Mgr. Zuzana Vilčeková
doktorand
kontakt
Ústav materiálového výskumu SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice, SLOVENSKO
tel: + 421 55 792 2473
fax: + 421 55 792 2408
email: [email protected]
CURRICULUM
•
2012 - doteraz PhD študent na ÚMV SAV, oddelenie konštrukčnej keramiky; dizertačná
práca: Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti biomateriálov na báze nitridu
kremičitého; program: Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo; odbor:
5.2.26 Materiály
•
2012
Mgr. – UPJŠ PF Košice
odbor Anorganická chémia
•
2007 - 20012
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, študent
magisterského štúdia v odbore Anorganická chémia
•
2003 - 2007
Gymnázium Šrobárova 1 Košice, zameranie všeobecné, úplné stredoškolské
vzdelanie, ukončenie maturitou
•
1994 – 2003
ZŠ Hroncova 23, Košice, úplné základné vzdelanie
JAZYKOVÉ ZNALOSTI
•
•
•
•
Slovenský jazyk – materinský jazyk
Český jazyk – aktívne
Anglický jazyk – mierne pokročilý
Nemecký jazyk – začiatočník
VEDECKÉ AKTIVITY
Počas PhD. štúdia
• Práca v laboratóriách pre meranie mechanických skúšok – tlakové skúšky, testy v 4-bodovom a
3-bodovom ohybe, nanoindentačné techniky, rezonančné a ultrazvukové skúšky
• Stanovovanie makro-, mikro-, nano-mechanických vlastností keramických materiálov (tvrdosť,
modul pružnosti, lomová húževnatosť, pevnosť)
• Práca s mikroskopmi – optický, rastrovací (SEM), konfokálny mikroskop
• Vyhodnocovanie a sumarizovanie výsledkov z meraní
• Práca s informačnými a komunikačnými technológiami – práca s PC, vyhľadávanie v databázach
• Publikačná činnosť – tvorba a následná publikácia vedeckých článkov v anglickom a v
slovenskom jazyku
•
Mikroštruktúrne analýzy, keramografická príprava a úprava vzoriek, fraktografická analýza
Počas Mgr. štúdia
• Práca v chemických laboratóriách – príprava a evidencia chemických látok (vzoriek), práca s
chemikáliami, príprava roztokov, príprava kryštalických látok
• Práca s laboratórnym sklom
• Vykonávanie chemických analýz a výpočtov
• Práca s optickým mikroskopom
• Obsluha meracích a technologických zariadení – IČ spektrofotometre, UV VIS spektrofotometre
• Vyhodnocovanie a sumarizovanie výsledkov z meraní
• Práca s informačnými a komunikačnými technológiami – práca s PC, vyhľadávanie v databázach
• Práca s laboratórnymi prístrojmi a zariadeniami (sušiareň, laboratórny digestor,
vývevy/kompresory, analytické váhy, vodný kúpeľ)
• Zostavovanie chemických sústav
PEDAGOGICKÉ AKTIVITY
•
Žiadne
PROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ)
Spoluriešiteľ
• 2012 – doteraz
•
2013 – doteraz
•
2013 – doteraz
•
2014 – doteraz
APVV–0500–10 – Vývoj kompozitných biomateriálov na báze nitridu
kremičitého. (končí 2014)
APVV – Vývoj nitridu kremičitého s prídavkom multivrstiev grafénu. (končí
2015)
COST Action MP1005 – Mechanické vlastnosti materiálov pre regeneratívnu
ortopedickú a zubnú medicínu. (končí 2016)
VEGA 2/0043/14 – Vplyv chemického zloženia a tepelného spracovania na
odolnosť voči oxidácii moderných keramických materiálov na báze karbidu
kremičitého. (končí 2016)
ZAHRANIČNÉ POBYTY
•
Niekoľko krátkodobých medzinárodných konferencií a letných škôl:
24.6. – 27.6.2013 – Varšava – Poľsko – Nanomeasure 2013
5.11. – 8.112013 – Kutná Hora – Česko – LMV 2013
25.4 – 30.4.2014 – Záhreb – Chorvátsko – Letná škola COST Namabio 2014
22.10. – 24.10.2014 – Drážďany – Nemecko – CellMat 2014
ČLENSTVÁ, OCENENIA
•
2012 – doteraz
Členka Slovenskej silikátovej vedecko – technickej spoločnosti (súčasť
European Ceramic Society)
POČET PUBLIKÁCIÍ: 18
POČET CITÁCIÍ: 0
ZOZNAM VYBRANÝCH PUBLIKÁCIÍ:
2012
VILČEKOVÁ, Zuzana - KAŠIAROVÁ, Monika - BODIŠOVÁ, Katarína - HNATKO,
Miroslav - DUSZA, Ján - ŠAJGALÍK, Pavol - GROMOŠOVÁ, Silvia. Mechanical properties of
biomaterials based on Si3N4. In Progress in advanced ceramic materials : Workshop. Book of
abstracts. Ružín-Košice, 27.-28.11.2012. - Košice : Institute of Materials Research SAS, 2012, p. 34.
ISBN 978-80-970964-3-4.Typ: AFHB
2013
VILČEKOVÁ, Zuzana - KAŠIAROVÁ, Monika - BODIŠOVÁ, Katarína - DOMANICKÁ,
Magdaléna - ŠAJGALÍK, Pavol. Study of the preparation methods and their influence on the
mechanical properties of porous Si3N4 biomaterials. In Preparation of ceramic materials : 10th
international conference. Herľany, 18.-20.6.2013. Eds. Beatrice Plešingerová et al. - Košice :
Technical University of Košice, 2013, p. 114-115. ISBN 978-80-553-1424-2.Typ: AED
VILČEKOVÁ, Zuzana - KAŠIAROVÁ, Monika - DUSZA, Ján - BODIŠOVÁ, Katarína ŠAJGALÍK, Pavol. Štúdium mechanických vlastností Si3N4 biomateriálov porovnávané s ľudskou
trabekulárnou kosťou. In SEMDOK 2013 : 18th international of PhD. students´seminar. Terchová,
30.1.-1.2.2013. - Žilina : University of Žilina, 2013, p. 156-161. ISBN 978-80-554-0629-9.Typ: AEF
VILČEKOVÁ, Zuzana - KAŠIAROVÁ, Monika - BODIŠOVÁ, Katarína - HNATKO,
Miroslav - DUSZA, Ján - ŠAJGALÍK, Pavol. Mechanical properties of porous Si3N4 ceramics used
for bioapplication. In ECERS XIII. 13th conference of the European ceramic society, june 23-27, 2013
: book of abstracts. - France, 2013, p. 324.Typ: AFG
VILČEKOVÁ, Zuzana - KAŠIAROVÁ, Monika - BODIŠOVÁ, Katarína - DOMANICKÁ,
Magdaléna - ŠAJGALÍK, Pavol - GROMOŠOVÁ, Silvia. Study of mechanical properties of silicon
nitride biomaterials used as artificial substitution of human trabecular bone. In Nanomeasure 2013 :
Abstract book. Warsaw, 24.-25.6.2013. - B.V., 2013, p. 56-57.Typ: AFG
VILČEKOVÁ, Zuzana - KAŠIAROVÁ, Monika - DOMANICKÁ, Magdaléna - ŠAJGALÍK,
Pavol. Determination of local mechanical properties of Si3N4 based foams. In Local mechanical
properties 2013. LMP 2013 : 10th international conference. Book of abstracts. Kutná Hora, 6.8.11.2013. - Praha : ČVUT, 2013, p. 71. ISBN 978-80-01-05374-4.Typ: AFG
VILČEKOVÁ, Zuzana - KAŠIAROVÁ, Monika - DOMANICKÁ, Magdaléna - ŠAJGALÍK,
Pavol. Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti biomateriálov na báze nitridu kremičitého. In Príprava a
vlastnosti progresívnych keramických materiálov. Odborný seminár. Ružín, 18.-19. november 2013 :
zborník rozšírených abstraktov. - Bratislava : Ústav anorganickej chémie SAV, 2013, s. 66-68. ISBN
978-80-971499-4-9.Typ: AFHB
2014
VILČEKOVÁ, Zuzana - KAŠIAROVÁ, Monika - DOMANICKÁ, Magdaléna - HNATKO,
Miroslav - ŠAJGALÍK, Pavol. Determination of local mechanical properties of Si3N4 based foams. In
Key Engineering Materials, 2014, vol. 606, p. 2013-2016. ISSN 1013-9826.Typ: AFDA
VILČEKOVÁ, Zuzana - KAŠIAROVÁ, Monika - DOMANICKÁ, Magdaléna - HNATKO,
Miroslav - ŠAJGALÍK, Pavol. Preparation and properties of silicon nitride cellular biomaterials for
bone replacement. In SSC 2014. 11th conference on solid state chemistry, Trenčianske Teplice, Slovak
Republic, 6-11 july 2014 : book of abstracts. - Slovak Republic, 2014, p. 147. ISBN 978-80-971648-05.Typ: AFHA
VILČEKOVÁ, Zuzana - KAŠIAROVÁ, Monika - DOMANICKÁ, Magdaléna - HNATKO,
Miroslav - ŠAJGALÍK, Pavol. Microstructure and mechanical properties of biomaterials based on
silicon nitride. In From nano- to macro- biomaterials (design, processing, characterization, modelling)
and applications to stem cells regenerative orthopaedic and dental medicine. Training school COST
Action NAMABIO MP1005, 3rd course. Zagreb, Croatia, 25-30 april 2014. Typ: AFG
Download

Mgr. Zuzana Vilčeková