slovosled
Spodobovanie
Diskusia
Práca s hlasom
Čítanie – pravidlá dobrého čitateľa
Opakovanie učiva zo 4. ročníka
Hlásky, slabiky, slová, abeceda, písmená, malé,
veľké, písané, tlačené, delenie hlások, samohlásky
dlhé, krátke, dvojhlásky, spoluhlásky, tvrdé,
mäkké, obojaké spoluhlásky, gramatické kategórie
podstatných mien: rod, číslo, pád – pádové
otázky, všeobecné/ vlastné podstatné mená.
Zhovárame sa a diskutujeme
Cielený rozhovor, želacie vety, zvolanie, klesavá
a stúpavá melódia, slovosled, interpunkcia;
doplňovacia, zisťovacia otázka, znelé, neznelé
a zvučné hlásky; spodobovanie pred prestávkou,
na hranici slov, vo vnútri slova, argument, názor,
debata, diskusia, prestávka, sila hlasu, dôraz,
slovný prízvuk, tempo, - prozodické.
Pravidlá slušnosti pri predstavovaní. Zopakovanie
delenia slov na slabiky, slabík na hlásky. Delenie
hlások a ich správnu výslovnosť. Pravopis i, í, y, ý
po tvrdých, mäkkých a obojakých spoluhláskach.
Upevnenie pravopisu vybraných slov. Skloňovanie
o podstatných menách, pravopis vlastných mien –
mená
ľudí,
zemepisné
názvy.
Čítať
s porozumením. Časovať slovesá a v texte ich
správne použiť. Rozvíjať svoje komunikačné
zručnosti.
Dokázať na základe analýzy identifikovať poznatky
o interview. Vytvoriť písomnú verziu interview.
Posúdiť správnosť interpunkcie v jednoduchej
vete a v želacej a zvolacej vete. Intonovať všetky
druhy viet. Vysvetliť podstatu spodobovania.
Rozdeliť hlásky na znelé, neznelé a zvučné.
Dodržiavať pravidlá spodobovania na základe
osvojeného učiva o znelosti spoluhlások. Vedieť
vecne argumentovať – zdôvodniť úsudok s
odkazom na text. Dokázať podľa obsahu textu
správne umiestniť prestávku, zdôrazniť slovo, časť
textu a pracovať so silou hlasu, správne intonovať
všetky druhy viet a uplatňovať správny slovný a
vetný prízvuk. Ovládať pravidlá dobrého čitateľa
a pravidlá na zlepšovanie pamäti. Zvláda rolové
čítanie – správne artikuluje, správne dýcha.
S t r a n a | 10
Pozdrav, pohľadnica, adresa
Zámená
Číslovky
Súkromný list, adresa
Vieme čítať piktogramy, mapy, grafy?
Sms
E-mail
Podstatné mená
Pod. mená mužského rodu
Vzor chlap
Vzor hrdina
Správa
Vzor dub
Vzor stroj
Opakovanie pod. mien mužského rodu
Oznámenie
Podstatné mená ženského rodu- vzor žena, vzor
ulica
Umelecký a vecný text – rozlíšenie
Pozvánka
Vzory dlaň a kosť
Vizitka
Píšeme si so známymi
Adresát, odosielateľ, zámená, delenie zámen:
osobné – základné, privlastňovacie oslovenie,
podpis, anonym, pozdrav; štruktúra listov, úvodné
a záverečné formulky piktogram, graf, mapa
Chceme byť informovaní
Krátka správa, internet, spam, vírus, e-mailová
adresa, skloňovanie, pádové otázky, rod, číslo,
vzor, podstatné meno + predložka, životné
a neživotné pod. mená, nadpis, podnadpis,
kapitola, odsek; umelecký zážitok, fantázia; logická
stavba
Rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojmy pohľadnica a
súkromný list. Vyhľadať a pomenovať zámená
v texte. Rozoznať základné a radové číslovky
v texte. Vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému
súkromný list. Vysvetliť často používané
piktogramy . Zopakovať získané vedomosti.
Vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému SMS a email. Charakterizovať pod. mená, vyhľadať pod.
mená v texte, určiť gramatické kategórie pod.
mien. Rozdeliť na životné a neživotné. Určiť vzor
životných podstatných mien mužského rodu,
skloňovať. Zaradiť k vzoru chlap zvieracie pod.
mená v jednotnom čísle, slová zakončené na –o.
Zaradiť slová muž. rodu zakončená na –a k vzoru
hrdina, pozná pravopis a skloňovanie Rozlíšiť,
porovnať a vysvetliť pojem správa. Vytvoriť na
zadanú alebo ľubovoľnú tému správu; Roztriediť
podstatné mená podľa gramatického rodu
Aplikovať vedomosti o vzoroch, skloňovaní vo
vlastnom texte. Argumentovať a aplikovať svoje
znalosti o skloňovaní podstatných mien mužského
rodu. Skloňovanie týchto vzorov a pravopis slov,
ktoré sa podľa nich skloňujú. Vytvoriť na zadanú
alebo ľubovoľnú tému oznámenie. Roztriediť
podstatné mená podľa gramatického rodu.
Aplikovať svoje vedomosti o skloňovaní
podstatných mien pri tvorbe vlastného textu.
Informujeme včas a správne
Navštívenka,
verejné oznámenie, tlačové Rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojem pozvánka.
oznámenie, leták, bilboard, internet, televízia, Vytvoriť na zadanú alebo ľubovoľnú tému
tlač, podstatné mená stredného a ženského rodu. pozvánku. Roztriediť podstatné mená podľa
S t r a n a | 11
Opakovanie podstatných mien ženského rodu
Podstatné mená stredného rodu – vzor mesto
a vzor srdce
Plagát
Vzor vysvedčenie
Vzor dievča
Inzerát
Opakovanie podstatných mien stredného rodu
Reklama
Opakovanie skloňovania podstatných mien
Diktát, test, rozbor a analýza
Vieme, čo je v texte dôležité?
Opis zvieraťa
Akostné prídavné mená
Opis obrázka/ilustrácie
Vzor pekný
Vzor cudzí
Opisujeme osobu
Opakovanie prídavných mien
Diktát, test, rozbor a analýza
Synonymá
Antonymá
Téma a hlavná myšlienka
Jednoduché rozprávanie
Slovesá
Diktát rozbor a analýza
Slabičné a neslabičné predpony
Odvodené slová
Jednovýznamové a viacvýznamové slová
Jednoduché rozprávanie – časová postupnosť
gramatického
rodu.
Aplikovať
vedomosti
o vzoroch. Vytvoriť vlastnú vizitku. rozlíšiť,
porovnať a vysvetliť pojem plagát. Vytvoriť na
zadanú alebo ľubovoľnú tému plagát. Vytvoriť na
zadanú alebo voľnú tému inzerát. V tlači alebo na
internete inzerát vyhľadať. Vytvoriť na zadanú
alebo voľnú tému reklamu. Aplikovať vedomosti
o podstatných
menách.
Spojiť
čiastkové
informácie do komplexnej informácie.
Opisujeme svet vôkol nás
Štruktúra textu U-J-Z; osnova. vlastnosti, akostné
prídavné mená; gramatické kategórie prídavných
mien: rod, číslo, pád – pádové otázky, koncept,
čistopis, synonymá, antonymá, téma, hlavná
myšlienka, pointa, obsah
Tvoríme jednoduché príbehy
Jednoduché rozprávanie – ústne/písomne;
osnova, nápis, nadpis, odsek, úvod, jadro, záver,
slovesá, časovanie, gramatické kategórie slovies,
tykanie/vykanie, činnostné a stavové slovesá,
neurčitok, odvodené slová, predpona.
Chápať význam prídavných mien v opise
ilustrácie/obrázka, v opise osoby. Zostaviť osnovu
opisu; - chápe pojmy koncept, čistopis, odseky.
Chápať prepojenie podstatných mien s prídavnými
menami a zhodu gramatických kategórií. Nájsť
v texte akostné prídavné mená. Aplikovať
vedomosti o skloňovaní prídavných mien.
Vysvetliť pojem synonymum a antonymum.
Vyhľadať zaujímavú myšlienku, vyjadriť autorský
zámer – pointu. Formulovať tému adekvátnu
komunikačnej situácii.
Jednoduché rozprávanie – ústne/písomne;
osnova, nápis, nadpis, odsek, úvod, jadro, záver,
slovesá, časovanie, gramatické kategórie slovies,
tykanie/vykanie, činnostné a stavové slovesá,
neurčitok, odvodené slová, predpona.
S t r a n a | 12
Rozprávanie s prvkami opisu
Rozširovanie slovnej zásoby
Slohová práca (príprava, čistopis, rozbor)
Opis pracovnej činnosti
Spisovný jazyk a nárečia
Príbeh a opis patria k sebe
Frazeologizmus, prirovnania, porekadlá, príslovia, Pochopiť, že rozprávanie je zaujímavejšie, ak
pranostiky
obsahuje opis. Identifikovať v texte ustálené
slovné spojenia. V súlade s cieľom komunikácie
využívať prirovnania, príslovia, porekadlá,
pranostiky. Pracovať s Malým frazeologickým
slovníkom. Identifikovať, systematizovať a
zovšeobecniť poznatky o slohových útvaroch
Zhotovujeme podľa návodu
Dynamický opis, spisovná slovná zásoba, nárečie.
Chápať chronologickú štruktúru dynamického
opisu. Chápať význam prídavných mien a slovies v
dynamickom opise. Pochopiť rozdiel medzi
statickým a dynamickým opisom. Rozlíšiť spisovnú
slovnú zásobu od nárečia.
Šiesty ročník
Opakovanie učiva
Výstupný test
Hodnotenie, analýza
Prízvuk
Melódia
Rytmus
Opakovanie učiva 5. ročníka
rozprávanie, aktívne počúvanie, opis, pod. mená,
prídavné mená písanie pohľadnice, komunikačné
situácie – gratulácia, poďakovanie, rozhovor,
spodobovanie, vety podľa zámeru, gram.
kategórie slovies, prirovnania, dokončenie
príbehu, opis zvieraťa al. osoby, čítanie
s porozumením,
téma,
hlavná
myšlienka,
antonymá, synonymá, predložkové väzby, vybrané
slová, interview, reklama, graf, pranostika, opis
prac. postupu, opakovanie podstatných mien
a prídavných . mien
Hláskoslovie
Suprasegmentálne (prozodické ) javy, stručná
charakteristika, ich význam pri členení textu, pri
komunikácii, pri dramatizácii umeleckých textov.
Aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti.
Vedieť vymenovať prozodické javy, stručná
charakteristika, význam. Samostatne a bez
prípravy správne, plynule a nahlas čítať akékoľvek
S t r a n a | 13
Tempo, sila hlasu, prestávka
Dramatizácia textu
Interpunkcia – úvodzovky, čiarka
Lexikológia – úvod do lexikológie
Slovná zásoba
Termín prízvuk, prízvuk v slovenčine a iných
jazykoch, hlavný a vedľajší prízvuk. Melódia vety,
prevládanie
klesavej
melódie,
melódia
v opytovacích
vetách.
Termín
prízvučná
a neprízvučná slabika. Uvedomenie si súladu
tempa reči s obsahom textu a informačnou
nasýtenosťou. Sila hlasu, dôraz a ich význam pri
komunikačnej stratégii, význam pauzy a jej typy.
Pojem a vymedzenie termínu interpunkčné
znamienka, ich funkcia pri členení textu i jeho
významu. Úvodzovky v priamej reči, čiarka
a zásady jej písania v súvetí (informatívne). Termín
slovná zásoba – jadro a okraj, členenie slovnej
zásoby.
Lexikológia
Spisovné a nespisovné slová
Kritérium spisovnosti, odlišnosť slangu ( slang
Slang
žiacky, počítačový) , dialektu, hovorové slová a ich
Dialekt, charakteristika miestneho nárečia – hraničné postavenie, čistota jazykového prejavu
Projekt nárečie
pri oficiálnom styku i každodennej komunikácii.
Hovorové slová, knižné slová
Dialektológia, nárečová mapka Slovenska,
Lexikografia – práca so slovníkmi
uvedomiť si názov, zaradenie i špecifikum
Práca s textom, čítanie s porozumením, aplikácia miestneho nárečia. Projekt Frekventované
vedomostí – fixácia poznatkov.
slangové slová/Minislovník miestneho nárečia
a jeho charakteristika.
Odvodzovanie predponami
Odvodzovanie príponami
Skladanie
Práca
s textom,
čítanie
s porozumením,
reprodukcia, dramatizácia, aplikácia vedomostí
Morfológia – úvodná hodina
Tvaroslovie
Uvedomenie si dynamiky slovnej zásoby, Štruktúra
odvodeného slova, obmena významu slova,
tvorenie podstatných mien, slovies, frekventované
predpony i prípony.
texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané
jazykovej úrovni a skúsenostiam žiaka a dokáže
prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol čo
najefektívnejšie pochopiť informácie a by mohol
aplikovať informácie o melódii a prízvuku. Správne
intonovať všetky druhy viet. Aplikovať poznatky
o suprasegmentálnych javoch pri čítaní známeho
i neznámeho textu, pri dramatizácii a umeleckom
prednese textu, využitie pri súťaži v umeleckom
prednese poézie i prózy. Vedieť zásady písania
úvodzoviek v priamej reči pri rôznej typológii
priamej reči, základné funkcie čiarky, čiarka pri
oddeľovaní oslovenia.
Vedieť definície slovná zásoba, jadro, okraj, slang,
dialekt, hovorové slová, knižné – s uvedením
príkladov, hodnotenie slov z hľadiska spisovnosti,
charakteristika miestneho nárečia. Vysvetliť
význam známych spisovných, nespisovných, ,
slangových, hovorových slov v texte. Žiak si vie
správne vybrať jazykovednú príručku na overenie
významu slov, pozná typy slovníkov (MSS, KSSJ,
PSP), samostatne pracuje so slovníkmi, rozširuje
individuálnu slovnú zásobu.
Vysvetliť pojmy: tvorenie slov odvodzovaním,
prípona, predpona slovotvorný základ, základové
slovo, odvodené slovo, tvorenie slov skladaním a
uviesť príklady. Pravopis prípon a predpôn.
Tvorenie nových spisovných slov odvodzovaním
a skladaním, rozširovanie slovnej zásoby. Práca
s rôznymi textami umeleckého i publicistického
S t r a n a | 14
štýlu. Práca so slovníkmi, orientácia, charakter.
Aktivizácia vedomostí
Podstatné mená – systematizácia
Konkrétne a abstraktné podstatné mená
Vlastné podstatné mená
Skloňovanie
Prídavné mená – systematizácia vedomostí
Zvieracie prídavné mená
Privlastňovacie prídavné mená
Vzory páví, otcov, matkin
Skloňovanie, stupňovanie
Opis – rozdelenie
Opisujeme veci okolo nás - jednoduchý statický
opis
Slovesá – systematizácia
GK slovies
Slovesný spôsob
Pomocné slovesá
Sloveso byť
Slovesá – fixácia poznatkov,
Rozprávanie – rozprávame zážitky a príbehy,
Rozprávací slohový postup, rozprávanie Ja –
forma, On – forma
Projekt spisovateľ a redaktor
Číslovky – úvod
Určité a neurčité číslovky,
Základné a radové číslovky
Príslovky
Morfológia – fixácia a systematizácia poznatkov
Neohybné slovné druhy – informatívne
Morfológia
Charakteristika slovného druhu PM, skloňovanie,
Gramatické
kategórie,
vzory
–
fixácia
a rozširovanie
vedomostí.
Rozdiel
medzi
abstraktnými a konkrétnymi PM, zásady písania
veľkých písmen vo vlastných PM Charakteristika
adjektív,
rozdelenie
na
vlastnostné
a privlastňovacie, akostné a vzťahové prídavné
mená. Gramatické kategórie, zhoda s podstatným
menom v rode, čísle a páde. Charakteristika
vzorov páví, matkin, otcov, skloňovanie, kategória
stupňovania. Opisný slohový postup, prostriedky,
žánre a útvary. Jazykové prostriedky statického
opisu
komparácia
s dynamickým
opisom
informatívne. Slovesá a rozdelenie na činnostné,
stavové, zvratné, nezvratné, neplnovýznamové,
modálne, sponové a fázové slovesá, Špecifikum
slovesa byť- časovanie. Oznamovací, rozkazovací
a podmieňovací spôsob slovesa. Rozprávací
slohový postup : znaky, prostriedky, útvary,
typológia rozprávača, využitie priamej reči.
Číslovky ako slovný druh, diferenciácia na
základné, radové, určité a neurčité, zápis čísloviek,
skloňovanie a pravopis základných a radových
čísloviek. Druhy prísloviek: miesta, času, spôsobu,
príčiny, stupňovanie prísloviek.
Poznať termíny GK, abstraktné a konkrétne PM
s uvedením príkladov, určovanie GK, vzorov,
spisovné skloňovanie. Vedieť vyhľadať PM v texte,
spisovné označenie miest, ulíc, štátov, štátnych
príslušníkov, výrobkov, pomenovaní. Vysvetliť a
identifikovať akostné a vzťahové prídavné mená a
vysvetliť ich
funkciu v texte. Vysvetliť a
identifikovať zvieracie a privlastňovacie prídavné
mená, určiť vzory páví, matkin, otcov a vysvetliť
ich funkciu v texte. Zásady pravopisu v príponách
vzorov prídavných mien. Rozlíšiť, porovnať a
vysvetliť pojmy :statický opis, dynamický opis,
dokáže identifikovať opisný slohový postup a opis,
uvedomuje si rozdiel medzi rozprávaním
a opisom, vymenuje útvary opisného slohového
postupu. Dokáže napísať jednoduchý opis, využíva
poznatky z lexikológie i morfológie, pozná
základné korektorské značky. Vysvetliť a
identifikovať zvratné a nezvratné slovesá a vie
vysvetliť ich funkciu v texte, plnovýznamové a
neplnovýznamové slovesá a vie vysvetliť ich
funkciu v texte. Žiak vie vysvetliť a identifikovať
jednoduchý a zložený tvar slovies v texte. Žiak vie
identifikovať
oznamovací,
rozkazovací,
podmieňovací spôsob slovesa a chápe jeho
funkciu v texte. Vytvoriť na zadanú alebo voľnú
tému rozprávanie s využitím priamej (1. osoba, 3.
osoba). Vie identifikovať časti vnútornej
kompozície
rozprávania
(úvod,
zápletka,
vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie). Vysvetliť a
identifikovať určité a neurčité číslovky, vie určiť
S t r a n a | 15
ich gramatické kategórie. Vie identifikovať
príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny a
vysvetliť ich funkciu. Vie vysvetliť funkciu
stupňovania prísloviek v texte. Žiak dokáže napísať
primerane zložitý, spisovný, myšlienkovo celistvý
útvar rozprávacieho slohového postupu s využitím
priamej reči, veku primeranou slovnou zásobou,
oživením, z pozície rozprávača v 1. i 3. osobe.
Pozná korektorské značky, pracuje so slovníkmi –
MSS, PSP.
Podmet
Prísudok
Prisudzovací sklad
Určovanie základných vetných členov
Záverečná fixácia a systematizácia tematických
celkov a tém
Syntax
Vyjadrený a nevyjadrený podmet, Podmet
v nominatíve, podmet v genitíve – informatívne.
Holý a rozvitý podmet. Vyjadrenie podmetu
podstatným menom, prídavným, menom,
zámenom, iné slovné druhy ako podmet. Prísudok
ako základný vetný člen. Typológia prísudku :
slovesný, slovesno-menný, prisudzovací sklad.
Vedieť identifikovať podmet a prísudok vo vete,
termín prisudzovací sklad. Žiak dokáže vymenovať
typy podmetu i prísudku s príkladom. Vypíše
z vety prisudzovací sklad a graficky ho znázorní.
Siedmy ročník
Prázdninový autobus
Septembrový list
Záhadný šuchot
Obrázky z prírody
Tekvicoví panáci
V tábore utečencov
Opakovanie
Vstupný test, previerka
Nemôžeme nekomunikovať
Asertívna a efektívna komunikácia
Opakovanie vedomosti a zručností zo 6. ročníka
Interview, plagát, leták, spodobovanie, pravopis
slov, súkromný list, charakteristika, slovesá,
prídavné mená, pravopis, rozprávanie, priama reč,
slovesá, príslovky, citoslovcia , opis, pod. mená,
prídavné mená, pravopis, slovná zásoba,
odvodené slová, zložené slová, pranostiky,
porekadlá , vetná skladba, podmet, prísudok,
téma, hlavná myšlienka, vecný text, synonymá
Komunikačné situácie
Komunikácia – ústna a písomná, súkromná
a verejná,
neoficiálna
a oficiálna,
priama
Zopakovať, aktualizovať vedomosti, zručnosti
nadobudnuté v 6. ročníku.
Osvojiť si nové pojmy. Uviesť príklady na rôzne
druhy/formy komunikácie. Poznať pravidlá
S t r a n a | 16
Nespisovné slová v súkromnej komunikácii
Opakovanie, tvorivé úlohy
Previerka, test
Tvoríme príhovor ( prívet )
Prednášame príhovor
Slová cudzieho pôvodu
Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu
Kontrolný diktát č.1
Oprava diktátu
Slová podľa dobového výskytu
Opakovanie učiva o podstatných menách
Pomnožné podstatné mená
Opakovanie učiva o prídavných menách
Kontrolný diktát č.2
Oprava diktátu
Umelecký opis
Oprava šk. práce
Základné číslovky
Radové a násobné číslovky
Určité a neurčité
Opakovanie učiva o číslovkách
a technicky
sprostredkovaná,
monologická
a dialogická, vysielateľ, prijímateľ, mimojazykové
a zvukové prostriedky, asertívna a efektívna
komunikácia, nárečia, slang, nárečia, slang
Komunikácia v spoločnosti
Uvítací
a záverečný
príhovor,
artikulácia,
gestikulácia,
mimika,
intonácia,
rečnícke
vystúpenie, domáce slová, slová cudzieho pôvodu,
pôvodná výslovnosť, pôvodný pravopis slov
cudzieho pôvodu, neologizmy, historizmy,
archaizmy, zastarané slová
asertívnej a efektívnej komunikácie. Dokázať nájsť
v texte nárečové a slangové slová a nahradiť ich
spisovnými slovami. Správne tvoriť, zapisovať
a čítať skratky, skratkové slová, značky.
Osvojiť si nové pojmy. Dokázať pripraviť uvítací
príhovor na zadanú tému, dodržiavať stavbu
príhovoru. Oboznámiť sa s mimojazykovými
prostriedkami, ktoré ovplyvňujú úroveň prednesu
prívetu – vzhľad, oblečenie, gestá, mimika,
artikulácia, intonácia.
Zvládnuť prednes
uvítacieho príhovoru, ktorý si pripravil. Vedieť
v texte nájsť slová cudzieho pôvodu. Poznať
rozlíšenie slov podľa pôvodu. Poznať SCS a vedieť
s ním pracovať. Poznať význam často používaných
cudzích slov. Ovládať pravidlo – v cudzích slovách
sa zachováva pôvodná výslovnosť a pôvodný
pravopis. Zdokonaľuje sa v pravopise cudzích slov
– na overenie pravopisu slov používa PSP, KSSJ.
Ovládať pravopis často používaných cudzích slov.
Dokázať zaradiť slovo podľa dobového výskytu.
Slovné druhy
Rod pomnožných pod. mien, umelecký opis, Aktualizovať, zopakovať, precvičiť poznatky o pod.
básnické prostriedky, vid
menách z predchádzajúcich ročníkov. Osvojiť si
pojem pomnožné pod. meno. Poznať pravidlá
zaradenie pomnožných podstatných mien
k vzorom. Nájsť pomnožné pod. meno v texte.
Osvojiť si pravopis pomnožných podstatných
mien. Aktualizovať, zopakovať, precvičiť poznatky
o prídavných
menách
z predchádzajúcich
ročníkov. Vysvetliť pojem umelecký opis. Chápať
úlohu básnických prostriedkov v umeleckom
opise. Vytvoriť citovo zafarbený opis vybratého
S t r a n a | 17
Písomné opakovanie
Opakovanie učiva o slovesách
Slovesný vid
Písomné opakovanie
Dynamický opis
Kontrolný diktát 3
Oprava diktátu
Spojky
Opakovanie učiva o slovných druhoch
Písomné opakovanie
obrázka. Preukázať svoju tvorivosť, štylistické aj
pravopisné zručnosti. Zopakovať si poznatky
o číslovkách z predchádzajúcich ročníkov. Vedieť
nájsť v texte číslovku. Dokázať zaradiť číslovku do
skupiny, osvojiť si pravopis. Zopakovať
a aktualizovať poznatky o slovesách. Osvojiť si
pojem slovesný vid, vedieť ho určiť. Dokázať
vymenovať
rozdiely
medzi
rozprávaním
a dynamickým
opisom.
Dokázať
napísať
jednoduchý návod. Vedieť definovať spojky ako
slovný druh.
Skladba
Opakovanie učiva o jednoduchej vete
Vetný základ, slovesná a neslovesná jednočlenná Zopakovať si poznatky o jednoduchej vete. Rozlíšiť
Holá a rozvitá veta, viacnásobný vetný člen
veta.
holý, rozvitý a viacnásobný vetný člen.
Vetný základ a jednočlenná veta
Vedieť rozlíšiť jednočlennú vetu od dvojčlennej.
Slovesná a neslovesná jednočlenná veta
Vedieť určiť, či je jednočlenná veta slovesná al.
Opakovanie učiva o vete
neslovesná. Precvičiť vedomosti o vete a vetnej
Písomné opakovanie
skladbe. Tvorba prezentácie o vývine písma, práca
Odkiaľ máme písmo
s tabuľkami. Vytvoriť charakteristiku osoby. Pri
Prezentovanie prezentácií
nepriamej charakteristike
opísať vlastnosti
Opisný slohový postup, opakovanie z nižších
človeka a jeho charakter prostredníctvom jeho
ročníkov
konania a správania. Písanie uceleného slohového
Príprava na písomnú prácu
útvaru, oprava za pomoci korektorských značiek,
2. školská písomná práca
použitie slovníkov. Vytvoriť charakteristiku osoby
Oprava školskej písomnej práce
na základe získaných vedomostí o danom
Tvorenie slov odvodzovaním
slohovom útvare. Analyzovať a opraviť štylistické
Tvorenie podstatných mien
a pravopisné chyby. Poznať frekventované prípony
Tvorenie prídavných mien
pri názvoch osôb, vecí, vlastností, miest a dejov.,
Tvorenie slovies
prípony príd mien a predpony pri-, pre-, pra-,
Opakovanie
zopakovať predpony slovies, poznať prípony
slovies –núť, -iť, -ieť, - ovať.
S t r a n a | 18
Pripravujeme projekt
Pracujeme na projekte
Prezentujeme projekt
Projekt
Správa o priebehu a riešení projektu.
Dokázať na zadanom projekte, úlohe pracovať
v skupine. Dokázať splniť svoju čiastkovú úlohu.
Vedieť vytvoriť plán, postup pri plnení úloh,
zhromaždiť potrebný materiál. Dokázať v skupine
vytvoriť projekt na zadanú tému a výsledky
tímovej práce prezentovať. Dokázať informovať
o postupe práce pri plnení úlohy;
Ôsmy ročník
Opakovanie učiva zo 7. ročníka
Prípravné testy
Kontrolný diktát č.4
Oprava diktátu
Príprava na výstupný test
Výstupný test
Oprava výstupného testu
Hodnotenie a klasifikácia žiakov
Vítame vás na otvorení
Skôr než stromy zhodia šaty
Fotografické videnie
Čo ovplyvňuje našu budúcnosť
Opakovanie
Vstupný test, previerka
Diktát č. 1
Aká je budúcnosť plastov
Opakovanie podstatných mien
Zvieracie podstatné mená mužského rodu
Diktát č. 2
Opakovanie učiva zo 7. ročníka
Aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti
Opakovanie vedomosti a zručností zo 7. ročníka
Príhovor, výkladový slovník, slová cudzieho
pôvodu, nespisovné slová, skratky, značky,
nárečie, slovná zásoba umelecký opis, pravopis
podstatné mien a prídavných mien dynamický
opis, SCS, cudzie slová, slovesá, pravopis čísloviek,
prídavných mien, zámen, spojky, predložky –
vetná skladba, komunikačný zámer.
Debatujeme na úrovni
Komunikácia, vysielateľ, prijímateľ, debata,
diskusia, zvieracie podstatné mená, pani.
Zopakovať, aktualizovať vedomosti, zručnosti
nadobudnuté v 7. ročníku
Dokázať reagovať na prečítaný text – vysloviť svoj
názor. Dokázať sa zapojiť do diskusie na zadanú
tému v skupine zhromaždiť a pripraviť si materiál,
vytvoriť anketu a uskutočniť ju medzi spolužiakmi.
S t r a n a | 19
Neživotné podstatné mená zakončené na –r
Neživotné podstatné mená zakončené na –l
Opakovanie podstatné mien
Cudzie nesklonné podstatné mená
Pravopis
cudzích slov
Diktát č. 3
Skloňovanie slova pani
Opakovanie podstatné mien, doplňovačky,
tvorivé úlohy, i-cvičenia
Previerka, test
Pracovať s reklamou, zaujať k nej postoj.
Zopakovať si
poznatky o podstatné menách
z predchádzajúcich ročníkov – vlastné a všeobecné
podstatné mená, pravopis podstatné mien, gram.
kategórie podstatné mien. Osvojiť si a používať
termín zvieracie podstatné mená. Poznať pravidlá
skloňovania zvieracích podstatné mien mužského
rodu.
Osvojiť si pravopis prípon zvieracích
podstatné mien. Poznať dvojaké skloňovanie slov
pes, vlk, vták. Preukázať pravopisné zručnosti.
Osvojiť si pravidlá zaraďovania neživotných
podstatné mien zakončených na -r, -l k vzorom.
Osvojiť si pravopis týchto slov vie v texte vyhľadať
nesklonné podstatné mená cudzieho pôvodu.
Dokázať doplniť do textu z ponúknutých
nesklonných podstatné mien cudzieho pôvodu
správne. Nájsť/overiť si význam slova v SCS.
Preukázať pravopisné zručnosti. Osvojiť si pravidlá
skloňovania slova pani v rôznych postaveniach..
Buďte asertívni (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky)
Komunikácia – opakovanie z predchádzajúcich Správa, debata, asertívna, efektívna komunikácia, Dokázať nájsť podstatné informácie a vyjadriť na
ročníkov
opytovacie zámená, ukazovacie zámená, číslovky – tému správy svoj názor. Dokázať v dvojici
Opakovanie prídavných mien, i-cvičenia
základné, radové, násobné, určité, neurčité.
uskutočniť debatu na zadanú tému, presvedčivo
Osobné zámená – základné a privlastňovacie
argumentovať. Dokázať uskutočniť v skupine
Opytovacie zámená
diskusiu o filmoch, filmových hrdinoch. Zopakovať
Ukazovacie zámená
si
poznatky
o prídavných
menách
Opakovanie zámen
z predchádzajúcich ročníkov – delenie prídavných
Diktát č. 4
mien, gram. kategórie, vzory a pravopis, štylistické
Číslovky
využitie. Pozná krátke aj dlhé tvary osobných zákl.
Od slovných druhov k tvorivosti
zámen. Osvojiť si poznatok, že privlastňovacie
Opakovanie podstatné mien, prídavných mien,
zámená jeho, jej, ich sú nesklonné. si osvojí
zámen, čísloviek
a používa nové pojmy; Pochopiť funkciu
Previerka
opytovacích zámen. Rozlišovať používanie zámen
S t r a n a | 20
kam? a kde?; Správne skloňovať a písať
opytovacie zámená aký?, ktorý?, čí? (vzor pekný,
cudzí). Používať správne zámeno čí? Pochopiť
funkciu ukazovacích zámen v texte. Zopakovať si
poznatky o číslovkách.
Kto prednesie prejav? (slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia)
Slávnostný prejav
Príhovor, oslovenie, slávnostný prejav
Žiak si osvojí a používa nové pojmy; dokáže podľa
Slohová práca č. 1
fotografií opísať situácie súvisiace s prednášaním
Opakovanie slovies
prejavov. Dokáže prečítať slávnostný prejav
Príslovky
s ohľadom na správnu artikuláciu, pomalšie
Predložky
tempo, slávnostný tón hlasu, dôraz. Pochopí
Spojky
kompozíciu
prejavu.
Dokáže
sám
Častice
sformulovať/pripraviť/napísať slávnostný prejav
Citoslovcia
na zadanú tému. Zopakuje si poznatky
Od slovných druhov k tvorivosti
o slovesách. v predchádzajúcich ročníkoch. Osvojí
Opakovanie slovies, prísloviek, predložiek,
si funkcia prísloviek v texte, rozdelenie prísloviek,
spojok, častíc, citosloviec
pravopis prísloviek. Osvojí pravidlá stupňovania
Previerka, test
prísloviek. Osvojí si definíciu predložiek. Pozná
pojem vokalizácia predložiek. Vie nájsť
vokalizovanú predložku a vysvetliť jej funkciu.
Pozná pravopis predložiek. Vie do textu doplniť
správnu predložku. Odlišuje používanie predložiek
s/so a z/zo; Osvojí si definíciu a funkciu spojok.
Osvojí si pravidlá písania/ nepísania čiarky pred
spojkami a, a tak, a preto, pochopí ich
funkciu/gram. význam vo vete. Osvojí definíciu
a funkciu častíc vo vete, v texte. Dokáže v texte
nájsť časticu, odlíšiť ju od iného slovný druh.
Slová z prejavu mi ešte znejú v ušiach
Priame a nepriame pomenovania
Metafora, metonymia, prirovnanie, personifikácia, Osvojiť si nové pojmy a používať ich. Dokázať
Frazeologizmy
príslovie, porekadlo, pranostika, frazeologizmus, z ponuky slov vytvoriť združené pomenovania.
Združené pomenovania
jednoslovné a viacslovné pomenovania, združené Vedieť nájsť združené pomenovanie v texte.
Spôsoby obohacovania slovnej zásoby
pomenovania
Vedieť vytvoriť správu, pozvánku s využitím
S t r a n a | 21
Previerka
Úvaha
Slohová práca č. 2
Podmet, prísudok, vetný základ (opakovanie)
Predmet
Zhodný a nezhodný prívlastok
Príslovkové určenie miesta a času
Príslovkové určenie spôsobu a príčiny
Príslovkové určenie – opakovanie
Opakovanie vetnej skladby
Prihláška
Prístavok
Vetná skladba- opakovanie
Previerka, test
združených pomenovaní. Zosumarizovať poznatky
o SZ, o spôsoboch obohacovania SZ. Preukázať
svoje tvorivé zručnosti.
Uvažujeme nielen o bežných veciach
Úvaha, výkladový slohový postup
Nezabudnite sa prihlásiť včas
Prihláška, informačný slohový postup
Žiak si osvojí a používa nové termíny; pozná
jazykové prostriedky, ktoré sa využívajú v úvahe
nepriame pomenovania, citovo zafarbené slová,
citoslovcia, častice, všetky typy viet podľa zámeru
a podstatné Dokáže uvažovať a vysvetliť svoj
názor na prečítaný text – báseň, úvahu. Dokáže
vytvoriť vlastnú úvahu na zadanú tému. Zopakuje
si poznatky o vetnej skladbe nadobudnuté
v predchádzajúcich ročníkoch; si osvojí nové
poznatky o predmete; vie vo vete na základe
správnej otázky určiť predmet a vyjadriť, akým
slovným druhom je vyjadrený; si osvojí nové
poznatky o prívlastku; vie vo vete na základe
správnej otázky určiť predmet a určiť, akým
slovným
druhom
je
vyjadrený;
dokáže
z nezhodného prívlastku vytvoriť zhodný a naopak
(čas prázdnin – prázdninový čas; letná vôňa – vôňa
leta); si osvojí nové poznatky o príslovkovom
určení. Dokáže vo vete na základe správnej otázky
určiť príslovkové určenie, určiť jeho druh a určiť,
akým slovným druhom je vyjadrené; si zopakuje
a upevní poznatky o príslovkovom určení; si
upevní poznatky o vetnej skladbe.
Žiak si osvojí nové pojmy, dokáže sformulovať
prihlášku na podujatie podľa zadania; vie vyplniť
predpísaný formát- prihlášku; si osvojí a používa
nové pojmy; pochopí zvukové a grafické členenie
prístavku vo vete; dokáže do viet doplniť vhodný
S t r a n a | 22
prístavok; zopakuje si poznatky o vetnej skladbe.
Výťah
Jednoduchá veta a jednoduché súvetie
Interpunkcia v jednoduchej vete a v súvetí
Doplňovačka , tvorivé úlohy
Úspešná plavba v mori
Výťah, koncept, konspekt
Žiak si osvojí a používa pojem výťah; dokáže
z prečítaného vybrať najdôležitejšie informácie;
vie odlíšiť výťah od konceptu a konspektu; dokáže
urobiť výťah z vybratého náučného textu; rozlišuje
vety podľa zloženia; pozná funkciu spojok
v jednoduchom súvetí; osvojí si funkciu čiarky
v jednoduchom súvetí.
Deviaty ročník
Opakovanie učiva z 8. ročníka
Slovné druhy
Vetná skladba
Opakovanie- tvorivé cvičenia, - i-cvičenia
Výstupný test
Tri želania
Aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti
Rozprávanie pre poslucháčov/čitateľov
Žiak si zopakuje poznatky o rozprávaní, stavbe rozprávania; dokáže v skupine vytvoriť príbeh ako
skladačku; pozná štylistickú funkciu priamej reči, opisu v rozprávaní; dokáže prezentovať príbeh pred
triedou; dokáže ohodnotiť príbehy ostatných.
Obsah a ciele tematických celkov – Literatúra
Piaty ročník
Pozvánka do knižnice
Návšteva knižnice
Kto je dobrý čitateľ
Zopakujeme si
Pozvánka do knižnice
Literatúra, kniha, knižnica, časopis, noviny, denník,
typy knižníc, knižničné služby, Slovenská národná
knižnica, čitateľ, technika čítania, autor, poézia,
próza, básnik, spisovateľ, verš, strofa, veta
Vysvetliť rozdiel medzi autorom (článku
v novinách, v časopise) a spisovateľom (umeleckej
literatúry). Porovnať knihu a internet ako zdroj
informácií. Poznať systém školskej knižnice. V
knižnici vybrať knihu podľa katalógu i tematického
zatriedenia . Vymenovať knižničné služby, pozná
typy knižníc. Chápať čítanie ako prostriedok
S t r a n a | 23
sebarozvoja. Reprodukovať prečítaný text. Vedieť
pracovať s textom a zadeliť ho do poézie a prózy.
Vysvetliť jednotlivé pojmy – rým, rytmus, verš,
strofa – vyhľadať ich v básni. Vyhľadať
prirovnanie, personifikáciu a vytvoriť vlastné.
Ľudové piesne
Piesne nášho regiónu
Opakovanie ľudových piesní, test
Nonsens v ľudovej tvorbe
Nonsens v umeleckej literatúre
Tvorivé cvičenia, opakovanie
Hádanky, rečňovanky, vyčítanky
Príslovia, porekadlá, pranostiky
Rozprávka ako literárny žáner
Ľudová rozprávka
Fantastická rozprávka
Téma a hlavná myšlienka
Realistická rozprávka
Rozprávky iných národov
Zvieracia rozprávka
Autorská rozprávka
Rozprávka ako bábková hra
Pieseň (poézia)
Pieseň, text, melódia, rytmus, ľudová pieseň,
zberatelia ľudových piesní, uspávanka, ľúbostná
pieseň personifikácia, rým, zbojnícke, regrútske
a vojenské piesne, koledy, obradové piesne,
pracovné piesne – trávnice, pastierske, valašské,
banícke, prízvuk, rytmus, zľudovené piesne
Nonsens (poézia)
Nonsens. Miroslav Válek: Ako sa Kubo stratil;
Štefan Moravčík: Starodávna povedačka; Ján
Navrátil: Óda na kľúčovú dierku.
Malé formy ľudovej slovesnosti (próza)
Krátke formy ľudovej slovesnosti
Rozprávky (próza)
Úvodná a záverečná formulka, boj dobra a zla
Veterný kráľ, rozprávač, hlavná postava, vedľajšie
postavy, dialóg, odsek, čarovné deje a predmety,
magické čísla, variácie, Zlatá páva, Sitno, gradácia,
Zemský poklad, Deväťdesiatdeväť bratov a stý,
Ruža, Vták Hrom, personifikácia, O červenej
sliepočke, Škaredé káčatko, autor, spisovateľ,
Andersen: Slimák a ružový ker Rúfus: Pamodaj
šťastia, Čapek: Rozprávka psia .Feldek:
Získať vzťah k tradícii, zoznámi sa so slovesnými
výtvormi predkov. Poznať jednotlivé druhy piesní.
Definovať rytmus a personifikáciu. Poznať pojem
zľudovená pieseň. Spoznať niektoré piesne
regiónu.
Vedieť vysvetliť pôvod nonsensu v ľudovej
slovesnosti. Vysvetliť znaky nonsensu v texte (v
poézii a v próze).Vysvetliť nonsens ako štylizáciu
textu. Poznať terminológiu humor, poučenie,
nonsens.
Vymenovať
mená
spisovateľov
nonsensu.
Rozlíšiť jednotlivé žánre, vysvetliť rozdiely.
Vysvetliť ich vznik a význam. Vysvetliť obrazné
pomenovania v jednotlivých žánroch.
Charakterizovať ľudovú rozprávku ako súčasť
ľudovej slovesnosti. Rozlíšiť ľudovú rozprávku od
autorskej Vymenovať hlavné znaky rozprávky.
Vyhľadať v texte hlavné znaky rozprávky. Poznať
jednotlivé druhy rozprávok. Vysvetliť význam
činnosti zberateľov ľudových rozprávok. Určiť
hlavné a vedľajšie postavy a charakterizovať ich.
Vyhľadať odsek. Vyhľadať kľúčové slová.
Sformulovať hlavnú myšlienku. Vysvetliť funkciu
S t r a n a | 24
Televízna a filmová rozprávka
Opakovanie, tvorivé úlohy
Previerka
Povesť ako literárny žáner
Povesť z nášho regiónu
Opakovanie, tvorivé činnosti, previerka
O čom píšu legendy
Ľudové legendy
Opakovanie, tvorivé činnosti, hry
Komiks ako literárny žáner
Tvorcovia komiksov a história komiksov
Tvoríme komiksy
Nepodpísaná rozprávka, Dohl: Čarodejnice.
dejstvo, obraz, dramatizovaný text, dialóg,
animácia,
maňuška,
marioneta,
javajka,
bábkoherec, dramaturg, režisér, autor hudby,
inscenácia. Speranskij: Krása nevídaná, hraný film,
animovaný film – Viktor Kubal; filmová rozprávka
– obraz, reč, hudba, zvuk, scenár, režisér, námet,
televízna rozprávka Perinbaba, Zbojník Jurko,
O medveďovi, čo vedel premýšľať
Povesť (próza)
Povesť, ľudová povesť, umelá povesť miestna,
heraldická, historická povesť Zakopaný meč pod
Zoborom, Matej kráľ a bača, J. Horák: Detvan
a Jánošíkov poklad, A. Medňanský: Čertova
brázda, M. Ďuríčková: Kôň so zelenou hrivou, A.
Habovštiak: Tri zlaté ruže
Legenda (próza)
Legenda ako príbeh zo života svätých, vyvodenie
nových literárnych poznatkov, ľudová a autorská
legenda - reálne a fantastické deje, súvislosti
s ľudovou rozprávkou, historických súvislosti,
vlastný čitateľský zážitok - hlavná myšlienka
prečítaného diela. Kliment: Život Konštantína,
Jacopo de Voragine: Legenda o svätom Jurajovi,
Mataj.
Komiks (próza)
Komiks, obrázky, slovná bublina O tatranskom
zlatom kamzíkovi, Tom a Jerry
nadpisu; nájsť a vysvetliť súvislosti medzi textom
a nadpisom.
Definovať povesť. Rozlíšiť ľudovú a umelú povesť.
Získať úctu k tradícii, k postavám a udalostiam
našej histórie, k prírodným krásam. Spoznať
autorov, ktorí písali povesti. Naučiť sa, že povesti
sa viažu k historickým udalostiam, postavám
z histórie
alebo
k zaujímavým
miestam.
Prerozprávať obsah povesti. Zostaviť dejovú
osnovu. Orientovať v školskej knižnici – nájsť knihy
povestí. Napíše jednoduchú povesť viažúcu sa
k zaujímavému miestu v okolí.
Definovať legendu. Bibliu a základné údaje. Odlíšiť
legendu
od
rozprávky.
Roztriediť reálne a fantastické deje v legende.
Vysvetliť súvislosti konkrétnej legendy s históriou.
Rozlíšiť legendy podľa pôvodu. Sformulovať
hlavnú myšlienku prečítaného
Naučiť sa čítať komiks. Vysvetliť pôvod komiksu.
Vysvetliť, čo je komiks. Sformulovať hlavnú
myšlienku. Poznať autorov komiksov. Vytvorí
S t r a n a | 25
komiks na danú tému.
Encyklopédie
Práca s encyklopédiou – vyhľadávanie informácií
Internetová encyklopédia
Vedomosti z každej oblasti (próza)
Heslo, odborné slová, register
Definovať
náučnú
literatúru.
Definovať
encyklopédiu. Pracovať s encyklopédiou. Vyčleniť
hlavné informácie. Vysvetliť význam informácií
získaných z encyklopédie. Využíva encyklopédie
pri samoštúdiu.
Šiesty ročník
Opakovanie, previerka, test
Príslovie
Porekadlo
Pranostika ( rozšírenie vedomostí)
Grécka mytológia – bohovia
Báj Európa, Trójska vojna, Herkules, Prometeus
Mytológia iných národov
Poézia- báseň ( Rúfus, Hevier, Haľamová),
Populárna pieseň ( Nagy, Filan, Hevier)
Opakovanie učiva z 5. ročníka (próza)
Aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti
Krátke formy ľudovej slovesnosti
Charakterizovať
rozdiely
medzi
príslovím, porekadlom, pranostikou. Vyhľadávanie
pranostík z rôznych informačných zdrojov,
významová analýza krátkych prozaických textov.
Vlastná tvorba.
Báj
Termín báj, definícia, analýza a interpretácia
určených bájí, tvorba projektu: Bohovia
a hrdinovia gréckych bájí Analýza a interpretácia
bájí, porovnanie mytológie Grékov, Egypťanov,
Slovanov
Poézia – báseň, populárna pieseň
Identifikácia poézie ako literárnej formy a básne
ako literárneho žánru v rámci jednotlivých
literárnych textov. Znaky poézie. Verš, rým.
Analýza
a interpretácia
textu.
Vyvodenie
a definícia pojmu populárna pieseň, porovnanie
s ľudovou piesňou. Vyhľadávanie piesňových
textoch a materiál o autoroch.
Vysvetliť a rozlíšiť pojmy príslovie, porekadlo,
pranostika , príklady. Definície pojmov.
Vedieť identifikovať báj, jej znaky, získanie
informácií z rôznych zdrojov, koncepcia postáv
v zmysle dobra a zla, dramatizácia dialógu,
vnútorná kompozícia báje Vedieť identifikovať
národnostnú príslušnosť textu.
Vedieť určiť verš, strofu, rým, typy rýmov(
združený, striedavý, obkročný), vyhľadávať a určiť
zdrobneninu, prirovnanie, personifikáciu. Chápať
termín rytmus Porovnať populárnu pieseň s
ľudovou piesňou z hľadiska obsahu, využitia
umeleckých štýlových prostriedkov. Identifikovať
v texte básne, populárnej piesne vyhľadať a určiť
jazykové prostriedky .
S t r a n a | 26
Ľudová balada: Išli hudci horou, Jeden otec
dobrý,
Umelá balada: Botto – Žltá ľalia
Hviezdoslav – Zuzanka Hraškovie
Balady K. J. Erbena
Próza
Fixácia poznatkov
Bájka – Ezop La Fontaine, Krylov, Záborský
Aktivizácia a systematizácia vedomostí
Jozef Cíger Hronský,
Mária Ďuríčková
Peter Jaroš
Povesti iných národov
Rázus
Twain
Brezina
Glocko
North
Balada
Vyvodenie pojmu balada ako epický žáner ľudovej
slovesnosti, pôvodne spievaný. Vyvodenie
hlavných znakov balady. Vyvodenie pojmu ľudová
balada, umelá balada. Epiteton ako štylizačný
prostriedok poézie. Znaky balady.
Krátka próza - bájka
Pomocou
porovnania
viacerých
textov
charakterizovať základné znaky prózy. Rozdiel
medzi prózou a poéziou. Čítanie s porozumením
prozaického textu, analýza textov. Vyvodenie
pojmu bájka ako žánrovej formy, ktorá využíva
humor a satiru.Porovnávať prozaickú a veršovanú
podoby bájky. Analýza významovej roviny bájky
(poučenie). Tvorba vlastnej bájky, rozlíšenie
rukopisov autorov.
Povesť
Povesť
ako prozaický útvar. Opakovanie a
upevňovanie vedomostí
z predchádzajúcich
ročníkov.
Typológia
povesti.
Štylistika
a kompozícia povesti, historické fakty. Projekt
Autor povesti.
Poviedka
Pojem poviedka ako žáner krátkej prózy. Aplikácia
literárnych pojmov - úvod, zápletka, vyvrcholenie,
obrat, rozuzlenie ako súčasti
vnútornej
kompozície na základe analýzy textu. Vyvodenie
pojmu vnútorná kompozícia literárneho diela.
Aplikácia literárneho pojmu dialóg ako
charakterizačného prostriedku literárnej postavy.
Vyvodenie pojmu monológ a tvorba definície.
Identifikovať text ako baladu, rozlíšenie ľudovej
a umelej,
určovanie
kompozície
žánru
a umeleckých prostriedkov. Určenie idey, epiteton
– tvorenie.
Odlíšiť prózu od poézie a svoje rozhodnutie
zdôvodniť. Formulovať subjektívne hodnotenie
textu. Vysvetliť termín bájka, irónia, alegória,
sformulovať morálne ponaučenie.
Reálny základ, hlavná myšlienka, autorský rukopis,
regionálne povesti.
Určiť podľa stanovených kritérií poviedku.
Vysvetliť pojem literárna postava, rozlíšiť hlavnú
a vedľajšiu postavu. Vysvetliť pojem monológ,
dialóg a svoje vysvetlenie vie zdôvodniť pomocou
príkladov z literárnych ukážok.
S t r a n a | 27
Dobrodružná literatúra
Kipling
Vyvodenie a definícia pojmu dobrodružná
London
literatúra.
Identifikovať
základné
znaky
Moric
dobrodružnej literatúry porovnávaním viacerých
Kováč, doplnkové čítanie
umeleckých žánrov. Vyvodenie pojmu rozprávač
Projekt London, projekt Maugli
a foriem rozprávača (autorský rozprávač – on forma) rozprávač stotožnený s hlavnou postavou
(ja -forma). Aplikácia literárnych pojmov - úvod,
zápletka,
vyvrcholenie,
obrat,
rozuzlenie.
Významová analýza textu. Autorský rukopis.
Divadelná hra
Divadelná hra
Vyvodenie a definícia pojmu divadelná hra ako
Andersen: Snehová kráľovná, doplnkové čítanie
súčasť umeleckej literatúry. Aplikovať pojmy
dialóg a monológ v divadelnej hre. Aplikácia
pojmu dej - nositeľ dramatického napätia na
základe prehovorov hlavných a vedľajších postáv –
monológ, dialóg. Aplikácia znalostí o vnútornej
kompozícii diela v divadelnej hre. Identifikovať
rozdiel medzi prozaickým literárnym textom a
dramatizovanou podobou textu. Technika
dramatizovaného čítania.
Rozhlasová rozprávka
Rozhlasová rozprávka,
Vyvodenie a definícia pojmu audiálne umenie pre
Projekt
dramatizácie
známej
rozprávky, rozhlasovú rozprávku. Konštruovať nové literárne
inscenácia
poznatky – vyvodenie a definícia pojmu
Aktivizácia, fixácia a systematizácia poznatkov: dramatizácia - premena prozaického textu na
žánre, štruktúra diela, štylizácia textu, metrika
dramatický.
Porovnať
filmové,
televízne
a rozhlasové spracovanie rozprávky.
Vysvetliť pojem dobrodružná literatúra. vysvetliť
pojem rozprávač a v texte vie identifikovať
jednotlivé formy rozprávača. Vie transformovať
formy rozprávača – z ja - formy do on - formy
a naopak.
Sformulovať hlavnú myšlienku
prečítaného textu.
Rozlíšiť dramatický a prozaický text, svoje tvrdenie
vie podložiť argumentmi. Čítať text divadelnej hry
a zúčastniť sa ako postava na dramatizovanom
čítaní textu. Hlavná myšlienka dramatického
textu. Identifikovať v texte hry umelecké jazykové
prostriedky a vysvetliť ich význam. Aplikovať svoje
znalosti o literárnej postave (hlavná, vedľajšia) v
prečítanom
texte
a charakterizovať
ju
z čitateľského hľadiska.
Aplikovať svoje znalosti o ľudovej alebo umelej
rozprávke v rozhlasovej rozprávke.
S t r a n a | 28
Siedmy ročník
Desatoro čitateľa
Anekdota
Básne
Populárne piesne
Opakovanie, previerka, test
Detský hrdina v literatúre
Dobrodružstvo v literatúre
Detektívka
Western
Robinsoniáda
Fantasy literatúra
Opakovanie, doplnkové čítanie, test
Úvod do čítania
Ferko Urbánek: Desatoro čitateľa, anekdota
Umelecká literatúra v poézii
Ján Botto: Kukučka, Janko Kráľ: Slovo, Ján
Francisci: Bratislavským bratom, Janko Matúška:
Lúčenie, umelecký prednes básne, Ján Smrek:
Najčistejšia láska, Július Lenko: Dcérke, Vojtech
Mihálik: Boháčka, Za rúčky.; K. Peteraj: Bosá láska,
Mince na dne fontán, Ľ. Zeman: Umenie žiť, J.
Urban: Voda, čo ma drží nad vodou, M. Válek:
Jesenná láska, Z. Smatanová: Miesto kde sa
neumiera, No Name: Čím to je, obkročný rým,
voľný verš, sylabický verš, trópy, poézia, vonkajšia
kompozícia básne
Umelecká literatúra v próze
Literatúra pre deti mládež, poviedka, hlavná
postava, vedľajšie postavy, J. G. Tajovský: Do
konca, J. C. Hronský: Do školy, M. Kukučín:
Z teplého hniezda, Ľ. Suballyová: O medailách
a pomaranči, G. Futová: Poškoláci, K. Uhrík:
Machova svorka, M. Hlušíková: Srdce v ofsajde, J.
Babarík: Mobil, H. Košková: Prekvapenie s vranou;
dobrodružná literatúra, pásmo rozprávača, pásmo
postáv R. Kipling: Maugli, J. London: Sivé vĺča, G.
Harveyová: Rivali, A. C. Doyle: Na ten obraz nikdy
nezabudnem; detektívna literatúra, detektívka,
detektív, T. Brezina: Hľadači pokladov – sedem
odkazov lúpežných rytierov; western, napätie
v deji, kladný a záporný hrdina,
K. May:
Šľachetnosť Old Shatterhanda, L. Welskopfová-
Vedieť pracovať s knihou. Kultivovane vyjadriť svoj
názor, podložiť ho argumentmi, predstaviť svoju
obľúbenú knihu. .Vysvetliť prečítané anekdoty.
Vedieť vysvetliť pojmy poézia, voľný verš. Vedieť
označiť v básni verš. Vedieť vysvetliť pojem
obkročný rým, vyhľadať rým v texte, graficky ho
naznačiť a určiť. Vysvetliť, vyhľadať a určiť
jazykové prostriedky prirovnanie, zdrobnenina,
metafora, epiteton, personifikácia. Dokázať
verbalizovať čitateľský zážitok. Vysvetliť pojem
trópy. Zarecitovať báseň plynulo a jazykovo
správne
Vedieť vysvetliť nové pojmy. Odlíšiť prózu od
poézie. Správne prečítať prozaický text.
Subjektívne zhodnotiť prečítaný text a dodržiavať
pri tom pravidlá spoločenskej komunikácie. Zaujať
subjektívny postoj ku konaniu jednotlivých postáv.
Zostaviť dejovú osnovu prečítaného, vyhľadať
kľúčové slová a text prerozprávať. Zdramatizovať
prozaický text. Vedieť napísať vlastný text
s dobrodružnými prvkami. Vytvoriť referát al.
prezentáciu o ľubovoľnom autorovi.
S t r a n a | 29
Rozhlasová hra
Filmové umenie, filmový scenár
Opakovanie
Henrichová:
Synovia
Veľkej
medvedice;
robinsonáda, D. Defoe: Robinson Crusoe, S.
O´Dell: Ostrov belasých delfínov;
fantasy
literatúra, I. Molitor, M. Molitorová: Dievčatko
z Krajiny Drakov, R. Riordan: Percy Jackson –
Zlodej blesku.
Dramatické umenie
Rozhlasová hra, zvuk, hovorené slovo, J.
Bodnárová: Starec a počítačový chlapec;
film, scenár, kamera, herec; J. C. Hronský:
Sokoliar Tomáš.
Vedieť vysvetliť pojmy rozhlasová hra, film,
scenár. Vedieť rozlíšiť dramatický a prozaický text.
Vedieť sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného
textu. Vedieť identifikovať umelecké jazykové
prostriedky
v dramatickom
texte.
Vedieť
transformovať dramatický text na prozaický.
Dokázať charakterizovať jednotlivé postavy.
Vedieť
vytvoriť
scenár
vlastnej
hry.
Vedieť
vytvoriť
subjektívne
hodnotenie
prečítaného textu a svoje tvrdenie vie obhájiť
v diskusii.
Ôsmy ročník
Opakovanie učiva 7. ročníka
Opakovanie a upevňovanie poznatkov získaných Aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti.
v 7. roč., test, previerka
Úvod do literatúry 8. ročníka
Úvodná hodina – Rozhovor dvoch detí
Anekdota, epická báseň, populárna pieseň,
Opakovanie učiva 7. ročníka
dobrodružná literatúra, western, robinsoniáda,
biografický
román,
detektívna
literatúra,
dievčenský román, poviedka, novela, film,
rozhlasová hra
Poézia
Lyrická poézia. Ľúbostná ľudová pieseň
Lyrika, lyrická báseň, lyrický hrdina, ľúbostná
Poloľudová ľúbostná poézia
poézia, ľudová, poloľudová a umelá poézia, verš,
Informovať žiakov o učive 8. ročníka. Oboznámiť
ich s obsahom a cieľmi vyučovania literatúry. Žiak
vie vysvetliť pojmy a definície, vie uviesť príklady,
vie sformulovať vlastné hodnotenie prečítaného
textu a argumentovať.
Žiak vie vysvetliť pojem poézia. Vie vysvetliť pojmy
verš, strofa, rým, rytmus v súvislosti s umeleckou
S t r a n a | 30
Umelá ľúbostná poézia
Ján Kollár
Ľudovít Štúr
Andrej Sládkovič
Janko Kráľ
Romantizmus
Ján Smrek
Milan Rúfus
Vojtech Mihálik
Prírodná poézia Pavol Országh Hviezdoslav
Maša Haľamová
Modlitba
Antoine De Saint-Exupéry: Exupéryho modlitba
Milan Rúfus
Moja modlitba – projekt
Epická poézia
Samo Chalupka
Prednes básne
Pavol Országh Hviezdoslav
Opakovanie a upevňovanie vedomostí
strofa, rým (združený, striedavý, obkročný,
prerývaný),
rytmus,
vonkajšia
a vnútorná
kompozícia básne, viazaná umelecká reč,
epiteton, metafora, prirovnanie, personifikácia,
zdrobnenina, symbol, básnická otázka, ponáška na
ľudovú pieseň, sylabický veršový systém,
romantizmus, ľúbostná lyrika, prírodná lyrika,
veršový presah, voľný verš, modlitba, epická
báseň, lyrickoepická báseň, kolektívny hrdina
rečou viazanou. V básni dokáže vyhľadať verš,
strofu a rým. Dokáže jednoducho analyzovať
umelecký text. Vie charakterizovať ľudovú lyriku.
Vie
vysvetliť pojem lyrický hrdina. Dokáže
porovnať ľudovú, zľudovenú a poloľudovú
ľúbostnú poéziu a povedať, ktoré znaky majú
spoločné, ktoré odlišné. Dokáže recitovať báseň,
pričom rešpektuje rytmickú usporiadanosť
básnického textu. Vie v básni vyhľadať a rozlíšiť
metaforu, epiteton, personifikáciu, prirovnanie,
zdrobneninu, básnickú otázku a symbol. Vie
vyjadriť vlastný názor na literárny text. Vie
vytvoriť a vysvetliť definíciu jednotlivých druhov
lyriky. Vie zaradiť lyrický text k prírodnej alebo
ľúbostnej lyrike. Dokáže sformulovať hlavnú
myšlienku lyrickej básne. Dokáže porovnať lyrickú
báseň s textom ľudovej alebo populárnej piesne
a určiť ich spoločné znaky. Vie zreprodukovať
pojem romantizmus. Vie vymenovať a vysvetliť
hlavné znaky romantizmu. Pozná predstaviteľov
romantizmu (svetových i slovenských).Dokáže
vysvetliť vzťah štúrovskej poézie k ľudovej tvorbe
s využitím medzi predmetových vzťahov – dejepis.
Vie vyhľadať štylisticky príznakové slová a slovné
spojenia v texte a vie určiť ich funkciu. Vie vyjadriť
vlastný názor a samostatne argumentovať. Dokáže
verbalizovať vlastný čitateľský zážitok z lyrického
textu a podporiť ho príkladmi z textu. Vie vytvoriť
a vysvetliť definíciu pojmu modlitba ako výrazovú
formu náboženskej viery. Vie vysvetliť vonkajšiu
kompozíciu modlitby. Vie vysvetliť pôvod
modlitby. Vie porovnať kresťanskej modlitby
s iným lyrickým textom. Dokáže napísať vlastnú
S t r a n a | 31
modlitbu formou básne alebo prozaického textu,
ktorá má charakter zamyslenia sa nad otázkami
života, nad ľuďmi a ich činmi (primerane veku).
Vie vysvetliť definíciu sylabického verša. Dokáže
porovnať sylabický verš v autorskej poézii s
veršom ľudovej piesne. Vie predniesť báseň
napísanú sylabickým veršom. Vie pracovať
s básňou podľa pokynov. Vie vyvodiť pojem epické
poézia. Dokáže odlíšiť epickú poéziu od
lyrickej.Vie
vyhľadávať,
zhromažďovať
a
spracovávať
základné
biografické
údaje
o spisovateľoch. (zdroje: encyklopédie, internet).
Dokáže prezentovať získané informácie. Vie
vytvoriť prezentáciu v PowerPointe.
Zo života mladých ľudí
Dievčenský román
Dobrodružná literatúra
Vedecko-fantastická literatúra
Vedecko-fantastická literatúra
Sci-fi vo filme
Denník
Vedecko-populárna literatúra
Literatúra faktu
Próza
Próza, epika (veľká, stredná, drobná), epický
žáner, poviedka, román, rozprávka pre dospelých,
lyrizovaná próza, dievčenský román, hlavné
a vedľajšie postavy, rozprávač, monológ, dialóg,
pásmo rozprávača, pásmo postáv, dobrodružný
román, historický román, historicko-dobrodružný
román, dej, prostredie, vnútorná a vonkajšia
kompozícia
prozaického
textu,
vedeckofantastická literatúra, sci-fi, vedecko-fantastický
román, vedecko-fantastická poviedka, fantázia,
vtip, humor, absurdita, vedecko-populárna
literatúra, fakty, vecné informácie, poznávacia
funkcia, estetický zážitok, literatúra faktu, denník,
ja - rozprávanie, biografické dielo, monografický
charakter
Žiak: dokáže aplikovať pojem epika, vie zaradiť
prečítaný text k epickým žánrom. Vie vytvoriť a
vysvetliť definíciu pojmu román. Vie odlíšiť román
od iných žánrov veršovanej a neveršovanej epiky.
Dokáže kriticky zhodnotiť hlavného hrdinu
(literárnych postáv), jeho konanie a myslenie z
vlastného pohľadu, pričom vie podložiť svoje
stanovisko argumentmi. Na základe deja, témy,
prostredia a zamerania na čitateľa dokáže určiť
druh románu. Pozná a vie vysvetliť vonkajšiu
kompozíciu román.. Pri práci s textom správne
používa
literárno-teoretické
pojmy.
Vie
subjektívne zhodnotiť prečítaný text. Vie
zreprodukovať definíciu pojmu dobrodružná
literatúra. Vie vysvetliť funkciu rozprávača
v epickom texte. Vie s pomocou učiteľa
identifikovať zápletku v známom texte. Vie s
pomocou učiteľa v texte vyhľadať jazykové
S t r a n a | 32
prostriedky. Dokáže vysvetliť pojem próza. Vie
odlíšiť prózu od poézie a svoje rozhodnutie
zdôvodniť. Dokáže samostatne a bez prípravy
správne, plynule a nahlas čítať prozaický text,
ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho
jazykovej úrovni a skúsenostiam a dokáže
prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol, čo
najefektívnejšie pochopiť význam prozaického
textu. Vie určiť a charakterizovať hlavné a
vedľajšie postavy. Dokáže vysvetliť pojem
dobrodružná literatúra. Vie vysvetliť pojem
rozprávač a v texte vie identifikovať jednotlivé
formy rozprávača, Vie transformovať formy
rozprávača – z ja - formy do on - formy a naopak.
Vie nájsť jazykové prostriedky, ktorými autor
dosahuje dramatické napätie v texte a svoje
tvrdenie vie zdôvodniť. Žiak vie vysvetliť pojem
poviedka. Dokáže s pomocou učiteľa vytvoriť
krátku poviedku s primeranou zápletkou. Dokáže
napísať sci-fi príbeh s využitím ja - rozprávania. Vie
s pomocou učiteľa a po predchádzajúcej príprave
nahlas prečítať prozaický text, ktorého obsah, štýl
a jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni
a skúsenostiam. Vie stručne prerozprávať dej
známeho textu. Vie s pomocou učiteľa a po
predchádzajúcej príprave zdramatizovať krátku
časť literárnej ukážky. Vie sformulovať subjektívne
hodnotenia prečítaného textu, pričom dodržiava
pravidlá
spoločenskej
komunikácie.
Vie
vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať základné
biografické údaje o spisovateľoch. (zdroje:
encyklopédie, internet). Dokáže prezentovať
získané informácie. Vie vytvoriť prezentáciu
S t r a n a | 33
v Power Pointe. Vie pracovať s textom podľa
pokynov. Vie subjektívne zhodnotiť literárny text.
Vie aplikovať svoje znalosti o literárnej postave
(hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte a
charakterizovať ju z čitateľského hľadiska. Dokáže
vyhľadať kľúčové slová, zostaviť osnovu a na jej
základe prerozprávať dej prečítaného textu. Vie
vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu vedeckofantastická literatúra. Zo súboru známych aj
neznámych textov dokáže vybrať literárne texty
patriace do vedecko-fantastickej literatúry a
odôvodniť svoje rozhodnutie. Žiak vie vysvetliť
pojmy denník, cestopis a memoáre. Dokáže
aplikovať svoje znalosti o literárnej postave
(hlavná,
vedľajšia)
v prečítanom
texte
a charakterizovať ju z čitateľského hľadiska. Vie
vysvetliť pojmy humor, kritika a satira Žiak:
dokáže vytvoriť a vysvetliť definíciu vecnej
literatúry. Vie vysvetliť rozdiel medzi vecnou a
umeleckou literatúrou. Dokáže rozlíšiť texty
vecnej a umeleckej literatúry porovnávaním
kompozičných postupov a štylistických jazykových
prostriedkov, dokáže identifikovať v texte
charakteristické
znaky
populárno-vedeckej
literatúry. Vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
populárno-vedecká literatúra. Vie vyhľadávať,
zhromažďovať a spracovávať základné biografické
údaje
o spisovateľoch.
(zdroje:
encyklopédie, internet). Dokáže prezentovať
získané informácie. Vie vytvoriť prezentáciu
v Power Pointe. Vie vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu literatúra faktu. Vie identifikovať v texte
charakteristické znaky literatúry faktu. Dokáže v
S t r a n a | 34
literárnej ukážke rozlíšiť fakty a umelecké
prostriedky. Dokáže vyhľadať príslušné informácie
v encyklopédii a na internete. Vie vytvoriť a
vysvetliť definíciu pojmu literatúra faktu, Vie
vysvetliť rozdiel medzi fikciou v literárnom diele a
literatúrou faktu.
Deviaty ročník
Opakovanie učiva 8. ročníka
Opakovanie a upevňovanie poznatkov získaných Aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti
v 8. roč., test, previerka
Hodnotenie a klasifikácia
Kľúčové kompetencie
Poznávacie a rečové kompetencie
Verejná prezentácia textu, verejný prejav - Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť a správne uplatňovať
suprasegmentálne javy. Pri ústnom prejave primerane uplatňovať mimojazykové prostriedky. Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne,
stručne).
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. Na základe indukcie a
zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov. Usporiadať známe javy do tried a systémov. Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a
umelecké texty. Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.
Analytické a syntetické zručnosti
Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém. Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového
štýlu, slohových postupov a slohových útvarov/žánrov.
S t r a n a | 35
Tvorivé zručnosti
Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného slohového útvaru/žánru, slohového postupu, jazykového štýlu. Ústne prezentovať vlastný text.
Napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh). Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. Zdramatizovať kratší prozaický
alebo básnický text.
Informačné zručnosti
Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty. Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu.
Komunikačné zručnosti
Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu. Verejne prezentovať a
obhájiť vlastný názor.
ZVUKOVÁ ROVINA JAZYKA A PRAVOPIS
 abeceda
 písmená: malé, veľké, písané, tlačené
 hlásky, slabiky, slová
 delenie hlások: samohlásky – spoluhlásky – dvojhlásky
 samohlásky: krátke – dlhé
 spoluhlásky: tvrdé – mäkké
 dĺžeň, mäkčeň, vokáň
 bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka
 spojovník, pomlčka
 melódia vety (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, zvolacia,
želacia)
 pravopis
 bodkočiarka
 úvodzovky
 priama reč, uvádzacia veta
 slabikotvorné hlásky -l, -ĺ, -r, -ŕ
















výslovnosť
splývavá výslovnosť
výslovnosť a výskyt ä
výslovnosť slabík de/di, te/ti, ne/ni, le/li v cudzích slovách
spodobovanie
znelé – neznelé – znelé nepárové (zvučné) spoluhlásky
obojaké spoluhlásky
vybrané slová – príbuzné slová
rozdeľovanie slov na slabiky
rozdeľovanie predponových slov
slabičné a neslabičné predpony
prestávka, sila hlasu
hlavný slovný prízvuk
dôraz
vsuvka, prístavok, oslovenie
pravidlo o rytmickom krátení
S t r a n a | 36

skratka
VÝZNAMOVÁ/LEXIKÁLNA ROVINA
 odvodené slová
 spisovný jazyk – nárečia
 slangové slová
 jednovýznamové a viacvýznamové slová
 synonymá, antonymá
 slovníky: pravopisný, synonymický, výkladový, cudzích slov,
frazeologický
 slovná zásoba
 spisovné slová – nespisovné slová
 neutrálne slová – citovo zafarbené (expresívne) slová
 domáce slová – cudzie slová
 zastarané slová – nové slová

interpunkcia


skratky
tvorenie slov odvodzovaním – predpona, prípona, slovotvorný
základ, základové slovo, odvodené slovo
tvorenie slov skladaním
spôsoby obohacovania slovnej zásoby - tvorenie slov, preberanie
slov
nepriame pomenovania (metafora, metonymia, personifikácia)
jednoslovné a viacslovné pomenovania (združené pomenovania)
ustálené slovné spojenie/frazeologizmus
príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie
slovná zásoba – systematizácia







TVAROVÁ/MORFOLOGICKÁ ROVINA JAZYKA
 skloňovanie
 pád – pádové otázky
 podstatné mená - ohybný slovný druh; všeobecné/vlastné; konkrétne/abstraktné; životné/neživotné; rod - mužský, ženský, stredný; číslo - jednotné,
množné; pád - prvý, druhý, tretí, štvrtý, šiesty, siedmy, piaty – zastarané oslovenie; vzor - chlap, hrdina dub, stroj, žena, ulica, dlaň, kosť, mesto,
srdce, vysvedčenie, dievča; pomnožné, rod pomnožných podstatných mien; podstatné mená mužského rodu – zvieracie, neživotné zakončené na -r,
-l; cudzie nesklonné podstatné mená; skloňovanie podstatného mena pani
 prídavné mená - ohybný slovný druh; akostné – stupňovanie vzťahové, zvieracie, privlastňovacie; rod, číslo, pád, vzor - pekný, cudzí, páví, matkin,
otcov
 zámená - ohybný slovný druh; skloňovanie; základný tvar; rod, číslo, pád; delenie zámen - osobné – základné, privlastňovacie, opytovacie,
ukazovacie
 číslovky - ohybný slovný druh; skloňovanie; rod, číslo, pád; delenie čísloviek – určité, neurčité, základné, radové, násobné
S t r a n a | 37






slovesá - ohybný slovný druh; tykanie/vykanie; časovanie; osoba 1., 2., 3.; číslo; čas - minulý, prítomný, budúci; zvratné, nezvratné; neurčitok;
sloveso byť; jednoduchý a zložený tvar; plnovýznamové – neplnovýznamové; spôsob - oznamovací, rozkazovací, podmieňovací; vid – dokonavý,
nedokonavý
príslovky – neohybný slovný druh; príslovky – miesta, času, spôsobu, príčiny; stupňovanie prísloviek
predložky - neohybný slovný druh; väzba s pádom; vokalizácia
spojky - neohybný slovný druh
častice - neohybný slovný druh
citoslovcia - neohybný slovný druh
SYNTAKTICKÁ/SKLADOBNÁ ROVINA
 veta - jednoduchá veta – holá, rozvitá, rozvitá s viacnásobným vetným členom; vety podľa obsahu – oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia,
zvolacia; slovosled
 základné vetné členy - podmet - vyjadrený, nevyjadrený; prísudok – slovesný, neslovesný; vetný základ
 vedľajšie vetné členy – predmet; príslovkové určenie – miesta, času, príčiny, spôsobu; prívlastok – zhodný, nezhodný; prístavok
 zhoda
 vetné sklady - prisudzovací
 jednočlenná veta – slovesná, neslovesná
 dvojčlenná veta – úplná, neúplná
 jednoduché súvetie
 zápor v slovenčine
 súdržnosť textu
 interpunkcia
SLOH





pozdrav
oslovenie
predstavenie sa
privítanie
rozlúčenie





prosba/želanie
poďakovanie
ospravedlnenie – ústne
ospravedlnenie s vysvetlením
vyjadriť súhlas/nesúhlas





blahoželanie – ústne/písomne
adresa
adresa odosielateľa
pohľadnica
súkromný list – ústne/písomne
S t r a n a | 38






















tvorba otázok (žiadosť o informáciu)
rozhovor
začiatok a koniec telefonického
rozhovoru
osnova
nápis
nadpis
odsek
rozprávanie – ústne
opis predmetu – ústne
opis ilustrácie/obrázka – ústne
jednoduché
rozprávanie
–
ústne/písomne; úvod, jadro, záver;
časová postupnosť v rozprávaní
rozprávanie s prvkami opisu –
ústne/písomne
opis – ústne/písomne; predmetu;
obrázku/ilustrácie; osoby; pracovného
postupu
umelecký a vecný text
názor
diskusia - argument, dokazovanie;
protiargument
krátke správy - SMS, e-mail
oznámenie
správa
pozvánka
plagát
vizitka

























kľúčové slová
poznámky/konspekt
výťah
koncept
reprodukcia ústna
inzerát
reklama
statický opis
dynamický opis
umelecký opis
odborný opis
charakteristika osoby
rozprávanie s využitím priamej reči (1.
os., 3. os.) ústne a písomné
rétorika – artikulácia, sila hlasu,
gestikulácia, mimika, postoj
príhovor (prívet)
cielený rozhovor (interview)
hlavná myšlienka
téma
dôkaz
správa o riešení/výsledku projektu
ústna/písomná
prihláška
úradný list
úradný/štruktúrovaný životopis
slávnostný príhovor
prejav















jazykové
štýly
–
náučný,
administratívny,
publicistický,
rečnícky, hovorový, umelecký
slohové postupy – informačný,
rozprávací, opisný, výkladový
úvaha
výklad
debata
odosielateľ
prijímateľ
komunikačná situácia
efektívna komunikácia
asertívna komunikácia
dialóg
projekt
tabuľka - názov, hlavička, riadok,
stĺpec
pointa
vnútorná kompozícia – úvod, zápletka,
vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie
S t r a n a | 39
JAZYKOVEDA A NÁRODNÝ JAZYK
 národný jazyk - spisovný jazyk, nárečia
 jazykoveda - náuka o zvukovej rovine jazyka, náuka o významovej rovine jazyka , morfológia/tvaroslovie, syntax/skladobná rovina jazyka
Kontrolné diktáty a slohové práce
Ročník
Piaty
Šiesty
Siedmy
Ôsmy
Deviaty
Diktát
Vstupný diktát
Podstatné mená
Prídavné mená
Slovesá
Výstupný diktát
Vstupný diktát
Tvorenie slov
Zvieracie a privlastňovacie prídavné mená
Slovesá
Výstupný diktát
Vstupný diktát
Pravopis cudzích slov
Pomnožné pod. mená
Násobné číslovky
Výstupný diktát
Vstupný diktát
Podstatné mená muž. rodu zvieracie, neživotné
zakončené na –r, -l
Cudzie nesklonné pod. mená
Zámená
Výstupný diktát
Vstupný diktát
Tvaroslovie
Slohová práca
Rozprávanie s prvkami opisu
Statický opis
Rozprávanie s využitím priamej reči
Umelecký opis
Správa o priebehu/ výsledku projektu
Slávnostný príhovor
Úvaha
S t r a n a | 40
Cudzie slová
Čiarka
Výstupný diktát
Projekty
Ročník
Piaty
Šiesty
Siedmy
Ôsmy
Deviaty
Ročník
Piaty
Šiesty
Siedmy
Ôsmy
Deviaty
Téma
Formát
Skloňovanie pod. mien - vzory
Power point
Prídavné mená
Poster
Nárečia
Power point
Tvorenie slov
Poster
Včera a dnes
Power point
Film
Poster
Príslovkové určenie miesta a času
Power point
Rozprávanie pre poslucháčov a čitateľov
Poster
Slovné druhy- prehľad
Power point
Vetné členy, veta, súvetie
Poster
Téma
Formát
Rozprávka (Autori literatúry pre deti)
Power point
Komiks
Poster
Rozprávka (Autori literatúry pre deti)
Power point
Komiks
Poster
Umelecká literatúra v próze (prezentácia o autorovi)
Power point
Dramatické umenie – scenát
Poster
Vedecko- fantastická poviedka
Power point
Moja modlitba
Poster
Power point
S t r a n a | 41
Poster
Písomné práce
Ročník
Mesiac
Riaditeľská previerka
Piaty
NOV, JAN, APR
JÚN
Šiesty
NOV, JAN, APR
JÚN
Siedmy
NOV, JAN, APR
JÚN
Ôsmy
NOV, JAN, APR
JÚN
Deviaty
NOV, JAN, APR
JÚN
Názov programu
Autor
Využitie v ročníku
Staroveká literatúra
Stiefel
všetky
Vybrané slová
Stiefel
všetky
Slovné druhy
Stiefel
všetky
Slovenský jazyk - pravopis
Terasoft
všetky
Slovenský jazyk – gramatika a literatúra
Terasoft
všetky
Používané výučbové programy
Súťaže
Názov akcie
Organizuje
Termín
Vhodné pre ročník
Hviezdoslavov Kubín
December
6., 7., 8., 9.
Šaliansky Maťko
Január
6., 7., 8., 9.
Rozprávkové vretienko
Marec
6., 7., 8., 9.
S t r a n a | 42
Používané učebnice
Názov učebnice
Autor
Rok vydania
Využitie v ročníku
Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl
Krajčovičová
2009
5.
Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl
Krajčovičová
2009
6.
Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl
Krajčovičová
2010
7.
Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl
Krajčovičová
2011
8.
Slovenský jazyk – učebnica - 9
Krajčovičová
2007
9.
Literárna výchova pre 5. ročník základnej školy
Krajčovičová
2010
5.
Literárna výchova pre 6. ročník základnej školy
Petríková
2010
VI.
Literárna výchova pre 7. ročník základnej školy
Petríková
2011
VII.
Literárna výchova pre 8. ročník základnej školy
Petríková
2011
VIII.
Literárna výchova pre 9. ročník základnej školy
Petríková
2004
IX.
Plánované exkurzie a besedy
Názov akcie
Typ akcie
Vhodné pre ročník
Bábkové divadlo
predstavenie
5.
Slovenské národné divadlo
predstavenie
6., 7., 8., 9.
Štúrova Modra
exkurzia
6., 7., 8., 9.
S t r a n a | 43
2. Anglický jazyk
Charakteristika predmetu
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom
a štátnym jazykom. Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov
pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.
Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného
medzinárodného porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. Vzdelávanie v 2. cudzom jazyku
smeruje k dosiahnutiu úrovne A2 (podľa spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky). Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je používateľ
základného jazyka (independent learner), čo predpokladá, že učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať každodenné situácie
predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a hľadať slová. Požiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho
uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery
bude cudzí jazyk v budúcnosti používať a sám si zvolil úroveň náročnosti.
Ciele predmetu
Vzdelávanie v danej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu týchto všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií: vedome získať nové
vedomosti a zručnosti, opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, dopĺňať si vedomosti a rozvíjať
zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú
väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja, udržať pozornosť pri prijímaní informácií, pochopiť zámer zadanej úlohy, účinne spolupracovať vo dvojiciach
i v pracovných skupinách, aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, byť otvorený kultúrnej a
etnickej rôznorodosti.
Kľúčové kompetencie
Jazykové kompetencie
 používať bežné slová a jednoduché slovné spojenia nevyhnutné komunikáciu obmedzeného charakteru,
 používať základné vetné modely a komunikovať o osvojených témach prostredníctvom naučených slovných spojení a výrazov,
 používať osvojenú slovnú zásobu, ktoré sa týka známych situácií a tém,
 používať jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť.
S t r a n a | 44
Sociolingvistické kompetencie
 komunikovať v jednoduchých spoločenských situáciách,
 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena informácií, žiadosť, pozvanie, ospravedlnenie atď.
Pragmatické kompetencie
 využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu,
prekvapenia, rozčarovania, strachu, použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru,
 používať jednoduché konektory na spájanie jednoduchých viet.
Počúvanie s porozumením
 porozumieť bežným slovám a základným frázam týkajúcich sa žiaka, jeho rodiny a bezprostredného okolia, porozumieť a splniť jednoduché pokyny
 rozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru.
Čítanie s porozumením
 porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu.
 vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, napr. prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,
 vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie,
 rozumieť bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice,
 pochopiť konkrétne informácie v jednoduchých písaných materiáloch, napr. listy, brožúry a krátke články, porozumieť jednoduchým osobným
listom.
Písomný prejav
 napísať jednoduchú pohľadnicu, napr. z dovolenky,
 vyplniť základné informácie o sebe vo formulároch, napr. v hoteli
 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
 napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi.
Ústna interakcia
 vedieť komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner je pripravený preformulovať výpoveď pri pomalšom tempe reči
S t r a n a | 45
 vedieť formulovať jednoduché otázky, ktoré sa týkajú bezprostredných potrieb a známych tém.
Samostatný ústny prejav
 vedieť používať jednoduché frázy a vety na opísanie miesta kde žiak žije a ľudí, ktorých pozná.
Obsah
Téma
1.
Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou
2.
Vypočuť si a podať informácie
3.
Vybrať si z ponúkaných možností
4.
Vyjadriť svoj názor
5.
Vyjadriť svoju vôľu
6.
Vyjadriť svoju schopnosť
Obsah

























Upútať pozornosť
Pozdraviť
Odpovedať na pozdrav
Rozlúčiť sa
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie
Informovať sa
Potvrdiť (trvať na niečom)
Začleniť informáciu
Odpovedať na žiadosť
Identifikovať
Opísať
Potvrdiť/Odmietnuť (Vyjadriť nesúhlas)
Opraviť (korigovať)
Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoj súhlas
Vyjadriť svoj nesúhlas
Vyjadriť presvedčenie
Vyjadriť vzdor
Protestovať
Vyjadriť stupeň istoty
Vyjadriť svoje želania/túžby
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)
Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia
Vyjadriť neznalosť
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť
S t r a n a | 46
7.
Vnímať a prejavovať svoje city
8.
Vyjadriť očakávania a reagovať na ne
9.
Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus
10.
Reagovať vo vyhrotenej situácii
11.
Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti
12.
Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností

































Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie
Vyjadriť smútok, skúsenosť
Vyjadriť sympatie
Vyjadriť fyzickú bolesť
Utešiť, podporiť, dodať odvahu
Vyjadriť nádej
Vyjadriť sklamanie
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu
Ubezpečiť
Vyjadriť úľavu
Vyjadriť spokojnosť
Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s niečím
Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam
Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád
Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu
Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu
Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného
Urážať
Nadávať
Vyjadriť príkaz/zákaz
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu
Získať povolenie, súhlas
Dať súhlas, povoliť niečo
Odmietnuť
Zakázať
Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz
Vyhrážať sa
Sľúbiť
Obviniť, obviniť sa, priznať sa
Ospravedlniť sa
Odmietnuť obvinenie
Vyčítať
S t r a n a | 47
13.
Reagovať na príbeh alebo udalosť
14.
Ponúknuť a reagovať na ponuku
15.
Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti
16.
Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti
17.
Reagovať pri prvom stretnutí
18.
Korešpondovať
19.
Telefonovať
20.
Vymieňať si názory, komunikovať s niekým

































Vyjadriť záujem o niečo
Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva
Vyjadriť prekvapenie
Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil
Vyjadriť nezáujem
Žiadať od niekoho niečo
Odpovedať na žiadosť
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali
Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného)
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem
Odpovedať na návrh niekoho iného
Varovať pred niekým/niečím
Poradiť
Dodať odvahu
Podporiť
Adresovať niekomu svoje želanie
Spomenúť si na niečo/niekoho
Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol
Pripomenúť
Kondolovať
Gratulovať
Predstaviť niekoho
Predstaviť sa
Reagovať na predstavenie niekoho
Privítať
Predniesť prípitok
Korešpondovať
Začať list
Ukončiť list
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor
Začať rozhovor
Ujať sa slova v rozhovore
S t r a n a | 48
21.
Vypracovať prezentáciu (prednášku)
22.
Obohatiť (doplniť) štruktúrovanú prezentáciu (prednášku)
23.
Zúčastniť sa na diskusii (argumentovať)
24.
Uistiť sa v rozhovore, že moje slová (môj výklad, môj argument) boli
pochopené
25.


























Porozprávať niečo
Vypýtať si slovo
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili
Zabrániť niekomu v rozhovore
Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné myšlienky)
Oboznámiť s obsahom/osnovou
Rozviesť tému a osnovu
Prejsť z jedného bodu na iný
Ukončiť svoj výklad
Podčiarknuť/ dať do pozornosti
Odbočiť od témy (digresia)
Vrátiť sa k pôvodnej téme
Uviesť príklad
Citovať
Parafrázovať
Navrhnúť novú tému/nové body diskusie
Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie
Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie
Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenia
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané
Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom problematického
slova/vyjadrenia/frázy
Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo
Hľadať slovo/vetu
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru
Rozprávať príbeh
Začať príbeh, historku, anekdotu
Zhrnúť príbeh, historku
Projekty
Ročník
Téma
Formát
Piaty
Daily routines
Power point
S t r a n a | 49
My family
Poster
Animals
Power point
Food
Poster
London
Power point
The future
Poster
A biography
Power point
Teenage health
Poster
A legendary hero or heroine from my country
Power point
Environmental problems
Poster
Šiesty
Siedmy
Ôsmy
Deviaty
Používané výučbové programy
Názov programu
Autor
Využitie v ročníku
Planéta vedomostí
Agemsoft
všetky
Alf (tvorba testových úloh)
e-technology
všetky
Veľká školská encyklopédia
Langmaster
všetky
Používané učebnice
Názov učebnice
Autor
Rok vydania
Využitie v ročníku
Project 1, III
rd edition
Tom Hutchinson
2008
5.
Project 2, III
rd edition
Tom Hutchinson
2009
6., 7.
Project 3, III
rd edition
Tom Hutchinson
2009
7., 8.
Project 4, III
rd edition
Tom Hutchinson
2009
8., 9.
Project 5, IIIrd edition
Tom Hutchinson
2009
9.
Workbook Project 1
Tom Hutchinson
2008
5.
Workbook Project 2
Tom Hutchinson
2010
6., 7.
S t r a n a | 50
Workbook Project 3
Tom Hutchinson
2010
7., 8.
Workbook Project 4
Tom Hutchinson
2010
8., 9.
Workbook Project 4
Tom Hutchinson
2011
9.
S t r a n a | 51
3. Nemecký jazyk
Charakteristika predmetu
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom
a štátnym jazykom. Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov
pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.
Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného
medzinárodného porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. Vzdelávanie v 2. cudzom jazyku
smeruje k dosiahnutiu úrovne A2 (podľa spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky). Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je používateľ
základného jazyka (independent learner), čo predpokladá, že učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať každodenné situácie
predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a hľadať slová. Požiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho
uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery
bude cudzí jazyk v budúcnosti používať a sám si zvolil úroveň náročnosti.
Ciele predmetu
Vzdelávanie v danej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu týchto všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií: vedome získať nové
vedomosti a zručnosti, opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, dopĺňať si vedomosti a rozvíjať
zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú
väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja, udržať pozornosť pri prijímaní informácií, pochopiť zámer zadanej úlohy, účinne spolupracovať vo dvojiciach
i v pracovných skupinách, aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, byť otvorený kultúrnej a
etnickej rôznorodosti.
Kľúčové kompetencie
Všeobecné kompetencie
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal získavať uvedomelo nové vedomosti a zručnosti, opakovať si osvojené vedomosti a
dopĺňať si ich, uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka, opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať, pochopiť
potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj
ďalší rozvoj a reálny život, kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja, udržať pozornosť pri prijímaní
S t r a n a | 52
poskytovaných informácií, pochopiť zámer zadanej úlohy, účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, aktívne a často využívať doteraz
osvojený jazyk, využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Komunikačné jazykové kompetencie
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1 rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb,
tieto výrazy a frázy dokáže používať, dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, o ľuďoch, ktorých pozná a o
veciach, ktoré vlastní, dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikáciirozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu
pomôcť.
JAZYKOVÁ KOMPETENCIA
Učiaci sa na úrovni A1 používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu, má základný repertoár
slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie, prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických
štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru, ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú
pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny
alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia, dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť
a ostatné osobné údaje.
SOCIOLINGVISTICKÁ KOMPETENCIA
Učiaci sa na úrovni A1 dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť
aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď.
S t r a n a | 53
PRAGMATICKÁ KOMPETENCIA
Učiaci sa na úrovni A1 dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,
dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie
výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.
Komunikačné zručnosti
POČÚVANIE S POROZUMENÍM
Učiaci sa na úrovni A1 dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho
okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne, rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu, rozumie
jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
ČÍTANIE S POROZUMENÍM
Učiaci sa na úrovni A1 rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na
pohľadniciach, rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života, dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiáli a
krátkych, jednoduchých opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc, rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu
cesty.
PÍSOMNÝ PREJAV
Učiaci sa na úrovni A1 dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky, dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s
osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne, dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom
kde žijú a čo robia, vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej, vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie
výrazy ako „a“, „ale“ alebo „pretože“.
ÚSTNY PREJAV - DIALÓG
Učiaci sa na úrovni A1 dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo
preformulovať svoju výpoveď pri pomalšom tempe reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať, dokáže klásť a odpovedať na jednoduché
otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy, používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa
S t r a n a | 54
má, vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú, rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých
konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie, rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie
niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť.
ÚSTNY PREJAV – MONOLÓG
Učiaci sa na úrovni A1 dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.
Obsah
Téma
1.
Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou
2.
Vypočuť si a podať informácie
3.
Vybrať si z ponúkaných možností
4.
Vyjadriť svoj názor
5.
Vyjadriť svoju vôľu
Obsah






















Upútať pozornosť
Pozdraviť
Odpovedať na pozdrav
Rozlúčiť sa
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie
Informovať sa
Potvrdiť (trvať na niečom)
Začleniť informáciu
Odpovedať na žiadosť
Identifikovať
Opísať
Potvrdiť/Odmietnuť (Vyjadriť nesúhlas)
Opraviť (korigovať)
Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoj súhlas
Vyjadriť svoj nesúhlas
Vyjadriť presvedčenie
Vyjadriť vzdor
Protestovať
Vyjadriť stupeň istoty
Vyjadriť svoje želania/túžby
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)
S t r a n a | 55
6.
Vyjadriť svoju schopnosť
7.
Vnímať a prejavovať svoje city
8.
Vyjadriť očakávania a reagovať na ne
9.
Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus
10.
Reagovať vo vyhrotenej situácii
11.
Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti
12.
Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností

































Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia
Vyjadriť neznalosť
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť
Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie
Vyjadriť smútok, skúsenosť
Vyjadriť sympatie
Vyjadriť fyzickú bolesť
Utešiť, podporiť, dodať odvahu
Vyjadriť nádej
Vyjadriť sklamanie
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu
Ubezpečiť
Vyjadriť úľavu
Vyjadriť spokojnosť
Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s niečím
Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam
Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád
Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu
Vyjadriť príkaz/zákaz
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu
Získať povolenie, súhlas
Dať súhlas, povoliť niečo
Odmietnuť
Zakázať
Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz
Vyhrážať sa
Sľúbiť
Obviniť, obviniť sa, priznať sa
Ospravedlniť sa
Odmietnuť obvinenie
Vyčítať
S t r a n a | 56
13.
Reagovať na príbeh alebo udalosť
14.
Ponúknuť a reagovať na ponuku
15.
Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti
17.
Reagovať pri prvom stretnutí
18.
Telefonovať
19.
Vymieňať si názory, komunikovať s niekým
20.
Uistiť sa v rozhovore, že moje slová (môj výklad, môj argument) boli
pochopené































Vyjadriť záujem o niečo
Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva
Vyjadriť prekvapenie
Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil
Vyjadriť nezáujem
Žiadať od niekoho niečo
Odpovedať na žiadosť
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali
Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného)
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem
Odpovedať na návrh niekoho iného
Varovať pred niekým/niečím
Poradiť
Dodať odvahu
Podporiť
Adresovať niekomu svoje želanie
Predstaviť niekoho
Predstaviť sa
Reagovať na predstavenie niekoho
Privítať
Predniesť prípitok
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor
Začať rozhovor
Ujať sa slova v rozhovore
Vypýtať si slovo
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili
Zabrániť niekomu v rozhovore
Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenia
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané
Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom problematického
slova/vyjadrenia/frázy
 Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo
S t r a n a | 57
 Hľadať slovo/vetu
 Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru
Projekty
Ročník
Šiesty
Siedmy
Ôsmy
Téma
Schule
Familie
Essen
Transport
Tiere
Hilfe
Formát
Power point
Poster
Power point
Poster
Power point
Poster
Power point
Poster
Deviaty
Používané výučbové programy
Názov programu
Planéta vedomostí
Alf (tvorba testových úloh)
Veľká školská encyklopédia
Nemecký jazyk
Autor
Agemsoft
e-technology
Langmaster
Doctum
Využitie v ročníku
všetky
všetky
všetky
všetky
Používané učebnice
Názov učebnice
Projekt Deutsch Neu 1
Projekt Deutsch Neu 2
Projekt Deutsch Neu 3
Autor
Alistair Brien
Alistair Brien
Alistair Brien
Rok vydania
2009
2010
2009
Využitie v ročníku
6.
7.
8.
S t r a n a | 58
Download

Školský vzdelávací program – 5a