KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
Výročná správa
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Pedagogickej fakulty,
Inštitútu Juraja Páleša v Levoči
za rok 2010
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
Výročná správa
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Pedagogickej fakulty,
Inštitútu Juraja Páleša v Levoči
za rok 2010
Ružomberok, január 2011
2
I. Základné informácie o Inštitúte Juraja Páleša v Levoči:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Bottova 15, 054 01 Levoča,
Tel. 053/4699189, e-mail: [email protected]
riaditeľ Inštitútu Juraja Páleša v Levoči: PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
tajomník Inštitútu Juraja Páleša v Levoči: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
tajomník a koordinátor ECTS: PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
sekretariát Inštitútu Juraja Páleša v Levoči: Mgr. Marcela Duľová
Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých (KŠPaPMP)
Vedúci katedry: doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
Zástupca vedúceho katedry: Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
Tajomník: PhDr. Iveta Strážiková
Sekretariát katedry: Mgr. Marcela Duľová
Katedra vychovávateľstva (KV)
Vedúci katedry: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
Tajomník: PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
Sekretariát katedry: Mgr. Marcela Duľová
Katedra liečebnej pedagogiky (KPL)
Vedúci katedry: doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
Zástupca vedúceho katedry: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
Tajomník: PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
Sekretariát katedry: Mgr. Marcela Duľová
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených
skupín (KPEP)
Vedúci katedry: doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
Zástupca vedúceho katedry: PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
Tajomník: PaedDr. Michaela Šeligová, PhD.
Sekretariát katedry: Mgr. Marcela Duľová
Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KHU v Ružomberku)
prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník z KKaPT
v Ružomberku)
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabián, CSc. (spolupracovník z KMChČ)
3
prof. dr. hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. (spolupracovník z KPEP v Ružomberku)
prof. dr. hab. Adam Stankowski, PhD. (spolupracovník z KŠP v Ružomberku)
doc. PhDr. Atónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KŠP
v Ružomberku)
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KPaVZ
v Ružomberku)
doc. PeadDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KP
v Ružomberku)
funkčné miesto docent:
doc. RNDr. Juraj Butaš, PhD. (KV)
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc. (KŠPaPMP)
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. (KLP)
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (KV)
doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc. (KPEP)
doc. PaedDr. František Heiser, CSc. (spolupracovník z KCJaVZ)
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. (KPEP)
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. (KLP)
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. (KPEP)
funkčné miesto odborný asistent:
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (KPEP)
PeadDr. Eva Dolinská, PhD. (KPEP)
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. (KV)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (KV)
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. (KPEP)
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. (KŠPaPMP)
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD. (KV)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (KV)
PhDr. Helena Orieščiková, PhD. (KŠPaPMP)
PaedDr. Oľga Račková, PhD. (KŠPaPMP)
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (KPEP)
PaedDr. Anna Skokanová, PhD. (KŠPaPMP)
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. (KPEP)
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. (KPEP)
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD. (KPEP)
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD. (spolupracovník z KKaPT)
Ing. Edita Tarajčáková, PhD. (KŠPaPMP)
Mgr. Mária Vajová, PhD. (KŠPaPMP)
funkčné miesto asistent:
PhDr. Adam Baran (KV)
PhDr. Katarína Drahomirecká (KPEP)
4
PaedDr. Anna Dudová (KPEP)
PhDr. Iveta Franzenová (spolupracovník k KMM)
PhDr. Mária Kerekešová (KPEP)
PhDr. Ingrid Kochová
Mgr. Helena Liptáková
PaedDr. Jana Mastišová (spolupracovník z KPEP v Ružomberku)
PaedDr. Marta Oravcová (KŠPaPMP)
PhDr. Vladimír Osif (KV)
PhDr. Iveta Strážiková (KLP)
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
doc. JCDr. Miloš Pekarčík, PhD. (TI BJV v Spišskej Kapitule)
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (TI BJV v Spišskej Kapitule)
externí spolupracovníci:
doc. PaedDr. Ladislav Horňák, CSc.
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.
MUDr. Tatiana Gurčíková (KLP)
MUDr. Peter Zelený (KLP)
Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly.
Ak nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy daná osoba zastávala príslušnú
funkciu. Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email)
II. Prehľad najdôležitejších udalostí Inštitútu Juraja Páleša za uplynulý rok
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov II., Mestské divadlo v Levoči , 10.-11.
november 2010, Obsahom druhého ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie bolo, za účasti významných
hostí zo slovenských, poľských, českých a maďarských univerzít a vysokých škôl, reflektovať tradície a navrhnúť
inovácie vo výchove a vzdelávaní učiteľov. Vedecké rokovanie v pléne aj v sekciách bolo zamerané na tradície a
inovácie v predškolskej, elementárnej, všeobecnej, špeciálnej, liečebnej a sociálnej pedagogike. Autori sa v
príspevkoch orientovali na analýzu súčasného stavu, prezentovanie najnovších výskumných zistení, či návrhy
možností zlepšenia aktuálneho stavu problematiky konferencie.
Kultúra, verejné zdravotníctvo a masmédiá, Mestské divadlo v Levoči , 17. jún 2010. Vedeckú konferenciu
organizovala Humanitná spoločnosť Prijatie – centrum psychosociálnej prevencie Spiš v spolupráci s Inštitútom
Juraja Páleša v Levoči a ďalšími slovenskými aj zahraničnými univerzitami. Obsahom XI. ročníka vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou bola vedecká rozprava som zameraním na zdravotné, psychické, sociálnoprávne a etické aspekty vzťahu kultúry, verejného zdravotníctva a masmédií, predovšetkým z pohľadu
sociálnych vied, filozofie, psychológie, kultúry či umenia.
Doprava a zdravie, Mestské divadlo v Levoči , 23.-24. september 2010. Vedeckú konferenciu organizovala
Humanitná spoločnosť Prijatie – centrum psychosociálnej prevencie Spiš v spolupráci s Inštitútom Juraja Páleša
v Levoči a ďalšími slovenskými aj zahraničnými univerzitami. Obsahom XII. ročníka vedeckej konferencie bola
vedecká rozprava so zameraním na pedagogické, psychologické, sociálne, právne, medicínske a etické aspekty
dopravy a zdravia.
5
Účasť Inštitútu Juraja Páleša na podujatiach
Pedagogiczne aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej, Medzinárodná
vedecká konferencia, Ustroń, hlavný organizátor: Katedra Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Śląski, Katowice,
17.-19.11.2010, Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bola výmena skúseností medzi domácimi
a zahraničnými odborníkmi z oblasti edukácie a starostlivosti o osoby so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami v tematických oblastiach: teoretické a praktické aspekty diagnostiky v špeciálnej pedagogike;
poradenstvo u osôb s mentálnym postihnutím, úloha včasnej intervencie v rozvoji detí s mentálnym postihnutím.
Międzynarodowe Seminarium Naukowe Edukacja wczesnoszkolna - szanse i zagrożenia, Chełm, Katedra
Pedagogiki Pánstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, 18.10.2010, Cieľom medzinárodného vedeckého podujatia
bolo reflektovať na aktuálny stav a smerovanie predškolskej edukácie.
Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík, medzinárodná vedecká konferencia, Ružomberok, Pedagogická
fakulta, 14.10.2010, Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo vytvoriť spoluprácu medzi jednotlivými
pracoviskami venujúcimi sa odborovej didaktike na vysokých školách Slovenskej republiky a susedných štátov.
Prezentáciou dosiahnutých výsledkov výskumu a svojho ďalšieho smerovania sa mohli jednotliví účastníci
oboznámiť s prácou iných pracovísk, poukázať na aktuálne trendy a nastoliť nové podnety vo vzdelávaní, ktoré
by reflektovali dnešnú informačnú dobu na základe implementácie informačných a komunikačných technológií
do vyučovacieho procesu.
III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
V roku 2010 boli Inštitútu Juraja Páleša v Levoči priznané práva uskutočňovať
trojročný bakalársky študijný program Predškolská a elementárna pedagogika sociálne
znevýhodnených skupín.
5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje Inštitút Juraja Páleša.
Inštitút Juraja Páleša v Levoči poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v nasledujúcich
študijných programoch:
Trojročné bakalárske štúdium:
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
(v dennej aj externej forme štúdia, štúdium sa uskutočňuje v slovenskom
jazyku)
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
(v dennej aj externej forme štúdia, štúdium sa uskutočňuje v slovenskom
jazyku)
Dvojročné magisterské štúdium:
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
(v dennej aj externej forme štúdia, štúdium sa uskutočňuje v slovenskom
jazyku)
6
5.4 Údaje o záujme o štúdium na vysokej škole a výsledkoch prijímacieho konania
Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a
druhom stupni v roku 2010 – Levoča
Denná forma
Podskupina študijného odboru
Plánovaný
Počet
počet
prihlášok
učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
40
194
Účasť
Prijatie
Zápis
194
91
77
Účasť
Prijatie
Zápis
273
134
119
Externá forma
Podskupina študijného odboru
Plánovaný
Počet
počet
prihlášok
učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
50
276
Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2010
Denná forma
Podskupina študijného odboru
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
0
37
0
0
0
Externá forma
Podskupina študijného odboru
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
učiteľstvo, vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
0
310
237
204
194
V tom počet absolventov vysokej školy
Podskupina študijných odborov
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
290
217
189
180
učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické
vedy
V tom počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí
Podskupina študijných odborov
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
2
2
2
2
učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické
vedy
Zdroj: VŠ
7
IV. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry
Výskumná činnosť katedry sa zameriava predovšetkým na oblasť špeciálnej
pedagogiky, predškolskej a elementárnej pedagogiky. Na podporu tejto oblasti
každoročne organizuje medzinárodné vedecké konferencie, s cieľom podporiť
medzinárodný dialóg odborníkov z daných oblastí. Okrem toho členovia Inštitútu
Juraja Páleša v Levoči riešia a podávajú návrhy na nové vedecko-výskumné projekty
z oblasti špeciálnej, predškolskej a elementárnej pedagogiky. Čiastkové aj celkové
výsledky projektov prezentujú na vedeckých konferenciách, organizovaných
Inštitútom Juraja Páleša aj inými univerzitami.
7.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči sa výskumné aktivity zaoberali
•
•
•
•
Otázkami výchovy a vzdelávania modernej generácie učiteľov
Rozvíjaním kľúčových kompetencií v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Problematikou vzťahu kultúry, verejného zdravotníctva a masmédií
Témou dopravy a zdravia.
V roku 2011 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh
• Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov
• Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku
• Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti študentov – budúcich učiteľov
• Aplikáciu inovácií do študijného programu Špeciálna pedagogika
postihnutých
a pedagogika mentálne
7.2 Podané projekty
domáce výskumné granty
KEGA - Kultúrna a edukačná grantová agentúra
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Pracovisko
Tvorba učebných materiálov pre
študijný
odbor
Špeciálna Čajka,
Kornel,
pedagogika
a pedagogika doc. PhDr., CSc.
mentálne postihnutých
Inštitút
Juraja
Páleša
v Levoči
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti vo vysokoškolskej
Krupová, Ivana,
príprave
študentov
odboru
PaedDr., PhD.
Predškolská
a elementárna
pedagogika
Inštitút
Juraja
Páleša
v Levoči
Spolupracujúce
pracovisko
Prešovská
univerzita
v Prešove
Univerzita Mateja
Bela v Banskej
Bystrici, Žilinská
univerzita
v Žiline
Úspešnosť
Stav po prvom kole
na osobnom účte na
stránke
portál VŠ,
záverečné
hodnotenie
17.12.2010 na stránke
MŠVVaŠ SR
Stav po prvom kole
na osobnom účte na
stránke
portál VŠ,
záverečné
hodnotenie
17.12.2010 na stránke
MŠVVaŠ SR
APVV - verejná výzva (VV 2010)
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Pracovisko
Inštitút
Výskum prírodovednej gramotnosti
Krupová, Ivana, Juraja
detí
predškolského
veku
a
PaedDr., PhD.
Páleša
možnosti jej rozvíjania
Levoči
8
Spolupracujúce
pracovisko
Úspešnosť
v
V štádiu hodnotiaceho
procesu
ostatné zahraničné granty
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko
- Slovenská republika
Názov projektu
Hlavný riešiteľ Pracovisko
Inštitút
Tradície a inovácie vo výchove a Akimjaková,
Juraja
vzdelávaní modernej generácie Beáta, PaedDr.,
Páleša
učiteľov
PhD.
Levoči
9
v
Spolupracujúce
pracovisko
Úspešnosť
Rzesowski
Universytet v
Rzesowe
V štádiu hodnotiaceho
procesu
7.3 Riešené projekty
GAPF
Číslo projektu
Názov projektu
Hlavný riešiteľ
Katedra hlavného
riešiteľa
Spolupracujúce
pracovisko
1/05/2010
Rozvíjanie kľúčových kompetencií
v predprimárnom a primárnom
vzdelávaní
Hlaváčová Zdenka,
PaedDr., PhD.
Inštitút Juraja Páleša v
Levoči
-
4/01/2010
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov
Akimjaková Beáta,
PaedDr., PhD.
Inštitút Juraja Páleša v
Levoči
-
6B/14/2010
Scientific Literacy's Development
in Primary Education (Rozvíjanie
prírodovednej gramotnosti v
primárnom vzdelávaní)
Rochovská Ivana,
PaedDr., PhD.
Inštitút Juraja Páleša v
Levoči
-
6B/20/2010
Využívanie bádateľských metód
v materskej škole
Oravcová Marta,
PaedDr.
Inštitút Juraja Páleša v
Levoči
-
6B/27/2010
Katechéza a náboženská výchova
jednotlivcov s mentálnym
postihnutím
Skokanová Anna,
PaedDr., PhD.
Inštitút Juraja Páleša v
Levoči
-
Zhodnotenie a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok 2010
Výstupom projektu je vedecká
monografia zameraná na analýzu
súčasného stavu a návrh riešení pre
rozvíjanie kľúčových kompetencií
detí v predprimárnom vzdelávaní
a žiakov v primárnom vzdelávaní.
Konanie medzinárodnej vedeckej
konferencie so zámerom poskytnúť
priestor pre širokú diskusiu
odborníkov, ktorí sa predmetnou
problematikou zaoberajú
v teoretickej i praktickej rovine,
a prezentované zistenia publikované
v recenzovanom zborníku.
Výstupom projektu je monografia
v anglickom jazyku, zameraná na
výskum možností rozvíjania
prírodovednej gramotnosti
v primárnom vzdelávaní
Výstupom projektu je publikácia,
určená odborníkom, ktorí pôsobia
v oblasti predškolskej pedagogiky,
študentom odboru Predškolská
a elementárna pedagogika a učiteľom
materských škôl. Cieľom publikácie
je prispieť k výchove učiteľov, ktorí
by dokázali deti už od predškolského
veku motivovať k poznávaniu
prírody a prírodovedných tém.
Výstupom projektu je monografia
s problematikou katolíckej
náboženskej výchovy osôb s
Riešiteľská
kapacita v
hodinách
Počet tvorivých
pracovníkov katedry
zapojených do
riešenia projektu
10
11
3
5
mentálnym postihnutím.
6B/28/2010
1. Budú cnosti v budúcnosti? O
výchove k cnostiam; 2. Filozofický
pohľad na človeka - základný
predpoklad vied o výchove
6B/06/2010
CHUDOBA V KONTEXTE
DNEŠKA – zdravotné, psychické,
sociálno-právne, filozofické, etické
a etnické aspekty chudoby
v súčasnosti I.
Gažiová Mária, doc.,
PhDr. PhD.
Inštitút Juraja Páleša v
Levoči
6B/30/2010
Kantor a organista v dejinách
Cirkvi až po súčasnosť v regióne
Spiš
Šeligová Michaela,
PaedDr., PhD.
Inštitút Juraja Páleša v
Levoči
-
6B/13/2010
Pomoc týraným a zneužívaných
deťom
Krajčíriková Ludmila,
PhDr., PhD.
Inštitút Juraja Páleša v
Levoči
-
Šarníková Gabriela,
PhDr., PhD.
Inštitút Juraja Páleša v
Levoči
11
Výstupom projektu je publikácia
s rovnomenným názvom. Cieľom
publikácie je reflektovať problémy
chudoby v súčasnosti, so zameraním
na jej zdravotné, psychické, sociálnoprávne, filozofické, etické a etnické
aspekty.
Výstupom projektu bude monografia,
ktorej cieľom je podať súhrn
poznatkov o organistoch, kantoroch,
regenschorich a organoch v regióne
Spiš, ponúknuť „model“ súčasného
kantora a organistu, jeho postavenie,
funkciu a úlohy. Cieľom je priblížiť
stav liturgickej hudby v danom
regióne, akým spôsobom a do akej
miery sa praktizovala
Výstupom projektu je monografia
v anglickom jazyku, zameraná na
problematiku týrania a zneužívania
detí
15
3
3
V. Kvalifikačný rast pracovníkov Inštitútu Juraja Páleša
a) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované)
PhDr. Adam Baran (KV) – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2012. Téma dizertačnej práce: Práca minoritov s mládežou na Spiši.
PaedDr. Anna Dudová (KPEP) – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, ukončenie v r. 2011. Téma dizertačnej práce: Znaky kanonicky definovanej svätosti v živote a
činnosti ThDr. Jána Čarnogurského, školiteľ: prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD.
PhDr. Mária Kerekešová (KPEP) – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, ukončenie v r. 2011. Téma dizertačnej práce: Analýza príčin odkladania detí do inštitucionálnej
starostlivosti, školiteľ: doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
PaedDr. Marta Oravcová (KŠPaPMP) – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, ukončenie v r. 2012. Téma dizertačnej práce: Katechéza stredoškolskej mládeže pred prijatím
sviatosti birmovania, školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
PhDr. Iveta Strážiková (KLP) – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, ukončenie v r. 2011. Téma dizertačnej práce: Násilie na starých ľuďoch, školiteľ: doc. MUDr.
Ľubomír Javorka, PhD.
b) PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2010)
c) HABILITAČNÉ KONANIE
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín
ukončené habilitačné konanie: doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. V študijnom odbore 1.1.5 predškolská a
elementárna pedagogika, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, dňa 18.11.2009. Téma habilitačnej
práce: Asistent učiteľa v procese primárneho vzdelávania rómskych žiakov. Téma habilitačnej prednášky:
Problémy detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia v preprimárnej edukácii a možnosti ich
eliminácie.
Inštitút Juraja Páleša v Levoči (KV)
ukončené habilitačné konanie: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. V študijnom odbore 1.1.4 pedagogika,
Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, dňa 10.3.2010. Téma habilitačnej práce: Učiteľský
ústav v Spišskej Kapitule (1819 – 1919), Téma habilitačnej prednášky: Tereziánske a jozefínske reformy v kontexte
inštitucionalizácie prípravy učiteľov.
d) INAUGURAČNÉ KONANIE
-
VI. Zamestnanci na katedre
V tejto časti sa odporúčajú uviesť údaje o mobilitách zamestnancov
Učiteľská a doktorandská mobilita do zahraničia
Teacher and doctoral student mobility abroad
Pracovisko
PF KU
Inštitút
Juraja
Páleša
v Levoči
Účastník
mobility
Povaha
mobility
Príspevok
Destinácia
mobility
Dátum
začatia
Dátum
ukončenia
PaedDr. Beáta
Akimjaková,
PhD.
Učiteľská
mobilita za
účelom výučby
Basic
principles
of
didactic
technique
in
religion education and the
possibilities of its applying
in educational practice.
Krakowska
Szkoła Wyższa
im. Andrzeja
Frycza
Modrzewskieg
o, Kraków
14.6.2010
17.6.2010
Krakowska
Szkoła Wyższa
im. Andrzeja
Frycza
Modrzewskieg
o, Kraków
14.6.2010
17.6.2010
Inštitút
Juraja
Páleša
v Levoči
PhDr. Ľudmila
Krajčíriková,
PhD.
Učiteľská
mobilita za
účelom výučby
Basic
principles
of
therapeutical
education
and the possibilities of
their
applying
in
educational practice.
Inštitút
Juraja
Páleša
v Levoči
PaedDr. Ivana
Rochovská,
PhD.
Učiteľská
mobilita za
účelom výučby
Basic principles of visual
art's interpretation and the
possibilities of its applying
in educational practice.
Krakowska
Szkoła Wyższa
im. Andrzeja
Frycza
Modrzewskieg
o, Kraków
14.6.2010
17.6.2010
Učiteľská
mobilita za
účelom výučby
Basic
principles
of
inovational methods' using
and the possibilities of
their
applying
in
educational practice of
religion education
Krakowska
Szkoła Wyższa
im. Andrzeja
Frycza
Modrzewskieg
o, Kraków
14.6.2010
17.6.2010
Inštitút
Juraja
Páleša
v Levoči
PaedDr. Marta
Oravcová
Učiteľská a doktorandská mobilita zo zahraničia
Teacher and doctoral student mobility from abroad
Pracovisko
PF KU
Inštitút
Juraja
Páleša
v Levoči
Účastník
mobility
dr Danuta
GrzesiakWitek
Povaha
mobility
príspevok
/názov
akcie
Prednáška
Definition
of
speech
therapy
(speech
disorder,
communica
tion
language)
Názov
vysielajúcej
univerzity
Katolicki
Uniwersytet
Lubelski Jana
Pawła II
Destinácia
mobility
Dátum
začatia
Dátum
ukončenia
Pedagogická
fakulta
KU
v Ružomberk
u
17.4.2010
21.4.2010
VII. Sumár (Executive summary)
Inštitút Juraja Páleša v Levoči nadväzuje na tradíciu prípravy učiteľov. V roku
1819 bol zriadený prvý učiteľský ústav na hornom Spiši. Jeho zakladateľom bol
spišský biskup Ján Ladislav Pyrker a jeho prvým riaditeľom bol Juraj Páleš. Súčasný
inštitút Pedagogickej fakulty KU v Levoči bol zriadený 4.3.2003 a od 1.7.2008 nesie
meno prvého riaditeľa učiteľského ústavu na hornom Spiši Juraja Páleša.
V súčasnosti na tomto inštitúte má svoje pôsobisko:
- Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých,
- Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených
skupín,
- Katedra vychovávateľstva,
- Katedra liečebnej pedagogiky.
13
Pedagogický a vedecký výskum zabezpečujú:
- Ústav predškolskej a elementárnej pedagogiky,
- Ústav špeciálnej pedagogiky.
Inštitút Juraja Páleša v Levoči vykonáva a naďalej plánuje vykonávať
nepretržitú výskumnú činnosť pomocou realizácie výskumných projektov a
vedecko-publikačnej činnosti jednotlivých členov katedry na regionálnej, národnej a
medzinárodnej úrovni. Rozvoju vzdelávania napomáhajú vyššie uvedené ústavy a
katedry. Historicko-dokumentačnú činnosť Inštitút Juraja Páleša v Levoči vykonáva
v spolupráci so Spišskou Kapitulou, Ministerstvom vnútra SR, Štátnym archívom v
Levoči, kde sa nachádzajú materiály historickej hodnoty, významné pre účely
výskumu i vlastnej prednáškovej činnosti. Učebné programy, ktoré pracovníci
ústavu zabezpečujú, sú cielené na pedagogickú a špeciálnu pedagogickú prípravu
budúcich absolventov s dôrazom na jej odbornú a metodickú zložku. Tieto programy
sa plnia v celom odbore začínajúc prijímacími skúškami a končiac štátnymi
záverečnými skúškami.
Pri zabezpečovaní štúdia pedagogickí zamestnanci kladú dôraz na to, aby
študenti získali prostredníctvom kvalitného vzdelávania čo najširšie teoretické
vedomosti z príslušných odborov a z jednotlivých špecializácií, ako aj výchovné
kompetencie pre prácu s deťmi a mládežou, na báze komplexnej pedagogickej a
didaktickej prípravy. Jednotlivé kurzy sú koncipované tak, aby študenti získali
najnovšie teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, a zároveň aj
schopnosť ich aplikácie v tvorivej pedagogickej práci s deťmi a mládežou.
Inštitút Juraja Páleša v Levoči naďalej plánuje organizovať medzinárodné
vedecké podujatia, a rovnako sa zapájať do organizácia a účasti na vedeckých
podujatiach organizovaných inými inštitúciami.
Pedagógovia plánujú zúčastňovať sa na mobilitách, predovšetkým na
zahraničných univerzitách, s cieľom získavania poznatkov a výmeny skúseností z
realizácie pedagogických aj vedecko-výskumných činností.
V roku 2010 sa Inštitút Juraja Páleša presťahoval do nových priestorov na
Bottovej ulici č. 15 v Levoči. Ide o novo zrekonštruovaný objekt, ktorý vznikol
prestavbou z pôvodného jezuitského konviktu nachádzajúceho sa v mestskej
pamiatkovej rezervácii Levoča.
14
VIII. Obsah – uvedie sa obsah správy
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Základné informácie o Inštitúte Juraja Páleša v Levoči: ............................................ 3
Prehľad najdôležitejších udalostí Inštitútu Juraja Páleša za uplynulý rok ............. 5
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou ................................................. 5
Účasť Inštitútu Juraja Páleša na podujatiach ............................................................... 6
Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní ....................................... 6
Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry................... 8
7.2 Podané projekty ..................................................................................................... 8
7.3 Riešené projekty .................................................................................................. 10
Kvalifikačný rast pracovníkov Inštitútu Juraja Páleša ............................................. 12
Zamestnanci na katedre ........................................................................................... 12
Sumár (Executive summary) .................................................................................. 13
IX. Prílohy
Príloha 1: Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov IJP za rok 2010
Príloha 2: Prehľad ocenení zamestnancov IJP za rok 2010
15
Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov IJP za rok 2010
AAA,
AAB,
ABA,
ABB
Kategória
IJP
v Levoči
ACA,
ACB,
BAA,
BAB,
BCB,
BCI,
EAI,
CAA,
CAB,
EAJ
3
0
ADC,
BDC
FAI
5
ADD,
BDD
0
CDC,
Ostatné Spolu
CDD
0
75
83
Zdroj: CVTI/CREPC
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3)
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (3)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (14)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (5)
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (1)
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (2)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (5)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (38)
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných) (3)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (3)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (5)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Gejdoš, Miroslav
Vplyv mendikantských rádov na univerzitné vzdelávanie v stredoveku / Miroslav Gejdoš,
Lucia Petrovičová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2010. - 116 s. - ISBN 978-80-8084-574-2
Rec. v: Predkladaná kniha nie je ľahkou štúdiou / Marcel Šefčík. - 2010.
[Gejdoš Miroslav (80%) - Lucia Petrovičová (20%)]
Krupová, Ivana
Využívanie interpretácie vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní / Ivana Krupová,
Dagmar Krupová, Beáta Akimjaková. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - 93 s. - ISBN 978-80-8084-534-6
Súčasťou publikácie je CD-ROM s obrazovou prílohou
[Krupová Ivana (70%) - Dagmar Krupová (10%), Beáta Akimjaková (20%)]
Komparatívna špeciálna pedagogika / Helena Orieščiková, Alexandra Kastelová, Anna
Skokanová, Štefan Vašek. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2010. - 262 s. - ISBN 978-80-8084-536-0
16
[Spoluautori: Kastelová, Alexandra ; Skokanová, Anna ; Vašek, Štefan]
[Orieščiková Helena (26%) - Alexandra Kastelová (32%), Anna Skokanová (31%), Štefan
Vašek (11%)]
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Akimjaková, Beáta
Education to culture and values in the context of regional education / Beáta Akimjaková.
In: Edukacja elementarna w teorii i praktyce : kwartalnik dla nauczycieli. - ISSN 1896-2327. Nr 1-2 (2010), s. 133-139.
Krupová, Ivana
Science education´s didactic test of the theme technique and technical discoveries =
Didaktický text z prírodovedy pre tematický celok technika, technické objavy / Ivana Krupová.
- Popis urobený 10. 6. 2010. - Názov z titulnej obrazovky. - Požaduje sa Acrobat Reader.
In: JTIE [elektronický zdroj] = Journal of Technology and Information Education : časopis
pro technickou a informační výchovu. - ISSN 1803-6805. - Roč. 2, č. 1 (2010), s. 62-67.
- Dostupné na: http://www.jtie.upol.cz/10_1.htm
Krupová, Ivana
Scientific-technology literacy´s development in primary education by traditional folk crafts /
Ivana Krupová.
In: Edukacja elementarna w teorii i praktyce : kwartalnik dla nauczycieli. - ISSN 1896-2327. Nr 1-2 (2010), s. 140-148.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Šarníková, Gabriela
Problematika zmyslu života aplikovaná v edukačných aktivitách / Gabriela Šarníková, Peter
Tavel.
In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 10, č. 2 (2010), s. 30-46.
[Šarníková Gabriela (50%) - Peter Tavel]
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Butaš, Juraj
How to Deal with Violence of Pupils in Schools and School Facilities / Juraj Butaš, Ľudmila
Krajčíriková.
In: New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region / ed. Stanisław
Lipiński. - Moscow : Academy of Professional Development and Re-Training of Educators,
2010. - ISBN 978-5-8429-9617-9. - S. 229-239.
[Butaš Juraj (50%) - Ľudmila Krajčíriková (50%)]
Kuberová, Helena
Alternative didactic methods in nursing / Helena Kuberová.
In: New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region / ed. Stanisław
Lipiński. - Moscow : Academy of Professional Development and Re-Training of Educators,
17
2010. - ISBN 978-5-8429-9617-9. - P. 291-301.
Krajčíriková, Ľudmila
A True Happiness is Something Different than Just Pleasure Happiness is to be Earned - by
Upbringing, Persistence and Success / Ľudmila Krajčíriková, Beáta Akimjaková.
In: New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region / ed. Stanisław
Lipiński. - Moscow : Academy of Professional Development and Re-Training of Educators,
2010. - ISBN 978-5-8429-9617-9. - S. 275-281.
[Krajčíriková Ľudmila (50%) - Beáta Akimjaková (50%)]
Akimjaková, Beáta
Edukacja duchowa romskich matek dzieci z upośledzeniem umysłowym / Beáta Akimjaková.
In: Antropotechnique, Culture Technique and Sociology Technique in Special Needs
Pedagogy = Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej :
volume II / edited by Adam Stankowski, Katarzyna Gabryś. - Katowice : Gnome, 2010. ISBN 978-83-87819-10-1. - S. 120-126.
Krupová, Ivana
Using of managed discovering methods in science education in special basic school / Ivana
Krupová.
In: Antropotechnique, Culture Technique and Sociology Technique in Special Needs
Pedagogy = Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej :
volume II / edited by Adam Stankowski, Katarzyna Gabryś. - Katowice : Gnome, 2010. ISBN 978-83-87819-10-1. - S. 42-49.
Hanisko, Peter
Astronomia w kółkach zainteresovań dla osób niepełnosprawnych psychicznie / Peter
Hanisko, Anna Skokanová.
In: Wieloaspektowość problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria
i praktyka : praca zbiorowa, cz. 2 / red. nauk. Andrzej Gretkowski, Irena Kurlak, Barbara
Wolny, Edmund Juśko. - Stalowa Wola-Tarnów : Studio Książki, 2010. - ISBN 978-83930816-1-5. - S. 337-345.
[Hanisko Peter (50%) - Anna Skokanová (50%)]
Skokanová, Anna
Zmiany w zachowaniu funkcji poznawczych i emocjonalnych wymiary edukacji uczniów
szkoły podstawowej = Modification of behavior in cognitive and emotional dimensions of
educative pupils of primary education / Anna Skokanová.
In: Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej" : nowy kierunek szkolnej
edukacji zdrowotnej / red. Edmund Juśko, Barbara Wolny, Andrzej Gretkowski. - Stalowa
Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II. w Stalowej Woli,
2010. - ISBN 978-83-62249-03-9. - S. 207-214.
Stupák, Bohuslav
Basketball training in special grammar schools with a variation - for students with a slight
degree of mental disorder / Bohuslav Stupák.
In: New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region / ed. Stanisław
Lipiński. - Moscow : Academy of Professional Development and Re-Training of Educators,
2010. - ISBN 978-5-8429-9617-9. - S. 311-326.
18
Tavel, Peter
Possibilities of the Use of Games in Pedagogical and Psychological Work Dealing with the
Issue of the Meaning of Life in the Case of Children and Youth / Peter Tavel, Gabriela
Šarníková.
In: New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region / ed. Stanisław
Lipiński. - Moscow : Academy of Professional Development and Re-Training of Educators,
2010. - ISBN 978-5-8429-9617-9. - S. 341-359.
[Tavel Peter - Gabriela Šarníková (50%)]
Tavel, Peter
The Positive Model of Grandparent - a Means of Healthy Upbringing / Peter Tavel, Gabriela
Šarníková.
In: New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region / ed. Stanisław
Lipiński. - Moscow : Academy of Professional Development and Re-Training of Educators,
2010. - ISBN 978-5-8429-9617-9. - S. 327-339.
[Tavel Peter - Gabriela Šarníková (50%)]
Šarníková, Gabriela
Funkcja uczucia przy jemności w działaniu / Gabriela Šarníková.
In: Osoba i uczucia / red. Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień, Paweł Gondek. - Lublin
: Polskie towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2010. - ISBN 978-83-60144-34-3. - S. 169-194.
Dudová, Anna
Contribution stimulating family environment for education of mentally handicapped children /
Anna Dudová.
In: New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region / ed. Stanisław
Lipiński. - Moscow : Academy of Professional Development and Re-Training of Educators,
2010. - ISBN 978-5-8429-9617-9. - S. 401-408.
Text publikovaný aj In Antropotechnique, Culture Technique and Sociology Technique in
Special Needs Pedagogy : volume II. Katowice : Gnome, 2010, p. 127-132, ISBN 978-8387819-10-1.
Krajčíriková, Ľudmila
Origins and Consequences of Negative Family Relationships / Ľudmila Krajčíriková, Marta
Oravcová.
In: New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region / ed. Stanisław
Lipiński. - Moscow : Academy of Professional Development and Re-Training of Educators,
2010. - ISBN 978-5-8429-9617-9. - S. 283-289.
[Krajčíriková Ľudmila (50%) - Marta Oravcová (50%)]
Vieriková, Iveta
A family with a child with intellectual disabilities / Iveta Vieriková.
In: Antropotechnique, Culture Technique and Sociology Technique in Special Needs
Pedagogy = Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej :
volume II / edited by Adam Stankowski, Katarzyna Gabryś. - Katowice : Gnome, 2010. ISBN 978-83-87819-10-1. - S. 80-85.
19
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Gejdoš, Miroslav
Exemplifikácia cieľov výchovy, ich charakteristika, vznik a obsah / Miroslav Gejdoš.
In: Pedagogické, sociálne a humanistické pohľady na človeka / [ed.] Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN
978-80-8084-590-2. - S. 38-51.
Gejdoš, Miroslav
Mendikanti - žobravé rehoľné rády stredoveku / Miroslav Gejdoš.
In: Pedagogické, sociálne a humanistické pohľady na človeka / [ed.] Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN
978-80-8084-590-2. - S. 126-140.
Krupová, Ivana
Teoretické východiská interpretácie vizuálneho umenia v predprimárnej edukácii / Ivana
Krupová, Beáta Akimjaková.
In: Využívanie interpretácie vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní / Ivana
Krupová, Dagmar Krupová, Beáta Akimjaková. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-534-6. - S. 9-25.
[Krupová Ivana (50%) - Beáta Akimjaková (50%)]
Krupová, Ivana
Teoretické východiská interpretácie vizuálneho umenia v predprimárnej edukácii / Ivana
Krupová, Beáta Akimjaková.
In: Využívanie interpretácie vizuálneho umenia v predprimárnom vzdelávaní / Ivana
Krupová, Dagmar Krupová, Beáta Akimjaková. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-534-6. - S. 9-25.
[Krupová Ivana (50%) - Beáta Akimjaková (50%)]
Tarajčáková, Edita
Cvičná firma - most medzi teóriou a praxou = Training Firm - a Bridge between Theory and
Practice / Edita Tarajčáková. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov II. [elektronický
zdroj] : špeciálna, sociálna a liečebná pedagogika / Ivana Krupová, Beáta Akimjaková (eds.).
- Levoča : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v
Levoči, 2009. - ISBN 978-80-8084-515-5. - S. 159-166.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
Butaš, Juraj
Cudzie jazyky na výstupe zo základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským /
Juraj Butaš, Anna Butašová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika.
In: La lengua y la cultura en el aula [elektronický zdroj] : español y eslovaco / ed. Isabel
Montoya Ramírez. - Granada : Universidad de Granada, 2010. - ISBN 978-84-338-5088-1. S. 143-161.
[Butaš Juraj (50%) - Anna Butašová (50%)]
20
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách
Trubíniová, Valentína
Pripravenosť šesťročných detí v materskej škole na primárne vzdelávanie / Valentína
Trubíniová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku [elektronický zdroj] : zborník prednášok
z týždňa vedy a techniky : Ružomberok 2.-6. novembra 2009. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-555-1. - S.
351-365.
Stupák, Bohuslav
Sociálne znevýhodnená mládež a voľný čas mládeže = Socialy disadvantaged youth and
youth´s free time : (realita a záujem sociálne znevýhodnenej mládeže o trávenie voľného času
/ Bohuslav Stupák.
In: Nové aspekty v sociálnej práci II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí 16. marca 2010 / ed.
Katarína Kotradyová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-544-5. - S. 341-358.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Didactics of Mathematics in the Textbook "Pedagogy" by Juraj Páleš / Ján Gunčaga, Aurélia
Plávková Tináková, Miroslav Gejdoš, Jozef Zentko. - Požiadavky na systém: Windows 95 a
vyššie; CD-ROM mechanika.
In: History of Mathematics and Teaching of Mathematics [elektronický zdroj] : proceedings
of the conference : Szeged, 2010. May 20-22. - Szeged : Academy in Szeged, 2010. - ISBN
978-963-661-929-9. - 13 p.
[Spoluautori: Plávková, Aurélia ; Gejdoš, Miroslav ; Zentko, Jozef]
Text uvedný aj ako abstrakt In History of Mathematics and Teaching of Mathematics :
proceedings of the Conference : Szeged : Academy in Szeged, 2010. May 20-22. [CD-ROM].
Szeged, 2010, ISBN 978-963-661-929-9.
[Gunčaga Ján (40%) - Aurélia Plávková (20%), Miroslav Gejdoš (20%), Jozef Zentko (20%)]
Kuberová, Helena
Non-stimulating environment and lonely child = Nepodnetné prostredie a osamelé dieťa /
Helena Kuberová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: InteRRa 9 [elektronický zdroj] : metody sociální, edukační a zdravotnické práce s
etnickými a marginálními skupinami : sborník z mezinárodní vědecké konference konané 6.7. dubna 2010 v Českých Budějovicích / Jaroslav Balvín, Alena Kajanová, David Urban,
Lenka Vavreková (eds.). - Praha : Hnutí R, 2010. - ISBN 978-80-86798-05-9. - S. 56-68.
Kuberová, Helena
Kvalita edukácie a faktory napomáhajúce a prekážajúce edukácii v ošetrovateľstve / Helena
Kuberová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci
[elektronický zdroj] : zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie / ed. Helena
Kadučáková, Anna Krátka. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. - ISBN 978-807318-978-5. - S. 202-209.
21
Možnosti včasnej diagnostiky kardiálnej autonómnej dysregulácie a závažných stresoidných
faktorov na zdravotný stav gerontov / Anton Lacko, Helena Kadučáková, Helena Kuberová,
Lucia Lacková. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci
[elektronický zdroj] : zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie / ed. Helena
Kadučáková, Anna Krátka. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. - ISBN 978-807318-978-5. - S. 292-301.
[Spoluautori: Kadučáková, Helena ; Kuberová, Helena ; Lacková, Lucia]
[Lacko Anton (25%) - Helena Kadučáková (25%), Helena Kuberová (25%), Lucia Lacková]
Tarajčáková, Edita
Information resources used in visually handicapped education / Edita Tarajčáková.
In: Antropotechnique, Culture Technique and Sociology Technique in Special Needs
Pedagogy = Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej :
volume II / edited by Adam Stankowski, Katarzyna Gabryś. - Katowice : Gnome, 2010. ISBN 978-83-87819-10-1. - S. 70-74.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Butaš, Juraj
Vyučovanie cudzieho jazyka - nová kompetencia učiteľa prvého stupňa základnej školy =
Teaching foreign language - the new competence of primary school teachers / Juraj Butaš,
Anna Butašová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.
[elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Krupová,
Beáta Akimjaková. - Levoča : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-535-3. - S. 29-36.
[Butaš Juraj (50%) - Anna Butašová (50%)]
Gejdoš, Miroslav
The educational reforms under Maria Theresia and Joseph II and their impact upon the
character of teaching profession / Miroslav Gejdoš, Aurélia Plávková Tináková.
In: Sciences of Education Serving the Quality of Human Life = Les sciences de l´éducation au
service de la qualité de la vie de l´homme : Annual Colloquium of the ACISE, Ružomberok,
April 7-10 2010 / Tomáš Jablonský, Stanislav Košč. - Ružomberok : Verbum - Catholic
University in Ružomberok Press, 2010. - ISBN 978-80-8084-584-1. - S. 163-172.
[Gejdoš Miroslav (50%) - Aurélia Plávková (50%)]
Gotthardová, Gabriela
Medzipredmetové súvislosti medzi slovenským jazykom a hudobnou výchovou so zreteľom na
mladší školský vek / Gabriela Gotthardová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie;
CD-ROM mechanika.
In: Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku [elektronický zdroj] : zborník prednášok
z týždňa vedy a techniky : Ružomberok 2.-6. novembra 2009. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-555-1. - S.
279-285.
Gotthardová, Gabriela
Ortografická problematika písania a nepísania čiarky v jednoduchej vete a v súvetí =
Ortographic Issue of Writing and Non-writing of Comma in Simple Sentence and Compound
22
Sentence / Gabriela Gotthardová.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IV. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku-Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša
v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-617-6. - S. 84-94.
Kuberová, Helena
Montessoriovej metódy liečebnej pedagogiky a terapie / Helena Kuberová. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií [elektronický zdroj] :
kreativita v pomáhaní : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 8. – 9.
októbra 2009 v Bratislave / ed. Mária Bendíková. - Bratislava : Univerzita Komenského,
2010. - ISBN 978-80-223-2780-0. - S. 65-69.
Kuberová, Helena
Výchova detí z chudobného a nepodnetného prostredia / Helena Kuberová.
In: Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-566-7. - S.
133-140.
Kuberová, Helena
Osamelosť ako faktor stresových situácií v živote človeka / Helena Kuberová. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva
[elektronický zdroj] : konferencia s medzinárodnou účasťou : Ružomberské zdravotnícke dni
2009 IV. ročník : Ružomberok, 6.-7. november 2009 / [red. Ján Svorad, Anton Lacko,
Vladimír Littva, Mariana Magerčiaková]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-539-1. - S. 135-148.
Text bol publikovaný aj ako abstrakt. In Nové poznatky v oblasti medicínskych vied,
ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva : Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník :
súhrny prác : konferencia s medzinárodnou účasťou, Ružomberok, 6. - 7. november 2009.
Ružomberok : Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, 2009, s. 12.
Kuberová, Helena
Zahraničná spolupráca a mobility na FZ KU v Ružomberku / Helena Kuberová. - Požiadavky
na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva
[elektronický zdroj] : konferencia s medzinárodnou účasťou : Ružomberské zdravotnícke dni
2009 IV. ročník : Ružomberok, 6.-7. november 2009 / [red. Ján Svorad, Anton Lacko,
Vladimír Littva, Mariana Magerčiaková]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-539-1. - S. 149-155.
Text bol publikovaný aj ako abstrakt. In Nové poznatky v oblasti medicínskych vied,
ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva : Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník :
súhrny prác : konferencia s medzinárodnou účasťou, Ružomberok, 6. - 7. november 2009.
Ružomberok : Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, 2009, s. 23.
Kuberová, Helena
Výchova detí z nepodnetného prostredia / Helena Kuberová. - Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
23
In: Dialóg ako cesta spolužitia [elektronický zdroj] : problematika rozvíjania spolužitia
viacetnickej spoločnosti odstraňovaním vzájomných bariér / [red. Ján Svorad]. - Ružomberok
: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084538-4. - S. 106-113.
Text bol publikovaný aj ako abstrakt. In Dialóg ako cesta spolužitia : problematika rozvíjania
spolužitia viacetnickej spoločnosti odstraňovaním vzájomných bariér : vedecká konferencia s
medzinárodnou účasťou : Ružomberok, 2. október 2009 : [zborník abstraktov]. Ružomberok :
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009, s. 10.
Kuberová, Helena
Faktory ovplyvňujúce kvalitu edukácie v ošetrovateľstve / Helena Kuberová. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania [elektronický
zdroj] : zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie / ed. Melánie Beťková, Iveta
Matišáková. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-393-1. - S.
126-133.
Kuberová, Helena
Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti o ťažko telesne postihnutých / Helena Kuberová. Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v teórii a praxi [elektronický zdroj] : zborník
z 2. medzinárodnej konferencie / ed. Katarína Zrubáková, Zuzana Hudáková, Helena
Kadučáková. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2010. - ISBN 978-80-8084-616-9. - S. 32-37.
Akimjaková, Beáta
Premeny v špeciálnom školstve = Changes in special education / Beáta Akimjaková, Zdenka
Hlaváčová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.
[elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Krupová,
Beáta Akimjaková. - Levoča : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-535-3. - S. 71-82.
[Akimjaková Beáta (50%) - Zdenka Hlaváčová (50%)]
Akimjaková, Beáta
Edukácia a duchovná edukácia rómskych detí = Education and spiritual education of roma
children / Beáta Akimjaková. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.
[elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Krupová,
Beáta Akimjaková. - Levoča : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-535-3. - S. 105-112.
Krajčíriková, Ľudmila
Skutočné šťastie je niečo úplne iné než potešenie. Šťastie si musíme zaslúžiť - výchovou,
vytrvalosťou a úspechom / Ľudmila Krajčíriková, Beáta Akimjaková.
In: Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-566-7. - S.
99-105.
24
[Krajčíriková Ľudmila (50%) - Beáta Akimjaková (50%)]
Akimjaková, Beáta
Hľadanie dobra, lásky a viery = Seeking of goodness, love and faith / Beáta Akimjaková.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov V. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku-Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša
v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-618-3. - S. 166-174.
Nehrerová, Erika
Úloha rodiny pri ranom rozvíjaní komunikačných kompetencií sluchovo postihnutého dieťaťa
/ Erika Nehrerová, Miloš Jozefčák.
In: Nové aspekty v sociálnej práci II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí 16. marca 2010 / ed.
Katarína Kotradyová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-544-5. - S. 267-272.
Krajčíriková, Ľudmila
Skutočné šťastie je niečo úplne iné než potešenie. Šťastie si musíme zaslúžiť - výchovou,
vytrvalosťou a úspechom / Ľudmila Krajčíriková, Beáta Akimjaková.
In: Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-566-7. - S.
99-105.
[Krajčíriková Ľudmila (50%) - Beáta Akimjaková (50%)]
Matiová, Danka
Teórie a typy chudoby / Danka Matiová, Ľudmila Krajčíriková.
In: Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-566-7. - S.
152-159.
[Matiová Danka - Ľudmila Krajčíriková (50%)]
Krajčíriková, Ľudmila
Liečebná rehabilitácia u chorých a hendikepovaných detí - klimatoterapia = Health
Rehabilitation of Children with Disease and Handicap - Climatotherapy / Ľudmila
Krajčíriková. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.
[elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Krupová,
Beáta Akimjaková. - Levoča : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-535-3. - S. 141-144.
[Krajčíriková Ľudmila]
Krajčíriková, Ľudmila
V ústrety záujmom detí = To meet children´s interests / Ľudmila Krajčíriková.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IV. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku-Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša
25
v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-617-6. - S. 136-154.
Krajčíriková, Ľudmila
Využívanie správnych metód a princípov pri výchove vo voľnom čase detí a mládeže = Using
of Correct Methods and Principles in Leisure Time Education of children and Adults /
Ľudmila Krajčíriková.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IV. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku-Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša
v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-617-6. - S. 155-165.
Krajčíriková, Ľudmila
Vzťahy v rodine a ich vplyv na budúce partnerské vzťahy = Relations in Family and Their
Influence on Next Partnership Relations / Ľudmila Krajčíriková.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov V. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku-Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša
v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-618-3. - S. 230-242.
Krajčíriková, Ľudmila
Hodnotová orientácia rómskych rodín / Ľudmila Krajčíriková, Marta Oravcová.
In: Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-566-7. - S.
113-121.
[Krajčíriková Ľudmila (50%) - Marta Oravcová (50%)]
Krajčíriková, Ľudmila
Príčiny a dôsledky negatívnych vzťahov v rodine / Ľudmila Krajčíriková, Marta Oravcová.
In: Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-566-7. - S.
106-112.
[Krajčíriková Ľudmila (50%) - Marta Oravcová (50%)]
Krupová, Ivana
Čo majú žiaci najradšej a čo najmenej radi na hodinách prírodovedy = What is the most and
least popular by pupils in science lessons / Ivana Krupová. - Požiadavky na systém: Windows
95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.
[elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Krupová,
Beáta Akimjaková. - Levoča : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-535-3. - S. 65-70.
Krupová, Ivana
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti rómskych žiakov a žiakov zo sociálne
znevýhodňujúceho prostredia = Scientific literacy´s development of roma pupils and pupils
from socially handicapping environment / Ivana Krupová.
In: Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
26
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-566-7. - S.
125-134.
Krupová, Ivana
Aktuálny stav prírodovednej gramotnosti budúcich učiteľov a vychovávateľov a možnosti jeho
zlepšenia = The actual state of scientific literacy of future teachers and educators and
possibilities of its improvement / Ivana Krupová.
In: Moderné trendy vo fyzike a ich aplikácia do vyučovania fyziky [elektronický zdroj] :
zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Ružomberok 4. 12.
2009 / ed. Peter Hanisko. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-576-6. - S. 114-126.
Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika
Rochovská, Ivana
Teoretické východiská využívania bádateľských aktivít v prírodovednom vzdelávaní na 1.
stupni základnej školy = Theoretical Base of Discovering Activities Using in Science
Education in Elementary School / Ivana Rochovská.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IV. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku-Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša
v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-617-6. - S. 211-236.
Skokanová, Anna
Preventívne opatrenia v oblasti sociálnopatologického správania mladistvých z hľadiska
sociologického / Anna Skokanová.
In: Nové aspekty v sociálnej práci II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí 16. marca 2010 / ed.
Katarína Kotradyová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-544-5. - S. 293-311.
Skokanová, Anna
Akceptácia kultúrneho a duchovného dedičstva Rómov vo výchovnom procese rómskych
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / Anna Skokanová. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií [elektronický zdroj] :
kreativita v pomáhaní : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 8. – 9.
októbra 2009 v Bratislave / ed. Mária Bendíková. - Bratislava : Univerzita Komenského,
2010. - ISBN 978-80-223-2780-0. - S. 45-49.
Stupák, Bohuslav
Voľný čas sociálne znevýhodnenej mládeže = Free time of the socialy disadvantaged youth /
Bohuslav Stupák.
In: Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-566-7. - S.
178-188.
27
Šeligová, Michaela
Chudoba ducha = The Poverty of Soul / Michaela Šeligová.
In: Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-566-7. - S.
197-201.
Tarajčáková, Edita
Úloha školy v profesijnej príprave žiakov so zrakovým postihnutím na Slovensku = Task of
School in Profesional Preparation of Pupils with Visual Disability in Slovakia / Edita
Tarajčáková.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov V. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku-Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša
v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-618-3. - S. 91-101.
Dudová, Anna
Učiteľ ako pozitívny vzor správania pre mladú generáciu = Der Lehrer als das positive
Benehmenmuster für die junge Generation / Anna Dudová. - Požiadavky na systém: Windows
95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.
[elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Krupová,
Beáta Akimjaková. - Levoča : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-535-3. - S. 37-46.
Dudová, Anna
Špecifiká chudoby v súčasnej sociálnej situácii na Slovensku = Die Spezifika der Armut in der
gegenwärtigen Sozialsituation in der Slowakei / Anna Dudová.
In: Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-566-7. - S.
29-43.
Krajčíriková, Ľudmila
Príčiny a dôsledky negatívnych vzťahov v rodine / Ľudmila Krajčíriková, Marta Oravcová.
In: Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-566-7. - S.
106-112.
[Krajčíriková Ľudmila (50%) - Marta Oravcová (50%)]
Krajčíriková, Ľudmila
Hodnotová orientácia rómskych rodín / Ľudmila Krajčíriková, Marta Oravcová.
In: Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-566-7. - S.
113-121.
28
[Krajčíriková Ľudmila (50%) - Marta Oravcová (50%)]
Vieriková, Iveta
Geriatrický pacient v systéme sociálnych služieb / Iveta Vieriková.
In: Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-566-7. - S.
207-225.
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
Krupová, Ivana
Rozvíjanie vizuálnej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní = Visual literacy's
development in pre-primary education / Ivana Krupová. - Požiadavky na systém: Windows 95
a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.
[elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Krupová,
Beáta Akimjaková. - Levoča : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-535-3. - S. 9-20.
Šarníková, Gabriela
Mládež v akcii - program poskytujúci možnosti rozvoja jednotlivca aj skupiny v oblasti
vzdelávania, kultúry a dobrovoľníctva / Gabriela Šarníková. - Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku [elektronický zdroj] : zborník prednášok
z týždňa vedy a techniky : Ružomberok 2.-6. novembra 2009. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-555-1. - S.
344-350.
Šarníková, Gabriela
Podpora rozvoja mládeže zo znevýhodneného prostredia prostredníctvom cezhraničnej
spolupráce / Gabriela Šarníková.
In: Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-566-7. - S.
187-194.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Šarníková, Gabriela
Mapujeme nielen v geografii / Gabriela Šarníková. - Popis urobený 21. 6. 2010. - Názov z
titulnej obrazovky. - Požaduje sa Acrobat Reader.
In: Ostium [elektronický zdroj] : internetový časopis pre humanitné odbory. - ISSN 13366556. - Trnava : Schola Philosophica. - Č. 2 (2010), 2 s.
Rec. na: Mentální mapování / Tony Buzan. - Praha : Portál, 2007. - ISBN 978-80-7367-200-3.
- Dostupné na: http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=281
29
Šarníková, Gabriela
Recenzia: O dětech a výchově / Gabriela Šarníková. - Popis urobený 23. 9. 2010. - Názov z
titulnej obrazovky. - Požaduje sa Acrobat Reader.
In: Paidagogos [elektronický zdroj] : časopis pro pedagogiku a s ní související vědy. - ISSN
1213-3809. - Paidagogos – společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o. s. Roč. 2010, č. 1 (2010), 4 s.
Rec. na: O dětech a výchově / Guy Gilbert. - Praha : Portál, 2009. - ISBN 978-80-7367-609-4.
- Dostupné na: http://www.paidagogos.net/
Dudová, Anna
Milica Majeriková: Vojna o Spiš. Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v kontexte
česko-slovensko-poľských vzťahov / Anna Dudová.
In: Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. - ISSN 1337-6535. - Roč. 4,
č. 3 (2010), s. 151-152.
Rec. na: Vojna o Spiš : Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v kontexte československo-poľských vzťahov / Milica Majeriková. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku,
2007. - ISBN 978-83-7490-093-5. - 146 s.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce
Gažiová, Mária
Chudoba v kontexte dneška - zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou / ed. Mária Gažiová. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - 219 s. - ISBN 978-80-8084-566-7
Krupová, Ivana
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III. [elektronický
zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Krupová, Beáta
Akimjaková. - Levoča : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Inštitút
Juraja Páleša v Levoči, 2010. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM), 146 s. - ISBN 97880-8084-535-3
Názov z hlavnej obrazovky. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika
[Krupová Ivana (50%) - Beáta Akimjaková (50%)]
Rochovská, Ivana
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IV. : zborník z II.
medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku-Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša
v Levoči, 2010. - 299 s. - ISBN 978-80-8084-617-6
[Rochovská Ivana (50%) - Beáta Akimjaková (50%)]
Rochovská, Ivana
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov V. : zborník z II.
medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku-Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša
v Levoči, 2010. - 308 s. - ISBN 978-80-8084-618-3
[Rochovská Ivana (50%) - Beáta Akimjaková (50%)]
30
Akimjaková, Beáta
Pedagogické, sociálne a humanistické pohľady na človeka / [ed.] Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - 192 s. (Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae). - ISBN 978-80-8084-590-2
31
Príloha 2: Prehľad ocenení za rok 2010
(pozvané prednášky, členstvo v redakčných radách, členstvo v edičných radách, členstvo
v národných a medzinárodných oblastiach výskumu, ocenenia za zásluhy o rozvoj,
Poverenia z externého prostredia na organizovanie konferencií a iných vedeckých alebo
umeleckých podujatí, Členstvá v programových výboroch na konferencii/kongrese
vysokej školy)
Pozvané prednášky
Kategória
publikačnej
činnosti
AFB
Autor
Názov projektu/konferencie
(názov príspevku)
Sociálne
znevýhodnená
mládež a voľný čas mládeže
(Realita a záujem sociálne
mládeže
Bohuslav Stupák, znevýhodnenej
o trávenie voľného času).
PaedDr., PhD.
Miesto
Termín
uskutočnenia uskutočnia
Teologický
inštitút
v Spišskej
Kapitule –
Spišskom
Podhradí
16. 3. 2010
* V zmysle smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej, umeleckej činnosti
a ohlasov (AFA, AFB, AFE, AFF)
Ostatné prednášky
Kategória
publikačnej
činnosti
Autor
AFC *
Akimjaková Beáta,
PaedDr., PhD.
AFC
Dolinská
Eva,
PaedDr., PhD.
AFC
Hlaváčová Zdenka,
PaedDr., PhD.
AFC
Krajčíriková
Ľudmila,
PhDr.,
PhD.
Názov projektu/konferencie
(názov príspevku)
Pedagogiczne
aspekty
diagnozy i poradnictwa w
teorii i praktyce pedagogiki
specjalnej (Intervention to a
Child with Mental Handicap
Focused on Independence)
Pedagogiczne
aspekty
diagnozy i poradnictwa w
teorii i praktyce pedagogiki
specjalnej (Developing of the
skills of communication of
the gifted students on the
literary education)
Pedagogiczne
aspekty
diagnozy i poradnictwa w
teorii i praktyce pedagogiki
specjalnej
(Education
programmes for children
with special educational
needs in infant schools)
Pedagogiczne
aspekty
diagnozy i poradnictwa w
teorii i praktyce pedagogiki
specjalnej (Diagnostics as an
effective element of the
education activity in the
32
Miesto
Termín
uskutočnenia uskutočnia
Ustroń
17.19.11.2010
Ustroń
17.19.11.2010
Ustroń
17.19.11.2010
Ustroń
17.19.11.2010
AFC
Rochovská Ivana,
PaedDr., PhD.
AFC
Skokanová Anna,
PaedDr., PhD.
AFC
Stupák Bohuslav,
PaedDr., PhD.
AFC
Dudová
PaedDr.
AFC
Akimjaková Beáta,
PaedDr., PhD.
AFC
Rochovská Ivana,
PaedDr., PhD.
AFD
Butaš Juraj, doc.,
RNDr., PhD.
AFD
Gejdoš Miroslav,
doc.,
PhDr.,
PaedDr., PhD.
AFD
AFD
Anna,
Akimjaková Beáta,
PaedDr., PhD.
Krajčíriková
Ľudmila,
PhDr.,
development process of
handicapped and disabled
people)
Pedagogiczne
aspekty
diagnozy i poradnictwa w
teorii i praktyce pedagogiki
specjalnej
(Diagnostic
Possibilities of Art-therapy)
Pedagogiczne
aspekty
diagnozy i poradnictwa w
teorii i praktyce pedagogiki
specjalnej (Determinants of
behavioral young tíneagers in
re-education center)
Pedagogiczne
aspekty
diagnozy i poradnictwa w
teorii i praktyce pedagogiki
specjalnej (Swimming in
special schools for pupils
with intellectual disabilities)
Pedagogiczne
aspekty
diagnozy i poradnictwa w
teorii i praktyce pedagogiki
specjalnej
(Social-legal
aspect of caring about
disabled in Slovakia)
Edukacja wczesnoszkolna szanse i zagrożenia (Project
“Butterflies” – Interpretation
of Visual Art in Pre-primary
Education)
Edukacja wczesnoszkolna szanse
i
zagrożenia
(Research Methods in PrePrimary Education)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II.
(Rozvoj
logiky
u predškolských pedagógov
s akcentom na kontext)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II. (Antropologia Józefa
Tischnera)
Doprava a zdravie (Dopravná
výchova
v primárnom
vzdelávaní)
Doprava a zdravie (Prvá
pomoc a dopravná výchova
33
Ustroń
17.19.11.2010
Ustroń
17.19.11.2010
Ustroń
17.19.11.2010
Ustroń
17.19.11.2010
Chełm
18.10.2010
Chełm
18.10.2010
Levoča
11.11.2010
Levoča
11.11.2010
Levoča
23.9.2010
Levoča
23.9.2010
PhD.
AFD
Hlaváčová Zdenka,
PaedDr., PhD.
AFD
Bohuslav Stupák,
PaedDr., PhD.
AFD
Tarajčáková Edita,
Ing., PhD.
Krajčíriková
Ľudmila,
PhDr.,
PhD.
AFD
Rochovská Ivana,
PaedDr., PhD.
AFD
Strážiková
PhDr.
doc.,
AFD
Trubíniová
Valentína,
PhDr., CSc.
doc.,
AFD
Gotthardová
Gabriela,
PhDr. CSc.
AFD
Krajčíriková
Ľudmila,
PhDr.,
PhD.
AFD
Krajčíriková
Ľudmila,
PhDr.,
PhD.
AFD
Iveta,
na školách)
Doprava a zdravie (Dopravná
výchova
v školskom
prostredí)
Doprava a zdravie (Dopravná
výchova v nadväznosti na
štátny vzdelávací program –
predprimárne vzdelávanie)
Doprava a zdravie (Dopravná
výchova
v špeciálnych
školách
Kultúra,
verejné
zdravotníctvo
a masmédiá
(Život v mojich rukách)
Kultúra,
verejné
zdravotníctvo
a masmédiá
(Možnosti
galérií
pri
rozvíjaní recepcie umenia u
detí predškolského veku)
Kultúra,
verejné
zdravotníctvo
a masmédiá
(Psychologické
problémy
chorých
podľa
druhu
choroby)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II.
(Štátny
vzdelávací
program
ISCED
0
–
predprimárne vzdelávania –
výsledky grantovej úlohy
KEGA za prvý rok)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II.
(Ortografická
problematika
písania
čiarky
a nepísania
v jednoduchej vete a súvetí)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II. (V ústrety záujmom detí)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II. (Využívanie správnych
metód
a princípov
pri
výchove vo voľnom čase detí
a mládeže)
34
Levoča
23.9.2010
Levoča
23.9.2010
Levoča
23.9.2010
Levoča
17.6.2010
Levoča
17.6.2010
Levoča
17.6.2010
Levoča
11.11.2010
Levoča
11.11.2010
Levoča
11.11.2010
Levoča
11.11.2010
AFD
Rochovská Ivana,
PaedDr., PhD.
AFD
Šarníková Gabriela,
PhDr., PhD.
AFD
Šarníková Gabriela,
PhDr., PhD.
AFD
Helena Kuberová,
doc., PhDr., PhD.
AFD
Akimjaková Beáta,
PaedDr., PhD.
AFD
Krajčíriková
Ľudmila,
PhDr.,
PhD.
AFD
Stupák
Bouslav,
PaedDr., PhD.
Šeligová Michaela,
PaedDr., PhD.
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II. (Teoretické východiská
využívania
bádateľských
aktivít
v prírodovednom
vzdelávaní na 1. stupni
základnej školy)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II. (O niektorých špecifikách
komunikácie v edukácii)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II. (Slovenčina v matematike,
matematika
v slovenčine
v edukačnom procese na
základnej škole
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II.
(Didaktické
metódy
v zmene postoja jedincov)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II..(Hľadanie dobra, lásky a
viery)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II. (Vzťahy v rodine a ich
vplyv na budúce partnerské
vzťahy)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II. (Inovácia teórie a prax
predškolskej
telesnej
výchovy v nadväznosti na
štátny vzdelávací program
ISCED 0 – predprimárne
vzdelávanie)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II.
(Power
Point
ako
pomôcka
v hudobnovýchovnom procese)
35
Levoča
11.11.2010
Levoča
11.11.2010
Levoča
11.11.2010
Levoča
10.-11.112010
Levoča
10.-11.112010
Levoča
10.-11.112010
Levoča
10.-11.112010
Levoča
10.-11.112010
AFD
Hlaváčová Zdenka,
PaedDr., PhD.
AFD
Rochovská Ivana,
PaedDr., PhD.
AFD
Tarajčáková Edita,
Ing., PhD.
AFD
Strážiková
PhDr.
AFD
Jozefčák
Miloš,
PaedDr., PhD.
Anna,
AFD
Dudová,
PaedDr.
Anna,
AFD
Dudová,
PaedDr.
Dudová,
PaedDr.
AFL
Rochovská Ivana,
PaedDr., PhD.
AFL
Akimjaková Beáta,
PaedDr., PhD.
AFD
Iveta,
Anna,
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II. (Kontinuálne vzdelávanie
ako súčasť výkonu činnosti
pedagóga)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II. (Profesia arteterapeuta
a diagnostické
možnosti
areteterapie)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II.
(Možnosti
psychomotorického rozvoja
žiakov
s mentálnym
postihnutím)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II. (Zmeny správania sa
pacienta počas ochorenia)
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II. (Determinačný vplyv
chudoby
na
školskú
úspešnosť žiaka)
Kňaz a špirituál ThDr. Ján
Čarnogurský
ako
vzor
svätosti života v kňazskej
službe
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
II.
(Pozitívny
prínos
integrácie
žiakov
s postihnutím
v bežnej
základnej škole)
Historický
vývin
kanonizačného procesu
Kultúra,
verejné
zdravotníctvo
a masmédiá
(Možnosti
galérií
pri
rozvíjaní recepcie umenia u
detí predškolského veku)
Kultúra,
verejné
zdravotníctvo
a masmédiá
(Možnosti
galérií
pri
36
Levoča
10.-11.112010
Levoča
10.-11.112010
Levoča
10.-11.112010
Levoča
10.-11.112010
Levoča
10.-11.112010
PF
KU
Ružomberok 15.02.2010
10.Levoča
11.11.2010
PF
KU
Ružomberok 06.12.2010
Levoča
17.6.2010
Levoča
17.6.2010
rozvíjaní recepcie umenia u
detí predškolského veku)
* V zmysle smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej
činnosti a ohlasov (AFC, AFD, AFG, AFH, AFK, AFL)
Členstvo v redakčných radách, v edičných radách
Meno a
Názov časopisu
Miesto vydania
priezvisko
Beáta
Edukacja wczesnoszkolna - Chełm
Akimjaková szanse i zagrożenia
Ivana
Edukacja wczesnoszkolna - Chełm
Rochovská
szanse i zagrożenia
Ivana
Journal of Technology and Olomouc
Rochovská
Information Education (Časopis
pro technickou a informační
výchovu)
Ivana
Paidagogos – časopis pro Olomouc
Rochovská
pedagogiku a s ní souvisejíci http://www.paidagogos.net
vědy
Gabriela
Redakčná rada:
http://www.ktfke.sk/fkruh
Šarníková
časopis Filozofický kruh. ISSN
1337-7698
Gabriela
Redakčná rada
Olomouc
Šarníková
časopis Paidagogos. ISSN 1213- http://www.paidagogos.net
3809
Gabriela
Edičná rada
Ružomberok
Šarníková
Vydavateľstvo KU Verbum
Ivana
Chudoba v kontexte dneška – Levoča
Rochovská
zdravotné, psychické, sociálnoprávne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v
súčasnosti I.
Ivana
Kultúra, verejné zdravotníctvo a Levoča
Rochovská
masmédiá
Beáta
Edukacja Elementarna w Teorii i Kraków
Akimjaková Praktyce
Beáta
Tradície a inovácie vo výchove
Akimjaková a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Ľudmila
Tradície a inovácie vo výchove Levoča
Krajčíriková a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Ivana
Tradície a inovácie vo výchove Levoča
Rochovská
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Zdenka
Tradície a inovácie vo výchove Levoča
Hlaváčová
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Gabriela
Tradície a inovácie vo výchove Levoča
Šarníková
a vzdelávaní modernej generácie
37
Dátum
18.10.2010
18.10.2010
2010
1.8.2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
učiteľov IV.
Marta
Oravcová
Tradície a inovácie vo výchove Levoča
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Beáta
Tradície a inovácie vo výchove Levoča
Akimjaková a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov V.
Ľudmila
Tradície a inovácie vo výchove Levoča
Krajčíriková a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov V.
Ivana
Tradície a inovácie vo výchove Levoča
Rochovská
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov V.
Zdenka
Tradície a inovácie vo výchove Levoča
Hlaváčová
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov V.
Gabriela
Tradície a inovácie vo výchove Levoča
Šarníková
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov V.
Marta
Tradície a inovácie vo výchove Levoča
Oravcová
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov V.
Mária
Kultúra, verejné zdravotníctvo Levoča
Gažiová
a masmédiá I.
Beáta
Kultúra, verejné zdravotníctvo Levoča
Akimjaková a masmédiá I.
Ľudmila
Kultúra, verejné zdravotníctvo Levoča
Krajčíriková a masmédiá I.
Ivana
Kultúra, verejné zdravotníctvo Levoča
Rochovská
a masmédiá I.
Zdenka
Kultúra, verejné zdravotníctvo Levoča
Hlaváčová
a masmédiá I.
Gabriela
Kultúra,
verejné
zdravotníctvo
Levoča
Šarníková
a masmédiá I.
Marta
Kultúra, verejné zdravotníctvo Levoča
Oravcová
a masmédiá I.
Iveta
Kultúra, verejné zdravotníctvo Levoča
Strážiková
a masmédiá I.
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Členstvá v programových výboroch na konferencii/kongrese vysokej školy
Meno a priezvisko
Názov konferencie/kongresu
Miesto
Dátum
Beáta Akimjaková
Edukacja
wczesnoszkolna
- Chełm
szanse i zagrożenia
18.10.2010
Ivana Rochovská
Edukacja
wczesnoszkolna
- Chełm
18.10.2010
szanse i zagrożenia
Beáta Akimjaková
Tradície a inovácie vo výchove Levoča
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov II.
10.-11.11.2010
Ivana Rochovská
Tradície a inovácie vo výchove Levoča
10.-11.11.2010
38
Mária Gažiová
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov II.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov II.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov II.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov II.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov II.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov II.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov II.
Kultúra, verejné zdravotvníctvo a
masmédiá
Kultúra, verejné zdravotvníctvo a
masmédiá
Kultúra, verejné zdravotvníctvo a
masmédiá
Kultúra, verejné zdravotvníctvo a
masmédiá
Doprava a zdraie
Beáta Akimjková
Doprava a zdraie
Ľudmila
Krajčíriková
Marta Oravcová
Iveta Strážiková
Gabriela Šarníková
Michaela Šeligová
Edita Tarajčáková
Mária Gažiová
Beáta Akimjková
Ľudmila
Krajčíriková
Ivana Rochovská
Levoča
10.-11.11.2010
Levoča
10.-11.11.2010
Levoča
10.-11.11.2010
Levoča
10.-11.11.2010
Levoča
10.-11.11.2010
Levoča
10.-11.11.2010
Levoča
17.6.2010
Levoča
17.6.2010
Levoča
17.6.2010
Levoča
17.6.2010
Levoča
23.-24.9.2010
Levoča
23.-24.9.2010
Ľudmila
Krajčíriková
Ivana Rochovská
Doprava a zdraie
Levoča
23.-24.9.2010
Doprava a zdraie
Levoča
23.-24.9.2010
Ostatné ocenenia
druh ocenenia
citácia
Meno a priezvisko
Bližšia charakteristika ocenenia
Beáta Akimjaková AKIMJAKOVÁ, B. 2009. Resocializational
Actualization in the Special Pedagogy from
the Christian Point of View. In. Historical
and Contemporary Context of Pedagogy
and Rehabilitation. The Polish-RussianSlovak collected scientific articles in three
parts. Editors: Z. Domzal, S. Lipinski.
Moscow : Academy of Professional
Development and Re-Training of Educators
in Moscow, s. 160-165. ISBN 978-5-84290515-1
39
citácia
citácia
citácia
[3] KRUPOVÁ, I. 2010. Using of Managed
Discovering Methods in Science Education
in Special Basic School. In Antropotechnia,
kulturotechnika,
socjotechnika
w
pedagogice specjalnej = Antropotechnique,
Culture
Technique
and
Sociology
Technique in Special Needs Pedagogy.
Red. A. Stankowski, K. Gabtyś. Katowice :
Uniwersytet
Ślaski,
Wyydawnictwo
Gnome, 2010, s. 48. ISBN 978-83-8781910-1
Beáta Akimjaková AKIMJAKOVÁ, B. 2009. Resocializational
Actualization in the Special Pedagogy from
the Christian Point of View. In. Historical
and Contemporary Context of Pedagogy
and Rehabilitation. The Polish-RussianSlovak collected scientific articles in three
parts. Editors: Z. Domzal, S. Lipinski.
Moscow : Academy of Professional
Development and Re-Training of Educators
in Moscow, s. 160-165. ISBN 978-5-84290515-1
[3] KRUPOVÁ, I. 2010. Scientific-technology
literacy's development in primary education
by traditional folk crafts. In Edukacja
elementarna w teorii i praktyce. 1-2/2010
(15-16). Częstochowa : Regionalny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli
„WOM“, 2010, s. 147. ISSN 1896-2327
Beáta Akimjaková AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Education to culture
and values in the context of regional
education. In Edukacja elementarna w teorii
i praktyce. 1-2/2010 (15-16). Częstochowa :
Regionalny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli „WOM“, 2010, s. 133-139.
ISSN 1896-2327
[4] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2010. V ústrety
záujmom detí. In Tradície a inovácie vo
výchove a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV. Zost. I. Rochovská, B.
Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF KU, s.
147. 2010. ISBN 978-80-8084-617-6
Beáta Akimjaková AKIMJAKOVÁ, B. 2009. Resocializačné
pôsobenie
v špeciálnej
pedagogike
z kresťanského hľadiska. In. Dimenzie
a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca
v súčasnej škole I. Špeciálna pedagogika.
Rodina – škola – spoločnosť. Zborník
referátov
z medzinárodnej
vedeckej
konferencie v Levoči. Ružomberok : PF
KU, 2009. s. 8-13. ISBN 978–80–8084–
40
citácia
citácia
490–5, EAN 9788080844905
[4] KRUPOVÁ,
Ivana.
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti
rómskych
žiakov
a
žiakov
zo
sociálne
znevýhodňujúceho prostredia. In Chudoba
v kontexte dneška - zdravotné, psychické,
sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I. :
zborník referátov z IX. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou.
Ružomberok : Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku Inštitút
Juraja Páleša v Levoči, 2010, s. 129.
Beáta Akimjaková AKIMJAKOVÁ, B. 2009. Resocializačné
pôsobenie
v špeciálnej
pedagogike
z kresťanského hľadiska. In. Dimenzie
a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca
v súčasnej škole I. Špeciálna pedagogika.
Rodina – škola – spoločnosť. Zborník
referátov
z medzinárodnej
vedeckej
konferencie v Levoči. Ružomberok : PF
KU, 2009. s. 8-13. ISBN 978–80–8084–
490–5, EAN 9788080844905
[4] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2010. Život v mojich
rukách. In Kultúra, verejné zdravotníctvo
a masmédiá I. Zborník z XI. sociálnovedeckej konferencie s medzinárodnou
účasťou.
Zost.
I.
Rochovská,
B.
Akimjaková, Ľ. Krajčíriková (eds.)
Ružomberok : VERBUM – Vydavateľstvo
KU v Ružomberku, 2010, s. 28. ISBN 97880-8084-607-7
Beáta Akimjaková AKIMJAKOVÁ, B. 2009. Resocializačné
pôsobenie
v špeciálnej
pedagogike
z kresťanského hľadiska. In. Dimenzie
a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca
v súčasnej škole I. Špeciálna pedagogika.
Rodina – škola – spoločnosť. Zborník
referátov
z medzinárodnej
vedeckej
konferencie v Levoči. Ružomberok : PF
KU, 2009. s. 8-13. ISBN 978–80–8084–
490–5, EAN 9788080844905
[4] ROCHOVSKÁ, I., KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ.,
ORAVCOVÁ, M. 2010. Umenie a kultúra
v Štátnom vzdelávacom programe pre 1.
stupeň základnej školy v Slovenskej
republike – Primárne vzdelávanie so
zameraním na predmet Výtvarná výchova.
In
Kultúra,
verejné
zdravotníctvo
a masmédiá I. Zborník z XI. sociálnovedeckej konferencie s medzinárodnou
41
citácia
citácia
citácia
účasťou.
Zost.
I.
Rochovská,
B.
Akimjaková, Ľ. Krajčíriková (eds.)
Ružomberok : VERBUM – Vydavateľstvo
KU v Ružomberku, 2010, s. 64. ISBN 97880-8084-607-7
Beáta Akimjaková AKIMJAKOVÁ, B. 2009. Education and
Training in the Study of Pope John Paul II.
In. Historical and Contemporary Context of
Pedagogy and Rehabilitation. The PolishRussian-Slovak collected scientific articles
in three parts. Editors: Z. Domzal, S.
Lipinski. Moscow : Academy of
Professional Development and Re-Training
of Educators in Moscow, s. 81-86. ISBN
978-5-8429-0515-1
[4] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2010. Život v mojich
rukách. In Kultúra, verejné zdravotníctvo
a masmédiá I. Zborník z XI. sociálnovedeckej konferencie s medzinárodnou
Zost.
I.
Rochovská,
B.
účasťou.
Akimjaková, Ľ. Krajčíriková (eds.)
Ružomberok : VERBUM – Vydavateľstvo
KU v Ružomberku, 2010, s. 28. ISBN 97880-8084-607-7
Beáta Akimjaková AKIMJAKOVÁ, B., TARAJČÁKOVÁ, E.
2009. Výchova a vzdelávanie v učení Jána
Pavla II. In. Dimenzie a perspektívy rozvoja
osobnosti jednotlivca v súčasnej škole II.
Predškolská pedagogika. Elementárna
pedagogika. Výchova a umenie. : Zborník
referátov
z medzinárodnej
vedeckej
konferencie v Levoči. Ružomberok : PF
KU, s. 118-124. ISBN 978–80–8084–491–
2, EAN 9788080844912
[4] KRUPOVÁ, Ivana. Rozvíjanie vizuálnej
gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní.
In Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie učiteľov :
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie. Levoča : Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku Inštitút
Juraja Páleša v Levoči, 2010, s. 18.
Beáta Akimjaková AKIMJAKOVÁ, B. 2009. L´éducation a
l´enseignement des enfants et des élèves du
milieu socialement désavantageux avec
l´orientation spécifique à la population
tzigane. In L´éducation chrétienne et
l´enseignement dans des pays européens
après le IIe Concile de Vatican. Fribourg:
SÉCT, 2009. p. 63-72. ISBN 978-29700690-5-8
42
citácia
citácia
citácia
[4] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ., ORAVCOVÁ, M.
Hodnotová orientácia rómskych rodín. In.
Chudoba v kontexte dneška – zdravotné,
psychické, sociálno-právne, filozofické,
etické
a etnické
aspekty
chudoby
v súčasnosti I. Zborník referátov z IX.
Sociálno-vedeckej
konferencie
s medzinárodnou účasťou. Editor: Mária
Gažiová.
Levoča
:
VERBUM
–
vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2010.
ISBN 978–80–8084–566–7. S. 115.
Beáta Akimjaková KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ., AKIMJAKOVÁ, B.
2009. L´inclusion des Tziganes en
Slovaquie. In L´éducation chrétienne et
l´enseignement dans des pays européens
aprčs le IIe Concile de Vatican. Fribourg:
SÉCT, 2009. p. 151-158. ISBN 978-29700690-5-8
[4] KAČENGOVÁ, M. 2010. Životný štýl v
rómskej minoritnej spoločnosti. In Tradície
a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov V. Zost. I.
Rochovská,
B.
Akimjaková
(eds.)
Ružomberok : PF KU, 2010, s. 221. ISBN
978-80-8084-618-3
Beáta Akimjaková KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ., AKIMJAKOVÁ, B.
2009. L´inclusion des Tziganes en
Slovaquie. In L´éducation chrétienne et
l´enseignement dans des pays européens
après le IIe Concile de Vatican. Fribourg:
SÉCT, 2009. p. 151-158. ISBN 978-29700690-5-8
[4] KAČENGOVÁ, M. 2010. Rómovia
a zdravie na Slovensku. In Tradície a
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov V. Zost. I. Rochovská,
B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF
KU, 2010, s. 217. ISBN 978-80-8084-618-3
Ľudmila
Krajčíriková
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ., AKIMJAKOVÁ, B.
2009. L´inclusion des Tziganes en
Slovaquie. In L´éducation chrétienne et
l´enseignement dans des pays européens
après le IIe Concile de Vatican. Fribourg:
SÉCT, 2009. p. 151-158. ISBN 978-29700690-5-8
[4] KAČENGOVÁ, M. 2010. Životný štýl v
rómskej minoritnej spoločnosti. In Tradície
a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov V. Zost. I.
Rochovská,
B.
Akimjaková
(eds.)
43
citácia
citácia
citácia
Ľudmila
Krajčíriková
Ružomberok : PF KU, 2010, s. 221. ISBN
978-80-8084-618-3
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ., AKIMJAKOVÁ, B.
2009. L´inclusion des Tziganes en
Slovaquie. In L´éducation chrétienne et
l´enseignement dans des pays européens
après le IIe Concile de Vatican. Fribourg:
SÉCT, 2009. p. 151-158. ISBN 978-29700690-5-8
[4] KAČENGOVÁ, M. 2010. Rómovia
a zdravie na Slovensku. In Tradície a
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov V. Zost. I. Rochovská,
B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF
KU, 2010, s. 217. ISBN 978-80-8084-618-3
Beáta Akimjaková AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Edukácia a duchovná
edukácia rómskych detí. In Tradície
a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov III. Zborník
referátov
z medzinárodnej
vedeckej
konferencie v Levoči. Zost. Krupová, I.,
Akimjaková, B. Ružomberok : PF KU,
2010, s. 105-112. ISBN 978–80–8084–
535–3
[4] KRAJČÍRIKOVÁ,
Ľudmila
ORAVCOVÁ, Marta. Hodnotová orientácia
rómskych rodín. In Chudoba v kontexte
dneška - zdravotné, psychické, sociálnoprávne, filozofické, etické a etnické aspekty
chudoby v súčasnosti I. : zborník referátov
z IX. sociálno-vedeckej konferencie s
medzinárodnou
účasťou.
Levoča
:
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v
Ružomberku Inštitút Juraja Páleša v Levoči,
2010, s. 116, 120.
Beáta Akimjaková AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Edukácia a duchovná
edukácia rómskych detí. In Tradície
a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov III. Zborník
referátov
z medzinárodnej
vedeckej
konferencie v Levoči. Zost. Krupová, I.,
Akimjaková, B. Ružomberok : PF KU,
2010, s. 105-112. ISBN 978–80–8084–
535–3
[4] KAČENGOVÁ, M. 2010. Rómovia
a zdravie na Slovensku. In Tradície a
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov V. Zost. I. Rochovská,
B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF
KU, 2010, s. 217. ISBN 978-80-8084-618-3
44
citácia
citácia
citácia
citácia
Beáta Akimjaková AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Edukácia a duchovná
edukácia rómskych detí. In Tradície
a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov III. Zborník
referátov
z medzinárodnej
vedeckej
konferencie v Levoči. Zost. Krupová, I.,
Akimjaková, B. Ružomberok : PF KU,
2010, s. 105-112. ISBN 978–80–8084–
535–3
[4] KAČENGOVÁ, M. 2010. Životný štýl v
rómskej minoritnej spoločnosti. In Tradície
a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov V. Zost. I.
Rochovská,
B.
Akimjaková
(eds.)
Ružomberok : PF KU, 2010, s. 221. ISBN
978-80-8084-618-3
Beáta Akimjaková AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Edukácia a duchovná
edukácia rómskych detí. In Tradície
a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov III. Zborník
referátov
z medzinárodnej
vedeckej
konferencie v Levoči. Zost. Krupová, I.,
Akimjaková, B. Ružomberok : PF KU,
2010, s. 105-112. ISBN 978–80–8084–
535–3
[4] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2010. Vzťahy
v rodine a ich vplyv na budúce partnerské
vzťahy. In Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov
V. Zost. I. Rochovská, B. Akimjaková
(eds.) Ružomberok : PF KU, 2010, s. 223.
ISBN 978-80-8084-618-3
Beáta Akimjaková KRUPOVÁ,
I.,
KRUPOVÁ,
D.,
AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Využívanie
interpretácie
vizuálneho
umenia
v predprimárnom vzdelávaní. Ružomberok
: Pedagogická fakulta KU, 2010. 96 s. a CD
s prílohami. ISBN 978–80–8084–534–6
(Akimjaková 10 %)
[4] TARAJČÁKOVÁ, E. 2010. Úloha školy
v profesijnej príprave žiakov so zrakovým
postihnutím na Slovensku. In Tradície a
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov IV. Zost. I. Rochovská,
B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF
KU, 2010, s. 99. ISBN 978-80-8084-617-6
Ľudmila
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2009. Ako chudoba a
Krajčíriková
detská práca vo svete ovplyvňuje slovenskú
migračnú politiku. In: Sociálne posolstvo
Jána Pavla II. pre dnešný svet II. Chudoba :
45
citácia
Ľudmila
Krajčíriková
citácia
Ľudmila
Krajčíriková
citácia
Ľudmila
Krajčíriková
reflexie cez prizmu sociálnej náuky Cirkvi,
spoločenských a ekonomických vied.
Editori Pavol Budaj, Matej Čevan, Miroslav
Špánik. Ružomberok : Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity, 2009. S. 106-110.
ISBN 978-80-8084-459-2
[3] AKIMJAKOVÁ, Beáta. Education to culture
and values in the context of regional
education. In Edukacja elementarna w teorii
i praktyce : kwartalnik dla nauczycieli,
2010, Nr 1-2/2010 (15-16), s. 138.
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2009. Ako chudoba a
detská práca vo svete ovplyvňuje slovenskú
migračnú politiku. In: Sociálne posolstvo
Jána Pavla II. pre dnešný svet II. Chudoba :
reflexie cez prizmu sociálnej náuky Cirkvi,
spoločenských a ekonomických vied.
Editori Pavol Budaj, Matej Čevan, Miroslav
Špánik. Ružomberok : Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity, 2009. S. 106-110.
ISBN 978-80-8084-459-2
[3] KRUPOVÁ, Ivana. Scientific-technology
literacy´s development in primary education
by traditional folk crafts. In Edukacja
elementarna w teorii i praktyce : kwartalnik
dla nauczycieli, 2010, Nr 1-2/2010 (15-16),
s. 140, 147
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2009. Les thérapies dans
la pédagogie spéciale et médicale. In
L´éducation chrétienne et l´enseignement
dans des pays européens après le IIe
Concile de Vatican. Fribourg: SÉCT, 2009.
p. 73-82. ISBN 978-2-9700690-5-8
[4] ROCHOVSKÁ, I., AKIMJAKOVÁ, B.
2010. Možnosti galérií pri rozvíjaní
recepcie umenia u detí predškolského veku.
In
Kultúra,
verejné
zdravotníctvo
a masmédiá I. Zborník z XI. sociálnovedeckej konferencie s medzinárodnou
časťou. Zost. I. Rochovská, B. Akimjaková,
Ľ. Krajčíriková (eds.) Ružomberok :
VERBUM – Vydavateľstvo KU v
Ružomberku, 2010, s. 36. ISBN 978-808084-607-7
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ., ORAVCOVÁ, M. 2009.
Hodnotová orientácia rómskych rodín. In:
Chudoba v kontexte dneška - zdravotné,
psychické, sociálno-právne, filozofické,
etické a etnické aspekty chudoby v
súčasnosti I. : zborník referátov z IX.
sociálno-vedeckej
konferencie
s
46
citácia
Ľudmila
Krajčíriková
citácia
Ľudmila
Krajčíriková
medzinárodnou účasťou / ed. Mária
Gažiová. Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2010. S. 113-121.ISBN 97880-8084-566-7
[4] AKIMJAKOVÁ, Beáta. 2010. Hľadanie
dobra, lásky a viery. In Tradície a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej
generácie učiteľov V. Zost. I. Rochovská,
B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF
KU, 2010, s. 172. ISBN 978-80-8084-618-3
KRAJČÍRIKOVÁ,
Ľ.
2009.
Liečebná
rehabilitácia u chorých a hendikepovaných
detí - hydroterapia = Therapeutical
Rehabilitation of Children with Disease and
Handicap – Hydrotherappy. In: Tradície a
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov II. [elektronický zdroj] :
špeciálna, sociálna a liečebná pedagogika /
Ivana Krupová, Beáta Akimjaková (eds.). Levoča : Pedagogická fakulta Katolíckej
univerzity v Ružomberku, Inštitút Juraja
Páleša v Levoči, 2009. S. 254-257.ISBN
978-80-8084-515-5
[4] KAČENGOVÁ, M. 2010. Zmena postojov k
vlastnému zdraviu. In Kultúra, verejné
zdravotníctvo a masmédiá I. Zborník z XI.
sociálno-vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou časťou. Zost. I. Rochovská,
B. Akimjaková, Ľ. Krajčíriková (eds.)
Ružomberok : VERBUM – Vydavateľstvo
KU v Ružomberku, 2010, s. 33. ISBN 97880-8084-607-7
KRAJČÍRIKOVÁ,
Ľ.
2009.
Liečebná
rehabilitácia u chorých a hendikepovaných
detí - hydroterapia = Therapeutical
Rehabilitation of Children with Disease and
Handicap – Hydrotherappy. In: Tradície a
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov II. [elektronický zdroj] :
špeciálna, sociálna a liečebná pedagogika /
Ivana Krupová, Beáta Akimjaková (eds.). Levoča : Pedagogická fakulta Katolíckej
univerzity v Ružomberku, Inštitút Juraja
Páleša v Levoči, 2009. S. 254-257.ISBN
978-80-8084-515-5
[4] VIERIKOVÁ, I. 2010. Psychologické
problémy chorých podľa druhu choroby. In
Kultúra, verejné zdravotníctvo a masmédiá
I. Zborník z
XI. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou časťou. Zost.
47
citácia
Ľudmila
Krajčíriková
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
I. Rochovská, B. Akimjaková, Ľ.
Krajčíriková
(eds.)
Ružomberok
:
VERBUM – Vydavateľstvo KU v
Ružomberku, 2010, s. 75. ISBN 978-808084-607-7
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. Social Care and
Education of Visual Handicaped Pupils in
the Conditions of School Hostel. Prednáška
na medzinárodnej vedeckej konferencii
Antropotechnika – kulturotechnika –
socjotechnika w pedagogice specjalnej.
Ustroń, 17.11.2009.
[4] TARAJČÁKOVÁ, E. 2010. Úloha školy
v profesijnej príprave žiakov so zrakovým
postihnutím na Slovensku. In Tradície a
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov V. Zost. I. Rochovská,
B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF
KU, 2010, s. 92. ISBN 978-80-8084-618-3
KRUPOVÁ,
I.,
KRÍŽOVÁ,
J.,
MELICHERČÍKOVÁ, D. 2009. Rozvíjanie
prírodovedno-technického vzdelávania na
elementárnom stupni základnej školy.
Ružomberok : Pedagogická fakulta KU,
2009. ISNB 978–80–8084–493–6
[3] TARAJČÁKOVÁ, E. 2010. Information
Resources in Visually Handicapped
Education.
In
Antropotechnia,
kulturotechnika,
socjotechnika
w
pedagogice specjalnej. Red. A. Stankowski,
K. Gabtyś. Katowice : Uniwersytet Ślaski,
Wyydawnictwo Gnome, 2010, s. 72. ISBN
978-83-87819-10-1
KRUPOVÁ,
I.,
KRÍŽOVÁ,
J.,
MELICHERČÍKOVÁ, D. 2009. Rozvíjanie
prírodovedno-technického vzdelávania na
elementárnom stupni základnej školy.
Ružomberok : Pedagogická fakulta KU,
2009. ISNB 978–80–8084–493–6
[3] ŠVÁBOVÁ,
B.
2010.
Aplikacja
dramatoterapii
w
pracy
z dziećmi
niepełnosprawnymi
psychicznie.
In
Antropotechnika,
kulturotechnika,
socjotechnika w pedagogice specjalnej.
Red. A. Stankowski, K. Gabtyś. Katowice :
Ślaski,
Wyydawnictwo
Uniwersytet
Gnome, 2010, s. 204. ISBN 978-83-8781910-1
KRÍŽOVÁ, J., KRUPOVÁ I. 2007. Vybrané
špecifiká regionálnej výchovy v okolí
Banskej Bystrice. Banská Bystrica : PF
48
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
UMB, 2007. 134 s a CD s prílohami. ISBN
978-80-8083-471-5
(172
normostrán,
Krupová 50 %)
[3] NEMCOVÁ, A., MIGROVÁ, M. 2010.
Folklor u Romów. In Edukacja elementarna
w teorii i praktyce. 1-2/2010 (15-16).
Częstochowa : Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli „WOM“, 2010,
s. 152. ISSN 1896-2327
KRÍŽOVÁ, J., KRUPOVÁ I. 2006. Vplyv
osobnosti učiteľa na formovanie vzťahu
študenta k prírodovedným predmetom. In
Pedagogická orientace. Brno : Konvoj,
2006, č. 2, s. 68-77. ISSN 1211-4669 (10
normostrán, Krupová 50 %)
[3] AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Education to
culture and values in the context of regional
education. In Edukacja elementarna w teorii
i praktyce. 1-2/2010 (15-16). Częstochowa :
Regionalny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli „WOM“, 2010, s. 137. ISSN
1896-2327
KRUPOVÁ, I. 2009. Rozvíjanie regionálneho
povedomia žiakov 1. stupňa ZŠ so
zameraním na využívanie tradičných
ľudových remesiel. In Dimenzie a
perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v
súčasnej škole II. Predškolská pedagogika.
Elementárna pedagogika. Výchova a
umenie.
:
Zborník
referátov
z
medzinárodnej vedeckej konferencie v
Levoči. Ružomberok : PF KU, s. 277-283.
ISBN
978–80–8084–491–2,
EAN
9788080844912 (7 normostrán)
[3] AKIMJAKOVÁ, B. 2009. L´éducation a
l´enseignement des enfants et des élèves du
milieu socialement désavantageux avec
l´orientation spécifique à la population
tzigane. In: L´éducation chrétienne et
l´enseignement dans des pays européens
après le IIe Concile de Vatican. Fribourg:
SÉCT, 2009. p. 70. ISBN 978-2-97006905-8
KRUPOVÁ, I. 2009. Rozvíjanie regionálneho
povedomia žiakov 1. stupňa ZŠ so
zameraním na využívanie tradičných
ľudových remesiel. In Dimenzie a
perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v
súčasnej škole II. Predškolská pedagogika.
Elementárna pedagogika. Výchova a
umenie.
:
Zborník
referátov
z
49
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
medzinárodnej vedeckej konferencie v
Levoči. Ružomberok : PF KU, s. 277-283.
ISBN
978–80–8084–491–2,
EAN
9788080844912 (7 normostrán)
[3] NEMCOVÁ, A., MIGROVÁ, M. 2010.
Folklor u Romów. In Edukacja elementarna
w teorii i praktyce. 1-2/2010 (15-16).
Częstochowa : Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli „WOM“, 2010,
s. 150. ISSN 1896-2327
KRUPOVÁ, I., KRÍŽOVÁ, J. 2009. Analýza
vedomostí žiakov 1. stupňa ZŠ o zdravej
výžive. In Dimenzie a perspektívy rozvoja
osobnosti jednotlivca v súčasnej škole II.
Predškolská pedagogika. Elementárna
pedagogika. Výchova a umenie. : Zborník
referátov z medzinárodnej vedeckej
konferencie v Levoči. Ružomberok : PF
KU, s. 284 – 291. ISBN 978–80–8084–
491–2
[3] STUPÁK, B. 2010. The Olympism of PreeSchoolers.
In
Antropotechnika,
kulturotechnika,
socjotechnika
w
pedagogice specjalnej. Red. A. Stankowski,
K. Gabtyś. Katowice : Uniwersytet Ślaski,
Wyydawnictwo Gnome, 2010, s. 197. ISBN
978-83-87819-10-1
KRUPOVÁ, I. 2009. Tradičné ľudové remeslá ako prostriedok
rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov. In Odkaz kultúrneho
dedičstva v primárnej edukácii. PF UMB Banská Bystrica, PF
Hradec Králové, mesto Banská Bystrica. s. 110 - 114, 2009. ISBN
978-80-8083-703-7 (7 normostrán)
[3] AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Education to
culture and values in the context of regional
education. In Edukacja elementarna w teorii
i praktyce. 1-2/2010 (15-16). Częstochowa :
Regionalny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli „WOM“, 2010, s. 134. ISSN
1896-2327
KRUPOVÁ, I. 2009. Možnosti interpretácie
vizuálneho umenia vo výchove detí
predškolského veku. In Od detskej
opatrovne k materskej škole. Zborník
príspevkov z odborno-vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica
: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre
predškolskú výchovu. Spoločnosť pre
predškolskú výchovu. Zost. E. Gašparová,
M. Miňová (eds.). S. 114 – 120. ISBN 97880-970266-0-8
[3] TARAJČÁKOVÁ, E. 2010. Information
Resources in Visually Handicapped
50
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
Education.
In
Antropotechnika,
kulturotechnika,
socjotechnika
w
pedagogice specjalnej. Red. A. Stankowski,
K. Gabtyś. Katowice : Uniwersytet Ślaski,
Wyydawnictwo Gnome, 2010, s. 71. ISBN
978-83-87819-10-1
KRUPOVÁ, I. 2009. Možnosti interpretácie
vizuálneho umenia vo výchove detí
predškolského veku. In Od detskej
opatrovne k materskej škole. Zborník
príspevkov z odborno-vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica
: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre
predškolskú výchovu. Spoločnosť pre
predškolskú výchovu. Zost. E. Gašparová,
M. Miňová (eds.). S. 114 – 120. ISBN 97880-970266-0-8
[3] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2010. Social Care
and Education of Visuals Handicapped
Pupils in the Conditions of School Hostel.
In
Antropotechnika,
kulturotechnika,
socjotechnika w pedagogice specjalnej.
Red. A. Stankowski, K. Gabtyś. Katowice :
Uniwersytet
Ślaski,
Wyydawnictwo
Gnome, 2010, s. 71. ISBN 978-83-8781910-1
KRUPOVÁ I., KRÍŽOVÁ, J. 2008. Zážitkové
učenie v prírodovede a jeho vplyv na klímu
triedy. In Klíma školy 21. storočia. Zborník
z vedeckej konferencie s medzinárodnou
účasťou. Banská Bystrica : Pedagogická
fakulta UMB a Centrum vzdelávania
doktorandov pri PF UMB, 2008. s. 101103.
ISBN
978-80-8083-586-6
(5
normostrán, Krupová 50 %)
[3] ŠVÁBOVÁ,
B.
2010.
Aplikacja
dramatoterapii
w
pracy
z dziećmi
niepełnosprawnymi
psychicznie.
In
Antropotechnia,
kulturotechnika,
socjotechnika w pedagogice specjalnej.
Red. A. Stankowski, K. Gabtyś. Katowice :
Uniwersytet
Ślaski,
Wyydawnictwo
Gnome, 2010, s. 203. ISBN 978-83-8781910-1
KRUPOVÁ,
I.,
KRUPOVÁ,
D.,
AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Využívanie
interpretácie
vizuálneho
umenia
v
predprimárnom vzdelávaní. Ružomberok :
Pedagogická fakulta KU, 2010. 96 s. a CD s
prílohami. ISBN 978–80–8084–534–6 (96
normostrán, Krupová 70 %)
51
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
[4] TARAJČÁKOVÁ, E. 2010. Úloha školy
v profesijnej príprave žiakov so zrakovým
postihnutím na Slovensku. In Tradície a
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov IV. Zost. I. Rochovská,
B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF
KU, 2010, s. 99. ISBN 978-80-8084-617-6
KRUPOVÁ,
I.,
KRUPOVÁ,
D.,
AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Využívanie
interpretácie
vizuálneho
umenia
v
predprimárnom vzdelávaní. Ružomberok :
Pedagogická fakulta KU, 2010. 96 s. a CD s
prílohami. ISBN 978–80–8084–534–6 (96
normostrán, Krupová 70 %)
[4] ŠVÁBOVÁ,
B.
2010.
Rozvíjanie
grafomotorických
zručností
detí
v
predprimárnom
období
tvorivou
dramatikou. In Tradície a inovácie vo
výchove a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV. Zost. I. Rochovská, B.
Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF KU,
2010, s. 50. ISBN 978-80-8084-617-6
KRUPOVÁ,
I.,
KRÍŽOVÁ,
J.,
MELICHERČÍKOVÁ, D. 2009. Rozvíjanie
prírodovedno-technického vzdelávania na
elementárnom stupni základnej školy.
Ružomberok : Pedagogická fakulta KU,
2009. ISNB 978–80–8084–493–6
[4] ŠELIGOVÁ, M. 2010. Chudoba ducha. In
Chudoba v kontexte dneška – zdravotné,
psychické, sociálno-právne, filozofické,
etické a etnické aspekty chudoby v
súčasnosti I. Zborník zo sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou.
Zost. M. Gažiová (eds.) Ružomberok :
VERBUM – Vydavateľstvo KU v
Ružomberku, 2010, s. 198. ISBN 978-808084-566-7
KRUPOVÁ, I. 2009. Rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ s
využívaním metód riadeného objavovania.
In Pedagogika, roč. LIX, 2009, č. 3, s. 3140. ISSN 0031-3815 (13 normostrán)
[4] HOCKICKO, P., HOCKICKOVÁ, M.
2010. Rozvoj kognitívnych kompetencií
detí predškolského a mladšieho školského
veku. In Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov
IV. Zost. I. Rochovská, B. Akimjaková
(eds.) Ružomberok : PF KU, 2010, 107.
ISBN 978-80-8084-617-6
52
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
KRUPOVÁ, I. 2009. Rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ s
využívaním metód riadeného objavovania.
In Pedagogika, roč. LIX, 2009, č. 3, s. 3140. ISSN 0031-3815 (13 normostrán)
[4] GEJDOŠ, M. 2010. Model Integrovaného
tematického
vyučovania
Susan
J. Kovalikovej – vzdelávanie pre 21.
storočie. In Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov
III. Zborník referátov z medzinárodnej
vedeckej konferencie v Levoči. Zost.
Krupová, I., Akimjaková, B. Ružomberok :
PF KU, 2010, s. 51. ISBN 978–80–8084–
535–3
KRUPOVÁ, I. 2009. Rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ s
využívaním metód riadeného objavovania.
In Pedagogika, roč. LIX, 2009, č. 3, s. 3140. ISSN 0031-3815 (13 normostrán)
[4] HOCKICKO, P. 2010. Rozvoj kľúčových
kompetencií
využitím
akustických
experimentov. In Proceedings of the 5th
International
Symposium
MaterialAcoustic-Place 2010, Zvolen, 2010, s. 69.
ISBN 978-80-228-2121-6
KRUPOVÁ, I. 2009. Rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ s
využívaním metód riadeného objavovania.
In Pedagogika, roč. LIX, 2009, č. 3, s. 3140. ISSN 0031-3815 (13 normostrán)
[4] HANISKO, P. 2009. Astronómia ako
súčasť mimoškolskej záujmovej aktivity. In
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie učiteľov I.
Predškolská a elementárna pedagogika. :
Zborník
referátov
z
medzinárodnej
vedeckej konferencie v Levoči. Zost.
Krupová, I., Akimjaková, B. Ružomberok :
PF KU, 2009, s. 158. ISBN 978–80–8084–
524–8
KRUPOVÁ I., KRÍŽOVÁ, J. 2006. Vzťah
budúcich učiteľov 1. stupňa ZŠ k
integrovanej výučbe prírodovedy. In
Učitelské listy, [online]. 8, 2006. Dostupné:
<http://ucitelskelisty.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?A
RI= 102571&CAI=2153/> ISSN 1210-6313
53
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
(16 normostrán, Krupová 50 %)
[4] ŠARNÍKOVÁ, G., KAŠČÁKOVÁ, S.
2010.
Slovenčina
v
matematike,
matematika v slovenčine v edukačnom
procese na základnej škole. In Tradície a
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov IV. Zost. I. Rochovská,
B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF
KU, 2010, s. 260. ISBN 978-80-8084-617-6
KRÍŽOVÁ, J., KRUPOVÁ I. 2006. Vplyv
osobnosti učiteľa na formovanie vzťahu
študenta k prírodovedným predmetom. In
Pedagogická orientace. Brno : Konvoj,
2006, č. 2, s. 68-77. ISSN 1211-4669 (10
normostrán, Krupová 50 %)
[4] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ., ORAVCOVÁ, M.
2010. Hodnotová orientácia rómskych
rodín. In Chudoba v kontexte dneška –
zdravotné, psychické, sociálno-právne,
filozofické, etické a etnické aspekty
chudoby v súčasnosti I. Zborník zo
sociálno-vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou účasťou. Zost. M. Gažiová
(eds.) Ružomberok : VERBUM –
Vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2010, s.
119. ISBN 978-80-8084-566-7
KRUPOVÁ, I. 2009. Výskumné projekty a
organizácie zamerané na rozvíjanie
prírodovedného vzdelávania žiakov. In
Matematika Informatika Fyzika, didaktický
časopis učiteľov matematiky, informatiky a
fyziky, 34, XVIII. ročník, Prešov 2009. s.
44-55. ISSN 1335-7794 (25 normostrán)
[4] KOPÁČOVÁ,
J.
2010.
Učebnice
prírodovedy a Štátny vzdelávací program
pre 1. stupeň ZŠ. In Tradície a inovácie vo
výchove a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV. Zost. I. Rochovská, B.
Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF KU,
2010, s. 127. ISBN 978-80-8084-617-6
KRUPOVÁ
I.
2007.
Využívanie
prírodovedných experimentov na 1. stupni
základných škôl v triedach s prevažným
počtom rómskych žiakov. In Naša škola,
roč. XI, 2007/2008, č. 3-4, s. 44-47. ISSN
1335-2733
[4] AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Edukácia a
duchovná edukácia rómskych detí. In
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.
Zborník
referátov
z
medzinárodnej
54
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
vedeckej konferencie v Levoči. Zost.
Krupová, I., Akimjaková, B. Ružomberok :
PF KU, 2010, s. 109. ISBN 978–80–8084–
535–3
KRUPOVÁ
I.
2007.
Využívanie
prírodovedných experimentov na 1. stupni
základných škôl v triedach s prevažným
počtom rómskych žiakov. In Naša škola,
roč. XI, 2007/2008, č. 3-4, s. 44-47. ISSN
1335-2733
[4] NEMCOVÁ, A., MIGROVÁ, M. 2010.
Príčiny záškoláctva rómskych žiakov. In
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.
Zborník
referátov
z
medzinárodnej
vedeckej konferencie v Levoči. Zost.
Krupová, I., Akimjaková, B. Ružomberok :
PF KU, 2010, s. 128. ISBN 978–80–8084–
535–3
KRUPOVÁ
I.
2007.
Využívanie
prírodovedných experimentov na 1. stupni
základných škôl v triedach s prevažným
počtom rómskych žiakov. In Naša škola,
roč. XI, 2007/2008, č. 3-4, s. 44-47. ISSN
1335-2733
[4] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ., ORAVCOVÁ, M.
2010. Hodnotová orientácia rómskych
rodín. In Chudoba v kontexte dneška –
zdravotné, psychické, sociálno-právne,
filozofické, etické a etnické aspekty
chudoby v súčasnosti I. Zborník zo
sociálno-vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou účasťou. Zost. M. Gažiová
(eds.) Ružomberok : VERBUM –
Vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2010, s.
116. ISBN 978-80-8084-566-7
KRUPOVÁ, I. 2009. Scientific Literacy's
Development of Elementary Pupils by the
Methods of Managed Discovering =
Rozwijanie wiedzy przyrodniczej uczniów
klas
I-IV
szkoły
podstawowej
z
zastosowaniem
metody
sterującego
odkrywania. In Nowe kierunki w badaniach
i naukach o edukacji = Miedzynarodowa
fundacja
naukowców
i
pedagogów"scientia,ars,educatio"
:
materiały z Międzynarodowej Konferencji
Naukowej / red. Sławomir Mazur. - Kraków
: UKiP J&D Gębka, 2009. s. 180-189.
ISBN 978-83-60837-41-2 (13 normostrán)
[4] GEJDOŠ, M. 2010. Model Integrovaného
55
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
tematického
vyučovania
Susan
J. Kovalikovej – vzdelávanie pre 21.
storočie. In Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov
III. Zborník referátov z medzinárodnej
vedeckej konferencie v Levoči. Zost.
Krupová, I., Akimjaková, B. Ružomberok :
PF KU, 2010, s. 51. ISBN 978–80-8084–
535–3
KRUPOVÁ I. 2010. Rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti rómskych žiakov a žiakov zo
sociálne znevýhodňujúceho prostredia. In
Chudoba v kontexte dneška – zdravotné,
psychické, sociálno-právne, filozofické,
etické a etnické aspekty chudoby v
súčasnosti I. Zborník zo sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou.
Zost. M. Gažiová (eds.) Ružomberok :
VERBUM – Vydavateľstvo KU v
Ružomberku, 2010, s. 122-132. ISBN 97880-8084-566-7 (12 normostrán)
[4] AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Edukácia a
duchovná edukácia rómskych detí. In
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.
Zborník
referátov
z
medzinárodnej
vedeckej konferencie v Levoči. Zost.
Krupová, I., Akimjaková, B. Ružomberok :
PF KU, 2010, s. 109. ISBN 978–80–8084–
535–3
KRUPOVÁ, I. 2009. Filozofické a spoločenské
východiská využívania výskumných a
bádateľských metód v prírodovednom
vzdelávaní. In Dimenzie a perspektívy
rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej
škole I. Špeciálna pedagogika. Rodina –
škola – spoločnosť. Zborník referátov z
medzinárodnej vedeckej konferencie v
Levoči. Ružomberok : PF KU, 2009. s.
317-326. ISBN 978–80–8084–490–5, EAN
9788080844905 (13 normostrán)
[4] CIMBALA, M. 2010. Chudoba verzus
vzdelávanie. In Chudoba v kontexte dneška
– zdravotné, psychické, sociálno-právne,
filozofické, etické a etnické aspekty
chudoby v súčasnosti I. Zborník zo
sociálno-vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou účasťou. Zost. M. Gažiová
(eds.) Ružomberok : VERBUM –
Vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2010, s.
13. ISBN 978-80-8084-566-7
56
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
KRUPOVÁ, I. 2009. Filozofické a spoločenské
východiská využívania výskumných a
bádateľských metód v prírodovednom
vzdelávaní. In Dimenzie a perspektívy
rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej
škole I. Špeciálna pedagogika. Rodina –
škola – spoločnosť. Zborník referátov z
medzinárodnej vedeckej konferencie v
Levoči. Ružomberok : PF KU, 2009. s.
317-326. ISBN 978–80–8084–490–5, EAN
9788080844905
[4] ŠARNÍKOVÁ, G. 2010. Podpora rozvoja
mládeže zo sociálne znevýhodneného
prostredia prostredníctvom cezhraničnej
spolupráce. In Chudoba v kontexte dneška
– zdravotné, psychické, sociálno-právne,
filozofické, etické a etnické aspekty
chudoby v súčasnosti I. Zborník zo
sociálno-vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou účasťou. Zost. M. Gažiová
(eds.) Ružomberok : VERBUM –
Vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2010, s.
189. ISBN 978-80-8084-566-7
KRUPOVÁ, I., KRÍŽOVÁ, J. 2009. Analýza
vedomostí žiakov 1. stupňa ZŠ o zdravej
výžive. In Dimenzie a perspektívy rozvoja
osobnosti jednotlivca v súčasnej škole II.
Predškolská pedagogika. Elementárna
pedagogika. Výchova a umenie. : Zborník
referátov z medzinárodnej vedeckej
konferencie v Levoči. Ružomberok : PF
KU, s. 284-291. ISBN 978–80–8084–491–
2, EAN 9788080844912 (8 normostrán,
Krupová 50 %)
[4] PLAČKOVÁ, A. 2010. Zmena postojov k
vlastnému zdraviu. In Kultúra, verejné
zdravotníctvo a masmédiá I. Zborník z XI.
sociálno-vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou
účasťou.
Zost.
I.
Rochovská, B. Akimjaková, Ľ. Krajčíriková
(eds.) Ružomberok : VERBUM –
Vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2010, s.
33. ISBN 978-80-8084-607-7
KRUPOVÁ, I., KRÍŽOVÁ, J. 2009. Analýza
vedomostí žiakov 1. stupňa ZŠ o zdravej
výžive. In Dimenzie a perspektívy rozvoja
osobnosti jednotlivca v súčasnej škole II.
Predškolská pedagogika. Elementárna
pedagogika. Výchova a umenie. : Zborník
referátov z medzinárodnej vedeckej
konferencie v Levoči. Ružomberok : PF
57
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
KU, s. 284-291. ISBN 978–80–8084–491–
2, EAN 9788080844912 (8 normostrán,
Krupová 50 %)
[4] KAČENGOVÁ, M. 2010. Vplyv výchovy a
vzdelávania na zdravie. In Kultúra, verejné
zdravotníctvo a masmédiá I. Zborník z XI.
sociálno-vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou
účasťou.
Zost.
I.
Rochovská, B. Akimjaková, Ľ. Krajčíriková
(eds.) Ružomberok : VERBUM –
Vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2010, s.
18. ISBN 978-80-8084-607-7
KRUPOVÁ, I. 2009. Ako menej učiť a
efektívnejšie rozvíjať kľúčové kompetencie
žiakov. In Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie učiteľov I.
Predškolská a elementárna pedagogika. :
Zborník
referátov
z
medzinárodnej
vedeckej konferencie v Levoči. Zost.
Krupová, I., Akimjaková, B. Ružomberok :
PF KU, 2009, s. 248-259. ISBN 978–80–
8084–524–8 (12 normostrán)
[4] CIMBALA, M. 2010. Chudoba verzus
vzdelávanie. In Chudoba v kontexte dneška
– zdravotné, psychické, sociálno-právne,
filozofické, etické a etnické aspekty
chudoby v súčasnosti I. Zborník zo
sociálno-vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou účasťou. Zost. M. Gažiová
(eds.) Ružomberok : VERBUM –
Vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2010, s.
12. ISBN 978-80-8084-566-7
KRUPOVÁ I., KRÍŽOVÁ, J. 2008. Vplyv
rodiny a školy na dodržiavanie zdravej
výživy žiakov. In Klíma školy 21. storočia.
Zborník z vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica :
Pedagogická fakulta UMB a Centrum
vzdelávania doktorandov pri PF UMB,
2008. s. 104-106. ISBN 978-80-8083-586-6
(5 normostrán, Krupová 50 %)
[4] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2010. V ústrety
záujmom detí. In Tradície a inovácie vo
výchove a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV. Zost. I. Rochovská, B.
Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF KU,
2010, s. 141. ISBN 978-80-8084-617-6
KRUPOVÁ I., KRÍŽOVÁ, J. 2008. Zážitkové
učenie v prírodovede a jeho vplyv na klímu
triedy. In Klíma školy 21. storočia. Zborník
z vedeckej konferencie s medzinárodnou
58
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
účasťou. Banská Bystrica : Pedagogická
fakulta UMB a Centrum vzdelávania
doktorandov pri PF UMB, 2008. s. 101103.
ISBN
978-80-8083-586-6
(5
normostrán, Krupová 50 %)
[4] ŠARNÍKOVÁ, G. 2010. O niektorých
špecifikách komunikátov v edukácii. In
Tradície
a
inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov
IV. Zost. I. Rochovská, B. Akimjaková
(eds.) Ružomberok : PF KU, 2010, s. 256.
ISBN 978-80-8084-617-6
KRUPOVÁ, I., ČELLÁROVÁ, L. 2005/2006.
Tradície
spracúvania
textílií
v
prírodovedno-technickom vzdelávaní na 1.
stupni ZŠ. In Naša škola, roč. XI,
2005/2006, č. 9, s. 10-15. ISSN 1335-2733
[4] STUPÁK, B. 2010. Voľný čas sociálne
znevýhodnenej mládeže. In Chudoba v
kontexte dneška – zdravotné, psychické,
sociálno-právne, filozofické, etické a
etnické aspekty chudoby v súčasnosti I.
Zborník zo sociálno-vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou. Zost. M. Gažiová
(eds.) Ružomberok : VERBUM –
Vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2010, s.
179. ISBN 978-80-8084-566-7
KRUPOVÁ,
I.,
KRUPOVÁ,
D.,
AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Využívanie
interpretácie
vizuálneho
umenia
v
predprimárnom vzdelávaní. Ružomberok :
Pedagogická fakulta KU, 2010. 96 s. a CD s
prílohami. ISBN 978–80–8084–534–6 (96
normostrán, Krupová 70 %)
[5] TRSTENSKÝ,
F.
2010.
Recenzia:
Krupová, I.: L´état contemporain de la
collaboration des écoles maternessel et des
galeriés en Slovaquie. Ružomberok:
VERBUM – vydavateľstvo Katoláckej
univerzity, 2010. In LIPISNKI, S.: New
Trends in Humanities and Science in the
Eastern European Region. Moscow :
Academy of Professional Development and
Re-Training of Educators, 2010, p. 419 420. ISBN 978-5-8429-617-9
KRUPOVÁ,
I.,
KRUPOVÁ,
D.,
AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Využívanie
interpretácie
vizuálneho
umenia
v
predprimárnom vzdelávaní. Ružomberok :
Pedagogická fakulta KU, 2010. 96 s. a CD s
prílohami. ISBN 978–80–8084–534–6 (96
59
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Anna Skokanová
normostrán, Krupová 70 %)
[5] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2010. Recenzia:
Krupová, I.: Visual Art's Interpretation in
Preprimary Education. In: SRAGA,
Monika: Le dialogue interdisciplinaire entre
la théologie d'une part, et la pédagogie, la
médecine et le travail social de l'autre.
Fribourg : Assotiation Internationale
Siences, Éducation, Cultures, Ttraditions,
2010
KRÍŽOVÁ, J., KRUPOVÁ I. 2007. Vybrané
špecifiká regionálnej výchovy v okolí
Banskej Bystrice. Banská Bystrica : PF
UMB, 2007. 134 s a CD s prílohami. ISBN
978-80-8083-471-5
(172
normostrán,
Krupová 50 %)
[5] TRSTENSKÝ,
F.
2010.
Recenzia:
Krupová, I.: L´Éducation régionale dans le
milieu de campagne avec l´orientation aux
métiers populaires traditionnels. Banská
Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2007.
In: LIPISNKI, S.: New Trends in
Humanities and Science in the Eastern
European Region. Moscow: Academy of
Professional Development and Re-Training
of Educators – Mocsow 2010, s. 417 - 418.
ISBN 978-5-8429-617-9.
KRÍŽOVÁ, J., KRUPOVÁ I. 2007. Vybrané
špecifiká regionálnej výchovy v okolí
Banskej Bystrice. Banská Bystrica : PF
UMB, 2007. 134 s a CD s prílohami. ISBN
978-80-8083-471-5
(172
normostrán,
Krupová 50 %)
[6] AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Recenzia
publikácie: Vybrané špecifiká regionálnej
výchovy v okolí Banskej Bystrice. In
Kultúra, verejné zdravotníctvo a masmédiá
I. Zborník z XI. sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou.
Zost. I. Rochovská, B. Akimjaková, Ľ.
Krajčíriková
(eds.)
Ružomberok
:
VERBUM – Vydavateľstvo KU v
Ružomberku, 2010, s. 79-82. ISBN 978-808084-607-7
SKOKANOVÁ, Anna: Počiatočné utváranie
gramotnosti / Anna Skokanová. In:
Disputationes Scientificae Universitatis
Catholicae in Ružomberok. - ISSN 13359185. - Roč. 7, č. 1(2007), s. 24-33.
[3] DOLINSKÁ, Eva - DOLINSKÝ, Slavomír.
Rodzina - Szkoła ludzkości=The family as
60
citácia
Anna Skokanová
citácia
Anna Skokanová
citácia
Anna Skokanová
citácia
Anna Skokanová
a school of humanity. In Edukacja
zdrowotna
w
nowej
"Podstawie
programowej" : nowy kierunek szkolnej
edukacji zdrowotnej. Stalowa Wola :
Wydział
Zamiejscowy
Nauk
o
Społeczeństwie KUL Jana Pawła II. w
Stalowej Woli, 2010, s. 119.
SKOKANOVÁ, Anna: Počiatočné utváranie
gramotnosti / Anna Skokanová. In:
Disputationes Scientificae Universitatis
Catholicae in Ružomberok. - ISSN 13359185. - Roč. 7, č. 1(2007), s. 24-33.
[3] DOLINSKÝ, Slavomír. Rodzina i jej
miejsce w społeczeństwie=Place the family
in society. In Edukacja zdrowotna w nowej
"Podstawie programowej" : nowy kierunek
szkolnej edukacji zdrowotnej. Stalowa
Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o
Społeczeństwie KUL Jana Pawła II. w
Stalowej Woli, 2010, s. 128.
SKOKANOVÁ, Anna: Počiatočné utváranie
gramotnosti / Anna Skokanová. In:
Disputationes Scientificae Universitatis
Catholicae in Ružomberok. - ISSN 13359185. - Roč. 7, č. 1(2007), s. 24-33.
[4] KRUPOVÁ, Ivana. Aktuálny stav
prírodovednej
gramotnosti
budúcich
učiteľov a vychovávateľov a možnosti jeho
zlepšenia. In Moderné trendy vo fyzike a
ich aplikácia do vyučovania fyziky :
zborník príspevkov z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. [CD-ROM].
Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010,
s. 115, 126.
SKOKANOVÁ, Anna: Rómske dieťa v
prostredí základnej školy / Anna
Skokanová. In: Disputationes Scientificae
Universitatis Catholicae in Ružomberok. ISSN 1335-9185. - Roč. 9, č. 3 (2009), s.
63-68.
[3] DOLINSKÝ, Slavomír. Rodzina i jej
miejsce w społeczeństwie=Place the family
in society. In Edukacja zdrowotna w nowej
"Podstawie programowej" : nowy kierunek
szkolnej edukacji zdrowotnej. Stalowa
Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o
Społeczeństwie KUL Jana Pawła II. w
Stalowej Woli, 2010, s. 128.
SKOKANOVÁ, Anna: Socjalizacja dziecka w
wieku przedszkolnym = Socializácia
61
dieťaťa predškolského veku / Anna
Skokanová. In: Wychowanie i kształcenie
w duchu katolickim : materialy z
Międzynarodowej Konferencji Naukowej /
pod red. Danuty Marzec i Ľubomíra
Pekarčíka. - Częstochowa : UKiP J&D
Gębka, 2008. - ISBN 978-83-60837-10-8. S. 77-85.
[4] HAJDUOVÁ, Zuzana - MAJCHEROVÁ,
Katarína. Komunikácia v rodine. In
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.
: zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie.
[CD-ROM].
Levoča
:
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v
Ružomberku Inštitút Juraja Páleša, 2010, s.
116, 118.
62
Download

Výročná správa IJP v Levoči za rok 2010-1