Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Senica
Obec: HLBOKÉ
Katastrálne územie: Hlboké
Dátum vyhotovenia 10.04.2014
Čas vyhotovenia:
10:14:04
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 933
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z.
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
3755
3756
3757
3758/ 1
3758/ 2
Výmera v m2
1489
152247
4981
145252
1452
3758/ 3
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
234292
572
67354
440367
6661
719863
6880
396445
Druh pozemku
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Zastavané plochy a
nádvoria
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
38
38
22
38
22
2
2
2
2
2
38
22
38
38
22
38
22
38
2
2
2
2
2
2
2
2
, 401
, 401
, 401
, 401
, 401
, 401
, 401
, 401
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
38 - Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu za účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej
ťažby
Druh chránenej nehnuteľnosti:
401 - Chránené ložiskové územie
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Chomutár Martin, (manž. M. Čobrdová, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
4 / 4607
PKV 1922,PKV 1 VZ.45/01 Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Filípek Martin, Kunov 51, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
20.09.1928
Titul nadobudnutia
1 / 1626
D-475/00 Z-2445/00 VZ.223/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 Filípková Anna r. Čobrdová, 906 31, Hlboké, č. 325, SR
Dátum narodenia :
26.09.1906
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d. 127/30 PKV 591
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 Filípek Martin, Kunov 51, Senica, PSČ 905 01, SR
20.09.1928
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
5 / 9214
1/117
12 / 221136
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
20.09.1928
D-475/00 Z-2445/00 VZ.223/03 PKV 1252
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
6 Filípek Martin, Kunov 51, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
20.09.1928
Titul nadobudnutia
8 / 32249
D-475/00 Z-2445/00 VZ.223/03 PKV 1309
X-49/05 vz.106/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
7 Rýzková Ľudmila r. Bartoňová, 906 11, Prietrž, č. 64, SR
Dátum narodenia :
13.05.1945
Titul nadobudnutia
4 / 4607
6D-13/2011, Z-1666/11 vz.104/11
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
8 Bartoň Milan, 906 31, Hlboké, č. 367, SR
Dátum narodenia :
18.06.1948
Titul nadobudnutia
13 / 4607
Osvedčenie o ded.D 3499/92 D Not 1313/93 Z-1287/96 VZ.18/03
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
9 Knotková Anna r. Chropovská, 906 31, Hlboké, č. 753, SR
Dátum narodenia :
30.10.1919
Titul nadobudnutia
28 / 13821
Osvedčenie o ded.D 5744/92 D not 1382/93 Z-3983/96 VZ.33/03
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
10 Knotková Anna r. Chropovská, 906 31, Hlboké, č. 269, SR
Dátum narodenia :
30.10.1919
Titul nadobudnutia
80 / 124389
Osvedčenie o ded.D 5744/92 D not 1382/93 Z-3983/96 VZ.33/03
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
11 Kovárová Elena r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 234, SR
Dátum narodenia :
09.08.1964
Titul nadobudnutia
4 / 69105
PKV 648
4D/98/2008, Z-2655/08, vz.189/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
13 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
9 / 36856
Osvedčenie N 258/2008 ,Z-1140/08,vz.114/08
R-7/14 č.z.45/14
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
14 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
9 / 73712
Osvedčenie N 258/2008 ,Z-1140/08,vz.114/08
R-7/14 č.z.45/14
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
15 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
93 / 294848
Osvedčenie N 258/2008 ,Z-1140/08,vz.114/08
R-7/14 č.z.45/14
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
16 Škrabáková Janka r. Žáková, Mgr., 908 71, Moravský Svätý Ján, č. 317,
SR
Dátum narodenia :
03.07.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 320
PKV 1
7D-21/2013, Z-1502/13 č.z.80/13
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
17 Jurča Milan, 906 31, Hlboké, č. 38, SR
Dátum narodenia :
09.11.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
38 / 13821
10 / 4607
D-1338/1975, v.z.16/76 PKV 2038
PKV 1
2/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
09.11.1933
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
18 Kovárová Elena r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 234, SR
09.08.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
32 / 96747
PKV 1309
4D/98/2008, Z-2655/08, vz.189/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
20 Kovárová Elena r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 234, SR
09.08.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
40 / 124389
PKV 1310
4D/98/2008, Z-2655/08, vz.189/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
22 Filípková Anna r. Čobrdová, 906 31, Hlboké, č. 325, SR
26.09.1906
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 13821
D 1158/93, Dnot.1229/93, Z 1838/94, v.z. 7/95 PKV 81
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
23 Filípek Ján, 906 31, Hlboké, č. 296, SR
21.05.1924
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
297 / 257992
PKV 1952
D-5737/92, Z-1853/98 vz.68/02
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
24 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
29.06.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 294848
Osvedčenie N 258/2008,Z-1140/08,vz.114/08
R-7/14 č.z.45/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
25 Škrabáková Janka r. Žáková, Mgr., 908 71, Moravský Svätý Ján, č. 317,
SR
03.07.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 1932
PKV 1
7D-21/2013, Z-1502/13 č.z.80/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
26 Morávek Ján, 906 31, Hlboké, č. 319, SR
16.02.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14 / 9214
D -4949/92 Z -1090/97 vz. 322/03
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
27 Harayová Viera r. Bartoňová, 906 05, Sobotište, č. 102, SR
Dátum narodenia :
25.11.1960
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
25 / 13821
D 309/00 Z-1869/2000 VZ.208/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
29 Filípek Ján, 906 31, Hlboké, č. 296, SR
Dátum narodenia :
21.05.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 13821
D 309/00 Z-1869/2000 VZ.208/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
28 Harayová Viera r. Bartoňová, 906 05, Sobotište, č. 102, SR
Dátum narodenia :
25.11.1960
Titul nadobudnutia
32 / 13821
831 / 2579920
D-5737/92, Z-1853/98 vz.68/02
PKV 1
3/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
30 Filípek Ján, 906 31, Hlboké, č. 296, SR
Dátum narodenia :
21.05.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1971 / 460700
PKV 1954
D-5737/92, Z-1853/98 vz.68/02
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
31 Jorík Ján, 906 31, Hlboké, č. 370, SR
Dátum narodenia :
20.09.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
297 / 257992
PKV 1952
D-858/99, Z-893/2000 vz.71/02
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
32 Jorík Ján, 906 31, Hlboké, č. 370, SR
Dátum narodenia :
20.09.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
831 / 2579920
PKV 1953
D-858/99, Z-893/2000 vz.71/02
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
33 Faganová Mária r. Čmelová, 906 31, Hlboké, č. 87, SR
Dátum narodenia :
13.12.1922
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
D-584/1980, v.z.3/82 PKV 1281
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
34 Harasníková Darina r. Holická, 906 31, Hlboké, č. 8, SR
Dátum narodenia :
12.02.1957
Titul nadobudnutia
38 / 18428
7D/75/2011-19, Z-1073/12, zm.č.105/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
35 Filípek Martin, Kunov 51, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
20.09.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 36856
Osved. N 238/96, NZ 139/96, Z 3210/96, v.z.68/00 PKV 1252
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
36 Jorík Ján, 906 31, Hlboké, č. 370, SR
Dátum narodenia :
20.09.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1971 / 460700
PKV 1954
D-858/99, Z-893/2000 vz.71/02
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
37 Brožek Ján, (manž. Kristína Otépková, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d. 2644/25 PKV 596
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
38 Filípek Ján, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 27642
Vlastník
6 / 32249
č.d. 3901/40 PKV 607
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
39 Filípková Anna r. Matúšková, Líščie nivy 458/12, Bratislava, PSČ 821
08, SR
Dátum narodenia :
15.01.1934
Informatívny výpis
4/117
6 / 32249
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
15.01.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 607
38D-604/2009, Z-1442/10 vz.65/10
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
40 Filípek Ján, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 161245
č.d. 3901/40 PKV 607
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
41 Filípková Anna r. Matúšková, Líščie nivy 458/12, Bratislava, PSČ 821
08, SR
15.01.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 607
38D-604/2009, Z-1442/10 vz.65/10
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
42 Morávek Pavol, J. Mudrocha 1353/36, Senica, PSČ 905 01, SR
21.04.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
Osved. o ded. D 859/98, Dnot. 121/98, Z 1226/99, v.z. 77/99 PKV 588
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
43 Ondrčková Zuzana r. Filípková, 906 31, Hlboké, SR, (zom. 5.10.1975)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 13821
Osvedčenie o dedičstve 4D -39/2009 zo dňa 20.5.2009 Z - 1368/09 vz.58/09
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
48 Kučerová Krista r. Bartoňová, Kamenná, č. 54, ČR
Informatívny výpis
32 / 41463
N 793/93, NZ 491/93, Z 1083/93, v.z.88/96 PKV 2125
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
47 Kučerová Krista r. Bartoňová, Kamenná, č. 54, ČR
29.05.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 32249
PKV 609
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 Sopociová Anna r. Koprlová, 906 31, Hlboké, č. 225, SR
Dátum narodenia :
22.05.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
PKV 609
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
45 Ondrčková Zuzana r. Filípková, 906 31, Hlboké, SR, (zom. 5.10.1975)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
16 / 96747
PKV 609
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 Ondrčková Zuzana r. Filípková, 906 31, Hlboké, SR, (zom. 5.10.1975)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
1 / 161245
5/117
16 / 4607
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29.05.1961
Osvedčenie o dedičstve 4D -39/2009 zo dňa 20.5.2009 Z - 1368/09 vz.58/09
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
49 Kučerová Krista r. Bartoňová, Kamenná, č. 54, ČR
Dátum narodenia :
29.05.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
25 / 13821
Osvedčenie o dedičstve 4D -39/2009 zo dňa 20.5.2009 Z - 1368/09 vz.58/09
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 Bartoňová Vlasta r. Janovíčková, 906 31, Hlboké, č. 200, SR
Dátum narodenia :
16.02.1951
Titul nadobudnutia
8 / 82926
PKV 1693
10D-78/2010, Z-3136/10 vz.148/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 Bartoňová Vlasta r. Janovíčková, 906 31, Hlboké, č. 200, SR
Dátum narodenia :
16.02.1951
Titul nadobudnutia
1 / 4878
PKV 1693
10D-78/2010, Z-3136/10 vz.148/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 Filípková Mária r. Černeková, 906 31, Hlboké, č. 252, SR
Dátum narodenia :
20.09.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 13821
PKV 641
PKV 1
D - 1070/94 Z -2421/97 vz.124/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
53 Krištof Jaromír, 906 31, Hlboké, č. 43, SR
Dátum narodenia :
28.11.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 27642
PKV 641
D-513/02 Z-786/03 oprava k D 513/02 Z-1203/04 VZ.107/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
54 Černeková Anna r. Šullová, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
PKV 205
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 Černeková Kristína r. Brožková, (manž. Ján, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 27642
PKV 596
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 Chomutárová Anna r. Krištofová, (manž. Pavol, zom, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 18428
PKV 125
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 Chomutárová Anna r. Krištofová, (manž. Pavol, zom, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 138
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
58 Knotková Anna r. Chropovská, 906 31, Hlboké, č. 269, SR
Informatívny výpis
3 / 18428
6/117
64 / 13821
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
30.10.1919
Osvedčenie o ded.D 5742/92 D not 1783/93-Do Z-248/96 VZ.25/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 Čmela Ján, (ž. K. Vítková, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
PKV 1281
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
60 Čmela Ján, (USA, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
č.d. 2334/26 PKV 1281
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
61 Čmela Pavol, (zomrel, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
PKV 1281
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
62 Holická Anna, 906 31, Hlboké, č. 63, SR
Dátum narodenia :
10.03.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 692
PKV 1
Rozhodnutie D - 3128/92 Z - 636/97 vz.126/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
63 Čmelová Zuzana r. Petrášová, (m. Pavol, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 4607
PKV 661
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 Čmelová Zuzana r. Šlahorová, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
PKV 180
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 Čmelová Zuzana r. Šlahorová, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
PKV 1352
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8D-33/2012, Z-1738/12 zm.č. 139/12
R-7/14 č.z.45/14
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
67 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
33 / 9214
19 / 9214
8D-33/2012, Z-1738/12 zm.č. 139/12
R-7/14 č.z.45/14
7/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29.06.1949
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
68 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
93 / 294848
Osvedčenie N 258/2008 ,Z-1140/08,vz.114/08
R-7/14 č.z.45/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
69 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
3 / 294848
Osvedčenie N 258/2008 ,Z-1140/08,vz.114/08
R-7/14 č.z.45/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
15 / 9214
Osvedčenie N 258/2008 ,Z-1140/08,vz.114/08
R-7/14 č.z.45/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
71 Jurča Milan, S. Jurkoviča 1206/46, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
27.02.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 4607
D-7/99 Z-2247/00 vz.47/05, PKV 776
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
72 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
1 / 9214
Osvedčenie N 258/2008 ,Z-1140/08,vz.114/08
R-7/14 č.z.45/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 Čobrda Ján, (ž. A. Žáková, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
42 / 78319
č.d.5144/1912 PKV 779
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 Brušková Jana r. Čobrdová, 8. apríla 374/4, Myjava, PSČ 907 01, SR
Dátum narodenia :
08.02.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 6D-79/06 zo dňa 16.8.2006 Z -1838/06 vz. 128/06 PKV 717
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
75 Brušková Jana r. Čobrdová, 8. apríla 374/4, Myjava, PSČ 907 01, SR
Dátum narodenia :
08.02.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 18428
č.d. 397/12 PKV 1127
X-49/05 vz.147/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
77 Čobrda Pavol, (zom. 1980, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
3 / 294848
PKV 919 ,Osvedčenie o dedičstve 6D-79/06 zo dňa 16.8.2006 Z -1838/06 vz.128/06
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 Čobrda Pavol, 906 31, Hlboké, č. 199, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
93 / 294848
93 / 294848
PKV 717
8/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 Čobrda Pavol, (zom. 1980, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 294848
PKV 919
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
79 Čobrda Milan, Štúrova 1116, Šaštín - Stráže, PSČ 908 41, SR
Dátum narodenia :
25.10.1946
Titul nadobudnutia
32 / 4607
Rozhodnutie D 4209/92 D not 1620/93-Do Z-1602/96 VZ.10/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
80 Balažíková Emília r. Čobrdová, 906 31, Hlboké, č. 267, SR
Dátum narodenia :
20.10.1936
Titul nadobudnutia
16 / 4607
Rozhodnutie D 4209/92 D not 1620/93-Do Z-1602/96 VZ.10/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
81 Žáková Anna r. Čobrdová, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 36856
PKV 192
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
82 Žáková Anna r. Čobrdová, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 73712
PKV 192
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
83 Malovík Ján, 906 31, Hlboké, č. 329, SR
Dátum narodenia :
01.04.1952
Titul nadobudnutia
15 / 18428
Osvedčenie o ded.D 3606/92 D not 1521/93-Do Z 2964/96 VZ.37/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 Malovík Ján, 906 31, Hlboké, č. 329, SR
Dátum narodenia :
01.04.1952
Titul nadobudnutia
77 / 18428
Osvedčenie o ded.D 3606/92 D not 1521/93-Do Z 2964/96 VZ.37/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 Čobrdová Anna r. Šullová, (zom. 1994, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 13821
PKV 1707
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
86 Čobrdová Mária r. Filípková, (zom. 7. 02. 1970)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
22 / 32249
PKV 1952
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
87 Čobrdová Mária r. Filípková, (zom. 7. 02. 1970)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
11 / 64498
PKV 1952
PKV 1
9/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
88 Čobrdová Mária r. Filípková, (zom. 7. 02. 1970)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
129 / 644980
PKV 1953
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
89 Čobrdová Mária r. Filípková, (zom. 7. 02. 1970)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 115175
PKV 1953
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
90 Čobrdová Mária r. Filípková, (zom. 7. 02. 1970)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
69 / 23035
PKV 1954
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
91 Čobrdová Mária r. Filípková, (zom. 7. 02. 1970)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
39 / 115175
PKV 1954
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
92 Čobrdová Mária r. Žáková, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
56 / 41463
PKV 222
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
93 Čobrdová Mária r. Žáková, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 41463
PKV 839
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 Obec Hlboké, 906 31, Hlboké, SR
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 4607
č.d. 397/52 PKV 547
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
97 EVANJELICKÁ CIRKEV HLBOKÉ, 906 31 Hlboké
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
96 / 4607
č.d. 6115/1906 PKV 144
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 Jakubéciová Milena r. Zálešáková, Veternicová 3115/7, Bratislava, PSČ
841 05, SR
Dátum narodenia :
02.04.1930
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
3 / 4607
D 411/00 Z-1240/2000 VZ.206/03
10/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
99 Zálešák Ján, 906 31, Hlboké, č. 229, SR
Dátum narodenia :
27.05.1950
Titul nadobudnutia
40 / 124389
Osvedčenie o ded.D 2035/94 D Not 308/94 Z-365/99 VZ.124/02 PKV 1362
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
100 Urbaníková Anna r. Filípková, Na barine 2976/5, Bratislava, PSČ 841 03,
SR
Dátum narodenia :
10.11.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 6789/92 Z-2411/01 VZ.251/03 PKV 226
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
101 Filípek Ján, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
32 / 225743
č.d. 3901/40 PKV 609
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
103 Filípek Ján, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 23035
PKV 301
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
102 Filípek Ján, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
16 / 677229
č.d. 2311/44 PKV 609
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
104 Filípek Ján, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
88 / 161245
PKV 1952
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
105 Filípek Ján, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
22 / 161245
PKV 1952
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
106 Filípek Ján, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
129 / 806225
PKV 1953
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
107 Filípek Ján, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 230350
PKV 1953
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
108 Filípek Ján, (zom., SPF)
Informatívny výpis
8 / 41463
276 / 115175
11/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 1954
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
109 Filípek Ján, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
69 / 230350
PKV 1954
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
110 Filípek Ján, (ž. K. Tomášová, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 23035
PKV 301
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
111 Čobrdová Jarmila r. Filípková, Štúrova 1116, Šaštín - Stráže, PSČ 908
41, SR
Dátum narodenia :
14.05.1949
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o ded.D D 5739/92 D Not 1380/93 Z-1284/96 VZ.19/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
112 Čobrdová Jarmila r. Filípková, Štúrova 1116, Šaštín - Stráže, PSČ 908
41, SR
Dátum narodenia :
14.05.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
117 Filípek Pavol
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
16 / 677229
PKV 609
38D-604/2009, Z-1442/10 vz.65/10
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
116 Baran Ján r. Baran, J.Kráľa 728/15, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
05.10.1947
Titul nadobudnutia
32 / 225743
PKV 609
38D-604/2009, Z-1442/10 vz.65/10
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
115 Filípková Anna r. Matúšková, Líščie nivy 458/12, Bratislava, PSČ 821
08, SR
Dátum narodenia :
15.01.1934
Titul nadobudnutia
7 / 9214
Osvedčenie o ded.D D 5739/92 D Not 1380/93 Z-1284/96 VZ.19/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
114 Filípková Anna r. Matúšková, Líščie nivy 458/12, Bratislava, PSČ 821
08, SR
Dátum narodenia :
15.01.1934
Titul nadobudnutia
39 / 18428
Osvedčenie o ded.D D 5739/92 D Not 1380/93 Z-1284/96 VZ.19/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
113 Čobrdová Jarmila r. Filípková, Štúrova 1116, Šaštín - Stráže, PSČ 908
41, SR
Dátum narodenia :
14.05.1949
Titul nadobudnutia
3 / 4607
3 / 36856
PKV 1252
PKV 1
11D/104/2013-44, Z-973/14, č.z.62/14
Vlastník
16 / 96747
č.d. 2311/44 PKV 609 B 32 e
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
12/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
118 Filípek Pavol, Cintorínska 22, Limbach, PSČ 900 91, SR, (zom. 22. 02.
1996, ž. Anna Minarovičová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d. 3901/40 PKV 607
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
119 Filípek Pavol, Cintorínska 22, Limbach, PSČ 900 91, SR, (zom. 22. 02.
1996, ž. Anna Minarovičová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
32 / 225743
č.d. 3901/40 PKV 609
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
121 Filípek Pavol, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
16 / 677229
č.d. 2311/44 PKV 609
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
122 Filípek Pavol, (ž. Anna Gáliková, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 32249
PKV 609
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
123 Filípek Pavol, (ž. Mária Gáliková, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
PKV 609
PKV 1
D - 2514/96 Z -2862/97 vz.123/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
124 Žáková Ľudmila r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 240, SR
Dátum narodenia :
26.12.1922
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
64 / 9214
Osvedčenie o ded.D 2749/92 D not 1685/93-Do Z 1244/96 vz.22/03
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
125 Havlová Viera r. Filípková, Bernolákova 218/6, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
04.04.1946
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 13821
D 3129/92 Z-2159/99 VZ.23/04, PKV 301
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
126 Havlová Viera r. Filípková, Bernolákova 218/6, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
04.04.1946
Titul nadobudnutia
1 / 161245
č.d. 3901/40 PKV 607
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
120 Filípek Pavol, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 32249
13 / 55284
D 3129/92 Z-2159/99 VZ.23/04, PKV 601
13/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
127 Havlová Viera r. Filípková, Bernolákova 218/6, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
04.04.1946
Titul nadobudnutia
D 3129/92 Z-2159/99 VZ.23/04, PKV 603
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
128 Filípková Anna, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
48 / 32249
č.d.5170/1910 PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
129 Filípková Anna, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 13821
č.d. 5253/13 PKV 226
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
130 Filípková Anna, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 23035
č.d. 4493/13 PKV 301
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
131 Filípková Anna, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 9214
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
132 Válková Anna r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 248, SR
Dátum narodenia :
27.10.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 4607
PKV 544
PKV 1
6D 279/04 Z-2177/04 vz.17/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
133 Filipková Zlatica r. Benčuriková, Za Hradbami 2246/3, Pezinok, PSČ 902
01, SR
Dátum narodenia :
20.09.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 225743
PKV 609
5D-2/2012, Z-3352/13 č.z.151/13
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
136 Masrnová Anna r. Šišková, Košútovec 1030/26, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
04.08.1938
Informatívny výpis
31 / 161245
PKV 607
5D-2/2012, Z-3352/13 č.z.151/13
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
135 Masrnová Anna r. Šišková, Košútovec 1030/26, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
04.08.1938
Titul nadobudnutia
122 / 580482
PKV 918
PKV 1
13D-938/2009, Z-1964/10 vz.100/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
134 Masrnová Anna r. Šišková, Košútovec 1030/26, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
04.08.1938
Titul nadobudnutia
7 / 82926
14/117
16 / 677229
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
04.08.1938
5D-2/2012, Z-3352/13 č.z.151/13
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
137 Filípková Kristína r. Válková, (manž. Martin, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 147424
PKV 919
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
138 Bzdúšková Mária r. Filípková, Záhumnie 439, Brezová pod Bradlom,
PSČ 906 13, SR
Dátum narodenia :
24.10.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d. 3901/40 PKV 607
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
139 Bzdúšková Mária r. Filípková, Záhumnie 439, Brezová pod Bradlom,
PSČ 906 13, SR
Dátum narodenia :
24.10.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
64 / 4607
PKV 127
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
143 Jablonický Pavol, (manž. Ľ. Šullová, zom. 1993, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 13821
PKV 630
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
144 Jablonický Pavol, (manž. Ľ. Šullová, zom. 1993, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
PKV 1226
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
145 Jakáb Miroslav r. Jakáb, Ing., Kunov 166, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
11.01.1966
Titul nadobudnutia
8 / 4607
PKV 381
D 719/2001, Z-1948/09, vz.94/09
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
146 Žáková Anna r. Juríková, 906 31, Hlboké, č. 206, SR
Dátum narodenia :
14.10.1920
Informatívny výpis
16 / 677229
č.d. 2311/44 PKV 609
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
142 Holický Pavol, (zom. 27.12.1969, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 225743
č.d. 3901/40 PKV 609
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
140 Bzdúšková Mária r. Filípková, Záhumnie 439, Brezová pod Bradlom,
PSČ 906 13, SR
Dátum narodenia :
24.10.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
31 / 161245
15/117
2 / 4607
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14.10.1920
PKV 1332
D-3604/92, Z-2443/97, vz.37/02
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
147 Žáková Anna r. Juríková, 906 31, Hlboké, č. 286, SR
14.10.1920
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 32249
PKV 1309
D-3605/92, Z-2442/97
Oprava osvedčenie k D-3605/92, Z-1061/04 vz.87/04
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
148 Žáková Anna r. Joríková, 906 31, Hlboké, č. 286, SR
14.10.1920
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 13821
PKV 1310
D-3605/92, Z-2442/97
Oprava osvedčenie k D-3605/92, Z-1061/04 vz.87/04
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
149 Jureková Kristína r. Šlahorová, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
PKV 180
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
150 Jureková Kristína r. Šlahorová, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
PKV 1352
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
151 Jurík Ján, (manž. A. Petrášová, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 4607
PKV 746
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
152 Juríková Katarína, Haburská 31, Bratislava, PSČ 821 01, SR
Dátum narodenia :
10.05.1947
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o ded.D 1414/93 D not.184/94 Z-3209/96 OS Bratislava 2 VZ.41/03,Z-2367/06
vz.4/07,PKV 2092
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
153 Juríková Katarína, Haburská 31, Bratislava, PSČ 821 01, SR
10.05.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
39 / 73712
Osvedčenie o ded.D 1414/93 D not.184/94 Z-3209/96 OS Bratislava 2 VZ.41/03,Z-2367/06
vz.4/07 PKV 601
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
155 Juríková Katarína, Haburská 31, Bratislava, PSČ 821 01, SR
10.05.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 9214
Osvedčenie o ded.D 1414/93 D not.184/94 Z-3209/96 OS Bratislava 2 VZ.41/03,Z-2367/06
vz.4/07,PKV 762
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
154 Juríková Katarína, Haburská 31, Bratislava, PSČ 821 01, SR
10.05.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 18428
7 / 36856
Osvedčenie o ded.D 1414/93 D not.184/94 Z-3209/96 OS Bratislava 2 VZ.41/03,Z-2367/06
vz.4/07 PKV 603
16/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
156 Jurík Pavol, (manž. A. Milová, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 4607
PKV 280
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
157 Milla Miroslav r. Milla, Ing., Čáčov 326, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
03.05.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva V-190/14 vklad povolený 4.3.2014 č.z.43/14
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
163 Klikusovská Alžbeta r. Šlahorová, (Bratislava, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
č.d. 1185/50 PKV 180
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
164 Klikusovská Alžbeta r. Šlahorová, (Bratislava, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
č.d. 1185/50 PKV 1352
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
165 Eichingerová Emília r. Koprlová, J. Kráľa 739/4, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
01.05.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 4607
8D-51/2011, Z-2549/11 zm.č.137/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
167 Krchová Marta r. Krchová, L. Novomeského 1217/84, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
22.02.1961
Titul nadobudnutia
32 / 4607
Osvedčenie o ded.D 4382/92 D not 38/94-Do Z-1570/96 VZ.38/03
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
170 Kovár Ján, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
16 / 4607
11D-12/2010, Z-2032/10 vz.103/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
169 Sopóciová Anna r. Koprlová, 906 31, Hlboké, č. 225, SR
Dátum narodenia :
22.05.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 4607
11D-12/2010, Z-2032/10 vz.103/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
168 Krchová Marta r. Krchová, L. Novomeského 1217/84, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
22.02.1961
Titul nadobudnutia
72 / 230350
PKV 211, D-1842/92, Z-542/06 vz.62/06
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
166 Koprla Pavol r. Koprla, 906 31, Hlboké, č. 383, SR
Dátum narodenia :
01.10.1954
Titul nadobudnutia
59 / 13821
13 / 18428
PKV 1127
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
17/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
171 Kovár Ján, (ž. A. Čobrdová, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 9214
PKV 1127
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
172 Kovár Martin, (zom. 1980, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 69105
PKV 648
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
173 Kovár Martin, (zom. 1980, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
44 / 207315
PKV 649
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
174 Kovár Martin, (zom. 1980, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 96747
PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
175 Kovár Martin, (zom. 1980, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 32249
PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
176 Kovár Martin, (zom. 1980, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 124389
PKV 1310
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
177 Kovár Martin, (zom. 1980, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 41463
PKV 1310
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
178 Kovár Pavol, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
44 / 207315
PKV 649
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
179 Kovár Pavol, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
8 / 96747
PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
18/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
8 / 32249
180 Kovár Pavol, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
181 Kovár Pavol, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 124389
PKV 1310
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
182 Kovár Pavol, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 41463
PKV 1310
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
183 Kovár Pavol, (malol., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 69105
č.d. 159/30 PKV 648
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
184 Kovár Štefan, (Senica, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 69105
č.d. 159/30 PKV 648
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
185 Kovár Štefan, (Senica, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
44 / 207315
č.d. 3681/28 PKV 649
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
186 Kovár Štefan, (Senica, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 96747
č.d.3681/1928 PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
187 Kovár Štefan, (Senica, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 32249
č.d.2678/1929 PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
188 Kovár Štefan, (Senica, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 124389
č.d.3681/1928 PKV 1310
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
189 Kovár Štefan, (Senica, SPF)
Informatívny výpis
10 / 41463
19/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.2678/1929 PKV 1310
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
190 Kovárová Anna, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
44 / 207315
PKV 649
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
191 Kollárová Vlasta r. Kovárová, Robotnícka 55, Senica, PSČ 905 01, SR
30.10.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie D-3502/92 D not 424/94-S Z-907/96 VZ.27/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
192 Kollárová Vlasta r. Kovárová, Robotnícka 55, Senica, PSČ 905 01, SR
30.10.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
10 / 41463
PKV 1310
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
197 Pisklová Kristína r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 124, SR, (zom.
3.08.1965)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
8 / 96747
PKV 1309
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
196 Pisklová Kristína r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 124, SR, (zom.
3.08.1965)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
44 / 207315
PKV 649
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
195 Pisklová Kristína r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 124, SR, (zom.
3.08.1965)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
4 / 69105
PKV 648
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
194 Pisklová Kristína r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 124, SR, (zom.
3.08.1965)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
61 / 248778
Rozhodnutie D 3502/92 D not 424/94-S Z-907/96 VZ.27/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
193 Pisklová Kristína r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 124, SR, (zom.
3.08.1965)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
16 / 41463
10 / 124389
PKV 1310
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
20/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
198 Pisklová Kristína r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 124, SR, (zom.
3.08.1965)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 1309
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
199 Kovárová Kristína r. Kovárová, (manž. Ján, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 4607
PKV 563
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
200 Kovárová Kristína r. Kovárová, (manž. Ján, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 9214
PKV 576
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
201 Kovárová Kristína r. Kovárová, (manž. Ján, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 18428
PKV 1127
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
202 Kovárová Kristína r. Kovárová, (manž. Ján, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 9214
PKV 1127
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
203 Kičková Milina r. Kovárová, 906 31, Hlobké, č. 364, SR
Dátum narodenia :
02.02.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
D -4928/92 Z - 3177/97 vz.118/02 , PKV 632
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
204 Kovárová Mária r. Černeková, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
č.d. 807/1963 PKV 634
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
205 Krajčírová Kristína r. Šullová, (manž. Peter, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 13821
č.d. 1746/44 PKV 726
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
206 Krajčírová Kristína r. Šullová, (manž. Peter, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
8 / 32249
2 / 4607
č.d. 4206/1885 PKV 726
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
21/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
2 / 4607
207 Krištof Ján, (ž. A. Rehúšová, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 641
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
208 Krištof Martin, (ž. A. Čobrdová, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 4607
č.d.3469/1938 PKV 1832
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
209 Krištof Pavol, (ž. A. Filípková, z. 13.4.1955)
Dátum narodenia :
20.04.1895
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 4607
PKV 1226
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
210 Šajánek Ján, Kalinčiakova 298/16, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
21.11.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9214
PKV 1922
PKV 1
D - 3424/92 Z - 1010/97 vz. 127/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
211 Šajánek Ján, Kalinčiakova 298/16, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
21.11.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 18428
PKV 125
PKV 1
D - 3424/92 Z - 1010/97 vz.127/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
212 Zlochová Dana r. Knotková, Mgr., 906 31, Hlboké, č. 366, SR
Dátum narodenia :
07.11.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
120 / 13821
PKV 1362,
11D-133/2009, Z-559/10 vz.25/10
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
213 Liška Pavol, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 599
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
214 Lostická Kristína r. Pisklová, (manž. Ján, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
60 / 78319
PKV 637
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
215 Lostická Kristína r. Pisklová, (manž. Ján, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 779
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
216 Pisklová Mária r. Černeková, 906 31, Hlboké, č. 298, SR
Informatívny výpis
42 / 78319
22/117
15 / 78319
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29.03.1939
PKV 637
7D-7/2013, Z-1340/13 č.z.71/13
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
217 Lostický Pavol, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 816
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
218 Lostický Pavol, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 816
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
220 Manďáková Anna r. Lišková, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 599
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
224 Wágnerová Emília r. Mikulíková, Čáčov 162, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
13.05.1948
Titul nadobudnutia
D-3039/92, Z-3391/97, vz.36/02
PKV 819
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
225 Mikulíková Mária r. Žáková, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 4607
PKV 1150
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
226 Mikulíková Mária r. Žáková, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20 / 4607
PKV 1150
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
227 Milla Ján, (ž. Janšáková, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 4607
PKV 762
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
228 Milla Ján, (ž. Janšáková, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 4607
PKV 762
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
229 MORÁVEK Ján (ž. A.Petrášová, zom.17.4.1959) (SPF)
Dátum narodenia :
17.04.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
16 / 4607
8 / 4607
PKV 527
PKV 1
23/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
17.04.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
230 Morávek Pavol, (ž. Z. Jurásková, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 4607
PKV 944
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
231 Morávek Ján r. Morávek, SNP 761/17, Senica, PSČ 905 01, SR
22.03.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
16 / 4607
10D-35/2010, Z-2417/10 vz.113/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
232 Motlová Kristína r. Habová, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 13821
č.d. 1371/45 PKV 447
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
233 Nečas Jozef, 906 31, Hlboké, SR
10.07.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie o ded. OS Prievidza D 464/94 D not 95/94 Z-776/96 vz.113/04 PKV 146
Účastník právneho vzťahu:
234 Nečas Jozef
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
25 / 4607
Vlastník
9 / 4607
10.07.1929
Rozhodnutie o ded. OS Prievidza D-464//94 D not 95/194 Z-776/96 vz.113/04 PKV 576
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
235 Válková Emília r. Ondrčková, 906 31, Hlboké, č. 20, SR
22.10.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
D 1190/01 Z-1235/02 VZ.267/03 PKV 1923
Účastník právneho vzťahu:
236 Orgoník Ján, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 4607
Vlastník
16 / 4607
č.d. 807/19 PKV 606
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
237 Orgoníková Anna r. Mičová, (manž. Ján, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
č.d.489/1929 PKV 10
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
238 Orgoníková Anna r. Mičová, (manž. Ján, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 13
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
240 Otépka Dušan, Ochtinská 447, Štítnik, PSČ 049 32, SR
04.03.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10 / 4607
12 D 10/2007,Z-1332/07 vz 75/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
241 Otépka Dušan, Ochtinská 447, Štítnik, PSČ 049 32, SR
Informatívny výpis
6 / 4607
24/117
2 / 13821
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
04.03.1960
12 D 10/2007,Z-1332/07 vz 75/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
242 Pálková Jana r. Pálková, Mgr., 906 11, Prietrž, č. 171, SR
Dátum narodenia :
21.08.1975
Titul nadobudnutia
2 / 69105
PKV 648
PKV 1
4D/4/2012-46, Z-241/13, č.z.34/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
243 Čobrda Milan, 906 31, Hlboké, č. 199, SR
Dátum narodenia :
22.07.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
PKV 907
D - 1160/99, Z-1736/00, Oprava Z-2172/02 vz.32/06
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
244 Pálková Jana r. Pálková, Mgr., 906 11, Prietrž, č. 171, SR
Dátum narodenia :
21.08.1975
Titul nadobudnutia
16 / 96747
PKV 1309
PKV 1
4D/4/2012-46, Z-241/13, č.z.34/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
245 Pálková Jana r. Pálková, Mgr., 906 11, Prietrž, č. 171, SR
Dátum narodenia :
21.08.1975
Titul nadobudnutia
20 / 124389
PKV 1310
PKV 1
4D/4/2012-46, Z-241/13, č.z.34/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
246 Pálková Alžbeta, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 4607
č.d.1169/1912 PKV 903
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
247 Pálková Alžbeta, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 4607
PKV 906
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
248 Petrášová Kristína r. Petrášová, (manž. Martin, zom., Senica, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 444
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
249 Pisklová Emília r. Hluchá, 906 31, Hlboké, č. 276, SR
Dátum narodenia :
22.07.1939
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
2 / 4607
PKV 208
PKV 1
5D/60/2008, Z-2142/08, vz.159/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
250 Pisklová Emília r. Hluchá, 906 31, Hlboké, č. 276, SR
Dátum narodenia :
22.07.1939
Titul nadobudnutia
6 / 4607
28 / 4607
PKV 696
PKV 1
5D/60/2008, Z-2142/08, vz.159/08
Vlastník
25/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
4 / 4607
251 Pisklová Emília r. Hluchá, 906 31, Hlboké, č. 276, SR
Dátum narodenia :
22.07.1939
Titul nadobudnutia
PKV 1005
PKV 1
5D/60/2008, Z-2142/08, vz.159/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
252 Piskla Ján, (ž. K. Kovárová, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 4607
PKV 1943
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
253 Prigancová Kvetoslava r. Pisklová, 906 38, Rohožník, č. 390, SR
Dátum narodenia :
06.03.1951
Titul nadobudnutia
D 60/00 Z-1719/00 VZ.207/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
254 Pisklová Anna r. Filípková, (manž. Štefan, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
121 / 161245
PKV 1952
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
255 Pisklová Anna r. Filípková, (manž. Štefan, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 230350
PKV 1953
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
256 Pisklová Anna r. Filípková, (manž. Štefan, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
121 / 644980
PKV 1952
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
257 Slaná Marta r. Rapavá, 906 31, Hlboké, č. 279, SR
Dátum narodenia :
28.11.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
PKV 180
PKV 1
7D 186/2007, Z-241/08, vz.71/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
258 Sekerka Pavol, (ž. Hermína, evan. farárka, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 790
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
259 Sekerka Pavol, (ž. Hermína, evan. farárka, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 1024
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
260 Tomášiková Elena r. Klimentová, Súľovská 123, Gemerská Poloma,
PSČ 049 22, SR
Dátum narodenia :
25.06.1963
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
2 / 4607
40 / 41463
PKV 183,1702,1707
26/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
25.06.1963
6D-120/2009, Z-813/10 vz.38/10
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
263 Šipkovský Pavol, 906 31, Hlboké, č. 283, SR
Dátum narodenia :
18.03.1959
Titul nadobudnutia
2 / 27642
D 3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
264 Šipkovský Pavol, 906 31, Hlboké, č. 283, SR
Dátum narodenia :
18.03.1959
Titul nadobudnutia
40 / 82926
D 3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
265 Mikulová Anna r. Šipkovská, Mgr., 906 31, Hlboké, č. 12, SR
Dátum narodenia :
02.04.1948
Titul nadobudnutia
40 / 82926
D-3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
266 Šipkovský Pavol, 906 31, Hlboké, č. 283, SR
Dátum narodenia :
18.03.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 27642
D 3609/92 Z-120/99 VZ.173/03
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
267 Mosný Vladimír r. Mosný, Komenského 4658/18, Piešťany, PSČ 921 01,
SR
Dátum narodenia :
12.10.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6D-25/2012, Z-1376/12 zm.č.124/12.
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
268 Šlahor Viliam r. Šlahor, Šášovská 3018/4, Bratislava, PSČ 851 06, SR
Dátum narodenia :
28.05.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 180,6 D 160/03 Z-658/04 VZ.68/04
PKV 1
6 D 160/03 Z-658/04 VZ.68/04
Žiadosť podľa R - 621/13, č.z.31/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
272 Hanulíková Viera r. Chorváthová, Mgr., Partizánska 3495/85, Nitra, PSČ
949 11, SR
Dátum narodenia :
15.08.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
15 / 4607
PKV 176
Osvedčenie o dedičstve 22 D- 236/07 OS Nitra zo dňa 7.11.2007 Z - 2663/07 vz.42/08
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
273 Šlahor Pavol, (ž. A. Kubicová, zom., SPF)
Informatívny výpis
1 / 4607
PKV 1352
38D-666/2009, Z-2308/10 vz.109/10
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
270 Břízová Ľudmila r. Šipkovská, 906 31, Hlboké, č. 368, SR
Dátum narodenia :
24.03.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
PKV 180
38D-666/2009, Z-2308/10 vz.109/10
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
269 Šlahor Viliam r. Šlahor, Šášovská 3018/4, Bratislava, PSČ 851 06, SR
Dátum narodenia :
28.05.1937
Titul nadobudnutia
8 / 4607
1 / 4607
27/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 180
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
274 Šlahor Štefan, Sládkovičova 185, Senica, PSČ 905 01, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
č.d. 1185/50 PKV 180
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
275 Šlahor Štefan, Sládkovičova 185, Senica, PSČ 905 01, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
č.d. 1185/50 PKV 1352
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
276 Spitzer Michal, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 18428
č.d. 1970/13 PKV 1127
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
277 Sukupová Kristína r. Juríková, (manž. Ján, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 4607
PKV 841
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
278 Šulla Ján, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 726
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
279 Šulla Ján, (ž. A. Zelenáková, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 4607
PKV 584
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
280 Šulla Martin, (ž. A. Mojíková, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 13821
PKV 726
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
281 Šulla Martin, (ž. A. Ševečková, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
30 / 4607
PKV 1024
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
282 Šullová Marta r. Šajánková, Komenského 4535/16, Piešťany, PSČ 921
Informatívny výpis
28/117
8 / 4607
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12.06.1948
PKV 544
6D-1167/2009, Z-2064/10 vz-10/11
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
283 Škrabáková Jana r. Žáková, 908 71, Moravský Svätý Ján, č. 317, SR
Dátum narodenia :
03.07.1959
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o ded.D 5754/93-k D not 1640/93-K Z-2973/96 VZ.99
/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
284 Šullová Alžbeta r. Válková, (manž. Pavol, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
93 / 147424
PKV 717
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
285 Šullová Alžbeta r. Válková, (manž. Pavol, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
93 / 147424
PKV 717
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
286 Šullová Alžbeta r. Válková, (manž. Pavol, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 147424
PKV 919
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
287 Šullová Alžbeta r. Válková, (manž. Pavol, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 147424
PKV 919
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
288 Šulla Rastislav, Ing., Farrholzweg 29, Treuchtlinger, SRN
Dátum narodenia :
30.06.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 4607
PKV 42
D -953/97 Z - 2739/98 vz.47/04
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
289 Šullová Anna r. Krištofová, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 9214
PKV 596
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
290 Válka Ján, (manž. A. Šullová, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 4607
PKV 1352
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
291 Šullová Anna r. Válková, 906 31, Hlboké, č. 230, SR
Dátum narodenia :
28.11.1912
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
12 / 4607
80 / 41463
Osvedč.o ded.D 188/93 D Not 1044/93 Z-2170/96 VZ.14/03
29/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
292 Válka Pavol, (manž. A. Ilčíková, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 9214
PKV 2032
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
293 Válka Pavol, (manž. A. Ilčíková, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 4607
PKV 2037
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
294 Válka Pavol, (manž. A. Ilčíková, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 9214
PKV 2032
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
295 Válka Milan, Štefánikova 704/29, Senica, PSČ 905 01, SR
13.09.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7 / 147424
Osvedčenie o ded.D 189/93 D not 1431/93 Z-2169/96 VZ.13/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
296 Vojáček Pavol, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 13821
č.d. 1371/45 PKV 447
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
297 Vojáčková Anna, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 13821
č.d. 1371/45 PKV 447
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
298 Zahajská Anna, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 9214
PKV 596
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
299 Žák Ján, (ž. A. Kovárová, zom. 1994, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 13821
PKV 183
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
300 Žák Ján, (ž. A. Kovárová, zom. 1994, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 13821
PKV 1702
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
301 Žák Ján, (ž. A. Kovárová, zom. 1994, SPF)
Identifikátor :
Informatívny výpis
19 / 41463
30/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 1707
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
302 Žák Miroslav, Ing., Jabloňová 1276/26, Senica, PSČ 905 01, SR
06.11.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o ded.D 4215/92 D Not 1334/93 Z-2133/96 VZ.15/03
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
303 Žák Miroslav, Ing., Jabloňová 1276/26, Senica, PSČ 905 01, SR
06.11.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 55284
Osvedčenie o ded.D 5755/92 D Not 1384/93 Z-1368/96 vz.17/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
306 Žák Pavel, 906 31, Hlboké, č. 26, SR
08.11.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 18428
Osvedčenie o ded.D 5755/92 D Not 1384/93 Z-1368/96 vz.17/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
307 Žák Pavel, 906 31, Hlboké, č. 26, SR
08.11.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
8 / 4607
Osvedčenie o ded.D 5755/92 D Not 1384/93 Z-1368/96 vz.17/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
308 Žák Pavol, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 13821
PKV 183
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
309 Žák Pavol, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 13821
PKV 1702
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
310 Žák Pavol, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 41463
PKV 1707
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
311 Žák Pavol, (ž. A. Millová, zom., SPF)
Identifikátor :
Informatívny výpis
8 / 4607
Osvedčenie o ded.D 4215/92 D Not 1334/93 Z-2133/96 VZ.15/03
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
305 Žák Pavel, 906 31, Hlboké, č. 26, SR
08.11.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 18428
Osvedč.o ded,D-4215/92 D Not 1334/93 Z-2133/96 VZ.15/03
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
304 Žák Miroslav, Ing., Jabloňová 1276/26, Senica, PSČ 905 01, SR
06.11.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 55284
1 / 18428
31/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 903
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
312 Škrabáková Janka r. Žáková, Mgr., 908 71, Moravský Svätý Ján, č. 317,
SR
Dátum narodenia :
03.07.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 356
PKV 1
7D-21/2013, Z-1502/13 č.z.80/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
313 Hupková Zuzana r. Hupková, Mgr., Obchodná 514/22A, Bratislava, PSČ
811 06, SR
Dátum narodenia :
19.11.1982
Titul nadobudnutia
13 / 4607
PKV 1051
Darovacia zmluva V-309/08, vz.58,59/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
315 Nečas Emil, 922 07, Veľké Kostoľany, č. 712/117, SR
Dátum narodenia :
09.09.1940
Titul nadobudnutia
10 / 4607
PKV 373
D-6760/92, Z-3620/97, vz.38/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
317 Matulová Lýdia r. Žáková, Ing., Zbrody 1, Bratislava, PSČ 831 07, SR
Dátum narodenia :
19.08.1967
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 36856
PKV 192
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
322 Petrášová Alžbeta r. Žáková, (zom., SPF)
Informatívny výpis
1 / 1084
Darovacia zmluva V-1561/13 vklad povolený 6.9.2013 č.z.91/13
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
321 Petrášová Alžbeta r. Žáková, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
117 / 147424
Darovacia zmluva V-1561/13 vklad povolený 6.9.2013 č.z.91/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
320 Matulová Lýdia r. Žáková, Ing., Zbrody 1, Bratislava, PSČ 831 07, SR
Dátum narodenia :
19.08.1967
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
27 / 147424
PKV 192
Darovacia zmluva V-1561/13 vklad povolený 6.9.2013 č.z.91/13
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
319 Matulová Lýdia r. Žáková, Ing., Zbrody 1, Bratislava, PSČ 831 07, SR
Dátum narodenia :
19.08.1967
Titul nadobudnutia
9 / 36856
PKV 192
Darovacia zmluva V-1561/13 vklad povolený 6.9.2013 č.z.91/13
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
318 Matulová Lýdia r. Žáková, Ing., Zbrody 1, Bratislava, PSČ 831 07, SR
Dátum narodenia :
19.08.1967
Titul nadobudnutia
9 / 4607
Darovacia zmluva V- 947/12 zo dňa 30.5.2012 zm.č.83/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
314 Žák Emil r. Žák, Košútovec 1376/32, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
03.07.1962
Titul nadobudnutia
64 / 13821
39 / 18428
32/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 2159
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
323 Petráš Miroslav, 906 31, Hlboké, č. 318, SR
19.07.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
PKV 1736
PKV 1
D - 6809/92 Z - 3271/98 vz. 136/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
324 Žáková Alžbeta r. Papánková, 906 31, Hlboké, SR, (zom. 5.01.1942)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 761
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
325 Žáková Anna, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
56 / 41463
č.d. 3463/44 PKV 222
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
326 Žáková Anna, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
8 / 41463
č.d. 3463/44 PKV 839
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
327 Mareček Dušan, 906 31, Hlboké, č. 144, SR
22.08.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 4607
PKV 183, 8 D 919/2000 Z-1837/01 vz.148/06
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
328 Mareček Dušan, 906 31, Hlboké, č. 144, SR
22.08.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
PKV 632, 8 D 919/2000 Z-1837/01 vz.148/06
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
329 Malovík Ján, 906 31, Hlboké, č. 329, SR
01.04.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6 / 4607
Osvedčenie o ded.D 3606/92 D not 1521/93-Do Z 2964/96 VZ.37/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
330 Žáková Anna r. Čobrdová, (manž. Pavol, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 4607
PKV 1702
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
331 Žáková Anna r. Čobrdová, (manž. Pavol, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
2 / 4607
19 / 13821
PKV 1707
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
33/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
332 Žáková Anna r. Kovárová, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 4607
č.d.489/1929 PKV 394
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
333 Válková Emília r. Ondrčková, 906 31, Hlboké, č. 20, SR
22.10.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
5 / 9214
D 854/00 Z-58-01 VZ.265/03 PKV 645
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
334 Žáková Marta r. Šajánková, 906 31, Hlboké, č. 359, SR
08.06.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 4607
PKV 762
7D-36/2010, Z-3163/10 vz.149/10
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
335 Hupková Zuzana r. Hupková, Mgr., Obchodná 514/22A, Bratislava, PSČ
811 06, SR
19.11.1982
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 327
Darovacia zmluva V- 947/12 zo dňa 30.5.2012 zm.č.83/12.
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
336 Havlová Viera r. Filípková, Bernolákova 218/6, Senica, PSČ 905 01, SR
04.04.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
8 / 41463
č.d. 3463/44
PKV 839
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001, vz.8/09
Doplnenie údajov, R-135/09, vz.23/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
340 Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 94, SR
Dátum narodenia :
17.10.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
56 / 41463
č.d. 3463/44
PKV 222
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001, vz.8/09
Doplnenie údajov, R-135/09, vz.23/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
339 Bezáková Mária r. Žáková, Sládkovičova 64/1, Bošany, PSČ 956 18, SR
Dátum narodenia :
20.01.1931
Titul nadobudnutia
13 / 55284
D-3130/92 Z-2019/99 VZ.22/04
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
338 Bezáková Mária r. Žáková, Sládkovičova 64/1, Bošany, PSČ 956 18, SR
Dátum narodenia :
20.01.1931
Titul nadobudnutia
1 / 36856
D 3130/92 Z-2019/99 VZ.22/04
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
337 Havlová Viera r. Filípková, Bernolákova 218/6, Senica, PSČ 905 01, SR
04.04.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 9214
27 / 147424
Osvedč.o ded.D 3429/92 D not 1610/93-Do Z-1312/96 VZ.16/03
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
34/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
117 / 147424
341 Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 94, SR
Dátum narodenia :
17.10.1938
Titul nadobudnutia
Osvedč.o ded.D 3429/92 D not 1610/93-Do Z-1312/96 VZ.16/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
342 Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 94, SR
Dátum narodenia :
17.10.1938
Titul nadobudnutia
1 / 1084
Osvedč.o ded.D 3429/92 D not 1610/93-Do Z-1312/96 VZ.16/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
343 Žáková Zuzana r. Kuklišová, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
28 / 13821
PKV 222
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
344 Žáková Zuzana r. Kuklišová, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
PKV 839
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
345 Zálešák Ján, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 81
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
346 Zálešák Ján, (zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 13821
PKV 703
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
347 Filípek Pavel, Ing., Miletičova 33, Bratislava, PSČ 821 09, SR
Dátum narodenia :
24.02.1952
Titul nadobudnutia
7 / 9214
PKV 1515,D-297/00 Z-1334/2000,Oprav rozh.k D-297/00 Z-141/04 VZ.20/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
348 Zálešák Pavol, Lotyšská 5182/28, Bratislava, PSČ 821 06, SR
Dátum narodenia :
17.12.1932
Titul nadobudnutia
7 / 9214
PKV 1515,D 296/00 z-1336/2000,Z-1463/01 vz.101/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
349 Zálešáková Anna r. Pisklová, (manž. Pavol, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
100 / 78319
PKV 637
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
350 Filípek Pavol, Ing., Miletičova 565/33, Bratislava, PSČ 821 09, SR
Dátum narodenia :
24.02.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 298/00 Z-1335/2000,oPRAVA OSV.Z-143/04 VZ.21/04 -PKV 1362
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
351 Kovárová Anna r. Žáková, (zom. 28.07.1991)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
80 / 124389
39 / 18428
D 594/71,v.z.32/71 PKV 2159
35/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
352 Zálešák Ján, 906 31, Hlboké, č. 229, SR
27.05.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 4607
7 D 142/2002 Z-1264/03 VZ.279/03 PKV 10
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
353 Zálešáková Anna r. Šajánková, 906 31, Hlboké, č. 229, SR
14.12.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 4607
D - 4389/92 Z -1030/98 vz. 112/03 , PKV 13
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
354 Šullová Kristína r. Štefíková, 906 31, Hlboké, č. 5, SR, (zom. 28.12.1978)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-1124/1974, v.z.6/75 PKV 931
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
355 Koprla Vladimír, Československých parašutistov 1, Bratislava, PSČ 831
03, SR
Dátum narodenia :
10.09.1967
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 9214
PKV 706
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
357 Koprla Vladimír, 906 31, Hlboké, č. 254, SR
Dátum narodenia :
06.06.1967
Titul nadobudnutia
61 / 27642
6D 685/2005 Z-1766/06 vz.129/06,PKV 918
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
358 Čmela Štefan, 906 31, Hlboké, č. 63, SR
Dátum narodenia :
06.09.1906
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
č.d. 3262/30 PKV 793
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
359 Hanulíková Viera r. Chorváthová, Mgr., Partizánska 3495/85, Nitra, PSČ
949 11, SR
Dátum narodenia :
15.08.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
9 / 36856
PKV 192
Osvedčenie o dedičstve 22 D- 236/07 OS Nitra zo dňa 7.11.2007 Z - 2663/07 vz.42/08
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
360 Hanulíková Viera r. Chorváthová, Mgr., Partizánska 3495/85, Nitra, PSČ
949 11, SR
Dátum narodenia :
15.08.1954
Titul nadobudnutia
32 / 13821
22 D 709/01 Z-1068/02 OS Bratislava III.vz./180/03
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
356 Koprlová Alžbeta r. Zálešáková, (zom. 8.08.1964)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
39 / 36856
PKV 2159
D-618/93, Z-76/95 vz.123/95 vz.161/05
36/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
15.08.1954
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
361 Piskla Martin, Fándlyho 1908/4, Bratislava, PSČ 811 03, SR
Dátum narodenia :
03.11.1907
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
č.d. 1721/26 PKV 208
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
362 Piskla Martin, Fándlyho 1908/4, Bratislava, PSČ 811 03, SR
Dátum narodenia :
03.11.1907
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
60 / 78319
č.d. 3197/12 PKV 637
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
363 Piskla Martin, Fándlyho 1908/4, Bratislava, PSČ 811 03, SR
Dátum narodenia :
03.11.1907
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
42 / 78319
č.d. 3197/12 PKV 779
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
364 Petrášová Jana r. Čobrdová, 906 31, Hlboké, č. 239, SR
Dátum narodenia :
18.12.1964
Titul nadobudnutia
64 / 13821
7D 156/04 Z-1392/06 vz.99/06. PKV 304,529
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
366 Joríková Kristína r. Čobrdová, (zom. 14.12.1966, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
č.d.6160/06 PKV 558
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
367 Morávek Milan, Herlianska 24, Bratislava, PSČ 821 03, SR
Dátum narodenia :
04.09.1934
Titul nadobudnutia
16 / 4607
D-926/97, Z-2351/98 vz.95/02
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
368 Pisklová Mária r. Černeková, 906 31, Hlboké, č. 298, SR
Dátum narodenia :
29.03.1939
Titul nadobudnutia
42 / 313276
PKV 1, 779
7D-7/2013, Z-1340/13 č.z.71/13
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
369 Zálešák Milan, Okružná 1184/2, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
24.03.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 588
3D-101/2009, Z-1378/10 vz.62/10
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
370 Koprlová Anna r. Šullová, 906 31, Hlboké, č. 254, SR
Dátum narodenia :
15.02.1911
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-1228/01 Z-2170/02 vz. VZ.199/03, PKV 170,1024
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
373 Pisklová Mária r. Černeková, 906 31, Hlboké, č. 298, SR
Dátum narodenia :
29.03.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
30 / 4607
27 / 9214
7D-7/2013, Z-1340/13 č.z.71/13 ,PKV 1051
PKV 1
37/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
374 Šulla Pavel, 906 31, Hlboké, č. 233, SR
Dátum narodenia :
05.07.1913
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 46070
Osvedčenie N 1102/93 NZ 809/93 Z-2493/93 VZ.82/03
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
375 Sedláček Milan, 906 31, Hlboké, č. 108, SR
Dátum narodenia :
23.10.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 23035
Osvedčenie N -325/93 NZ 179/93 k D- 431/57, D- 761/75 Z - 179/04 vz.17/04
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
376 Sedláček Ján, 906 31, Hlboké, č. 324, SR
Dátum narodenia :
18.10.1913
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
D 4668/92, Dnot. 539/93-Do, Z 150/94, v.z.22/94 PKV 700
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
377 Rusnáková Iveta r. Koprlová, 906 31, Hlboké, č. 413, SR
Dátum narodenia :
10.06.1970
Titul nadobudnutia
1 / 1084
3D/169/2008, Z-947/09, vz.40/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
378 Sedláček Milan, 906 31, Hlboké, č. 208, SR
Dátum narodenia :
23.10.1944
Titul nadobudnutia
5 / 18428
PKV 1
Osvedčenie o ded. D-383/00 Dnot.124/2000, Z-1717/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
379 Čobrdová Mária r. Kubicová, 906 31, Hlboké, č. 309, SR
Dátum narodenia :
26.10.1937
Titul nadobudnutia
10 / 4607
Osvedčenie o ded. D-212/00 Dnot. 78/00, Z-824/2000
PKV 123
Pkv.793
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
381 Koprla Pavol r. Koprla, 906 31, Hlboké, č. 383, SR
Dátum narodenia :
01.10.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 271
PKV 294
8D-51/2011, Z-2549/11 zm.č.137/11
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
382 Žák Ivan, 906 31, Hlboké, č. 384, SR
Dátum narodenia :
08.10.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 230350
D-825/1970, v.z.43/70 PKV 648
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
383 Žák Ivan, 906 31, Hlboké, č. 384, SR
Dátum narodenia :
08.10.1940
Titul nadobudnutia
44 / 230350
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
384 Pálková Mária r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 2, SR
Dátum narodenia :
17.09.1914
Titul nadobudnutia
Osvedčenie N 52/94 NZ 29/94 Z-596/94 VZ.86/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
385 Radičová Lucia, Hurbanova 486/7, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
02.12.1983
Informatívny výpis
18 / 18428
38/117
30 / 18428
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
02.12.1983
D 621/00 Z-70/02 VZ.274/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
386 Pálková Mária r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 2, SR
Dátum narodenia :
17.09.1914
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 69105
č.d. 159/30 PKV 648
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
387 Pálková Mária r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 2, SR
Dátum narodenia :
17.09.1914
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
44 / 207315
č.d. 3681/28 PKV 649
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
388 Pálková Mária r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 2, SR
Dátum narodenia :
17.09.1914
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 96747
č.d. 3681/28 PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
389 Pálková Mária r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 2, SR
Dátum narodenia :
17.09.1914
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 32249
č.d. 2678/29 PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
390 Pálková Mária r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 2, SR
Dátum narodenia :
17.09.1914
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 124389
č.d. 3681/28 PKV 1310
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
391 Pálková Mária r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 2, SR
Dátum narodenia :
17.09.1914
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d. 2678/29 PKV 1310
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
392 Malovíková Ľudmila r. Žáková, 906 31, Hlboké, č. 26, SR
Dátum narodenia :
23.09.1969
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
8 / 4607
PKV 1
PKV 32
4D/13/2011-111, Z-2795/11, zm.č.149/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
395 Malovíková Ľudmila r. Žáková, 906 31, Hlboké, č. 26, SR
Dátum narodenia :
23.09.1969
Titul nadobudnutia
27 / 73712
PKV 1
PKV 192
4D/13/2011-111, Z-2795/11, zm.č.149/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
393 Malovíková Ľudmila r. Žáková, 906 31, Hlboké, č. 26, SR
Dátum narodenia :
23.09.1969
Titul nadobudnutia
10 / 41463
39 / 36856
PKV 1
PKV 2159
4D/13/2011-111, Z-2795/11, zm.č.149/11
39/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
396 Malovíková Ľudmila r. Žáková, 906 31, Hlboké, č. 26, SR
Dátum narodenia :
23.09.1969
Titul nadobudnutia
14 / 4607
PKV 1
PKV 696
4D/13/2011-111, Z-2795/11, zm.č.149/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
397 Malovíková Ľudmila r. Žáková, 906 31, Hlboké, č. 26, SR
Dátum narodenia :
23.09.1969
Titul nadobudnutia
1 / 4607
PKV 1
PKV 1005
4D/13/2011-111, Z-2795/11, zm.č.149/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
400 Holečková Vlasta r. Millová, Moyzesova 134/14, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
15.12.1946
Titul nadobudnutia
D 1071/99 Z-1190/00 VZ.220/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
402 Šulla Pavel, Štúrova 148/18, Senica, PSČ 905 01, SR, (ž. Anna Pálková)
Dátum narodenia :
14.11.1916
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
81 / 73712
10D 11/2013, Z-4264/13 č.z.38/14
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
407 Horňáková Mária r. Žáková, Palárikova 303, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
26.06.1945
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 4607
D 1128/00 Z-1212/01 VZ.262/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
412 Nečas Emil, Ľ. Štúra 712/117, Veľké Kostoľany, PSČ 922 07, SR
Dátum narodenia :
09.09.1942
Účastník právneho vzťahu:
1 / 4607
D 1128/00 Z-1212/01 VZ.262/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
411 Nečas Emil, Ľ. Štúra 712/117, Veľké Kostoľany, PSČ 922 07, SR
Dátum narodenia :
09.09.1942
Titul nadobudnutia
2 / 41463
D 1128/00 Z-1212/01 VZ.262/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
410 Nečas Emil, Ľ. Štúra 712/117, Veľké Kostoľany, PSČ 922 07, SR
Dátum narodenia :
09.09.1942
Titul nadobudnutia
4 / 41463
D 1128/00 Z-1212/01 VZ.262/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
409 Nečas Emil, Ľ. Štúra 712/117, Veľké Kostoľany, PSČ 922 07, SR
Dátum narodenia :
09.09.1942
Titul nadobudnutia
8 / 13821
D - 2616/96 Z - 290/98 vz.106/03, PKV 1281
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
408 Nečas Emil, Ľ. Štúra 712/117, Veľké Kostoľany, PSČ 922 07, SR
Dátum narodenia :
09.09.1942
Titul nadobudnutia
8 / 4607
č.d. 3513/42 PKV 42
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
403 Zálešák Milan, Okružná 1184/2, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
24.03.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 4607
9 / 32249
D 1128/00 Z-1212/01 VZ.262/03
Vlastník
40/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 4607
413 Sedláček Martin, Moyzesova 839/4, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
01.11.1920
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 4668/92, Dnot. 539/93-Do, Z 150/94, v.z.22/94 PKV 700
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
414 Sedláček Martin, Moyzesova 839/4, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
01.11.1920
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1084
D 4669/92, Dnot. 540/93, Z 214/94, v.z.23,24/94 PKV 589
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
415 Sedláček Martin, Moyzesova 839/4, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
01.11.1920
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 18428
D 4669/92, Dnot. 540/93, Z 214/94, v.z.23,24/94 PKV 591
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
416 Šajánková Ľudmila r. Žáková, Kalinčiakova 298/16, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
29.07.1941
Titul nadobudnutia
PKV 1309
5D/202/2007,Z-932/08,vz.105/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
417 Šajánková Ľudmila r. Žáková, Kalinčiakova 298/16, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
29.07.1941
Titul nadobudnutia
24 / 32249
10 / 13821
PKV 1310
5D/202/2007,Z-932/08,vz.105/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
418 Žáková Anna r. Bartoňová, 906 31, Hlboké, č. 235, SR
Dátum narodenia :
26.08.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
Osvedčenie N-1414/93 NZ-912/93 /D-1043/76/ Z-2296/93 vz.10/02
PKV 662
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
419 Žáková Anna r. Bartoňová, 906 31, Hlboké, č. 235, SR
Dátum narodenia :
26.08.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 9214
PKV 663 Osvedčenie N-1414/93 NZ-912/93 /D-1043/76/ Z-2296/93 vz.10/02
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
420 Filípková Anna r. Bartoňová, 906 31, Hlboké, č. 293, SR
Dátum narodenia :
04.01.1921
Titul nadobudnutia
7 / 4607
Osvedčenie o ded.D 3499/92 D Not 1313/93 Z-1287/96 VZ.18/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
421 Žáková Zuzana r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 142, SR
Dátum narodenia :
04.08.1921
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d. 159/30 PKV 648
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
422 Žáková Zuzana r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 142, SR
Dátum narodenia :
04.08.1921
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
4 / 69105
44 / 207315
č.d. 3681/28 PKV 649
PKV 1
41/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
04.08.1921
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
423 Žáková Zuzana r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 142, SR
04.08.1921
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 96747
č.d. 3681/28 PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
424 Žáková Zuzana r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 142, SR
04.08.1921
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 32249
č.d. 2678/29 PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
425 Žáková Zuzana r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 142, SR
04.08.1921
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 124389
č.d. 3681/28 PKV 1310
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
426 Žáková Zuzana r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 142, SR
04.08.1921
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 41463
č.d. 2678/29 PKV 1310
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
427 Dadová Viera r. Staniszewská, S. Jurkoviča 1205/32, Senica, PSČ 905
01, SR
05.10.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-1965/96, Z-81/98 vz.302/03 PKV 658
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
428 Baran Ján r. Baran, J.Kráľa 728/15, Senica, PSČ 905 01, SR
05.10.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24 / 32249
PKV 1309
PKV 1
11D/104/2013-44, Z-973/14, č.z.62/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
429 Čobrdová Vlasta r. Žáková, Mojmírova 1281/69, Topoľčany, PSČ 955
01, SR
21.08.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
4 / 4607
PKV 1
PKV 1226
8D/58/2009, Z - 2125/09, vz.117/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
431 Holický Pavol r. Holický, Ing., 906 31, Hlboké, č. 386, SR
29.11.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 13821
PKV 1
PKV 630
8D/58/2009, Z - 2125/09, vz.117/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
430 Čobrdová Vlasta r. Žáková, Mojmírova 1281/69, Topoľčany, PSČ 955
01, SR
21.08.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 4607
4 / 4607
PKV 551
11D-82/2009, Z-779/10 vz.37/10
42/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
29.11.1961
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
432 Bobiš Dušan r. Bobiš, Narcisova 1945/4, Šala, PSČ 927 05, SR
Dátum narodenia :
15.12.1987
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva V- 783/12 zo dňa 9.5.2012 zm.č.78/12.
PKV 903
PKV 1
10D30/2009, Z-1594/09 vz.93/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
433 Čobrda Milan, 906 31, Hlboké, č. 199, SR
Dátum narodenia :
22.07.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
D-1160/99, Z-1736/00 vz.77/02
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
434 Kaňová Emília r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 307, SR
Dátum narodenia :
02.11.1941
Titul nadobudnutia
20 / 4607
7D -198/03 Z - 2461/03 vz.44/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
435 Kaňová Emília r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 307, SR
Dátum narodenia :
02.11.1941
Titul nadobudnutia
12 / 4607
Osvedčenie o ded.D 982/01 D not 268/01-S Z-696/02 VZ.71/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
436 Kaňová Emília r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 307, SR
Dátum narodenia :
02.11.1941
Titul nadobudnutia
3 / 9214
Osvedčenie o ded.D 982/01 D not 268/01-S Z-696/02 VZ.71/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
437 Kaňová Emília r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 307, SR
Dátum narodenia :
02.11.1941
Titul nadobudnutia
29 / 18428
Osvedčenie o ded.D 982/01 D not 268/01-S Z-696/02 VZ.71/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
438 Kaňová Emília r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 307, SR
Dátum narodenia :
02.11.1941
Titul nadobudnutia
29 / 18428
Osvedčenie o ded.D 982/01 D not 268/01-S Z-696/02 VZ.71/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
439 Kaňová Emília r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 307, SR
Dátum narodenia :
02.11.1941
Titul nadobudnutia
12 / 23035
Osvedčenie o ded.D 982/01 D not 268/01-S Z-696/02 VZ.71/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
440 Kaňová Emília r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 307, SR
Dátum narodenia :
02.11.1941
Titul nadobudnutia
44 / 23035
Osvedčenie o ded.D 982/01 D not 268/01-S Z-696/02 VZ.71/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
441 Mudrochová Lenka r. Šipkovská, Kolónia 607/59, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
26.07.1980
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
14 / 9214
Osvedčenie o dedičstve 7D 211/06 zo dňa 8.5.2007 Z - 1206/07, Oprava 7D-211/06 zo dňa
5.10.2007 Z - 2385/07 vz.132/07
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
443 Šulla Pavel, Námeste oslobodenia 4/14, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
05.01.1947
Titul nadobudnutia
3 / 9214
2 / 4607
OKV 10,7 D 116/04 Z-2013/04 vz.110/05
43/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
05.01.1947
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
444 Žáková Anna r. Šullová, 906 31, Hlboké, č. 94, SR
22.12.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
31 / 46070
7 D 116/04 Z-2013/04 vz.110/05,111/05
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
445 Žáková Anna r. Šullová, 906 31, Hlboké, č. 94, SR
Dátum narodenia :
22.12.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 13821
PKV 609,
7 D 116/04 Z-2013/04 vz.110/05,111/05
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
446 Válka Milan, Štefánikova 704/29, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
13.09.1943
Titul nadobudnutia
12 / 23035
8D 10/2006 Z-1612/06 vz.114/06, PKV 648
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
447 Válka Milan, Štefánikova 704/29, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
13.09.1943
Titul nadobudnutia
44 / 23035
8D 10/2006 Z-1612/06 vz.114/06, PKV 649
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
448 Krištof Pavel, 906 31, Hlboké, č. 348, SR
Dátum narodenia :
26.02.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 23035
D 1776/1982, v.z.15/83 PKV 301
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
449 Krištof Pavel, 906 31, Hlboké, č. 348, SR
Dátum narodenia :
26.02.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
39 / 18428
D-1776/1982, v.z.15/83 PKV 601
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
450 Krištof Pavel, 906 31, Hlboké, č. 348, SR
Dátum narodenia :
26.02.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 9214
D-1776/1982, v.z.15/83 PKV 603
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
451 Mudrák Boris r. Mudrák, Mgr., Komenského 26, Košice, PSČ 040 01, SR
Dátum narodenia :
29.07.1980
Titul nadobudnutia
PKV 616
Kúpna zmluva V-170/10 zo dňa 22.2.2010 vz.17/10
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
452 Vallová Kristína r. Filípková, 906 12, Osuské, č. 208, SR
Dátum narodenia :
26.05.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
4 / 13821
D-1305/1972, v.z.5/73 PKV 338
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
453 Vallová Kristína r. Filípková, 906 12, Osuské, č. 208, SR
Dátum narodenia :
26.05.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 4607
2 / 4607
D-1305/1972, v.z.5/73 PKV 2143
PKV 1
44/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
26.05.1924
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
454 Nováková Jarmila r. Kovárová, 763 07, Hřivínův Újezd, č. 148, ČR,
(pošta Velký Ořechov)
Dátum narodenia :
04.08.1949
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve D-797/97 Dnot.200/97, Z-3122/98 vz.29/02
PKV 903
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
455 Kovár Milan, 906 31, Hlboké, č. 391, SR
Dátum narodenia :
24.11.1952
Titul nadobudnutia
4 / 13821
Osvedčenie o dedičstve D-797/97 Dnot.200/97, Z-3122/98 vz.29/02
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
456 Jakábová Oľga r. Tomanová, Podhorie 261, Prietrž, PSČ 906 11, SR
Dátum narodenia :
01.01.1949
Titul nadobudnutia
4 / 13821
PKV 226 , 6D-616/2004, Z-2418/05 vz.64/06
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
460 Filípková Mária r. Černeková, 906 31, Hlboké, č. 252, SR
Dátum narodenia :
20.09.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
PKV 630, 6D-616/2004, Z-2418/05 vz.64/06
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
461 Rýzková Ľudmila r. Bartoňová, 906 11, Prietrž, č. 64, SR
Dátum narodenia :
13.05.1945
Titul nadobudnutia
1 / 23035
PKV 607
PKV 1
8D/111/2011, Z-2798/12, zm.č.191/12
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
462 Rýzková Ľudmila r. Bartoňová, 906 11, Prietrž, č. 64, SR
Dátum narodenia :
13.05.1945
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
3 / 4607
PKV 1
PKV 394
38D/402/2011, Z-3338/11, zm.č.161/11
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
464 Filípek Pavel, Ing., Miletičova 33, Bratislava, PSČ 821 09, SR
Dátum narodenia :
24.02.1952
Titul nadobudnutia
16 / 13821
6D-13/2011, Z-1666/11 vz.104/11, pkn.vl.609/ VZ.12/03
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
463 Filípek Pavel, Ing., Miletičova 33, Bratislava, PSČ 821 09, SR
Dátum narodenia :
24.02.1952
Titul nadobudnutia
14 / 13821
Darovacia zmluva V-412/07 vz.29/07,PKV 665
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
459 Filípková Mária r. Černeková, 906 31, Hlboké, č. 252, SR
Dátum narodenia :
20.09.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
26 / 13821
Darovacia zmluva V-412/07 vz.29/07,PKV 663
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
458 Jakábová Oľga r. Tomanová, Podhorie 261, Prietrž, PSČ 906 11, SR
Dátum narodenia :
01.01.1949
Titul nadobudnutia
8 / 13821
Darovacia zmluva V-412/07 vz.29/07,PKV 662
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
457 Jakábová Oľga r. Tomanová, Podhorie 261, Prietrž, PSČ 906 11, SR
Dátum narodenia :
01.01.1949
Titul nadobudnutia
3 / 9214
15 / 9214
PKV 1
PKV 613
45/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
24.02.1952
38D/402/2011, Z-3338/11, zm.č.161/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
465 Filípek Pavel, Ing., Miletičova 33, Bratislava, PSČ 821 09, SR
Dátum narodenia :
24.02.1952
Titul nadobudnutia
35 / 78319
PKV 1
PKV 779
38D/402/2011, Z-3338/11, zm.č.161/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
466 Šulla Milan, 906 31, Hlboké, č. 265, SR
Dátum narodenia :
13.12.1945
Titul nadobudnutia
8 / 13821
7 D 187/02 Z-1116/03 VZ.28/047 PKV 1693
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
467 Šulla Milan, 906 31, Hlboké, č. 265, SR
Dátum narodenia :
13.12.1945
Titul nadobudnutia
1 / 813
7 D 187/02 Z-1116/03 VZ.28/04 PKV 1693
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
469 Keszegh Martin r. Keszegh, Ing., Pekárenská 709/22, Dunajská Lužná,
PSČ 900 42, SR
Dátum narodenia :
05.06.1983
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 667,
Darovacia zmluva V- 313/12 zo dňa 19.3.2012 zm.č.54/12
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
470 Zálešák Ján, Štefánikova 725, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
27.05.1950
Titul nadobudnutia
8 / 4607
Osvedčenie N 310/94 NZ 213/94 Z-2277/94 VZ.88/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
471 Krcha Branislav r. Krcha, 906 31, Hlboké, č. 323, SR
Dátum narodenia :
21.07.1966
Titul nadobudnutia
32 / 13821
PKV 2125
PKV 1
8D/151/2008, Z-1370/09, vz.60/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
473 Morávek Pavol r. Morávek, 906 31, Hlboké, č. 322, SR
Dátum narodenia :
21.09.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
473 / 77397600
PKV 1953
9D-46/2011, Z-2080/11 vz.117/11
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
474 Morávek Pavol r. Morávek, 906 31, Hlboké, č. 322, SR
Dátum narodenia :
21.09.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 69105
9D-46/2011, Z-2080/11 vz.117/11, PKV 1954
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
475 Morávek Pavol r. Morávek, 906 31, Hlboké, č. 322, SR
Dátum narodenia :
21.09.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 13821
PKV 235
9D-46/2011, Z-2080/11 vz.117/11
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
476 Filípek Ján, 906 31, Hlboké, č. 17, SR
Dátum narodenia :
30.07.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
32 / 13821
4 / 13821
D-645/1986, v.z.43/86 PKV 2101
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
46/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
477 Hnátová Kvetoslava r. Švárna, Hviezdoslavova 472/38, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
15.02.1954
Titul nadobudnutia
Osv. o ded. 4D 121/10-52 Dnot 269/10 Z-1134/11 vz. 57/11
PKV 1 PKV 226
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
478 Hnátová Kvetoslava r. Švárna, Hviezdoslavova 472/38, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
15.02.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 4607
č.d.799/1951 PKV 2230
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
481 Šullová Marta r. Šajánková, Komenského 16, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
12.06.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
Rozhodnutie D-1820/94 Z -2060/95 vz.81/02 PKV 816
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
486 Šajánek Ján, Hlboké, SR, (manž. K. Čobrdová, zom.1984, zom.
05.061984)
Informatívny výpis
8 / 4607
č.d.1500/28 PKV 464
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
485 Dobiašová Danka r. Kovárová, 908 77, Borský Mikuláš, č. 717, SR
Dátum narodenia :
08.06.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1084
10D/21/2007, Z-2255/07, vz.16/08
PKV 2164
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
484 Šajánek Ján, Hlboké, č. 147, SR, (manž. K. Čobrdová, zom.1984)
Dátum narodenia :
12.06.1904
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
117 / 147424
10D/21/2007, Z-2255/07, vz.16/08
PKV 2159
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
483 Šullová Marta r. Šajánková, Komenského 16, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
12.06.1948
Titul nadobudnutia
27 / 147424
10D/21/2007, Z-2255/07, vz.16/08
PKV 192
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
482 Šullová Marta r. Šajánková, Komenského 16, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
12.06.1948
Titul nadobudnutia
6 / 4607
10D/21/2007, Z-2255/07, vz.16/08
PKV 85
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
480 Kovár Pavol, (ž. Anna Žáková, zom. 20.11.1975, SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
Osv. o ded. 4D 121/10-52 Dnot 269/10 Z-1134/11 vz. 57/11
PKV 1 PKV 630
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
479 Šullová Marta r. Šajánková, Komenského 16, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
12.06.1948
Titul nadobudnutia
4 / 13821
47/117
4 / 4607
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12.06.1904
č.d.1500/28 PKV 1338
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
487 Piskla Milan, Kalinčiakova 396/8, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
10.04.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 9214
D-1211/1985, v.z.2/86 PKV 1943
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001 ,Osvedčenie N 94/94 NZ 69/94 Z-1669/94
VZ.53/03
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
488 Krištof Ján r. Krištof, Budatínska 5, Bratislava, PSČ 851 05, SR
Dátum narodenia :
11.04.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1D/273/2006, Z-1224/07, OS Bratislava V., vz.17/08
PKV 658
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
489 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1626
5D 129/2006,Z-1328/07 vz.76/07, PKV 589
R-7/14 č.z.45/14
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
490 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 27642
5D 129/2006,Z-1328/07 vz.76/07, PKV 591
R-7/14 č.z.45/14
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
491 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 13821
5D 129/2006,Z-1328/07 vz.76/07, PKV 672,
R-7/14 č.z.45/14
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
492 Hrádelová Elena r. Kolevová, J. Mudrocha 1356/27, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
04.04.1982
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
7 / 110568
10D-99/2010, Z-457/11 vz.51/11,PKV 603
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
494 Hrádelová Elena r. Kolevová, J. Mudrocha 1356/27, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
04.04.1982
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 73712
10D-99/2010, Z-457/11 vz.51/11, PKV 601
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
493 Hrádelová Elena r. Kolevová, J. Mudrocha 1356/27, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
04.04.1982
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
1 / 9214
10D-99/2010, Z-457/11 vz.51/11, PKV 762
PKV 1
Vlastník
48/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
495 Hrádelová Elena r. Kolevová, J. Mudrocha 1356/27, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
04.04.1982
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10D-99/2010, Z-457/11 vz.51/11, PKV 2092
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
496 Hrádelová Elena r. Kolevová, J. Mudrocha 1356/27, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
04.04.1982
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
6D 169/04 Z-2487/04 vz.16/05,PKV 205
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
500 Šulla Ján, 906 31, Hlboké, č. 253, SR
Dátum narodenia :
26.04.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 73712
D-3041/1991 v.z.27/94 PKV 601
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
501 Šulla Ján, 906 31, Hlboké, č. 253, SR
Dátum narodenia :
26.04.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 110568
D-3041/1991 v.z.27/94 PKV 603
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
502 Šulla Ján, 906 31, Hlboké, č. 253, SR
Dátum narodenia :
26.04.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9214
D-3041/1991 v.z.27/94 PKV 762
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
503 Šulla Ján, 906 31, Hlboké, č. 253, SR
Dátum narodenia :
26.04.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 55284
D-3041/1991 v.z.27/94 PKV 2092
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
504 Šulla Ján, 906 31, Hlboké, č. 253, SR
Dátum narodenia :
26.04.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
12 / 36856
Osvedčenie o ded.D 3606/92 D not 1521/93-Do Z 2964/96 VZ.36/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
499 Tomáš Emil, sídlisko Lúčky 1534/28, Holíč, PSČ 908 51, SR
Dátum narodenia :
27.10.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 41463
10D-99/2010, Z-457/11 vz.51/11,PKV 1932
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
498 Sásová Vlasta r. Otépková, Štefánikova 703/17, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
05.04.1949
Titul nadobudnutia
38 / 41463
10D-99/2010, Z-457/11 vz.51/11,PKV 320
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
497 Hrádelová Elena r. Kolevová, J. Mudrocha 1356/27, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
04.04.1982
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 55284
38 / 41463
NZ-82/1993, v.z.7/93 PKV 320
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
49/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
505 Šulla Ján, 906 31, Hlboké, č. 253, SR
Dátum narodenia :
26.04.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 41463
NZ-82/1993, v.z.7/93 PKV 1932
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
506 Otepka Miroslav r. Otepka, 906 31, Hlboké, č. 285, SR
Dátum narodenia :
26.01.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
18 / 4607
PKV 197
7D-111/2011, Z-2127/12 zm.č. 156/12.
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
507 Mičová Alžbeta r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 220, SR
Dátum narodenia :
01.04.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
31 / 161245
č.d. 3901/40 PKV 607
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
508 Mičová Alžbeta r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 220, SR
Dátum narodenia :
01.04.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 225743
č.d. 3901/40 PKV 609
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
509 Mičová Alžbeta r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 220, SR
Dátum narodenia :
01.04.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 677229
č.d. 2311/44 PKV 609
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
510 Petrášová Jana r. Čobrdová, Športová 239, Hlboké, PSČ 906 31, SR
Dátum narodenia :
18.12.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 929
7D-418/2004, Z-802/06 vz.81/06
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
511 Gáliková Anna r. Pálková, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
03.10.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 69105
č.d.2858/1937 PKV 648
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
512 Gáliková Anna r. Pálková, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
03.10.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 96747
č.d.2858/1937 PKV 1309
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
513 Gáliková Anna r. Pálková, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
03.10.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
8 / 4607
20 / 124389
č.d.2858/1937 PKV 1310
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
50/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
514 Blažek Milan, Hollého 745/34, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
28.11.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
D - 1820/96 Z - 1539/97 vz.131/03
PKV 1922
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
515 Heldová Mária r. Šullová, Fialkové údolie 2079/25, Bratislava, PSČ 811
01, SR
Dátum narodenia :
05.12.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osvedčenie N 256/93, NZ 160/93, Z 294/93, v.z.26/93 PKV 672
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
516 Piskla Peter r. Piskla, Turá Lúka 292, Myjava, PSČ 907 03, SR
Dátum narodenia :
20.07.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 36856
PKV 903
14D/69/2007, Z-2773/07, vz.150/08
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
517 Piskla Peter r. Piskla, Turá Lúka 292, Myjava, PSČ 907 03, SR
Dátum narodenia :
20.07.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 13821
PKV 1736
14D/69/2007, Z-2773/07, vz.150/08
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
518 Piskla Peter r. Piskla, Turá Lúka 292, Myjava, PSČ 907 03, SR
Dátum narodenia :
20.07.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13821
PKV 1995
14D/69/2007, Z-2773/07, vz.150/08
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
519 Piskla Peter r. Piskla, Turá Lúka 292, Myjava, PSČ 907 03, SR
Dátum narodenia :
20.07.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 4607
PKV 15
14D/69/2007, Z-2773/07, vz.150/08
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
520 Benda Martina, 919 05, Trstín, č. 42, SR
Dátum narodenia :
16.11.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
64 / 4607
D-96/1992, v.z.52/94 PKV 1666
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
521 Kukliš Michal r. Kukliš, 906 11, Prietrž, č. 313, SR
Dátum narodenia :
18.04.1951
Titul nadobudnutia
23 / 13821
Osved. o ded. 7D 106/10 Dnot 134/10 Z-578/11 vz. 24/11
PKV 235
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
522 Jakubéciová Milena r. Zálešáková, Bílikova 32, Bratislava, PSČ 841 01,
SR
Dátum narodenia :
02.04.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
10 / 13821
16 / 4607
č.d. 2050/34 PKV 1161
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
51/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
523 Piskla Pavol, F. Kráľa 1, Bratislava, PSČ 811 05, SR, (zom. 01.01.1986)
02.10.1901
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.1721/26 PKV 208
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
524 Krčová Anna r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 332, SR
29.09.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
D 4668/92, Dnot. 539/93-Do, Z 150/94, v.z.22/94 PKV 700
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
525 Krčová Anna r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 332, SR
29.09.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1084
D 4669/92, Dnot. 540/93, Z 214/94, v.z.23,24/94 PKV 589
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
526 Krčová Anna r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 332, SR
29.09.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 18428
D 4669/92, Dnot. 540/93, Z 214/94, v.z.23,24/94 PKV 591
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
527 Mikulíček Pavol r. Mikulíček, Kaplinská 1097/11, Senica, PSČ 905 01,
SR
11.08.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 36856
D-2189/1991 vo v.z.nezapisane PKV 192
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
530 Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 79, SR
02.10.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
D-2189/1991 vo v.z.nezapisane PKV 32
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
531 Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 79, SR
02.10.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
1 / 13821
Osv.o ded.4D 191/2006,Z-1336/07 vz.78/07
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
529 Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 79, SR
Dátum narodenia :
02.10.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 4607
Osv.o ded.4D 191/2006,Z-1336/07 vz.78/07
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
528 Mikulíček Pavol r. Mikulíček, Kaplinská 1097/11, Senica, PSČ 905 01,
SR
11.08.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
9 / 73712
D-2189/1991 vo v.z.nezapisane PKV 192
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 79, SR
Informatívny výpis
52/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
39 / 36856
532 Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 79, SR
02.10.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-2189/1991 vo v.z.nezapisane PKV 2159
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
533 Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 79, SR
02.10.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 4607
D-5689/1992,v.z.71/95 PKV 696
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
534 Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 79, SR
02.10.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
D-5689/1992,v.z.71/95 PKV 1005
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
535 Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 79, SR
02.10.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
D-5689/1992,v.z.71/95 PKV 32
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
536 Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 79, SR
02.10.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 4607
D-5689/1992,v.z.71/95 PKV 696
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
537 Šullová Anna r. Kvandúchová, Kolónia 552/12, Senica, PSČ 905 01, SR
09.05.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve D 847/98 Z - 628/99, Oprava D - 847/98 Z -641/05 , Doložka k
oprave D -847/98 Z - 1288/07 vz.89/07
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
538 Šullová Anna r. Kvandúchová, Kolónia 552/12, Senica, PSČ 905 01, SR
09.05.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 55284
Osvedčenie o dedičstve D 847/98 Z - 628/99, Oprava D - 847/98 Z -641/05 , Doložka k
oprave D -847/98 Z - 1288/07 vz.89/07
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
541 Šullová Anna r. Kvandúchová, Kolónia 552/12, Senica, PSČ 905 01, SR
09.05.1940
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
1 / 9214
Osvedčenie o dedičstve D 847/98 Z - 628/99, Oprava D - 847/98 Z -641/05 , Doložka k
oprave D -847/98 Z - 1288/07 vz.89/07
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
540 Šullová Anna r. Kvandúchová, Kolónia 552/12, Senica, PSČ 905 01, SR
09.05.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7 / 110568
Osvedčenie o dedičstve D 847/98 Z - 628/99, Oprava D - 847/98 Z -641/05 , Doložka k
oprave D -847/98 Z - 1288/07 vz.89/07
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
539 Šullová Anna r. Kvandúchová, Kolónia 552/12, Senica, PSČ 905 01, SR
09.05.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
13 / 73712
53/117
38 / 41463
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
09.05.1940
Osvedčenie o dedičstve D 847/98 Z - 628/99, Oprava D - 847/98 Z -641/05 , Doložka k
oprave D -847/98 Z - 1288/07 vz.89/07
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
542 Šullová Anna r. Kvandúchová, Kolónia 552/12, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
09.05.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve D 847/98 Z - 628/99, Oprava D - 847/98 Z -641/05 , Doložka k
oprave D -847/98 Z - 1288/07 vz.89/07
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
543 Chrenková Emília r. Šullová, L.Novomeského 1212/68, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
16.03.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
18 / 4607
7 D 225/2003 Z-197/04 VZ.43/04
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
546 Pavlíková Marta r. Holická, 906 31, Hlboké, č. 45, SR
Dátum narodenia :
09.11.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
RI-2739/1991 v.z.44/94 PKV 551
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
7D 223/02, Z-1114/03 vz.63/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
547 Krištofová Kristína r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 41, SR
Dátum narodenia :
17.09.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 4607
PKV 2263
5D-65/2009, Z-2060/09 vz.104/09
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
548 Šulla Drahotín, Znievska 28, Bratislava, PSČ 851 06, SR
Dátum narodenia :
06.09.1932
Titul nadobudnutia
16 / 4607
Osvedčenie N 870/93 NZ 560/93 Z-1225/93 VZ.79/03 PKV 1161
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
549 Šulla Drahotín, Žukovova 48, Bratislava, PSČ 811 01, SR
Dátum narodenia :
06.09.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 4607
D-1268/1983, v.z.6/84 PKV 546
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
550 Zálešák Pavol, Lotyšská 28, Bratislava, PSČ 821 06, SR
Dátum narodenia :
17.12.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
3 / 4607
D-1536/1988, v.z.8/89 PKV 394
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
551 Zálešák Pavol, Lotyšská 28, Bratislava, PSČ 821 06, SR
Dátum narodenia :
17.12.1932
Titul nadobudnutia
16 / 13821
PKV 2125
11D-2/2012, Z-136/13 č.z.33/13
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
544 Pretóry Ľubomír, S. Jurkoviča 48, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
23.11.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 41463
30 / 18428
D-1536/1988, v.z.8/89 PKV 613
54/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17.12.1932
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
552 Kovár Pavol, 906 31, Hlboké, č. 4, SR
Dátum narodenia :
19.12.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9214
D-1316/1987,v.z.4/88 PKV 903
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
553 Kovár Pavol, 906 31, Hlboké, č. 4, SR
Dátum narodenia :
19.12.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 13821
D-1316/1987,v.z.4/88 PKV 1995
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
554 Chrenková Emília r. Šullová, L.Novomeského 1212/68, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
16.03.1959
Titul nadobudnutia
11D-2/2012, Z-136/13 č.z.33/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
555 Blatnický Vladimír r. Blatnický, Dr. I. Horvátha 892/20, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
05.09.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
39 / 18428
D-182/1986, v.z.38/86 PKV 2159
Zmena adresy R-357/09 vz.102/09
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
559 Beňová Mária r. Šullová, 906 32, Jablonica, č. 266, SR, (zomrela
13.04.1980)
Dátum narodenia :
17.12.1900
Titul nadobudnutia
9 / 18428
D-182/1986, v.z.38/86 PKV 192
Zmena adresy R-357/09 vz.102/09
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
558 Šidlová Anna r. Válková, M. R. Štefánika 2526/35, Zvolen, PSČ 960 01,
SR
Dátum narodenia :
21.05.1932
Titul nadobudnutia
4 / 13821
4D-74/2011, Z-2912/12 zm.č.189/12.
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
557 Šidlová Anna r. Válková, M. R. Štefánika 2526/35, Zvolen, PSČ 960 01,
SR
Dátum narodenia :
21.05.1932
Titul nadobudnutia
3 / 9214
4D-74/2011, Z-2912/12 zm.č.189/12.
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
556 Blatnický Vladimír r. Blatnický, Dr. I. Horvátha 892/20, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
05.09.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 4607
7 / 9214
č.d.1550/1919 PKV 729,
X-49/05 138/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
55/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
560 Piskla Milan, Kalinčiakova 396/8, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
10.04.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
D - 220/01 Z - 1651/01 vz.191/01 PKV 1922
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
561 Pisklová Anna r. Štefíková, Kalinčiakova 296/8, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
20.08.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-2061/1986, v.z.14/87 PKV 1763
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
562 Pisklová Anna r. Štefíková, Kalinčiakova 296/8, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
20.08.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 4607
D-442/1975 v.z.21/75 PKV 281
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
564 Juríková Anna r. Pisklová, 906 31, Hlboké, č. 277, SR
Dátum narodenia :
29.08.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
D-442/1975 v.z.21/75 PKV 946
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
565 Juríková Anna r. Pisklová, 906 31, Hlboké, č. 277, SR
Dátum narodenia :
29.08.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
D-442/1975 v.z.21/75 PKV 947
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
566 Juríková Anna r. Pisklová, 906 31, Hlboké, č. 277, SR
Dátum narodenia :
29.08.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20 / 4607
D-442/1975 v.z.21/75 PKV 37
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
567 Juríková Anna r. Pisklová, 906 31, Hlboké, č. 277, SR
Dátum narodenia :
29.08.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 36856
D-1371/1990, v.z.19/91 PKV 903
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
568 Juríková Anna r. Pisklová, 906 31, Hlboké, č. 277, SR
Dátum narodenia :
29.08.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
4 / 13821
D-3180/1992 v.z.19/94 PKV 1763
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
563 Juríková Anna r. Pisklová, 906 31, Hlboké, č. 277, SR
Dátum narodenia :
29.08.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
2 / 13821
D-1371/1990, v.z.19/91 PKV 1736
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
56/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 13821
569 Juríková Anna r. Pisklová, 906 31, Hlboké, č. 277, SR
Dátum narodenia :
29.08.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-1371/1990, v.z.19/91 PKV 1995
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
570 Kubíček Ján, (ž. A. Šullová, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 4607
č.d.1390/60 PKV 381
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
571 Válka Milan, 906 31, Hlboké, č. 248, SR
Dátum narodenia :
05.01.1934
Titul nadobudnutia
3 / 4607
Rozhodnutie D 3708/92 D not 438/94-S Z-41/96 VZ.29/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
572 Válka Milan, 906 31, Hlboké, č. 248, SR
Dátum narodenia :
05.01.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 9214
D-1625/1984, v.z.6/85 PKV 584
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
573 Válka Milan, 906 31, Hlboké, č. 248, SR
Dátum narodenia :
05.01.1934
Titul nadobudnutia
12 / 4607
Rozhodnutie D 3708/92 D not 438/94-S Z-41/96 VZ.29/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
574 Válka Milan, 906 31, Hlboké, č. 248, SR
Dátum narodenia :
05.01.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 4607
D-1625/1984, v.z.6/85 PKV 1024
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
575 Ondrčka Ján, 906 31, Hlboké, č. 117, SR, (vlastník zomrel 16.03.1981)
Dátum narodenia :
13.04.1911
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.370/41 PKV 1923,
X-49/05 vz.138/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
576 Svatíková Zlata r. Ondrčková, Kalinčiakova 301/38, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
22.01.1967
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
4 / 13821
D-628/1973, v.z.42/73 PKV 338
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
578 Jelínková Anna r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 256, SR
Dátum narodenia :
15.01.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 4607
PKV 1943
PKV 1
6D/30/2009, Z-1668/09, vz.77/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
577 Jelínková Anna r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 256, SR
Dátum narodenia :
15.01.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 4607
2 / 4607
D-628/1973, v.z.42/73 PKV 2143
PKV 1
57/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
15.01.1934
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
579 Válka Pavol, Jabloňová 1275/28, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
31.05.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 9214
D 1761/1982,v.z.292/83 PKV 327
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
580 Válka Pavol, Jabloňová 1275/28, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
31.05.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 4607
D 1761/1982,v.z.292/83 PKV 1729
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
581 Šajánek Martin, 906 31, Hlboké, č. 133, SR, (zom. 4.08.1981, ž. Zuzana
Joríková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.2893/29 PKV 287
X-49/05 vz.106/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
582 Šulla Drahotín r. Šulla, Ing., Znievska 3037/28, Bratislava, PSČ 851 06,
SR
Dátum narodenia :
09.08.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
61 / 82926
1D-156/10, Z-794/11 vz.64/11,PKV 918
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
586 Kovár Ján, Kríková 4, Bratislava, PSČ 821 07, SR
Dátum narodenia :
23.11.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 13821
PKV 914,
X-49/05 vz.138/05
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
585 Šulla Drahotín r. Šulla, Ing., Znievska 3037/28, Bratislava, PSČ 851 06,
SR
Dátum narodenia :
09.08.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 73712
1D-156/10, Z-794/11 vz.64/11
PKV 919
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
584 Bartoňová Mária r. Zálešáková, 906 31, Hlboké, č. 148, SR, (zom.
24.08.1988)
Dátum narodenia :
19.07.1911
Titul nadobudnutia
93 / 73712
1D-156/10, Z-794/11 vz.64/11
PKV 717
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
583 Šulla Drahotín r. Šulla, Ing., Znievska 3037/28, Bratislava, PSČ 851 06,
SR
Dátum narodenia :
09.08.1958
Titul nadobudnutia
12 / 4607
4 / 4607
PKV 1
Osvedčenie o dedičstve D - 3603/92 Z - 2340/96 vz.87/02
vl.č..662.
Vlastník
17.10.1940
58/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
587 Valjentová Ľudmila r. Kovárová, Kalinčiakova 299/28, Senica, PSČ 905
01, SR
17.10.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d.1345/33 PKV 663
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Osvedčenie o dedičstve D - 3603/92 Z - 2340/96 vz.87/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
588 Pisklová Emília r. Hluchá, 906 31, Hlboké, č. 276, SR
22.07.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7 / 4607
PKV 665
PKV 1
5D/60/2008, Z-2142/08, vz.159/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
589 Bičian Pavol r. Bičian, Ing., M.R.Štefánika 600/78, Myjava, PSČ 907 01,
SR
24.11.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
12 / 4607
D-823/1971, v.z.45/71 PKV 1842
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
595 Kubíček Pavol, Hviezdoslavova 313/15, Senica, PSČ 905 01, SR
22.01.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 4607
PKV 2216
PKV 1
3D/153/2008, Z-667/09, vz.31/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
594 Kubíček Pavol, Hviezdoslavova 313/15, Senica, PSČ 905 01, SR
22.01.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 18428
PKV 138
PKV 1
3D/153/2008, Z-667/09, vz.31/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
593 Martáková Darina r. Koprlová, L. Novomeského 1350/108, Senica, PSČ
905 01, SR
08.11.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
29 / 18428
PKV 125
PKV 1
3D/153/2008, Z-667/09, vz.31/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
592 Martáková Darina r. Koprlová, L. Novomeského 1350/108, Senica, PSČ
905 01, SR
08.11.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
5 / 9214
PKV 596
PKV 1
3D/153/2008, Z-667/09, vz.31/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
591 Martáková Darina r. Koprlová, L. Novomeského 1350/108, Senica, PSČ
905 01, SR
08.11.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
23 / 13821
9D-157/2011, Z-1370/11 vz.82/11
PKV 235
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
590 Martáková Darina r. Koprlová, L. Novomeského 1350/108, Senica, PSČ
905 01, SR
08.11.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
13 / 4607
4 / 4607
D-2305/1990, v.z.26/91 PKV 10
PKV 1
59/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22.01.1938
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
596 Kubíček Pavol, Hviezdoslavova 313/15, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
22.01.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-2306/1990, v.z.26/91 PKV 13
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
597 Šajánek Ján, Kalinčiakova 298/16, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
21.11.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 18428
D-2193/1991, v.z.65/92 PKV 138
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
598 Mullerová Zuzana r. Tesáriková, Palárikova 292/8, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
11.01.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 4607
PKV 646,854/00 Z-58/01 VZ.265/03,VZ.301/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
600 Čmelová Anna r. Juríková, 906 31, Hlboké, č. 343, SR
Dátum narodenia :
30.10.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
D-1798/1990, v.z.23/91 PKV 692
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
601 Čmelová Anna r. Juríková, 906 31, Hlboké, č. 343, SR
Dátum narodenia :
30.10.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
39 / 147424
D-2972/1992 v.z.71/94 PKV 601
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
602 Čmelová Anna r. Juríková, 906 31, Hlboké, č. 343, SR
Dátum narodenia :
30.10.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 73712
D-2972/1992 v.z.71/94 PKV 603
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
603 Čmelová Anna r. Juríková, 906 31, Hlboké, č. 343, SR
Dátum narodenia :
30.10.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 18428
D-2972/1992 v.z.71/94 PKV 762
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
604 Čmelová Anna r. Juríková, 906 31, Hlboké, č. 343, SR
Dátum narodenia :
30.10.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 4607
D-1087/1982, v.z.7/83 PKV 1922
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
599 Válková Emília r. Ondrčková, 906 31, Hlboké, č. 20, SR
Dátum narodenia :
22.10.1935
Titul nadobudnutia
6 / 4607
1 / 36856
D-2972/1992 v.z.71/94 PKV 2092
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
60/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
605 Hyža Jaroslav, Dolná štvrť 506/36, Myjava, PSČ 907 01, SR
Dátum narodenia :
22.09.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 27642
Osved. N 17/93, NZ 12/93, Z 51/93, v.z.99/99 PKV 2
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
606 Mikulíková Mária r. Kalamenová, 906 04, Rybky, č. 96, SR
Dátum narodenia :
09.07.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 18428
D-49/1987 ded. z okr. sudu PKV 125
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
607 Mikulíková Mária r. Kalamenová, 906 04, Rybky, č. 96, SR
Dátum narodenia :
09.07.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 18428
D-49/1987 ded. z okr. sudu PKV 138
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
608 Nečas Emil, 922 07, Veľké Kostoľany, č. 712/117, SR
Dátum narodenia :
09.09.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 41463
D-974/1990,v.z. 52/90 PKV 1736
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
609 Nečas Emil, 922 07, Veľké Kostoľany, č. 712/117, SR
Dátum narodenia :
09.09.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 41463
D-974/1990,v.z. 52/90 PKV 1995
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
610 Nečas Emil, 922 07, Veľké Kostoľany, č. 712/117, SR
Dátum narodenia :
09.09.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
D-2307/1990, v.z.31/91 PKV 123
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
611 Nečas Emil, 922 07, Veľké Kostoľany, č. 712/117, SR
Dátum narodenia :
09.09.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
D-2307/1990, v.z.31/91 PKV 793
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
612 Nečas Emil, 922 07, Veľké Kostoľany, č. 712/117, SR
Dátum narodenia :
09.09.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 32249
D-2307/1990, v.z.31/91 PKV 1051
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
613 Šlahorová Mária r. Brožková, Šášovská 14, Bratislava, PSČ 851 06, SR
Dátum narodenia :
02.08.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
4 / 4607
RI-2739/1991 v.z.44/94 PKV 551
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
61/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
11 / 13821
614 Válka Milan, Štefánikova 704, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
13.09.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
N 35/93,Nz 25/94,Z 331/94,v.z.108/94 PKV 1033
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
615 Hyža Milan, 906 31, Hlboké, č. 3, SR
Dátum narodenia :
24.11.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 9214
D-328/1987, v.z.35/87 PKV 2,D-3133/92 Z-1455/99,Oprava osv.k D-3133/92 Z-1607/03
VZ..36/04
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
616 Hyža Milan, 906 31, Hlboké, č. 3, SR
Dátum narodenia :
24.11.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 27642
Osved. N 17/93, NZ 12/93, Z 51/93, v.z.99/99 PKV 2
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
617 Klimková Anna r. Otépková, 906 31, Hlboké, č. 16, SR
Dátum narodenia :
23.02.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 18428
D-2193/1991, v.z.65/92 PKV 138
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
618 Kovárová Vlasta r. Juríková, 906 31, Hlboké, č. 234, SR
Dátum narodenia :
09.09.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
D-1798/1990, v.z.23/91 PKV 692
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
619 Kovárová Vlasta r. Juríková, 906 31, Hlboké, č. 234, SR
Dátum narodenia :
09.09.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
39 / 147424
D-2972/1992 v.z.71/94 PKV 601
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
620 Kovárová Vlasta r. Juríková, 906 31, Hlboké, č. 234, SR
Dátum narodenia :
09.09.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 73712
D-2972/1992 v.z.71/94 PKV 603
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
621 Kovárová Vlasta r. Juríková, 906 31, Hlboké, č. 234, SR
Dátum narodenia :
09.09.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 18428
D-2972/1992 v.z.71/94 PKV 762
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
622 Kovárová Vlasta r. Juríková, 906 31, Hlboké, č. 234, SR
Dátum narodenia :
09.09.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
1 / 36856
D-2972/1992 v.z.71/94 PKV 2092
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Knotek Jaroslav, 906 31, Hlboké, č. 24, SR
Informatívny výpis
62/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
623 Knotek Jaroslav, 906 31, Hlboké, č. 24, SR
Dátum narodenia :
27.02.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 9214
D-1786/1988, v.z.29/89 PKV 213,
Osvedčenie N 968/93,Z-2408/93,vz.94/02
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
624 Fuhrmannová Ivica r. Černeková, Narcisová 56, Bratislava, PSČ 821 01,
SR
Dátum narodenia :
28.04.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 423/00, D not. 92/00, Z 2662/00, v.z.10/01 PKV 667,D 660/2000 Z-1796/00
vz.10/01,vz.142/06
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
625 Horníková Ľudmila r. Holická, 956 42, Žitná - Radiša, č. 98, SR
Dátum narodenia :
23.08.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 46070
Osvedčenie N 673/93 NZ 379/93 Z 921/93 VZ.76/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
628 Kollárová Vlasta r. Kovárová, Robotnícka 55, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
30.10.1945
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 9214
D 543/1987,v.z.33/87 PKV 729
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
631 Pakanová Viera r. Válková, Bratislavská 300/11, Holíč, PSČ 908 51, SR
Dátum narodenia :
01.09.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
61 / 248778
D-1141/1992 v.z.89/94 PKV 918
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
630 Sládek Štefan, Dvořákova 4, Nový Jičín, PSČ 741 01, ČR
Dátum narodenia :
07.06.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 41463
D-1141/1992 v.z.89/94 PKV 914
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
629 Kollárová Vlasta r. Kovárová, Robotnícka 55, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
30.10.1945
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 69105
7D 116/03 Z - 25/04 vz.46/04
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
627 Žáková Anna r. Šullová, 906 31, Hlboké, č. 94, SR
Dátum narodenia :
22.12.1944
Titul nadobudnutia
4 / 4607
RI-2739/1991 v.z.44/94 PKV 551
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
626 Šullová Kristína r. Žáková, Kalinčiakova 296, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
21.06.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 13821
11 / 13821
N 35/93,Nz 25/94,Z 331/94,v.z.108/94 PKV 1033
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Zmena adresy R - 367/08 vz.186/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
632 Holický Jaroslav r. Holický, 908 80, Sekule, č. 702, SR
2 / 4607
63/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
Informatívny výpis
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
02.07.1973
PKV 551
Darovacia zmluva V-2257/12 zo dňa 30.10.2012 zm.č.164/12
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
633 Hupková Zuzana r. Hupková, Mgr., Obchodná 514/22A, Bratislava, PSČ
811 06, SR
Dátum narodenia :
19.11.1982
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 163
Darovacia zmluva V- 947/12 zo dňa 30.5.2012 zm.č.83/12.
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
634 Hupková Zuzana r. Hupková, Mgr., Obchodná 514/22A, Bratislava, PSČ
811 06, SR
Dátum narodenia :
19.11.1982
Titul nadobudnutia
4 / 124389
D-2519/1991 v.z.73/92 PKV 338
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
636 Rehúšová Kvetoslava r. Joríková, 906 31, Hlboké, č. 308, SR
Dátum narodenia :
16.06.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 41463
D-2519/1991 v.z.73/92 PKV 2143
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
637 Žáková Anna r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 222, SR
Dátum narodenia :
08.10.1926
Titul nadobudnutia
12 / 23035
Rozhodnutie D 4519/92 D Not 1074/93 K z 40/96 VZ.43/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
638 Nováková Jarmila r. Kovárová, 763 07, Hřivínův Újezd, č. 148, ČR,
(pošta Velký Ořechov)
Dátum narodenia :
04.08.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
22 / 207315
D-1482/1992 v.z.50/92 PKV 649
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
640 Nováková Jarmila r. Kovárová, 763 07, Hřivínův Újezd, č. 148, ČR,
(pošta Velký Ořechov)
Dátum narodenia :
04.08.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 69105
D-1482/1992 v.z.50/92 PKV 648
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
639 Nováková Jarmila r. Kovárová, 763 07, Hřivínův Újezd, č. 148, ČR,
(pošta Velký Ořechov)
Dátum narodenia :
04.08.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 4607
PKV 164
Darovacia zmluva V- 947/12 zo dňa 30.5.2012 zm.č.83/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
635 Rehúšová Kvetoslava r. Joríková, 906 31, Hlboké, č. 308, SR
Dátum narodenia :
16.06.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 4607
4 / 96747
D-1482/1992 v.z.50/92 PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
64/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
641 Nováková Jarmila r. Kovárová, 763 07, Hřivínův Újezd, č. 148, ČR,
(pošta Velký Ořechov)
Dátum narodenia :
04.08.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-1482/1992 v.z.50/92 PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
642 Nováková Jarmila r. Kovárová, 763 07, Hřivínův Újezd, č. 148, ČR,
(pošta Velký Ořechov)
Dátum narodenia :
04.08.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
D-1877/1983, v.z.15/84 PKV 1352
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
645 Hyža Vladimír, 906 31, Hlboké, č. 365, SR
Dátum narodenia :
01.10.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 27642
Osved. N 17/93, NZ 12/93, Z 51/93, v.z.99/99 PKV 2
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
646 Sedláček Milan, 906 31, Hlboké, č. 358, SR
Dátum narodenia :
13.11.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
D-649/1990, v.z.28/90 PKV 700
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
647 Sedláček Martin, 906 31, Hlboké, č. 306, SR, (zom. 30.05.1985)
Dátum narodenia :
15.06.1896
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 41463
D-1141/1992 v.z.89/94 PKV 914
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
649 Kovárová Jarmila, 906 31, Hlboké, č. 299, SR
Dátum narodenia :
08.04.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
2 / 4607
č.d.802/21 PKV 656
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
648 Kovárová Jarmila, 906 31, Hlboké, č. 299, SR
Dátum narodenia :
08.04.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 41463
D-1482/1992 v.z.50/92 PKV 1310
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
644 Slaná Marta r. Rapavá, 906 31, Hlboké, č. 279, SR
Dátum narodenia :
28.11.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 124389
D-1482/1992 v.z.50/92 PKV 1310
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
643 Nováková Jarmila r. Kovárová, 763 07, Hřivínův Újezd, č. 148, ČR,
(pošta Velký Ořechov)
Dátum narodenia :
04.08.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 32249
61 / 248778
D-1141/1992 v.z.89/94 PKV 918
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
65/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
650 Malovíková Anna r. Žáková, 906 31, Hlboké, č. 81, SR, (zom.12.07.1986)
Dátum narodenia :
01.09.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 528
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
651 Malovik Ján, 906 31, Hlboké, č. 375, SR
Dátum narodenia :
01.04.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20 / 78319
Osved. N 664/93, NZ 370/93, Z 583/94, v.z.14/00 PKV 637
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
653 Kovár Milan, 906 31, Hlboké, č. 391, SR
Dátum narodenia :
24.11.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 69105
D-1482/1992 v.z.50/92 PKV 648
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
654 Kovár Milan, 906 31, Hlboké, č. 391, SR
Dátum narodenia :
24.11.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
22 / 207315
D-1482/1992 v.z.50/92 PKV 649
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
655 Kovár Milan, 906 31, Hlboké, č. 391, SR
Dátum narodenia :
24.11.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 96747
D-1482/1992 v.z.50/92 PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
656 Kovár Milan, 906 31, Hlboké, č. 391, SR
Dátum narodenia :
24.11.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 32249
D-1482/1992 v.z.50/92 PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
657 Kovár Milan, 906 31, Hlboké, č. 391, SR
Dátum narodenia :
24.11.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 124389
D-1482/1992 v.z.50/92 PKV 1310
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
658 Kovár Milan, 906 31, Hlboké, č. 391, SR
Dátum narodenia :
24.11.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 41463
D-1482/1992 v.z.50/92 PKV 1310
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
659 Bošáková Anna r. Šipkovská, Lipová 1257/2, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
05.11.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
50 / 4607
3 / 4607
D-949/1990, v.z.51/90 PKV 1943
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
66/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
4 / 41463
660 Nečas Dušan, 906 31, Hlboké, č. 22, SR
Dátum narodenia :
19.11.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-974/1990,v.z. 52/90 PKV 1736
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
661 Nečas Dušan, 906 31, Hlboké, č. 22, SR
Dátum narodenia :
19.11.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 41463
D-974/1990,v.z. 52/90 PKV 1995
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
662 Nečas Dušan, 906 31, Hlboké, č. 22, SR
Dátum narodenia :
19.11.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
D-2307/1990, v.z.31/91 PKV 793
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
663 Nečas Dušan, 906 31, Hlboké, č. 22, SR
Dátum narodenia :
19.11.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
D-2307/1990, v.z.31/91 PKV 123
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
664 Nečas Dušan, 906 31, Hlboké, č. 22, SR
Dátum narodenia :
19.11.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 32249
D-2307/1990, v.z.31/91 PKV 1051
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
665 Borseníková Danka r. Joríková, Štefánikova 707/43, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
15.04.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-2519/1991 v.z.73/92 PKV 338
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
666 Borseníková Danka r. Joríková, Štefánikova 707/43, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
15.04.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13821
D 9/00-32 Z-531/01 OS Bratislava V. VZ.250/03 PKV 2143
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
669 Bartoň Ján, 906 31, Hlboké, č. 245, SR
Dátum narodenia :
22.12.1954
Informatívny výpis
2 / 41463
D 9/00-32 Z-531/01 OS Bratislava V. VZ.250/03 PKV 338
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
668 Svobodová Margita r. Svobodová, Zniewska 11, Bratislava, PSČ 851 06,
SR
Dátum narodenia :
09.03.1952
Titul nadobudnutia
2 / 41463
D-2519/1991 v.z.73/92 PKV 2143
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
667 Svobodová Margita r. Svobodová, Zniewska 11, Bratislava, PSČ 851 06,
SR
Dátum narodenia :
09.03.1952
Titul nadobudnutia
4 / 124389
3 / 4607
67/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22.12.1954
Osvedčenie NZ 346/94 Z-1728/94 VZ.87/03
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
670 Bartoň Ján, 906 31, Hlboké, č. 245, SR
Dátum narodenia :
22.12.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
18 / 4607
D-202/1974, v.z.32/74 PKV 681
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
671 Potúčková Marta r. Šullová, Mgr., Čáčov 181, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
03.03.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
N 919/92,Nz 899/92,v.z.42/93 PKV 205
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
672 Hoffmanová Anna r. Kovárová, Ondrejovova 15, Bratislava, PSČ 821 03,
SR
Dátum narodenia :
04.03.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9214
D-1648/1984, v.z.32/85 PKV 903
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
677 Mjakišová Anna r. Žáková, 906 31, Hlboké, č. 44, SR
Dátum narodenia :
30.03.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
D-1648/1984, v.z.32/85 PKV 1736
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
678 Mjakišová Anna r. Žáková, 906 31, Hlboké, č. 44, SR
Dátum narodenia :
30.03.1955
Informatívny výpis
2 / 41463
D-2519/1991 v.z.73/92 PKV 2143
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
676 Mjakišová Anna r. Žáková, 906 31, Hlboké, č. 44, SR
Dátum narodenia :
30.03.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 124389
D-2519/1991 v.z.73/92 PKV 338
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
675 Žáková Marta r. Joríková, Hviezdoslavova 472, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
05.02.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
61 / 248778
D-1141/1992 v.z.89/94 PKV 918
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
674 Žáková Marta r. Joríková, Hviezdoslavova 472, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
05.02.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 41463
D-1141/1992 v.z.89/94 PKV 914
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
673 Hoffmanová Anna r. Kovárová, Ondrejovova 15, Bratislava, PSČ 821 03,
SR
Dátum narodenia :
04.03.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 55284
68/117
2 / 13821
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
30.03.1955
D-1648/1984, v.z.32/85 PKV 1995
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
679 Jorík Vladimír, Dr., Černyševského 1275/19, Bratislava, PSČ 851 01, SR
Dátum narodenia :
20.02.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-2519/1991 v.z.73/92 PKV 338
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
680 Jorík Vladimír, Dr., Černyševského 1275/19, Bratislava, PSČ 851 01, SR
Dátum narodenia :
20.02.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 41463
D-2519/1991 v.z.73/92 PKV 338, Zmena bydliska R - 190/09 vz. 49/09
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
682 Svoboda Miroslav, Ing., Učňoská 651, Gbely, PSČ 908 45, SR
Dátum narodenia :
18.09.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13821
D-2519/1991 v.z.73/92 PKV 2143, Zmena bydliska R -190/09 vz. 49/09
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
683 Jurdáková Anna r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 5, SR
Dátum narodenia :
01.08.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 13821
D-648/1990, v.z.27/90 PKV 1693
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
684 Jurdáková Anna r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 5, SR
Dátum narodenia :
01.08.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 813
D-648/1990, v.z.27/90 PKV 1693
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
685 Zríniová Anna r. Otépková, 906 31, Hlboké, č. 395, SR
Dátum narodenia :
17.10.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
NZ-356/1993, vz.95/94 PKV 793
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
686 Kollárová Darina r. Holická, 906 31, Hlboké, č. 135, SR
Dátum narodenia :
11.01.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
RI-2739/1991 v.z.44/94 PKV 551
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
687 Bartoňová Dana r. Mikulíčková, Gen. Svobodu 1358/6, Senica, PSČ 905
01, SR
Informatívny výpis
2 / 13821
D-2519/1991 v.z.73/92 PKV 2143
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
681 Svoboda Miroslav, Ing., Učňoská 651, Gbely, PSČ 908 45, SR
Dátum narodenia :
18.09.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 41463
69/117
5 / 4607
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16.03.1959
D-4238/1992 vz.20/94 PKV 2125
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
688 Bartoňová Dana r. Mikulíčková, Gen. Svobodu 1358/6, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
16.03.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D-4238/1992 vz.20/94 PKV 2125
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
689 Holický Pavol, 906 31, Hlboké, č. 386, SR
Dátum narodenia :
29.11.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
RI-2739/1991 v.z.44/94 PKV 551
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
690 Jurča Peter, 906 31, Hlboké, č. 39, SR
Dátum narodenia :
07.03.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
22 / 4607
D-787/1987, v.z.50/87 PKV 2038
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
691 Válková Mária, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
2 / 4607
č.d. 3514/1899 PKV 636
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
692 Válka Ján, (manž. A. Šullová, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 636
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
693 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 41463
5D 129/2006,Z-1328/07 vz.76/07,PKV 81
R-7/14 č.z.45/14
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
694 Heldová Mária r. Šullová, Fialkové údolie 20, Bratislava, PSČ 811 01, SR
Dátum narodenia :
05.12.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
PKV 211
7D 462/04 Z-446/05 vz.65/05
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
696 Koprla Pavol, Ing., Československých parašutistov 1, Bratislava, PSČ
Informatívny výpis
2 / 41463
D 1158/93, D not. 1229/93, Z 1838/94, v.z.7/95 PKV 81
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
695 Knotková Anna r. Chropovská, 906 31, Hlboké, č. 269, SR
Dátum narodenia :
30.10.1919
Titul nadobudnutia
1 / 13821
70/117
32 / 41463
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
28.08.1928
N 793/93, NZ 491/93, Z 1083/93, v.z.88/96 PKV 2125
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
697 Heldová Mária r. Šullová, Fialkové údolie 20, Bratislava, PSČ 811 01, SR
05.12.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
N 970/92, NZ 950/92, v.z.18/96 PKV 589
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
698 Heldová Mária r. Šullová, Fialkové údolie 20, Bratislava, PSČ 811 01, SR
05.12.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20 / 13821
D 2863/92, Dnot. 2863/92, Z 2538/95, v.z. 129/96 PKV 443
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
702 Potúčková Zdenka r. Mikulíková, 906 15, Priepasné, č. 62, SR
27.05.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 4607
Osvedčenie o dedičstve 7D 185/2006 zo dňa 14.4.2007 Z - 1190/07 vz.80/07
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
703 Bača Peter r. Bača, Štefánikova 704/35, Senica, PSČ 905 01, SR
28.02.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
5 / 4607
D 2863/92, Dnot. 2863/92, Z 2538/95, v.z. 129/96 PKV 443
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
705 Poláková Mária r. Žáková, Studenohorská 33, Bratislava, PSČ 841 03,
SR
25.08.1933
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
5 / 4607
PKV 1
PKV 443
4D/81/2013, Z-3899/13, č.z.13/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
704 Winterová Anna r. Mikulíková, Robotnícka 57, Senica, PSČ 905 01, SR
07.05.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20 / 13821
Osvedčenie o dedičstve 4D- 14/2010 zo dňa 7.5.2010 Z - 1461/2010 , PKV 443 vz. 66/2010
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
701 Švárny Emil, Komenského 966, Senica, PSČ 905 01, SR
17.02.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20 / 13821
PKV 443
PKV 1
4D 133/2008-46, Z-1041/09, vz.46/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
700 Jablonický Ľuboš r. Jablonický, Mierová 319/20, Bratislava, PSČ 821
05, SR
09.03.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 27642
N 970/92, NZ 950/92, v.z.18/96 PKV 591
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
699 Švárny Lev r. Švárny, Ing., M. R. Štefánika 1812/19, Dolný Kubín, PSČ
026 01, SR
14.12.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 1626
71/117
29 / 55284
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
25.08.1933
D 5727/92, D not. 1638/93-K, Z 2517/95, v.z. 125/96 PKV 125
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
706 Poláková Mária r. Žáková, Studenohorská 33, Bratislava, PSČ 841 03,
SR
Dátum narodenia :
25.08.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 5727/92, D not. 1638/93-K, Z 2517/95, v.z. 125/96 PKV 138
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
707 Poláková Mária r. Žáková, Studenohorská 33, Bratislava, PSČ 841 03,
SR
Dátum narodenia :
25.08.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 23035
D 518/94, Dnot. 698/94-K, Z 3401/96, v.z. 121/96 PKV 862
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
710 Filípková Martina r. Válková, Mudrochova 1355/29, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
07.11.1968
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 23035
D 518/94, Dnot. 698/94-K, Z 3401/96, v.z. 121/96 PKV 862
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
713 Knotek Pavol, 906 31, Hlboké, č. 371, SR
Dátum narodenia :
13.03.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
24 / 23035
PKV 862
PKV 1
9D/12/2011, Z-1915/11, vz.106/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
712 Tomaníková Anna r. Knotková, 906 31, Hlboké, č. 337, SR
Dátum narodenia :
08.04.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
57 / 46070
PKV 862
Darovacia zmluva V-471/11 zo dňa 31.3.2011 vz.45/11
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
711 Majzlanová Anna r. Jablonická, Námestie Oslobodenia 14/4, Senica,
PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
07.10.1946
Titul nadobudnutia
24 / 23035
PKV 862,6 D 32/2004 Z-1900/04 vz.191/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
709 Šulla Pavel, 906 31, Hlboké, č. 233, SR
Dátum narodenia :
05.07.1913
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 4607
D 5727/92, D not. 1638/93-K, Z 2517/95, v.z. 125/96 PKV 2155
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
708 Poláková Mária r. Žáková, Studenohorská 2065/33, Bratislava - Lamač,
PSČ 841 03, SR
Dátum narodenia :
25.08.1933
Titul nadobudnutia
1 / 18428
12 / 23035
D 518/94, Dnot. 698/94-K, Z 3401/96, v.z. 121/96 PKV 862
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
72/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
714 Hánová Darina r. Šullová, Ing., Kozičova 4166/21, Bratislava - Devín,
PSČ 841 10, SR
Dátum narodenia :
06.07.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 861
D-399/01, Z-2235/01 vz.119/04
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
715 Otépková Irena r. Benžová, 906 31, Hlboké, č. 103, SR
Dátum narodenia :
17.11.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
64 / 4607
D 2748/92, Dnot. 1555/93-Do, Z 2351/96, v.z. 119/96 PKV 1210
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
716 Knotek Jaroslav, 906 31, Hlboké, č. 24, SR
Dátum narodenia :
27.02.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
77 / 18428
Osved. o ded. D 5738/92, Dnot. 1379/93, Z 1311/96, v.z.115/96 PKV 256
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
717 Čobrdová Jarmila r. Filípková, Štúrova 1116, Šaštín - Stráže, PSČ 908
41, SR
Dátum narodenia :
14.05.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
D 4383/92, Dnot. 1456/93-K, Z 2740/96, v.z. 98/96 PKV 206
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
720 Mikulová Anna r. Krištofová, Štúrova 87, Jablonica, PSČ 906 32, SR
Dátum narodenia :
23.10.1925
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 4607
D 1312/93, Dnot. 1432/93-Do, Z 2718/96, v.z.97/96 PKV 394
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
722 Knotková Anna r. Chropovská, 906 31, Hlboké, č. 269, SR
Dátum narodenia :
30.10.1919
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
4 / 4607
D 4383/92, Dnot. 1456/93-K, Z 2740/96, v.z. 98/96 PKV 206
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
721 Knotková Anna r. Chropovská, 906 31, Hlboké, č. 269, SR
Dátum narodenia :
30.10.1919
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
31 / 23035
PKV 607
PKV 1
6D/30/2009, Z-1668/09, vz.77/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
719 Krištof Pavel, 906 31, Hlboké, č. 348, SR
Dátum narodenia :
26.02.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
15 / 18428
Osved. o ded. D 5738/92, Dnot. 1379/93, Z 1311/96, v.z.115/96 PKV 1130
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
718 Svatíková Zlata r. Ondrčková, Kalinčiakova 301/38, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
22.01.1967
Titul nadobudnutia
24 / 4607
80 / 124389
D 1312/93, Dnot. 1432/93-Do, Z 2718/96, v.z.97/96 PKV 1362
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
73/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
723 Ondrašovič Jaroslav, Družstevná 587/4, Brezová pod Bradlom, PSČ
906 13, SR
Dátum narodenia :
04.07.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 D 333/03 Z-2016/03 ,Z-770/04 PKV 826,1293 VZ.91/04
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
724 Ondrašovič Bohumil, 906 12, Hradište pod Vrátnom, č. 143, SR
Dátum narodenia :
16.01.1945
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
N 749/91, v.z. 94/96 PKV 826
R-387/09 vz.120/09
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
726 Čmela Ján, 906 31, Hlboké, č. 343, SR
Dátum narodenia :
03.12.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
N 749/91, v.z. 94/96 PKV 1293
R-387/09 vz.120/09
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
727 Slezáková Jana r. Faganová, IBV Záhrady 1106, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
04.02.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
Osved. o ded. D 46/95, Dnot. 29/95, Z 171/97, v.z. 40/97 PKV 42
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
732 Ďurigová Emília r. Šullová, Lipová 369/2, Stará Turá, PSČ 916 01, SR
Informatívny výpis
2 / 13821
N 749/91, v.z. 94/96 PKV 1293
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
731 Novotná Anna r. Šullová, Pivovarská 152/52, Děčín, PSČ 405 01, ČR
Dátum narodenia :
20.10.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 13821
N 749/91, v.z. 94/96 PKV 826
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
730 Lukáčová Lýdia r. Faganová, A. Trajana 14, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
22.05.1945
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 13821
N 749/91, v.z. 94/96 PKV 1293
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
729 Lukáčová Lýdia r. Faganová, A. Trajana 14, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
22.05.1945
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 13821
N 749/91, v.z. 94/96 PKV 826
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
728 Slezáková Jana r. Faganová, IBV Záhrady 1106, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
04.02.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 41463
13 D 333/03 Z-2016/03 Z-770/04 PKV 826,1293 VZ.91/04
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
725 Čmela Ján, 906 31, Hlboké, č. 343, SR
Dátum narodenia :
03.12.1935
Titul nadobudnutia
8 / 41463
74/117
2 / 4607
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20.04.1940
Osved. o ded. D 46/95, Dnot. 29/95, Z 171/97, v.z. 40/97 PKV 42
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
733 Šulla Ján, Doc., Ing., CSc., Iľjušinova 1046/14, Bratislava, PSČ 851 01,
SR
Dátum narodenia :
05.05.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. o ded. D 46/95, Dnot. 29/95, Z 171/97, v.z. 40/97 PKV 42
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
734 Grexová Darina r. Šullová, Dr. Š. Osuského 529/20, Brezová pod
Bradlom, PSČ 906 13, SR
Dátum narodenia :
14.03.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 9214
8D 10/2006 Z-1612/06 vz.114/06,PKV 2216
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
736 Ladovičová Emília r. Morávková, Štefánikova 721/26, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
28.11.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 4607
Osved. o ded. D 6891/92, Dnot. 210/94-K, Z 3797/96, v.z. 125/97 PKV 1252
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
739 Malovík Ján, 906 31, Hlboké, č. 375, SR
Dátum narodenia :
01.04.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
Osved. o ded. D 6891/92, Dnot. 210/94-K, Z 3797/96, v.z. 125/97 PKV 1253
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
740 Kovár Pavol, 906 31, Hlboké, č. 4, SR
Dátum narodenia :
19.12.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 13821
Osved. o ded. D 5740/92, Dnot. 333/94-K, Z 3685/96, v.z. 123/97 PKV 1736
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
741 Milla Miroslav, Ing., Čáčov 326, Senica, PSČ 905 01, SR
Informatívny výpis
13 / 18428
Osved. o ded. D 5209/92, Dnot. 58/94-Do, Z 4039/96, v.z. 128/97 PKV 2216
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
738 Malovík Ján, 906 31, Hlboké, č. 375, SR
Dátum narodenia :
01.04.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 18428
Osved. o ded. D 5209/92, Dnot. 58/94-Do, Z 4039/96, v.z. 128/97 PKV 2216
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
737 Držíková Anna r. Morávková, PhDr., Námestie oslobodenia 16/5,
Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
16.09.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
Osved. o ded. D 46/95, Dnot. 29/95, Z 171/97, v.z. 40/97 PKV 42
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
735 Válka Milan, Štefánikova 704/29, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
13.09.1943
Titul nadobudnutia
2 / 4607
75/117
4 / 4607
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
03.05.1956
D 1925/92, Z 3126/97, v.z. 118/97 PKV 1332
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
742 Pisklová Renáta r. Pisklová, Poloreckého 9, Bratislava, PSČ 851 04, SR
15.04.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva V-3051/12 vklad povolený 7.3.2013 č.z.31/13, PKV 356
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
743 Čobrdová Iveta r. Millová, L. Svobodu 1358/4, Senica, PSČ 905 01, SR
24.07.1969
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 32249
Osved. N 971/95, NZ 627/95, Z 21/96, v.z. 123/98 PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
749 Blahová Mária r. Filípková, Ipeľská 621/29, Žilina - Trnové, PSČ 010 01,
SR
25.07.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 32249
Pkn.vl.č. 1309, 21 D-1478/2003, Z-406/2005, Doložka k 21 D-1478/2003, Z.- 319/06 vz. 34/06
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
750 Šulla Drahotín r. Šulla, Ing., Znievska 3037/28, Bratislava, PSČ 851 06,
SR
09.08.1958
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
1 / 1084
PKV 2164 , Darovacia zmluva V -780/07 zo dňa 19.9.2007 vz. 101/07
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
748 Hyžová Mária r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 310, SR
Dátum narodenia :
14.12.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
117 / 147424
D 1694/96, Dnot. 360/96-K, Z 2692/97, v.z. 82/97 PKV 2159
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
747 Dermek Juraj r. Dermek, Ing., Hečkova 7461/2, Bratislava, PSČ 831 51,
SR
16.01.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
27 / 147424
D 1694/96, Dnot. 360/96-K, Z 2692/97, v.z. 82/97 PKV 192
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
746 Križková Kristína r. Čobrdová, 913 05, Adamovské Kochanovce, č. 264,
SR
07.07.1927
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 4607
6 D 755/02 Z-1459/03 VZ.277/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
745 Križková Kristína r. Čobrdová, 913 05, Adamovské Kochanovce, č. 264,
SR
07.07.1927
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 13821
D 900/00 Z-904/01 VZ.252/03 PKV 356
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
744 Žák Vladimír, Ing., Beňadická 3019/36, Bratislava, PSČ 851 06, SR
17.04.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
32 / 13821
76/117
3 / 4607
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
09.08.1958
1D-156/10, Z-794/11 vz.64/11
PKV 394
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
751 Šulla Drahotín r. Šulla, Ing., Znievska 3037/28, Bratislava, PSČ 851 06,
SR
Dátum narodenia :
09.08.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1D-156/10, Z-794/11 vz.64/11
PKV 645
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
752 Šulla Drahotín r. Šulla, Ing., Znievska 3037/28, Bratislava, PSČ 851 06,
SR
Dátum narodenia :
09.08.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
PKV 394
4D/98/2008, Z-2655/08, vz.189/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
754 Kovárová Elena r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 234, SR
Dátum narodenia :
09.08.1964
Titul nadobudnutia
5 / 41463
PKV 645
4D/98/2008, Z-2655/08, vz.189/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
755 Kovárová Elena r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 234, SR
Dátum narodenia :
09.08.1964
Titul nadobudnutia
10 / 41463
PKV 646
4D/98/2008, Z-2655/08, vz.189/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
756 Valjentová Ľudmila r. Kovárová, Kalinčiakova 299, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
17.10.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 41463
Osved. N 651/93, NZ 359/93, Z 1521/93, v.z. 107/98 PKV 645
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
758 Valjentová Ľudmila r. Kovárová, Kalinčiakova 299, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
17.10.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
Osved. N 651/93, NZ 359/93, Z 1521/93, v.z. 107/98 PKV 394
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
757 Valjentová Ľudmila r. Kovárová, Kalinčiakova 299, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
17.10.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 13821
1D-156/10, Z-794/11 vz.64/11
PKV 646
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
753 Kovárová Elena r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 234, SR
Dátum narodenia :
09.08.1964
Titul nadobudnutia
5 / 13821
10 / 41463
Osved. N 651/93, NZ 359/93, Z 1521/93, v.z. 107/98 PKV 646
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
759 Kovár Ján, Ing., Kríková 4, Bratislava, PSČ 821 07, SR
Dátum narodenia :
23.11.1948
1 / 4607
77/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
Informatívny výpis
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23.11.1948
Osved. N 651/93, NZ 359/93, Z 1521/93, v.z. 107/98 PKV 394
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
760 Kovár Ján, Ing., Kríková 4, Bratislava, PSČ 821 07, SR
23.11.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 41463
Osved. N 651/93, NZ 359/93, Z 1521/93, v.z. 107/98 PKV 645
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
761 Kovár Ján, Ing., Kríková 4, Bratislava, PSČ 821 07, SR
23.11.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. N 651/93, NZ 359/93, Z 1521/93, v.z. 107/98 PKV 646
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
762 Pisklová Emília r. Hluchá, 906 31, Hlboké, č. 276, SR
22.07.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 13821
Osved. o ded. D 3428/92, Dnot. 1609/93-Do, Z 1221/96, v.z. 82/98 PKV 1736
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
766 Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 94, SR
17.10.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 18428
Osved. o ded. D 3428/92, Dnot. 1609/93-Do, Z 1221/96, v.z. 82/98 PKV 903
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
767 Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 94, SR
17.10.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 13821
Osved. o ded. D 3428/92, Dnot. 1609/93-Do, Z 1221/96, v.z. 82/98 PKV 1995
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
768 Petráš Vladimír, 906 31, Hlboké, č. 239, SR
03.08.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
10 / 13821
PKV 646
PKV 1
5D/60/2008, Z-2142/08, vz.159/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
765 Žák Ján, 906 31, Hlboké, č. 94, SR
17.10.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 13821
PKV 645
PKV 1
5D/60/2008, Z-2142/08, vz.159/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
764 Pisklová Emília r. Hluchá, 906 31, Hlboké, č. 276, SR
22.07.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 4607
PKV 394
PKV 1
5D/60/2008, Z-2142/08, vz.159/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
763 Pisklová Emília r. Hluchá, 906 31, Hlboké, č. 276, SR
22.07.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10 / 41463
4 / 4607
Osved. o ded. D 929/95, D not. 171/95-S, Z 3645/96, v.z. 79-81/98 PKV 692
78/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
03.08.1963
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
769 Petráš Vladimír, 906 31, Hlboké, č. 239, SR
Dátum narodenia :
03.08.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 13821
Osved. o ded. D 929/95, D not. 171/95-S, Z 3645/96, v.z. 79-81/98 PKV 1995
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
770 Koprla Pavel, 906 31, Hlboké, č. 323, SR
Dátum narodenia :
30.12.1932
Titul nadobudnutia
22 / 4607
Osvedčenie o ded.D-3134/92 D Not 1189/93 Z-1576/96 VZ.11/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
771 Koprla Pavol, 906 31, Hlboké, č. 323, SR
Dátum narodenia :
30.12.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 13821
N 527/93, Z 1254/93, v.z. 71/98 PKV 2125
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
772 Kičková Milina r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 364, SR
Dátum narodenia :
02.02.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 13821
PKV 81,
12D 209/2006, Z - 1020/07, vz.155/07,
Oprava 12D 209/2006, Z - 1782/07, vz.155/07
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
773 Jakábová Oľga r. Tomanová, Podhorie 261, Prietrž, PSČ 906 11, SR
Dátum narodenia :
01.01.1949
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva V-798/05 vz.76/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
776 Jurdáková Anna r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 5, SR
Dátum narodenia :
01.08.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
Osved. o ded. D 1964/96, Dnot. 407/96, Z 3598/97, v.z. 59/99 PKV 793
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
777 Jánoš Peter, 906 31, Hlboké, č. 80, SR
Dátum narodenia :
23.09.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 13821
Osvedč. o dedič. D 1320/95, D not. 304/95, Z 3786/96, v.z 50/99 PKV 726
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
778 Jánoš Peter, 906 31, Hlboké, č. 80, SR
Dátum narodenia :
23.09.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 13821
14 / 4607
Osvedč. o dedič. D 1320/95, D not. 304/95, Z 3786/96, v.z 50/99 PKV 729
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
779 Eichingerová Emília r. Koprlová, J. Kráľa 739/4, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
01.05.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. o ded. D 330/92, Dnot. 140/93-K, Z 2622/97, v.z. 43/99 PKV 15
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Informatívny výpis
79/117
16 / 23035
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
780 Koprla Peter r. Koprla, Priemyselná 1340/43, Senica, PSČ 905 01, SR
05.06.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva V-606/11 zo dňa 19.4.2011 vz.58/11
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
781 Koprla Ján, Priemyselná 268/15, Senica, PSČ 905 01, SR
11.09.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 23035
Osved. o ded. D 330/92, Dnot. 140/93-K, Z 2622/97, v.z. 43/99 PKV 15
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
782 Koprla Milan, Martinčekova 5, Bratislava, PSČ 821 01, SR
16.10.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 23035
Osved. o ded. D 330/92, Dnot. 140/93-K, Z 2622/97, v.z. 43/99 PKV 15
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
783 Koprla Luboš, J. Kráľa 734/28, Senica, PSČ 905 01, SR
28.09.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 23035
Osved. o ded. D 330/92, Dnot. 140/93-K, Z 2622/97, v.z. 43/99 PKV 15
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
784 Bartoň Milan, 906 31, Hlboké, č. 367, SR
18.06.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 4607
7D 168/04 Z2068/04 vz.20/05, PKV 361
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
785 Gregušová Ľudmila r. Sedláčková, L.Novomeského 1211/66, Senica,
PSČ 905 01, SR
28.11.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
Osved. o ded. D 2281/93, Dnot. 1488/93, Z 2780/96, v.z.37/99 PKV 211
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
787 Knotek Jaroslav, 906 31, Hlboké, č. 24, SR
Dátum narodenia :
27.02.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
N 1002/92, Z 8747, v.z. 36/99 PKV 211
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
788 Knotková Anna r. Chropovská, 906 31, Hlboké, č. 269, SR
30.10.1919
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
32 / 13821
PKV 2125
5D 119/2012, Z-2297/13 č.z.95/13
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
786 Knotek Ján, 906 31, Hlboké, č. 246, SR
18.04.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 23035
8 / 4607
PKV 626
7D 462/04 Z-446/05 vz.65/05
PKV 1
Vlastník
80/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
8 / 4607
789 Knotek Ján, 906 31, Hlboké, č. 246, SR
18.04.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. o ded. D 2281/93, Dnot. 1488/93, Z 2780/96, v.z.37/99 PKV 626
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
790 Knotek Jaroslav, 906 31, Hlboké, č. 24, SR
27.02.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 4607
N 1002/92, Z 8747, v.z. 36/99 PKV 626
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
791 Jelínek Ján, 906 31, Hlboké, č. 256, SR
12.02.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 4607
Osved. o ded. D 312/97, Dnot. 195/97-S, Z 497/98, v.z. 28/99 PKV 509
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
792 Jelínek Ján, 906 31, Hlboké, č. 256, SR
12.02.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 4607
Osved. o ded. D 312/97, Dnot. 195/97-S, Z 497/98, v.z. 28/99 PKV 511
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
793 Filípková Anna r. Čobrdová, 906 31, Hlboké, č. 325, SR
26.09.1906
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
40 / 41463
D 1158/93, Z 1838/94, v.z. 7/95 PKV 703
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
794 Kičková Milina r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 364, SR
02.02.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
40 / 41463
PKV 703,
12D 209/2006, Z - 1020/07, vz.155/07,
Oprava 12D 209/2006, Z - 1782/07, vz.155/07
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
795 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
40 / 124389
5D 129/2006,Z-1328/07 vz.76/07, PKV 703
R-7/14 č.z.45/14
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
796 Heldová Mária r. Šullová, Fialkové údolie 20, Bratislava, PSČ 811 01, SR
Dátum narodenia :
05.12.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1158/93, Z 1838/94, v.z. 7/95 PKV 703
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
797 Kaňová Emília r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 307, SR
02.11.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
40 / 124389
1 / 4607
Osved. o ded. D 527/97, Dnot. 415/97-S, Z 1192/98, v.z. 111/98 PKV 700
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
81/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 1084
798 Kaňová Emília r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 307, SR
02.11.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. o ded. D 527/97, Dnot. 415/97-S, Z 1192/98, v.z. 111/98 PKV 589
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
799 Kaňová Emília r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 307, SR
02.11.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 18428
Osved. o ded. D 527/97, Dnot. 415/97-S, Z 1192/98, v.z. 111/98 PKV 591
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
800 Sedláček Ján, 906 31, Hlboké, č. 324, SR
18.10.1913
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9214
Osvedčenie N 687/92, NZ 672/92, v.z.103/97 PKV 656
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
801 Sedláček Martin, Moyzesova 839/4, Senica, PSČ 905 01, SR
01.11.1920
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9214
Osvedčenie N 687/92, NZ 672/92, v.z.103/97 PKV 656
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
802 Krčová Anna r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 332, SR
29.09.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9214
Osvedčenie N 687/92, NZ 672/92, v.z.103/97 PKV 656
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
803 Šulla Drahotín, Žukovova 48, Bratislava, PSČ 811 01, SR
06.09.1932
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
Osved. N 1152/93, NZ 911/93, Z 1941/93, v.z. 84/99 PKV 36
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
804 Jonáš Milan r. Jonáš, Košútovec 1019/4, Senica, PSČ 905 01, SR
03.03.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Pkn.vl.č.36,
13D/41/2007, Z - 1811/07, vz.5/08
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
805 Hánová Darina r. Šullová, Ing., Kozičova 4166/21, Bratislava - Devín,
PSČ 841 10, SR
06.07.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 4607
9 D 7/06 Z-991/06 vz.84/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
806 Šullová Kristína, 906 31, Hlboké, č. 257, SR
27.05.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
4 / 4607
PKV 1
Osved.N 1152/93,NZ 911/93,Z-1941/93, vz.84/99 PKV 36,
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
807 Šlahor Miroslav, Jesenského 1045/37, Holíč, PSČ 908 51, SR
12.09.1945
Dátum narodenia :
1 / 9214
Titul nadobudnutia
Osved. o ded. D 136/98, Dnot. 85/98-S, Z 118/99, v.z. 82/99 PKV 1352
Informatívny výpis
82/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12.09.1945
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
808 Krahulcová Ľubomíra r. Krahulcová, 906 11, Prietrž, č. 249, SR
Dátum narodenia :
25.02.1977
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 1352
Darovacia zmluva V-128/11 zo dňa 14.2.2011 vz.22/11
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
809 Morávek Pavol, J. Mudrocha 1353/36, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
21.04.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
Osved. o ded. D 859/98, Dnot. 121/98, Z 1226/99, v.z. 77/99 PKV 1669
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
810 Slintáková Viera r. Bartoňová, L. Novomeského 1211/66, Senica, PSČ
905 01, SR
Dátum narodenia :
25.11.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
35 / 78319
D-1536/1988, v.z.8/89 PKV 779
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
812 Kovárová Kristína r. Žáková, (manž. Ján, zom., SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 18428
č.d.2909/1942 PKV 903
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
813 Krištof Jaromír, 906 31, Hlboké, č. 43, SR
Dátum narodenia :
28.11.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 4607
D 513/02 Z-786/03 VZ.29/04
PKV 1832
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
814 Kovár Milan, 906 31, Hlboké, č. 391, SR
Dátum narodenia :
24.11.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
22 / 23035
D-1482/1992 v.z.50/92 PKV 649
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
815 Nováková Jarmila r. Kovárová, 763 07, Hřivínův Újezd, č. 148, ČR,
(pošta Velký Ořechov)
Dátum narodenia :
04.08.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
22 / 23035
D-1482/1992 v.z.50/92 PKV 649
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
816 Petráš Vladimír, 906 31, Hlboké, č. 239, SR
Dátum narodenia :
03.08.1963
Informatívny výpis
16 / 4607
D 1595/95, Dnot. 513/95-Do, Z 2151/96, v.z.134/96 PKV 391
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
811 Zálešák Pavol, Lotyšská 28, Bratislava, PSČ 821 06, SR
Dátum narodenia :
17.12.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9214
3 / 18428
83/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
03.08.1963
Osved. o ded. D 929/95, D not. 171/95-S, Z 3645/96, v.z. 79-81/98 PKV 903
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
817 Šulla Pavol, Družstevná 1501, Borský Mikuláš, PSČ 908 77, SR
Dátum narodenia :
21.07.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
N 919/92,Nz 899/92,v.z.42/93 PKV 205
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
818 Šullová Alena r. Danišová, Komenského 980/45, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
30.04.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 55284
D 513/02 Z-786/03 VZ.29/04
PKV 596
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
821 Krištof Emil, 906 11, Prietrž, č. 10, SR
Dátum narodenia :
23.08.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 55284
D 2062/93, Dnot. 1762/93-K, Z 3054/96, v.z.122/96 PKV 596
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
822 Zálešáková Ľudmila r. Šullová, Lotyšská 5182/28, Bratislava, PSČ 821
06, SR
Dátum narodenia :
27.09.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
5 / 4607
PKV 1150
6D-1167/2009, Z-2064/10 vz-10/11
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
824 Kovár Pavol, 906 31, Hlboké, č. 4, SR
Dátum narodenia :
19.12.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 4607
D 3427/92, Dnot. 315/93-Do, Z 1543/94, v.z.87/95 PKV 1150
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
823 Šullová Marta r. Šajánková, Komenského 4535/16, Piešťany, PSČ 921
01, SR
Dátum narodenia :
12.06.1948
Titul nadobudnutia
4 / 55284
N 919/92,Nz 899/92,v.z.42/93 PKV 205
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
820 Krištof Jaromír, 906 31, Hlboké, č. 43, SR
Dátum narodenia :
28.11.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 55284
Osvedčenie o dedičstve 7D-321/04 zo dňa 30.6.2006 Z -1615/06, Doložka č.1 k 7 D-321/04
zo dňa 12.12.2006 Z - 9/07 vz.2/07
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
819 Balšánová Anna r. Šullová, Trávniky II/1183, Otrokovice, PSČ 765 02,
ČR
Dátum narodenia :
23.10.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 55284
10 / 4607
D 3425/92, Dnot. 1617/93-K, Z 382/95, v.z.106/95 PKV 563
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
84/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
825 Boborová Mária r. Šullová, Diakovce 762, Diakovce, PSČ 925 81, SR
Dátum narodenia :
08.12.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 3D 40/2009 zo dňa 16.7.2010 Z - 2252/2010 vz. 91/2010 , PKV 717
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
826 Válka Milan, Štefánikova 704, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
13.09.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
217 / 442272
N 35/93,Nz 25/94,Z 331/94,v.z.108/94 PKV 717
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
827 Pakanová Viera r. Válková, Bratislavská 300/11, Holíč, PSČ 908 51, SR
Dátum narodenia :
01.09.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
31 / 23035
Osved. o ded. D 129/98, Dnot. 69/98-Do, Z 2377/98, v.z.133/98 PKV 607
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
829 Holická Anna r. Čmelová, 906 31, Hlboké, č. 63, SR
Dátum narodenia :
10.03.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
112 / 96747
Osved. o ded. D 129/98, Dnot. 69/98-Do, Z 2377/98, v.z.133/98 PKV 609
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
830 Válková Emília r. Ondrčková, 906 31, Hlboké, č. 20, SR
Dátum narodenia :
22.10.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
60 / 9214
D 3707/92, Dnot. 437/94-S, Z 1080/95, v.z.102/95 PKV 514
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
831 Žáková Oľga, 906 31, Hlboké, č. 221, SR
Dátum narodenia :
14.08.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 13821
Osved. o ded. D 153/95, Dnot. 90/95-K, Z 647/98, v.z.89/99 PKV 235
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
832 Sameková Viera r. Žáková, Hollého 753/4, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
24.12.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 13821
Osved. o ded. D 153/95, Dnot. 90/95-K, Z 647/98, v.z.89/99 PKV 235
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
834 Kaňová Emília r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 307, SR
Informatívny výpis
23 / 13821
Osved. o ded. D 153/95, Dnot. 90/95-K, Z 647/98, v.z.89/99 PKV 235
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
833 Žák Ján, J. Kráľa 728/9, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
21.12.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
217 / 442272
N 35/93,Nz 25/94,Z 331/94,v.z.108/94 PKV 717 ,Zmena adresy R -367/08 vz.186/08
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
828 Holická Anna r. Čmelová, 906 31, Hlboké, č. 63, SR
Dátum narodenia :
10.03.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
217 / 221136
85/117
1 / 9214
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
02.11.1941
Osved. o ded. D 527/97, Dnot. 415/97-S, Z 1192/98, v.z. 111/98 PKV 656
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
835 Knotková Mária r. Nečasová, Palkovičova 217/14, Bratislava, PSČ 821
08, SR
Dátum narodenia :
01.03.1938
Titul nadobudnutia
PKV 1
38D/555/2013, Z - 4165/13, č.z.25/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
836 Zlochová Dana r. Knotková, Mgr., 906 31, Hlboké, č. 366, SR
Dátum narodenia :
07.11.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 4607
PKV 626
11D-133/2009, Z-559/10 vz.25/10
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
837 Válka Miroslav, Námestie oslobodenia 16/5, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
01.04.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 4607
Osved. o ded. D 1070/98, Dnot. 119/98-V, Z 2736/99, v.z.11/00 PKV 2037
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
839 Kukliš Pavol, S. Jurkoviča 1206/44, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
16.12.1950
Titul nadobudnutia
42 / 313276
D 867/00 Z-353/01 VZ.254/03 PKV 779
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
840 Morávek Pavol r. Morávek, 906 31, Hlboké, č. 322, SR
Dátum narodenia :
21.09.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
42 / 939828
PKV 779
9D-46/2011, Z-2080/11 vz.117/11
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
841 Kukliš Michal r. Kukliš, 906 11, Prietrž, č. 313, SR
Dátum narodenia :
18.04.1951
Titul nadobudnutia
42 / 939828
Osved. o ded. 7D 106/10 Dnot 134/10 Z-578/11 vz. 24/11
PKV 779
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
842 Bičian Pavol r. Bičian, Ing., M.R.Štefánika 600/78, Myjava, PSČ 907 01,
SR
Dátum narodenia :
24.11.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
42 / 939828
PKV 779
9D-157/2011, Z-1370/11 vz.82/11
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
843 Piskla Dušan, Palárikova 298, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
31.03.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 4607
Osved. o ded. D 1070/98, Dnot. 119/98-V, Z 2736/99, v.z.11/00 PKV 2032
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
838 Válka Andrej, 906 31, Hlboké, č. 270, SR
Dátum narodenia :
03.08.1979
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 4607
42 / 1253104
Osved. N 990/93, NZ 670/93, Z 2360/93, v.z.21/00 PKV 779
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
86/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
844 Lukáčová Ľudmila r. Pisklová, S. Jurkoviča 1208/54, Senica, PSČ 905
01, SR
21.07.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. N 990/93, NZ 670/93, Z 2360/93, v.z.21/00 PKV 779
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
845 Piskla Milan, 906 11, Prietrž, č. 80, SR
27.01.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
42 / 1253104
Osved. N 990/93, NZ 670/93, Z 2360/93, v.z.21/00 PKV 779
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
846 Piskla Ján, 906 31, Hlboké, č. 161, SR
28.12.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
42 / 1253104
Osved. N 990/93, NZ 670/93, Z 2360/93, v.z.21/00 PKV 779
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
847 Šipkovská Vlasta r. Žáková, 906 31, Hlboké, č. 327, SR
11.02.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
45 / 64498
10D-108/2010, Z-656/11 vz.61/11
PKV 1051
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
848 Žák Pavol, Robotnícka 60, Senica, PSČ 905 01, SR
19.11.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
45 / 128996
Osved. N 665/93, NZ 371/93, Z 1513/93, v.z.15/00 PKV 1051
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
849 Žák Jaroslav, Palárikova 290, Senica, PSČ 905 01, SR
28.08.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
45 / 128996
Osved. N 665/93, NZ 371/93, Z 1513/93, v.z.15/00 PKV 1051
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
850 Žák Dušan, L. Svobodu 1359/14, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
15.05.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
45 / 257992
Osved. o ded. D 514/95, Dnot. 171/95-K, Z 2978/97, v.z.2/98 PKV 1051
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
851 Habrmanová Oľga r. Žáková, Mierová 24, Bratislava, PSČ 821 05, SR
08.03.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
45 / 257992
Osved. o ded. D 514/95, Dnot. 171/95-K, Z 2978/97, v.z.2/98 PKV 1051
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
852 Žák Miloslav, 906 31, Hlboké, č. 247, SR
03.07.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
42 / 1253104
45 / 257992
Osved. o ded. D 514/95, Dnot. 171/95-K, Z 2978/97, v.z.2/98 PKV 1051
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
87/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
853 Kuchtová Jana r. Žáková, S. Jurkoviča 1208/56, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
10.05.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. o ded. D 514/95, Dnot. 171/95-K, Z 2978/97, v.z.2/98 PKV 1051
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
854 Malovik Ján, 906 31, Hlboké, č. 375, SR
Dátum narodenia :
01.04.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 18428
Osved. N 662/93, NZ 368/93, Z 581/94, v.z.13/00 PKV 2159
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
855 Žáková Mária r. Ondrišová, L.Novomeského 2694/6, Malacky, PSČ 901
01, SR
Dátum narodenia :
28.12.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 78319
PKV 637
10D-108/2010, Z-656/11 vz.61/11
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
860 Žák Pavol, Robotnícka 60, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
19.11.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 78319
Osved. N 664/93, NZ 370/93, Z 583/94, v.z.14/00 PKV 637
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
861 Žák Jaroslav, Palárikova 290, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
28.08.1961
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
5 / 78319
Osved. N 664/93, NZ 370/93, Z 583/94, v.z.14/00 PKV 637
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
859 Šipkovská Vlasta r. Žáková, 906 31, Hlboké, č. 327, SR
Dátum narodenia :
11.02.1946
Titul nadobudnutia
5 / 78319
PKV 637
12D-679/2012, Z-962/13 č.z.62/13
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
858 Hojsíková Viera r. Žáková, Čaklovská 479/4, Bratislava, PSČ 821 02, SR
Dátum narodenia :
25.07.1945
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 73712
Osved. N 662/93, NZ 368/93, Z 581/94, v.z.13/00 PKV 2159
Zmena adresy R-507/10 vz.115/10
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
857 Žáková Mária r. Ondrišová, L.Novomeského 2694/6, Malacky, PSČ 901
01, SR
Dátum narodenia :
28.12.1942
Titul nadobudnutia
13 / 73712
PKV 2159
12D-679/2012, Z-962/13 č.z.62/13
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
856 Hojsíková Viera r. Žáková, Čaklovská 479/4, Bratislava, PSČ 821 02, SR
Dátum narodenia :
25.07.1945
Titul nadobudnutia
45 / 257992
5 / 78319
Osved. N 664/93, NZ 370/93, Z 583/94, v.z.14/00 PKV 637
88/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
28.08.1961
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
862 Žák Dušan, L. Svobodu 1359/14, Senica, PSČ 905 01, SR
15.05.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 156638
Osved. o ded. D 514/95, Dnot. 171/95-K, Z 2978/97, v.z.2/98 PKV 637
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
863 Habrmanová Oľga r. Žáková, Mierová 24, Bratislava, PSČ 821 05, SR
08.03.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. o ded. D 514/95, Dnot. 171/95-K, Z 2978/97, v.z.2/98 PKV 637
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
864 Žák Miloslav, 906 31, Hlboké, č. 247, SR
03.07.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 156638
Osved. o ded. D 514/95, Dnot. 171/95-K, Z 2978/97, v.z.2/98 PKV 637
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
865 Kuchtová Jana r. Žáková, S. Jurkoviča 1208/56, Senica, PSČ 905 01, SR
10.05.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
54 / 32249
Osved. N 238/96, NZ 139/96, Z 3210/96, v.z.68/00 PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
867 Filípek Martin, Kunov 51, Senica, PSČ 905 01, SR
20.09.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 73712
Osved. N 238/96, NZ 139/96, Z 3210/96, v.z.68/00 PKV 1252
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
868 Žáková Mária r. Filípková, Košútovec 1028, Senica, PSČ 905 01, SR
25.12.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
18 / 32249
Osved. N 238/96, NZ 139/96, Z 3210/96, v.z.68/00 PKV 1309
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
870 Žáková Mária r. Filípková, Košútovec 1028, Senica, PSČ 905 01, SR
25.12.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 36856
Osved. N 238/96, NZ 139/96, Z 3210/96, v.z.68/00 PKV 1252
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
869 Žáková Mária r. Filípková, Košútovec 1028, Senica, PSČ 905 01, SR
25.12.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 156638
Osved. o ded. D 514/95, Dnot. 171/95-K, Z 2978/97, v.z.2/98 PKV 637
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
866 Filípek Martin, Kunov 51, Senica, PSČ 905 01, SR
20.09.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 156638
3 / 73712
Osved. N 238/96, NZ 139/96, Z 3210/96, v.z.68/00 PKV 1252
89/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
25.12.1931
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
871 Malovík Ján, 906 31, Hlboké, č. 375, SR
Dátum narodenia :
01.04.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 4607
Osved. o ded. D 3093/93, Dnot. 565/94-K, Z 696/96, v.z.67/00 PKV 211
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
872 Malovík Ján, 906 31, Hlboké, č. 375, SR
Dátum narodenia :
01.04.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 4607
Osved. o ded. D 3141/92, Dnot. 458/96-S, Z 1726/97, v.z.66/00 PKV 759
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
873 Hojsíková Viera r. Žáková, Čaklovská 479/4, Bratislava, PSČ 821 02, SR
Dátum narodenia :
25.07.1945
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. o ded. D 3141/92, Dnot. 458/96-S, Z 1726/97, v.z.66/00 PKV 759
Zmena adresy R-507/10 vz.115/10
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
874 Žáková Mária r. Ondrišová, L.Novomeského 2694/6, Malacky, PSČ 901
01, SR
Dátum narodenia :
28.12.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 13821
Osved. o ded. D 660/97, Dnot. 504/97-S, Z 545/99, v.z.65/00 PKV 672
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
878 Bielková Anna r. Šullová, Hurbanova 1595/46, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
29.10.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
217 / 663408
Osved. o ded. D 660/97, Dnot. 504/97-S, Z 545/99, v.z.65/00 PKV 717
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
879 Hílková Jana r. Šullová, Ing., Palárikova 292/10, Senica, PSČ 905 01, SR
Informatívny výpis
10 / 13821
Osvedčenie o dedičstve 8D - 75/2008 zo dńa 4.9.2008 Z -2219/08 vz. 178/08
PKV 672
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
877 Boborová Mária r. Šullová, 925 81, Diakovce, č. 762, SR
Dátum narodenia :
08.12.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 13821
Osved. o ded. D 660/97, Dnot. 504/97-S, Z 545/99, v.z.65/00 PKV 672
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
876 Hílková Jana r. Šullová, Ing., Palárikova 292/10, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
02.02.1963
Titul nadobudnutia
4 / 4607
PKV 759
12D-679/2012, Z-962/13 č.z.62/13
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
875 Bielková Anna r. Šullová, Hurbanova 1595/46, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
29.10.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
90/117
217 / 663408
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
02.02.1963
Osvedčenie o dedičstve 8D - 75/2008 zo dńa 4.9.2008 Z -2219/08 vz.178/08
PKV 717
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
880 Boborová Mária r. Šullová, 925 81, Diakovce, č. 762, SR
08.12.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
217 / 663408
Osved. o ded. D 660/97, Dnot. 504/97-S, Z 545/99, v.z.65/00 PKV 717
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
881 Koprla Pavol, J. Mudrocha 1353/34, Senica, PSČ 905 01, SR
04.07.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14 / 4607
PKV 1147
8D-104/2012, Z-356/13 č.z.38/13
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
882 Hamerlíková Anna r. Kubíčková, 906 32, Jablonica, č. 6, SR
26.02.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14 / 4607
Osvedčenie N-795/93 NZ-493/93 Z-1081/93 pol.60/00 PKV 1147
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
883 Bobíková Dana r. Filípková, Toryská 10, Bratislava, PSČ 821 07, SR
16.05.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. N 186/93, NZ 103/93, Z 1349/93, v.z.83/00 PKV 10
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
884 Bobíková Dana r. Filípková, Toryská 10, Bratislava, PSČ 821 07, SR
16.05.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
Osved. N 186/93, NZ 103/93, Z 1349/93, v.z.83/00 PKV 10
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
887 Filípek Pavol, Ing., Miletičova 33, Bratislava, PSČ 821 09, SR
24.02.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
31 / 92140
Osved. N 187/93, NZ 104/93, Z 1565/93, v.z.83/00 PKV 607
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
888 Filípek Pavol, Ing., Miletičova 33, Bratislava, PSČ 821 09, SR
24.02.1952
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
4 / 13821
Osved. N 187/93, NZ 104/93, Z 1565/93, v.z.83/00 PKV 609
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
886 Filípek Pavol, Ing., Miletičova 33, Bratislava, PSČ 821 09, SR
Dátum narodenia :
24.02.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
31 / 92140
Osved. N 187/93, NZ 104/93, Z 1565/93, v.z.83/00 PKV 607
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
885 Bobíková Dana r. Filípková, Toryská 10, Bratislava, PSČ 821 07, SR
16.05.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4607
91/117
4 / 13821
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24.02.1952
Osved. N 187/93, NZ 104/93, Z 1565/93, v.z.83/00 PKV 609
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
889 Bičian Pavol r. Bičian, Ing., M.R.Štefánika 600/78, Myjava, PSČ 907 01,
SR
Dátum narodenia :
24.11.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 1953
9D-157/2011, Z-1370/11 vz.82/11
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
890 Bičian Pavol r. Bičian, Ing., M.R.Štefánika 600/78, Myjava, PSČ 907 01,
SR
Dátum narodenia :
24.11.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
473 / 77397600
Osved. o ded. 7D 106/10 Dnot 134/10 Z-578/11 vz. 24/11
PKV 1953
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
892 Kukliš Michal r. Kukliš, 906 11, Prietrž, č. 313, SR
Dátum narodenia :
18.04.1951
Titul nadobudnutia
7 / 69105
Osved. o ded. 7D 106/10 Dnot 134/10 Z-578/11 vz. 24/11
PKV 1954
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
893 Koprla Jaroslav, Ing., Kunov 33, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
17.06.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 124389
Osved. o ded. D 2105/95, Dnot. 353/95, Z 2232/97, v.z.70/00 PKV 2125
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
894 Koprla Pavol, J. Mudrocha 1353/34, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
04.07.1966
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 124389
Osved. o ded. D 2105/95, Dnot. 353/95, Z 2232/97, v.z.70/00 PKV 2125
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
895 Jakabová Ľudmila r. Koprlová, Ing., J. Mudrocha 1355/31, Senica, PSČ
905 01, SR
Dátum narodenia :
24.01.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
14 / 41463
9 D 45/06 Z-1836/06 vz.135/06,PKV 304
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
897 Matula Jaroslav, 908 71, Moravský Svätý Ján, č. 117, SR
Dátum narodenia :
24.10.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 124389
Osved. o ded. D 2105/95, Dnot. 353/95, Z 2232/97, v.z.70/00 PKV 2125
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
896 Mišek Ivan, A. Sládkoviča 3600/3, Trnava, PSČ 917 01, SR
Dátum narodenia :
27.09.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 69105
PKV 1954
9D-157/2011, Z-1370/11 vz.82/11
PKV 1
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
891 Kukliš Michal r. Kukliš, 906 11, Prietrž, č. 313, SR
Dátum narodenia :
18.04.1951
Titul nadobudnutia
473 / 77397600
64 / 41463
7D 20/06 Z-1345/06 vz.97/06, PKV 304,529
PKV 1
92/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24.10.1953
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
898 Mišek Ivan r. Mišek, A. Sládkoviča 3600/3, Trnava, PSČ 917 01, SR
27.09.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva V-2646/07 vz.125/07
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
899 Mišek Ivan, A. Sládkoviča 3600/3, Trnava, PSČ 917 01, SR
Dátum narodenia :
27.09.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
50 / 41463
9 D 45/06 Z-1836/06 vz.135/06, PKV 529
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
901 Mišek Ivan r. Mišek, A. Sládkoviča 3600/3, Trnava, PSČ 917 01, SR
Dátum narodenia :
27.09.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
Osved. o ded. D 1104/99, Dnot. 281/99-S, Z 631/00, v.z.87/00 PKV 211
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
903 Tomaníková Anna r. Knotková, 906 31, Hlboké, č. 337, SR
Dátum narodenia :
08.04.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 4607
Osved. o ded. D 1104/99, Dnot. 281/99-S, Z 631/00, v.z.87/00 PKV 626
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
904 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 13821
Osved. o ded. D 1760/94, Dnot. 523/94-S, Z 2133/97, v.z.54/00 PKV 672
R-7/14 č.z.45/14
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
905 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 41463
Osved. o ded. D 1760/94, Dnot. 523/94-S, Z 2133/97, v.z.54/00 PKV 81
R-7/14 č.z.45/14
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
906 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1626
Osved. o ded. D 1760/94, Dnot. 523/94-S, Z 2133/97, v.z.54/00 PKV 589
R-7/14 č.z.45/14
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
907 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
50 / 41463
Darovacia zmluva V-2646/07 vz.125/07
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
902 Tomaníková Anna r. Knotková, 906 31, Hlboké, č. 337, SR
Dátum narodenia :
08.04.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14 / 41463
5 / 27642
Osved. o ded. D 1760/94, Dnot. 523/94-S, Z 2133/97, v.z.54/00 PKV 591
R-7/14 č.z.45/14
PKV 1
93/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
29.06.1949
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
908 Čobrda Milan r. Čobrda, 906 31, Hlboké, č. 158, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
40 / 124389
Osved. o ded. D 1760/94, Dnot. 523/94-S, Z 2133/97, v.z.54/00 PKV 703
R-7/14 č.z.45/14
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
909 Škrabáková Jana r. Žáková, 908 71, Moravský Svätý Ján, č. 317, SR
Dátum narodenia :
03.07.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 49/95, D not. 225/95-K, Z 917/99, v.z.59/00 PKV 77
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
910 Škrabáková Jana r. Žáková, 908 71, Moravský Svätý Ján, č. 317, SR
Dátum narodenia :
03.07.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 36
11D-133/2009, Z-559/10 vz.25/10
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
914 Knotková Mária r. Nečasová, Palkovičova 217/14, Bratislava, PSČ 821
08, SR
Dátum narodenia :
01.03.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 4607
PKV 546
11D-133/2009, Z-559/10 vz.25/10
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
916 SR - LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,Š.P., Námestie SNP 8, Banská
Bystrica, PSČ 975 66, SR
IČO :
Informatívny výpis
6 / 4607
PKV 546
PKV 1
38D/555/2013, Z - 4165/13, č.z.25/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
915 Zlochová Dana r. Knotková, Mgr., 906 31, Hlboké, č. 366, SR
Dátum narodenia :
07.11.1951
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 36
PKV 1
38D/555/2013, Z - 4165/13, č.z.25/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
913 Zlochová Dana r. Knotková, Mgr., 906 31, Hlboké, č. 366, SR
Dátum narodenia :
07.11.1951
Titul nadobudnutia
12 / 4607
D 49/95, D not. 225/95-K, Z 917/99, v.z.59/00 PKV 910
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
912 Knotková Mária r. Nečasová, Palkovičova 217/14, Bratislava, PSČ 821
08, SR
Dátum narodenia :
01.03.1938
Titul nadobudnutia
5 / 9214
D 49/95, D not. 225/95-K, Z 917/99, v.z.59/00 PKV 584
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
911 Škrabáková Jana r. Žáková, 908 71, Moravský Svätý Ján, č. 317, SR
Dátum narodenia :
03.07.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 4607
94/117
32 / 13821
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d. 291/56 PKV 667,Zmena názvu č.3200-110/2006,R-161/07 vz.16/07
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
917 SR - LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,Š.P., Námestie SNP 8, Banská
Bystrica, PSČ 975 66, SR
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.d. 903/60 PKV 668,Zmena názvu č.3200-110/2006,R-161/07 vz.16/07
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
918 Knotková Mária r. Nečasová, Palkovičova 217/14, Bratislava, PSČ 821
08, SR
Dátum narodenia :
01.03.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
22 / 41463
Osved. o ded. D 660/97, Dnot. 504/97-S,Z 545/99,v.z.65/00 PKV 1033
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
923 Sopociová Anna r. Koprlová, 906 31, Hlboké, č. 225, SR
Dátum narodenia :
22.05.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 13821
D 3423/92, Dnot. 1616/93, Z 1105/95,v.z.57/95 PKV 391
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
924 Koprla Jaroslav, Ing., Kunov 33, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
17.06.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 41463
D 2105/95, Dnot. 353/95, Z 2232/97, v.z.70/00 PKV 391
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
925 Jakabová Ľudmila r. Koprlová, Ing., J. Mudrocha 1355/31, Senica, PSČ
905 01, SR
Informatívny výpis
22 / 41463
Osvedčenie o dedičstve 8D - 75/2008 zo dńa 4.9.2008 Z -2219/08 vz.178/08
PKV 1033
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
922 Boborová Mária r. Šullová, 925 81, Diakovce, č. 762, SR
Dátum narodenia :
08.12.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
22 / 41463
Osved. o ded. D 660/97, Dnot. 504/97-S, Z 545/99,v.z.65/00 PKV 1033
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
921 Hílková Jana r. Šullová, Ing., Palárikova 292/10, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
02.02.1963
Titul nadobudnutia
22 / 13821
Osvedčenie o dedičstve 3D 40/2009 zo dňa 16.7.2010 Z - 2252/2010 vz. 91/2010 ,PKV 1033
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
920 Bielková Anna r. Šullová, Hurbanova 1595/46, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
29.10.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
40 / 13821
PKV 1362
PKV 1
38D/555/2013, Z - 4165/13, č.z.25/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
919 Bielková Anna r. Šullová, Hurbanova 46, Trenčin, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
29.10.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
18 / 4607
95/117
32 / 41463
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24.01.1964
D 2105/95, Dnot. 353/95, Z 2232/97, v.z.70/00 PKV 391
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
926 Koprla Pavol, J. Mudrocha 1353/34, Senica, PSČ 905 01, SR
04.07.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
32 / 41463
D 2105/95, Dnot. 353/95, Z 2232/97, v.z.70/00 PKV 391
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
927 Malovík Ján, 906 31, Hlboké, č. 375, SR
01.04.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 4607
Osved. o ded. D 3093/93, Dnot. 565/94-K, Z 696/96, v.z.67/00 PKV 1252
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
928 Malovík Ján, 906 31, Hlboké, č. 375, SR
01.04.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
Osved. o ded. D 3093/93, Dnot. 565/94-K, Z 696/96, v.z.67/00 PKV 1253
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
929 Škrabáková Jana r. Žáková, 908 71, Moravský Svätý Ján, č. 317, SR
03.07.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 49/95, D not. 225/95-K, Z 917/99, v.z.59/00 PKV 1147
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
930 Šulla Pavel, Námeste oslobodenia 4/14, Senica, PSČ 905 01, SR
05.01.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 9214
Osved. N 186/93, NZ 103/93, Z 1349/93, v.z.83/00 PKV 13
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
933 Malovík Ján, 906 31, Hlboké, č. 375, SR
01.04.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
Osved. o ded. D 3141/92, Dnot. 458/96-S, Z 1726/97, v.z.66/00 PKV 761
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
934 Hojsíková Viera r. Žáková, Čaklovská 479/4, Bratislava, PSČ 821 02, SR
25.07.1945
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
3 / 9214
Osved. N 186/93, NZ 103/93, Z 1349/93, v.z.83/00 PKV 13
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
932 Filípek Pavol, Ing., Miletičova 33, Bratislava, PSČ 821 09, SR
Dátum narodenia :
24.02.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 4607
7 D 116/04 Z-2013/04 vz.110/05,
PKV 13
PKV 1
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
931 Bobíková Dana r. Filípková, Toryská 10, Bratislava, PSČ 821 07, SR
16.05.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
28 / 4607
96/117
1 / 4607
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
25.07.1945
Osved. o ded. D 3141/92, Dnot. 458/96-S, Z 1726/97, v.z.66/00 PKV 761
Zmena adresy R-507/10 vz.115/10
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
935 Žáková Mária r. Ondrišová, L.Novomeského 2694/6, Malacky, PSČ 901
01, SR
Dátum narodenia :
28.12.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
PKV 761
12D-679/2012, Z-962/13 č.z.62/13
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
936 Žáková Anna r. Žáková, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 18428
č.d.2909/42 PKV 903
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
937 Nečas Dušan, 906 31, Hlboké, č. 22, SR
Dátum narodenia :
19.11.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 27642
D-974/1990,v.z. 52/90 PKV 903
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
938 Nečas Emil, 922 07, Veľké Kostoľany, č. 712/117, SR
Dátum narodenia :
09.09.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 27642
D-974/1990,v.z. 52/90 PKV 903
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
939 Nečas Emil, Ľ. Štúra 712/117, Veľké Kostoľany, PSČ 922 07, SR
Dátum narodenia :
09.09.1942
Titul nadobudnutia
4 / 4607
Osvedčenie o ded.D 5753/92 D not 524/94-K Z-441/96 VZ.46/03 PKV 1669
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
941 Žáková Kristína r. Mičová, (SPF)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 4607
PKV 1005
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
942 Šebestová Anna r. Petráková, Kunov 79, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
16.07.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 4607
PKV 205
6D-51/2012, Z-3686/12 č.z.25/13
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
947 Šullová Alena r. Danišová, Komenského 980/45, Senica, PSČ 905 01,
SR
Duplicitný vlastník
Informatívny výpis
1 / 27642
D 1128/00 Z-1212/01 VZ.262/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
940 Morávek Pavel, 906 31, Hlboké, č. 331, SR
Dátum narodenia :
23.01.1933
Titul nadobudnutia
1 / 4607
97/117
1 / 18428
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
30.04.1953
Hodnovernosť údajov o vlastníckom práve k nehnuteľnosti v katastri bola vyvrátená a
podľa § 71 ods.3 zákona č.162/1995 Z.z. sa takého údaje nesmu používať.
Osvedčenie o dedičstve 7D-321/04 zo dňa 30.6.2006 Z -1615/06, Doložka č.1 k 7 D-321/04
zo dňa 12.12.2006 Z - 9/07 vz.2/07
PKV 1
Rozhodnutie č.j.:R-2-ROEP-01/Wá Z-1239/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
949 Šullová Mária r. Bartoňová, 906 31, Hlboké, č. 243, SR
Dátum narodenia :
24.01.1933
Titul nadobudnutia
2 / 4607
Osvedčenie N-1414/93 NZ-912/93 /D-1043/76/ Z-2296/93 vz.10/02
Pkn.vl.č. 662
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
950 Šullová Mária r. Bartoňová, 906 31, Hlboké, č. 243, SR
Dátum narodenia :
24.01.1933
Titul nadobudnutia
13 / 9214
Osvedčenie N-1414/93 NZ-912/93 /D-1043/76/ Z-2296/93 vz.10/02
Pkn.vl.č. 663
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
951 Kukliš Pavol, S. Jurkoviča 1206/44, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
16.12.1950
Titul nadobudnutia
15 / 78319
D 867/00 Z-353/01 VZ.254/03
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
952 Morávek Pavol r. Morávek, 906 31, Hlboké, č. 322, SR
Dátum narodenia :
21.09.1963
Titul nadobudnutia
5 / 78319
9D-46/2011, Z-2080/11 vz.117/11
vl.637
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
953 Kukliš Michal r. Kukliš, 906 11, Prietrž, č. 313, SR
Dátum narodenia :
18.04.1951
Titul nadobudnutia
5 / 78319
Osved. o ded. 7D 106/10 Dnot 134/10 Z-578/11 vz. 24/11
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
954 Bičian Pavol r. Bičian, Ing., M.R.Štefánika 600/78, Myjava, PSČ 907 01,
SR
Dátum narodenia :
24.11.1957
Titul nadobudnutia
9D-157/2011, Z-1370/11 vz.82/11
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
955 Piskla Dušan, Palárikova 298, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
31.03.1943
Titul nadobudnutia
15 / 313276
Osvedčenie N-990/93 NZ-670/93, Z-2360/93 vz. 21/02
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
956 Lukáčová Ľudmila r. Pisklová, S. Jurkoviča 1208/54, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
21.07.1944
Titul nadobudnutia
15 / 313276
Osvedčenie N-990/93 NZ-670/93, Z-2360/93 vz. 21/02
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
958 Piskla Ján, 906 31, Hlboké, č. 161, SR
Dátum narodenia :
28.12.1954
Titul nadobudnutia
15 / 313276
Osvedčenie N-990/93 NZ-670/93, Z-2360/93 vz. 21/02
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
959 Válková Anna r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 248, SR
Dátum narodenia :
27.10.1939
Informatívny výpis
15 / 313276
Osvedčenie N-990/93 NZ-670/93, Z-2360/93 vz. 21/02
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
957 Piskla Milan, 906 11, Prietrž, č. 80, SR
Dátum narodenia :
27.01.1950
Titul nadobudnutia
5 / 78319
98/117
16 / 4607
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
27.10.1939
Osvedčenie o dedičstve 13D -210/06 zo dňa 12.4.2007 Z- 882/07 , Doložka č. 1 k D 13D210/2006 zo dňa 7.7.2007 Z - 1634/07 vz.103/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
960 Mikulík Milan, Košútovec 1314, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
02.11.1949
Titul nadobudnutia
16 / 4607
D-3039/92, Z-3391/97, vz.36/02/
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
961 Kožíková Anna r. Mikulíková, Čáčov 121, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
05.12.1922
Titul nadobudnutia
D-3039/92, Z-3391/97, vz.36/02/
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
962 Joríková Mária r. Joríková, 906 31, Hlboké, č. 215, SR
Dátum narodenia :
04.08.1951
Titul nadobudnutia
2 / 4607
4D-54/2011, Z-3431/11 zm.č. 5/12
vl.č.1332
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
963 Nečas Dušan, 906 31, Hlboké, č. 22, SR
Dátum narodenia :
19.11.1953
Titul nadobudnutia
10 / 4607
D-6760/92, Z-3620/97, vz.38/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
964 Harasníková Darina r. Holická, 906 31, Hlboké, č. 8, SR
Dátum narodenia :
12.02.1957
Titul nadobudnutia
8 / 4607
7D/75/2011-19, Z-1073/12, zm.č.105/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
965 Hyžová Mária r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 310, SR
Dátum narodenia :
14.12.1928
Titul nadobudnutia
3 / 36856
Osvedečenie o dedičstve D - 3131/92 Z -3309/96 vz. 92/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
966 Blahová Mária r. Filípková, Ipeľská 621/29, Žilina - Trnové, PSČ 010 01,
SR
Dátum narodenia :
25.07.1958
Titul nadobudnutia
3 / 73712
Osvedečenie o dedičstve D - 3131/92 Z -3309/96 vz. 92/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
969 Maderičová Oľga r. Filípková, Bancíkovej 7, Bratislava, PSČ 821 03,
SR
Dátum narodenia :
14.08.1946
Titul nadobudnutia
3 / 9214
Osvedčenie N 968/93,Z-2408/93,vz.94/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
971 Cáková Viera r. Zálešáková, JUDr., Vajanského 6717/7, Trnava, PSČ 917
01, SR
Dátum narodenia :
23.07.1959
Informatívny výpis
3 / 9214
Osvedčenie N 968/93,Z-2408/93,vz.94/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
970 Čobrdová Jarmila r. Filípková, 908 41, Šaštín - Stráže, č. 1105, SR
Dátum narodenia :
14.05.1949
Titul nadobudnutia
3 / 73712
Osvedečenie o dedičstve D - 3131/92 Z -3309/96 vz. 92/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
968 Holečko Ľubomír, Račianska 99, Bratislava, PSČ 831 02, SR
Dátum narodenia :
14.11.1953
Titul nadobudnutia
3 / 36856
Pkn.vl.č. 1252 , 21 D- 1478/2003, Z-406/05, Doložka k 21 D -1478/2003, Z-319/06 vz.34/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
967 Holečko Ľudovít, Plešivec 367, Český Krumlov, PSČ 381 01, ČR
Dátum narodenia :
18.11.1952
Titul nadobudnutia
16 / 4607
99/117
40 / 124389
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
23.07.1959
Osvedčenie o ded.D 2035/94 D Not 308/94 Z-365/99 VZ.124/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
972 Chudíková Jarmila r. Filípková, Štefánikova 722/24, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
22.04.1949
Titul nadobudnutia
-pkn.vl.č.607-Osvedčenie o ded.D 3500/92 D Not 1314/93 Z-2132/96 vz.12/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
973 Žáková Mária r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 242, SR
Dátum narodenia :
07.02.1926
Titul nadobudnutia
64 / 9214
Osvedč.o ded.D 2749/92 D not 1685/93-Do Z-1244/96 VZ.22/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
974 Kovárová Jarmila, 906 31, Hlboké, č. 299, SR
Dátum narodenia :
08.04.1950
Titul nadobudnutia
61 / 248778
Rozhodnutie D 3502/92 D not 424/94-S Z-907/96 VZ.27/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
975 Hoffmanová Anna r. Kovárová, Ondrejovova 15, Bratislava, PSČ 821 03,
SR
Dátum narodenia :
04.03.1954
Titul nadobudnutia
16 / 41463
Rozhodnutie D 3502/92 D not 424/94-S Z-907/96 VZ.27/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
977 Hoffmanová Anna r. Kovárová, Ondrejovova 15, Bratislava, PSČ 821 03,
SR
Dátum narodenia :
04.03.1954
Titul nadobudnutia
7 / 13821
Osvedčenie o ded.D 5744/92 D not 1382/93 Z-3983/96 VZ.33/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
979 Cáková Viera r. Zálešáková, JUDr., Vajanského 6717/7, Trnava, PSČ 917
01, SR
Dátum narodenia :
23.07.1959
Titul nadobudnutia
14 / 13821
38D/402/2011, Z-3338/11, zm.č.161/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
982 Zálešák Pavol, Lotyšská 28, Bratislava, PSČ 821 06, SR
Dátum narodenia :
17.12.1932
Titul nadobudnutia
14 / 13821
Osvedčenie o ded.D 5744/92 D not 1382/93 Z-3983/96 VZ.33/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
983 Zálešák Ján, 906 31, Hlboké, č. 229, SR
Dátum narodenia :
27.05.1950
Informatívny výpis
14 / 13821
Osvedčenie o ded.D 5744/92 D not 1382/93 Z-3983/96 VZ.33/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
981 Filípek Pavel, Ing., Miletičova 33, Bratislava, PSČ 821 09, SR
Dátum narodenia :
24.02.1952
Titul nadobudnutia
7 / 13821
Osvedčenie o ded.D 5744/92 D not 1382/93 Z-3983/96 VZ.33/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
980 Jakubéciová Milena r. Zálešáková, Veternicová 3115/7, Bratislava, PSČ
841 05, SR
Dátum narodenia :
02.04.1930
Titul nadobudnutia
16 / 41463
Rozhodnutie D 3502/92 D not 424/94-S Z-907/96 VZ.27/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
978 Zálešák Ján, 906 31, Hlboké, č. 229, SR
Dátum narodenia :
27.05.1950
Titul nadobudnutia
61 / 248778
Rozhodnutie D 3502/92 D not 424/94-S Z-907/96 VZ.27/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
976 Kovárová Jarmila, 906 31, Hlboké, č. 299, SR
Dátum narodenia :
08.04.1950
Titul nadobudnutia
30 / 23035
20 / 124389
100/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
27.05.1950
Osvedčenie o ded.D 5744/92 D not 1382/93 Z-3983/96 VZ.33/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
984 Cáková Viera r. Zálešáková, JUDr., Vajanského 6717/7, Trnava, PSČ 917
01, SR
23.07.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o ded.D 5744/92 D not 1382/93 Z-3983/96 VZ.33/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
985 Jakubéciová Milena r. Zálešáková, Veternicová 3115/7, Bratislava, PSČ
841 05, SR
02.04.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
40 / 124389
38D/402/2011, Z-3338/11, zm.č.161/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
987 Zálešák Pavol, Lotyšská 28, Bratislava, PSČ 821 06, SR
17.12.1932
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
40 / 124389
Osvedčenie o ded.D 5744/92 D not 1382/93 Z-3983/96 VZ.33/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
988 Zríniová Anna r. Otepková, 906 31, Hlboké, č. 395, SR
17.10.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24 / 36856
Osvedčenie o ded.D 3606/92 D not 1521/93-Do Z 2964/96 VZ.36/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
989 Otépka Dušan, 906 31, Hlboké, č. 33, SR
04.03.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 36856
Osvedčenie o ded.D 3606/92 D not 1521/93-Do Z 2964/96 VZ.36/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
990 Jurdáková Anna r. Sedláčková, 906 31, Hlboké, č. 5, SR
01.08.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24 / 36856
Osvedčenie o ded.D 3606/92 D not 1521/93-Do Z 2964/96 VZ.36/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
991 Sedláček Milan, 906 31, Hlboké, č. 358, SR
13.11.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24 / 36856
Osvedčenie o ded.D 3606/92 D not 1521/93-Do Z 2964/96 VZ.36/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
992 Šullová Anna r. Pisklová, Palárikova 293/6, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
25.07.1929
Titul nadobudnutia
33 / 9214
Osvedčenie N 451/93 NZ 261/93 Z-832/93 VZ.68/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
994 Filípková Anna r.Čobrdová, sč.296
31.12.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
19 / 9214
Osvedčenie N 451/93 NZ 261/93 Z-832/93 VZ.68/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
995 Šulla Pavol, Námestie oslobodenia 4, Senica, PSČ 905 01, SR
05.01.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
3 / 9214
Osvedčenie N 94/94 NZ 69/94 Z-1669/94 VZ.53/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
993 Filípková Anna r.Čobrdová,sč.158
21.12.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
40 / 124389
Osvedčenie o ded.D 5744/92 D not 1382/93 Z-3983/96 VZ.33/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
986 Filípek Pavel, Ing., Miletičova 33, Bratislava, PSČ 821 09, SR
24.02.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
20 / 124389
4 / 46070
Osvedčenie N 673/93 NZ 379/93 Z 921/93 VZ.76/03
Vlastník
101/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
996 Slezáková Marta r. Šullová, L. Novomeského 1215/74, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
26.03.1952
Titul nadobudnutia
Osvedčenie N 673/93 NZ 379/93 Z 921/93 VZ.76/03
Žiadosť R - 369/09, vz.118/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
997 Šullová Kristína r. Žáková, Kalinčiakova 296, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
21.06.1927
Titul nadobudnutia
4 / 69105
Osvedčenie N 673/93 NZ 379/93 Z 921/93 VZ.76/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
999 Stahlová Jarmila r. Šullová, Pod Záhradami 2, Bratislava - Dúbravka,
PSČ 841 02, SR
Dátum narodenia :
02.12.1949
Titul nadobudnutia
4 / 23035
Osvedčenie N 673/93 NZ 379/93 Z 921/93 VZ.76/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1002 Žák Miroslav, IBV Záhrady 1276, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
06.11.1939
Titul nadobudnutia
16 / 4607
Osvedčenie N 870/93 NZ 560/93 Z-1225/93 VZ.79/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1003 Žáková Kristína r. Šullová, 906 31, Hlboké, č. 104, SR
Dátum narodenia :
24.10.1910
Titul nadobudnutia
9 / 46070
Osvedčenie N 1102/93 NZ 809/93 Z-2493/93 VZ.82/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1005 Majzlanová Anna r. Jablonická, Námestie Oslobodenia 14/4, Senica,
PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
07.10.1946
Titul nadobudnutia
9 / 92140
Osvedčenie N 1102/93 NZ 809/93 Z-2493/93 VZ.82/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1007 Knotek Pavel, 906 31, Hlboké, č. 371, SR
Dátum narodenia :
13.03.1938
Titul nadobudnutia
9 / 92140
Osvedčenie N 1102/93 NZ 809/93 Z-2493/93 VZ.82/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1008 Šajánek Pavel, JUDr., Námestie oslobodenia 16/5, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
30.07.1954
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
9 / 46070
9D/12/2011, Z-1915/11, vz.106/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1006 Tomaníková Anna r. Knotková, 906 31, Hlboké, č. 337, SR
Dátum narodenia :
08.04.1934
Titul nadobudnutia
4 / 69105
Osvedčenie N 673/93 NZ 379/93 Z 921/93 VZ.76/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1001 Griglák František, Záhradnícka 5, Bratislava, PSČ 811 07, SR
Dátum narodenia :
13.08.1953
Titul nadobudnutia
4 / 69105
Osvedčenie N 673/93 NZ 379/93 Z 921/93 VZ.76/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1000 Luptáková Anna r. Šullová, Námestie oslobodenia 4, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
07.04.1952
Titul nadobudnutia
4 / 23035
7D 116/03 Z - 25/04 vz.46/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
998 Hyžová Oľga r. Šullová, Kolónia 545, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
27.05.1947
Titul nadobudnutia
4 / 23035
32 / 902972
D-1401/96 Z - 2240/97 vz.83/03
Vlastník
102/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
32 / 902972
1009 Šajánek Vladimír, 901 01, Záhorie, č. 46, SR
15.12.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
D-1401/96 Z - 2240/97 vz.83/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1010 Šajánek Pavel, JUDr., Námestie oslobodenia 16/5, Senica, PSČ 905 01,
SR
30.07.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
D-1401/96 Z - 2240/97 vz.83/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1011 Šajánek Vladimír, 901 01, Záhorie, č. 46, SR
15.12.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
31 / 644980
D-1401/96 Z - 2240/97 vz.83/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1012 Šajánek Pavel, JUDr., Námestie oslobodenia 16/5, Senica, PSČ 905 01,
SR
30.07.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
16 / 2708916
D-1401/96 Z - 2240/97 vz.83/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1014 Gáliková Anna r. Pálková, Prievozská 23, Bratislava, PSČ 821 09, SR
03.10.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 230350
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1021 Supek Milan, Pod Lipou 6, Pezinok, PSČ 902 01, SR
05.05.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 230350
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1022 Supek Milan r. Supek, Mgr., Pod Lipou 6, Pezinok, PSČ 902 01, SR
05.05.1942
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
4 / 230350
Pkn.vl.č.648,
1D/793/2005, Z - 1860/07, vz.9/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1020 Juríková Katarína, Haburská 31, Bratislava, PSČ 821 01, SR
10.05.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 230350
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1019 Kayser Vladimír r. Kayser, MUDr., Bajzova 4, Bratislava, PSČ 821 08,
SR
18.03.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
8 / 4607
Osvedčenie N 310/94 NZ 213/94 Z-2277/94 VZ.88/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1018 Žák Jaroslav, Ing., Štefánikova 368/96, Stará Turá, PSČ 916 01, SR
Dátum narodenia :
10.06.1938
Titul nadobudnutia
10 / 18428
Osvedčenie N 52/94 NZ 29/94 Z-596/94 VZ.86/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1017 Cáková Viera, JUDr., Hospodárska 47, Trnava, PSČ 917 01, SR
23.07.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6 / 18428
Osvedčenie N 52/94 NZ 29/94 Z-596/94 VZ.86/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1015 Gáliková Anna r. Pálková, Prievozská 23, Bratislava, PSČ 821 09, SR
03.10.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
16 / 2708916
D-1401/96 Z - 2240/97 vz.83/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1013 Šajánek Vladimír, 901 01, Záhorie, č. 46, SR
15.12.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
31 / 644980
103/117
12 / 230350
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
05.05.1942
30D-473/13, Z-3104/13 č.z.120/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1023 Supek Peter, Ulica 29. augusta 28, Bratislava, PSČ 811 09, SR
01.09.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 230350
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1024 Eichingerová Emília r. Koprlová, J. Kráľa 739/4, Senica, PSČ 905 01,
SR
01.05.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1025 Koprla Peter r. Koprla, Priemyselná 1340/43, Senica, PSČ 905 01, SR
05.06.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
36 / 1151750
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1027 Koprla Milan, Martinčekova 5, Bratislava, PSČ 821 01, SR
16.10.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
36 / 1151750
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1028 Koprla Luboš, J. Kráľa 734/28, Senica, PSČ 905 01, SR
28.09.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
36 / 1151750
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1029 Žák Jaroslav, Ing., Štefánikova 368/96, Stará Turá, PSČ 916 01, SR
10.06.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
44 / 230350
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1032 Supek Milan, Pod Lipou 6, Pezinok, PSČ 902 01, SR
Dátum narodenia :
05.05.1942
Titul nadobudnutia
44 / 230350
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1033 Supek Milan r. Supek, Mgr., Pod Lipou 6, Pezinok, PSČ 902 01, SR
05.05.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
44 / 230350
30D-473/13, Z-3104/13 č.z.120/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1034 Supek Peter, Ulica 29. augusta 28, Bratislava, PSČ 811 09, SR
01.09.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22 / 345525
Pkn.vl.č.649,
1D/793/2005, Z - 1860/07, vz.9/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1031 Juríková Katarína, Haburská 31, Bratislava, PSČ 821 01, SR
Dátum narodenia :
10.05.1947
Titul nadobudnutia
44 / 230350
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1030 Kayser Vladimír r. Kayser, MUDr., Bajzova 4, Bratislava, PSČ 821 08,
SR
18.03.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
36 / 1151750
Darovacia zmluva V-606/11 zo dňa 19.4.2011 vz.58/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1026 Koprla Ján, Priemyselná 268/15, Senica, PSČ 905 01, SR
11.09.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
36 / 1151750
44 / 230350
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
104/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1035 Eichingerová Emília r. Koprlová, J. Kráľa 739/4, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
01.05.1940
Titul nadobudnutia
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1036 Koprla Peter r. Koprla, Priemyselná 1340/43, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
05.06.1979
Titul nadobudnutia
132 / 1151750
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1038 Koprla Milan, Martinčekova 5, Bratislava, PSČ 821 01, SR
Dátum narodenia :
16.10.1954
Titul nadobudnutia
132 / 1151750
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1039 Koprla Luboš, J. Kráľa 734/28, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
28.09.1958
Titul nadobudnutia
132 / 1151750
Osvedčenie N 18/94 NZ 18/94 Z-907/94 VZ.89/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1041 Mičová Alžbeta r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 220, SR
Dátum narodenia :
01.04.1929
Titul nadobudnutia
610 / 580482
D - 3358/92 Z - 133/98 vz. 111/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1042 Filípková Anna r. Matúšková, Líščie nivy 458/12, Bratislava, PSČ 821
08, SR
Dátum narodenia :
15.01.1934
Titul nadobudnutia
2 / 4607
D - 2137/92 Z - 3276/98 vz. 117/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1046 Nováková Jarmila r. Kovárová, 763 07, Hřivínův Újezd, č. 148, ČR,
(pošta Velký Ořechov)
Dátum narodenia :
04.08.1949
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
2 / 4607
D - 2137/92 Z - 3276/98 vz. 117/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1047 Blatnický Vladimír r. Blatnický, Dr. I. Horvátha 892/20, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
05.09.1957
Titul nadobudnutia
3 / 4607
4D/40/2013, Z-2363/13, č.z.98/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1045 Kovár Milan, 906 31, Hlboké, č. 391, SR
Dátum narodenia :
24.11.1951
Titul nadobudnutia
2 / 4607
4D/40/2013, Z-2363/13, č.z.98/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1044 Hrádelová Elena r. Kolevová, J. Mudrocha 1356/27, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
04.04.1982
Titul nadobudnutia
183 / 580482
38D-604/2009, Z-1442/10 vz.65/10
PKV 1042
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1043 Hrádelová Elena r. Kolevová, J. Mudrocha 1356/27, Senica, PSČ 905 01,
SR
Dátum narodenia :
04.04.1982
Titul nadobudnutia
132 / 1151750
Darovacia zmluva V-606/11 zo dňa 19.4.2011 vz.58/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1037 Koprla Ján, Priemyselná 268/15, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
11.09.1952
Titul nadobudnutia
132 / 1151750
4 / 4607
4D-74/2011, Z-2912/12 zm.č.189/12.
105/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1048 Mjakišová Anna r. Žáková, 906 31, Hlboké, č. 44, SR
Dátum narodenia :
30.03.1955
Titul nadobudnutia
D -218/95 Z -1100/97 vz.122/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1049 Jurík Dušan, Ing., Hollého 507/2, Vrbové, PSČ 922 03, SR
Dátum narodenia :
14.11.1957
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
32 / 82926
D - 2514/96 Z -2862/97 vz.123/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1060 Jurík Pavol, Vajanského 21/11, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
27.09.1963
Titul nadobudnutia
32 / 82926
D - 2514/96 Z -2862/97 vz.123/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1059 Juríková Anna, Ing., 906 31, Hlboké, č. 277, SR
Dátum narodenia :
12.06.1959
Titul nadobudnutia
2 / 27642
D - 2514/96 Z -2862/97 vz.123/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1058 Jurík Dušan, Ing., Hollého 507/2, Vrbové, PSČ 922 03, SR
Dátum narodenia :
14.11.1957
Titul nadobudnutia
2 / 27642
D - 2514/96 Z -2862/97 vz.123/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1057 Jurík Pavol, Vajanského 21/11, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
27.09.1963
Titul nadobudnutia
2 / 27642
D - 2514/96 Z -2862/97 vz.123/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1056 Juríková Anna, Ing., 906 31, Hlboké, č. 277, SR
Dátum narodenia :
12.06.1959
Titul nadobudnutia
4 / 27642
D - 2514/96 Z -2862/97 vz.123/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1055 Jurík Dušan, Ing., Hollého 507/2, Vrbové, PSČ 922 03, SR
Dátum narodenia :
14.11.1957
Titul nadobudnutia
4 / 27642
D - 2514/96 Z -2862/97 vz.123/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1054 Jurík Pavol, Vajanského 21/11, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
27.09.1963
Titul nadobudnutia
4 / 27642
D - 2514/96 Z -2862/97 vz.123/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1053 Juríková Anna, Ing., 906 31, Hlboké, č. 277, SR
Dátum narodenia :
12.06.1959
Titul nadobudnutia
38 / 82926
D - 2514/96 Z -2862/97 vz.123/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1052 Jurík Dušan, Ing., Hollého 507/2, Vrbové, PSČ 922 03, SR
Dátum narodenia :
14.11.1957
Titul nadobudnutia
38 / 82926
D - 2514/96 Z -2862/97 vz.123/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1051 Jurík Pavol, Vajanského 21/11, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
27.09.1963
Titul nadobudnutia
38 / 82926
D - 2514/96 Z -2862/97 vz.123/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1050 Juríková Anna, Ing., 906 31, Hlboké, č. 277, SR
Dátum narodenia :
12.06.1959
Titul nadobudnutia
3 / 4607
32 / 82926
D - 2514/96 Z -2862/97 vz.123/03
106/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1061 Krištof Emil, 906 11, Prietrž, č. 10, SR
23.08.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6 / 27642
D - 1070/94 Z -2421/97 vz.124/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1062 Brožek Ján, M. Rázusa 37, Banská Bystrica, PSČ 974 01, SR
12.08.1925
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6 / 27642
D - 1070/94 Z -2421/97 vz.124/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1063 Šlahorová Mária r. Brožková, Šášovská 14, Bratislava, PSČ 851 06, SR
02.08.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
D - 1070/94 Z -2421/97 vz.124/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1064 Klimková Anna r. Otépková, 906 31, Hlboké, č. 16, SR
23.02.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
29 / 18428
D -3424/92 Z - 1010/97 vz. 127/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1065 Klimková Anna r. Otépková, 906 31, Hlboké, č. 16, SR
23.02.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 9214
D -3424/92 Z - 1010/97 vz. 127/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1066 Mikulová Anna r. Šipkovská, Mgr., 906 31, Hlboké, č. 12, SR
02.04.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 27642
D 3609/92 Z-120/99 VZ.173/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1067 Šipkovská Jaroslava, 906 31, Hlboké, č. 327, SR
18.03.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 27642
D 3609/92 Z-120/99 VZ.173/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1068 Bošáková Anna r. Šipkovská, Lipová 1257, Senica, PSČ 905 01, SR
05.11.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 55284
D 3609/92 Z-120/99 VZ.173/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1072 Břízová Ľudmila r. Šipkovská, 906 31, Hlboké, č. 368, SR
24.03.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
4 / 55284
D 3609/92 Z-120/99 VZ.173/03
Žiadosť podľa R - 621/13, č.z.31/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1073 Mikulová Anna r,Šipková Mgr.,sč.12
02.04.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 55284
D 3609/92 Z-120/99 VZ.173/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1071 Šipkovský Ján, 906 31, Hlboké, č. 369, SR
29.06.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 55284
D 3609/92 Z-120/99 VZ.173/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1070 Sedláčková Viera r. Šipkovská, 906 31, Hlboké, č. 208, SR
21.11.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 27642
D 3609/92 Z-120/99 VZ.173/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1069 Šipkovská Kristína r. Morávková, 906 31, Hlboké, č. 368, SR
14.10.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6 / 27642
2 / 27642
D 3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
107/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1074 Šipkovský Jaroslav, 906 31, Hlboké, č. 327, SR
Dátum narodenia :
18.03.1945
Titul nadobudnutia
2 / 27642
D 3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1075 Bošáková Anna r. Šipkovská, Lipová 1257, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
05.11.1952
Titul nadobudnutia
D 3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1076 Šipkovská Kristína r. Morávková, 906 31, Hlboké, č. 368, SR
Dátum narodenia :
14.10.1926
Titul nadobudnutia
2 / 55284
D 3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1077 Sedláčková Viera r. Šipkovská, 906 31, Hlboké, č. 208, SR
Dátum narodenia :
21.11.1947
Titul nadobudnutia
2 / 55284
D 3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1078 Šipkovský Ján, 906 31, Hlboké, č. 369, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
2 / 55284
D 3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1079 Břízová Ľudmila r. Šipkovská, 906 31, Hlboké, č. 368, SR
Dátum narodenia :
24.03.1951
Titul nadobudnutia
2 / 55284
D 3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Žiadosť podľa R - 621/13, č.z.31/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1080 Šipkovský Jaroslav, 906 31, Hlboké, č. 327, SR
Dátum narodenia :
18.03.1945
Titul nadobudnutia
40 / 82926
D-3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1081 Bošáková Anna r. Šipkovská, Lipová 1257, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
05.11.1952
Titul nadobudnutia
40 / 165852
D-3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1085 Břízová Ľudmila r. Šipkovská, 906 31, Hlboké, č. 368, SR
Dátum narodenia :
24.03.1951
Titul nadobudnutia
40 / 165852
D-3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Žiadosť podľa R - 621/13, č.z.31/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1086 Žáková Anna r. Šullová, 906 31, Hlboké, č. 94, SR
Dátum narodenia :
22.12.1944
Informatívny výpis
40 / 185852
D-3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1084 Šipkovský Ján, 906 31, Hlboké, č. 369, SR
Dátum narodenia :
29.06.1949
Titul nadobudnutia
40 / 165852
D-3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1083 Sedláčková Viera r. Šipkovská, 906 31, Hlboké, č. 208, SR
Dátum narodenia :
21.11.1947
Titul nadobudnutia
40 / 82926
D-3610/92 Z-116/99 VZ.177/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1082 Šipkovská Kristína r. Morávková, 906 31, Hlboké, č. 368, SR
Dátum narodenia :
14.10.1926
Titul nadobudnutia
2 / 27642
108/117
4 / 138210
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22.12.1944
D - 4390/92 Z - 406/01 vz. 189/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1087 Šulla Pavol, Námestie oslobodenia 4, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
05.01.1947
Titul nadobudnutia
4 / 138210
D - 4390/92 Z - 406/01 vz. 189/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1088 Lanáková Anna r. Šullová, Gen. L. Svobodu 1358/6, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
03.10.1949
4 / 138210
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 744/2014
Titul nadobudnutia
D - 4390/92 Z - 406/01 vz. 189/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1089 Slezáková Anna r. Šullová , Senica - Sotiná sč. 1215
Dátum narodenia :
26.03.1952
Titul nadobudnutia
4 / 138210
D - 4390/92 Z - 406/01 vz. 189/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1090 Hyžová Oľga r. Šullová, Kolónia 545, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
27.05.1947
Titul nadobudnutia
4 / 207315
D - 4390/92 Z - 406/01 vz. 189/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1091 Stahlová Jarmila r. Šullová, Pod Záhradami 2, Bratislava - Dúbravka,
PSČ 841 02, SR
Dátum narodenia :
02.12.1949
Titul nadobudnutia
D - 4390/92 Z - 406/01 vz. 189/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1092 Luptáková Anna r. Šullová, Námestie oslobodenia 4, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
07.04.1952
Titul nadobudnutia
4 / 69105
D - 4390/92 Z - 406/01 vz. 189/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1094 Zálešák Ján, 906 31, Hlboké, č. 229, SR
Dátum narodenia :
27.05.1950
Titul nadobudnutia
3 / 4607
D-411/00 Z-1240/2000 VZ.206/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1095 Jakáb Miroslav r. Jakáb, Ing., Kunov 166, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
11.01.1966
Titul nadobudnutia
76 / 18428
D 128/00 Z-854/2000 VZ.210/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1097 Žáková Mária r. Filípková, Košútovec 1028, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
25.12.1931
Titul nadobudnutia
1 / 1626
D-475/00 Z-2445/00 VZ.223/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1098 Filípek Milan, 956 08, Horné Obdokovce, SR, (Ústav sociálnej
starostlivosti)
Informatívny výpis
38 / 18428
D 719/2001, Z-1948/09, vz.94/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1096 Hamerlíková Anna r. Kubíčková, 906 32, Jablonica, č. 6, SR
Dátum narodenia :
26.02.1964
Titul nadobudnutia
4 / 207315
D - 4390/92 Z - 406/01 vz. 189/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1093 Griglák František, Záhradnícka 5, Bratislava, PSČ 811 07, SR
Dátum narodenia :
13.08.1953
Titul nadobudnutia
4 / 207315
109/117
1 / 1626
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12.08.1962
D-475/00 Z-2445/00 VZ.223/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1099 Žáková Mária r. Filípková, Košútovec 1028, Senica, PSČ 905 01, SR
25.12.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
D-475/00 Z-2445/00 VZ.223/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1100 Filípek Milan, 956 08, Horné Obdokovce, SR, (Ústav sociálnej
starostlivosti)
12.08.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 221136
D-475/00 Z-2445/00 VZ.223/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1101 Žáková Mária r. Filípková, Košútovec 1028, Senica, PSČ 905 01, SR
25.12.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
8 / 41463
D-257/00 Z-1431/2000 VZ.239/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1107 Rýzková Ľudmila r. Bartoňová, 906 11, Prietrž, č. 64, SR
13.05.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 2439
D-257/00 Z-1431/2000 VZ.239/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1110 Filípek Ján, 906 31, Hlboké, č. 17, SR
30.07.1927
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2439
D-257/00 Z-1431/2000 VZ.239/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1109 Bartoň Milan, 906 31, Hlboké, č. 367, SR
18.06.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 4878
D-257/00 Z-1431/2000 VZ.239/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1108 Filípková Anna r. Bartoňová, 906 31, Hlboké, č. 293, SR
04.01.1921
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
8 / 41463
D-257/00 Z-1431/2000 VZ.239/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1106 Bartoň Milan, 906 31, Hlboké, č. 367, SR
18.06.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
8 / 82926
D-257/00 Z-1431/2000 VZ.239/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1105 Filípková Anna r. Bartoňová, 906 31, Hlboké, č. 293, SR
04.01.1921
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
44 / 207315
PKV 649
4D/98/2008, Z-2655/08, vz.189/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1104 Rýzková Ľudmila r. Bartoňová, 906 11, Prietrž, č. 64, SR
13.05.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
8 / 32249
D-475/00 Z-2445/00 VZ.223/03 PKV 1309
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1103 Kovárová Elena r. Kovárová, 906 31, Hlboké, č. 234, SR
09.08.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
8 / 32249
D-475/00 Z-2445/00 VZ.223/03 PKV 1309
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1102 Filípek Milan, 956 08, Horné Obdokovce, SR, (Ústav sociálnej
starostlivosti)
12.08.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 221136
8 / 41463
D 6789/92 Z-2411/01 VZ.251/03 PKV 226
110/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1111 Filípková Mária r. Chrenková, J. Kráľa 736/16, Senica, PSČ 905 01, SR
06.08.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
PKV 226 ,Osvedčenie o dedičstve 3D 107/2008 zo dňa 24.1.2009 Z -553/09 vz.25/09 , Zmena
adresy R - 304/09 vz. 83/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1112 Ondrčka Milan, Komenského 981/47, Senica, PSČ 905 01, SR
26.09.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
5 / 9214
D 854/00 Z-58-01 VZ.265/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1113 Ondrčka Milan, Komenského 981/47, Senica, PSČ 905 01, SR
26.09.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
5 / 4607
D 854/00 Z-58/01 VZ.301/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1114 Oríšek Milan r. Oríšek, Kpt.Nálepku 848/1, Nové Mesto nad Váhom, PSČ
915 01, SR
23.11.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
16 / 23035
3D/169/2008, Z-947/09, vz.40/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1117 Kička Pavel r. Kička, 916 11, Bzince pod Javorinou, č. 69, SR
18.08.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
32 / 23035
1D-819/2004, Z-1736/05 vz.154/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1118 Scholtzová Martina r. Staňková, S. Jurkoviča 1207/48, Senica, PSČ 905
01, SR
26.06.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 36856
D-3130/92 Z-2019/99 VZ.22/04
Zmena osobných údajov R-288/12 zm.č.138/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1121 Synaková Anna r. Filípková, Mgr., Hlboká 14, Trnava, PSČ 917 01, SR
26.04.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
3 / 36856
Darovacia zmluva V-523/05 vz.74/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1122 Kovárová Jana r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 70, SR
08.10.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 36856
D-3130/92 Z-2019/99 VZ.22/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1120 Filípek Ján, 908 75, Studienka, č. 625, SR
04.11.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
32 / 23035
6D-118/2009, Z-562/10 vz.27/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1119 Repová Anna r. Filípková, Robotnícka 115/4, Senica, PSČ 905 01, SR
22.04.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
32 / 23035
D 2209/00 Z-1664/01 OS ZVOLEN VZ.325/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1116 Rusnáková Iveta r. Koprlová, 906 31, Hlboké, č. 413, SR
10.06.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
32 / 23035
9D/192/2011, Z - 1938/11, vz.100/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1115 Mokrá Oľga r. Daxnerová, Ing., Strážska cesta 1367/19, Zvolen, PSČ
960 01, SR
19.05.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
8 / 41463
3 / 36856
D 333/01 Z-1697/01 vz.261/03,vz.141/04
Vlastník
111/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1123 Repová Anna r. Filípková, Robotnícka 115/4, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
22.04.1953
Titul nadobudnutia
D-3130/92 Z-2019/99 VZ.22/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1124 Filípek Ján, 908 75, Studienka, č. 625, SR
Dátum narodenia :
04.11.1958
Titul nadobudnutia
13 / 55284
D-3130/92 Z-2019/99 VZ.22/04
Zmena osobných údajov R-288/12 zm.č.138/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1125 Synaková Anna r. Filípková, Mgr., Hlboká 14, Trnava, PSČ 917 01, SR
Dátum narodenia :
26.04.1952
Titul nadobudnutia
39 / 55284
D 333/01 Z-1697/01 vz.261/03,Oprava osv. k D 333/01 Z-1495/04 vz.141/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1127 Repová Anna r. Filípková, Robotnícka 115/4, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
22.04.1953
Titul nadobudnutia
1 / 13821
D 3129/92 Z-2159/99 VZ.23/04
Zmena osobných údajov R-288/12 zm.č.138/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1129 Synaková Anna r. Filípková, Mgr., Hlboká 14, Trnava, PSČ 917 01, SR
Dátum narodenia :
26.04.1952
Titul nadobudnutia
3 / 13821
10D-126/2009, Z-1066/10 vz.111/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1131 Filípek Ján, 908 75, Studienka, č. 625, SR
Dátum narodenia :
04.11.1958
Titul nadobudnutia
13 / 55284
D 3129/92 Z-2159/99 VZ.23/04
Zmena osobných údajov R-288/12 zm.č.138/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1132 Synaková Anna r. Filípková, Mgr., Hlboká 14, Trnava, PSČ 917 01, SR
Dátum narodenia :
26.04.1952
Titul nadobudnutia
39 / 55284
10D-126/2009, Z-1066/10 vz.111/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1134 Repová Anna r. Filípková, Robotnícka 115/4, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
22.04.1953
Titul nadobudnutia
7 / 82926
D 3129/92 Z-2159/99 VZ.23/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1135 Filípek Ján, 908 75, Studienka, č. 625, SR
Dátum narodenia :
04.11.1958
Informatívny výpis
39 / 55284
Darovacia zmluva V-523/05 vz.74/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1133 Filípek Miroslav, Hurbanova 932/3, Myjava, PSČ 907 01, SR
Dátum narodenia :
24.06.1958
Titul nadobudnutia
3 / 13821
Darovacia zmluva V-523/05 vz.74/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1130 Kovárová Jana r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 70, SR
Dátum narodenia :
08.10.1968
Titul nadobudnutia
1 / 13821
D 3129/92 Z-2159/99 VZ.23/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1128 Filípek Ján, 908 75, Studienka, č. 625, SR
Dátum narodenia :
04.11.1958
Titul nadobudnutia
39 / 55284
Darovacia zmluva V-523/05 vz.74/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1126 Kovárová Jana r. Filípková, 906 31, Hlboké, č. 70, SR
Dátum narodenia :
08.10.1968
Titul nadobudnutia
13 / 55284
7 / 82926
112/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
04.11.1958
D 3129/92 Z-2159/99 VZ.23/04
Zmena osobných údajov R-288/12 zm.č.138/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1136 Synaková Anna r. Filípková, Mgr., Hlboká 14, Trnava, PSČ 917 01, SR
26.04.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva V-523/05 vz.74/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1137 Filípek Dušan r. Filípek, S. Jurkoviča 1208/56, Senica, PSČ 905 01, SR
07.10.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
21 / 82926
21 / 82926
10D-126/2009, Z-1066/10 vz.111/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1138 Repová Anna r. Filípková, Robotnícka 115/4, Senica, PSČ 905 01, SR
22.04.1953
Dátum narodenia :
13 / 55284
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1139 Joríková Mária r. Joríková, 906 31, Hlboké, č. 215, SR
Dátum narodenia :
04.08.1951
12 / 32249
Titul nadobudnutia
vl.č.1309
4D-54/2011, Z-3431/11 zm.č. 5/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1140 Joríková Mária r. Joríková, 906 31, Hlboké, č. 215, SR
Dátum narodenia :
04.08.1951
Titul nadobudnutia
5 / 13821
vl.č.1310
4D-54/2011, Z-3431/11 zm.č. 5/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1141 Ondrašovič Ján, Budovateľská 371/62, Brezová pod Bradlom, PSČ 906
13, SR
Dátum narodenia :
07.06.1957
Titul nadobudnutia
13 D 333/03 Z-2016/03 Z-770/04 PKV 826,1293 VZ.91/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1142 Kukliš Michal r. Kukliš, 906 11, Prietrž, č. 313, SR
Dátum narodenia :
18.04.1951
Titul nadobudnutia
1419 / 77397600
Osved. o ded. 7D 106/10 Dnot 134/10 Z-578/11 vz. 24/11
PKV 1953
Oprava osved. o ded. Z-1865/11 vz. 97/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1143 Bičian Pavol r. Bičian, Ing., M.R.Štefánika 600/78, Myjava, PSČ 907 01,
SR
Dátum narodenia :
24.11.1957
Titul nadobudnutia
1419 / 25799200
Pkn.vl.č. 1953
D-516/99, Z-2614/99, Oprava k D-516/99, Z-839/05 vz.94/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1145 Kuklišová Mária r. Pisklová, Hurbanova 514, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
18.04.1921
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1419 / 25799200
Pkn.vl.č. 1953 N-991/93, Z-2361/93 vz.131/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1146 Piskla Dušan, Palárikova 298, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
31.03.1943
Titul nadobudnutia
1419 / 77397600
Pkn.vl.č. 1953
9D-157/2011, Z-1370/11 vz.82/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1144 Pisklová Kristína r. Žáková, 906 31, Hlboké, č. 297, SR
Dátum narodenia :
12.12.1912
Titul nadobudnutia
8 / 41463
1419 / 103196800
Pkn.vl.č. 1953 N-991/93, Z-2361/93 vz.131/04
Vlastník
113/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1147 Lukáčová Ľudmila r. Pisklová, S. Jurkoviča 1208/54, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
21.07.1944
Titul nadobudnutia
Pkn.vl.č. 1953 N-991/93, Z-2361/93 vz.131/04
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1148 Piskla Milan, 906 11, Prietrž, č. 80, SR
Dátum narodenia :
27.01.1950
Titul nadobudnutia
1419 / 103196800
Pkn.vl.č. 1953 N-991/93, Z-2361/93 vz.131/04
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1149 Piskla Ján, 906 31, Hlboké, č. 161, SR
Dátum narodenia :
28.12.1954
Titul nadobudnutia
1419 / 103196800
Pkn.vl.č. 1953 N-991/93, Z-2361/93 vz.131/04
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1150 Kukliš Michal r. Kukliš, 906 11, Prietrž, č. 313, SR
Dátum narodenia :
18.04.1951
Titul nadobudnutia
7 / 23035
Osved. o ded. 7D 106/10 Dnot 134/10 Z-578/11 vz. 24/11
PKV 1954
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1151 Bičian Pavol r. Bičian, Ing., M.R.Štefánika 600/78, Myjava, PSČ 907 01,
SR
Dátum narodenia :
24.11.1957
Titul nadobudnutia
21 / 23035
Pkn.vl.č. 1954
D-516/99, Z-2614/99, Oprava k D-516/99, Z-839/05 vz.94/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1153 Kuklišová Mária r. Pisklová, Hurbanova 514, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
18.04.1921
Titul nadobudnutia
84 / 368560
Pkn.vl.č. 1954 N-991/93, Z-2361/93 vz.131/04
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1155 Lukáčová Ľudmila r. Pisklová, S. Jurkoviča 1208/54, Senica, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
21.07.1944
Titul nadobudnutia
84 / 368560
Pkn.vl.č. 1954 N-991/93, Z-2361/93 vz.131/04
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1157 Piskla Ján, 906 31, Hlboké, č. 161, SR
Dátum narodenia :
28.12.1954
Titul nadobudnutia
84 / 368560
Pkn.vl.č. 1954 N-991/93, Z-2361/93 vz.131/04
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1158 Filípek Miroslav, 906 31, Hlboké, č. 266, SR
Dátum narodenia :
26.10.1943
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
84 / 368560
Pkn.vl.č. 1954 N-991/93, Z-2361/93 vz.131/04
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1156 Piskla Milan, 906 11, Prietrž, č. 80, SR
Dátum narodenia :
27.01.1950
Titul nadobudnutia
21 / 23035
Pkn.vl.č. 1954 N-991/93, Z-2361/93 vz.131/04
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1154 Piskla Dušan, Palárikova 298, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
31.03.1943
Titul nadobudnutia
7 / 23035
Pkn.vl.č. 1954
9D-157/2011, Z-1370/11 vz.82/11
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1152 Pisklová Kristína r. Žáková, 906 31, Hlboké, č. 297, SR
Dátum narodenia :
12.12.1912
Titul nadobudnutia
1419 / 103196800
8 / 4607
6D 279/04 Z-2177/04 vz.17/05 PKV 544
Vlastník
114/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1159 Králičková Jana r. Jakábová, Bottova 1167/6, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
03.12.1971
Titul nadobudnutia
4D-61/2010, Z-2567/10 vz.129/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1160 Šlahor Ľudovít, Ing., Blanchard Road, London N 6G3J6, Ontario, PSČ
000 01, CANADA
Dátum narodenia :
06.03.1926
Titul nadobudnutia
72 / 230350
Pkn.vl.č.211, D-1842/92, Z-542/06 vz.62/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1165 Koprla Milan, Martinčekova 730/5, Bratislava, PSČ 821 01, SR
Dátum narodenia :
16.10.1954
Titul nadobudnutia
72 / 230350
Pkn.vl.č.211, D-1842/92, Z-542/06 vz.62/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1166 Koprla Ľuboš, J. Kráľa 734/28, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
28.09.1958
Titul nadobudnutia
72 / 230350
Pkn.vl.č.211, D-1842/92, Z-542/06 vz.62/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1167 Juríková Katarína r. Juríková, Haburská 88/31, Bratislava, PSČ 821 01,
SR
Dátum narodenia :
10.05.1947
Titul nadobudnutia
24 / 46070
Pkn.vl.č.211, D-1842/92, Z-542/06 vz.62/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1170 Supek Milan, Mgr., Pod Lipou 1423/6, Pezinok, PSČ 902 01, SR
Dátum narodenia :
05.05.1942
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
24 / 46070
Pkn.vl.č.211, D-1842/92, Z-542/06 vz.62/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1169 Žák Ivan, 906 31, Hlboké, č. 384, SR
Dátum narodenia :
08.10.1940
Titul nadobudnutia
24 / 23035
Pkn.vl.č.211, D-1842/92, Z-542/06 vz.62/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1168 Žák Jaroslav, Ing., Štefánikova 368/96, Stará Turá, PSČ 916 01, SR
Dátum narodenia :
10.06.1938
Titul nadobudnutia
72 / 230350
Darovacia zmluva V-606/11 zo dňa 19.4.2011 vz.58/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1164 Koprla Ján, Priemyselná 268/15, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
11.09.1952
Titul nadobudnutia
39 / 36856
PKV 2159
D-618/93, Z-76/95 vz.123/95 vz.161/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1163 Koprla Peter r. Koprla, Priemyselná 1340/43, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
05.06.1979
Titul nadobudnutia
9 / 36856
PKV 192
D-618/93, Z-76/95 vz.123/95 vz.161/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1162 Šlahor Ľudovít, Ing., Blanchard Road, London N 6G3J6, Ontario, PSČ
000 01, CANADA
Dátum narodenia :
06.03.1926
Titul nadobudnutia
15 / 4607
PKV 176
D-2393/92, Z-5/95 vz.124/95 vz.161/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1161 Šlahor Ľudovít, Ing., Blanchard Road, London N 6G3J6, Ontario, PSČ
000 01, CANADA
Dátum narodenia :
06.03.1926
Titul nadobudnutia
22 / 13821
72 / 46070
Pkn.vl.č.211, D-1842/92, Z-542/06 vz.62/06
Vlastník
115/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1171 Mareček Miroslav, S. Jurkoviča 1204/28, Senica, PSČ 905 01, SR
05.09.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
8 D 919/2000 Z-1837/01 vz.148/06. PKV 183
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1172 Mareček Miroslav, S. Jurkoviča 1204/28, Senica, PSČ 905 01, SR
05.09.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
22 / 345525
Pkn.vl.č.649,
1D/793/2005, Z - 1860/07, vz.9/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1181 Urbaníková Anna r. Filípková, Na barine 2976/5, Bratislava - Lamač,
PSČ 841 03, SR
10.11.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22 / 345525
Pkn.vl.č.649,
1D/793/2005, Z - 1860/07, vz.9/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1180 Prekopová Zuzana r. Kayserová, PharmDr., Andreja Bednára 712/1,
Prievidza, PSČ 971 01, SR
Dátum narodenia :
05.03.1955
Titul nadobudnutia
4 / 230350
Pkn.vl.č.648,
1D/793/2005, Z - 1860/07, vz.9/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1179 Kayser Juraj r. Kayser, Ing., Žarnovická 3, Bratislava, PSČ 831 06, SR
15.09.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 230350
Pkn.vl.č.648,
1D/793/2005, Z - 1860/07, vz.9/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1178 Prekopová Zuzana r. Kayserová, PharmDr., Andreja Bednára 712/1,
Prievidza, PSČ 971 01, SR
05.03.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 18428
1024
6D-1167/2009, Z-2064/10 vz-10/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1177 Kayser Juraj r. Kayser, Ing., Žarnovická 3, Bratislava, PSČ 831 06, SR
15.09.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 18428
D-3506/92,Z-2043/94,vz.125/95,vz.113/07,PKV 1024
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1176 Šullová Marta r. Šajánková, Komenského 4535/16, Piešťany, PSČ 921
01, SR
12.06.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 9214
D-3506/92,Z-2043/94 vz.125/95,113/07,PKV 1024
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1175 Zálešáková Ľudmila r. Šullová, Lotyšská 5182/28, Bratislava, PSČ 821
06, SR
27.09.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
8 / 4607
PKV 544
6D-1167/2009, Z-2064/10 vz-10/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1174 Petrášová Anna r. Filípková, Hraniční 252, Pardubice, PSČ 530 03, ČR
28.06.1921
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 4607
8 D 919/2000 Z-1837/01 vz.148/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1173 Šullová Marta r. Šajánková, Komenského 4535/16, Piešťany, PSČ 921
01, SR
12.06.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 4607
4 / 13821
Osvedčenie N 1531/93, NZ 1014/93, Z-2259/93, vz.69/95
Vlastník
116/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1182 Filípková Mária r. Chrenková, J. Kráľa 736/16, Senica, PSČ 905 01, SR
Dátum narodenia :
06.08.1940
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 3D 107/2008 zo dňa 24.1.2009 Z -553/09 vz.25/09,Zmena adresy R 304/09 vz. 83/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1183 Tomáš Emil, sídlisko Lúčky 1534/28, Holíč, PSČ 908 51, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
27.10.1952
Poznámka
Titul nadobudnutia
1 / 4607
Hodnovernosť údajov o vlastníckom práve k nehnuteľnosti v katastri bola vyvrátená a
podľa § 71 ods.3 zákona č.162/1995 Z.z. sa takého údaje nesmu používať.
D-2296/94, Z-605/01 vz.39/01, Z-515/04 vz.61/05.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1184 Masrna Peter r. Masrna, Ing., Sotinská 1474/9, Senica - Sotina, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
12.01.1969
Titul nadobudnutia
16 / 1354458
PKV 609
PKV 1
9D/4/2013, Z-558/14, č.z.61/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1187 Masrna Peter r. Masrna, Ing., Sotinská 1474/9, Senica - Sotina, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
12.01.1969
Titul nadobudnutia
31 / 322490
PKV 1
9D/4/2013, Z-558/14, č.z.61/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1186 Masrna Peter r. Masrna, Ing., Sotinská 1474/9, Senica - Sotina, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
12.01.1969
Titul nadobudnutia
32 / 451486
PKV 1
9D/4/2013, Z-558/14, č.z.61/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1185 Masrna Peter r. Masrna, Ing., Sotinská 1474/9, Senica - Sotina, PSČ 905
01, SR
Dátum narodenia :
12.01.1969
Titul nadobudnutia
4 / 13821
366 / 580482
9D/4/2013, Z-558/14, č.z.61/14
Tituly nadobudnutia LV:
Rozhodnutie o určení Chránených lož.území Šaj.Humence I. podľa Zákona SNR č.498/1991 Zb. Z-1385/2000
Hlásenie zmien Z-1138/01 vz.88/01
Rozhodnutie o určení chráneného ložiskového územia podľa Z - 376/07, vz.28/07
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
Iné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
117/117
Aktualizácia katastrálneho portálu:
09.04.2014
Download

933 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z