a/ Zoznam CD-ROM (text) v študovni digitálnych dokumentov
(Aktualizácia: 23.03.2015 11:20)
CD-ROM 13
CD-ROM 24
CD-ROM 25
CD-ROM 26
CD-ROM 27
CD-ROM 28
CD-ROM 29
CD-ROM 30-1
CD-ROM 30-2
CD-ROM 32
CD-ROM 36
CD-ROM 37
CD-ROM 48
CD-ROM 50
CD-ROM 76
CD-ROM 82
CD-ROM 85
CD-ROM 86
CD-ROM 89
CD-ROM 92
CD-ROM 95
CD-ROM 98
CD-ROM 102-1
CD-ROM 102-2
CD-ROM 103
CD-ROM 104
CD-ROM 105
CD-ROM 107
CD-ROM 109
CD-ROM 112
CD-ROM 113
CD-ROM 114
CD-ROM 115
CD-ROM 117
CD-ROM 133
CD-ROM 147
CD-ROM 148
CD-ROM 151
CD-ROM 152
CD-ROM 153
CD-ROM 154
CD-ROM 165
CD-ROM 166
CD-ROM 167
CD-ROM 169
CD-ROM 171
CD-ROM 172
CD-ROM 174
CD-ROM 175
CD-ROM 176
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska
Slovakia travel presented on cd-rom
Panovníci českých zemí
Multimediální geografická encyklopedie - Státy a jejich představitelé
Bibliografický slovník – Evropané
Kdo byl kdo v našich dejinách ve 20. století
Česká města
Bohemia – 1. díl
Bohemia – 2. díl
Ottova encyklopedie obecných vlastností
Dejiny evropské civilizace
Allgemeines Kűnstlerlexikon Internationale Künstlerdatenbank
Terminologický slovník z knižnej a informačnej vedy
A window on Korea
Národná banka Slovenska
Slovakia - multimediálny CD-ROM
České knihy 20. století
Lux in Tenebris
Orbis senSualium pictus
China: Fakten und Zahlen
Korea, Toward an Advanced Economy, Overcoming Challenges
Informačná štúdia a knihovníctvo v elektronických textoch 1.
Angličtina v pohode 1.
Angličtina v pohode 2.
Mesto Martin
Národná rada Slovenskej republiky
Krajinná funkčno priestorová organizácia mesta a jeho obraz
Polichno – rodisko B.S.Timravy
Pavol Valent a P. Durovkin Poézia 1964-2002
Studijní a vedecká knihovna v Hradci Králové (architektonická súťaž na spracovanie stavby)
Expo Science Europe Bratislava 2003
Multimediálna prezentácia mesta Zvolen
Baťa
Progresívna technika v živočíšnej, potravinárskej výrobe a v odpadovom hosp.
Participácia občianstvo demokracia
Dizajn manuál
ADHD – liečba a rehabilitačné poruchy
Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania – Veľká Lomnica
Kurikulárna Transformácia Geografického vzdelávania
Sprístupnené jaskyne Slovenska
SNM- Spišské múzeum v Levoči
Application of Management Theory in Practice 2
Banskobystrický samosprávny kraj
Zborník – Banskoštiavnické dni
Bašagic’s Collection of Islamic Manuscripts
Životné podmienky a zdravie
Slovensko neobjavená krajina
Syntax ruského jazyka: teória a prax
Taliansko- Slovenský slovník
60.výročie Slovenského národného povstania
1
CD-ROM 177
CD-ROM 178
CD-ROM 179
CD-ROM 181
CD-ROM 184
CD-ROM 187
CD-ROM 189
CD-ROM 203
CD-ROM 206
CD-ROM 207
CD-ROM 208
CD-ROM 209
CD-ROM 210
CD-ROM 213
CD-ROM 214
CD-ROM 215
CD-ROM 217
CD-ROM 218
CD-ROM 219
CD-ROM 220
CD-ROM 221
CD-ROM 222
CD-ROM 223
CD-ROM 224
CD-ROM 226
CD-ROM 227
CD-ROM 228
CD-ROM 230
CD-ROM 231
CD-ROM 233
CD-ROM 235
CD-ROM 236
CD-ROM 237
CD-ROM 238
CD-ROM 239
CD-ROM 240-1
CD-ROM 240-1
CD-ROM 240-2
CD 240-3
CD 240-4
CD-ROM 242
CD-ROM 243
CD-ROM 244
CD-ROM 247
CD-ROM 248
CD-ROM 248
CD-ROM 248
CD-ROM 248
CD-ROM 248
CD-ROM 249
CD-ROM 249-2
CD-ROM 249-3
CD-ROM 249-4
Právo na každý deň – Sloboda prejavu, zákaz diskriminácie
Nowy stownik poprawnej polszczyzny PWN
Fyzikálna terminológia – heslár
Oxford Spellchecker and Dictionary
Vademecum (najčastejšie používané farnaceutické prípravky v onkológii)
Teoretické aspekty prierezových ekonomík
Učiteľom predškolákov a mladších školákov
Integrovaná prírodoveda v experimentoch
Veľký slovník polsko-český
Slovník maďarsko-slovenský, slovensko-maďarský
Slovník španělsko-český, česko-španělský
Slovník francúzsko-slovenský, slovensko-francúzsky
Interpretácia divadelného diela
B.Bystrica – kolíska vzdelanosti (750 rokov banskobystrického školstva)
Encyklopededia multimedialna PWN (poľsky) (kniha+CD-ROM)
Nové trendy v podnikovom manažmente
Úzkosť a úzkostné poruchy v detskom veku
Moderní gramatika nemčiny
Hospodářský německo-český, česko-německý
Hospodářský anglicko-český, česko-anglický
Rycari madam Avantjuri (po rusky)
Ochrancovia starodávnych tajomstiev (po rusky)
Welcome to summer programs for International students in Karelia
www.cie.ruc (po rusky)
Životné podmienky a zdravie
Dni zdravotnej výchovy
Júlta zelená
Socio-ekonomické nerovností v zdraví
Health of adolescents and young adults
XIII. Posterový deň s medzinárodnou účasťou
Slovak agricultural university in Nitra 2005
Základy bioštatistiky-prednášky
Prednášky zo štatistiky
Teoretické aspekty prierezových ekonomík
Stavebné materiály – pórobetón
Stavebné materiály – skúšobníctvo v stavebníctve 1
Stavebné materiály – skúšobníctvo v stavebníctve 1
Stavebné materiály – skúšobníctvo v stavebníctve 2
Stavebné materiály – skúšobníctvo v stavebníctve 4
Stavebné materiály – skúšobníctvo v stavebníctve 3
Russian colloquial speech for foreigners
Práce a štúdie 68 – Hydrologický seminár
Výkladový elektronický slovník elektronických komunikácií
Svetlo 2005
2004/2005 Bibliografický zborník
2002/2003 Bibliografický zborník
2002/2003 Bibliografický zborník
2000/2001 Bibliografický zborník
1998/1999 Bibliografický zborník
Manuscriptorium.com Memoriae mundi series Bohemica
Manuscriptorium.com Memoriae mundi series Bohemica
Manuscriptorium.com Memoriae mundi series Bohemica
Manuscriptorium.com Memoriae mundi series Bohemica
2
CD-ROM 249-5
CD-ROM 249-6
CD-ROM 249-7
CD-ROM 249-8
CD-ROM 250-1
CD-ROM 250-2
CD-ROM 251
CD-ROM 252
CD-ROM 253
CD-ROM 255
CD-ROM 256-3
CD-ROM 257
CD-ROM 258
CD-ROM 261
CD-ROM 283
CD-ROM 284
CD-ROM 285
CD-ROM 286
CDROM 288
CD-ROM 292
CD-ROM 293
CD-ROM 294
CD-ROM 295
CD-ROM 296
CD-ROM 298
CD-ROM 299
CD-ROM 301
CD-ROM 302
CD-ROM 304
CD-ROM 305
CD-ROM 306
CD-ROM 307
CD-ROM 309
CD-ROM 310
CD-ROM 312
CD-ROM 313
CD-ROM 314
CD-ROM 315
CD-ROM 316
CD-ROM 317
CD-ROM 319
CD-ROM 322
CD-ROM 324
CD-ROM 326
CD-ROM 327
CD-ROM 328
CD-ROM 329
CD-ROM 330
CD-ROM 331
Manuscriptorium.com Memoriae mundi series Bohemica
Manuscriptorium.com Memoriae mundi series Bohemica
Manuscriptorium.com Memoriae mundi series Bohemica
Manuscriptorium.com Memoriae mundi series Bohemica
Manuscriptorium.com Memoriae mundi series Bohemica
Manuscriptorium.com Memoriae mundi series Bohemica
Medzinárodný kongres ITAPA 2005
Zborník z 11. ročníka celoslovenského kola ŠVA 2005
Fenotypová variabilita znakov v genofonde ľanu siateho
Materials of Slovak Olympic Academy
Pohyb, šport, zdravie 3
Lubina 1392-2006
Chránené vtáčia územia
Tretí sektor v Banskej Bystrici
Bulgaria
Teaching Practice handbook
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 4
Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej č.
Economic Development and Policy in China
10 rokov Krpzke
Rozvojový plán Slovensko – Východ
Bicykel základný dopravný prostriedok
Aspekt environmentálneho zdravia v základných školách
Development plan of Eastern Slovakia
Nové trendy v edukácii a v starostlivosti o zrakovo postihnutých
UMB – Ekonomika fakulta 1977-2007
Makroekonómia testy Vladimír Gonda a kolektív
Hlavné kapitoly publikácie
Počítačový návrh osvetlenia
Kurz svetelnej techniky pre profesionálov
Kurz svetelnej techniky pre každého
6 th International Conference
Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia
Ošetrovateľstvo teória, výskum a vzdelanie
Fireco 2007
Zborník príspevkov z 8.mezinárodneho sympózia o dejinách medicíny, farmácie a
veterinárnej medicíny
Architecture and Urban planning Design for All from school to Practice
Technická univerzita vo Zvolene Drevárska fakulta – Soustava význačných určujúcich
faktoru místa a účelu determinujících formu a obsah nábytku
Teoreticko-metodologické aspekty problému nábytek
Jazyková situácia na Slovensku v kontexte EÚ, s ohľadom na anglicizmy v
slovenskej dennej tlači
Sprievodca štúdiom pre externé štúdiá 4.-7. rok štúdia
ROCEPO – na pomoc učiteľom a školám na Slovensku
Elektronické služby v znalostnej spoločnosti
Antropomotorika
Proceding of abstracts
Techniky a postupy v ošetrovateľstve
Hromadné nešťastia a integrovaný záchranný systém. Konferencia Falck 2007
Učiť o Európe
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 5
3
CD-ROM 332
CD-ROM 333
CD-ROM 334
CD-ROM 335
CD-ROM 341
CD-ROM 344
CD-ROM 346
CD-ROM 347
CD-ROM 348
CD-ROM 349
CD-ROM 350
CD-ROM 351
CD-ROM 353
CD-ROM 354
CD-ROM 363
Landscape ecology in Slovakia
„ADHD a komorbídne poruchy“
Rozdiely medzi prípravou a požiadavkami praxe v pomáhajúcich povolaniach.
Nové trendy v príprave a uplatnení sociálnych pracovníkov
Po kalamitný výskum v TANAP-e 2007
Enseigner l’Europe To teach Europe Učiť o Európe
Exercitatio corpolis – motus – salus
Únosnosť a využívanie krajiny
Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií – 2007
Maturita 2007/2008 zborníky maturitných úloh a zadaní
State of the Enviroment report Slovak Republic 2005, 2008, 2012
Krajina – človek – kultúra. Starostlivosť o krajinu je vecou každého z nás.
Kvalita v zdravotných službách
Contemporary Slovak Theatre. A brief look into the 1999-2006 seasons.
Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Zborník štúdií k analýze stavu
a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie
CD-ROM 364
Aeronautika 07
CD-ROM 365
Múzejné semináre 2003-2007. Zborník.
CD-ROM 366-1 Šlesinger, Ján: Dopravné tovaroznalectvo I.
CD-ROM 367
Madleňáková, Lucia: Legislatíva v poštových službách a elektronických
komunikáciách
CD-ROM 368
Gnap, Jozef: Aplikácia informačných systémov v cestnej doprave
CD-ROM 369
Nedeliaková, Eva: Ekonomika železničnej dopravy. Návody na cvičenia.
CD-ROM 370
Vaculík, Juraj: Praktikum v pascale
CD- ROM 371 Ihnát, Peter: Informačné a telekomunikačné technológie v železničnej doprave
CD-ROM 372-1 Poliak, Miloš: Ekonomika cestnej a mestskej dopravy 1. Návody na cvičenia.
CD-ROM 375
Adamišin, Peter / Huttmanová, Emília: Manažment ohrozených oblastí
CD-ROM 376
Podoby outsiderstva v umeleckej literatúre. Zborník. Univerzita Mateja
Bela, Fakulta humanitných vied, 2008.
CD-ROM 378
PISA SK 2003. Štúdia OECD PISA 2003 na Slovensku.
CD-ROM 383
Public relations a lobovanie pre knižnice. Zborník príspevkov z odborného Seminára,
ktorý sa konal dňa 4. marca 2008 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.
CD-ROM 384
Bitterer, L.: Geodézia (Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta)
CD-ROM 385
Kejíková,A – Klapita,V.: Železničná prepravná prevádzka 2 (Žilinská univerzita
v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky spojov)
CD-ROM 386
Fenomén náboženstva Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou
účasťou konanej dňa 19.10.2007 (UKF v Nitre, Filozofická fakulta, 2008)
CD-ROM 387
Slovensko-Maďarský, Maďarsko-Slovenský slovník (2006-2007)
CD-ROM 388
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 6 (FHV UMB, BB, 2008)
CD-ROM 389
SPUS ´08, Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie
CD-ROM 390
19. celoštátny slnečný seminár Papradno 2008 (Slov. ústr. hvezdáreň Hurbanovo)
CD-ROM 391
Šport v médiách – médiá v športe (SOV, BA, 2008)
CD-ROM 392
Vizuálna komunikácia „ako písať prezentácie“ (FHV UMB, BB, 2008)
CD-ROM 393
Visual Communication „How to write presentations“ (FHV UMB, BB, 2008)
CD-ROM 394
Uplatňovanie personalistických ukazovateľov v praxi (Trnava, 2007)
CD-ROM 396
Žilková M.: Praktická estetika
CD-ROM 397
70 rokov SvF STU (STU, BA, Stavebná fakulta)
CD-ROM 398
Monika Miňová. Vzdelávanie od útleho veku, šanca pre VŠ. deti (BA, 2008)
CD-ROM 399
Physical education and sport No. 8 (FHV UMB, BB, 2008)
CD-ROM 400
16. slovenské geodetické dni 19.-20.11.2008
CD-ROM 404
Marián Gogoľa: Dopravné plánovanie v OMNITRANS
CD-ROM 405
Health and Health determinant s in unified Europe in the area of Public Health
(Trnava University, Trnava, 12.-13.11.2008)
4
CD-ROM 406
CD-ROM 407
CD-ROM 408
CD-ROM 410
CD-ROM 411
CD-ROM 412
CD-ROM 413
CD-ROM 414
CD-ROM 415
CD-ROM 416
CD-ROM 418
CD-ROM 419
CD-ROM 420
CD-ROM 421
CD-ROM 422
Relikviář svatého Maura (National Geographic 11/2005)
Multikulturalita (Rubikova kostka) Mezinárodní konference 6. setkání národnostních
menšin 13.13.10.2006 (Praha, 2007)
Jaroslav Balvín: Multikulturalita a Rómovia (Ústí n/Labem, Lučenec, 2008)
Posilňovanie postavenia sestier medzi zdrav. pracovníkmi (SZU, BA, 11.-12.12.2008)
Len čítať z pier nestačí (Zborník príspevkov a prezentácií zo seminára v Lučenci, 15.-16.10.2008)
1. CD pre mimovládne organizácie (časopis Efekt 2003-2007, zákony ,zmluvy,
dokumenty MVO) (BA, 2008)
Environmentálne aspekty analýzy a hodnotenia krajiny...
8th International Conference (STU, BA, 3.-6.2.2009)
Antiteroristická legislatíva (UPJŠ Košice, 1.12.2008) + brožúra
Sociálne procesy a osobnosť 2008 (Ústav experimentálnej psychológie SAV, Ba, 2009)
Fabian,G., Priesol.J.: Základy environmentálnej chémie (FPV UMB, BB, 2009)
e-Governance na Slovensku 2006-2008 (Inštitút pre verejné otázky)
Čáp,J.-Žiaková,K.: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej
asistencii (Martin,2009)
Zdravie a etika (Fakulta zdravotníctva KU, Ružomberok, 9.1.2009 - konferencia)
Starostlivosť o pacienta zo sociálne slabších skupín (Fakulta zdravotníctva KU, Ružomberok,
7.1.2009 - konferencia)
Ružomberské zdravotnícke dni 2008: Nové poznatky v oblasti medicínskych vied,
ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva (Fakulta zdravotníctva, KU
v Ružomberku)
CD-ROM 423-6 Ružomberské zdravotnícke dni 2011, VI. ročník (Fakulta zdravotníctva, KU
v Ružomberku)
CD-ROM 424
Preklad a tlmočenie 8 (Preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej reflexii, UMB BB, 2009)
CD-ROM 425
Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií 2008 (VÚS, 2007)
CD-ROM 426
Environmentálne techniky a ich využívanie v zhodnocovaní odpadov (22.4.2009,BB)
CD-ROM 427
Matematika z pohľadu primárneho vzdelávania (22.4.-24.4.2009, Tále)
CD-ROM 428
Bálintová-Pálková: Tvorivosť a inovácia v európskom vysokoškolskom priestore
CD-ROM 423
(KEKŠ. FHV UMB, BB, 2009)
CD-ROM 429
CD-ROM 430
CD-ROM 431
CD-ROM 432
CD-ROM 433
CD-ROM 435
Stav a pohyb obyvateľstva Banskobystrického kraja 2003-2008 (ŠÚSR BB, 2008)
Fireco 2009 (8. medzinárodná konferencia)
Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej
starostlivosti a urgentnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou (KE,19.-20.6.2010)
Problémy ochrany a využívania krajiny – teórie, metódy a aplikácie (Biosféra, 2009 )
Information Security Summit 10.ročník mezinárodní konference (27.-28.5.2009, Praha)
Demografické ukazovatele v okresoch Trenčianskeho kraja podľa obcí 1991-2008
(ŠÚSR v Trenčíne, 2009)
CD-ROM 437
CD-ROM 438
CD-ROM 439-a
CD-ROM 440
CD-ROM 441
CD-ROM 442
CD-ROM 443
CD-ROM 444
CD-ROM 445
CD-ROM 446
CD-ROM 447
CD-ROM 448
CD-ROM 449
Vekové zloženie obyvateľstva Banskobystrického kraja 2003-2008 (ŠÚSR, BB, 2009)
Zahraničný obchod Slovenskej republiky 2006-2007 (ŠÚSR, BA, 2009)
Úloha knižnice v rozvoji kľúčových kompetencií jednotlivca (seminár, 22.4.2009, ŠVKBB)
Sprievodca štúdiom FHV UMB 2009/2010 celoživotné vzdelávanie
Sprievodca štúdiom FHV UMB 2009/2010 pre 2. a vyššie roky štúdia
Sprievodca štúdiom pre akademický rok 2009/2010 UMB v BB FHV
Zborník príspevkov z česko-japonsko-slovenského sympózia o teoretickej
a počítačovej chémii ( Prírodovedecká fakulta UK, BA, 9.-11.9.2009 - konferencia)
Duševné vlastníctvo na Slovensku IX (Zborník z konferencie, 24.apríl 2009, ÚPVSR BB)
Zborník referátov z 15. konf. študent. vedec. aktivity 2009 (FHVUMB, KTVAŠ, 29.4.2009)
Výkony žiakov 4. ročníka ZŠ v matematike a prírodovedných predmetov +
matematika a prírodoveda pre ZŠ (Národná správa TIMSS 2007, Zbierka úloh TIMSS)
Kováčova, Marta: Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia (UMB, 2009)
Kováčova, M.: Texty a cvičenia z ruskej prózy 20. storočia (UMB, 2009)
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 7 (UMB FHV KAAA, BB, 2009)
5
CD-ROM 450
Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov TV na ZŠ a SŠ z úpolových športov
(KTVAŠ FHV UMB v BB, 2009)
CD-ROM 451
CD-ROM 452
CD-ROM 453
CD-ROM 454
Krnová, K.: Mladá próza 70. rokov 20. stor. (UMB, 2009)
Kováčová, M. - Lizoň,M.: Slovanstvo 20. stor. na križovatke kultúr (UMB, 2009)
Kováč, V.: Vybrané aspekty evolučnej vývinovej biológie
Studia romanistica beliana (UMB, BB, 26.-27.3.2009 – Zborník príspevkov z konferencie Románske
štúdie)
CD-ROM 455
CD-ROM 456
CD-ROM 457
CD-ROM 458
CD-ROM 459
CD-ROM 460
CD-ROM 461
CD-ROM 462
CD-ROM 463
Slovakia FISH: Digitálna mapa rybárskych revírov + príručka (2008)
(Ko)média (UKF v Nitre, 2007, monografia odborných a vedeckých štúdií)
Čamaj,J-Gašparík,J.: Železničná dopravná prevádzka vlakotvorba (ŽU v Žiline, 2009)
Klaudínyová,A.-Stankovianska,I.: Algebra v príkladoch a úlohách.
Murgaš,F..: Geografie Ázie (KU, Ružomberok, Pedagogická fakulta, Katedra geografie)
Aktuálne otázky a trendy v pred primárnom a primárnom vzdelávaní (PF KU, RK, 2009)
Voľno časové aktivity ako prostriedok personálnej výchovy (PF KU, RK, 2009)
Dieťa v kontexte pred primárneho a primárneho vzdelávania (PF KU, RK, 2009)
Výchova k tolerancii u detí v predškolskom a mladšom školskom veku (PF KU, RK,
2009)
CD-ROM 464
CD-ROM 465
CD-ROM 466
CD-ROM 467
CD-ROM 468
CD-ROM 469
CD-ROM 470
CD-ROM 471
CD-ROM 472
CD-ROM 473
CD-ROM 474
CD-ROM 475
CD-ROM 476
CD-ROM 477
CD-ROM 478
CD-ROM 480
CD-ROM 481
CD-ROM 482
CD-ROM 483
CD-ROM 484
CD-ROM 485
CD-ROM 486
CD-ROM 488
CD-ROM 489
CD-ROM 490
CD-ROM 491
CD-ROM 492
CD-ROM 493
Kejíková,A. – Noglý,L.: Ceny a tarify v železničnej doprave (ŽU v Žiline, FPAEDAS, 2009)
Novotná,N.: Programy v pohybovom režime žiakov mladšieho školského veku
banskobystrického regiónu ako determinant ich zdravia (UMB, BB, 2009)
Priesol,J.: Základy ekonómie a ekonomiky podniku (FPV UMB, BB, 2009)
Černá, L.: Príprava trénerov dospelých pôsobiacich v oblasti neformálneho
vzdelávania (Nezávislé kresťanské odbory, Trnava, 2009)
NBS: Správa o finančnej stabilite 1. polrok 2009 (NBS, 2009) /SK/
NBS: Financial Stability Report 1st half 2009 (NBS, 2009) /EN/
NBS: Analýza slovenského finančného sektora 1. polrok 2009 (NBS, 2009)
(časopis)(2009-2013)
NBS: Analysis of the Slovak Financial Sector 1st half 2009 (NBS, 2009) (časopis)
(2009-2013)
Košice – Krajské mesto 2008 (ŠÚ SR, KE, 2008)
Okresy Košického kraja 2008 (ŠÚ SR, KE, 2008)
Mestá a obce Košického kraja 2008 (ŠÚ SR, KE, 2008)
Soboň,T. - Šalgovičová,J.: SIX SIGMA Nástroj zvyšovania spokojnosti zákazníka
a úspešnosti organizácie (VIVAEDUCA, Trnava, 2009)
Cestovný ruch – teória a prax v podmienkach globalizácie (EF UMB BB, Vyhne, 2009)
CALIMERA GUIDELINES (Spolok slovenských knihovníkov, 2005)
CD Digitálna knižnica SKN december 2007 (SKN, Levoča, 2007)
World Heritage in Slovakia (Svetové dedičstvo na Slovensku) (Pamiatkový úrad BA, 2010)
Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií 2009 (VÚS, 2009)
Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií 2010 (VÚS, 2010)
Životné prostredie miest – Inovatívne trendy (MŽPSR, SAŽP, ZA, 24,.25.9.2009 - konferencia)
Knižka Ján: Dopravná výchova pre cyklistov (BECEP, 2009)
Šusteková, D.: Informatika 2 (základy počítačových sietí) (ŽU, Žilina, 2010)
Hrianka, M.: Elektronika (interaktívna učebnica s animáciami a testami) (ŽU, Žilina, 2009)
Marek Asmusen: Praktická kniha kinestetiky (preklad) (FZ, KU, RK, 2009)
Krupová,I.-Akimjaková - Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súč.
škole I. (PF KU, RK, 2009)
Krupová,I.-Akimjaková - Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súč.
škole II. (PF KU, RK, 2009)
Stančiak,J., Novotný.,J., Kopáčiková,M.: Problematika drogových závislostí a ich
prevencia (KU, RK, 2009)
Vybrané otázky okolo slovného hodnotenia žiakov v ZŠ (PF KU, RK, 2009)
Slovné hodnotenie. Výzva alebo problém pre súčasnú školu? (PF KU, RK, 2009)
6
CD-ROM 494
Integrovaná prevence, omezování znečistení a odpadové hospodářství (Mendelova
univerzita v Brne, 2010)
CD-ROM 495
Karel Čapek: Souborní dílo (56 elektronických kníh vo formáte PDF s poznámkami Dr. Miroslava
CD-ROM 496
Halíka, DigiBooks, Praha, 2009)
Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov – ISSN 1337-9321)
CD-ROM 497
CD-ROM 498
CD-ROM 499
(r.2009/zv1-4, r.2010/zv.1-3, r.2011/zv.1-4, 2012/1-4, 2013/1-4, 2014/1-2)
(časopis)(2009-)
Knižka Ján: Základy železničnej prepravnej prevádzky (ŽU, Žilina, 2008)
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (ŽU, Žilina, 2.-3.6.2010 - zborník)
Sociálnopedagogické štúdie 2009 (UK BA, zborník z konferencie: „Problémové deti a ich výchova
a vzdelávanie“, v Pezinskej Babe 7.8.11.2008)
CD-ROM 500
CD-ROM 501
CD-ROM 502
CD-ROM 503
CD-ROM 504
CD-ROM 505
Hospodárska kríza očami zainteresovaných (ŽU, Žilina, 2010)
Šefara, J.-Bielik, M.: Geofyzikálny obraz Západných Karpát a ich okolia (UK, BA, 2009)
ELEKTRO 2010 (proceedings of the 8th international conference) (Žilina, University of Žilina. 2010)
Vysokoškolský učiteľ - vzdelávateľ učiteľov (zborník zo seminára 3.12.2009, Trnava, UCM, 2010)
Zborník príspevkov zo VII. suropedických dní (ZŠ pre žiakov zo sluchovým postihnutím, LC,2010)
Tomcsányová,M.: Didaktika predmetu informatická výchova 3 (ŠPÚ, BA, 2010) (Ďalšie
vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika)
CD-ROM 506
CD-ROM 507
CD-ROM 508
Tomcsányová,M.: Didaktika predmetu informatická výchova 5 (ŠPÚ, BA, 2010) (Ďalšie
vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika)
Tvoríme digitálnu školu (ŠPÚ, BA, 2010) (Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika)
Guniš, J.: Metodika výučby tematickej oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT
(ŠPÚ, BA, 2010) (Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika)
CD-ROM 509
CD-ROM 510
Guniš, J.: Metodika výučby oblastí Princípy fungovania IKT a Informačná
spoločnosť ŠPÚ, BA, 2010) (Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika)
Jirásek, J.: Počítačové systémy 2 (ŠPÚ, BA, 2010) (Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete
informatika)
CD-ROM 511
Salanci,Ľ: Didaktika programovania 2 (ŠPÚ, BA, 2010) (Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ
v predmete informatika)
CD-ROM 512
CD-ROM 513
CD-ROM 514
CD-ROM 515
CD-ROM 516
CD-ROM 517
CD-ROM 518
Koncepcia integrácie cudzincov v SR (MPSVR SR, BA, máj 2009)
Digital Technolologies 2007 (4th International Workshop, 29.-30.11.2007, Žilina – ŽU, 2008)
Norbert,A. – Márton,P.: Modelling and simulation (ŽU, Žilina, 2008)
Bachratá,K. – Klimo,M.: Process analysis (ŽU, Žilina, 2008)
Muzikářova, Ľ. – kol.: Theory of information and Signals (ŽU, Žilina, 2008)
Janáček,J.-Buzna,Ľ.: Optimization in networks (ŽU, Žilina, 2008)
Cesty k zvyšovaniu konkurencieschopnosti európskeho železničného systému (Zborník
zo 17. medzinárodného sympózia EURO-Žel 2009, ŽU, Žilina, 3.-4.6.2009)
CD-ROM 519
CD-ROM 520
CD-ROM 521
CD-ROM 522
CD-ROM 523
CD-ROM 524
CD-ROM 525
CD-ROM 526
CD-ROM 527
CD-ROM 528
CD-ROM 529
CD-ROM 530
CD-ROM 531
CD-ROM 532
CD-ROM 533
Macháčik, D. – Oberuč, J. - Cabanová, V.: History of pedagogy (ŽU, Žilina, 2008)
Krollová, S.: Selected parts of aviation meteorology (ŽU, Žilina, 2008)
Polonský Dušan: Basic Sociology (ŽU, Žilina, 2008)
Počítačová podpora výučby študentov v študijnom odbore Občianska bezpečnosť:
KEGA 3/3060/05 (ŽU, Žilina, 2008)
PTV Vision softvér pre dopravné plánovanie (Seminár – ŽU, Žilina, 24.1.2008)
Rozvoj euroregiónu beskydy V. – úloha samospráv a inštitúcií pri rozvoji regiónov
(ŽU – Wyzsa Szkola Bankowości i Finansów, Žilina - Bielsko – Biala, 2008)
Valčová Katarína: Chapters In Practical Theology (ŽU, Žilina, 2008)
Langerová Martina: Combinatorics and probability theory (ŽU, Žilina, 2008)
Valčo Michal: From creation to redemption... (ŽU, Žilina, 2008)
Colection of physics problems I (ŽU, Žilina, 2008)
Hroboň, Bohdan: Supplement fur the study of Old Testament theology (ŽU, Žilina, 2008)
Kríž Jozef: Metodika pilotného výcviku – Základy techniky pilotáže – 1.diel (ŽU, Žilina, 2008)
Metodika pilotného výcviku – Navigačné lety – 2.diel (ŽU, Žilina, 2008)
Svetová hospodárska kríza a jej vplyv na odhad rizika pri aplikácii výnosového
princípu ohodnotenia (3. medzinárodná konferencia 8.9.2009 - ŽU, Žilina, 2010)
MARVI (marketing vzdelávacích inštitúcií) (1. ročník medzinárodnej konferencie 6.-7.11.2008 - ŽU,
Žilina, 2008)
7
CD-ROM 534
eLearn 2008 – Európsky sociálny fond: projekt Top-el (Zborník príspevkov 13.-14.5.2008 - ŽU,
Žilina, 2008)
CD-ROM 535
CD-ROM 536
CD-ROM 537
CD-ROM 538
CD-ROM 539
CD-ROM 540
CD-ROM 541
CD-ROM 542
CD-ROM 543
CD-ROM 544
Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj: CMDTR (Zborník z 4.
medzinárodnej konferencie 30.-31.10.2007 - ŽU, Žilina, 2007)
Palúch Stanislav: Information theory (ŽU, Žilina, 2008)
Bujňáková Petra: Building materials (Žilina, 2008)
Sitányová Dana: Geology lecture notes (ŽU, Žilina, 2008)
Cesty k zvyšovaniu konkurencieschopnosti európskeho železničného systému (Zborník
zo 16. medzinárodného sympózia EURONEX-Žel 2008, ŽU, Žilina, 4.-5.6.2008)
Nguyen Giang: Soil mechanics (ŽU, Žilina, 2008)
Zavedenie eura v SR a podniková sféra (Odborný seminár 12.9.2007: ŽU, Žilina, 2008)
Moderné prístupy k manažmentu podniku(Zborník z 18. medz. konf. STU BA, 10.-11.9.2009)
Moravec,J. – Stroka R.: Vybrané kapitoly z technológie tvárnenia (ŽU, Žilina, 2009)
6th Conference of European Students of Traffic and Transportation Sciences
(Konferencia 11.14.6.2008: ŽU, Žilina, 2008)
CD-ROM 545
RTT 2007: Research in Telecommunication Technology
(8. medz. konferencia: ŽU, Žilina, 2008)
CD- ROM 546
CD-ROM 547
CD-ROM 548
Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove (OTVAŠ, STU BA, 23.4.2009)
Long-Term Programme of The National Science and Technology Policy by the Year
2015 (ŽU, Žilina, 2009)
Szilágyi Mikuláš: Forensic engineering in economic and experitase branches
(ŽU, Žilina, 2008)
CD-ROM 549
2. zlievarenské sympózium (Zborník vedeckých a odborných prác 1.-3.10.2008, Nízke Tatry –
ŽU, Žilina, 2008)
CD-ROM 550
Alternatívne energetické zdroje (Konferencia, 4.ročník, 9.-10.10.2008, Liptovský Ján –
ŽU, Žilina, 2008)
CD-ROM 551
CD-ROM 552
CD-ROM 553
CD-ROM 554
CD-ROM 555
CD-ROM 556
CD-ROM 557
CD-ROM 558
CD-ROM 559
CD-ROM 560
Eurokombi – Intermodal 2009 (Zborník z konferencie: 9.10.6.2009 - ŽU, Žilina, 2009)
Veda a krízové situácie (medzinárodná konferencia mladých ved. pr. 4.-5.9.2008 - ŽU, Žilina, 2008)
Analýza vedeckých poznatkov z oblasti bezpečnosti a ich aplikácia do sféry
vysokoškolskej prípravy... (seminár 20.09.2007 - ŽU, Žilina, 2008)
Zábovský Michal: Linux Programming (ŽU, Žilina, 2008)
Budúcnosť leteckých pozemných zariadení 2008 (seminár 1.10.2008:Vrátna - ŽU, Žilina, 2008)
Kúdelčík Jozef: Physics lab handouts (ŽU, Žilina, 2008)
Macková Katarína: Developmental psychology (ŽU, Žilina, 2008)
CMDTUR 2009 (Zborník z 5. medzinárodnej konferencie: 4.-5.11.2009 - ŽU, Žilina, 2009)
Gocál Jozef: Bridges: examples (ŽU, Žilina, 2008)
Alternatívne zdroje energie (Zborník z 5. medzinárodnej konferencie: 8.-9.10.2009:Liptovský Ján ŽU, Žilina, 2009)
CD-ROM 561
CD-ROM 562
Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách (OTVAŠ, STU BA, 27.-28.11.2008)
Ochrana pre požiarmi a záchranné služby (Zborník z 3. medzinárodnej konferencie: 28.29.05.2008 - ŽU, Žilina, 2008)
CD-ROM 563
CD-ROM 564
CD-ROM 565
CD-ROM 566
CD-ROM 567
CD-ROM 568
CD-ROM 569
CD-ROM 570
Kovářik Karel: Hydromechanics and Hydrology (ŽU, Žilina, 2008)
Zemančíková Vladimíra: Theory of Education (ŽU, Žilina, 2008)
Manažment v železničnej doprave (ŽU, Žilina, 11.9.2007)
Empowering transport research (ŽU, Žilina, 2008)
Riadenie hodnoty podniku 2009 (Zborník zo seminára, ŽU, Žilina, 21.1.2009)
Diagnostika podniku, controlling a logistika (Zborník zo seminára, ŽU, Žilina, 21.-22.4.2010)
Diagnostika podniku, controlling a logistika (Zborník zo seminára, ŽU, Žilina, 17.-18.4.2008)
DidZA 7: 7. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou (Zborník zo
seminára, ŽU, Žilina, 17.6.2010)
CD-ROM 571
CD-ROM 572
Znalecká činnosť v znalostnej ekonomike (Zborník zo seminára, ŽU, Žilina, 12.9.2007)
DidZA 5: 5. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou (Zborník zo
seminára, ŽU, Žilina, 12.6.2008)
CD-ROM 573
Ivan Peter: Geochémia geologických procesov 1 (UK, BA, 2008)
8
CD-ROM 574
CD-ROM 575
Balvín,J.-Šlosár,D.-Vavreková,L.: Romové (ve spektru mezinárodních vědeckých
studií) (Praha, Hnutí R, 2010)
Implementácia nových a inovácia zavedených postupov v anestéziológii, intenzívnej
starostlivosti, urgentnej starostlivosti (Zborník zo seminára 24.-25-6.2010, Slovenská komora
sestier a pôrodných asisteniek)
CD-ROM 576
CD-ROM 577
Abstrakty: 16. kongres slovenskej a českej pneumologickej a ftizeologickej
spoločnosti (Zborník zo seminára, SÚZA, Bratislava, 17.-19.6.2010)
Readiness of the slovak road toll system for interoperability (Zborník zo seminára, VÚS +
ŽU, Žilina, 17.5.2010)
CD-ROM 578
CD-ROM 579
Koren(i)e kultúry 1 (UMB FHV KEKŠ, BB, 2010)
Kováčik Štefan: Výskum, tvorba a hodnotenie integrovaných pracovných zošitov
z matematiky (a iných predmetov) určených pre predškolskú prípravu (UMB FPV,
BB, 2010)
CD-ROM 580
Environmentálne techniky a ich využívanie v zhodnocovaní odpadov (Zborník
prednášok, PRO EKO, BB, Hotel Lux – 5.5.2010)
CD-ROM 581
Halašová Marta: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju (Zborník z 5.
medzinárodnej konferencie, FPV UMB, BB, 21.-22.1.2009)
CD-ROM 582
CD-ROM 583
Výročná správa Slovenského národného múzea za rok 2009 (SNM, BA, 2010)
SEA/EIA 2010: 1. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou (Zborník prednášok 25.-26.5.2010,
SAŽP, Nízke Tatry - Donovaly)
CD-ROM 584
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník prednášok z 13. medzinárodnej
konferencie, Žilina, ŽU – 28.-29.5.2008)
CD-ROM 585
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník prednášok z 14. medzinárodnej
konferencie, Žilina, ŽU – 27.-28.5.2009)
CD-ROM 586
CD-ROM 587
CD-ROM 588
CD-ROM 589
Anglicko-slovensko-český glosár ľadového hokeja (ASAP, Nitra, 2010)
Zvolen a Pustý hrad: po stopách dávnej minulosti (mesto Zvolen, Zvolen, 2007)
Zvolen: multimediálne CD (mesto Zvolen, Zvolen, 2009)
Dôstojnosť ľudskej osoby v pracovnom práve (Zborník z vedeckej konferencie, Trnavská
univerzita Právnická fakulta, Trnava, 3.12.2009)
CD-ROM 590
Acta oeconomica No 26: Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji (Zborník
CD-ROM 591
z medzinárodnej vedeckej konferencie: EF UMB BB, máj 2009)
Quo vadis, pracovné právo? Zborník z vedeckej konferencie, Trnavská univerzita Právnická
fakulta, Trnava, 27.11.2009)
CD-ROM 592
CD-ROM 593
CD-ROM 594
CD-ROM 595
CD-ROM 596
CD-ROM 597
CD-ROM 598
Cajchan Juraj: Európsky dom kvality (ŽU, Žilina)
Meško,P. - Kendra,M.: Dopravná geografia (ŽU, Fakulta prevádzky a ekonomiky spojov, Žilina)
Kochol,M. - Krivoňáková,N.: Introduction to Graph Theory (FPV ŽU, Žilina, 2009)
Digital Technologies 2009 (6th International workshop..., November 12-13 2009, Zilina, Slovakia)
Konrád,Ľ. – Čáp,I.: Zaujímavé riešené úlohy z fyziky (FO 1993-2009 pre ZŠ)
Konrád,Ľ. – Čáp,I.: Fyzika v zaujímavých riešených úlohách z fyziky II
(FO 1993-2009 pre SŠ)
Metamorfózy hodnoty podniku 2010 (elektronický zborník príspevkov z II. slovensko-českého vedeckopracovného aseminára, Žilina, 20.1.2010)
CD-ROM 599
CD-ROM 600
CD-ROM 601
CD-ROM 602
Prevencia kriminality na miestnej a regionálnej úrovni (Medzinárodný seminár, Žilina, 10.12.2009)
Kochol,M.: Integral Variants of Combinatorial Polynomials (ŽU, Žilina, 2009)
Moravec,J. – Bohušová,Z.: Technológia tvárnenia (ŽU, Strojnícka fakulta)
50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov
(ŽU, 8.-10.9.2009, Terchová)
CD-ROM 603
CD-ROM 604
Vážanský Mojmír: Vybrané kapitoly z pedagogiky (Žilinská univerzita v Žiline)
Oživenie ekonomiky – nová výzva pre železnice (Zborník z 18. medzinárodného sympózia EUROŽel 2010, ŽU, Žilina, 26.-27.5.2010)
CD-ROM 605
CD-ROM 606
CD-ROM 607
Brumerčík – Laš – Pollák: Konštruovanie príklady 2 (ŽU v Žiline, Strojnícka fakulta)
Tomaškin Ján – Tomaškinová Judita: Medzinárodné dohovory v kontexte ochrany
prírody a krajiny (UMB BB, FPV, 2010)
InterFace 2010: Humanities and Technology The 2nd International Symposium for
Humanities and Technology (University of Warwick, UK, July 15-16, 2010)
9
CD-ROM 608
Globalizácia a kvalita života a zdravia (Zborník príspevkov V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou
účasťou, Katedra ošetrovateľstva VŠZaSP sv. Alžbety, Košice, 23.-24.10.2009)
CD-ROM 609
Jurašková – Bartík: Jogové cvičenia a cvičenia na fitlopte pre žiakov ZŠ (UMB, FHV, KTVŠ,
BB, 2010)
CD-ROM 610
CD-ROM 611
Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 8 (FHV UMB, BB, 2010)
Tondl Ladislav: O aplikcích etických hodnot a hodnotových postojů I.
(UMB, Katedra etiky a aplikovanej etiky)
CD-ROM 612
prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.: Teória aplikovaných etík III. (UMB, Katedra etiky a aplikovanej
etiky)
CD-ROM 613
CD-ROM 614
CD-ROM 615
CD-ROM 616
CD-ROM 617
CD-ROM 618
CD-ROM 619
CD-ROM 620
CD-ROM 621
CD-ROM 622
CD-ROM 623
CD-ROM 624
CD-ROM 625
CD-ROM 626
NBS: Annual Report 2009 (NBS, 2009 (časopis)(2009-2013)
NBS: Financial Stability Report 2009 (NBS, 2009) /EN/
NBS: Analysis of the Slovak Financial Sector for the year 2009 (NBS, 2009) /EN/
NBS: Správa o finančnej stabilite 2009 (NBS, 2009) /SK/
NBS: Výročná správa 2009 (časopis)(2009-2013)
NBS: Analýza slovenského finančného sektora za rok 2009 (NBS, 2009) /SK/
Acta Universitatis Matthiae Belii: séria chémia No. 11 (UMB, BB, 2010)
Kultúrne paralely a diverzity vo filológii (UMB, BB, 2010)
Mgr. Eva Höhn: Súčasná rakúska literatúra (UMB, BB, 2010)
Vedy o športe Zborník referátov z fakultnej konferencie študentskej vedeckej aktivity (UMB, BB, 2010)
Acta Universitatis Matthiae Belii: séria chémia No. 12 (UMB, BB, 2010)
Zborník prednášok zo VII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou (17.-18.9.2010 Nové Zámky)
XIII. konferencia ORL sestier s medzinárodnou účasťou (1.-2.10.2010, Zvolen)
Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii Zborník z XII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich
v psychiatrii (23.-24.9.2010, Zemplínska Šírava)
CD-ROM 627
CD-ROM 628
CD-ROM 629
CD-ROM 630
Komplexná rehabilitácia viacnásobne postihnutých (UK PF, BA, 2009)
Gregor,M.-Krajčovič,M.-Bubeník,P.: Operačný manažment (ŽU, Žilina, 2010)
Igor Víťaz: Signály a systémy (UMB, BB, 2010)
Marketing vzdelávacích inštitúcií – MARVI 2010 Zborník príspevkov z 2. vedeckej konferencie (21.22.10. 2010, ŽU, Žilina)
CD-ROM 631
Nové trendy v rozvoji leteckej infraštruktúry 2010 (vedecká konferencia 20.-22.10.2010, Rajecké
Teplice)
CD-ROM 632
CD-ROM 633
CD-ROM 634
CD-ROM 635
CD-ROM 636
Dopravná infraštruktúra v mestách (7. medzinárodná konferencia, 20.-21.10.2010, ŽILINA)
Horizonty železničnej dopravy 2010 (medzinárodná konferencia, 16.-17.09.2010, ŽILINA)
Hydromechanická diferenciálna prevodovka IVT 150 (ŽU, Žilina, 2010)
Jana Ižvoltová: Spracovanie a analýza meraní (SF ŽU, Žilina, 2010)
Teoretické a praktické východiská programu olympijskej výchovy (medzinárodná konferencia
CD-ROM 637
CD-ROM 638
CD-ROM 639
Belianske dni ošetrovateľstva (I. celoslovenská konferencia, 12.-13.11.2010, Vysoké Tatry)
Kršňák Pavel: Počítačový program C.a R (vo vyučovaní na 1. stupni ZŠ)(UMB, BB, 2006)
Zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v neurológii
s medzinárodnou účasťou (19.-20.11.2010, Košice, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek)
II. celoslovenská konferencia geriatrických sestier (15.-16.10.2010, Košice, Slovenská komora sestier
SLOVENSKEJ OLYMPIJSKEJ ASOCIÁCIE, 23.06.2010, SOV, BA)
CD-ROM 640
a pôrodných asistentiek)
IV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch
s medzinárodnou účasťou (2010, Košice, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek)
CD-ROM 642
Quo vadis vysokoškolská pedagogika Minulosť, súčasnosť budúcnosť.. (USCM, Trnava, 2010)
CD-ROM 643
NBS: Analýza slovenského finančného sektora 1. polrok 2010 (NBS, 2010) /SK
CD-ROM 644
NBS: Analysis of the Slovak Financial Sector for the First Half of 2010 (NBS, 2010) /EN/
CD-ROM 645
NBS: Správa o finančnej stabilite za 1. polrok 2010 (NBS, 2010) (časopis)(2010-2014)
CD-ROM 646
NBS: Financial Stability Report for the First Half of 2010 (NBS, 2010)
(časopis)(2010-2014)
CD-ROM 647
Gabriela Spustová: Cesty Sofie (elektronická kniha, 2010)
CD-ROM 648-b Rubikova kostka Multikulturalita (mezinárodní konference 6. setkání národnostních menšin , 25. setkání Hnutí
CD-ROM 641
R, 12.-13.10.2006, Praha, 2007)
CD-ROM 649
Identita ve vztahu k národnostním menšinám (mezinárodní konference 5. setkání národnostních menšin ,
24. setkání Hnutí R, 10.-11.11.2005, Praha, 2006)
10
CD-ROM 650
CD-ROM 651
CD-ROM 652
CD-ROM 653
CD-ROM 654
Viliam Marčok (personálna bibliografia: Mgr. Soňa Šváčova, PhDr. Miroslav Bielik, Ing. Peter
Valach, štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2011)
20. celoštátny slnečný seminár (Papradno, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo, 2010)
Páchanie trestnej činnosti žien – obetí násilia v intímnom partnerskom vzťahu /
Ivan Rác (vybrané aspekty sociálnej práce, Praha, Hnutí R, 2010)
Metody sociální, edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními
skupinami / Balvín-Kajanová-Urban-Vavreková (vybrané aspekty sociálnej práce, Praha, Hnutí R, 2010)
Rozosmiať človeka je hotová veda alebo Podoby komiky v umeleckej literatúre
(FHV UMB, Banská Bystrica, 2010)
CD-ROM 655
CD-ROM 656
CD-ROM 658
CD-ROM 659
CD-ROM 660
CD-ROM 661
CD-ROM 662
Bude škola 4 – Protiklady / Štefan Kováčik (FPV UMB, Banská Bystrica, 2010)
Výchova k trvalo udržateľnému rozvoju a jej manažment na základných
a stredných školách (FPV UMB, Banská Bystrica, 30.11.2010)
Saleziáni don Bosca (Saleziáni Don Bosca, 2010)
Gabriela Spustová: Dumy (Elektronická zbierka básní)
II. Labudove dni (Zborník abstraktov, 28.-29.4.2011)
Študentská vedecká aktivita (17. ročník, UMB BB, EF, 31.3.2011
M.Cibulková - L.Repiská: Manažment starostlivosti o umierajúceho pacienta
v podmienkach domáceho prostredia (medzinárodná konferencia agentúr domácej ošetrovateľskej
starostlivosti, Poprad, 2011)
CD-ROM 663
Slovník platinum, veľký, ekonomický, technický, lekársky slovník (anglickočeský/slovenský a česko/slovensko – anglický, Lingea, 2010)
CD-ROM 664
CD-ROM 665
CD-ROM 666
Súkromné bezpečnostné služby v Európskej únii (zborník, konferencia, december 2010, ZOMO)
Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov
Slovenska – plyn, voda, ropa (Žilina, 2011)
Environmentálne techniky a ich využívanie v zhodnocovaní odpadov /zborník prednášok,
Hotel Lux, Banská Bystrica, 4.máj 2011)
CD-ROM 667
CD-ROM 668
CD-ROM 669
CD-ROM 670
CD-ROM 671
CD-ROM 672
Cukor a jeho alternatívne náhrady – objektívne hodnotenie ich úloh vo výžive
človeka (literárna štúdia, Výskumný ústav potravinársky, BA, 2010)
Zdenko Dobrík: Űbungen und Aufgaben zur vergleichenden Lexikologie (UMB, 2011)
Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej
únie (elektronický zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici 4.-5.10.2010)
Arboréta – možnosť prepojenia výskumu, vzdelávania a praxe (zborník z medzinárodného
vedeckého seminára pri príležitosti 110. výročia založenia Lesníckeho arboréta v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici)
J. Balvin: Multikulturalita, sociální etika a hra (Hnutí R, Praha, 2010)
VÚS: Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií (anglicko-slovenský,
slovensko-anglický, Výskumný ústav spojov, Banská Bystrica, 2007-2010)
CD-ROM 673
CD-ROM 674
CD-ROM 675
CD-ROM 676
Konceptualizácia v oblasti sociálnych služieb – L. Haburajová-Ilavská
Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku (Zborník prednášok z týždňa európskej vedy Ružomberok 29.11.-3.12.2010)
Žurnalistické žánre – Terézia Rončáková (učebnica pre poslucháčov vysokoškolského štúdia)
Spoločenská zodpovednosť – súčasť environmentálnej a firemnej kultúry (UMB, FPV,
Katedra životného prostredia, BB, 2011)
CD-ROM 677
CD-ROM 678
CD-ROM 679
CD-ROM 680
CD-ROM 681
Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve (UK Bratislava, JLF Martin, Martin, 2011)
FIRECO 2011 (zborník prednášok z 9. medzinárodnej konferencie)
Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií (6. konferencia
s medzinárodnou účasťou, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce s. Alžbety,BA, 22.-23.októbra 2010)
Geosyntetitka v stavebníctve (6. konferencia s medzinárodnou účasťou, ŽU, Žilina, 8.-9.februára 2011)
Digital Technologies 2010 (7th International Workshop on digital Technologies, circuits, systems and signal
processing, Žilina, 22.11.2010)
CD-ROM 682
CD-ROM 683
CD-ROM 684
CD-ROM 685
Frekvenčná analýza zvukov – PaedDr. Peter Hockicko PhD.
Dont 2010 (Zborník príspevkov 2. ročníka vedeckej konferencie, ŽU, Žilina, 19.november 2010)
J. Alžbetin, V. Klapita: Intermodálna preprava (ŽU, Žilina)
Odborná konferencia ZLZ SR 2010 (Zborník prednášok, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, ŽU, Žilina,
2010)
11
CD-ROM 686
CD-ROM 687
CD-ROM 688
Aplikácia expertných metód, analýz a simulácií pri inovácii technických systémov –
Brumerčík – Bašťovanský – Lukáč (ŽU, Žilina, 19.november 2010)
Fyzika, matematika a technika nielen pre najmenších školákov - PaedDr. Peter
Hockicko PhD.
PTV Vision softvér pre dopravné plánovanie (zborník z 5. ročníka odborného seminára, ŽU v Žiline
Stavebná fakulta, Žilina, 27.január 2011)
CD-ROM 690
CD-ROM 691
CD-ROM 692
CD-ROM 693
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Žilina, 2.-3.jún 2010)
Ochrana pred požiarmi a záchranné služby (4. medzinárodná vedecká konferencia, Katedra
požiarneho inžinierstva FŠI ŽU v Žiline, Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline, Žilina, 2.-3.6.2010)
Alternatívne zdroje energie (zborník z 6. ročníka konferencie, ŽU Žilina, Liptovský Ján, 7.-8.10.2010)
Aktuálne otázky súčasného a perspektívneho rozvoja súkromnej bezpečnosti
(konferencia, ŽU Žilina, Liptovský Ján, 26.3.2010)
CD-ROM 694
CD-ROM 695
Veda a krízové situácie (medzinárodná konferencia mladých vedeckých pracovníkov, Žilina, 9.-10.2010)
Súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva (zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie, UK, Právnická fakulta, BA, 2010)
CD-ROM 696
CD-ROM 697
Školské experimenty z organickej chémie a biochémie (UKF v Nitre, Nitra, 2010)
Význam ľudkého potenciálu v regionálnom rozvoji (Sborník z konference Podhájska, 2.3.prosince 2010)
CD-ROM 699
Európa 2010 – spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte
miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci (EF UMB, Banská Bystrica,
19.10.2010)
CD-ROM 700
CD-ROM 701
CD-ROM 702
CD-ROM 703
CD-ROM 704
CD-ROM 705
VI. Bilaterálne slovensko-české oftalmologické sympózium (17.-18.6.2011, Nitra)
II. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neurológii (Zvolen, 24.-25.6.2011)
Médiá v čase krízy – zodpovednosť a reflexia (zborník z vedeckej konferencie, Fakulta
masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 2010)
Nové trendy v marketingovej komunikácii zborník z vedeckej konferencie, Fakulta masmediálnej
komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 2010)
Audioknihy v knižniciach (zborník príspevjkov, Mestská knižnica v Bratislave, 2011)
Komunitné plánovanie sociálnych služieb v Ružomberku (zborník príspevkov z vedeckej
konferencie, KU Ružomberok)
CD-ROM 707
CD-ROM 708
CD-ROM 709
Geografia pre 5. ročník ZŠ: I. Tomčíková, E. Janigová (Ružomberok, 2011)
Interdisciplinárny dialóg odborných didaktík (KU, Ružomberok, 2011)
Zručnosti, Partnerstvo, Sieť v práci s trestanými osobami (zborník príspevkov z vedeckej
konferencie, KU Ružomberok)
CD-ROM 710
CD-ROM 711
CD-ROM 712
CD-ROM 713
CD-ROM 714
CD-ROM 715
Monitorovacia správa Komunitného plánovania sociálnych služieb v Ružomberku (KU)
20 rokov dobrovoľníctva v DO Fénix (Rožňava, 21.5.2011)
II. celoslovenská konferencia geriatrických sestier (Bojnice, 27.-28.5.2011)
Platné predpisy zbierky zákonov a medzinárodné zmluvy (Verlag Dashoffer, 2011)
Zborník bakalárskych prác v študijnom programe marketingová komunikácia
2009/2010
Aplikované prírodné vedy (Zborník prác, celoslovenská študentská vedecká konferencia, Trnava,
14.4.2011)
CD-ROM 716
Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu reflexia (zborník z vedeckej konferencie,
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 2010)
CD-ROM 717
CD-ROM 718
CD-ROM 719
Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie reflexia (zborník z vedeckej
konferencie, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 2010)
Zborník diplomových prác (Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Krzysztof Gajdka)
Perspektívy výučby cudzích jazykov pre 21. Storočie (zborník z vedeckej konferencie, Fakulta
masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 2010)
CD-ROM 720
CD-ROM 721
CD-ROM 722
Spustnuté pôdy Slovenska v obrazoch –Midriak, Zaušková, Lipták (UMB BB, 2011)
Dráčik sa žení, Horáreň, Prasiatko, Rok, živá voda (FPV UMB, Banská Bystrica, 2011)
Zborník príspevkov z IV. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich
v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou (Ružomberok, 3.4.6.2011
CD-ROM 723
Virtuálna knižnica – knižnica tretieho tisícročia (zborník príspevkov z XI. Ročníka seminára
pre pracovníkov knižníc, ŠVK BB, 2011)
12
CD-ROM 724
Vetranie a klimatizácia 2010 (optimalizácia systémov vetrania a klimatizácie z pohľadu
certifikácie budov, zborník z 12. Konferencie, Bratislava Technopol, 7.-8.6.2010)
CD-ROM 725
CD-ROM 726
Zborník prednášok z VIII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou (Ružomberok, 16.-17.9.2011)
Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény II (medzinárodná vedecká
konferencia, Prešov, 28.1.2010)
CD-ROM 727
CD-ROM 728
CD-ROM 729
CD-ROM 730
CD-ROM 731
CD-ROM 732
CD-ROM 733
CD-ROM 734
CD-ROM 735
CD-ROM 736
CD-ROM 737
CD-ROM 738
CD-ROM 739
CD-ROM 740
Zborník prác z fakultného kola študentskej vedeckej aktivity 2011. Vedy o športe
(FHV, UMB BB, 2011)
MOSATT 2011 : (proceedings of the international scientific conference : 22-22 September 2011,
Zlatá Idka)
Novotná, Naďa: Pohybový režim detí mladšieho školského veku (Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela , 2011)
Hronček, Pavel: Lomárstvo a lomy na Slovensku (Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela ,
2011)
Fobelová, Daniela: Súčasné etické teórie IV (Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela , 2011)
Adamko, Peter: Informatika pre manažérov - MS Word 2007 (Žilina : Žilinská
univerzita, 2011)
POSTPOINT 2011 ( zborník prednášok a príspevkov z 9. medzinárodnej konferencie zástupcov
poštových správ a univerzít : Rajecké Teplice, 19.-20.9.2011)
Adamko, Peter : Informatika pre manažérov - MS Access 2007 (Žilina : Žilinská
univerzita , 2011)
Schulze, Wolfgang: Personalität in den ostkaukasischen Sprachen (Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela , 2011)
Schulze, Wolfgang: The Grammmaticalization of Antipassives (Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela , 2011)
Ošetrovateľská starostlivosť v pneumológii, ftizeológii a hrudníkovej chirurgii
(Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek , 2011)
Adamčák, Štefan: Názory žiakov na vyučovanie úpolov v telesnej a športovej
výchove na 2. stupni základnej školy (Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela , 2011)
Gáperová, Svetlana: Anatómia a morfológia rastlín (Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela , 2011)
Belianske dni ošetrovateľstva (Vysoké Tatry : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek :
Regionálna komora Slovenskej komory a pôrodných asistentiek : Sanatórium Tatranská Kotlina , 2011)
CD-ROM 741
CD-ROM 742
Zimná škola MICT (Šachtičky 3.-8.1.2011, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela ; Žilina : Žilinská univerzita , 2011
Tirpák, Ján: Aplikovaná geofyzika v nedeštruktívnej archeológii (Nitra : Univerzita
Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied , 2011)
CD-ROM 743
Illášová, Ľudmila: Šperkové kamene Slovenska, 1. Časť (Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa , 2011)
CD-ROM 744
Jantár / Ľudmila Illášová ... [et al.]: najstarší šperkový kameň
(Nitra : Univerzita Konštatína
Filozofa , 2011)
CD-ROM 745
CD-ROM 746
Vzdelávanie - jeden z pilierov kvalitnej ošetrovateľskej a medicínsko-technickej
starostlivosti: (zborník odborných príspevkov z Celoslovenského odborného seminára konaného 24.11.2011 v Humennom)
Acta Iuris Labori: : Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.9.2011 (Trnava : Trnavská
univerzita , 2011)
CD-ROM 747
Slovenské geodetické dni (19. Slovenské geodetické dni : zborník referátov : 3.-4. novembra 2011, Žilina / [editori:
Alojz Kopáčik, Imrich Lipták]
CD-ROM 748
Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v pediatrii
konferencie sestier pracujúcich v pediatrii (Bratislava
CD-ROM 749
CD-ROM 750
CD-ROM 751
CD-ROM 752
CD-ROM 753
Zborník príspevkov z IV. celoslovenske
: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek , 2011)
Príručka manažéra vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Žilková, Marta: Praktická estetika (Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre , 2008)
Procesné riadenie 2011 (: zborník prednášok a príspevkov : Hotel Horizont, Stará Lesná
17.10.-18.10.2011)
Virgovičová, Lýdia: Šlabikár pre 1. ročník základných škôl : multimediálne CD
k šlabikáru (Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana , 2011)
Kozaňáková, Anna: Vplyv kompenzačného strečingového programu na posturálne
svalstvo dolných končatín u žiakov 1. stupňa základných škôl [Banská Bystrica] : [ Univerzita
Mateja Bela] , 2011
13
CD-ROM 754
CD-ROM 755
Adamčák, Štefan: Úroveň posturálnych a fázických svalov žiakov na 2. stupni
základných škôl (Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela , 2011)
ŠVOUK 2011 : zborník z medziuniverzitnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie
organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave dňa 10. decembra 2010 v priestoroch
UCM, Nám. J. Herdu 2, v Trnave (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2011)
CD-ROM 756
Huraj, Ladislav: Efektívnosť a bezpečnosť gridových prostredí (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a
Metoda , 2011)
CD-ROM 757
Rákayová, Lucia: A concise guide to the study of literature (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a
Metoda , 2009)
CD-ROM 758
Quo vadis vysokoškolská pedagogika - teória a prax: : teória a prax : zborník z
medzinárodnej vedeckej elektronickej konferencie (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2011)
CD-ROM 759
CD-ROM 760
CD-ROM 761
CD-ROM 762
CD-ROM 763
CD-ROM 764
CD-ROM 765
Vybrané problémy verejnej správy (Trnava : Inštitút sociálnych vied UCM , 2010)
Volebné zákony v podmienkach Slovenskej republiky (Trnava : Inštitút sociálnych vied UCM , 2011)
Študentská vedecká konferencia 2011 : zborník konferenčných príspevkov študentov Katedry
politológie FF UCM, Katedry politológie a európskych štúdií FF UKF a Katedry etickej a občianskej
výchovy PF UK organizovanej Inštitútom sociálnych vied UCM v Trnave dňa 10. mája 2011
Perspectives of Physical Training process at Schools (Banská Bystrica : Matej Bel
University, Faculty of Humanities ; Innsbruck : SAS School , 2011)
Ohrozenie a ochrana biodiverzity (Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela ; Bratislava :
Občianske združenie Živica , 2011)
Rodina v zdraví a chorobe (Ružomberok : Katolícka univerzita , 2011)
Medziodborová spolupráca pri riešení ochorenia mozgu a chrbtice (Ružomberok :
Katolícka univerzita , 2011)
CD-ROM 766
Sociálna práca, manažment a ekonómia - výzvy v období ekonomickej krízy : zborník
referátov z 3. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou (Ružomberok : Verbum , 2011)
CD-ROM 768
Komunitný plán sociálnych a súvisiacich služieb mesta Ružomberok - ciele
a opatrenia (Ružomberok : Verbum , 2011)
Telesná výchova a šport / [Štefan Adamčík ... a kol.] (Ružomberok : Verbum , 2011)
CD-ROM 769
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický školský slovník : 300 kreatívnych cvičení z povinnej
CD-ROM 767
slovnej zásoby pre úrovne A1 a A2 [Košice] : [Taktik] , [2012]
CD-ROM 770-5
CD-ROM 770-6
CD-ROM 771
CD-ROM 772
CD-ROM 773
CD-ROM 774
Zábavné diktáty a testy 5 / [Anna Belkina ... a kol.] [Košice : Taktik , [2011]
Zábavné diktáty a testy 6 / [Anna Belkina ... a kol.] [Košice : Taktik , [2011]
Krištofove dobrodružstvá s angličtinou [Košice] : [Taktik] , [2012] interaktívne CD s hrami
Zbrož, Kamil: Energy (Bratislava : Literis , 2012) vizuálne umenie
Audiovizuális dokumentok : a szlovákiai magyarok történetéből / írtá és
szerkesztette I. [Bratislava] : Občianske združenie tradície a hodnoty , 2010
Občianska participácia a verejná politika v demokratickej spoločnosti (Banská Bystrica
: Univerzia Mateja Bela , 2011)
CD-ROM 775
Spustová Izakovičová, Gabriela: Cesty Sofie ; Sonety ; Dumy ; Výkriky ; Môj
milovaný kráľ Dávid ; Haiki ; Prečo prišli Vianoce ; Abecedníček / Gabriela
Spustová Izakovičová (Suchá nad Parnou : Vydavateľstvo Ing. petra Spustu , 2011)
CD-ROM 776
Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti /
zostavovateľky Anna Žilová, Alena Novotná : zborník príspevok (Ružomberok : Verbum , 2011)
Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii (Zborník z XII. celoslovenskej
CD-ROM 777
konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťouosti / editori: Daniela Takácsová,
Júlia Molnárová, Renáta Scontosová, : 8.-9. september 2011 Radava Slovenská republika)( Bratislava :
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek , 2011)
CD-ROM 778
Michalovské dni psychiatrického ošetrovateľstva / editori Eva Bumberová, Jozef
Janoško : zborník prednesených príspevkov, Zemplínske múzeum, Michalovce 12. október 2011
(Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek , 2011)
CD-ROM 779
CD-ROM 780
Balvín, Jaroslav: Andragogická rozjímání na téma multikulturalita, sociální etika a
hra (Praha : HNUTÍ R , 2011)
Balvín, Jaroslav: Andragogika jako teorie výchovy a vzdělávání dospělých
(Praha : HNUTÍ R , 2011)
CD-ROM 781
Balvín, Jaroslav: Andragogika a filozofie v aplikaci na romskou kulturu
14
(Praha : HNUTÍ R , 2011)
CD-ROM 782
CD-ROM 783
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva, 23.3 –
24.3. 2012: celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného
lekárstva (Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek , 2012)
Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti : zborník
príspevkov zo 6. ročníka odborného seminára konaného 31. marca 2006 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
CD-ROM 785
CD-ROM 786
Atraktivita Malokarpatskej krajiny s dôrazom na historické agrárne štruktúry a
biodiverzitu / Dagmar Štefunková a kol. (Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV , 2011)
Výročná správa ... 0[elektronický prameň]* / Úrad priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky (r.2010, 2011) (Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky , 2010, 2011)
CD-ROM 787
Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb v komunite (Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity , 2011)
CD-ROM 788
CD-ROM 789
CD-ROM 790
CD-ROM 791
CD-ROM 792
CD-ROM 793
CD-ROM 794
Gymnastika / Naďa Novotná, Barbora Novotná, Peter Krška (Ružomberok : Verbum , 2011)
Gumulák, Ľudovít: Školský vzdelávací program a problémy jeho uplatňovania pri
vyučovaní telesnej výchovy na ZŠ (Ružomberok : Verbum , 2011)
Rusko, Pavol: Modrotlač jednoduchá a krásna : textilné techniky (Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity , 2010)
Výkon a príprava v športe: zborník vedeckých prác (Ružomberok : Verbum , 2011)
Ekonomicko - environmentálna efektivita v podnikaní (Banská Bystrica : UMB, 2012)
Vološčuk, Ivan: Ekológia suchozemského prostredia (Banská Bystrica : UMB, 2011)
Vybrané filozoficko-etické otázky súčasného človeka : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie / Barbora Baďurová, Daniela Kováčová (eds.) (Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela ,
2012)
CD-ROM 808
CD-ROM 809
CD-ROM 810
CD-ROM 811
CD-ROM 813
Acta Universitatis Matthiae Belii No 11-13 Ser.: Technická výchova (časopis)(20112013)
Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2009 (časopis)(20092011)
Sociálno-ekonomická revue (časopis)(2010-)
Elektromechanika, informatika a telekomunikácie (časopis)(2009-2012)
Ročenka českého a slovenského obchodu (časopis)(2010-)
Ročenka zahraničného obchodu Slovenskej reúubliky v rpko 2008 (časopis)(2008-)
Štatistická ročenka Banskobystrického kraja 2009 (časopis)(2009-)
Kmecová, Jaroslava: Investovanie v sociálnej práci (Prešov : DARE , 2011)
Turizmus , hotelierstvo, gastronómia/ Ivan Krenčey : prekladateľský slovník :
nemecko-slovenský (Bratislava : Vydavateľstvo Krenčey , 2011)
Turizmus , hotelierstvo, gastronómia/ Ivan Krenčey : prekladateľský slovník :
slovensko- nemecký (Bratislava : Vydavateľstvo Krenčey , 2011)
Turizmus , hotelierstvo, gastronómia/ Ivan Krenčey : prekladateľský slovník :
slovenský- anglický (Bratislava : Vydavateľstvo Krenčey , 2011)
Turizmus , hotelierstvo, gastronómia/ Ivan Krenčey : prekladateľský slovník :
anglicko-slovenský (Bratislava : Vydavateľstvo Krenčey , 2011)
Turizmus , hotelierstvo, gastronómia/ Ivan Krenčey : prekladateľský slovník :
slovensko-nemecko-anglický (Bratislava : Vydavateľstvo Krenčey , 2011)
Účtovné súvsťažnosti (časopis)(2012-)
Krok za krokom k stavebnému povoleniu (časopis)(2012-)
Mzdy balíček pre prax (časopis)(2012-)
Zaktualizovaný komentár k stavebnému zákonu (časopis)(2011-)
Finančný spravodajca (časopis)(2010-2013)
CD-ROM 814
Metódy v bioinformatike / Broňa Brejová, Tomáš Vinař (Bratislava : Knižničné a edičné
CD-ROM 795
CD-ROM 796
CD-ROM 797
CD-ROM 798
CD-ROM 799
CD-ROM 800
CD-ROM 801
CD-ROM 802
CD-ROM 803
CD-ROM 804
CD-ROM 805
CD-ROM 806
CD-ROM 807
centrum FMFI UK , 2011)
CD-ROM 815
CD-ROM 816
Elektronika 1 / Zdeněk Dostál, Miroslav Ďulík (Žilina : Žilinská univerzita , 2011)
Znalostná infraštruktúra a trajektórie znalostí v regionálnom kontexte / Tatiana
Čorejová a kol. (V Žiline : Žilinská univerzita , 2011)
15
CD-ROM 817
CD-ROM 818
CD-ROM 819
CD-ROM 820
CD-ROM 821
CD-ROM 822
CD-ROM 823
SEA/EIA 2012 : II. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou : 29.-30. máj 2012
Nízke Tatry-Tále, Hotel Partizán [Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia , 2012]
Hybné sily rozvoja regiónov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého
seminára (Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu , 2011)
5. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v pediatrii : zborník príspevkov :
15.-16. júna 2012 Poprad
Frk, Branislav: Dištančné vzdelávanie (Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity , 2011)
Základy biofyziky / Andrej Sýkora (Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity , 2011)
Základy IKT / Slávka Remetová (Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity , 2011)
Teaching English to young learners / Zuzana Straková (Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity , 2011)
CD-ROM 824
Multikultúrna výchova v škole / Alica Petrasová Straková (Prešov : Vydavateľstvo
Prešovskej univerzity , 2011)
CD-ROM 825-1 Technické kreslenie – 1. časť / Peter Beisetzer
(Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity , 2011)
CD-ROM 826-1 Technická mechanika – 1. časť / Peter Breisetzer (Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity , 2011)
CD-ROM 827
CD-ROM 828
CD-ROM 829
CD-ROM 830
Financie a mena / Peter Adamišin (Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity , 2011)
Cirkevné právo / Mgr. Pavol Kochan (Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity , 2011)
Základy biochémie / Andrej Sýkora (Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity , 2011)
Technológia vzdelávania / Jana Burgerová, Martina Adamkovičová (Prešov :
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity , 2011)
CD-ROM 831
CD-ROM 832
CD-ROM 833
Základy rádiológie / Andrej Sýkora (Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity , 2011)
Výtvarné umenie 20. storočia / Jana Migašová (Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity , 2011)
Vybrané kapitoly z dejín výtvarného umenia / J. Migašová (Prešov : Vydavateľstvo
Prešovskej univerzity , 2011)
CD-ROM 834
Multimediálna podpora jazykového vzdelávania / Ivana Cimermanová (Prešov :
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity , 2011)
CD-ROM 835
CD-ROM 836
CD-ROM 837
CD-ROM 838
CD-ROM 839
CD-ROM 840
CD-ROM 841
Průmysl cestovního ruchu / Iva Galvasová ... [et al.] (Brno : GaREP , 2008)
Anestéziológia a intenzívna starostlivosť medzi teóriou a praxou / editor Milan
Laurinc : V. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti :
22.-23. jún 2012 : Nový Smokovec, Slovenská republika (Bratislava : Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek , 2012)
Leadership and Its Impact on Organization Effectiveness (BB : Univerzita Mateja Bela,
Ekonomická fakulta , 2012)
Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti: zborník príspevkov I. ročníka vedeckej
konferencie 8.12.2011 (Ružomberok : Verbum , 2011)
Sprievodca štúdiom Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici pre
akademický rok 2012/2013
Kódovník najčastejšie zisťovaných nedotatkov (časopis)(2012-2013)
ŠVOČ 2012 / editorky: Slavka Račáková, Dagmar Hlavatá : zborník príspevkov zo ŠVOČ 2012
konanej 20. marca 2012 (Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela , 2012)
CD-ROM 842
Alternatívne zdroje energie : 7. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Liptovský
CD-ROM 843
Ján 6.-7. októbra 2011 (Žilina : Edis , 2011)
Days of new Technologies : 3. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou: zborník príspevkov a
prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity v
Žiline prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. Žilina, 30.november – 01 december 2011 (Žilina : Žilinská univerzita , 2011)
CD-ROM 844
CD-ROM 846
Základy fyziky (ZA, Žilinská univerzita, 2010)
Digital Technologies 2011 : 8th international conference : biomedical informatics and biometrical
technologies : international workshop : proceedings : November 10-11, 2011 Žilina, Slovak Republic (ZA, Žilinská
univerzita, 2011)
CD-ROM 847
CD-ROM 848
CD-ROM 849
European Basic Security and Safety Glossary of Terms (Žilina : Edis , 2011)
Metodika hodnotenia účinnosti systémov ochrany objektov (ZA, Žilinská univerzita)
Objekty 2011 (ZA, Žilinská univerzita, 24.-25.11.2011)
16
CD-ROM 850
CD-ROM 851
CD-ROM 852
CD-ROM 853
CD-ROM 854
CD-ROM 855
CD-ROM 856
CD-ROM 857
CD-ROM 859
Vybrané tematické celky z matematiky na základných školách v anglickom
a nemeckom jazyku (projekt KEGA č.3/7079/09)
Aktuálne problémy stavebnej mechaniky (Zborník príspevkov:Banská Štiavnica, 20.-22.9.2011)
Svätý Vojtech svätec, doba a kult (výberová bibliografia ŠVK BB, 2010)
Trh práce v Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej menovej únie (zborník,
Ba, 8.12.2011)
Sexuality: zborník vedeckých príspevkov /Dagmar Marková, Lenka Rovňáková (PFUMB, 2012, BB)
III. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neurológii s medzinárodnou
účasťou (Nové Zámky, 14.-15.9.2012)
Vklad roda Enegel'hardtov v istoriju Rossii (10.10.2008, Moskva)
Doktor Gaaz - čelovek na vse vremena (23.11.2007, Moskva)
Well Being, Health and Humanity-Common Values for both, Students and Teachers
(Trnava : Trnavská univerzita , 2011)
CD-ROM 860
CD-ROM 861
CD-ROM 862
Geografická revue (časopis)(2010/1-2, 2011/1-2, 2012/1-, 2013/1-2+supplement,
2014/1)
Přírodě blizké úpravy vodních toků v intervilánech a jejich význam v ochraně před
povodněmi (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010, ISBN 978-80-87457-03-0ň
Aplikácie v oblasti kultúry: Miestne kultúrne inštitúcie sprístupňujúce elektronické
zdroje: súbor odporúčaní pre činnosť knižníc, múzeí a archívov ([Bratislava] : Spolok slovenských
knihovníkov , c2005)
CD-ROM 863
CD-ROM 864
CD-ROM 865
CD-ROM 866
CD-ROM 867
Civilná ochrana 3 - Na pomoc školám
Ochotnický, Pavol: Analýza a prognóza vo financovaní (Bratislava : Ekonóm , 2012)
Diagnostika podniku, controlling a logistika (ZA, Žilinská univerzita, 12.-13.4.2012)
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (ZA, Žilinská univerzita, 30.-31.5.2012)
PRIZMA Interdisciplinárna konferencia PRIZMA s medzinárodnou účasťou (ZA, Žilinská univerzita,
06.-09.03.2012)
CD-ROM 868
CD-ROM 869
Brumerčík, František: Úlohy z častí strojov (Žilina : Edis , c2012)
CMDTUR 2012 : zborník príspevkov a posterov : 6. medzinárodná vedecká konferencia : ŽilinaStráža, Slovakia 19. 04.-20. 04. 2012 (Žilina : Edis , c2012)
CD-ROM 870
Vybrané kapitoly z konštrukcií pozemných stavieb 1 (Žilina : EDIS-vydavteľstvo Žilinskej
univerzity , 2012)
CD-ROM 871
Šestáková, Janka: Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných staníc 2 (Žilina
CD-ROM 873
CD-ROM 874
: EDIS-vydavteľstvo Žilinskej univerzity , 2012)
CONSTRUMAT 2012: zborník príspevkov z XVIII. medzinárodnej konferencie : 30.05.-01.06.2012
Terchová – Štefanová (Žilina : Žilinská univerzita , 2012)
Moravec, Ján: Malá príručka tvárnenia kovov (ZA, Žilinská univerzita, 2012)
Vodák, Josef: Kapitoly z marketingového výskumu (ZA, Žilinská univerzita, 2012)
CD-ROM 875
Vodák, Josef: Kapitoly z manažmentu malého a stredného podnikania (ZA, Žilinská
CD-ROM 872
univerzita, 2012)
CD-ROM 876
Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimeroej choroby :
IV. medzinárodná konferencia : zborník : 19.-20. september 2012, Bratislava
CD-ROM 877
CD-ROM 879
CD-ROM 880
CD-ROM 881
CD-ROM 882
CD-ROM 883
Mârza, Iacob: Sens şi reprezentare În dinamica gândirii politice din Transilvania,
(sec. XVII-XIX) (Cluj-Napoca : Argonaut , 2005)
Sociálna náuka Cirkvi aplikovaná v sociálnej práci (KU, RK, 2012)
Tantamount in Diversity (Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela , 2012)
Klima, Ján: Elektrina a magnetizmus (FPV, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela , 2012)
Inovácie v ošetrovateľstve (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Vysoké Tatry, 2012)
Matematika s Tangramom na 2. Szupni ZŠ: Modelovanie v geometrii (FPV UMB, BB,
2012)
CD-ROM 884
CD-ROM 885
CD-ROM 886
Zborník prednášok zo IX. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou (5.-6.10.2012 Nové Zámky)
Riečna, Beloslav: Dvojné integrály (FPV UMB, BB, 2012)
Preklenutie rozdielov: "Od dôkazov k činom" : zborník odborných príspevkov z
Celoslovenského odborného seminára s medzinárodnou účasťou pod záštitou primátora mesta Snina
17
konaného 10. mája 2012 Humenné : Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek : Regionálna
komora medicínsko-technických pracovníkov , 2012
CD-ROM 887
Németh, Ondrej: Individuálna integrácia detí a žiakov so zrakovým postihnutím
(Bratislava : Štátny pedagogický ústav , 2012)
CD-ROM 888
Németh, Ondrej: Individuálna integrácia detí a žiakov so zrakovým postihnutím
(Bratislava : Štátny pedagogický ústav , 2012)
CD-ROM 889
CD-ROM 890
CD-ROM 892
CD-ROM 894
CD-ROM 896
CD-ROM 897
CD-ROM 898
CD-ROM 899
CD-ROM 900
Vedy o športe Zborník referátov z fakultnej konferencie študentskej vedeckej aktivity (UMB, BB, 2012)
Igor Graus: Banská Bystrica v 16. storočí (BB, 2012)
Veľký slovník (francúzsko-slovenský, slovensko-francúzsky) LINGEA
Veľký slovník (španielsko-slovenský, slovensko-španielsky) LINGEA
SPMIT 2012
: strategické plány miest, krajov, informačné a komunikačné
technológie európske projekty pre rozvoj miest a regiónov : 1. celoštátna
konferencia s medzinárodnou účasťou : 18. október 2012, Banská Bystrica,
Slovenská republika (Banská Bystrica] : Enterprise , 2012)
Zakladanie a údržba brehových porastov pri vodných tokoch a nádržiach na
vidieku (Agroinštitút Nitra, 2012)
Říšská sbírka zákonů 1848-1918 (Masarykova univerzita Brno, 2009)
Aktuálne problémy klinickej medicíny (Trnava : Trnavská univerzita, 2012)
Ekologické, environmentálne a sociálne funkcie verejnej zelene v urbánnej krajine
(UMB, 2012)
CD-ROM 901
Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením a súčasný trh práce (Kremnica :
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna , 2012)
CD-ROM 902
Príručka na používanie medzinárodných audítorských štandardov pri výkone
auditu v malých a stredných podnikoch (Bratislava : Úrad pre dohľad nad výkonom auditu , 2012)
CD-ROM 903
CD-ROM 904
CD-ROM 905
CD-ROM 906
CD-ROM 908
CD-ROM 913
CD-ROM 914
Komunikácia s pacientmi / klientmi s postihnutím sluchu (Trnava : Trnavská univerzita , 2012)
Špeciálne pedagogické poradenstvo XV. (EDUCON, Bratislava, 2011)
Komenský, Masaryk: Dejepis Uhorska
Egolingvistická projekcia reality (UMB, 2013)
Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií 2013 (VÚS, 2013)
Sexuality: zborník vedeckých príspevkov /Dagmar Marková, Lenka Rovňáková (PFUMB, 2012, BB)
Voda a vzduch kolem nás : historie a současnost měření a hodnocení atmosféry a
hydrosféry v ČHMÚ (Praha : Nakladatelství ČHMÚ, 2012)
Inovácie - podnikanie - spoločnosť No. 5 (Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ,
CD-ROM 915
2012)
CD-ROM 920
Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 1. Vydanie (Martin,
2013)
CD-ROM 921
CD-ROM 922
CD-ROM 923
CD-ROM 924
CD-ROM 925
CD-ROM 926
CD-ROM 928
CD-ROM 927
CD-ROM 929
Sociálna práca, manažment a ekonómia s aplikáciou na podmienkytrvalo
udržateľného rozvoje sociálnych služieb (Katolícka univerzita, Ružomberok)
Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií (Katolícka univerzita, RK)
Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet (Zborník 22.3-23.2012v Poprade, KU RK)
Odborná didaktika – interdisciplinárny dialóg 2012 (Katolícka univerzita, RK)
Ružomberské zdravotnícke dni 2012 VII. Ročník (Fakulta zdravotníctva, KU v Ružomberku)
IV. Tematické dni geodetov 2013 – Inžinierska geodézia (12.marec 2013, Doprastav)
Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva (22.3.-13.3.2013, Bojnice)
Phytopedon (časopis)(2011-)
Nováková, Martina – Sviček, Michal: Environmentálne indexy a indikátory ako
nástroje analýzy a hodnotenia stavov a procesov v krajine (VÚPOP, SAPV, Bratislava,
2012)
CD-ROM 930
CD-ROM 931
CD-ROM 932
Cudzie jazyky v Európskej únii II. : medzinárodná vedecká konferencia : 05. apríl
2011. Cudzie jazyky v Európskej únii III.: medzinárodná vedecká konferencia : 05.
apríl 2012 (Bratislava : Akadémia Policajného zboru , 2012)
Cudzie jazyky v Európskej únii I. : vedecký seminár s medzinárodnou účasťou (30.
marca 2010) (Bratislava : Akadémia Policajného zboru , 2010)
Geographia Slovaca (časopis)(2006)
18
CD-ROM 933
Geologica carpathica (časopis)(2002)
CD-ROM 934
CD-ROM 935
Štarchoň, Peter: Trendy budovania a riadenia značky II (Univerzita Komenského. BA, 2012)
Metodicko-odborný seminár pre učiteľov zjazdového lyžovania a snowboardingu
Zborník : Mölltaer 20.- 24.11.2012 (BA, Univerzita Komenského, 2012)
CD-ROM 936
CD-ROM 937
CD-ROM 938
Sociálnopedagogické štúdie 2011 : "Deti v ťažkých životných situáciách": vedecký
zborník z príležitosti osláv 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (BA, Univerzita Komenského, 2011)
Kríza pedagogiky? (BA, Univerzita Komenského, 2013)
Aplimat : 12th Conference on Applied Mathematics : February 5-7, 2013 Bratislava Slovak Republic
(BA, STU, 2013)
CD-ROM 939
CD-ROM 940
CD-ROM 941
Palivový cyklus jadrových reaktorov (BA, STU, 2013)
Geometria a jej aplikácie 2013 (BA, STU, 2013)
Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve : zborník príspevkov zo seminára (BA, STU,
2013)
CD-ROM 942
Koprlová, Jana: Vybrané kapitoly z problematiky centrálnych bánk (Trnava :
Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
CD-ROM 943
Šalgovičová, Jarmila: Procesný prístup v marketingu (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a
Metoda , 2012)
CD-ROM 944
Koprilová, Jana: vybrané kapitoly z problematiky hospodárskej kriminality (Trnava :
Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
CD-ROM 945
CD-ROM 946
Národné centrálne banky krajín eurozóny (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
Fašiang, Tomáš: Komunikačné stratégie maloobchodu (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a
Metoda , 2012)
CD-ROM 947
Kusá, Alena: vybrané merketingové stratégie v trhovom prostredí (Trnava : Univerzita
sv. Cyrila a Metoda , 2012)
CD-ROM 948
Zodpovednosť v médiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v
CD-ROM 949
marketingu - Zodpovednosť v podnikaní (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
Regionálna a komunálna samospráva rok pred voľbami : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
CD-ROM 950
Professional English in chemistry, biotechnology and environmental science : [učebné
CD-ROM 951
CD-ROM 952
CD-ROM 953
CD-ROM 954
CD-ROM 955
CD-ROM 956
CD-ROM 957
CD-ROM 958
texty pre študentov bakalárskeho štúdia Fakulty prírodných vied UCM v Trnave] : vysokoškolské skriptá /
[autor a editor] Helena Zárubová (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
Medzinárodné merania funkčnej gramotnosti – výsledky a výzvy pre Slovensko:
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
Rada AVIS IX 2. Diel – literárna veda zborník z IX. filologickej konferencie (Trnava :
Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 25.-26.apríl 2012)
Rada AVIS IX 1. Diel – Jazykoveda zborník z IX. filologickej konferencie (Trnava : Univerzita
sv. Cyrila a Metoda , 25.-26.apríl 2012)
Societas et res publica 2012 (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
Zborník prác z fakultnej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011: dana
Petranová – Hana Pravdová (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2011)
Kusá, Alena: Marketingové stratégie nástrojov marketingového mixu s otvorenou
prípadovou štúdiou (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
Diskurzy v masmediálnych štúdiách (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 6.-7.11.2012)
Quo vadis vysokoškolská pedagogika – Vysokoškolský učiteľ(Trnava : Univerzita sv.
Cyrila a Metoda , 2013)
CD-ROM 959
CD-ROM 960
Aspekty kvality života (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
Čábyová, Ľudmila: Spoločensky zodpovedný marketing (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a
Metoda , 2012)
CD-ROM 961
CD-ROM 962
CD-ROM 963
Čábyová, Ľudmila: Mediálny marketing (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
Spolupráca univerzít a podnikov (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
Spolupráca univerzít a podnikov – praktické aspekty spolupráce v podmienkach
trnavského samosprávneho kraja (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
19
CD-ROM 964-2 Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012 - II.
časť Sekcia marketingovej a masmediálnej komunikácie editori: Milan Rajčák, Dana
Petranová, Hana Pravdová (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
CD-ROM 964-3 Zborník prác zo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012 - III.
časť Sekcia umeleckej komunikácie editori: Jozef Sedlák, Dana Petranová, Hana
Pravdová ; recenzie: Zora Hudíková, Tomáš Hučko (Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
CD-ROM 965
Žúborová, Viera: 20 rokov transformácie: postavenie politickej Komunikácie
v Českej republike a na Slovensku (Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2012)
CD-ROM 966
Aplikované prírodné veda: celoslovenská študentská vedecká konferencia (Trnava, 26.4. 2012)
CD-ROM 967
Život a dielo Pirrea de Coubertin Olympyzmus v praxi (Bratislava: Slovenský olympijský
výbor Ministerstvo školstva SR, 11.3.2013)
CD-ROM 969
CD-ROM 971
CD-ROM 973
CD-ROM 974
CD-ROM 975
CD-ROM 976
CD-ROM 979
CD-ROM 980
CD-ROM 981
CD-ROM 982
CD-ROM 983
Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing (Trnava : Univer. sv. Cyrila a Metoda, 28.4. 2011)
Remedation: zborník z prednášok Remediačné technológie vo vede a praxi
Filozofia v kontexte súčasného myslenia (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda , 2011)
Predčasné voľby do NR SR 2012 – Ľ. Macháček – D. Gáborová (Trnava, 2012)
Knihovnický tisk : přehled a prezentace : seminář dne 24.6.2010, SVK Hradec Králové
Sociálne procesy a osobnosť 2012 : zborník príspevkov z 15. Ročníka medzinárodnej konferencie
17.-19.9.2012 Nový Smokovec (Bratislava, Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012)
Vybrané kapitoly z radiológie : traktografia - základy zobrazenia nervových dráh a komplexné
zobrazenie srdca v rádiológii : [učebné texty pre pregraduálne a postgraduálne štúdium na lekárskych a
prírodovedeckých fakultách] (Bratislava : Univerzita Komenského, Lekárska fakulta , 2013)
Šimonovičová, Alexandra: Environmentálna mikrobiológia (Bratislava : Univerzita
Komenského, 2013)
Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť : fakultná konferencia : 24.4.2012
(Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu , 2012)
Koller, Ján: Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín (Bratislava : Univerzita
Komenského, Lekárska fakulta , 2013)
Aktuálne smerovanie výskumov v dizertačných prácach z didaktiky chémie
(Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta , 22.-23.november 2012)
CD-ROM 984
CD-ROM 985
Rozšírenosť užívania drog v populácii a názory občanov na problémy spojené
s drogami : zborník analytických štúdií (Bratislava : Národné monitorovacie centrum pre drogy , 2013)
Klein, Vladimír: Zero grade and education of roma pupils [Prešov] : Civil Association
SPECTRUM-EAST , 2013)
CD-ROM 986
CD-ROM 987
Politologica Actualis (časopis)(2013, 2014)
Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy? (Bratislava : Nadácia
otvorenej spoločnosti , 2012)
CD-ROM 988
CD-ROM 989
Anestéziológia a intenzívna starostlivosť v štátnej a privátnej praxi elektronický
zdroj nádväznosť prednemocničnej neodkladnej starostlivosti na anestéziologickú a
intenzívnu starostlivosť : VI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v
anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou : Nitra, 14.-15.
júna 2013 : recenzovaný zborník príspevkov z konferencie editor Andrea Bratová,
Milan Laurinc
Výskum ako východisko praxe založenej na dôkazoch (Martin : Univerzita Komenského,
Jesseniova lekárska fakulta , 2013)
CD-ROM 991
CD-ROM 992
CD-ROM 993
CD-ROM 994
Ročná správa GAMO (časopis) (2011-2013)
Tréner biatlonu (Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied , 2013)
Veřejné knihovny královohradeckého kraje (časopis) (2009, 2011, 2012)
Súčasnosť a perspektívy riešenia starých banských záťaží II. (Banská Bystrica : Univerzita
Mateja Bela, Fakulta prírodných vied , 2013)
CD-ROM 995
Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 : zborník recenzovaných príspevkov : 24. apríl
2013, Prif UK BA
CD-ROM 996
CD-ROM 997
CD-ROM 998
Vybrané kapitoly z histológie a embryológie pre študentov zubného lekárstva 1.
vydanie (Bratislava : Univerzita Komenského, Lekárska fakulta , 2013)
Prášková rtg. Difraktometria (Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta , 2013)
Sociálnopedagogické štúdie 2013 : dilema sociálnej pedagogiky: Výchova alebo prostredie?
(Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky , 2013)
20
CD-ROM 999
CD-ROM 1000
CD-ROM 1002
CD-ROM 1003
Zborník prednášok z X. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v
zariadeniach sociálnych služieb konanej dňa 5.-6.10.2012 v Nových Zámkoch / Irena
Kamanová, Margita Kosturíková, Lenka Štefáková (ed.)
XVIII. Kongres Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej
pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti : 12,-14.6.2013 : Grandhotel Bellevue
Horný Smokovec - Vysoké Tatry : Abstrakty
Golais, František: General, cellular and molecular virology / František Golais, Peter
Kabát (Bratislava : Univerzita Komenského , 2013)
Rozvoj Centra excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl na
zlepšenie kvality života : zborník prednášok pre vzdelávaciu činnosť vytvorených na základe
prístrojovej infraštruktúry projektu (Bratislava : Univerzita Komenského , 2013)
CD-ROM 1005
CD-ROM 1006
Rozvoj Centra excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl na
zlepšenie kvality života, ITMS: 26240120027 / editori: [Gabriela Gavurníková, Marta
Kollárová] (Bratislava : Univerzita Komenského , 2013)
Jarmila, Chovancová, Liberalizmus verzus komunitarizmus (Bratislava : Univerzita
Komenského - Právnická fakulta , 2013)
CD-ROM 1007
CD-ROM 1008
CD-ROM 1009
CD-ROM 1011
CD-ROM 1012
CD-ROM 1013
CD-ROM 1014
Trestný čin - jeho hmotnoprávne a kriminologické vyjadrenie / [zostavili Jozef
Čentéš, Marek Kordík] : medzinárodná vedecká konferencia venovaná pamiatke prof. JUDr.
Vojtecha Hatalu CSc., držiteľa radu Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam, ktorá sa konala 15.11.2012 na
Univerzite Komenského, Právnickej fakulte (Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského ,
2013)
Brtko, Róbert: Kontinuita a diskontinuita práva v 20. storočí I. (Bratislava : ATTICUM
- agentúra na podporu výskumu a rozvoja , 2013)
Zborník prednášok a abstraktov z X. celoštátnej konferencie sestier pracujúcich v
pediatrii / editori Beáta Frčová ... [et al.] (Brezno : Nemocnica s poliklinikou, 2013)
Olchowa, Gabriela: Wstęp do socjokultury (Banská Bystrica : UMB, FHV, 2013)
Olchowa, Gabriela: Leksykografia polska (Banská Bystrica : UMB, FHV, 2013)
Olchowa, Gabriela: Fonetyka języka polskiego (Banská Bystrica : UMB, FHV, 2013)
Sprievodca štúdiom : Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied : akademický rok
2013/2014 : univerzitná časť / zodpovedná redaktorka Jarmila Kmeťová (Banská Bystrica :
UMB, FPV, 2013)
CD-ROM 1016
CD-ROM 1017
CD-ROM 1018
CD-ROM 1019
Sprievodca štúdiom / [zostavovateľ: Pavel Kypta] : Univerzita Mateja Bela Právnická
fakulta : na akademický rok 2013/2014 (Banská Bystrica : UMB, Právnická fakulta, 2013)
GV-CONF 2013, 2014 : proceedings in Global virtual conference & workshop : 8.-12. April 2013, 7.11. April 2014, (Žilina : Edis , 2013,2014)
EIIC 2012 - Electronic International Interdisciplinary Conference elektronický zdroj proceedings in
Electronic International Interdisciplinary Conference : 3.-7.9.2012 editors: Michal Mokryš, Anton
Lieskovský
ARSA 2012, 2013 : proceedings in advanced research in scientific areas : the 1st
virtual international conference : December 3rd-7th, 2012, 2.6- December 2013
(Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina , 2012, 2013)
CD-ROM 1020
SVU World Congress of the Czechoslovak society of arts and sciences (Žilina :
University of Žilina , [2012])
CD-ROM 1021
IBSES 2012 elektronický zdroj "model sústavy optimalizácie integrovaného bezpečnostného
systému ochrany typových objektov realizovaný za pomoci expertného systému" : interdisciplinárny
vedecký workshop o hodnotení účinnosti integrovaných bezpečnostných systémov pomocou expertných
systémov (Žilina : Žilinská univerzita , 2012)
CD-ROM 1022
CD-ROM 1023
CD-ROM 1024
CD-ROM 1025
CD-ROM 1026
Blašková, Martina: Motivovanie ľudského potenciálu (Žilina : Žilinská univerzita : Edis , 2012)
Research in Telecommunication Technologies : the 14th international conference :conference
proceedings and workshop : 12-14 September 2012 (Žilina : University of Žilina , 2012)
EUROKOMBI - INTERMODAL 2013: rozvoj intermodálnej prepravy v podmienkach
európskeho prepravného trhu : 14. medzinárodná vedecká konferencia Žilina 13.-14. jún 2013 (Žilina :
Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, katedra železničnej dopravy , 2013)
Annual Report 2012 (Žilina : Faculty of Electrical Engineering University of Žilina, 2012)
Digital Technologies (Žilina : University of Žilina , 2013)
21
CD-ROM 1027
CD-ROM 1028
CD-ROM 1029
CD-ROM 1030
Výskum v oblasti reštaurovania, konzervovania a ochrany predmetu kultúrneho
dedičstva / Editori: Eva Augustínová, Tatiana Kudelová : zborník prác výskumného projektu Pamäť
Slovenska – národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého
dedičstva (Žilina, Žilinská univerzita, 2013)
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká konferencia :
5.-6. júna 2013 Žilina (Žilina : Žilinská univerzita , 2013)
Dopravná infraštruktúra v mestách : 8. medzinárodná konferencia 3.-4. október 2012, Žilina :
zborník ( Žilina : Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva : Slovenská cestná
spoločnosť : Slovenská komora stavebných inžinierov ; [Brno] : Centrum dopravního výzkumu , 2012)
DoNT Day of New Technologies : zborník príspevkov a prednášok z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou : Stráža, 29 - 30. november 2012 (Žilina : Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov, Katedra spojov : Edis , 2012)
CD-ROM 1031
CD-ROM 1032
Jagelčák, Juraj: Nakladanie a upevnenie kusových zásielok nebezpečných vecí v
námorných kontajneroch (Žilina, Žilinská univerzita, 2013)
eSEC : eSEC- workshops Slovakia : 13.-14. October 2010 : 15. December 2011 : 12. April 2012 (Žilina :
[Žilinská univerzita] , [2012])
CD-ROM 1033
Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií 2012 : III. ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie : zborník prednášok a príspevkov : 15.-16. november 2012 Rajecké Teplice : medzinárodné
stretnutie pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít a iných vzdelávacích inštitúcií, ako aj
zástupcov reklamných agentúr Non Satis Scire - Len vedieť nestačí (Žilina : Edis : Žilinská univerzita, Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, katedra spojov , 2012)
CD-ROM 1034
CD-ROM 1035
CD-ROM 1036
CD-ROM 1037
CD-ROM 1038
CD-ROM 1039
CD-ROM 1040
CD-ROM 1041
CD-ROM 1042
CD-ROM 1043
eSEC : eSEC dissemination conference : 30. May 2012, Žilina (Žilina : [Žilinská univerzita] , [2012])
Informačno-komunikačné technológie a manažment 2010 : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie : Medzinárodná vedecká konferencia Fakulta riadenia a informatiky,
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 16.-17. september 2010 (Žilina : [Žilinská univerzita] , [2011])
Nové trendy vo vodnej doprave : zborník (Žilina : Žilinská univerzita , 2012)
Mladá veda - Veda a krízové situácie : IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých
pracovníkov a doktorandov : zborník prednášok a posterov 10.-12.10.2012 (Žilina, ŽU, 2012)
MICT 2012 Mathematics for Information and Communication Technologies :
mathematics for information and communication technologies : proceedings of the 7th Winder School of
mathematics for ICT students (Žilina : Žilinská univerzita , 2012)
Kelíšek, Alexander: Riziká budúceho vývoja svetovej ekonomiky (Žilina : Žilinská
univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra krízového manažmentu , 2012)
Počta, Peter: Kvalita hlasového prenosu a jej hodnotenie ( Žilina : Edis : Žilinská
univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra telekomunikácií a multimédií , 2013)
Martinček, Ivan: Optické vlákna pre špeciálne aplikácie ( Žilina : Edis : Žilinská
univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra telekomunikácií a multimédií , 2013)
Menkyna, Róbert: Cvičenie z lineárnej algebry (Žilina : ŽU, Elektrotechnická fakulta , 2012)
Hollá, Katarína: Krízový manažment (V Žiline : Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho
inžinierstva , 2013)
Exnar, Zdislav : Databázové systémy (Žilina : ŽU, Elektrotechnická fakulta , 2012)
Bombara, Marek: Invitation to elementary particles (Žilina, ŽU, 2012)
CD-ROM 1044
CD-ROM 1045
CD-ROM 1046-1 Ďurica, Pavol: Poruchy a sanácie budov elektronický zdroj I. diel Obvodové plášte
(Žilina, ŽU, 2012)
CD-ROM 1047-1 Konštruovanie 1/ Martin Žarnay... [et al.] (Žilina : Žilinská univerzita, Katedra konštruovania a
častí strojov , [2013])
CD-ROM 1048
CD-ROM 1049
CD-ROM 1050-1
CD-ROM 1051
CD-ROM 1053
CD-ROM 1054
CD-ROM 1055
Kubasáková, Iveta: Logistické systémy a technológie v praxi (V Žiline : ŽU, 2012)
Konečný, Vladimír: Nástroje a metódy manažérstva kvality (Žilina : Žilinská univerzita,
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy , 2012)
Ďurica, Pavol: Vybrané state z konštrukcií budov I. diel ( Žilina : Žilinská univerzita,
Stavebná fakulta : Edis-vydavateľstvo Žilinskej univerzity , 2012)
Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2013: [zborník ku konferencii] 15.-18.
október 2013 (v Bratislave : Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) , 2013)
International student's guide to Slovakia (Bratislava : Saia , c2012)
Komplexný MOdel POsudovania RIzík priemyselných procesov: zborník príspevkov z
workshopu k projektu APVV-0043-10 (Žilina : Žilinská univerzita , 2012)
Zborník príspevkov : 3. ročník konferencie interných doktorandov FZaSP TU 5.-6.2.2013 (Trnava :
Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity , 2013)
22
CD-ROM 1056
CD-ROM 1057
CD-ROM 1058
Zborník z konferencie Krajina - ekológia, využívanie a ochrana (súčasnosť a trendy
vo výskume a monitoringu krajiny) / editor: R. Midriak (Banská Bystrica : Univerzita
Mateja Bela, Ústav vedy a výskumu, Inštitút výskumu krajiny a regiónov , 2013)
Enviromentálne problémy v priemysle a ťažbe (Zvolen, Technická univerzita, 2013)
Zbierky úloh pre vzdelávacie stupne: ISCED 1 - MAT, VUJ, ISCED 2 - MAT, VUJ,
ISCED 2 - AJ (A2) (
Bratislava : Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania , 2013)
CD-ROM 1059 Bezpečná práca (časopis) (2007, 2010, 2011, 2013)
CD-ROM 1060-1 Tirpák, Ján: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho
výskumu na Slovensku (Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied , 2012)
CD-ROM 1061 Ochotnický, Pavol: Analýza a prognóza vo financiách (Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm , 2013)
CD-ROM 1062 Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918-1989 (Brno, Masarykova
univerzita, 2013)
CD-ROM 1063
Kanianska, Radoslava: Environmentálne právo - ochrana zložiek životného prostredia
(Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied : Belianum , 2013)
CD-ROM 1064
ŠVO a UK 2013 : študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia : Zborník z fakultného kola
Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 18. apríla 2013 v priestoroch UCM v Trnave
CD-ROM 1065
Doc. Ing. Renata Nováková, PhD.: Praktikum prípadových štúdií (Trnava : Univerzita sv.
Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie , 2012)
CD-ROM 1066
Spírová, Marína: Inovačné nástroje pre podporu marketingovej komunikácie v
kontexte regionálneho inovačného systému Banskobystrického kraja ( Trnava :
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie , 2013)
CD-ROM 1067
CD-ROM 1068
CD-ROM 1069
CD-ROM 1070
CD-ROM 1071
Digitálny marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu
(Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie , 2011)
Marketingová komunikácia a media relations (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta
masmediálnej komunikácie , 2011)
Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda,
Fakulta masmediálnej komunikácie , 2011)
Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a
Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie , 2011)
Dončevová, Silvia: Rodový manuál pre dobrovoľníkov, dobrovoľnícke organizácie a
neziskové organizácie (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied , 2013)
CD-ROM 1072
CD-ROM 1073
RARA AVIS X: : na kus reči : zborník z X. filologickej konferencie : Trnava 2.-3. máj 2013
(Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry ,
2013)
Applied Natural Sciences 2013 : the 4th International Scientific Conference : Proceedings : Nový
Smokovec, High Tatras, Slovak Republic, October 2.-4. (Trnava : University of SS. Cyril and Methodius,
Faculty of Natural Sciences , 2013)
CD-ROM 1074
Aplikované prírodné vedy 2013 : zborník prác z celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie :
30. apríl 2013 (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied , 2013)
CD-ROM 1075
Dončevová, Silvia: Rodová politika: možnosti implementácie vo verejnej správe
(Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied , 2013)
CD-ROM 1076
CD-ROM 1077
CD-ROM 1078
CD-ROM 1079
CD-ROM 1080
Drgoňa, Ľuboš: Infekčné komplikácie onkologických pacientov (BA , UK, Lekárska fakulta , 2013)
Študentská vedecká konferencia 2013 (BA : UK, Fakulta telesnej výchovy a športu , 2013)
Matula, Pavol: Dejiny Slovenska 1780-1847 (BA, UK, Pedagogická fakulta, 2013)
Filmová ročenka (časopis) (2006-2010)
Sninské zdravotnícke dni : Zdravotníci sebe : zborník odborných príspevkov z Celoslovenského
odborného seminára s medzinárodnou účasťou pod záštitou primátora mesta Snina konaného 04. októbra
2013 (Humenné : Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek : Regionálna komora medicínskotechnických pracovníkov , 2013)
CD-ROM 1081
CD-ROM 1082
CD-ROM 1083
CD-ROM 1084
CD-ROM 1085
Klinická medicína v praxi (Trnava : Trnavská univerzita , 2013)
Manažment chránených druhov rastlín (Banská Bystrica : Belianum : UMB, FPV, 2013)
Golema, Martin: Predhistória literatúry u Slovanov (Banská Bystrica : Belianum , 2013)
Acta avionica (časopis) (15/2013-č.27)
Psychológia (v) škole : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie (Bratislava : Univerzita
CD-ROM 1086
Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychológie , 2013)
Czigleová, Szilvia: Practical Pharmacognosy (In Bratislava : Comenius University, Faculty of
Pharmacy , 2013)
23
CD-ROM 1087
CD-ROM 1088
CD-ROM 1089
CD-ROM 1090
CD-ROM 1091
CD-ROM 1092
Sports medicine English-Slovak and Slovak-English dictionary zostavovateľ: Peter
Mačura ( V Bratislave : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu , 2012)
Žilková, Katarína: manipulačná geometria (BA, Univerzita Komenského, 2013)
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.: Choroby pečene (BA, UK Lekárska fakulta, 2013)
Nevřelová, Marta: Ekosozológia (BA, UK Prírodovedecká fakulta, 2013)
Krajinnoekologický výskum historických prvkov agrárnej krajiny : zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 14. novembra 2013 (BA, UK, Prírodovedecká fakulta , 2013)
Horizonty podnikateľského prostredia: : zborník príspevkov z medzinárodného
interdisciplinárneho vedeckého kolokvia : Bratislava, 8. november 2013 Slovenská republika
(BA, UK Fakulta manažmentu, Katedra ekonómie a financií, 2013)
CD-ROM 1093
Kuruc, Martin: Poruchy správania u detí a adolescentov a ich pedagogická
diagnostika (BA, Univerzita Komenského, 2013)
CD-ROM 1094
CD-ROM 1095
Teória a prax vo vedách o spoločnosti a kultúre: zborník z konferencie doktorandov (BA, UK, 2013)
Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so
zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou (Bratislava : Univerzita
Komenského, Fakulta managementu , 2012)
CD-ROM 1096
CD-ROM 1097
CD-ROM 1098
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník environmentálnych termínov
(Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta , 2013)
Uher, Pavel: Ťažké minerály (UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2013)
Minarovičová, Katarína: Teoretické reflexie výchovy k demokratickému občianstvu
na školách (slovenský a český kontext) (BA : UK, Pedagogická fakulta, Katedra etickej a občianskej
výchovy , 2013)
CD-ROM 1099
CD-ROM 1100
CD-ROM 1101
CD-ROM 1102
CD-ROM 1103
CD-ROM 1104
Masár, Oto: Urgentná medicína pre medikov (Bratislava : UK, Lekárska fakulta , 2012)
Mardiak, Jozef: Nádory genitourinárneho traktu (Bratislava : Univerzita Komenského, 2013)
Psychológia v sekundárnom vzdelávaní (Bratislava : Univerzita Komenského , 2013)
Výučba anglického jazyka na fakultách slovenských vysokých škôl pripravujúcich
odborníkov v športe (Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu , 2012)
Masár, Oto: Manažment bolesti v urgentnej medicíne (BA : UK, Lekárska fakulta , 2013)
Medicínsko-eticko-právne problémy kardio-pulmonálnej resuscitácie v
zariadeniach sociálnych služieb ; ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb (Bratislava :
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta , 2013)
CD-ROM 1105
Uher, Pavel: Kozmogénna geológia (Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
, 2013
CD-ROM 1106
Fulier, Jozef: Integrálny počet a diferenciálne rovnice (Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa,
Fakulta prírodných vied , 2013)
CD-ROM 1107
Nitra-Dražovce : osteologická analýza jedincov zo stredovekého pohrebiska z okolia Kostola sv.
Michala Archanjela v Nitre-Dražovciach (Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied , 2013)
CD-ROM 1108
CD-ROM 1109
CD-ROM 1110
CD-ROM 1111
Hanzel, Pavol: Čísla a počítanie (BB : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2013
Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií 2014 : (anglickoslovenský, slovensko-anglický) ; [13150 hesiel] [Banská Bystrica] : Výskumný ústav spojov , 2014
Čačová, Zuzana: Škola, kde práva detí fungujú (Bratislava : Slovenský výbor pre UNICEF , 2014)
Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní (Trnava,
Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2013)
CD-ROM 1112
CD-ROM 1113
Vzor IÚZ pre obce a ich RO a PO (Galanta : Andra - vzdelávacie centrum , 2014)
Pečeňák, Ján: Schizofrénia - koncepty, symptómy, diagnostické kritériá (V Bratislave :
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta , 2014)
CD-ROM 1114
Russev, Stojan: Riadenie projektov s Microsoft Project 2010 : krátky a rýchly návod na
prácu s Microsoft projekt 2010 (BA : UK, Fakulta managementu, Katedra informačných systémov , 2012)
CD-ROM 1115- 2012, 2013 Vzťah v pomáhajúcich profesiách 2012, 2013: zborník abstraktov a kontaktov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie konanej 19.-20. októbra 2012 v Záhorskej Bystrici (BA: UK,
Pedagogická fakulta , 2012)
CD-ROM 1116
Kultúrny a kreatívny priemysel : aktuálne otázky : zborník z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou : 30.-31. januára 2013 (BA: UK, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie , 2013)
CD-ROM 1117
Technika a didaktika športov v prírode a turistiky (Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta
telesnej výchovy a športu, Katedra športov v prírode a plávanie , 2013
CD-ROM 1118
CD-ROM 1119
Szobiová, Eva: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov (BA: UK , 2013)
Regionálna ekonomická politika EÚ na Slovensku : prípadové štúdie : zborník
prípadových štúdií II ( Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta managementu , c2013)
24
CD-ROM 1120
Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva IX.
celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva : 7.3.-8.3.2014 : zborník
abstraktov ( Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek , 2014)
CD-ROM 1121
CD-ROM 1127
CD-ROM 1128
Juráňová, Jana: Ilona, žena Hviezdoslavova ([S.l.] : [s.n.] , [2014])
Eva, Nábělková: Matematické schopnosti rómskych žiakov mladšieho školeského
veku – možnosti diagnostiky a rozvoja (Banská Bystrica : Erudica , 2014)
Zbierky uvoľnených úloh PIRLS a TIMSS ( Bratislava : [Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania] , [2013])
CD-ROM 1129
Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie usporiadanej 25. a 26. apríla 2013 v Prešove (Prešov : Vysoká škola medzinárodného
podnikania ISM Slovakia , 2013)
CD-ROM 1130
CD-ROM 1131
Kvalita života IV. v sociálnych, etických a estetických dimenziách, Prešov 25.-26.4.
2013 (Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia , 2013)
Hromádka, Rudolf: Diplomatická prax a protokol ([Piešťany] : Infocentrum Medzinárodného klubu SR
, 2014)
CD-ROM 1132
Hromádka, Rudolf: Manažérska etika, imidž a rétorika ([Piešťany] : Infocentrum Medzinárodného
klubu SR , 2014)
CD-ROM 1133
Hromádka, Rudolf: Spoločenská etiketa, stolovanie a oblečenie ([Piešťany] : Infocentrum
Medzinárodného klubu SR , 2014)
CD-ROM 1134
CD-ROM 1135
Mistrík, Martin: Myeloidné neoplázie (BA, UK, Lekárska fakulta, 2014)
Koller, Ján: Burns : textbook for students of general medicine and dentistry (BA, UK, Lekárska fakulta,
2014)
CD-ROM 1137
Zborník abstraktov Internal meeting SPIS 2014 : [11.-12.4.2014 Hotel Sebastian, Modra]
dentistry (BA, UK, Lekárska fakulta, Klinika detskej kardiológie, 2014)
CD-ROM 1138
CD-ROM 1139
Pawera, René: Politika súdržnosti EÚ v období 2014-2020 (BA, UK, Fakulta managementu, 2014)
Výskumné sondy do organizácie politických strán v SR a ČR (Bratislava : Univerzita
Komenského, Filozofická fakulta, Katedra politológie , 2014)
CD-ROM 1140
Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve (Bratislava : Univerzita Komenského Martin :
Jesseniova lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva , 2014)
CD-ROM 1141
Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve (Bratislava : Univerzita Komenského Martin :
Jesseniova lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva , 2014)
CD-ROM 1142
CD-ROM 1143
CD-ROM 1144
Konečný, Vladimír: Informačné systémy v cestnej nákladnej doprave a zasielateľstve
(Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy , 2014)
Žilinská univerzita v Žiline 1953-2013 (Žilina : Žilinská univerzita , 2013)
Beňová, Mariana: Vybrané kapitoly z ekológie
( Žilina : Žilinská univerzita, Elektrotechnick
fakult : EDIS , 2013)
CD-ROM 1145
Intelligent Transportation Systems 2013 (Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of
Zilina , 2013)
CD-ROM 1146
CD-ROM 1147
Komora, František: Ako preverovať slovenského dopravcu (Žilina : Edis , 2013)
DoNT 2013 - Day of new Technologies : zborník prednášok a príspevkov : 5 ročník vedeckej
CD-ROM 1148
konferencie s medzinárodnou účasťou 29.10.-30.10.2013 (Žilina : Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a
ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov : Edis , 2013)
SKAKaI 2013 : recenzovaný zborník vedeckých prác zo stretnutia katedier automatizácie, kybernetiky a
informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR : Rajecké Teplice, Slovenská republika, 11.–13.09.2013
(Žilina : Edis - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2013)
CD-ROM 1149
CD-ROM 1150
CD-ROM 1151
CD-ROM 1152
Výskum vysoko úsporných komponentov elektrických pohonných systémov hnacích
dráhových vozidiel a vozidiel MHD (Žilina : Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta ; Nová
Dubnica : Elektrotechnický výskumný a projektový ústav , 18.10.2013)
Rozvoj Euroregiónu Beskydy VII : poznávanie a diagnostika spoločensko–ekonomických podmienok v
regiónoch : medzinárodná vedecká konferencia : zborník (Žilina : Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov : Edis , 2013)
MiST 2013 : mathematics in science and technologies : proceedings : 7th-12th January 2013, Fačkovské sedlo,
Kľak, Slovakia [Žilina : Žilinská univerzita , 2013]
Interdisciplinárny medzinárodný vedecký workshop o hodnotení účinnosti
integrovaných bezpečnostných systémov pomocou expertných systémov IBSES 2013
/ [zostavovatelia: Kamil Boc, Dagmar Vidriková] (Žilina : Žilinská univerzita : Edis , 2013)
CD-ROM 1153
Kortiš, Peter: Signalizačný protokol SIP /Peter Kortiš (Žilina : Žilinská univerzita, Elektrotechnická
fakulta , 2013)
CD-ROM 1154
Elektronika : princípy polovodičových súčiastok a obvodov (Žilina :Žilinská univerzita , 2013)
25
CD-ROM 1155
EIIC 2013 : proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference : the 2nd electronic
international interdisciplinary conference : 2.-6. September 2013 (Žilina : Edis , 2013)
CD-ROM 1156
CD-ROM 1157
CD-ROM 1158
CD-ROM 1159
CD-ROM 1160
Hrianka, Miroslav: Elektronika : logické obvody (Žilina : Žilinská univerzita : Edis , 2012)
SCIE-CONF 2013, 2014 : proceedings in scientific conference : the 1st international virtual
conference : 10.-14. June 2013, 9.-13. June 2014 (Žilina : Edis , 2013,2014)
Student research conference 2014 (Bratislava: STU, 2014)
ELITECH '13 : 15th conference of doctoral students : June 5, 2013 (Bratislava : STU, 2013
Vplyv vody na geotechnické konštrukcie : zborník 11. Slovenskej geotechnickej konferencie : 3. a 4. júna
2013, Bratislava (Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra geotechniky , 2013)
CD-ROM 1161
Redžúr (r E dZ U: r): 7th international workshop on multimedia and signal processing : May 1, 2013,
Smolenice, Slovakia (Bratislava : Nakladateľstvo STU , 2013)
CD-ROM 1162
CD-ROM 1163
CD-ROM 1164
CD-ROM 1165
Personalized Web - Science, Technologies and Engineering (In Bratislava : Slovak Univesity
of Technology, Faculty of Informatics and Information Technologies , 2014)
ŠVOČ 2013 : študentská vedecká a odborná činnosť : 23. apríl 2013, Bratislava, Slovensko (BA, STU, 2013)
Podmienky kvality plôch integrovaného dopravného priestoru (BA, STU, 2013)
Cognitive traveling in digital space of the web and digital libraries / [eidtori:] Pavol Návrat
CD-ROM 1166
... [et al.] (Bratislava : Slovak University of Technology , 2013)
enviBUILD – Budovy a prostredie 2013 : 17. október 2013 Univerzitná knižnica, Ventúrska 11,
Bratislava : zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie (Bratislava : STU – Nakladateľstvo STU , 2013)
CD-ROM 1167
Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kulltúrneho dedičstva
CD-ROM 1168
CD-ROM 1169
CD-ROM 1170
CD-ROM 1171
: zborník príspevkov : 22.-23. február 2013, Bratislava (BA : Slovenské národné múzeum : STU , 2013
APLIMAT 2014 : 13th conference on applied mathematics : proceedings : February 4-6, 2014, Bratislava,
Slovak Republic (Bratislava : Slovak University of Technology , 2014)
ELITECH '14 (BA, STU, 2013)
Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese
globalizácie (Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra humanitných vied , 2013)
Hodnotenie biologicky aktívnych látok : zborník vybraných vedeckých prác z
konferencie konanej v dňoch 24.-25. apríla 2013 v penzióne Rozálka, Pezinok / (Bratislava
: Slovenská technická univerzita, 2013)
CD-ROM 1172
Generation-IV Reactors : séminaire nucléaire franco-slovaque : 10-14 février 2014, Stará Lesná,
République slovaque (BA : STU, 2014)
CD-ROM 1173
Workshop RTT 2013 popri konferencii Research in Telecommunication
Technologies 2013 : informačné a komunikačné systémy budúcnosti : 11.-13.9, 2013 Senec, SR /
editori: Erik Chromý, Michal Halás (BA, STU, 2013)
CD-ROM 1174
Advances in architectural, civil and environmental engineering : 23nd annual PhD
CD-ROM 1175
CD-ROM 1176
student conference on architecture and construction engineering, building materials, structural enginering,
water and environmental engineering, transportation engineering, surveying, geodesy, and applied
mathematics : 30. october, Bratislava (BA, STU, 2013)
Murgaš, Ján: Priame adaptívne riadenie spojitých procesov (BA, STU, 2013)
IIT.SRC 2013 Student Research Conference : 9th student research conference in informatics and
information technologies : Bratislava, April 23, 2013 : post-conference proceedings (BA, STU, 2013)
Jančo, Roland: Structures rested on elastic foundation (BA, STU, 2013)
CD-ROM 1177
CD-ROM 1178
Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi : zborník príspevkov :
Kočovce, 29.-30. október 2013 (BA, STU, 2013)
CD-ROM 1179
Proceedings of the Winter school of synchrotron radiation : March 11-15, 2013, Liptovský
Ján, Slovakia (BA, STU, 2014)
CD-ROM 1180
CD-ROM 1181
CD-ROM 1182
Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve : zborník príspevkov zo seminára : Kočovce 21.22. január 2014 (BA, STU, 2014)
Geosyntetika 2014 : zborník príspevkov zo seminára (BA, STU, 2014)
Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied '13 : zborník príspevkov z
medzinárodného interdisciplinárneho vedeckého kolokvia : Ústav manažmentu STU v Bratislave 10.9.2013
(BA, STU, 2013)
CD-ROM 1183
IPG 2013 - Inžiniersko priemyselná geodézia s tematickým zameraním Vytyčovanie a
kontrolné meranie technologických zariadení (BA : STU, Stavebná fakulta, Katedra geodézie , 2013)
CD-ROM 1184
Research in Telecommunication Technologies : 15th International Conference : September 1113, 213 Senec, Slovak Republic (BA : STU, faculty of Electrical Engineering and Information Technology , [2013]
CD-ROM 1185
Prírodné látky v prevencii ochorení / [editori: Ľubomír Valík, Lucia Mikušová]:
: zborník vybraných vedeckých prác z konferencie : 15.-16. máj 2013 Pezinok (BA, STU, 2013)
26
CD-ROM 1186
CD-ROM 1187
CD-ROM 1188
CD-ROM 1189
CD-ROM 1190
CD-ROM 1191
CD-ROM 1192
CD-ROM 1193
CD-ROM 1194
CD-ROM 1195
CD-ROM 1196
CD-ROM 1197
CD-ROM 1198
CD-ROM 1199
Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku (Bratislava : Nakladateľstvo STU , 2013)
VODA 2013 : monitoring prevádzky zdravotno-vodohospodárskych systémov : zborník z vedeckoodbornej konferencie : Bratislava, 23. máj 2013 (BA, STU, 2013)
Balneologické dni '13 : zborník prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Bojnice, máj
2013 (BA, STU, 2013)
Od výskumu k praxi : 18. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie o športe : Bratislava 5.-6.
2013 Slovenská republika (Bratislava : Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta , 2013)
Človek a jeho spoločnosť pod tlakom globalizácie : medzinárodné kolokvium organizované
Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác : Bratislava, 24.10.2013 (BA,
STU, 2013)
15. slovenská študentská vedecká konferencia (Bratislava : Slovenská technická univerzita,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie , 2013)
Konferencia mladých výskumníkov : zborník : 13.-15. október 2013, Kočovce (BA, STU, 2013)
Pavlovič, Márius: Radiation and nuclear physics for medical physicists (BA, STU, 2013)
Pavlovič, Márius: Accelerator Technology for medical physicists (BA, STU, 2013)
Pavlovič, Márius: Electrostatic accelerators for material science (BA, STU, 2013)
Pokroky v analytickej chémii/ editori Svetlana Hrouzková, Ján Labuda (BA, STU, 2013)
Water management and hydraulic engineering : 13th international symposium september 912, 2013 Bratislava, Slovakia (BA, STU, 2013)
Rybárová, Renata : Metódy učenia pre syntézu reči (BA, STU, 2013)
Horský, Otto:
The Application of Engineering Geology to Dam Construction
(BA, UK, 2014)
CD-ROM 1201
Fenomén moci a sociálnej nerovnosti : zborník príspevkov z nultého ročníka konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v Bratislave 13. Novembra 2013 ( V BA: Univerzita
Komenského , 2013)
CD-ROM 1202
SEA/EIA 2014 : III. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou : 27.-28. máj 2014 Residence Hotel
Donovaly (Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia , c2014)
CD-ROM 1203
Aktuálne otázky verejnej správy (V Trnave : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied,
Katedra verejnej politiky a verejnej správy , 2013)
CD-ROM 1204
Jenča, Imrich: Rozhlasová tvorba pre študijný odbor Aplikované mediálne štúdiá
(V Trnave : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie , 2013)
CD-ROM 1205
CD-ROM 1206
CD-ROM 1207
Kmeť, Marek: Špecifiká pri edukácii spoločenskovedných predmetov u žiakov s
mentálnym postihnutím (Rožňava : PaeDr. Marek Kmeť - Educon , 2014)
ELEKTRO 2014 : proceedings : 10th international conference ([S.l.] : IEEE , 2014)
Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR : zborník VIII. medzinárodnej
konferencie, Banská Bystrica, 11. jún 2014, Banská Bystrica (BB : Slovenská elektrotechnická spoločnosť , 2014)
CD-ROM 1208
XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny / recenzovala: Mária Avdičová
(Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva , c2014)
CD-ROM 1209
Ondrejovič, Miroslav: Biotechnologické využitie lignocelulózovej biomasy
(Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied , 2013)
CD-ROM 1210
CD-ROM 1211
Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky / editor: Zlatica
Bakošová (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied , 2013)
Premeny volebných pravidiel : domáci vedecký recenzovaný zborník (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a
CD-ROM 1212
Metoda, Fakulta sociálnych vied, Katedra verejnej politiky a verejnej správy , 2013)
Vojtech, František: Regionálna politika Európske únie (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a
Metoda, Fakulta sociálnych vied , 2014)
CD-ROM 1213
CD-ROM 1214
Psychologica XLII (BA : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014)
Ing. Ján Kováč, PhD.: Teória mobilných strojov (Zvolen : Technická univerzita, Fakulta
CD-ROM 1215
CD-ROM 1216
CD-ROM 1217
environmentálnej a výrobnej techniky, Katedra lesnej a mobilnej techniky , 2014)
Inovácie v odbore anesteziológia a intenzívna starostlivosť, Poprad, 13.-14. júna 2014 /
Editor: Milan Laurinc. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej
starostlivosti s medzinárodnou účasťou (BA : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek , 2014)
Budúcnosť výučby teórie práva : zborník príspevkov zo stretnutia českých a slovenských katedier
teórie práva konaného v dňoch 16. a 17. 2. 2012 v Modre-Harmónii (BA : UK, Právnická fakulta , 2012)
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické
fórum 2013 (10. -11. október 2013) (BA : UK, Právnická fakulta , 2013)
27
CD-ROM 1219
BOZP 100+vzorov povinnej dokumentácie. Praktický sprievodca bezpečnosťou práce :
dokumentácia zodpovedá právnemu stavu roku 2014 (Praha : Forum , 2013)
CD-ROM 1220
CD-ROM 1221
CD-ROM 1223
Andraščíková, Ľudmila : Opatrovateľský kurz VaV ([Prešov]:Vav Servis:VaV Akademy , 2012)
Moja Európa, výročná správa DO Fénix (časopis) (2013)
Černák, Martin: Patológia vitreoretinálneho rozhrania (V Bratislave : Univerzita
Komenského, Lekárska fakulta , 2014)
CD-ROM 1225
CD-ROM 1226
CD-ROM 1228
CD-ROM 1229
CD-ROM 1230
CD-ROM 1231
CD-ROM 1232
CD-ROM 1233
CD-ROM 1234
CD-ROM 1235
CD-ROM 1236
CD-ROM 1237
CD-ROM 1238
CD-ROM 1239
CD-ROM 1240
Pohlodek, Kamil: Premalígne lézie prsníkov (BA: UK, Lekárska fakulta , 2014)
Kolenová, Alexandra: Onkologické ochorenia v detskom veku (BA: UK, Lekárska fakulta , 2014)
Postoje k imigrantům (Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR , 2011)
Quo vadis celoživotné vzdelávanie : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou : Bratislava,
25.06.2014 Hotel Sorea regia, Kráľovské údolie 6 Slovenská republika (BA : Univerzita Komenského,
Centrum ďalšieho vzdelávania , 2014)
MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.: Fetálna terapia (UK, BA, 2014)
Peter Vďačný: Teória druhu a mechanizmy druhotvorby (BA: UK, Prírodovedecká fakulta
, c2014)
MUDr. Ján Pečenák, CSc.: Klasifikácia v psychiatrii (UK, BA, 2014)
MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.: Základy mamológie (UK, BA, 2014)
Hanelová, Věra: Bibliografie dějin Českých zemí v letech 1945, 1990-2013 (Praha :
Historický ústav , 2014)
Financie v období krízy - výzvy z aspektu finančného trhu : zborník príspevko z vedeckej
konferencie : Banská Bystrica 11. apríl 2013 ä Banská Bystrica : Bankovní institut vysoká škola , 2014)6
Cudzie a naše (Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta , 2014)
Sprachkompetenz in der Wissenschaft : zborník vedeckých prác : Sammelband
wissenschaftlicher Arbeiten : book of scientific articles (Trnava : Trnavská univerzita, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce , 2014)
Divadlo nielen ako umelecká aktivita (Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV , 2014)
Cooperation, need for communication and resumption of dialogue in relation to
age-groups :proceeding from conferences 2012-2014 (STU, BA, 2014)
Weboveda: východiská, predmet, metódy : [štúdie vybraných tém programových a
informačných systémov (5)] ( V Bratislave : Slovenská technická univerzita, fakulta informatiky a
informačných technológií : Nakladateľstvo STU , 2014)
CD-ROM 1241
12th international conference on new trends in statics and dynamics of buildings :
conference proceedings Oktober 16-17, 2014 Bratislava, Slovakia (BA, STU, 2014)
CD-ROM 1242
Technológie priestorového modelovania krajina a objektov – prístupy a aplikácie
(BA, STU, 2014)
CD-ROM 1243
Redžúr (r E dZ U: r) 2014 : 8th international workshop on multimedia and signal processing : May
13, 2014, Dubrovnik, Croatia (BA, STU, 2014)
CD-ROM 1244
Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi - ACP 2014 : XIII. konferencia s
CD-ROM 1245
medzinárodnou účasťou : zborník abstraktov : Bratislava 1.-4. jún 2014 (BA, STU, 2014)
Priemyselná toxikológia 2014 : 34. medzinárodné vedecké sympózium : 18.-20. júna 2014, Svit,
Vysoké Tatry Slovenská republika : [zborník príspevkov]( BA : STU, Slovenská spoločnosť priemyselnej
chémie , 2014)
CD-ROM 1246
Spoločensko-vedné aspekty znalostnej spoločnosti / [zostavovateľ: Katarína
Heretiková] : medzinárodné kolokvium [organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty
STU] : Bratislava: 26.06-2014 : Zborník vedeckých prác (BA, STU, 2014)
CD-ROM 1247
Principia Cybernetica 2014 : recenzovaný zborník vedeckých prác zo stretnutia katedier a ústavov automatiácie,
kybernetiky, informatiky, riadenia a riadiacej techniky strojníckych a technologických fakúlt vysokých škôl a univerzít
zo SR a ČR : Bratislava a Kočovce, Slovenská republika 3.-5.09.2014 (BA, STU, 2014)
CD-ROM 1248
CD-ROM 1249
CD-ROM 1250
CD-ROM 1251
Kollár, Jozef: Matematika I. : zbierka úloh ku cvičeniam (BA, STU, 2014)
Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách
:
zborník referátov z vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou pod záštitou dekana Stavebnej
fakulty STU V Bratislave prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. Bratislava, 16.09.2014 (BA : Slovenská
spoločnosť geodetov a kartografov, 2014)
Štubňa, Igor: Kovové materiály (Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied,
Katedra fyziky , 2014)
Holúbek Ivan: Vybrané kapitoly z verejných financií (Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky , 2014)
28
CD-ROM 1252
Holúbek Ivan: Základy ekonómie financií (Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta
prírodných vied, Katedra fyziky , 2014)
Holúbek Ivan: Vplyv transformácie poľnohospodárstva na diverzitu a ochranu
krajiny (Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky , 2014)
CD-ROM 1255 Aubrecht, Roman: Terénne cvičenia zo stratigrafie (BA, UK, Prírodovedecká fakulta , 2014)
CD-ROM 1256 Mgr. Martin Kuruc, PhD.: Kognitívny vývin človeka a jeho poruchy (BA, UK, 2013)
CD-ROM 1257 Európska hospodárska, menová a fiškálna únia 2013 (BA, UK, PF, 2014)
CD-ROM 1257-1 Európska hospodárska, menová a fiškálna únia I. (BA, UK, PF, 2014)
CD-ROM 1257-3 Európska hospodárska, menová a fiškálna únia III. (BA, UK, PF, 2014)
CD-ROM 1258 XI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb :
CD-ROM 1253
27.-28.6.2014 Ružomberok
CD-ROM 1259
CD-ROM 1260
CD-ROM 1261
CD-ROM 1262
CD-ROM 1263
CD-ROM 1265
CD-ROM 1266
CD-ROM 1267
CD-ROM 1268
CD-ROM 1269
CD-ROM 1270
CD-ROM 1271
(Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek , 2014)
Acélová, Katarína: Slovenská novinárska fotografia 1989-2014 / Katarína Acélová
(Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie , 2014)
Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v
podnikateľských subjektoch ; zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12:
zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému
otvorených inovácií za podpory integrovabej marketingovej komunikácie ([Trnava] : [Univerzita Cyrila a
Metoda], Fakulta masmediálnej komunikácie , 2012)
Vedecké práce KVP a VS 2014 : vedecký zborník 2 (Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda,
Fakulta masmediálnej komunikácie , 2014)
Klembara, Jozef: Evolučné trendy (BA : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta , 2014)
Študentská vedecká konferencia 2014 (BA : UK, Fakulta telesnej výchovy a športu , 2014)
Klembara, Jozef : Evolúcia ekosystémov
(BA : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta , 2014)
Proceedings of the research papers for transfer & dissemination of our research
results (In Bratislava : Comenius University, Faculty of Management , 2014)
Klembara, Jozef: Fylogenetická systematika (BA : UK, Prírodovedecká fakulta , 2014)
Prírodovedec 2014: zborník príspevkov zo ŠVK 2014 konanej 24. apríla 2014 (BB, UMB, FPV, 2014)
Ivánková, Katarína: Lectures on international economic integration - the case of
Europe (V Žiline : Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov , 2014)
Rafajdus, Pavol: Spínaný reluktančný motor (V Žiline : Žilinská univerzita , 2014)
Adamko, Peter: Hardvér personálnych počítačov (V Žiline : Žilinská univerzita, Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2014)
CD-ROM 1272
CD-ROM 1273
CD-ROM 1274
Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering
DYN-WIND'2014 (Žilina : EDIS publishing house University of Zilina , 2014)
Hockicko, Peter: Fyzika v príkladoch a videopríkladoch (ZA: Žilinská univerzita , [2014])
Bezpečnosť práce v záchranných službách : zborník prednášok : medzinárodná vedecká
konferencia : 28.-29. apríla 2014 (ZA: Žilinská univerzita , [2014]) ISBN 978-80-554-0894-1
CD-ROM 1276
Gondová, Danica : Taking first steps in teaching English: Teaching skills (ZA: Žilinská
univerzita , [2013]), ISBN 9788055407944
CD-ROM 1277
CD-ROM 1278
CD-ROM 1279
CD-ROM 1281
CD-ROM 1283
CD-ROM 1284
CD-ROM 1285
Research forum 2014 na tému: Štrukturálna pomoc EÚ pre výskum a inovácie efekty , príležitosti a riziká : zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v
dňoch 9. -11. apríla 2014 v Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry (Žilina : Žilinská univerzita, Výskumné
centrum , 2014)
Štofko, Stanislav: Manažment bezpečnosti v miestnej samospráve (ZA: Žilinská
univerzita , [2013]), ISBN 9788055408095
Diagnostika podniku : VII. medzinárodná vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov
16.-17. apríl 2014 (V Žiline : Žilinská univerzita , 2014), ISBN 9788055408569
RCITD 2013 : proceedings in research conference in technical disciplines : 18.-22. November 2013
(ZA: Žilinská univerzita , [2013]), ISSN 1339-5076, ISBN 9788055408071
QUAESTI 2013 : proceedings in virtual multidisciplinary conference : the 1st year of Virtual
Multidisciplinary Conference QUAESTI, (ZA: Žilinská univerzita , [2013]), ISSN 1339-5572, ISBN
9788055408262
ICTIC 2014 : proceedings in conference of informatics and management sciences : the 3rd international
virtual conference : 24.-28. March 2014 (ZA: Žilinská univerzita , [2014]), ISSN 1339-231X, ISBN
9788055408651
HASSACC 2013 : virtual conference : human and social sciences at the common conference : 18.-22.
November 2013 (ZA: Žilinská univerzita , [2013]), ISSN 1339-522X , ISBN 9788055408088
29
CD-ROM 1287
CD-ROM 1288
CD-ROM 1289
CD-ROM 1290
CD-ROM 1291
CD-ROM 1292
CD-ROM 1293
CD-ROM 1294
CD-ROM 1295
CD-ROM 1296
Bačová, Beatrix: Základy práce s MATLABom (V Žiline : Žilinská univerzita : Edis , 2013)
Životné prostredie miest : 5. ročník odbornej konferencie : zborník prednášok, príspevkov a
materiálov : Žilina 30. september 2014 (Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia ;
Bratislava : Ministerstvo životného prostredia , 2014)
Kaliská, Lada: Morálny vývin stredoškolskej mládeže (BB : UMB, Pedagogická fakulta , 2013)
Dobro a zlo, alebo, O morálke I ; Dobro a zlo, alebo, O morálke II / zostavovateľ: Ján
Kaliský : psychologické a filozofické aspekty v edukácii : (zborník vedeckých štúdií ) : (zborník
príspevkov zo sympózia) (Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela , 2013)
Kaliský, Ján: Ekologické hodnoty v etickej výchove (Banská Bystrica : Univerzita Mateja
Bela, Pedagogická fakulta , 2013)
22. celoštátny slnečný seminár Nižná nad Oravou 2014 / zostavil: I. Dorotovič ; autori: J.
Ambróz ... [et al.] (Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň , 2014)
Masarik, Albín: Novozákonné východiská potešenie smútiacich, (BB, 2014)
Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií 2015 ([Banská Bystrica]
: Výskumný ústav spojov , 2015)
Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (časopis) (20102011)
Železničné pozemné stavby 2013 zborník z konferencie 28.-29.11.2013 Strečno (ZA: Žilinská
univerzita , [2013]), ISBN 9788055407975
CD-ROM 1298
CD-ROM 1299
Sociálne a zdravotnícke problémy hornonitrianskeho regiónu : zborník z vedeckej
konferencie venovanej 5. Výročiu vzniku Ústavu sv. Cyrila a Metoda, Partizánske, ISBN 9788089464289
(Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety ; V Partizánskom : Ústav sv. Cyrila
a Meotoda , 2013)
Jezuitské princípy utvárajúce univerzitné vzdelávanie (V Trnave : Trnavská univerzita ,
2014), ISBN 9788080828028
CD-ROM 1300-1-5 Bratislavský antifonár I-V: Edícia: Memoria Slovaciae-medii aevi manuscripta
(Martin : Slovenská národná knižnica, 2004-2007)
b/ Zoznam CD nosičov (zvuk) v študovni digitálnych dokumentov
(Aktualizácia: 27.01.2015 12:00)
CD 1833
CD 1834
CD 1848
CD 1853
CD 1910
CD 1965
CD 1966
CD 1967
CD 1964
CD 2118
CD 2144
CD 2161
CD 2162
CD 2350
CD 2363
CD 2428
CD 2450
CD 2451
CD 2452
CD 2499-1,2
CD 2500-1,2
CD 2501-1,2
CD 2502-1-4
CD 2536
CD 2566
CD 2570
Paulo Coelho: Alchymista (Kniha na počúvanie, IKAR, 2007)
Táňa Keleová-Vasilková: Modrý dom (Kniha na počúvanie, IKAR, 2007)
Philip Pullman: Zlatý kompas (Kniha na počúvanie, IKAR, 2007)
Harry Potter 1 a kameň mudrcov (Kniha na počúvanie, IKAR, 2008)
Ľudo Dobrovoda: Ja malkáč
Agatha Christie: Slavičí hnízdo, Utonulá
Agatha Christie: Není kouře bez ohýnku
Agatha Christie: Královský rubín
Harry Potter and the Philosopherś Stone (BBC, Warner Bros, 2000)
Toman Ivo: Pozitivní myšlění-není pro každého(Kniha na počúvanie)
Moderné zobrazovacie techniky v rádiológii a v nukleárnej medicíne (Kniha na počúvanie)
Martin Kukučín: Pred skúškou – Z teplého hniezda (Kniha na počúvanie)
Michal Viewegh: Povídky o lásce (Definice lásky - Záhada) (Kniha na počúvanie)
Cudzie jazyky pre každého prváka (Angličtina na počúvanie)
Příběhy 20. Století strhující osudy lidí, kteří se nevzdali (Kniha na počúvanie)
Jaromír Typlt: Michal přes noc (Kniha na počúvanie)
Zo života solúnskych bratov (Život Konštantína Cyrila, Život Metoda, Proglas) (Kniha na počúvanie)
Business English pre manažment (individuálny kurz na CD vrátane záverečného testu, BA, 2010)
That's us (učebnica angličtiny pre 3. ročník základných škôl, BA, Príroda, 2010)
Spencer, David: Gateway : B1+ : class audio CDs (jazykový kurz, Oxford : Macmillan , 2011)
Spencer, David: Gateway : Student's Book: B1 (jazykový kurz, Oxford : Macmillan , 2012)
Spencer, David: Gateway : Student's Book : B2 (jazykový kurz, Oxford : Macmillan , 2012)
Polohárová, Agáta: Nemčina pre opatrovateľky [Prešov] : VaV Servis , 2013
Jonasson, Jonas: Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol (BA : Ikar , 2013)
Nesbø, Jo: Snehuliak (BA : Ikar : OneHotBook , 2014)
Dan Brown: Inferno peklo (BA : IKAR, 2014)
30
CD 2579
CD 2581
CD 2587
Krížom krážom Slovenčina B2 (BA : Univerzita Komenského , 2014)
Franc Václav: František (Jičín : Knihovna Václava Čtvrtka , 2009)
Pallo, Peter: Multimediálne CD k Šlabikáru (BA: Orbis Pictus Istropolitana , 2014)
c/ Zoznam CD+CD-ROM nosičov študovni digitálnych dokumentov:
(Aktualizácia: 18.02.2011 10:00)
CD 1542+CD-ROM 212 Španielčina do ucha (CD+CDROM) /španielčina/
d/ Zoznam audiokníh s prílohami el. nosičov (zvuk) v študovni digitálnych dokumentov:
(Aktualizácia: 18.02.2011 10:00)
A 114489-a
A 115404
A 116568
A 116926
A 117848
A 117849
A 117850
A 117851
A 117852
A 117890
A 126691
A 126694
A 127306
B 33613-a
B 33708-1
B 33708-2
B 34851-a
B 37880
B 38340
B 39915
B 39916
C 40673
C 43696-a-1,2,3
C 43999
C 45784
C 46330-1a
C 46330-2
C 46476-2
C 47094
C 47260-a
C 47277
C 47362-1,2,3
C 47363-1a,
C 47363-2
C 47363-3
C 47398
C 47786
Vavrečka Mojmír: 2000 nejpoužívanejších ruských slov(kniha+2CD) /rusky/
Cestovní konverzace v pěti jazycích (kniha+2CD) /angličtina, nemčina, španielčina,
ruština a francúzština/
Chabriando Susana: Po španielsky za štyri týždne (kniha+CD) /slovensko-španielsky/
Po anglicky za 3 týždne (kniha+CD) /anglicky/
Liang Yan: A primer of Beijing opera (kniha, VK, CD)
Chinese culture (kniha, CD-ROM, DVD, VK)
Zichu Wang: Chinese musical instruments (kniha, CD-ROM, DVD, VK)
Wenxiang Gong: Food in chinese culture (kniha, DVD, DVD-ROM, VK)
Qifeng Fu: A primer of chinese acrobatics (kniha+VK)
2000 najpoužívanejších anglických slov (kniha+CD) /angličtina/
Standard Chinese phonetics (kniha, CD, CD-ROM)
Tourist Chinese (kniha, Cd, CD-ROM)
A speedy course of business Chinesse (kniha, CD, CD-ROM)
English for doctors (kniha+4MG) /angličtina/
Lindgren John: Marketing an Interactive Learning System (kniha+CD)
Hartman David: Student Interactive Multimedia Instructional System (kniha+CD)
Hislop, Ann: English One to One (čítanka pre samoukov)/angličtina/
Odincova I.: Russkij jazyk kak inostrannyj zvuki, ritmika, intonacja. (kniha+3MG) /rusky/
Mátéffyová Eva: Francúzština (kniha+CD) /francúzština/
Longman Dictonary of Contemporay Englishthe living dictionary (kniha+CD )/angličtina/
Longman exams dictionary (kniha+CD )/angličtina/
Heart Disease A Text Book Cardiovascular Medicine (CD) /španielčina/
Mclean Alan: English One to One (MG) /angličtina/
Phonétigue progressive du Francais (kniha+4MG kazety) /francúzština/
Mellor-Clark, simon: Compaign English for military (kniha+2CD) /angličtina/
English in 20 Minutes a Day 1-6 (2brožúry+1zakladač+6CD) /angličtina/
English in 20 Minutes a Day 7-12 (2brožúry+1zakladač+6CD /angličtina/
Angličtina pre všetkých počúvate-rozumiete-hovoríte (kniha+4CD)
Meisnerová Lucie: Nemčina pre všetkých (1kniha+7CD) /nemčina/
Ruština poslechem (kniha+3CD) /rusky/
Campbell Colin: Matrix Pre-Intermediate Teacher´s Book (kniha+2MG) /angličtina/
Forum méthode de francais 1,2,3 (1kniha+2CD) /francúzština/
Marin Fernando: Nuvo Ven 1 libro del alumno (kniha+2CD) /španielčina/
Marin Fernando: Nuvo Ven 2 libro del alumno (kniha+2CD) /španielčina/
Marin Fernando: Nuvo Ven 3 libro del alumno (kniha+CD) /španielčina/
Dean Michael: Opportunities Intermediate(kniha+3CD) /francúzština/
Králíčková Martina: Angličtina revolučnou metódou TAXUS (kniha+12CD) /angličtina/
31
Download

Zoznam CD-ROM - Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici