KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Pedagogická fakulta
INFORMÁCIE O DOKTORANDSKOM
ŠTÚDIU
Akademický rok
2010/2011
Informácie o štúdiu
Na základe podkladov katedier vydala: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Zostavil: RNDr. Štefan Tkačik, PhD., Mgr. Danka Maliňáková
Sadzba : Mgr. Milan Pudiš, Ing. Miloslav Korba
2
3
Školiace pracovisko
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity
Referát pre vedeckú a umeleckú činnosť
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
Vedúci školiaceho pracoviska (dekan fakulty)
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. m.prof.KU
Školiace miesta (vedúci):
Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej
hudby a Katedra hudby
Katedra katechetiky a praktickej teológie
Ústav sociálnych vied a Katedra sociálnej
práce
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD.
m.prof.KU
prof. ThDr. ICDr. PaedDr.František Dlugoš, PhD.
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Katedry zabezpečujúce doktorandské štúdium na PF KU v Ružomberku :
Katedra hudby
Katedra pedagogiky a psychológie
Katedra predškolskej a elementárnej
pedagogiky
doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD.m.prof.KU
prof. zw. dr hab Boguslaw Sliwerski
prof. Dr hab Stanislaw Jusyczk,PhD.
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
Katedra katechetiky a praktickej teológie
prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
Katedra sociálnej práce
Katedra verejnej správy a práva
Katedra misijnej a charitatívnej činnosti
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
doc. ThDr. PhDr. Stanislav Košč, PhD.
Prodekan pre vedeckú a umeleckú činnosť
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
Referentky pre vedeckú činnosť a umeleckú činnosť
Mgr. Danka Maliňáková
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
Telefón:
+421 432 68 42 kl. 1229, 1230
0918 722 107
Fax:
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Internet:
http://www.ku.sk
4
OBSAH
Úvod.................................................................................................................6
Informácie o Katolíckej univerzite.v Ružomberku....................................................7
Informácie o Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity.v Ružomberku......................16
Učiteľské Katedry Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity.v Ružomberku...............21
Akreditované študijné programy.........................................................................45
Harmonogram doktorandského štúdia v akademickom roku 2010/2011....................47
Doktorandský študijný odbor :Odborová didaktika - Didaktika hudby.......................50
Doktorandský študijný odbor: Odborová didaktika -Teória vzdelávania náboženskej
výchovy..........................................................................................................63
Doktorandský študijný odbor Sociálna práca........................................................73
5
ÚVOD
Drahé kolegyne, kolegovia, milí študenti,
stojíme na začiatku nového akademického roka 2010/2011 a som úprimne rád, že túto
slávnostnú atmosféru môžeme prežívať spoločne. Je to akademický rok, kedy Katolícka univerzita
v Ružomberku začína svoju druhú dekádu pôsobenia.
V tejto súvislosti chcem opäť vyjadriť myšlienku, že som hrdý na to, že zmyslom a poslaním
našej fakulty či celej Katolíckej univerzity bolo už od jej založenia v jubilejnom roku 2000 byť popri
kvalitne vzdelávacej inštitúcii aj ustanovizňou, ktorá poskytuje intelektuálnu a morálnu službu
národu založenú na kresťanských hodnotách.
Hodnota takejto školy spočíva v rešpektovaní indivídua (pedagóga i študenta) a úsilí zabezpečiť
jeho pozitívny osobnostný rozvoj a duševné zdravie. V centre pozornosti je človek, ciele školy sa
podriaďujú jeho požiadavkám a potrebám.
V minulom a v tomto roku prešla naša fakulta významným materiálnym a technickým
rozvojom. V súčasnosti poskytujeme študentom i pedagógom kvalitné a moderné novovybudované
priestory – učebne, laboratóriá, kancelárie... - predovšetkým na vzdelávaciu a vedecko-výskumnú
činnosť, no tiež aj na oddych a relax. Chcem v tejto súvislosti úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa
o to pričinili.
Je mi tiež cťou, že môžem na pôde našej fakulty privítať študentov prvých ročníkov
bakalárskych študijných programov. Teším sa z toho, že si vybrali pre ich profesijnú prípravu práve
našu fakultu. Chcem vás ubezpečiť, že všetci pedagógovia i celá akademická obec spolu s vami
vytvoria prostredie humanity, kreativity a vzájomnej kooperácie.
Študentom končiacich ročníkov želám úspešné ukončenie školy a verím, že náročnosť
štúdia v poslednom ročníku zvládnu bez problémov. Po ukončení vášho štúdia ste práve vy tým
najlepším ukazovateľom kvality, ste tými najlepšími vyslancami univerzity do priestoru vašej
budúcej profesie, ste pokračovateľmi hodnôt našej fakulty v priestore vášho budúceho pôsobenia.
K vám drahí kolegovia sa chcem prihovoriť na záver. Plne si uvedomujem vašu nezastupiteľnú
úlohu a zodpovednosť pri formovaní mysle i srdca našich študentov. Vy vzdelávate a vychovávate
celou svojou osobnosťou nehľadiac na čas, zdravie a ohodnotenie svojej práce. Chcem vám vysloviť
úprimnú vďaku, že si trpezlivo a oddane hľadáte cestu ku každému študentovi.
Zo srdca vám želám v mene svojom i členov vedenia našej fakulty všetko najlepšie a veľa
Božích milostí.
Vnášajme ľuďom do sŕdc to pravé človečenstvo, aby postupne prestával platiť výrok E.
Fromma, sme vzdelaní, ale zlí a aby sa menil - sme vzdelaní a dobrí.
Či už učiteľstvo, pedagogika, sociálna práca, manažment – vždy je to o ľuďoch, o ich vzťahoch,
problémoch, prežívaní, výkonoch, pomoci, darovaní, solidarite, spolupráci.
Preto nám všetkým prajem, aby si okolie mohlo hovoriť, že ...ich vidno po skutkoch...
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
Dekan
6
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
Slovenská republika
www.ku.sk
e-mail: [email protected]
E-mailové adresy zamestnancov KU vo formáte: [email protected] (bez diakritiky).
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 94
IČO: 37 80 12 79
DIČ: 20 21 51 24 27
Bankové spojenie KU: Štátna pokladnica
7 000 085 923/8180 Bežný účet (v EUR)
7 000 347 735/8180 Dary na výstavbu Univerzitnej knižnice KU
MISIA, VÍZIA A ZÁKLADNÉ HODNOTY KU
Prehlásenie o poslaní
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme
univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej
spoločnosti.
Kontext
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste vzdelávania,
výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva.
Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú
dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad,
podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo
lásky a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov.
Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto
spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život Cirkvi.
Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi zdôrazňuje priateľské
vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako
zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci stávajú dokonalými.
Poslanie
Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik
vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v
oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti
umenia, ekonómie, manažmentu a práva.
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex
corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je
jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac
vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4). V záujme hľadania pravdy sa
univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť
zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v
profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov
z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou
prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o
zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej
obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň
univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký
výskum.
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré charakterizujú
vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen veľké činy
ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je taktiež
podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa
učenie stane službou spravodlivosti.
7
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu spájať
viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach a
v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na
konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste,
ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa
usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v
budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku nie je
v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená
adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie a rozvíjanie
náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže
rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou.
Vo všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
Základné hodnoty KU
Pravda: Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou.
Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka.
Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.
Zodpovednosť: Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity.
Vízia (akí chceme byť v roku 2015)
Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom a vzdelávaním v duchu
najlepších kresťanských a akademických tradícií.
SÚČASNOSŤ A HISTÓRIA KU
Súčasnosť
Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku (filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte
zdravotníctva) v akademickom roku 2009/2010 študovalo 7 800 študentov, 5 000 v dennej a 2 800 v externej
forme štúdia, vrátane 339 doktorandov.
Univerzita je od roku 2004 mimoriadnym a od roku 2010 riadnym členom International Federation of Catholic
Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des Universités Catholiques Européennes. Podľa rankingu
Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National
Research Council) je KU deviata najlepšia univerzita na Slovensku. Akademická rankingová a ratingová
agentúra (ARRA) hodnotila v roku 2009 KU ako "skokana" roka v progresivite rozvoja.
Opäť študovať KU by sa rozhodlo 63 % jej absolventov. V indexe spokojnosti dosahuje univerzita hodnotenie
62,9, najlepšie študenti hodnotia pravidelnosť a presnosť príchodov učiteľov na prednášky a semináre
a dodržiavanie konzultačných hodín, vyššia miera spokojnosti je medzi absolventmi aj s informačnou hodnotou
prednášok a seminárov. Vyplýva to z prieskumu hodnotenia kvality slovenských vysokých škôl poslucháčmi
a študentmi, ktorý realizovala zverejnila ARRA a renomovaná agentúra GfK v októbri a novembri 2009 na
vzorke 3 929 respondentov - absolventov vysokých škôl prvého, druhého alebo tretieho stupňa z rokov 2006 2009 a na vzorke 2 454 respondentov – pedagógov univerzít. Aj pedagógovia sa v prieskume vyjadrovali ku
kvalite niektorých faktorov, ktoré bezprostredne vplývajú na ich prácu na univerzite, napríklad na finančné
ohodnotenie vedeckú činnosť, materiálne vybavenie katedry, pracovnú atmosféru, organizáciu doktorandského
štúdia a pod. KU dosiahla v hodnotených oblastiach priemer 54,0 – teda ako najlepšie hodnotená vlastnými
pedagógmi. Najspokojnejší sú pedagógovia KU s pracovnou atmosférou (67,7), materiálnym vybavením (58,7)
a kvalitou infraštruktúry laboratórií (55,3).
História
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej revolúcii v roku 1989, kedy sa slovenskí
biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov. Zakladacia listina
Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej Krupej, ktorého
riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja TU
(KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF začlenená do Žilinskej
univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia pre teologické fakulty, bol
zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol
Kluvánek, CSc. (1999-2000).
Neskôr na báze KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení Katolíckej univerzity v
Ružomberku (tak znie úplný názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000 s dvoma fakultami: Pedagogickou fakultou KU
a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach bola zriadená v roku 2003, štvrtá fakulta
KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju činnosť v roku 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu
vysokú školu, ale Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou s
konfesijným charakterom od 1. apríla 2002.
Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (7/2000 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 - 6/2004), tretím rektorom bol
8
hudobný vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 - 6/2008) a terajším rektorom je teológ a žurnalista
prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 - ).
VEĽKÝ KANCELÁR KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita
AKADEMICKÝ SENÁT KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
Predseda AS KU
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
Podpredseda AS KU - zamestnanecká časť
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Podpredseda AS KU - študentská časť
Viera Gilanová (zástupkyňa KU v Študentskej rade VŠ)
Tajomník AS KU
Mgr. Ján Baňas, PhD.
Členovia za Pedagogickú fakultu
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU (predsedníčka legislatívnej komisie AS KU)
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU (predseda ekonomickej komisie AS KU)
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
PaedDr. Mária Házyová
Tomáš Samec
Členovia za Filozofickú fakultu
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Mgr. Ján Baňas, PhD.
Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
PhDr. Pavol Mačala, CSc.
Mgr. Peter Kravčák
Mgr. Stanislav Rusnák
Členovia za Teologickú fakultu
PhDr. Imrich Degro, PhD.
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
ICLic. Dušan Škrábek
František Barna
Členovia za Fakultu zdravotníctva
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír Javorka, PhD.
PhDr. Eva Moraučíková
Martin Bodor
Viera Gilanová
VEDENIE KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
Rektor
prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
[email protected]
Prorektor pre vedu a rozvoj - prvý prorektor
prof. Peter Olekšák, PhD.
[email protected]
Prorektor pre vzdelávanie a výchovu
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
[email protected]
Prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč , PhD.
[email protected]
Kvestorka
Ing. Anna Jurčová
[email protected]
9
SPRÁVNA RADA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
Mons. ThDr. Ján Babjak, PhD., SJ., predseda
Ing. Michal Slašťan, podpredseda
Ing. Igor Vida, člen
Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., člen
Ing. Juraj Blanár, člen
Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., člen
Ing. Miloslav Čurilla, člen
Ing. Andrej Sočuvka, člen
Mons. PaedDr. Andrej Imrich, člen
Mgr. Art. Andrej Hrnčiar, člen
Ing. Peter Jakubík, člen
Ing. Ľubomír Sidor, člen
ICLic. Dušan Škrábek, člen
Mgr. Stanislav Rusnák, člen
PRACOVISKÁ A PRACOVNÍCI REKTORÁTU KU
Riaditeľ kancelárie rektora
Mgr. Albert Kulla, PhD.
mobil: +421 918 722 022
[email protected]
Asistentka rektora
Jana Pudišová
mobil: +421 918 722 014
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 94
[email protected]
[email protected]
Hovorca univerzity
Mgr. Vladimír Buzna
mobil: +421 918 337 402
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 94
[email protected]
[email protected]
Referent pre vzťahy s inštitúciami
Ing. Radislav Kendera, PhD.
mobil: +421 918 722 403
[email protected]
Referent pre vedu a rozvoj
Soňa Hamzová
mobil: +421 918 722 010
[email protected]
Projektový manažér pre rozvoj a štrukturálne fondy EÚ
Adriana Weidlichová, MBA
mobil: +421 918 722 012
[email protected]
Ing. Jaromír Bíroš
mobil: +421 915 934 145
[email protected]
Referent pre prípravu a realizáciu investícií
Ing. Danka Žakarovská
mobil: +421 918 337 420
[email protected]
Odborný pracovník útvaru kontroly
Mgr. Daniela Vrabková
mobil: +421 918 337 426
[email protected]
Personálny manažér
Mgr. Marta Ondrejková
mobil: +421 918 337 423
10
[email protected]
Referent pre sociálne štipendiá
Ing. Oľga Patoprstá
mobil: +421 918 337 416
[email protected]
Bc. Jarmila Bellová
mobil: +421 907 840 972
Bc. [email protected]
Mária Mojšová
mobil: +421 918 722 011
[email protected]
Referent pre kariérne poradenstvo
Mgr. Katarína Markovičová
mobil: +421 918 337 410
[email protected]
[email protected]
Referent pre zahraničné vzťahy
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. - univerzitný koordinátor LLP-Erasmus
mobil: +421 918 337 411
[email protected]
Dominika Surová - samostatný referent pre zahraničné vzťahy a mobility
mobil: +421 918 337 409
[email protected]
PaedDr. Michal Loncko, PhD. - samostatný referent pre zahraničné vzťahy a mobility
mobil: +421 918 477 898
Michal. [email protected]
Úsek kvestora
Bc. Janka Hofmanová - asistentka kvestora
mobil: +421 918 337 413
[email protected]
Referent pre verejné obstarávanie
Ing. Katarína Slašťanová
mobil: +421 918 337 424
[email protected]
Ing. Jaromír Bíroš
mobil: +421 915 934 145
[email protected]
Ekonomický odbor
Bc. Františka Hlinová
mobil: +421 918 337 419
[email protected]
Bc. Monika Hatalová
mobil: +421 918 337 417
[email protected]
PhDr. Mária Migrová
mobil: +421 918 337 418
[email protected]
Bc. Ema Mojšová
mobil: +421 918 337 415
[email protected]
Mgr. Iveta Bajčiová
mobil: +421 918 337 422
[email protected]
Oddelenie správy registratúry
Bc. Veronika Baloghová
mobil: +421 918 337 450
11
[email protected]
Referát BP a PO
Pavol Kupčo
mobil: +421 918 337 425
[email protected]
FAKULTY KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 22 708
fax: +421 44 43 32 443
www.ff.ku.sk
E-mailové kontakty v tvare: Meno.Priezvisko (zamestnanca, pedagóga bez diakritiky)@ku.sk.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 268 42
www.pf.ku.sk
E-mailové kontakty v tvare: Meno.Priezvisko (zamestnanca, pedagóga bez diakritiky)@ku.sk.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: +421 55 68 36 111
fax: +421 55 62 27 134
www.tf.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 04 317
fax: +421 44 43 04 316
www.fz.ku.sk
E-mailové kontakty v tvare: Meno.Priezvisko (zamestnanca, pedagóga bez diakritiky)@ku.sk.
ĎALŠIE PRACOVISKÁ KU
Univerzitná knižnica KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 25 211
e-mail: [email protected]
http://uk.ku.sk
Univerzitná knižnica KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 25 211
e-mail: [email protected]
http://uk.ku.sk
Riaditeľka
Mgr. Iveta Zmeková
mobil: +421 918 722 068
[email protected]
12
Univerzitné vydavateľstvo KU - VERBUM
Námestie Andreja Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uv.ku.sk
Riaditeľ
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
mobil: +421 905 494 370
[email protected]
Ing. Martin Kuniak - tajomník
mobil: +421 918 337 452
[email protected]
Koordinátori
RNDr. Štefan Tkáčik, PhD. - koordinátor za PF KU
[email protected]
Ján Hrkút, PhD. - koordinátor za FF KU
[email protected]
doc. PhDr., Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH - koordinátor za FF KU
[email protected]
ThDr. Vladimír Juhás, PhD. - koordinátor za TF KU
[email protected]
doc. PaedDr. ThDr. František Trstenský, PhD. - koordinátor za KSaTI v Spišskom Podhradí
[email protected]
Ústav informačných a komunikačných technológií KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uikt.ku.sk
Riaditeľ ústavu
Ing. Emil Jamrich
mobil: +421 918 337 427
[email protected]
Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://usz.ku.sk
Riaditeľ
Ing. Ľubomír Kostroš
mobil: +421 918 337 453
[email protected]
Mgr. Renáta Šrámeková - samostatný referent prevádzky
mobil: +421 918 337 414
[email protected]
Bc. Zuzana Banáryová - samostatný referent ubytovania
mobil: +421 918 337 454
[email protected]
13
Správa budov KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://sb.ku.sk
Riaditeľ
Ing. Ján Chachalák
mobil: +421 918 337 444
[email protected]
Bc. Mária Betíková - samostatný referent
mobil: +421 918 337 421
[email protected]
Prevádzkoví pracovníci
Zita Bačkorová
Anna Gejdošová
Peter Kubačka
Tibor Kubala
Rastislav Málik
Peter Málik
Ján Ondrík
Katarína Vavreková
Centrum pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
e-mail: [email protected]
Fakultní koordinátori pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi
Juraj Holdoš, PhD. (FF KU)
mobil: +421 918 722 051
Juraj. [email protected]
Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (PF KU)
mobil: +421 905 206 337
[email protected]
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (KU TF TI Spišské Podhradie)
[email protected]
sr. Patrícia Čopňáková (Košice)
Mgr. Alžbeta Cmarková (Bratislava)
Nadácia na podporu Katolíckej univerzity v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://nadacia.ku.sk
Správca
Mgr. Vladimír Buzna
mobil: +421 918 337 402
[email protected]
Univerzitné pastoračné centrum biskupa Jána Vojtaššáka
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 25 210
e-mail: [email protected]
www.upac.sk
Kapláni
ThLic. Ing. Jozef Žvanda
mobil: +421 918 722 142
[email protected]
14
PaedDr. Róbert Slotka
mobil: +421 907 259 306
[email protected]
Mgr. Dušan Galica
mobil: +421 905 593 160
[email protected]
Mgr. Karol Lovaš, O. Praem
mobil: +421 915 534 652
[email protected]
ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD.
mobil: +421 918 722 146
[email protected]
Športový referent
Mgr. Miroslav Balšínek
mobil: +421 903 736 119
[email protected]
Margaréta Domiterová - koordinátorka
mobil: +421 908 254 097
[email protected]
Ján Bodor - dobrovoľník
mobil: +421 44 432 52 10
15
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
http://www.pf.ku.sk
Mailové adresy pracovníkov PF KU sú vo formáte
[email protected] (bez diakritiky).
DEKANÁT
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel:
044/4326842
044/4326844
044/4326850
fax:
0444326854
0444326855
[email protected]
[email protected]
Dekan
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
Sekretariát dekana
PhDr. Slavomíra Bellová
Prodekan pre výchovu a vzdelávanie
prvý prodekan
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Sekretariát prodekana
Ing. Mária Migrová
Študijné
oddelenie
Ing. Katarína Hyravá - vedúca
Mgr. Mária Korbová
Viera Kleinová
Jana Rázgová
Jana Kyselová
Viera Kabeliková
Eva Bumberová
Mgr. Jana Bujalková
Bc. Janeta Telúchová
Ing. Mária Hradiská
Prodekan pre vedu a umenie
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
Referát pre rozvoj vedy Ing. Barbora Popracová
a umenia
Bc. Miroslav Ondrejka
PhDr. Gabriela Siváková
Referát pre vedu
a umenie
Mgr. Danka Maliňáková
Erika Horváthová
PaedDr. Silvia Kamenická
Projektové oddelenie
PaedDr. Mária Lalinská
Ing. Jana Tkačiková
16
Mgr. Katarína Nižnanská
PaedDr. Gabriela Saxová
Bc. Michal Marschall
Prodekan pre ekonomiku a zahraničné vzťahy
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
Controlling
Mgr. Stanislav Kostolný
Referát pre rozvoj
a marketing
Anna Rožeková
Stredisko informačných
technológií
PaedDr. Róbert Likavčan
Bc. Juraj Palásthy
Referát pre zahraničné vzťahy a mobility
Mgr. Dalibor Choma
Tajomník
Ing. Beáta Liebscherová
Ekonomické oddelenie
Mgr. Mária Tatárová
Mgr. Alena Zaťková
Anna Trnovcová
Personálne
oddelenie
Irena Kuráňová
Bc. Zuzana Kuráňová
Tatiana Kubinová
Prevádzkovo-technické oddelenie
Ing. Miloš Adamkovič
Peter Javorka
Registratúra pošty
Mária Mertinyáková
Fakultný koordinátor pre ECTS
Ing. Roman Krakovský
Fakultný koordinátor pre pedagogickú prax
PaedDr. Viera Ortančíková
Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Koordinátor fakultných seminárov
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Edičné stredisko
Mgr. Milan Pudiš
Ing. Miloslav Korba
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Mgr. Ján Líška
Prevádzkoví
pracovníci
Renáta Bayerová
Michal Butora
Bc. Ladislav Finik
Anna Fričová
Anna Králová
Iveta Lizáková
Milan Mertinyák
Beáta Pukajová
Mgr. Ľuboslava Serafínová
Zdenka Ševčíková
Anna Adrejková
Mária Balážiková
Jozefína Daudová
Ľubomír Gajan
Zdena Glembová
Magdaléna Horváthová
Pavol Ilenčík
17
Jana Kožušková
Štefan Mikluš
Mária Richnavská
Anna Soľanová
Monika Žigová
18
VEDECKÁ RADA
PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU
Predseda
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
Členovia
Mons. prof. PaedDr. ICDr. ThDr. František Dlugoš, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
prof. PaedDr. ICLic. ThDr. Ján Duda, PhD.
prof. doc. PaedDr. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD., m. prof. KU
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
doc. Ing. Pavol Glončák, CSc.
doc. ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD.
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
doc. akad. mal. Pavol Rusko
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
Externí členovia
prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, PhD.
prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD.
doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc.
doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
doc. PhDr. Miroslav Špánik, CSc.
19
AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOCKEJ FAKULTY KU
Predseda
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc. m. prof. KU
Podpredseda
Tajomník
prof. PhDr. PaedDr. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Podpredseda za študentskú časť
PaedDr. Mária Házyová
Členovia AS za
zamestnaneckú časť
študentskú časť
Mons. prof. PaedDr. ICDr. ThDr. František Dlugoš, PhD.
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
doc. RNDr. Marián Trenkler,CSc., m. Prof. KU
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Mgr. Monika Kubatková
Bc. Katarína Dovcová
Bc. Andrea Tomčáková
Soňa Dafčíková
Bc. Pavol Klein
Bc. Lenka Živčáková
20
Učiteľské katedry pedagogickej fakulty
KU v Ružomberku
KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE
Vedúca
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Zástupkyňa vedúcej
Ing. Dana Blahútová
Tajomník katedry
a koordinátor ECTS
Ing. Jozef Macko, PhD.
Metodička
pedagogickej praxe
Mgr. Gabriela Šedeková (externá spolupracovníčka mimo KU)
Profesori
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
prof. RNDr. Peter Holec, CSc.
Docenti
doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
doc. MUDr. Martin Péč, PhD.
Odborní asistenti
RNDr. Michal Baláž, PhD.
RNDr. Mária Balážová, PhD.
Ing. Jozef Macko, PhD.
PaedDr. Stanislav Uhrín, PhD.
RNDr. Zuzana Žáčková, PhD.
RNDr. Erika Maliníková, PhD.
PaedDr. Eva Riečanová – Kelemenová, PhD.
Asistenti
Ing. Dana Blahútová
MVDr. Gabriela Hrkľová
Ing. Kristína Urbanová (externá spolupracovníčka mimo KU)
Laborant
Silvia Lukáčová
21
KATEDRA CUDZÍCH JAZYKOV A VŠEOBECNÉHO ZÁKLADU
Vedúca
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.
Zástupca
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD.
Tajomník a
koordinátor ECTS
PaedDr. Štefan Kucik
Docenti
doc. PaedDr. František Heiser, CSc.
Odborní asistenti
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD.
PaedDr. Ján Gera, PhD.
PaedDr. Aurélia Plávková, PhD.
PaedDr. Miriam Uhrínová, PhD. (spolupracovnik z KPEP)
Asistenti
PaedDr. Štefan Kucik
ThLic. Mykhaylyna Kľusková
PhDr. Ľubica Rísová
PaedDr. Mária Lalinská
Mgr. Milan Pudiš
Mgr. Ján Liška
Mgr. Júlia Bubáková, PhD.
22
KATEDRA FYZIKY
Vedúci katedry
Doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.
Zástupca
Doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc.
Tajomník
PaedDr. Ing. Mgr. Peter Hanisko, PhD.
Profesori
Prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (emeritný prof. KU)
Prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.
Docenti
Doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc.
Doc. RNDr. Vladimír Labáš, PhD.
Doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.
Odborní asistenti
PaedDr. Ing. Mgr. Peter Hanisko, PhD.
RNDr. Peter Hybler, PhD.
RNDr. Mária Hajduková, PhD. (ext. spolupracovníčka)
RNDr. Daniel Polčin, PhD. (ext. spolupracovník z KI)
23
KATEDRA GEOGRAFIE
Vedúca
PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
Zástupkyňa vedúceho
a koordinátorka ECTS
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
Tajomník
RNDr. Pavol Papčo
Sekretariát
Dagmar Pukajová
Profesori
prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc.
doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., m. prof. KU
Docenti
doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.
Odborní asistenti
RNDr. Pavel Bella, PhD.
PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
Mgr. Miloš Bačík, PhD.
PaedDr. Michal Kovačic
Asistent
RNDr. Pavol Papčo
24
KATEDRA CHÉMIE
Vedúci
doc. Ing. Pavol Glončák, CSc.
Zástupca vedúceho
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Tajomníčka, koordinátorka ECTS a metodička pedagogickej praxe
Ing. Renáta Bellová, PhD.
Profesori
prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Docenti
doc. Ing. Pavol Glončák, CSc.
doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
doc. Ing. Ján Vojtko, PhD.
doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.
Odborní asistenti
Ing. Renáta Bellová, PhD.
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Ing. Miroslav Suško, PhD.
Asistenti
Ing. Eva Culková
Ing. Janka Majherová (spolupracovník z KI)
Laborantka
Mária Dvorská
25
KATEDRA INFORMATIKY
Vedúci
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Zástupkyňa
doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.
Tajomník
Ing. Hedviga Palásthy
Metodička pedagogickej praxe a koordinátorka ECTS
Ing. Janka Majherová, PhD.
Profesori
Docenti
doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
prof. Ing. Igor Mokriš, CSc.
doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
prof. Ing. Rudolf Volner, PhD.
doc. Ing. Michal Jenčo, CSc. (spolupracovník z KMM)
Odborní asistenti
Ing. Roman Krakovský
Ing. Pavol Lajčiak
Ing. Janka Majherová, PhD.
Ing. Hedviga Palásthy
RNDr. Daniel Polčin, CSc. (externý spolupracovník)
Asistenti
Ing. Anna Kútna
PaedDr. Michal Rojček
26
KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Vedúci
prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
Zástupca vedúceho
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Tajomník
PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.
Sekretariát
Mgr. Martina Gregorová
Koordinátor ECTS
Mgr. Monika Kubatková
Metodička
pedagogickej praxe
PaedDr. Emília Bocková, PhD.
Profesori
prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
prof. Dr. hab. Zbigniew Marek, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
(spolupracovník z KHU)
prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
(spolupracovník z ÚKP)
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
(spolupracovník z IAR)
Docenti
doc. Dr. Miroslaw Zbigniew Babiarz, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
doc. ThDr. Anton Adam, PhD.
(spolupracovník z KSP)
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
(spolupracovník z KPEP)
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
(spolupracovník z KMChČ)
doc. ThDr. RNDr. ICLic. Jana Moricová, PhD.
(spolupracovníčka z FF KU)
doc. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
(spolupracovník z TIBV)
Odborní asistenti
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Viera Hubová, PhD.
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
ThDr. Pavol Kollár, PhD.
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD.
ThLic. Anton Ziolkovsky, PhD.
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. (spolupracovník z KCJaVZ)
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
(spolupracovníčka z KCJaVZ)
PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Asistenti
PaedDr. Emília Bocková, PhD.
ThLic. Jozef Žvanda
27
Interní doktorandi
PaedDr. Anna Dudová
PaedDr. Mária Házyová
Mgr. Monika Kubatková
PaedDr. Silvia Kamenická
PhDr. Adam Baran
Mgr. Adrian Beňo
Mgr. Katarína Drahomirecká
Mgr. ThLic. František Dulina
PaedDr. Marek Cimbala
Mgr. Milan Čarný
Mgr. András Dezsőné Fülöp
Mgr. Dušan Galica
Mgr. Martina Gregorová
Mgr. Štefan Hodža
Mgr. Erika Janigová
Mgr. Jana Kršková
Mgr. Anton Kulan
Mgr. Katarína Nižňanská
Mgr. Martina Orlovská
PaedDr. Marta Oravcová
Ing. Barbora Popracová
Mgr. Viliam Pražiak
Mgr. Viera Rassu Nagy
PhDr. Gabriela Siváková
PaedDr. Róbert Slotka
Mgr. Lucia Zvedelová
28
KATEDRA MATEMATIKY
Vedúci katedry
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. Prof. KU
Zástupca vedúceho
PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
Tajomník
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Metodik praxe
Mgr. Terézia Ilovská
Profesori
Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.
Prof. Dr. hab. Adam Plocki
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. Prof. KU
Docenti
Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
Doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc.
Doc. RNDr. Juraj Butaš, PhD.
Odborní asistenti
RNDr. Martin Billich, PhD.
PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
PaedDr. Martin Papčo, PhD.
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
29
KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLÓGIE
Vedúci
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, PhD.
Zástupca vedúceho
doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Tajomníčka
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD.
Koordinátor ECTS
Mgr. Anton Kulan
Metodička praxe
PaedDr. Viera Ortančíková
Profesori
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, PhD.
prof. PaedDr. Irena Lokšová, PhD.
prof. Ing. Vladimír Janeček, DrSc. Dr.h.c.
prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD.
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, CSc., m. prof. KU
(spolupracovník z KSPMP)
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU
prof. dr hab. Ján Zimny, PhD. (externý spolupracovník)
Docenti
doc. dr hab. Mirosław Babiarz, PhD.
doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.
doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Odborní asistenti
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD.
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. sr. Maximiliána, OSF
(spolupracovníčka z KPEP)
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD., sr. Gabriela, OSF
(spolupracovníčka z KPEP)
Asistenti
PhDr. Silvia Matúšová, CSc.
PaedDr. Viera Ortančíková
Mgr. Anton Kulan
30
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ
A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY
Vedúci
prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
Zástupca vedúceho
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
Tajomníčka
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
Koordinátor ECTS
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
Metodička praxe
PaedDr. Janka Mastišová
Profesori
prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
prof. dr hab. Krystyna Chałas, PhD.
(externá spolupracovníčka KUL Lublin)
prof. PhDr. Mária Kožuchová, PhD.
(externá spolupracovníčka UK Bratislava)
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
(spolupracovník z KHU)
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
(spolupracovník z KPaPs)
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, PhD., m. prof. KU
(spolupracovník z KBIO)
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
(spolupracovník z KŠP)
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc. m. prof. KU
(spolupracovník z KMAT)
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU
(spolupracovník z KPaPs)
Docenti
doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc.
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD.
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
doc. RNDr. Juraj Butaš, PhD. (spolupracovník z KMAT)
doc. PhDr PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (spolupracovník z KPaPs)
doc. Ak. mal. Pavol Rusko (spolupracovník z KVU)
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník PU Prešov)
Odborní asistenti
PhDr. Ján Belko, PhD.
PaedDr. Zuzana Jurčová, PhD.
RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
PhDr. Gabriela Šárníková, PhD., sr. Gabriela OSF
PaedDr. Miriam Uhrínová, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z IJP)
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD. (spolupracovník z KPGaPS)
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. (spolupracovník z KTV)
31
PaedDr. Peter Krška, PhD. (spolupracovník z KTV)
PaedDr. Martina Krušinská, PhD. (spolupracovník z KHU)
PaedDr. Mgr. Art. Zuzana Záhradníková, PhD.
(spolupracovník z KHU)
Asistenti
PaedDr. Janka Mastišová
PaedDr. Beáta Murínová, sr. Ľudmila, CJ
PaedDr. Oľga Drobná (externá spolupracovníčka)
32
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY
Vedúca
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
Zástupkyňa
PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
Tajomníčka
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
Koordinátor ECTS
PaedDr., ThLic. Emil Turiak, PhD.
Metodička praxe
Profesori
PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. dr. hab. Adam Stankowski, PhD.
prof.PaedDr. Jozef Leščinský, PhD. (spolupracovník z KPGaPS)
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek (spolupracovník z KPGaPS)
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU (dekan PF KU)
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
(spolupracovník z katedry KBIaE)
prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc. (spolupracovník z KTV)
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (spolupracovník z USV)
doc. Ing. Milan Droppa, CSc., m. prof. KU
(spolupracovník z katedry MaM)
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
(spolupracovník z KBIaE)
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
(spolupracovník z KM)
Docenti
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
(spolupracovník z katedry P a VZ)
doc. PhDr., ThDr. Stanislav Košč, PhD.
(spolupracovník z USV)
doc. PhDr. Juraj Rusnák, PhD. (spolupracovník z PEP)
doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
(spolupracovník z teologickej fakulty KU)
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
(spolupracovník z PEP)
Odborní asistenti
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD.
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
Mgr. Mária Vajová, PhD.
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
(spolupracovník z katedry Ped.)
PaedDr. Ján Dravecký (externý spolupracovník)
PaedDr., Ing. Peter Hanisko, PhD. (spolupracovník z KF)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
33
(spolupracovník z katedry PEP)
PaedDr. Ivana Krupová, PhD. (spolupracovník z katedry PEP)
PhDr. Vladimír Littva, PhD. (spolupracovník z FZ)
PhDr. Katarína Majcherová, PhD.
(spolupracovník z katedry SP)
Ing. Peter Varhoľák, PhD. (externý spolupracovník)
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (spolupracovník z katedry PEP)
PaedDr., ThLic. Emil Turiak, PhD.
PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z katedry PEP)
PaedDr. Jana Mastišová, PhD.
(spolupracovník z katedry PEP)
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
(spolupracovník z katedry PEP)
Asistenti
PaedDr. František Valášek
PaedDr. Miroslav Kamenický (spolupracovník z katedry PEP)
Ing. Anna Kútna (spolupracovník z katedry informatiky)
Anna Nováková (externý spolupracovník)
34
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Vedúci
PaedDr. Peter Krška, PhD.
Zástupca vedúceho
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
Profesori
prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc.
Docenti
doc. PhDr. Ján Koštial, Csc.
doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD. – (spolupracovník z katedry PEP)
Odborní asistenti
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
35
KATEDRA VÝTVARNÉHO UMENIA
Vedúci
PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.
Zástupca vedúceho
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Tajomník
a koordinátor ECTS
PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.
Metodička
pedagogickej praxe
PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová
Profesori
doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU
Docenti
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
doc. Rastislav Biarinec, ArtD.
Odborní asistenti
PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (spolupracovník z katedry PEP)
Asistenti
Mgr. Silvia Rajčanová
36
NEUČITEĽSKÉ KATEDRY PEDAGOGICKEJ FAKULTY
KU V RUŽOMBERKU
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
Vedúca
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Zástupkyňa vedúcej
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Metodička praxe
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Profesori
prof. zw. dr hab. Slawomir Mazur, PhD.
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
(externý spolupracovník)
Docenti
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
doc. Mgr. Martina Cichá, PhD. (externá spolupracovníčka)
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. (spolupracovníčka z KVSaP)
(spolupracovníčka z KVSaP)
doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
(spolupracovníčka z FZ KU)
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. (externý spolupracovník)
Odborní asistenti
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
PhDr. Soňa Dvorská, PhD.
PhDr. Alena Novotná, PhD.
PhDr. Viera Vavrečková, PhD.
PhDr. Peter Brnula, PhD. (externý spolupracovník)
Mgr. Katarína Matejová, PhD. (externá spolupracovníčka)
PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti
PaedDr. Jana Izraelová (externá spolupracovníčka)
Marta Nováková (externá spolupracovníčka)
Interní doktorandi
Mgr. Lucia Juhásová
Ing. Bc. Martina Špániková
PhDr. Lenka Štefáková
Mgr. Michaela Šavrnochová
Mgr. Anna Paločková
37
KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A PRÁVA
Vedúca
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Zástupkyňa vedúcej
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Profesori
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. (spolupracovník z KBE)
prof. Michal Pružinský, CSc. (spolupracovník z KMM)
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU (spolupracovníčka z KBE)
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (externý spolupracovník)
Docenti
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. (spolupracovníčka z KSP)
doc. PhDr. František Hanobík, PhD. (externý spolupracovník)
doc. PaedDr. František Heiser, CSc.
(spolupracovník z KCJaVZ)
Odborní asistenti
JUDr. Juraj Čech, PhD.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD. (spolupracovník z KTVŠ)
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD. (spolupracovníčka z KCJaVZ)
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. (spolupracovníčka z KPGaPS)
pplk. PhDr. Juraj Bačík, PhD. (externý spolupracovník)
JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti
Mgr. Norbert Gregor (externý spolupracovník)
PhDr. Anna Janíková (externá spolupracovníčka)
PaedDr. Štefan Kucík (spolupracovník z KCJaVZ)
Ing. Anna Kútna (spolupracovníčka z KINF)
PhDr. Rastislav Popovič (externý spolupracovník)
JUDr. Ľubomír Švec (externý spolupracovník)
Interní doktorandi
Mgr. Peter Nemec
Mgr. Oľga Okálová
38
KATEDRA MISIJNEJ A CHARITATÍVNEJ ČINNOSTI
Vedúci
Profesori
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
prof. doc. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovníčka z KŠP)
Docenti
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
doc. PhDr. František Hanobík, PhD.
(externý spolupracovník)
doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
(spolupracovníčka z FZ KU)
doc. ThDr. Róbert Sarka, PhD. (spolupracovník z KKaPT)
Odborní asistenti
PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.
ThDr. PhDr. Ján Buc, PhD.
ThLic. Vladimír Dzurenda, PhD.
ThDr. Peter Fedor, PhD.
ThDr. Ján Marhefka, PhD.
ThDr. Rastislav Polák, PhD.
PaedDr. ThDr. Hana Šimčíková, PhD.
PaedDr. ThDr. Bohumír Živčák, PhD.
PaedDr. Ján Gera, PhD. (spolupracovník z KCJaVZ)
ThDr. Branislav Kľuska, PhD. (spolupracovník z KKaPT)
Asistenti
RNDr. Mária Balážová (spolupracovníčka z KBIO)
PhDr. Marianna Magerčiaková (spolupracovníčka z FZ KU)
PhDr. Eva Moraučíková (spolupracovníčka z FZ KU)
PhDr. Jozef Pauk (externý spolupracovník)
Mgr. Róbert Slotka (spolupracovník z KKPT)
PhDr. Jozef Šimek (externý spolupracovník)
PhDr. MUDr. Alojz Širanec (externý spolupracovník)
ThLic.. Ing. Jozef Žvanda (externý spolupracovník)
39
KATEDRA EKONOMIKY A CESTOVNÉHO RUCHU
Vedúca
Ing. Jana Janičková, PhD.
Zástupca vedúcej
Ing. Miroslav Špánik
Tajomník
a koordinátor ECTS
Ing. Róbert Bílek, PhD.
Profesori
prof. PhDr. Ing. Jozef Pastier, CSc.
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
(spolupracovník z KMaM)
prof. Dr. René Schaffhauser (externý spolupracovník)
Docenti
doc. Ing. Ľudmila Lacová, CSc.
doc. Ing. Alena Daňková, CSc. (externá spolupracovníčka)
doc. Ing. Jozef Kašša, CSc. (spolupracovník z KMaM)
doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
(spolupracovník z KSVaSNC)
Odborní asistenti
Ing. Monika Bačová, PhD.
Ing. Miloš Birtus, PhD.
Ing. Jana Janičková, PhD.
Ing. Martin Lačný, PhD.
Ing. Anna Diačiková, PhD. (externá spolupracovníčka)
Dr. Boguslaw Gulski, PhD. (externý spolupracovník)
Ing. Jozefína Hvastová, PhD. (externá spolupracovníčka)
Ing. Eva Manová, PhD. (externá spolupracovníčka)
Dr. Pawiel Marzec, PhD. (externý spolupracovník)
Ing. Peter Varhoľák, PhD. (externý spolupracovník)
Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
(externá spolupracovníčka)
Asistenti
Ing. Miroslav Špánik
Mgr. František Grich (externý spolupracovník)
Ing. Helena Kisková (externá spolupracovníčka)
Ing. Zuzana Kubačková (externá spolupracovníčka)
Ing. Martina Špániková (spolupracovníčka z DP)
Ing. Gabriela Tišáková (externá spolupracovníčka)
40
KATEDRA MANAŽMENTU A MARKETINGU
Vedúci
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
Zástupca vedúceho
Ing. Rudolf Zach, PhD.
Tajomník
Ing. Peter Varhoľák, CSc.
Koordinátor ETCS
Mgr. Matej Čevan
Metodik a metodička
Ing. Pavol Budaj, PhD.
odbornej praxe
Mgr. Janka Bujalková
Profesori
Tel.: +421 44 432 68 42, linka 1840
Tel.: +421 44 432 68 42, linka 1810
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. (externý spolupracovník)
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KHU)
prof. Dr. hab. Henryk Kiereś, PhD. (spolupracovník z FF KU)
prof. Dr. René Schaffhauser (externý spolupracovník)
prof. PhDr. ThDr. Tadeusz Zasępa, PhD. (spolupracovník z KU)
prof. PhDr. Elvíra Dudinská, PhD. externá spolupracovníčka
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. mimoriadny profesor
doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD. mimoriadny profesor
doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. mimoriadna profesorka (externá
spolupracovníčka)
doc. Ing. Ján Morovič, PhD. mimoriadny profesor
doc. Ing. Igor Černák, PhD. mimoriadny profesor (spolupracovník z KI)
Docenti
doc. Ing. Jozef Hrnčiar, PhD.
doc. Ing. Štefan Janovjak, PhD. (externý spolupracovník)
doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
doc. Ing. Jozef Kašša, PhD.
doc. Dr. Pawel Marzec, PhD.
doc. Ing. Ľudmila Lacová, CSc. (spolupracovníčka z KECR)
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
(spolupracovníčka z KSP)
doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc. (spolupracovník z KG)
doc. Ing. Ján Vojtko, PhD. (spolupracovník z KCh)
Odborní asistenti
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Ing. Anna Diačiková, PhD.
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
PaedDr. ThDr. Pavol Janáč, PhD.
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
Ing. Martin Lačný, PhD.
Ing. Pavel Mikuš, PhD.
Ing. Rudolf Zach, PhD.
Ing. Miloš Birtus, PhD.
RNDr. Martin Billich, PhD. (spolupracovník z KM)
41
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. (spolupracovník z KPaVZ)
Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD.
Asistenti
Mgr. Janka Bujalková
Mgr. Matej Čevan
Mgr. František Grich
Ing. Gabriela Budajová (externá spolupracovníčka)
Ing. Anna Jurčová (spolupracovníčka z KU)
Ing. Drahoslav Lőrinc, MBA (externý spolupracovník)
Mgr. Mikuláš Čandík (externý spolupracovník)
Ing. Róbert Bujalka (externý spolupracovník)
PhDr. Gabriela Feranecová
Ing. Bc. Martina Špániková
42
KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED
A SOCIÁLNEJ NÁUKY CIRKVI
Vedúci katedry
PaedDr. ThDr. Anton Lisnik PhD.
Zástupca
doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD.
Tajomníčka
a koordinátorka ECTS
Mgr. Ľudmila Slovíková
Profesori
prof. PhDr. ThDr. Tadeusz Zasępa, PhD.
(spolupracovník z iného pracoviska KU)
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
(spolupracovník z KHU)
prof. ThDr. JCDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
(spolupracovník z KKPT)
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
(spolupracovník z KMChČ)
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
(spolupracovník z KKPT)
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
(spolupracovník z iného prac. KU)
prof. ThDr. JCDr. Ján Duda, PhD. (spolupracovník z KKPT)
prof. Dr. René Schaffhauser (externý spolupracovník)
prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD.
(spolupracovník z iného pracoviska KU)
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU (spolupracovníčka z KBE)
doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD. m. prof. KU
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. m. prof. KU
(spolupracovník z KMM)
doc. PhDr. Eleonóra Dzuriková, CSc., m. prof. KU
(spolupracovníčka z iného pracoviska KU)
doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KG)
doc. PhDr. Ján Puci, CSc., m. prof. KU
(spolupracovník z iného pracoviska KU)
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KM)
Docenti
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. (spolupracovník z KSP)
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (spolupracovník z KŠP)
doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.
Odborní asistenti
PhDr. Mgr. Eva Dirgová PhD.
JUDr. Marián Hoffman, PhD.
PaedDr. ThDr. Anton Lisnik. PhD.
ThDr., PaedDr. Mária Nagranová, PhD.
ThDr. Anton Oparty, PhD.
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
43
ThDr. Bohumír Živčák, PhD.
Mgr. Jana Kaščáková PhD.
(spolupracovníčka z iného pracoviska KU)
RNDr. Martin Billich, PhD. (spolupracovník z KM)
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD. (externá spolupracovníčka)
Asistenti
Mgr. Ľudmila Slovíková
JUDr. Mgr. Mária Sedláková
PhDr. Božena Neuhausová
PhDr. Helena Fedorková
Mgr. Zuzana Bednárová (externá spolupracovníčka)
ThLic. Mykhaylyna Kľusková (spoluprac. z KPGaPS)
PhDr. Anna Paruleková (externá spolupracovníčka)
JUDr. Štefan Siskovič (externý spolupracovník)
RNDr. Mária Vojčíková (externá spolupracovníčka)
RNDr. Zuzana Zubalová (externá spolupracovníčka)
ThLic. Ing. Jozef Žvanda (spolupracovník z KKaPT)
Doktorandi
PhDr. Iveta Franzenová
PhDr. František Drozd
PaedDr. Eva Kyšeľová
44
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č.131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický
titul bakalár (Bc.) absolventom dennej a externej formy štúdia týchto trojročných bakalárskych
študijných programov:
UČITEĽSTVO PREDMETU:
•
•
•
•
•
•
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
hudobného umenia a cirkevná hudba
hudobného umenia a hra na klávesové nástroje
hudobného umenia a spev
výtvarného umenia
informatiky (momentálne v akreditačnom konaní)
náboženskej výchovy (momentálne v akreditačnom konaní)
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII PREDMETOV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
informatiky
matematiky
biológie
geografie
chémie
fyziky
hudobného umenia
náboženskej výchovy
výtvarného umenia
Vyššie uvedené predmety možno vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa uskutočňuje na
Filozofickej fakulte KU:
•
•
•
•
•
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
anglického jazyka a literatúra
filozofie
histórie
nemeckého jazyka a literatúry
slovenského jazyka a literatúry
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
SOCIÁLNA PRÁCA
MANAŽMENT
Po ukončení bakalárskeho štúdia majú študenti možnosť pokračovať v dvojročnom magisterskom štúdiu.
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický
titul magister (Mgr.) absolventom dennej a externej formy štúdia týchto dvojročných magisterských
študijných programov:
UČITEĽSTVO PREDMETU:
•
•
•
•
•
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
hudobného umenia a cirkevná hudba
hudobného umenia a hra na klávesové nástroje
hudobného umenia a spev
výtvarného umenia
náboženskej výchovy (momentálne v akreditačnom konaní)
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII:
•
Učiteľstvo informatiky
•
Učiteľstvo matematiky
•
Učiteľstvo biológie
•
Učiteľstvo geografie
•
Učiteľstvo chémie (momentálne v akreditačnom konaní)
•
Učiteľstvo fyziky (momentálne v akreditačnom konaní)
•
Učiteľstvo hudobného umenia
•
Učiteľstvo náboženskej výchovy
•
Učiteľstvo výtvarného umenia
Vyššie uvedené predmety možno vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa uskutočňuje na
Filozofickej fakulte KU:
•
•
•
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúra
Učiteľstvo filozofie
Učiteľstvo histórie
45
•
•
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
SOCIÁLNA PRÁCA
MANAŽMENT
Pedagogická fakulta KU má priznané práva konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác vo
všetkých akreditovaných magisterských študijných programoch ako sú uvedené vyššie.
UČITEĽSTVO (PaedDr.)
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE (PaedDr.)
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (PaedDr.)
SOCIÁLNA PRÁCA (PhDr.)
MANAŽMENT (PhDr.)
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický
titul filozofie doktor (philosophiae doctor, v skratke PhD.) v dennej a externej forme
doktorandského študijného programu:
SOCIÁLNA PRÁCA (PhD.)
TEÓRIA VZDELÁVANIA NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY (PhD.)
DIDAKTIKA HUDBY (PhD.)
46
Harmonogram doktorandského štúdia v akademickom roku 2010/2011
Začiatok akademického roka 2010/2011
01. 09. 2010
Zápis do 1. ročníka v študijnom programe :
Sociálna práca
16.08. 2010
Teória vzdelávania náboženskej výchovy
17.08. 2010
Didaktika hudby
18.08. 2010
Vypracovanie a predloženie individuálneho študijného a vedeckého
02. 09. 2010
programu doktoranda na schválenie
Schválenie individuálneho študijného a vedeckého programu
30. 09. 2010
doktoranda
Promócie absolventov doktorandského štúdia
október 2010
december 2010
Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium
na akademický rok 2011/2012
31. marec 2011
Odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium
na akademický rok 2011/2012
Prípravný kurz na prijímacie skúšky na doktorandské štúdia
máj 2011
Termín prijímacej skúšky na doktorandské štúdium v študijnom
programe :
Sociálna práca
20.06. 2011
Teória vzdelávania náboženskej výchovy
21.06. 2011
Didaktika hudby
22.06. 2011
30. 06. 2011
Ročné hodnotenie doktorandov
september,
Termíny dizertačných skúšok v akademickom roku 2010/2011
47
apríl, jún
december,
január,
Pridelenie kreditov jednotlivým druhom činností doktoranda
(príklady činností a určený rozsah kreditov)
Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť
kredity
absolvovanie povinného alebo voliteľného predmetu
8
vlastná pedagogická činnosť doktoranda ( 4 hodiny týždenne za semester)
6
autorstvo alebo spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok a textov
6 – 15
Tvorivá činnosť v oblasti vedy
Kredity
publikácia v recenzovanom zahraničnom časopise
20 –35
publikácia v domácom recenzovanom vedeckom časopise
12 – 25
aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí
15 – 20
aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (článok v zborníku,
rozšírený abstrakt, abstrakt, samostatne, spoluautorstvo)
12 – 15
vedenie práce, prezentovanej na študentskej vedeckej konferencii
7
vystúpenie na konferencii mladých vedeckých pracovníkov
10
účasť na riešení vedeckého projektu
10 – 17
prednáška na odbornom seminári v rámci pracoviska
3–6
ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce
5 – 10
za každú citáciu (rozlišovať domáce, zahraničné, SCI)
2–4
vypracovanie oponentského posudku na diplomovú prácu
4
vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia
10
oponovanie záverečnej práce bakalárskeho štúdia
4
písomná práca dizertačnej skúšky
20
vypracovanie dizertačnej práce
60
iné činnosti (napr. člen organizačného výboru konferencie a pod.)
6–8
48
Študijná časť doktorandské štúdia
Predmet
I. semester
II. semester
III. semester
I. povinný predmet
8 kreditov
8 kreditov
8 kreditov
II. Povinný predmet
8 kreditov
8 kreditov
8 kreditov
povinne voliteľný
8 kreditov
8 kreditov
8 kreditov
predmet
49
Doktorandské štúdium v dennej a externej forme v študijnom programe
Didaktika hudby
Povinné predmety
1.
2.
3.
Teória a prax
Teória a dejiny hudobného
Metodológia
primárneho
myslenia
edukačných vied
Semester
a sekundárneho
Predmety
vzdelávania
Harmónia
a kontrapunkt
Voliteľný predmet
Hudobná didaktika
Voliteľný predmet
Voliteľné predmety:
1.
Dejiny slovenskej hudby
2.
Problémy hudobnej interpretácie
3.
Hudobná estetika
4.
Gregoriánsky chorál
5.
Liturgická hudba a spev
6.
Rozbor skladieb – moteto a omša
50
Systematika
hudobnej vedy
Voliteľný predmet
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód: 02H5004W
Názov: Teória a prax primárneho a sekundárneho
vzdelávania
Študijný odbor: Didaktika hudby
Garantuje: Dr. h. c.
Zabezpečuje: Dr. h. c. prof. Ing. Vladimír Janeček,
prof. Ing. Vladimír
DrSc.
Janeček, DrSc.
Obdobie
Forma výučby: prednáška
Počet
štúdia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 4
kreditov:
8
predmetu:
Týždenný:
Za obdobie štúdia: I. semester
1. semester
Podmieňujúce predmety: bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: skúška, udelenie kreditov
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:
Oboznámenie študentov so základnými koncepciami vyučovania v historickom
priereze, humanistickými a systémovými prístupmi k vyučovaniu, didaktickými
zákonitosťami, princípmi, štruktúrou hierarchie cieľov a taxonómiou cieľov.
Študentov má tento predmet naučiť analyzovať vyučovací proces a jednotlivé
prvky vyučovacieho procesu, didaktické prostriedky a organizačné formy
vyučovania.
Stručná osnova predmetu:
1. Didaktika a jej vývoj v historickom priereze. 2. Pojem a predmet didaktiky.
3. Vyučovacie koncepcie. 4. Konkretizácia obsahu vzdelávania.
5. Učebnice a vyučovacie zásady. 6. Vyučovacie metódy.
7. Organizačné formy vyučovania a vyučovacie prostriedky.
8. Klasifikácia, hodnotenie, skúšanie. 9. Alternatívne školské systémy.
Literatúra:
ŠVEC, Š.: Základné pojmy v pedagogike a androgogike. Bratislava : Iris, 1998.
SKALKOVÁ, J.: Obecní didaktika. Praha : ISN 1999.
PETLÁK, E.: Všeobecná didaktika. Bratislava : Iris 1997.
OBDRŽÁLEK, Z.: Didaktika pre študentov učiteľstva ZŠ. Bratislava : UK 1997.
PETERSEN, W.H.: Učebnica všeobecnej didaktiky. Bratislava : SPN 1993.
BURIAN, R.- ŠPÁNIK, M.: Didaktika pre kresťanské školy. Trenčín : Naša tlač
1993.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum
slovenský
poslednej úpravy listu:
15.05.2010
51
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód: 02H5003W
Názov: Harmónia a kontrapunkt rozborom
Študijný odbor: Didaktika hudby
Garantuje: Prof. dr. hab.
Zabezpečuje:
Stanisław Dąbek
Doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška, seminár
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v
kreditov:
hodinách):
1. semester
Za obdobie štúdia: 4 hodiny
8
Podmieňujúce predmety: bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce v rozsahu 10 strán / odporúča sa forma projektu a analýzy pedagogického
procesu v určitom predmete výučby /
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Ide o profilový predmet doktorandskej špecializácie, s ktorým sa stretáva
pedagóg, a ktorý chce hlbšie preniknúť do hudobného diela prostredníctvom
teoretického zvládnutia základov harmónie, rozšírených o konkrétnu harmonickú
analýzu príslušného diela v príslušnom slohovom období. Predmet súvisí s
hudobnými formami, s improvizáciou i kompozíciou, ale tiež s hrou na klavíri.
Cieľom predmetu je, aby poslucháč teoreticky a prakticky zvládol melodické
vedenie hlasov na princípe štvorhlasu a v súvislosti s konkrétnym hudobným
dielom slúžiacím k analýze základov harmónie, ako aj kontrapunktu a polyfónie.
Stručná osnova predmetu:
1.Harmónia a tóniny. Akordy. Hlavné a vedľajšie kvintakordy, ich funkcie v hudbe
po roku 1600.
2.Štvorhlas. Štvorhlasná úprava hlavných kvintakordov. Melodické vedenie hlasov,
spojovanie kvintakordov, kadencie a sekvencie v období raného klasicizmu.
3. Chromatika, mimotonálne dominanty, neapolský a lýdický sextakord, modulácie
v dielach skladateľov raného romantizmua novoromantizmu.
4.Alterácia a alterované akordy, dvojitá alterácia na prelome 19. a 20. stor.
v dielach neskorých romantikov a impresionistov.
5.Kontrapunkt. Prehľad typov kontrapunktických foriem. Kánon, invencia,
passacaglia a ciaccona. Fuga, druhy fúg, fughetta, výskyt fugy v dielach
talianských, francúzskych a nemeckých majstrov.
Literatúra:
/1/ Burlas, Z.: Formy a druhy hudobného umenia. Bratislava 1962.
/2/ Hůla, Z.: Nauka o kontrapunktu. Praha 1958.
/3/ Kofroň, P.: Učebnice harmónie. Praha 1963.
/4/ Šín, O.: Úplná nauka o harmónii. Praha 1944
/5/ Kohoutek, C.: Novodobé skladatelské směry v hudbě. Praha, 1965.
/6/ Kohoutek, C.: Projektová hudební kompozice. Praha : SPN, 1969
/7/ Kohoutek, C.: Hudební styly z hlediska skladatele. Praha : Panton, 1976.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum
slovenský
poslednej úpravy listu:
15.06.2010
52
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód: 02H5005
Názov: Hudobná didaktika
Študijný odbor: Didaktika hudby
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Margita Gromová
doc. Margita Gromová
prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška, seminár
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): kreditov:
2. semester
Za obdobie štúdia: 4 hodiny
8
Podmieňujúc predmety: bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce v rozsahu 10 strán / odporúča sa forma projektu a analýzy pedagogického
procesu v určitom predmete výučby /
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov so špecifikami hudobnej didaktiky v rámci hudobnovedných
disciplín, jej metodologickým nasmerovaním, úlohami a cieľom. Predmet má viesť
študentov k rozvoju pedagogického myslenia, k ponímaniu hudobného diela ako
komplexu vzťahov v oblasti hudobnej matérie a k jeho pedagogickej interpretácii.
V rámci didaktiky hudobnej teórie zoznámia sa so základnými spôsobmi
kompozičnej stratégie a praxe s cieľom uplatnenie týchto poznatkov v teoretickej
analýze diela.
Stručná osnova predmetu:
1. Hudobná didaktika v systéme hudobnej vedy
2. Hudobné dielo z pedagogického hľadiska.
3. Poslanie pedagóga v receptívnej hudobnej výchove.
4. Komunikatívna hudobná pedagogika
5. Didaktický koncept hudobnej teórie
6. Princípy rozšíreného vyučovania hudobnej výchovy
Literatúra:
/1/ Burlas, L.: Teória hudobnej pedagogiky. Prešov 1997
/2/ Burlas,L.: Hudba komunikatívny dynamizmus. Prešov 1998
/3/ Kol.: Didaktika hudobnej výchovy – hudobné činnosti. Banská Bystrica, PF
1991.
/4/ Sedlák, F.: Didaktika hudební výchovy. Praha, SPN 1985.
/5/ Langsteinová, E.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania hudobnej výchovy na
základnej škole. Banská Bystrica, 1996.
/6/ Baranová, E.: Ako učiť hudobnú výchovu? Ružomberok, PF KU 2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum
slovenský
poslednej úpravy listu:
15.06.2010
53
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Metodológia edukačných vied
02H5003W
Študijný odbor: Didaktika hudby
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Tomáš
doc. PaedDr. Tomáš. Jablonský, PhD. m.prof.KU
Jablonský, PhD.m.prof.KU
Obdobie
Forma výučby:
Počet kreditov:
štúdia
prednáška, seminár
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby
8
3. semester
(v hodinách):
Za obdobie štúdia: 4 hodiny
Podmieňujúce predmety: bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce v rozsahu 10 strán / odporúča sa forma projektu a analýzy pedagogického
procesu v určitom predmete výučby /
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je priblížiť problematiku metodológie výskumu v oblasti
výchovy, predstaviť rôzne postupy vo vedeckej práci v tejto oblasti a viesť
študentov k ich praktickému využitiu.
Stručná osnova predmetu:
1. Kvalitatívny výskum
2. Objektivita, validita a reliabita výskumu
3. Kvantitatívny výskum
4. Základné metódy štatistického spracovania dát v pedagogickom výskume
5. Metódy rozhovoru a metóda dotazníka v pedagogickom denníku
6. Pedagogický experiment
Literatúra:
/1/ Darák, M.-Krajčová,N.: Empirický výskum v pedagogike. Prešov 1995
/2/ Gavora ,P.: Výskumné metódy v pedagogike. Bratislava 1996
/3/ Lapitka.M. a kol.: Základy metodológie pedagogického výskumu. Bratislava
1985
/4/ Prúcha,J.: Pedagogický výskum. Praha 1995
/5/ Švec,Š.: Metodológia vied vo výchove. Bratislava 1998
Jazyk, v ktorom sa predmet
Podpis garanta a dátum poslednej
vyučuje:
úpravy listu:
slovenský
18.05.2010
54
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód: 02H5006W
Názov: Systematika hudobnej vedy
Študijný odbor: Didaktika hudby
Garantuje: doc. ThDr. Art.Lic.
Zabezpečuje: doc. ThDr. Art.Lic. Rastislav
Rastislav Adamko, PhD.m.prof.KU Adamko, PhD.m.prof.Ku
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška, seminár
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v
kreditov:
3. semester
hodinách):
4
Za obdobie štúdia: hodiny
8
Podmieňujúce predmety: bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce v rozsahu 10 strán / odporúča sa forma projektu a analýzy pedagogického
procesu v určitom predmete výučby /
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je v obecnej rovine vysvetliť pojem vedy a hudobnej vedy
v štruktúre vedného výskumu, priblíženie hudobnej vedy a jednotlivých
hudobnovedných disciplín v historickom kontexte záujmu o túto vedu. Snahou je
tiež priblížiť prvé odborné práce rakúskeho muzikológa G. Adlera a českého
muzikológa V. Helferta, ktorí ako prví vytvárali ucelené pokusy o systematiku
hudobnej vedy. Na pozadí syntetického diela slovenského muzikológa prof. J.
Kresánka študenti preniknú do uceleného a všeobecne uznávaného systému
hudobnej vedy.
Stručná osnova predmetu:
1.Veda – obsah, metódy a cieľ vedných disciplín.
2.Hudobná veda ako veda..
3.Vznik hudobnovedných disciplín.
4.Prvé pokusy o vytváranie systematiky hudobnej vedy.
5.G. Adler ako zakladateľ hudobnovednej systematiky.
6.V. Helfert a jeho pokusy o hudobnovednú systematiku.
7.J. Kresánek a jeho koncept systematiky hudobnej vedy.
Literatúra:
/1/ Fukač, J.: Úvod do studia hudobní vědy. Brno, 1965.
/2/ Fukač, J.: Mýtus a skutečnost hudby. Praha : Panton, 1989.
/3/ Kresánek, J.: Systematika hudobnej vedy. Bratislava, 1963.
/4/ Lissa, Z.: Wstep dp muzykologii. Warszawa, 1978.
/5/ Husmann, H.: Wstep do muzykologii.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum
slovenský
poslednej úpravy listu:
15.06.2010
55
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:02H5002W Názov: Teória a dejiny hudobného myslenia
Študijný odbor: Didaktika hudby
Garantuje: doc. ThDr. Lic.
Zabezpečuje: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko
Rastislav Adamko
PhD.m.prof.KU
PhD.m.prof.KU
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška,
Počet kreditov:
predmetu:
seminár
2. semester
Odporúčaný rozsah výučby 8
(v hodinách): Za obdobie
štúdia: 4 hodiny
Podmieňujúce predmety: bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce v rozsahu 10 strán / odporúča sa forma projektu a analýzy pedagogického
procesu v určitom predmete výučby /
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Predmet sa orientuje na výklad dejín európskeho hudobného myslenia od
najstarších čias až po koniec romantizmu. Pozornosť sa sústreďuje na
interpretáciu tých javov, ktoré súvisia so štýlovými premenami jednotlivých
období, na priblíženie vrcholných osobností v oblasti a ich diel.
Stručná osnova predmetu:
1. Periodizácia dejín hudby.
2. Orientálna hudba, duchovný a svetský jednohlas. Viachlas, ars antiqua a ars
nova, renesancia.
3.Barok, formy a druhy barokovej hudby. A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach.
4 Klasicizmus. Raný klasicizmus a česká hudobná emigrácia. Operná reforma CH.
W. Glucka a vznik komickej opery. J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven.
5.Romantizmus. Raný nemecký romantizmus. Novoromantizmus a jeho
predstavitelia. Romantizmus v Poľsku, Nórsku a Fínsku. Francúzska opera. Opera
v Taliansku a Giuseppe Verdi, verizmus. Vznik českej národnej
hudby. Neskorý romantizmus.
Literatúra:
/1/ Einstein, A.: Hudba v období romantizmu. Bratislava 1989.
/2/ Navrátil, M.: Charakteristika hudebního baroka. Ostrava 1996.
/3/ Neumann, K.: Stručný prehľad dejín hudby. Bratislava 1965.
/4/ Sliacka, D.: Slávni svetoví hudobní skladatelia. Bratislava 1993.
/5/ Tvrdoň, J.: Dejiny hudby. Bratislava 1973.
/6/ Kohoutek, C., Kresánek, J. – literatúra podľa osobného dohovoru
Jazyk, v ktorom sa predmet
Podpis garanta a dátum poslednej
vyučuje:
úpravy listu:
slovenský
15.06.2010
56
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód: 02H5006Y
Názov: Dejiny slovenskej hudby
Študijný odbor: Didaktika hudby
Garantuje: prof. PhDr. ThDr.
Zabezpečuje: prof. PhDr. ThDr. Amantius
Amantius Akimjak, PhD.
Akimjak, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška, seminár
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby: Za obdobie
kreditov:
1. semester
štúdia: 4hodiny
8
Podmieňujúce predmety: bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce v rozsahu 10 strán / odporúča sa forma projektu a analýzy pedagogického
procesu v určitom predmete výučby /
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu: Predmet sa orientuje na výklad dejín slovenskej hudby od
najstarších čias až po koniec romantizmu. Pozornosť sa sústreďuje na interpretáciu
tých javov, ktoré súvisia so štýlovými premenami jednotlivých období, na priblíženie
významných skladateľských osobností a ich hudobnú tvorbu.
Stručná osnova predmetu:
1.Chorálna svetská monódia na našom území.
2.Renesancia na Slovensku.
3.Obdobie baroka na Slovensku.
4.Klasicizmus na Slovensku.
5.Romantizmus na Slovensku. Slovenská národná hudba 19. storočia.
6. Vývoj slovenskej hudby v prvej polovici 20. storočia. Hudobný život na
Slovensku, osobnosti v profiloch.
7. Vývoj slovenskej hudby po roku 1945. Hudobný život na Slovensku, osobnosti
v profiloch.
8. Hudba v rozhlase a televízii, moderná populárna hudba a jazz.
9. Slovenská ľudová pieseň v hudobnej tvorbe.
10.Prierez dejinami cirkevnej hudby na Slovensku. Najvýznamnejší predstavitelia
slovenskej cirkevnej hudby. Jednotný katolícky spevník. Obnova liturgickej hudby
na Slovensku po roku 1989. Súčasný stav a problémy liturgického spevu
Literatúra:
/1/ Bagin, A.: Cirkevné dejiny. Starovek. Stredovek. Trnava 1983, 1981.
/2/ Elschek, O. a kol.: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava 1996.
/3/ Hrčková, N.: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra. Bratislava 1996.
/4/ Jurík, M.- Zagar, P.: 100 slovenských hudobných skladateľov. Bratislava 1998.
/5/ Kresánek, J. a kol.: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava 1957.
/6/ Rybarič, R.: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I., Stredovek, renesancia,
barok. Bratislava, Opus 1984.
/7/ Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia. Zborník príspevkov.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum
slovenský
poslednej úpravy list
15.06.2010
57
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Hudobná estetika
02h5009Y
Študijný odbor: Didaktika hudby
Garantuje prof.ThDr.
Zabezpečuje:
PhDr. A. Akimjak, PhD.
prof.ThDr. PhDr. A. Akimjak, PhD.
Obdobie
Forma výučby: prednáška,
Počet kreditov:
štúdia
seminár
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby 8
2. semester
(v hodinách): Za obdobie
štúdia: 4 hodiny
Podmieňujúce predmety: bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce v rozsahu 10 strán / odporúča sa forma projektu a analýzy pedagogického
procesu v určitom predmete výučby /
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je uvedenie do problematiky hudobnej
estetiky, jej vývoja, dejín a postulátov pre súčasnú hudobnú kultúru.
Stručná osnova predmetu:
1.Pojem hudobná estetika. Základné estetické kategórie a pojmy. Estetické
vnímanie.
2.Základné vyjadrovacie prostriedky hudby. Proces tvorby umeleckého diela.
Interpretácia hudobného diela.
3.Problematika hudobných štýlov, smerov, hnutí.
4.Hudobná komunikácia. Hudobná kritika.
5.Estetika hudby v staroveku, v stredoveku, v renesancii, v baroku, v klasicizme,
v romantizme.
6.Prírodovedecké tendencie hudobnej estetiky a pokusy o ich prekonanie.
7.Prehľad hudobnej estetiky 20. storočia a súčasný stav odboru.
Literatúra:
1.Albrecht, J.: Eseje o umení. Bratislava 1986.
2. Morpurgo-Tagliabue, G.: Současná estetika. Praha 1985.
3. Pečman, R.: Sloh a hudba 1600-1900. Problémy, otázky, odpovědi. Brno
1991.
4. Polák, P.: Hudobnoestetické náhľady v 18. storočí. Bratislava 1974.
5. Sychra, A.: Imprese a exprese v hudbě. Praha 1990.
6. Tatarkiewicz, W.: Dejiny estetiky I., II., III. Bratislava 1985, 1988, 1991.
Jazyk, v ktorom sa predmet
Podpis garanta a dátum poslednej
vyučuje:
úpravy listu:
slovenský
02.06.2010
58
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Problémy hudobnej interpretácie
02H5008Y
Študijný odbor: Didaktika hudby
Garantuje: : doc. prof. Zabezpečuje: prof. MgA. René Adámek
René Adámek
Obdobie
Forma výučby: prednáška,
Počet kreditov:
štúdia
seminár
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby
8
1. semester
(v hodinách):
Za obdobie štúdia: 4
hodiny
Podmieňujúce predmety :
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce v rozsahu 10 strán / odporúča sa forma projektu a analýzy pedagogického
procesu v určitom predmete výučby /
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je uvedenie do problematiky interpretácie
hudobných diel zhodne so štýlom a konvenciou danej epochy. Študent má
nadobudnuť patričné vedomosti o interpretačných problémoch v jednotlivých
periódach dejin hudby, aby mohol viesť k správnej a štýlovej interpretácii svojich
žiakov.
Stručná osnova predmetu:
1.Problematika interpretácie v oblasti vokálnej a inštrumentálnej hudby so
zameraním na interpretačné problémy v klavírnej a organovej tvorbe.
2.Prehľad významných slovenských a zahraničných interpretov klavírnej tvorby.
J. S. Bach a jeho synovia. Londýn ako prvé centrum európskych klavírnych škôl
(Clementi, Cramer, Field). Viedeň ako druhé centrum európskych klavírnych škôl
(Haydn, Mozart, Beethoven). Czerny a jeho škola. F. Chopin. Ruská pianistická
škola 19. storočia. Schumann, Hofman, Busoni. Interpreti a pedagógovia
bývalého ZSSR. Bartók. Slovenskí interpreti a klavírni pedagógovia.
3.Organová hudba v stredoveku. Hudba J. S. Bacha, interpretácia Bachovej
hudby. Organová hudba v období romantizmu (Mendelssohn-Bartholdy,
Schumann, Brahms, Bruckner, Liszt, Reger, Franc, Guilmant,...). Organová
hudba 20. storočia (Hindemit, Dupré, Duruflé, Messiaen, Eben, Zeljenka).
Organová hudba v slovanských krajinách.
4.Rozbor vybraných klavírnych, organových resp. vokálnych diel rôznych
autorov, smerov a štýlov približne od druhej polovice 18. storočia až po
súčasnosť.
Literatúra:
/1/ Albrecht, J.: Eseje o umení. Bratislava 1986 a ďalšie práce autora.
/2/ Klinda, F.: Organová interpretácia. Bratislava 1982.
/3/Klinda, F.: Organ v kultúre dvoch tisícročí. Bratislava 2000.
/4/Kurz, V.: O klavírnych metódach starších a novších.
/5/ Starosta, M.: Kapitoly z dejín klavírneho umenia a pedagogiky klavírnej hry.
Bratislava 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet
Podpis garanta a dátum poslednej
vyučuje:
úpravy listu:
slovenský
15.06. 2010
59
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód: 02H5010Y
Názov: Gregoriánsky chorál
Študijný odbor:
Didaktika hudby
Garantuje: prof. PhDr. Amantius Zabezpečuje: doc. ThDr. PaedDr. Martin
Akimjak, PhD.
Štrbák, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby:
Počet
predmetu:
prednáška, seminár
kreditov:
2. semester
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Za obdobie štúdia: 4 hodiny
8
Podmieňujúce predmety :
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce v rozsahu 10 strán / odporúča sa forma projektu a analýzy pedagogického
procesu v určitom predmete výučby /
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie základných vedomostí v oblasti
prvého kresťanského liturgického spevu – gregoriánskeho chorálu.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika a definícia gregoriánskeho chorálu. Predkresťanské korene
a počiatky gregoriánskeho chorálu. Prvá reforma gregoriánskeho chorálu.
Karolínske obdobie. Zlatý vek gregoriánskeho chorálu. Notácia gregoriánskeho
chorálu. Najstaršie liturgicko – hudobné pramene. Pôvod neum. Vznik a prehľad
adiastematických notácií. Diastematické notácie. Kvadratická notácia.
Sanktgallenská notácia. Monosonické neumy. Plurisonické neumy dvojtónové,
trojtónové a rozvinuté. Neumy v unisone. Likvescencia. Významové písmená.
Dekadentné obdobie gregoriánskeho chorálu. Snahy o obrodenie gregoriánskeho
chorálu a jeho obnova v 20. storočí. Hudobné formy gregoriánskeho chorálu.
Omšové spevy: ordinárium, proprium. Spevy liturgie hodín. Špeciálne kompozičné
druhy. Modalita gregoriánskych melódií. Archaická modalita. Modalita gregoriánskeho chorálu podľa octoecha. Klasifikácia cirkevných módov. Psalmódia, jej
druhy a štruktúra. Charakteristika hlavných kompozičných postupov.
Literatúra:
CARDINE, E.: Semiologia gregoriana. Roma 1979.
AKIMJAK, A.: Gregoriánsky chorál v stredoeurópskom priestore. Habilitačná
práca. Spišská Kapitula 1998.
BEDNÁRIKOVÁ, J.: Základy gregoriánskeho chorálu. Ružomberok, KU 2003.
ŠTRBÁK, M.: Základy St. Gallenskej notácie a jej prepojenie s náukou o módoch.
Ružomberok, KU 2004.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum
slovenský
poslednej úpravy listu:
02.06.2010
60
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Liturgická hudba a spev
02H5011Y
Študijný odbor: Didaktika hudby
Garantuje: Prof. PhDr.
Zabezpečuje: Prof. PhDr.ThDr. Amantius Akimjak,PhD.
ThDr. Amantius Akimjak,
PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška,
Počet kreditov:
predmetu:
seminár
8
3. semester
Odporúčaný rozsah výučby (v
hodinách):4
Za obdobie štúdia:
Podmieňujúce predmety: bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej práce
v rozsahu 10 strán / odporúča sa forma projektu a analýzy pedagogického procesu
v určitom predmete výučby /
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Predmet sa orientuje na historický výklad cirkevnej hudby počnúc od prvopočiatkov
liturgického spevu cez zlatý vek gregoriánskeho chorálu, hudby renesancie, baroka,
klasicizmu až po hudbu romantizmu a 20. storočia, pričom sleduje štýlové premeny
hudby a ich dopad na tvorbu cirkevných diel. Predmet sa sústreďuje aj na praktickú
výučbu interpretácie gregoriánskeho chorálu ako i na interpretáciu súčasnej liturgickej
hudby na Slovensku.
Stručná osnova predmetu:
1.Antropologické a teologické základy liturgickej hudby a spevu. Hudba a spev
v prirodzených náboženstvách, v židovskom náboženstve a prvokresťanskej cirkvi.
2.Svedectvo Nového zákona a mimobiblické svedectvo staroveku o liturgickej hudbe
a speve. Liturgické spevy a hudba po Milánskom edikte. 3.Definícia, pôvod, historický
vývin a notácie gregoriánskeho chorálu. 4.Obnova gregoriánskeho chorálu v XX. storočí.
Prehľad súčasných liturgicko-hudobných kníh. 5.Vplyv gregoriánskeho chorálu na ďalší
hudobný vývin. Začiatky a rozvoj viachlasu. Ars antiqua. Ars nova. Rímska škola.
Koncertantný štýl v cirkevnej hudbe v 17. storočí a jeho vyvrcholenie v 18. storočí.
Ceciliánske hnutie. 6.Duchovná hudba v 20. storočí. Druhý vatikánsky koncil. Tendencie
v duchovnej hudbe po Druhom vatikánskom koncile. Liturgické spevy a hudba v JKS
a v slovenských liturgických spevníkoch. 7.Ordinárium a proprium missae. Zásady
liturgickej hudby. Spevy v jednotlivých obdobiach liturgického roka.
Literatúra:
/1/ Akimjak, A.: Gregoriánsky chorál v stredoeurópskom priestore. Spišská Kapitula
1998.
/2/ Akimjak, A.: Liturgika II/B: Liturgický spev a posvätná hudba. Spišská Kapitula 1997.
/3/ Kačic, L.: Jednohlasný latinský spev. In: Elschek, O. ed.: Dejiny slovenskej hudby.
Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1996, s. 57-60.
/4/ Kolena, M.: Súčasné smery v interpretácii gregoriánskeho chorálu. Bratislava, Lúč
2001.
/5/ Lexmann, J. a kol.: Liturgický spevník I., II., III. Typis polyglottis vaticanis 1990.
/6/ Mokrý, L.: Hudobná paleografia. Bratislava 1957.
/7/ Štrbák, A. M. OPraem.: Vývoj gregoriánskeho chorálu. In: Adoramus Te 2/1999, s.810, 4/ 1999, s.11-12, 2/2000, s.13-14, 3/2000, s.15-16, 4/2000, s.17-18, 1/2002,
2/2002.
Jazyk, v ktorom sa predmet
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
vyučuje:
listu:
slovenský
02.05.2010
61
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód: 2H5010Y
Názov: Rozbor skladieb duchovnej hudby
Študijný odbor:
Didaktika hudby
Garantuje: Prof. Dr. Stanisław
Zabezpečuje: doc. ThDr. ArtLic. Rastislav
Dąbek
Adamko,PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby:
Počet
predmetu:
prednáška, seminár
kreditov:
3. semester
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Za obdobie štúdia: 4 hodiny
8
Podmieňujúce predmety: bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce v rozsahu 10 strán / odporúča sa forma projektu a analýzy pedagogického
procesu v určitom predmete výučby /
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie základných vedomostí v oblasti
prvých polyfonických foriem.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika a definícia polyfónie.
Organum, Diaphonia basilica
Ars antiqua – trojhlasné moteto
Ars nova – Ars subtilior
Burgunské obdobie
Nizozemské školy
Rímska škola
Literatúra:
Podhajski, M.: Formy muzyczne. Warszawa, 1999.
Idaszak, D.: ABC form muzycznych. Warszawa, 2000.
Chomiński J. Wielkie formy wokalne. Warszawa 1989
Harnoncourt, J.: Hudobný dialóg. Bratislava 2003.
Harnoncourt, J.: Muzyka mowa dźwieków. Warszawa 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
62
Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
15.06.2010
Doktorandské štúdium v dennej a externej forme v študijnom programe
Teória vzdelávania náboženskej výchovy
Povinné predmety
1.
Semester
Pedagogické aspekty
2.
3.
Psychologické aspekty v
Didaktika
katechéze
katechézy
katechézy
Predmety
Katolícka pedagogika
Pastorálna psychológia
Voliteľný predmet
Voliteľný predmet
Voliteľné predmety:
1. Morálny rozmer katechézy
2. Duchovná formácia v katechéze
3. Biblia v katechéze
4. Hudba v katechéze
5. Cirkevné dejiny v katechéze
6. Kanonické právo v katechéze
63
Liturgická formácia
v katechéze
Voliteľný predmet
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:02T5013W Názov: Pedagogické aspekty katechézy
Študijný odbor: Teória vzdelávania náboženskej výchovy – katolíckej
Garantuje: prof. ThDr.
Zabezpečuje:
ICDr. František
Doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský,PhD.
Dlugoš,PhD.
Obdobie
Forma výučby: prednáška
Počet kreditov:
štúdia
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby: (v
8
1. semester hodinách):
Týždenný:
Za obdobie
štúdia: 4
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná písomná práca v súlade so zameraním
dizertačnej práce
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Cieľ predmetu:
Úvod do štúdia pedagogických vedných disciplín a pedagogického výskumu
Stručná osnova predmetu:
1. Vznik a vývoj pedagogiky ako vedy a jej členenie.
2. Postavenie pedagogiky v sústave spoločenských vied a jej vzťah k iným
vedným disciplínam
3. Funkcia pedagogiky v katechéze
4. Výchova, učenie
5. Učenie sa, druhy učenia
5. Vzdelávanie a vzdelanie
6. Osobnosť učiteľa, kompetencie učiteľa
7. Štandardy vzdelávania
Literatúra:
/1/ ŠVEC, Š.: Základné pojmy v pedagogike a androgogike. Bratislava : Iris,
1998.
/2/ ŠVEC, Š.: Metodológia vied o výchove. Bratislava : Iris, 1998.
/3/ PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha : Portal, 1997.
Jazyk, v ktorom sa predmet
vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
02.06.2010
64
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
KÓD: 02T5015W
Názov: Katolícka pedagogika
Študijný odbor:
Teória vzdelávania náboženskej výchovy
Garantuje: doc. PaedDr. ThLic. Alojz
Zabezpečuje: doc. PaedDr.
Kostelánsky, PhD.
ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
Forma výučby: prednáška
Počet kreditov:
Obdobie štúdia:2. semester
8
Podmieňujúce predmety:bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná písomná práca v súlade so zameraním
dizertačnej práce
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Cieľ predmetu:
Vovedenie do špecifika katolíckej pedagogiky, jej teologických a antropologických
východísk
Stručná osnova predmetu:
1. Definícia, cieľ a a predmet katolíckej pedagogiky
2. Konceptuálny model katolíckej pedagogiky
3. Antropologické východiská katolíckej pedagogiky
4. Nadprirodzený princíp kresťanskej školy.
5. Prirodzený princíp kresťanskej školy.
6. Úlohy kresťanskej školy.
7. Špecifiká kresťanských škôl.
8. Zameranie kresťanských škôl.
Literatúra:
/1/ BURIAN, R., ŠPÁNIK, M.: Náčrt kresťanskej pedagogiky. Trenčín, 1993
/2/ JÁN PAVOL II.: Christifideles laici. Bratislava, 1990
/3/ DVK: Gravissimum Educationis. Trnava : SSV, 1969-1970
/4/ PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi. Zvolen, 1992
/5/ ZIMNY, J. (red.): Wokół pedagogiki katolickiej. Stalowa Wola – Sandomierz,
2007.
/6/ Rynio, A. (red.): Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane. Stalowa Wola
1999.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta
slovenský
a dátum poslednej
úpravy listu:
02.06.2010
65
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:02T5014
Názov: Psychologické aspekty katechézy
Študijný odbor: Teória vzdelávania náboženskej výchovy
Garantuje: doc. PhDr.
Jiřina Vaňková, CSc., m.
prof. KU
Obdobie
štúdia
predmetu:
2. semester
Zabezpečuje: doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m.
prof. KU
Forma výučby: prednáška
Počet kreditov:
8
Odporúčaný rozsah výučby: (v
hodinách):
Týždenný:
Za obdobie
štúdia: 4
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná písomná práca v súlade so zameraním
dizertačnej práce
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Cieľ predmetu:
Pochopenie spoločenského a vedeckého významu psychologických vied
a vytvorenie pozitívneho vzťahu k ním. Osvojenie základných pojmov všeobecnej
psychológie, klasifikácia psychických javov a pochopenie psychickej regulácie
správania človeka. Vytvorenie predpokladov pre pochopenie a štúdium ďalších
psychologických disciplín.
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet psychológie, jej hlavné smery a metódy.
2. Psychika ako funkcie mozgu a jej dve úrovne.
3. Poznávacie procesy – pociťovanie. Vnímanie.
4. Predstavivosť a fantázia.
5. Pamäť. Pozornosť. Myslenie a reč.
6. Psychická regulácia správania.
7. Vôľové procesy. Citové procesy. Psychické javy.
Literatúra:
/1/ BOROŠ, J.: Základy psychológie. Bratislava : SPN, 1987.
/2/ KUBÍNI, V.: Všeobecná psychológia. Prešov, 1999.
/3/ LINHART, J.: Základy obecné psychologie. Praha : SPN, 1981.
/4/ PARDEL, T.: Psychológia. Bratislava : SPN, 1982.
Jazyk, v ktorom sa predmet
Podpis garanta a dátum poslednej
vyučuje:
úpravy listu:
slovenský
02.06.2010
66
Názov vysokej školy, názov fakulty:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:02T5016W
Názov: Pastorálna psychológia
Študijný odbor:
Teória vzdelávania náboženskej výchovy
Garantuje:
Prof. ThDr. ICLic. PaedDr.Ján Duda, PhD.
Obdobie štúdia predmetu:
2. semester
Zabezpečuje:
Prof. ThDr. ICLic. PaedDr.Ján
Duda, PhD.
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah
výučby: (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie
štúdia: 4
Podmieňujúce predmety bez nadväznosti
Počet
kreditov:
8
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná písomná práca v súlade so zameraním
dizertačnej práce
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Cieľ predmetu:
Poukázať na využitie poznatkov z psychológie v pastoračnej praxi Cirkvi.
Stručná osnova predmetu:
1. Vymedzenie pojmu pastorálna psychológia
2. Pastorálna antropológia
3. Pastorálne poradenstvo
4. Duchovné vedenie
5. Psychodynamika malých skupín
Literatúra:
/1/ Szentmártoni, M.: Úvod do Pastorálnej teológie. Trnava 1999.
/2/ Scharfenberg, J.: Einführung in die Pastoralpsychologie. Göttingen 1986.
/3/ Giordani, B.: La psicologia in funzione pastorale. Brescia 1981.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta
a dátum poslednej
úpravy listu
02.06. 2010
67
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: 02T5017W
Názov: Didaktika katechézy
Študijný odbor:
Teória vzdelávania náboženskej výchovy – katolíckej
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PaedDr. Alojz Kostelanský,PhD. doc. PaedDr.Alojz Kostelanský,PhD.
Obdobie štúdia predmetu:
3. semester
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby:
(v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie
štúdia: 4
Počet
kreditov:
8
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná písomná práca v súlade so zameraním
dizertačnej práce
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Cieľ predmetu:
Cieľom štúdia je charakterizovať didaktické metódy katechézy, predstaviť
didaktické zásady a klasifikovať ich.
Stručná osnova predmetu:
1. Základy didaktiky katechézy
2. Didaktické zásady.
3. Didaktické formy.
4. Didaktické metódy.
5. Kreatívne metódy katechézy
6. Didaktické prostriedky.
7. Interaktívne katechetické didaktické prostriedky
Literatúra:
/1/ BURIAN, R., ŠPÁNIK, M.: Náčrt kresťanskej pedagogiky. Trenčín, 1993.
/2/ OBDRŽÁLEK, Z.: Didaktika pre študentov učiteľstva ZŠ. Bratislava, 1992.
/3/ NOVÁKOVÁ, C.: Katechetika. Olomouc 1997.
/4/ KUBIK, W.: Zarys dydaktyki katechetycznej. Kraków 1990.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum
slovenský
poslednej úpravy listu:
02.06.2010
68
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: 02T5001W
Názov: Liturgická formácia katechézy
Študijný odbor:
Teória vzdelávania náboženskej výchovy
Garantuje:
Zabezpečuje:
Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak,
Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak,
PhD.
PhD.
Doc. ThDr. Martin Štrbák, PhD.
Obdobie štúdia predmetu:
Forma výučby: prednáška
Počet
3. semester
kreditov:
Odporúčaný rozsah
8
výučby: (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie
štúdia: 4
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: účasť na 2 pastoračno-liturgických službách za
semester, úspešné absolvovanie kolokvia z predpísaného dokumentu Učiteľského
úradu Cirkvi (Sacrosanctum concillum).
Záverečné hodnotenie: ústna semestrálna skúška z uvedených téz.
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je uviesť poslucháčov do teológie liturgie. Poslucháči sa
oboznámia so základnými liturgickými pojmami, definíciou, materiálnym a
formálnym predmetom liturgiky.
Stručná osnova predmetu:
Definícia a pojem liturgie, učenie Cirkvi o liturgike na katolickych univerzitách,
duchovnosť liturgie, vlastnosti liturgickej spirituality, teocentrický, kristologický,
ekleziálny, sakramentálny, mariánsky rozmer liturgie. Teológia liturgického
zhromaždenia, úlohy laikov v liturgickom zhromaždení. Božie slovo v liturgii,
bohoslužba vo sv. omši, bohoslužba slova mimo sv. omše. Prezidenciálne
modlitby v liturgii. Modlitby ľudu - prosby veriacich. Kristologizácia žalmov.
Liturgia potrebuje znaky, postoje a gestá. Prírodné symboly v liturgii.
Literatúra:
/1/ AKIMJAK, A: Liturgika l. : Teológia liturgie. Spišská Kapitula 1995.
/2/ FILIPEK, A: Liturgika. Bratislava : Aloisianum 1995.
/3/ BRADÁČ, J: Věda o liturgii I.-II. Olomouc 1992.
/5/ NADOLSKI, B: Liturgika I. Poznaň 1989.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum
slovenský
poslednej úpravy listu:
02.06.2010
69
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: 02T5001Y
Názov: Morálny rozmer katechézy
Študijný odbor: Teória vzdelávania náboženskej výchovy
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof.ThDr. PaedDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, prof. ThDr. PaedDr. PhDr.
PhD.
Ľubomír Pekarčík, PhD.
Obdobie štúdia predmetu:
3. semester
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah
výučby: (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie
štúdia: 4
Počet
kreditov:
8
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná písomná práca v súlade so zameraním
dizertačnej práce
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Cieľ predmetu:
Voviesť študentov do problematiky aplikácie morálnej teológie v katechéze.
Stručná osnova predmetu:
Úvodné časti morálnej teológie - Čo je to morálna teológia. Úloha morálnej
teológie. Vzťah morálnej teológie k iným teologickým disciplínam. Vývoj
kresťanskej mravovedy. Metódy morálnej teológie. Pramene a miesta
morálnej teológie. Úžitok zo štúdia morálnej teológie.
Povolanie človeka - Čo je cieľ človeka. Prostriedky k dosiahnutiu posledného
cieľa. Mravný poriadok. Povinnosť zachovať mravný poriadok.
Literatúra:
/1/ TONDRA, F.: Morálna teológia. Spišská Kapitula 1994
/2/ GUNTHOR, A.: Morálna teológia. Rím 1988
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta
slovenský
a dátum poslednej
úpravy listu:
15.06.2010
70
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: 02T5018W
Názov: Duchovná formácia v katechéze
Študijný odbor:
Teória vzdelávania náboženskej výchovy
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský,PhD. doc. PaedDr. ThLic. Alojz
Kostelanský,PhD.
Obdobie štúdia predmetu:
Forma výučby: prednáška
Počet
3. semester
kreditov:
Odporúčaný rozsah výučby: 8
(v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie
štúdia: 4
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná písomná práca v súlade so zameraním
dizertačnej práce
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Cieľ predmetu: Prezentácia spirituálnej teológie v teologickom kontexte;
pomoc v duchovnom dozrievaní.
Stručná osnova predmetu:
Úvodné časti morálnej teológie - Čo je to morálna teológia. Úloha morálnej
teológie. Vzťah morálnej teológie k iným teologickým disciplínam. Vývoj
kresťanskej mravovedy. Metódy morálnej teológie. Pramene a miesta
morálnej teológie. Úžitok zo štúdia morálnej teológie.
Povolanie človeka - Čo je cieľ človeka. Prostriedky k dosiahnutiu posledného
cieľa. Mravný poriadok. Povinnosť zachovať mravný poriadok.
Literatúra:
/1/ TONDRA, F.: Morálna teológia. Spišská Kapitula 1994
/2/ GUNTHOR, A.: Morálna teológia. Rím 1988
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta
slovenský
a dátum poslednej
úpravy listu:
02.06. 2010
71
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód: 02T5020Y
Názov: Biblia v katechéze
Študijný odbor: Teória vzdelávania náboženskej výchovy
Garantuje: prof. ThDr. František Dlugoš,
Zabezpečuje: prof. ThDr.
PhD.
František Dlugoš, PhD.
Obdobie štúdia predmetu:
Forma výučby: prednáška
Počet
3. semester
kreditov:
Odporúčaný rozsah
8
výučby: (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie
štúdia: 4
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná písomná práca v súlade so zameraním
dizertačnej práce
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Cieľ predmetu:
Voviesť študentov do základov metodiky interpretácie biblie v katechéze
Stručná osnova predmetu:
1. História biblickej katechézy
2. Biblia v ponímaní katechetických dokumentov
3. Zásady používania Biblie v katechéze
4. Katechetické biblické metódy
Výber biblického textu pre katechetické účely v závislosti od veku a schopností
percipienta katechézy
Literatúra:
/1/ MAREK, J.: Biblia w katechetycznej posłudze słowa. Kraków 1998.
/2/ DŁUGOSZ, A.; STYPUŁKOWSKA B.: Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej.
Kraków 2000.
/3/ BALDERMAN, I.: Einführung in die Biblische Didaktik. Darmstad 2005.
/4/ KĽUSKA, B.: Miesto Biblie v súčasnej katechéze, Disputationes Scientificae
Universitatis Catholicae in Ružomberok 6 (2006) č. 2, s. 47-58.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
72
Podpis garanta
a dátum poslednej
úpravy listu:
15.06.2010
Doktorandské štúdium v dennej a externej forme v študijnom programe
Sociálna práca
Povinné predmety
Semester
Predmety
1.
2.
3.
Medzikulturálna
Pastorálna sociálna práca
Sociálna filozofia
komunikácia
Metodológia sociálnych
Metodológia sociálnych vied II.
vied I.
Občianstvo
a občianska
spoločnosť
Voliteľný predmet
Voliteľný predmet
Voliteľné predmety:
1.
Politika zamestnanosti
2.
Kultúrna a sociálna antropológia
3.
Cirkev a sekty
4.
Andragogika
5.
Sociológia výchovy
6.
Sociálna realita Rómskej populácie vo výskumoch
7.
Rétorika
8.
Problematika utečenectva v SR
9.
Mikro a Makrosociálny projekt
10. Psychoonkológia
10. Odborný cudzi jazyk (angličtina, nemčina, francúzština)
11. Teória, metódy a metodika sociálnej práce
12. Rezidenciálna sociálna práca
73
Voliteľný predmet
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:02S5004W
Názov: Metodológia sociálnych vied I.
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Anna Žilová, prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
PhD.
Obdobie
Forma výučby: prednášky
Počet kreditov: 8
štúdia
Odporúčaný rozsah výučby: (v
predmetu:
hodinách)
1.,2.,3.
Týždenný:
Za
semester
obdobie štúdia: 4
Podmieňujúce predmety:Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Rozšíriť poznanie študentov v oblasti toórie sociálneho výskumu, aplikácie
výskumných metód kombinovaného empirického výskumu a realizácie výskumu
v praxi, následné štatistické analytické spracovanie získaných empirických dát.
Stručná osnova predmetu:
Výskum, druhy výskumu, zásady empirického výskumu, význam výskumu.
Projekt základného empirického výskumu, význam a riziká jeho prípavy.
Primárne a sekundárne dáta. Kvalitatívne a kvantitatívne metódy výskumu. Oral
history projekt. Členenie výskumného procesu. Rozklad sociálneho javu.
Literatúra:
Košta, J.: Niektoré metódy získavania primárnych údajov v marketingovom
výskume. Ekonóm 1999.
Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, 1993.
Suyrnek, A., Komárková, R., Kašparová, E.: Základy sociologického výzkumu.
Management Press 2001.
Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Portál.
Babbie, E.: Practice of Social Research. Wadsworth Publô. C.., Belmont 1995.
Jazyk, v ktorom sa predmet
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
vyučuje:
listu:
slovenský
15.06.2010
74
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Názov: Metodológia sociálnych
vied II.
Kód:02S5005W
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
1.,2.,3. semester
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Forma výučby: prednášky
Počet
Odporúčaný rozsah výučby: (v kreditov:
hodinách)
8
Týždenný:
Za
obdobie štúdia: 4
Podmieňujúce predmety:Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Rozšíriť poznanie študentov v oblasti teórie sociálneho výskumu, aplikácie
výskumných metód kombinovaného empirického výskumu a realizácie výskumu
v praxi, následné štatistické analytické spracovanie získaných empirických dát.
Stručná osnova predmetu:
Operacionalizácia a stanovenie ukazovateľov, škálovanie. Zber dát. Príprava dát
k spracovaniu. Štatistické spracovanie údajov. Testovanie štatistických hypotéz.
Interpretácia dát. Ukončenie výskumu.
Literatúra:
Košta, J.: Niektoré metódy získavania primárnych údajov v marketingovom
výskume. Ekonóm 1999.
Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, 1993.
Suyrnek, A., Komárková, R., Kašparová, E.: Základy sociologického výzkumu.
Management Press 2001.
Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Portál.
Babbie, E.: Practice of Social Research. Wadsworth Publô. C.., Belmont 1995.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta
slovenský
a dátum poslednej
úpravy listu:
15.06.2010
75
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:02S5001W
Názov: Medzikultúrna komunikácia
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Eva Žiaková, CSc. doc. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
Obdobie
Forma výučby: prednášky
Počet kreditov: 8
štúdia
Odporúčaný rozsah výučby:
predmetu:
Týždenný:
Za
1.,2.,3.
obdobie štúdia: 4
semester
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Rozvíjanie poznatkov v oblasti medziľudskej komunikácie v rôznych aspektoch
(teologický, psychologický, sociologický). Naučiť sa zásadám verejného prejavu.
Byť schopný efektívnej komunikácie s rôznymi etnikami a sociálnymi skupinami.
Stručná osnova predmetu:
Definícia medziľudskej komunikácie. Podporné disciplíny. Oblasti a kontexty
komunikácie. Modely, formálne štruktúry, roviny, maximy, princípy, typy,
psychosociálne aspekty medziľudskej komunikácie. Komunikačno – štrukturálne
znázornenie teologických pojmov. Architektonika a rétorické zásady verejného
prejavu adaptované na rôzne minority slovenskej spoločnosti. Problémy
vnútorného sebaodhalenia v komunikácii. Ľudská reč, jej dimenzie a fenomény
súčasnej krízy.
Literatúra:
Říčan, O.: S Romy žít budeme – jde o to jak, Portál, Praha 1998.
Arendtová, H: Pôvod totalitarismu l-lll., Oikoymenh, Praha 1996.
Barša, P. Strmiska, M: Národní stát a etnický konflikt, vydalo: Centrum pro
studium demokracie a kultury, Brno 1999.
Hobsbaw, E: Věk extrémú. Krátke 20. století 1914 – 1991, Argo, Praha,1998.
Jazyk, v ktorom sa predmet
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
vyučuje:
02.05.2010
slovenský
76
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:02S5002W
Názov: Pastorálna sociálna práca
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír
Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian,PhD.
Pekarčík, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednášky
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby: (v
kreditov:
1.,2.,3. semester
hodinách)
8
Týždenný:
Za
obdobie štúdia: 4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Prehĺbiť vedomosti o pastoračnom pôsobení v nadväznosti na špecifické
problémy jednotlivých sociálnych skupín. Osvojiť si zásady pastoračného
prístupu a oboznámiť sa s metódami, formami a činnosťami pastorálnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Pastorácia podľa vekových kategórií. Medziľudské vzťahy. Pastorácia a kvalita
života. Špeciálna pastorácia. Špecifické problémy pastorácie v jednotlivých
sociálnych skupinách. Choroba, smrť, život bez partnera, alkoholizmus, drogy,
duševné choroby a samovražedné úmysly.
Literatúra:
Procházka, P.: Duchovná skúsenosť a komunikácia evanjelia. Banská Bystrica:
ZEC vo vydavateľstva Tria s.r.o., 1999.
Powell, J.: Riešenie hádanky o sebe. Trnava, Dobrá kniha 1999.
Forrest, T., Flores, P. J. H.: Ježiš ma uzdravuje. Bratislava, Lúč 1993.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
15.06. 2010
77
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:
Názov: Sociálna filozofia
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PhDr. ThDr.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Amantius Akimjak, PhD.
Obdobie
Forma výučby: prednášky
Počet kreditov: 8
štúdia
Odporúčaný rozsah výučby: (v
predmetu:
hodinách)
3. semester Týždenný:
Za
obdobie štúdia: 4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Poslucháči sa oboznámia s teóriami, koncepciami a duchovnými iniciatívami
jednotlivých predstaviteľov v historickom priereze, zároveň budú im sprístupnené
nosné metodologické postupy pri skúmaní resp. projektovaní sociálno –
filozofických koncepcií. Pozornosť bude venovaná vzťahu sociálnej filozofie k iným
humanitným vedám.
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu: sociálna a všeobecná filozofia, jej status a problémové
pole. Metodologické prístupy sociálnej filozofie. Z histórie vývinu sociálnej filozofie.
Sociálno – filozofické reflexie XX. storočia. Človek a jeho sociálny svet z aspektu
individualistických a holistických teórií. Filozofické vymedzenie demokracie,
humanizmu, spravodlivosti, slobody, sociálneho determinizmu. Občianska
spoločnosť.
Literatúra:
Ottman, H., Ballestrem, K.: Politická filozofia XX. stor. Praha 1993.
Popper, K.: Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia. Praha 1994.
Ďuriač, M.: Vybrané kapitoly zo sociálnej filozofie. B. Bystrica UMB 1999.
Kusin, V.: Sociálna filozofia v dejinných reflexiách. PF UK, Bratislava 2003.
Jazyk, v ktorom sa predmet
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
vyučuje:
listu:
slovenský
02.06.2010
78
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:
Názov: Občianstvo a občianska
spoločnosť
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
3. semester
Zabezpečuje:
prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján
Duda, PhD.
Forma výučby: prednášky
Odporúčaný rozsah výučby: (v
hodinách)
Týždenný:
Za
obdobie štúdia: 4
Počet
kreditov:
8
Podmieňujúce predmety:Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Priblížiť vývoj teórií občianskej spoločnosti a občianstva, rôznosť používania
v politológii, práve a sociológii. Zoznámiť s vývojom a premenou týchto pojmov
v rôznych historických a spoločenských kontextoch. Identifikovať znaky
a prejavy občianskej spoločnosti a občianstva. Pochopiť praktický zmysel
a dopad jej fungovania pre konkrétne spoločenské usporiadania.
Stručná osnova predmetu:
Historický vývoj pojmu občianska spoločnosť a občianstvo; užšie a širšie
chápanie občianskej spoločnosti, korporativizmus a politika uznania; právo, štát,
trh, dobrovoľnícky sektor, sociálna štruktúra, kultúra, národ, verejné
a súkromné v kontexte občianskej spoločnosti; občianska spoločnosť a sociálne
nerovnosti; občiansky a národný princíp v multikulturálnej spoločnosti; migrácia,
menšiny, občianstvo a sociálny štát; kritika teórií občianskej spoločnosti
Literatúra:
Alan, J. a kol.: Dialogy o občanské společnosti. Slon, Praha 1995.
Alexander, J.: The Paradoxes of Civil Society. In: International Sociology 2;
1997.
Barša, P.: Politické teorie multikulturalizmu. CDK, Praha 1999.
Gellner, A.: Podmínky svobody. Občanská společnost a jej rivalové. CDK, Praha
1997.
Šamalík, F.: Občanská společnost v moderním státě. Doplněk, Praha 1995.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum
slovenský
poslednej úpravy listu:
28.05.2010
79
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:02S5012Y Názov: Rezidenciálna sociálna práca
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Anna Žilová, prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
PhD.
Obdobie
Forma výučby: prednášky
Počet kreditov: 8
štúdia
Odporúčaný rozsah výučby: (v
predmetu: hodinách)
Týždenný:
Za
1.,2.,3.
obdobie štúdia: 4
semester
Podmieňujúce predmety:Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Sprostredkovať študentom informácie o prehľade a súčasnom stave
rezidenciálnej starostlivosti v SR a v zahraničí, poukázať na špecifiká sociálnej
starostlivosti v pobytových ústavoch, na indikácie a kontraindikácie ústavnej
starostlivosti
Stručná osnova predmetu:
Rezidenciálna sociálna práca a kontext sociálnej starostlivosti. Človek
a organizácia. Historické a kultúrne determinanty rezidenciálnej sociálnej
starostlivosti. Vitálny a liečebný potenciál organizácie. Sociálny pracovník
a rezidenciálna sociálna práca
Literatúra:
Matoušek, O.: Ústavní péče. SLON, Praha 1999.
Kratochvíl, S.: Terapeutická komunita. Academia, Praha 1979.
Výrost, J., Slaměník, I.: Aplikovaná sociální psychologie I. Člověk a sociálni
instituce. Portál, Praha 1998.
Jazyk, v ktorom sa predmet
vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
listu:
02.06.2010
80
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Informačný list predmetu
Kód:02S5005Y
Názov: Sociológia výchovy
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Anna Žilová, prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
PhD.
Obdobie
Forma výučby: prednášky
Počet kreditov: 8
štúdia
Odporúčaný rozsah výučby: (v
predmetu: hodinách)
1.,2.,3.
Týždenný:
Za
semester
obdobie štúdia: 4
Podmieňujúce predmety:Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Sprístupnenie poznatkov o vzájomných vzťahoch výchovy a vzdelávania
mládeže a spoločnosti, oboznámenie s metodológiou sociológie výchovy.
Stručná osnova predmetu:
Sociológia, výchova a pedagogika. Metodológia v sociológii výchovy a mládeže.
Socializácia. Socializácia v školskom sytéme. Subkultúrne štruktúry. Konformita
a nonkonformita. Hodnotové systémy vo výchove. politika vzdelávania.
Literatúra:
Ondrejkovič, P.: Úvod do sociológie výchovy. Vydavateľstvo SAV 1998.
Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha 1980.
Hroncová, J.: Sociológia výchovy. Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
1996.
Jazyk, v ktorom sa predmet
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
vyučuje:
listu:
slovenský
02.06.2010
81
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:02S5008Y
Názov: Problematika utečenectva
v SR
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
1.,2.,3. semester
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Forma výučby: prednášky
Počet
Odporúčaný rozsah výučby: (v
kreditov:
hodinách)
8
Týždenný:
Za
obdobie štúdia: 4
Podmieňujúce predmety:Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Rozšírenie znalostí doktorandov o postupoch a procesoch v sociálnej práci
s utečencami a oboznámiť ich s azylovým procesom na Slovensku.
Stručná osnova predmetu:
Oboznámenie s problematikou utečenectva v SR a v medzinárodnom kontexte.
Legislatívny rámec. Vývoj problematiky. Subjekty pôsobiace v tejto oblasti.
Formy poskytovania pomoci. Štandardy v SR a vo vybraných krajinách EÚ.
Štatistické výskumy. Sociálna práca s multinárodnostnou klientelou.
Literatúra:
Šišková, T.: Menšiny a migranti v České republice. Portál.
Šišková, T.: Výchova k tolerancii a proti rasismu. Portál.
Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. SLON.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
02.06.2010
82
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Informačný list predmetu
Kód:02S5004Y
Názov: Andragogika
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
prof. Ing. Vladimír Janeček, DrSc.
Obdobie štúdia
predmetu:
1.,2.,3. semester
Zabezpečuje:
prof. Ing. Vladimír Janeček,
DrSc.
doc. PhDr. Daniela Kolibová,
PhD.
Forma výučby: prednášky
Odporúčaný rozsah výučby: (v
hodinách)
Týždenný:
Za
obdobie štúdia: 4
Počet
kreditov:
8
Podmieňujúce predmety:Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Oboznámiť sa s problematikou vzdelávania dospelých – andragogiky v súvislosti
s priamym vzdelávaním sociálnych pracovníkov a využitím andragogiky
v sociálnej práci.
Stručná osnova predmetu:
Pojem andragogika. Predmet, subjekt a objekt andragogiky ako vedného
odboru.
Andragogický výskum. Andragogické školstvo. Andragóg. Andragogické
schopnosti. Sociálna andragogika. Využitie andragogiky v sociálnej práci.
Literatúra:
Kolektív autorov: Výchova a vzdelávanie dospelých. Andragogika.
Terminologický a výkladový slovník. Slovenské pedagogické nakladateľstvo,
Bratislava 2000.
TOKÁROVÁ, A. a kol.: Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky
sociálnej práce. Akcent-Print, Prešov 2004.
KICZKO, L., KOŠČ, M., KRSKOVÁ, A. a kol.: Slovník spoločenských vied.
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1997.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum
slovenský
poslednej úpravy listu:
02.06.2010
83
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:02S5007Y
Názov: Rétorika
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. ThDr. JCDr. Anton
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
Fabian, PhD.
Obdobie
Forma výučby: prednášky
Počet kreditov: 8
štúdia
Odporúčaný rozsah výučby: (v
predmetu:
hodinách)
1.,2.,3.
Týždenný:
Za
semester
obdobie štúdia: 4
Podmieňujúce predmety:Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Prehĺbiť poznanie zásad o tom, ako postupovať pri komunikácii slovom:
v osobnom styku, rečovom prejave i masovokomunikačných žánroch. Študent sa
oboznamuje s kinetikou, proxemikou, gestikuláciou, celkovým pohľadom na
rečové žánre a agitačno-propagandistickým prístupom k prejavu.
Stručná osnova predmetu:
Rétorické požiadavky: virtuálny dialóg, axióma. Semiotika I.: základy, zvuková
stránka, výslovnosť, dýchanie, hlas, článkovanie hlasu a sluch. Semiotika II.:
ortoepia, artikulácia, dôraz a prízvuk, prestávka, modulácia, timbre, intenzita
a tempo. Kritériá rétoriky: výber slov, jazykové prostriedky, štýl, téma a cieľ,
pomôcky pre ústny prejav. Kinetiky: akcia, proxemika, gestikulácia, kinetické
chyby, držanie tela, hlavy, mimika a posturika. Tréma, poslucháči, priestor.
Chyby prednesu.
Literatúra:
Gallo, J.: Rétorika v teórii a praxi. Prešov 1996.
Mistrík, J.: Rétorika. Bratislava 1978.
Stanček, Ľ.: Kňaz rétor. Spišská Kapitula 2001.
Kohout, J.: Rétorika umění mluvit s lidmi. Praha 1999.
Jazyk, v ktorom sa predmet
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
vyučuje:
listu:
slovenský
02.06.2010
84
Informačný list predmetu
Kód:02S5010Y
Názov: Psychoonkológia
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
doc. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
Obdobie štúdia
predmetu:
1.,2.,3. semester
Zabezpečuje:
doc. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
Forma výučby: prednášky
Počet
Odporúčaný rozsah výučby: (v
kreditov:
hodinách)
8
Týždenný:
Za
obdobie štúdia: 4
Podmieňujúce predmety: Základné psychologické disciplíny a psychopatológia.
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s priebehom ochorenia, s jednotlivými jeho
fázami s cieľom efektívnej intervencie takto chorým pacientom. Získať aj
sociálnpsychologické zručnosti v kontakte s takýmito pacientmi v rôznych fázach
tohto ochorenia.
Stručná osnova predmetu:
Nádorové ochorenie – medicínske, psychologické a sociálne charakteristiky.
Psychosociálna podmienenosť vzniku nádorových ochorení. Psychosociálne faktory
a priebeh nádorového ochorenia. Psychosociálna intervencia u pacientov
s nádorovým ochorením. Krízová intervencia. Sociálna a emocionálna opora
onkologického pacienta a pacientky. Skupinová intervencia. Psychoterapeutická
intervencia. Alternatívne spôsoby intervencie. Vzdelávacie a na informáciách
založené metódy intervencie. Dieťa s nádorovým ochorením. Minimálne štandardy
sociálnej práce v práci s onkologickými pacientmi a pacientkami. Kazuistiky.
Literatúra:
Tschuschke,V. 2004. Psychoonkológia. Praha: Portál.
Žiaková, E. (Eds). 2005. Psychosociálne aspekty sociálnej práce. Prešov: Akcent
P.
Dostálová, O. 1986. Psychoterapeutický prístup k onkologickým nemocným.
Praha: Avicenum.
Danzer, G.: Psychosomatika. 2001. Celostný pohled na zdraví těla i duše. Portál.
Křivohlavý, J. 2001. Psychologie zdraví. Praha: Portál.
Křivohlavý, J. 2002. Psychologie nemoci.Praha: Portál.
Siegel, B.S.1990. Love, Medicine, Miracles. Leesons Learned about Self-Healing
from a Surgeons´s Experience with Exceptional Patients. New York: Harper.
Siegel, B.S.1990.Peace, Love, Health. Bodymind Communication. N. York: Harper
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum
slovenský
poslednej úpravy listu:
20.05.2010
85
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:02S5003Y
Názov: Cirkev a sekty
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
1.,2.,3. semester
Zabezpečuje:
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian,
PhD.
Forma výučby: prednášky
Počet
Odporúčaný rozsah výučby: (v
kreditov:
hodinách)
8
Týždenný:
Za
obdobie štúdia: 4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Naučiť doktorandov rozlišovať cirkev a sektu, podať základné informácie
o cikvách a sektách, ktoré pôsobia na území SR.
Stručná osnova predmetu:
Cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v SR. Sekty: Mormoni, Hnutie Hare
Krišna, Transcendentálna meditácia, Misia božského svetla, Moonisti, New Age a
iné.
Literatúra:
Enroth, R. a kol.: Průvodce sektami a novými náboženstvími, vyd. Návrat domů.
Kolektív autorov: Od Sofie k New Age, vyd. Religium.
Kolektív autorov: Malý slovník sekt, Karmelitánske nakladatelství.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
02.06.2010
86
Názov vysokej školy, názov fakulty: Pedagogická fakulta KU
Informačný list predmetu
Kód:
Názov: Kultúrna a sociálna antropológia
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. PhDr. ThDr.
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
Stanislav Košč, PhD.
Obdobie
Forma výučby: prednášky
Počet kreditov: 8
štúdia
Odporúčaný rozsah výučby: (v
predmetu:
hodinách)
1.,2.,3.
Týždenný:
Za
semester
obdobie štúdia: 4
Podmieňujúce predmety:Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Nadobudnutie znalostí z dejín kultúrnej a sociálnej antropológie, oboznámenie s
delením antropologických disciplín, aplikovanie kultúrno-antropologických
a sociálno-antropologických metód a poznatkov; reflektovanie osobitostí sociálnokultúrnych javov.
Stručná osnova predmetu:
Antropológia a jej postavenie v systéme humanitných vied, príbuzné disciplíny
a vedy. Výskum v antropológii. Kultúra. Príbuzenské systémy. Ekonomické
systémy. Náboženstvo. Sociálna a kultúrna zmena. Aplikovaná antropológia
a kultúrno – sociálne problémy súčasnosti. Význam sociálnej antropológie pre
poznanie iných spoločenských vied a vied o človeku.
Literatúra:
Murphy, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. SLON 1999.
Murphy, R. F.: Umlčené tělo. Praha.
Sociální antropologie. SLON 1993.
Soukup, V.: Přehled antropologických teorií kultury. Portál 2005.
Sokol, J.: Filosofická antropologie. portál 2005.
Jazyk, v ktorom sa predmet
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
vyučuje:
listu:
slovenský
15.06.2010
87
Názov vysokej školy, názov fakulty: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Informačný list predmetu
Kód:02S5006Y
Názov: Sociálna realita Rómskej
populácie vo výskumoch
Študijný odbor: Sociálna práca
Garantuje:
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
1.,2.,3. semester
Zabezpečuje:
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Forma výučby: prednášky
Odporúčaný rozsah výučby: (v
hodinách)
Týždenný:
Za
obdobie štúdia: 4
Počet
kreditov:
8
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: písomná skúška
Priebežné hodnotenie: samostatná práca v súlade so zameraním dizertačnej
práce
Záverečné hodnotenie: dizertačná skúška
Cieľ predmetu:
Doktorandi budú oboznámení s možnosťami využitia komunitnej práce
a výskumov pri začleňovaní Rómov do spoločnosti. Veľký dôraz bude kladený na
výcvik a diskusiu.
Literatúra:
Navrátil, P.: Romové v české společnosti. Portál.
Konečná, K.: História a súčasnosť Rómskej rodiny. Štátne vedecká knižnica
v Košiciach.
Hanckok. I.: My, Rómsky národ. Petrus 2005.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum
slovenský
poslednej úpravy listu:
15.06.2010
88
89
Download

informácie o doktorandskom štúdiu