Výročná správa o činnosti
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pedagogickej fakulty
2010
Vydal:
VERBUM – vydavateľstvo KU
Námestie Andreja Hlinku 60
034 01 Ružomberok
www.ku.sk
Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pedagogickej fakulty
za rok 2010
Zostavili (z podkladov katedier a súčastí Pedagogickej fakulty):
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m.prof.KU, Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.,
RNDr. Štefan Tkačik, PhD., Ing. Richard Kerekeš, PhD.,
Ing. Beáta Liebscherová
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Výročná správa o činnosti
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Pedagogickej fakulty
za rok 2010
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Výročná správa o činnosti
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Pedagogickej fakulty
za rok 2010
Ružomberok, január 2010
ÚVOD
Introduction
Vážené kolegyne a kolegovia,
dostáva sa Vám do rúk Výročná správa
Pedagogickej
fakulty
Katolíckej
univerzity
v Ružomberku,
v
ktorej
sú
sústredené
najdôležitejšie informácie o činnosti a výsledkoch
fakulty v roku 2010.
V tomto akademickom roku Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku pokračovala vo
svojom
materiálnom,
vedecko-vzdelávacom
i personálnom rozvoji. Otvorili sme nové biologické,
chemické
i fyzikálne
laboratóriá.
Taktiež
špecializované učebne určené pre výskum
i vzdelávanie v oblasti informatiky, matematiky
a fyziky.
Do
najmodernejšej
informačnokomunikačnej
techniky
sa
investovalo
aj
z prostriedkov Štrukturálnych
fondov
EÚ.
V súčasnosti poskytujeme študentom i pedagógom
ako aj ostatným zamestnancom kvalitné a moderné
priestory – učebne, laboratória, kabinety... –
predovšetkým na vzdelávaciu a vedecko-výskumnú
činnosť, no tiež aj na oddych a relax.
Významnou udalosťou bolo aj otvorenie nových
priestorov Inštitútu Juraja Páleša Pedagogickej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na jej
pracovisku v Levoči. Rekonštrukčné práce vo výške
viac ako 7 miliónov eur univerzita financovala zo
zdrojov EÚ v rámci operačného programu Výskum
a vývoj a z dotácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Nové priestory
poslúžia na skvalitnenie vyučovacieho procesu
a vytvoria podmienky na vznik nových a rozvoj
existujúcich študijných programov. V školskom
trakte inštitútu sa celkovo vybudovalo vyše 25
kabinetov a 15 menších učební, 10 učební
s kapacitou 45 miest, jedna stupňovitá učebňa pre
115 študentov a jedna dvojpodlažná aula s 214
miestami. V podkroví školského traktu sa
nachádzajú priestory polytechnickej a dramatickej
výchovy s javiskom a miniauditóriom. V objekte
internátu sa po rekonštrukciou vytvorilo 96 miest
pre ubytovanie študentov, v podkroví vznikli
študentské izby a dve veľkokapacitné študovne,
v suteréne internátu môžu poslucháči využívať
posilňovňu a telocvičňu. Miesto tam našli aj
rehabilitačné učebne, kabinety pre vyučujúcich
fyzioterapi,
sklady
a
archív.
Celkové
architektonické riešenie areálu vyhovuje štúdiu
a ubytovaniu telesne zenvýhodnených študentov,
v obidvoch hlavných objektoch pribudli výťahy
a hygienické zariadenia pre hendikepovaných.
Hlavné zameranie fakulty je sústredené do dvoch
hlavných
oblastí:
vedecko-výskumnej
a
pedagogickej s rôznym rozsahom pôsobnosti.
Pedagogická fakulta má ambíciu prispieť k snahe
Katolíckej univerzity v Ružomberku stať sa
kvalitným miestom európskej vzdelanosti.
Základným poslaním PF KU v oblasti vzdelávania
je poskytovať, rozvíjať a šíriť vzdelanosť všetkým,
ktorí po nej túžia a vychovávať absolventov na
úrovni
súčasných
vedeckých
poznatkov
s rešpektovaním a samotným žitím kresťanských
hodnôt.
Vo vzdelávacej oblasti sa prioritami podobne ako
v minulom roku stalo personálne posilnenie
jednotlivých
odborov,
najmä
zvyšovaním
kvalifikácie zamestnancov fakulty, tiež udržanie
akreditácie súčasných študijných programov
i rozšírenie akreditačných práv o nové študijné
programy a vytvorenie inšpiratívneho materiálnotechnického prostredia pre súčasných pedagógov,
študentov ako aj záujemcov o štúdium.
31. októbra 2010 mala naša fakulta 3812 študentov
z toho 1979 v dennej a 1827 v externej forme štúdia.
V oblasti vedecko-výskumnej je poslaním fakulty
realizovať vedu a umenie v slobodnom a otvorenom
priestore vedeckého bádania s orientáciou na
integráciu a komplementaritu osobnosti človeka a
s čoraz väčším dôrazom na efektivitu výskumných
projektov a na výchovu ďalšej generácie mladých
a perspektívnych výskumných pracovníkov.
Vedecká profilácia fakulty vychádza zo zamerania
pedagógov
na
konkrétne
vedecké
oblasti
a z charakteru fakulty ako inštitúcie. Vedeckopedagogický profil fakulty a jej dobré výsledky našli
ohlas aj v nadviazaní vzťahov s domácimi
a zahraničnými
univerzitnými
a vedeckými
pracoviskami. Jednotlivé katedry, ústavy a inštitúty
v spolupráci s inými univerzitami organizujú
vedecké konferencie, koncerty, výstavy a mnohé
ďalšie vedecké i umelecké aktivity.
Predkladaná správa sumarizuje úspechy našich
pracovísk a ich zamestnancov v súťaži o domáce
a zahraničné vedecké a edukačné granty, pri
vydávaní vedeckých monografií, publikovaní v
renomovaných vedeckých časopisoch a zborníkoch
vedeckých podujatí.
Výročná správa o činnosti PF KU v Ružomberku na
začiatku popisuje správu, organizáciu a vnútorné
predpisy fakulty. Nasledujú časti venované
vzdelávaniu, vede a výskumu, edičnej a publikačnej
činnosti, zahraničným vzťahom a mobilitám,
informačným technológiám, hospodáreniu a nášmu
vzťahu k Európskemu sociálnemu fondu.
Správa je doplnená nasledujúcimi prílohami:
Schéma organizačnej štruktúry, Počet pracovníkov
a ich priemerný vek, Štruktúra funkčných miest,
Register vysokoškolských interných učiteľov,
Absolventi študijných programov, Absolventi
doktorandského,
rigorózneho,
habilitačného
a vymenúvacieho konania.
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m.prof.KU,
dekan
I
Základné informácie o fakulte KU
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel.: 044/4326842, 044/4326844, 044/4326850, fax.: 044/4326854, 044/4326855, email.: [email protected]
Začlenenie vysokej školy: KU je univerzitná vysoká škola
Typ vysokej školy: KU je verejná vysoká škola
PREHLÁSENIE O POSLANÍ
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme
univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej
spoločnosti.
KONTEXT
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste vzdelávania,
výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva.
Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú
dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad,
podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo
lásky a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov.
Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto
spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život Cirkvi.
Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi zdôrazňuje
priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od Ježiša
Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci stávajú dokonalými.
POSLANIE
Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik
vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v
oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti
umenia, ekonómie, manažmentu a práva.
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex
corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej
vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac
vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa
univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť
zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v
profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov
z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou
prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o
zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej
obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň
univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký
výskum. Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré
charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen
veľké činy ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je
taktiež podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy,
keď sa učenie stane službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu spájať
viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach a
v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na
konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste,
ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa
usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v
budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku nie
je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená
adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie a rozvíjanie
náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže
rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a
vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
6
a) DEKAN
DEAN’s OFFICE
Dekan:
Prodekan pre výchovu a vzdelávanie:
Prodekan pre vedu a umenie:
Prodekan pre ekonomiku
a zahraničné vzťahy:
Tajomník:
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m.prof.KU
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
Ing. Beáta Liebscherová
b) AKADEMICKÝ SENÁT
ACADEMIC SENATE
PREDSEDA:
PODPREDSEDA ZA ZAMESTNANECKÚ ČASŤ:
TAJOMNÍK:
PODPREDSEDA ZA ŠTUDENTSKÚ ČASŤ:
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ AS PF KU:
ŠTUDENSTSKÁ ČASŤ AS PF KU:
Doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m.prof.KU
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
PaedDr. Mária Házyová, PhD.
Mgr. Adriana Starchoňová
Doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m.prof.KU
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m.prof.KU
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
Prof. ThDr. ICDr. PaedDr.Mons. František Dlugoš, PhD.
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m.prof.KU
Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
Prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
Doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
Mgr. Monika Kubatková
Soňa Dafčíková
Bc. Pavol Klein
Bc. Katarína Dovcová
Bc. Andrea Tomčáková
Bc. Lenka Živčáková
Bc. Jozef Benyak
Jakub Rožek
Bc. Peter Šupák
Najvýznamnejšie uznesenia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
prijaté v roku 2010:
schválil úpravy v prijímacom konaní pre akademický rok 2010/2011
schválil smernicu dekana o ukončení štúdia na PF KU v Ružomberku,
schválil uznesením predĺženie termínu podávania prihlášok na štúdium
schválil smernice o formálnej úprave písomných prác súvisiacich s doktorandským štúdiom
a náležitostiach rigoróznych prác
súhlasil so žiadosťou dekana PF KU o dodatočnom prijímacom konaní na študijné programy, na ktoré
boli fakulte pridelené akreditačné práva
schválil predložený návrh rozpočtu na rok 2010
vyhlásil voľby do AS PF KU za zamestnaneckú aj študentskú časť na deň 6.10.2010. Jeden člen AS PF
KU sa vzdal členstva a 4 študenti magisterského a doktorandského študijného programu ukončili
štúdium
schválil navrhované úpravy prijímacieho konania na Bc., Mgr. a doktorandské študijné programy na
rok 2011/2012.
7
c) VEDECKÁ RADA
BOARD OF RESEARCH
Predseda:
Členovia:
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m.prof.KU
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
Prof. ThDr. ICDr. PaedDr. Mons. František Dlugoš, PhD.
Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
Prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD., m.prof.KU
Doc. Ing. Igor Černák, PhD., m.prof.KU
Doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m.prof.KU
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m.prof.KU
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m.prof.KU
Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m.prof.KU
Doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m.prof.KU
Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
Doc. Ing. Pavol Glončák, CSc.
Doc. ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD.
Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc
Doc. akad. maliar Pavol Rusko, ArtD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
Prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.
Prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
Prof. ThDr. ICDr. Mons. Anton Fabian, PhD.
Prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.
Prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD
Doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. m.prof.KU
Doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc.
Doc. PhDr. Miroslav Špánik, CSc.
d) DISCIPLINÁRNA KOMISIA
DISCIPLINARY COMMISSION
Predseda:
Členovia:
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
PaedDr. Mária Házyová, PhD. (študent)
Mgr. Adriana Starchoňová (študent)
8
PRACOVISKÁ FAKULTY
FACULTY STRUCTURE
Fakulta sa člení na 24 katedier, 9 ústavov, 3 inštitúty a dekanát. Podrobná schéma Organizačnej štruktúry je
prílohou správy. Vedecká činnosť je uverejnená v tejto správe v časti veda a výskum. Podrobné výročné správy
katedier sú publikované na internetovej stránke fakulty http://pf.ku.sk/

KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE
Vedúci katedry:
zástupca vedúceho katedry:
sekretariát katedry:
koordinátor ECTS:
Doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m.prof.KU
Ing. Dana Blahútová, PhD.
Mgr. Adriana Starchoňová
Ing. Jozef Macko, PhD.
funkčné miesto profesor:
Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
Prof. RNDr. Peter Holec, CSc.
Doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc. m.prof.KU
Doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Doc. MUDr. Martin Péč, PhD.
funkčné miesto docent:
funkčné miesto odborný asistent:
Ing. Dana Blahútová, PhD.
RNDr. Michal Baláž, PhD.
RNDr. Mária Balážová, PhD.
MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD.
Ing. Jozef Macko, PhD.
RNDr. Erika Maliníková, PhD.
PaedDr. Eva Riečanová Kelemenová, PhD.
PaedDr. Stanislav Uhrin, PhD.
RNDr. Zuzana Žáčková, PhD.
vedúci laborant:
Silvia Lukáčová
externí spolupracovníci:
Mgr. Gabriela Šedeková
Ing. Kristína Urbanová

KATEDRA CUDZÍCH JAZYKOV A VŠEOBECNÉHO ZÁKLADU
Vedúci katedry:
zástupca vedúceho katedry:
sekretariát katedry:
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD.
Alena Belmiloudová
funkčné miesto docent:
Doc. PaedDr. František Heiser, CSc.
funkčné miesto odborný asistent:
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD.
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Mgr. Júlia Bubáková, PhD.
Mgr. Juraj Horváth, PhD.
Mgr. Dušan Kováč, PhD.
PaedDr. Štefan Kucík, PhD.
funkčné miesto asistent:
PhDr. Ľubica Rísová
PaedDr. Mária Lalinská
Mgr. Ján Liška
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. – spolupracovník z KPEP
9

KATEDRA FYZIKY
Vedúci katedry:
Zástupca vedúceho katedry:
Tajomník katedry:
Sekretariát katedry:
Doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.
PaedDr. Ing. Mgr. Peter Hanisko, PhD.
Dagmar Mariašová
funkčné miesto profesor:
Prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.
Prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. - Emeritný profesor
funkčné miesto docent:
Doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.
funkčné miesto odborný asistent:
PaedDr. Ing. Mgr. Peter Hanisko, PhD.
RNDr. Peter Hybler, PhD.
Ing. Viera Trnovcová, CSc.
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m.Prof. KU
externí spolupracovníci:
RNDr. Daniel Polčín, CSc.
RNDr. Mária Hajduková, PhD.

KATEDRA GEOGRAFIE
Vedúci katedry:
zástupca vedúceho katedry
a koordinátor ECTS:
tajomník katedry:
sekretariát katedry:
PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
funkčné miesto profesor:
Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc.
Doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., m.prof.KU
funkčné miesto docent:
Doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.
Doc. RND. Pavel Bella, PhD.
funkčné miesto odborný asistent:
PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
PaedDr. Michal Kovačic, PhD.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
Mgr. Miloš Bačík, PhD.
externí spolupracovníci:
RNDr. Eva Makarová, CSc.

RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
Dagmar Pukajová
KATEDRA HUDBY
Vedúci katedry:
zástupca vedúceho katedry:
sekretariát katedry:
Doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. m.prof.KU
PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
Mgr. Monika Mihaľová
funkčné miesto profesor:
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Prof. dr. hab Stanislaw Dabek, PhD.
Prof. PhDr. Eleonóra Baranová, PhD.
Prof. MgA. René Adámek
Doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m.prof.KU
funkčné miesto docent:
dr hab. Agnieszka Monasterska, ArtD.
Doc. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD.
Doc. Margita Gromová
10
funkčné miesto odborný asistent:
PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Peter Lalinský, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Jaroslava Šimerková, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Stefka Palovičová-Kovačeva, PhD.
PaedDr. Mgr. Ivan Mráz, PhD.
PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
Mgr. art. Erika Jakab, PhD.
Mgr. art. Viera Sočuvková, PhD.
Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.
Mgr. Martina Procházková, PhD.
Mgr. Rastislav Podpera, PhD.
funkčné miesto asistent:
Mgr. art. David di Fiore
Mgr. art. Stanislav Šurin
funkčné miesto lektor:
Mgr. Monika Mihaľová
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
Mgr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD.
interní doktorandi:
Mgr. Ivana Kútniková
Mgr. Miroslav Hrtús
Mgr. Angelika Pavlechová
Mgr. Matej Bartoš
Mgr. Miloš Hudec
Mgr. Martina Procházková
Mgr. art. Martin Jurčo
Mgr. art. Juliana Tišťanová
Mgr. art. Blanka Pavlovičová
MgA Marcel Kapala
Mgr. Ladislav Onderčin
Mgr. art. Ján Gabčo

KATEDRA CHÉMIE
Vedúci katedry:
zástupca vedúceho katedry
tajomníčka, koordinátorka ECTS
a metodička pedagogickej praxe:
sekretariát katedry:
Doc. Ing. Pavol Glončák, CSc.
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
funkčné miesto profesor:
Prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
funkčné miesto docent:
Doc. Ing. Pavol Glončák, CSc.
Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.
Doc. Ing. Ján Vojtko, PhD.
funkčné miesto odborný asistent:
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Ing. Renáta Bellová, PhD.
Ing. Miroslav Suško, PhD.
funkčné miesto asistent:
Ing. Eva Culková
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
Ing. Janka Majherová, PhD. (spolupracovník z KIN)
laborantka:
Mária Dvorská
Ing. Renata Bellová, PhD.
Alena Belmiloudová
11

KATEDRA INFORMATIKY
Vedúci katedry:
zástupca vedúceho katedry:
sekretariát katedry:
Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.
Bc. Lucia Pekarčíková
Mgr. Romana Makuková
funkčné miesto profesor:
Doc. Ing. Igor Černák , PhD. m.prof.KU
Prof. Ing. Igor Mokriš, CSc.
Prof. Ing. Rudolf Volner, PhD.
funkčné miesto docent:
Doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.
Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
funkčné miesto odborný asistent:
Ing. Janka Majherová, PhD.
Ing. Hedviga Palásthy PhD.
Ing. Roman Krakovský
Ing. Pavol Lajčiak
funkčné miesto asistent.
Ing. Anna Bednářiková
PaedDr. Michal Rojček
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
Doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
externí spolupracovníci:
RNDr. Daniel Polčin, CSc.
Doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
spolupracovník z AOS LM

KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Vedúci katedry
Zástupca vedúceho
Tajomníčka
Koordinátor ECTS
Metodička pedagogickej praxe
Prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
Mgr. Monika Kubatková
PaedDr. Emília Bocková, PhD.
funkčné miesto profesor:
Prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
Prof. Dr. hab. Zbigniew Marek, PhD.
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
(spolupracovník z KHU)
Prof. PaedDr. ICLic. ThDr. Ján Duda, PhD.
(spolupracovník z ÚKP)
Prof. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
(spolupracovník z IAR)
Prof. ThDr. Anton Adam, PhD.
(spolupracovník z KSP)
funkčné miesto docent:
Doc. Dr. hab. Miroslaw Zbigniew Babiarz, PhD.
Doc. ThDr. Róbert Sarka, PhD.
Doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
(spolupracovník z KPEP)
Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
(spolupracovník z KMChČ)
Doc. ThDr. RNDr. ICLic. Jana Moricová, PhD.
(spolupracovníčka z PF KU)
Doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
(spolupracovník z TIBV)
12
funkčné miesto odborný asistent:
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Viera Hubová, PhD.
PaedDr. Emília Bocková,PhD.
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
ThDr. Pavol Kollár, PhD.
Mgr. Svetlana Kravecová
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD.
ThDr. Anton Ziolkovsky, PhD.
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD.
(spolupracovník z KCJaVZ)
PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. (spolupracovník z KCJaVZ)
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (spolupracovník z KPEP)
funkčné miesto asistent:
Mgr. Štefan Halienka
PaedDr. Róbert Slotka
ThLic. Ing. Jozef Žvanda

KATEDRA MATEMATIKY
Vedúci katedry:
zástupca vedúceho katedry:
sekretariát katedry:
Metodik pedagogickej praxe:
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m.prof.KU
Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
Mgr. Mária Gallová
Mgr. Stanislava Kružliaková
Mgr. Terézia Ilovská
funkčné miesto profesor:
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m.prof.KU
Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.
funkčné miesto docent:
Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
Doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc.
funkčné miesto odborný asistent:
RNDr. Martin Billich, PhD.
PaedDr. Martin Papčo, PhD.
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
RNDr. Štefan Tkáčik, PhD.

KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLÓGIE
vedúci katedry:
zástupca vedúceho katedry:
tajomník:
koordinátor ECTS:
metodik praxe:
funkčné miesto profesor:
Doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
Mgr. Anton Kulan
PaedDr. Viera Ortančíková
Prof. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
Prof. Ing. Vladimír Janeček, DrSc. Dr.h.c.
Prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
Prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD.
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m.prof.KU
Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m.prof.KU
funkčné miesto docent:
Doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
Doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.
funkčné miesto odborní asistent:
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD.
PhDr. Silvia Matúšová, CSc.
funkčné miesto asistent:
PaedDr. Viera Ortančíková
Mgr. Anton Kulan
13
spolupracovníci z iných pracovísk KU:

Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, CSc., m.prof.KU
(spolupracovník z KSPMP)
Doc. PaedDr. Miroslav Babiarz, PhD.
(spolupracovník z KKPT)
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. sr. Maximiliána, OSF
(spolupracovník z KPEP)
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD., sr. Gabriela, OSF
(spolupracovníčka z KPEP)
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY
Vedúci katedry:
zástupca vedúceho katedry:
tajomníčka:
sekretariát katedry:
koordinátor ECTS:
metodička praxe:
Prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
Doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
Zuzana Jacková
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
PaedDr. Janka Mastišová
funkčné miesto profesor:
Prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
funkčné miesto docent:
Doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc.
Doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
Doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD.
Doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
funkčné miesto odborný asistent:
PhDr. Ján Belko, PhD.
PaedDr. Mária Házyová, PhD.
PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
PaedDr. Miriam Uhrínová, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
funkčné miesto asistent:
PaedDr. Janka Mastišová
PaedDr. Beáta Murínová, sr. Ľudmila, CJ
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
Doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m.prof.KU
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m.prof.KU
Doc. RNDr. Nadežda Stollárová, PhD., m.prof.KU
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m.prof.KU
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc. m.prof.KU
Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m.prof.KU
Doc. RNDr. Juraj Butaš, PhD.
Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Doc. ak. mal. Pavol Rusko, PhD.
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD.
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
PaedDr. Mgr. Art. Zuzana Záhradníková, PhD.
Mgr. Martina Procházková, PhD.
externí spolupracovníci:
Prof. dr hab. Krystyna Chałas, PhD.
Prof. PhDr. Mária Kožuchová, PhD.
PaedDr. Oľga Drobná
14

KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY a Ústav špeciálnej pedagogiky
Vedúci katedry:
Zástupca vedúceho katedry:
tajomník katedry:
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m.prof.KU
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
Vedúci ústavu:
Zástupca vedúceho ústavu:
sekretariát ústavu:
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Ing. Iveta Lukáčová
funkčné miesto profesor:
Prof. dr. hab. Adam Stankowski, PhD.
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m.prof.KU
funkčné miesto odborný asistent:
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
Mgr. Mária Vajová, PhD.
PaedDr. Emil Turiak, PhD.
funkčné miesto asistent:
PaedDr. František Valášek
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
(spolupracovnik z KH)
Prof. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
(spolupracovnik z KPGaPS)
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek
(spolupracovnik z KPGaPS)
Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. (spolupracovnik z KBE)
Prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc. (spolupracovnik z KTV)
Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (spolupracovnik z USV)
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m.prof.KU
(spolupracovnik z KPGaPS)
Doc. Ing. Milan Droppa, CSc., m.prof.KU
(spolupracovnik z katedry MaM)
Doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m.prof.KU
(spolupracovnik z KBE)
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m.prof.KU
(spolupracovnik z KM)
Doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
Doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
(spolupracovnik z KPGaVZ)
Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
(spolupracovnik z USV)
Doc. PhDr. Juraj Rusnák, PhD. (spolupracovnik z PEP)
Doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
(spolupracovnik z TF KU)
Doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
(spolupracovnik z PEP)
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD.
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovnik z KPEP)
PaedDr., Ing. Peter Hanisko, PhD. (spolupracovnik z KF)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
(spolupracovnik z katedry PEP)
PaedDr. Ivana Krupová, PhD.
(spolupracovnik z katedry PEP)
PhDr. Vladimír Littva, PhD. (spolupracovnik z FZ)
PhDr. Katarína Majcherová, PhD.
(spolupracovnik z katedry SP)
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
(spolupracovnik z katedry PEP)
15
externí spolupracovníci:

PaedDr. Eva Dolinská, PhD.
(spolupracovnik z katedry PEP)
PaedDr. Jana Mastišová, PhD.
(spolupracovnik z katedry PEP)
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
(spolupracovnik z katedry PEP)
Anna Nováková
Ing. Peter Varhoľák, PhD.
PaedDr. Ján Dravecký
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Vedúci katedry
Zástupca vedúceho
PaedDr. Peter Krška, PhD.
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
funkčné miesto profesor:
Prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc.
funkčné miesto docent:
Doc. PhDr. Ján Koštial, Csc.
funkčné miesto odborný asistent:
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
PaedDr. Buhuslav Stupák, PhD. (Levoča)
PaedDr. Štefan Joštiak (Levoča)
funkčné miesto asistent
Bc. Miroslav Gejdoš

KATEDRA VÝTVARNÉHO UMENIA
Vedúci katedry:
zástupca vedúceho katedry:
tajomník katedry:
Doc. PaedDr. Mgr. Art. Rastislav Biarinec, ArtD.
Doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Mgr. Silvia Rajčanová
funkčné miesto profesor:
Doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD. m.prof.KU
funkčné miesto docent:
Doc. PaedDr. Mgr. Art. Rastislav Biarinec, ArtD.
Doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
funkčné miesto odborný asistent:
PaedDr. Akad. mal. Marta Bošelová
externí spolupracovníci:
Mgr. art. Patrícia Biarincová

ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED
vedúca ústavu:
zástupca vedúcej ústavu:
sekretariát ústavu:

KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
vedúca katedry:
zástupca vedúcej katedry:
sekretariát katedry:

Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
JUDr. Juraj Čech, PhD.
Mgr. Katarína Nižňanská
Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Mgr. Katarína Nižňanská
KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A PRÁVA
vedúca katedry:
zástupca vedúcej katedry:
sekretariát katedry:
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
(poverená od 1. augusta 2010)
Doc. PhDr. Emília Janigová, PhD.
Mgr. Katarína Nižňanská
16

KATEDRA MISIJNEJ A CHARITATÍVNEJ ČINNOSTI
vedúci katedry:
zástupca vedúceho katedry:
sekretariát katedry:

Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
Prof. ThDr. Anton Adam, PhD.
Mgr. Katarína Nižňanská
FUNKČNÉ MIESTA VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKOV PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM
SOCIÁLNA PRÁCA (RUŽOMBEROK)
funkčné miesto profesor:
Prof. ThDr. Anton Adam, PhD.
Prof. Dr. Hab. Slawomir Mazur
Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Doc. PhDr. Eva Žiaková, PhD. m.prof.KU
funkčné miesto docent:
Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
funkčné miesto odborný asistent:
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.
ThDr. PhDr. Ján Buc, PhD.
JUDr. Juraj Čech, PhD.
ThLic. Vladimír Dzurenda, PhD.
ThDr. Peter Fedor, PhD.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
ThDr. Ján Marhefka, PhD.
PhDr. Alena Novotná, PhD.
ThDr. Rastislav Polák, PhD.
JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.
PaedDr. ThDr. Hana Šimčíková, PhD.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.
PhDr. Viera Vavrečková, PhD.
PaedDr. ThDr. Bohumír Živčák, PhD.
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
Prof. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Doc. Ing. PhDr. Emília Janigová, PhD.
Doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m.prof.KU
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m.prof.KU
Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m.prof.KU
Doc. PaedDr. František Heiser, CSc.
Doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
Doc. PhDr. Daniela Kolibová, PhD.
Doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
PhDr. Ján Gera, PhD.
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD.
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD.
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.
Ing. Bc. Martina Špániková, PhD.
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
PaedDr. Štefan Kucík, PhD.
PaedDr. Michal Rojček
PaedDr. Róbert Slotka
PhDr. Eva Moraučíková
ThLic. Ing. Jozef Žvanda
Ing. Anna Bednařiková
17
externí spolupracovníci:

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
Doc. Mgr. Martina Cichá, PhD.
Doc. PhDr. František Hanobík, PhD.
Doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD.
Doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD.
Doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
pplk. PhDr. Juraj Bačík, PhD.
PhDr. Peter Brnula, PhD.
PhDr. Norbert Fiačan, PhD.
Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
ThDr. Peter Vansač, PhD.
PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
PhDr. Anna Janíková
PhDr. Jozef Pauk
PhDr. Rastislav Popovič
Mgr. Igor Čuntala
Mgr. Jana Tudíková
Marta Nováková
ÚSTAV MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
RIADITEĽ ÚSTAVU:
ZÁSTUPCA RIADITEĽA ÚSTAVU:
TAJOMNÍK ÚSTAVU:
SEKRETARIÁT ÚSTAVU:
Doc. Ing. Igor Černák, PhD. m. prof. KU
Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
PaedDr. Michal Rojček
Janka Šidová
funkčné miesto profesor:
Prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc., emeritný profesor
Prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc., emeritný profesor
Prof. Ing. Igor Mokriš, CSc.
Prof. Ing. Rudolf Volner, Ph.D.
Prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.
Doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
funkčné miesto docent:
Doc. RNDr. Vladimír Labáš, PhD.
Doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.
Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
Doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc.
Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
Doc. RNDr. Juraj Butaš, PhD.
Doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc.
Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
Doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.
funkčné miesto odborný asistent:
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
RNDr. Peter Hybler, PhD.
RNDr. Martin Billich, PhD.
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
PaedDr. Martin Papčo, PhD.
PaedDr. Ing. Mgr. Peter Hanisko, PhD.
Ing. Hedviga Palásthy, PhD.
Ing. Janka Majherová, PhD.
Ing. Pavol Lajčiak
Ing. Roman Krakovský
Ing. Viera Trnovcová, CSc.
18
funkčné miesto asistent:
Ing. Anna Bednařiková
PaedDr. Michal Rojček
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
Doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
externí spolupracovníci:
Doc. RNDr. Melichar Kopas, CSc.
Doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD. – spolupracovník
z AOS LM
RNDr. Daniel Polčin, CSc.
RNDr. Mária Hajduková, PhD.
RNDr. Iveta Molnárová
PaedDr. Ján Kuruc
Ing. Peter Varša, PhD.
Ing. Ľubomír Semančík, PhD.

KATEDRA MANAŽMENTU A MARKETINGU
Vedúci katedry:
zástupca vedúceho katedry:
sekretariát katedry:
Prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
Ing. Rudolf Zach, PhD.
Ing. Peter Varhoľák, CSc.,
PhDr. Jaroslava Bučková
funkčné miesto profesor:
Prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA
Doc. Ing. Mgr. Milan Droppa, PhD. m.prof.KU
Doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD. m.prof.KU
funkčné miesto docent:
Doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.
Doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
Doc. Ing. Jozef Kašša, PhD.
Doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
funkčné miesto odborný asistent:
Ing. Anna Diačiková, PhD.
Ing. Peter Varhoľák, CSc.
Ing. Rudolf Zach, PhD.
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Ing. Pavol Mikuš, PhD.
Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD.
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
(spolupracovník z PF KU),
Prof. Dr. hab. Henryk Kiereś, PhD.
(spolupracovník z FF KU),
Doc. Ing. Igor Černák, PhD., m.prof.KU
(spolupracovník z KI),
Doc. Ing. Ľudmila Lacová, CSc.
(spolupracovníčka z KECR),
Doc. Ing. Ján Vojtko, PhD. (spolupracovník z KCh),
RNDr. Martin Billich, PhD. (spolupracovník z KM),
Ing. Anna Jurčová (spolupracovníčka z KU).
externí spolupracovníci:
Prof. Dr. Helmut Renöckl,
rof. Dr. René Schaffhauser,
Ing. Štefan Janovjak, PhD.
Ing. Drahoslav Lőrinc, MBA
19

ÚSTAV HUDOBNÉHO UMENIA, VEDY A SAKRÁLNEJ HUDBY
VEDÚCA ÚSTAVU: PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
funkčné miesto profesor:
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Prof. dr. hab Stanislaw Dabek, PhD.
Prof. PhDr. Eleonóra Baranová, PhD.
Prof. MgA. René Adámek
Doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
funkčné miesto docent:
Doc. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD.
Doc. Margita Gromová
funkčné miesto odborný asistent:
PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD.
PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD.
PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
Mgr. Rastislav Podpera, PhD.
externí spolupracovníci:
Mgr. Eva Veselovská, PhD.,
Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v
Bratislave
OSTATNÉ PRACOVISKÁ FAKULTY:

INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA
riaditeľ IJP v Levoči:
tajomník IJP v Levoči:
tajomník a koordinátor ECTS:
sekretariát IJP v Levoči:

KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY A PEDAGOGIKY MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
Vedúci katedry:
Zástupca vedúceho katedry:
Tajomník:
Sekretariát katedry:

Doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PhDr. Iveta Strážiková
Mgr. Marcela Duľová
KATEDRA VYCHOVÁVATEĽSTVA
Vedúci katedry:
Zástupca vedúceho katedry:
Tajomník:
Sekretariát katedry:

PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
Mgr. Marcela Duľová
Doc. RNDr. Juraj Butaš, PhD.
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
Mgr. Marcela Duľová
KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY
Vedúci katedry:
Zástupca vedúceho katedry:
Tajomník:
Sekretariát katedry:
Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
Doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
Mgr. Marcela Duľová
20

KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH
SKUPÍN
Vedúci katedry:
Zástupca vedúceho katedry:
Tajomník:
Sekretariát katedry:
Doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD.
Mgr. Marcela Duľová
funkčné miesto profesor:
Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
(spolupracovník z KH)
Prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
(spolupracovník z KKaPT)
Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, CSc.
(spolupracovník z KMChČ)
Prof. dr. hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
(spolupracovník z KPEP)
Prof. dr. hab. Adam Stankowski, PhD.
(spolupracovník z KŠP)
Doc. PhDr. Atónia Tisovičová, PhD., m.prof.KU
(spolupracovník z KŠP)
Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m.prof.KU
(spolupracovník z KPaVZ)
Doc. PeadDr. Tomáš Jablonský, PhD., m.prof.KU
(spolupracovník z KP)
funkčné miesto docent:
Doc. RNDr. Juraj Butaš, PhD. (KV)
Doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc. (KŠPaPMP)
Doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. (KLP)
Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (KV)
Doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc. (KPEP)
Doc. PaedDr. František Heiser, CSc.
(spolupracovník z KCJaVZ)
Doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. (KPEP)
Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. (KLP)
Doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. (KPEP)
funkčné miesto odborný asistent:
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (KPEP)
PeadDr. Eva Dolinská, PhD. (KPEP)
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. (KV)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (KV)
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. (KPEP)
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. (KŠPaPMP)
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD. (KV)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (KV)
PhDr. Helena Orieščiková, PhD. (KŠPaPMP)
PaedDr. Oľga Račková, PhD. (KŠPaPMP)
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (KPEP)
PaedDr. Anna Skokanová, PhD. (KŠPaPMP)
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. (KPEP)
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. (KPEP)
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD. (KPEP)
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD. (spolupracovník z KKaPT)
Ing. Edita Tarajčáková, PhD. (KŠPaPMP)
Mgr. Mária Vajová, PhD. (KŠPaPMP)
funkčné miesto asistent:
PhDr. Adam Baran (KV)
PhDr. Katarína Drahomirecká (KPEP)
PaedDr. Anna Dudová (KPEP)
PhDr. Iveta Franzenová (spolupracovník k KMM)
PhDr. Mária Kerekešová (KPEP)
PhDr. Ingrid Kochová
21
Mgr. Helena Liptáková
PaedDr. Jana Mastišová
(spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Marta Oravcová (KŠPaPMP)
PhDr. Vladimír Osif (KV)
PhDr. Iveta Strážiková (KLP)
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
Doc. JCDr. Miloš Pekarčík, PhD.
(TI BJV v Spišskej Kapitule)
Doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
(TI BJV v Spišskej Kapitule)
externí spolupracovníci:
Doc. PaedDr. Ladislav Horňák, CSc.
Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.
MUDr. Tatiana Gurčíková (KLP)
MUDr. Peter Zelený (KLP)

INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO
Riaditeľ inštitútu:
Zástupca riaditeľa inštitútu:
Sekretariát inštitútu:
Prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Bc. Janeta Teluchová
funkčné miesto profesor:
Prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
funkčné miesto docent:
Doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
funkčné miesto odborný asistent:
Ing. Miloš Birtus, PhD.
Ing. Bc. Martina Špániková, PhD.
interní doktorandi:
Ing. Bc. Martina Špániková
Mgr. Viera Bednárová
Mgr. Katarína Tabačáková
Mgr. Bc. Kristína Račková
Mgr. Štefan Hodža
ThDr. František Dulina
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
Prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
Doc. PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD.
Doc. Ing. Jozef Kašša, CSc.
Doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.
Doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD.
Doc. Ing. Jozef Hrnčiar, PhD.
PhDr. Angela Almášiová, PhD.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
PhDr. Soňa Dvorská, PhD.
ICDr. Miloš Pekarčík , PhD.
PhDr. Viera Vavrečková, PhD.
PhDr. Zuzana Hollá, PhD.
PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.
PhDr. Alena Novotná, PhD.
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
Ing. Jana Janičková, PhD.
Ing. Róbert Bílek, PhD.
Ing. Peter Varhoľák, PhD.
22
Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
Ing. Rudolf Zach, PhD.
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Ing. Michal Jenčo, PhD.
Ing. Pavel Mikuš, PhD.
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
Ing. Mgr. Eva Dirgová, PhD.
Ing. Anna Bednařiková
Mgr. Lucia Juhásová
PhDr. Jozef Pauk
PhDr. Roman Bartoš
PhDr. Eva Moraučíková
PhDr. Marianna Magerčiaková
Mgr. Anna Paločková
23
II. Prehľad najdôležitejších udalostí Pedagogickej fakulty
za uplynulý rok
V uplynulom roku sa na Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity organizovala alebo spoluorganizovala 28
podujatí. Z toho 24 konferencií, 2 semináre, 1 sympózium, 1 workshop. Zoznam 3 najvýznamnejších aktivít za
jednotlivé pracoviská Pedagogickej fakulty KU:
ZASADNUTIE
REPUBLIKY
ASOCIÁCIE
DEKANOV
PEDAGOGICKÝCH
FAKÚLT
SLOVENSKEJ
A ČESKEJ
Bešeňová, 11. – 12. novembra 2010
Privítanie účastníkov stretnutia p. dekanom PF KU v Ružomberku doc. Tomášom
Jablonským, PhD., m.prof.KU ako aj rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku
prof. Tadeuszom Zasepom
Prednáška p. doc. Juraja Butaša, PhD. - Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta
Meranie vzdelávacích výsledkov, konštrukt skúšky - aplikácia v projekte vzdelávania
učiteľov 1. stupňa ZŠ v cudzích jazykoch
Prednáška p. prof. Petra Plavčana, CSc. – generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl mv
sr Bratislava
Priority MŠVVŠ SR: pre oblasť ZŠ, SŠ a VŠ
Účastníci sa venovali aktuálnym otázkam a problémom vysokoškolského školstva
MEDZINÁRODNÁ ASOCIÁCIA KATOLÍCKYCH VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIÍ
(Association of Catholic Institutes of Education – ACISE, sektorová oranizácia Svetovej federácie katolíckych
univerzít - IFCU)
Vedy o vzdelávaní v službe kvality života
8. – 9. apríla 2010
Aula Jána Pavla II. v Ružomberku, Hrabovská cesta 1
ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED
„Sciences of Education Serving the Quality of Human Life“
(medzinárodná vedecká konferencia)
Katolícka univerzita v Ružomberku, Ústav sociálnych vied
8.- 9. 4. 2010
Katolícka univerzita v Ružomberku
„Sociálna práca, manažment a ekonómia - s reflexiou na sociálne služby“
(vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 2.ročník),
Vedecká konferencia bola zameraná na výmenu teoretických poznatkov odbornej
verejnosti o skúsenostiach z implementácie všeobecne záväzných predpisov
o sociálnych službách z interdisciplinárneho pohľadu, hľadanie smerovania ďalšieho
výskumu v podmienkach spolupráce vedných disciplín sociálnej práce, manažmentu
a ekonómie.
ÚSV, Inštitút A. Radlinského pri PF KU so sídlom v Dolnom Kubíne
13. apríl 2010
Inštitút A. Radlinského pri PF KU so sídlom v Dolnom Kubíne. Nemocničná 2, Dolný
Kubín
24
„Stratégie riešenia chudoby“
(medzinárodná vedecká dvojkonferencia)
Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 10. výročia založenia Katolíckej univerzity v
Ružomberku a Európskeho roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Ústav sociálnych vied, Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej v Krakowe, Akademia Humanistyczno –
Ekonomiczna w Lodzi
13. máj 2010
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Nám. Andreja Hlinku 60,
034 01 Ružomberok
KATEDRA GEOGRAFIE
Krajské kolo geografickej olympiády stredných škôl.
Ružomberok, PF U v Ružomberku, 10.3.2010,
Ružomberok, 30.11.-2.12.2010, Týždeň vedy, Vedecký seminár
Za účasti významných geografov zo Slovenska a Čiech, ktorí prezentovali odborné
prednášky, ktoré sa tešili veľkej návštevnosti študentov.
Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc.
„Zakódvaní idejí lidské kultury a genia loci v slovensko-českém přeshraničním regionu“
Doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.:
„Krajina Tatier očami geografa a fotografa“
Svoj výskum prezentovali aj niektorí členovia katedry.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
„Environmentálna výchova v praxi, alebo čo už len môže byť zaujímavé na jarkoch“
PaedDr. Michal Kovačic, PhD.
“ Digitálna gramotnosť ako fenomén digitálnej doby“
Prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc.
„Geotermálne podzemné vody SR, významný alternatívny zdroj energie“
Mgr. Miloš Bačík, PhD.:
„Populácia Slovenska z pohľadu druhého demografického prechodu“
Doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.:
„Zložky krajinnej sféry Zeme determinované okolím“
Zakladajúca
spoločnosti
schôdza
novozaloženej
Severoslovenskej
pobočky
Slovenskej
geografickej
Ružomberok, 2.12.2010, PF K v Rk. spojená s voľbou predsedu, ktorým sa stal Doc.
RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., podpredsedu: Doc. RNDr. Pavel Bela, PhD.
a tajomníka PaedDr. Michal Kovačic, PhD. a externých členov výboru: Mgr. Martin
Remenár (gymnázium sv. Andreja Ružomberok), Mgr. Barbora Žilinčanová.
Úlohou pobočky je zabezpečovať kontakt geografických pracovísk v rámci Žilinského
kraja, organizovanie odborných geografických podujatí (expedície, prednášky a pod.)
Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík
Ružomberok, 14.10.010, PF K v Rk. medzinárodná konferencia:
Dňa 14. októbra 2010 prebehla v priestoroch Katedry geografie Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) medzinárodná konferencia s názvom
Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík. Záštitu nad jej priebehom prevzal
dekan PF KU Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m.prof.KU, ktorý sa aktívne
zúčastnil aj jej organizácie a priebehu.
Rokovania, ktoré prebehli v pléne a troch sekciách pod názvami Smery výskumu
v odborovej didaktike, Inovácie IKT a odborová didaktika a Potreba dialógu
odborových didaktikov sa zúčastnilo viac ako tridsať hostí zo Slovenska a ďalších
štyroch štátov Európy. Konferencia vzbudila záujem aj u pracovníkov našej univerzity,
ktorých sa aktívne zapojilo do práce viac ako dvadsať z katedier geografie, katechetiky
a praktickej teológie, matematiky, informatiky, sociálnej práce, hudby, chémie,
špeciálnej pedagogiky, predškolskej a elementárnej pedagogiky a Inštitútu Juraja
Páleša v Levoči. Z významných hostí konferencie možno spomenúť Prof. PhDr. E.
Petláka, CSc. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko), Dr. A. Kovácsa
PhD. z Univerzity of Debrecen (Maďarsko), Doc. RNDr. J. Příhonskú, PhD.
25
z Technickej univerzity v Liberci (Česká republika), Dr. M. I. Revákne, PhD z
Univerzity of Debrecen (Maďarsko), Ass. Prof. Dr. J. Trgalovú PhD z Institut national
de recherche pédagogique v Lyone (Francúzsko), Prof. dr. hab. Miroslawa Zbigniewa
Babiarza, PhD. z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w
Kielcach (Poľsko) a ďalší.
K najdôležitejším výsledkom nultého ročníka patrí všeobecný súhlas zúčastnených
s potrebou pokračovania konferencie, ako aj ich prísľub spolupráce pri príprave
ďalších ročníkov. Ďalším dôležitým výsledkom je zámer vybudovať konferenciu na
báze monotematických stretnutí, ktorých hlavným cieľom bude zostavovanie
interdisciplinárnych projektových tímov s možnosťou vytvoriť autorské kolektívy pre
kvalitné publikovanie v oblasti interdisciplinárnych problémov, ktoré môžu riešiť
didaktici predmetov vo vzájomnej spolupráci, ako aj v spolupráci s inými odborníkmi
(všeobecnými didaktikmi, psychológmi, pedagógmi, učiteľmi z praxe atď.).
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov II.
Mestské divadlo v Levoči , 10.-11. november 2010. Obsahom druhého ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie bolo, za účasti významných hostí zo slovenských,
poľských, českých a maďarských univerzít a vysokých škôl, reflektovať tradície a
navrhnúť inovácie vo výchove a vzdelávaní učiteľov. Vedecké rokovanie v pléne aj v
sekciách bolo zamerané na tradície a inovácie v predškolskej, elementárnej, všeobecnej,
špeciálnej, liečebnej a sociálnej pedagogike. Autori sa v príspevkoch orientovali na
analýzu súčasného stavu, prezentovanie najnovších výskumných zistení, či návrhy
možností zlepšenia aktuálneho stavu problematiky konferencie.
Kultúra, verejné zdravotníctvo a masmédiá
Mestské divadlo v Levoči , 17. jún 2010. Vedeckú konferenciu organizovala Humanitná
spoločnosť Prijatie – centrum psychosociálnej prevencie Spiš v spolupráci s Inštitútom
Juraja Páleša v Levoči a ďalšími slovenskými aj zahraničnými univerzitami. Obsahom
XI. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou bola vedecká rozprava som
zameraním na zdravotné, psychické, sociálno-právne a etické aspekty vzťahu kultúry,
verejného zdravotníctva a masmédií, predovšetkým z pohľadu sociálnych vied,
filozofie, psychológie, kultúry či umenia.
Doprava a zdravie
Mestské divadlo v Levoči , 23.-24. september 2010. Vedeckú konferenciu organizovala
Humanitná spoločnosť Prijatie – centrum psychosociálnej prevencie Spiš v spolupráci s
Inštitútom Juraja Páleša v Levoči a ďalšími slovenskými aj zahraničnými univerzitami.
Obsahom XII. ročníka vedeckej konferencie bola vedecká rozprava so zameraním na
pedagogické, psychologické, sociálne, právne, medicínske a etické aspekty dopravy a
zdravia.
KATEDRA VÝTVARNÉHO UMENIA
Medzinárodný kongres: Skutočný rozmer ľudového umenia a kultúry
PF KU V Ružomberku, 25. – 26. 2. 2010 Obsahom kongresu bola 1. Konferencia
Aktuálne hodnoty ľudového umenia a kultúry vo vzdelávaní. 2. Výstava pedagógov
a študentov KVU s názvom: Ornament – Tradícia verzus súčasnosť.
Názov podujatia: Dekáda – výstava pedagógov a študentov
KVU, Liptovské múzeum v Ružomberku 4.5. – 10.5. 2010. Výstava sa konala pri
príležitosti 10. výročia vzniku Katolíckej univerzity.
Medzinárodný workshop – Jednoduchosť a krása.
PF KU v Ružomberku: 23. – 27. 10. 2010. Tvorivá dielňa zameraná na rozvíjanie
kreativity vo vzťahu k inšpirácií. Reagovanie na čaro a čistotu textilnej techniky –
modrotlače.
26
KATEDRA HUDBY
Objavovanie strateného v čase.
Medzinárodný kongres zameraný na výmenu skúseností a poznatkov odborníkov
z oblasti etnografie, etnomuzikológie, výtvarného a hudobného umenia. Súčasťou
kongresu bude konferencia, tvorivé dielne, seminár, výstava a koncert.
PF KU Ružomberok
Katedra hudby v spolupráci s Katedrou výtvarného umenia PF KU v Ružomberku,
25.-26. 2. 2010
Cieľom konferencie bolo otvoriť problematiku ľudovej kultúry a umenia v súčasnosti v
interdisciplinárnom priestore rôznych oblastí poznania so zameraním na potrebu
transferovania a aktualizovania hodnôt ľudovej kultúry vo všetkých stupňoch
a typoch vzdelávania s doménou umeleckého vzdelávania.
Študentská umelecká činnosť 2010
Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na klavíri, organe, sólovom speve
a štvorručnej hre na klavíri.
PF KU Ružomberok
Katedra hudby PF KU v Ružomberku 20.-21. 4. 2010
VII. ročník súťaže s medzinárodnou účasťou v hre na klavíri, organe, sólovom speve
a štvorručnej hre na klavíri organizovaných pre študentov hudobných študijných
programov na pedagogických fakultách. Súťaž prebieha v 2 kategóriách: I. kategória –
je určená študentom, ktorí nie sú študenti, maturanti, príp. absolventi konzervatórií.
II. kategória – je určená študentom, maturantom, príp. absolventom konzervatórií
a študentom študijného programu: Učiteľstvo predmetu hra na organe/ hra na klavíri,
spev v kombinácii s hudobnou výchovou.
USTAVU HUDOBNEHO UMENIA, VEDY A SAKRALNEJ HUDBY
Objavovanie strateného v čase
PF KU Ružomberok
25.-26. 2. 2010
Medzinárodný kongres zameraný na výmenu skúseností a poznatkov odborníkov z
oblasti etnografie, etnomuzikológie, výtvarného a hudobného umenia. Súčasťou
kongresu bola konferencia, tvorivé dielne, seminár, výstava a koncert.
Cieľom konferencie bolo otvoriť problematiku ľudovej kultúry a umenia v súčasnosti
v interdisciplinárnom priestore rôznych oblastí poznania so zameraním na potrebu
transferovania a aktualizovania hodnôt ľudovej kultúry vo všetkých stupňoch a
typoch vzdelávania s doménou umeleckého vzdelávania.
Musica Mediaeva Liturgica
Ružomberok, Rektorát KU
4.-5. 5. 2010
Konferencia bola zameraná na hudobnú medievalistiku a oblasti s ňou spojené –
kodikológiu, paleografiu, dejiny liturgie, heortológiu.
Musica Sacra – quo vadis?
Ružomberok, Sieň rektorov
12.10. 2010
Seminár venujúci sa stavu cirkevnej hudby na Slovensku v súčasnosti, jej rozvoju a
smerovaniu.
KATEDRA FYZIKY
Prednáška Prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc.: Fyzika kresťanstva.
PF KU V Ružomberku, 27.5.2010.
Hlavnou témou prednášky bolo oboznámiť poslucháčov s výsledkami výskumov
amerického fyzika Frank J. Tiplera, ktoré zhrnul vo svojej knihe “The Physics of
Christianity“. Prof. Krempaský vo svojej prednáške predstavil základné fyzikálne
27
teórie a myšlienky, pomocou ktorých je možné vysvetliť mnohé zázraky a
podobenstva, ktoré sú opisované v Biblii. Po prednáške sa rozprúdila zaujímavá
diskusia na témy a problémy modernej fyziky a kozmológie. Po skončení prednášky
bol pre vzácneho hosťa pripravený slávnostný obed v hoteli “Áčko“ v Ružomberku.
Prednáška RNDr. Jiřiho Grygara, CSc.:
Vznik fyziky, chemie a biologie, aneb Velký třesk za všechno může.
PF KU V Ružomberku, 16.12.2010.
V prednáške bolo poukázané na okolnosti vzniku vesmíru, kedy k popisu jeho
ďalšieho vývoja najprv postačovala fyzika (kozmológia), ale o niečo neskôr sa pridala
chémia a ako posledná aj biológia. Bola prezentovaná vlastne história vývoja vesmíru
od elementárnych častíc a žiarenia ku hviezdam, vzniku Mendelejevovej tabuľky
chemických prvkov a nakoniec aj organických zlúčenín a života na Zemi. Prednáška
bola doprevádzaná a obohatená množstvom zaujímavých a názorných obrázkov,
schém a grafov. Po skončení prednášky bol pre vzácneho hosťa pripravený slávnostný
obed v hoteli “Áčko“ v Ružomberku.
KATEDRA MATEMATIKY
„Matematika v škole dnes a zajtra“
(vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 10. ročník)
Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra matematiky
13.- 15. 9. 2010
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Vedecká konferencia bola zameraná na výmenu teoretických poznatkov odbornej
verejnosti o skúsenostiach z teórie vyučovania matematiky v medzinárodnom
kontexte. Počas konferencie bola udelená cena dekana PF KU prof. Adamovi
Plockému, prof. Janovi Kopkovi pri príležitosti ich 70. narodenín za ich podporu
pedagogickej a vedeckej činnosti fakulty. Ďalej bola udelená cena dekana prof.
Istvánovi Gaálovi, prorektorovi Univerzity Debrecen za podporu pedagogickej
a vedeckej činnosti fakulty. Bola zároveň poďakovaním za úspešné habilitačné konanie
doc. Jána Gunčagu v Debrecíne. Súčasne bola s Univerzitou Debrecen podpísaná
bilaterálna dohoda o vedeckej spolupráci.
„Childrens Mathematical Education“
(medzinárodná vedecká konferencia, účastníci z 13 krajín)
Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra matematiky – doc. Ján Gunčaga, člen
programového výboru konferencie, prednáška počas konferencie
24.-29. 8. 2010
Organizované Univerzitou v Rzeszowe v meste Iwonicz-Zdrój.
„24th Summer Conference on Real Functions Theory“
(vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 24. ročník)
Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra matematiky - doc. Ján Gunčaga, dr.
Štefan Tkačik – spoločná prednáška počas konferencie
29.8- 3. 9. 2010
Organizované Matematickým ústavom SAV v Starej Lesnej.
KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Konferencia z praktickej teológie a religionistiky IV.
PF KU V Ružomberku, 15. 3. 2010. Obsahom štvrtého ročníka vedeckej konferencie na
aktuálne spoločensko-teologické témy boli príspevky, v ktorých doktorandi Katedry
katechetiky a praktickej teológie, spolu s mladými vedeckými pracovníkmi PF KU
prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Výsledkom konferencie bol
aj vydaný zborník.
28
Vedecká konferencia „60 rokov od Barbarskej noci“.
PF KU v Ružomberku. 15. novembra 2010. Hlavným cieľom konferencie bolo si
pripomenúť 60. výročie tragických udalostí, ktoré sa udiali v živote celého nášho
národa, tzv. Barbarskú noc. Po úvodnej modlitbe, privítaní hostí a študentov Mons.
prof. Františkom Dlugošom boli prezentované vedecké prednášky. Ako prvý prof.
ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove, predniesol prednášku na tému „Akcia P – pokus totalitného
režimu o likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi v Československu“. Vo svojej prednáške sa
zaoberal udalosťami, ktoré sa odohrali v 50. rokoch v dejinách Gréckokatolíckej cirkvi.
Snahou štátnej moci likvidovať celú Cirkev. Mons. prof. ThDr. PaedDr. PhDr. ICDr.
František Dlugoš, PhD., vedúci Katedry katechetiky a praktickej teológie, predniesol
prednášku na tému „Biskup Ján Vojtaššák – väzeň pre Pána“. Profesor sa systematicky
venuje prenasledovaniu katolíckej cirkvi štátnou mocou. Vo svojej prednáške priblížil
konflikt biskupa Jána Vojtaššáka s komunistickým režimom, ktorý nariadil jeho
prenasledovanie a väznenie. ThDr. Branislav Kľuska, PhD., prednášku na tému
„Štúdium a vyučovanie biblických vied na Slovensku po „barbarskej noci“. V
príspevku opisoval situáciu, udalosti vyučovania teológie a najmä biblickej teológie na
Slovensku v období prenasledovania Cirkvi aprezentoval činnosť jednotlivých
významných biblistov. ThDr. Gabriel Brendza, PhD., vedúci Katedry cirkevných dejín
v Badíne, predniesol prednášku na tému „Proticirkevné útoky počas povstania ako
predzvesť „barbarskej noci“. Venoval sa v nej vypuknutiu Slovenského národného
povstania v Banskej Bystrici v období od augusta 1944 po september 1944
a represáliám proti Cirkvi.
Vedecká konferencia Hodnoty v spoločnosti a životnom prostredí.
PF KU v Ružomberku. 19. 11. 2010. Interdisciplinárna celoštátna konferencia sa
uskutočnila na základe spolupráce Asociácia Univerzum Konrad-Adenauer Stiftung
a Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pod záštitou rektora
Katolíckej univerzity v Ružomberku a primátora mesta Ružomberok. Na konferencii
sa zúčastnili dvaja Europoslanci. MUDr. Miroslav Mikolášik, a MUDr. Anna Záborská.
Na konferencii odzneli príspevky: doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. –
Dôstojnosť človeka a hodnota stvoreného sveta v biblickom ponímaní; ThDr. Martin
Koleják, PhD. – Teologicko-morálne aspekty ochrany životného prostredia; prof.
ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. – Príspevok rehoľných spoločenstiev
k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia; doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
m. prof. KU – Hodnoty človeka z pohľadu kresťanskej pedagogiky; doc. Ing. Ján
Vojtko, PhD. – Udržiavanie hodnôt prírodného prostredia; Ing. Peter Stanko –
Hodnoty lesných ekosystémov; Mudr. Miroslav Mikolášik – Antropologicky
premenené životné prostredie, jeho hodnoty a ich európsky rozmer; RNDr. Michal
Ďzatko, CSc. – Harmonizácia vzťahov Stvoriteľské dielo – Človek – Kultúra aj pre
budúce generácie.
KATEDRA INFORMATIKY
Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík 2010
medzinárodná vedecká konferencia
14.10.2010 PF KU Ružomberok
Cieľom bolo vytvoriť spoluprácu medzi jednotlivými pracoviskami venujúcimi sa
odborovej didaktike na vysokých školách Slovenskej republiky a susedných štátov.
Jedným z prínosov konferencie bolo riešenie problémových otázok v odborovej
didaktike. Členom programového výboru bola Ing. Janka Majherová, PhD.
29
ÚSTAV MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Matematika, informatika a poznávanie sveta
Téma prednášky bola zameraná na zamyslenie sa o vzťahu matematiky, informatiky
a poznávania sveta (najmä „svojho sveta“ – seba) prostredníctvom Cesty životom.
23. novembra 2010 sa v Ústave matematiky, fyziky a informatiky konala prednáška
doc. RNDr. Petra Mihóka, CSc. z Technickej univerzity v Košiciach na tému:
Motto: „VIERA A ROZUM sú ako dve krídla, ktorými sa ľudský duch povznáša ku
kontemplácii o pravde. Túžbu poznať pravdu a nakoniec poznať Boha, vložil do srdca
človeka Boh, aby človek tým, že bude poznať a milovať Boha, mohol dospieť aj k plnej
pravde o sebe samom. (Ján Pavol II., enciklika Fides et Ratio, 1998)
Ústav Matematiky, fyziky a informatiky nadviazal spoluprácu s firmou Agemsoft a.s. a inicioval podpis
memoranda o spolupráci na úrovni univerzity.
Predmet a účel Memoranda o spolupráci
1.
Spoločnosť AGEMSOFT, a.s. a KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
majú spoločný cieľ - prispieť k skvalitňovaniu digitálnych kompetencií občanov SR
a to realizáciou spoločných aktivít. Výsledkom obojstrannej spolupráce bude vzorový
príklad aplikácie informačno-komunikačných technológií a digitálneho vzdelávacieho
obsahu do edukačného procesu vzdelávacích inštitúcií, s cieľom zefektívniť
a modernizovať vzdelávacie prostredie v súlade so svetovými trendmi.
2.
Predmetom tohto Memoranda o spolupráci je spolupráca v rámci implementácie
vyššie opísaného cieľa a participácii na príprave, tvorbe, overovaní a vzdelávacích
aktivitách súvisiacich s projektom Digitálny vzdelávací obsah v edukačnej praxi.
30
III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v 20 študijných programoch
v bakalárskom stupni, v 22 študijných programoch v magisterskom stupni a v 3 študijných programoch
v doktorandskom stupni. Oproti minulému roku je to v bakalárskom stupni o 4 študijné programy viac,
v magisterskom stupni o 3 študijné programy viac a v doktorandskom stupni je to ten istý počet ako v minulom
roku. Poskytovaním týchto študijných programov Pedagogická fakulta KU týmto plní dlhodobý zámer Katolíckej
univerzity v Ružomberku. V jednotlivých študijných programoch zlepšuje materiálno-technické zabezpečenie
štúdia (opravili sa 4 poschodia PF KU a vytvorili sa v nich špecializované učebne pre študentov a ďalšie kabinety
pre vyučujúcich).
3.1 Študijné programy, v ktorých fakulta uskutočňuje vysokoškolské
vzdelávanie
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č.131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický titul bakalár (Bc.)
absolventom dennej a externej formy štúdia týchto trojročných bakalárskych študijných programov:
UČITEĽSTVO PREDMETU:
Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba
Učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje
Učiteľstvo hudobného umenia a spev
Učiteľstvo výtvarného umenia
Učiteľstvo informatiky
Učiteľstvo náboženskej výchovy
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINACII PREDMETOV:
Učiteľstvo informatiky
Učiteľstvo matematiky
Učiteľstvo biológie
Učiteľstvo geografie
Učiteľstvo chémie
Učiteľstvo fyziky
Učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo náboženskej výchovy
Učiteľstvo výtvarného umenia
Vyššie uvedené predmety možno vo vynimočnych pripadoch kombinovať s predmetom, ktory sa uskutočňuje na
Filozofickej fakulte KU:
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúra
Učiteľstvo filozofie
Učiteľstvo histórie
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN (Levoča)
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (Levoča)
SOCIÁLNA PRÁCA (Ružomberok, Dolný Kubín, Stará Ľubovňa)
MANAŽMENT (Poprad)
Po ukončení bakalárskeho štúdia majú študenti možnosť pokračovať v dvojročnom magisterskom štúdiu.
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický titul magister
(Mgr.) absolventom dennej a externej formy štúdia týchto dvojročných magisterských študijných programov:
31
UČITEĽSTVO PREDMETU:
Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba
Učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje
Učiteľstvo hudobného umenia a spev
Učiteľstvo výtvarného umenia
Učiteľstvo náboženskej výchovy
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII:
Učiteľstvo informatiky
Učiteľstvo matematiky
Učiteľstvo biológie
Učiteľstvo geografie
Učiteľstvo chémie
Učiteľstvo fyziky (momentálne v akreditačnom konaní)
Učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo náboženskej výchovy
Učiteľstvo výtvarného umenia
Vyššie uvedené predmety možno vo výnimočnych prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa uskutočňuje na
Filozofickej fakulte KU:
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúra
Učiteľstvo filozofie
Učiteľstvo histórie
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
SOCIÁLNA PRÁCA
MANAŽMENT
Pedagogická fakulta KU má priznané práva konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác vo
všetkých akreditovaných magisterských študijných programoch ako sú uvedené vyššie.
UČITEĽSTVO PREDMETOV (PaedDr.)
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE (PaedDr.)
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (PaedDr.)
SOCIÁLNA PRÁCA (PhDr.)
MANAŽMENT (PhDr.)
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku má podľa zákona č. 131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický
titul filozofie doktor (philosophiae doctor, v skratke PhD.) v dennej a externej forme
doktorandského študijného programu:
SOCIÁLNA PRÁCA (PhD.)
TEÓRIA VZDELÁVANIA NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY (PhD.)
DIDAKTIKA HUDBY (PhD.)
Vyššie uvedené študijné programy boli akreditované pri komplexnej akreditácii v roku 2009, po väčšine
bez časového obmedzenia. Nové študijné programy učiteľstvo výtvarného umenia, informatiky, fyziky, chémie,
manažmentu, predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín boli akreditované na
štandardnú dĺžku štúdia v bakalárskom stupni na 3 roky a v magisterskom stupni na 2 roky. Doktorandské
študijné programy boli akreditované bez časového obmedzenia (porov. tabuľky č. 17a, 17b).
32
3.2 Údaje o študentoch a ich štruktúre.
K 31. 10. 2010 v bakalárskom stupni štúdia na PF KU v dennej forme študovalo 1366 občanov SR a 7 cudzinci (3
študenti z Českej republiky, 2 študenti z Kazachstanu, 1 študent z Ukrajiny, 1 študent z Guineii). V externej forme
štúdia 860 občanov SR a 8 cudzinci (2 študenti z Ukrajiny, 6 študenti z Českej republiky) . V bakalárskom štúdiu
bolo na PF KU všetkých študentov spolu 2241. V magisterskom stupni štúdia na PF KU študovalo 506 občanov
SR a 1 cudzinec zo Švajčiarska. V externej forme štúdia 771 občanov SR a 4 cudzinci (2 študenti zo Švajčiarska, 2
študenti z Českej republiky). V magisterskom štúdiu bolo na PF KU všetkých študentov 1282. V spojenej forme
štúdia, t. j. bakalárske a magisterské spolu bolo na PF KU 5 občanov SR dennej forme a 3 občania SR v externej
forme. V doktorandskom stupni štúdia na PF KU v dennej forme študovalo 91 občanov SR a 3 cudzinci. V
externej forme štúdia 127 občanov SR a 54 cudzinci. V doktorandskom štúdiu bolo na PF KU všetkých študentov
278. Všetkých študentov vo všetkých stupňoch štúdia bolo na PF KU 3809, z toho v dennej forme je 1968 občanov
SR a 11 cudzinci, v externej forme 1761 občanov SR a 66 cudzinci (porov. tabuľka č. 1).
3.3 Akademická mobilita študentov
Akademické mobility študentov sa na PF KU uskutočňujú v rámci programov ERASMUS, NŠP, CEEPUS, NIL,
SAIA a podľa bilaterálnych zmlúv uzavretých medzi KU a univerzitami, najmä v Poľsku, Česku, Maďarsku,
Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, USA, Ukrajine a inde. Vyslaných študentov z PF KU do zahraničia
bolo 26, z toho 9 na základe vyššie menovaných programov a 17 na základe bilaterálnych zmlúv. Prijatých
študentov zo zahraničia bolo 51, z toho 24 na základe vyššie menovaných programov a 27 na základe
bilaterálnych zmlúv. Z vyššie uvedeného počtu študentov na bakalárske študijné programy vycestovalo 9
študentov, na magisterské 11 študentov a na doktorandské 6 študentov. Z vyššie uvedeného počtu prijatých
študentov zo zahraničia prišlo k nám 15 študentov na bakalárske štúdium, 21 študentov na magisterské štúdium
a 15 študentov na doktorandské štúdium. Z celkového počtu vyslaných študentov 20 % vycestovalo do
západných krajín a 80 % do slovansky hovoriacich krajín. Podobne zo západných krajín k nám pricestovalo
približne 20 % študentov a zo slovansky hovoriacich krajín 80 % študentov (porov. tabuľka č. 7).
Odchádzajúci študenti na mobilitu
Krajina
Česká republika
Maďarská republika
Nemecká republika
Poľská republika
Rakúska republika
Turecká republika
2010
8
1
2
11
1
3
Prichádzajúci študenti na mobilitu
Krajina
Poľská republika
Česká republika
Guinea
Švajčiarsko
Ukrajina
Kazachstan
Haiti
33
2010
51
11
1
3
3
2
2
Odchádzajúci študenti na mobilitu
Meno
a priezvisko
Študijný
program
Fakulta
Program
Trvanie
mobility
Prijímajúca univerzita
Katedra sociálnej práce
Silvester
Holod
sociálna práca
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
Anna Jasinská
sociálna práca
PF KU
Zuzana
Karabašová
sociálna práca
PF KU
Katarína
Kopčová
sociálna práca
PF KU
mobilita za účelom
stáže – Erasmus
LS 2009/2010
Lenka
Kuhejdová
sociálna práca
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
LS 2009/2010
Zuzana
Launerová
sociálna práca
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
LS 2009/2010
Lenka
Živčáková
sociálna práca
PF KU
mobilita za účelom
stáže – Erasmus
LS 2009/2010
mobilita za účelom
stáže – Erasmus
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
LS 2009/2010
LS 2009/2010
LS 2009/2010
Krakowska Szkoła
Wyższa im. A. F.
Modrzewskiego
Centrum pro rodinu
a sociální péči, Brno
Ostravská univerzita
v Ostrave
Probační a mediační
služba ČR, Praha
Ostravská univerzita
v Ostrave
Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła
II
Caritas
Integrationshaus,
Innsbruck
Katedra matematiky
Jana Hudáková
matematika /
výtvarná
výchova
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
ZS 2009/2010
Uniwersytet Sląski
Jana Gabúlová
matematika /
nemecký jazyk
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
ZS+LS
2009/2010
Passau Universität
Mária Tisoňová
matematika /
výtvarná
výchova
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
LS 2009/2010
Uniwersytet Sląski
Katedra náboženskej výchovy
Marta
Kováčiková
Stanislava
Kružliaková
Katarína
Kureková
Tomáš Žiak
Zuzana
Launerová
náboženská
výchova /
chémia
náboženská
výchova /
matematika
náboženská
výchova /
geografia
náboženská
výchova /
geografia
náboženská
výchova/
anglický jazyk
Jarmila
Kolářová
chémia /
nemecký jazyk
Katarína
Kureková
geografia /
náboženská
výchova
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
ZS 2009/2010
Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła
II
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
ZS 2009/2010
Karlová univerzita
v Praze
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
ZS 2009/2010
Karlová univerzita
v Praze
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
ZS 2009/2010
Karlová univerzita
v Praze
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
ZS – LS
2009/2010
Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła
II
ZS 2009/2010
Passau Universität
LS 2009/2010
Centrum pro
demokratické učení,
Praha
Katedra chémie
mobilita za účelom
PF KU
štúdia – Erasmus
Katedra geografie
PF KU
mobilita za účelom
stáže – Erasmus
34
Katedra hudobného umenia
Zoltán Benko
Lýdia Dančová
Juraj Duda
hudobná
výchova / hra na
klavíri
hudobná
výchova /
cirkevná hudba
hudobná
výchova / spev
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
ZS
2009/2010
Debreceni Egyetem
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
ZS
2009/2010
Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
ZS
2009/2010
Akademia im. Jana
Długosza, Częstochowa
Katedra manažmentu a marketingu
Michal Jenčo
manažment
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
ZS 2009/2010
Iveta Jenčová
manažment
PF KU
mobilita za účelom
štúdia – Erasmus
ZS 2009/2010
Michal Jenčo
manažment
PF KU
mobilita za účelom
stáže – Erasmus
LS 2009/2010
Iveta Jenčová
manažment
PF KU
mobilita za účelom
stáže – Erasmus
LS 2009/2010
Mária Kočišová
manažment
PF KU
manažment
PF KU
manažment
PF KU
Katarína
Sedláková
Tomáš
Semotam
Mobilita za účelom
stáže – AIESEC
Mobilita za účelom
stáže – AIESEC
Mobilita za účelom
stáže – AIESEC
Wyższa Szkoła
HumanistycznoPedagogiczna w Łodzi
Wyższa Szkoła
HumanistycznoPedagogiczna w Łodzi
Poľsko-slovenská
obchodná a priemyselná
komora
Poľsko-slovenská
obchodná a priemyselná
komora
LS 2009/2010
Internship in Turkey
LS 2009/2010
Internship in Turkey
LS 2009/2010
Internship in Turkey
Prichádzajúci študenti na mobilitu
Meno a priezvisko
Miche Fracois Frňernand
Pytkova Oxana
Dorba Tomáš
Kawulková Denisa
Malíková Lenka
Opavská Pavla
Vavřačová Andrea
Dubnická Zuzana
Mešárová Mariana
Poliščuková Anna
Gueye Alioune Badura
Nový Antonín
Dova Jean Colin
Ružbacká Jitka
Molová Kateřina
Kummer Fernand
Pustowková Elena
Polishchuk Viacheslav
Dova Rosemond Colin
Škarpa Martin
Stasová Natalja
Kummer Magda
Študijný program
sociálna práca
sociálna práca
sociálna práca
sociálna práca
sociálna práca
sociálna práca
sociálna práca
predškolská elementárna
pedagogika
predškolská elementárna
pedagogiky
predškolská elementárna
pedagogika
manažment
manažment
manažment
učiteľstvo primarneho vzdelávania
hudobná výchova / informatika
hudobná výchova / naboženská
výchova
hudobná výchova / informatika
informatika / anglický jazyk
informatika / chémia
informatika / geografia
biológia / výtvarná výchova
náboženská výchova
35
Fakulta
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
Štát
Švajčiarsko
Kazachstan
Česká republika
Česká repblika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
PF KU
Česká republika
PF KU
Ukrajina
PF KU
Ukrajina
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
Guinea
Česká republika
Haiti
Česká republika
Česká republika
PF KU
Švajčiarsko
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
Česká republika
Ukarajina
Haiti
Česká republika
Kazachstan
Švajčiarsko
3.4 Záujem o štúdium na PF KU
Na študijné programy v prvom stupni v dennej forme štúdia Pedagogická fakulta v roku 2010 plánovala prijať
520 študentov. Prihlášok prišlo 1239. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 1208 uchádzačov. Prijatých bolo 714
uchádzačov a z nich sa na štúdium zapísalo 609 študentov. Na externú formu štúdia PF KU plánovala prijať 480
študentov. Prihlášok prišlo 883. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 843 uchádzačov. Prijatých bolo 514
uchádzačov a na zápis prišlo 428 študentov.
Na študijné programy v druhom stupni v dennej forme štúdia Pedagogická fakulta v roku 2010
plánovala prijať 410 študentov. Prihlášok prišlo 522. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 505 uchádzačov. Prijatých
bolo 370 uchádzačov a z nich sa na štúdium zapísalo 304 študentov. Na externú formu štúdia PF KU plánovala
prijať 380 študentov. Prihlášok prišlo 938. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 828 uchádzačov. Prijatých bolo 568
uchádzačov a na zápis prišlo 521 študentov.
V tom počet absolventov vysokej školy činil 1339 prihlášok, na prijímacom konaní sa zúčastnilo 1284,
prijatých bolo 911 uchádzačov a zapísaných 802 študentov. Z toho 5 prihlášok zo zahraničia, 5 sa zúčastnili, 5
boli prijatí a zapísaní.
Na študijné programy v treťom stupni v dennej forme štúdia Pedagogická fakulta v roku 2010 plánovala
prijať 29 študentov. Prihlášok prišlo 77. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 75 uchádzačov. Prijatých bolo 32
uchádzačov a z nich sa na štúdium zapísalo 32 študentov. Na externú formu štúdia PF KU plánovala prijať 56
študentov. Prihlášok prišlo 63. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 62 uchádzačov. Prijatých bolo 56 uchádzačov
a na zápis prišlo 56 študentov.
Počet absolventov vysokej školy činil 61 prihlášok, na prijímacom konaní sa zúčastnilo 61, prijatých bolo
23 uchádzačov a zapísaných 23 študentov. Z toho 24 prihlášok zo zahraničia, 23 sa zúčastnili, 23 boli prijatí
a zapísaní.
Počet prijatých uchádzačov na PF KU podľa formy štúdia v roku 2010 bolo 1116 na dennú formu štúdia,
1138 na externú formu štúdia, v tom v externej forme štúdia bolo 160 uchádzačov v štátnej alebo vo verejnej
službe (porov. 3a, b, c, d).
3.5 Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia
V akademickom roku 2009/2010 na PF KU v prvom stupni štúdia úspešne ukončilo v dennej forme 1097 občanov
SR a 2 cudzinci. V externej forme štúdia 97 občanov SR. Spolu teda 1196 absolventov. V druhom stupni štúdia
úspešne ukončilo štúdium v dennej forme 669 občanov SR a 3 cudzinci. V externej forme štúdia 1 občan SR. Teda
spolu 673 absolventov. V spojenom stupni štúdia 1+2 ukončilo v dennej forme 6 občanov SR, v externej 4 občania
SR. Teda spolu 10 absolventov. V treťom stupni štúdia úspešne ukončilo v dennej forme 6 a 1 cudzinec. V externej
forme štúdia 17 občanov SR. Teda spolu 24 absolventov. Vo všetkých stupňoch štúdia v dennej forme ukončilo
1778občanov SR a 6 cudzinci, v externej forme 119 občanov SR . Teda spolu všetkých absolventov 1903 (porov.
tabuľka č. 2).
36
3.6 Prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti PF KU
3.6.1
Medzinárodné úspechy
KATEDRA GEOGRAFIE
Majstrovstvá sveta v SUDOKU a LOGIKE
Bc. Ivana Štiptová – 61. miesto
KATEDRA HUDBY
Študentská umelecká činnost
Hra na klavír
Mária Ďungelová - druhé miesto v II. Kategórii
Gabriela Stanková - tretie miesto v II. Kategórii
Štvorručná hra na klavíri
Mária Ďungelová a Lucia Paulíková - tretie miesto v II. Kategórii
Hra na organ
Metod Rakár - druhé miesto v I. Kategórii
Martin Ištván - tretie miesto v II. Kategórii
Katarína Halajová - čestné uznanie v I. Kategórii
Matúš Dzurjanin - čestné uznanie v I. Kategórii
Martin Ilko - čestné uznanie v I. Kategórii
Ladislav Onderčin - čestné uznanie v II. Kategórii
Sólový spev
Veronika Balážecová - druhé miesto v I. Kategórii
Katarína Bošková - tretie miesto v I. Kategórii
Miroslava Šumská - druhé miesto v II. Kategórii
Medzinárodná iterpretačná súťaž (Hradec Králové)
Hra na organe
Ladislav Onderčin - 3. miesto v I. Kategórii
Hra na klavíri
Zuzana Pišteková - čestné uznanie v I. kategórii
3.6.2
Celoslovenské úspechy
KATEDRA GEOGRAFIE
Študentskej vedeckej konferencia
Geografia Slovenskej republiky
1. miesto: Ľubica Blumensteinová (3. roč. Ge-NOS)
s prácou „Fyzicko-geografická analýza regiónu Liptov“
3. miesto Marek Ligas (4. roč. Ge – Bi)
s prácou „Socioekonomická charakteristika okresu Považská Bystrica“
Cenu študentov získali Matúš Magera (4. roč. Ge-Bi)
s prácou „Obyvateľstvo gréckokatolíckeho vyznania v okresoch Spišská Nová
Ves a Gelnica“
Vyučovanie geografie
1. miesto Zuzana Dinková a Peter Kadlub (4. roč. Ge – Aj)
s prácou „Fyzickogeografická a humánna charakteristika Austrálie
37
učebná pomôcka pre učiteľov geografie“
2. miesto Peter Mičko (5. roč. Ge-In)
s prácou „Tvorba www stránky s geografickou tematikou pre komunikačné
a vzdelávacie potreby katedry geografie“
3. miesto Jaroslava Porubänová (3. roč. Ge – In)
s prácou „E-learning a štúdium geografie“
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
Študentskej vedeckej odbornej činnosti
Bakalárska sekcia
Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci získal Marián Brtko s prácou
Prevencia kriminality v meste Ružomberok
Magisterská sekcia
Tretie miesto obsadil Bc. Peter Brodňan s prácou Komparácia názorov
mládeže na integráciu mentálne postihnutých vo Veľkej Británii
a na Slovensku
3.6.3
Ocenenia študentov v rámci fakulty
KATEDRA HUDBY
Za úspešnú reprezentáciu na umeleckých podujatiach bol cenou dekana odmenený Juraj Duda.
Za interpretáciu duchovnej skladby bola cenou dekana odmenená Katarína Bošková
38
IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
Cieľom každého ľudského snaženia a úsilia v oblasti edukácie je vytvoriť a vedieť aplikovať v živote
portfólio získaných spôsobilostí - vedomosti, zručnosti, schopnosti, postoje, osobnostné kvality a hodnoty.
Výsledkom má byť ich využívanie, prepojenie, udržiavanie, zdokonaľovanie a rozvíjanie, ktoré by malo vyústiť
do vzájomnej harmónie ako jedného z predpokladov úspechu bytia a žitia človeka počas celého života. Účinnou
cestou k napĺňaniu týchto očakávaní je vytvoriť podmienky pre jedinca a jedincom, aby mohol, chcel a bol
motivovaným, aktívnym, tvorivým a spôsobilým využívať efekty výchovy a vzdelávania. Preto v súčasnosti
vzniká potreba celoživotného vzdelávania ako významného prostriedku umožňujúceho jeho úspešným
absolvovaním získavať požadovanú kvalifikáciu na splnenie či doplnenie kvalifikačného predpokladu,
v učiteľskej profesii na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu či študijného odboru alebo ďalej prehlbovať,
udržiavať, zdokonaľovať a obnovovať profesijné kompetencie potrebné na štandardný profesijný pracovný
výkon.
Tento proces celoživotného vzdelávania je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacej politiky aj našej
univerzity. Stratégiou sa stalo umožnenie každému jedincovi, nielen nášmu absolventovi, aby si v našich
podmienkach mohol dopĺňať, rozšíriť a prehĺbiť získané vzdelanie a tak zdokonaliť odbornú alebo pedagogickú
spôsobilosť a status v súlade s potrebou zmeny osobnej a profesionálnej perspektívy, s najnovšími vedeckými
poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami odbornej a pedagogickej praxe. Zároveň sa tak napĺňajú
ciele našej vzdelanostnej inštitúcie a osobné ambície učiaceho sa, ako zvyšovanie schopnosti uplatnenia sa na
trhu práce v meniacich sa spoločensko-ekonomických podmienkach, flexibilnejšie reakcie na požiadavky
modernej praxe, kariérový a osobnostný rast jedinca, jeho progres aj na základe finančnej motivácie
a v neposlednej miere skvalitňovanie jeho účasti na riadení so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj
spoločnosti.
Na to, aby došlo k efektívnemu realizovaniu takto chápaných aktivít celoživotného vzdelávania, bolo
potrebné, vytvoriť inštitucionálny systém v štruktúre našej školy. Dňa 10. novembra 2009 Akademický senát
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku schválil založenie a štatút Centra celoživotného
vzdelávania (CCŽV). CCŽV sa stalo
integrálnou súčasťou Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku so sídlom v Ružomberku a alokovaným pracoviskom v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči. CCŽV
riadi prodekan pre výchovu a vzdelávanie Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. Kontaktnými osobami,
ktoré zabezpečujú manažovanie CCŽV - prípravu, organizáciu, realizovanie a administrovanie celoživotného
vzdelávania pre pracovisko v Ružomberku je doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc. a pre pracovisko v Levoči
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
Centrum celoživotného vzdelávania vzniklo ako vedecko-pedagogické a odborné pracovisko pre
poskytovanie jednotlivých druhov ďalšieho vzdelávania nadväzujúceho na stupeň vzdelania dosiahnutého v
školskom vzdelávaní, a to predovšetkým na:
- ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu,
rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti,
- rekvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k získaniu čiastočnej
kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie - odbornej spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných činností v
inom povolaní ako v tom, pre ktoré fyzická osoba získala kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania,
- kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacích programoch, ktorým si účastník ďalšieho vzdelávania doplňuje,
rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu ako predpoklad na výkon odbornej a pedagogickej činnosti v
súlade s osobitnými predpismi,
d) záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie detí a seniorov a iné vzdelávanie, ktorým účastník
ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja
svoju osobnosť.
Vzhľadom ku aktuálnej normotvornej požiadavke permanentného vzdelávania sa v školstve a
skutočnosti, že pre pedagogického a odborného zamestnanca je účasť na kontinuálnom vzdelávaní súčasne
právom aj povinnosťou, v roku 2010 CCŽV zahájilo svoju činnosť v oblasti kontinuálneho vzdelávania pre túto
cieľovú skupinu:
monitorovaním potreby a záujmu praxe zamestnancami škôl a školských zariadení,
vytvorením webovej stránky,
vypracovaním stratégie kontinuálneho vzdelávania v súlade s legislatívnou normou SR [zákon
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č. 596/2003 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon o výchove a vzdelávaní - Školský zákon č.245/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o
pedagogických a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o
celoživotnom vzdelávaní č.568/2009 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška o kontinuálnom
vzdelávaní, kreditoch, atestáciách PZ a OZ č.445/2009 Z.z., Národný program výchovy a vzdelávania v SR na
najbližších 15 – 20 rokov (Milénium), Národná správa o realizácií konzultačného procesu k memorandu o
celoživotnom vzdelávaní (2001), Koncepcia ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike (2002), Memorandum o
celoživotnom vzdelávaní (2002), Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike (2004), Návrh
39
Národného strategického referenčného rámca na roky 2007-2013, Stratégia celoživotného vzdelávania
celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva (2007), Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v
kariérovom systéme (2007), Konzultačný dokument Európskej komisie - Školy pre 21. storočie (2010)].
- zostavením metodického pokynu správy a vedenia agendy, dokumentácie, spôsobu a postupu
poskytovateľa KV, finančného, materiálneho, technického a informačného zabezpečenia,
- vybudovaním lektorského a garančného tímu,
- prípravou návrhu profesijného štandardu v nadväznosti na kvalifikačný predpoklad vymedzujúci
súbor profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti pre
príslušnú kategóriu a podkategóriu zamestnanca zaradeného na príslušný kariérový stupeň a na kariérovú
pozíciu,
- vytvorením výstupného portfólia pre frekventantov,
- zakreditovaním vzdelávacích programov – ponuku bude CCŽV dopĺňať a rozširovať:
1. Školský manažment - funkčné vzdelávanie akreditované MŠ SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 216/2010 – KV s
platnosťou od 20.7. 2010,
Hlavný cieľ: Získať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon riadiacich činností a pre osobnostný
rozvoj vedúceho zamestnanca.
2. Inovácie v manažovaní školy a školského zariadenia inovačné vzdelávanie - funkčné inovačné vzdelávanie
akreditované MŠ SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 215/2010 – KV s platnosťou od 20.7. 2010,
Hlavný cieľ: Obnoviť a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na udržateľný výkon riadiacich činností.
3. Atestačná príprava na vykonanie prvej atestácie - aktualizačné vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie
na vykonanie prvej atestácie akreditované MŠ SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 213/2010 – KV s platnosťou od
20.7. 2010,
Hlavný cieľ: Pripraviť pedagogického a odborného zamestnanca na overenie jeho profesijných kompetencií
vymedzených profesijným štandardom pre ich príslušnú kategóriu a podkategóriu – príprava na vykonanie prvej
atestácie.
4. Atestačná príprava na vykonanie druhej atestácie - aktualizačné vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie
na vykonanie druhej atestácie akreditované MŠ SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 214/2010 – KV s platnosťou od
20.7. 2010,
Hlavný cieľ: Pripraviť pedagogického a odborného zamestnanca na overenie jeho profesijných kompetencií
vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu – príprava na vykonanie druhej
atestácie.
Absolvovaním týchto druhov kontinuálneho vzdelávania si pedagogický a odborný zamestnanec
nadobudne, zdokonalí a rozšíri svoje profesijné kompetencie potrebné pre úspešný výkon edukačných,
odborných či riadiacich činností s prepojením na poskytovanie systematického informačného toku a skvalitnenie
ich odbornej a profesijnej pripravenosti. Vzdelávania umožnia absolventovi s pedagogickým zameraním udržať
svoje profesijné kompetencie v aktuálnej rovine s dôrazom na uplatnenie významných inovácií v oblasti
edukácie, metodiky výchovy a vzdelávania a didaktiky využiteľných pri výkone jeho pedagogickej a riadiacej
činnosti. Odborný zamestnanec získa nadstavbu v poskytovaní komplexnej špeciálnopedagogickej činnosti,
psychologickej, diagnostickej, poradenskej, rehabilitačnej, preventívnej, metodickej, výchovno-vzdelávacej a inej
odbornej i riadiacej činnosti podľa jeho zaradenia.
Vzdelávacie programy poskytujú priestor tak pre samoštúdium ako aj preukázanie a overovanie
tvorivých skúseností v manažovaní, v riadení výchovno-vzdelávacieho procesu a v riadení výchovného,
psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie. Svojím obsahom reflektujú na aktuálne
vzdelávacie potreby pedagogickej a odbornej praxe, skúsenosti a kompetencie zamestnancov vo vybraných
oblastiach. Vymedzujú obsah, ciele a úlohy výchovy a vzdelávania, ako aj postup ich riešenia, hodnotenia a
riadenia v aktuálnom rozmere legislatívy a požiadaviek transformujúceho regionálneho školstva.
V najbližšom období (apríl – máj 2011) budú zrealizované a zverejnené prvé závery ukončenia
vzdelávacieho programu funkčného inovačného vzdelávania v zmysle §35 ods. 6 zákona o pedagogických
a odborných zamestnancoch. Cieľová skupina v počte 50 (prihlásená v Levoči), splnila všetky požiadavky
v predpísanej forme programu a preto jej bude umožnené ukončiť vzdelávanie pred skúšobnou trojčlennou
komisiou obhajobou záverečnej prezentácie a záverečným pohovorom. Poskytovateľ PF KU vydá týmto
frekventantom po úspešnom ukončení programu kontinuálneho vzdelávania osvedčenie oprávňujúce vykonávať
funkciu vedúceho zamestnanca na nasledujúce obdobie piatich rokov.
Čo pripravujeme:
CCŽV svojou činnosťou ponúka tri smery profesijného rozvoja uchádzačov o účasť na vzdelávacích
programov (s možnosťou poskytovania kreditov i bezkreditové):
- získavanie expertných kompetencií na stupňoch profesijného rozvoja (atestácie),
získavanie špecializovaných kompetencií na výkon kariérovej pozície (učiteľ špecialista a vedúci pedagogický
zamestnanec),
udržiavanie štandardných kompetencií cestou vzdelávania získavaním kreditov v akreditovaných programoch,
sebavzdelávaním, vlastným pedagogickým výkonom a tvorivými aktivitami.
40
1) Atestácie
Cieľ – Overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu
zamestnanca, ktoré získal kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním a výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti.
2) Aktualizačné vzdelávanie - Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy.
Cieľ - Zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej a odbornej činnosti v oblasti
sprostredkovania poznania katolíckeho učenia viery, právd a mravov.
3) Inovačné vzdelávanie - Aktuálne otázky v európskom vzdelávacom priestore pre oblasť pedagogiky a
psychológie.
Cieľ - Rozvinúť a zdokonaliť profesijné kompetencie v oblasti inovatívneho poznania európskeho integračného procesu
vzdelávania v základných a stredných školách.
4) Aktualizačné a inovačné vzdelávanie – predmetové (matematika, geografia, informatika, fyzika, pre
predprimárne a primárne vzdelávanie).
5) Kvalifikačné vzdelávanie – na získanie požadovanej kvalifikácie, na splnenie či doplnenie
kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho predmetu alebo študijného odboru.
V ďalšej práci sa Centrum celoživotného vzdelávania KU Ružomberok bude orientovať najmä na podporu
využitia odborného a kvalitného potenciálu vo vnútri vzdelávacej inštitúcie v spätosti výstupov činností
a vzdelávacích aktivít s normatívnymi kategóriami ako sú inovácia, kvalita a prosperita celoživotného
vzdelávania v kontexte európskych trendov. Našimi hodnotami pre výchovu a vzdelávanie boli, sú a budú
piliere pravda, profesionalita, jednota a zodpovednosť v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej
tradície, ktorými nadväzujeme na základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave
SR a to „Celoživotným vzdelávaním zlepšiť vedomosti, zručnosti a spôsobilosti... .“
41
V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti fakulty
5.1 Zameranie výskumu a vývoja
Hlavnou víziou PF KU v Ružomberku je zvýšiť postavenie v systéme univerzít a fakúlt Slovenskej republiky
s pôsobnosťou v národnom i európskom výskumnom a vzdelávacom priestore. Cieľ, ktorý postupne napĺňa, je
stať sa kvalitnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá podporuje dialóg teológie s inými disciplínami.
Pedagogická fakulta je inštitúciou s kvalitnou vedecko-výskumnou a umeleckou činnosťou, ktorá rozvíja
poznanie na základe tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti v duchu kresťanskej hodnotovej orientácie. Vedeckovýskumná a umelecká činnosť fakulty posilňuje jej potenciál a rozvíja tvorivosť, vytvára predpoklady pre
získanie nových poznatkov a tvorí neoddeliteľnú súčasť povinností vysokoškolského učiteľa s výnimkou
lektorov. Úzka previazanosť na túto činnosť je dôležitá najmä na druhom a treťom stupni. Táto činnosť sa
realizuje v definovaných oblastiach výskumu formou







inštitucionálneho bádateľského výskumu,
zapojením do riešenia grantových úloh,
riešením domácich a zahraničných výskumných grantov,
publikačnou činnosťou,
realizovaním a prezentovaním dosiahnutých výsledkov na vedeckých a umeleckých podujatiach,
študentskou vedeckou a umeleckou činnosťou,
aplikáciou dosiahnutých výsledkov do výučby
Fakulta podporuje a oceňuje vedeckých aj pedagogických pracovníkov v oblasti vydávania vedeckých a
umeleckých publikácií, podporuje mobilitu svojich pracovníkov a v riešení najmä zahraničných grantov.
Každoročne sa udeľuje cena rektora v kategóriách profesor, docent a odborný asistent a cena dekana
v kategóriách profesor, docent, odborný asistent a vedecký, resp. umelecký pracovník. Medzi priority patrí aj
podpora mladých pracovníkov v habilitačnom, resp. inauguračnom konaní. Rozvojové zámery Pedagogickej
fakulty sa orientujú na budovanie nových učební a laboratórií vybavených modernou prístrojovou technikou,
ktoré umožnia náročné riešenie výskumných úloh a zabezpečia konkurencieschopnosť fakulty v európskom
výskumnom priestore. V roku 2010 sa dalo do užívania špičkové biologické a aj chemické laboratórium za viac
ako 330 000 tisíc Eur. V rámci tohto laboratória došlo k skvalitneniu prístrojového zariadenia o tieto prístroje:
Kalorimeter c5000, Konduktometer Inolab Cond 740 P set s tlačiarňou, aktívnym boxom, Refraktometer RCZ,
HERMLE mikrocentrifuga Z100M s rotorom k centrifúge, 64 x 0,4 ml, RPM 13 500, HERMLE centrifuga Z300 s
rotorom k centrifúge, 24 x 1,5/2 ml, RPM 13 500, Multimeter HI 9828, Odvodňovací tkanivový automat Leica TP
1020 Standard, Laserový analyzátor veľkosti častíc Analysette 22, XplorAA Dvojlúčový atómový absorpčný
spektrofotometer s "Hyper Pulznou korekciou pozadia", Mikroskop Fluorescenčný FL 2003K s príslušenstvom a
pripojením na PC, Stereomicroskop Leica M205C s príslušenstvom a pripojením na PC, Analytické váhy s
internou kalibráciou BBI31, 0,0001 g, 210g s pripojení a PC, Digitálny refraktormeter, Konduktometer, Mikroskop
fluorescenčný, Analyzátor pre analytickú chémiu Autolab PGSTAT302N, Analytický prístroj μAUTOLAB III
V súčasnosti sa dokončuje nové fyzikálne laboratórium. V rámci operačného programu výskum a vývoj sa
v roku 2010 zriadilo špecializované unikátne pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou CETART zamerané na
zber a výskum etnografických artefaktov v strednej Európe.
Výskumná činnosť na Pedagogickej fakulte sa realizuje v 10 oblastiach výskumu, v ktorých poskytuje
kvalitné vysokoškolské vzdelávania v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. K hlavným prioritám
v jednotlivých oblastiach výskumu patria:
Oblasť výskumu číslo 1. Pedagogické vedy
Na Katedra pedagogiky a psychológie sa výskumné aktivity zaoberali




Otázkami výchovy a vzdelávania modernej generácie učiteľov
Rozvíjaním kľúčových kompetencií v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Problematikou vzťahu kultúry, verejného zdravotníctva a masmédií
Témou dopravy a zdravia.
42
V roku 2011 sa výskum zameria na
 Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov
 Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku
 Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti študentov – budúcich učiteľov
 Aplikáciu inovácií do študijného programu Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne
postihnutých
Na Katedre cudzích jazykov a všeobecného základu sa výskumné aktivity zaoberali




Jazykovedou konkrétnych jazykových skupín (anglistikou, romanistikou, rusistikou, talianistikou,
klasickými jazykmi)
Metodikou vyučovania cudzích jazykov (anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, poľského
a ďal.)
Biblickou teológiou a systematickou filozofiou
Slovenskými dejinami, problematikou emigrácie do USA a Kanady, dejinami amerických
a kanadských Slovákov a ich podielom na politickom vývoji na Slovensku.
V roku 2011 sa výskum zameria na
 Jazykovedu konkrétnych jazykových skupín.
 Metodiku vyučovania cudzích jazykov.
 Slovenské dejiny, otázky slovenskej emigrácie do USA a Kanady.
Na Katedre špeciálnej pedagogiky a Ústave špeciálnej pedagogiky sa výskumné aktivity zaoberali




Katechetickým rozmerom edukácie žiakov s mentálnym postihnutím
Historiografiou špeciálnej pedagogiky
Technikami aktívnej muzikoterapie
Zamestnávaním osôb s mentálnym postihnutím
V roku 2011 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh
 Výchovno-vzdelávacími problémami v špeciálnych základných školách
 Výskytom porúch správania, ich príčinami a elimináciou u žiakov v špeciálnych základných školách
 Inkluzívnymi tendenciami v špeciálnom školstve na Slovensku a v medzinárodnom kontexte
 Prevenciou a profylaxiou závislostí u žiakov s mentálnym postihnutím
 Integračnými tendenciami v špeciálnych základných školách na Slovensku
Oblasť výskumu číslo 2. Humanitné vedy
Na Katedre katechetiky a praktickej teológie sa výskumné aktivity zaoberali


Výskumné témy sa týkajú predovšetkým oblasti didaktického, teologického, kultúrneho
i spoločenského výskumu. Činnosť katedry sa sústreďuje okrem iného aj na odbornú pomoc pri
príprave učebníc a učebných pomôcok. Katedra nadviazala spoluprácu s diecéznymi katechetickými
úradmi a školskými diecéznymi úradmi, ako aj inými strediskami pedagogickej a teologickej vedy na
Slovensku i v zahraničí, najmä v Poľskej republike, Španielsku, Českej republike, Maďarsku, Rakúsku
a na Ukrajine.
V oblasti vedy a výskumu Katedra katechetiky a praktickej teológie rozvíja svoje úlohy predovšetkým
v didaktike katechézy pre skvalitnenie prípravy učiteľov náboženstva na základných a stredných
školách (školenia, prednášky, analýzy, príprava alternatívnych učebných pomôcok a i.) ale aj v oblasti
praktickej teológie (organizovanie konferencií na aktuálne spoločensko-teologické témy) a pri
vytváraní špecifickej oblasti pedagogiky, ktorou je kresťanská pedagogika a v tejto oblasti je rozvíjaná
intenzívna spolupráca so zahraničnými vedeckými pracovníkmi v oblasti pedagogiky.
V roku 2011 sa výskum zameria na

históriu cirkevného školstva

biografiu kňazských osobností na Slovensku

biblickú didaktiku

medzináboženský dialóg vo vyučovaní náboženskej výchovy
43
Oblasť výskumu číslo 4. Umenie
Na Katedre hudby sa výskumné aktivity zaoberali


výskumom hudobnej historiografie
výskumom hudobnej edukácie
V roku 2011 sa výskum zameria na
 Sprístupnenie odbornej verejnosti vybraných pamiatok slovenskej sakrálnej hudby,
 Využitie slovenskej ľudovej hudby v edukačnom procese na základných školách.
Oblasť výskumu číslo 6. Spoločenské a behaviorálne vedy
Na Katedre sociálnej práce sa výskumné aktivity zaoberali






vyučovaním Katolíckej sociálnej náuky na univerzitách a vysokých školách,
šikanou ako sociálno-patologickým javom, jej charakterom, prevenciou a riešením;
bioetickými problémami a problematikou Sociálnej náuky Katolíckej Cirkvi v súvislosti so sociálnou
prácou;
stratégiami riešenia chudoby u občanov v hmotnej núdzi;
sociálnymi súvislosťami spojenými s reprodukčným a matrimoniálnym spávaním sa mladých ľudí;
dobrovoľnou skromnosťou a sociálnymi vzťahmi dobrovoľne skromných osôb.
V roku 2011 sa výskum zameria na
 prevenciu sociálne nežiaducich a sociálno - patologických javov;
 poznanie sociálnych problémov a sociálnych javov, ktoré by mohli vyvolať vznik sociálnych
problémov.
Oblasť výskumu číslo 8. Ekonómia a manažment
Na Katedre manažmentu a marketingu sa výskumné aktivity zaoberali


Implementáciou poznatkov Novej ekonomiky do manažérskej praxe riadenia podnikov cestovného
ruchu regiónu Tatier (strategický manažment)
Manažmentom cirkevných neziskových organizácií pri reštrukturalizácii ekonomiky SR a ich
začlenenie do európskych štruktúr a globálneho trhu
V roku 2011 sa výskum zameria na



organizáciu vlastnej konferencie:
III. Medzinárodná konferencia s medzinárodnou účasťou: Organizácia založená na vedomostiach
v období globalizácie a internacionalizácie v apríli 2011 v Poprade,
účasť na konferencii katedry ekonómie a cestovného ruchu a katedry sociálnych vied a sociálnej náuky
Cirkvi, ako aj ďalších aktivitách,
organizáciu Týždňa vedy, techniky a umenia.
Oblasť výskumu číslo 9. Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre
Na Katedre Fyziky sa výskumné aktivity zaoberali
Základný výskum v oblasti navrhovania a rozvíjania teoretických modelov fyzikálnych javov.
Vedecko-výskumné aktivity sa realizujú najmä v nasledovných oblastiach vyšetrovanie fyzikálnych vlastností
dielektrických štruktúr, skúmanie polarizačných a depolarizačných procesov v dielektrických štruktúrach,
 fyzikálne modelovanie,
 astronómia a astrofyzika,
 teória vyučovania fyziky a astrofyziky.
44
V roku 2011 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh
 vyšetrovanie fyzikálnych vlastností dielektrických štruktúr, skúmanie polarizačných a
depolarizačných procesov v dielektrických štruktúrach,
 fyzikálne modelovanie,
 astronómia a astrofyzika,
 teória vyučovania fyziky a astrofyziky.
Na Katedre geografie sa výskumné aktivity zaoberali




vyučovaním geografie na základných a stredných školách
využitím IKT vo vyučovaní geografie, multimediálna učebnica geografie
výskum jaskynných geosystémov
demogeografická a sídelnogeografická analýza vybraných regiónov Slovenska
V roku 2011 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh
 výskum jaskynných geosystémov
 demogeografická a sídelnogeografická analýza vybraných regiónov Slovenska
 vyučovaním geografie na základných a stredných školách
 využitiu IKT vo vyučovaní geografie, multimediálna učebnica geografie
 regionálny rozvoj
Oblasť výskumu číslo 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie
Na Katedre chémie sa výskumné aktivity zaoberali
 výskumom v oblasti elektrochémie a elektroanalytickej chémie. Jedná sa o vypracovávanie
analytickochemických metodík pre stanovenie látok, ktoré sú významné v životnom prostredí,
potravinách, farmáciií a okrajovo aj v medicíne. Ide o ampérometrické senzory na báze environmetálne
akceptovateľných materiálov, ako sú mikroelektronické štruktúry, bórom dopovaný diamant,
pripadne implantovateľné uhlíkové vlákno
 výskumom asymetrického ohrozenia obyvateľstva s dôrazom na zneužitie chemických zbraní a
potenciálnych toxických chemických látok na teroristické účely
 výskumom radiačnej a chemickej obrany so zameraním na nové trendy v dekontaminácii
nebezpečných látok,
 problémového vyučovania v predmete chémia,
 využívaní IKT a e - learningu v procese vzdelávania chémie na vysokých školách
V roku 2011 sa výskum katedry zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh:
 Nové metodologické prístupy a ich aplikácie v elektroanalýze environmentálnych a biologických
analytov s chempmetrickou charakterizáciou. (Projekt APVV).
 Možnosti motivačných a projektových aktivít v gymnaziálnom učive chémie. (Projekt KEGA).
 Chemický experiment – nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok na
prehĺbenie záujmu o štúdium chémie. (Projekt GAPF KU).
 Problémové úlohy v chemickom vzdelávaní. (Projekt GAPF KU)
Oblasť výskumu číslo 13. Vedy o živej prírode
Na Katedre biológie a ekológie sa výskumné aktivity zaoberali







sledovaním chemoprevencie statínov na rakovinu prsníka
ekológiou rastlinných spoločenstiev
didaktickými aspektami prírodných, spoločenských a ekonomických podmienok aplikované vo
výučbe biológie
spektrofotometrickým stanovením množstva flavonoidov vo vybraných druhoch liečivých rastlín
zoskupením hniezdiacich druhov vtákov v montánnom prostredí
monitorovaním hniezdenia vybraných vtáčích druhov a sledovanie vplyvu environmentálnych
faktorov na rast a vývin mláďat
biológiou alochtónnych druhov rýb v novoosídlených vodách
45







určovaním kostrových zvyškov stavovcov z archeologických vykopávok na rôznych miestach
Slovenska
výskumom fosílií mamuta z južného Slovenska
faunou starotreťohorných žralokov z okolia Ružomberka a iných lokalít
acidifikáciou zrážok a pôd
sekvestráciou uhlíka ( CO2) prírodnými ekosystémami
postojmi žiakov k ochrane zdravia človeka a zisťovanie úrovne vedomostí žiakov ZŠ a SŠ v biológií
a chémií, tvorba a štatistické spracovanie didaktických testov
didaktickým spracovanie toxikológie v biológií na ZŠ a SŠ
V roku 2011 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh
 výskyt Ixodes ricinus v rôznych geografických lokalitách Slovenska
 hodnotenie kombinovaného účinku statínov a iných látok s antineoplastickým účinkom v
chemoprevencii mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov. Uvedené kombinácie doteraz neboli v
klinickej ani experimentálnej onkológii hodnotené, štúdie prinesú originálne výsledky.
 geobiochemické cykly živín a mikroelementov v prírodných ekosystémoch.
 stanovovanie základných účinných látok v liečivých rastlinách – silice, flavonoidy, triesloviny
 toxikológia rýb
 fyziológia vývinu kostry u vybraných druhov vtákov v rôznych environmentálnych podmienkach.
 hodnotenie kvality vôd v regióne Liptova
 monitoring zloženia prírodných prameňov Liptova
Oblasť výskumu číslo 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácia
Na Katedre informatiky sa vedecký výskum realizoval v nasledujúcich oblastiach:




využitie metód umelej inteligencie a neurónových sietí v oblasti riadenia procesov v komunikačných
informačných sieťach,
informačné komunikačné systémy,
generatívne systémy, kooperácia, formálne jazyky,
didaktika informatiky
V roku 2011 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh v oblastiach
 umelej inteligencie a neurónových sietí
 riadenia procesov a optimalizácie v komunikačných informačných sieťach
 gramatiky s riadeným odvodením, automaty a formálne
Oblasť výskumu číslo 24. Matematika a štatistika
Na Katedre matematiky sa vedecký výskum realizoval v nasledujúcich oblastiach:
 Vyučovanie matematiky s využitím IKT.
 Charakterizácia geometrických zobrazení zachovávajúcich vzdialenosti.
 Príprava učebníc z mat. analýzy, ktoré v anglickom rukopise zanechal Prof. Igor Kluvánek.
 Skúmanie základov pravdepodobnosti s využitím kvantových štruktúr v kategoriálnom jazyku.
 Hodnotenie výsledkov vzdelávania v matematike a cudzích jazykoch.
V roku 2011 sa výskum zameria na
 Pokračovanie vo výskume, v oblastiach podľa zamerania členov katedry s dôrazom na didaktiku
matematiky
 Prehĺbenie spolupráce so zahraničnými matematickými a didaktickými pracoviskami
 Organizovanie 10. ročníka konferencie Matematika v škole dnes a zajtra, september 2011
 Spolupráca pri organizácii 17th Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference, jún 2011
46
5.2 Riešené výskumné projekty
V rámci projektovej činnosti Pedagogická fakulta aj v roku 2010 rozvíjala spoluprácu na medzinárodnej
úrovni na základe podpory poskytnutej zahraničnými grantovými agentúrami Transversálny program,
Comenius, Sciencia-Ars-Educatio – Krakow, EEIG-BRUXELLES, COMENIUS a MERCI, s. r. o. V tomto roku sme
získali zahraničné výskumné granty v sume 111 322 Eur. Podarilo sa získať aj granty zo zahraničia, ktoré sú
zaradené medzi ostatné zahraničné granty v celkovej sume 57 748 Eur. Ide o prevažne mobilitné granty určené
pre študijné a výskumné pobyty študentov a pracovníkov Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.
Tabuľka: Podiel zahraničných výskumných grantov
Počet
Suma
Zahraničné výskumné granty
14
111 332,00 €
Domáce výskumné granty
33
474 740,74 €
Spolu
47
586 072,74 €
29,79%
19,00%
Podiel zahraničných grantov
V domácich grantoch sa úspešne pokračovalo v riešení dvoch projektoch v Operačnom programe
Výskum a vývoj zamerané na oblasť Umenie. Získali sa ďalšie 2 projekty v Operačnom programe Vzdelávania
určené na skvalitnenie riadenia vysokej školy a doktorandského štúdia. Úspešne boli ukončené tri grantové úlohy
Vedecko-edukačnej grantovej agentúry MŠ SR (VEGA), ako aj jeden grantová úloha Kultúrnej a edukačnej
grantovej agentúry (KEGA), ktorá bola zameraná na vydanie monografie. V porovnaní s rokmi 2009 a 2008
výrazným tempom vrástla suma pripadajúca na 1 tvorivého pracovníka:
Suma na jedneho TP
2 741,22 €
3 000,00 €
2 500,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
500,00 €
Suma na jedneho TP
1 038,04 €
347,07 €
0,00 €
2008
2009
2010
.
V rámci aktuálnych výziev roku 2010 sme sa uchádzali o granty, ktoré ponúklali nasledovné grantové
agentúry, resp. nadácie:
-
Operačný program Výskum a vývoj – 2 podané žiadosti
KEGA – 26 podaných žiadostí
VEGA – 8 podaných žiadostí
APVV – VV 2010 – 4 podané žiadosti
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenksá republika 2007 – 2013 – 8 podaných žiadostí
EEIG-Bruxelles – 4 podané žiadosti
Sciencia-Ars-Educatio – Krakow - 1 podaná žiadosť
Európska komisia - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – 1 podaná žiadosť
MsÚ Ružomberok – 3 podané žiadosti
Okrem grantových agentúr KEGA, VEGA, APVV, kde ešte nie sú známe výsledky a rozhodnutia sme vo
všetkých ostatných boli na 100% úspešný, preto rok 2010 hodnotíme z pohľadu projektovej činnosti ako úspešný.
Príležitosti ďalšieho rozvoja vidíme v komplexnej podpore výskumných aktivít našich vedeckých pracovníkov,
ako aj v samotnom skvalitnení služieb projektového oddelenia.
47
Tabuľka: Prehľad financovania projektov v roku 2010 na PF KU v Ružomberku
Názov inštitúcie
Pridelená suma
Počet grantov
ASFEU OP Vzdelávanie
184 399,28 €
2
ASFEU OP Výskum a vývoj
150 503,16 €
2
Fundation of European Economic Interest Grouping
EUROPEAN ECONOMIC CHAMBER OF TRADE,
COMMERCE AND INDUSTRY, Belgium
35 800,00 €
8
0,00 €
3
GR-COMENIUS-CMP
19 502,00 €
1
TRANSVERSAL PROGRAMME
6 030,00 €
1
MERCI, s.r.o.
50 000,00 €
1
VEGA
33 260,00 €
8
KEGA
15 071,00 €
8
MsÚ Ružomberok
2 070,00 €
3
400,00 €
1
GAPF (inštitucionálne)
77 800,00 €
90
CEEPUS
4 280,00 €
4
LLP Erasmus
55 468,00 €
1
Ostatné
89 037,30 €
9
SPOLU:
723 620,74 €
142
Scientia-Ars Educatio - Krakow
ŽSK Žilina
Tabulka: Prehľad počtu riešených projektov na PF KU v od r. 2006 do r. 2010
Názov agentúry
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Európska komisia Transversálny program
Rok 2009
Rok 2010
1
1
1
COMENIUS
1
1
1
Washington D.C. CORPORATION
12
16
12
Fundacja Krakowskiej szkoly wyzsej im. A.F.
Modrzewskiego
14
12
5
EEIG-BRUXELLES
4
11
3
8
Scientia-Ars Educatio - Krakow
3
CEEPUS
4
IVF
APVV
1
1
1
1
2
2
1
VEGA
3
4
6
5
7
KEGA
11
13
10
5
7
MVTS
6
Ministerstvo zdravotníctva SR
1
1
1
Rozvojové projekty MŠ SR
6
7
4
3
Štrukturálne fondy EÚ
4
6
5
2
4
GAPF
3
18
17
46
90
MsÚ Ružomberok
1
3
Mesto Poprad
1
ŽSK Žilina
2
Nadácia VÚB
Spolu
1
1
28
48
82
92
91
130
5.2.1
Číslo
projektu
1/0222/10
1/0468/09
Domáce a výskumné projekty
Grantová
agentúra
VEGA,
Vedecká
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
VEGA,
Vedecká
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
Názov projektu
Výskum a pramenná edícia
Košického graduála (2 zv., Národná
Szechenyiho knižnica v Budapešti,
sign. Clmae 172a-b, 452), národnej
kultúrnej pamiatky z 15. storočia
Diverzita, variabilita a
geoekologická stabilita jaskynných
geosystémov
Hlavný riešiteľ
Adamko Rastislav,
Doc. Lic. ThDr., PhD.
Bella Pavel, Doc.
RNDr., PhD.,
Pracovisko
Katedra
hudby
Katedra
geografie
Spolupracujúce
pracovisko
Zhodnotenie najdôležitejších
výsledkov za rok 2010
Doba trvania
projektu
Počet
zapojených
pracovníkov
a študentov
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
ÚHV SAV
Uskutočnil sa výskum obsahovej
stránky prvej časti rukopisu,
výskum alelujových veršov, čo
bolo prezentované na vedeckej
konferencii ÚHV SAV v
Bratislave. V štádiu výskumu sú
sekvencie a Ordinarium missae
obsiahnuté v graduáli.
2010-2011
2
1 200
Prírodovedecká
fakulta,
Univerzita
Komenského v
Bratislave
Analýza priestorovej diverzity
jaskýň podľa ich genetických
typov. Rozpravovanie
metodických postupov
hodnotenia zraniteľnosti, miery
narušenia a ekostabilizujúcich
faktorov jaskynných
geosystémov.
2009-2011
2
2 050
2008-2010
13
14 900
2008-2010
6
3 000
1/0258/08
VEGA,
Vedecká
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
Implementácia poznatkov Novej
ekonomiky do manažérskej praxe
riadenia podnikov cestovného
ruchu regiónu Tatier
Droppa Milan, Doc.
Mgr. Ing., PhD.
Inštitút
manažmentu
a cestovného
ruchu
-
1/0692/08
VEGA,
Vedecká
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
Umelý život vo fuzzy systémoch a
v umelých neurónových sieťach
Kelemenová Alica,
Doc. RNDr., CSc.
Katedra
informatiky
-
V roku 2010 bol projekt úspešne
ukončený. Autorským
kolektívom pod vedením
vedúceho projektu boal vydaná
monografia „Implementácia
poznatkov novej ekonomiky do
manažérskej praxe riadenia
podnikov cestovného ruchu
regiónu Tatier“. Výstupy
projektu boli prezentované na
rôznych konferenciách.
V roku 2010 bol projekt úspešne
ukončený. V monografii, ktorá je
výstupom projektu, sú
spracované rôzne generatívne
modely umelého života a určité
aspekty genetických algoritmov a
neurónových sietí.
49
Číslo
projektu
2/0113/08
1/0898/09
2/0068/10
2/0125/10
3/7127/09
Grantová
agentúra
VEGA,
Vedecká
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
VEGA,
Vedecká
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
VEGA,
Vedecká
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
VEGA,
Vedecká
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
KEGA,
Kultúrna a
edukačná
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Pracovisko
Spolupracujúce
pracovisko
Zhodnotenie najdôležitejších
výsledkov za rok 2010
Projekt položil dobrý základ
najmä novodobého
Ústav hudobnej hudobnosociologického výskumu
vedy SAV,
u nás – v zmysle teoretickom i
Pedagogcká
empirickom. Spracovali sme
fakulta
empirický výskum medzi
Trnavskej
hudobnými pedagógmi na
univerzity
Slovensku a pripravili analytickú
štúdiu o podobách
polyžánrového prístupu
Doba trvania
projektu
Počet
zapojených
pracovníkov
a študentov
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
2008-2010
1
1 667
Dynamické faktory formovania
súčasnej hudobnej kultúry
Podpera Rastislav,
Mgr., PhD.
Katedra
hudby
Nedeštruktívna modálna
diagnostika kompozitov
Slabeycius Juraj, Prof.
RNDr., CSc.
Katedra
fyziky
FPT TnUAD
Rešerš odbornej literatúry,
spracovanie experimentálnych
výsledkov, príprava publikácie
2009-2011
5
1 267
Podiel synúzie podrastu a
vybraných druhov živočíchov na
geobiochemických cykloch v
lesných ekosystémoch
Stollárová, Nadežda,
doc. RNDr., CSc.,
m.prof.KU
Katedra
biológie a
ekológie
Ústav ekológie
lesa SAV
(hlavný riešiteľ
projektu)
Bola realizovaná energetická
a podzemná biomasa bukového
systému a bioenergetika pôdneho
humusu.
2010-2011
10
2/0068/10
Katedra
hudby
ÚHV SAV
(hlavný riešiteľ
projektu)
2011
3
2/0125/10
Katedra
informatiky
Univerzita
komenského v
Bratislave,
Prešovská
univerzita v
Prešove,
Univerzita
konštantína
Filozofa v Nitre
2009-2011
3
3/7127/09
Pramene stredovekej hudby
cirkevných knižníc na Slovensku
Elektronická učebnica didaktika
technickej výchovy
Adamko, Rastislav,
doc. Lic. ThDr., PhD.
Černák, Igor, doc.
Ing., PhD.
V rámci riešenia projektu
riešiteľský kolektív navštívil
niekoľko archívov, kde
uskutočnil prieskum notovaných
pergamenových fragmentov.
Vytvorenie koncepcie učebnice, vytvorenie obsahu učiva s
určením presného systému
zodpovednosti,
- stanovenie softvérových
rámcov,
-určenie ďalšieho postupu tvorby
učebnice,
- spracovávanie jednotlivých
kapitol učebnice podľa štruktúry
a zodpovednosti.
50
Číslo
projektu
Grantová
agentúra
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
3/7068/09
KEGA,
Kultúrna a
edukačná
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
Matematika v schválených štátnych
vzdelávacích programoch pre 1. a 2.
stupeň základnej
školy a pre gymnáziá (ISCED 1, 2,
3)
Gunčaga, Ján,
PaedDr., PhD.
3/7052/09
KEGA,
Kultúrna a
edukačná
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
Program motivačného pôsobenia
vo vyučovaní slovenského jazyka
Jablonský, Tomáš,
doc., Doc. PaedDr.,
PhD. m.prof.KU
476-028KU4/2010
KEGA,
Kultúrna a
edukačná
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
Napĺňanie kultúrnych potrieb
znevýhodnených skupín
prostredníctvom
muzikoterapeutických
a etnopedagogických prístupov
v umeleckom vzdelávaní
Krušinská Martina,
PaedDr., PhD.
Pracovisko
Spolupracujúce
pracovisko
Zhodnotenie najdôležitejších
výsledkov za rok 2010
Prednáška a práca v
programovom výbore na
medzinárodnej konferencii,
UMB Banská
prednáška na konferencii s
Bystrica
medzinárodnou účasťou,
Katedra
Fakulta
prednáška na medzinárodnej
matematiky
prírodných
konferencii, Poster a práca v
vied, UKF Nitra
programovom výbore na
medzinárodnej konferencii,
Organizácia konferencie
Matematika v škole dnes a zajtra
Príprava vstupných materiálov a
techník pre výskumnú vzorku na
školách ISCED 1, 2, 3, spolu 14
tried (SR) a pilotná škola v Kutnej
Hore (ČR): projektívna metóda,
datazník, test verbálnej tvorivosti,
Katedra
FF KU
dotazník naša trieda, Flandersova
pedagogiky a
Ružomberok
metóda, príprava
psychológie
novokoncipovaného učiva na
jeden tematický okruh v 3. a 7.
roč. ZŠ, 2. roč. SŠ a jeho zaradenie
do časovo-tematických plánov
učiteľov SJL v exp. a kontrolných
triedach.
Katedra
hudby
Pedagogická
fakulta TU v
Trnave
Publikované štúdie a články
v odborných periodikách..
Realizácia umelecko-tvorivých
dielní, prezentácia študentov PF
KU v Stochove pri Prahe
Doba trvania
projektu
Počet
zapojených
pracovníkov
a študentov
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
2009-2011
3
3/7068/09
2009 - 2011
2
3/7052/09
2010-2011
4
3 500
51
Číslo
projektu
Grantová
agentúra
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Pracovisko
Spolupracujúce
pracovisko
168-010KU4/2010
KEGA,
Kultúrna a
edukačná
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
E-vyučovanie matematickej
analýzy metódou Prof. I.Kluvánka
Tkačik Štefan, RNDr.,
PhD.
Katedra
matematiky
UMB Banská
Bystrica
463-035KU4/2010
KEGA,
Kultúrna a
edukačná
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
Originálne materiály na motiváciu
učiteľov a žiakov pre
odbornú prácu a skvalitnenie
vyučovania matematiky
Trenkler Marián,
Doc. RNDr., CSc.,
m.prof.KU
Katedra
matematiky
-
225-005KU4/2010
KEGA,
Kultúrna a
edukačná
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
Notované fragmenty
gregoriánskeho chorálu v archívnoknižničných fondoch Bardejova,
Prešova a Levoče
PaedDr. Janka
Bednáriková, PhD.
ÚHUVSH PF
KU
-
Zhodnotenie najdôležitejších
výsledkov za rok 2010
Spracovanie učebnice
prof.Kluvánka Prípravný kurz k
diferenciálnemu a integrálnemu
počtu. Vytvorenie prvej časti
elektronickej učebnice. Podarilo
sa pripraviť sériu prednášok pre
vyučovanie matematickej analýzy
metódou, ktorú navrhol prof.
Kluvánek. Riešiteľský kolektív
konzultoval problematiku
projektu a prezentoval
dosiahnuté výsledky na
zahraničných konferenciách
Riešenie projektu prebiehalo
podľa plánu. Boli publikované
dve vedecké práce a dve zaslané
do tlače. Podieľali sme sa na
organizovaní dvoch vedeckých
konferencií. V pokročilom štádiu
rozpracovanosti je pripravovaná
kniha o magických štvorcoch a
ich zovšeobecneniach.
Projekt bol zamenraný na
vydanie monografie, v ktorej
všetky nájdené stredoveké
pamiatky boli systematicky
zoradené, popísané a predstavené
po stránke kodikologickej,
paleografickej a liturgickohudobnej s príslušnou
fotodokumentáciou. Projekt je
ďalším krokom k ukončeniu
celoplošnej kompletizácie a
vyhodnotenia stredovekých
fragmentárne zachovaných
pamiatok z územia Slovenska.
Doba trvania
projektu
Počet
zapojených
pracovníkov
a študentov
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
2010-2011
7
2 750
2010 - 2011
3
1 300
2010
1
800
52
Číslo
projektu
Grantová
agentúra
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Pracovisko
Spolupracujúce
pracovisko
391-027KU4/2010
KEGA,
Kultúrna a
edukačná
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
Inovácia teórie predškolskej
pedagogiky v nadväznosti na
Štátny vzdelávací program ISCED 0
– predprimárne vzdelávanie
Trubíniová,
Valentína, Doc.
PhDr., CSc.
Inštitút Juraja
Páleša v
Levoči
UK Bratislava
ITMS
26220220039
ASFEU,
OPVaV
Objavovanie strateného v čase
(Umenie a remeslá etnografického
charakteru regiónov Liptova a
Oravy)
Bošelová Marta,
PaedDr., Krušinská
Martina, PaedDr.,
PhD.
Katedra
výtvarného
umenia
-
ASFEU,
OPVaV
Implement.cia a prenos výsledkov
výskumu slovenskej sakrálnej
hudby do
umeleckej cinnosti v akademickom
prostredí
Zahradníková
Zuzana, PaedDr.,
PhD.
Katedra
hudby
-
ITMS
26220220040
Zhodnotenie najdôležitejších
výsledkov za rok 2010
Zostavenie dotazníka, dotazník
sme pilotážne experimentálne
overili na deťoch v dvoch
materských školách (Bratislava a
Trnava). Študijné materiály a
študijné texty vznikajú priebežne.
Doposiaľ boli vydané prvé
učebné texty, publikované viaceré
články a realizované prednášky a
vystúpenia na konferenciách.
Realizácia kongresu vrátane
vydania zborníka, zriaďovanie
CETARTu spojené s nákupom
techniky a hudobných nástrojov,
prieskum v teréne, distribúcia
dotazníka v ZŠ a ZUŠ Liptova a
Oravy.
V roku 2010 bol ukončený zber,
katalogizácia a výskum
hudobných artefaktov.
Zorganizovaná bola vedecká
konferencia, naštudované
a verejne prezentované boli
vybrané kompozície.
Publikovaných bolo niekoľko
vedeckých štúcií. Riešitelia
projektu takisto zorganizovali
interpretačné kurzy a workshopy
ako aj medzinárodnú súťaž
študentov vysokých škôl
Doba trvania
projektu
Počet
zapojených
pracovníkov
a študentov
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
2010-2011
14
3 150
2.11.200928.2.2012
25
1 596
9/2009 –
12/2011
5
2 000
53
5.2.2
Číslo projektu
ITMS
26110230015
Domáce edukačné a ostatné projekty
grantová
agentúra
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
ASFEU, OPV
Podpora profesionálneho rastu
doktorandov a skvalitnenie
podmienok doktorandského
štúdia na PF KU
Tkačik, Štefan,
RNDr., PhD.
Pracovisko
Zhodnotenie najdôležitejších
výsledkov za rok 2010
Doba trvania
projektu
Počet
zapojených
pracovníkov a
študentov
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Dekanát PF KU
Organizácia a realizácia jazykových
kurzov a príprava programu
zahraničných mobilít.
1.9.201031.8.2013
21
5 709
1.5.201030.4.2013
29
10 280
2010
3
1 000
Bola realizovaná prvá aktivita „Analýza
súčasného stavu vnímania a
rešpektovania princípov komplexného
manažérstva kvality na KU“. Bol
realizovaný prieskum poznatkov a
vnímania princípov komplexného
manažérstva kvality a informačný
seminár
Výsledkom projektu bola činnosť
terénneho pracovníka, ktorý vykonával
terénnu sociálnu prácu na území obce.
ITMS
26110230016
ASFEU, OPV
Posilnenie kultúry kvality na
Katolíckej univerzite v RK
Hrnčiar Miroslav,
Doc. Ing., PhD.
Katedra
manažmentu a
marketingu
2/10/soc./projekt
MsÚ
Ružomberok
Terénny sociálny pracovník
Rusnáková
Markéta, doc.
Katedra sociálnej
práce
8/2010/školstvo
MsÚ
Ružomberok
Brány poznania otvorené
Majherová Janka,
Ing., PhD.
Katedra
informatiky
Realizácia Detskej univerzity
2010
16
300
28/2010/kultúra
MsÚ
Ružomberok
"Stratená krajina" - objavovanie,
porovnávanie spoločných
kultúrnych znakov a
charakteristík krajiny Egypta
a Slovenska
Kudlička, Ján,
Doc. Akad. mal.,
ArtD.
Katedra
výtvarnej
výchovy
Rozšírenie danej problematiky o nové
poznatky výtvarne spracovaného
zobrazenia krajiny. Elektronická
publikácia s názvom Stratená krajina.
2010
3
500
2010/ZSK/1
ŽSK Žilina
Brány poznania otvorené
Majherová Janka,
Ing., PhD.
Katedra
informatiky
Realizácia Detskej univerzity
2010
16
300
MČP SOS
Slovenská
ornitologická
spoločnosť
Muchárik bielokrký
v kremnických vrchoch.
Michal Baláž,
PhD.
Katedra biológie
a ekológie
Stanovenie úspešnosti hniezdenia
modelového druhu v sezóne
vyznačujúcej sa nepriaznivými
klimatickými charakteristikami.
2010
2
1 000
54
Číslo projektu
NF/1-2010
NF/2-2010
Pracovisko
Zhodnotenie najdôležitejších
výsledkov za rok 2010
Doba trvania
projektu
Počet
zapojených
pracovníkov a
študentov
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Bošelová, Marta,
Mgr.art.
Katedra
výtvarnej
výchovy
Zber a spracovanie výskumnej zbierky
etnografických artefaktov hudobného a
výtvarného charakteru
1.1.201030.9.2010
-
-
Jablonský,
Tomáš, Doc.
PaedDr., PhD., m.
prof KU
PF KU
Vydávania publikácií
1.6.2010 –
31.8.2010
-
-
1.4.2010 –
31.8.2010
-
-
1.4.2010 –
30.6.2010
-
-
grantová
agentúra
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
PF KU n. f.
Podpora zbierania a spracovania
výskumnej zbierky
etnografických artefaktov
hudobného a výtvarného
charakteru
Podpora vydávania publikácií
PF KU n. f.
NF/3-2010
PF KU n. f.
Podpora organizovania
konferencií
NF/4-2010
PF KU n. f.
Podpora študentskej umeleckej
činnosti
Akimjak,
Amantius, Prof.
ThDr. PhDr.,
PhD.
PF KU
Zorganizovanie Levočského
festivalu Musica Sacra, ktorého
prínosom bola výmena skúsenosti,
komparácia interpretácii
organových diel, aktívna
spolupráca žiakov i učiteľov hry na
organ Slovenskej republiky
i zahraničia
Jurčo, Martin,
Mgr.art
Katedra hudby
Zorganizovanie študentskej umeleckej
činnosti
55
5.2.3
Číslo projektu
Zahraničné výskumné projekty
Grantová agentúra
Európska komisia,
141967-LLP-1-2008Education,
GR-COMENIUSAudiovisual & Culture
CMP
Executive Agency
147760-LLP-2008GR-KA1NLLS,
National Lifelong
Strategies /NLLS/
Názov projektu
Hlavný
riešiteľ
Pracovisko
Spolupracujúce
pracovisko
Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za
rok 2010
Projekt bol v roku 2010 úspešne ukončený.
Zrealizovaná bola medzinárodná
konferencia zameraná na odstraňovanie
rodových rozdielov v IT kariérach.
Zrealizovaný bol aj výskum na vzorke 1 000
žiakov Slovenska, ktorého výsledky boli
zhrnuté v záverečnej národnej správe
projektu..
Projekt bol úspešne ukončený vo februári
2010. Bola vypracovaná národná správa
o stratégiách celoživotného vzdelávania
realizovaná prostredníctvom ministerstiev
regionálnej a miestnej štátnej správe
hospodárskych subjektov.
Doba
trvania
projektu
Počet
zapojených
pracovníkov a
študentov
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
2008-2010
5
1000
2009-2010
5
1000
PREDIL, Promoting
Equality in Digital
Literacy.
Gunčaga Ján,
PaedDr. PhD.
Katedra
matematiky
Foundation for
Research and
Technology-Hellas,
Heraklion, Grécko
Európska komisia,
EFELSE – Evaluation
Education,
Framework for the
Audiovisual & Culture
Evolution of LLL
Executive Agency
Strategies in Europe
Kolibová
Daniela, Doc.
PhDr.CSc
Katedra
pedagogiky a
psychológie
Foundation for
Research and
Technology-Hellas,
Heraklion, Grécko
Prezentované boli súčasné teóriedidaktiky
matematiky, napr. teória didaktických
situácií, využitie IKT vo vyučovaní
matematiky. Vytvorené boli aj elektronické
učebné materiály.
2.10.200731.12.2011
8
1 700
Kolokvium "Kontinuálne vzdelávanie
pedagogických zamestnancov." Príspevky
na medzinárodné konferencie, vydanie
publikácie.
2.10.200731.12.2010
11
2 233
EEIG-EU/PKr/09.01/07
Fundation of
European Economic
Interest Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
CHAMBER OF
TRADE, COMMERCE
AND INDUSTRY,
Belgium
Innovation de
l´enseignement des
mathématiques
utilisant de
nouveaux approches
en didactiques des
mathématiques –
INOVMAT
Gunčaga Ján,
PaedDr. PhD.
Katedra
matematiky
Akadémia
Swietokrzyska
Kielce, Polska,
Univerzita J.E.
Purkyně,
Prírodovedecká
fakulta, Unywersytet
Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji,
Kraków, Polska
EEIG-EU/PKr/09.11/07
Fundation of
European Economic
Interest Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
CHAMBER OF
TRADE, COMMERCE
AND INDUSTRY,
Belgium
Le profil de
l´enseignant
européen
Kolibová
Daniela, Doc.
PhDr.CSc
Katedra
pedagogiky a
psychológie
Wyzsa Szkola Nauk
Ekonomicznych i
Spolecznych w
Ketach
56
Číslo projektu
Grantová agentúra
Názov projektu
Hlavný
riešiteľ
EEIG-EU/PKr/09.01/10
Fundation of
European Economic
Interest Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
CHAMBER OF
TRADE, COMMERCE
AND INDUSTRY,
Belgium
Recherche des airs
sur les entre-chants
dans la liturgie
catholique romaine
en Slovaquie après le
Concile Vatican II et
leur comparaison
avec les airs dans les
pays d´Europe
Centrale
Akimjak
Amantius,
Prof. ThDr.
PhDr., PhD.
EEIG-EU/PKr/10.01.10
Fundation of
European Economic
Interest Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
CHAMBER OF
TRADE, COMMERCE
AND INDUSTRY,
Belgium
Recherche sur les
besoins dans
l´administration
publique et la
création de projects
éducatifs pour
accroitre la politique
des connaissances en
Slovaquie en
comparaison avec
des programmes du
meme type des
programmes du
meme type dans
l´Union européenne
EEIG-EU/PKr/10.02.10
Fundation of
European Economic
Interest Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
CHAMBER OF
TRADE, COMMERCE
AND INDUSTRY,
Belgium
Recherche sur les
services sociaux dans
les conditions de
globalisation et
création des
standards de qualité
pour la Slovaquie
dans le cadre de
l´Union européenne
Pracovisko
Spolupracujúce
pracovisko
Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za
rok 2010
Doba
trvania
projektu
Počet
zapojených
pracovníkov a
študentov
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Katedra
hudby
Katolicki
Uniwersytet
Lubelski Jana Pawla
II
Nacvičovanie a propagácia žalmových
spevov z Liturgických spevníkov LS II/b,
II/c na adventné a vianočné obdobie a na
pôstne a veľkonočné obdobie počas
feriálnych dní
2.11.200931.10.2012
4
1 700
-
V roku 2010 bol uskutočnený workshop
k projektu a pripravovaná analýza potrieb
vzdelávania
1.9.201031.8.2013
8
800
-----
Príprava analýzy súčasného stavu
implementácie štandardov kvality
v organizáciách poskytujúcich sociálne
služby
1.9.201031.8.2013
8 (printová
podoba
projektu
uvádza 10
riešiteľov)
800 (printová
podoba
projektu
uvádza 9000
hodín)
Pekarčík,
Inštitút
Ľubomír, Prof.
A.Radlinského
ThDr. PhDr.,
Dolný Kubín
PhD.
Janigová
Emília, Doc.
PhDr. Ing.,
PhD.
Inštitút
A.Radlinského
Dolný Kubín
57
Číslo projektu
Grantová agentúra
Názov projektu
EEIGEU/P.Kr/10.04.10
Fundation of
European Economic
Interest Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
CHAMBER OF
TRADE, COMMERCE
AND INDUSTRY,
Belgium
EEIGEU/P.Kr/09.05/07
Fundation of
European Economic
Interest Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
CHAMBER OF
TRADE, COMMERCE
AND INDUSTRY,
Belgium
Organizácia
založená na
vedomostiach v
období globalizácie
a internacionalizácie
Fundation of
European Economic
Interest Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
CHAMBER OF
TRADE, COMMERCE
AND INDUSTRY,
Belgium
Les victimes des
répressions du
régime totalitaire du
20e siècle dans le
nord de la Slovaquie
et le sens de leur
souffrance pour la
construction de la
Communauté
européenne
EEIG-EU/PKr/10.03.10
Vademecum of the
communication and
presentation skills
for young scientific
and pedagogic
workers
Pracovisko
Spolupracujúce
pracovisko
Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za
rok 2010
Doba
trvania
projektu
Počet
zapojených
pracovníkov a
študentov
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Komárek
Karel , Ing.,
PhD.
Katedra
sociálnej práce
Akadémia
Swietokrzyska im.
Jana
Kochanowskiego,
Akadémia
ozbrojených síl gen.
M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš,
Fakulta prírodných
vied UK Bratislava,
Technická univerzita
Zvolen
V súčasnosti prebieha kompletácia
Vademeca pre mladých vedeckých a
pedagogických pracovníkov, jeho preklad
do anglického jazyka a určenie recenzentov
tejto monografie.
1.9.201031.8.2013
1
1 150
Pružinský
Michal, Prof.
Ing., CSc.
UMB Banská
Bystrica v Poprade,
Inštitút
Ekonomická
manažmentu a
univerzita v
cestovného
Bratislave,
ruchu Poprad Podnikovohospodár
ska fakulta so sídlom
v Košiciach
1.12.200731.12.2010
12
1800
1.9.201031.8.2013
4
1 700
Hlavný
riešiteľ
Dlugoš
František,
Prof. PaedDr.,
PhD.
Katedra
katechetiky a
praktickej
teológie
Katolicki
Uniwersytet
Lubelski Jana Pawla
II, Université
Pontificale Jean Paul
II de Cracovie
Projekt prispel k rozvoju spolupráce
s univerzitami na Slovensku i v zahraničí
a zapojenie sa do rakúsko-nemeckého
projektu v oblasti výskumu rodinných
podnikov.
Počas riešenia projektu boli publikované
početné príspevky v zborníkoch Katolíckej
univerzity, ale i iných univerzít doma
i v zahraničí.
Projekt systematicky a celistvo skúma
spoločenské a politické prenasledovanie
kňazov na území severného Slovenska v 20.
storočí. Cieľom je odhaliť zaangažovanie
jednotlivých zložiek totalitného režimu,
zmapovať a odhaliť oficiálne dokumenty.
Nasledovným cieľom je prezentovať
výsledky výskumu v podobe konferenčných
výsledkov, publikácií vo vedeckých
a odborných periodikách a nakoniec vydať
vedeckú monografiu.
58
Číslo projektu
SAE-Gr.-11/08P.SK
SAE-Gr.-12/08P.SK
SAE-Gr.-10/10P.SK
CZEU/P.Kr/10.01.20
Pracovisko
Spolupracujúce
pracovisko
Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov za
rok 2010
Doba
trvania
projektu
Počet
zapojených
pracovníkov a
študentov
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Inštitút
manažmentu a
cestovného
ruchu Poprad
Krakowska
akademia im. A.F.M.
w Krakowie
Príprava a realizácia vzdelávacích aktivít
zameraných na základné princípy
manažmentu, manažérsku etiku,
manažérske úlohy a role manažmentu.
1.1.200831.12.2010
3
400
Inštitút
Droppa Milan, manažmentu a
Doc. Ing, PhD.
cestovného
ruchu Poprad
Krakowska
akademia im. A.F.M.
w Krakowie
Výstupom projektu je metodická príručka.
1.1.200831.12.2010
6
650
-
V roku 2010 bol uskutočnený workshop
k projektu a pripravovaná analýza danej
problematiky
1.9.201031.8.2013
8
800
-
Aplikácia najnovších inhibítorov aromatázy
v prevencii experimentálnej mamárnej
karcinogenézy. Boli vytypované nesteroidné
antiflogistiká v chemoprevencii
mamakarcinomov.
1.10.201031.12.2012
7
1 700
Grantová agentúra
Názov projektu
Hlavný
riešiteľ
SCIENTIA – ARS EDUCATIO - Krakow
Innowacyjny projekt
edukacyjny podwyższanie
poziomu
kompetencji w
zarządzaniu oraz
systemowych
podejść procesowych
w usługach
socjalnych
Budaj Pavol,
Ing., PhD.
SCIENTIA – ARS EDUCATIO - Krakow
Innowacyjny projekt
edukacyjny Tworzenie zespołu
roboczego przy
pomocy klasyfikacji
SVID w kontekście
postawy holistycznej
SCIENTIA – ARS EDUCATIO - Krakow
Výskum sociálneho
podnikania
v cezhraničnej
spolupráci medzi
regiónmi Orava,
Liptov, Spiš
a Malopoľskými
Janigová
Emília , Doc.
PhDr. Ing.,
PhD.
Inštitút A.
Radlinského
Dolný Kubín
Merci, s.r.o.
Statiny v kombinaci
s dalšími farmaky v
prevenci
experimentální
mamárnej
karcinogeneze prsu.
Kubatka Peter,
Doc. RNDr.,
PhD.
Katedra
biológie a
ekológie
59
5.2.4
Zahraničné edukačné a ostatné projekty (mobility)
Číslo projektu
Grantová agentúra
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Pracovisko
Spolupracujúce pracovisko
Doba trvania projektu
CII-HU0028_03_0910
CEEPUS
Modern methods in calculus
teaching
Tkačik, Štefan, RNDr., PhD.
Katedra matematiky
University of Debrecen
16.5.2010 – 1.6.2010
CII-HU-028-030910-M-39088
CEEPUS
Summer School
Gunčaga, Ján, Doc.
PaedDr., PhD.
Katedra matematiky
University of Miskolc
19.5.2010 – 31.5.2010
Hungarian
Scholarship Board
(HSB)
Hungarian
Scholarship Board
(HSB)
Výskumná mobilita - Faculty of
Education, Szent István
University, Szarvas
Gunčaga, Ján, Doc.
PaedDr., PhD.
Katedra matematiky
Balassi Institute / Department of
Subventions
6.10.2010 – 30.6.2011
Katedra predškolskej
a elemntárnej pedagogiky
Balassi Institute / Department of
Subventions
2.9.2010 – 30.6.2011
Dekanát PF KU
Európska komisia
29.11.2009 – 25.3.2011
MÖB/172-2/2010
MÖB/172-2/2010
92010560/RUZOMBE01,
102010608/RUZOMBE01
LLP Erasmus
Výskumná mobilita - Debreceni Uhrínová, Miriam, PaedDr.,
Egyetem, Néprajzi Tanszék
PhD.
Mobility študentov a
akademických pracovníkov PF
KU v akademickom roku
2009/2010 a 2010/2011
Kerekeš, Richard, Ing.,
PhD.
60
5.2.5
Číslo projektu
Projekty na ktorých participujú pracovníci Pedagogickej fakulty KU
Grantová
agentúra
Názov projektu
Hlavný riešiteľ za
PF KU
Balážová, Mária,
RNDr., PhD., Baláž,
Michal, RNDr.,
PhD.
Pracovisko
Katedra biológie
a ekológie
Hlavné
riešiteľské
pracovisko
Zhodnotenie najdôležitejších výsledkov
za rok 2010
Doba trvania
projektu
Počet
zapojených
pracovníkov a
študentov
Prif Uk v
Bratislave
Organizované popularizačné
prednášky na 4 partnerských stredných
školách. Zorganizovaný týždňový
terénno- laboratórny kurz pre
študentov stredných škôl so záujmom
o biológiu.
1.4.200831.3.2011
2
2008 - 2010
2
LPP-0049-07
APVV
Príroda v priamom prenose
1/0173/08
VEGA,
Vedecká
grantová
agentúra
MŠVVaŠ SR
Fyzikálne vlastnosti optických
kryštálov a skiel halogenidov,
chalkogenidov a oxidov ťažkých
kovov.
Trnovcová, Viera,
Ing., CSc.
Katedra fyziky
MtF STU
Bratislava
Boli sledované elektrické a dielektrické
vlastnosti uvedených systémov skiel.
Výsledky boli publikované na
medzinárodných konferenciách a boli
akceptované príspevky do CC.
ITMS:
26110130001
ASFEU, MŠ SR,
Európsky
sociálny fond
Vzdelávanie učiteľov základných
škôl v oblasti cudzích jazykov v
súvislosti s Koncepciou vyučovania
cudzích jazykov na základných a
stredných školách (ŠPÚ)
Plávková Tináková
Aurélia, PaedDr.,
PhD.
Katedra cudzích
jazykov a
všeobecného
základu
-
Ukončené parciálne úlohy
1. 3. 2009 - 2010
3
ITMS:
26110130126
ASFEU, MŠ SR,
Európsky
sociálny fond
Učenie pre život (ZŠ Zárevúca)
Plávková Tináková
Aurélia, PaedDr.,
PhD.
Katedra cudzích
jazykov a
všeobecného
základu
-
Ukončené parciálne úlohy
1. 10. 2009 2011
1
61
5.3 Grantová agentúra Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku
Grantová agentúra PF KU v Ružomberku (GAPF) sa zameriava na podporu malých, investične
nenáročných a časovo ohraničených projektov s úzko špecifikovaným výskumným cieľom a vopred
určeným spôsobom publikovania dosiahnutých vedeckých výsledkov. V komisii GAPF majú zastúpenie
pracovníci zo všetkých 10 oblastí výskumu. V roku 2010 komisia GAPF schválila interné usmernenie pre
schvaľovanie projektov GAPF, ktoré upravuje spôsob schvaľovania projektov. Na základe výzvy zverejnenej
v roku 2010 bolo možné podávať žiadosti o grant v šiestich tematických oblastiach, pričom šiesta oblasť
bola rozdelená na dve podoblasti. Boli to tieto tematické oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6A.
6B.
Vedecko-výskumné a umelecké projekty
Refundácia časti nákladov súvisiacich s pripravovanými medzinárodnými projektami
Vedecko-výskumná činnosť mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov
Podpora vedeckých aktivít a podujatí
Podpora stáží vysokoškolských učiteľov a doktorandov
Podpora ostatných aktivít spojených s vedeckou, umeleckou a vzdelávacou činnosťou
Tlač publikácií
Oproti roku 2009 bol v roku 2010 zaznamenaný opätovný nárast projektov podaných cez Grantovú
agentúru PF KU. Finančné prostriedky pre grantovú agentúru PF KU boli vyčlenené z fakultného rozpočtu.
Podaných bolo spolu 90 žiadostí, v celkovej hodnote 110 062,-EUR. Úspešnosť bola 70,7%, teda boli
schválené projekty v sume 77 800 EurV tabuľke uvádzame prehľad žiadaných a schválených finančných
prostriedkov žiadostí GAPF za rok 2010.
Tematická oblasť
Počet žiadostí
Žiadaná
suma
Schválená
suma
Úspešnosť
vyjadrená v %
1. Vedecko-výskumné projekty
22
29 645 €
19 740 €
66,59 %
2. Refundácia časti nákladov súvisiacich s
pripravovanými medzinárodnými projektmi
0
0
0
0
3. Vedecko-výskumná činnosť mladých
vedeckých pracovníkov a doktorandov
6
5 270 €
4 220 €
80,08 %
4. Podpora vedeckých aktivít a podujatí
14
17 538 €
14 450 €
82,39 %
5. Podpora stáží vysokoškolských učiteľov
a doktorandov
2
1 250 €
920 €
73,60 %
6A. Podpora ostatných aktivít spojených s
vedeckou, umeleckou a vzdelávacou činnosťou
13
17 089 €
11 920 €
69,75 %
6B. Tlač publikácií
33
39 270 €
26 550 €
67,61 %
SPOLU:
90
110 062 €
77 800 €
70,69 %
62
5.3.1
GAPF
Tematická
oblasť
Číslo
projektu
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Katedra
hlavného
riešiteľa
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Počet tvorivých
pracovníkov a
študentov
1
1/01/2010
Mokradné fragmenty Liptovskej kotliny
Baláž, Michal,
RNDr., PhD.
Katedra biológie
a ekológie
Zistenie druhového zloženia drobných zemných cicavcov
niekoľkých fragmentov mokradí a stanovenie významu tohto
typu prostredia pre migrujúce druhy vtákov.
200
5
1/02/2010
Chemický experiment- nástroj
popularizácie chémie a nenahraditeľný
motivačný prostriedok na prehĺbenie
záujmu o štúdium chémie
Bellová, Renáta,
Ing., PhD.
Katedra chémie
Spracovanie databázy chemických experimentov s
didaktickými návodmi realizovateľnými vo vyučovaní
chémie na základných školách a stredných školách.
500
2
1
1/03/2010
Manažment, ekonomika a podnikanie vo
svetle sociálnej náuky Cirkvi
Drozd, František,
PhDr.
Katedra
spoločenských
vied a sociálnej
náuky Cirkvi
Monografická publikácia, ktorá podáva základné informácie
o manažmente, ekonomike a trhovom hospodárstve
z pohľadu Katolíckej sociálnej náuky Cirkvi, jej dôsledného
uplatňovania princípov so zreteľom na sanáciu sociálnoekonomického prostredia v čase krízy.
1 000
5
1
1/04/2010
Minulosť a súčasnosť Slovákov žijúcich
na území Poľska
Gejdoš, Miroslav,
PhDr. PaedDr.,
PhD.
Katedra
pedagogiky a
psychológie
Za pomoci a využitia obsahovej analýzy textových
dokumentov bol spracovaný prehľad histórie zmieneného
sporu.
200
2
1
1/05/2010
Rozvíjanie kľúčových kompetencií v
predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Hlaváčová,
Zdenka, PaedDr.,
PhD.
Inštitút Juraja
Páleša v Levoči
Reflektoval sa aktuálny stav, možnosti a perspektívy
rozvíjania kľúčových kompetencií detí a žiakov v
predprimárnom a primárnom vzdelávaní vychádzajúc z
aktuálneho štátneho vzdelávacieho programu.
1900
5
1
1/06/2010
Marketingové projekty
Choma, Dalibor,
Mgr.
Prieskum literatúry, zber podkladov
-
3
1
1/07/2010
Rodinné podniky a miesto malých a
stredných podnikov medzi nimi
Kerekeš, Richard,
Ing., PhD.
Prieskum literatúry, zber podkladov
250
1
1
1/08/2010
Statíny v chemoprevencii experimentálnej
mamárnej karcinogenézy
Kubatka, Peter,
doc. RNDr., PhD.
Katedra biológie
a ekológie
Boli sledované účinky hydrofilného rosuvastatínu
a porovnávané s lipofilnými statínmi na experimentálnu
rakovinu prsníka.
1600
3
1
1/09/2010
Nové trendy v príprave a ďalšom
vzdelávaní učiteľov (Výchova k
udržateľnému rozvoju)
Matúšová, Silvia,
PhDr., PhD.
Katedra
pedagogiky a
psychológie
Boli získané doplňujúce informácie a vypracovaná štúdia
Nové trendy v príprave a ďalšom vzdelávaní učiteľov
(Výchova k udržateľnému rozvoju)
300
2
1
1/10/2010
Problémové úlohy v chemickom
vzdelávaní
Melicherčíková,
Danica,
doc.PaedDr.,
PhD.
Katedra chémie
Spracovanie súboru problémových úloh z bežného života,
ochrany zdravia a prírody pre vydanie monografie.
1500
3
1
Katedra
manažmentu a
marketingu
Katedra
manažmentu a
marketingu
63
Tematická
oblasť
Číslo
projektu
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Katedra
hlavného
riešiteľa
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Počet tvorivých
pracovníkov a
študentov
1
1/11/2010
Implementácia najnovších nástrojov
geoinformatiky do učebného plánu
katedry geografie
Nižnanský,
Branislav, doc.
RNDr., CSc.
Katedra geografie
Bol implementovaný GIS do vyučovania na katedre geografie
Z externých zdrojov bolo získané laboratórium
geoinformatiky pre katedru geografie.
320
2
1
1/12/2010
Okálová, Oľga,
Mgr.
Realizácia výskumu
340
5
1
1/13/2010
Význam Komunitného plánovania na
úrovni Vyšších územných celkov SR
Súčasná situácia so zamestnávaním
jednotlivcov s mentálnym postihnutím
v Žilinskom kraji
Zrealizovaný terénny výskum
1700
5
1
1/14/2010
Kvantová a fuzzy pravdepodobnosť –
kategoriálny prístup
Papčo, Martin,
PaedDr., PhD.
Egyetem Debrecen uskutočnené 2. prednášky:
From Clasical to fuzzy probability; Random variabile
300
2
1
1/15/2010
Výmena skúsenosti medzi fínskym
a slovenským modelom tvorivého
vyučovania v predprimárnom
a primárnom vzdelávaní (Na konkrétnom
Fínskom projekte Turun normaalikoulu
Yliopiston Koulu)
Aurélia Plávková
Tináková,
PaedDr., PhD.
Uskutočnené pariciálne úlohy
600
2
1
1/16/2010
Urbanizácia vybraných území Slovenska,
jej vplyv na cestovný ruch a krajinu
Rakytová, Iveta,
PaedDr., PhD.
Katedra geografie
účasť na 15. kongrese SGS v Košiciach, 3 odborné príspevky
300
3
1
1/17/2010
Výskum osobnostných vlastností
manažéra v sociálnej sfére
Špánik, Miroslav,
Ing.
Katedra
ekonomiky a
cestovného ruchu
Prieskum literatúry, zber podkladov, vystúpenie na
konferencii, príprava monografie
450
2
1
1/18/2010
Kooperácie, súperenie a riešenie
konfliktov, metódy práce so skupinou a
supervízia
Špániková,
Martina, Ing.
Inštitút Andreja
Radlinského v
Dolnom Kubíne
Prieskum literatúry, zber podkladov, príprava účasti na
akreditovaných kurzoch
300
3
Orieščiková,Hele
na, PhDr., PhD.
Ústav sociálnych
vied
Katedra
špeciálnej
pedagogiky
Katedra
matematiky
(Spolupracujúce
pracovisko: MÚ
SAV)
Katedra cudzích
jazykov a
všeobecného
základu
(Spolupracujúce
pracovisko:
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky)
64
Tematická
oblasť
Číslo
projektu
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Katedra
hlavného
riešiteľa
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Počet tvorivých
pracovníkov a
študentov
1
1/19/2010
Inovácia teoretických východísk
z hľadiska ISCED a aplikácie IKT vo
vyučovaní geografie
Tomčíková,
Ivana, RNDr.,
PhD.
Katedra geografie
Publikované príspevky na medzinárodnej konferencii
v Hradci Králové
600
4
1
1/20/2010
Študenti a ich manažérska orientácia
v teórii a v praxi
Varhoľák, Peter,
Ing., CSc.
Katedra
manažmentu a
marketingu
Prieskum literatúry, zber podkladov, publikácia čiastkových
výsledkov v rámci Týždňa vedy
250
1
1
1/21/2010
Rozvojová pomoc ako možná alternatíva
pre hmotný, odduchovnený svet
Wokoun, René,
prof. RNDr., CSc.
Katedra geografie
Publikované príspevky na medzinárodných konferenciách
550
3
1
1/22/2010
Geomorfologický efekt zmien využívania
krajiny
Zaťko, Michal,
prof. RNDr., CSc.
Katedra geografie
projekt zameraný na hodnotenie podmienok vzniku
rozmerných výmoľov – špeciálne na vplyv človeka na ich
tvorbu, kde sa javia značné interakcie
340
2
3/01/2010
Problémy odborovej didaktiky v
prostredí e-learningových technológií
Janigová, Erika,
Mgr.
Katedra
katechetiky
a praktickej
teológie
Boli zmapované materiály a pracoviská zaoberajúce sa
elektronickým vzdelávaním a e-learningovými technológiami
300
1
3/02/2010
Skryté praktiky v deštruktívnych sektách
a kultoch.
Kubatková,
Monika, Mgr.
Katedra
katechetiky
a praktickej
teológie
Zhromažďovanie materiálov. Nadviazanie spolupráce so
špecialistami z príslušných oblastí
1100
2
3
3/03/2010
Americkí Slováci v 1. česko-slovenskom
zahraničnom odboji
Kucík, Štefan,
PaedDr.
Katedra cudzích
jazykov a
všeobecného
základu
Uskutočnený parciálny výskum
500
1
3
3/04/2010
Kariérne poradenstvo pre študentov
a absolventov VŠ ako aktívny nástroj
zvyšovania zamestnanosti
Markovič, Daniel,
Mgr.
Ústav sociálnych
vied
Zvýšenie kvality, rozsahu a dostupnosti aktuálnych
informácií a poznatkov na účely vedeckého prehľadu
doktoranda v oblasti kariérneho poradenstva.
100
1
3
3/05/2010
Matematické dôkazy vo fuzzy logike
Takáč, Zdenko,
RNDr., PhD.
Katedra
matematiky
Príprava dvoch článkov a ich odoslanie do tlače
350
3
Zvedelová, Lucia,
Mgr.
Katedra
katechetiky
a praktickej
teológie
Zmapovanie stavu implementácie IKT vo vyučovacom
procese v teoretickej rovine
400
1
3
3
3
3/06/2010
Implementácia IKT a odborová didaktika
65
Tematická
oblasť
Číslo
projektu
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Katedra
hlavného
riešiteľa
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Počet tvorivých
pracovníkov a
študentov
Inštitút Juraja
Páleša v Levoči
Konanie medzinárodnej vedeckej konferencie so zámerom
poskytnúť priestor pre širokú diskusiu odborníkov, ktorí sa
predmetnou problematikou zaoberajú v teoretickej i
praktickej rovine, a prezentované zistenia publikované v
recenzovanom zborníku.
6
11
4
4/01/2010
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov
Akimjaková,
Beáta, PaedDr.,
PhD.
4
4/02/2010
Konferencia s medzinárodnou účasťou
Matematika v škole dnes a zajtra
Gunčaga, Ján,
PaedDr., PhD.
Katedra
matematiky
Konferencia s medzinárodnou účasťou a zborník
1500
6
Organizácia a uskutočnenie konferencie
152
8
4/03/2010
Definícia manželstva ako zväzok muža
a ženy
Hubová, Viera,
Mgr., PhD.
Ústav
kanonického
práva
(Partneri aktivity
/ podujatia: PF
KU, KKaPT, KU,
KBS)
4/04/2010
Aktívne vystúpenie s príspevkom na 7th
INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SMALL AND MEDIUM SIZED
ENTERPRISES: Management - Marketing
- Economic Aspects 2 - 5 AUGUST 2010,
ATHENS, GREECE.
Kerekeš, Richard,
Ing., PhD.
Katedra
manažmentu a
marketingu
Aktívna účasť na konferencii.
250
1
4/05/2010
Sympózium o pozitívnej psychológii – 29.
jún Praha. Význam silných stránok
osobnosti a pozitívnych emócií vo
výchove, terapii a podnikaní. Nové
trendy v príprave a ďalšom vzdelávaní
učiteľov (Výchova k udržateľnému
rozvoju). Kvalita života v kontexte 21.
storočia
Kolibová,
Daniela, doc.
PhDr., CSc.
Katedra
pedagogiky a
psychológie
Účasť na podujatiach
-
2
4
4/06/2010
Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre
dnešný svet IV.
Lisnik, Anton,
PaedDr. ThDr.,
PhD.
Katedra
spoločenských
vied a sociálnej
náuky Cirkvi
Príprava, plánovanie pozývanie hostí, zabezpečovanie
podujatia
800
10
4
4/07/2010
Študentská vedecká konferencia –
Biológia 2011
Macko, Jozef,
Ing., PhD.
Katedra biológie
a ekológie
Táto akcia sa uskutoční v dňoch 31. 1. – 1.2.2011 v rámci
medzinárodnej konferencie Biológia v škole dnes a zajtra ( 5.
ročník).
360
10
4
4
4
66
Tematická
oblasť
Číslo
projektu
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Katedra
hlavného
riešiteľa
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Počet tvorivých
pracovníkov a
študentov
4
4/08/2010
Súčasné trendy informatiky
Majherová, Janka,
Ing., PhD.
Katedra
informatiky
Pozvaná prednáška doc. Petra Mihóka z TU v Košiciach
800
8
350
4
4
4
4/09/2010
MUSICA ET EDUCATIO II. –
Konferencia doktorandov na KH PF KU v
Ružomberku
Procházková,
Martina, Mgr.
Katedra hudby
konferencia doktorandov MUSICA ET EDUCATIO II. sa
uskutočnila v dňoch 22.-23. 11.2010, zúčastnili sa jej
doktorandi zo školiacich pracovísk zo Slovenska a z Českej
republiky, s pozitívnym ohlasom sa stretol koncert
doktorandov Katedry hudby PF KU, ktorý bol súčasťou
podujatia
4/10/2010
2. ročník vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou “Organizácia
založená na vedomostiach v období
globalizácie a internacionalizácie“
konanej v priestoroch Detašovaného
pracoviska PF KU v Poprade
Pružinský,
Michal, prof. Ing.,
CSc.
Katedra
manažmentu a
marketingu
Príprava, organizácia, prednášky, vydanie zborníka
250
17
Uskutočnený medzinárodný workshop, ktorého hlavným
cieľom bolo aktívne narábanie s tradíciou., nachádzanie
inšpirácie pre vlastnú umeleckú tvorbu účastníkov
workshopu.
200
1
Príprava a organizácia podujatia
460
11
4
4/11/2010
Jednoduchosť a krása
Rusko, Pavol,
doc. akad.mal.
4
4/12/2010
Nové trendy v metódach sociálnej práce
Rusnáková,
Markéta, doc.
PhDr., PhD.
Katedra
výtvarného
umenia
(Partneri aktivity
/ podujatia: AJD
Czestochowa,
Instytut Sztuki
Cieszyn,
Katoliche
universitet
Eichstaet)
Ústav sociálnych
vied
(Partneri aktivity/
podujatia:
Asociácia
supervízorov a
sociálnych
poradcov)
67
Tematická
oblasť
Číslo
projektu
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Katedra
hlavného
riešiteľa
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Počet tvorivých
pracovníkov a
študentov
Realizácia nultého ročníka konferencie. Zborník
z konferencie pripravovaný do tlače.
950
9
4/13/2010
Interdisciplinárny dialóg odborových
didaktík
Zvedelová, Lucia,
Mgr.
Katedra
katechetiky a
praktickej
teológie
(Partneri aktivity
/ podujatia: PrF
UK, KG)
4
4/14/2010
DNI TADEÁŠA SALVU – 10.ročník,
jubilejný, aktuálne konfrontácie v tvorbe
slovenských a európskych skladateľov
Gromová,
Margita, Doc.
Mgr.
Katedra hudby
(Partneri aktivity
/ podujatia: AU
Banská Bystrica)
Podujatie o charaktere vedeckej konferencie s medzinárodnou
účasťou so sprievodnými akciami vo forme koncertov sa
uskutočnilo v dňoch od 7. do 10 októbra 2010. Zúčastnilo sa
na ňom vyše 80 aktívnych a vyše 100 pasívnych účastníkov.
150
1
5
5/01/2010
Účasť na medzinárodnej konferencii
o vzdelávaní, ktorá sa uskutoční v dňoch
24. 5. - 27. 5. 2010 v Aténach v Grécku
Majherová, Janka,
Ing., PhD.
Katedra
informatiky
Účasť na medzinárodnej konferencii o vzdelávaní v dňoch 24.
5. - 27. 5. 2010 v Aténach (Grécko)
-
1
5
5/02/2010
Krátkodobý výskumný pobyt
Nemec, Peter,
Mgr.
Ústav sociálnych
vied
Realizácia krátkodobého výskumného pobytu
-
1
Výuka geometrie a grafických metód na
vysokých a stredných školách
Billich, Martin,
RNDr., PhD.
Katedra
matematiky
(Spolupracujúce
pracovisko:
Slovenská/Česká
spoločnosť pre
geometriu
a grafiku)
článok: Úlohy o dotykoch v programe GeoGebra. In:
Proceedings of Symposium on Computer Geometry
SCG’2010, Vol. 19, 2010, s. 11-16.
150
1
Katedra hudby
Súťaž absolventov a študentov cirkevnej hudby
s medzinárodnou účasťou a prezentácia levočského festivalu
2010 na Katolíckej univerzite vo Friburgu prostredníctvom
CD nahrávky ktorú zabezpečila Assotiation internationale
Sciences, Éducation, Cultures, Traditions Fribourg vo
Švajčiarsku
1700
4
Katedra
manažmentu a
marketingu
Prieskum literatúry, zber podkladov
90
1
4
6A
6A/01/2010
6A
6A/02/2010
Medzinárodný festival Musica Sacra
Akimjak,
Amantius, prof.
ThDr. PhDr.,
PhD.
6A
6A/03/2010
Externá komunikácia vízie a misie KU
zacielená pre oblasť manažmentu
Diačiková, Anna,
Ing., PhD.
68
Tematická
oblasť
6A
6A
Číslo
projektu
6A/04/2010
6A/05/2010
Hlavný riešiteľ
Katedra
hlavného
riešiteľa
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Počet tvorivých
pracovníkov a
študentov
Celonárodná prehliadka "Zem je dar" Prehliadka dobrých nápadov ako pomôcť
planéte Zem a ľuďom, ktorí na nej žijú
Janigová, Erika,
Mgr.
Katedra
katechetiky a
praktickej
teológie
(Spolupracujúce
pracovisko:
Katedra
geografie)
Zasadanie rady, príprava a práca pracovných skupín projektu
700
7
Študentská umelecká činnosť (ŠUČ)
Jurčo, Martin,
Mgr. art.
Katedra hudby
V dňoch 20.-21. apríla 2010 sa uskutočnila medzinárodná
interpretačná súťaž s názvom "Študentská umelecká činnosť",
na ktorej sa zúčastnilo cca 60 študentov zo slovenských,
českých a poľských univerzít.
200
3
Realizácia Detskej univerzity 2010
300
3
Názov projektu
6A
6A/06/2010
Detská univerzita 2010
Majherová, Janka,
Ing., PhD.
Katedra
Informatiky
(Spolupracujúce
pracovisko:
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky)
6A
6A/07/2010
Dištančné vzdelávanie študentov
študijného programu „Manažment“.
Mikuš, Pavel,
Ing., PhD.
Katedra
manažmentu a
marketingu
Prieskum literatúry, zber podkladov
Mráz, Ivan,
PaedDr., PhD.
Katedra hudby
(Spolupracujúce
pracovisko:
Chorale
Universitare de
Caen BasseMormandie)
1. propagácia KU, univerzitného zboru Benedictus, slovenskej
sakrálnej tvorby a zborového interpretačného umenia vo
Francúzsku prostredníctvom koncertov v Saint Martin de
Fontenay, Caen a Lisieux. 2. zoznámenie sa s francúzskou
hudobnou kultúrou prostredníctvom koncertov zboru
Univerzity v Caen na spoločnom koncerte v Caen a v
Ružomberku. 3. nadviazanie dlhodobej spolupráce zboru
Benedictus a zboru Univerzity v Caen. 4. podpísanie dohody
medzi KU a Univerzity v Caen v rámci LLP Erasmus
6A
6A/08/2010
Umelecká spolupráca univerzitných
zborov Benedictus (KU Ružomberok)
a Chorale Universitare de Caen BasseNormandie
1
130
5
69
Tematická
oblasť
6A
6A
Číslo
projektu
Názov projektu
Katedra
hlavného
riešiteľa
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Počet tvorivých
pracovníkov a
študentov
Prezentovanie prebiehajúcich a plánovaných projektov
implementovaných na PF KU v oblasti ďalšieho
celoživotného vzdelávania a projektov zameraných na
inovatívne prístupy vo vzdelávaní informatiky na PF KU.
Počas konferencie sme nadviazali spoluprácu s inštitúciou
AkademiaPedagogiczna, Kraków.Spolupráca spočíva najmä
v mobilite učiteľov, pedagogických stážach. projektovej
činnosti a hľadaní ďalších vhodných partnerov pre projekty
PF KU.
400
3
Uskutočnené pariciálne úlohy
270
2
150
4
950
5
400
2
6A/09/2010
Nové technológie vo vzdelávaní
Palásthy,
Hedviga, Ing.
Katedra
informatiky
(Spolupracujúce
pracovisko:
InstytutTechnolo
giiEksploatacjiJed
lnia-Letnisko k.
Radomia)
6A/10/2010
Interkultúrne vzdelávanie v slovenčine
pre zahraničných Slovákov na Katolíckej
univerzite v Ružomberku
Plávková
Tináková,
Aurélia, PaedDr.,
PhD.
Katedra cudzích
jazykov a
všeobecného
základu
6A
6A/11/2010
Problematika interpretácie klavírnych
skladieb Roberta Schumanna a Fryderika
Chopina (konferencia s medzinárodnou
účasťou pri príležitosti 200 výročia
narodenia oboch skladateľov)
6A
6A/12/2010
Odborné semináre v oblasti výskumu,
projektovej činnosti v matematike a jej
vyučovaní
6A/13/2010
Rozvoj odborných kompetencií
a zlepšovanie profesijného rastu v rámci
zlepšovania kvality vyučovania
prostredníctvom odborného školenia a
nadviazania spolupráce Katolíckej
Univerzity s Univerzitou v Turku
(Fínsko)
6A
Hlavný riešiteľ
Šimerková,
Jaroslava,
PaedDr.
Katedra hudby
Trenkler, Marián,
doc. RNDr., CSc.,
m.prof.KU
Katedra
matematiky
Zentko, Jozef,
PaedDr., PhD.
Katedra
predškolskej
a elementárnej
pedagogiky
(Spolupracujúce
pracovisko:
Turku
International
School)
V dňoch 8./9. novembra 2010 sa na Katedre hudby PF KU v
Ružomberku konala konferencia pod názvom Problematika
interpretácie klavírnych skladieb Roberta Schumanna a
Fryderyka Chopina. Konferencia pozostávala z teoretickej a
umeleckej časti, v rámci ktorých vystúpili významné
osobnosti hudobného života Slovenska a Poľska.Cieľom
konferencie bolo nie len komplexné zhodnotenie životného a
tvorivého profilu oboch skladateľov, ale aj zameranie sa na
vystihnutie tých čŕt, ktoré rozhodujúcim smerom ovplyvnili
oblasť umeleckej interpretácie a klavírnej štylistiky.Z
príspevkov, odprednášaných na konferencii, pripravili
riešitelia projektu zborník, ktorý bol následne odovzdaný do
tlače.
Pozvané prednášky a semináre
Dr. Trgalová,
Dr. Hrdina
Príprava programu návštevy a školenia v Turku
70
Číslo
projektu
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Katedra
hlavného
riešiteľa
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Počet tvorivých
pracovníkov a
študentov
6B
6B/01/2010
Sociálnoprávna ochrana maloletých bez
sprievodu. Metódy sociálnej práce so
žiadateľmi o azyl, azylantmi, maloletými
bez sprievodu
Antolová,
Vladimíra, PhDr.,
PhD.
Ústav sociálnych
vied
Príprava publikácie
-
1
6B
6B/02/2010
Mystérium krajiny Katalóg umeleckých
prác 2009/2010
Biarinec
Rastislav, doc.
PaedDr., ArtD.
Katedra
výtvarného
umenia
Príprava publikácie
-
1
6B
6B/03/2010
Fyzikálne praktikum I. z mechaniky
a molekulovej fyziky
Čičmanec, Pavol,
doc. RNDr., CSc.
Katedra fyziky
Príprava publikácie
1000
5
Katedra fyziky
Príprava publikácie
1000
2
Tematická
oblasť
6B
6B/04/2010
Základy akustiky pre učiteľov,
hudobníkov a lektorov
Prof. RNDr.
Jozef Ďurček,
CSc.
Prof. RNDr. Juraj
Slabeycius CSc.
6B
6B/05/2010
Špecifiká sociálnej práce s autistickým
dieťaťom
Dvorská, Soňa,
PhDr., PhD.
Ústav sociálnych
vied
Príprava publikácie
-
1
6B
6B/06/2010
CHUDOBA V KONTEXTE DNEŠKA –
zdravotné, psychické, sociálno-právne,
filozofické, etické a etnické aspekty
chudoby v súčasnosti I.
Gažiová, Mária,
doc. PhDr., PhD.
Inštitút Juraja
Páleša v Levoči
Výstupom projektu je publikácia s rovnomenným názvom.
Cieľom publikácie je reflektovať problémy chudoby v
súčasnosti, so zameraním na jej zdravotné, psychické,
sociálno-právne, filozofické, etické a etnické aspekty.
-
15
6B
6B/07/2010
Vplyv mendikantských rádov na
univerzitné vzdelávanie v stredoveku
Gejdoš, Miroslav,
PhDr. PaedDr.,
PhD.
Katedra
pedagogiky a
psychológie
Príprava publikácie
-
2
6B
6B/08/2010
Rodina v kontexte metodológie sociálnej
práce
Ústav sociálnych
vied
Príprava publikácie
-
6
6B
6B/09/2010
Špeciálna teória relativity
Katedra fyziky
Príprava publikácie
1000
1
6B/10/2010
Výnimočnosť kresťanstva v kontexte
nekresťanských náboženstiev
Katedra
katechetiky
a praktickej
teológie
Vydanie monografie v roku 2010
1000
1
6B
Gejdošová,
Zuzana, PhDr.
Ing., PhD.
Hanisko, Peter,
PaedDr. Ing.
Mgr., PhD.
Házyová, Mária,
PaedDr.
71
Tematická
oblasť
6B
Číslo
projektu
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Katedra
hlavného
riešiteľa
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Počet tvorivých
pracovníkov a
študentov
6B/11/2010
Jablonský, Tomáš : Edukacja wobec
fenomenu uzdolnionego podmiotu.
Torun: DRUK-TOR, 2009. ISBN 978-8361095-17-0
Jablonský,
Tomáš, doc.,
PaedDr., PhD.
Katedra
pedagogiky
a psychológie
Príprava publikácie
-
1
Katedra
predškolskej
a elementárnej
pedagogiky
príprava monografie
1500
2
-
3
6B
6B/12/2010
Dieťa, rodič a pedagóg
Kostelanský,
Alojz, doc.
PaedDr. ThLic.,
PhD.
6B
6B/13/2010
Pomoc týraným a zneužívaných deťom
Krajčíriková,
Ľudmila, PhDr.,
PhD.
Inštitút Juraja
Páleša v Levoči
Výstupom projektu je monografia v anglickom jazyku,
zameraná na problematiku týrania a zneužívania detí
6B
6B/14/2010
Scientific Literacy's Development in
Primary Education (Rozvíjanie
prírodovednej gramotnosti v primárnom
vzdelávaní)
Krupová, Ivana,
PaedDr., PhD.
Inštitút Juraja
Páleša v Levoči
Príprava publikácie
-
1
6B
6B/15/2010
Kniha o krajine
Kudlička, Ján,
doc. akad. mal.,
ArtD.
Katedra
výtvarného
umenia
Príprava publikácie
-
1
Lalinský, Peter,
PaedDr., PhD.
Katedra hudby
(Spolupracujúce
pracovisko:
Konzervatórium
v Žiline,
Oddelenie
hudobnej teórie)
Odovzdanie publikácie do tlače v januári 2011
100
1
6B
6B/16/2010
Hudobná teória v praxi I. Vývoj
modálneho hudobného myslenia v rámci
európskej artificiálnej hudby z hľadiska
sluchovej analýzy a improvizácie
6B
6B/17/2010
Cvičebnica z teórie hudby (pomocný
učebný text pre poslucháčov I. ročníka
PEP)
Matejová,
Miriam, PaedDr.,
PhD.
Katedra hudby
Cvičebnica z teórie hudby vyšla tlačou v októbri 2010 a v
súčasnosti ju naplno využívajú poslucháči prvého ročníka
PEP v rámci predmetu teória hudby
100
1
1. Mechanika a molekulová fyzika, 2.
Mechanika a molekulová fyzika - Testy
Minárik,
Stanislav, doc.
Ing., PhD.,
Vladimír Labaš,
doc. Ing., PhD.,
Doc. Ing.,
Marián Kubliha,
PhD.
Katedra fyziky
(Spolupracujúce
pracovisko: STU
Bratislava)
Príprava publikácie
1000
3
6B
6B/18/2010
72
Tematická
oblasť
Číslo
projektu
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Katedra
hlavného
riešiteľa
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Počet tvorivých
pracovníkov a
študentov
6B
6B/19/2010
Základy planetárnej geografie
Nižnanský,
Branislav, doc.
RNDr., CSc.
Katedra geografie
Vydaná publikácia.
-
2
-
5
6B
6B/20/2010
Využívanie výskumných a bádateľských
metód v materskej škole
Oravcová, Marta,
PaedDr.
Inštitút Juraja
Páleša v Levoči
Výstupom projektu je publikácia, určená odborníkom, ktorí
pôsobia v oblasti predškolskej pedagogiky, študentom
odboru Predškolská a elementárna pedagogika a učiteľom
materských škôl. Cieľom publikácie je prispieť k výchove
učiteľov, ktorí by dokázali deti už od predškolského veku
motivovať k poznávaniu prírody a prírodovedných tém.
6B
6B/21/2010
Deskripcia vzdelávacích sústav vo
vybraných krajinách Európy
Orieščiková,
Helena, PhDr.,
PhD.
Katedra
špeciálnej
pedagogiky
Teoretické spracovanie problematiky
-
1
6B
6B/22/2010
Geografická expedícia a formovanie
študenta geografie
Pražiak, Viliam,
Mgr.
Katedra
katechetiky
a praktickej
teológie
Príprava publikácie
-
3
6B
6B/23/2010
Vytvorenie a vydanie vysokoškolskej
učebnice Medzinárodné ekonomické
vzťahy
Pružinský,
Michal, prof. Ing.,
CSc.
Katedra
manažmentu a
marketingu
Prieskum literatúry, zber podkladov
-
2
1
6B/24/2010
Demografická a sídelnogeografická
charakteristika vidieckych obcí okresu
Banská Bystrica
Rakytová, Iveta,
PaedDr., PhD.
Katedra geografie
Príprava publikácie
-
1
6B
6B/25/2010
Počítačová grafika 2000 - 2010
Pavol Rusko, doc.
akad.mal.
Katedra
výtvarného
umenia
Príprava publikácie
-
1
6B
6B/26/2010
Sociálna patológia
Rusnáková,
Markéta, doc.
PhDr., PhD.
Ústav sociálnych
vied
Príprava publikácie
-
3
6B
6B/27/2010
Katechéza a náboženská výchova
jednotlivcov s mentálnym postihnutím
Skokanová,
Anna, PaedDr.,
PhD.
Inštitút Juraja
Páleša v Levoči
Výstupom projektu je monografia s problematikou katolíckej
náboženskej výchovy osôb s mentálnym postihnutím.
-
1
73
Číslo
projektu
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Katedra
hlavného
riešiteľa
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010
6B
6B/28/2010
1. Budú cnosti v budúcnosti? O výchove k
cnostiam; 2. Filozofický pohľad na
človeka - základný predpoklad vied o
výchove
Šarníková,
Gabriela, PhDr.,
PhD.
Inštitút Juraja
Páleša v Levoči
Príprava publikácie
-
1
6B
6B/29/2010
Metodológia práce so závislým klientom
v kontexte sociálnej práce
Šavrnochová,
Michaela, Mgr.
Ústav sociálnych
vied
Príprava publikácie
-
4
-
3
1000
1
Tematická
oblasť
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Počet tvorivých
pracovníkov a
študentov
6B/30/2010
Kantor a organista v dejinách Cirkvi až
po súčasnosť v regióne Spiš
Šeligová,
Michaela,
PaedDr., PhD.
Inštitút Juraja
Páleša v Levoči
Výstupom projektu bude monografia, ktorej cieľom je podať
súhrn poznatkov o organistoch, kantoroch, regenschorich a
organoch v regióne Spiš, ponúknuť „model“ súčasného
kantora a organistu, jeho postavenie, funkciu a úlohy. Cieľom
je priblížiť stav liturgickej hudby v danom regióne, akým
spôsobom a do akej miery sa praktizovala
6B
6B/31/2010
Tvorivosť rómskych žiakov v primárnom
vzdelávaní
Vargová, Mária,
PaedDr., PhD.
Katedra
predškolskej
a elementárnej
pedagogiky
Vydanie monografie v roku 2010
6B
6B/32/2010
Počítačové siete 1
Volner, Rudolf,
doc. Ing., PhD.
Katedra
informatiky
Príprava publikácie
-
1
6B
6B/33/2010
Vytvorenie a vydanie vysokoškolskej
učebnice Podnikové plánovanie a
stratégie
Zach, Rudolf,
Ing., PhD.
Katedra
manažmentu a
marketingu
Prieskum literatúry, zber podkladov
-
5
6B
74
5.4 Štrukturálne fondy EÚ na PF KU
V oblasti štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj pokračovali v roku 2010
v riešení dva projekty, ktorých riešenie bolo zahájené v roku 2009. V roku 2010 sme na PF KU začali riešiť dva
nové projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie.
Projekty zamerané na riešenie výskumných úloh:
1. „Objavovanie strateného v čase (Umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptova
a Oravy)“
Výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 247 298,30 EUR čo tvorí 95% z celkového
rozpočtu projektu.
Trvanie projektu: 09/2009 – 02/2012
Hlavný cieľ projektu:
Objavovať, uchovávať a ďalej rozvíjať etnografické bohatstvo regiónov Liptova a Oravy.
Špecifické ciele projektu:
Objavovať, získavať a zhromažďovať »dedičstvo otcov« ukryté
-z výtvarného hľadiska v ľudových a sakrálnych textíliách, výrobných nástrojoch a remeselných
technológiách;
- z hudobného hľadiska v ľudových a sakrálnych piesňach, hrách a hudobných nástrojoch a ich
výrobe;
- zo spoločensko-vedného hľadiska vo výskyte tradičných remesiel v súčasnosti, v ich podiele
na zamestnanosti a v ich využití v prostredí mikropodnikov (základný/terénny výskum).
Vytvoriť unikátne pracovisko na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, ktorého úlohou bude
archivovať a ďalej transferovať etnografické bohatstvo regiónov Liptova a Oravy. Unikátne
pracovisko prispeje k vytváraniu spolupráce medzi akademickými inštitúciami a kultúrnymi
inštitúciami regiónu Žilinského samosprávneho kraja
Využívať výskumné poznatky pre riešenie konkrétnych problémov výchovno-vzdelávacej
praxe (aplikovaný výskum).
2. „Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti
v akademickom prostredí“.
Výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 202 685,30 EUR čo tvorí 95% z celkového
rozpočtu projektu.
Trvanie projektu: 09/2009 – 01/2011
Hlavný cieľ projektu:
Zachovanie a zveľadenie slovenského hudobného dedičstva a sprístupnenie historických
hudobných artefaktov odbornej i širokej verejnosti.
Špecifické ciele projektu:
Realizovať zber a vedeckú analýzu doteraz neprebádaných a dodnes nepublikovaných
artefaktov slovenskej sakrálnej hudby.
Sprístupniť verejnosti najhodnotnejšie hudobné diela prostredníctvom ich
prezentácie
a publikácie.
Oboznámiť študentov s národným hudobným dedičstvom a vytvoriť možnosti pre rozvoj ich
umeleckých ambícií.
Vzdelávacie projekty:
1. „Podpora profesionálneho rastu doktorandov a skvalitnenie podmienok doktorandského štúdia na
Pedagogickej fakulte KU“
Výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 389 957,90 EUR čo tvorí 95% z celkového
rozpočtu projektu.
Trvanie projektu: 09/2010 – 8/2013
Hlavný cieľ projektu:
Zvýšiť kvalitu doktorandského štúdia a následne aj počet doktorandov a absolventov doktorandského
štúdia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity.
75
Špecifické ciele projektu:
Podporiť nadväzovanie medzinárodnej spolupráce doktorandov s cieľom začleniť ich do medzinárodnej
vedeckej obce .
Poskytnúť podporu, rozširovania a zdokonaľovania základnej počítačovej a manažérskej gramotnosti,
prostredníctvom odborných manažérskych a IT školení .
Zvýšiť počet interných doktorandských miest na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku.
Zvýšiť úroveň znalosti cudzích jazykov a tak podporiť schopnosti vedecky pracovať v medzinárodných
vedeckých tímoch.
2. „Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku“.
Výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 278 193,25 EUR čo tvorí 95% z celkového
rozpočtu projektu.
Trvanie projektu: 05/2010 – 04/2013
Hlavný cieľ projektu:
Posilnením kultúry kvality sa v dlhodobej perspektíve stať vedúcim pracoviskom v uplatňovaní
inovatívnych prístupov v manažérstve kvality na VŠ.
Špecifické ciele projektu:
Zaviesť systém manažérstva kvality na úrovni rektorátu, zúčastnených fakúlt a celo univerzitných
súčastí univerzity zapojených do projektu.
Vytvoriť predpoklady k výmene skúseností s udržiavaním systému manažérstva kvality a s trvalým
zlepšovaním s ďalšími univerzitami.
5.5 Publikačná činnosť pracovníkov Pedagogickej fakulty KU
V roku 2010 nastal pokles v oblasti knižných publikácií oproti rokom 2009 a 2008. Na druhej strane narástol počet
recenzovaných vedeckých prác a príspevkov. Podrobné čísla sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách a informácie
o konkrétnych príspevkoch je možné nájsť na http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe?ALIAS=KU .
Tabuľka: Počty publikácií v jednotlivých oblastiach výskumu.
Druh publikácie
PV
HV
U
S-BV
EV
VoŽP
FaVoZV
Ch
IV
MaŠ
Spolu
Knižné publikácie
50
12
10
14
20
1
6
5
2
5
127
Vedecké monografie
(AAA, AAB, ABA,ABB)
24
3
3
3
4
0
0
1
2
1
41
4
2
1
4
9
0
4
4
0
0
28
20
7
6
7
7
1
2
0
0
4
56
43
37
18
11
15
10
25
5
7
16
188
43
37
18
11
15
9
25
4
7
14
184
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
4
278
141
64
190
140
19
48
6
30
27
872
244
112
33
140
110
17
36
6
24
24
749
34
29
31
50
30
2
12
0
6
3
123
Vysokoškolské učebnice, skriptá
a učebné texty
(ACA,ACB,BCI,BCB)
Odborné a ďalšie knižné práce
(EAI,CAA,CAB,EAJ,FAI,)
Publikácie vo vedeckých
časopisoch, autorské
osvedčenia, patenty a objavy
Vedecké a odborné práce
v nekarentovaných časopisoch
(ADE,ADF,BDE,BDF)
Vedecké a odborné práce
v karentovaných časopisoch
(ADC,ADD,AEG,AEH,BDC,BD
D,CDC,CDD )
Ostatné recenzované
publikácie
Domáce/zahraničné
Vedecké práce a príspevky
v recenzovaných zborníkoch
a moografiách
(AEC,AED,AFA,AFB,AFC,AFD,
AFE,AFFAFG, AFH)
Iné
76
PV - Pedagogické vedy
HV – Humanitné vedy
S-BV – Spoločenské a behaviorálne vedy
CH – Chémia
FaVoZV – Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre
IV – Informatické vedy
MaŠ – Matematiky a štatistika
VoŽP – Vedy o živej prírode
U – Umenie
EV – Ekonomické vedy
Tabuľka: Počty publikácií v jednotlivých rokoch
Druh publikácie
Knižné publikácie
Vedecké monografie
(AAA, AAB, ABA,ABB)
Vysokoškolské
učebnice,
skriptá
a učebné texty (ACA,ACB,BCI,BCB)
Odborné a ďalšie knižné práce
(EAI,CAA,CAB,EAJ,FAI,)
Publikácie vo vedeckých časopisoch,
autorské osvedčenia, patenty a objavy
Vedecké
a odborné
práce
v nekarentovaných
časopisoch
(ADE,ADF,BDE,BDF)
Vedecké
a odborné
práce
v karentovaných
časopisoch
(ADC,ADD,AEG,AEH,BDC,BDD,CDC,
CDD)
Ostatné recenzované publikácie
Domáce/zahraničné
Vedecké
práce
a príspevky
v recenzovaných
zborníkoch
a moografiách
(AEC,AED,AFA,AFB,AFC,AFD,AFE,A
FF, AFG, AFH)
Iné
2010
125
2009
109
2008
84
41
39
38
28
24
24
56
46
22
188
73
65
184
73
65
4
5
4
872
478
251
749
338
219
123
140
32
5.6 Doktorandské štúdium
V roku 2010 sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku realizovalo doktorandské štúdium v dennej a externej
forme v nasledujúcich študijných programoch:
Študijný program
Študijný odbor
Didaktika hudby
1.1.10 Odborová didaktika
Teória vzdelávania náboženskej výchovy
1.1.10 Odborová didaktika
Sociálna práca
3.1.14 Sociálna práca
V spolupráci Ústavom ekológie lesa SAV Pedagogická fakulta ako externá vzdelávacia inštitúcia realizuje
doktorandské štúdium v študijnom programe Ekológia a v spolupráci s Parazitologickým ústavom SAV študijný
program Parazitológia.
77
Celkový počet študentov v jednotlivých študijných programoch k 31.10.2010:
POČET ŠTUDENTOV FAKULTY – trojročné/päťročné DOKTORANDSKÉ študijné programy
THE FACULTY‘S STUDENT NUMBER –three-year DOCTORAL study programmes
Študijný program (programmes) / ročník (class)
1.
2.
3.
4.
5.
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
Spolu /
total
SOCIÁLNA PRÁCA
18/40
25/44
4/16
0/9
0/5
47/114
DIDAKTIKA HUDBY
4/5
5/5
3/0
0/7
0/6
12/23
TEÓRIA VZDELÁVANIA NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
10/11
22/14
3/8
0/4
0/7
35/44
SPOLU / TOTAL
32/56
52/63
10/24
0/20
0/18
94/181
Počet absolventov doktorandského štúdia
POČET ABSOLVENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
NUMBER OF ALUMNI DOCTORAL study programmes
2005
SOCIÁLNA PRÁCA
DIDAKTIKA HUDBY
2007
2008
2009
2010
Spolu
1
9
4
17
12
43
2
2
5
6
18
1
5
9
8
7
30
4
2
10
4
0
20
6
18
25
34
25
111
3
TEÓRIA VZDELÁVANIA
NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
TEÓRIA VYUČOVANIA
NA 1. STUPNI ZŠ
SPOLU / TOTAL
2006
3
Úspešnosť doktorandského štúdia v dennej forme
Počet obhájených dizertačných prác vo všetkých ŠP – denná forma 8
Počet doktorandov v 3.ročníku k 30.6.2010
9
Percento úspešnosti
89%
Počet obhájených dizertačných prác vo všetkých ŠP – denná forma 8
Celkový počet doktorandov k 30.6.2010
68
Percento úspešnosti
12%
Úspešnosť doktorandského štúdia v externej forme
Počet obhájených dizertačných prác vo všetkých ŠP – externá forma 17
Počet doktorandov v 5.ročníku k 30.6.2010
12
Percento úspešnosti
142%
Počet obhájených dizertačných prác vo všetkých ŠP – externá forma 17
Celkový počet doktorandov k 30.6.2010
136
Percento úspešnosti
13%
V roku 2010 sa začal realizovať projekt Podpora profesionálneho rastu doktorandov a skvalitnenie
podmienok doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, ktorého cieľom je skvalitniť
a posilniť doktorandské štúdia na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.
Prostredníctvom tohto projektu sa zvýši schopnosť našich doktorandov pracovať v zahraničných vedeckých
tímoch, skvalitnia sa ich jazykové, počítačové a manažérske zručnosti.
78
Študijný program: SOCIÁLNA PRÁCA
(v študijnom odbore 3. 1. 14 sociálna práca)
PhDr. Iveta Vieriková: Zdravotná a sociálna
starostlivosť
o klientov
v Domove
dôchodcov
a v Ústavoch sociálnych služieb. Školiteľ: doc. MUDr.
Ľubomír Javorka, PhD.
Doktorandi a témy ich dizertačných prác
5. ročník (po dizertačnej skúške):
PaedDr. Anna Bičárová: Výchova prosocionálnej
osobnosti dieťaťa v detskom domove. Školiteľ: prof.
PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Ing. Jana Brodová: Riadenie sociálnej inštitúcie
z pohľadu transformácie sociálneho systému. Školiteľ:
prof. Ing. Michal Pružinský, PhD.
PhDr. Renáta Jamborová: Modelové riešenie
sociálnych služieb v komunitnom centre občanov
v nepriaznivých životných situáciách. Školiteľ: prof.
PhDr. Anna Žilová, PhD.
PhDr. Ján Valko: Sociálne aspekty diplomatických
a konzultských imunít a privilégií. Školiteľ: prof. ThDr.
ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
3. ročník (pred dizertačnou skúškou):
Mgr. Marie Borová: Etika v práci sociálneho
pracovníka Školiteľ: doc. Ing. Milan Droppa, PhD.
m.prof.KU
Mgr. Anna Bujdošová: Sociálny pracovník ako člen
multidiscipinárneho tímu v DSS. Školiteľ: doc. PhDr.
Ing. Emília Janigová, PhD.
Mgr. Mária Kacvinská: Sociálne a psychologické
komponentov zmyslu života matiek. Školiteľ: doc.
PhDr. Eva Žiaková, PhD. m. prof.
PaedDr. Silvia Lavríková: Modernizácia služieb
zamestnanosti
podporou
rozvoja
informačných
a poradenských služieb. Školiteľ: doc. PhDr. Emília
Janigová, PhD.
Mgr. Monika Turacová: Štúdium sociálnej práce
v kontexte charitatívnej činnosti.Školiteľ: doc. PhDr.
ThDr. Stanislav Košč, PhD.
JUDr. Branislav Lečko: Sociálna charakteristika
mladistvých páchateľov trestných činov v Slovenskej
republike. Školiteľ. prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
PaedDr. Michal Mikula: Faktory sociálneho prostredia
detí s poruchami správania v detských domovoch.
Školiteľ: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
Mgr. Lenka Nádvorníková: Bariéry a faktory
podporujúce integráciu osôb so zdravotným postihnutím
na trhu práce. Školiteľ: prof. Anna Žilová, PhD.
Mgr. Peter Nemec: Sociálne služby v rámci
neziskového sektora v SR a v zahraničí. Školiteľ: prof.
PhDr. Anna Žilová, PhD.
Ing. Marta Palugová: Sociálny pracovník ako člen
multidisciplinárneho tímu v manažmente samosprávy.
Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
PhDr. Jozef Pauk: Sociálne a psychologické aspekty
osôb so zdravotným postihnutím s uplatnením sa na trhu
práce. Školiteľ: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Mgr. Zuzana Sirotiaková: Kompetencie sociálneho
pracovníka v školskom systéme. Školiteľ: prof. PaedDr.
Milan Schavel, PhD.
Mgr. Dorota Wosińska: Rodinné zázemie a kreativita
detí v základnej škole. Školiteľ: prof. madzw. dr
Jolanta Karbowniczek
Mgr. Veronika Žilová: Subjektívna pohoda rodičiek
a miesto sociálnej práce pri jej podpore. Školiteľ: doc.
PhDr. EvaŽiaková, PhD. m.prof.
4. ročník (po dizertačnej skúške):
PaedDr. Marta Bošelová: Arteterapia v sociálnej práci.
Školiteľ. Doc. akad. maliar Pavol Rusko, ArtD.
PaedDr. Oľga Drobná:. Sociálne a etické hodnoty
v literárnom diele. Školiteľ: doc. PaedDr. ThDr. Jozef
Bieľak, PhD.
PhDr. Karol Maliňák: Historické konzekvencie umenia
sociálnej práce. Školiteľ: doc. PaedDr. ThDr. Jozef
Bieľak, PhD.
PaedDr. Jana Mastišová: Využívanie výchovnovzdelávacieho
programu
„krok
za
krokom“
v podmienkach edukácie detí individuálne intergrovaných
v dnešnej MŠ. Školiteľ: doc. PhDr. Valentína
Trubíniová, CSc.
4. ročník (pred dizertačnou skúškou):
Mgr. Ing. Miroslav Pijáček: Vplyv reliogizity na
postoje študentov k Rómom a ostatným marginálnym
skupinám. Školiteľ: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Ing. Alena Kapilová: Sociálno – psychologické aspekty
nezamestanosti v regióne Trenčín. Školiteľ: prof. PhDr.
Anna Žilová, PhD.
Ing. Jana Štefáncová: Sociálno-ekonomické aspekty
osôb so zdravotným postihnutím. Školiteľ: prof. PhDr.
Anna Žilová, PhD.
JUDr. Ľubomír Švec: Kvalita bývania seniorov
v Liptovskom Mikuláši. Školiteľ: prof. ThDr, ICDr.
Anton Fabian, PhD.
3. ročník (po dizertačnej skúške):
PhDr. Iveta Franzenová: Kultúra života a kultúra
smrti ako sociálno-etický fenomén. Školiteľ: doc. ThDr.
PhDr. Stanislav Košč, PhD.
Mgr. Lucia Juhásová: Profesionálna rodina pri riešení
problému opustených detí. prof. PhDr. Anna Žilová,
PhD.
Mgr. Richard Kucharčík: Natura et kultura familiare.
Školiteľ: doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
2. ročník (po dizertačnej skúške):
Mgr. Alicja Kłos: Inštitucionálna ochrana rodiny:
Školiteľ: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Mgr. Jozef Kubica: Miejski ośrodek sportu i rekreacji w
Zabrzu w latach 1998-2003 upowszcechnianie kultuty
fizycznej jako aspektu polityki socjalnej. Školiteľ: doc.
PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
79
Mgr. Štefan Šarkózy: Aplikácie osnov terénnnej
sociálnej práce do vysokoškolského štúdia. Školiteľ: doc.
PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
Mgr. Leszka Gołda: Úloha Streleckého spolkum
"Bractwo Kurkowe" v Krakove pri realizácii sociálnej
pomoci v regióne. Školiteľ: prof. dr hab. Slawomir
Mazur
Mgr. Eugeniusz Januła: Paternalistyczna rola
przemyslu ciezkiego zaglebia górnoślaskiego w zakresie
polityki socjalno-mieszkaniowej. Školiteľ: doc. PaedDr.
ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
Mgr. Piotr Sołhaj: Sociálna starostlivosť poľských
podnikateľov o pracovníkov. Školiteľ: prof. dr hab.
Sławomir Mazur.
prostredia. Školiteľ: doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc.,
m.prof.KU
Mgr. Dagmar Mikulová: Vzdelanie a práca
v hodnotovom systéme študentov na Slovensku. Školiteľ:
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Mgr. Ivana Milkovičová: Komunikácia a komunikačné
symboly v kontexte rómskej rodiny. Školiteľ: prof.
PhDr. Anna Žilová, PhD.
PaedDr. Eleonóra Nekorancová: Význam sociálnej
pomoci a podpory pri umiestňovaní detí do náhradných
rodín. Školiteľ: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Mgr. Miriama Pattie: Vzdelanie a práca v hodnotovom
systéme študentov v USA. Školiteľ: prof. PhDr. Anna
Žilová, PhD.
PhDr. Dana Rosová: Možnosti a obmedzenia
sociálneho pracovníka pri práci s deťmi s poruchami
správania. Školiteľ: doc. PhDr. Eva Žiaková, PhD.
Mgr. Renáta Samčíková: Vybrané aspekty vzájomného
spolunažívania rómov a nerómov. Školiteľ: doc. Ing.
Mgr. Milan Droppa, PhD. m.prof. KU
Mgr.
Agniesza
Szpak:
Psychopedagogiczne
uwarunkowania poziomu zdolności tworczych uczniów
dyslektycznychdiagnoza
oraz
wskazówki
do
postepowania kompensacyjnego. Školiteľ: prof. nadzw.
dr.hab. Danuta Marzec
Mgr. Katarzyna Serwatko: Pomocná činnosť
sociálneho pracovníka vo vzťahu k úrovni sociálnych
kompetencií a kvality života detí s mentálnym
postihnutím. Školiteľ: prof. nadzw. dr hab. Marek
Paluch.
Mgr. Peter Sobek: Bezdomovectvo ako sociálny a etický
problém. Školiteľ: doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
Mgr. Maciej Soliński: Subkultúry mládeže ako
spoločenský problém a predmet sociálnej práce. Pokus
a dialóg. Školiteľ: prof. nadzw. dr hab. Marek Paluch.
Mgr. Miroslava Szitová: Profesijné a kariérne
poradenstvo
ako
jeden
z faktorov
eliminácie
nezamestnanosti. Školiteľ: doc. Ing. Milan Droppa,
PhD. m.prof. KU
PhDr. Zuzana Šariská: Sanácia rodiny a jej realizácia
prostredníctvom sociálneho pracovníka. Školiteľ: doc.
PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
Mgr. Jozef Šimek: Využitie dobrovoľného potenciálu
v mimovládnych organizáciách pôsobiacich v sociálnej
sfére. Školiteľ: doc. PhDr.Ing. Emília Janigová, PhD.
Mgr. Ján Trangoš: Metódy nácviku efektívnej
komunikácie u detí a mládeže s poruchami správania ako
nástroja na zlepšenie ich zručnosti. Školiteľ: doc. PhDr.
Daniela Kolibová, CSc.
Mgr. Izabela Zaborowska: Funkcjovanie rodzin
zastepczych w Polsce (na przykladzie miasta i powiatu
Ostrowiec Swietokrzyski). Školiteľ: prof. dr hab.
Miroslav Barbiarz
JUDr. Vladimír Zachar: Podniková sociálna politika.
Školiteľ: prof. ThDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Mgr. Paweł Witek: Kurátor rodiny z hľadiska
zanedbávanie školskej dochádzky. Školiteľ: doc. dr
Danuta Marzec
2. ročník (pred dizertačnou skúškou):
Mgr. Petra Blahová: Symboly sociálneho správania
súčasnej mládeže. Školiteľ: prof. PhDr. Anna Žilová,
PhD.
PhDr. Majid Belmiloud: Sociálne aspekty staroby.
Školiteľ: doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD.
m.prof.KU
Mgr. Zuzana Bolibruchová: Začleňovanie ľudí
s duševným ochorením do sociálneho prostredia.
Školiteľ: doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
PhDr. Gabriela Feranecová: Etika v práci sociálneho
pracovníka Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius
Akimjak, PhD.
Mgr. Grażyna Maria Kałamaga: Výchova agresívnej
mládeže v rodine. Školiteľ: prof. dr hab. Jolanta
Karbowniczek
Ing. Zdenka Klinková: Fenomén nezamestnanosti a jej
dopad na spoločnosť. Školiteľ: prof. PhDr. ThDr.
Ľubomír Pekarčík, PhD.
Mgr. Joanna Kołodziej: Praktyka pracy socjalnej w
obszarze ochrony zdrowia psychicznego – wspólczesny
kontekst oraz zadania i potrzeby edukacyjne pracownikow
socjalnych. Školiteľ: prof. nadzw. dr hab. Danuta
Marzec
Ing.
Miloš
Korba:
Zvyšovanie
kompetencií
nezamestnaných regiónu Liptov v oblastí informačných
technologií. Školiteľ: doc. Ing. Mgr. Milan Droppa,
PhD. m.prof.KU
Mgr. Mária Korbová: Rozvod v spoločnosti. Školiteľ:
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
Ing. Karel Komárek: Možností integrácie rómskeho
etnika do spoločnosti. Školiteľ: doc. PhDr. Jaroslav
Balvín, CSc.
Mgr. Miroslav Kuruc: Sociálna starostlivosť o deti
s poruchami správania a učenia. Školiteľ: doc. PhDr.
Daniela Kolibová, CSc.
PaedDr. Marta Lazorová: Sexuálne zneužívanie detí
cez internet. Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Ľubomír
Pekarčík, PhD.
PaedDr. Ľubica Malíková: Postoje mladých ľudí od 15
do 56 rokov k práci. Školiteľ: prof. PhDr. Anna Žilová,
PhD.
Ing. Mária Migrová: Pedagogicko-psychologické
aspekty integrácie hendikepovaných detí do školského
80
PaedDr. Beáta Murinová: Bezdomovstvo ako etický
problém. Školiteľ: prof. ThDr. PhDr. Ľubomír
Pekarčík, PhD.
Mgr. Aneta Bilska: Znaczenie triningu kreatywności w
ksztalceniu do pracy socjalnej opartym na projektowaniu
socjalnym. Školiteľ: prof. nadzw. dr hab. Danuta
Marzec
PaedDr. Ľubomír Galbavý: Pohybové aktivity ako
forma nešpecifickej prevencie drogovej závislosti.
Školiteľ: prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Mgr. Lucia Gažiová: Školiteľ: prof. ThDr. JCDr.
Anton Fabian, PhD.
Mgr. Magdalena Grochulska: Konflikty v rodine.
Školiteľ: prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
PhDr. Helena Hanuljaková: Sociálny typ (charakter)
rodiny a záujem o vyučovanie cudzích jazykov. Školiteľ:
doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
JUDr. Tibor Hlaváč: Postoj sociálnej komunity vo
vzťahu. Školiteľ: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Mgr. Beáta Hrebenárová: Postavenie rómskej ženy
v tradičnej a súčasnej spoločnosti. Školiteľ: doc. Ing.
Milan Droppa, PhD. m.prof. KU
PaedDr. Janka Chladecká: Sociálna komunikácia
učiteľa. Školiteľ: prof. ThDr. Amantius Akimjak,
PhD.
Mgr. Eva Igariová: Disparita rómskych komunít
z hľadiska kultúrnej identity a vzájomnej komunikácie.
Školiteľ: doc. Ing. Milan Droppa, PhD. m.prof. KU
PaedDr. Peter Juráš: História sociálnych služieb.
Školiteľ: prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Mgr. Anna Nemcová: Sociálna starostlivosť o Rómov
v Roškovciach zo strany cirkvi a štátu. Školiteľ: prof.
ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Mgr. Oľga Okálová: Poskytovatelia sociálnych služieb
na podporu rodiny v zmysle zákona 448/2008 Z.Z.
Školiteľ: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Mgr. Anna Paločková: Arteterapeutické techniky a ich
využitie v sociálnej práci. Školiteľ: doc. PhDr. Daniela
Kolibová, CSc.
Mgr. Kristína Račková: Multifunkčné miesto
sociálneho pracovníka v tíme protidrogovej prevencie.
Školiteľ: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
PhDr. Ľubica Rísová: Sociálne aspekty medzikultúrnej
komunikácie. Školiteľ: doc. PhDr. Daniela Kolibová,
CSc.
PhDr. Gabriela Saxová: Manažérstvo kvality
v sociálnych službách – prostriedok modernizácie
a inovácie. Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Mgr. Michaela Šavrnochová: Prístup rodiny k členovi
závislému na alkohole. Školiteľ: doc. PhDr. Markéta
Rusnáková, PhD.
Mgr. Jana Šolcová: Postoje veriacich kresťanov
a neveriacich k chudobe. Školiteľ: prof. PhDr. Anna
Žilová, PhD.
Ing. Miroslav Špánik: Profil manažéra v sociálnej
práci. Školiteľ: doc. Ing. Milan Droppa, PhD.
m.prof.KU
Mgr. Jana Topoliová: Možnosti znižovania
nezamestnanosti v okr. Spišská Nová Ves. Školiteľ: doc.
Ing. Milan Droppa, PhD. m.prof.KU
Ing. Jana Tkačiková: Sociálna funkcia podniku.
Školiteľ: prof. Ing. Michal Pružinský, PhD.
PaedDr. František Valášek: Mentálna retardácia
u adolescentnej mládeže a jej dôsledky na spoločenské
uplatnenie. Školiteľ: doc. PhDr. Antónia Tisovičová,
PhD.
PhDr. Roman Bartoš: Bezdomovectvo a životný štýl.
Školiteľ: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
PhDr. Mária Kerekešová: Analýza príčin odkladania
detí do inštitucionálnej starostlivosti. Školiteľ: doc.
PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
Mgr. Daniel Markovič: Kariérne poradenstvo pre
študentov a absolventov VŠ ako aktívny nástroj
zvyšovania zamestnanosti. Školiteľ: prof. PhDr. Anna
Žilová, PhD.
Mgr. Zuzana Budayová: Terénna sociálna práca
v procese začleňovania rómskej populácie do pracovného
procesu. Školiteľ: doc. Ing. Milan Droppa, PhD.
m.prof.KU
Mgr. Lenka Dzurillová: Bezdomovectvo a životný štýl.
Školiteľ: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Mgr. Dalibor Choma: Marketingová stratégia
mimovládnych organizácií v oblasti socializačných
služieb. Školiteľ: prof. Ing. Michal Pružinský, PhD.
1. ročník (pred dizertačnou skúškou):
Mgr. Viera Bednárová: Analýza vzdelávacích potrieb
sociálnych pracovníkov vo vybraných regiónoch
Slovenska. Školiteľ: prof. ThDr. PhDr. PaedDr.
Ľubomír Pekarčík, PhD.
PhDr. Slavomíra Bellová: Celoživotné vzdelávanie ako
prostriedok znižovania nezamestnanosti. Školiteľ:
doc.PhDr.Daniela Kolibová, PhD.
Mgr. Martina Benková: Sociálny pracovník ako člen
multidisciplinárneho tímu v starostlivosti o klienta
a s nevyliečiteľným ochorením. Školiteľ: prof. PhDr.
Anna Žilová, PhD.
Ing. Zuzana Brčiaková: Sociálna starostlivosť
o človeka v kontexte životného prostredia. Školiteľ: doc.
PhDr. Mária Gažiová, PhD.
Mgr. Karol Čarnogurský: Spoločenská zodpovednosť
firiem ako východisko rozvoja marketingovej stratégie
mimovládnych organizácií. Školiteľ: prof. ThDr. PhDr.
PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Mgr. Matej Čevan: Frico Kafenda - umelecký a
pedagogický prínos. Školiteľ: doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.
Mgr. Martina Drobňáková: Stratégie riešenia hmotnej
núdze občanmi východného Slovenska. Školiteľ: prof.
ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
Mgr. Miroslav Dzama: Možnosť využitia mediácie pri
riešení konfliktných situácii v školskom prostredí.
Školiteľ: doc.ThDr. Martin Uhaľ, PhD.
Mgr. Lucia Griešová: Nezamestnanosť ako sociálny
problém komunity v meste Liptovský Mikuláš. Školiteľ:
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
81
Ing. Pavol Lajčiak: Využitie informačných technológií
v misijnej a charitatívnej činnosti. Školiteľ: doc. ThDr.
PhDr. Stanislav Košč, PhD.
Mgr. Viera Pallová: Misijný a charitatívny rozmer
sociálnej práce s ľuďmi pôsobiacimi v sexbiznise.
Školiteľ: doc. ThDr. PhDr. Stanislav Košč, PhD.
PhDr. Helena Palaťková: Katolícka charita v súčasnej
spoločnosti na Slovensku. Školiteľ: doc. PaedDr.
Tomáš Jablonský, PhD. m.prof.KU
Ing. Alžbeta Baštová: Kvalita výživy v sociálnych
skupinách spoločnosti. Školiteľ: doc. PhDr. Mária
Gažiová, PhD.
Ing. Janka Rozmušová: Multikultúrna komunikácia
manažmentu v procese zamestnania v regióne. Školiteľ:
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. m.prof.KU
Mgr. Katarína Sabolová: Motivačná štruktúra
študentov Katolíckej univerzity s dôrazom na utváranie
ich hodnotovej orientácie v kontexte profesijnej prípravy.
Školiteľ: doc. ThDr. Martin Uhaľ, PhD.
Mgr. Oto Sásik: Stav a trendy sociálneho statusu
obyvateľov regiónu. Školiteľ: prof. Ing. Michal
Pružinský, CSc.
Mgr. Ladislav Strižovský: Osobnosť sociálneho
kurátora ako dôležitý činiteľ pri práci s rizikovou
mládežou. Školiteľ: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
Mgr. Katarína Tabačáková: Sociálno-patologické javy
a ich prevencia prostredníctvom pohybových aktivít
žiakov ZŠ. Školiteľ: prof. ThDr. PhDr. PaedDr.
Ľubomír Pekarčík, PhD.
Mgr. Marcin Berliński: Społeczno-edukacyjna oraz
socjalna działalność płockiej inteligencji świeckiej w
latach II Rzeczypospolitej (1918-1939). Školiteľ: dr hab.
Andrzej Gretkowski, prof. KUL
Ing. Vladimír Bezák: Kvalita života prijímateľov v
zariadení sociálnych služieb. Školiteľ: doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.
Mgr. Milan Cesnek: Sociálnodemokratická analýza
regiónu Ratková. Školiteľ: doc. PhDr. Ing. Emília
Janigová, PhD.
Mgr. Cichoń Tomasz: Zabezpieczenie socjalne i
emerytalne funkcjonariuszy policji polskiej i słowackiej.
Školiteľ: prof. dr hab. Sławomir Mazur
Mgr. Monika Divišová: Rezidenciálna starostlivosť
o občanov vyššieho veku v SR. Školiteľ: doc. PhDr.
Irena Kamanová, PhD.
PaedDr. Beáta Ftorková: Dieťa ako objekt šikanovania
v školách, spôsob prevencie a predchádzania šikanovaniu
ako patologickému javu. Školiteľ: doc. PhDr. Daniela
Kolibová, CSc.
Mgr. Krystyna Fuerst: Resocializácia nieletnich
dziewcząt w Polsce i na Słowacji. Školiteľ: dr hab. Irena
Motow
Mgr. Edward Gruszka: Zabezpieczenie socjalne
żołnierzy uczestniczących w misjach stabilizacyjnych
Unii Europejskiej i NATO. Školiteľ: prof. dr hab.
Sławomir Mazur
Mgr. Ingrid Hanáková: Sociálna starostlivosť
o starého človeka. Školiteľ: prof. ThDr. JCDr. Anton
Fabian, PhD.
Mgr. Róbert Jáger: Historické paralely poskytovania
sociálnych služieb na Slovensku v kontexte štátov EÚ.
Školiteľ: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Mgr. Petra Juhošová: Stratégie riešenia hmotnej núdze
občanmi Slovenska. Školiteľ: prof. PhDr. Anna Žilová,
PhD.
Elena Krausová: Sociálne služby a zabezpečenie
seniorov na Slovensku - vývoj a perspektívy. Školiteľ:
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Michaela Kulčárová: Manažment v charite. Školiteľ:
prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
PhDr. Jana Kupková: Dieťa ako obeť domáceho násilia.
Školiteľ: doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m.prof.KU
Wiesław Kwiecień: Efektivita odborného vzdelávania
sociálnych pracovníkov v nadstavbovom štúdiu v rokoch
1993-2007 (na príklade podkarpatského regiónu).
Školiteľ: prof. dr hab. Danuta Marzec
Mgr. Tomasz Łatak: Praca Socjalna Policji na
przykładzie województwa śląskiego. Školiteľ: prof. dr
hab. Sławomir Mazur
Mgr. Barbara Makieła: Sociálne súvislosti ľudského
kapitálu a nezamestnanosti vidieka. Školiteľ: prof.
PhDr. Anna Žilová, PhD.
Mgr. Zofia Mazur: Zabezpieczenie ryzyk socjalnych
nauczycieli polskich szkół. Školiteľ: prof. dr hab.
Sławomir Mazur
Mgr. Augustyn Okoński: Przemoc dzieci wobec
rodziców - uwarunkowania, objavy, skutki. Školiteľ:
prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
Mgr. Iwona Oleksa: Wychowanie przez pracę
w młodszym wieku szkolnym w świetle teorii
integralnego wychowania. Školiteľ: prof. dr hab. Piotr
Mazur
PhDr. Jaroslava Otradovcová: Etické aspekty
obťažných kontaktov s klientmi na linkach dôvery vo
svetle sociálnej náuky Cirkvi. Školiteľ: prof. PhDr.
ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Mgr. Maria Owczarek: Rola szkoly i organizacii
pozorzadowych w rewalidacji dzieci i młodzieży
z zaburzeniami ze spektrum autystycznego. Školiteľ:
prof. dr hab. Piotr Mazur
Mgr. Renata Piskorz: Wykluczenie społeczne
a uczestnictwo w kulturze mieszkańców Wierzbicy.
Školiteľ: prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
PaedDr. Anna Popadičová: Hodnotová orientácia
rómskej mládeže v sociálnej oblasti na ZŠ a ŠZŠ.
Školiteľ: doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD.
m.prof.KU
PhDr. Vlastimil Samek: Sociálna rehabilitácia pre
mentálne postihnuté osoby. Školiteľ: doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.
Mgr. Michał Sitarski: Systemu monitoringu
wspomagające zabezpieczenie działalności wychowawczej
i socjalnej szkół i placówek oświatowo wychowawczych,
na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Školiteľ:
prof. dr hab. Sławomir Mazur
Mgr. Mirosław Skowroński: Rola pracownika
socjalnego w aktiwizacji osób bezrobotnych. Školiteľ:
prof. dr hab. Danuta Marzec
82
Ing. Luboš Socha: Certifikácia zariadení sociálnej
pomoci. Školiteľ: doc. Ing. Bohuslava Mihalčová,
PhD.
Mgr. Agata Szabała-Walczuk: Postawy wobec dziecka
zdrowego w rodzinie z niepełnosprawnością a struktura
rodziny. Školiteľ: prof. dr hab. Piotr Mazur
MUDr. Anna Šaffová: Sociálne problémy ľudí
s ochorením sclerosis multiplex. Školiteľ: doc. PhDr.
Irena Kamanová, PhD.
Mgr. Miloš Ščotka: Sociálne prostredie mladistvých s
delikventným správaním. Školiteľ: prof. PhDr. Anna
Žilová, PhD.
MUDr. Elena Šuňalová: Identifikácia podporných a
brzdiacich faktorov v sociálnom prostredí žien v
preklimakterickej gynekologickej prevencii. Školiteľ:
doc.PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
PhDr. Miroslava Tokovská: Aktivizácia seniorov s
ochorením demencie. Školiteľ: doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.
Mgr. Katarzyna Tomaszewska: Rola organów
samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu skutkom
chorób otępiennych - studium na przykładzie powiatu
Jarosławskiego. Školiteľ: prof. PhDr. Anna Žilová,
PhD.
Alena Turoňová: Sociálno-duchovná starostlivosť v
zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov. Školiteľ:
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
Mgr. Wojciech Węglarz: Współpraca policji polskiej
z policją słowacką w zwalczaniu przestępczości
Ing. Emil Kočiš: Využitie verejných zdrojov v oblasti
prípravy nezamestnaných pre trh práce. Školiteľ: doc.
Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
Ing. Bc. Martina Špániková: Sociálna facilitácia
a postoje voči príslušníkom etnických minorít. Školiteľ:
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Mgr. Vlasta Pramuková: Syndróm vyhorenia
u sociálneho pracovníka. Školiteľ: doc. MUDr.
Ľubomír Javorka, PhD.
PhDr. Lenka Štefáková: Sociálne potreby rodiny
s nevyliečiteľne chorým členom. Školiteľ: doc. dr hab.
Marek Paluch
PhDr. Zuzana Machajová: Postoje mladých ľudí vo
veku do 25 rokov k chudobe. Školiteľ: prof. PhDr. Anna
Žilová, PhD.
PhDr.
Blanka
Simčisková:
Vzdelávanie
nezamestnaných. Školiteľ: prof. PhDr. Anna Žilová,
PhD.
PaedDr. Danka Matiová: Postoj mladých ľudí do veku
25 rokov k chudobe. Školiteľ: prof. PhDr. Anna Žilová,
PhD.
PaedDr. Ivica Ondrušková: Participácia materskej
školy s rodinou pri socializácii dieťaťa. Školiteľ: doc.
PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Študijný program:
TEÓRIA
VZDELÁVANIA
NÁBOŽENSKEJ
VÝCHOVY
(v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika)
transgranicznej. Školiteľ: prof. dr hab. Sławomir
Mazur
Mgr. Miriama Zacharová: Právo sociálneho
zabezpečenia - nástroj sociálnej reformy. Školiteľ: prof.
ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Mgr. Aneta Zapała-Wiecheć: Środowisko społeczne
a problem alkoholizmu wśród młodzieży na przykładzie
badań przeprowadzonych w powiecie ostrowieckim.
Školiteľ: prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
Mgr. Róbert Zavacký: Harm reduction, ako
kontrolované užívanie drog vo svete a SR. Školiteľ: prof.
Ing. Michal Pružinský, CSc.
Mgr. Karina Żukowska-Nawrot: Patológia rodinného
prostredia ako jeden z výchovných problémov 21.
Storočia. Školiteľ: prof. dr hab. Danuta Marzec
5. ročník (po dizertačnej skúške )
Mgr. Vladimír Tomáš: Úlohy katechézy pri formovaní
stredoškolskej mládeže. Školiteľ: prof. PhDr. ThDr.
Ľubomír Pekarčík, PhD
Mgr. Petra Bőhmová: Intercommunico – možnosti
a perspektívy. Školiteľ: doc. RNDr. ThDr. Jana
Moricová, PhD.
Mgr. Ján Liška: Laici v katechéze. Školiteľ: doc. ThDr.
Anton Adam, PhD.
Mgr. Peter Očovský: Katolícke noviny, ich význam
pred založením SSV a pri upevňovaní viery a SSV.
Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Mgr. Lívia Šingerová: Biblická tématika v súčasnej
umeleckej literatúre a jej didaktika využitia. Školiteľ:
doc. RNDr. ThDr. Jana Moricová, PhD.
Absolventi 2010
PhDr. Ľudmila Krajčíriková: Pomoc týraným
a zneužívaným deťom. Školiteľ: prof. ThDr. ICDr.
PaedDr. František Dlugoš, PhD.
PaedDr. Ing. Alena Bertová: Outplacement
v podnikovej sociálnej práci. Školiteľ: doc. Ing.
Bohuslava Mihalčová, PhD.
JUDr. Vladimíra Žofčinová: Sociálne práva
v 21.storočí. Školiteľ: prof. JCDr. ThDr. Anton
Fabian, PhD.
PhDr. František Drozd: Princípy sociálnej náuky
Cirkvi v sociálnej politike. Školiteľ: doc. ThDr. PhDr.
Stanislav Košč, PhD.
5. ročník (pred dizertačnou skúškou)
Mgr. Miriam Váľková: Didaktika vyučovania Starého
zákona na katolíckych gymnáziách. Školiteľ: prof. ThDr.
ThBiblic. Anton Tyrol, PhD.
4. ročník (po dizertačnej skúške)
Mgr. Anna Lojeková: Svedectvo v školskej katechéze.
Školiteľ: doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský,
PhD.
Mgr. Jana Pojezdálová: Katechéza žiakov ZŠ po DVK
na Slovensku. Školiteľ: doc. ThDr. Jozef Trstenský,
PhD.
83
4. ročník (pred dizertačnou skúškou)
Mgr. Miroslav Kerekréty: Pastoračná starostlivosť
o starých, chorých a zomierajúcim. Školiteľ: doc.
RNDr., ThDr. Jana Moricová,PhD.
Mgr. Jozefína Trochanová: Vyučovanie náboženstva
na školách a jeho prínos pre spoločnosť. Školiteľ: prof.
ThDr. ICDr. Anton Fabian, PhD.
Mgr. ThLic František Dulina: Mravné a sociálne
ohrozenie rodiny v dnešnej spoločnosti. Školiteľ: prof.
ThDr. PaedDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Mgr. Martina Gregorová: Metódy hodnotenia žiakov
v predmete náboženská výchova na štátnych školách.
Školiteľ: prof. ThDr. ICDr. PaedDr. F. Dlugoš, PhD.
Mgr. Štefan Hodža: Mravné a sociálne ohrozenie
rodiny v dnešnej spoločnosti. Školiteľ: prof. ThDr.
PaedDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Mgr. Erika Janigová: Inovácie vyučovania geografie
v prostredí e-learningových technologií v kontexte
vzdelávania na cirkevných školách. Školiteľ: doc. RNDr.
Branislav Nižnanský, CSc.
Mgr. Jana Kršková: Kultúrne rozdiely medzi krajinami
západnej a východnej Európy na príklade Francúzov
a Slovákov v oblasti vzdelávania predmetov náboženskej
povahy: Školiteľ: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský,
PhD. m.prof.KU
Mgr. Anton Kulan: Inovačné metódy vo výučbe
náboženskej
výchovy
s
využitím
informačnokomunikačných technologií. Školiteľ: doc. PaedDr.
Tomáš Jablonský, PhD. m.prof.KU
Mgr. Katarína Nižnanská: Súlad pojmovej bázy
geografie a vlastivedy s obsahom náboženskej výchovy na
ZŠ analýzou a komparáciou kognitívnych schém.
Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
PaedDr. Marta Oravcová: Slávenie paschy v školskej
katechéze. Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius
Akimjak, PhD.
Mgr. Martina Orlovská: Forma osobnosti katolíckeho
vychovávateľa v Českej republike. Školiteľ: doc. ThLic.
PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD.
Ing. Barbora Popracová: Enviromentálna výchova
v katechéze. Školiteľ: doc. ThLic. PaedDr. Alojz
Kostelanský, PhD.
Mgr. Viliam Pražiak: Význam geografického
vzdelávania pre sociálne a charitatívne úlohy katolíckej
cirkvi v medzipredmetových súvislostiach s náboženskou
výchovou. Školiteľ: doc. RNDr. Branislav Nižnanský,
CSc.
Mgr. Viera Rassu Nagy: Don Bosco a jeho výchovnovzdelávacie dedičstvo s možnosťou aplikácie na
súčasnosť. Školiteľ: doc. ThDr. RNDr. Jana Moricová,
PhD.
PhDr. Gabriela Siváková: Pedagogické reflexie
nadaného dieťaťav podmienkach školskej edukácie.
Školiteľ: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
m.prof.KU
3. ročník (po dizertačnej skúške)
PaedDr. Anna Dudová: Znaky kanonicky definovanej
svätosti a činnosti Jána Čarnogurského. Školiteľ: prof.
ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD.
Mgr. Monika Kubatková: Teológia hnutí pôsobiacich
v súčasnosti v katolíckej cirkvi na Slovensku. Školiteľ:
doc. RND. ThDr. Jana Moricová, PhD.
Mgr. Jan Stanislaw Cegłowski: Deje kultu sv.
Stanislava Kostki v diecéze plockej v rokoch 1726-2006.
Školiteľ: doc. Andrzej Grektowski.
3. ročník (pred dizertačnou skúškou)
Mgr. Silvia Kamenická: Chudoba a blahobyt
z pohľadu sociálneho učenia Cirkvi. Školiteľ: prof.
PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Mgr. Ján Kvasnička: Vzťahové špecifiká daru sexuality
ako inštitucionálny teologický a psychologický problém.
Školiteľ: prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD.
PaedDr. Patrik Ondáš: Eucharistia v kresťanskom
živote. Školteľ: prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír
Pekarčík, PhD.
PaedDr. Richard Ondáš: Vzťah kresťanstva
a judaizmu. Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. PaedDr.
Ľubomír Pekarčík, PhD.
Mgr. et.Mgr. Jitka Pejřimovská: Katolícky aspekt pri
nasmerovaní mladých ľudí natranscendentno v rámci
muzikoterapie. Školiteľ: doc. RND. ThDr. Jana
Moricová, PhD.
PaedDr. Jozef Skupin: Tridentský ritus, jeho význam
a postoj pre život súčasnej cirkevnej komunity. Školiteľ:
doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
Mgr. Róbert Strus: Výchova ako oslobodzujúca cesta vo
svetla života. Školiteľ: doc. PaedDr. Jan Zimny, PhD.
Mgr. Vladimír Špurek: Nová evanjelizácia a divadlo.
Školiteľ: prof. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
2. ročník (pred dizertačnou skúškou)
Mgr. Adrián Beňo: Výtvarné prejavy, púťového,
devotivného a devociálneho charakteru v kontexte
slovenskej ľudovej zbožnosti. Školiteľ: prof. ThDr.
RNDr. Jana Moricová, PhD.
Mgr. Marek Cimbala: Pavol Čarnogurský a jeho profil
ako katolíckeho učiteľa. Školiteľ: prof. ThDr. ICDr.
PaedDr. F. Dlugoš, PhD.
Mgr. Milan Čarný: Etika v náboženskej výchove.
Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Mgr. Katarína Drahomirecká: Využitie biblických
kresieb podľa filmu BEN HOUR v školskej katechéze na
I. stupni ZŠ. Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius
Akimjak, PhD.
Mgr. Lucia Zvedelová: Didaktické aspekty www.
stránok s geografickou tematikou v korelácií
s náboženskou výchovou na cirkevných školách. Školiteľ:
doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.
Mgr. Dušan Galica: Prínos cirkevných gymnázií pri
formácii mládeže. Školiteľ: doc. PaedDr. ThLic. Alojz
Kostelanský, PhD.
PaedDr. Róbert Slotka: Spiritualita vysokoškolskej
mládeže. Školiteľ: doc. ThDr. Róbert Sarka, PhD.
84
PhDr. Adam Baran: Formácia mládeže otcami
minoritmi v Levoči. Školiteľ: doc. ThDr. František
Trstenský, PhD.
Mgr. András Dezsőné Fulop: Katolícka výchova
a vzdelávanie ako cesta k správnemu výberu z ponúk
programov v masmédiách. Školiteľ: dr hab. Jan Zimny,
prof. KUL
Mgr. Božena Cioch: Pedagogický model napomáhania
subjektu pedagogike na základe výskumu v odbornej
poradni včasnej diagnózy a rehabilitácie v Lubline.
Školiteľ: prof. dr hab. Jan Zimny
Mgr. Jana Hudecová: Porovnanie odbornej úrovne
štátnych a katolíckych škôl. Školiteľ: prof. ThDr. ICDr.
PaedDr. F. Dlugoš, PhD.
PaedDr. Marián Janček: Mravné a sociálne ohrozenie
rodiny v dnešnej spoločnosti. Školiteľ: prof. ThDr.
PaedDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Mgr. Wacław Kędzior: Model katolíckej pedagogiky
v alternatíve s postmodernou pedagogikou laika. Školiteľ:
prof. dr hab. Jan Zimny
Mgr. Danka Maliňáková: Farská katechéza ľudí
tretieho veku. Školiteľ: prof. ThDr. ICDr. PaedDr. F.
Dlugoš, PhD.
Mgr. Zbigniew Olkowski: Vyučovanie náboženskej
výchovy na stredných školách v Poľsku. Školiteľ: doc.
dr hab. Andrzej Gretkowski
Mgr. Ing. Josef Pejřimovský: Český antiklerikalismus
a jeho podíl na krizi česko-slovenských vztahů ve 30.
letech 20.stol. Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius
Akimjak, PhD.
Mgr. Milan Pudiš: Kresťanská spiritualita v dnešnom
svete. Školiteľ: prof.ThDr. PaedDr.PhDr.Ľ. Pekarčík,
PhD.
Mgr. Marcela Roubalová: Hodnotová výchova
v rodine na začiatku 21, storočia. Školiteľ: doc. PaedDr.
Tomáš Jablonský, PhD. m.prof.KU
PaedDr. Róbert Stenchlák: Cirkevné školstvo na
Kysuciach v 20. storočí. Školiteľ: doc. ThDr. RNDr.
Jana Moricová, PhD.
Mgr. Jiři Zikmund: Vplyv televízie na rodinu.
Školiteľ: prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Ľubomír
Pekarčík, PhD.
Mgr. Mária Lalinská: Georges BERNANOS - život
a dielo francúzskeho kresťanského spisovateľa 20. storočia
v kontexte vyučovania náboženskej výchovy. Školiteľ:
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. m.prof.KU
Mgr. Jozef Koválik: Ján Pásztor, katolícky biskup,
vzdelanec a jeho liturgické dielo po Druhom vatikánskom
koncile. Školiteľ: prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František
Dlugoš, PhD.
Mgr. Stanislava Kružliaková: Význam a prínos Víta
a Milana Hejného pre rozvoj pedagogického myslenia.
Školiteľ: doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
Mgr. Róbert Likavčan: Negatívne vplyvy okultizmu
na život človeka. Školiteľ: prof. ThDr. PhDr. PaedDr.
Ľubomír Pekarčík, PhD.
Mgr. Adriána Starchoňová: Prirodzený zákon
a asistované reprodukcie. Školiteľ: doc. RNDr.
Nadežda Stollárová, CSc., m.prof.KU
Mgr. Anna Vaľková: Mediálna výchova v kontexte
náboženskej výchovy. Školiteľ: doc. ThDR. Juraj
Spuchľák, PhD.
Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski: Mariánska spiritualita
a masmediálny apoštolát v živote a diele sv. Maximiliána
M. Kolbeho. Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius
Akimjak, PhD.
Absolventi 2010:
PaedDr. Marcel Šefčík: Vicrius Christi- Voľba a výber
rímskych veľkňazov od Leva XIII. po Benedikta XVI.
prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
PaedDr. Emília Bocková: Metodika tvorby a aplikácie
vzdelávania vizuálnych prostriedkov v katechéze.
Školiteľ: prof. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
PaedDr. Eva Kyšeľová: Vyučovanie náboženstva alebo
náboženská výchova. Školiteľ: prof. ThDr. ICDr.
PaaedDr. František Dlugoš, PhD.
PhDr. Imrich Tóth: Slovenská katolícka misia v Paríži
v rokoch 1953-2003. Školiteľ: prof. PhDr. ThDr.
AmantiusAkimjak,PhD.
PaedDr. Mária Háyzová: Prostriedky programovej
výučby v katechéze. Školiteľ: doc. PaedDr. Thlic. Alojz
Kostelanský,PhD.
PaedDr. Pavol Myjavec: Antropologická integrita
dobra a náboženská výchova. Školiteľ: prof. ThDr.
Pavol Farkaš, PhD.
Mgr. Svetlana Kravecová: Adorácia ako prejav
eucharistického kultu. Školiteľ: doc. ThDr. ArtLic.
Rastislav Adamko, PhD.
Študijný program: DIDAKTIKA HUDBY
(v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika)
1. ročník (pred dizertačnou skúškou)
Mgr. Vladimír Baran: Stvárňovanie ženy v sakrálnom
umení. Školiteľ: doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav
Biarinec, ArtD.
Mgr. Marcela Duľová: Mariánska Levoča a Spiš
v rokoch 1948 – 2010. Školiteľ: prof. ThDr. ICDr.
PaedDr. František Dlugoš, PhD.
PhDr. Milan Kandráč: Školiteľ: prof. PhDr. ThDr.
Amantius Akimjak, PhD.
Mgr. Silvia Kaščáková: Biblické motívy v detskej
literatúre 20. storočia. Slovenská a česká poézia. Školiteľ:
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. m.prof.KU
5. ročník (po dizertačnej skúške
Mgr. Juraj Valluš: Organová tvorba slovenských
skladateľov v 20. storočí. Školiteľ: doc. ThDr. ArtLic.
Rastislav Adamko, PhD.
PaedDr. Katarína Dzurová: Klavírna technika
mladých klaviristov najčastešie vyskytujúce sa problémy
pri vývoji klavírnejtechniky dieťaťa Školiteľ: doc. ThDr.
ArtLic. Rastislav Adamko, PhD.
Mgr. Miroslav Kobelák: Tanečné a jazzové druhy
a formy ako inovácia akordeónovej interpretácie a výučby.
Školiteľ: doc. MgrArt. Irena Medňanská, PhD.
85
Mgr. Monika Mihaľová: Využitie tvorby žien
skladateliek v hudobnej edukácii na základných školách
na Slovensku. doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko,
PhD.
Mgr. Tatiana Schlosserová: Klavírne duo Sylvia
a Rudolfa Macudzinsky a ich význam svetových
klavírnych duet. Školiteľ: prof. René Adámek
PaedDr. Miroslav Kopnický: Príprava žalmistov,
kantorov a organistov na liturgickú službu v Spišskej
diecéze. prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
Mgr. Stanislav Šurin: Historické organy v Trnavskom
kraji. Školiteľ: prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak,
PhD.
PaedDr. Janka Bednáriková: Liturgický spev
a posvätná hudba v príslušnom dekanáte. Školiteľ: prof.
ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
PaedDr. Jaroslava Šimerková: Cirkevná hudba na
ZUŠ. Školiteľ. prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak,
PhD.
Mgr. Iwona Bodziak: Výchovné prostredie a jeho vplyv
na rozvoj záujmov o hudbu mládeže vo veku od 14 do 16
rokov. Školiteľ: doc. ThDr. Martin Štrbák, PhD.
5. ročník (pred dizertačnou skúškou)
Mgr. Milan Olšiak: Ladislav Burlas umelec a vedec.
Školiteľ: doc. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD.
4. ročník (po dizertačnej skúške)
Mgr. Katarína Dundeková: Výrazné osobnosti
husľovej pedagogiky ovplyvňujúce súčasný vývojový
trend hry na husliach. Školiteľ: doc.ThDr. artLic.
Rastislav Adamko, PhD.
4. ročník (pred dizertačnou skúškou)
Mgr.
Renáta
Bartková:
Tradície
a inovácie
v akordéonovej výučbe a interpretácie. Školiteľ: doc.
Mgrart. Irena Medňanská, CSc.
Mgr. Lucia Bérešová: Komparatívna analýza hudobnej
výchovy na základných školách v Poľsku a na Slovensku.
Školiteľ: doc. Mgr. Art. Irena Medňaská, CSc.
m.prof.
Mgr. Katarína Kováčová: Pedagogická interpretácia
vzťahu hudby a slovenského umenia. Školiteľ: prof.
PhDr. Boris Banáry, PhD.
Mgr. Zuzana Masaryková: Život a dielo pátra
Mikuláša Hausenku- pedagóga a skladateľa. Školiteľ:
doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD.
Mgr. Juliana Repková: Hudobná formácia cirkevných
hudobníkov na Slovensku v minulosti a dnes. Školiteľ:
doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
Mgr. Július Klein: Didaktika vyučovania na klarinete
a literatúra pre začiatočníkov a pokročilých. Školiteľ:
doc. Mgr. art. Margita Gromová
1. ročník (pred dizertačnou skúškou)
Mgr. Ján Gabčo: Didaktika výučby hry na organe pre
využitie rímsko-katolíckej liturgie na Slovensku.
Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Mgr. Mgr. Marcel Kapala: Výučba hry na organe pre
potreby rímskokatolíckej liturgie na Slovensku. Školiteľ:
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
Mgr. Ladislav Onderčin: Využitie vybraných
organových skladieb Petra Ebena pri prekonávaní
technických a výrazových problémov v umeleckých
stupňoch vzdelávania. Školiteľ: doc. MgA. Peter Planý
Mgr. Blanka Pavlovičová: Husľová tvorba 16. – 18.
storočia v kontexte štátneho vzdelávacieho programu pre
ZUŠ a konzervatóriá. Školiteľ: doc. Mgr. art. Karol
Medňanský, PhD.
Mgr. Michal Germuška: Rozvoj improvizačných
schopností vo výučbe akordeónu a keyboardu na ZUŠ
s akcentom na hudobno-folklórne štylizácie. Školiteľ:
doc. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD.
Mgr. Zuzana Herdová: Frico Kafenda - umelecký
a pedagogický prínos. Školiteľ: prof. Mgr. Art. René
Adámek, ArtD.
Mgr. Daša Izsófová: Aplikácia integratívnej hudobnej
pedagogiky a polyestetickej výchovy v neformálnom
vzdelávaní. Školiteľ: doc. Mgr. art. Irena Medňanská,
PhD.
Mgr. Peter Martinček: Systematika vyučovania
skladby na konzervatóriu. Školiteľ: doc. Jevgenij Iršai,
PhD.
Mgr. Jana Skladaná: Uplatnenie absolventov cirkevnej
hudby v praxi na Slovensku. Školiteľ: prof. ThDr.
PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
3. ročník (po dizertačnej skúške)
Mgr. Miloš Hudec: Pieseň v dielach nemeckých
romantikov. Školiteľ. prof. PhDr. Jozef Raninec, PhD.
Mgr. Miroslav Hrtús: Využitie informačných
technológií vo vyučovaní na pedagogických fakultách na
Slovensku. Školiteľ: doc. ThDr. ArtLic. Rastislav
Adamko, PhD.
2. ročník (pred dizertačnou skúškou)
Matej Bartoš: Modálna harmónia v liturgii a didaktické
postupy pri jej vyučovaní. Školiteľ: doc. ThDr. Art.Lic.
Rastislav Adamko, PhD.
Mgr. Angelika Kulanová: Hlasová výchova kantorov
a kňazov na Slovensku v porovnaní s okolitými
krajinami. Školiteľ: doc. ThDr. Art.Lic. Rastislav
Adamko, PhD.
Mgr. Juliana Tišťanová: Medzinárodní Schubertova
soutež a její význam v rámci světových klavírních
souteží. Školiteľ:prof. René Adámek
Mgr. Ivana Kútniková: Špecifiká a odlišností
univerzitného zboru Benedictus. Školiteľ: doc.ThDr.
Art.Lic. Rastislav Adamko, PhD.
Absolventi 2010:
Mgr. Andrea Nemcová: Súčasná Slovenská klavírna
tvorba vo vyučovaní na ZUŠ. Školiteľ: prof. Eva
Michalová, CSc.
PaedDr. Judita Hencovská: Hudba v dejinách Dolnej
Oravy. Školiteľ:doc. Mgr.Art. Irena Medňanská.
86
Mgr. Mária Sadloňová: Súčasné trendy hlasovej
výchovy v základnej umeleckej škole. Školiteľ. prof.
PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.
Mgr. Martin Jurčo: Vývoj klavírnej etudy
a metodických aspektov. Školiteľ: Mgr. Art. René
Adámek, ArtD.
PaedDr. Stefka Palovičová: Debussyho klavírna
tvorba v kontexte spoločensko-kultäúrneho vývoja a jej
konfrontácia s európskou klavírnou literatúrou na
prelome 19. a 20. storočia Školiteľ: prof. Daniela
Varínska
Študijný program: DIDAKTIKA HUDBY
v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika
Prijímacie
Počet prijatých
pohovory
interní/externí
2005/2006
5/6
2006/2007
1/4
2007/2008
2/9
2008/2009
2/0
2009/2010
5/7
2010/2011
4/5
Mgr. Martina Procházková: Zefektívnenie výučby
predmetu hlasová výchova v študijnom programe 1.1.5,
predškolská a elementárna pedagogika prostredníctvom
motivácie, kreativity a integrácie. Školiteľ: doc.
Mgr.Art. Irena Medňanská, CSc. m. prof.
študujúci
absolventi
11
14
24
26
33
35
3
0
2
2
5
6
Študijný program: Sociálna práca v študijnom odbore 3. 1. 14 Sociálna práca
Prijímacie
Počet prijatých
študujúci
pohovory
interní/externí
2006/2007
2/30
29
2007/2008
5/17
50
2008/2009
4/26
76
2009/2010
23/45
117
2010/2011
18/40
161
Študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy
v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika
Prijímacie
Počet prijatých
študujúci
pohovory
interní/externí
2005/2006
6/16
16
2006/2007
2/13
30
2007/2008
2/11
43
2008/2009
5/11
56
2009/2010
18/14
62
2010/2011
10/11
79
87
absolventi
1
9
4
17
12
absolventi
0
1
5
9
8
7
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
DOKTORANDOV ZA ROK 2010
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-547-6. S.185-194.
AFD 06
Kubatková, Monika: Psychická manipulácia v
deštruktívnych sektách.
Monika Kubatková. In: Konferencia z praktickej
teológie a religionistiky IV. zborník prednášok z
vedeckej konferencie doktorandov a vedeckých
pracovníkov : Ružomberok 15. marec 2010 / eds.
Monika Kubatková, Martina Gregorová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084583-4. - S. 69-80.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých
konferenciách
Počet záznamov: 38
AFD 01
Kubatková, Monika: Scientologická cirkev na
Slovensku ako výzva pre teologické myslenie
Monika Kubatková. In: Konferencia na aktuálne
spoločensko-teologické témy V. : zborník prednášok
z vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov : Ružomberok 7. december
2009 / ed. Monika Kubatková, Martina Gregorová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084547-6. - S. 29-50.
AFD 07
Kamenická, Silvia: Riešenie otázok chudoby vo
svete prostredníctvom sociálneho učenia Cirkvi.
Silvia, Kamenická. In: Konferencia z praktickej
teológie a religionistiky IV. : zborník prednášok z
vedeckej konferencie doktorandov a vedeckých
pracovníkov : Ružomberok 15. marec 2010 / eds.
Monika Kubatková, Martina Gregorová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084583-4. - S. 217-226.
AFD 02
Roubalová, Marcela: Výuka Římskokatolíckeho
náboženství v České republice po roce 1989.
Marcela Roubalová. In: Konferencia na aktuálne
spoločensko-teologické témy V, Zborník prednášok
z vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov 7. december 2009.
Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej
univerzity, 2010. ISBN 978-80-80-84-547-6.S. 77-82.
AFD 08
Orlovská,
Martina:
Rodiče
jako
katoličtí
vychovatelé
Martina Orlovská. In: Konferencia z praktickej
teológie a religionistiky IV. : zborník prednášok z
vedeckej konferencie doktorandov a vedeckých
pracovníkov : Ružomberok 15. marec 2010 / eds.
Monika Kubatková, Martina Gregorová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084583-4. - S.263-275.
AFD 03
Orlovská, Martina: Činnosť katechetických center
v české Republice po 20 letech náboženské
svobody. Martina Orlovská. In: Konferencia na
aktuálne spoločensko-teologické témy V. : zborník
prednášok z vedeckej konferencie doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov : Ružomberok 7.
december 2009 / ed. Monika Kubatková, Martina
Gregorová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN
978-80-8084-547-6. - S. 125-140.
AFD 09
Nižnanská, Katarína: Pedagogická diagnostika v
katolíckej škole :(potreba inovácie vzdelávania)
Katarína Nižnanská. In: Konferencia na aktuálne
spoločensko-teologické témy V. : zborník prednášok
z vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov : Ružomberok 7. december
2009 / ed. Monika Kubatková, Martina Gregorová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084547-6. - S. 233-250.
AFD 04
Pudiš,
Milan:
Teologické
myslenie
po
novembrovej revolúcii na Slovensku.
Milan Pudiš. In: Konferencia na aktuálne
spoločensko-teologické témy V. zborník prednášok
z vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov : Ružomberok 7. december
2009 / ed. Monika Kubatková, Martina Gregorová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084547-6. - S. 9-19.
AFD 10
Štefáková,
Lenka: Subjektívna
pohoda
u
nevyliečiteľne chorých v domácej starostlivosti =
Well-being by the incurable ill in home care
Lenka Štefáková. - Požiadavky na systém: Windows
95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: V.
medzinárodná konferencia doktorandov odborov
psychológia a sociálna práca [elektronický zdroj] :
zborník príspevkov : Nitra 2010 / eds. Marta
Popelková, Andrea Juhásová, Martin Pohánka. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
2010. - ISBN 978-80-8094-699-9. - S. 330-338.
AFD 05
Beňo, Adrián: Postavenie učiteľa v ponovembrovej
spoločnosti.
In:Konferencia
na
aktuálna
spoločensko-teologické témy. / Adrián Beňo. In:
Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické
témy V. : zborník prednášok z vedeckej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov :
Ružomberok 7. december 2009 / ed. Monika
Kubatková, Martina Gregorová. - Ružomberok :
88
inštitúte v Spišskom Podhradí 16. marca 2010 / ed.
Katarína Kotradyová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2010. - ISBN 978-80-8084-544-5. - S.103-112.
AFD 11
Lazorová, Marta: Internet a netiketa.
Marta Lazorová. In: Nové aspekty v sociálnej práci
II. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej na Teologickom inštitúte v
Spišskom Podhradí 16. marca 2010 / ed. Katarína
Kotradyová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2010. - ISBN 978-80-8084-544-5. - S.213-217.
AFD 17
Szitová,
Miroslava:
Profesijné
a kariérne
poradenstvo na základných a stredných školách.
Miroslava Szitová. In: Nové aspekty v sociálnej
práci I : zborník príspevkov zo seminára konanom
na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí v
apríli 2009 / zost. Katarína Kotradyová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084543-8. - S. 153-163.
AFD 12
Topoliová, Jana: Dopad nezamestnanosti na
jednotlivca.
Jana Topoliová. In: Nové aspekty v sociálnej práci
II.: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej na Teologickom inštitúte v
Spišskom Podhradí 16. marca 2010 / ed. Katarína
Kotradyová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2010. - ISBN 978-80-8084-544-5. – S. 409-417.
AFD 18
Pejřimovský,
Jozef:
Socialistické,
liberální
a katolické
pojetí
vztahu
mezi
jedincem
a společností
Jozef Pejřimovský. In: Konferencia na aktuálne
spoločensko-teologické témy V. : zborník prednášok
z vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov : Ružomberok 7. december
2009 / ed. Monika Kubatková, Martina Gregorová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. ISBN 978-80-8084547-6. – S. 251-262.
AFD 13
Markovič, Daniel: Mladí ľudia na trhu práce;
stratená generácia absolventov - realita alebo
mediálna bublina?
Daniel Markovič. - Požiadavky na systém: Windows
95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: 2. československá
konference
doktorandů
oborů
pomáhajících profesí [elektronický zdroj] / ed.
Ludmila Houdková, Radka Čaníková. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-7823. - S. 227-235.
AFD 19
Karbowniczek,
Jolanta:
Rola
diagnozy
w
przeciwdzialaniu
wykluczeniu
spolecznemu
Jolanta Karbowniczek, Magdalena Grochulska.
In:Stratégie riešenia chudoby.: zborník príspevkov
z medzinárodnej
vedeckej
dvojkonferencie
:
Ružomberok 2010 / ed. Anna Žilová, Maria
Kopsztein, Alena Novotná . Ružomberok : Verbum
–
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity
v Ružomberku, 2010. ISBN 978-80-8084-604-6. – s.
16-20.
AFD 14
Szitová, Miroslava; Šilonová, Viera: Postavenie
a úlohy sociálneho pedagóga ako odborného
zamestnanca.
Miroslava Szitová, Viera Šilonová. In: Nové aspekty
v sociálnej práci II.: zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na
Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí 16.
marca 2010 / ed. Katarína Kotradyová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084544-5. - S. 281-291.
AFD 20
Bartoš, Matej: Uplatnenie modálnej harmónie v
liturgickej hudbe po Druhom vatikánskom
koncile Matej Bartoš. In: Nové trendy v hudobnej
výchove a vzdelávaní : zborník príspevkov z
doktorandskej konferencie konanej v rámci Týždňa
vedy v novembri 2009 / zost. Martina Procházková.
- Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084541-4. - S. 23-34.
AFD 15
Topoliová, Jana: Riadenie a obsahové zameranie
vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce.
Jana Topoliová. In: Nové aspekty v sociálnej práci
II.: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej na Teologickom inštitúte v
Spišskom Podhradí 16. marca 2010 / ed. Katarína
Kotradyová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2010. - ISBN 978-80-8084-544-5. - S. 197-206.
AFD 21
Jurčo, Martin: Počiatky klavírnej etudy v tvorbe
skladateľov obdobia baroka
Martin Jurčo. In: Nové trendy v hudobnej výchove a
vzdelávaní : zborník príspevkov z doktorandskej
konferencie konanej v rámci Týždňa vedy v
novembri 2009 / zost. Martina Procházková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084541-4. - S. 81-87.
AFD 16
Budayová, Zuzana: Pomoc pri katastrofách
a humanitárna pomoc.
Zuzana Budayová. In: Nové aspekty v sociálnej
práci II.: zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie konanej na Teologickom
89
zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické,
etické a etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. :
zborník
referátov
z
IX.
sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária
Gažiová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN
978-80-8084-566-7. - S. 9-15.
AFD 22
Račková, Kristína: Využívanie techník relaxácie
v pomáhajúcich profesiách ako jedna z možností
prevencie burn-out syndrómu = Use of relaxation
techniques in helping professions as one of the
possibilities in burn-out syndrome prevention
Kristína Račková. – Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: V.
medzinárodná konferencia doktorandov odborov
psychológia a sociálna práca [elektronický zdroj] :
zborník príspevkov : Nitra 2010 / eds. Marta
Popelková, Andrea Juhásová, Martin Pohánka. –
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
2010. – ISBN 978-80-8094-699-9. – S. 271-279.
AFD 28
Cimbala, Marek: Michal Tkáč - príkladný kňaz
svätého života.
Marek Cimbala. In: Proroci a kňazské osobnosti 20.
storočia : historická konferencia s medzinárodnou
účasťou : zborník prednášok z historickej
konferencie, Ružomberok 15. február 2010 / ed.
František Dlugoš. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2010. - ISBN 978-80-8084-571-1. - S. 189-196.
AFD 23
Popracová,
Barbora:
Etwinning
a projekty
podporujúce využívanie IKT na 1. stupni ZŠ
Liptovská Štiavnica
Barbora Popracová. In: DidInfo 2010 [elektronický
zdroj] : 16. ročník národnej konferencie / ed.
Veronika Stoffová. – Banská Bystrica : Univerzita
Mateja Bela, 2010. – ISBN 978-80-8083-952-9. – S. 5052.
AFD 29
Kamenická, Silvia: Štefan Olos, život a dielo.
Silvia Kamenická. In: Proroci a kňazské osobnosti
20.
storočia
:
historická
konferencia
s
medzinárodnou účasťou : zborník prednášok z
historickej konferencie, Ružomberok 15. február
2010 / ed. František Dlugoš. - Ružomberok : Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-571-1. - S.
135-147.
AFD 24
Popracová,
Barbora:
Rozvoj
ekumenizmu
v súčasnej dobe
Barbora Popracová. In: Konferencia na aktuálne
spoločensko-teologické témy V. : zborník prednášok
z vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov : Ružomberok 7. december
2009 / ed. Monika Kubatková, Martina Gregorová. –
Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. – ISBN 978-808084-547-6. –S. 101-108.
AFD 30
Janček, Marián: Jozef Hrušecký – kňaz
a náboženský publicista (1912-1983).
Marián Janček. In: Proroci a kňazské osobnosti 20.
storočia : historická konferencia s medzinárodnou
účasťou : zborník prednášok z historickej
konferencie, Ružomberok 15. február 2010 / ed.
František Dlugoš. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2010. - ISBN 978-80-8084-571-1. - S. 197-214.
AFD 25
Popracová, Barbora: Diagnostika porúch učenia v
materských školách
Mária Vargová, Barbora Popracová. In: Trendy a
nové výzvy v špeciálnej pedagogike : zborník
príspevkov
z
III.
medzinárodnej
špeciálnopedagogickej konferencie konanej v dňoch
23. – 24. septembra 2010 v Bratislave / zost. Alica
Vančová, Darina Tarcsiová, Silvia Šuverová. –
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
2010. – ISBN 978-80-89238-36-1. – S. 125-129.
AFD 31
Brodová, Jana: Implementácia vedomostí v procese
globalizácie a internalizácie.
Jana Brodová. In: Organizácia založená na
vedomostiach
v
období
globalizácie
a
internacionalizácie : zborník príspevkov z II.
ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou
účasťou : 26. a 27. apríla 2010 / zost. Jozef Kašša. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084586-5. - S. 152-160.
AFD 26
Bocková, Emília: Obraz a jeho úloha v katechéze
Emília Bocková. In: Týždeň vedy, umenia a
techniky na Slovensku : zborník prednášok z
vedeckej konferencie na tému Náplň a cieľ
vyučovania náboženskej výchovy : Ružomberok 3.
november 2009 / ed. František Dlugoš. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084529-2. - S. 71-79.
AFD 32
Kopnický,
Miroslav:
Omšové
ordináriá
v obnovenej liturgii v Spišskej diecéze.
Miroslav Kopnický. In: Nové trendy v hudobnej
výchove a vzdelávaní : zborník príspevkov z
doktorandskej konferencie konanej v rámci Týždňa
vedy v novembri 2009 / zost. Martina Procházková.
- Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084541-4. - S.14-22.
AFD 27
Cimbala, Marek: Chudoba verzus vzdelávanie
Marek Cimbala. In: Chudoba v kontexte dneška -
90
AFD 33
Čarný, Milan: Chudoba a jej vplyv na bioetické
otázky súčasnosti = Poverty and its impact on bioethical issues of today.
Milan Čarný. In: Chudoba v kontexte dneška –
zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické,
etické a etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. :
zborník
referátov
z IX.
sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária
Gažiová. – Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo
Katolíckej university v Ružomberku, 2010. – ISBN
978-80-8084-566-7. – S. 16-22.
AFD 38
Šavrnochová, Michaela: Súčasný stav resocializácie
v abstinenčných kluboch na Slovensku = Current
status the social reintegration in withdrawal clubs
in Slovakia.
Soňa Dvorská, Michaela Šavrnochová.. In: Nové
aspekty v sociálnej práci II : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na
Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí 16.
marca 2010 / ed. Katarína Kotradyová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084544-5. - S. 149-158.
AFD 34
Hrtús,
Miroslav:
Využitie
informačnokomunikačných technológií vo vyučovaní hudby a
ochrana autorských práv.
Miroslav Hrtús .In: Nové trendy v hudobnej
výchove a vzdelávaní : zborník príspevkov z
doktorandskej konferencie konanej v rámci Týždňa
vedy v novembri 2009 / zost. Martina Procházková.
- Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084541-4. - S. 232-238.
AFD 39
Igariová, Eva: Sociální deviace a sociálnê
patologické jevy z hlediska bezdomovectví.
Eva Igariová, Petr Sobek. - Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: V.
medzinárodná konferencia doktorandov odborov
psychológia a sociálna práca [elektronický zdroj] :
zborník príspevkov : Nitra 2010 / eds. Marta
Popelková, Andrea Juhásová, Martin Pohánka. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
2010. - ISBN 978-80-8094-699-9. - S.383-388.
AFD 35
Pražiak, Viliam: Geografia v katolíckej škole :
(potreba inovácie vzdelávania).
Viliam Pražiak. In: Konferencia na aktuálne
spoločensko-teologické témy V. : zborník prednášok
z vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov : Ružomberok 7. december
2009 / ed. Monika Kubatková, Martina Gregorová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084547-6. - S. 195-218.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných
zborníkoch
Počet záznamov: 5
AEC 01
Dudová, Anna: Contribution stimulating family
environment
for
education
of
mentally
handicapped children.
Anna Dudová. In: New Trends in Humanities and
Science in the Eastern European Region / ed.
Stanisław Lipiński. - Moscow : Academy of
Professional Development and Re Training of
Educators, 2010. - ISBN 978-5-8429-9617-9. - S. 401408. Text publikovaný aj In Antropotechnique,
Culture Technique and Sociology Technique in
Special Needs Pedagogy : volume II. Katowice :
Gnome, 2010, p. 127-132, ISBN 978-83-87819-10-1.
AFD 36
Pražiak, Viliam: Osobnosť kardinála Jozefa Tomka
a jeho teologický pohľad na činnosť Katolíckej
cirkvi v Afrike.
Viliam Pražiak. In: Proroci a kňazské osobnosti 20.
storočia : historická konferencia s medzinárodnou
účasťou : zborník prednášok z historickej
konferencie, Ružomberok 15. február 2010 / ed.
František Dlugoš. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2010. - ISBN 978-80-8084-571-1. - S. 105-123.
AEC 02
Špánik, Miroslav: Some Aspects of Managing
Knowledge-producing Workplaces in the Social
Sphere.
Miroslav Špánik. In: New Trends in Humanities and
Science in the Eastern European Region / ed.
Stanisław Lipiński. - Moscow : Academy of
Professional Development and Re Training of
Educators, 2010. - ISBN 978-5-8429-9617-9. - S. 113129.
AFD 37
Šavrnochová, Michaela: Problémové dieťa a
možnosti riešenia tohto problému v slovenských
podmienkach. Markéta Rusnáková, Michaela
Šavrnochová. In: Dni sociálnej práce a InteRRa 8 :
sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca
(Európa, právo a prax) a rómske osobnosti, I. časť :
zborník príspevkov z Konferencie s medzinárodnou
účasťou konanej na Univerzite Konštantína Filozofa,
Nitra 11. - 12. novembra 2009 / ed. Lenka
Haburajová-Ilavská.
Nitra
:
Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. - ISBN 978-808094-650-0. - S. 117-125.
AEC 03
Špániková, Martina: Participation of Non-Profit
Organizations in the Process of Penitentiary and
Post-Penitentiary Care.
Martina Špániková. In: New Trends in Humanities
and Science in the Eastern European Region / ed.
91
Stanisław Lipiński. - Moscow : Academy of
Professional Development and Re-Training of
Educators, 2010. - ISBN 978-5-8429-9617-9. - S. 41-47.
Text publikovaný aj v slovenskom jazyku In Nové
aspekty v sociálnej práci II : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na
Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí 16.
marca 2010. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010, s. 389397, ISBN 978-80-8084-544-5.
Štefan Hodža. - Požiadavky na systém: Windows 95
a
vyššie;
CD-ROM
mechanika.
In:
Multidisciplinárne prístupy v kontexte sociálnej
práce [elektronický zdroj] / ed. Tomáš Jablonský. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084560-5. - S. 61-67.
AEF
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných
vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov 2
AEC 04
Krajčíriková, Ľudmila: Origins and Consequences
of Negative Family Relationships.
Ľudmila Krajčíriková, Marta Oravcová. In: New
Trends in Humanities and Science in the Eastern
European Region / ed. Stanisław Lipiński. - Moscow
: Academy of Professional Development and ReTraining of Educators, 2010. - ISBN 978-5-8429-96179. - S. 283-289.
AEF 01
Ondrušková, Ivica: Čarovná záhrada participácia
materskej školy a rodiny pri realizácii projektu
Otvorená škola, Oblasť športu 2009.
Ivica Ondrušková. In: Materská škola a svet okolo
nás.
Zborník
príspevkov
z Celoslovenského
odborného seminára s medzinárodnou účasťou.
Ružomberok 2010. / ed. Eva Gašparová :
Ružomberok, 2010. ISBN 978-80-970391-0-3. – S. 147154.
AEC 05
Vieriková, Iveta: A family with a child with
itellectual disabilities.
Iveta Vieriková. In: New Trends in Humanities and
Science in the Eastern European Region / ed.
Stanisław Lipiński. - Moscow : Academy of
Professional Development and Re-Training of
Educators, 2010. - ISBN 978-5-8429-9617-9. - 361-367.
AEF 02
Bošelová, Marta. Čo nájdeš doma.
Marta Bošelová. In: Materská škola a svet okolo nás.
Zborník príspevkov z Celoslovenského odborného
seminára s medzinárodnou účasťou. Ružomberok
2010. / ed. Eva Gašparová : Ružomberok, 2010. ISBN
978-80-970391-0-3. – S.141-147.
AEC 06
Drozd, František: Wykorzystanie zasad społecznej
nauki Kościoła w rodzinie.
František
Drozd.
In:
Rodina
podmiotem
wychowania i kreatorem komunikacji społecznej./
ed. Frantošek Dlugoš, Amantius Akimjak, Alena
Novotná . Kraków : Wydawnictvo Naukowe
Uniwersytetu. 2010. ISBN 978-83-7438-256-4. S. 3549.
AED
Vedecké práce v
zborníkoch
Počet záznamov: 2
domácich
AFC
Publikované
príspevky
vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 12
na
zahraničných
AFC 01
Štefáková, Lenka: Subjektívna spokojnosť so
životom u nevyliečiteľne chorých v domácej
starostlivosti.
Lenka Štefáková, Petra Laurinčíková. –
Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CDROM mechanika. In: 2. česko-slovenská konference
doktorandů
oborů
pomáhajících
profesí
[elektronický zdroj] / ed. Ludmila Houdková,
Radka Čaníková. - Ostrava : Ostravská univerzita,
2010. - ISBN 978-80-7368-782-3. - S. 337-343.
recenzovaných
AED 01
Čarný, Milan: Význam náboženstva pre humanitné
odbory a formáciu učiteľov = The Importance of
Religion for Humanitarian Branches and Teachers
Formation.
Milan Čarný. - Požiadavky na systém: Windows 95a
vyššie; CD-ROM mechanika. In: Tradície a inovácie
vo výchove avzdelávaní modernej generácie
učiteľov II. [elektronický zdroj] : špeciálna, sociálna
a liečebná pedagogika / Ivana Krupová, Beáta
Akimjaková (eds.). - Levoča : Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku, Inštitút Juraja
Páleša v Levoči, 2009. - ISBN 978-80-8084-515-5. - S.
201-204.
AFC 02
Paločková, Anna: Arteterapia v sociálnej práci;
využitie techník arteterapie v skupinovom
sociálnom poradenstve.
Anna Paločková. - Požiadavky na systém: Windows
95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: 2. československá
konference
doktorandů
oborů
pomáhajících profesí [elektronický zdroj] / ed.
Ludmila Houdková, Radka Čaníková. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-7823. - S. 260-269.
AED 02
Hodža, Štefan: Tradičná rodina očami Katolíckej
cirkvi vs. niektoré jej ohrozenia.
92
AFC 03
Dzurillová, Lenka: Sociálna práca s užívateľmi
drog.
Lenka Dzurillová. - Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.. In: 2.
česko-slovenská konference doktorandů oborů
pomáhajících profesí [elektronický zdroj] / ed.
Ludmila Houdková, Radka Čaníková. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-7823. - S. 71-85.
Jana Šolcová. - Požiadavky na systém : Windows 95
a vyššie; CD-ROM mechanika. In: 2. československá
konference
doktorandů
oborů
pomáhajících profesí [elektronický zdroj] / ed.
Ludmila Houdková, Radka Čaníková. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-7823. - S. 305-318.
AFC 09
Zvedelová, Lucia: Inovácia vzdelávania budúcich
učiteľov geografie pomocou tvorby internetových
stránok = The Education Innovation of the Future
Geography Teachers by Means of Creating Web
Sites
Branislav
Nižnanský,
Lucia
Zvedelová.
Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CDROM mechanika. In: Alternativní metody výuky
2010 [elektronický zdroj] : 8. ročník mezinárodní
konference : 30. dubna 2010, Praha. - Hradec
Králové : Gaudeamus, 2010. - ISBN 978-80-7435-0436. - [9 s.]. Text bol publikovaný aj ako abstrakt. In
Alternativní metody výuky : 8. ročník mezinárodní
konference : 30. dubna 2010, Praha. Hradec Králové
: Gaudeamus, 2010, s. 36.
AFC 04
Okálová, Oľga: Aktuálne trendy v oblasti štátnej
sociálnej podpory v SR.
Oľga Okálová. - Požiadavky na systém: Windows 95
a vyššie; CD-ROM mechanika. In: 2. československá
konference
doktorandů
oborů
pomáhajících profesí [elektronický zdroj] / ed.
Ludmila Houdková, Radka Čaníková. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-7823. - S. 251-260.
AFC 05
Janigová, Erika: Podpora vyučovania pomocou
WYSIWYG editoru - môžeme byť všetci web
dizajnérmi? = Support of Education Using
WYSIWYG Editor - Can We All Be Web
Designers?
Branislav Nižnanský, Erika Janigová. - Požiadavky
na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika. In: Alternativní metody výuky 2010
[elektronický zdroj] : 8. ročník mezinárodní
konference : 30. dubna 2010, Praha. - Hradec
Králové : Gaudeamus, 2010. - ISBN 978-80-7435-0436. - [10 s.]. Text bol publikovaný aj ako abstrakt. In
Alternativní metody výuky : 8. ročník mezinárodní
konference : 30. dubna 2010, Praha. Hradec Králové
: Gaudeamus, 2010, s. 35.
AFC 10
Hodža, Štefan: Tradičné kresťanské vnímanie
rodiny
vs.
ohrozenia
rodiny
dnešnou
spoločnosťou.
Štefan Hodža. - Požiadavky na systém: Windows 95
a vyššie; CD-ROM mechanika. In: 2. československá
konference
doktorandů
oborů
pomáhajících profesí [elektronický zdroj] / ed.
Ludmila Houdková, Radka Čaníková. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-7823. - S. 132-139.
AFC 11
Račková, Kristína: Podpora vhodného využívania
voľného času ako jedna z možností prevencie
drogových závislostí.
Kristína Račková. – Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: 2.
česko-slovenská konference doktorandů oborů
pomáhajících profesí [elektronický zdroj] / ed.
Ludmila Houdková, Radka Čaníková. – Ostrava :
Ostravská univerzita, 2010. – ISBN 978-80-7368-7823. – S. 278-284.
AFC 06
Čarný, Milan: Vzťah etiky a náboženstva : etická
výchova verzus náboženská výchova.
Milan Čarný. - Požiadavky na systém: Windows 95
a vyššie; CD-ROM mechanika. In: 2. československá
konference
doktorandů
oborů
pomáhajících profesí [elektronický zdroj] / ed.
Ludmila Houdková, Radka Čaníková. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-7823. - S. 64-70.
AFC 12
Šavrnochová, Michaela: Participácia rodiny na
liečebnom procese svojho člena závislého na
alkohole.
Michaela Šavrnochová. - Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: 2.
česko-slovenská konference doktorandů oborů
pomáhajících profesí [elektronický zdroj] / ed.
Ludmila Houdková, Radka Čaníková. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-7823. - S. 298-305. ŠAVRNOCHOVÁ, Michaela RUSNÁKOVÁ, Markéta. Participácia rodiny na
liečebnom procese svojho člena závislého na
alkohole=Participation of the family on treatment of
their alcohol - addicted member. Text publikovaný
AFC 07
Cimbala, Marek: Katolícka cirkev na Slovensku a
riešenie židovskej otázky v rokoch 1939-1945.
Marek Cimbala. - Požiadavky na systém: Windows
95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: 2. československá
konference
doktorandů
oborů
pomáhajících profesí [elektronický zdroj] / ed.
Ludmila Houdková, Radka Čaníková. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7368-7823. - S. 48-54.
AFC 08
Šolcová, Jana: Motivácia k dobrovoľníctvu z
pohľadu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
93
aj In Multidisciplinárne prístupy v kontexte
sociálnej práce. [CD-ROM]. Ružomberok :
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2010, s. 140-147, ISBN 978-80- 8084560-5.
BAA
Odborné monografie
vydavateľstvách
Počet záznamov: 3
vydané
[elektronický zdroj] : zborník prednášok z týždňa
vedy a techniky : Ružomberok 2.-6. novembra 2009.
- Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084555-1. - S. 134-142.
BED 04
Špániková, Martina: Efektívna penitenciárna a
postpenitenciárna starostlivosť ako pomoc pri
zachovaní
rodinných
väzieb
=
Effective
penitentiary and postpenitentiary care as a help
with the keeping the family ties.
Martina Špániková. In: Spoločnosť, kríza, rodina :
zborník príspevkov z III. ročníka vedecko-odbornej
konferencie "Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre
dnešný svet" s medzinárodnou účasťou konanej v
dňoch 25. a 26. marca 2010 : zborník bol vydaný s
podporou Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity č. projektu 4/06/2009 / eds. Petr
Vyhnal, Ľudmila Slovíková, Matej Čevan. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084610-7. - S. 459-466.
v zahraničných
BAA 01
Janula, Eugeniusz: Gospodarka elektroniczna.
Eugeniusz Janula, Teresa Truś. Warszawa. Difin SA.
2010. ISBN 978-83-7641-284-9. – 204s.
BAA 02
Janula, Eugeniusz: Ekonomika logistyki.
Eugeniusz Janula, Teresa Truś. Warszawa. Difin SA.
2010.ISBN 978-83-7641-283-2. – 218s.
BAA 03
Janula, Eugeniusz: ABC magazyniera.
Eugeniusz Janula, Teresa Truś.KaBe. Krosno. 2010.
ISBN 978-83-89387-83-7. – 143s.
BED 05
Brodová, Jana: Reflexie ku sociálnemu posolstvu
Jána Pavla II. spoločnosti a rodine pre dnešný svet
a rodinu.
Jana Brodová. . In: Spoločnosť, kríza, rodina :
zborník príspevkov z III. ročníka vedecko-odbornej
konferencie "Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre
dnešný svet" s medzinárodnou účasťou konanej v
dňoch 25. a 26. marca 2010 : zborník bol vydaný s
podporou Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity č. projektu 4/06/2009 / eds. Petr
Vyhnal, Ľudmila Slovíková, Matej Čevan. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084610-7. - S.83-87.
BED
Odborné práce v recenzovaných domácich
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 5
BED 01
Okálová, Oľga: Komunitné plánovanie ako nástroj
verejnej správy.
Oľga Okálová. In: Sociálna práca, manažment a
ekonómia - s reflexiou na sociálne služby : zborník
referátov z 2. ročníka vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou : 13. 4. 2010 Dolný Kubín /
eds. Ľubomír Pekarčík, Emília Janigová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084621-3. - S. 199-206.
BED 06
Dzurillová, Lenka: Kríza rodiny v kontexte
sociálnej práce a Cirkvi s členom drogovo
závislým.
Lenka Dzurillová, Soňa Dvorská. In: Spoločnosť,
kríza, rodina : zborník príspevkov z III. ročníka
vedecko-odbornej konferencie "Sociálne posolstvo
Jána Pavla II. pre dnešný svet" s medzinárodnou
účasťou konanej v dňoch 25. a 26. marca 2010 :
zborník bol vydaný s podporou Grantovej agentúry
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity č.
projektu 4/06/2009 / eds. Petr Vyhnal, Ľudmila
Slovíková, Matej Čevan. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2010. - ISBN 978-80-8084-610-7. - S.159-168.
BED 02
Hodža, Štefan: Kresťanský pohľad na človeka,
manželstvo, rodinu s mravný poriadok v kontexte
sociálnej práce.
Štefan Hodža. In: Sociálna práca, manažment a
ekonómia - s reflexiou na sociálne služby : zborník
referátov z 2. ročníka vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou : 13. 4. 2010 Dolný Kubín /
eds. Ľubomír Pekarčík, Emília Janigová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084621-3. - S.140-145.
BED 03
Špániková,
Martina:
Squatting
verzus
bezdomovectvo.
Martina Špániková. - Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In:
Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku
94
GII
Rôzne,
ktoré
nemožno
predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov 1
zaradiť
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084540-7. - S. 7.
do
BDF
Odborné práce v domácich
časopisoch
Počet záznamov. 2
GII 01
Bajer, Pavel: Dobrovoľníctvo a sociálna práca v
boji proti chudobe.
autor interview Pavel Bajer ; účastník interview Jana
Šolcová. In: Sociální práce = Sociálna práca : časopis
pro teorii praxi a vzdělávání v sociální práci/časopis
pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci. ISSN 1213–6204. - Roč. 10, č. 1 (2010), s. 28-30.
BDF 01
Bartková, Renáta: Akordeonisti v Rajeckých
Tepliciach.
Renáta Bartková. In: Múzy v škole : časopis pre
hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu / zodp.red.
Marianna Kološtová. – Banská Bystrica : DAS, 2010.
– ISSN 1335-1605. – S. 38-39.
AFG
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Počet záznamov: 2
BDF 02
Ondrušková, Ivica: Zimná olympiáda v materskej
škole. / Ivica Ondrušková. In: Ružomberský hlas.
Noviny vášho domova. 26.marec 2010. Ročník 23,
číslo 6./ šefred. Michal Domenik : kultúrny dom
Andreja Hlinku, Ružomberok. ISSN 1337-9364. S.
10.
AFG 01
Zvedelová, Lucia: E-learning a IKT ako problém
odborovej didaktiky = E-learning and ICT as an
Issue of Union Didactics.
Branislav Nižnanský, Lucia Zvedelová. In:
Informatika : XXIII/2010 : sborník abstraktů z
mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené
konference / ed. Arnošt Motyčka. - Brno :
Mendelova univerzita v Brně, 2010. - ISBN 978-807375-394-8. - S. 83-84.
BAB Odborné monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
BAB 01
Markovič, Daniel: Komunikácia v pomáhajúcich
profesiách.
Daniel Markovič. In: Sociálne spôsobilosti
v pomáhajúcich profesiách. / ed. Alena Novotná,
Anna Žilová, Veronika Žilová. – Ružomberok :
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity
v Ružomberku, 2010. ISBN 978-80-8084-589-6 S. 3545.
AFG 02
Maliňák, Karol: Cyprián Majerník.
Karol Maliňák. In: Prostor Zlín. Ročník XVII. 2/2010/
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíne. šéfred.
Ludvik Ševeček: Krajská galerie výtvarného umění
ve Zlíne. ISSN 1212-1398.S. 16
BCI
Skriptá a učebné texty. Učebné texty obsahujúce
metodické materiály, návody na cvičenia a pod.
v rozsahu najmenej 3 AH.
Počet záznamov: 1
BAB 02
Novotná Alena; Žilová, Veronika: Asertivita
v medziľudských
vzťahoch
a v práci
pomáhajúceho pracovníka / Alena Novotná,
Veronika Žilová. In: Sociálne spôsobilosti
v pomáhajúcich profesiách. / ed. Alena Novotná,
Anna Žilová, Veronika Žilová. – Ružomberok :
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity
v Ružomberku, 2010. ISBN 978-80- 8084-589-6 S. 6379.
BCI 01
Nádvorníková, Lenka: Správní právo pro střední
školu.
Lenka,
Nádvorníková.1.
vydanie,
2010.
SPEKTRUM. 2010. 30s.
AFH
Abstrakty
konferencií
Počet záznamov: 1
príspevkov
z
nekarentovaných
domácich
BAB 03
Žilová, Veronika: Tréma a jej zvládanie.
Veronika Žilová. In: Sociálne spôsobilosti
v pomáhajúcich profesiách. / ed. Alena Novotná,
Anna Žilová, Veronika Žilová. – Ružomberok :
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity
v Ružomberku, 2010. ISBN 978-80-8084-589-6 S.109110.
AFH 01
Bošelová, Marta: Rozvíjanie etnopedagogických
tém na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku v oblasti výtvarného a hudobného
umenia. / Marta Bošelová, Martina Krušinská. In:
Aktuálne hodnoty ľudovej kultúry a umenia vo
vzdelávaní : zborník abstraktov z konferencie v
rámci medzinárodného kongresu Skutočný rozmer
ľudového umenia a kultúry : 25. - 26. 2. 2010 v
Ružomberku / ed. Martina Krušinská, Pavol Rusko.
- Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
BAB 04
Žilová, Veronika: Strach a jeho zvládanie.
Veronika Žilová. In: Sociálne spôsobilosti
v pomáhajúcich profesiách. / ed. Alena Novotná,
Anna Žilová, Veronika Žilová. – Ružomberok :
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity
95
v Ružomberku, 2010. ISBN 978-80-8084-589-6 S. 105108.
FAI
Redakčné a zostavovateľské práce knižného
charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, zborníky...)
Počet záznamov. 2
FAI 01
Kubatková, Monika: Konferencia na aktuálne
spoločensko-teologické témy V. : zborník
prednášok z vedeckej konferencie doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov : Ružomberok 7.
december 2009 / ed. Monika Kubatková, Martina
Gregorová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - 262 s. ISBN 978-80-8084-547-6
FAI 02
Házyová,
Mária:
Výnimočnosť
kresťanstva
v kontexte
nekresťanských
náboženstiev.
Ružomberok. 2010 / ed- Mária Házyová –
Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. -102 s. – ISBN 97880-8084-606-0.
96
UMELECKÁ ČINNOSŤ
DOKTORANDOV ZA ROK 2010
ZZZ
Závažné umelecké diela a výkony väčšieho
rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným
autorom a premiérovo uvedené na renomovaných
podujatiach a v renomovaných inštitúciách v
zahraničí.
ZYZ
Závažné umelecké diela a výkony väčšieho
rozsahu
vytvorené
alebo
interpretované
kolektívom autorov, premiérovo uvedené na
renomovaných podujatiach a v renomovaných
inštitúciách v zahraničí.
Šurin, Stanislav: 44. Miedzinarodowy Festival
Organowy – Sarbinowo. 12.7.2010
Šurin, Stanislav: 53. Miedzinarodowy Festival
Muzyki Organowej w Oliwie. Gdansk. Poľsko.
13.7.2010
Šurin, Stanislav: Barockkirche St. Peter –
Orgelkonyerte 2010. Scharzwald. Nemecko. 8.8.2010
Šurin, Stanislav: Humenské organové dni Štefana
Thomana. Humenné. 1.9.2010
Šurin, Stanislav: University Temple, United
Methodist Church. Seatle. USA.
30.3.2010
Šurin, Stanislav: St. Florianer Orgelfruehling 2010.
St. Florian. Rakúsko. 13.6.2010
Kutniková, Ivana: Choeur Benedictu.. 25. júna 2010.
Normandia.
YZY
Menej závažné umelecké diela a výkony väčšieho
rozsahu vytvorené alebo interpretované jedným
autorom, premiérovo uvedené na renomovaných
podujatiach a v renomovaných inštitúciách v
domácom prostredí
Pavlechová, Angelika: Komorný koncert z tvorby
Pavla Kršku. Galéria Ľ. Fullu 11. júna 2010.
Pavlechová, Angelika: Koncert učiteľov. Základná
umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku. 5. mája
2010.
Angelika Pavlechová: Galakoncert. Základná
umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku. 8. júna 2010
ZZX
Závažné umelecké diela a výkony väčšieho
rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným
autorom a premiérovo uvedené na ostatných
podujatiach a v ostatných inštitúciách v zahraničí
ZXY
Závažné umelecké diela a výkony menšieho
rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným
autorom a premiérovo uvedené na ostatných
podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom
prostredí
Šurin, Stanislav: Letnie koncerty organowe Rumia
2010. Poľsko. 14.7.2010
Šurin, Stanislav: Musica Sacra Skalica. 18.7.2010.
ZZY
Závažné umelecké diela a výkony väčšieho
rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným
autorom a premiérovo uvedené na renomovaných
podujatiach a v renomovaných inštitúciách v
domácom prostredí
Šurin, Stanislav: Nádej pre Haity. 13.4. 2010
Šurin, tanislav: Organová noc v katedrále sv.
Martina. Bratislava. 3.7.2010
Hudec, Miloš: Absolventský koncert. 27. apríla 2010
YZV
Menej závažné umelecké diela a výkony väčšieho
rozsahu vytvorené alebo interpretované jedným
autorom, premiérovo uvedené na ostatných
podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom
prostredí.
Šurin, Stanislav: Dni Johanna Sebastiana Bacha.
Rožňava. 25.7.2010
Šurin, Stanislav: J.G. Walther – Koncert h mol; J.S.
Bach – Nun komm der Heiland, BWv 659. Mestké
kultúrne stredisko. Galanta. 22.11.2009
Šurin, Stanislav: Slávnostné udeľovanie ceny
Sebastian. Bratislava. 21.3.2010
Šurin, Stanislav: Slávnostný inauguračný koncert
z príležitosti požehnania nového katedrálneho
organa Geraldanwoehla. . Bratislava. 27. júna 2010
Šurin, Stanislav: Piešťanský festival / Národné
osvetové centrum – Dom umenia Piešťany.
29.6.2010
Šurin, Stanislav: Cyrilometodské dni 2010.
Terchová. 4. júla 2010.
Šurin, Stanislav: Organové dni Jozefa Gresáka.
Bardejov. 31.8.2010
Šurin, Stanislav: Organový koncert v kostole sv.
Juraja v Bobrovci. 20. júna 2010
ZVX
Závažné umelecké diela a výkony menšieho
rozsahu, vytvorené alebo interpretované
kolektívom autorov a premiérovo uvedené na
ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v
zahraničí.
Šurin, Stanislav: 44 Miedzynarodowy Festival
Organowy – Ustronie Morskie. 11.7.2010
97
Šurin, Stanislav: Michalovský organ. Michalovce.
2.9.2010
Šurin, Stanislav: J.G. Walther – Koncert h mol; J.S.
Bach – Nun komm der Heiland, BWv 659. Mestké
kultúrne stredisko. Galanta. 22.11.2009
Šurin, Stanislav: Slávnostné udeľovanie ceny
Sebastian. Bratislava. 21.3.2010
Šurin, Stanislav: Slávnostný inauguračný koncert
z príležitosti požehnania nového katedrálneho
organa Geraldanwoehla. . Bratislava. 27. júna 2010
Šurin, Stanislav: Piešťanský festival / Národné
osvetové centrum – Dom umenia Piešťany.
29.6.2010
Šurin, Stanislav: Cyrilometodské dni 2010.
Terchová. 4. júla 2010.
YZY
Menej závažné umelecké diela a výkony väčšieho
rozsahu vytvorené alebo interpretované jedným
autorom, premiérovo uvedené na renomovaných
podujatiach a v renomovaných inštitúciách v
domácom prostredí.
Šurin, Stanislav: Pavol Ország Hviezdoslav hovorí.
Počúvajte! Spišská Kapitula. 3.10.2010
Jurčo, Martin: Koncert pri príležitosti 55. výročia
založenia galérie venovaný zakladateľom LGPMB.
28. januára 2010.
Kopnický, Miroslav.: Organový seminár. Koncertná
sála ZUŠ Ružomberok. 26.-27.4.2010
Kopnický Miroslav.: Organový seminár v chráme
sv. Jakuba v Levoči pre hostí z Nemecka. 18.5.2010
Kopnický Miroslav.:skladba M. Sawa: B-A-C-H pri
príležitosti
konferencie
Kultúra,
verejné
zdravotníctvo a masmédia. 17.6.2010
98
Účasť doktorandov na riešení projektov
Prehľad o počte doktorandov a študentov PF KU zapojených do riešenia projektov v roku 2010
Druh projektov
Počet projektov, v
ktorých sú zapojení
doktorandi
Zahraničné
výskumné projekty
Domáce projekty
GAPF
(inštitucionálne
projekty)
Počet doktorandov
na PF KU
Počet doktorandov
zapojených do riešenia
projektov
Denná forma
Externá
forma
Percentuálne
vyjadrenie
zapojenia
doktorandov do
projektov
14
94/181
25
3
26,59/1,6
13
94/181
48
14
51,06/7,7
45
94/181
26
14
27,65/7,7
PEDAGOGICKÁ FAKULTA KU MALA V ROKU 2010 PRIZNANÉ PRÁVO KONAŤ RIGORÓZNE SKÚŠKY
A OBHAJOBY RIGORÓZNYCH PRÁC V TÝCHTO ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:
Učiteľstvo akademických predmetov (PaedDr.) V ŠTUDIJNOM PROGRAME:
 UČITEĽSTVO BIOLÓGIE
 UČITEĽSTVO CHÉMIE
 UČITEĽSTVO GEOGRAFIE
 UČITEĽSTVO INFORMATIKY
 UČITEĽSTVO MATEMATIKY
UČITEĽSTVO UMELECKO-VÝCHOVNÝCH A VÝCHOVNÝCH PREDMETOV (PaedDr.)
V ŠTUDIJNOM PROGRAME:
 UČITEĽSTVO CIRKEVNEJ HUDBY
 UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA
 UČITEĽSTVO HRY NA KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
 UČITEĽSTVO SPEVU
 UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
 UČITEĽSTVO VÝTVARNÉHO UMENIA
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA (PaedDr.) V ŠTUDIJNOM PROGRAME:
 UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA (PaedDr.) V ŠTUDIJNOM PROGRAME:
 ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
SOCIÁLNA PRÁCA (PhDr.)
MANAŽMENT (PhDr.)
99
POČET OSÔB V RIGORÓZNOM KONANÍ
NUMBER OF STUDENTS TAKING RIGOROUS THESES EXAMINATION
SOCIÁLNA PRÁCA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Spolu
16
63
93
56
59
49
336
11
18
13
7
49
MANAŽMENT
OŠETROVATEĽSTVO
UČITEĽSTVO PRE 1. STUPEŇ ZŠ /UČITEĽSTVO PRE
PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA
MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
20
20
24
73
156
61
13
327
8
8
Učiteľstvo NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY KATOLÍCKEJ
53
48
56
23
22
18
220
Učiteľstvo HUDOBNEJ VÝCHOVY
7
2
4
5
9
11
38
Učiteľstvo MATEMATIKY
6
2
11
5
1
1
26
Učiteľstvo VÝTVARNEJ VÝCHOVY
1
2
2
1
Učiteľstvo BIOLÓGIE
3
4
7
5
2
2
23
3
1
3
7
3
2
3
1
10
343
179
110
113
1070
Učiteľstvo GEOGRAFIE
Učiteľstvo INFORMATIKY
SPOLU / TOTAL
1
131
194
6
POČET ÚSPEŠNE UKONČENÝCH ABSOLVENTOV RIGORÓZNEHO KONANIA
NUMBER OF ALUMNI OF RIGOROUS THESES EXAMINATION
SOCIÁLNA PRÁCA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Spolu
3
12
27
39
36
39
156
9
12
MANAŽMENT
3
OŠETROVATEĽSTVO
5
15
UČITEĽSTVO PRE 1. STUPEŇ ZŠ
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
26
36
32
57
136
Učiteľstvo NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY KATOLÍCKEJ
30
31
50
21
26
19
177
Učiteľstvo HUDOBNEJ VÝCHOVY
1
1
6
3
5
4
20
Učiteľstvo MATEMATIKY
4
2
5
1
3
4
19
Učiteľstvo VÝTVARNEJ VÝCHOVY
Učiteľstvo BIOLÓGIE
20
3
2
2
Učiteľstvo INFORMATIKY
1
1
1
1
71
103
100
4
3
1
1
Učiteľstvo GEOGRAFIE
SPOLU / TOTAL
287
121
127
10
2
2
3
5
211
79
712
7. PhDr. Katarína Dančová
8. PhDr. Jasmina Dedič
9. PhDr. Martin Fialek
10. PhDr. Ľubomíra Gloneková
11. PhDr. Alena Hepnerová
12. PhDr. Ľudmila Húsková
13. PhDr. Martina Húšťavová
14. PhDr. Jitka Ivanková
15. PhDr. Ľubica Jacková
16. PhDr. Dušan Kasenčák
17. PhDr. Katarína Kotuličová
18. PhDr. Monika Kovalčíková
19. PhDr. Eva Labudová
20. PhDr. Andrea Lásková
21. PhDr. PaedDr. ThLic. Roland Manowski - Slomka
22. PhDr. Martina Myšiaková
23. PhDr. Paulína Mičlová
24. PhDr. Michal Migát
25. PhDr. Jana Muráňová
26. PhDr. Ján Nález
27. PhDr. Silvia Nálezová
28. PhDr. PaedDr. Peter Novák
29. PhDr. Linda Palatá
30. PhDr. Silvia Pančíková
31. PhDr. Lucia Petrovková
32. PhDr. Anna Polešenská
33. PhDr. Iveta Slanicayová
34. PhDr. Štefan Šarkőzy
35. PhDr. Ján Török
36. PhDr. Erik Trenčan
37. PhDr. Ľubica Úradníková
38. PhDr. Marcela Václavková
39. PhDr. Ľubica Vojtušová
ABSOLVENTI RIGORÓZNEHO KONANIA
RIGOROUS THESIS EXAM ALUMNI
2010
UČITEĽSTVO BIOLÓGIE
1. PaedDr. Katarína Boráková
UČITEĽSTVO GEOGRAFIE
1. PaedDr. Marianna Gajdošová
2. PaedDr. Erika Janigová
3. PaedDr. Martina Laceková
UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA
1. PaedDr. Veronika Jakimová
2. PaedDr. Mária Kamenická
3. PaedDr. Viera Svaljavčíková
4. PaedDr. Mária Zahatlanová
UČITEĽSTVO MATEMATIKY
1. PaedDr. Antónia Bartošová
2. PaedDr. Elena Múdra
3. PaedDr. Anna Němcová
4. PaedDr. Martina Rončáková
UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
1. PaedDr. Jozef Bartoš
2. PaedDr. Edvin Berger
3. PaedDr. ThLic. Milan Buraj
4. PaedDr. Anna Fodorová
5. PaedDr. Miroslav Gabana
6. PaedDr. Jozef Gajdoš
7. PaedDr. Ladislav Gaľa
8. PaedDr. Jaroslava Ilenčíková
9. PaedDr. Silvia Kamenická
10. PaedDr. Pavel Lazárek
11. prof. PaedDr. Jozef Leščinský
12. PaedDr. Róbert Likavčan
13. PaedDr. Marta Majková
14. PaedDr. Anton Pariľák
15. PaedDr. Alžbeta Pariľáková
16. PaedDr. Peter Petrovič
17. PaedDr. Peter Prochác
18. PaedDr. Daniela Tribulová
19. PaedDr. Jiří Zikmund
MANAŽMENT
1. PhDr. Martin Borovský
2. PhDr. Gabriela Feranecová
3. PhDr. Anna Giľaková
4. PhDr. Jaroslava Jacková
5. PhDr. Alena Kolaríková
6. PhDr. Irena Kleiner
7. PhDr. Anna Marušinová
8. PhDr. Mária Migrová
9. PhDr. Dana Štefčeková
SOCIÁLNA PRÁCA
1. PhDr. Anna Behunová
2. PhDr. Janka Briššáková
3. PhDr. Jozef Cvoliga
4. PhDr. Lívia Červená
5. PhDr. Iveta Čeryová
6. PhDr. Jaroslav Čižmárik
101
5.7 Vydavateľská činnosť
Na katolíckej univerzite v roku 2009 bolo zriadené univerzitné vydavateľstvo Verbum. Vrámci neho na
Pedagogickej fakulte KU zriadené v roku 2010 nasledovné edičné rady a edície.
Edície pedagogické štúdie
Edícia spoločenské a behaviorálne štúdie
Edícia umenie
Edícia prírodovedné, informatické a matematické štúdie
Edícia ekonomické a právne štúdie
Nosnou časťou týchto edícií vydávanie monografií, zborníkov, učebníc a didaktických materiálov. Celkovo
prostredníctvom týchto edícií bolo vydaných:
Prehľad publikácií podľa edičných radov za PF KU
Monografie
Zborníky
Skriptá
Vysokoškolská
učebnica
Ostatné
Spolu
2005
1
1
7
13
2
24
2006
9
12
10
36
1
68
2007
36
19
15
20
2
92
2008
53
12
12
10
4
91
2009
27
37
10
9
2
85
2010
44
32
5
6
2
89
Spolu
126
81
54
88
11
360
VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie
profesorov
PF KU mala priznané práva na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore
sociálna práca a odborová didaktika - teória vzdelávania náboženskej výchovy. V rámci komplexnej akreditácie
tieto priznané práva boli pozastavené, takže v roku 2010 sa na našej fakulte nekonali žiadne habilitačné konania,
ani konania na vymenúvanie profesorov. Kritériá k habilitačnému konaniu a konaniu na vymenúvanie
profesorov sú schválené VR PF KU a VR KU podľa pokynov AK Vlády SR a sú tak náročné, ako na UK
v Bratislave (porov. tabuľky 8, 9, 17c, 17d).
102
VII. Zamestnanci KU zaradení na Pedagogickej fakulte KU
Na PF KU v roku 2010 boli vyhlásené výberové konania na 13 miest funkcie profesora, na 16 miest docenta a na
35 miest odborného asistenta a asistenta. Spolu bolo vyhlásených 64 výberových konaní. Na vyhlásené výberové
konania sa v priemere prihlásilo 3,52 uchádzačov, z toho 1,18 uchádzačov nebolo v pracovnom pomere s PF KU.
33 vysokoškolských učiteľov opätovne obsadilo to isté funkčné miesto. Bez výberového konania bolo
zamestnaných 21 vysokoškolských učiteľov s úväzkom v priemere 13,1.
Dĺžka pracovného pomeru vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesora do dvoch rokov činí 7, do päť
rokov 14 a do desať rokov 20. Vo funkcii docenta do dvoch rokov je to 14, do päť rokov 23 a do desať rokov 17. Vo
funkcii odborného asistenta do dvoch rokov je to 71, do piatich 12, do desiatich rokov 49. Ostatní sú zamestnaní
do dvoch rokov 8, do piatich rokov 3 a do desiatich rokov 2.
Prepočítaní počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. činí 29,75 u profesorov, 56,85 u docentov, 107
u odborných asistentov s PhD. a 20,2 bez PhD. Oproti roku 2009 sme zaznamenali nárast vo všetkých pozíciách.
Akademické mobility vysokoškolských pedagógov v akademickom roku 2009/2010 boli nasledovné:
vyslaných zamestnancov PF KU do zahraničia bolo 34 z toho 24 v rámci programov ERASMUS a podobne a 10 na
základe bilaterálnych zmlúv našej univerzity s univerzitami v zahraničí. Z univerzít v zahraničí prišlo k nám na
akademickú mobilitu 52 vysokoškolských pedagógov, z toho 31 v rámci programov ERASMUS a 21 na základe
bilaterálnych zmlúv našej univerzity s univerzitami v zahraničí. (porov. tabuľky č. 10, 11, 12).
VIII.
Podpora študentov
PF KU podporovala v roku 2010 svojich študentov sociálnymi štipendiami zo štátnych zdrojov, ktoré činili 596
490 Eur, v priemere mesačne 300 študentom, ďalej poskytla študentom príspevok na ubytovanie a príspevok na
stravu. Okrem toho vysokoškolskí pedagógovia PF KU ako tútori poskytovali svojim študentom konzultantské
a poradenské činnosti v priemere 2 hodiny do týždňa každý vysokoškolský pedagóg a uskutočňovali to
prostredníctvom pedelov z pomedzi študentov v rámci jednotlivých ročníkov, študijných programov
a predmetových kombinácií. V rámci voľnočasových aktivít študentov PF KU poskytovala pravidelné vyčlenenie
športových aktivít na jednotlivých štadiónoch v Ružomberku, v mestskej plavárni, v Ski parku ako aj vo
vlastných posilňovniach. V rámci duchovného vyžitia univerzitné pastoračné centrum biskupa Jána Vojtaššáka
poskytovalo svojim študentom pravidelné bohoslužby, duchovné cvičenia a obnovy. V rámci umeleckého vyžitia
študentov PF KU spolu so študentmi organizovala a širšej verejnosti poskytovala koncerty hudobného umenia
a výstavy výtvarného umenia. Touto činnosťou PF KU sa snažila plniť dlhodobý zámer KU, najmä napomáhať
realizáciu výstavby univerzitnej knižnice. PF KU v rámci učiteľských programov zabezpečovala pedagogickú
prax pre študentov na školách v Ružomberku a okolí a študentov manažmentu a sociálnej práce zapájala do
projektov nízkoprahových zariadení a do zmlúv, ktoré umožnili zabezpečiť prax v komerčnej sfére pre tieto
študijné programy.
V akademickom roku 2009/2010 na prvom stupni štúdia uhrádzalo na PF KU v dennej forme štúdia 285
študentov, 9 bolo školné odpustené a 131 študentom bolo znížené. V magisterskom stupni mali platiť 13 študenti,
z toho 1 bolo školné odpustené, 5 bolo znížené a 1 platič bol zo zahraničia. V spojenej forme štúdia 1+2 12
študenti mali platiť a 6 z nich bolo školné znížené. V doktorandskom stupni štúdia žiaden doktorand nemal
platiť. Zo všetkých denných študentov uhradiť školné vznikla povinnosť 310, z toho 10 bolo odpustené, 142 bolo
znížené a 2 z nich boli z cudziny. V externej forme štúdia na prvom stupni štúdia povinnosť uhradiť školné
vznikla 377 študentom, z toho 14 bolo školné znížené a 1 z nich bol cudzinec. V druhom stupni štúdia malo platiť
247 študentov, 3 bolo školné odpustené, 18 znížené a 2 z nich boli cudzinci. V spojenej forme 1+2 malo platiť 9
študentov a 3 z nich bolo školné znížené. V treťom stupni štúdia malo platiť 148 doktorandov, 14 doktorandom
bolo školné odpustené, 12 doktorandom bolo školné znížené. Zo všetkých externých študentov uhradiť školné
vznikla povinnosť 781, z toho 17 bolo odpustené, 47 bolo znížené a 32 z nich boli z cudziny. V dennej a v externej
forme štúdia vznikla na PF KU povinnosť uhradiť školné 1091 študentom, z toho 27 bolo odpustené, 189 znížené
a 33 z nich boli z cudziny.
V akademickom roku 2009/2010 bolo na PF KU stanovené maximálne školné 550 EUR v učiteľských
študijných programoch a 850 EUR v neučiteľských študijných programoch. Cudzinci mali povinnosť uhradiť
školné rovnako ako občania SR (tabuľka č. 4, 5).
103
IX. Mobility pracovníkov Pedagogickej fakulty
Odchádzajúci pedagógovia na mobilitu
Meno
Študijný
Fakulta
a priezvisko
program
Program
Trvanie
mobility
Prijímajúca univerzita
Katedra hudobného umenia
Rastislav
Adamko
hudobná
výchova
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
Amantius
Akimjak
hudobná
výchova
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
Stanislav Šurin
hudobná
výchova
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
Zuzana
Zahradniková
hudobná
výchova
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
Miriam Žiarna
hudobná
výchova
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
Akademia im. Jana
Długosza,
Częstochowa
Uniwersytet
HumanistycznoPrzyrodniczy
Jana
Kochanowskiego w
Kielcach
Conservatorio
di
Musica
"G.
F.
Ghedini" di Cuneo
Akademia im. Jana
Długosza,
Częstochowa
Akademia im. Jana
Długosza,
Częstochowa
Katedra výtvarného umenia
Rastislav
Biarinec
výtvarná
výchova
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
Ján Kudlička
výtvarná
výchova
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
Pavol Rusko
výtvarná
výchova
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
Katedra špeciálnej pedagogiky
Erika
špeciálna
Nehrerová
pedagogika
Akademia im. Jana
Długosza,
Częstochowa
Akademia im. Jana
Długosza,
Częstochowa
Akademia im. Jana
Długosza,
Częstochowa
Univerzita
Hradec
Králové
Akademia im. Jana
Długosza,
Częstochowa
Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła
II
Oľga Račková
špeciálna
pedagogika
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
Anna
Skokanová
špeciálna
pedagogika
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
Akademia im. Jana
Długosza,
Częstochowa
Katedra informatiky
Janka
Majherová
informatika
Katedra matematiky
Ján Gunčaga
matematika
PF KU
mobilita za účelom
školenia – Erasmus
ZS 2009/2010
Debreceni Egyetem
Martin Papčo
matematika
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
Uniwersytet
Pedagogiczny
im.
KEN w Krakowie
104
Štefan Tkačik
matematika
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
predškolská
mobilita za účelom
Eva Dolinská
a elementárna
PF KU
výučby – Erasmus
pedagogika
predškolská a
Miriam
mobilita za účelom
elementárna
PF KU
Uhrinová
výučby – Erasmus
pedagogika
predškolská a
Miriam
mobilita za účelom
elementárna
PF KU
Uhrinová
školenia – Erasmus
pedagogika
predškolská a
mobilita za účelom
Mária Vargová
elementárna
PF KU
výučby – Erasmus
pedagogika
predškolská a
mobilita za účelom
Jozef Zentko
elementárna
PF KU
výučby – Erasmus
pedagogika
predškolská a
mobilita za účelom
Jozef Zentko
elementárna
PF KU
školenia – Erasmus
pedagogika
Katedra sociálnej práce
Irena
sociálna práca
Kamanová
Marketa
sociálna práca
Rusnaková
PF KU
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
LS 2009/2010
Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła
II
ZS 2009/2010
Debreceni Egyetem
LS 2009/2010
LS 2009/2010
Akademia im. Jana
Długosza,
Częstochowa
Uniwersytet
Pedagogiczny
im.
KEN w Krakowie
LS 2009/2010
Szent
University
ZS 2009/2010
Debreceni Egyetem
LS 2009/2010
LS 2009/2010
Univerzita
Králové
Univerzita
Králové
Isztván
Hradec
Hradec
Katedra pedagogiky a psychológie
Zuzana Holla
pedagogika
PF KU
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
Katedra cudzích jazykov a všeobecného základu
Aurelia
mobilita za účelom
Plavková
cudzie jazyky
PF KU
výučby – Erasmus
Tinaková
LS 2009/2010
Akademia im. Jana
Długosza,
Częstochowa
LS 2009/2010
Kirchliche
Pädagogische
Hochschule in Graz
Inštitút Juraja Páleša v Levoči
Účastník
mobility
PaedDr. Beáta
Akimjaková,
PhD.
PhDr.
Ľudmila
Krajčíriková,
PhD.
Pracovisko
PF KU
Povaha
mobility
Inštitút
Juraja
Páleša v Levoči
Učiteľská
mobilita za
účelom
výučby
Inštitút
Juraja
Páleša v Levoči
Učiteľská
mobilita za
účelom
výučby
Príspevok
Basic
principles
of
didactic technique in
religion education and
the possibilities of its
applying in educational
practice.
Basic
principles
of
therapeutical education
and the possibilities of
their
applying
in
educational practice.
105
Destinácia
mobility
Dátum
začatia
Dátum
ukončenia
Krakowska
Szkoła Wyższa
im. Andrzeja
Frycza
Modrzewskiego,
Kraków
14.6.2010
17.6.2010
Krakowska
Szkoła Wyższa
im. Andrzeja
Frycza
Modrzewskiego,
Kraków
14.6.2010
17.6.2010
PaedDr. Ivana
Rochovská,
PhD.
PaedDr. Marta
Oravcová
Inštitút
Juraja
Páleša v Levoči
Inštitút
Juraja
Páleša v Levoči
Učiteľská
mobilita za
účelom
výučby
Basic principles of visual
art's interpretation and
the possibilities of its
applying in educational
practice.
Krakowska
Szkoła Wyższa
im. Andrzeja
Frycza
Modrzewskiego,
Kraków
14.6.2010
17.6.2010
Učiteľská
mobilita za
účelom
výučby
Basic
principles
of
inovational
methods'
using
and
the
possibilities of their
applying in educational
practice
of
religion
education
Krakowska
Szkoła Wyższa
im. Andrzeja
Frycza
Modrzewskiego,
Kraków
14.6.2010
17.6.2010
Prichádzajúci pedagógovia na mobilitu
Meno a priezvisko
Študijný program
Katedra pedagogiky a psychológie
dr.
Marek
pedagogika
Banach
dr.
Waldemar
pedagogika
Gierat
Joanna Aksman
pedagogika
Fakulta
PF KU
PF KU
PF KU
Sławomir Mazur
pedagogika
PF KU
dr
Kiereś
Barbara
pedagogika
PF KU
mgr
Latak
Tomasz
pedagogika
PF KU
Zbigniew Pucek
pedagogika
PF KU
Jolanta Pułka
pedagogika
PF KU
Katedra špeciálnej pedagogiky
Mgr.
Leoš špeciálna
Šebela
pedagogika
špeciálna
dr Beata Bocian
pedagogika
prof.
Iwona špeciálna
Chrzanowska
pedagogika
dr
Beata špeciálna
Jachimczak
pedagogika
prof.
Edward špeciálna
Jarmoch
pedagogika
dr Aleksandra
špeciálna
Siedlaczekpedagogika
Szwed
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
prof.
Tamara
Zacharuk
špeciálna
pedagogika
PF KU
dr
Danuta
Grzesiak-Witek
špeciálna
pedagogika
PF KU
Program
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
krátkodobá mobilita
za účelom výučby
krátkodobá mobilita
za účelom výučby
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
krátkodobá mobilita
za účelom výučby –
rámcová zmluva
krátkodobá mobilita
za účelom výučby –
rámcová zmluva
krátkodobá mobilita
za účelom výučby –
rámcová zmluva
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
106
Trvanie
mobility
ZS 2009/2010
ZS 2009/2010
LS 2009/2010
LS 2009/2010
LS 2009/2010
LS 2009/2010
LS 2009/2010
LS 2009/2010
Vysielajúca univerzita
Uniwersytet
Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie
Uniwersytet
Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie
Krakowska Akademia im.
Andrzeja FryczaModrzewskiego
Krakowska Akademia im.
Andrzeja
FryczaModrzewskiego
Katolicki
Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II
Krakowska Akademia im.
Andrzeja
FryczaModrzewskiego
Krakowska Akademia im.
Andrzeja
FryczaModrzewskiego
Krakowska Akademia im.
Andrzeja
FryczaModrzewskiego
ZS 2009/2010
Univerzita Hradec Králové
LS 2009/2010
Akademia Podlaska
LS 2009/2010
LS 2009/2010
Akademia Pedagogiczna w
Łodzi
Akademia Pedagogiczna w
Łodzi
LS 2009/2010
Akademia Podlaska
LS 2009/2010
Akademia Jana Dlugosza w
Czestochowie
LS 2009/2010
Akademia Podlaska
LS 2009/2010
Katolicki
Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II
Katedra manažmentu a marketingu
mgr
Marcin
manažment
Chrząścik
mgr Iwona Koza
manažment
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
PF KU
PF KU
LS 2009/2010
Akademia Podlaska
LS 2009/2010
Państwowa Wyższa
Zawodowa w Chelmi
Szkoła
Katedra hudobného umenia
prof.
Czesław
Freund
hudobná
výchova
prof. Ludomira
Grądman
dr. Małgorzata
Kaniowska
hudobná
výchova
hudobná
výchova
mobilita
za
účelom
výučby – Erasmus
PF KU
mobilita
za
účelom
výučby – Erasmus
mobilita
za
účelom
výučby – Erasmus
PF KU
PF KU
LS 2009/2010
LS 2009/2010
LS 2009/2010
Akademia Muzyczna im.
Karola Szymanowskiego w
Katowicach
Akademia Jana Długosza w
Czestochowie
Akademia Jana Długosza w
Czestochowie
Katedra sociálnej práce
dr Anna Fidelus
dr
Krzysztof
Gajdka
Ing.
Renáta
Halásková, PhD.
sociálna práca
PF KU
sociálna práca
PF KU
sociálna práca
PF KU
Katedra výtvarného umenia
dr.
Bartosz výtvarná
Frączek
výchova
dr. Włodzimierz výtvarná
Karankiewicz
výchova
prof.
Jarosław výtvarná
Kweclich
výchova
Katedra náboženskej výchovy
dr.
Ewa
náboženská
Sałkiewiczvýchova
Munnerlyn
prof.
Jozef náboženská
Stala
výchova
dr
Franz náboženská
Feiner
výchova
Dr hab. Elzbieta náboženská
Osewska
výchova
Katedra geografie
prof.
Jaroslav
Vencálek
Geografia
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby - Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
PF KU
ZS 2009/2010
ZS 2009/2010
ZS 2009/2010
LS 2009/2010
LS 2009/2010
LS 2009/2010
Uniwersytet
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
w
Warszawie
Uniwersytet Pedagogiczny im.
KEN w Krakowie
Ostravská
univerzita
v Ostrave
Akademia Jana Długosza w
Czestochowie
Akademia Jana Długosza w
Czestochowie
Akademia Jana Długosza w
Czestochowie
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
ZS
2009/2010
Uniwersytet
Kardynała
Wyszyńskiego w Warszawie
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS
2009/2010
LS
2009/2010
LS
2009/2010
Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w
Krakowie
Kirchliche Pädagogische Hochschule
in Graz
Uniwersytet
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
PF KU
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
predškolská
prof.
Jolanta
a elementárna
PF KU
Karbowniczek
pedagogika
predškolská
dr hab. Piotr
a elementárna
PF KU
Mazur
pedagogika
Stefana
mobilita za účelom
výučby - Erasmus
LS 2009/2010
Ostravská
Ostrave
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Chelmi
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
LS 2009/2010
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Chelmi
107
univerzita
v
Katedra cudzích jazykov a všeobecného základu
János
Sándor
cudzích jazykov PF KU
Tóth
mobilita za účelom
školenia – SAIA
Administratíva
mgr
Aldona
Przybylska
Marta
Szymanska
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
mobilita za účelom
výučby – Erasmus
študijné
oddelenie
projektové
oddelenie
PF KU
PF KU
LS 2009/2010
LS 2009/2010
LS 2009/2010
Teologická
Fernca Gála
vysoká
Katolicki
Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet
Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie
Inštitút Juraja Páleša
Účastník
mobility
dr Danuta
GrzesiakWitek
Pracovisko
PF KU
Inštitút
Juraja
Páleša
v Levoči
Povaha
mobility
Prednáška
príspevok/názov
akcie
Definition of speech
therapy
(speech
disorder,
communication
language)
108
Názov
vysielajúcej
univerzity
Katolicki
Uniwersytet
Lubelski Jana
Pawła II
škola
Destinácia
mobility
Pedagogická
fakulta KU v
Ružomberku
Dátum
začatia
Dátum
ukončenia
17.4.2010
21.4.2010
X.
Hospodárenie fakulty
Poskytuje sa komentár k hospodáreniu fakulty v zmysle Metodického usmernenia k finančnému výkazníctvu pre
verejné vysoké školy, komentuje sa vývoj v jednotlivých tabuľkách prílohy k hospodáreniu vysokej školy
a vyhodnocuje sa dosiahnutie cieľov z dlhodobého zámeru KU v tejto oblasti (napr. štruktúra výnosov zo štátu,
podnikateľskej činnosti, iný sektor; podiel výnosov zo vzdelávania, podiel výnosov z výskumnej činnosti a pod.,
text sa odvoláva na tabuľky prílohy č. 3 smernice, odvolanie na tabuľky tejto prílohy sa využije aj v iných častiach
výročnej správy).
Pedagogická fakulta KU v roku 2010 hospodárila s kladným hospodárskym výsledkom.
Všetky aktivity PF KU v roku 2010 boli financované zo štyroch zdrojov:

Dotácia z MŠ SR vrátane dodatkov pridelenej pre Pedagogickú fakultu KU na základe schválenia rozdelenia
dotačných príjmov AS KU (Bližšie informácie tabuľka č. 1)

NFP zo štrukturálnych fondov EU (Bližšie informácie tabuľka č. 2)

Dotácie iné – okrem dotácie MŠ SR a štrukturálnych fondov EU
(Predovšetkým dotácie z rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov a zahraničných
grantov) (Bližšie informácie tabuľka č. 3)

Vlastné príjmy Pedagogickej fakulty KU (Bližšie informácie tabuľka č. 4)
Pedagogická fakulta KU prispela v roku 2010 do rozvojového fondu KU čiastkou vo výške 147 363 €.
Pedagogická fakulta KU prispela v roku 2010 do fondu na podporu študentov so ZPS vo výške 6 526 €.
Pedagogická fakulta KU navýšila štipendijný fond o čiastku 32 629 € z vlastných zdrojov.
1. PF KU v roku 2010 prevádzkovala za účelom výchovno-vzdelávacieho procesu nasledovné objekty :
o Ružomberok : Hrabovská cesta 1, Kláštor SJ na Nám A. Hlinku 56/1,
o Poprad : budova farnosti Poprad na Nábr. J.Pavla II.,
o Levoča : budova Gymnázia F. Assiského na Kláštorskej ul 38,
o Dolný Kubín : budova Mesta DK, Nemocničná ul. 2;
o Stará Ľubovňa : budova Cirkevnej školy na ul Štúrovej 2.
Prevádzkové náklady, opravy a techn. zhodnotenie objektov v abs. číslach :
rok 2009
rok 2010
celkové prev náklady
273 tis €
241 tis €.
nutné prev. nákl reštrukturalizácie portfólia objektov
0
52 tis €
náklady v €/1 ppš
84,00
98, 17
Opravy a techn. zhodnotenie
14,3 tis €
73 tis €
Tento výsledok je pozitívny najmä vzhľadom na pokles ppš na PF KU o 25% oproti roku 2009 a reštrukturalizácii
potrfólia užívaných objektov PF KU. Indikátorom efektívnosti je podiel pracoviska na prepočítanom počte
študentov celej fakulty v porovnaní na podiel prev. nákladov pracoviska k celkovým prev. nákladom fakulty.
Prevádzkové náklady Spoločenského centra KU na 1 ppš nevyhodnocujeme.
2. Rekonštrukciou v hodnote 500 tis € PF KU dokončila priestory spoločenského centra KU a technicky zhodnotila
efunkčné priestory (bývalú vývarovňu) na jedáleň - výdajňu stravy so zázemím, bufet, snack-bar, fitnes, edičné
oddelenie a sklady. Súčasťou tejto rekonštrukcie boli aj nové prístupy do hlavnej budovy a na "C"- blok pre
zdravotne hendikepovaných študentov a návštevníkov KU na Hrabovskej ceste 1.
3. Dokončením rekonštrukcie (investičná akcia zahájená v r. 2008 z KD MŠ SR) v hodnote 3,1 mil € skolaudovala a
koncom novembra 2010 uviedla PF KU do skúšobnej prevádzky budovu učebňového traktu na Bottovej ul 15 v
Levoči.
4. Opravy a zhodnotenia budov vo výške 73 tis € (Ružomberok 54,7 tis €, Levoča 6,4 tis €, Poprad 7,7 tis €, Dol.
Kubín 7,2 tis € a Stará Lubovňa 9,6 tis €) idú na vrub nutných opráv a inštalačných prác - prípravy rozvodov pre
IKT z projektov OPVaV 5.1.01 a 5.1.02.
109
Pedagogická fakulta KU prevádzkové náklady v r. 2010 podľa objektov
pracoviská PF
KU v užívaní
31.12. 2010
Hrabovská cesta 1
RBK - PF
Hrabovská cesta 1
RBK - Spoloč
centrum *
prepoč
počet
štud
(PPŠ)
%-ny podiel
Výmera
PRACOVISKA PRACOVISKO
PRACOVISKA
na celk. PPŠ PF
v m²/1 ppš
(m²)
(%)
teplo
CZT
(€)
plyn (€)
el.
energia
(€)
vodné/stočné
(€)
PREV. N
Ročný
PRACOVISKA
nájom (€)
(€)
PREV. N
PRACOVISKA
na 1ppš (€/ppš)
%-ny podiel
PRACOVISKA na
Σ PREV.N PF (%)
1 445,50
9 748,27
57,20
6,74
69
963,99
0,00
32 201,55
10 005,74
0,00
112 171,28
77,60
37,26
0,00
0,00
0,00
0,00
9
893,01
9 551,59
15 000,00
2 500,00
0,00
36 944,60
0,00
12,27
Kláštor SJ Nám.
A. Hlinku 56 RBK
135,50
2 216,02
5,36
16,35
0,00
17 184,90
18 821,00
4 490,00
0,00
40 495,90
298,86
13,45
Poprad
441,90
2 880,00
17,49
6,52
0,00
16 632,10
13 223,82
1 618,00
0,00
31 473,92
71,22
10,46
296,90
3 600,00
11,75
12,13
0,00
16 875,81
7 622,00
3 599,00
0,00
28 096,81
94,63
9,33
0,00
5 345,57
0,00
0,00
0,00
7 270,00
1 725,00
53,00
0,00
9 048,00
0,00
3,01
156,60
543,15
6,20
3,47
0,00
0,00
0,00
0,00
13 091,04
13 091,04
83,60
4,35
50,70
685,00
2,01
13,51
0,00
0,00
0,00
0,00
13 152,00
13 152,00
259,41
4,37
0,00
1 417,44
0,00
0,00
0,00
4 825,60
1 925,00
218,00
0,00
6 968,60
0,00
2,31
2527,1
26 435,45
100,00%
0
69
963,99
90 322,03
91 812,52
22 695,74
26 243,04
301 037,32
98,17
100,00%
Levoča Kláštorska
38
Levoča Bottova 15
(rekonštruovaný
učebnový trakt) *
Dolný Kubín
Stará Ľubovňa
Texicom *
spolu
* Korekcie : separácia prev.nákl. Texicom 2010, LE Bottova 15 v r. 2010 (temperovanie), "C-blok" 2010 - dobeh LS 2oo9/1o, Spoloč. Centra KU 2010
Reštrukturalizácia portfólia objektov PF KU v r. 2010
Prev. náklady na temperovanie a udržiavanie Texicomu sa v roku 2011 nebudú opakovať - budova Texicom bola vo februári 2011 predaná.
Prev náklady na odovzdaný areál LE Kláštorská 38 sa nebudú v r. 2011 objavovať a prejavia sa v relatívne úspornejšej prevádzke zrekonštruovaných priestorov na Bottovej 15.
Prev. náklady na Spoločenské centrum KU - Hrabovská cesta 1 je možné rozpočítať nasledovne : 36 944,60 € / (1431 št PF + 1018 št FF + 70 ubyt štud + 300 zam + 2000 hostí/rok) = 36 944,60 / 4 819 osôb = 7,67
€/os,rok
110
Tabuľka : Príjmy z dotácií Pedagogickej fakulte KU zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva
poskytnuté v rámci dotačnej zmluvy v roku 2010 (v Eur)
Názov verejnej vysokej školy:
Názov fakulty:
Riadok
Dotácia / program
Bežné dotácie
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných
programov [R2]
- Podprogram 077 11
Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť
[R4+R5+R6+R7+R8]
- Prvok 077 12 01
- Prvok 077 12 02
- Prvok 077 12 03
- Prvok 077 12 04
- Prvok 077 12 05
Dotácia na rozvoj vysokej školy [R10]
- Podprogram 077 13
Dotácia na sociálnu podporu študentov [R12+R13+R14]
- Prvok 077 15 01
- Prvok 077 15 02
- Prvok 077 15 03
Spolu [R1+R3+R9+R11]
Dotácia na štipendium zahraničného doktoranda 021020300
Spolu dotácia za rok 2010 [R1+R3+R9+R11+R16]
Kapitálová dotácia MŠ SR na Výstavbu školského areálu v
Levoči I. etapa
Kapitálové
dotácie
B
Dotácie spolu
C=A+B
4 646 551
18 625
4 665 176
4 646 551
18 625
4 665 176
407 201
10 520
417 721
371 050
23 397
9 863
12 754
0
657
0
130 005
0
130 005
5 183 757
29 145
716 898
371 050
33 260
0
0
13 411
0
0
130 005
0
130 005
0
5 212 902
359
5 213 261
716 898
Tabuľka : Príjmy Pedagogickej fakulty KU v roku 2010 zo štrukturálnych fondov EÚ (v Eur)
Názov verejnej vysokej školy:
Názov fakulty:
Číslo
riadku
1
1a
1b
1c
1d
1e
1b
Položka
Dotácie z kapitol štátneho rozpočtu okrem kapitoly MŠ SR
OPVaV Komplexná informatizácia, zlepšenie vybavenia a
rozvoj výučbovej základne Katolíckej univerzity v Ružomberku
ITMS: 26250120011 (dotácia pre PF KU)
OPVaV - Objavovanie strateného v čase (Umenie a remeslá
etnografického charakteru regiónov Liptova a Oravy)
ITMS: 26220220039
OPVaV - Implementácia a prenos výsledkov výskumu
slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom
prostredí
ITMS: 26220220040
OPV - Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v
Ružomberku
ITMS: 26110230016
OPV - Podpora profesionálneho rastu doktorandov a
skvalitnenie podmienok doktorandského štúdia na Pedagogickej
fakulte KU
ITMS: 26110230015
OPVaV - Komplexná informatizácia, zlepšenie vybavenia a
rozvoj výučbovej základne Katolíckej univerzity v Ružomberku
ITMS: 26250120011
(dotácia pre iné súčasti
KU, manažované na PF KU)
111
Bežné dotácie
Kapitálové
dotácie
Dotácie spolu
A
B
C=A+B
363 756
3 547 086
3 910 842
167 783
3 433 088
3 600 871
23 877
15 198
39 075
26 572
98 800
125 372
54 850
54 850
90 674
90 674
289 240
216 200
505 440
Tabuľka : Príjmy Pedagogickej fakutly KU v roku 2010 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií
z kapitoly ministerstva školstva a okrem štrukturálnych fondov EÚ (v Eur)
Názov verejnej vysokej školy:
Názov fakulty:
Číslo
riadku
1
Položka
Dotácie z kapitol štátneho rozpočtu okrem kapitoly MŠ SR
[SUM(R1a:R1...)]
Bežné dotácie
Kapitálové
dotácie
Dotácie spolu
A
B
C=A+B
0
0
0
1a
0
1b
0
0
2
2a
Dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných
celkov [SUM(R2a:R2...)]
Dar mesta Poprad
22 956
0
22 956
18 000
18 000
2b
Dar mesta Levoča
2 306
2 306
2c
Dar mesta Ružomberok
2 250
2 250
2d
Dar Žilinský samosprávny kraj
400
400
3
3a
Ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie
[SUM(R3a:R3...)]
Podpora aktivít z Neinvestičného fondu PF KU a rektorátu
3 044
0
3 044
3 044
3 044
3b
0
0
4
4a
Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie
[SUM(R4a:R4...)]
Zahraničné granty
107 768
0
107 768
107 768
107 768
4b
0
0
5
133 768
Spolu [R1+R2+R3+R4]
112
0
133 768
Tabuľka : Vybrané výnosy Pedagogickej fakulty KU zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom
v rokoch 2009 a 2010
Názov verejnej vysokej školy:
Názov fakulty:
Číslo
riadku
1
2
Položka
Výnosy zo školného [R2+R3]
- za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium (§ 92 ods. 5 a 6 zákona) (účet
649 001)
2009
(v Eur)
2010
(v Eur)
A
B
59 161
144 221
59 161
144 221
0
0
3
- od cudzincov (§ 92 ods. 9 zákona) (účet 649 002)
4
Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM(R5:R10)]
558 240
1 214 676
5
- za prijímacie konanie (§ 92 ods. 10 zákona) (účet 649 003)
83 094
109 427
6
- za rigorózne konanie (§ 92 ods. 11 zákona) (účet 649 004)
39 516
67 680
7
- za vydanie diplomu za rigorózne konanie (§ 92 ods. 12 zákona) (účet 649 005)
10 366
3 047
8
- za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 92 ods. 13 zákona) (účet 649 006)
2 476
5 708
9
- poplatky za ďalšie vzdelávanie
192 086
186 297
230 703
842 518
10
- školné v externej forme štúdia ( §92 ods. 3 zákona) vrátane poplatkov za doplnkové
pedagogické štúdium
11
Základ pre prídel do štipendijného fondu
11 832
28 844
12
Návrh na prídel do štipendijného fondu
13 446
32 629
67 405
147 363
Príspevok PF KU do univerzitných fondov
13
Univerzitný rozvojový fond
14
Z toho neuhradené za rok 2010 k 31.12.2010
15
Fond na podporu študentov so ZPS
16
Z toho neuhradené za rok 2010 k 31.12.2010
2 848
2 689
6 526
254
113
XI. Systém kvality
V zmysle Smernice rektora č. 7/2010 z 24. februára 2010 o príprave a zavedení systému manažérstva kvality
na Katolíckej univerzite v Ružomberku je od 3. mája 2010 Pedagogická fakulta nositeľom a riešiteľom projektu
„Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku“.
Hlavným cieľom projektu je stať sa v dlhodobej perspektíve vedúcim pracoviskom v uplatňovaní
inovatívnych prístupov v manažérstve kvality na VŠ, zaviesť systém manažérstva kvality na úrovni rektorátu,
zúčastnených fakúlt a celounivertzitných súčastí univerzity zapojených do projektu, a vytvoriť tak predpoklady k
výmene skúseností s udržiavaním systému manažérstva kvality a s trvalým zlepšovaním s ďalšími univerzitami.
Doba realizácie projektu je stanovená na 36 mesiacov; cieľovou skupinou je manažment Katolíckej univerzity v
Ružomberku a zapojených súčastí, ktorými sa stali:
Rektorát KU
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva
Teologická fakulta
V rámci naplnenia cieľov prvej aktivity s názvom „Analýza súčasného stavu vnímania a rešpektovania
princípov komplexného manažérstva kvality na KU“ sa od júna 2010 do októbra 2010 uskutočnil prieskum
poznatkov, vnímania a rešpektovania princípov komplexného manažérstva kvality.
Analýza predstavovala prieskum u respondentov z cieľovej skupiny zamestnancov KU a preukázala
východiskový stav vnímania princípov manažérstva kvality. Spracovatelia prieskumu za rámec vnímania
a rešpektovania princípov kvality zvolili 8 zásad manažérstva kvality a cyklus zlepšovania PDCA (/Plan-DoCheck-Act). Ako nástroj prieskumu bol zvolený dotazník. Úlohou respondentov bolo hodnotiť ako vnímajú
dôležitosť konštatovaní uvedených v dotazníku a súhlas svojho „konštatovania“ s realitou v podmienkach KU, s
uvedením dôkazov, t.j. z čoho vychádzali pri svojom hodnotení dôležitosti a vyjadrení súhlasu.
Dotazníky boli distribuované a prepisované spôsobom, ktorý zaručoval anonymitu respondenta, a teda možno
konštatovať, že prieskum splnil etické požiadavky pri realizácii uvedenej výskumnej činnosti.
Výsledky prieskumu boli spracované v zmysle 8 zásad manažérstva kvality:
1. ZAMERANIE NA ZÁKAZNÍKA A ZAINTERESOVANÉ STRANY
Vysvetlenie zásady:
Organizácie závisia od svojich zákazníkov, a preto majú chápať ich súčasné a budúce potreby, majú uspokojovať
požiadavky zákazníkov a majú sa snažiť prekonať ich očakávania.
Výsledky vyplývajúce z prieskumu:
Respondenti vnímajú:

dôležitosť tejto zásady na úrovni 86,4%,

uplatňovanie tejto zásady v súčasných podmienkach KU na úrovni 74,0%
2. VODCOVSTVO
Vysvetlenie zásady:
Vodcovia určujú jednotu účelu a smerovania organizácie; majú vytvárať a udržiavať interné
prostredie, v ktorom sa pracovníci plne zapoja do plnenia cieľov organizácie.
Výsledky vyplývajúce z prieskumu:
Respondenti vnímajú:

dôležitosť tejto zásady na úrovni 89,5%,

uplatňovanie tejto zásady v súčasných podmienkach KU na úrovni 68,6%
3. ZAPOJENIE PRACOVNÍKOV
Vysvetlenie zásady:
Pracovníci na všetkých úrovniach sú základom organizácie a ich plné zapojenie umožňuje využívať ich
schopnosti na prospech organizácie.
114
Výsledky vyplývajúce z prieskumu:
Respondenti vnímajú:

dôležitosť tejto zásady na úrovni 90,3%,

uplatňovanie tejto zásady v súčasných podmienkach KU na úrovni 68,5%
4. PROCESNÝ PRÍSTUP
Vysvetlenie zásady:
Želaný výsledok sa dosiahne účinnejšie, ak sa činnosti a súvisiace zdroje riadia ako proces.
Výsledky vyplývajúce z prieskumu:
Respondenti vnímajú:

dôležitosť tejto zásady na úrovni 84,3%,

uplatňovanie tejto zásady v súčasných podmienkach KU na úrovni 62,3%
5. SYSTÉMOVÝ PRÍSTUP K MANAŽÉRSTVU
Vysvetlenie zásady:
Identifikácia, pochopenie a riadenie vzájomne previazaných procesov ako systému prispieva
k efektívnosti a účinnosti organizácie pri dosahovaní jej cieľov.
Výsledky vyplývajúce z prieskumu:
Respondenti vnímajú:

dôležitosť tejto zásady na úrovni 84,4%,

uplatňovanie tejto zásady v súčasných podmienkach KU na úrovni 59,9%
6. TRVALÉ ZLEPŠOVANIE
Vysvetlenie zásady:
Trvalým cieľom organizácie má byť nepretržité zlepšovanie celkovej výkonnosti.
Výsledky vyplývajúce z prieskumu:
Respondenti vnímajú:

dôležitosť tejto zásady na úrovni 89,9%,

uplatňovanie tejto zásady v súčasných podmienkach KU na úrovni 64,4%
7. ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE FAKTOV
Vysvetlenie zásady:
Efektívne rozhodnutia sa zakladajú na analýze údajov a informácií.
Výsledky vyplývajúce z prieskumu:
Respondenti vnímajú:

dôležitosť tejto zásady na úrovni 90,1%,

uplatňovanie tejto zásady v súčasných podmienkach KU na úrovni 72,5%
8. VZÁJOMNE VÝHODNÉ VZŤAHY S DODÁVATEĽMI
Vysvetlenie zásady:
Organizácia a jej dodávatelia sú vzájomne nezávislí a ich vzájomne výhodný vzťah umocňuje schopnosť obidvoch
vytvárať hodnotu.
Výsledky vyplývajúce z prieskumu:
Respondenti vnímajú:

dôležitosť tejto zásady na úrovni 90,1%,

uplatňovanie tejto zásady v súčasných podmienkach KU na úrovni 72,5%
Výsledky prieskumu boli prezentované na informačnom seminári, ktorý sa uskutočnil dňa 25.11.2010 a sú
východiskovým ukazovateľom k výberu a prispôsobeniu modelu systému manažérstva kvality podľa stavu a
požiadaviek KU a jej súčastí.
115
Vedenie Pedagogickej fakulty požiadalo spracovateľov analýzy vypracovať samostatné hodnotenie, ktoré
uvádzalo hodnotenie manažérskych systémov vo všetkých jej procesoch s odporúčaním monitorovania
kľúčových procesov a iných podporných činností zaručujúcich jej trvalé zlepšovanie. Konkrétne činnosti, ich
popis a napĺňanie cieľov konkrétnych úloh v oblasti zlepšovania budú cieľom ďalších aktivít v realizácii projektu.
Hodnotenie vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti
Vedenie Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku si uvedomuje dôležitosť kvality vedecko-výskumnej
a umeleckej činnosti. V súvislosti s tým zaviedlo systém, ktorý reaguje na kvalitu vedeckých a umeleckých
výstupov a pravidelne 2-krát ročne odmeňuje svojich interných zamestnancov za vedecké a umelecké výkony.
Výška odmeny je previazaná s kritériami a váhami jednotlivých výkonom, ktoré určuje MŠ SR.
Navyše sa každoročne udeľuje cena rektora a cena dekana za najaktívnejšieho výskumného pracovníka v
roku 2010 boli ocenenými:
Cena rektora
v kategórií profesor
v kategórií docent
v kategórií odborný asistent
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m.prof. KU
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
Cena dekana
v kategórií profesor
v kategórií docent
v kategórií odborný asistent
v kategórií asistent alebo vedecko-výskumný pracovník
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
PaedDr. Janka Bednáriková
v kategórii študent
Kristína Abrahámová
Veronika Popadičová
Zuzana Strychová
Bc. Anna Ižiariková
Marta Mažáriová
Bc. Mária Kočišová
Bc. Zdena Kišsová
Bc. Ivana Popovičová
Bc. Martina Sliacka
Bc. Michal Moravčík
Bc. Lucia Knapcová
Ing. Bc. Tatiana Blahútová
Bc. Katarína Nižňanská
Valéria Šušová
Jana Zvadová
Jana Jadamcová
Mária Matějková
Bc. Martina Koršňáková
Bc. Peter Skácel
František Valentíny
Eva Matušiková
116
Hodnotenie vysokej školy a ich fakult ARRA
Hodnotiaca správa ARRA zohľadňuje dosiahnuté výsledky slovenských vysokých škôl v jedenástich
kategóriách, podľa odborného zamerania fakúlt (prírodné vedy, technické vedy, lekárske vedy, pôdohospodárske
vedy, právne vedy, ekonomické vedy, pedagogické vedy, ostatné spoločenské vedy, teologické vedy, filozofické
vedy, umenia). Zameriava sa na posúdenie ich výsledkov v niekoľkých oblastiach, napríklad pomer učiteľov a
študentov, záujem o štúdium, vydané publikácie a citácie s odkazmi na vydané vedecké práce, počet študentov
doktorandského štúdia a počet jeho absolventov, podiel vedeckých grantových prostriedkov z domácich a
zahraničných zdrojov a pod. ARRA je nezávislé občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004 s cieľom hodnotiť
kvalitu slovenských vysokých škôl a vedeckých ustanovizní. Počas svojej existencie pripravila a zverejnila šesť
správ hodnotiacich slovenské vysoké školy. Realizovala tiež rôzne projekty a štúdie, napríklad identifikáciu
slovenských vedcov porovnateľných so svetovou špičkou v projekte Vedecká špička, štúdiu mapujúcu záujem
zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, porovnanie vedeckej výkonnosti českých a slovenských vysokých
škôl a ďalšie.
V súvisalosti s hodnotením za rok 2010 dosiahla Katolícka univerzita v Ržomberku 4 násobný nárast
kvalitatývnych ukazovateľov ako je celkový priemer. V roku 2010 dosiahla hodnotenie 41,5 bodu, čo je zlepšenie
o 5,3 bodu oproti minulému roku.
V skupine pedagogických vied dosiahla Pedagogická fakulta katolíckej univerzity druhý najvýznamnejší
kvalitatývny rast o 10,8 bodu čo znamenalo, že dosiahla 4 miesto zo 7 edagogických fakúlt na slovensku.
Podrobné výsledky v sledovaných oblastiach:
117
desire it, further to bring up the graduates to the
level of contemporary scientific achievements,
respecting Christian values through living them.
In the education process, priority was to personally
strengthen particular fields, especially through the
improvement of faculty teaching staff qualification,
also by keeping of the already accredited study
programmes, and by expanding of accreditation
rights to new study programmes and by creating of
inspirational, material environment for the
members of teaching staff, for students and
perspective students.
As to 31 October 2010, our faculty had 3812
students, out of which 1979 full-time students and
1827 part-time students.
In the scientific-research sphere, the faculty is
engaged in a free and open research environment,
oriented at the integration of human personality,
with emphasis on effectiveness of research projects
and on upbringing of further generation of young
and perspective researchers.
In the year 2010, Faculty of Education was the alma
mater of 257 full-time and part-time Ph.D. students,
with 25 of these passing the dissertation exam.
Scientific profile of the faculty stems from the
research projects of the particular members of
teaching staff and from the faculty’s character as an
institution. Scientific-educational profile of the
faculty and its good results has resulted in opening
official relations with domestic and foreign
universities and research centers. Particular
departments and institutes, in cooperation with
other universities, organize scientific conferences,
concerts, exhibitions and other research and cultural
activities. Last year, Faculty of Education organized
or co-organized 28 events, out of which 24 were
conferences, 2 seminars, 1 symposium, and 1
workshop.
This report summarises successes in domestic and
foreign research and educational grants, also in the
publication of scientific monographs, published in
renowned research journals.
This Annual Report of the Faculty of Education,
Catholic University in Ružomberok, in the
beginning describes organization and internal
norms of the faculty. Further on, it deals with
education, science and research, publishing, foreign
relations, information technologies, economy and
our relations to EU’s Social Fund.
This Report is supplemented by the following:
Organizational Structure Scheme, Number of Staff
plus their average age, Structure of Functional
Positions,
Register
of
Internal
University
Instructors, Certain Study Programmes Graduates,
Graduates of doctoral, rigorous, habilitation, and
professorship programmes.
XII. Sumarry
Dear colleagues,
you are looking at the Annual Report of the Faculty
of Education, Catholic University in Ružomberok,
which summarises the most important data
regarding faculty’s results in 2010.
In this academic year, Catholic University’s Faculty
of Education continued in the process of its
material, educational, research and personal
development. We have opened new biology,
chemistry and physical labs. At the same time, we
have opened new specialised classrooms for
research and education in informatics, mathematics
and physics. This investment was made possible
through the EU Structural funds.
Faculty of Education achieved great rise in
obtaining foreign and national financial assistance.
In 2010, the sum of 2 741 Euros per employee was
won. In sum, 142 grants were researched.
At the moment, students and the members of staff
can enjoy modern and quality facilities –
classrooms, labs, studies..., especially to be used for
learning and research activities, as well as for
relaxation.
Juraj Páleš Institute in Levoča, being a part of
Catholic University’s Faculty of Education and its
official opening was an important event.
Reconstruction cost 7 million Euros, which was
financed by the University from the EU funds
within the framework of the operational
programme Research and Development, and by the
Ministry of Education, Science, Research and Sport
SR. New facilities are used for the improvement of
the teaching process and they will create the
conditions for the formation of new and the
development of the old study programmes. In total,
25 study rooms, 15 small classrooms, 10 classrooms
seating 45 students, one multi-level for 115 students
and one two-storey lecture hall seating 214 students
were built. In the attic are polytechnic and drama
education facilities, with a stage and a mini
auditorium. In the students’ dorms, room for 96
students was created, in the attic rooms for students
and large-scale study rooms were created. In the
dorm’s basement, fitness centre and a gymnasium
were built. Rehabilitation classrooms, studies for the
members of teaching staff, storage rooms and
archives were also built. Generally speaking, the
overall architecture of the building is suitable for the
handicapped and disabled students, new lifts and
facilities for the handicapped were built in both
main wings. Faculty concentrates on the following
spheres: research and education, with various extent
of activity. Faculty of Education aspires to help the
Catholic University in Ružomberok to become a
quality centre of European education.
Fundamental mission of the Faculty of Education,
Catholic University in Ružomberok, is to provide
and expand education, especially to those that
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., ex. prof. KU,
dean
118
XIII.
Kontaktné údaje
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel.: 044/4326842, 044/4326844, 044/4326850, fax.: 044/4326854, 044/4326855
email.: [email protected]
119
XIV.
Obsah
ÚVOD ........................................................................................................................................ 5
Základné informácie o fakulte KU ..................................................................................... 6
I
PRACOVISKÁ FAKULTY ................................................................................................... 9
Prehľad najdôležitejších udalostí Pedagogickej fakulty za uplynulý rok ........................ 24
II.
Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní............................................ 31
III.
3.1
Študijné programy, v ktorých fakulta uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie ....... 31
3.2
Údaje o študentoch a ich štruktúre. ........................................................................... 33
3.3
Akademická mobilita študentov ................................................................................ 33
3.4
Záujem o štúdium na PF KU ..................................................................................... 36
3.5
Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia ......................................................... 36
3.6
Prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti PF KU..................................................... 37
3.6.1
Medzinárodné úspechy ....................................................................................... 37
3.6.2
Celoslovenské úspechy ...................................................................................... 37
3.6.3
Ocenenia študentov v rámci fakulty ................................................................... 38
IV.
Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania ........................................................... 39
V.
Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty ........................ 42
5.1
Zameranie výskumu a vývoja .................................................................................... 42
5.2
Riešené výskumné projekty ....................................................................................... 47
5.2.1
Domáce a výskumné projekty ............................................................................ 49
5.2.2
Domáce edukačné a ostatné projekty ................................................................. 54
5.2.3
Zahraničné výskumné projekty .......................................................................... 56
5.2.4
Zahraničné edukačné a ostatné projekty (mobility) ........................................... 60
5.2.5
Projekty na ktorých participujú pracovníci Pedagogickej fakulty KU .............. 61
5.3
Grantová agentúra Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku ................................... 62
5.3.1
GAPF .................................................................................................................. 63
5.4
Štrukturálne fondy EÚ na PF KU .............................................................................. 75
5.5
Publikačná činnosť pracovníkov Pedagogickej fakulty KU ...................................... 76
5.6
Doktorandské štúdium ............................................................................................... 77
5.7
Vydavateľská činnosť .............................................................................................. 102
VI.
Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov ....................................... 102
VII.
Zamestnanci KU zaradení na Pedagogickej fakulte KU ......................................... 103
VIII.
Podpora študentov ................................................................................................... 103
120
IX.
Mobility pracovníkov Pedagogickej fakulty ............................................................... 104
X.
Hospodárenie fakulty .................................................................................................. 109
XI.
Systém kvality ............................................................................................................. 114
XII.
Sumarry ................................................................................................................... 118
XIII.
Kontaktné údaje ....................................................................................................... 119
XIV.
Obsah ....................................................................................................................... 120
XV.
Prílohy ......................................................................................................................... 122
121
XV. Prílohy
Uvedú sa prílohy a tabuľkové prílohy.
Povinnou samostatnou prílohou je prehľad zmien vo vnútorných predpisoch fakulty, ktoré nastali
v príslušnom roku.
Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2010
Denná forma
Externá forma
Fakulta
Stupeň
štúdia
občania SR
cudzinci
občania SR
cudzinci
0771 Pedagogická fakulta KU
1
1366
7
860
8
2242
0771 Pedagogická fakulta KU
2
506
1
771
4
1284
0771 Pedagogická fakulta KU
1+2
5
3
91
3
127
54
278
1968
11
1761
66
3812
0771 Pedagogická fakulta KU
spolu
3
8
Zdroj: MŠ SR
1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona
Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov
(stav k 31.10. daného roka)
Denná forma
Stupeň
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
793
2426
3351
4449
3885
3249
1373
2
2010
1630
1490
1767
2240
1550
507
1+2
5
3
34
44
53
55
57
124
94
spolu
2837
4100
4894
6271
6182
4923
1979
Externá forma
Stupeň
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
2490
4372
5464
4462
2938
1679
868
2
993
1011
1313
1341
896
914
775
1+2
3
3
95
131
166
201
195
214
181
spolu
3578
5514
6943
6004
4029
2807
1827
Zdroj: MŠ SR
1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3
zákona
122
Spolu
Tabuľka č. 2: Počet absolventov, ktorí riadne skončili štúdium v
akademickom roku 2009/2010
Fakulta
Stupeň štúdia
Denná forma
Externá forma
občania SR
cudzinci
občania SR
Spolu
cudzinci
Pedagogická fakulta
1
1097
2
97
1196
Pedagogická fakulta
2
669
3
1
673
Pedagogická fakulta
1+2
6
4
10
3
6
1
17
24
1778
6
119
Pedagogická fakulta
Spolu
0
Zdroj: MŠ SR
1+2 - študijné programy podľa § 53
ods. 3 zákona
123
1903
Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom
prvom a druhom stupni v roku 2010
Denná forma
Podskupina študijného
odboru
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
340
658
627
412
334
1,94
0,66
0,81
0,98
110
273
273
130
116
2,48
0,48
0,89
1,05
70
308
308
172
159
4,40
0,56
0,92
2,27
520
1239
1208
714
609
2,38
0,59
0,85
1,17
Účasť
Prijatie
Zápis
Prihlášky/
plán
Prijatie/ Zápis/
účasť
prijatie
Zápis/
plán
humanitné vedy
umenie
spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment
právo
vedy o neživej prírode
vedy o živej prírode
ekologické a environmentálne
vedy
architektúra a staviteľstvo
konštrukčné inžinierstvo,
technológie, výroba a
komunikácie
poľnohospodárstvo
lesníctvo
veterinárske vedy
vodné hospodárstvo
lekárske vedy
zubné lekárstvo
farmaceutické vedy
nelekárske zdravotnícke vedy
osobné služby
dopravné a poštové služby
bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo
logistika
matematika a štatistika
informatické vedy,
informačné a komunikačné
technológie
spolu
Zdroj: VŠ
124
Externá forma
Podskupina študijného
odboru
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
učiteľstvo, vychovávateľstvo
a pedagogické vedy
230
491
451
264
223
2,13
0,59
0,84
0,97
120
100
100
74
54
0,83
0,74
0,73
0,45
130
292
292
176
151
2,25
0,60
0,86
1,16
480
883
843
514
428
1,84
0,61
0,83
0,89
Účasť
Prijatie
Zápis
Zápis/ Zápis/
prijatie plán
humanitné vedy
umenie
spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment
právo
vedy o neživej prírode
vedy o živej prírode
ekologické a environmentálne
vedy
architektúra a staviteľstvo
konštrukčné inžinierstvo,
technológie, výroba a
komunikácie
poľnohospodárstvo
lesníctvo
veterinárske vedy
vodné hospodárstvo
lekárske vedy
zubné lekárstvo
farmaceutické vedy
nelekárske zdravotnícke vedy
osobné služby
dopravné a poštové služby
bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo
logistika
matematika a štatistika
informatické vedy,
informačné a komunikačné
technológie
spolu
Zdroj: VŠ
125
Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2010
Denná forma
Podskupina študijného
odboru
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
učiteľstvo, vychovávateľstvo
a pedagogické vedy
290
304
287
197
167
1,05
0,69
0,85
0,58
70
111
111
87
69
1,59
0,78
0,79
0,99
50
107
107
86
68
2,14
0,80
0,79
1,36
410
522
505
370
304
1,27
0,73
0,82
0,74
Účasť
Prijatie
Zápis
humanitné vedy
umenie
spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment
právo
vedy o neživej prírode
vedy o živej prírode
ekologické a environmentálne
vedy
architektúra a staviteľstvo
konštrukčné inžinierstvo,
technológie, výroba a
komunikácie
poľnohospodárstvo
lesníctvo
veterinárske vedy
vodné hospodárstvo
lekárske vedy
zubné lekárstvo
farmaceutické vedy
nelekárske zdravotnícke vedy
osobné služby
dopravné a poštové služby
bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo
logistika
matematika a štatistika
informatické vedy,
informačné a komunikačné
technológie
spolu
Zdroj: VŠ
126
Externá forma
Podskupina študijného
odboru
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
učiteľstvo, vychovávateľstvo
a pedagogické vedy
230
625
515
375
80
136
136
70
177
177
Účasť
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
338
2,72
0,73
0,90
1,47
86
85
1,70
0,63
0,99
1,06
107
98
2,53
0,60
0,92
1,40
521
2,47
0,69
0,92
1,37
Prijatie
Zápis
humanitné vedy
umenie
spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment
právo
vedy o neživej prírode
vedy o živej prírode
ekologické a environmentálne
vedy
architektúra a staviteľstvo
konštrukčné inžinierstvo,
technológie, výroba a
komunikácie
poľnohospodárstvo
lesníctvo
veterinárske vedy
vodné hospodárstvo
lekárske vedy
zubné lekárstvo
farmaceutické vedy
nelekárske zdravotnícke vedy
osobné služby
dopravné a poštové služby
bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo
logistika
matematika a štatistika
informatické vedy,
informačné a komunikačné
technológie
spolu
380
938
828
568
Zdroj: VŠ
127
V tom počet absolventov vysokej školy
Podskupina študijných
odborov
učiteľstvo, vychovávateľstvo
a pedagogické vedy
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
857
802
572
505
212
212
153
133
270
270
186
164
1 339
1 284
911
802
humanitné vedy
umenie
spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment
právo
vedy o neživej prírode
vedy o živej prírode
ekologické a environmentálne
vedy
architektúra a staviteľstvo
konštrukčné inžinierstvo,
technológie, výroba a
komunikácie
poľnohospodárstvo
lesníctvo
veterinárske vedy
vodné hospodárstvo
lekárske vedy
zubné lekárstvo
farmaceutické vedy
nelekárske zdravotnícke vedy
osobné služby
dopravné a poštové služby
bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo
logistika
matematika a štatistika
informatické vedy,
informačné a komunikačné
technológie
spolu
Zdroj: VŠ
128
V tom počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v
zahraničí
Podskupina študijných
odborov
učiteľstvo, vychovávateľstvo
a pedagogické vedy
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
5
5
5
5
humanitné vedy
umenie
spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment
právo
vedy o neživej prírode
vedy o živej prírode
ekologické a environmentálne
vedy
architektúra a staviteľstvo
konštrukčné inžinierstvo,
technológie, výroba a
komunikácie
poľnohospodárstvo
lesníctvo
veterinárske vedy
vodné hospodárstvo
lekárske vedy
zubné lekárstvo
farmaceutické vedy
nelekárske zdravotnícke vedy
osobné služby
dopravné a poštové služby
bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo
logistika
matematika a štatistika
informatické vedy,
informačné a komunikačné
technológie
spolu
Zdroj: VŠ
129
Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2010
Denná forma
Podskupina študijného
odboru
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápis/ Zápis/
prijatie plán
učiteľstvo, vychovávateľstvo
a pedagogické vedy
13
31
31
14
14
2,38
0,45
1,00
1,08
16
46
44
18
18
2,88
0,41
1,00
1,13
29
77
75
32
32
2,66
0,43
1,00
1,10
humanitné vedy
umenie
spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment
právo
vedy o neživej prírode
vedy o živej prírode
ekologické a environmentálne
vedy
architektúra a staviteľstvo
konštrukčné inžinierstvo,
technológie, výroba a
komunikácie
poľnohospodárstvo
lesníctvo
veterinárske vedy
vodné hospodárstvo
lekárske vedy
zubné lekárstvo
farmaceutické vedy
nelekárske zdravotnícke vedy
osobné služby
dopravné a poštové služby
bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo
logistika
matematika a štatistika
informatické vedy,
informačné a komunikačné
technológie
spolu
Zdroj: VŠ
130
Externá forma
Podskupina študijného
odboru
učiteľstvo, vychovávateľstvo
a pedagogické vedy
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
Prihlášky/
plán
Prijatie/
časť
Zápis/ Zápis/
prijatie plán
16
18
18
16
16
1,13
0,89
1,00
1,00
40
45
44
40
40
1,13
0,91
1,00
1,00
56
63
62
56
56
1,13
0,90
1,00
1,00
humanitné vedy
umenie
spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment
právo
vedy o neživej prírode
vedy o živej prírode
ekologické a environmentálne
vedy
architektúra a staviteľstvo
konštrukčné inžinierstvo,
technológie, výroba a
komunikácie
poľnohospodárstvo
lesníctvo
veterinárske vedy
vodné hospodárstvo
lekárske vedy
zubné lekárstvo
farmaceutické vedy
nelekárske zdravotnícke vedy
osobné služby
dopravné a poštové služby
bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo
logistika
matematika a štatistika
informatické vedy,
informačné a komunikačné
technológie
spolu
Zdroj: VŠ
131
V tom počet absolventov vysokej školy
Podskupina študijných
odborov
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
učiteľstvo, vychovávateľstvo
a pedagogické vedy
61
61
23
23
61
61
23
23
humanitné vedy
umenie
spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment
právo
vedy o neživej prírode
vedy o živej prírode
ekologické a environmentálne
vedy
architektúra a staviteľstvo
konštrukčné inžinierstvo,
technológie, výroba a
komunikácie
poľnohospodárstvo
lesníctvo
veterinárske vedy
vodné hospodárstvo
lekárske vedy
zubné lekárstvo
farmaceutické vedy
nelekárske zdravotnícke vedy
osobné služby
dopravné a poštové služby
bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo
logistika
matematika a štatistika
informatické vedy,
informačné a komunikačné
technológie
spolu
Zdroj: VŠ
132
V tom počet uchádzačov zo zahraničia
Podskupina študijných
odborov
učiteľstvo, vychovávateľstvo
a pedagogické vedy
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
24
23
23
23
24
23
23
23
humanitné vedy
umenie
spoločenské a behaviorálne
vedy
žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment
právo
vedy o neživej prírode
vedy o živej prírode
ekologické a environmentálne
vedy
architektúra a staviteľstvo
konštrukčné inžinierstvo,
technológie, výroba a
komunikácie
poľnohospodárstvo
lesníctvo
veterinárske vedy
vodné hospodárstvo
lekárske vedy
zubné lekárstvo
farmaceutické vedy
nelekárske zdravotnícke vedy
osobné služby
dopravné a poštové služby
bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo
logistika
matematika a štatistika
informatické vedy,
informačné a komunikačné
technológie
spolu
Zdroj: VŠ
133
Tabuľka č. 3d: Počet prijatých podľa formy štúdia
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
počet prijatých na dennú formu štúdia
1727
2325
1968
3412
2462
1 492
1116
počet prijatých na externú formu štúdia
2697
2677
2647
1276
906
1261
1138
v tom v externej forme počet
v štátnej alebo vo verejnej službe
218
322
387
18
214
331
160
podiel počtu prijatých na externú formu
na počte prijatých na dennú formu štúdia
1,56
1,15
1,35
0,37
0,37
0,84
1,02
Zdroj: VŠ
Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2009/2010)
Počet študentov
Forma štúdia
denná forma
stupeň
Počty študentov
ktorým vznikla
v ak. roku
ktorým bolo ktorým bolo
2009/2010
školné
školné
povinnosť
odpustené
znížené
uhradiť školné
1
285
9
131
2
13
1
5
1+2
12
cudzincov,
ktorí
uhrádzajú
školné
Počet
žiadostí o
zníženie
školného
Počet
žiadostí o
odpustenie
školného
0
0
1
6
3
spolu denná
forma
externá forma
310
1
377
2
247
1+2
9
3
10
3
142
1
14
1
18
2
3
148
14
12
29
13
15
spolu externá
forma
781
17
47
32
13
15
spolu denná a
externá forma
1091
27
189
33
13
15
Zdroj: VŠ
134
Tabuľka č. 5: Školné určené na akademický rok 2009/2010
Fakulta
Maximálne školné určené
v akademickom roku
2009/2010
Minimálne školné určené v
akademickom roku
2009/2010
Priemerné školné určené na
študijný program v ak.
roku 2009/2010
PF
550 €
331,94 €
440,97 €
Zdroj: VŠ
Cudzinci mimo študentov, na ktorých sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné rovnako ako na občanov SR*
Fakulta
Maximálne školné určené
v akademickom roku
2009/2010
Minimálne školné určené v
akademickom roku
2009/2010
Priemerné školné určené na
študijný program v ak.
roku 2009/2010
PF
550 €
331,94 €
440,97 €
Zdroj: VŠ
*Výška školného nebola určená explicitne, ale riadila sa ustanoveniami príslušných zmlúv o štúdiu
(§ 92 ods. 9 zákona o VŠ)
Tabuľka č. 6: Priebeh štúdia na vysokej škole
stav k 31. 10. 2010
Rok začatia
štúdia
pred 2002
Riadne
skončilo
štúdium
Má
prerušené
štúdium
Zmenilo
študijný
program
Bolo
Uplynutie
vylúčených z
lehoty na
disciplinárnyc
skončenie
h dôvodov
Bolo vylúčených
pre neplnenie
študijných
povinností
Zanechalo
štúdium
Iné
62
3
1
28
2002
1 042
8
2
48
2003
2 953
27
8
6
9
208
2004
5 380
79
28
4
66
836
2005
7 434
99
16
64
617 1 387
2006
7 915
81
6
1
286
510 1 439
2007
6 662
112
7
4
261
283 2 412
2008
5 207
72
8
242
102 4 566
2009
495
43
57
67 7 068
2010
1879
50
12
135
% vyjadrenie z počtu študentov, ktorí začali štúdium v
danom kalendárnom roku
135
155
25
Rok
začatia
štúdia
Riadne
skončilo
štúdium
Má
prerušené
štúdium
Zmenilo
študijný
program
Uplynutie
lehoty na
skončenie
Bolo
vylúčených z
disciplinárny
ch dôvodov
Bolo vylúčených
pre neplnenie
študijných
povinností
Zanechalo
štúdium
pred 2002
65,96
3,19
1,06
29,79
2002
94,73
0,73
0,18
4,36
2003
91,96
0,84
0,25
0,19
0,28
6,48
2004
83,83
1,23
0,44
0,06
1,03
13,02
2005
77,3
1,03
0,17
2006
77,31
0,79
0,06
2007
68,39
1,15
0,07
2008
51,06
0,71
0,08
2009
6,4
0,56
2010
53,21
1,42
Iné
0,39
0,67
6,42 14,41
0,01
2,79
4,98 14,06
0,04
2,68
2,91 24,76
2,37
1 44,78
0,74
0,87 91,43
3,82
4,39 36,82
0,34
Zdroj: VŠ
Tabuľka č. 7: Prehľad akademických mobilt - študenti v akademickom roku 2009/2010
Fakulta
Fyzický
počet
vyslaných
študentov
Počet osobomesiacov vyslaných
študentov
iné
programy ES
NŠP
(CEEPUS,
NIL,...)
PF
26
23
v roku
2008/2009
19
18
0
Fyzický počet
prijatých
študentov
Počet osobomesiacov, prijatých
študentov
programy ES
3
51
11
1
27
57
iné (CEEPUS,
NIL,...)
NŠP
0
0
Zdroj: VŠ
Tabuľka č. 8: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora
P.č.
Meno a priezvisko
Študijný
odbor
Dátum začiatku
konania
Dátum predloženia
ministrovi
Zamestnanec vysokej
školy (áno/nie)
1
2
Inauguračné konanie
Študijný odbor
V tom počet žiadostí mimo vysokej školy
počet neskončených konaní: stav k 1.1.2010
počet neskončených konaní: stav k 31.12.2010
počet iných skončení konaní
- zamietnutie
- stiahnutie
- iné (smrť, odňatie práva a pod)
Zdroj: VŠ
136
Tabuľka č. 9: Zoznam udelených vedecko-pedagogických titulov docent za rok
2010
P.č.
Meno a priezvisko
Študijný odbor
Dátum začiatku
konania
Dátum udelenia
dekrétu
Zamestnanec
vysokej školy
(áno/nie)
1
2
Študijný
odbor
Habilitačné konanie
V tom počet žiadostí
mimo vysokej školy
počet neskončených konaní: stav k 1.1.2010
počet neskončených konaní: stav k 31.12.2010
počet iných skončení konaní
- zamietnutie
- stiahnutie
- iné (smrť, odňatie práva a pod)
Zdroj: VŠ
Tabuľka č. 10: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku
2010
Funkcia
Počet
vyhlásených
výberových
konaní
Priemerný
počet
uchádzačov,
Priemerná
Priemerný
ktorý v čase
dĺžka
počet
výberového
uzatvorenia
uchádzačov
konania
pracovnej
na obsadenie
neboli v
zmluvy na
pozície
pracovnom
dobu určitú
pomere s
vysokou
školou
Počet zmlúv
uzatvorených
na dobu
neurčitú
Počet
konaní,
Počet
kde bol
Počet
konaní, do
prihlásený
konaní bez ktorých sa
vš učiteľ,
uzatvorenia neprihlásil
ktorý
zmluvy
žiaden
opätovne
uchádzač
obsadil to
isté miesto
profesor
13
0,92
0,23
2,77
0
1
0
8
docent
16
1,06
0,19
2,31
0
2
0
9
ostatné
35
1,54
0,77
2,34
0
1
0
16
spolu
64
3,53
1,19
7,42
0
4
0
33
Počet miest obsadených bez výberového konania
Zamestnanec
Vyjadrené
úväzkom
Fyzický počet
vš učiteľ nad 65 rokov
0
0
ostatní
21
13,1
spolu
21
13,1
Zdroj: VŠ
137
Tabuľka č. 10a: Dĺžka pracovného pomeru vysokoškolských
učiteľov
Aktuálna funkcia
Profesor
Docent
Odborný
asistent
Ostaní
do 2 rokov
7
14
71
8
do 5 rokov
14
23
12
3
do 10 rokov
20
17
49
2
celkové trvanie
pracovného pomeru
do 15 rokov
do 20 rokov
do 25 rokov
do 30 rokov
do 35 rokov
do 40 rokov
nad 40 rokov
Zdroj: VŠ
Tabuľka č. 11: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2010
Ostatní bez
vedeckej
hodnosti
Docenti,
bez DrSc.
213,80
29,75
56,85
0,00
107,00
20,20
podiel v %
100,00%
13,91%
26,59%
0,00%
50,05%
9,45%
v roku 2009
204,10
28,70
55,40
0,00
88,10
31,90
rozdiel v %
1,40%
0,15%
0,55%
0,00%
6,88%
-6,18%
Spolu
Pedagogická fakulta
Učitelia s
DrSc.
Ostatní s
vedeckou
hodnosťou
Profesori,
docenti s DrSc.
Fakulta
Tabuľka č. 12: Prehľad akademických mobilt - zamestnanci v akademickom roku
2009/2010
Fakulta
Pedagogická
fakulta
v roku
2008/2009
Počet osobodní vyslaných
zamestnancov
Fyzický počet
iné
programy
vyslaných
NŠP
(CEEPUS,
ES
zamestnancov
NIL, ...)
Počet osobodní, prijatých
zamestnancov
Fyzický počet
prijatých
zamestnancov
programy
ES
23
23
36
36
24
24
31
31
138
NŠP
iné (CEEPUS,
NIL, ..)
Tabuľka č. 13: Informácie o záverečných prácach predložených na obhajobu v
roku 2010
Počet
obhájených
Fyzický počet
školiteľov
záverečných
prác
Fyzický počet
školiteľov
záverečných
prác bez PhD.
Fyzický počet
školiteľov
záverečných
prác (odborníci z
praxe)
1231
1229
334
91
55
diplomová
687
687
184
18
31
dizertačná
25
25
19
0
0
Záverečná práca
Počet
predložených
záverečných
prác
bakalárska
spolu
1943
1941
537
109
86
Zdroj: VŠ
Tabuľka č. 14: Pomer počtu študentov k pomeru počtu
vysokoškolských učiteľov
fyzický počet vysokoškolských učiteľov
234
v tom s PhD., alebo s titulom docent alebo profesor
207
prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov
213,8
v tom s PhD., alebo s titulom docent alebo profesor *)
190,1
počet študentov
3812
I. a II. stupeň - denná forma
1 880
v tom počet študentov I. stupňa prijatých po 23.7.2010
I. a II. stupeň - externá forma
195
1 643
III. stupeň - denná forma
94
III. stupeň - externá forma
181
v tom III. stupeň - externá forma zamestnaní na vš
17
počet študentov na PEP učiteľov
17,83
prepočítaný počet študentov (I a II) na PEP učiteľov
16,48
prepočítaný upravený počet študentov na PEP učiteľov
8,32
počet študentov na PEP učiteľa s III. stupňom
10,38
prepočítaný počet študentov (I a II) na PEP učiteľa s III. stupňom
18,53
prepočítaný upravený počet študentov na PEP učiteľov s III. stupňom
9,36
počet doktorandov na PEP učiteľov s III. stupňom
1,45
*) získanie vš - vzdelania tretieho stupňa počas roka sa zohľadní primerane v prepočítanom počte
Zdroj: VŠ
139
Tabuľka č. 15: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2010
AAA, AAB,
ABA, ABB
ACA, ACB, BAA,
BAB, BCB, BCI,
EAI, CAA, CAB,
EAJ
PE Pedagogická
fakulta
41
39
45
spolu
41
39
v roku 2009
39
2
Fakulta
rozdiel
FAI
ADC, BDC
ADD, BDD
CDC, CDD
Ostatné
3
0
0
1057
1185
45
3
0
0
1057
1185
24
46
5
0
0
551
665
15
4
2
0
0
506
520
Tabuľka č. 16: Zaznamenaná umelecká
činnosť vysokej školy za rok 2010
Kategória fakulta
Z**
Y**
X**
KURPEHU
35
16
10
KURPEVU
10
4
1
spolu
45
20
11
v roku 2008
14
27
18
rozdiel
31
-7
-7
31%
-7%
-7%
% rozdiel
Zdroj: CVTI/CREPC
140
Spolu
Tabuľka č. 17a: Zoznam akreditovaných študijných programov k 1.9.2010
1. stupeň
Podskupina študijných
odborov
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
Fakulta
Názov
Forma
Jazyky
Skratka
titulu
Dátum
priznania
Obmedzenie
platnosti
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo hudobného
umenia a cirkevná hudba
DE
SA
Bc.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Predškolská a
elementárna pedagogika
DE
SA
Bc.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo geografie (v
kombinácii)
DE
SA
Bc.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo hudobného
umenia a spev
DE
SA
Bc.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo informatiky
DE
SA
Bc.
28.5.2010
31.8.2013
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo informatiky
(v kombinácii)
DE
SA
Bc.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo výtvarného
umenia
DE
SA
Bc.
24.11.2009
31.8.2013
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo výtvarného
umenia (v kombinácii)
DE
SA
Bc.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo biológie
(v kombinácii)
DE
SA
Bc.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo fyziky
(v kombinácii)
DE
SA
Bc.
8.10.2009
31.8.2012
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo hudobného
umenia (v kombinácii)
DE
SA
Bc.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo hudobného
umenia a hra na
klávesové nástroje
DE
SA
Bc.
8.10.2009
31.8.2013
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo chémie
(v kombinácii)
DE
SA
Bc.
8.10.2009
31.8.2012
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo matematiky
(v kombinácii)
DE
SA
Bc.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo náboženskej
výchovy
DE
SA
Bc.
6.8.2010
31.8.2013
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)
DE
SA
Bc.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta - Levoča
Špeciálna pedagogika a
pedagogika mentálne
postihnutých
DE
SA
Bc.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
spoločenské a
behaviorálne vedy
Pedagogická
fakulta
Sociálna práca
DE
SA
Bc.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
spoločenské a
behaviorálne vedy
Pedagogická
fakulta - Dolný
Kubín
Sociálna práca
DE
SA
Bc.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
ekonómia a manažment
Pedagogická
fakulta - Poprad
Manažment
DE
SA
Bc.
8.10.2009
31.8.2011
Zdroj: MŠ SR a VŠ
141
2. stupeň
Podskupina študijných
odborov
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
spoločenské a
behaviorálne vedy
ekonómia a manažment
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
Fakulta
Názov
Forma
Jazyky
Skratka
titulu
Dátum
priznania
Obmedzenie
platnosti
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo hudobného
umenia a cirkevná hudba
DE
SA
Mgr.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo hudobného
umenia a hra na
klávesové nástroje
DE
SA
Mgr.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo hudobného
umenia a spev
DE
SA
Mgr.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo pre primárne
vzdelávanie
DE
SA
Mgr.
18.3.2010
31.8.2012
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo informatiky
(v kombinácii)
DE
SA
Mgr.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo biológie
(v kombinácii)
DE
SA
Mgr.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo chémie
(v kombinácii)
DE
SA
Mgr.
6.8.2010
31.8.2012
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo geografie
(v kombinácii)
DE
SA
Mgr.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo hudobného
umenia (v kombinácii)
DE
SA
Mgr.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo matematiky
(v kombinácii)
DE
SA
Mgr.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo náboženskej
výchovy
DE
SA
Mgr.
6.8.2010
31.8.2012
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)
DE
SA
Mgr.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo výtvarného
umenia
DE
SA
Mgr.
24.11.2009
31.8.2012
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo výtvarného
umenia (v kombinácii)
DE
SA
Mgr.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Špeciálna pedagogika a
pedagogika mentálne
postihnutých
DE
SA
Mgr.
15.9.2008
31.8.2011
Sociálna práca
DE
SA
Mgr.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Manažment
DE
SA
Mgr.
8.10.2009
31.8.2011
Pedagogická
fakulta
Učiteľstvo pre primárne
vzdelávanie
DE
SA
Mgr.
18.3.2010
31.8.2012
Fakulta
Názov
Forma
Jazyky
Skratka
titulu
Dátum
priznania
Obmedzenie
platnosti
DE
SA
Pedagogická
fakulta Ružomberok
Pedagogická
fakulta
Spojený 1. a 2. stupeň
Podskupina študijných
odborov
Zdroj: MŠ SR a VŠ
142
3. stupeň
Podskupina študijných
odborov
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
spoločenské a
behaviorálne vedy
Fakulta
Názov
Forma
Jazyky
Skratka
titulu
Dátum
priznania
Obmedzenie
platnosti
Pedagogická
fakulta
Didaktika hudby
DE
SA
PhD.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Teória vzdelávania
náboženskej výchovy
DE
SA
PhD.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Pedagogická
fakulta
Sociálna práca
DE
SA
PhD.
8.10.2009
bez časového
obmedzenia
Zdroj: MŠ SR a VŠ
Tabuľka č. 17b: Zoznam akreditovaných študijných programov s pozastaveným
právom k 31.12. alebo so skončenou platnosťou
Pozastavené práva
Stupeň
Podskupina
študijných
odborov
Fakulta
Názov
Forma
Jazyky
DE
SA
Forma
Jazyky
Skratka
titulu
Dátum
pozastavenia
Skratka
titulu
Dátum
skončenia
platnosti
Odňaté, alebo so skončenou platnosťou
Stupeň
Podskupina
študijných
odborov
Fakulta
Názov
Zdroj: MŠ SR
Tabuľka č. 17c: Zoznam akreditácii habilitačného konania a konania na
vymenúvanie profesorov (k 31.12.2010
Podskupina študijných odborov
Fakulta
Odbor
Dátum priznania
Obmedzenie platnosti
Zdroj: MŠ SR
Tabuľka č. 17d: Zoznam akreditácii habilitačného konania a konania na
vymenúvanie profesorov (pozastavenie a skončenie platnosti)
Podskupina študijných odborov
Fakulta
Odbor
Dátum priznania
Dátum pozastavenia
Podskupina študijných odborov
Fakulta
Odbor
Dátum priznania
Dátum skončenie
platnosti alebo odňatia
Zdroj: MŠ SR
143
Tabuľka č. 18 : Výskumné granty získané v roku 2010
Domáce
Číslo
Poskytovateľ
Počet
zapojených
pracovníkov
a študentov
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Katedra
Napĺňanie kultúrnych potrieb
znevýhodnených skupín
prostredníctvom
muzikoterapeutických
a etnopedagogických
prístupov v umeleckom
vzdelávaní
Krušinská,
Martina,
PaedDr.,
PhD.
5 149
2010-2011
7
3 500
Katedra
hudby
E-vyučovanie matematickej
analýzy metódou prof.
I.Kluvánka
Tkačik,
Štefan,
RNDr., PhD.
3 803
2010-2011
7
2 750
Katedra
matematiky
Trenkler,
Marián, doc.
RNDr., CSc.,
m. prof. KU
2 513
2010-2011
3
1 200
Katedra
matematiky
Trubíniová,
Valentína,
doc. PhDr.,
CSc.
3 664
2010-2011
14
3 150
Inštitút Juraja
Páleša v
Levoči
Hrnčiar
Miroslav,
doc. Ing.,
PhD.
93 725
1.5.201030.4.2013
29
10 280
PF KU
MŠVVaŠ SR
168-010KU4/2010
MŠVVaŠ SR
Pedagogická
fakulta KU
ITMS
26110230016
Doba
trvania
projektu
Názov projektu
Pedagogická
fakulta KU
391-027KU4/2010
Získané
FP do
31.12. €
Fakulta
476-028KU4/2010
463-035KU4/2010
Získané
FP do
31.10. €
Hlavný
riešiteľ
MŠVVaŠ SR
Pedagogická
fakulta KU
MŠVVaŠ SR
Pedagogická
fakulta KU
ASFEU
Pedagogická
fakulta KU
Originálne materiály na
motiváciu učiteľov a žiakov
pre odbornú prácu a
skvalitnenie vyučovania
matematiky.
Inovácia teórie predškolskej
pedagogiky v nadväznosti na
Štátny vzdelávací program
ISCED 0 – predprimárne
vzdelávanie
Posilnenie kultúry kvality na
Katolíckej univerzite v RK
144
ITMS
26110230015
ASFEU
Pedagogická
fakulta KU
ITMS
26220220039
ASFEU
Pedagogická
fakulta KU
ITMS
26220220040
2/0125/10
ASFEU
Pedagogická
fakulta KU
MŠVVaŠ SR
Pedagogická
fakulta KU
1/0222/10
MŠVVaŠ SR
Pedagogická
fakulta KU
1/0468/09
MŠVVaŠ SR
Pedagogická
fakulta KU
1/0258/08
MŠVVaŠ SR
Pedagogická
fakulta KU
Podpora profesionálneho
rastu doktorandov a
skvalitnenie podmienok
doktorandského štúdia na PF
KU
Objavovanie strateného v
čase (Umenie a remeslá
etnografického charakteru
regiónov Liptova a Oravy)
Tkačik,
Štefan,
RNDr., PhD.
90 675
1.9.201031.8.2013
21
5 709
PF KU
Bošelová
Marta,
PaedDr.
23 344
2.11.200928.2.2012
25
1 596
Katedra
výtvarného
umenia
Implementácia a prenos
Zahradníková
výsledkov slovenskej
Zuzana,
sakrálnej hudby do umeleckej
PaedDr.,
činnosti v akademickom
PhD.
prostredí
Pramene stredovekej hudby
cirkevných knižníc na
Slovensku
Výskum a pramenná edícia
Košického graduála (2 zv.,
Národná Szechenyiho
knižnica v Budapešti, sign.
Clmae 172a-b, 452), národnej
kultúrnej pamiatky z 15.
storočia
Diverzita, variabilita a
geoekologická stabilita
jaskynných geosystémov
Implementácia poznatkov
Novej ekonomiky do
manažérskej praxe riadenia
podnikov cestovného ruchu
regiónu Tatier
139 059
3.11.200930.12.2011
14
550
Ústav
hudobného
umenia, vedy
a sakrálnej
hudby
Adamko,
Rastislav,
doc. Lic.
ThDr., PhD.
2 293
2010-2011
3
1 100
Katedra
hudby
Adamko,
Rastislav,
doc. Lic.
ThDr., PhD.
1 771
2010-2011
2
1 200
Katedra
hudby
Bella Pavel,
RNDr., PhD.,
4 018
2009-2011
3
1 367
Katedra
geografie
14 900
Inštitút
manažmentu
a cestovného
ruchu
Droppa
Milan, doc.
Mgr. Ing.,
PhD.
1 062
2008-2010
13
145
1/0692/08
MŠVVaŠ SR
Pedagogická
fakulta KU
Umelý život vo fuzzy
systémoch a v umelých
neurónových sieťach
Kelemenová
Alica, doc.
RNDr., CSc.
2/0113/08
MŠVVaŠ SR
Pedagogická
fakulta KU
Dynamické faktory
formovania súčasnej
hudobnej kultúry
Podpera,
Rastislav,
Mgr., PhD.
1/0898/09
MŠVVaŠ SR
Pedagogická
fakulta KU
Nedeštruktívna modálna
diagnostika kompozitov
MŠVVaŠ SR
Pedagogická
fakulta KU
Podiel synúzie podrastu a
vybraných druhov živočíchov
na geobiochemických cykloch
v lesných ekosystémoch
2/0068/10
Slabeycius,
Juraj, prof.
RNDr., CSc.
Stollárová,
Nadežda,
doc. RNDr.,
CSc., m. prof.
KU
2008-2010
5
3 000
Katedra
informatiky
2008-2010
1
1 667
Katedra
hudby
5 190
2009-2011
8
1 267
Katedra
fyziky
17 963
2010-2011
10
27 400
Katedra
biológie a
ekológie
963
146
Zahraničné
Získané
FP do
31.10. €
Získané
FP do
31.12. €
Doba
trvania
projektu
Počet
zapojených
pracovníkov
a študentov
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Katedra
Fakulta
Názov projektu
Hlavný
riešiteľ
EEIGEU/PKr/09.0
1/07
Fundation of
European Economic
Interest Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
CHAMBER OF
TRADE, COMMERCE
AND INDUSTRY,
Belgium
Pedagogická
fakulta KU
Innovation de
l´enseignement des
mathématiques
utilisant de nouveaux
approches en
didactiques des
mathématiques INOVMAT
Gunčaga
Ján,
PaedDr.
PhD.
4 900
2.10.200731.12.2010
9
1 700
Katedra
matematiky
EEIGEU/PKr/09.1
1/07
Fundation of
European Economic
Interest Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
CHAMBER OF
TRADE, COMMERCE
AND INDUSTRY,
Belgium
Pedagogická
fakulta KU
Le profil de
l´enseignant européen
Kolibová
Daniela,
doc.
PhDr.CSc
7 900
2.10.200731.12.2010
14
2 233
Katedra
pedagogiky a
psychológie
EEIGEU/PKr/09.0
1/10
Fundation of
European Economic
Interest Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
CHAMBER OF
TRADE, COMMERCE
AND INDUSTRY,
Belgium
Pedagogická
fakulta KU
Recherche des airs sur
les entre-chants dans
la liturgie catholique
romaine en Slovaquie
après le Concile
Vatican II et leur
comparaison avec les
airs dans les pays
d´Europe Centrale
Akimjak,
Amantius,
prof.
ThDr.
PhDr.,
PhD.
3 000
2.11.200931.10.2012
7
1 700
Katedra hudby
Číslo
Poskytovateľ
147
EEIGEU/PKr/10.0
1.10
Fundation of
European Economic
Interest Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
CHAMBER OF
TRADE, COMMERCE
AND INDUSTRY,
Belgium
EEIGEU/PKr/10.0
2.10
Fundation of
European Economic
Interest Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
CHAMBER OF
TRADE, COMMERCE
AND INDUSTRY,
Belgium
CZEU/P.K
r/10.01.
20
Merci CZ
Pedagogická
fakulta KU
Recherche sur les
besoins dans
l´administration
publique et la création
de projects éducatifs
pour accroitre la
politique des
connaissances en
Slovaquie en
comparaison avec des
programmes du meme
type des programmes
du meme type dans
l´Union européenne
Pedagogická
fakulta KU
Recherche sur les
services sociaux dans
les conditions de
Janigová,
globalisation et
Emília,
création des standards
doc. PhDr.
de qualité pour la
Ing., PhD.
Slovaquie dans le
cadre de l´Union
européenne
Pedagogická
fakulta KU
Statiny v kombinaci s
dalšími farmaky v
prevenci
experimentální
mamárnej
karcinogeneze prsu.
Pekarčík,
Ľubomír,
Prof.
Kubatka,
Peter, doc.
RNDr.,
PhD.
1.9.201031.8.2013
9
2 400
Inštitút
A.Radlinského
20 000
1.9.201031.8.2013
10
3 000
Inštitút
A.Radlinského
1 230 000
1.10.201031.12.2012
8
1 700
Katedra
biológie a
ekológie
148
Tabuľka č.19: Ostatné granty
Domáce
Získané
FP do
31.12. €
Doba
trvania
projektu
Počet
zapojených
pracovníkov
a študentov
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Katedra
číslo
Poskytovateľ
Fakulta
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Získané
FP do
31.10. €
2/10/soc.
/projekt
MsÚ
Ružomberok
Pedagogická
fakulta KU
Terénny sociálny pracovník
Rusnáková Markéta,
doc.
1 170
2010
4
1 000
Katedra
sociálnej
práce
8/2010
/školstvo
MsÚ
Ružomberok
Pedagogická
fakulta KU
Brány poznania otvorené
Majherová Janka,
Ing., PhD.
450
2010
16
300
Katedra
informatiky
Kudlička, Ján, doc.
Akad. mal., ArtD.
450
2010
3
500
Katedra
výtvarnej
výchovy
16
300
Katedra
informatiky
28/2010
/kultúra
MsÚ
Ružomberok
Pedagogická
fakulta KU
"Stratená krajina" - objavovanie,
porovnávanie spoločných
kultúrnych znakov a
charakteristík krajiny Egypta a
Slovenska
2010/ZSK/
1
ŽSK Žilina
Pedagogická
fakulta KU
Brány poznania otvorené
Majherová Janka,
Ing., PhD.
400
2010
Pedagogická
fakulta KU
Podpora zbierania a spracovania
výskumnej zbierky
etnografických artefaktov
hudobného a výtvarného
charakteru
Bošelová, Marta,
Mgr.art.
22 850
1.1.201030.9.2010
NF/1-2010
PF KU n. f.
Katedra
výtvarnej
výchovy
149
Tabuľka č. 20: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2010
Kategória
výkonu
Autor
Názov projektu/umeleckého výkonu
Miesto realizácie
Termín
realizácie
YYV
Rastislav Adamko
Koncert na počesť J. S. Bacha
Ružomberok
21.3.2010
YYV
Rastislav Adamko
Koncert v rím.-kat. kostole Narodenia Panny Márie
v Krupine
Krupina
12.9.2010
YYV
Rastislav Adamko
Koncert Musica Sacra Slovaca v kostole sv. Cyrila
a Metoda v Terchovej
Terchová
7. 6. 20101
YYV
Rastislav Adamko
Koncert pri príležitosti 10. Výročia založenia KU v
Ružomberku
Ružomberok
12.5.2010
YYV
Rastislav Adamko
Koncert kameralny
Czestochowa, Poľsko
2 3. 2010
XXZ
Ivan Mráz
Pastorałka Żywiecka 2010
Żywiec, Poľsko
16.1.2010
XXZ
Ivan Mráz
Piliscsabai Egyházzenei Napok 2010
Piliscsaba, Maďarsko
9.5.2010
XXY
Ivan Mráz
Slávnostný koncert pri príležitosti 10. výročia KU
Ružomberok
12.5.2010
24.6.2010
XXZ
Ivan Mráz
koncert
Saint Martin de
Fontenay, Francúzsko
XXZ
Ivan Mráz
koncert
Caen, Francúzsko
25.6.2010
XXZ
Ivan Mráz
koncert
Lisieux, Francúzsko
26.6.2010
XXY
Ivan Mráz
koncert
Krupina
12.9.2010
XXY
Ivan Mráz
koncert z diela Pavla Kršku
Ružomberok
25.10.2010
XXY
Ivan Mráz
Liptovská hudobná jeseň
Liptovský Mikuláš
7.11.2010
XXY
Ivan Mráz
koncert z diela Pavla Kršku
Lendak
14.11.2010
XXY
Ivan Mráz
adventný koncert
Ružomberok
12.12.2010
ZYV
Jaroslava
Šimerková
Klavírny koncert k 200. výročiu narodenia F.
Chopina a R. Schumanna
Dolný Kubín
17.6. 2010
ZZY
Jaroslava
Šimerková
24 hours piano
Dolný Kubín
1.10.2010
YZV
Jaroslava
Šimerková
Detský klavírny festival F. Chopina a R.
Schumanna 2010
Ružomberok
6.12..2010
XXY
Jaroslava
Šimerková
Koncert doktorandov
Ružomberok
22.11.2010
ZYX
Miriam Žiarna
Komorný koncert v aule Hudobnej školy
v Czenstochovej (Poľsko)
aula Hudobnej školy
v Czenstochovej
(Poľsko)
2.3.2010
YYV
Miriam Žiarna
Koncert na počesť Johanna Sebastiana Bacha
Evanjelická kostol a.v.
v Ružomberku
21.3.2010
YYV
Miriam Žiarna
Koncert pedagógov a študentov Katedry hudby
k 10. výročiu založenia Katolíckej univerzity
Aula Jána Paula II. KU
v Ružomberku
12.5.2010
YYX
Miriam Žiarna
Koncert zboru Benedictus
Evanjelický kostol
v Caen (Francúzsko)
25.6.2010
YYV
Miriam Žiarna
Koncert Musica sacra slovaca
Kostol sv. Cyrila
a Metoda v Terchovej
7.7.2010
Koncert zboru Benedictus
Rímskokatolícky
kostol Narodenia
Panny Márie v
Krupine
12.9.2010
YYV
Miriam Žiarna
150
Kategória
výkonu
Autor
Názov projektu/umeleckého výkonu
Miesto realizácie
Termín
realizácie
YYV
Miriam Žiarna
P. Krška- Requiem (sopránové sólo)
Evanjelický kostol a. v.
v Ružomberku
25.10.2010
YYV
Miriam Žiarna
Koncert doktorandov v rámci doktorandskej
konferencie Musica et Educatio II.
Sieň rektorov
Rektorátu KU v
Ružomberku
22.11.2010
YYV
Miriam Žiarna
Adventný koncert pedagógov a študentov Katedry
hudby
Jezuitský kostol v
Ružomberku
12.12.2010
ZYX
Miriam Žiarna
Koncert Inštitútu hudby, Orchestra filharmónie v
Čenstochowej a sólistov
Klub Polytechniky
17.12.2010
ZYZ
Zuzana
Zahradníková
Zborový koncert (Harry and Myrtle Olson
International)
Seattle, USA
4.6.2010
ZZZ
Zuzana
Zahradníková
Organový koncert (Harry and Myrtle Olson
International)
Seattle, USA
5.6.2010
ZYZ
Zuzana
Zahradníková
Koncert – Ch. M. Widor: Mass, op. 36 (Harry and
Myrtle Olson International
Seattle, USA
6.6.2010
ZZY
Zuzana
Zahradníková
Organová noc
Bratislava
3.7.2010
ZZY
Zuzana
Zahradníková
Koncert – P. Eben: Suita liturgica, Nedeľná hudba
(Trnavské organové dni
Trnava
19.9.2010
ZYY
Zuzana
Zahradníková
Koncert – J. Chládek: Missa solemnis in C
(Trnavské organové dni
Trnava
24.9.2010
ZYV
Zuzana
Zahradníková
Koncert – P. Krška: Requiem
Ružomberok
25.10.2010
YVX
Zuzana
Zahradníková
Koncert
(Saint-Martin-deFontenay, Francúzsko
24.6.2010
Koncert
Temple de Caen,
Francúzsko
25.6.2010
Koncert kameralny
Czestochowa, Poľsko
2.3.2010
Koncert pri príležitosti narodenia J. S. Bacha
Ružomberok
21.3.2010
Koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku KU
Ružomberok
12.5.2010
Koncert Musica sacra slovaca
Terchová
6.7.2010
Koncert
Krupina
12.9.2010
Peter Hochel
Úprava diela Agnus Dei (T. Ass) pre vokálny
ansámbel (Close Harmony Friends) a sláčikový
orchester (Slovenský komorný orchester Bohdana
Warchala)
Slovenská filharmónia
(Historická budova
SND)
február
2010
(premiéra
10.3. 2010)
XXY
Peter Hochel
Úprava diela Wind beneath my wings
(B. Midler)
pre vokálny ansámbel (Close Harmony Friends)
a sláčikový orchester (SKO Bohdana Warchala)
Slovenská filharmónia
(Historická budova
SND)
február
2010
(premiéra
10.3. 2010)
YVV
Peter Hochel
Spoluúčinkovanie (korepetícia) na diplomovom
koncerte L. Šipekyho
Dvorana HTF VŠMU,
Bratislava
23.6.2010
YYV
Peter Hochel
Koncert „Opera, opereta, muzikál“
YYV
Peter Hochel
Koncert „Opera, opereta, muzikál“
XZZ
YYX
YYV
YYV
YYV
YYV
XXY
Zuzana
Zahradníková
Zuzana
Zahradníková
Zuzana
Zahradníková
Zuzana
Zahradníková
Zuzana
Zahradníková
Zuzana
Zahradníková
151
Balnea Grand,
Piešťany
Balnea Grand,
Piešťany
6.1.2010
22.1.2010
Kategória
výkonu
Autor
Názov projektu/umeleckého výkonu
YYV
Peter Hochel
Koncert „Opera, opereta, muzikál“
YYV
Peter Hochel
Koncert „Opera, opereta, muzikál“
YYV
Peter Hochel
Koncert „Opera, opereta, muzikál“
YYV
Peter Hochel
Koncert „Opera, opereta, muzikál“
YYV
Peter Hochel
Koncert „Opera, opereta, muzikál“
YYV
Peter Hochel
Koncert „Opera, opereta, muzikál“
YYV
Peter Hochel
Koncert „Opera, opereta, muzikál“
YYV
Peter Hochel
Koncert „Opera, opereta, muzikál“
ZYY
Peter Hochel
Korepetícia účastníkov Medzinárodnej speváckej
súťaže „Iuventus canti 2010“
Vráble
ZZY
Peter Hochel
Re-orchestrácia diela Symphonie pour Orgue et
Orchestre No. 1 (op. 42) A. Guilmanta
Štátny komorný
orchester / Dom
umenia Fatra, Žilina
ZZY
Peter Hochel
Kompletná rekonštrukcia orchestrálnej partitúry
baletu Das belebte Gemählde, op. 33 J. N. Hummela
(obnovená svetová premiéra, prvýkrát od roku
1809)
Nová budova SND
YXX
Janka Bednáriková
Gregoriánsky chorál – Schola cantorum KU
Vystúpenie na koncerte
Saint-Martin-desFontaney (Francúzsko)
24.6.10
YXX
Janka Bednáriková
Gregoriánsky
chorál – Schola
cantorum KU
Vystúpenie na koncerte
Caen
(Francúzsko)
25.6.10
YZY
Janka Bednáriková
Gregoriánsky
chorál – Schola
cantorum KU
Vandrovali hudci... zo stepí do Karpát – samostatný
hodinový koncert +
15 min. vystúpenie na Galaprograme
Nitra
(Katedrála sv.
Emeráma + židovská
synagóga)
5.7.10
ZZY
Janka Bednáriková
Ordinarium missae
XI.,
Petr EBEN: Suita
liturgica Schola
cantorum KU
Trnavské organové dni - koncert
Trnava
Kostol sv. Mikuláša
19.9.10
YYV
Janka Bednáriková
Ordinarium missae
XI.,
Petr EBEN: Suita
liturgica Schola
cantorum KU
Koncert
Ružomberok,
Evanjelický kostol
14.10.10
ZVY
Janka Bednáriková
Gregoriánsky
chorál – Schola
cantorum KU
III. Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu –
vystúpenie na koncerte
Bratislava,
Jezuitský kostol
152
Miesto realizácie
Balnea Grand,
Piešťany
Balnea Grand,
Piešťany
Balnea Grand,
Piešťany
Balnea Grand,
Piešťany
Balnea Grand,
Piešťany
Balnea Grand,
Piešťany
Balnea Grand,
Piešťany
Balnea Grand,
Piešťany
Termín
realizácie
5.2.2010
19.3.2010
14.4.2010
14.5.2010
24.6.2010
26.8.2010
16.9.2010
8.10.2010
27.4. –
30.4.2010
máj 2010
(premiéra
22.9.2010)
júl 2009 –
február
2010
(premiéra
24.5.2010)
22.10.10
Kategória
výkonu
XXV
YXX
XXV
Autor
Janka Bednáriková
Gregoriánsky
chorál – Schola
cantorum KU
Janka Bednáriková
Gregoriánsky
chorál – Schola
cantorum KU
Janka Bednáriková
Gregoriánsky
chorál – Schola
cantorum KU
Názov projektu/umeleckého výkonu
Miesto realizácie
Termín
realizácie
Latinská sv. omša na sviatok sv. Cecílie – patrónky
hudobníkov
Ružomberok,
Jezuitský kostol
22.11.10
Adventný koncert
Ružomberok,
Jezuitský kostol
12.12.10
Podujatie v rámci cyklu Osobnosti
Biblia – fenomén kresťanstva
Banská Bystrica,
Štátna vedecká
knižnica
20.12.10
ZXY
Stefka Palovičová
Účinkovanie na koncerte pri príležitosti Dňa
učiteľov
Galéria Ľ. Fullu,
Ružomberok
27.3.2010
ZZY
Stefka Palovičová
Komorný koncert
Sieň rektorov KU,
Ružomberok
15.4.2010
ZXY
Stefka Palovičová
Slávnostne matiné venované Ľudovítovi Fullovi:
Tridsať rokov po...,
Galéria Ľ. Fullu
23.4.2010
ZZY
Stefka Palovičová
Diplomový koncert (Čierniková)
Sieň rektorov KU
28.4.2010
ZZY
Stefka Palovičová
Bakalársky koncert (Vojtková, Hájniková)
Sieň rektorov KU
30.4.2010
ZZY
Stefka Palovičová
Spevácky koncert
Sieň rektorov KU
6.5.2010
YYX
Stefka Palovičová
Interný koncert
Sieň rektorov KU
10.5.2010
ZZY
Stefka Palovičová
Spevácky koncert
Sieň rektorov KU
14.5.2010
ZZY
Stefka Palovičová
Spevácky koncert
Sieň rektorov KU
3.6.2010
ZZY
Stefka Palovičová
Koncert v rámci sympózia lekárnikov: IV.
Liptovsko-oravské lekárnické dni
Hotel Kultúra,
Ružomberok
10.6.2010
ZZY
Stefka Palovičová
Bakalársky koncert (Záhorcová)
Sieň rektorov KU
29.6.2010
ZXY
Stefka Palovičová
Koncert pri príležitosti privítania knihy Bez
hraníc/Bez granic,
Sieň rektorov KU
7.9.2010
ZXY
Stefka Palovičová
Koncert pri príležitosti predstavenia najnovších
literárnych diel ružomberských autorov
Galéria Ľ. Fullu
17.9.2010
ZXY
Stefka Palovičová
Koncert v rámci stretnutia ružomberských
spisovateľov „Stretnutie VI."
Galéria Ľ. Fullu
11.10.2010
XZY
Martin Jurčo
Koncert pri príležitosti 55. výročia založenia galérie
P. M. Bohúňa
Liptovský Mikuláš
28.1.2010
ZZY
Martin Jurčo
Otvárací koncert sezóny
Trenčín
12.9.2010
ZZY
Martin Jurčo
24 hours piano
Dolný Kubín
1.10.2010
YZV
Martin Jurčo
Detský klavírny festival F. Chopina a R.
Schumanna 2010
Ružomberok
6.12..2010
XXY
Martin Jurčo
Koncert doktorandov
Ružomberok
22.11.2010
22.11.2010
ZXY
Martina
Procházková
Koncert doktorandov Katedry hudby PF KU v
Ružomberku
Sieň rektorov
Rektorátu KU v
Ružomberku
ZXY
Martina
Procházková
Adventný koncert
Jezuitský kostol
v Ružomberku
12.12.2010
ZYV
Matej Bartoš
Koncert Pavol Krška: Missa brevis, Requiem
Ružomberok
25. 10. 2010
153
Kategória
výkonu
Autor
Názov projektu/umeleckého výkonu
Miesto realizácie
Termín
realizácie
ZYV
Matej Bartoš
Koncert Pavol Krška: Missa brevis, Requiem
Lendak
14. 11. 2010
YYV
Matej Bartoš
Adventný koncert
Ružomberok
12.12.2010
XXY
Matej Bartoš
Interný koncert Katedry hudby PF KU
Ružomberok
6.12.2010
YYX
Ján Gabčo
Sedembolestná slovom a hudbou (koncert
súrodencov Gabčovcov)
Bojno
5.9.2010
YYX
Ján Gabčo
Sedembolestná slovom a hudbou (koncert
súrodencov Gabčovcov)
Dolné Kočkovce
15.9.2010
YYX
Miroslav Hrtús
Vystúpenie zboru Benedictus v rámci
XVI. Piliscsabai Egyházzenei Napok
Piliscaba (Maďarsko)
9. mája 2010
YYX
Miroslav Hrtús
Koncert zboru Benedictus
Caen (Francúzsko)
YYX
Miroslav Hrtús
Koncert zboru Benedictus
Caen (Francúzsko)
YYV
Miroslav Hrtús
Vystúpenie Scholy Cantorum v rámci festivalu
Trnavské organové dni 2010
(Petr Eben Suita Liturgica)
Trnava
19.9.10
XXV
Miroslav Hrtús
Koncert Scholy Cantorum (Petr Eben Suita
Liturgica)
Ružomberok
7. októbra
2010
XXV
Miroslav Hrtús
Koncert zboru Benedictus (Pavol Krška – Rekviem)
Ružomberok
25. októbra
2010
XXV
Miroslav Hrtús
Adventný koncert zboru Benedictus
Ružomberok
12.
decembra
2010
ZXY
Marcel Kapala
Koncert doktorandov Katedry hudby PF KU
v Ružomberku ( Th.Dubois – Toccata G dur)
Rektorát KU v
Ružomberoku
22.11.2010
YYV
Ladislav Onderčin
Vystúpenie Scholy Cantorum v rámci festivalu
Trnavské organové dni 2010
(Petr Eben Suita Liturgica)
Trnava
19.9.10
XXV
Ladislav Onderčin
Koncert Scholy Cantorum (Petr Eben Suita
Liturgica)
Ružomberok
7. októbra
2010
XZZ, XYZ
Ladislav Onderčin
Adventný koncert Angeliky Kulanovej a Ladislava
Onderčina
Farský kostol sv. Jána
v Krompachoch
5.12.10
YXV
Ladislav Onderčin
Koncert doktorandov Katedry hudby PF KU
Sieň rektorov KU v
Ružomberku
22.11.10
XXY
Angelika Kulanová
Galakoncert ZUŠ Ľudovíta Fullu
Veľká dvorana
Kultúrneho domu v
Ružomberku
8.6.10
XXY
Angelika Kulanová
Uvedenie knihy Bez hraníc
Sieň rektorov KU v
Ružomberku
7.9.10
Adventný koncert Angeliky Kulanovej a Ladislava
Onderčina
Farský kostol sv. Jána
v Krompachoch
5.12.10
XZZ, XYZ Angelika Kulanová
25. júna
2010
26. júna
2010
YXV
Angelika Kulanová
Koncert doktorandov Katedry hudby PF KU
Sieň rektorov KU v
Ružomberku
22.11.10
XXY
Angelika Kulanová
Koncert pedagógov ZUŠ Ľudovíta Fullu
Galéria Ľ. Fullu
v Ružomberku
5.5.10
YXV
Angelika Kulanová
Koncert ZUŠ z diel Fryderyka Chopina a Roberta
Schumanna
Galéria Ľ. Fullu
v Ružomberku
6.12.10
154
Kategória
výkonu
Autor
Názov projektu/umeleckého výkonu
XXX
Ivana Kútniková
XVI. Piliscsabai Egyházzenei Napok
(vystúpenie univerzitného zboru
Benedictusv rámci festivalu)
XXV
Ivana Kútniková
Koncert univerzitného zboru Benedictus
Caen (Francúzsko)
25.6.2010
XXV
Ivana Kútniková
Trnavské organové dni
(Koncert Petr Eben – Suita liturgica)
Trnava (Kostol sv.
Mikuláša)
19.9.2010
XXV
Ivana Kútniková
Koncert - Petr Eben Suita liturgica
Evanjelický kostol v
Ružomberku
14. 10. 2010
XYY
Ivana Kútniková
Koncert z tvorby Pavla Kršku (Missa brevis,
Rekviem)
Evanjelický kostol v
Ružomberku
25. 10. 1010
XYY
Ivana Kútniková
Koncert z tvorby Pavla Kršku (Missa brevis,
Rekviem)
Kostol v Lendaku
14.11.2010
XXV
Ivana Kútniková
Koncert doktorandov (v rámci konferencie Musica
et educatio II)
Rektorát KU v
Ružomberku
22.11.2010
XYY
Ivana Kútniková
Adventný koncert Katedry hudby
Jezuitský kostol v
Ružomberku
12.12.2010
Večer vážnej hudby s Tabačkou a rádiom Devin
Kultúrpark Tabačka,
Košice (SK)
3.10.2010
Koncert , Cherubini, Beethoven, Hummel
Cathedrale SaintLouis des Invalides,
Paríž (F)
7.10.2010
Hudobné dni Použia,
Večer klavírneho kvinteta
Mestské kultúrne
stredisko, Veľké
Kapušany
10.10.2010
Bach in der Box
Hochschule für Musik
und Theater „Felix
Mendelssohn
Bartholdy“ Leipzig
7.11.2010
Blanka
Pavlovičová (Žena
s blchou)
Blanka
Pavlovičová
ZYX
(Solamente
Naturali)
Blanka
ZYY
Pavlovičová
(Klavírne kvinteto)
Blanka
Pavlovičová (
Instrumentalisten
ZYX
der Fachrichtung
Alte Musik
Leipzig)
Blanka
ZYV
Pavlovičová (
Musica Florea)
Musica Florea,
Solamente Naturali
ZYY
-Blanka
Pavlovičová
Blanka
ZYY,
Pavlovičová (
zahraničn
Musica Florea,
é
Solamente
prostredie
Naturali)
Blanka
Pavlovičová (
ZYX
Solamente
Naturali)
Blanka
Pavlovičová
ZYX
(Solamente
Naturali)
ZYV
Duchovné diela francúzskeho baroka
J. CH. Bach – Amadis de Gaule, konc.uvedenie
opery v 3 dejstvách
Miesto realizácie
Termín
realizácie
Piliscsabai (Maďarsko) 7. -9. 5. 2010
Kostol sv. Antona
Paduánskehoseminárny, Košice
Historická budova
Slovenského
národného divadla,
Bratislava
13.11.2010
26.11.2010
J. CH. Bach – Amadis de Gaule, konc.uvedenie
opery v 3 dejstvách
Státní opera Praha
1.12.2010
J. S. Bach Weihnachtsoratorium I-III
Kantorei der
Elisabethkirche
Marburg
4.12.2010
J. S. Bach Weihnachtsoratorium I-III
Kantorei der
Elisabethkirche
Marburg
5.12.2010
155
Kategória
výkonu
ZYX
ZYV
ZYV
Autor
Blanka
Pavlovičová
(Solamente
Naturali)
Blanka
Pavlovičová,
Tomáš Uličný
Blanka
Pavlovičová, Iveta
Vladyková, Lucia
Serenčková
Názov projektu/umeleckého výkonu
Miesto realizácie
Termín
realizácie
J. S. Bach Weihnachtsoratorium IV-VI
Kantorei der
Elisabethkirche
Marburg
5.12.2010
Adventný koncert katedry hudby v Ružomberku
Jezuitský kostol,
Ružomberok
12.12.2010
Vianoce pre UNICEF Košice 2010
Historická radnicaveľká sála, Košice
13.12.2010
CVC v Žiline
20.21.3.2010
CVC v Žiline
25.4.2010
CVC v Žiline
29.30.5.2010
CVC v Žiline
17.6.2010
CVC v Žiline
26.27.6.2010
Vedenie hudobno-tvorivej dielne (20 hodín)
integrujúcej prvky hudobno-pedagogickej
koncepcie C.Orffa a slovenský ľudový hudobnoslovesno-pohybový materiál.
Vedenie hudobno-tvorivej dielne (10 hodín)
integrujúcej prvky hudobno-pedagogickej
koncepcie C.Orffa a slovenský ľudový hudobnoslovesno-pohybový materiál.
Vedenie hudobno-tvorivej dielne (20 hodín)
integrujúcej prvky hudobno-pedagogickej
koncepcie C.Orffa a slovenský ľudový hudobnoslovesno-pohybový materiál.
Vedenie hudobno-tvorivej dielne (10 hodín)
integrujúcej prvky hudobno-pedagogickej
koncepcie C. Orffa a prvky archetypálnej ľudovej
kultúry: Príprava na medzinárodný orffovský
festival.
XYZ
Martina Krušinská
XYZ
Martina Krušinská
XYZ
Martina Krušinská
XYZ
Martina Krušinská
XYZ
Vedenie hudobno-tvorivej dielne (20 hodín)
Martina Krušinská integrujúcej muzikoterapeutické a etnopedagogické
prístupy v inkluzívnom vzdelávaní.
XYZ
Martina Krušinská
Vedenie hudobno-pedagogického modulu (3
hodiny) v rámci vzdelávacieho programu
Muzikoterapie v edukační praxi.
Integrační centrum
ZAHRADA v Prahe
11.12.2010
Martina Krušinská
Slnko nad Rozsutcom: Vystúpenie integrujúce
prvky ľudovej kultúry regiónov Slovenska a
orffovské hudobno-pedagogické
princípyMedzinárodný orffovský festival v
Stochove pri Prahe.
Kultúrny dom Stochov
18.-206.2010
YYZ
156
Download

Výročná správa za rok 2010 - Pedagogická fakulta KU