Lakšársky spravodajca
o b č a s n í k o b y v a t e ľo v o b c e L a k š á r s k a N o v á V e s
číslo 1 / ročník VI.
nepredajné
jún 2011
Solidarita v Európe
Keď príde čas, čo zlomí nádej v nás,
temnota zaleje oči slzami a zošedivie tvoj vlas,
všetko milé len tak zhasne.
Si sám a prázdnota ti zobrala všetko krásne.
No tento smútok nevyjadria moje básne,
a preto otvor oči, nech svet vidíš jasne.
Keď zúfalstvo a plač ti z očí kričí,
chveje sa tvoje srdce a dych ti nestačí.
Kľačíš na zemi a hľadáš vhodné slová,
no sila prúdu zhadzuje ťa zas a znova.
Všetci sa ponáhľajú a nemajú čas,
nevážia si život a čaro jeho krás.
V živote ešte veľakrát spadneš a prach ti šaty zničí,
no ktosi sa skloní, aby počul, ako tvoje srdce kričí.
Zodvihne ťa zo zeme a ty už vieš, že si náš,
slnko ťa teplom obleje, teraz už svoj boj neprehráš.
Usmeje sa na teba a v očiach sa mu iskra ligoce,
je to iskra nádeje, ktorá zmäkčí každé srdce.
Podá ti ruku, aby už nikdy nevidel tvoj pád,
všetci prejdú, no on zastavil, pretože ťa má rád.
Je ako anjel, čo zovrel ťa krídlami, by utíšil tvoj plač,
vo svete si len figúrka a v živote len hráč,
tak kráčajme spolu, aby sa každý deň mohol usmievať
a my budeme lásku a radosť jeden druhému posielať.
Katka Winklerová, 7. ročník
Lucia Zemánková, 9. ročník
Miestny odbor Matice slovenskej
Z iniciatívy vedúcej obecnej knižnice PhDr. Júlie
Laukovej sa 17. marca zišiel v zasadačke obecného
úradu 5-členný prípravný výbor Miestneho odboru
Matice slovenskej v Lakšárskej Novej Vsi. Prípravný výbor MO
MS sa uzniesol na zvolaní Zakladajúceho valného zhromaždenia
Miestneho odboru Matice slovenskej a na popularizácii činnosti
Matice slovenskej. Už 19. marca sa v priestoroch fary, ktoré na
oficiálne aktivity MO MS ponúkol pán dekan Mgr. Ladislav
Labo, stretlo 16 záujemcov o členstvo, medzi nimi i pani starostka Ing. Oľga Procházková. Privítali sme medzi nami aj pána Pavla
Mihála, vedúceho Oblastného pracoviska MS so sídlom v Holíči,
ktorý nás oboznámil s históriou, cieľmi a fungovaní Matice slovenskej v súčasnosti. Po jeho zaujímavej prednáške a diskusii
s aktivistami sa uskutočnilo prvé, Zakladajúce valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Lakšárskej
Novej Vsi.
Na tomto VZ MO MS boli prijaté Stanovy MO MS, bol zvolený predseda a členovia výboru MO MS a schválený plán činnosti
na rok 2011. Zasadnutie trvalo viac ako 2 hodiny a bolo spojené
s družnou besedou.
(pokračovanie na str. 2)
Zakladajúci členovia
Lakšársky spravodajca
2
Miestny odbor Matice
slovenskej
(dokončenie zo str. 1)
MO MS v Lakšárskej Novej Vsi uvíta záujem občanov o členstvo. Členom sa môže stať každý, bez rozdielu veku - každý, kto
sa chce oboznámiť s činnosťou Matice slovenskej a komu nie je
ľahostajný ďalší rozvoj a skultúrnenie života v našej obci.
Na stretnutí v Holíči.
Do získavania členov MO
MS sa ihneď zapojilo niekoľko
aktivistov, ktorým aj na tomto
mieste vyslovujem srdečné
poďakovanie. Vďaka nim, pani
starostke Ing. Procházkovej
a nášmu duchovnému otcovi,
dekanovi Mgr. Labovi sa 19.
marec môže zapísať ako ďalší
míľnik na ceste kultúrneho rozvoja Lakšárskej Novej Vsi –
kultúrneho v tom najširšom
zmysle slova.
Text:
PhDr. Júlia Lauková,
vedúca obecnej knižnice
Foto:
Mgr. Antónia Randíková
Predseda TTSK ocenil
pracovníkov kultúry
Na valnom zhromaždení.
Bližšie informácie budú zverejnené na:
www.laksarskanovaves.sk a na www.matica.sk.
Tešíme sa na váš záujem!
Text: Bc. Tomáš Osuský, predseda MO MS
Foto: Viliam Selko
Obecná knižnica
Záujemcom o využívanie služieb obecnej knižnice (požičiavanie kníh z vlastného knižného fondu ako aj formou objednávok
v Záhorskej knižnici a spolupráca pri usporiadaní rôznych kultúrno-spoločenských podujatí) oznamujem, že knižnica
je otvorená každú poslednú sobotu v mesiaci od 14.00 16.00 hod.
sa nachádza v suteréne budovy ZŠ s MŠ
členský poplatok je 0,70€ dospelí a 0,30€ žiaci a seniori.
Cez soboty 29. januára, 26. februára a 26. marca navštívilo
obecnú knižnicu spolu 32 čitateľov. Väčšina z nich prišla vrátiť
vypožičané knihy a 12-ti si obnovili čitateľský preukaz na rok
2011. V súčasnosti máme 14 čitateľov, z toho 9 dospelých a 5 žiakov. Dospelí si vypožičali 21 knižných titulov, žiaci 18.
Od nového roku sme do knižnice kúpili napr. tieto knihy:
Záhorácke rozprávky alebo Proč majú prasce ocase na
vrcúlky (Štefan Moravčík)
Moja prvá knižka o mačke (Ingrid Andersson)
Bez strachu (Max Lucado)
Milan Rúfus (Imrich Vaško)
Aj knihy majú svoje osudy (Karol Tauber)
Ako a prečo je to tak (detská encyklopédia od Marie
Korandovej)
Zvieratá a les (encyklopédia pre deti i dospelých z vydavateľstva ESA pre Knižné centrum, s.r.o. v Žiline)
Národný kalendár 2011 (vydaný Maticou slovenskou pri
príležitosti 150 výročia Memoranda slovenského národa).
V priebehu prvého štvrťroku som osobne a telefonicky komunikovala s riaditeľkou Záhorskej knižnice pani Mgr. Soukupovou
kvôli metodickým pokynom (po odchode pani Kulíškovej do
dôchodku sme takmer rok, až doteraz, nemali metodičku). Pani
riaditeľke som vďačná aj za veľkú pomoc pri nadväzovaní osobných kontaktov so zástupcami dôležitých kultúrno-osvetových
inštitúcií a zariadení v regióne. Tak som na základe informácií od
nej mohla v našej obci a farnosti iniciovať založenie Miestneho
odboru Matice slovenskej.
Trnavský samosprávny kraj oceňuje každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pracovníkov z odvetvia kultúry.
Výnimkou nebol ani tento rok a 18. mája prebralo 37 umelcov či
kultúrnych pracovníkov z rúk Tibora Mikuša Pamätnú medailu
predsedu TTSK.
Medzi ocenenými bol tento rok Lakšáran Viliam Selko pedagóg, publicista, fotograf a aktívny člen fotoklubu RETINA
a člen Zväzu slovenských fotografov.
„Mám úctu k ich
práci Dnes tu boli ocenené dámy a páni,
ktorí často aj päť desiatok rokov pracujú
aj vo svojom voľnom
čase s mládežou. Sú to
ľudia, ktorí robia
v prospech iných.
Takýmto ľudom sa
treba verejne pokloniť,
poďakovať a dávať za
príklad ostatným,“
poďakoval predseda
TTSK T. Mikuš po
slávnostnom ceremoViliam Selko
niáli „ Kultúra je každej
spoločnosti
potrebná. Po kultúre
siahame v čase odpočinku, keď chceme byť
so svojimi blízkymi.
Obohatí nás, poteší
a relaxujeme pri nej.
Má mnoho podôb, je
to maľba, pekne zaspievaná
pieseň,
hudobné dielo, prednesená báseň, môže to
byť aj čipka, či zvyk,
ktorý nám zanechali
naši predkovia. Je to
všetko, čo nás reálne
obohacuje.“
Na slávnostnom
oceňovaní sa zúčastnil
aj štátny tajomník
Ministerstva vnútra
SR Maroš Žilinka.
Pamätný list predsedu TTSK.
(pokrač. na str. 3)
Lakšársky spravodajca
Predseda TTSK ocenil
pracovníkov kultúry
(dokončenie zo str. 2)
„Spravidla sa zúčastňujem na oceňovaní silných a odhodlaných mužov ako sú hasiči, či policajti. Zároveň som však aj rodičom. Mám malé deti a chcem, aby vyrastali nielen v bezpečnej
krajine, ale aj v kultúrnej. Práve títo ocenení robia veľa pre
naplnenie toho, aby sme všetci žili v kultúrnej krajine, za čo im
ďakujem.“
Za prítomných poďakoval akademický maliar Jozef Ilavský,
ktorý vyzdvihol vedenie TTSK za to, že si vážia a ocenili prácu
kultúrnych pracovníkov.
Text: z web stránky TTSK
Měl jsem štěstí
alebo pamäti plukovníka Ing. Pavla Vaňka – vojnového veterána.
Túto knihu napísal v roku 2009 plk. Ing. Pavel Vanek.
Hneď prvá strana
prezrádza jeho motto „Ja
sa prebijem, lebo sa prebiť chcem!“ Chce, aby
jeho spomienky na udalosti z dejín spoločného
života bratských národov
Čechov a Slovákov slúžili súčasným a budúcim
generáciám a aby si spomenuli, za čo bojovali na
život a na smrť proti
úhlavnému nepriateľovi
– fašizmu. Jeho vzorom
bol Milan Rastislav Štefánik.
V knihe opisuje svoj
život, rodisko, ako sa stal
vojenským
pilotom,
leteckú službu...
Pokračuje
krutosťou
Titulná strana knihy.
a nezmyselnosťou vojny,
ale nutnosťou obrany, okamžikmi, kedy mal šancu prežiť tak na
jedno percento. Opisuje príhody z bezprostredného styku s nepriateľom.
Na záver hodnotí svoj život ako pestrý. Prevažná časť je ho
života sú „náhody, a je veľmi dôležité, ako sa v nich človek zachová“. Odporúča hlavne mladým ľuďom: „Byť snaživý, čestný, spravodlivý, mať šťastie a nebáť sa!“
Nás teší, že môžeme obohatiť obecnú knižnicu o ďalší titul
nášho rodáka.
Plk. Ing. Pavel Vanek sa v tomto roku dožil významného
životného jubilea – 90 rokov. Želáme mu, aby ho šťastie a zdravie
naďalej sprevádzali a aby svoju životnú múdrosť ešte dlho tlmočil
mladým generáciám.
Redakčná rada.
3
Sojáková. Polnočná tombola priniesla šťastie veľa hosťom, pretože bola mimoriadne bohatá, za čo ďakujeme týmto sponzorom:
Obec Lakšárska Nová Ves, KRAJN s.r.o., Stavebniny
Lakšárska Nová Ves, rodina Procházková, Lakšárska Nová Ves,
rodina Macková, Lakšárska Nová Ves, Miroslav Hačunda,
Lakšárska Nová Ves, JUDr. Peter Janoši, Vinotéka sv. Urbana,
Bratislava, Branislav Pavlovič, Malacky, CESTY NITRA, a.s.,
Ing. Pavol Velický, UNISTAV Senica s.r.o., Ing. Emil Žeňúch,
Harmer – Agro, Lakšárska Nová Ves, rodina Kabarcová,
Lakšárska Nová Ves, Potraviny Magdaléna Michalicová,
Lakšárska Nová Ves, COOP JEDNOTA, predajňa Lakšárska
Nová Ves, Elektroservis Stanislav Drinka, Lakšárska Nová Ves,
Obecný úrad Studienka, Autodoprava Peter Vandák, Lakšárska
Nová Ves, rodina Randíková, Lakšárska Nová Ves, Peter Filípek,
Lakšárska Nová Ves, B-V KOVO s.r.o., Lakšárska Nová Ves,
František Cigánek, Lakšárska Nová Ves, prezident Združenia epileptikov p. Vrátil, Stolárstvo Ján Exner, Lakšárska Nová Ves,
Marta Smolinská, Lakšárska Nová Ves, VESTAVEX s.r.o.,
Lakšárska Nová Ves, František Martiš, Senica, Ivan Vandák,
NCD, Lakšárska Nová Ves, Kvety – Monika Poliaková,
Lakšárska Nová Ves, Kaderníctvo Janette Fialová, Lakšárska
Nová Ves, PZ Lakšárska Nová Ves, FED Bilkove Humence,
p. Hrica, Darina Černá, Lakšárska Nová Ves, Jana Stankušová,
DUO-BAR Lakšárska Nová Ves, TJ Lakšárska Nová Ves, JURKI
HAYTON s.r.o. ČS Lakš. Nová Ves, Chovateľské potreby MZ
Gaman, Lakš. N. Ves, ZASAH Lakšárska Nová Ves, Ján
Kosturko, M-M market Ing. Milan Masár, Lakšárska Nová Ves,
Jozef Němeček, Lakšárska Nová Ves, Pavol Šišulák – Bitúnok
Gajary, Ján Kosturko ml., Lakšárska Nová Ves, p. Hittner,
Lakšárska Nová Ves
Ďakujeme tiež všetkým hosťom, ktorí prijali pozvanie a kúpou
tombolových lístkov podporili vzdelávacie programy Základnej
školy s materskou školou v Lakšárskej Novej Vsi. Výťažok plesu
v plnej výške 1500 EUR bol odovzdaný zástupcom školy.
Text: organizátori
Detský karneval
Ako aj po minulé roky, ani tohtoročný fašiangový čas nezostal
bez maškarného plesu pre deti. Základná škola s materskou školou v LNV s RZ usporiadali 19. februára 2011 detský karneval pre
všetky deti.
Tohtoročný karneval sa veľmi vydaril. V porovnaní s minulým
rokom bolo viac masiek, medzi ktorými prevládali piráti, čerti,
čarodejnice, lienky, masky Miky Mausov, Spidermani, šaškovia,
princezné, masky zvieratiek, rozprávkové postavičky.
8. Lakšársky
reprezentačný ples
Ako každý rok aj tento sa tešil dobrej zábave.
Vstupenky boli vypredané už koncom januára.
Do tanca pozývame hudbu GRAFIC z Kútov,
tentokrát už po tretie. Po úvodnom slove a privítaní nám Zuzka
Černá predviedla pekný tanček mažoretky. Potom sa dvomi piesňami predstavili finalistky československej superstar Katka
a Zuzka Winklerové. A začala zábava pri rytmickej hudbe.
O dobré jedlo sa opäť postarali majstri domáceho jedla
p. Cigánková, Oravská a Králová. A až do rána behali a obsluhovali hostí Darinka Černá, Elenka Kabarcová a Marcelka
Na detskom karnevale.
Všetky boli veľmi pekné a originálne. Preto bolo ťažké vybrať
najkrajšiu. Ocenili 15 masiek, ktoré boli odmenené vecnými
cenami. Všetky masky dostali sladkosť. Pripravená bola aj bohatá tombola. Okrem priamych výhier, ktoré si hneď mohli vybrať,
po niekoľkých tanečných kolách konečne prišlo očakávané losovanie tomboly.
(pokračovanie na str. 4)
Lakšársky spravodajca
4
Detský karneval
(dokončenie zo str. 3)
O občerstvenie bolo postarané v originálnom bufete - cirkusovom stánku, kde obsluhovali veselí šaškovia. Pri veselej hudbe
sa všetci dobre zabavili, deti sa dosýtosti vyšantili. S dobrou náladou sme sa všetci rozchádzali domov.
Poďakovanie patrí aj našim sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami alebo finančným príspevkom. Potešila nás aj veľká
účasť rodičov, starých rodičov, bývalých žiakov školy a ostatných
obyvateľov obce.
Text: Ružena Javorová
Foto: Ján Kosturko
Prvomájové oslavy
Tradícia ručného stavania máje nás neobišla ani tento rok.
Predchádzali jej mnohé prípravy a tradične aj príprava zabíjačkových pochutín, o ktoré je veľký záujem. Nie menší záujem je aj
o sladké pochutiny – štrúdle a krémeše.
O 16.00 hod. predseda TJ Tibor Velický vyzval mládežníkov,
aby zaujali svoje miesta a o 17.00 sa už ponad námestím týčila
vysoká mája.
Oslava pokračovala programom detí. Vystúpili tanečníci na
ľudovú notu, mažoretky, zaspievali nám Lakšárskej slniečka
a hrou na harmonike sa predstavil Ľubko Vittek. Spevácky sa
predstavili Katka a Zuzka Winklerové. V ďalšej časti programu sa
predstavil p. učiteľ Gašpárek s hudobnou skupinou STORM
s našou speváčkou Barborkou Šajdíkovou a hudobníkom
Milanom Cákom. Po ich vystúpení nasledovala zábava pri reprodukovanej hudbe. Na dážď pri podujatiach sme si celkom zvykli,
takže ani teraz nikoho neodradil.
Lakšárska jedenástka
Je tu 28. máj 2011. Opäť veľký deň pre Lakšársku
Novú Ves. Koná sa turistický pochod „Lakšárska -11ka“. Termín akcie je určený dávno pred jej konaním.
Takže bohužiaľ, počasie si nevyberieme a ani ho
neovplyvníme. Zobudili sme sa do zamračeného rána. Zatiaľ
neprší a to je najdôležitejšie. Realizačný tím sa stretol na obecnom úrade ráno o 7.oo hodine. Starostka vydala posledné pokyny a každý sa odobral na svoje vopred určené stanovište, vyzbrojený poduškou, pečiatkou, zoznamom s poradovými číslami
účastníkov, minerálkou a sprejom proti komárom (posledné dve
veci nikto nepotreboval). Smäd ich netrápil, vody mal každý dosť
a komáre nelietali. Dúfali sme, že deviata hodina rozhodne.
Túžobne sme si priali, aby sa obloha rozjasnila a vyšlo slnko. Stal
sa pravý opak. O 9-tej sa spustil dážď a vytrvalo pršalo až do
skončenia akcie. Na štarte sa zapísalo 85 ľudí. Prišli naozaj len tí
skalní. Všetkých som obdivovala a priala som im šťastnú cestu.
Z našej partnerskej obce Rabensburg z Rakúska, prišlo 18 turistov. Účelom Lakšárskej 11-ky nie je prebehnúť trať čo najrýchlejšie, ale aby sa stretli rodiny, priatelia, skupiny ľudí, ktorí si majú
čo povedať a cestou si vychutnajú krásnu prírodu. Pri Červenom
rybníku si opečú klobásu, občerstvia sa kávou a v družnom rozhovore pokračujú ďalej.
Pri Červenom rybníku.
Oddych na polceste.
Na oslavách pravidelne vystupujú mažoretky.
Tento rok sme museli máju zložiť o niekoľko dní skôr napriek
tomu, že stála pevne ako svieca. Harmonogram rekonštrukčných
prác námestia nám nedovolil ponechať ju do konca mesiaca.
Škoda ... bola najkrajšia na okolí.
Text a foto: redakcia
Samozrejme energiu dopĺňajú zo svojich zásob (52%).
Dnešné počasie však vôbec nie je na rozjímanie v prírode. Ako
prvý turisti sa nám vrátili Marek Platzner a Tatiana Velická. Pán
Prokop si zapísal čas odchodu i čas príchodu. Asi išiel svoj osobný rekord. Ľudia sa vracali premočení, niektorí unavení, iní hovorili že by to zvládli prejsť ešte raz, ale všetci v dobrej nálade
s úsmevom na tvári.
(pokračovanie na str. 5)
Lakšársky spravodajca
5
Lakšárska jedenástka
Lakšárske slniečka
(dokončenie zo str. 4)
Pred Veľkou nocou
O tom že v Sobotišti, má turistika dlhoročnú tradíciu, ma presvedčila trojgeneračná skupinka - babka Helka Ševčíková
/Cigánková/, dcéra Vierka Chochlíková a vnučka Danka. Tak
trošku im závidím to turistické nadšenie. Veľmi si prajem, aby aj
v našej dedine bol deň „Lakšárskej 11-ky“ obecným sviatkom,
ako je to napríklad aj v Studienke. Každý z účastníkov dostal:
diplom, tradičnú kľúčenku a pohľadnicu našej obce.
Čas zábav a plesov sa skončil dňom
9. marca 2011 – bola to popolcová streda,
deň kedy začína pôst. To je čas pripravovať sa
na najväčší sviatok jari – Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
V našej farnosti sme toto obdobie začali spolu s deťmi pobožnosťou Krížovej cesty. Deti z Lakšárskych slniečok si rozdelili
jednotlivé zastavenia. A keďže to bola detská krížová cesta, aj sa
ju modlili z knihy Krížová cesta nášho Pána pre deti, ktorú aj sami
maľovali.
V nedeľu 13. marca 2011 popoludní sa zišli farníci i deti
v miestnom kostole. Spolu s naším pánom dekanom Mgr.
Ladislavom Labom vždy jedno dieťa odriekalo modlitbu k príslušnému zastaveniu.
Medzi jednotlivými zastaveniami znela organová hudba a spev
organistky pani Winklerovej.
Všetci sme si v mysli predstavili, akou tŕnistou cestou musel
pán Ježiš prejsť, aké muky a bolesti znášal, aby nás všetkých
vykúpil. Toto obdobie sme využili na očistu našich duší.
Text: Ľubica Drinková
Slniečka v Marianke
Najmladšia účastníčka Emka Šišuláková.
Dňa 21. mája sa v Marianke konala detská arcidiecézna púť.
Náš súbor Slniečko sa tiež zúčastnil púte. Stretli sme sa ráno pred
obecným úradom. Potom nasledovala dlhá cesta do Marianky,
keďže diaľnica bola zatvorená. Hneď po príchode sme sa zaregistrovali a nachystali sme sa na vystúpenie.
Naši priatelia z Rabensburgu.
Jedným z kritérií v hodnotení pochodu bolo, že sa vyhodnotil
najvzdialenejší - najstarší účastník. Bol to pán Juraj László
z Košíc (tento deň si zapamätá, našiel svoju frekvenciu). Klaudia
Matisová, tiež z Košíc, celú akciu dokumentovala s profi foťákom. Dúfam, že budeme mať i fotografie. Najmladšou účastníčkou bola malá, krásna, okatá Emma Šišuláková. Najstarším
pochodujúcim turistom bol pán Janko Babic. Najvačšou skupinou
z Lakšárskej Novej Vsi bola rodina Šišulákovcov (Antona
a Zuzky), ktorá sa pochodu každoročne zúčastňuje. Po odovzdaní trofejí slovenským i rakúskym turistom bolo zlosovanie poradových čísiel. Šťastie sa usmialo na pána Kleberca - gratulujme.
Bol odmenený záhradným lehátkom. Ide letná sezóna, tak ho
využije. Ľudia sa pomaly z námestia vytratili. S úsmevom som sa
ešte pozrela na skupinku veselých turistov ako si sľubujú, že
o rok sa tu opäť stretnú. Tešíme sa !!!
Text: Terézia Sojáková
Foto: Viliam Selko
Príprava na vystúpenie.
Lakšárske slniečka vystupujú.
Lakšársky spravodajca
6
Lakšárske slniečka
(dokončenie zo str. 5)
Keďže náš súbor bol prvý, ktorý dorazil, tak sme si mohli
vybrať kedy budeme vystupovať. Naša pani vedúca ani na chvíľku
nezaváhala a napísala nás do poradovníka na prvé miesto.
Odohrali sme viacero pesničiek, ktoré hrávame tiež aj v kostole.
Niektoré pesničky nám dokonca pomohlo spievať aj obecenstvo.
Na záver sme boli ocenení obrovským potleskom. Potom nás
vystriedali ostatné súbory. Ešte sme si spravili pár fotografií, no
a hor sa na občerstvenie. Na obed sme mali párky s horčicou. Deti
sa mohli povoziť tiež na koníkoch. Po obede nasledovala svätá
omša. Hlavným celebrantom svätej omše bol trnavský pomocný
biskup Mons. Ján Orosz. Po omši sme sa pomaly vybrali domov.
Na púť v Marianke máme pekné spomienky a už teraz sa tešíme
na ďalšiu.
Text: Zuzana Vilemová
Foto: Viliam Selko
Základná skola s materskou
školou
Lyžiarsky výcvik
Ten čas tak rýchlo letí, akoby to bolo včera, keď sme boli na
lyžiarskom výcviku, ktorý sa začal v nedeľu 6. marca a trval do
12. marca.
Nevedeli sme sa dočkať, kedy zasa uvidíme kamarátov z minuloročného lyžiarskeho. Cesta do Ždiaru bola veľmi dlhá, ale my
sme si ju skrátili hraním karieť.
V Žiline sme mali menšiu prestávku na odpočinok. Ani sme sa
nenazdali a už sme boli v Ždiari. Túžobne sme pozerali z okna
a hľadali náš penzión "Krasuľa". Všade bolo veľa snehu a my sme
už snívali, kedy si obujeme lyžiarky a vhupneme do lyží, a vyrazíme na svah. Najskôr sme sa však museli ubytovať. Izby boli
veľmi pekné.
Zamyslime sa
22. mája deväť žiakov tretieho ročníka prijalo prvýkrát telo
i krv Kristovu pod spôsobmi chleba a vína. Bola to udalosť nielen
v živote našich malých farníkov, taktiež veľmi silný duchovný
zážitok pre nás dospelých. V spomienkach sme videli seba namiesto nich ako sme aj my kedysi plný napätia čakali na príchod
J. Krista do nášho srdca.
Prvýkrát verejne vyznali vieru v Boha, že sa vyhnú pokušeniu
Zlého.
Nakoniec sľúbili, že budú chodiť do domu nebeského Otca,
kde pre nich bude vždy pripravená hostina – sv. omša.
Prvé sv. prijímanie je viditeľným znakom, že človek nežije len
z chleba, ale aj z Chleba, ktorý dáva Ježiš prostredníctvom Cirkvi.
Takýto Chlieb živí naše duše, dáva život večný.
Rodičia musia zo zákona zabezpečiť deťom chlieb / pokrm/ pre
telesný život, aby vyrástli . Boh zase im dáva povinnosť zabezpečiť Chlieb pre večný život. Pre rodičov plynie povinnosť zabezpečiť materiálne, ale aj duchovne svoje dieťa. Ak si prečítaš evanjelium o márnotratnom synovi iste pochopíš, že syn od otca odišiel
až vtedy, keď mal v ruke plný mešec peňazí. Kedy sa vrátil k otcovi? Keď bol mešec prázdny.
Nie láska k otcovi, ale núdza, hlad ho priviedol opäť do otcovského domu. Hlad ho donútil pred otcom pokľaknúť a prosiť
o odpustenie, že nedokázal dobre hospodáriť s dedičstvom od
svojho otca.
Rodičia, učte svoje deti a pomocou kresťanského ducha ukážte im, že nielen veci okolo nás, najmä peniaze nie sú nevyhnutné
k životu na zemi. K materiálnym veciam potrebujeme aj duchovné hodnoty, čnosti, medzi ktorými prioritou je láska Ducha
Svätého. Hmotné statky nás delia na chudobných i bohatých. Len
vďaka láske, ktorá sa skrze Ducha Sv. vlieva do našich sŕdc, sme
si na zemi i vo večnosti všetci rovní.
Text: Mgr. Ladislav Labo, dekan – farár
Foto: Viliam Selko
Naši lyžiari.
Na druhý deň sme sa vybrali na svah. A aký bol? Úžasný
a veľmi dobre upravený. Bol tam vlek, ktorý nás vyviezol až hore
na svah. Potom začiatočníci sa spúšťali po jednom pod dohľadom
pánov učiteľov. Keď už všetci vedeli lyžovať išli sme na ďalší deň
do Strednice a Bachledovskej doliny. Bolo tam úžasne, dobre sme
si zalyžovali na svahu, ktorý bol stŕmy a pomerne dlhý. Na penzión sme sa vrátili celý vymrznutý a unavený, ale s úsmevom na
tvári.
Deň pred odchodom sme mali na svahu súťaž, súťažili sme
všetci. Rozdelili sme sa na dve skupiny - skupina dievčat a skupina chlapcov. Všetci sme si navzájom fandili a povzbudzovali sa.
Z dievčat bola ako prvá Nikolka Mlynarčíková, žiačka
z Lakšárskej Novej Vsi. Z chlapčenskej skupiny vyhral Dominik
Bolerác, žiak z Brodského. Všetci výhercovia dostali sladkú
odmenu a pochvalu.
Bol to vydarený lyžiarsky, všetci sme si odniesli veľa spoločných zážitkov a spomienok.
Text: Nikolka Mlynarčíková
Výlet na Myjavu
31. marca 2011 sa 45 žiakov našej školy pod vedením Mgr.
Šebestovej a p. Hačundovej zúčastnilo exkurzie do čističky odpadových vôd na Myjave. Pracovníčky čističky zaujímavým spôsobom deti oboznámili s čistením odpadovej vody. Žiaci pozorne
počúvali, živo diskutovali na túto tému. Z ich otázok bolo jasné,
že majú o túto problematiku záujem. Odpad, ktorý dennodenne
produkujeme v domácnostiach, školách, na pracoviskách nie je
našim žiakom ľahostajný. V areáli čističky sa správali slušne, začo
boli odmenení malými darčekmi.
Naša exkurzia nekončila v čističke odpadových vôd. Keď sme
boli už na Myjave, nemohli sme nenavštíviť „Gazdovský dvor „.
Dvor ožil smiechom našich detí, niektoré sa hrali s domácimi
zvieratkami, iné vyliezali na vozy, ďalšie si prezerali gazdovský
dom plný starodávnych krojov, hrncov, náradia, kolovrátkov,
pílok.
Lakšársky spravodajca
Základná skola s materskou
školou
V areáli čističky.
7
Návšteva spisovateľa
V jeden krásny slnečný deň navštívil našu školu spisovateľ,
ktorý mimochodom u nás v Lakšárskej Novej Vsi aj býva
p. Teodor Križka. Priviedol si so sebou jednu staršiu dámu, ktorá
nám priblížila jeho život. Celé doobedie sa nieslo teda v literárnom duchu. Pán Križka nám veľmi obsažne vyrozprával najzaujímavejšie príhody zo života. Ako napríklad to, že študoval
v Moskve. Žiaci, teda my, sme boli aktívni a pozorní. Keďže sme
doteraz p. Križku nepoznali, o to viac nás zaujalo ako vyrastal,
kde žil, ba či má rodinu. Ochotne a s úsmevom na tvári nám na
položené otázky odpovedal. A pretože aj my sme šikovné deti,
niektorí žiaci našej školy predviedli svoje literárne diela, s ktorými sa umiestnili na súťažiach napr. Lucka Zemánková – 9. ročník.
Tento deň sme si určite užili a zopakovali by sme si ho znova.
Radi sa dozvieme niečo nové z oblasti literatúry, veď človek
nikdy nevie, kde skončí. Možno o pár rokov bude niekto z nás
chodiť do našej školy a bude rozprávať o svojich zážitkoch
a svojich dielach ako umelec.
Text: Katarína Winklerová, 7. ročník
Modrý deň
22. marca 2011 bol na našej škole „Modrý deň“. 56 žiakov
našej školy a celý pedagogický zbor prišli v modrom oblečení,
čím si farbou pripomenuli farbu vody. Prváci vystrihovali kvapôčky, druháci zhotovili akvárium a ostatní žiaci výtvarne vyjadrili dôležitosť tejto vzácnej tekutiny .
V gazdovskom dome.
Záujem mali deti tiež o stodolu, v ktorej boli vtáčie búdky,
dožinkové vence a ďalšie starodávne veci. No, bolo sa načo pozerať.
Deti od tetušiek dostali aj malé občerstvenie - teplý bylinkový čaj s cibuľovým alebo marmeládovým chlebíkom. Júj, ten bol
ale dobrý. A k tomu všetkému nám svietilo teplé slniečko. Deti
budú na zaujímavé rozprávanie ešte dlho spomínať.
Foto a text: Mgr. Šebestová Kornélia
Pripomínanie ľudových tradícií
Aj v tomto roku nám pripomínali ľudové tradície „letečkom“
žiaci zo základnej školy.
Deti s letečkom.
Text a foto: Mgr. Kornélia Šebestová
Divadelné predstavenie
Bol pondelok, ranné slniečko oslepovalo naše rozospaté tváre,
v ušiach slúchadlá a pred nami nekonečná cesta. Aj vám sa zdá,
že toto je len únavná cesta do školy, jednoducho len obyčajný
ospalý pondelok? Nie! V tento pondelok sme totiž vymenili tašku
s knihami za kabelku plnú šminiek, ale v prípade chlapcov za vak
plný sladkostí. Vyzbrojení dobrou náladou sme naskákali do autobusu a výlet sa mohol začať.
Vysadili nás v Bratislave. Na začiatok sme pochodili celú
Obchodnú ulicu, kde sa mnohé baby pristihli, ako nalepené na
skle slintajú pred výkladom. Priznávam, že aj ja som mala na
mále, jednoducho, topánky sú moja srdcová záležitosť.
V divadle na Novej scéne sme zažili nádherné vystúpenie
s názvom „Čarodejník z krajiny Oz“. Uchvátili nás skvelé efekty,
piesne, ale aj herci. Divadlo bolo plne obsadené, a tak sme sa
neubránili ani menšej „kríze“ v bufete. Jednoducho, bol strašný
dopyt po tyčinkách.
Po skvelom kultúrnom zážitku sme absolvovali výklad
o minulosti v múzeu. Táto časť bola síce menej zaujímavá, teda
aspoň pre nás deti, ale aj tak, lepšie ako učenie.
Poslednou bodkou za pekným slnečným dňom bola návšteva
Auparku. Vyšantili sme sa, Mc Donaldovi sme spravili peknú
tržbu a pomaly išli domov. V autobuse bola veľká sranda, aj keď
sme prišli o posledné zásoby sladkostí, tento deň stál za to!
Text: Lucia Zemánková, 9. roč.
Lakšársky spravodajca
8
Základná skola s materskou
školou
Vyčistime si Slovensko
Pri príležitosti Svetového dňa Zeme (22. apríla) sa naša škola
zapojila do celoslovenskej akcie „Vyčistime si Slovensko“, ktorú
vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR. Do akcie sa
zapojila celá škola. Malí i veľkí, mladší i starší. Všetci, vyzbrojení vrecami a rukavicami sme jedno stredajšie popoludnie vyrazili do okolia našej dediny. Tešilo nás, že pomôžeme svojmu životnému prostrediu.
Je skutočne zahanbujúce, aké množstvo odpadkov sme
nazbierali. Bolo toho plné vrecia. Veľmi radi sme sa opäť zahrali
hru ….hru na ľudí.
a odtiaľ sme po úzkom, skalnatom chodníku putovali
k Studenovodským vodopádom. Bolo to tam nádherné. V stredu
sme navštívili Beliansku jaskyňu, ktorá nás očarila krásnou
výzdobou doplnenou hudbou. Vo štvrtok sme dopoľudnie trávili
v AquaCITY Poprad, kde sme sa poriadne vykúpali a vybláznili.
Každé poobedie sme mali súťaže, športovú olympiádu, prírodovedný kvíz, výtvarnú, tanečnú súťaž. Na večer sme hľadali poklad,
posedeli pri táboráku, spievali pesničky, hovorili vtipy. V ŠvP sme
mali aj Talenmániu. Na záver sme si volili „Fešichalana“ a „Miss
ŠvP“. Kto vyhral, sa môžete dozvedieť na stránke našej školy. Čo
k tomu dodať? Prekrásne prostredie Belianskych Tatier, výborné
jedlo od tety kuchárky, milý majiteľ penziónu, dvaja kamarátski
psíkovia, nám našu prvú školu v prírode veľmi spríjemnili, začo
im touto cestou pekne ďakujeme. Domov sme sa vrátili 3. júna
2011 všetci zdraví, bez úrazu. Zážitkov máme veľa, krásne chvíle sú za nami, ale spomínať budeme ešte dlho. Možno o rok sa
opäť stretneme. Tak, dovidenia v Ždiari!
Text a foto: Mgr. Šebestová Kornélia,
Anna Hačundová
Vystúpenie rytierov v našej škole
Text a foto: Mgr. Šebestová Kornélia
Škola v prírode v Ždiari
Konečne prišiel vytúžený deň, na ktorý sme sa všetci veľmi
tešili! Ráno o 7.00 hod, 28. mája 2011 nasadlo 20 žiakov a 2
učiteľky našej školy do autobusu, potom krátka zastávka
v Prievaloch, kde nastúpilo ďalších 20 žiakov, 2 pani učiteľky a 1
zdravotník a naša cesta za spoznávaním mohla začať. Okolo
15.00 hod sme dorazili do Ždiaru, ubytovali sme sa v penzióne
Krasuľa, vybalili všetky veci, trocha si oddýchli po chutnom
obede. Na zoznamovacom večierku sme sa skamarátili so žiakmi
z Prieval a taktiež sme sa dozvedeli, aký program nás čaká.
Jeden marcový štvrtok do našej školy zavítali dvaja neznámi
muži, ktorých šatstvo pripomínalo návrat do minulosti. Správne,
boli to rytieri. Pomaly sme sa presunuli do telocvične, kde už netrpezlivo čakali menšie deti sediace na žinenkách. Oči im pri pohľade na také množstvo zbraní žiarili tisíckami odleskov a úsmev,
ktorý odhalil chýbajúce predné zuby prezrádzal veľké nadšenie.
Starší žiaci sa v ruke so stoličkou vôbec nenáhlili, skôr to vyzeralo ako prevaľovanie sa zo strany na stranu a keďže bola len
1. hodina, nevyhli sme sa ani ospalým grimasám. Keď sme už bezpečne sedeli na miestach, predstavenie sa začalo. „Rytieri“ nám
predstavili mnoho bojových postojov v zrýchlenom aj spomalenom tempe, vystriedali pri tom všetky zbrane a tento kultúrny
zážitok doplnili bojové pokriky. A čo by to bol za zážitok, keby si
to nemohli vyskúšať aj naši chlapci. Dvaja dobrovoľníci zo
7. triedy zo seba urobili dávnych vojakov, ktorým taktiež nechýbala historická výstroj a oblečenie.
Postupne sme sa posúvali v dobách a aj výzor vojaka sa menil.
Títo „pokusní králici“ na sebe vystriedali množstvo oblečenia
a výstroje a taktiež nám predstavenie spríjemnili smiechom, keď
jedného div nezvalila železná košeľa. Neskôr sa medzi dobrovoľníkov prihlásil aj náš Juraj, ktorý takmer prišiel o hlavu. Do ruky
mu dali ťažký meč a v podstate to bola ukážka „rýchlej smrti“. No
Juraj sa statočne držal a z tváre nestrácal hrdinský úsmev. Pri
pohľade na chlapcov mi bolo jasné, že sa im práve splnil ich detský sen. Aspoň na chvíľu sa stali rytiermi.
Na konci predstavenia sme si mohli aj my ostatní zbrane chvíľu podržať, položili sme našim rytierom zopár otázok a následne
sme sa rozlúčili. Musím sa naozaj priznať, že asi 1.krát za mojej
existencie sa deti nesnažili nasilu skrátiť vyučovanie zbytočnými
otázkami. Som veľmi rada, že som sa tohto predstavenia mohla
zúčastniť, a to rozhodne nerozprávam len za seba.
Text: Lucka Zemánková, 9. roč.
Pre naše mamičky
V nedeľu sme zvládli Zelené pleso (12 km tam a 12 km späť). Aj
svalovicu sme mali. V pondelok sme navštívili Tatranskú
Lomnicu. Prezreli sme si múzem TANAPu a zhliadli prekrásny
dokumentárny film „História Tatier“.
V utorok, to sme už svalovicu nemali, sme išli do Starého
Smokovca. Pozemnou lanovkou sme sa vyviezli na Hrebienok
Všetky kvety do rúk mamy
vkladám ako drahokamy
za jej lásku plnú nehy,
za zelené detské brehy,
za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávku nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko,
aby si ma pohladila –
moja mama nežná, milá.
V duchu týchto slov sa niesla oslava Dňa matiek, ktorá sa už
tradične konala druhú májovú nedeľu v kultúrnom dome v našej
obci.
Lakšársky spravodajca
9
Základná skola s materskou
školou
Najlepší strelci.
Vystúpenie detí materskej školy.
Ocenenie nejlepších.
Vystúpenie detí základnej školy.
Deti si pripravili pre svoje mamičky, babičky, či tety kytičku uvitú
z básní, piesní, či tancov a k tomuto bohatému programu pripravili i malú pozornosť v podobe papierového kvietka. Dojatie
a úsmev v tvárach zúčastnených boli dôkazom toho, že sa im pripravený program páčil.
Text: Ružena Javorová
Medzinárodný deň detí
Tak, ako počas predchádzajúcich rokov, i tohtoročný Deň detí
pre nás naši učitelia a poľovníci zorganizovali akciu na poľovníckej chate. S programom akcie nás oboznámil náš pán učiteľ už na
školskom dvore, pripravil nás tak na to, čo nás čaká. Potom sme
už s úsmevom na tvári vykročili svižným krokom na chatu.
Cestou sme sa rozprávali, a preto nám čas ubiehal rýchlejšie. Po
dorazení do cieľa sme si najskôr oddýchli, potom sme sa rozdelili do skupiniek a začali sme súťažiť. Súťažných disciplín bolo neúrekom. Naši najmenší spoznávali zvieratká, rastlinky a huby
našich lesov. Tiež si vyskúšali podávanie prvej pomoci. Žiaci druhého stupňa mali disciplíny o niečo ťažšie, ale i napriek tomu ich
zvládli „ľavou zadnou“. Každý z nás mal tiež možnosť zastrieľať
si zo vzduchovky, samozrejme pod dozorom lakšárskych poľovníkov. Streľba lákala skôr chlapcov, ale ani dievčatá sa nedali
zahanbiť. Po skončení súťaží sme si všetci pochutili na výbornom
guláši. A máme tu výsledky.
Prvú priečku na prvom stupni obsadila skupina v zložení:
Lucka Drinková, Adrianka Balážová a Dominika Rozborová.
Na druhom mieste skončili: Simonka Cintulová, Ľubko Víttek
a Martinko Klempa.
Na treťom mieste sa umiestnili: Matejko Kráľovič, Jožko Bareš
a Katka Filípková.
Z druhého stupňa vyhrala 9. trieda.
Ďalšie priečky obsadili ôsmaci, siedmaci a šiestaci. Preteky
v streľbe boli rozdelené na dve etapy. Žiaci prvého až piateho ročníka strieľali zo vzduchovky, žiaci šiesteho až deviateho ročníka
zasa z „malorážky“. V prvej kategórii zvíťazili piataci. V druhej
kategórii vyhrali siedmaci. Po vyhodnotení sme sa príjemne unavení rozpŕchli domov.
Všetkým organizátorom tohto krásne prežitého dňa veľmi
pekne ďakujeme a tešíme sa už na ďalší ročník oslavy nášho
sviatku.
Text: Paťka Borovičková
a Katka Winklerová, 7. trieda
Úspechy v súťažiach
Pytagoriáda – školské kolo
Úspešní riešitelia
Dominika Vilémová
3. trieda
Ľubko Víttek
3. trieda
Soňa Nemečkayová
4. trieda
Dominika Lacová
6. trieda
Dominik Nemečkay
7.trieda
Dajana Beňová
7.trieda
Pytagoriáda – okresné kolo
Dominik Nemečkay 7.trieda 2.miesto
Matematická olympiáda – školské kolo
Úspešní riešitelia
Soňa Nemečkayová
4.trieda
Magdaléna Michalicová 5.trieda
Milan Cák
9.trieda
Matematická olympiáda – okresné kolo
Soňa Nemečkayová 4.trieda 1.miesto
Olympiáda zo slovenského jazyka pre 1.stup.
Okresné kolo
Dominika Vilémová 3.trieda 1.miesto
Soňa Nemečkayová 4.trieda úspešná riešiteľka
10
Lakšársky spravodajca
Základná skola s materskou
školou
Literárne súťaže
Hurbanov pamätník – obvodné kolo
Dominika Vilémová 3.trieda 2.miesto
Katarína Winklerová 7.trieda 1.miesto
Naši žiaci sa so svojimi literárnymi prácami zapojili do viacerých súťaží, ako napríklad:
Prečo je dôležité zachraňovať lesy, Poviedka o lese, Cesty za
poznaním minulosti.
Ďalej sa naši žiaci zúčastnili súťaží: výtvarnej súťaže –
Slovensko, krajina v srdci Európy, záhradkárske súťaže, speváckej súťaže – Slávik Slovenska, kde v okresnom kole naša žiačka
Katarína Winklerová získala 1. miesto
Účastníci záhoráckej olympiády.
Dejepisná olympiáda – okresné kolo
Adriana Procházková
1.miesto
Linda Cigánková
riešiteľka
Natália Macková
riešiteľka
Dejepisná olympiáda – krajské kolo
Adriana Procházková
3.miesto
Biologická olympiáda – okresné kolo
Adriana Procházková
2.miesto
Miroslava Hačundová
3.miesto
Žiačky v tomto zložení sa tiež zúčastnili krajského kola.
Slávik Slovenska.
Európa v škole
Lucia Zemánková 9.trieda 1. miesto
Geografická olympiáda – okresné kolo
Viktor Smolinský
9.miesto
Magdaléna Michalicová
úspešná riešiteľka
Nikola Mlynarčíková
úspešná riešiteľka
Miroslava Hačundová
úspešná riešiteľka
V rámci projektu Modrá škola sa naši žiaci umiestnili ako družstvo v zostave: Marek Zemánek, Adriana Procházková, Nikola
Mlynarčíková, Miroslava Hačundová na 3.mieste.
Obvodná olympiáda Slovenského jazyka a literatúry
Linda Cigánková 3. miesto
Technická olympiáda – obvodné kolo
Milan Cák 9. trieda 4. miesto
Juraj Funka 9. trieda 4. miesto
Krajské kolo BIO – olympiády
Európa v škole.
Olympiáda z Nemeckého jazyka – okresné kolo
Lucia Zemánková 1. miesto
Olympiáda z Nemeckého jazyka – krajské kolo
Lucia Zemánková 4. miesto
Goetheho pamätník – okresné kolo
Katarína Winklerová
1. miesto
Telovýchovné súťaže
Záhorácka olympiáda
Dajana Beňová
1.miesto beh na 300m
Po prvý raz sa žiaci našej školy zúčastnili 4. 6. 2011 bežeckého
preteku „Búranská desiatka“,
Barborka Michalicová 4.miesto beh na 200m
Magdaléna Michalicová 5.miesto beh na 400m
Lucia Klempová
4.miesto beh na 400m
Dajana Beňová
4.miesto beh na 800m
17. marca 2011 žiačky Adriana Procházková , ktorá získala
2. miesto a Miroslava Hačundová za 3. miesto v okresnom kole
BIO – olympiády v Senici, si opäť zmerali svoje vedomosti a zručnosti na krajskom kole BIO olympiády v Trnave. Adriana prezentovala svoj poster pod názvom „Kvalita vody“ a umiestnila sa
na peknom 6. mieste. Miroslava svojím posterom„ Flicking –
moje hobby“ obsadila 13. miesto. Obidve žiačky sú veľmi šikovné, za ich snaživosť a reprezentáciu našej školy im ďakujeme
a srdečne gratulujeme.
Adriana Procházková,
8. ročník
Lakšársky spravodajca
11
Základná skola s materskou
školou
Mirka Hačundová,
8. ročník
Žiačky pri prezentácii projektov.
Text a foto: Mgr. Šebestová Kornélia
Hľadáme nového Plachého
Víťazi.
ďov zatekala. Urobili sa na nej odvodňovacie a izolačné práce,
vymenili sme okná, vymaľovali miestnosť a pripravili na vybudovanie novej knižnice a jazykovej učebne. To sa všetko udialo za
veľkej pomoci Obce Lakšárska Nová Ves a pochopenia obecného
zastupiteľstva. Vo februári sa nám podarilo vymeniť okná v jednej
triede, zborovni, v kuchyni, z ušetrených peňazí v minulom
kalendárnom roku. Vybavili sme ďalšie dve triedy novými žiackymi stolmi a stoličkami.
Finančné prostriedky sme sa snažili získať i cestou rôznych
projektov, do ktorých sme sa zapojili a ktoré pre ZŠ vyhlásili
firmy a MŠ SR. Zatiaľ čakáme na vyhlásenie výsledkov.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú
plniť naše plány, naše sny a vo veľkom sa podieľajú na tom, aby
život našich žiakov v škole bol čo najzaujímavejší, najkrajší a najproduktívnejší. Ďakujem RZ, Rade školy, Obci LNV, PZ, SZZ
a JD či už za finančnú pomoc, fyzickú, alebo za pomoc pri realizácii spoločných podujatí pre našich žiakov. Srdečne ďakujem
všetkým rodičom a sponzorom, ktorí nám prispievajú do tomboly na Mikuláša a karneval a tiež darujú škole 2 % z daní.
Svoju úctu a vďaku chcem vyjadriť mojim učiteľom, prevádzkovým zamestnancom za vynaloženú prácu, ktorá je náročná,
pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne ňou
nabíja, pozná prehry i víťazstvá, hnevá, ale v prvom rade i teší.
Všetko to, čo robia nad rámec svojich pracovných povinností –
príprava žiakov na súťaže, olympiády, príprava a realizácia všetkých podujatí (a je ich veľa) robia s radosťou, s veľkým nasadením
a to bez nároku na akékoľvek finančné ocenenie. Ešte raz im
ďakujem za ich prácu a prajem im veľa zdravia a príjemné prežitie zaslúženej dovolenky.
Pre žiakov sa končí ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých
úspešný, pre niektorých menej, pre niektorých bol prvým rokom
školských povinností, pre niektorých posledným, ale pre všetkých
rovnako 30. júna končí. Viem, že život žiaka je radostný a krásny,
ale aj náročný a vyčerpávajúci. O pár dní máte pred sebou dva
mesiace krásnych a zaujímavo naplánovaných prázdnin. Nech sú
vaše prázdniny plné slnečných dní, po skončení ktorých si poviete – „stálo to za to“, alebo „rád sa vraciam do školy“.
Mgr. Anna Vandáková,
riad. školy
Víťazky.
Končí sa školský rok
Keď nám končí kalendárny rok, hodnotíme, dávame si predsavzatia a sľuby, že budeme lepší. Záver školského roka nám ponúka viac možností Sú to otázky, hodnotenia, vysvedčenia, poďakovania možno nespokojnosti z výsledkov či obvinenia pedagógov.
Máme pred sebou čas oddychu, pokoja, radosť, možno aj viac
šťastia a lásky... Odkladáme do zásuviek a na police všetko, len
aby sme mohli slobodne oddychovať. Veď máme pred sebou čas
oddychu a pokoja – čas letných prázdnin.
Než však zatvoríme dvere našej školy na nasledujúce dva
mesiace, ako to už býva zvykom, je treba sa zamyslieť nad pomaličky už uplynulým škol. rokom, čím bol pre nás prínosom, čo
sme neurobili podľa našich predsavzatí a čo bude treba napraviť.
Tento školský rok sa niesol na našej škole v duchu niektorých
zmien, ktoré vylepšili v prvom rade výchovno-vzdelávací proces,
ale i prostredie interiéru školy, v ktorom naše deti trávia polovicu svojho času. Tretí rok sme vyučovali podľa školského vzdelávacieho programu, podľa ktorého vychovávame a vzdelávame
našich žiakov. Plnenie úloh, ktoré pre nás vyplývajú zo ŠKVP
a účasť nás pedagógov na kontinuálnom vzdelávaní, nám umožňujú preukazovať svoju kreativitu, vedomosti a skúsenosti, nápady i názory, vďaka čomu robíme vyučovací proces s našim žiakmi zaujímavejším. V spolupráci s RZ sme vybavili niektoré kabinety novými učebnými pomôckami. Zakúpili sme nové učebné
pomôcky na vyučovanie telesnej výchovy, zrekonštruovala sa
telocvičňa a kabinet TV – vymenili sme okná, odvodnili steny,
vymenili osvetlenie a vymaľovali dané miestnosti. Taktiež sa zrekonštruovala bývalá miestnosť IKT – nakoľko tiež v období daž-
S Ú ŤA Ž !
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
v Lakšárskej Novej Vsi vyhlasuje súťaž o najkrajší dvor – okrasnú záhradu, do ktorej sa môže zapojiť každý obyvateľ našej obce.
Súťaž bude prebiehať počas letného obdobia až do konca
septembra 2011. Podmienkou je priniesť do termínu ukončenia
súťaže fotografické zábery záhrady so stručným popisom (adresa
a meno súťažiaceho) predsedovi ZO SZZ Ing. Jánovi
Pechmannovi, Lakšárska Nová Ves 174.
Súťaž bude vyhodnotená na októbrovej výstave ovocia a zeleniny,
kde budú všetky fotografie vystavené.
Fotodokumentáciu Vám v prípade záujmu vyhotoví na požiadanie
i Ing. Ján Pechmann, alebo pán Viliam Selko.
Traja víťazní účastníci budú odmenení vecnou cenou.
ZO SZZ v Lakšárskej Novej Vsi 14. 6. 2011
Lakšársky spravodajca
12
5. ročník záhoráckeho MOGUL
auto crossu
21. mája sme zahájili ďalší - 5. ročník Záhoráckeho pohára
v Mogul auto crosse na trati v Borskom Mikuláši, kde sa predstavili naši dvaja pretekári (R. Bobot a M. Vandák)
R. Bobota, jazdiaceho v kubatúre do 1300 ccm, celé závody
sprevádzali technické problémy a žiaľ, nevyhol sa im ani vo finálovej jazde, kde hneď po štarte zaujal síce prvé miesto, ale technická porucha ho vyradila z boja.
V kubatúre do 1600 ccm sme mali zastúpenie M. Vandákom,
ktorému sa v povinných rozjazdách dobre darilo. V prvej rozjazde obsadil druhé miesto a v druhej prvé miesto, čo mu zabezpečilo, že si vo finálovej rozjazde vyberal najlepšiu pozíciu. Všetko
nasvedčovalo tomu, že Marek bude naplno bodovať. Hneď po
štarte sa aj dostal s dostatočným náskokom do čela pretekov, ale
po pár metroch pri prejazde jedným z náročnejších úsekov trate
vyradila aj Mareka technická porucha z ďalšieho boja. Tou poruchou bola roztrhnutá poistka, dokonca to bolo na tom istom mieste, ako skončil aj R. Bobot - tak tomu sa hovorí smola, čo
poviete?
Nášmu tretiemu jazdcovi, R. Pikálkovi, vypovedal službu ešte
pred závodmi motor, tak sa rozhodol neštartovať, ale pevne veríme, že sa nám do preteku u nás na domácej trati podarí pripraviť
Romanovi auto, aby mohol ďalej pretekať a dosahovať také výborné výsledky ako doteraz.
V tomto roku prišlo k ďalšej zmene v súťažných kategóriach:
- na základe internetového hlasovania priaznivcov tohto športového odvetvia, vznikla nová kategória Škoda Cup. V tejto kategórii môžu jazdiť majitelia škodoviek s obsahom motora do 1300 ccm.
Text: Ing. Marek Vandák
Termíny ďalších pretekov v roku 2011:
Lakšárska Nová Ves - 25. jún
Senica - 10. júl
Gajary - 30. júl
Sekule - 28. august
Borský Mikuláš - 17. september
Sekule - 8. október
Touto cestou vás čo najsrdečnejšie pozývam, v mene lakšárskeho
rallye teamu, na preteky u nás v Lakšároch, a to 25. 06. 2011.
Harmonogram pretekov na Lipovci:
09.30 - 10.30 - technické preberanie vozidla
11.00 - rozprava
11.30 - tréningové jazdy
12.00 - štart pretekov
17.30 - finálové jazdy
18.00 - 18.30 - vyhlásenie výsledkov
19.00 - losovanie tomboly
Zábava
Poľovníci deťom, ale aj všetkým
Lakšáranom
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí členovia
Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves v spolupráci so ZŠ
s MŠ Lakšárska Nová Ves a OcÚ Lakšárska Nová Ves pripravili
pre deti základnej školy dňa 3. 6. 2011 podujatie v prírodnom
prostredí poľovníckej chaty pri Lakšárskom jazere za krásneho
slnečného počasia. Účastníkov tohto podujatia, predovšetkým
deti, ktorým bolo určené, uvítal v mene Poľovníckeho združenia
Lakšárska Nová Ves JUDr. Juraj Procházka, poľovný hospodár
PZ, ktorý vyzdvihol predovšetkým význam usporiadanej akcie a
informoval o programe podujatia.
V časti areálu poľovníckej chaty prebiehala súťaž detí v streľbe
na pevný terč. Po skončení streleckej súťaže prebehlo vyhlásenie
dosiahnutých výsledkov v tejto športovej disciplíne a odmeňova-
nie najúspešnejších jednotlivcov a družstiev. Ceny odovzdal predseda Poľovníckeho združenia pán Grajza spoločne s pani starostkou obce Lakšárska Nová Ves Ing. Oľgou Procházkovou. Na
záver pán Grajza poďakoval súťažiacim za dosiahnuté výsledky
a za vzornú disciplinovanosť.
Vyhodnotenie súťaží.
Po oficiálnej časti a vyčerpaní programu podujatia si deti
a všetci účastníci podujatia pochutnali na dobrom srnčom guláši,
ktorým im vie vždy tak chutne pripraviť ich ujo Lacko Randík so
svojimi pomocníkmi poľovníkmi.
Pred skončením podujatia vedenie základnej školy
v Lakšárskej Novej Vsi poľovníkom - organizátorom podujatia v mene pedagogického zboru poďakovalo za výborné zvládnutie
celej akcie, za vytvorenie veľmi dobrých podmienok pri každoročnom usporadúvaní tejto akcie pre deti a až rodičovskú náklonnosť k deťom počas celej akcie, čo si pedagogický zbor veľmi váži,
pretože deti mali z tohto celodenného podujatia príjemný zážitok.
V areáli strelnice PZ
pri poľovníckej chate
Poľovníckeho združenia
Lakšárska Nová Ves sa
konali dňa 4.6.2011 aj
strelecké preteky usporiadané PZ Lakšárska
Nová Ves.
Aktívny
strelecký
deň skončil v neskorších
popoludňajších hodinách
vyhlásením dosiahnutých výsledkov v strelecStrelec v „akcii“.
kých
disciplínach
a odmeňovaním najúspešnejších účastníkov – súťažiacich
strelcov.
Ceny odovzdal
predseda Poľovníckeho
združenia
Lakšárska Nová Ves
pán Marian Grajza
spoločne s hospodárom Poľovníckeho
združenia
JUDr.
Jurajom Procházkom. Pán Grajza na
záver
poďakoval
súťažiacim za dosiahnuté výsledky,
Úsmev víťaza preteku p. Siváka.
disciplinovanosť
a organizátorom – poľovníkom – za výborne zvládnuté úlohy.
Po krátkom oddychu pokračovala tanečná diskotéka.
Počas celého dňa bolo pre všetkých návštevníkov tohto podujatia pripravené občerstvenie, poľovnícky guláš, pečený diviak
a cigánska pečienka.
(pokračovanie na str. 13)
Lakšársky spravodajca
13
Poľovníci deťom, ale aj všetkým Lakšáranom
(dokončenie zo str. 12)
Vďaka patrí obecnému úradu a obecnému zastupiteľstvu.
Poďakovanie patri predovšetkým tým z Vás, ktorí ako vlastníci pôdy, tvoriacej poľovný revír svoje pozemky zverili lakšárskym
poľovníkom pre výkon práva poľovníctva. Zachovanie výkonu
práva poľovníctva pre poľovníkov Lakšáranov je dôležité zachovať aj pre ďaľšie generácie. Členská základňa PZ sa z roka na rok
Najlepší strelci.
„Poďte sa občerstviť“.
V závere mi
dovoľte sa srdečne
poďakovať najmä
Vám
občanom
Lakšáranom, ale aj
tým, ktorí v LNV
žijú ako chalupári
alebo sa pripravujú
trvale sa usadiť
v Lakšárskej Novej
Vsi za podporu pri
usporiadaní poľovníckych podujatí.
Mládež sa zabáva.
omladzuje z radov občanov LNV. Títo mladí poľovníci majú záujem o prírodu a ochranu poľovnej zveri, o starostlivosť o ňu
v období núdze a až potom o jej selektívny odstrel. Ak by revír
získali komerčne orientované skupiny, určite by sa to prejavilo vo
zvýšenom, veľa razy nekontolovateľnom odstrele poľovnej zveri,
tak ako to už poznáme z iných poľovných revírov, ktoré „obhospodarujú“ práve takéto skupiny zbohatlíkov.
Text: JUDr. Milan Pokus - podpredseda Poľovníckeho
združenia Lakšárska Nová Ves
Foto: Viliam Selko
OZNAMY
Základná škola
Vedenie školy upozorňuje svojich žiakov ako i širokú verejnosť,
že areál školy je počas prázdnin otvorený – sprístupnený pre všetkých, ale len do 19.00 hod. Po tejto hodine pre vstup na školský
dvor zakázaný z bezpečnostných dôvodov.
Upozornenie na podomový predaj
a poskytovanie služieb
Upozorňujeme občanov, že predaj výrobkov a poskytovanie služieb v našej obci sú povolené len na trhovom mieste, t.j. na
námestí. Z bezpečnostných dôvodov neotvárajte cudzím predavačom a poskytovateľom služieb. Výnimky týkajúce sa odpisu elektromerov, plynomerov, vodomerov, revízie komínov a ďalšie
vyplývajúce zo zákona budú vopred ohlásené miestnym rozhlasom.
Prenájom hrobového miesta
Upozorňujeme občanov - pozostalých, ktorí si nesplnili povinnosť
uzatvoriť zmluvu o prenájme hrobového miesta, aby tak urobili do
30. septembra 2011 na obecnom úrade. Vyhotovením zmlúv je
poverená p. Jarmila Králová. Zoznam miest, za ktoré nie je platený nájom bude zverejnený na informačnej tabuli na cintoríne.
Nájomné za 1 hrobové miesto za rok je 1,00 EURO.
Upozornenie pre stavebníkov IBV III
Upozorňujeme stavebníkov lokality IBV III, že medzi miestnou
komunikáciou a stavebnými pozemkami v ich vlastníctve je pás
verejného priestranstva v šírke 3 m. V tomto páse sa nachádza
podzemné NN napäťové vedenie, na ktoré budú nové domy napo-
jené a vedenie rozhlasu, ktorý bude dobudovaný. Preto neskladujte na ňom stavebný materiál.
Regenerácia centrálnej zóny obce
Upozorňujeme občanov, že centrálna zóna pred obecným úradom
bude uzatvorená približne do konca augusta 2011 z dôvodu rekonštrukcie. Stavenisko nie je možné úplne uzatvoriť, pretože je to
obytná zóna. Je označené dopravnými značkami a začatie prác
bolo oznámené miestnym rozhlasom. Z bezpečnostných dôvodov
nevstupujte na stavenisko.
Vlastníkom pozemkov v k.ú. Lakšárska
Nová Ves a Mikulášov - ROEP
Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) bude čoskoro
ukončený. Upozorňujem občanov, že v registri sa nachádza veľa
mien občanov bez adresy, ktoré nebolo možné identifikovať. Sú to
niektorí Vaši rodičia, starí rodičia, ich súrodenci, príbuzní... Jedná
sa o pozemky alebo časti pozemkov, ktoré boli väčšinou opomenuté v minulosti pri dedičských konaniach. Ich výmera sa pohybuje od minimálnych (desiatky m2) až po väčšie výmery (v niektorých prípadoch aj okolo1 ha). Zoznam týchto vlastníkov je spracovaný, preto zabezpečím ich následnú identifikáciu, výmeru
pozemkov a obecný úrad osloví ich príbuzných. Tí sa potom
môžu rozhodnúť (podľa veľkosti podielov a počtu dedičov), či
požiadajú o prejednanie novoobjaveného majetku v dedičskom
konaní alebo nechajú pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu. Teda nemusíte mať obavy, že ak ste to doteraz nestihli, tak sa s tým už nedá nič robiť. Dodatočne prejednať novoobjavený majetok môžete aj po ukončení ROEP. O spracovávaní
informácií Vás budem priebežne informovať.
Ing. Oľga Procházková
Lakšársky spravodajca
14
Rozpis zvozu komunálneho odpadu
na II. polrok roku 2011
Dátum
09.07.11
22.07.11
05.08.11
19.08.11
03.09.11
17.09.11
30.09.11
Dátum
Deň
Deň
14.10.11
28.10.11
11.11.11
25.11.11
09.12.11
23.12.11
07.01.12
Sobota
Piatok
Piatok
Piatok
Sobota
Sobota
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Sobota
Rozpis zvozu separovaných zložiek
odpadu v II. polroku roku 2011
DÁTUM
Deň
09.07.11
11.07.11
25.07.11
05.08.11
08.08.11
22.08.11
03.09.11
05.09.11
19.09.11
30.09.11
03.10.11
17.10.11
28.10.11
31.10.11
14.11.11
25.11.11
28.11.11
12.12.11
23.12.11
27.12.11
Sobota
Pondelok
Pondelok
Piatok
Pondelok
Pondelok
Sobota
Pondelok
Pondelok
Piatok
Pondelok
Pondelok
Piatok
Pondelok
Pondelok
Piatok
Pondelok
Pondelok
Piatok
Utorok
PET
PAP
SKLO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Spoločnosť .A.S.A. s.r.o. si vyhradzuje právo pri technických problémoch na posun vývozu o 1 – 3 dni, o čom bude informovať zákazníka.
Môj zážitok v lese
Bolo pekné dopoludnie a ja som sa vybral s kamarátom na
bicykli do lesa. Vietor bol pokojný, ale veľmi teplý. Bolo nám príjemne, lebo v lese nebolo tak horúco. Po dvoch hodinách sme si
chceli oddýchnuť, a tak sme zastavili pri potoku. Zaparkovali sme
bicykle pri moste. Z mosta sme pozorovali rybičky, ktoré plávali
rovnakým smerom. Boli sme veľmi unavení, a tak sa nám už
nechcelo ani rozprávať. V tom sme zbadali čudo pri strome, ako
tam šuchoce. Zo začiatku sme dobre nevideli, o aké zviera ide.
Videli sme len hnedú srsť. Boli sme veľmi ticho a čakali sme, čo
sa bude ďalej diať. A o chvíľu sa aj dialo. Malé zvieratko bol
bobor. Netrvalo dlho a objavil sa aj iný bobor. Začali sa oňuchávať a túliť. Boli k sebe veľmi prítulní. Vyzeralo to, ako keby sa
bozkávali. Posediačky sa objímali, láskali a bozkávali. Chvíľu sa
váľali po zemi a chvíľu sa stískali popri sedení. Raz bol jeden
navrchu a raz druhý. Stále sa gúľali po sebe a hladili. Museli sa
mať veľmi radi. Trvalo to asi pol hodinu. Zrazu sa vyplašili, lebo
kúsok od nás niečo spadlo na zem. Bobry sa rozbehli k vode
a hlučne žblnkli chvostom. Pár minút sme ešte čakali, že sa znovu
objavia, ale len vykukli z vody a znovu sa schovali. Škoda, že
sme ich vyrušili. Boli by sme pri vzniku nového bobríka. Už nám
iné nezostávalo, iba si pozrieť ešte zblízka rozostavanú hrádzu vo
vode. Bolo to veľmi zaujímavé. Museli sa tieto malé stvorenia
strašne narobiť, než takéto niečo postavili. Mám nezabudnuteľný
zážitok. Je to úplne iný pocit, keď niečo také vidíte v skutočnosti,
než keď to pozeráte v televízii. Išli sme domov. S kamarátom sme
sa dohodli, že sa budeme voziť na bicykli častejšie a znova
navštívime toto čarovné miesto. Dominik Nemečkay, 7. ročník
Pomoc svetu
Slnko na oblohe svieti,
sídlisko je plné detí.
Šikovné ruky, krásny smiech,
pod nohami ligoce sa sneh.
Príde mrak,
žaby zborovo zakvákajú kvak.
Krása sa vytratí.
Už sa viac tá nádhera nevráti.
Ľudia sa nesnažia, nepokúšajú.
Naopak všetko ničia a strácajú.
Svet speje k zániku.
Už niet úniku.
Posmeľme ľudstvo a napravme skazené.
Svet bude krajší. Tak udržme v rukách ten dar Zeme.
Pomáhajme ľuďom.
Ty aj on !!!
Slnko zase svietiť bude.
Spravme koniec tejto nude!
Detský smiech sa opäť vráti a ľudstvo sa musí postarať o to aby sa nikdy,
nikdy viac nestratil !!!!!!!!!
Katka Winklerová, 7. ročník
Škola pre UNICEF
V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu
„Škola spolupracujúca s UNICEF“. Prvou akciou bol predaj vianočných pohľadníc na vianočných trhoch, v škole, u priateľov.
Kúpou vianočných pohľadníc UNICEF sa podporili projekty na
pomoc deťom vo svete.
Druhou významnou aktivitou bola 90-minútová aktivita Dve
tváre jedného sveta, ktorá sa uskutočnila v priestoroch našej
školy. Program absolvovali žiaci druhého stupňa. Prezentáciu
zabezpečila vyškolená dobrovoľníčka Slovenského výboru pre
UNICEF – Junior ambasádor, ktorá informovala o neziskovej
organizácií UNICEF, o spôsobe ako sa stať dobrovoľníkom.
V druhej časti sa žiaci rozdelili na skupiny a hravou, pútavou formou si osvojili vedomosti o dobrovoľníctve. Diskutovali a riešili
rôzne úlohy zamerané na chápanie rozdielov medzi školou
v Afrike a školou na Slovensku.
Treťou akciou bol v termíne od 16. mája do 22. mája „ Týždeň
modrého gombíka“ zbierka pre deti z krajín tretieho sveta.
V tomto roku bude zbierka venovaná na podporu vzdelanosti detí
v Južnom Sudáne. Finančné prostriedky poputujú na obnovu starých škôl, budovanie nových škôl, na doplnenie vodných a sanitačných zariadení a a doškolenie učiteľov.
Okrem akcií „škola spolupracujúca s UNICEF“ toho sa žiačky
našej školy, s organizáciu pani učiteliek, ochotne zapojili do
verejnej zbierky „15. apríl - Deň narcisov“ - deň súdržnosti s chorými ľuďmi - pomoci pre vedu, výskum, podporu onkologicky
chorých pacientov, predajom narcisov v našej dedine i v susedných Bilkových Humenciach.
Týmito akciami sa snažíme viesť našich žiakov k tomu, aby im
osud iných ľudí nebol ľahostajný.
Všetkým, ktorí sa prispeli do zbierok, alebo sa zapojili do akcií
ďakujeme.
Mgr. Katarína Kráľová
Výlet turistického krúžku
Jeden pekný deň sme sa vybrali s turistickým krúžkom na túru.
Išli sme na červený rybník. Bolo veľmi horúco. Keď sme prišli do
lesa, po ceste sme videli žaby, slepúcha, vidlochvosta a mnoho
druhov rastlín. Každý z nás sa tešil, kedy tam prídeme. Keď sme
pred sebou uvideli orientačnú tabuľu, na ktorej bola mapa, uvideli sme aj studňu a hneď vzápätí aj Červený rybník. Chvíľu sme si
oddýchli a vybrali sme sa na preskúmanie rybníka. Uvideli sme
tam hrádzu zo stromov, ktorú postavil bobor. Potom sme sa vracali domov. Máloktorému z nás sa chcelo ísť domov. Po príchode
sme boli vyčerpaní, ale šťastní, že sme prekonali únavu.
Dominika Vilémová , 3. roč.
Lakšársky spravodajca
Anetka Mlynarčíková, 1. ročník
Matej Kráľovič, 1. ročník
P
O
Z
V
Á
N
K
A
15
Nina Velická, 7. ročník
Mária Šimeková, 2. ročník
Nikolka Malíková, 4. ročník
Lakšársky spravodajca
16
S p o l o č e n s k á k ro n i k a
Blahoželáme novomanželom
Z tvorby našich detí
Dajana Beňová, 7. ročník
Miriam Nagyová – Gabriel Baross
Renáta Danielová – Milan Baláž
Eva Stanková – Miroslav Praženka
Narodili sa:
Vivien Danielová
Filip Škrovánek
Viktória Langyelová
Blahoželáme jubilantom
60 roční
Anna Kubeňáková
Ivan Vandák
Mária Šťastná
Anna Gachová
Ružena Osuská
Žofia Klempová
Ján Kosturko
Anna Rukriegelová
Ján Cigánek
Emília Horská
Julianna Ďurčová
65 roční
Mária Bodíková
Jolana Jurdáková
Jozef Klempa
Jaroslav Hulík
Ján Šebík
Mária Nováková
70 roční
Margita Chválová
75 roční
Ján Bilka
Jozefína Vínková
90 roční
Ing. Pavol Vanek
Dominika Rozborová, 1. ročník
Opustili nás
Šimon Adamec (1934)
Paula Ferenčíková (1925)
Helena Hrúzová (1938)
František Vilém (1955)
Terézia Válková (1928)
Anna Jurdáková (1936)
Silvester Jurovatý (1992)
Monika Cáková, 5.ročník
Lakšársky spravodajca - občasník obyvateľov obce Lakšárska Nová Ves
Vydáva obec Lakšárska Nová Ves. Šéfredaktorka: Júlia Lauková, redakčná rada: Oľga Procházková, Ružena Javorová, Milan Pokus, Dušan Cigánek, Ján Pechmann,
Marek Vandák, Viliam Selko. Za jazykovú a štylistickú stránku sú zodpovední autori jednotlivých príspevkov. Náklad: 400 kusov. Grafická úprava a tlač: Durlak Senica.
Noviny sú registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod r.č. EV 3199/09. Adresa redakcie: Obec Lakšárska Nová Ves, 908 76 Lakšárska Nová Ves,
OcÚ č. 90, Tel.: 034 6549817-9, Fax: 034 6549819, E-mail: [email protected]
Download

Lakšársky spravodajca I/2011.pdf