KVANTOVINY
Vnútroremný elektronický spravodaj
Marec 2014
Vážení kolegovia , kolegyne!
Vedenie spoločnosti sa rozhodlo začať vydávať vnútrofiremný elektronický spravodaj „KVANTOVINY.“ Jeho hlavnou
úlohou je pomôcť zvýšiť vzájomnú informovanosť v našom kolektíve, hľadať vhodnou formou zlepšenie efektivity práce a odstraňovať nedostatky, ktoré nás trápia.
V redakčnej rade je Mirka Slobodová /šéfredaktor/, Tomáš
Čajda, Marcela Olšavská a Ľubomír Mach.
Tešíme sa na Vaše príspevky a námety na riešenie. Ako prvý
príspevok uverejňujeme článok riaditeľa spoločnosti Ľubomíra
Macha.
Každý ďalší príspevok, z ktorého vyplynie určité zlepšenie
našej práce a prispeje k zvýšeniu jej efektivity, bude ocenený ako
„Zlepšovák KVANTu napr. MAREC 2014“ a bude honorovaný
odmenou 100 € (každý mesiac) za najlepší návrh na zvýšenie efektívnosti práce v KVANTe.
Tri najlepšie zlepšovacie návrhy v roku budú honorované
odmenou 1000, 500 a 200 € a budú vyhlásené a ocenené na firemnom vianočnom večierku .
Svoje príspevky, zlepšovacie návrhy, či už technického, obchodného
alebo administratívneho charakteru posielajte prosím na adresu:
[email protected]
TOPKY
NOVIN
Nové kolegyne v KVANT tíme
Katarína MINICHOVÁ
Andrea MIKLOŠOVÁ
oddelenie technických systémov
oddelenie interaktívnej techniky
Redakčná rada
© KVANT spol. s r.o.
1
KOMUNIKÁCIA A EFEKTIVITA
Určite sa stretávate s komunikačnými zmätkami,
ktoré nás veľakrát paralyzujú a klesá efektivita našej práce.
Neberme to však tragicky, lebo tieto problémy sú v každej
väčšej organizácii a ide najmä o to, aby sme o tom hovorili
a hľadali riešenia.
Pri školení v Harmónii začiatkom januára nám
školiteľ povedal, že efektivita práce v organizáciách ako sme
my je zhruba na úrovni 40%. Niekde horšie a niekde lepšie...
Nechápal som...veď nestíhame, práce je veľa , množstvo ľudí
má oprávnené nadčasy, takže by sme mali teoreticky
fungovať na viac ako 100% ... ???
Minulý týždeň som priamo u nás zažil, ako u nás
niekedy funguje „efektívna komunikácia.“ V pondelok
telefonoval zákazník Braňovi, že potrebuje ponuky na
vysokorýchlostné kamery. Braňo postúpil informáciu
Milanovi, ktorý je zodpovedný za uvedený produkt. Milan
zákazníkovi napísal email, že cestuje do zahraničia a spracuje
to zákazníkovi po svojom návrate vo štvrtok. V utorok volal
zákazník mne, aby som mu pomohol získať uvedenú cenovú
ponuku, lebo to potrebuje súrne do projektu. Bolo to
poobede a sľúbil som, že to zajtra t.j. v stredu vybavím.
V stredu som požiadal vedúceho oddelenia Jozefa Horvátha,
aby to zariadil. Sortiment patrí do jeho oddelenia a je
Milanovým nadriadeným. Určite niekto Milana zastupuje ...
Cenovú ponuku dostal zákazník až vo štvrtok. Riešil to
Milan, Braňo , Ľubo , Jozef a nakoniec Milan ...
Smutne som si zaspomínal , že takéto niečo mi pred
desiatimi rokmi trvalo vyriešiť 2 minúty. Niekedy som to
vyriešil telefonicky za 1 minútu.
Cenník vysokorýchlostných kamier som mal
v počítači alebo na serveri spracovaný s platnosťou 1 rok
a vedel som ho poslať ako prílohu behom 1 minúty aj so
sprievodným emailom. Niektoré cenníky boli na stránkach
a priamo, keď mi zákazník telefonoval, vedel som ho
navigovať cez telefón, kde – na akej webstránke cenník nájde.
Na stránkach sme mali cenníky niekedy z určitých dôvodov
zaheslované, ale heslo bolo univerzálne a vedel som ho
povedať do telefónu.
Zákazník bol vybavený naozaj veľmi rýchlo
a efektívne. Pokiaľ riešime ponuku 4 dni, väčšina zákazníkov
si nájde pružnejšieho dodávateľa.
Viem, že išlo o výnimočnú situáciu, nie vždy ide
Milan služobne mimo, ale aj tak by mal byť schopný
zabezpečiť aj cez telefón ponuku... Samozrejme, teraz
nehľadám vinníka, chyba je samozrejme v riadení a v systéme
práce ... Milan za to nemôže.
Kde je problém ? Ako to zefektívniť ?
NÁVRH RIEŠENIA:
Pán Horváth robil na jeseň
minulého roku produktové rozdelenie
podľa oddelení a je potrebné dotiahnuť
cenníky tak, aby ktokoľvek z našich
obchodníkov vedel nájsť cenu
samostatne na webe, aj keď nepôjde
o jeho produkt. Cenník môže byť chránený heslom s naším interným dohodnutým pravidlom, že názov súboru
bude zároveň aj názov hesla (napr.
cennikkamery2014.pdf bude mať
heslo „cennikkamery2014“). Nemôžeme si dovoliť prichádzať o zákazníkov
a ani plytvať časom a efektivitou práce.
Požiadam pána Horvátha, aby
dotiahol pre celú firmu smernicu
o práci s produktami a všeobecným
prístupom k cenníkom.
TERMÍN REALIZÁCIE:
Do týždňa obdržia vedúci oddelení
návrh smernice od pána Horvátha na
spripomienkovanie a do mesiaca bude
predpokladaná jej realizácia v rámci
firmy. Všetky cenníky budú prístupné
buď pod heslom, alebo voľné na serveri, resp. na našich webstránkach pre
všetkých obchodníkov. Taktiež vznikne
databáza všetkých odoslaných ponúk
prístupná všetkým, ktorí pracujú so
zákazníkmi.
Prajem pekný týždeň.
Lubo Mach
© KVANT spol. s r.o.
2
VEDECKO-TECHNICKÉ CENTRUM V KOŠICIACH
Na začiatku bola myšlienka. Potom dlho, dlho
nič, až dostala písomnú podobu a bola vyhlásená
verejná súťaž.
Na prvé prečítanie vyzerala pomerne
splniteľne. Toto predsa máme v ponuke, toto sme niekde
videli, toto vyrobíme, toto kúpime, toto zistíme... a tak sme sa
rozhodli otvoriť dvere ďalšej z komnát paláca vedy
a techniky.
Našiel sa dobrovoľník pre každodennú starostlivosť
o výpravu a tradičným pochodom mínovým poľom sme sa
kvalifikovali do elektronickej aukcie. Zdĺhavý proces
administrácie pred výberovým konaním, nás zbavil polovice
súperov, takže zostal jeden. Bojoval statočne. Spolu s ním
padla značná časť rozpočtu. Po absolvovaní zdĺhavých,
avšak povinných tancoch s príslušným ministerstvom, začal
oficiálny program. Pochopiteľne, sondovali sme už tri
mesiace predtým. Stovky kilometrov najazdených za
inšpiráciou a poučením, desiatky hodín vzájomnej
komunikácie, náročné preosievanie potenciálnych
sp o l up ra cov n í kov, h ľ a d a n i e m o ž n o stí n a tro ch
kontinentoch, oddeleniach vlastnej fir my i v jej
intelektuálnom okolí. Miestne, košické zdroje sme využili na
integrovanie invenčnej grafiky a nábytkových prvkov. Mesiac
po podpise zmluvy bolo naplnené prvé dodávkové auto
a jazdy postupne pribúdali.
S minimalizáciou stáleho personálneho obsadenia,
redukovanými technickými prostriedkami, ekonomickou
dopravou i ubytovaním, maximalizáciou nasadenia
a pracovného času, nevyčerpateľným entuziazmom, sme
prevažne vlastnými silami vyrobili, zostavili, dopravili,
umiestnili a sprevádzkovali všetko požadované.
V súlade so zadaním objednávateľa boli vybavené
dve poschodia zrekonštruovaných priestorov Slovenského
technického múzea (STM) Košice. Tematické bloky:
elektrina a magnetizmus, hydrodynamika, mechanika
a dynamika, optické javy a ilúzie, elektronické i mechanické
hry, labyrinty, hlavolamy, solárna energia, mikrosvet,
akustika, kozmická mechanika, geometria, balans a hľadanie
ťažiska, gravitácia, vibrácie, termovízia, aerodynamika
a prúdenie vzduchu, anatómia, bioelektrina, koordinácia, test
reflexov, elektroakustika, plazmové výboje, postreh,
hudobný sluch, priestorový odtlačok, presnosť pohybu a iné
biotesty boli naplnené 122 exponátmi a elektronickým
vybavením. Súčasťou odovzdávacieho procesu bolo
niekoľko stoviek strán protokolov, vyhlásení, správ, plánov
a manuálov. Nad rámec špecifikácie prevádzkovatelia dostali
elektronický systém registrácie návštevníkov, s USB
kamerami a monitormi, napojený na internet. My sme
zaškolením miestneho servisného technika získali ďalšieho
kolegu.
Tri mesiace po podpise zmluvy, 5. septembra 2013,
bolo Vedecko-technické centrum pre deti a mládež pri STM
Košice, pri účasti významných hostí a celoštátne pôsobiacich
televízií, slávnostne otvorené. Bez významných technických
výpadkov statočne odoláva nájazdom mladých i zrelých
návštevníkov, pri pravidelne zaplnenom rezervačnom
kalendári.
Vďaka všetkým zúčastneným!
Marián Dubina
Fotografie rôznych exponátov si môžete pozrieť na stránke www.sciencemodels.info
© KVANT spol. s r.o.
3
ŠPECIÁLNA TECHNIKA NA KONFERENCII Wood, Pulp and Paper
Opäť sme sa niekam primotali. Tento krát to
bola trojjediná akcia pod názvom Wood, Pulp and
Paper, Polygrafia Academica 2014 a fotografická súťaž
Fotografia Academica2014, vyhradená pre študentov.
Konala sa v dňoch 12.–13. marca 2014 v Kongresovo
Centre Hotela Tatra v Bratislave.
Vzhľadom na budovanie srdečných partnerských
vzťahov , najmä s predstaviteľmi a vedeckými pracovníkmi
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, našu firmu hrdo
a plnohodnotne reprezentovalo oddelenie špeciálnej
techniky. Ako jediný vystavovateľ totiž ponúklo, na veľké
potešenie organizátorov, okrem papierových podkladov
a veľkoplošných reklamných plagátov aj videoprojekciu na
obrazovke. Ako bónus dodalo oddelenie, na celé dva dni, aj
živých vystavovateľov, ochotných odpovedať na všetečné
otázky účastníkov.
Jadrom prezentácie, ktorou sme sa snažili vzbudiť
záujem okolo postávajúcich účastníkov konferencie boli
výsledky spoločného výskumu s Kriminalistickým
a expertíznym ústavom MV SR v Bratislave, zamerané na
využitie elektrónového mikroskopu pri foréznej analýze
papiera s pracovným názvom „Analýza skrížených ťahov“.
Už pri tomto názve sa mnohí záujemcovia, chrániac si svoju
pamäťovú kapacitu na odborné prednášky otočili
a s rozpačitým, úsmevom nás ponechali nášmu osudu –
striehnuc so skríženými rukami na ďalšiu vhodnú obeť.
My sme sa však len tak ľahko nevzdali a nasadili sme
nášho čierneho koňa, prostredníctvom postera KEU MV SR
aj s kompletnými výsledkami výskumu, do posterovej sekcie.
Aby sme však zároveň preukázali nevšednú všestrannosť,
predstavili sme okrem elektrónových mikroskopov so
zameraním na materiálový výskum papiera
a vysokorýchlostných kamier aj ďalšie vedecko-technické
zlomyseľnosti typu ASTAR od fy NANOMEGAS na
detailnú analýzu materiálov na nanometrovej úrovni,
3D profilometrické merania, spektrometrické
a mikrospetrometrické zariadenia a.i.
Na naše veľké potešenie práve o posledné dve
zmienené prejavili záujem najmä tlačiarenské spoločnosti.
Vtedy sme si uvedomili, že k poznaniu tohto sektora nám asi
nepostačí len čítať dennú tlač, bulvár, komiks a v krajnom
prípade knihu.
Účasťou na odborných prednáškach sme zavŕšili
náš marketingový útok v tomto sektore priemyslu. Ich
obsahová náplň, ako aj odborná diskusia potvrdili, že
vzhľadom na riešené problémy a prezentované výsledky
prednášateľov sa náš záujem o spoluprácu s vedeckými
inštitúciami a podnikmi zameranými na drevo, papier,
celulózu ale aj polygrafiu uberá správnym smerom a zdá sa
byť aj ekonomicky perspektívny.
Jozef Horváth
© KVANT spol. s r.o.
4
MY A NETOPIERE
Začiatkom roka sme sa opäť stretli v penzióne
pána riaditeľa v Harmónii neďaleko Modry.
V príjemnej „povianočnej“ atmosfére a s pohárom
dobrého vína strávili naši kolegovia zaujímavý večer plný
pohody a vzájomných rozhovorov, ale aj živej zábavy
v podobe multi-žánrovej karaoke show. Nasledujúci deň sa
potom niesol v znamení pešej turistiky. Popri výstupe na
neďalekú rozhľadňu, z ktorej sa nám naskytol úžasný
panoramatický pohľad, sme neobišli ani malý skalný previs,
v ktorého útrobách sídlia netopiere, ponorené do zimného
spánku visiac dolu hlavou so zakvačenými pazúrmi
o výstupky skál. Pre tých pohybovo menej zdatných bola túra
síce trochu náročnejšia, no pocit z načerpania novej energie
prostredníctvom jedinečného kontaktu s prírodou za to
rozhodne stál!
Teambuilding sa teda vydaril a už teraz sa tešíme na
ďalšiu veľkonočnú akciu v krásnom prostredí Malých
Karpát.
© KVANT spol. s r.o.
5
LUBOMÍR MACH, PAVOL KUBOŠEK – nalisti sútaže EY Podnikatel roka 2013
Konatelia spoločnosti KVANT spol. s r.o.
Ľubomír Mach a Pavol Kubošek boli ocenení ako
finalisti súťaže EY Podnikateľ roka 2013.
Názov EY označuje celosvetovú organizáciu a môže
zahŕňať jednu alebo viac členských firiem Ernst & Young
Global Limited, bristskej spoločnosti s r učením
obmedzeným. Je významným celosvetovým
poskytovateľom odborných poradenských služieb v oblasti
auditu, daní, transakčného a podnikového poradenstva.
Súťaž Entrepreneur of the Year® prvýkrát
vyhlásila spoločnosť EY v roku 1986 v Spojených štátoch
amerických. V roku 2013 sa konali národné kolá vo vyše 50
krajinách celého sveta, pričom medzi ne patria aj krajiny
susediace so Slovenskom – Poľsko, Maďarsko, Česká
republika, Rakúsko a Ukrajina.
Tí z Vás, ktorí ešte nevideli prezentačné video
o konateľoch spoločnosti KVANT, môžete si ho pozrieť tu:
PLIENKOVÁ TORTA PRE VERONIKU
V piatok 14. marca sa vo firme konala menšia
rozlúčková akcia s našou koleg ynkou Veronikou
Bartošovou, ktorá odchádza na materskú dovolenku. Pri
tejto milej príležitosti nám Veronika pripravila chutné
pohostenie a od nás, svojich kolegov, dostala praktický
štartovací balíček v podobe tzv. plienkovej torty.
Originálny darček vytvorilo naše kreatívne firemné duo
Mirka & Zlatka, ktorým za tento tvorivý kúsok ďakujeme, no
a budúcej mamičke želáme hlavne veľa zdravia, energie,
trpezlivosti, radosti a potešenia z výnimočných okamihov
s malým Dávidkom :)
VESELÉ OKIENKO
PRED 10 ROKMI
Hurááá, dostal som
e-mail!!!
DNES
436
nep
reč
mail ítaných
ov
© KVANT spol. s r.o.
6
DO OUTLOOKU SA PRIHLÁSITE AJ CEZ WEB STRÁNKU
Na našej internetovej stránke www.kvant.sk je v pravom dolnom rohu symbol copyright ©, pomocou ktorého sa môžete
prihlásiť do Outlooku. Cez slovo KVANT sa dostanete k naším grafickým podkladom a cenníkom, no a slovo reserved Vám
umožní rezervovať konkrétnu miestnosť na určitý deň a hodinu.
© KVANT Ltd. All rights reserved.
Prihlásenie do Outlooku.
Umožňuje rezerváciu
určitej miestnosti
na konkrétny deň a hodinu.
K dispozícii sú firemné katalógy,
logá, cenníky a certifikáty.
© KVANT spol. s r.o.
7
PLÁN VÝSTAV 2014
CONECO
35. ročník veľtrhu CONECO zameraného na stavebníctvo sa bude konať
26. – 29. 3. 2014 v bratislavskej Inchebe. Vystavuje: oddelenie špeciálnej techniky.
IDEB
Medzinárodný veľtrh obrannej techniky bude v Inchebe v Bratislave
v dňoch 14. – 16. 5. 2014. Vystavuje: oddelenie špeciálnej techniky.
MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VELTRH
21. ročník sa bude konať v dňoch 20. – 23. 5. 2014.
Organizátorom je Agrokomlex Výstavníctvo Nitra.
Vystavuje: oddelenie laboratórnej a meracej techniky.
IMC
18. ročník Medzinárodného veľtrhu zameraného na mikroskopiu
bude v dňoch 7. – 12. 9. 2014 v Prahe.
Vystavuje: oddelenie špeciálnej techniky, oddelenie laboratórnej a meracej techniky.
SLOVMEDICA
16. ročník výstavy o zdravotníckych technikách, technológiách a prístrojoch
sa bude konať v dňoch 25. – 27. 9. 2014 v Inchebe v Bratislave.
Vystavuje: oddelenie exportu.
INTERBEAUTY
V dňoch 2. – 4. 10. 2014 prebehne v bratislavskej Inchebe
27. medzinárodný veľtrh kozmetiky. Vystavuje: oddelenie exportu.
ELO SYS
20. ročník Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií
bude v dňoch 14. – 17. 10. 2014. Organizátorom je EXPO CENTER a.s. Trenčín.
Vystavuje: oddelenie laboratórnej techniky.
WORLDDIDAC BASEL
Medzinárodný veľtrh didaktickej techniky, druhý najvýznamnejší na svete
bude v dňoch 29. – 31. 10. 2014. Vystavuje: oddelenie exportu.
BIBLIOTÉKA / PEDAGOGIKA
V dňoch 6. – 9. 11. 2014 sa v bratislavskej Inchebe koná 22. medzinárodný knižný veľtrh
a 19. výstava vzdelávania a didaktickej techniky.
Vystavuje: oddelenie učebných pomôcok, oddelenie interaktívnej techniky.
VISION
Medzinárodný veľtrh pre priemyselné spracovanie obrazu a identifikačných technológií
sa bude konať v dňoch 4. – 06. 11. 2014 bude v Stuttgarte. Vystavuje: oddelenie SW a HW.
REDAKCNÁ RADA
šéfredaktor_Miriam SLOBODOVÁ
redaktori_Lubomír MACH
_Tomáš CAJDA
gracká úprava_Marcela OLŠAVSKÁ
príspevky posielajte na adresu:
[email protected]
do predmetu správy uvádzajte:
KVANTOVINY
© KVANT spol. s r.o.
8
Download

Bez názvu - 1