KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Pedagogická fakulta
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
a spolupracujúce inštitúcie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave
Akademia "Ignatianum" w Krakowie
Humanitná spoločnosť Prijatie – centrum psychosociálnej prevencie Spiš
Szent István University, Szarvas
Wyzsza Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodźi
Vás pozývajú na
9. medzinárodnú vedeckú konferenciu
TRADÍCIE A INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ
MODERNEJ GENERÁCIE UČITEĽOV
4. – 5. apríla 2014
Levoča, Bottova 15
Medzinárodný vedecký výbor konferencie
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (Ružomberok, Slovensko)
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. (Ružomberok, Slovensko)
prof. dr hab Krystyna Chałas, PhD. (Ružomberok, Slovensko)
prof. nadzw. dr hab Zbigniew Domżał (Łodź, Poľsko)
prof. nadzw. dr hab Urszula A. Domżał (Łodź, Poľsko)
prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. (Levoča, Slovensko)
prof. dr hab. Kazimierz Jankowski (Siedlce, Poľsko)
ks. prof. dr hab Edward Jarmoch (Siedlce, Poľsko)
prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. (Ružomberok, Slovensko)
prof. dr hab. Piotr Mazur (Chełm, Poľsko)
prof. dr hab. Sławomir M. Mazur (Krakow, Poľsko)
prof. dr hab. Adam Stankowski, PhD. (Ružomberok, Slovensko)
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU (Ružomberok, Slovensko)
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. (Ružomberok, Slovensko)
prof. zw. Dr hab. Wojtech Słomski (Varšava, Poľsko)
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (Ružomberok, Slovensko)
prof. nadzw. dr hab Tamara Zacharuk (Siedlce, Poľsko)
doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (Levoča, Slovensko)
Assoc. Prof. Paweł Stanisław Czarnecki, PhD., MBA (Varšava, Poľsko)
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. (Levoča, Slovensko)
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. (Levoča, Slovensko)
doc. PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (Levoča, Slovensko)
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. (Levoča, Slovensko)
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (Levoča, Slovensko)
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (Levoča, Slovensko)
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (Ružomberok, Slovensko)
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. (Ostrava, Česká republika)
Dr Beata Bocian-Waszkiewicz, PhD. (Siedlce, Poľsko)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (Levoča, Slovensko)
PhDr. Gabriela Feranecová, PhD. (Stará Ľubovňa, Slovensko)
Dr. Lipcsei Imre (Szarvas, Maďarsko)
PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. (Ostrava, Česká republika)
Dr. habil. Kiss B. Attila (Szarvas, Maďarsko)
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD. (Stará Ľubovňa, Slovensko)
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (Levoča, Slovensko)
PhDr. Iveta Strážiková, PhD. (Levoča, Slovensko)
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD. (Levoča, Slovensko)
Ing. Edita Tarajčáková, PhD. (Levoča, Slovensko)
Dr Gertruda Wieczorek (Częstochowa, Poľsko)
Dr. n praw. Leszek Wieczorek (Częstochowa, Poľsko)
Programový a organizačný výbor konferencie
Mgr. Marcela Čarnická, PhD.
PhDr. Mária Oravcová
PaedDr. Marta Oravcová
JUDr. Tibor Hlaváč
Mgr. Francois Miche
Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.
Ing. Alžbeta Baštová
Mgr. Ľubomír Krajčírik
Mgr. Anna Nemcová
Ing. Jana Faltinová
Ciele konferencie
Cieľom konferencie je reflektovať tradície a navrhnúť inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania
so zameraním na potreby detí, mládeže a pedagógov. Konferencia je určená vedeckým, odborným
a pedagogickým pracovníkom z rôznych oblastí výchovy a vzdelávania a všetkým, ktorí sa zaujímajú
o danú problematiku. Prezentácie budú orientované na otázky predškolskej a elementárnej
pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky a sociálnej pedagogiky.
Monografie a zborníky
Príspevky, ktoré budú spĺňať požiadavky, budú publikované v zborníkoch (CD) a monografiách.
Podmienkou pre publikovanie príspevku v zborníku je:
- dodržanie témy konferencie,
- dodržanie rozsahu príspevku 5-10 normostrán (9 000 – 18 000 znakov),
- odovzdanie príspevku v slovenskom, českom, poľskom alebo anglickom jazyku (s názvom,
abstraktom a kľúčovými slovami v anglickom jazyku).
Podmienkou pre publikovanie kapitoly v monografii je:
- dodržanie témy vyšpecifikovanej počas konferencie,
- kapitola má byť zameraná na komplexnejšie riešenie problematiky v teoretickej, empirickej alebo
aplikačnej rovine,
- dodržanie rozsahu kapitoly min. 20 normostrán (36 000 znakov),
- odovzdanie kapitoly v slovenskom jazyku (s názvom, abstraktom a kľúčovými slovami
v anglickom jazyku).
Garanti a organizátori konferencie si vyhradzujú právo rozhodnúť o publikovaní príspevku
v zborníku alebo monografii na základe splnení uvedených požiadaviek.
Rámcový program konferencie
14.00 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 19.00
19.00 – 19.30
Slávnostné otvorenie konferencie
Plenárne prednášky
Prednášky v sekciách
Závery konferencie
Konferenčné poplatky
30 EUR / 125 PLN - vložné, náklady spojené organizáciou konferencie a vydaním monografií
a zborníkov. Vložné sa uhrádza v hotovosti pri registrácii.
Dôležité termíny
do 4.3.2014
zaslať záväznú prihlášku na konferenciu na email
[email protected]
4.4.2014
konferencia
do 5.4.2014
poslať príspevok do zborníka alebo monografie na e-mailovú adresu
konferencie [email protected]
Pokyny na úpravu príspevkov
Formálna úprava textu:
Vzhľad stránky - okraje:
horný
dolný
ľavý (vnútorný)
pravý (vonkajší)
2,5 cm
2,5 cm
2,5 cm
2,5 cm
Písmo:
Typ písma
Veľkosť písma
Riadkovanie jednoduché.
Times New Roman
14
Vzor príspevku
Vplyv pedagogickej tvorivosti na efektívnosť vyučovania chémie
Influence of Pedagogical Creativity upon Efficiency of Chemistry
Teaching
Renata Bellová - Dana Blahútová
Resume
How can creativity influence the efficiency of teaching chemistry. The topic of the
article is the up-to-date view on the efficiency of teaching process focused on
chemistry. The pedagogical creativity is the point that can ease up related troubles.
Teaching in itself cannot do, education should be based on interacting between
teachers and students and vice versa.
Resumé
Ako môže kreativita ovplyvniť výkonnosť učenia chémie. Témou článku je aktuálny
pohľad na efektívnosť vyučovania chémie. Pedagogická tvorivosť môže vo veľkej
miere uľahčiť problémy s učením. Učenie.......
Key words:
Kľúčové slová:
Úvod
Tradičné vyučovanie nemôže plne zabezpečiť prípravu budúcich učiteľov
základných a stredných škôl na pedagogickú prácu, ktorá sa bude vyznačovať
možno ešte výraznejšími zmenami, aké sú v súčasnosti. Študenti pedagogických
škôl by si mali osvojiť aj trvalejšie hodnoty, ako množstvo informácií, ktoré sa
nielen rýchlo zabúdajú, ale sa aj čoraz rýchlejšie menia. V chemických vedách, je
zvlášť dôležité osvojiť si trvalejšie hodnoty, ako sú rozvoj kognitívnych schopností
študentov, ich motivačnej, emocionálnej a hodnotovej sféry, ich socializácia, rozvoj
tvorivých schopností, schopností racionálne sa učiť a pružne sa prispôsobovať
rýchle sa meniacim podmienkam života. Práve toto sa dá dosiahnuť len
premysleným zefektívnením vysokoškolskej výučby a to zefektívnením každého
jedného zamestnania. Je ale namieste položiť si otázku: “Ako dosiahnuť zvýšenie
efektívnosti?“
Možnosti zvyšovania efektívnosti vo vyučovaní chémie
Pri určovaní efektívnosti vyučovacieho procesu nestačí iba zistiť jeho výsledky
a porovnať ich s požadovanými cieľmi. Potrebné je aj určiť, prečo sa dosiahli
výsledky, čím sú spôsobené, kde sú vo vyučovacom procese dobré stránky, v čom sú
rezervy, aby sa v budúcnosti dosiahli lepšie výsledky. Znamená to, že treba zisťovať
aj tzv. procesuálnu efektívnosť vyučovacieho procesu: kvalitu použitých
vyučovacích metód, organizačných foriem, učebných pomôcok a didaktickej
techniky, kvalitu sociálnych vzťahov v triede, klímu v triede atď. Procesuálnu
efektívnosť je vhodné zisťovať pozorovaním, rozhovorom, dotazníkovou metódou a
pod. Na efektívnosť vyučovacieho procesu majú vplyv aj vstupné determinanty,
ktoré tiež treba zisťovať: charakteristiky študentov (úroveň ich vstupných
vedomostí, zručností, postojov, schopností, rodinné zázemie, zdravotný stav,
motiváciu, počet študentov atď.), charakteristiky učiteľov (kvalifikácie, podmienky
práce, motiváciu, zdravotný stav, prípravu na vyučovanie), učivo (množstvo,
náročnosť, nadväznosť, postupnosť, primeranosť, umiestnenie predmetu v rozvrhu
hodín), materiálno-technické vybavenie a ducha školy (pracovnú disciplínu,
ašpiračnú úroveň učiteľov, študentov i rodičov, tradície atď.). Z uvedeného vyplýva,
že problematika zisťovania efektívnosti vyučovacieho procesu je veľmi zložitá,
komplexná, nedoriešená. Komplexné zisťovanie efektívnosti vyučovacieho procesu
podrobne rozpracoval Turek1.
Základnou vyučovacou jednotkou v civilnom školstve je vyučovacia hodina.
Každé zamestnanie (vyučovacia hodina) musí mať logicky usporiadanú štruktúru.
Jeho priebeh je ovplyvňovaný viacerými faktormi, ako sú: ciele a obsah
vyučovacieho procesu, typ školy, osobnosť študenta a pedagóga, vzájomná
interakcia medzi účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu, použité metódy a
materiálne prostriedky, predchádzajúci a nasledujúci vyučovací proces, použitie
didaktických princípov, stav rozvoja pedagogických a ďalších vied a i. 2 Na
vysokých školách prevládajú zväčša tradičné formy výchovno-vzdelávacieho
procesu, spravidla prebieha vyučovanie v tematických cykloch v poradí prednáška –
cvičenie – seminár - príp. konzultácia. Keďže samotný učiteľ na konkrétnej škole
nemôže zmeniť úplne formálnu koncepciu vyučovania (to je ovplyvnené
nadriadenými orgánmi), ale môže svojou pedagogickou tvorivosťou ovplyvniť
interné indikátory efektívnosti vyučovacieho procesu.
Zoznam bibliografických odkazov
ŠVEC, Š. et al. 1998. Metodológia vied o výchove. Bratislava : IRIS, 303 s. ISBN
80-88778-15-8
CEJPEK, J. 1998. Informace, komunikace a myšlení : Úvod do informační vědy.
Praha : Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4
TOKÁR, M. 2002. O názornej a výchovnej funkcii knižnej ilustrácie. In
Pedagogická revue, 2002, roč. 54, č. 4, s. 54 - 59. ISSN 1335-1982
Ing. Renata Bellová, PhD.
Katedra chémie PF KU v Ružomberku
034 01 Ružomberok, Hrabovská cesta 1
e mail:
Ing. Dana Blahútová
Katedra biológie PF KU v Ružomberku
034 01 Ružomberok, Hrabovská cesta 1
e mail:
Download

Pedagogická fakulta - Inštitút Juraja Páleša v Levoči