Prietržské
n oviny
ročník VI.
[email protected]
Vážení spoluobčania,
Pred rokom o takomto čase sme boli tesne po komunálnych
voľbách. Ani sme sa nenazdali a už máme prvý rok volebného
obdobia za sebou. Za rok sa toho veľa udeje. Spoločnosť sa zmieta vo finančnej kríze, Európska únia má vážne problémy, mohlo
by sa zdať, že nás sa to netýka, nie je to však pravda. Všetko sa to
odráža i na našom živote. Kríza sa už dotkla bezprostredne i života v našej obci. Obec pocítila akútne podfinancovanie samospráv.
Napriek tomu sa nám podarilo niekoľko našich zámerov uskutočniť. Hneď začiatkom jari sme urobili základy a zvýšili lávku cez
rieku Myjavu v dolnom konci dediny a opravili chodník vedúci
k lávke v hornom konci dediny, ktorý bol podmáčaním rozpadnutý a nebezpečný pre chodcov. Získali sme nenávratný finančný
príspevok na rekonštrukciu obecného úradu, čo sa nám aj podarilo zrealizovať. Rekonštrukcia pozostávala z výmeny strešnej krytiny, zastrešenie vstupu do pošty a obecného úradu, zastrešenie
terasy vo dvore a prepojenie na kultúrny dom. Vybudovalo sa
zádverie pri vstupe do starého šenku a celkovo dostala budova
nový vzhľad. Na poschodí obecného úradu sa z projektu zaplatilo
nové pohodlnejšie schodište do povalových priestorov, ktoré sa
v budúcnosti môžu využívať na rôzne účely pre potreby obce.
rok 2011
www.prietrz.sk
„Prietržských novín“ vychádza vďaka finančnému príspevku OZ
Petrus, ktoré hradí vydanie v plnom rozsahu.
Z vlastného rozpočtu obce sa nám darí pokrývať len najnutnejšie výdavky na údržbu a výdavky spojené s chodom obce. Jedinou
väčšou investíciou z vlastného rozpočtu bola výmena okien na
hasičskej zbrojnici, ktoré boli v havarijnom stave.
Napriek problémom, s ktorými bojujeme sa posúvame dopredu, i keď sa mnohým možno zdá, že by sa mohlo robiť viac. Verte
nám, že ja i obecné zastupiteľstvo by veľmi rado robilo a budovalo oveľa viac a vedeli by sme čo treba robiť, ale keďže nechceme
dostať obec do problémov a neúmerne ju zadlžiť sme vsadili skôr
na opatrnosť a istotu.
Chodník pred opravou a chodník po oprave.
Obec má podaný ďalší projekt na rekonštrukciu miestnej
komunikácie v Horných Pasekách, ktorá by sa mala zrealizovať
v roku 2012. Pripravujeme podanie projektu na zastrešenie domu
smútku, nakoľko zateká strecha. V prípade dostatku financií
v rámci MAS Podhoran plánujeme realizáciu na rok 2012-2013.
Z drobných výziev Trnavského samosprávneho kraja sme
zakúpili jeden stôl na stolný tenis, tri bicykle a deky do rekreačného zariadenia Podhorie. Tiež nám Trnavský samosprávny kraj
prispel na pamätnú dosku J. I. Bajzovi a zvyšok zafinancovalo
Občianske združenie Petrus, za čo im patrí vďaka. Aj toto číslo
Toto bol výpočet aktivít, na ktoré treba financie obce alebo
dotácie. Obec však žila svojim kultúrnym a spoločenským životom aj vďaka organizáciám pôsobiacim v obce. O tom môžu rozprávať fanúšikovia futbalu, keďže sa počas letnej futbalovej sezóny hrá futbal buď na domácom ihrisku alebo hosťujú vonku. V letných mesiacoch je aktivít najviacej, či už je to obľúbená poľovnícka zábava na chate pri starej tehelni, rybačka na priehrade, kultúrne programy škôlkárskej a školskej mládeže ako aj mládežníkov vo folklórnom súbore, vystúpenia cirkevného spevokolu
v kostole a na obecných podujatiach, aktivity turistického a automobilového klubu. K pestrejšiemu a spokojnejšiemu životu
v našej Prietrži patrí aj takáto činnosť. Všetkým dobrovoľníkom
pracujúcim v týchto organizáciách patrí vďaka.
V tomto predvianočnom čase Vám všetkým prajem pokojné
prežitie vianočných sviatkov, veľa spokojnosti a pohody vo Vašich
rodinách, úspešný nový rok, veľa zdravia a radosti zo života.
Vaša starostka Dana Blažková
Prietržské noviny 1/2011
Dobrý deň priatelia
Rada by som Vám pripomenula príjemné chvíle strávené
počas posledných troch rokov, kedy sme spolu s našou partnerskou obcou Vlkoš z Moravy začali realizovať náš spoločný
projekt Kultúrna spolupráca obyvateľov obcí Prietrž a Vlkoš
z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká
republika z európskeho fondu regionálneho rozvoja SPOLOČNE
BEZ HRANÍC.
V júni roku 2008 sa stretli starostovia so svojimi projektovými
tímami za účelom vytvorenia nového projektu, lebo tento projekt
už nadväzoval na projekt cezhraničnej spolupráce ešte z predchádzajúceho rozpočtového obdobia v rokoch 2004 – 6, INTERREG III A. Celková hodnota projektu oboch partnerov predstavovala 77 032€, z toho na obec Prietrž pripadlo 39 300€. Z obecného rozpočtu na tento účel išlo 5 %, čo predstavuje 1 965€.
Uskutočnilo sa množstvo aktivít pre rôzne vekové kategórie
a rôznych záujemcov. Teraz v závere projektu už môžeme len
s nostalgiou spomínať, lebo každá z doteraz uskutočnených akcií
sa stretla s veľmi dobrým ohlasom.
Na začiatku projektu bolo spoločné zastupiteľstvo oboch partnerských obcí a uskutočnilo sa v Penzióne na Podhorí ešte pred
podpisom zmluvy. Tu sa slávnostne podpísala aj zmluva o partnerstve a vyslovilo sa presvedčenie o úspešnom zvládnutí predloženého projektu a dobrej spolupráci.
Prvou realizovanou aktivitou bola oslava výročia hasičského
zboru vo Vlkoši v júni 2009. Týchto osláv sa zúčastnili aj
prietržskí hasiči.
V auguste 2009 bola spomienková slávnosť SNP a športové
hry pre každého. Pri tejto aktivite vybudoval prístrešok nad betónovou plochou vedľa pamätníka, ktorý sa využíva pre prípad
nepriaznivé ho počasia.
V októbri 2009 sme išli do Vlkoša na hody. Tam sme mohli
vidieť nevídané množstvo krojov. Všetka mládež z dediny bola
oblečená do krásnych krojov, čo predstavovalo radostný pohľad
na toľkú krásu. Pestrosť vlkošských krojov rozšírila aj krojová
skupina z Prietrže, zastúpená mladšími, ale i staršími ročníkmi.
Nedali sa zahanbiť ani muži, ktorí ukázali krásne vyšívané
prietržské náprsenky. Táto aktivita sa volala Hody vo Vlkoši
netradične – tradične. Samozrejme po sprievode dedinou sme boli
pohostení, ako sa na správnych hodoch patrí pečenou kačkou so
zelím s knedlíkom. Nechýbali zákusky a dobré moravské víno.
Na dobrú náladu v kultúrnom dome hrali dve hudobné skupiny.
2
Február 2010 bol pre Prietržanov novým zážitkom. Spoločné
fašiangy s veselým sprievodom masiek, za doprovodu muziky
z Vlkoša a domácich heligonkárov celou dedinou rozveselil všetkých občanov. Celý sprievod prešiel až na ihrisko, kde bola pripravená domáca zabíjačka. Pretože bolo v tom čase napadaného
veľa snehu na ihrisku nás očakával veľký snehuliak a veľa nedočkavých občanov. Nechýbalo dobré víno, slivovica, slaninka,
vychýrené šišky, pagáčiky a iné dobroty.
Marec 2010 bol venovaný školskej mládeži. Deti z Materskej
školy a Základnej školy z Prietrže odišli so svojimi pani učiteľkami na pár dní do Vlkoša, kde spolu s vlkošskými deťmi tvorili
rôzne drobné veci v keramickej dielni, piekli medovníky a zdobili veľkonočné vajíčka.
Jún 2010 bol venovaný rybárom. Deň bol krásny slnečný
a celý deň tam vládla pohoda a vynikajúca nálada. Nechýbalo
vynikajúce pohostenie od domácich rybárov a torta, s rybníkom,
udicami a kapríkmi, ktorú priniesli hostia.
V marci 2011 zase cestovali Prietržania do Vlkoša na Vlkošský
deň žien alebo Ženy ženám.
V júni bola aktivita spoločne do prírody, za spolupráce turistického oddielu a poľovníkov. Mladší účastníci vyšli na najvyšší
kopec Prietrže na Varákovú, starší účastníci sa zúčastnili bohoslužieb. Po dobrom obede v kultúrnom dome odišli do prírodného
amfiteátra, kde vystúpil domáci folklórny súbor Lipovec a súbor
Kýčer z Myjavy.
Do konca projektu zostávajú posledné dve aktivity a to
Vianočný koncert vo Vlkoši, dňa 28. decembra 2011, kde vystúpia okrem domácich umelcov aj naši Prietržania a to cirkevný
spevokol, folklórna skupina a recitátorky. Týmto Vás všetkých
pozývame.
Poslednou bodkou za celým projektom bude v januári 2012
hodnotiaci workshop a spoločná fašiangová zábava.
Odporúčam Vám všetkým, aby ste si nenechali ujsť ani
poslednú príležitosť využiť príjemné posedenia a stretnutia
s našimi moravskými partnermi a priateľmi.
Ing. Kvetoslava Jablonická
EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC
Prietržské noviny 1/2011
OZ PETRUS podporuje činnosť
miestnych organizácií v obci
Chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli
v tomto roku darovať 2% z dane OZ PETRUS. Svojím rozhodnutím ste podporili rozvoj kultúrneho, spoločenského a športového
diania v našej obci. Suma príspevku bola vysoká, presvedčte sa
sami:
DU Senica
1115,19 EUR
DU Myjava
50,50 EUR
DU Šaštín Stráže
86,39 EUR
DU Trenčín
374,60 EUR
DU Skalica
3,95 EUR
DU Bratislava II 335,49 EUR
Spolu
1966,12 EUR
A takto sa OZ PETRUS rozhodlo podporiť organizácie a aktivity
na zasadnutí 10.11.2011
Nákup dreva na mostík na Podhorí
100 EUR
Podpora folklórnej skupiny
200 EUR
Podpora futbalového zväzu TJ Družstevník
100 EUR
Vianočný koncert - občerstvenie a organizácia
100 EUR
Spolufinancovanie pamätnej tabule J. I. Bajza
230 EUR
Dotácia na poľnohospodárske múzeum U Rehušov 1 000 EUR
Spolu
1730 EUR
Ešte raz všetkým v mene OZ PETRUS ďakujem.
2% z dane môžete venovať aj tento rok.
Číslo účtu: 1540530007/1111
IČO: 2022093073
Dana Simonová
Z histórie obce
Aký bol rok 1961 – výpis z obecnej kroniky:
- V roku 1961 bola otvorená autobusová linka cez Senický
kopec Prietrž – Senica, aby Prietržania nemuseli cestovať cez
Jablonicu. Cestovanie však nebolo jednoduché, lebo zastávka
bola na kopci, cestujúci museli z dediny vyšliapať na kopec pešo.
- Zlepšili sa životné podmienky rómskych občanov v obci, do
všetkých domov v osade bola zavedené elektrika.
- Na JRD pracovalo cez žatvu 5 mláťačiek na 2 smeny, okrem
družstevníkov pomáhalo v žatve aj veľa študentov, ktorí boli cez
prázdniny doma.
- Nastáva zmena v obliekaní, najmä u mladších žien. Tradičné
oblečenie – kroj, odkladajú do truhlíc a obliekajú pohodlné sukne,
blúzky, šaty (chodia oblečené „po pansky“). Verné kroju zostávajú iba ženy nad 50 rokov. Mládež si oblieka kroj iba na slávnostné príležitosti. Muži neobliekajú kroj už od 40-tych rokov.
- V roku 1961 bola za pomoci MNV a JRD Prietrž ukončená
rekonštrukcia starej cirkevnej školy. Svojou prácou prispela aj
prietržská mládež, ktorá často chodila na brigády. Vznikla tak
vynovená klubovňa pre mládež, JRD do nej zakúpilo nové gramorádio a televízor.
V. Vaculová, kronikárka
Poďakovanie
Niet lepšej reklamy pre obec ako šikovní obyvatelia, ktorí tým
čo robia a ako sa správajú prispievajú k šíreniu dobrého mena
obce, v ktorej žijú. V tomto roku sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo verejne poďakovať dvom mladým Prietržanom, ktorí svojimi aktivitami dosiahli úspechy v oblasti, ktorej sa venujú.
Milan Rýzek ml. vzorne reprezentuje Prietrž na motoristických podujatiach na Slovensku i v zahraničí. Správy o jeho úspechoch pravidelne uverejňujeme aj v Prietžských novinách. Inak
tomu nie je ani v tomto čísle.
Druhou osobou, ktorej obecné zastupiteľstvo vyslovilo svoje
poďakovanie a ocenilo ju aspoň symbolickou kyticou kvetov, je
Lenka Kovárová. Lenka získala v auguste tohto roka zlatú
Jánskeho plaketu. Je darkyňou krvi od svojich osemnástich rokov.
K pravidelnému darovaniu krvi ju motivoval jej krstný otec,
Prietržan Pavol Juríček, ktorý bol dlhoročným darcom krvi a tiež
držiteľom zlatej Janského plakety. Lenka darovala krv pravidelne
a tento rok po nazbieraní 30 odberov bola pozvaná do Ženevy,
kde v sídle Medzinárodného výboru Červeného kríža prevzala
z rúk prezidentky Slovenského Červeného kríža p. PhDr. Heleny
Kobzovej zlatú plaketu.
Počas pobytu v Ženeve spolu s ostatnými ocenenými počas pár
dní navštívila švajčiarske mestá Lausanne - olympijské múzeum,
Vevey, francúzsky Chamonix - Mont Blanc a Lichtenštajnské kráľovstvo - mesto Vaduz. Napriek tomu, že išlo len o krátky výlet,
dni boli nabité príjemným programom. Bol to však posledný ročník takéhoto slávnostného odovzdávania plakiet v Ženeve. Ako
povedala Lenka, je škoda, že sa už takéto slávnostné odovzdávanie plakiet nebude organizovať. Napriek tomu je veľmi rada, že
posledný ročník stihla a mohla všetko absolvovať.
Lenka zároveň vyzýva nových darcov, aby spolu s ňou a ostatnými darcami z Prietrže navštevovali Myjavskú transfúznu stanicu. Prietržskí darcovia chodia pravidelne 3 krát do roka. Je ich
síce málo, ale je chvályhodné, že sú ochotní bezplatne darovať
krv.
Všetkým dobrovoľným darcom krvi patrí veľké poďakovanie.
-zt-
Kroje a ľudový tanec rozpálili
srdcia mladým Prietržanom
a Hlbočanom
Folklór a ľudové tradície sú najväčšou pýchou našej krajiny.
Sú to klenoty, ktoré nám tu zanechali naši starí rodičia. Každá
oblasť, dedina, obec má svoj vlastný charakter a svoj vlastný folklór - kroje, hudbu, piesne, zvyky, tradície, tance a nárečie. Našim
poslaním je udržať všetky tieto poklady, ktoré nám zanechali naši
predkovia v živej pamäti, a tradície udržiavať i naďalej.
Kroje a ľudový tanec očarili niekoľko mladých Prietržanov
začiatkom tohto roka, a dali podnet na pravidelné stretávanie.
Začali sme sa stretávať v marci 2011. Päť tanečných párov pomerne rýchlo napredovalo.
Prvý raz sme pozdravili piesňami a tancami 8.5.2011 pri príležitosti Medzinárodného dňa matiek. Tancovali sme polku, valčík,
verbung, mazurku, sotýš a čardáše. O týždeň neskôr sme tancovali na Osuskom, na podujatí „Stretnutie krojových skupín okresu Senica“, ktoré každoročne organizuje Okresný výbor Únie žien
Slovenska. Na tomto podujatí sa k nám pripojili štyri tanečné páry
z Hlbokého. Ďalšie veľké vystúpenie bolo 26.6.2011 v Prietrži
v prírodnom amfiteátri pri ihrisku pri príležitosti návštevy priateľov z družobnej obce Vlkoš z Moravy, kde vystúpila so svojim
programom aj folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky. Aj v dovolenkovom období 13.8.2011 si všetci tanečníci našli čas na reprezentáciu obce na podujatí „Rohožnícke dni“ v Rohožníku, kde
nás nominovala pani Ing. Kvetoslava Jablonická. Podujatie bolo
organizované s podporou združenia obcí MAS PODHORAN,
ktorého sme členmi aj my. Dôstojne a hrdo sme reprezentovali
našu obec. Bola to veľmi pekná akcia, vystupovalo tam veľa folklóristov – amatérov ako sme my. Všetci sa tešili z vystúpenia,
z vlastnej prezentácie, a z maličkého úspechu. V septembri sme
našim vystúpením pozdravili v Hlbokom 50 a 60 ročných jubilantov, v októbri sme popriali veľa zdravia, šťastia a spokojnosti
seniorom z Prietrže a Hlbokého pri príležitosti mesiaca úcty
k starším.
Stretlo sa niekoľko mladých ľudí, ktorí majú veľmi silný
a pozitívny vzťah k ľudovej hudbe, ľudovému tancu a k tradícií.
Verím, že naplníme odkaz našich starých otcov a mám, a povýšime hodnoty, ktoré nám zanechali na vyšší stupienok.
(pokračovanie na str. 4)
3
Prietržské noviny 1/2011
Kroje a ľudový tanec rozpálili
srdcia mladým Prietržanom
a Hlbočanom
(dokončenie zo str. 3)
Aj v tomto predvianočnom čase vás pozdravíme koledami
a novým programom. Všetci sa tešíme na každé nové vystúpenie,
lebo Vaša priazeň je pre nás hnací motor vpred.
Chcem touto cestou poďakovať za podporu Obecnému úradu
a pani starostke Ing. Danke Blažkovej, OZ PETRUS, a vám všetkým, ktorí nám držíte palce a podporujete nás v ďalšej práci.
Členovia:
Hudobný doprovod na heligónke: Andrej Londák
Choreografia: Dana Simonová
Tanečníci:
Klára Čížová, Kamila Praženková, Marcela Krčová, Miroslava
Tomková, Miroslava Slobodová, Zuzana Križanová, Barbora
Slaná (Hlboké), Diana Jonášová (Hlboké), Alexandra Kovárová
(Hlboké), Renáta Braunová, Ján Slezák, Ján Krč, Lukáš Tulák,
Peter Tomek, Štefan Križan, Michal Filípek (Hlboké), Miroslav
Zríni (Hlboké), Bronislav Chovanec (Hlboké), Jaroslav Kobliška
Prvá skúška prebehla asi o ôsmej večer. Odmenou nám bola
výborná cigánska pečienka. Spať sa nikomu nechcelo a tak sme
stihli ešte tanec, spoločenské hry aj vtipnú gratuláciu k narodeninám.
Sobotné ráno začalo raňajkami – „folklórne stoly“ a žiadne
sťažnosti na nedostatok spánku. Pokračovali sme ďalšou skúškou,
gulášom a vychádzkou do Riedkej. Kto chcel, mohol absolvovať
celú trasu „Rozprávkového lesa“. Po návrate z vychádzky sme
pripravili opekačku pri altánku v penzióne.
Tretia skúška sa konala v sobotu večer. Dôležitosť jej dodávala návšteva pani starostky, ktorej pochvala nás povzbudila do ďalšej práce. Po skúške sme si pozreli ešte videá a fotografie z našich
vystúpení a všetci sa zhodli na tom, že sme začali správnu vec.
Spať sme išli až keď dozneli posledné tóny heligónky pri krbe.
Skúška v nedeľu ráno ako rozcvička nás presvedčila o tom, že
toto sústredenie vôbec nebolo zbytočné. Ani únava nás nezmohla
natoľko, aby sme si dobre nezatancovali a rozlúčili sa tak s naším
pobytom. Penziónu sme ako darček nechali novozaloženú knihu
návštev kde sme vyjadrili spokojnosť s celým sústredením a poďakovanie za poskytnutie priestorov penziónu.
Týmto článkom ďakujem všetkým členom nášho súboru za
pekné zážitky a dobrú náladu, ktorú šírili počas všetkých troch
dní. Osobitné poďakovanie patrí obecnému úradu v Prietrži za
podporu a pomoc v činnosti našej mladej folklórnej skupiny.
Dana Simonová
Mgr. Kamila Praženková
Kde sú deti, tam to žije
Sústredenie folkloristov
Prietrž-Podhorie
18. – 20. 11. 2011
Ako členka folklórnej skupiny v Prietrži by som rada priblížila všetkým Prietržanom ďalšiu z aktivít nášho súboru.
Nie je novinkou, že v našej obci sa pravidelne každý piatok
stretáva partia mladých ľudí z Prietrže a z Hlbokého. Baví nás
tanec a spev. Zaujímame sa o tradičný ľudový odev a radi ho nosíme na rôzne kultúrne podujatia. Týmto nás všetkých spája jeden
krásny nový koníček. Keďže sme pracujúci a študenti, je niekedy
zložitejšie stretnúť sa v plnom počte a nacvičiť všetky tance a piesne k blížiacemu sa vystúpeniu. Preto sa naša vedúca Danka
Simonová rozhodla zrealizovať vynikajúci nápad ako vtesnať niekoľko nácvikov do krátkeho časového obdobia. Spolu s Andrejom
premysleli celú „taktiku“ a keď pani starostka odsúhlasila tento
nápad a poskytla nám penzión na Podhorí, všetci sme sa tešili na
naše prvé naozajstné sústredenie. Na poslednej skúške dostal
každý úlohu zabezpečiť časť proviantu na tri dni. A tak sme
odchádzali domov s papierikmi s názvom: kečup, čalamáda, 1 kg
cukru, zemiaky a pod. J Do funkcie hlavnej kuchárky bola povolaná pani Oľga Slobodová, ktorej dcéra Mirka spolu so Števom
Križanom sú našimi najmladšími členmi. Guláš a cigánska z jej
kuchyne nám ohromne pochutili.
Na penzión sme odchádzali v piatok večer. Batožiny bolo
hádam viac ako folkloristov, ale dopravili sme všetko.
Ubytovanie začalo v príjemnej a veselej nálade, ktorú onedlho
vystriedali slzy pri krájaní a šúpaní cibule na sobotný guláš J Bez
jedinej výzvy sme sa niekoľkí vrhli na pomoc v kuchyni.
4
MŠ a ZŠ v našej obci fungujú v úzkej spolupráci nejeden rok.
Inak tomu nebolo ani v minulom školskom roku. A ten súčasný sa
nesie v podobnom duchu.
Poďme krátko bilancovať... Predchádzajúci školský rok bol
bohatý na spoločné akcie. Prvá nás čakala už začiatkom októbra.
Pripomenuli sme si 80. výročie otvorenia budovy ZŠ. Myslím, že
narodeniny našej ZŠ sme dôstojne oslávili.
O dva týždne nás čakalo vystúpenie pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. A pomaly tu bol Mikuláš. Stalo sa
milou tradíciou, že deti materskej i základnej školy trávia rok čo
rok spoločné „Mikulášske“ predpoludnia v priestoroch MŠ. Deti
so svojím programom vystúpili aj na akcii MIKULÁŠ, ktorú
organizovalo ZRPŠ. Adventné obdobie vyvrcholilo Vianočným
koncertom a kalendárny rok sme ukončili spolu so „škôlkármi“
vianočným posedením pri stromčeku v telocvični ZŠ.
Krátko po vydaní polročných vysvedčení sa v ZŠ uskutočnil
Zápis detí do 1. ročníka. Z predpokladaných 5-tich boli zapísané
v našej ZŠ 3 deti. Krásnym podujatím bola návšteva divadelného
predstavenia „OSTROV OBJAVOV“ v Trnavskom divadle.
V apríli sa deti pravidelne zúčastňujú kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia obce. Jeho záver patrí „škôlkársko-školáckemu“
zdobeniu mája.
Druhá májová nedeľa bola tradične venovaná všetkým
mamám. MŠ i ZŠ spoločnými silami pripravili kultúrny program
pri tejto príležitosti. Deti sa v máji mohli tešiť i z divadelného
predstavenia „ZDRAVÁ VÝŽIVA“, ktoré prišli do priestorov MŠ
zahrať herci z divadla ŽUŽU. Ďalej žiaci ZŠ absolvovali 20-hodinový plavecký výcvik, na ktorý finančne prispelo ZRPŠ.
Svoj sviatok MDD deti oslávili športovým dopoludním
v rekreačnom zariadení Prietrž - Podhorie. So školským rokom sa
žiaci spolu s rodičmi i učiteľmi rozlúčili spoločnou opekačkou na
školskom dvore. Noc detí v škole bola zaujímavým zavŕšením
školského roka.
Aj v tomto školskom roku nás čaká množstvo spoločných
podujatí s MŠ, niektoré už sme absolvovali. Za všetky spomeniem kultúrny program pre dôchodcov či návštevu dentálnej
hygieničky.
A keďže hlavným poslaním ZŠ je vzdelávať, plánujeme sa so
žiakmi zúčastniť rôznych recitačných, matematických, vedomostných či výtvarných súťaží.
(pokračovanie na str. 5)
Prietržské noviny 1/2011
Kde sú deti, tam to žije
(dokončenie zo str. 4)
Hoci je len december, môžeme sa už teraz pochváliť prvým
úspechom. Saskia Likeová, žiačka 2. ročníka, získala 2. miesto
v regionálnej recitačnej súťaži Timravina studnička.
Lenka Kuklišová, žiačka 3. ročníka je členkou tanečnej skupiny SONNY - deti. Spolu s nimi získala v roku 2011 6. miesto
na Majstrovstvách sveta v Nemecku, 9. miesto na majstrovstvách
Európy v Poľsku v kategórii disco formácie, 1. miesto v národnej
tanečnej Effect Cup v Zlíne a mnohé ďalšie. Hoci tento úspech
nepatrí ZŠ, spomínam ho preto, lebo som hrdá, že našu školu
navštevujú takto talentované deti.
„Kde sú deti, tam to žije“. Snáď vás to množstvo spomínaných
akcií presvedčilo, že je to tak. A ja by som bola veľmi rada, keby
to u nás v Prietrži „žilo“ čo najdlhšie.
Mgr. Jana Ponechalová
Výzva na riešenie
Pri našej nedávnej návšteve cintorína vo Vašej obci sme
všetci s nepochopením hľadeli na dlhodobú „vizitku cintorína v Prietrži“ – preplnené, nevyvezené kontajnery na smetie
a smetisko pri kontajneri nad cintorínom.
Nevyhovárajme sa stále na financie, veď miestni ľudia
hovorili, že obecný úrad ako i kultúrny dom sú vynovené ako
v máloktorej obci.
Ale pozor, na úrad či do kultúrneho domu zablúdi bežný
občan sporadicky, ale na cintorínoch sa schádzajú ľudia
miestny, ale i z ďalekého okolia. Nechápavo pri vynášaní
smeti krútili hlavami ľudia, ktorí nastupovali do automobilov
s poznávacími značkami Trnavy, Trenčína, Bratislavy ako
i miestny občania. Cintoríny sú navštevované stále, v podstate celoročne /pohreby, pripomínanie si úmrtí... ale problém s kontajnermi vidno vo Vašej obci neustále.
Odpoveďou na túto výzvu by mali byť priebežne vyvážané
kontajnery a kultúrne prostredie nielen pri kostole, ale i nad
cintorínom, navštívili sme s rodinou viaceré cintoríny, ale to
čo u Vás sme nevideli v žiadnej obci.
Ako aj tento list skončí v koši, všetci dúfame, že príde
k náprave a pravidelnému vývozu kontajnerov ako i úprave
smetiska pri kontajneri nad cintorínom.
Neviem komu mám odpovedať,
tak odpovedám prostredníctvom
obecných novín
Hovorí sa, že každý anonym by mal končiť v koši, ale nedá mi,
aby som naň neodpovedala takto verejne, lebo anonymný pisateľ
v ňom neuráža len mňa, členov obecného zastupiteľstva, ale všetkých, ktorí veľmi radi a ochotne každoročne pomáhajú pri čistení
cintorína, takže nie je pravda, že by to bol náš „celoročný problém“. Okrem iného vývoz len veľkoobjemových kontajnerov stál
obec v roku 2011 k 21. decembru: 3 100€. Takže si nemyslím, že
by sme sa nejakým spôsobom vyhovárali na krízu, čo sa týka
vývozu odpadu. Obec dlhodobo veľkou časťou dotuje vývoz
odpadu zo svojho rozpočtu. Technickým službám nedlhujeme ani
1€, za vývoz, čo nie je v dnešnej dobe až tak samozrejmé u všetkých obcí a tiež neviem kde sú veľkoobjemové kontajnery
umiestnené v obci po celý rok ako u nás. To, že ak ho v piatok
vyvezieme a je v pondelok plný opäť myslím, že nie je celkom
chyba obce.
V našej obci je veľa organizácií, ktoré si udržiavajú čistotu
okolo svojich areálov. Cintorín si vzali pod svoj patronát Jednota
dôchodcov a Únia žien, za čo som im nesmierne vďačná, lebo je
to pre obec veľká pomoc. Mimo toho minimálne dvakrát do roka
cintorín pokosíme, v rámci šetrenia, s aktivačnými pracovníkmi.
Dlhodobo máme na cintoríne problémy so starými lipami,
ktoré sú už v zlom zdravotnom stave a pre svoj vek sa stávajú
nebezpečné pre ľudí i pre náhrobné kamene. Takže tento rok sme
pred pamiatkou zosnulých likvidovali jednu sčesnutú lipu prostredníctvom odborníkov a samozrejme za rizikovú prácu s patričným zaplatením. Konáre a peň likvidovali celý týždeň aktivační
zamestnanci a odvážali obecným traktorom, takže ani tu neplatí,
že by sa na cintoríne nerobilo nič, podotýkam, že toto bola už
v poradí tretia platená akcia na zrezávanie a orez stromov na cintoríne.
Všetci dobre vieme, aké bolo pred sviatkami Pamiatky zosnulých počasie, pršalo a fúkalo tak, že to čo sa očistilo jeden deň, na
druhý deň bolo zafúkané lístím, preto, že jeseň je proste taká, na
cintoríne sú lipy, javor a ďalšie listnaté stromy, lístie nepadne na
povel v jeden deň a na druhý ho všetko vyhrabeme. Počas sviatkov sa nám zdalo nevhodné robiť brigádu a organizovať tam zber
lístia, aby sme nerušili pozostalých pri návšteve hrobov svojich
blízkych a mohli v pokoji pospomínať a rozjímať, veď o to nám pri
návšteve hrobov ide, ALEBO NIE? Ako nášmu neznámemu pisateľovi, ktorý chodí a porovnáva ako kde vyzerá cintorín prípadne
kto má čo na hrobe položené? Ak náš pisateľ chodí na hroby svojich blízkych len raz do roka, tak máme smolu, lebo hneď prvý
deň po sviatkoch bola na cintoríne veľká brigáda a všetko je
v rámci možností vyhrabané a vyčistené vďaka Jednote dôchodcov, ale i aktivačným pracovníkom a zamestnancom obecného
úradu.
Ak sa pisateľovi zdá, že do cintorína málo investujeme, možno
mu treba pripomenúť, či zabudol ako sa chodilo do roku 2004
hore ku kostolu po rozbitej a jamovej ceste, že vozík s rakvou by
sme ťažko mohli používať, keby neboli po cintoríne chodníky
a múr nad kostolom by bol už rozsypaný a nebolo by ani múra
spevňujúceho breh vedľa cesty vedúcej ku kostolu. Bolo to vďaka
obci, ktorá zohnala financie cca 3 mil. Sk, aby cintorín vyzeral tak
ako vyzerá dnes a tie autá, majitelia ktorých podľa pisateľa nechápavo krútili hlavami, by mohli tými hlavami krútiť dole na hlavnej ceste, lebo by hore ku kostolu autom nevyšli.
Poukazovať na vynovené ostatné budovy v obci nie je teda celkom na mieste, veď v mojom prvom volebnom období prvou
veľkou investíciou bol práve cintorín a nie všetci boli stotožnení
s tou myšlienkou a možno sa s ňou nevedia zmieriť dodnes
a práve obecné zastupiteľstvo a ja sme obhajovali myšlienku
a uvádzali ju aj do žiadosti na nenávratný finančný príspevok, že
veď na cintorín príde toľko ľudí, ako na máloktoré miesto v obci!!
Pisateľ nás vyzýva k náprave, ja len dúfam, že má v našej obci
nehnuteľnosť a v tom prípade sám pocíti, pri doručení platobného
výmeru za odpad, že prvý krok k náprave obecné zastupiteľstvo
už urobilo.
Ešte sa pýtam, či náš pisateľ má uzatvorenú zmluvu s obcou na
hrobové miesta svojich zosnulých blízkych a zaplatený nájom na
desať rokov, či vie o povinnosti pozostalých starať sa nie len
o hrob, ale i jeho okolie. A ešte pozývam nášho pisateľa na brigádu. V našej obci sa udomácnil pekný zvyk jarného upratovania
celého chotára.
V roku 2012 sme si určili jeden spoločný dátum 31. marca
2012 , takže aj Vás, neznámy pisateľ, pozývam na našu spoločnú
brigádu a dúfam, že budete mať odvahu sa aj predstaviť.
Dana Blažková
Naša knižnica
Prichádza zima a s ňou aj dlhé zimné večery. Záleží len na nás,
či ich prežijeme zmysluplne, alebo sa budeme iba nudiť. Jednou
z možností je čítanie. Nemám na mysli iba čítanie našich detí
z čítanky, alebo čítanie dennej tlače. V našej obci je knižnica,
ktorá má viac ako 2000 zväzkov kníh. Široký výber titulov je
v oblasti detskej literatúry, dobrodružnej literatúry a beletrie,
menej kníh je z odbornej literatúry. Knižnicu nájdete na poschodí
ZŠ v Prietrži, v zimnom období vo štvrtok od 15. do 16. hod.,
v lete od 17. do 18. hod. Príďte si vybrať knihu podľa svojho
záujmu, všetci - malí i dospelí čitatelia - sú vítaní.
V. Vaculová,
knihovníčka obecnej knižnice
5
Prietržské noviny 1/2011
Vychádzka „rozprávkovým lesom“
Teplé letné slnečné popoludnie, krásna scéneria Prietržského
chotára a v ňom rozprávka za rozprávkou. Úžasná príležitosť pre
celé rodiny stráviť popoludnie v prírode. Preto sme sa rozhodli
pozvať vás na takýto výlet. OZ PETRUS v spolupráci s prietržskou mládežou zorganizovali 11.6.2011 v penzióne na Podhorí
akciu pri príležitosti MDD nie len pre deti, ale pre celé rodiny.
Podujatia sa zúčastnilo vyše 300 návštevníkov. Nás, organizátorov veľmi potešila účasť trojgeneračného zastúpenie rodín.
Tí najmenší si zasúťažili v jednoduchých
športových disciplínach
a na každom stanovisku
ich privítali postavičky
z rozprávok. Tí väčší
a odvážnejší si u červenej čiapočky a poľovníka
zastrieľali zo vzduchovky. To bolo radosti v detských očkách...Rodičia
a starí rodičia, ktorí deti
sprevádzali, boli okúzlení prietržskou prírodou
a plnými dúškami si
vychutnávali vychádzku
a radosť detí. Na rozprávkovej vychádzke bolo pripravených veľa
prekvapení. Jazdilo sa na koníkoch, deti prišiel pozdraviť šašo
a dvaja trpaslíci, ježibaba z perníkovej chalúpky rozdávala medovníčky, vodník s vílou učili chodiť deti po lávke, muškatieri
vyskúšali telesnú zdatnosť detí. A navštívil nás mrazík s Nasťou aj
napriek tomu, že bolo leto.
Na počúvanie zahrali prietržskí heligónkari. Tí, ktorí mali záujem
pozrieť si výrobu ručného papiera v papierničke na Podhorí,
zúčastili sa exkurzie s odborným výkladom a možnosťou vyrobiť
si vlastnoručne hárok papiera.
Rozprávkový les sa skončil. Organizátori aj zúčastnení boli
spokojní, všetci hodnotili akciu úspešne a pozitívne. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa zúčastnili. Za úspešný priebeh akcie patrí poďakovanie najmä početnej skupine mladých Prietržanov, ktorí neváhali a pripravili zaujímavý celodenný program. Za finančnú
a materiálnu pomoc ďakujeme Obci Prietrž, spoločnosti COOP
Jednota Senica, Senické a skalické pekárne Senica, Technickým
službám, a.s. Senica, OTP Banka, p. Romanovi Dobrovolnému KRON SK, Majovi Házlovi - LIGA MAJSTROV, OZ Autocross
3 R, DHZ Prietrž, Ing. Zdenke Londákovej, Mudr. Žofii
Marčišovej, Marcelovi Václavkovi - MATOMI, s.r.o. Holíč,
Miroslavovi Čmelovi, Základnej organizácii SZCH v Prietrži,
Mgr. Anne Krahulcovej a všetkým, ktorí prispeli k úspešnému
priebehu akcie.Takže: Do videnia o rok...
Dana Simonová
Kúpeľné a rekreačné pobyty
našich dôchodcov
Okrem aktivít, ktoré sme v rámci ZO JDS tento rok pre
dôchodcov pripravovali, radi konštatujeme, že niektorí naši členovia využili ponuky smerujúce k podpore zdravia i duševného
pookriatia a teda „ľady“ sa trocha i u nás pohli.
Štyria členovia využili týždenné pobyty v kúpeľoch v Nimnici
a Turčianských Tepliciach za výhodných podmienok, so štátnou
účelovou dotáciou 5O Eur iba pre členov JDS a traja členovia sa
zúčastnili rekreačného pobytu vo Vysokých Tatrách pre dôchodcov nad 6O rokov, na ktorý poskytla dotáciu SOREA. Všetci boli
s pobytmi spokojní a až bude taká možnosť i v budúcnosti snáď
pribudnú ďalší záujemcovia. Ponuky spoločnosti SOREA začínajú v apríli a posledné termíny sú do konca novembra.
Chovatelia
Po vychádzke bolo pripravené občerstvenie a bohatý program
na dvore rekreačného zariadenia. Každý malý účastník dostal
diplom a darček za statočnosť, deti svoje zážitky namaľovali kriedami na chodník pred penziónom, recitovali, spievali a tancovali.
6
V obci sa na hody už niekoľko rokov koná miestna výstava
králikov, holubov a hydiny, memoriál Jána Bašnára a Ľudmily
Križanovej. Tento rok to nemohlo byť inak. Naša výstava sa stáva
z roka na rok zaujímavejšia i pre vystavovateľov z blízkeho i širšieho okolia, ktorí sa chcú u nás pochváliť svojimi zvieratami.
Svoje zvieratá prišli opäť po roku vystavovať i chovatelia
z moravskej obce Rohatec. Tento rok bolo na výstave 131 kusov
králik, 46 voliér hydiny( vo voliére boli 2 až 3 kusy), a okolo 150
kusov holubov. Najlepšie ocenené zvieratá patrili domácim chovateľom a chovateľov z Rohatca. Najlepšich králikov mal domáci
chovateľ Ing. Ivan Prekopa a to plemeno český strakáč.
(pokračovanie na str. 7)
Prietržské noviny 1/2011
Chovatelia
(dokončenie zo str. 6)
V hydine získal víťaznú cenu chovateľ Mgr. Denis Líška
z Myjavy s plemenom zdrobnelá vyandotka. Holuby mal tento
rok najlepšie Ing. Štefan Adamec z Brestovca, plemeno slovenský
hrvoliak. Na výstavu si našlo cestu mnoho ľudí z dediny i okolia.
Dúfame, že sa im ako i vystavovateľom páčila a zase nás o rok
prídu podporiť.
Naši chovatelia sa neorientujú iba na domácu výstavu, ale
zúčastňujú sa i výstav v okolí. Tento rok sa v hojnom počte
zúčastnili výstav v Hlbokom, v Podbranči, v Jablonici, v Gbeloch,
i v moravskom Rohatci. Všade zanechali veľmi dobrý dojem
a získali na výstavách i mnoho ocenení za svoje zvieratá.
Chovatelia sa zúčastnili i národných výstav zvierat v Nitre.
V auguste sa národnej výstavy mladých zvierat zúčastnili Marek
Iskra s plemenom holubov český stavák a Lukáš Nosko s plemenom králikov burgundský, ten dokonca získal i čestnú cenu.
V novembri sa opäť v Nitre konala národná výstava zvierat. Tejto
sa zúčastnil Ján Janovíček s plemenom králikov veľký svetlý
striebristý. A Marek Iskra s plemenom holubov český stavák,
a plemenom králikov viedenský modrý. Títo králici boli ocenení
ako majster slovenskej republiky. Pre túto chovateľskú sezónu sa
obdobie výstav pomaly končí a my dúfame, že ďalší rok bude pre
našich chovateľov ešte lepší a zase budú svojimi zvieratami reprezentovať obec.
-ln-
Upraceme?
Túto otázku si položíme opäť, ako posledné dva roky, keď sa
pozeráme na všetky možné aj nemožné odpadky popri ceste cez
kopec do Senice. Tento rok sa opäť zišli ľudia, ktorým to nie je
jedno a pustili sa do zbierania odpadkov okolo cesty od poľovníckej chaty na vrch kopca. Autocross 3R Prietrž a TK Prietrž
spoločnými silami naplnili kontajner smetím, ktoré sa za ten rok
nakopilo a bohužiaľ to vyzerá tak, kontajner naplníme aj pri nasledujúcom čistení. Každý môže pri ceste do alebo zo Senice vidieť
čím. Možno sa to nezdá, ale v skutočnosti to je niekoľko desiatok
plných mechov odpadkov. Čo ma veľmi potešilo, je informácia,
že sa do takéhoto „jarného upratovania“ zapoja i ďalšie organizácie, každá v inej časti obce. Za to im patrí veľká vďaka, tak ako
združeniu Autocross 3R Prietrž, ktoré toto všetko v začiatkoch
iniciovalo a stále podporuje.
Pravidelné brigády na cintoríne a okolo kostola každoročne
organizujú aj členovia Jednoty dôchodcov v Prietrži. Aj vďaka
nim je miesto, na ktoré prichádzajú miestni obyvatelia, rodáci
i návštevníci z iných obcí, dôstojne upravené.
Už po druhýkrát zorganizovali brigádu aj obyvatelia osady
Podhorie, ktorí na jar čistili a upravovali cestu medzi Podhorím
a Podbrančom, ktorú využíva čoraz viac obyvateľov jednej a druhej obce. Brigády sa zúčastnili tak „Horani“ ako aj „Dolinári“,
ktorí spoločne obrezali konáre zasahujúce do cesty, okolie cesty
vyčistili, vyhrabali lístie a štrkom pozavážali najväčšie jamy,
ktoré na ceste po zime zostali.
Ako už bolo spomenuté vyššie, pri spoločnom stretnutí predsedov miestnych organizácií, rozhodli sa všetky organizácie pôsobiace v obci spojiť svoje sily a 31. marca 2012 zorganizovať
JARNÉ UPRATOVANIE OBCE. Veríme, že každý, komu záleží na upravenom vzhľade vlastného domu či dvora, ale aj na
vzhľade verejných priestranstiev, ktoré slúžia každému z nás, sa
zapojí do pripravovanej akcie.
Životné jubileum
Na ceste žitia dni sťa metre a roky ako míle tak letia,
že človek ani nenazdá sa, keď na šnúročke života
90 perál zajagá sa.
Z príležitosti tohto krásneho životného jubilea, osláveného vo
februári tohto roku, želáme i do ďalších rokov zdravie a stále
pretrvávajúci optimizmus nášmu rodákovi pánovi Ing. Štefanovi Joríkovi, ktorý dni svojho života si napriek veku delí
medzi Bratislavu a jemu drahé rodisko Prietrž - Horné Paseky.
O jeho vzťahu k rodnej obci svedčí stály záujem o život v nej
a keď je treba, je ochotný podať pomocnú ruku ako to bolo aj
pri príprave publikácie História obce Prietrž a je tiež autorom
knižky Horné Paseky a bol ochotným poradcom i pri vydaní
Pamätnice Samuela Hatalu.
Za jeho aktivitu mu patrí poďakovanie.
A. J.
Slovenské chodníky
Letná sezóna skončila, vysokohorské turistické chodníky sú
uzatvorené a Turistický klub Prietrž sa chystá na zimnú sezónu.
Od vzniku klubu v roku 2010, sa nám nazberalo 22 členov,
z ktorých väčšina sa i pravidelne zúčastňovala na plánovaných
akciách.
26. júna sme privítali našich priateľov z Vlkoša, ktorých sme
previedli po našom chotári a ukázali im ďalší pohľad na našu
obec. Ako klub sme im robili sprievodcov na vychádzke po trase
z osady U Rehušov, cez Varákovú a do Dolných Pasek. Navštívili
sme pamätnú izbu, múzeum poľnohospodárskych strojov, poľovnícku chatu na Varákovej, kde nás čakali naši poľovníci. Tu sme
sa občerstvili, oddýchli a v dobrá atmosféra pokračovala ďalej.
Dúfam, že sa našim návštevníkom vychádzka páčila a neľutujú,
že strávili príjemné dopoludnie na čerstvom vzduchu.
Mimo obec sme sa vo väčšej skupine vybrali na 2 dni do okolia Kľaku, 3 dni sme strávili prechodom hrebeňa Veľkej Fatry
z obce Staré Hory cez Krížnu, Ostredok, Ploskú do Ružomberku,
4 dni sme prechádzali cez hrebeň Nízkych Tatier z Telgártu cez
Kráľovu Hoľu, Kolesárovú, Ďumbier a Chopok do Jasnej pod
Chopkom a sezónu sme uzavreli 2-dňovým prechodom Malej
Fatry z Bieleho Potoka cez Jánošíkove diery, Veľký Rozsutec,
Stoh, Chleb, Veľký Kriváň do Vrátnej . Medzitým sme v menších
skupinkách navštívili Javorinu, Vápennú, Považský Inovec
a samozrejme sme neprestali vyrážať na vychádzky po chotári
obce.
Za samozrejmosť považujeme účasť na brigáde na „Seničáku“,
do ktorej sme prispeli pracovnými silami a ktorej sa zúčastníme
i v roku 2012.
Týmto sa chcem poďakovať všetkým členom klubu, ktorí akokoľvek prispievajú k fungovaniu Turistického klubu Prietrž,
k organizovaniu a realizovaniu turistiky v Prietrži. Verím, že sa
nám to bude dariť ešte lepšie, že presvedčíme ešte viac ľudí, aby
sa s nami vybrali a spolu sme sa prešli po tých našich chodníkoch.
Ing. Miroslav Jarábek, predseda TK Prietrž
7
Prietržské noviny 1/2011
Lesná spoločnosť Hora Prietrž
- ako ju všetci nepoznáme
Je nám mnohým známejšia pod názvom „Pánska Hora“. Celou
rozlohou sa nachádza v oblasti Podhorie a svoj názov podľa viacerých odborníkov si aj zaslúži. Prináleží k najstarším lesným
porastom, možno aj najvzácnejším, z pohľadu aj súčasného stavu,
vďaka zastúpeniu vzácnych stromov , niektoré viac ako 300 rokov
staré.
Začiatky existencie „Pánskej Hory“ sú spojené s pôsobením
baróna, zemepána Jána Jasenáka a jeho brata Pavla Jasenáka
.Obaja mali veľkú zásluhu na povznesení duchovného, kultúrneho či hospodárskeho rozvoja Prietrže. Práve Ján Jasenák sa pričinil o jej vznik, pravdepodobne z jeho obdobia sa tu zachovali
mnohé vzácne exempláre bukov,vynímajúce sa v prevažne zmiešanom lesnom porasta dubov, hrabov, červeného smreku, s občasným výskytom agáta, ktorý do porastu zaviedol práve barón
Jasenák. Hranice takmer 33 ha kultúrneho lesa sú nespochybniteľné. Sú zvýraznené pevne osadenými kameńmi, na vrchole
zagulatenými a na každom kameni je vyrytá iniciálka J J/Jan
Jasenák/Kamene sa snažíme pravidelne čistiť a natierať, aby hranice neboli zneužívané ale zároveň chceme zachovať úctu
k našim predkom.
Na sklonku života Jasenákovcov, ďalším majiteľom „Pánskej
Hory sa stáva zemepán Istvanne Konrád, so sídlom v Kunove,
kde v okolí Senice mal viacero pozemkov. V Prietrži, konkrétne
na Podhorí sa usadil na dlhšie obdobie, na hornom konci, nad
Manďakmi, teda neďaleko Panskej Hory si postavil veľký
majer,na pozemkoch neskoršieho vlastníka Dušana Jakába. Pole
sa doteraz nazýva Na Majeri a pri obrábaní pôdy z času na čas sa
tu vyorávajú zbytky tehál a kameňa zo stavby. O zemepánovi
Konrádovi sme sa mohli dozvedieť, že mal veľmi blízky vzťah
k lesom a jeho lesu Pánska Hora sa venoval so všetkou vážnosťou. Zemepáni Konrádovci v blízkom okolí pôsobili až do roku
1980.I.Konrád i jeho potomkovia sú pochovaní na cintoríne
v Kunove. Tu treba pripomenúť, že až donedávna Pánska Hora
niesla úradný názov „Konrádovská Hora“.
Nielen z pisomností, ale aj z pohľadu súčasnosti možno konštatovať, že oba rody, Jasenákovcov i Konrádovcov boli spravodlivými, múdrymi vlastníkmi, celému lesu sa chovali s patričnou
úctou a starostlivosťou, Horu aj dnes môžeme nazvať „Pánskou
Horou“, nezanechali v nej žiadne devastačné vplyvy, alebo iné
neadekvátne zásahy, ako to máme možnosť sledovať na mnohých
iných lesných porastoch. Je len na škodu, že takýto vzťah k hore
nemajú v súčasnosti všetci vlastníci.
Chronologicky treba uviesť, že od Konrádovcov si v Pánskej
Hore“ kupovali podieli domáci obyvatelia. Najväčšími podielnik-
8
mi boli židia,Alexander Brinzel a Alexander Grúnfeld. Z domácich, najvyšší podiel mala Anna Čmelová, rod. Končitá
z Podhoria/v súčasnosti dedič Ľ.Černek z Podhoria.. a vlastník
Ján Jakáb, dedič Dušan Jakáb. Pôvodných vlastníkov Lesného
spoločenstva bolo 39.
Po získaní lesných a ostatných pozemkov štátom, Pánska Hora
sa stáva vlastníkom štátu a je riadená štátnymi lesmi so sídlom
v Šaštíne. V tomto období sa premenováva na Lesné spoločenstvo
Hora Prietrž.
V roku 1992 vlastníci Lesného spoločenstva Hora Prietrž na
základe dohody so štátnymi lesmi získavajú naspäť svoje vlastníctvo a vzniká právny útvar Lesná spoločnosť „Hora Prietrž“.
Splnomocnení zástupcovia sa stali Ing. Milan Kovár a Pavol
Blažek. Odborným dozorom bol poverený Ing. Fedor Gavora,
ktorý spoločnosť dozoruje po dnes.
Aký je súčasný stav a perpsektívy lesnej spoločnosti?
Nemalým problémom sa stáva narastajúci počet vlastníkov,
ktorý vzniká pri dedičskom konaní, aj tá najmenšia parcela sa
dostáva často do vlastníctva viacerých dedičov. Len v súčasnosti má spoločnosť 89 vlastníkov, pričom účasť na členských schôdzach býva 30-35 %,účasť na brigádach v lese 10%.Aj z tohto
dôvodu odporúčame podľa možnosti, najmä malé čiastky, aby sa
nedrobili, ale prechádzali len na jedného dediča. Hospodárenie
s drevom: Spoločnosť rešpektuje Lesný územný plán, ktorý je
vypracovaný do roku 2017.V roku 2010 boli vyťažené v poraste
všetky brezy, nakoľko prichádzalo k ich vyvráteniu na poraste
a postupnému znehodnocovaniu. V roku 2010 a 2011sa začalo
s ťažbou smrečiny, kde je v programe, do roku 2017 vykonať holorub, z dôvodov už prestárnutia smrekov, ale aj rozširovania hubového ochorenia (červená hniloba). Na jar 2012 sa počíta so začatím výsadby porastu červený smrek, ktorý nahradí terajší smrek
obyčajný. Pre túto výsadbu sme už začali s prípravnými prácami
pred výsadbou, vykonaním niekoľkých brigád (postreky, čistenie
náletov a pod.).
Touto cestou by som si dovolila poďakovať všetkým vlastníkom, ktorí boli v priebehu doterajšieho obdobia ochotní zúčastňovať sa brigádnickej činnosti, ktorá je v tomto období tak
potrebná. Ďakujem aj členom výboru za cenné rady a pripomienky ,ktoré rešpektujeme pri ďalších činnostiach spoločnosti.
Záverom by sme si priali, aby Lesná spoločnosť „Panská
Hora“ zostala aj naďalej „Panskou Horou“ aby si ju niektorí vlastníci nezamieňali za spoločnosť len vyvolených pánov, patrí všetkým nám vlastníkom a takto sa k nej chovajme a ochraňujme ju,
Nech stromy nežalujú, ale naopak,poskytujú nám životadarnú
energiu,ktorú tu nájdeme.
Prof.Ing. Anna Jakábová, CSc.
Predseda Lesnej soločnosti
Cesta zo Senice do Prietrže cez Senický kopec ako ju poznáme
dnes.
Prietržské noviny 1/2011
Správa o činnosti za rok 2011
Hneď po novom roku obnovili členovia DHZ stoly v hasičskej
zbrojnici. 29. januára sa konala VČS, na ktorej sme zhodnotili
činnosť za predchádzajúce obdobie a stanovili si ciele na obdobie
nasledujúce. 2. februára sme vyťahovali naplavenú vŕbu od mosta.
3. februára sme boli navštíviť chorého člena Štefana Jastrába.
19. februára sme sa zúčastnili okresného hasičského plesu
v Sobotišti. 26.februára sa konala súťaž mladých hasičov „chodbovica" na ktorej sa zúčastnili dve naše družstvá . Pod vedením
Miroslava Mudrocha a Petra Sapáka . Prvé družstvo nám urobilo
výbornú predplesovú náladu v podobe prvého miesta, druhé družstvo skončilo na desiatej priečke. Vo večerných hodinách sme
usporiadali 5. hasičský ples v miestnom KD.
12. marca sa konalo školenie preventivarov v Senici.
Zúčastnili sa ho traja naši členovia. 19. marca sme sa zúčastnili
hasičského futbalového turnaja na Brezovej. 21.marca sme na žiadosť personálu MŠ vykonali exkurziu hasičskej zbrojnice pre deti
MŠ. 27. marca sme čerpali vodu z pivničných priestorov. Pred
sezónou bola vykonaná údržba na čerpadlách pps 12. Údržbu previedli Miroslav Mudroch, Peter Sapák a Milan Londák ml.
1. apríla sa dožil významného životného jubilea 60 rokov
dlhoročný člen a strojník pán Jaroslav Mudroch. 2. apríla sme si
boli s vedením okrsku Jablonica prezrieť terén pre taktické cvičenie. 14. – 17. apríla absolvovali Londák Milan ml, Mudroch
Marián a Mudroch Miroslav školenie Obecných hasičských zborov v Sobotišti. 15. apríla sa konala okrsková schôdza
v Prievaloch. Zúčastnili sa jej Milan Londák ml, Marián Mudroch
a Miroslav Mudroch. 23. apríla sa konalo Okresné kolo hry plameň v Šajdíkových Humenciach, kde sa naše družstvo pod vedením Miroslava Mudrocha umiestnilo na peknom treťom mieste.
Zastúpenie sme mali aj v rozhodcovskom zbore v osobe Mariána
Mudrocha. 29. apríla sme ručne postavili máj na miestnom ihrisku.
6. mája sa konalo taktické cvičenie okrsku Jablonica na senník
na „Baranci". 13. mája sa konala členská schôdza na ktorej predmetom bolo prejednanie technickej pomoci pri filmovaní reality
show „FARMA". 22. mája sa konala pohárová súťaž mladých
hasičov v Moravskom Svätom Jáne. Naši mladí hasiči sa pod
vedením Miroslava Mudrocha umiestnili na druhom mieste. Aj
na tejto súťaži bol ako rozhodca Marián Mudroch.
3. júna vyrobili Radoslav Krahulec a Vladimír Krahulec podvozok na pps 12. 18. júna sa konalo okresné kolo dospelých
a dorastu v Moravskom Svätom Jáne. Naše družstvo mužov sa
umiestnilo na 13. priečke. V preteku jednotlivca získal Lukáš
Tulák 1. výkonnostnú triedu v kategórii muži a Tomáš Oláh 2.
výkonnostnú triedu v kategórii dorastenci. Vo funkcii rozhodcu
nás reprezentoval Marián Mudroch. Koncom júna boli vymenené
všetky okná na budove hasičskej zbrojnice.
3.júla sa konalo krajské kolo dospelých a dorastu v Zlatých
Klasoch aj na tomto podujatí bol v úlohe rozhodcu Marián
Mudroch. 10. júla sa konal autokros na Dolných surovinách, kde
bol Peter Čajka s plávajúcim čerpadlom PH 1200, v Jablonici na
nočnej súťaži bol ako rozhodca Marián Mudroch. 16. júla sme sa
boli kúpať vo Veľkom Mederi. Záujem bol veľký, autobus bol
naplnený do posledného miestečka. Po príchode nás čakala ešte
jedna povinnosť, zablahoželať Miroslavovi Chropovskému k jeho
životnému jubileu 50 rokov. 17. júla sme vyťahovali naplavenú
vŕbu z koryta rieky Myjava. 29. júla sme zneškodňovali osie hniezdo v podkrovných priestoroch rodinného domu.
Pre veľký záujem sme boli14. augusta na druhom kúpacom
zájazde vo Veľkom Mederi. Aj tento krát bol autobus naplnený do
posledného miesta. 19. augusta zomrel dlhoročný člen pán Štefan
Jastráb. Česť jeho pamiatke!
3. septembra sa konalo jesenné kolo hry plameň. Zúčastnili
sme sa ho s tromi družstvami, čo predstavovalo štvrtinu štartového poľa. Prvé družstvo súťaž vyhralo, druhé sa umiestnilo na piatej priečke a tretie na desiatej priečke. Všetky tri družstvá boli pod
vedením Miroslava Mudrocha, ako rozhodca sa predstavil Marián
Mudroch. 11. septembra sme ukončili hliadkovanie „na FARME".
Do hliadkovania sa zapojilo 18 členov a spolu bolo odhliadkovaných 320hodín. 13. septembra bola vykonaná STK na aviu, prípravu aj stk vykonal Miroslav Mudroch. 17. septembra sa ženil
Peter Sapák, pri tejto príležitosti mu boli zablahoželať Ján Krč ml,
Miroslav Mudroch, Marián Mudroch a Milan Londák ml. Ráno
po svadbe sme išli na súťaž s mladými hasičmi do Sobotišťa. Pod
vedením Milana Londáka ml. si vybojovali peknú tretiu priečku.
Aj na tejto súťaži bol vo funkcii rozhodcu Marián Mudroch.
26. októbra sa dožil významného životného jubilea 80 rokov
pán Pavol Kulíšek.
26. novembra sa konala VČS, na ktorej sa uskutočnili voľby do
výboru a do revíznej komisie.
Zloženie výboru:
predseda:
Marián Mudroch
veliteľ:
Milan Londák
tajomník:
Peter Sapák
preventivár:
Pavol Rýzek
strojník:
Radoslav Krahulec
pokladník:
Elena Mudrochová
referent mládeže: Miroslav Mudroch
Zloženie revíznej komisie:
predseda: Ján Slezák
člen: Lukáš Nosko
Pavol Mudroch
Pripravované akcie na rok 2012:
25. februára VI. Hasičský ples
30. apríla stavanie mája
V letných mesiacoch športová činnosť detí a mužov
Veliteľ DHZ, Milan Londák
Z futbalových ihrísk
Tak ako to už býva nielen v športe ale i v živote, že raz si hore
a raz dole platí aj pre futbalové mužstvo mužov Prietrže. Tak ako
im sezóna 2010/2011 vychádzala nad očakávania a hrali o postup,
tak sa v prebiehajúcej sezóne 2011/2012 opäť trápia a hrajú
o záchranu. Dúfajme, že jarnej časti ligy sa ich výsledky a výkony zlepšia a ľudia zase začnú vo väčšom množstve chodiť na
domáce zápasy. Začiatok novej sezóny bol hektický, nastalo veľa
zmien. Najmä odišli viacerí skúsení hráči, a tých nahradili iní,
ktorých bolo treba zapracovať do tímu. Zmena v priebehu jesene
nastala i na funkcionárskej pozícii, kde sa po niekoľkých mesiacoch bez futbalu vrátil ako predseda TJ Ján Svatík. Zmena nastala i na poste hlavného trénera, kde Vladimíra Mĺkveho vystriedal
náš bývalý hráč Miroslav Zríny. Prietržské mužstvo mužov hraje
v 2.triede majstrovstiev oblasti Senica.
V tejto sezóne už funguje v obci iba jedno mládežnícke mužstvo, a to žiaci. Im sa darilo v sezóne 2010/2011 nadpriemerne,
a atakovali prvé priečky tabuľky. V prebiehajúcej sezóne je to trošku horšie, ale aj tak po jesennej časti sú na peknej 6.priečke tabuľky. I v tíme žiakov nastali zmeny, hlavne odchodom starších hráčov a prísunom nových mladších. V ďalšej časti sezóny budeme
držať palce.
-ln-
9
Prietržské noviny 1/2011
Stolný tenis
Rok prešiel veľmi rýchlo a v kultúrnom dome v Prietrži sme
odohrali ďalší ročník turnaja v stolnom tenise. V tohtročnom finále po napínavom súboji zdolal Filip Jurča svojho otca Miroslava
Jurču, čím sa stal najmladším, 15-ročným, výhercom doterajších
turnajov. Tretie miesto získal Miloslav Rýzek ml. Oceneným ešte
raz blahoželám.
V roku 2012, je turnaj naplánovaný na 18. februára, čím všetkých záujemcov pozývam a teším sa na účasť. Hrať sa nám bude
opäť o kus lepšie, keďže sa pani starostke podarilo získať cez projekt peniaze na nový stôl, ktorý už je zakúpený a pripravený na
ďalší ročník turnaj v stolnom tenise.
Turnaj ulíc 2011
Tak ako po minulé roky i tento sa v júli konal tradičný futbalový Turnaj ulíc obce Prietrž. Tento rok to bolo opäť iba s piatimi
mužstvami, keďže tím Deberníka sa nezúčastnil. Tento krát mladý
ale ostrieľaný tím ulice Jelitof nenechal nič na náhodu a v podstate bez problémov vyhral turnaj. Za ním sa umiestnila ulica
Panenská, ktorá prehrala iba jediný zápas s Jelitovom. Tretie
miesto si po roku zase obhájila ulica Husí rínek. Medzi konkurenciou sa nestratili ani jediný kopaničiarsky tím, Podhorie.
Sklamaní tohto roku bolo posledné miesto minuloročného víťaza
– Kanonierskej ulice.
Poradie turnaja ulíc 2011: 1. Jelitof 2. Panenská 3. Husí rínek
4. Podhorie 5. Kanonierska
-ln-
rybárskej sezóny ale aj počas celej sezóny všetkým členom rybárskeho spolku, či už ako prístrešky pred nepriaznivým počasím
alebo slúžia na prípravu jedla pri rybačke, prípadne pri posedení.
Vodná nádrž prináša nielen pre rybárov ale aj pre širokú verejnosť rybárske zážitky a tiež odpočinok a relaxáciu organizmu.
V tomto roku Obecný úrad Prietrž uzatvoril, vďaka veľkej podpore pani starostky a rybárskeho spolku v Prietrži, nájomnú zmluvu na ďalšie obdobie. Uzavretie tejto zmluvy je zárukou pre rybárov a širokú verejnosť v Prietrži, že si budú svoje ryby a okolie
spravovať sami.
Takmer každý rok sa musíme boriť s problémom záplav, ktoré
nám zapríčiňujú únik rýb z priehrady a tým sa vytvárajú veľké
škody pre náš spolok.
Nedá sa všetko opísať v tomto krátkom príspevku, ako sme
začínali s rybárskymi plesmi, zahájenia rybárskej sezóny, rybárske preteky a veľa iných podujatí.
Záverom by som chcel poďakovať za podporu nášho spolku
vedeniu obce Prietrž, všetkým rybárom a širokej verejnosti, ktorí
nám pomáhali a dúfam, že aj budú pomáhať pri zveľaďovaní a rozvíjaní našej vodnej nádrže.
Miroslav Rehuš,
predseda rybárskeho spolku Prietrž
Minulosť a súčasnosť rybárskeho
spolku v Prietrži
V roku 1993 sa splnil sen niektorým prietržským rybárom,
ktorý dovtedy rybárčili v iných rybárskych organizáciách.
Povodie Dunaja ponúklo obci Prietrž na prenájom vodnú nádrž
v Prietrži. Miestny rybári nadšenci sa tejto myšlienky chytili a za
pomoci Ing. Pavla Jonáša, Ing. Milana Kovára, Ing. Eugena
Záhumenského a p. Miroslava Rehuša zrealizovali uzatvorenie
zmluvy o prenájme, čo fakticky znamenalo začiatok rybárskeho
spolku v Prietrži.
Na vodnej nádrži bol v predchádzajúcich rokoch urobený
výlov rýb a okolie nádrže bolo zarastené burinou. Na začiatku sa
dalo dohromady 9 domácich rybárov, ktorý začali zveľaďovať
okolie priehrady a začalo sa tiež prvé zarybňovanie, s ktorým
finančne pomohol Obecný úrad v Prietrži.
Prvé kroky nášho spolku boli ťažké ale krásne, aj keď sme začínali prakticky od nuly. Všetci sme sa pri tejto práci tešili na prvé
výsledky a rybárske zážitky v ďalšom období. Bola to perfektná
partia ľudí – rybárov, ktorí vždy hľadali spoločné riešenia pri
vzniknutých problémoch. Veľa dobrých rád sme dostali od starších rybárov, ktorí už nie sú medzi nami (Štefan Rýzek, Pavol
Juríček), ktorí nám vždy pomohli svojimi radami v začiatkoch
nášho spolku.
Po finančnej pomoci Obecného úradu sme si ďalšie finančné
prostriedky už zháňali sami. Ryby sme zabezpečovali od rôznych
dodávateľov, najviac od p. Jánskeho z Petrovej vsi, ktorému sme
aj pomáhali pri výlovoch rýb, za čo sme dostali od neho väčšie
množstvo malých kaprov, čo nám v začiatkoch veľmi pomohlo pri
zarybnení priehrady.
V začiatkoch sa chytalo len na jednu udicu a postupným zarybňovaním priehrady sme sa dostali k dnešnému stavu, kedy môže
každý rybár chytať na dve udice.
Pravidelne, každý rok od roku 1993 doteraz, sme zarybňovali
priehradu, čo sa v minulom aj terajšom období odzrkadľuje na
rybárskych úlovkoch. Máme zaznamenané krásne úlovky ako
napr. kapor vyše 12 kg, sumec 207 cm a vážiaci 65 kg, šťuku 110
cm, úhor 90 cm, tolstolobik vyše 15 kg atď.
Svojpomocne sme vybudovali účelové zariadenia – chata,
bufety a prístrešky, ktoré nám každoročne slúžia pri zahájení
10
Autokros nás spája
Prietržanom vari netreba približovať motoristickú disciplínu
známu ako autokros. V dobách nedávno minulých ním doslova
žila celá obec. V tom čase mnohým Slovákom z rôznych kútov
krajiny upresnila prstom na mape, kde leží, aby ju mohli navštíviť. Doslova sa preslávila a slovné spojenia: Prietržania prišli;
ideme na preteky do Prietrže – boli samozrejmosťou.
Dvanásťročná tradícia prietržského autokrosu sa v roku 2008
zavŕšila a už nasledujúci rok bola presunutá na do novovybudovaného areálu v Senici - Dolných Surovinách, aby mohla byť
dejiskom a centrom Záhorského pohára.
Však čas plynie a diváci sa pýtajú po buginách, ktoré svojou
dravosťou a atraktivitou robili radosť nejednému návštevníkovi
rehušskeho autokrosu. Ťažká to úloha, keď je na Slovensku bugín
ako šafránu. Po minuloročnom júlovom podujatí sa výkonný
výbor o. z. Autocross 3R Prietrž rozhodol, že posunie svoju snahu
a dlhoročné skúsenosti na vyšší level. Koncom augusta t. r. zažiadali na Slovenskú asociáciu motoristického športu (SAMŠ) o termín a zaradenie do seriálu Majstrovstiev zóny str. Európy (CEZ).
Atraktívny seriál pretekov, ktorý zastrešuje preteky najvýkonnejších automobilov (Mitsubishi Lancer Evo, Ford Focus WRC a i.)
a terénnych špeciálov – bugín. Žiadosť sa ďalej preposiela na FIA
do Paríža. Predbežný termín preteku je stanovený na 14. – 15.
júla 2012 na dráhe v Senici, kde už teraz prebiehajú terénne úpravy. Na jar sa uskutočnia schvaľovacie konania, ktoré odporučia
dráhu na konanie tohto formátu. Jazdci, ktorí sa môžu zúčastniť
tohto podniku musia mať licenciu z Rakúska, Poľska, Čiech,
Maďarska a samozrejme Slovenska.
Cesta k úspešnému zvládnutiu podujatia je náročná a dlhá, ale
pevne verím, že bude korunovaná množstvom spokojných divákov a jazdcov.
Mgr. Milan Rýzek, predseda o.z. AC3R Prietrž
Prietržské noviny 1/2011
Milan Rýzek vybojoval titul
V sezóne 2011 Milan Rýzek absolvoval jeden z najatraktívnejších a organizačne najlepšie zvládnutých seriálov v strednej Európe.
Seriála Liqui Moly berg cup patrí medzi najkvalitnejšie
automobilové podujatia vôbec. V uplynulej sezóne sa skladal
z desiatich dvojpretekov, teda z dvadsiatich závodov na desiatich dráhach. Česká republika z tohto počtu hostila sedem
a Slovensko iba tri. V jazdeckom poli majú zastúpenie jazdci
zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Poľka, Maďarska, Nemecka ale
i z Francúzska či Švajčiarska.
Prietržan Milan Rýzek po minuloročnej premiére vo formulovom voze prestúpil do prestížnej triedy HA2 a celkového
hodnotenia LMBC Historic. Tu počas sezóny zvádzalo boje
vyše 60 jazdcov na veľmi vyrovnaných strojoch. Víťazom sa
mohol stať ktokoľvek. Najväčšími favoritmi boli Libor Jelínek
(ČR), Laco Kozmann (SK), Peter Němec (CZ), Gzegorz
Dudek (PL). Zo začiatku sezóny boli ambície prietržského
tímu strohé a pojali ju ako testovaciu.
Prvý pretek sezóny hostil Masarykov okruh pod názvom
VARS Brněnský drak. Studené aprílové počasie nebolo práve
ideálnym na pretekanie monopostom. Preto sa viac - menej
skúšalo nastavenie podvozku, motora a bŕzd. Napriek tomu
z toho bolo pekné siedme miesto v celkovom hodnotení.
Vyhral Libor Jelínek. O pár týždňov po Brne sa uskutočnil
náhradný pretek za Pezinskú Babu na populárnom okruhu
Slovakiaring. Tu sa stal nečakaný zvrat, keď Milan Rýzek
v nadupanej konkurencii dokázal vyhrať a posunúť sa v celkovom hodnotení na druhú priečku. Ako povedal Milan Rýzek
st. po preteku: „ Po tomto víkende sa plány obracajú, končíme
s testovaním. Formula na to má, ideme jazdiť na výsledok.“
Tretí pretek sa konal v Náměšti nad Oslavou. Táto dráha bola
prvou v sezóne, kde sa jazdci presunuli z umelo vytvorených
dráh na prírodné. Je zaujímavou práve tým, že sa celá dĺžka
dráhy nachádza v historickej časti mesta pod zámkom. Na
tejto uskákanej dráhe obsadili Prietržania napriek veľkej snahe
štvrtú priečku. Juhomoravské Násedlovice sa stali dejiskom
ďalšieho preteku Zóny str. Európy pretekov automobilov do
vrchu LMBC. Tu Milan v sobotňajšom preteku nadviazal na
umiestnenie z Náměšti no v nedeľňajšom preteku zrýchlil
a obsadil veľmi pekné druhé miesto za Petrom Němcom. Stred
sezóny sa lámal v najvzdialenejšom podujatí sezóny vo Vrbně
pod Pradědem. Rýchla dráha, lemovaná silnými stromami
bola niečim novým pre formulu, jazdca i tím, ktorý bol už i tak
okresaný o dvoch dôležitých mechanikov. Napriek snahe si
priniesli 5. a 4. miesto. Vyhral domáci Jozef Janku na Lancia
Delta HF Integrale. Celý pretekársky kolotoč LMBC sa opäť
presunul na Slovensko, a to na Ostrú Lúku neďaleko od
Zvolena. Milan Rýzek nemá príliš v obľube túto dráhu napriek tomu, že svojím profilom, bezpečnosťou a povrchom patrí
medzi najkvalitnejšie. V sobotňajšom preteku sa jeho nešťastie
na dráhe zhmotnilo. Najsuverénnejšie tréningy, prvá ostrá
jazda s veľkým náskokom sa zmenili v druhej jazde na peklo.
Jazdec, ktorý štartoval pred Milanom zanechal na dráhe veľké
množstvo oleja, na ktorom je veľmi ťažko zajazdiť slušný
výsledok. Séria nebezpečných šmykov zabezpečila stratu
vybudovaného náskoku a druhé miesto o 0,09 s za prvým
Gzegorom Dudkom z Poľska. No, v nedeľňajší pretek právom
patril Milanovi Rýzkovi, ktorý zaslúžene vyhral. Po tomto
preteku boli v celkovom hodnotení sezóny až šiesti ašpiranti
na titul. Nádherná dráha v Šternberku bola dejiskom nádherných bojov o predné umiestnenia. Slavkov u Brna sa stal ďalším pretekom zaratúvaným zo CEZ LMBC Historic.
Nezodpovedajúca dráha a nedeľný dážď znamenali v sobotu
druhé a v nedeľu až jedenáste nebodované miesto. Upršaný
Slavkov vymenila po dvoch týždňoch nádherná, slnečná dráha
v Novej Bystrici (Orava). Vo veľmi silnej konkurenci sa
Milanovi podarilo vyhrať Milanovi Rýzkovi, no v nedeľu
nestačil na konkurentov, ktorí ho porazili len o pár desiatok
sekundy. Vyhral Libor Jelínek na silnom BMW 3.5 CSL.
O majstrovi nebolo stále rozhodnuté, no zostali už len dvaja
jazdci, ktorí mohli pomýšľať na titul. Libor Jelínek na prekoňovanom BMW a Milan RÝZEK na anglickej formule VAN
DIEMEN 1.6. Rozdiel medzi jazdcami bol iba 12 bodov v prospech Prietržana, pričom víťaz posledného dvojpreteku ich
môže získať 40. Utešená dedinka Diváky sa stal centrom napínavých bojov o titul majstra zóny str. Európy a rozhodnuté
nebolo ani v tímovej trofeji, kde Milan Rýzek zohrával kľúčovú úlohu v boji o zlato. Sobotňajšie ráno sa prebudilo do
vskutku napínavej atmosféry. Rýzek verzus Jelínek, boj na
ostrie noža, maximálne výkony s rizikom kolízie, ktorá by
znamenal koniec nádejam. Sobotňajší pretek vyhral Petr
Němec s tesným náskokom pred Milanom Rýzkom
a Jaroslavom Janákom. Libor Jelínek až štvrtý! To znamenalo
kľúčové navýšenie bodov a zisk titulu majstra Zóny str.
Európy LMBC Historic. To však neznamenalo titul v tímovej
trofeji. V nedeľu Milan pomohol k víťazstvu Steelmet tímu
a potvrdil si i výťazstvo
v triede HA2.
„Za veľké úsilie a snahu chcem poďakovať otcovi Milanovi
Rýzkovi, hlavnému mechanikovi Mirovi Janšákovi, mechanikom Palovi Rýzkovi, Jánovi Krčovi, spoločnosti Mogul
Slovakia a ľuďom, ktorí nám fandia a chodia sa za nami pozrieť na preteky. Takýto úspech sa podarí zopakovať len málokomu.“ Odkázal svojim najbližším jazdec Milan Rýzek.
A vízia na sezónu 2012? Pošuškáva sa, že v garáži
Rýzkovcov sa chystá iná, novšia formula, ktorá by mala byť
ešte rýchlejšia a lepšia ako tá predchádzajúca...
o.z. AC3R Prietrž
inzercia
11
Prietržské noviny 1/2011
Kalendár plánovaných podujatí na rok 2012 pre obec Prietrž
JANUÁR
14. 1. Motoristický ples /OZ Autocross 3R, hudba: Profil/
21. 1. Ples motorkárov /Pohostinstvo Liga Majstrov, Marcel Kovár/
28. 1. Druhý prietržský bál /Obec, v rámci projektu na cezhraničnú spoluprácu, hudba: Benny - Q/
FEBRUÁR
4. 2. Karneval /rodičovské združenie/
18. 2. Turnaj v stolnom tenise /Obec, KD/
25. 2. Hasičský ples /Dobrovoľný hasičský zbor, hudba: Čvančaranka /
NOVEMBER
1.11. Pamiatka zosnulých /Obec, Cirkev, / na cintoríne
DECEMBER
6. 12. Mikuláš pre dôchodcov /KD - Jednota dôchodcov/
16. 12. Vianočný koncert, /Obec/ výstava vianočného aranžmá
a umeleckého skla /Jednota dôchodcov, Únia žien, ZO SZZ/
MAREC
Výročné členské schôdze/ DHZ, PZ, rybársky spolok, ZOSZCH,
ZOSZZ , únia žien, SD Jednota, SJ dôchodcov, TJ - Družstevník,
OZ PETRUS, OZ Autocross 3R/, vo svojich priestoroch, resp. KD/
31. 3. Jarné upratovanie obce /všetky spoločenské organizácie, občianske združenia, školy a každý kto má záujem o čistú
obec/
APRÍL
3. 4. Oslobodenie obce /Obec, ZO SZPB, ZŠ, MŠ/, pamätná
doska pri obecnom úrade, cintorín
30. 4. Stavanie mája /Obec, ZŠ, MŠ -výzdoba mája, DHZ, folklórna skupina/, ihrisko
MÁJ
13. 5. Deň matiek /deti MŠ, ZŠ/
19. 5. Zábava pre 50 – ročných /Únia žien, hudba: Lux/
26. 5. Zahájenie rybárskej sezóny /Prietržská priehrada – Dolné
Paseky, zač. pre súťažiacich o 6.00 h. ukončenie vo večerných
hodinách, organizátor: Spolok rybárov v Prietrži/
JÚN
2. 6. Prietržský klobúk- Stretnutie chovateľov koní /prírodný
areál pri futbalovom ihrisku a park, /Country hudba, organizátor:
Jozef Ryšavý/
9. 6. Výlet do rozprávkového lesa /Rekreačné zariadenie
Podhorie, Občianske združenie Petrus /
23. 6. 750. rokov od prvej písomnej zmienky o obci Prietrž
/všetky organizácie, združenia, školy i jednotlivci/
JÚL
14. 7. Turnaj ulíc/TJ/
15. 7. Autocross v Senici /OZ 3 R, Milan Rýzek/
28. 7. Poľovnícka zábava v prírode /Poľovné združenie/,-areál pri
poľovníckej chate,
AUGUST
28. 8. SNP /Obec Prietrž, SZPB/,položenie vencov, program, partizánska vatra./ Pri pamätníku SNP v osade U Rehušov/.
SEPTEMBER
29. a 30.9. Výstava ovocia, zeleniny a kvetov / ZO SZZ Prietrž/
16.9. Hody. Výstava králikov, holubov a hydiny /Dvor pri ZŠ
Prietrž, Slovenský zväz chovateľov, ZO Prietrž/
OKTÓBER
19. 10. Mesiac úcty k starším – posedenie s dôchodcami
OZNAM
Obecné zastupiteľstvo oznamuje, že v rámci úsporných
opatrení nebudú v obci v čase od polnoci do 4 hod. ráno
svietiť lampy pouličného osvetlenia.
Obecná štatistika
Počet obyvateľov k
1. 1. 2011
Počet obyvateľov k 30. 11. 2011
708
716
Stav k 30. 11. 2011:
narodení
7
zomrelí
10
prihlásení k TP
28
odhlásení z TP
17
sobáše
5
Veková štruktúra obyvateľov
Počet obyvateľov do 10 rokov
od 10-20 rokov
od 20-30 rokov
od 30-40 rokov
od 40-50 rokov
od 50-60 rokov
od 60-70 rokov
od 70-80 rokov
od 80-89 rokov
Najstarší ročník je 1922
1923
1925
1926
60
57
89
133
80
110
118
45
24
1 občan
3 občania
3 občania
1 občan
Prietržské noviny
Vydáva Obecný úrad Prietrž, Adresa OÚ Prietrž 906 11, Redakčná rada: Ing. Zuzana Tomanová, Ing. Miroslav Jarábek, Anna Jonášová,
Viera Vaculová, Lukáš Nosko. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK, Senica, Náklad tlače: 300 ks
Vydanie financované z prostriedkov OZ Petrus.
Redakčná rada nezodpovedá za obsah článkov prispievateľov Prietržských novín a s uverejnenými názormi sa nemusí stotožňovať.
12
Download

Prietržské noviny 2011.pdf